Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4"

Transkript

1 Foto: Linne Lauesen

2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Generel information... 5 Stamoplysninger... 5 Organisation... 5 Aktiviteter og anlæg... 6 Tilsynsmyndighed... 6 Miljøgodkendelser og tilladelser... 6 Resumé... 7 Miljø og miljøledelsespolitik... 8 Miljøpolitik... 8 Miljøforhold... 8 Miljømål... 9 Miljøledelsessystem... 9 Miljøindsats Miljøresultat for nøgletal Kravopfyldelse Måle- og analysemetoder samt kvalitetssikring Vand Spildevand Støj, støv, lugt og vibrationer Affald Luft Jord og grundvand Energi Råvarer Klima CO Arbejdsmiljø Bilag miljødata

3 Ledelsespåtegninger I dette grønne regnskab for Svendborg Vand A/S vises virksomhedens miljømæssige påvirkninger og belastninger. Det grønne regnskab omhandler virksomhedens interne produktionsbelastninger og ikke eksterne produktionsbelastninger, f.eks. outsourcing og anlægsarbejder udført af eksterne leverandører og entreprenører. Eftersom det er en umulig opgave at beregne for hvert af de mange forskelligartede anlægsarbejder, og da underleverandørers påvirkning af miljøet hører under disses eget grønne regnskab, er dette ikke medtaget. Ledelsespåtegning og beretning Året 2008 for Svendborg Vand A/S har båret præg af konsolidering af virksomheden efter opstarts år i 2007 hvor selskabet blev udskilt fra Svendborg Kommune. Virksomheden er kommet på plads som aktieselskab med selvstændig bestyrelse, og virksomhedsgrundlaget er dokumenteret i en lang række strategier, visioner, planer, politikker og målsætninger. Det grønne regnskab for år 2008 er det første udarbejdet for Svendborg Vand A/S. Det grønne regnskab er startskuddet til virksomhedens ønske om at blive miljø- og arbejdsmiljøcertificeret på sigt. Bestyrelsen og direktionen for Svendborg Vand A/S har derfor ønsket at igangsætte det grønne regnskab forud for valget af certificeringsmodel og forud for revidering af lov om grønt regnskab, som i øjeblikket ligger i høring i Miljøministeriet. I dette høringsdokument ligger der forslag om at virksomheder som forsyningsselskaber skal udarbejde grønne regnskaber fremover. Svendborg Vand A/S har derfor udarbejdet nærværende grønne regnskab ud fra principperne opstillet i høringsdokumentet fra Miljøministeriet, om end regnskabet endnu er frivilligt for forsyningsselskaber. Derfor er væsentlighedskriterier for oplysninger baseret på anbefalingerne i høringsdokumentet men ud fra relevansen for virksomheden Svendborg Vand A/S. I forbindelse med en certificering vil Svendborg Vand A/S på sigt udarbejde: Miljøledelsespolitik En klimapolitik og politik for miljøkrav til leverandører og entreprenører En arbejdsmiljøpolitik Svendborg Vand A/S inddrager sine medarbejdere i miljø- og arbejdsmiljøarbejdet ved hjælp af virksomhedens APV-team, der består af sikkerheds- og sundhedsrepræsentanter for alle arbejdsområder herunder ledelsen. APV-teamet håndterer: Arbejdsmiljømæssige risici ift. arbejdspladsens indretning, sikkerhed, sundhed, forurenende stoffer, støv og støj Og generelt inddrages og varetages Svendborg Vands medarbejdere i: Afhjælpning af eventuelle vilkårsovertrædelser og/eller forebyggelse heraf Væsentlige klager og respons og aktioner på disse 3

