Udbudsbetingelser. Udbud med forhandling af materialer til vandforsyningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser. Udbud med forhandling af materialer til vandforsyningen"

Transkript

1 Udbudsbetingelser Udbud med forhandling af materialer til vandforsyningen

2 Indholdsfortegnelse 1 Generelt vedr. udbudsprocessen Indledning Ordregiver Materialet Prækvalifikationsfasen (Relevant for alle ansøgere) Tilbuds- og forhandlingsfasen (Kun relevant for de prækvalificerede ansøgere) Beskrivelse af udbuddet Vejledende tidsplan Formkrav til ansøgning og tilbud Sprog Ejendomsret Åbning af indkomne ansøgninger eller tilbud Prækvalifikationsbetingelser Spørgsmål til prækvalifikationen Ansøgning om prækvalifikation Udvælgelseskriterier og dokumentation Konsortier og underleverandører Konsortier Underleverandører Valg mellem flere kvalificerede ansøgere Ansøgningsfrist Tilbuds- og forhandlingsbetingelser Verificering af oplysninger i ESPD Verificering af ESPD ets Del III - Udelukkelsesgrunde Spørgsmål til udbuddet Skabelon og tidsplan for Tilbuds- og forhandlingsfasen Indledende tilbud Forhandlingsmøde... 18

3 3.7 Formål med forhandlingen Revideret udbudsmateriale Frist for afgivelse af endeligt tilbud Vedståelsesfrist Kombinationsrabatter Alternative tilbud Sideordnede tilbud Forbehold Ordregivers forbehold Tilbudsgivers forbehold Tilbudsevaluering Vurdering af konditionsmæssighed Tildelingskriterium Tildeling af rammeaftale Underretning og standstill-periode... 21

4 1 Generelt vedr. udbudsprocessen

5 1.1 Indledning Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling i henhold til procedurerne i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (Forsyningsvirksomhedsdirektivet). Udbud med forhandling gennemføres efter denne overordnede procedure. Nærmere detaljer og informationer fremgår af senere afsnit: i. Interesserede virksomheder søger om prækvalifikation ii. Horsens Vand A/S prækvalificerer de bedst egnede iii. De prækvalificerede virksomheder indsender et indledende tilbud iv. Horsens Vand A/S vurderer de indledende tilbud som grundlag for efterfølgende forhandlinger v. Der gennemføres forhandlinger vi. På baggrund af forhandlingerne afgives endelig tilbud vii. Horsens Vand A/S vurderer de endelige tilbud og træffer beslutning om tildeling af kontrakt Udbuddet er bekendtgjort i Supplement til EU Tidende (TED) ved udbudsbekendtgørelse 2017/S der kan findes på Ordregiver Den ordregivende myndighed er: Horsens Vand A/S Alrøvej Horsens Alle henvendelser, herunder spørgsmål mv., skal rettes til: Horsens Vand A/S Att.: Henning Pabst Alrøvej Horsens

6 1.3 Materialet Prækvalifikationsfasen (Relevant for alle ansøgere) Det samlede materiale i prækvalifikationsfasen består af: Prækvalifikationsbetingelser Bilag 1 Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) Bilag 2 Underleverandørerklæring Bilag 3 Konsortieerklæring Ansøger er selv ansvarlig for, at alle ovennævnte dokumenter er modtaget Tilbuds- og forhandlingsfasen (Kun relevant for de prækvalificerede ansøgere) Det samlede materiale i Tilbuds- og forhandlingsfasen består af: Tilbuds- og forhandlingsbetingelser Bilag 4 Rammeaftale Rammeaftalebilag A - Kravspecifikation Rammeaftalebilag B - Tilbudsliste Rammeaftalebilag C - Dokumentation Tilbudsgiver er selv ansvarlig for, at alle ovennævnte dokumenter er modtaget. 1.4 Beskrivelse af udbuddet Horsens Vand A/S har et ønske om at optimere levetiden på vandforsyningsanlæg, optimere arbejdsgange og opnå minimal afsmitning fra rørmaterialer. For at sikre disse ønsker og for at sikre ensartethed og et højt kvalitetsniveau, er der opstillet en række tekniske krav til materialerne. Udbuddet vedrører levering af materialer til vandforsyningen fordelt på to delaftaler med en estimeret omsætning på DKK. 1.2 mio. om året Rammeaftalens løbetid er 3 år fra rammeaftaleunderskrift med mulighed for, at Horsens Vand A/S kan forlænge rammeaftalen i 1 x 1 år. 1.5 Vejledende tidsplan Prækvalifikation og efterfølgende udbud gennemføres efter nedenstående vejledende tidsplan: Aktivitet Tidspunkt Udbudsbekendtgørelse fremsendes til TED Den Tidsfrist for at indsende spørgsmål til prækvalifikation Den , kl Tidsfrist for besvarelse af spørgsmål Den , kl