4

5 Generel information Stamoplysninger Virksomhedens navn og beliggenhed Svendborg Vand A/S Ryttermarken S v e n d b o r g Telefon: CVR-nummer og P-nummer CVR-nr.: P-nr: Ansatte: 50 i alt * Branchebetegnelse og hovedaktivitet Branchebetegnelse: Vandforsyning Virksomhedsform: 60 Aktieselskab Biaktiviteter Drift af distributionssystemer (ledningsnet til drikkevand). Tilsyn og drift af råvandsboringer og kildepladser, indsatsplaner og grundvandsbeskyttelse. Drift af vandværker, højdebeholdere, trykforøgerstationer m.v. Listepunkter (PRTR) Svendborg Vand A/S er ikke omfattet af PRTR-krav. Det grønne regnskab samt de PRTR-punkter dette omfatter, er selvvalgte oplysninger. Organisation Svendborg Vand er den daglige betegnelse for de to selskaber Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S. Opdelingen i to aktieselskaber skete med virkning fra 1. januar 2007, hvor forsyningsområdet blev udskilt fra Svendborg Kommune. De to selskaber er selvstændige juridiske enheder, som lever efter selskabsretlige regler (Aktieselskabsloven), og aktierne er alle ejet af Svendborg Kommune. * Samtlige ansatte ved Svendborg Vand hvoraf 19 fuldtidsstillinger ved Vandforsyningen. 5

6 Organisationsdiagrammet viser med blå ramme de dele af organisationen, der hører til Svendborg Vand A/S. Virksomheden består af en bestyrelse, en direktion, en drift, der består af henholdsvis produktion og distribution af vand samt en afdeling for administration og anlæg. Aktiviteter og anlæg Inden for rammerne af gældende lovgivning leverer Svendborg Vand A/S følgende kerneydelser til vore kunder: Indvinde, behandle og distribuere drikkevand der overholder gældende kvalitetskrav. Svendborg Vand A/S leverer drikkevand til ca kunder i ca husstande og virksomheder, som i alt modtager godt 2,1 mio. m3 rent drikkevand årligt. For at levere disse ydelser råder virksomheden over: Ledningsnet på 447 * km, 30 aktive boringer, 2 højdebeholdere, 6 vandværker. Svendborg Vand A/S er ISO-9001 certificeret og ønsker i på sigt at udvide denne med en miljøcertificering. ISO-9001 binder Svendborg Vand A/S til en lang række fastlagte mål for virksomheden, bl.a.: Vandkvaliteten skal være bedre end gældende minimumskrav Forbrugerne må ved stop ikke være uden vand i mere end 3 timer. Disse mål kræver, at vandforsyningen har et godt overvågnings- og anlægsprogram, hvor kun de bedste materialer, teknikker og metoder anvendes. Derfor kan Svendborg Vand A/S også præstere et vandtab på under 10 %. Tilsynsmyndighed Svendborg Kommune, Miljø og Teknik, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge er tilsynsmyndighed for Svendborg Vand A/S. Miljøgodkendelser og tilladelser Svendborg Vand A/S har følgende væsentligste miljøgodkendelser og indvindingstilladelser: Vandværk Tilladelse Kubikmeter Revision Hovedværket Indvindingstilladelse m Grubbemølleværket Indvindingstilladelse m Skovmølleværket Indvindingstilladelse m Landetværket Indvindings- og kulfiltertilladelse m Stenoddenværket Indvindingstilladelse m Lundeværket Indvindingstilladelse m SUM I alt m3 * Inkl. råvandsledninger 6

7 Resumé At drive et vandværk er i sig selv en yderst ren produktion, der ikke belaster miljø og ressourcer mere end traditionelle servicevirksomheder under betegnelsen lettere erhverv. Den vigtigste aktivitet og parameter i produktionen af rent drikkevand er at sørge for den bedst opnåelige drikkevandskvalitet. Væsentligste ressource- og miljømæssige forhold Derfor har Svendborg Vand A/S som væsentligste ressource- og miljømæssige forhold ifm. hoved- og biaktiviteter følgende aktiviteter: Indkøb Forbrug Miljøpåvirkning med Fossile brændsler Vand Spildevand El Skyllevand Varme Affald (ikke farligt) Forbrugsvarer til kontorhold Forurenet jord Væsentligste klager og afvigelser De væsentligste klager og afvigelser som har ført til ændringer drifts- og indretningsmæssigt: Klager: Afvigende (lavt) tryk i ledningsnettet registreret ved taphaner Urent vand eller luft i vandet Målerproblemer (dårlig aflæsningsmulighed, påstået fejlvisning) Andre klager (20 klager) (26 klager) (18 klager) (15 klager) Afvigelser: Brud for forsyningsnettet udbedret på < 3 timer (21 afvigelser) Brud for forsyningsnettet udbedret på > 3 timer (3 afvigelser) Brud på stikledninger udbedret på < 3 timer (13 afvigelser) Brud på stikledninger udbedre på > 3 timer (0 afvigelser) Vandtab i hele systemet for 2008: m3 9,845 % På baggrund af ovennævnte er der iværksat følgende initiativer ultimo 2008: Udskiftning af målere på husstande Indhegning af indvindingsboringer Tiltag til mindskelse af vandtab. Årsaflæsning af private vandværker Udarbejdelse af UR-plan Sektionering af ledningsnettet Kampagner og selvbetjeningsløsninger (web) Udvikling af økonomi og ressource system Udvælgelse og implementering af CRM-system Vurdere behov for miljøledelsessystem Kontorartikler, kaffe, frugt, køkken- og toiletartikler er ikke opgjort for

8 Miljø og miljøledelsespolitik Miljøpolitik Virksomheden tager vare på miljøet og sundhed Svendborg Vand A/S ønsker at kunderne identificerer virksomheden med høj miljø- og sundhedsbevidsthed, dels som et image men også i form af dokumentation. Virksomheden vil derfor konkretisere miljøprofilen ved at gennemføre certificering af relevante områder af selskabets drift, så der løbende kan måles og dokumenteres handlinger på området. Det skal ske ved at certificere eller normsætte virksomhedens miljøhåndtering, det vil sige energiforbrug, brug af kemikalier mv., grønne regnskaber, sundhedsprofil, det vil sige medarbejdernes arbejdsmiljø og dokumentation af drikkevandskvalitet. Virksomheden vil være en god og eftertragtet arbejdsplads Virksomheden vil være en arbejdsplads, som kan fastholde og rekruttere de bedste medarbejdere i branchen. Medarbejdernes engagement, forandringsparathed og kreativitet er den vigtigste faktor i sikringen af Svendborg Vands fortsatte udvikling. Inden for de næste fem år skal der rekrutteres forholdsvis mange, nye medarbejdere til erstatning for de, der går på pension. Med små årgange og et presset jobmarked er det en stor udfordring for selskabet at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere. Virksomheden vil derfor løbende fokusere på medarbejdernes faglige og personlige udvikling, og vi vil fortsat udvikle samarbejde i teams, styrke medarbejdernes kompetencer og øge den enkelte medarbejders ansvar og råderum. Derfor vil der også sættes særlig fokus på arbejdsmiljø med en arbejdsmiljøpolitik. Miljøforhold Svendborg Vand A/S har relativt få miljømæssige påvirkninger i forhold til andre erhverv pga. den rene produktionsform, men alligevel er der nogle væsentlige parametre, som virksomheden påvirker miljøet med: Fossile brændsler: Naturgas, fjernvarme, dieselolie og benzin El: Strøm og varme Varme: Naturgas og fjernvarme Forbrugsvarer (ikke opgjort for 2008) af kontorartikler, kaffe, frugt, køkken- og toiletartikler Vand Spildevand Skyllevand til filtre i vandværker Affald (ikke farligt) herunder husholdningsaffald, papir, pap, træ, jern og metal til genbrug. Forurenet jord ifm. anlægsarbejder. 8