7 Tidsfrist for indsendelse af ansøgning til prækvalifikation. Den , kl Fremsendelse af underretning angående prækvalifikation Uge 5-6, 2017 Bekræftelse af indhold i ESPD af prækvalificerede virksomheder Uge 6 8, 2017 Tidsfrist for at indsende spørgsmål til udbudsbetingelserne Den , kl Tidsfrist for besvarelse af spørgsmål Den , kl Tilbudsfrist for indledende tilbud Den , kl Forhandlinger Uge 12 Tilbudsfrist for endeligt tilbud Den , kl Forventet udsendelse af underretning og standstill Uge 16-17, 2017 Forventet indgåelse af Rammeaftale Rammeaftalen træder i kraft Maj Hurtigst muligt 1.6 Formkrav til ansøgning og tilbud Sprog Ansøgning og tilbud skal være på dansk. Bilagsmateriale af generel karakter må være på svensk, norsk eller engelsk. Såfremt Ordregiver anmoder om det, skal ansøger sørge for oversættelse af bilagsmateriale til dansk. Oversættelsen sker i så fald for ansøgers regning. Endvidere skal al kommunikation i udbuds- og rammeaftaleperioden være på dansk Ejendomsret Ansøgnings- og tilbudsmaterialet betragtes som Ordregivers ejendom, og vil ikke blive returneret eller udleveret. Der ydes ikke godtgørelse for udarbejdelse af ansøgnings- og tilbudsmateriale i forbindelse med prækvalifikationen eller tilbuds- og forhandlingsfasen Åbning af indkomne ansøgninger eller tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af ansøgninger eller tilbud.

8

9 2 Prækvalifikationsbetingelser (Relevant for alle ansøgere)

10 2.1 Spørgsmål til prækvalifikationen Ansøger opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til prækvalifikationsmaterialet. Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende prækvalifikationsmaterialet bedes stillet skriftligt og skal rettes til den i afsnit 1.2 angivne kontaktperson fra Samn Forsyning pr. , med emnet: "Spørgsmål Prækvalifikation til udbud af materiale til vandforsyningen senest den kl Spørgsmål modtaget inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret senest 6 dage inden udløbet af ansøgningsfristen. Spørgsmål modtaget efter tidsfristens udløb vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefyldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet 6 dage inden ansøgningsfristen udløb. Spørgsmål modtaget senere end 6 dage inden ansøgningsfristen vil ikke blive besvaret. Supplerende oplysninger, herunder spørgsmål og svar, vil løbende, i anonymiseret form, være at finde på Ordregivers hjemmeside på adressen Det er ansøgers eget ansvar at holde sig ajourført med materialet på hjemmesiden. 2.2 Ansøgning om prækvalifikation Udvælgelseskriterier og dokumentation Den nedenfor angivne dokumentation og information bedes vedlagt ansøgningen. Ansøger skal anvende Bilag 1 Det fælles europæisk udbudsdokument (ESPD). Ordregiver gør opmærksom på, at Bilag 1 er en XML-fil. Nedenfor beskrives proceduren for at downloade og udfylde Bilag 1. 1) Download XML-filen i Bilag 1 ved at højreklikke på XML-filen og vælg Gem link/destination som. Herefter gemmes XML-filen på den ønskede placering på computeren 2) Upload/indlæs XML-filen fra den valgte placering på computeren til hjemmesiden (se illustration nedenfor)

11 3) Herefter udfyldes ESPD et. Det bemærkes, at XML-filen udelukkende kan udfyldes på ovenstående hjemmeside 4) Når ESPD et er udfyldt gemmes XML-filen ved at trykke på knappen Eksporter og den udfyldte XML-fil vedlægges ansøgningen 5) Den udfyldte XML-fil udskrives ved at trykke på knappen Udskriv, hvorefter der anvendes genvejstasten Ctrl + P på computerens tastatur eller udskriftsfunktionen i browserens menulinje. Herefter vedlægges den udfyldte fysiske printede udgave af XML-fil ansøgningen Ansøger henvises i denne forbindelse til kapitel 3 i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning "ESPD - Sådan virker det" (September 2016), der step for step beskriver, hvordan ESPD udfyldes korrekt og videreformidles til Ordregiver. Vejledningen kan hentes under følgende link: an_virker_det.pdf For en generel forståelse af hvad ESPD et er, henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning på A. Oplysninger om ansøger: Ansøger skal i ESPD ets del ll, punkt A - C oplyse følgende: Ansøgers identitet samt generelle oplysninger om ansøger, jf. ESPD del ll, punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør Ansøgers repræsentanter, jf. ESPD del ll, punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter

12 Hvorvidt ansøger er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens 135, jf. ESPD del lll, punkt A: Grunde vedrørende straffedomme Hvorvidt ansøger er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens 135, jf. ESPD del III B: Grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger Hvorvidt ansøger er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens 136 jf. ESPD del lll, punkt C: Grunde vedrørende insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelse af erhvervet: o Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren o Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure o Ansøger har a) afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) tilbageholdt sådanne oplysninger, c) været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling Hvorvidt ansøger er omfattet af en af følgende frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens 137, jf. ESPD del lll, punkt C: Grunde vedrørende insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelse af erhvervet: o Konkurs o Insolvens o Tvangsakkord uden for konkurs o En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret o Aktiver, der administreres af en kurator o Erhvervsvirksomheden er indstillet B. Økonomisk og finansiel formåen Ansøger skal i ESPD ets del lv, punkt B oplyse følgende vedrørende ansøgers økonomiske og finansielle formåen: Ansøgers omsætning i det seneste afsluttede regnskabsår.