9 Miljømål Svendborg Vand A/S vil i forbindelse med miljøcertificeringen konkretisere en række miljømål som vil tage udgangspunkt i: vandkvalitet, el-forbrug, vandtab og udskiftning af fossile brændsler. Svendborg Vand A/S vil i fremtiden afsætte ressourcer til og arbejde med følgende: Miljøcertificering, ISO 14001, ISO 22000, DS/OHSAS Arbejdsmiljøpolitik, herunder stress-politik Personalepolitik opdateres (tidl. Svendborg Kommunes personalepolitik anvendt) Strategi for fremtidig grundvandsbeskyttelse (påtænkes igangsat efteråret 2009) Renoverings- og udbygningsplan for vandforsyningsnettet (igangsat) Beskyttelseszoner omkring boringer plan for implementering Opdatering af beredskabsplan Miljøledelsessystem Svendborg Vand A/S vil i fællesskab med Svendborg Spildevand A/S i på sigt udarbejde og indføre et miljøledelsessystem i sammenhæng med kommende miljøcertificering. I dag er det generelle ledelsessystem præget af en meget stor bevidsthed omkring miljøbelastninger og -påvirkninger, hvormed det daglige arbejde i virksomhederne bærer præg af en høj grad af ansvarlighed overfor miljøet såvel i produktionsøjemed som i indkøb, valg af materialer og udførelsesmetoder. Disse ting ønsker Svendborg Vand A/S at kunne dokumentere i det grønne regnskab ved hjælp af et miljøledelsessystem, som systematisk og overskueligt kan bibringe de nødvendige informationer til virksomheden, bestyrelse, kunder og interessenter. 9

10 Miljøindsats De væsentligste miljøindsatser, som Svendborg Vand A/S til stadighed udøver og står overfor at skulle opgradere er: Sikring af sundt og uforurenet drikkevand: Indhegning af indvindingsboringer. Stillingtagen til udvidelse af sprøjtefrie områder ved indvindingsboringer. Strategi for grundvandsbeskyttelse. Tiltag til mindskelse af vandtab: Sektionering af ledningsnettet ved hjælp af områdeopdeling med målerbrønde. o Sektionering bevirker, at man bedre kan isolere og derved lokalisere hændelser som brud på ledninger, fordi man har et bedre datagrundlag ved hjælp af målerbrønddata. o Sektionering giver også mulighed for forureningsafgrænsning ved forureningshændelse m.v. Kampagner og selvbetjeningsløsninger over nettet: Ved at forenkle dataindberetning ydes både en god service til kunderne samtidig med at virksomheden får relevante data. Ved at tilbyde kunderne valgfrihed når vi skal samarbejde med dem yder vi en god service. Ved at lave kampagner til vores kunder kan vi nå forsyningsområdet med budskaber, der kan informere, bibringe nyttig viden og forhåbentlig ændre holdning hos forbrugerne til at være mere miljøbevidste. Udvikling af økonomi- og ressourcestyringssystem Med henblik på benchmarking, grønt regnskab m.m. Årsaflæsning af private vandværker Med henblik på afregning i forhold til spildevandsafgift. Udarbejdelse af UR-plan (Udbygning- og Renoveringsplan) Med henblik på at kunne optimere ledningsnettet i forbindelse med renovering, sektionering og udbygning. Udvælgelse og implementering af CRM-system (kundedatabasesystem) Til håndtering af kundehenvendelser, klager, afvigelser m.v. Grønne indkøb: Vurdering af mulighed for grøn indkøbspolitik i relation til kommende prisloft herunder: o Grøn el dvs. el produceret på CO2-neutralt biobrændsel frem for fossile brændsler og afregne dette over prisen på vand. o Grønne materialer CO2-besparende eller CO2-neutrale. o Grønne anlæg CO2-besparelser i anlægsudførelse og drift. 10

11 Miljøresultat for nøgletal Årets miljøresultat er medtaget i bilag 1, hvortil der refereres i det følgende. Data er ikke verificeret af miljøverificator, men på sigt vil Svendborg Vand A/S indføre miljøcertificering og miljøledelsessystem. Kravopfyldelse Svendborg Vand A/S har i året 2008 opfyldt alle lovgivningsmæssige krav til produktion og distribution af drikkevand. Der har været enkelte overskridelser af indholdet af coliforme bakterier, men i alle tilfælde har omprøverne overholdt de gældende grænseværdier. Måle- og analysemetoder samt kvalitetssikring Alle lovpligtige og ISO-9001-certificeringspligtige måle- og analysemetoder samt kvalitetssikring pågår ved akkrediterede eksterne analyseinstitutter og verificator. Data anvendt i denne rapport er såvel akkrediterede data som målte, estimerede og beregnede data. Disse er angivet i bilag 1. Drikkevandskvalitet Lovgivningsmæssige måle- og analysemetoder på drikkevandkvalitet udføres af Eurofins. Certificering ISO-9001 certificering varetages af Bureau Veritas Denmark Vand Svendborg Vand A/S har i 2008: Produceret vandmængde Virksomhedens eget vandforbrug m3 vand 323 m3 vand Den producerede vandmængde er normal i forhold til udbygningen af Svendborg Kommune. Vandforbruget for virksomheden er også normalt. Spildevand Svendborg Vand A/S har i 2008: Produceret skyllevandsmængde Virksomhedens eget spildevandsforbrug Ca m3 skyllevand 323 m3 spildevand Den producerede skyllevandsmængde er normal i forhold til produceret vandmængde. Skyllevandet opstår når filtrene i vandværkerne returskylles, hvorved reststofferne fra renseprocessen fra råvand til drikkevand frigøres. Skyllevandet ledes til kloak og er dermed en del af det samlede spildevandsforbrug. Spildevandsforbruget fra kontorerne og bygningerne i Svendborg Vand A/S er også normalt for virksomheden. Støj, støv, lugt og vibrationer I Svendborg Vand A/S er der ikke væsentlige forekomster af støj, støv, lugt og vibrationer. 11