13 Mindstekrav: Det er et mindstekrav, at ansøger har haft en årlig omsætning på minimum DKK. 9 millioner baseret på det seneste afsluttede regnskabsår. C. Teknisk og/eller faglig formåen: Ansøger skal i ESPD ets del lv, punkt C oplyse følgende vedrørende ansøgers tekniske og/eller faglig formåen: o Referenceliste over de 5 betydeligste sammenlignelige leverancer, der er udført i løbet af de sidste tre år med beskrivelse af leverancerne, tidspunkter for udførelsen af leverancer, angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller mail-adresse samt omsætning for referencen. Med sammenlignelig reference forstås udførelse af leverance af samme type. Det bemærkes, at ovenstående udvælgelseskriterier og dokumentation kan blive ændret i forbindelse med besvarelsen af indkomne spørgsmål eller offentliggørelse af eventuelle rettelsesblade, så længe dette sker indenfor de udbudsretlige rammer. 2.3 Konsortier og underleverandører 2.4 Konsortier Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) bedes ansøger angive dette i ESPD del ll. A. Herudover bedes de øvrige virksomheder, der deltager i sammenslutningen, hver udfylde og fremsende et særskilt ESPD i overensstemmelse med nærværende prækvalifikationsbetingelser. Endvidere bedes ansøger (konsortium) udfylde og vedlægge Bilag 3 Konsortieerklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave, samt bekræfter, at de hæfter solidarisk, ubetinget og direkte med et selskab, som efter [tildeling af rammeaftale] måtte blive stiftet med henblik på udførelse af den tildelte opgave. 2.5 Underleverandører Ansøger kan i forbindelse med afgivelse af ansøgning endvidere basere sig på en anden enheds (underleverandør) økonomiske og finansielle formåen samt teknisk og/eller faglig formåen. Ansøger bedes angive, hvorvidt dette er tilfældet i ESPD del ll. C. Såfremt ansøger baserer sig på en anden enheds kapacitet vedlægges et særskilt udfyldt og underskrevet ESPD med de oplysninger, der anmodes om i del ll. A og B, del lll samt del IV, for hver af de pågældende enheder/underleverandører, som ansøgeren baserer sig på. Del IV skal udfyldes for så vidt angår de forhold, som ansøgeren baserer sin egnethed på.

14 Endvidere bedes ansøgeren vedlægge dokumentation for disse enheders/underleverandørers forpligtelse i så henseende (benyt venligst underleverandørerklæringen i bilag 2). 2.6 Valg mellem flere kvalificerede ansøgere Blandt de ansøgere, som opfylder ovenstående dokumentationskrav, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag op til 5 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages 5 konditionsmæssige og egnede ansøgninger. Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil Ordregiver udvælge de ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe Ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrencesituation. Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den udbudte rammeaftale vurderet på baggrund af de efterspurgte referencer jf. afsnit 2.2.1, punkt C. Ordregiver vil vurdere det positivt, at ansøger kan fremvise referencer, der er sammenlignelige med de udbudte produkter. Herved forstås referencer, der i videst mulige omfang volumen- og produktmæssigt modsvarer nærværende udbud. Det bemærkes, at Ordregiver maksimalt vil vurdere på fem (5) referencer. Såfremt der oplyses flere end fem (5) referencer, vil Ordregiver udelukkende vurdere ansøger på de første fem (5) oplyste referencer. 2.7 Ansøgningsfrist Ansøgningen bedes mærket med emnet: "Ansøgning - Prækvalifikation til EU-udbud af materiale til vandforsyningen. Ansøgningen skal være Ordregivers rådgiver i hænde senest den , kl på følgende adresse: Tolstrup & Hvilsted Att.: Mads Buus-Andersen Myntevej Randers NV Det samlede ansøgningsmateriale indeholdende en bedes afleveret i form af 1 skriftlige eksemplarer samt 1 digitalt eksemplar (vedlagt som USB-stik). Ved uoverensstemmende oplysninger imellem det skriftlige og digitale eksemplar vil det skriftlige danne grundlag for udvælgelsen. Manglende oplysninger i enten det skriftlige eller det digitale eksemplar anses ikke som uoverensstemmende oplysninger. Ansøger bærer ansvaret for, at ansøgning når rettidigt frem.

15 3 Tilbuds- og forhandlingsbetingelser (Kun relevant for de prækvalificerede ansøgere)

16 3.1 Verificering af oplysninger i ESPD I forlængelse af underretning om prækvalifikationen skal prækvalificerede virksomheder på Ordregivers opfordring fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens 152 for de oplysninger, som er afgivet i Bilag 1 Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) i forbindelse med prækvalifikationen. 3.2 Verificering af ESPD ets Del III - Udelukkelsesgrunde I henhold til udbudslovens 135, stk. 2 skal Horsens Vand A/S udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, når en person, der er dømt ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for de handlinger, som er nævnt i udbudslovens 135, stk. 1, er medlem af tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Horsens Vand skal ligeledes udelukke en Ansøger eller tilbudsgiver, hvis den dømte person har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Dokumentationen fremlægges i form af en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, hvis tilbudsgiver er fra Danmark. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra Politiet (Kriminalregistret), hvorfor tilbudsgiver skal udfylde og underskrive en samtykkeerklæring, der skal uploades i forbindelse med bestillingen af Serviceattesten. For oplysninger om hvordan Serviceattesten bestilles, henvises der til følgende hjemmeside: Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af Serviceattesten, som fastsat af Horsens Vand i opfordringsskrivelsen. Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. 2 uger fra bestilling af Serviceattesten er modtaget. Er tilbudsgiver ikke fra Danmark og udsteder tilbudsgivers hjemland ikke de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love. 3.3 Spørgsmål til udbuddet Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet. Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet bedes stillet skriftligt og skal rettes til den i afsnit 1.2 angivne kontaktperson fra Horsens Vand pr. , med emnet: "Spørgsmål EUudbud af materialer til vandforsyningen den , kl

17 Spørgsmål modtaget inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret senest 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen. Spørgsmål modtaget efter tidsfristens udløb, vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Spørgsmål modtaget senere end 6 dage inden tilbudsfristen vil ikke blive besvaret. Supplerende oplysninger, herunder spørgsmål og svar, vil løbende og samtidigt, i anonymiseret form, blive tilsendt de prækvalificerede ansøgere. 3.4 Skabelon og tidsplan for Tilbuds- og forhandlingsfasen Forhandlingen gennemføres efter følgende tidsplan: Frist for at fremsende indledende tilbud Den , kl Forhandling om indledende tilbud Uge 12 Fremsendelse af revideret forhandlingsmateriale Uge 13 Frist for at indsende endeligt tilbud Den , kl Alle forhandlinger følger samme proces og ud fra samme skabelon for forhandlingen. Ordregiver udsender forud for forhandlingsmødet kort notat om evalueringen af det indledende tilbud. Notatet indeholder tilbudsgivers styrker og svagheder samt eventuelle forbehold for udbudsmaterialets indhold. Med forbehold menes beskrivelser, som kan eller skal føre til ukonditionsmæssighed, såfremt forbeholdet genfremsættes i det endelige tilbud. Ordregiver fremsender herefter dagsorden for forhandlingsmødet. Der vil blive afholdt 1 forhandlingsmøde pr. tilbudsgiver, jf. dog afsnit Ordregiver yder ikke vederlag for deltagelse i udbuddet herunder forhandlingsprocessen. Ordregiver dokumenter hele forløbet i form af referat. Der vil blive givet samtidig underretning omkring alle forhold, herunder eventuelle ændringer til udbudsmaterialets indhold. 3.5 Indledende tilbud Det indledende bedes mærket med emnet: "Indledende tilbud EU-udbud af materialer til vandforsyningen og skal være Ordregivers rådgiver i hænde senest den , kl på følgende adresse: Tolstrup & Hvilsted

18 Att.: Mads Buus-Andersen Myntevej Randers NV Det indledende tilbud skal afleveres i form af 1 skriftligt eksemplar samt 1 digitalt eksemplar (vedlagt som USB-stik). Tilbudsgiver bærer ansvaret for, at det indledende tilbud når rettidigt frem. 3.6 Forhandlingsmøde Forhandlingen gennemføres på følgende adresse: Samn Forsyning Alrøvej Horsens Der er afsat op til 2 timer til forhandlingsmødet pr. tilbudsgiver. Tilbudsgiver bedes forud for mødet af praktiske årsager at fremsende information på antal deltagere, navn og titel. 3.7 Formål med forhandlingen Formålet med forhandlingen er at have muligheden for deltagerne kan optimere deres indledende tilbud. Der vil blive givet saglig feedback til de deltagende tilbudsgivere til opnå optimering af de indledende afgivne tilbud. Gennem dialogen og forhandlingerne er det formålet, at forståelsen hos begge parter øges for opgavens karakter, udfordringer og vilkår. Forhandlingen forventes gennemført som et kortvarigt forløb, hvor Ordregiver forhandler om forbedringer og præciseringer i tilbudsgivers indledende tilbud. Ordregiver er opmærksom på, at værdien og ressourceforbruget er til stede i forhandlingen, hvorfor det er Ordregivers hensigt at optimere begge parters tids- og ressourceforbrug mest muligt. Ordregiver forbeholder sig ret til at antage det indledende tilbud, hvor Ordregiver i så fald vil gennemføre en tilbudsevalueringen i overensstemmelse med afsnit Revideret udbudsmateriale Efter gennemført forhandling udarbejder Ordregiver eventuelt revideret udbudsmateriale, hvor forhandlingens resultater i relevant omfang indskrives. Eventuelt revideret udbudsmateriale fremsendes til alle tilbudsgivere som opfordring til at afgive endeligt tilbud. Fremsendelsen afslutter forhandlingen.