12 Affald Affald er udelukkende karakteriseret som ikke-farligt og bruges til forbrænding (husholdning samt brændbart) på Svendborg Kraftvarmeværk og genbrug. Genbrug af jern og metal sker hos Jens Pedersen & Søn i Svendborg. Der er i alt kørt 9,8 tons affald til forbrænding og genbrug. Foto: EKJ-Renovation, vognmand for Svendborg Vand A/S Luft I Svendborg Vand A/S er der ikke i forbindelse med produktionen udledninger til luft af væsentlig betydning. Men i forbrug og indkøb af fossile brændsler er der i forbindelse med produktionen heraf (foretaget af ekstern leverandør) udledninger til luft, hvilket er medtaget under afsnittet Klima CO2. Jord og grundvand Jorddeponering og -behandling af forurenet jord sker på forskellige behandlingssteder: Klintholm I/S, RGS 90 og Sandholt Lyndelse Miljøcenter. Forurenet jord lægges enten i deponi eller jordbehandles. I alt i 2008 blev der for Svendborg Vand A/S kørt i alt 253 tons forurenet jord fordelt på: Energi 164 tons type 2 jord (lettere forurenet) 89 tons type 4 jord (tungt forurenet) kwh i alt kwh pr. m3 (i gns) El-forbrug - produktion kwh 0,19 kwh/m3 El-forbrug - distribution kwh 0,38 kwh/m3 El-forbrug i alt inklusive bygninger kwh 0,49 kwh/m3 El-forbruget i Svendborg Vand A/S udgør i alt kwh som er fordelt på produktion og distribution. Dertil kommer el-forbruget i administrationsbygningen, som deles 50/50 % med Svendborg Spildevand A/S. El-forbruget er omregnet til udledning af CO2 under afsnittet Klima CO2 med omregningsfaktor 468 g CO2 pr. kwh udledt af nøgletal fra 2007 for Sydfyns Energiforsyning. Herudover er der energiforbrug til opvarmning af bygninger samt brændstof til bilpark: Energiform Mængde Energiforbrug Naturgas 8.062,5 m3 321 GJ Fjernvarme kwh kwh Benzin/Dieselolie liter/ liter (kørt km ikke opgjort) 12