19 3.9 Frist for afgivelse af endeligt tilbud Tilbudsgiverne skal på baggrund af revideret udbudsmateriale udarbejde endeligt tilbud, hvorom der ikke kan forhandles yderligere inden kontraktindgåelse. Det endelige tilbud bedes mærket med emnet: "Tilbud EU-udbud af materialer til vandforsyningen Tilbuddet skal være Ordregivers rådgiver i hænde senest den , kl på følgende adresse: Tolstrup & Hvilsted Att.: Mads Buus-Andersen Myntevej Randers NV Det samlede tilbudsmateriale skal afleveres i form af 1 skriftlige eksemplarer samt 1 digitalt eksemplar (vedlagt som USB-stik). Ved uoverensstemmende oplysninger imellem det skriftlige og digitale eksemplar vil det skriftlige danne grundlag for evalueringen. Manglende oplysninger i enten det skriftlige eller det digitale eksemplar anses ikke som uoverensstemmende oplysninger. Tilbudsgiver bærer ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem Vedståelsesfrist Indledende tilbud og endeligt tilbud skal være gældende i 6 måneder fra den anførte tilbudsfrist for henholdsvis det indledende og det endelige tilbud. Afgives endeligt tilbud anses det indledende tilbud for bortfaldet. Vedståelsesfristen gælder uanset Ordregivers fremsendelse af underretning om indgåelse af rammeaftale, og ophører således ikke førend endelig rammeaftale er underskrevet Kombinationsrabatter Der kan afgives kombinationsrabat ved afgivelse af tilbud på begge delaftaler. Kombinationsrabatten anføres i tilbudslisten, jf. Rammeaftalebilag B Tilbudsliste, fane 5 og vil indgå i tilbudsevalueringen under Pris, jf. pkt Rabatten vil blive fratrukket Tilbuds Pris kolonne O Såfremt Tilbudsgiver alene tildeles én delaftale, vil den i tilbudslisten oplyste pris være gældende uden kombinationsrabatten.

20 3.12 Alternative tilbud Der kan ikke afgives alternative bud Sideordnede tilbud 3.14 Forbehold Der kan ikke afgives flere tilbud fra én tilbudsgiver Ordregivers forbehold Ordregiver forbeholder sig ret til at antage det indledende tilbud, hvor Ordregiver i så fald vil gennemføre en tilbudsevaluering i overensstemmelse med afsnit Ordregiver forbeholder sig ret til at udvide forhandlingen således den omfatter mere end én forhandlingsrunde Tilbudsgivers forbehold Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af tilbuddet. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås. Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil medføre, at Ordregiver har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der vedrører ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har Ordregiver ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes, har Ordregiver pligt til at se bort fra tilbuddet. Tilbudsgiver bør derfor nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet, idet ethvert forbehold indebærer en risiko for, at tilbuddet ikke indgår i tilbudsvurderingen. Faglige forbehold, såsom branchestandardforbehold og leverandørens standardbetingelser, vil blive behandlet som ethvert andet forbehold. Tilsvarende gælder ved ændringer af udbudsmaterialets indhold, herunder men ikke begrænset til overstregninger, omskrivninger og lignende.

21 3.15 Tilbudsevaluering Vurdering af konditionsmæssighed Ordregiver konstaterer indledningsvist om tilbuddet er konditionsmæssigt og om tilbudsgiver er egnet samt at følgende punkter er opfyldt: Tilbuddet er indkommet rettidigt og til korrekt adresse Tilbuddet indeholder den krævede dokumentation og information Der er ikke taget forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet Tilbuddet overholder samtlige mindstekrav Er et eller flere af ovenstående punkter ikke opfyldt, vil tilbuddet som udgangspunkt ikke blive medtaget i evalueringen Tildelingskriterium Tildeling af rammeaftale Ordregiver vil Identificere det økonomiske mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriteriet Pris, idet Ordregiver agter at indgå kontrakt med den eller de Tilbudsgivere, der afgiver tilbud med den laveste pris pr. delaftale, jf. Rammeaftalebilag B - Tilbudsliste Underretning og standstill-periode Alle tilbudsgivere vil i overensstemmelse med Forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 75 samtidigt og skriftligt blive underrettet om, hvilken afgørelse der er truffet med hensyn til tildeling af rammeaftalen. Indgåelse af rammeaftale vil tidligst ske efter udløbet af den obligatoriske standstill-periode på 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor underretning til tilbudsgiverne er afsendt pr. . Beregning af de 10 kalenderdage sker i overensstemmelse med Rådets forordning nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter.

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Ordregiver... 4 3 Udbudsmaterialet...

Læs mere

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale.

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale. Spørgsmål og svar vedrørende prækvalifikation på begrænset EU-udbud af håndværkerydelser for Professionshøjskolen Metropol, udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 067-116264. 27.04.2016 Ansøger skal være opmærksom

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+ om Klik her for at angive tekst. Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Udfyldelse

Læs mere

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS Udbudsbetingelser Udvælgelse og ESPD Side 1 af 6 KMS 412 8.0 1. Indledning Dette er gennemførelse af et begrænset udbud i EU efter Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdien. Udbuddet

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsmateriale. Opdateret den EU-udbud af koncessionskontrakt vedrørende drift og udvikling af brændstofanlæg for Billund Lufthavn

Udbudsmateriale. Opdateret den EU-udbud af koncessionskontrakt vedrørende drift og udvikling af brændstofanlæg for Billund Lufthavn Udbudsmateriale Opdateret den 19.12.2016 EU-udbud af koncessionskontrakt vedrørende drift og udvikling af brændstofanlæg for Billund Lufthavn Bekendtgørelsesnummer: 2016/S 236-430454 Side 1 af 24 Indhold

Læs mere

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Udbudsbetingelser Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Danmark-Grenaa: Brandkøretøjer med vandtank 2014/S 228-402262

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Side 1 af 11 1 Indledning Nærværende udbud vedrører

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende offentligt EU-udbud af rammeaftale om levering af storcontainere og vippecontainere til Aalborg Renovation