13 Råvarer Råvareforbruget i forhold til det grønne regnskab i Svendborg Vand A/S består af: Type Råvareforbrug 2008 El kwh Dieselolie liter Benzin liter Naturgas 8.062,5 m3 Fjernvarme kwh Drikkevand 323 m3 Teknisk vand m3 Spildevand 323 m3 Aktivt kul Ingen Råvareforbruget er vist i sammenhæng med affald, emissioner ( Klima CO2) og udledninger ( Spildevand ) under disses respektive kapitler. Ud over ovenstående er der yderligere forbrug af papir, kontorartikler, køkken- og toiletartikler samt IT og telefoni, som ikke er opgjort i dette regnskab. Klima CO2 Svendborg Vand A/S har opgjort et klimaregnskab som forbrugt CO2. Dette er beregnet ud fra gældende omregningsfaktorer leveret af forsyningsselskaberne, der leverer til virksomheden. Naturgas 8.062,5 m kg CO2 56,78 kg CO2/GJ Benzin liter kg CO g CO2/liter Diesel liter kg CO g CO2/liter El kwh kg CO2 468 g CO2/kWh Fjernvarme kwh kg CO2 120 g CO2/kWh I alt udleder Svendborg Vand A/S godt kg CO2 fra fossile brændsler. Af ovenstående nøgletal ses det tydeligst hvor der bør sættes ind for at reducere udledningen af CO2, hvilket er gældende for hele forsyningsbranchen og ikke særskilt for Svendborg Vand A/S. At reducere elforbruget er et af de væsentligste parametre i virksomhedens strategi og planer såvel af klimafaktorer som økonomiske faktorer. Arbejdsmiljø Svendborg Vand A/S har i fællesskab med Svendborg Spildevand A/S et tværfagligt team bestående af sikkerhedskoordinatorer, der varetager arbejde med arbejdsmiljøforhold og udarbejdelse af APV. 13

14 Der har i 2008 været medarbejdertilfredshedsundersøgelse i forbindelse med APV. Af denne undersøgelse fremkom en række tilpasnings- og ændringsforslag af sikkerhedsmæssige og arbejdsmiljømæssige forhold, hvoraf de væsentligste er vist i nedenstående tabel: Forslag Udførelse Gennemført Farligt at arbejde i trafikken Vejen som arbejdsplads 2008 og løbende som obligatorisk kursus For dårligt indeklima, luftskifte, lys, varme Ændringer af styringer af 2008 luftindtag, opsætning af rullegardiner m.v. Dårlige arbejdsstillinger på kontorerne Gennemgang af 2008 arbejdspladser med fysioterapeut Manglende førstehjælpsviden Førstehjælpskursus 2008 og løbende obligatorisk Manglende uddannelse om arbejde med Afholdelse af sikkerheds rustfri materialer, svejsninger m.v. og sundhedskursus Tungt at håndtere ventilnøgle samt at håndtere paller og andre tunge genstande Indkøb af hydraulisk ventilnøgle samt For mange telefonhenvendelser ved udsendelse af aflæsningskort gaffeltruck Indførelse af telefonfred, samt undersøgelse af elektronisk kundehåndtering Udover det igangværende APV-arbejde og daglige arbejde med sikkerhed og sundhed har Svendborg Vand A/S plan om at indføre en arbejdsmiljøpolitik og at blive miljø- og arbejdsmiljøcertificeret på sigt. 14

15 Bilag miljødata Svendborg Vand A/S s driftområde er opdelt i Produktion og Distribution af vand. I nedenstående er således det samlede bidrag til miljøet fra begge sektioner. Hvis man ønsker at skelne mellem bidraget fra sektionerne henvises til bagvedliggende datarapport, som kan rekvireres ved Svendborg Vand A/S. Spildevand (skyllevand) 2008 Udledninger til spildevand M = measured, C = calculated, E = estimated Forurenende stof Metode Mængde Nr. II Navn M/C/E Anvendt metode Samlet kg/år Utilsigtet kg/år 12 Total kvælstof (vand) E * Total fosfor (vand) E * 0,12 17 Arsen (As) E * 0, Cadmium (Cd) E * 0, Chrom (Cr) E * 0, Kobber (Cu) E * 0,03 21 Kviksølv (Hg) E * 0, Nikkel (Ni) E * 0, Bly (Pb) E * 0, Zink (Zn) E * 0, Total organisk kulstof NVOC E * 1,025 *Da vi kun har stikprøver af distributionsnettet og i alt har taget kun 2 prøver af råvandsboringer er det meget få data, vi har at arbejde med. Estimatet er derfor meget groft. Støj, støv, lugt og vibrationer Type Anlæg Enhed Niveau Støj Alle db Ingen - Støv Alle PPM Ingen - Lugt Alle Ant. klager Ingen - Vibrationer Alle Hz Ingen 15

16 Affald Kilde Enhed 2008 Affaldshåndtering Navn og adresse m.v. på nyttiggørelses/bortskaffelses virksomhed Ikke-farligt Tons/år Bortskaffelse Nyttiggør. Navn, adr. Lokalitet affald Jern og metal 9,174 Genbrug Jens Pedersen & Søn Norgesvej 8, 5700 Svendborg Småt brændbart 0,635 Forbrænding Svendborg Kraftvarmeværk Bodøvej 15, 5700 Svendborg Husholdning 25 sække Forbrænding Svendborg Kraftvarmeværk SUM 9,809 Farligt affald - SUM - Bodøvej 15, 5700 Svendborg Farligt affald grænseoverskridende - SUM 9,809 Luft (ingen registreringer) Jord og grundvand Type Behandling Lokalitet Tons / år Type 2 lettere forurenet jord Jordbehandling Klintholm I/S, Klintholmvej 27 tons 50, 5874 Hesselager Type 2 lettere forurenet jord Jordbehandling Sandholt Lyndelse Miljøcenter 137 tons Landevejen 5, 5672 Broby Type 4 tungt forurenet jord Jordbehandling Sandholt Lyndelse Miljøcenter 11 tons Landevejen 5, 5672 Broby Type 4 tungt forurenet jord Jordbehandling RGS 90 A/S, Selinevej 4, tons København S I alt forurenet jord Jordbehandling tons Type 2 jord 164 tons Type 4 jord 89 tons 16

17 Energi Anlæg Energiforbrug kwh Grøn energiforbrug kwh Hovedbygningen kwh Værker (inkl. Trykforøgerst.) kwh (samlet) I alt kwh kwh i alt kwh pr. m3 (i gns) El-forbrug - produktion kwh 0,19 kwh/m3 El-forbrug - distribution kwh 0,38 kwh/m3 El-forbrug i alt inklusive bygninger kwh 0,49 kwh/m3 Energiform Mængde Energiforbrug Naturgas 8.062,5 m3 321 GJ Fjernvarme kwh kwh Benzin/Dieselolie liter/ liter (kørt km ikke opgjort) Råvarer Type Råvareforbrug 2008 Type El kwh Forbrug Dieselolie liter Til transportmidler Benzin liter Til transportmidler Naturgas 8.062,5 m3 Til opvarmning af bygninger Fjernvarme kwh Til opvarmning af bygning Drikkevand 323 m3 Forbrug i bygninger Teknisk vand m3 Skyllevand Spildevand 323 m3 Forbrug i bygninger Aktivt kul Ingen Klima CO2 Kilde Enhed 2008 CO2-udledning Analysemetode M=measuring, C=calculated, E=estimated Neutral Ikke-neutral ISO EN El-forbrug produktion Kg/år M+C El-forbrug distribution Kg/år M+C El-forbrug Hovedbygn Kg/år M+C SUM Kg/år M+C *Nøgletal Sydfyns Elforsyning 2008: 468 g CO2/kWh 17

18 Kilde Enhed 2008 CO2-udledning Analysemetode M=measuring, C=calculated, E=estimated Neutral Ikke-neutral ISO EN Naturgas, opvarmning Kg/år M+C Fjernvarme Kg/år E + C Dieselolie Kg/år M+C Benzin Kg/år M+C SUM Kg/år M+E+C 18

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Foto: Linne Lauesen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Generel information... 5 Stamoplysninger...

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

2 Esbjerg Forsyning A/S

2 Esbjerg Forsyning A/S miljøredegørelse 2 Esbjerg Forsyning A/S Indhold 1. Esbjerg Forsyning A/S........................................................ 4 2. Ledelsens beretning...........................................................

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr. Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.: 2014-70008 Titel: Grønt Regnskab for Aalborg

Læs mere

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas Grønt regnskab 2014 Aalborg Forsyning, Gas Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen, Energi og Renovation, Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: Marts 2015 Sagsnr.: 2014-188668 Dok.nr.:

Læs mere

AmAgerværket Grønt regnskab 2010

AmAgerværket Grønt regnskab 2010 Amagerværket Grønt regnskab 2010 Indhold Vattenfall i 2010... 3 Basisoplysninger... 5 Ledelsens redegørelse...10 Oplysninger om miljøforhold...18 Miljødata... 23 Myndighedsudtalelse... 33 I marts 2010