Udbudsbetingelser vedrørende offentligt EU-udbud af rammeaftale om levering af storcontainere og vippecontainere til Aalborg Renovation Udbudsbetingelser vedrørende offentligt EU-udbud af rammeaftale om levering af storcontainere og vippecontainere til Aalborg Renovation Sagsnr.: 2016-055890 Offentliggjort den 2. februar 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX Udbudsbetingelser Offentligt udbud På levering af befordring til Dragør Kommune Indhold 1. Indledning...3 2. Ordregiver...4 3. Tidsplan...4 4. Spørgsmål og svar...4 5. Udbuddets

Læs mere

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Udbudsmateriale. EU-udbud af koncessionskontrakt vedrørende drift og udvikling af brændstofanlæg for Billund Lufthavn

Udbudsmateriale. EU-udbud af koncessionskontrakt vedrørende drift og udvikling af brændstofanlæg for Billund Lufthavn Udbudsmateriale EU-udbud af koncessionskontrakt vedrørende drift og udvikling af brændstofanlæg for Billund Lufthavn Side 1 af 23 Indhold Afsnit A... 4 Generel information... 4 A.1 Indledning... 5 A.2

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af papir m.v.

EU-udbud - Indsamling af papir m.v. EU-udbud - Indsamling af papir m.v. Oktober 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 020 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER. Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde

BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER. Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde Version 4.0 af 6. juni 2017 Indholdsfortegnelse 1. ANVENDELSE AF DET FÆLLES

Læs mere

Udbudsbetingelser. Begrænset EU-udbud af håndværkerydelser for Professionshøjskolen Metropol (Genudbud) 2016/S

Udbudsbetingelser. Begrænset EU-udbud af håndværkerydelser for Professionshøjskolen Metropol (Genudbud) 2016/S Udbudsbetingelser Begrænset EU-udbud af håndværkerydelser for Professionshøjskolen Metropol (Genudbud) 2016/S 128-229232 Side 1 af 18 1 Indledning Nærværende EU-udbud vedrører anskaffelse af håndværkerydelser

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale 17. november 2016

Prækvalifikationsmateriale 17. november 2016 17. november 2016 Hovedentreprise vedrørende facadeudskiftning etape 4, SVS Esbjerg 1. Indledning Region Syddanmark udbyder etape 4 af facadeudskiftning på dele af sengebygning C1 på Sydvestjysk Sygehus,

Læs mere

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Vejledning til Tilbudsgiver Juli 2017 Side 0 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT (ESPD)...3 HVORNÅR SKAL MAN ANVENDE

Læs mere

EU-UDBUD. Varer Offentligt udbud. På levering af kontormøbler til Randers Kommune

EU-UDBUD. Varer Offentligt udbud. På levering af kontormøbler til Randers Kommune EU-UDBUD Varer Offentligt udbud På levering af kontormøbler til Randers Kommune August 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsform... 3 2 Ordregiver...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Ringsted Kommune Udbud af ejendomsadministration og ejendomsservice

Udbudsbetingelser. Ringsted Kommune Udbud af ejendomsadministration og ejendomsservice Udbudsbetingelser Ringsted Kommune Udbud af ejendomsadministration og ejendomsservice Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed 3 2. Indledning 3 3. Udbudsmaterialets bestanddele 4 4. Opgavens

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Udbudsvilkår Dato November 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Revision 0

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud. Udbud vedr. kompetence- og skoleudvikling vedr. Synlig Læring

Udbudsbetingelser for offentligt udbud. Udbud vedr. kompetence- og skoleudvikling vedr. Synlig Læring Udbudsbetingelser for offentligt udbud Udbud vedr. kompetence- og skoleudvikling vedr. Synlig Læring Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Udbudsbetingelser. for. Rammeaftale. køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. for. Rammeaftale. køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning Udbudsbetingelser for Rammeaftale om køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning Side 1 af 7 1 Indledning Nærværende udbudsbetingelser gælder for Søfartsstyrelsens udbud rammeaftale

Læs mere

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser Fællesindkøb Nord Offentligt EU-udbud nr. 2016/S 158-286061 Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer Udbudsbetingelser 1 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Fremlæggelse af dokumentation for ESPD hvad, hvordan og hvornår?

Fremlæggelse af dokumentation for ESPD hvad, hvordan og hvornår? Fremlæggelse af dokumentation for ESPD hvad, hvordan og hvornår? Ansøgere og tilbudsgivere i et EU-udbud skal anvende det fælleseuropæiske udbudsdokument (i det følgende benævnt ESPD ) som foreløbigt bevis

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Udbud Indkøb af chassiser til renovationsbiler

Udbud Indkøb af chassiser til renovationsbiler HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S Udbud Indkøb af chassiser til renovationsbiler UDBUDSVILKÅR JUNI 2016 HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S Udbud Indkøb af chassiser til renovationsbiler UDBUDSVILKÅR JUNI 2016

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune

Udbudsbetingelser. EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune Side 1 af 12 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune. Udbuddet gennemføres

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Anmodning om optagelse på kvalifikationsordning for rydningsvirksomheder

Anmodning om optagelse på kvalifikationsordning for rydningsvirksomheder Anmodning om optagelse på kvalifikationsordning for rydningsvirksomheder En anmodning om optagelse på kvalifikationsordningen for rydningsvirksomheder består af det fælles europæiske udbudsdokument (European

Læs mere

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale.