Læs mere

energi til fremtiden Miljøredegørelse 2013

energi til fremtiden Miljøredegørelse 2013 energi til fremtiden Miljøredegørelse 2013 Vi tager ansvar, og vi tager stilling til miljøet... Indhold: Ledelsens beretning Fakta om virksomheden Oversigt over selskaber i TREFOR Om TREFOR Koncernoversigt

Læs mere

køge Biopillefabrik Grønt regnskab 2012

køge Biopillefabrik Grønt regnskab 2012 køge Biopillefabrik Grønt regnskab 2012 Køge Biopillefabrik Grønt regnskab 2012 Indhold Vattenfall i 2012 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 8 Oplysninger om miljøforhold 14 Miljødata 16 Myndighedsudtalelse

Læs mere

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Årsrapport inkl. grønt regnskab samt miljøredegørelse 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 4 Virksomhedens navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 Miljøredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Miljøredegørelsens omfang... 1 1.0 Forord... 2 2.0 Hvem er Marius Pedersen A/S... 3 2.1 Historie... 3 2.2 Ejerstruktur... 3 2.4 Serviceydelser...

Læs mere

Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning

Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning 2010 Lantmännen Cerealia A/S Vejle, Møllegade 12, 7100 Vejle Basisoplysninger Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Lantmännen Cerealia A/S Møllegade

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Miljørapportering 2012

Miljørapportering 2012 Miljørapportering 2012 Indhold Ledelsens beretning... 2 Fakta om virksomheden... 3 Selskaber i TREFOR... 4 Koncernoversigt... 6 Datterselskaber... 7 TREFOR El-net A/S... 7 TREFOR Varme A/S... 8 TREFOR

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail

Læs mere

Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø 2010 Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012.

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012. 3 Grønt regnskab AGA A/S 212. Grønt regnskab 212. 2 Indhold Indhold. 1 Forord 2 2 Ledelsens redegørelse 4 2.1 Præsentation af AGA A/S 4 2.2 Vision, politik og ledelsessystemer 4 2.3 Miljømål og resultater

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 29 for Novo Nordisk i Måløv Maj 21 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Måløv...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4 Oplysninger om miljøforhold...5

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 INDHOLD Generelle informationer 1 Forord 2 Aktiviteter på Amagerværket 4 Beskrivelse af Amagerværket 4 Væsentlige miljøforhold 6 Oversigt over miljøpåvirkninger 8 Målsætninger

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Udgivelse: April 2011 Sagsnr.: 2010-39412 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Udgivelse: April 2011 Sagsnr.: 2010-39412 Dok.nr. Grønne regnskaber 2010 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Udgivelse: April 2011 Sagsnr.: 2010-39412 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for Aalborg Forsyning,

Læs mere

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004 Grønt regnskab Boliger og erhverv 24 Forord Marts 26 2. årgang Grønt regnskab sort på hvidt Udgiver Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 9 273 Herlev Tlf. 4452 7 www.herlev.dk herlev@herlev.dk

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr. Grønne regnskaber 2011 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr.: 2012-83046 Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Amagerværket. Grønt regnskab 2013

Amagerværket. Grønt regnskab 2013 Amagerværket Grønt regnskab 2013 Amagerværket Grønt regnskab 2013 INDHOLD Vattenfall i 2013 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 12 Oplysninger om miljøforhold 19 Miljødata 22 Myndighedsudtalelse

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 Miljøredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Generel information...2 Stamoplysninger:...2 Vigtigste miljø- og arbejdsmiljøforhold...2 Oversigt over typen af de anmeldepligtige ulykker:...3

Læs mere

Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011

Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011 Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011 September 2012 Sagsid. 2012-6638 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Basisoplysninger 3 3 Miljøberetning 5 3.1 Ledelsens redegørelse 3.2 Miljøpolitik 3.3 Miljøkrav

Læs mere

Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.

Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. Grønt Regnskab 2012/2013 Indhold: 3 Generelle informationer 3 Miljøgodkendelse 4 Bestyrelse og ansvarlig ledelse 5 Profil og varmeplaner 5 Ledelsens redegørelse 6 Foreløbige

Læs mere