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale. Spørgsmål og svar vedrørende prækvalifikation på begrænset EU-udbud af håndværkerydelser for Professionshøjskolen Metropol, udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 067-116264. 15.07.2016 Bemærk! Ordregivers tilføjelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser 9. februar 2017

Prækvalifikationsbetingelser 9. februar 2017 Prækvalifikationsbetingelser 9. februar 2017 Totalrådgivning vedrørende Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Fase 2, Ambulatorietorvet 1. Indledning Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland, udbyder totalrådgivning

Læs mere

Udbud på levering af biler 2017 EU-UDBUD. Udbudsbetingelser vedr. levering af biler med serviceaftaler til Vesthimmerlands Kommune.

Udbud på levering af biler 2017 EU-UDBUD. Udbudsbetingelser vedr. levering af biler med serviceaftaler til Vesthimmerlands Kommune. EU-UDBUD Udbudsbetingelser vedr. levering af biler med serviceaftaler til Vesthimmerlands Kommune Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udbyder... 4 3. Tidsplan - forventet... 4 4. Spørgsmål...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune.

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Side 1 af 16 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af standard hjælpemidler til Jammerbugt

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser Rådgivning

Udbudsbetingelser Rådgivning Udbudsbetingelser Rådgivning 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser Storstrømsbroen November 2016 Dokumentnr. 16/11848-3 2 af 7 Indhold 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Annoncering af tøjvask for borgere i eget hjem i Faaborg-Midtfyn Kommune

Annoncering af tøjvask for borgere i eget hjem i Faaborg-Midtfyn Kommune Annoncering af tøjvask for borgere i eget hjem i Faaborg-Midtfyn Kommune Side 1 af 11 1 Indledning Nærværende annoncering vedrører fritvalgsområdet og er reguleret i serviceloven 83. Annonceringens omfang

Læs mere

Generelle oplysninger om ansøger

Generelle oplysninger om ansøger Skabelon til brug for afgivelse af prækvalifikationsoplysninger vedrørende Arbejdsskadestyrelsens begrænsede udbud af kontrakt vedrørende udvikling af anmeldesystem vedrørende arbejdsulykker, jf. udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Konkurrencebetingelser

Konkurrencebetingelser Konkurrencebetingelser vedrørende konkurrenceudsættelse af projektstyring og facilitering af opgaver forbundet med gennemførsel af Danmarks Læringsfestival til University College Sjælland Side 1 af 12

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning til ansøgerne om udfyldelse af ESPD European Single Procurement Document vedr. udbud af have- / skovdrift i Slots- og Kulturstyrelsen

Vejledning til ansøgerne om udfyldelse af ESPD European Single Procurement Document vedr. udbud af have- / skovdrift i Slots- og Kulturstyrelsen Vejledning til ansøgerne om udfyldelse af ESPD European Single Procurement Document vedr. udbud af have- / skovdrift i Slots- og Kulturstyrelsen Du skal være særligt opmærksom på, at hvis en ansøger i

Læs mere

Betingelser for prækvalifikation til deltagelse i konkurrencepræget dialog. Version /

Betingelser for prækvalifikation til deltagelse i konkurrencepræget dialog. Version / Betingelser for prækvalifikation til deltagelse i konkurrencepræget dialog Version 1.1 12/10 2017 1 BAGGRUND FOR UDBUDDET På nuværende tidspunkt ligger Sorø Kommune i tvist/forhandling med SEAS-NVE, vedrørende

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Juni 2017

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Juni 2017 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Juni 2017 Begrænset udbud af Rammeaftaler omhandlende indkøb af beskyttelseshandsker, undersøgelseshandsker samt øvrigt sikkerhedsudstyr Aarhus Universitet Indkøb

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn

Udbudsbetingelser. Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn Søndre Landevej 2 3700 Rønne Telefon 5695 2626 www.bornholmslufthavn.dk Udbudsbetingelser Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn Juni 2017 Indhold

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af Udvikling og levering af Fødevarestyrelsens. Dyrevelfærdsmærket i Danmark fra 2017 og frem til 2019.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af Udvikling og levering af Fødevarestyrelsens. Dyrevelfærdsmærket i Danmark fra 2017 og frem til 2019. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af Udvikling og levering af Fødevarestyrelsens lancerings- og markedsføringskampagner samt materialer for Dyrevelfærdsmærket i Danmark fra 2017 og frem til 2019. Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende indsamling af dagrenovation og batterier for Billund Kommune

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende indsamling af dagrenovation og batterier for Billund Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende indsamling af dagrenovation og batterier for Billund Kommune Side 1 af 12 1 Indledning Nærværende udbud vedrører indsamling af dagrenovation og almindelige husholdningsbatterier

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER

Læs mere

EU-udbud af rammeaftale vedrørende Stomiprodukter til Aalborg, Brønderslev og Læsø Kommuner

EU-udbud af rammeaftale vedrørende Stomiprodukter til Aalborg, Brønderslev og Læsø Kommuner n EU-udbud af rammeaftale vedrørende Stomiprodukter til Aalborg, Brønderslev og Læsø Kommuner Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Ordregiver... 4 3 Udbudsmaterialet... 4 4 Udbuddets omfang... 5 4.1

Læs mere

Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S 191-344970. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S 191-344970. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:344970-2015:text:da:html Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer, i forbindelse med hvilke der er offentliggjort en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Skanderborg Kommune

Udbudsbetingelser. EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Skanderborg Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Skanderborg Kommune Side 1 af 18 1 Indledning Nærværende EU-udbud vedrører en kontrakt på elektroniske dørlåse til Skanderborg Kommune.

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser

Prækvalifikationsbetingelser Udbud af kontrakt vedrørende insulinpumper, CGM og forbrugsvarer Sagsnummer: 1-23-4-72-1-16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Generelt... 1 1.2 Baggrund for udbuddet... 1 1.3 Opdeling af kontrakten...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af fødevarer til. University College Sjælland

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af fødevarer til. University College Sjælland Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af fødevarer til University College Sjælland Side 1 af 13 1 Indledning Nærværende udbud vedrører levering af fødevarer til University College

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME GULDBORGSUND VARME A/S GULDBORGSUND VAND A/S TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME TILBUDSBETINGELSER MARTS 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 KONTRAKTENS OMFANG... 3

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende anskaffelse af specialinventar til Billund Bibliotek for Billund Kommune

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende anskaffelse af specialinventar til Billund Bibliotek for Billund Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende anskaffelse af specialinventar til Billund Bibliotek for Billund Kommune Side 1 af 12 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af specialinventar til Billund

Læs mere

vedrørende prækvalifikation

vedrørende prækvalifikation Version 31.05.2016 Side 0 af 13 Indhold Bilag 1a Underskrift og oplysninger... 2 Bilag 1b - Nøgletal... 6 Bilag 1c - Referenceliste... 7 Version 31.05.2016 Side 1 af 13 Bilag 1a Underskrift og oplysninger

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Vejledning om udelukkelsesgrunde

Vejledning om udelukkelsesgrunde Vejledning om udelukkelsesgrunde 1. Baggrund Denne vejledning, om brugen af udelukkelsesgrunde i forbindelse med udbud og tilbudsindhentninger, er udarbejdet på baggrund af byrådets beslutning af 7. november

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af grønne poser til KOD til Horsens Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 2017/S

UDBUDSBETINGELSER. Levering af grønne poser til KOD til Horsens Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 2017/S UDBUDSBETINGELSER Udbudsbekendtgørelsesnummer: 2017/S 039-070415 Offentligt udbud Levering af grønne poser til KOD til Horsens Kommune Indhold 1 UDBUDSMATERIALE...3 NÆRVÆRENDE UDBUDSBETINGELSER...3 UDBUDSBEKENDTGØRELSE...3

Læs mere

Danmark-København: Hjælpemidler til handicappede 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Hjælpemidler til handicappede 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:356466-2016:text:da:html -København: Hjælpemidler til handicappede 2016/S 198-356466 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Annonceringsbetingelser

Annonceringsbetingelser Annonceringsbetingelser Annoncering vedrørende anskaffelse af Fleet Management System herunder installation af GPS-loggere til Københavns Kommune (Teknik- og Miljøforvaltningen) 1 1 Indledning Nærværende

Læs mere

Udbudsbetingelser. Begrænset EU-udbud af håndværkerydelser for Professionshøjskolen Metropol. Revideret:

Udbudsbetingelser. Begrænset EU-udbud af håndværkerydelser for Professionshøjskolen Metropol. Revideret: Udbudsbetingelser Begrænset EU-udbud af håndværkerydelser for Professionshøjskolen Metropol Revideret: 06.07.2016 Side 1 af 19 1 Indledning Nærværende EU-udbud vedrører anskaffelse af håndværkerydelser

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Sagsnr. 08/262 Dok.nr. 5338/15 Initialer ANJ I/S Amager Ressourcecenter Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Udbudsbetingelser for

Læs mere

Offentligt udbud af revision af de lokale kirkelige kasser 2016 spørgsmål og svar til udbudsmaterialet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6.

Offentligt udbud af revision af de lokale kirkelige kasser 2016 spørgsmål og svar til udbudsmaterialet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6. Offentligt udbud af revision af de lokale kirkelige kasser 2016 spørgsmål og svar til udbudsmaterialet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6 Spørgsmål 1: 30. maj 2016 kl. 14.17 Af kravspecifikationen punkt

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud

Udbudsbetingelser for offentligt udbud Udbudsbetingelser for offentligt udbud Udbud af Dopplerinstrumenter Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver samt oplysninger

Læs mere

EU-udbud af rammeaftale vedrørende Stomiprodukter til Aalborg, Brønderslev og Læsø Kommuner

EU-udbud af rammeaftale vedrørende Stomiprodukter til Aalborg, Brønderslev og Læsø Kommuner EU-udbud af rammeaftale vedrørende Stomiprodukter til Aalborg, Brønderslev og Læsø Kommuner Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Ordregiver... 4 3 Udbudsmaterialet... 4 4 Udbuddets omfang... 5 4.1 Rammeaftalen...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Anvendelse af ESPD og ESPD dokumentation i Amgros udbud af lægemidler. Gå-hjem-møde om den nye udbudslov den 4. april 2016

Anvendelse af ESPD og ESPD dokumentation i Amgros udbud af lægemidler. Gå-hjem-møde om den nye udbudslov den 4. april 2016 Anvendelse af ESPD og ESPD dokumentation i Amgros udbud af lægemidler Gå-hjem-møde om den nye udbudslov den 4. april 2016 Emnerne i dag Baggrund for de nye regler Hvilke nye dokumenter skal anvendes Hvor

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere