Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4"

Transkript

1 Foto: Linne Lauesen

2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Generel information... 5 Stamoplysninger... 5 Organisation... 5 Aktiviteter og anlæg... 6 Tilsynsmyndighed... 6 Miljøgodkendelser og tilladelser... 6 Resumé... 7 Miljø og miljøledelsespolitik... 8 Miljøpolitik... 8 Miljøforhold... 8 Miljømål... 9 Miljøledelsessystem... 9 Miljøindsats Miljøresultat for nøgletal Kravopfyldelse Måle- og analysemetoder samt kvalitetssikring Vand Spildevand Støj, støv, lugt og vibrationer Affald Luft Jord og grundvand Energi Råvarer Klima CO Arbejdsmiljø Bilag miljødata

3 Ledelsespåtegninger I dette grønne regnskab for Svendborg Vand A/S vises virksomhedens miljømæssige påvirkninger og belastninger. Det grønne regnskab omhandler virksomhedens interne produktionsbelastninger og ikke eksterne produktionsbelastninger, f.eks. outsourcing og anlægsarbejder udført af eksterne leverandører og entreprenører. Eftersom det er en umulig opgave at beregne for hvert af de mange forskelligartede anlægsarbejder, og da underleverandørers påvirkning af miljøet hører under disses eget grønne regnskab, er dette ikke medtaget. Ledelsespåtegning og beretning Året 2008 for Svendborg Vand A/S har båret præg af konsolidering af virksomheden efter opstarts år i 2007 hvor selskabet blev udskilt fra Svendborg Kommune. Virksomheden er kommet på plads som aktieselskab med selvstændig bestyrelse, og virksomhedsgrundlaget er dokumenteret i en lang række strategier, visioner, planer, politikker og målsætninger. Det grønne regnskab for år 2008 er det første udarbejdet for Svendborg Vand A/S. Det grønne regnskab er startskuddet til virksomhedens ønske om at blive miljø- og arbejdsmiljøcertificeret på sigt. Bestyrelsen og direktionen for Svendborg Vand A/S har derfor ønsket at igangsætte det grønne regnskab forud for valget af certificeringsmodel og forud for revidering af lov om grønt regnskab, som i øjeblikket ligger i høring i Miljøministeriet. I dette høringsdokument ligger der forslag om at virksomheder som forsyningsselskaber skal udarbejde grønne regnskaber fremover. Svendborg Vand A/S har derfor udarbejdet nærværende grønne regnskab ud fra principperne opstillet i høringsdokumentet fra Miljøministeriet, om end regnskabet endnu er frivilligt for forsyningsselskaber. Derfor er væsentlighedskriterier for oplysninger baseret på anbefalingerne i høringsdokumentet men ud fra relevansen for virksomheden Svendborg Vand A/S. I forbindelse med en certificering vil Svendborg Vand A/S på sigt udarbejde: Miljøledelsespolitik En klimapolitik og politik for miljøkrav til leverandører og entreprenører En arbejdsmiljøpolitik Svendborg Vand A/S inddrager sine medarbejdere i miljø- og arbejdsmiljøarbejdet ved hjælp af virksomhedens APV-team, der består af sikkerheds- og sundhedsrepræsentanter for alle arbejdsområder herunder ledelsen. APV-teamet håndterer: Arbejdsmiljømæssige risici ift. arbejdspladsens indretning, sikkerhed, sundhed, forurenende stoffer, støv og støj Og generelt inddrages og varetages Svendborg Vands medarbejdere i: Afhjælpning af eventuelle vilkårsovertrædelser og/eller forebyggelse heraf Væsentlige klager og respons og aktioner på disse 3

4

5 Generel information Stamoplysninger Virksomhedens navn og beliggenhed Svendborg Vand A/S Ryttermarken S v e n d b o r g Telefon: CVR-nummer og P-nummer CVR-nr.: P-nr: Ansatte: 50 i alt * Branchebetegnelse og hovedaktivitet Branchebetegnelse: Vandforsyning Virksomhedsform: 60 Aktieselskab Biaktiviteter Drift af distributionssystemer (ledningsnet til drikkevand). Tilsyn og drift af råvandsboringer og kildepladser, indsatsplaner og grundvandsbeskyttelse. Drift af vandværker, højdebeholdere, trykforøgerstationer m.v. Listepunkter (PRTR) Svendborg Vand A/S er ikke omfattet af PRTR-krav. Det grønne regnskab samt de PRTR-punkter dette omfatter, er selvvalgte oplysninger. Organisation Svendborg Vand er den daglige betegnelse for de to selskaber Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S. Opdelingen i to aktieselskaber skete med virkning fra 1. januar 2007, hvor forsyningsområdet blev udskilt fra Svendborg Kommune. De to selskaber er selvstændige juridiske enheder, som lever efter selskabsretlige regler (Aktieselskabsloven), og aktierne er alle ejet af Svendborg Kommune. * Samtlige ansatte ved Svendborg Vand hvoraf 19 fuldtidsstillinger ved Vandforsyningen. 5

6 Organisationsdiagrammet viser med blå ramme de dele af organisationen, der hører til Svendborg Vand A/S. Virksomheden består af en bestyrelse, en direktion, en drift, der består af henholdsvis produktion og distribution af vand samt en afdeling for administration og anlæg. Aktiviteter og anlæg Inden for rammerne af gældende lovgivning leverer Svendborg Vand A/S følgende kerneydelser til vore kunder: Indvinde, behandle og distribuere drikkevand der overholder gældende kvalitetskrav. Svendborg Vand A/S leverer drikkevand til ca kunder i ca husstande og virksomheder, som i alt modtager godt 2,1 mio. m3 rent drikkevand årligt. For at levere disse ydelser råder virksomheden over: Ledningsnet på 447 * km, 30 aktive boringer, 2 højdebeholdere, 6 vandværker. Svendborg Vand A/S er ISO-9001 certificeret og ønsker i på sigt at udvide denne med en miljøcertificering. ISO-9001 binder Svendborg Vand A/S til en lang række fastlagte mål for virksomheden, bl.a.: Vandkvaliteten skal være bedre end gældende minimumskrav Forbrugerne må ved stop ikke være uden vand i mere end 3 timer. Disse mål kræver, at vandforsyningen har et godt overvågnings- og anlægsprogram, hvor kun de bedste materialer, teknikker og metoder anvendes. Derfor kan Svendborg Vand A/S også præstere et vandtab på under 10 %. Tilsynsmyndighed Svendborg Kommune, Miljø og Teknik, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge er tilsynsmyndighed for Svendborg Vand A/S. Miljøgodkendelser og tilladelser Svendborg Vand A/S har følgende væsentligste miljøgodkendelser og indvindingstilladelser: Vandværk Tilladelse Kubikmeter Revision Hovedværket Indvindingstilladelse m Grubbemølleværket Indvindingstilladelse m Skovmølleværket Indvindingstilladelse m Landetværket Indvindings- og kulfiltertilladelse m Stenoddenværket Indvindingstilladelse m Lundeværket Indvindingstilladelse m SUM I alt m3 * Inkl. råvandsledninger 6

7 Resumé At drive et vandværk er i sig selv en yderst ren produktion, der ikke belaster miljø og ressourcer mere end traditionelle servicevirksomheder under betegnelsen lettere erhverv. Den vigtigste aktivitet og parameter i produktionen af rent drikkevand er at sørge for den bedst opnåelige drikkevandskvalitet. Væsentligste ressource- og miljømæssige forhold Derfor har Svendborg Vand A/S som væsentligste ressource- og miljømæssige forhold ifm. hoved- og biaktiviteter følgende aktiviteter: Indkøb Forbrug Miljøpåvirkning med Fossile brændsler Vand Spildevand El Skyllevand Varme Affald (ikke farligt) Forbrugsvarer til kontorhold Forurenet jord Væsentligste klager og afvigelser De væsentligste klager og afvigelser som har ført til ændringer drifts- og indretningsmæssigt: Klager: Afvigende (lavt) tryk i ledningsnettet registreret ved taphaner Urent vand eller luft i vandet Målerproblemer (dårlig aflæsningsmulighed, påstået fejlvisning) Andre klager (20 klager) (26 klager) (18 klager) (15 klager) Afvigelser: Brud for forsyningsnettet udbedret på < 3 timer (21 afvigelser) Brud for forsyningsnettet udbedret på > 3 timer (3 afvigelser) Brud på stikledninger udbedret på < 3 timer (13 afvigelser) Brud på stikledninger udbedre på > 3 timer (0 afvigelser) Vandtab i hele systemet for 2008: m3 9,845 % På baggrund af ovennævnte er der iværksat følgende initiativer ultimo 2008: Udskiftning af målere på husstande Indhegning af indvindingsboringer Tiltag til mindskelse af vandtab. Årsaflæsning af private vandværker Udarbejdelse af UR-plan Sektionering af ledningsnettet Kampagner og selvbetjeningsløsninger (web) Udvikling af økonomi og ressource system Udvælgelse og implementering af CRM-system Vurdere behov for miljøledelsessystem Kontorartikler, kaffe, frugt, køkken- og toiletartikler er ikke opgjort for

8 Miljø og miljøledelsespolitik Miljøpolitik Virksomheden tager vare på miljøet og sundhed Svendborg Vand A/S ønsker at kunderne identificerer virksomheden med høj miljø- og sundhedsbevidsthed, dels som et image men også i form af dokumentation. Virksomheden vil derfor konkretisere miljøprofilen ved at gennemføre certificering af relevante områder af selskabets drift, så der løbende kan måles og dokumenteres handlinger på området. Det skal ske ved at certificere eller normsætte virksomhedens miljøhåndtering, det vil sige energiforbrug, brug af kemikalier mv., grønne regnskaber, sundhedsprofil, det vil sige medarbejdernes arbejdsmiljø og dokumentation af drikkevandskvalitet. Virksomheden vil være en god og eftertragtet arbejdsplads Virksomheden vil være en arbejdsplads, som kan fastholde og rekruttere de bedste medarbejdere i branchen. Medarbejdernes engagement, forandringsparathed og kreativitet er den vigtigste faktor i sikringen af Svendborg Vands fortsatte udvikling. Inden for de næste fem år skal der rekrutteres forholdsvis mange, nye medarbejdere til erstatning for de, der går på pension. Med små årgange og et presset jobmarked er det en stor udfordring for selskabet at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere. Virksomheden vil derfor løbende fokusere på medarbejdernes faglige og personlige udvikling, og vi vil fortsat udvikle samarbejde i teams, styrke medarbejdernes kompetencer og øge den enkelte medarbejders ansvar og råderum. Derfor vil der også sættes særlig fokus på arbejdsmiljø med en arbejdsmiljøpolitik. Miljøforhold Svendborg Vand A/S har relativt få miljømæssige påvirkninger i forhold til andre erhverv pga. den rene produktionsform, men alligevel er der nogle væsentlige parametre, som virksomheden påvirker miljøet med: Fossile brændsler: Naturgas, fjernvarme, dieselolie og benzin El: Strøm og varme Varme: Naturgas og fjernvarme Forbrugsvarer (ikke opgjort for 2008) af kontorartikler, kaffe, frugt, køkken- og toiletartikler Vand Spildevand Skyllevand til filtre i vandværker Affald (ikke farligt) herunder husholdningsaffald, papir, pap, træ, jern og metal til genbrug. Forurenet jord ifm. anlægsarbejder. 8

9 Miljømål Svendborg Vand A/S vil i forbindelse med miljøcertificeringen konkretisere en række miljømål som vil tage udgangspunkt i: vandkvalitet, el-forbrug, vandtab og udskiftning af fossile brændsler. Svendborg Vand A/S vil i fremtiden afsætte ressourcer til og arbejde med følgende: Miljøcertificering, ISO 14001, ISO 22000, DS/OHSAS Arbejdsmiljøpolitik, herunder stress-politik Personalepolitik opdateres (tidl. Svendborg Kommunes personalepolitik anvendt) Strategi for fremtidig grundvandsbeskyttelse (påtænkes igangsat efteråret 2009) Renoverings- og udbygningsplan for vandforsyningsnettet (igangsat) Beskyttelseszoner omkring boringer plan for implementering Opdatering af beredskabsplan Miljøledelsessystem Svendborg Vand A/S vil i fællesskab med Svendborg Spildevand A/S i på sigt udarbejde og indføre et miljøledelsessystem i sammenhæng med kommende miljøcertificering. I dag er det generelle ledelsessystem præget af en meget stor bevidsthed omkring miljøbelastninger og -påvirkninger, hvormed det daglige arbejde i virksomhederne bærer præg af en høj grad af ansvarlighed overfor miljøet såvel i produktionsøjemed som i indkøb, valg af materialer og udførelsesmetoder. Disse ting ønsker Svendborg Vand A/S at kunne dokumentere i det grønne regnskab ved hjælp af et miljøledelsessystem, som systematisk og overskueligt kan bibringe de nødvendige informationer til virksomheden, bestyrelse, kunder og interessenter. 9

10 Miljøindsats De væsentligste miljøindsatser, som Svendborg Vand A/S til stadighed udøver og står overfor at skulle opgradere er: Sikring af sundt og uforurenet drikkevand: Indhegning af indvindingsboringer. Stillingtagen til udvidelse af sprøjtefrie områder ved indvindingsboringer. Strategi for grundvandsbeskyttelse. Tiltag til mindskelse af vandtab: Sektionering af ledningsnettet ved hjælp af områdeopdeling med målerbrønde. o Sektionering bevirker, at man bedre kan isolere og derved lokalisere hændelser som brud på ledninger, fordi man har et bedre datagrundlag ved hjælp af målerbrønddata. o Sektionering giver også mulighed for forureningsafgrænsning ved forureningshændelse m.v. Kampagner og selvbetjeningsløsninger over nettet: Ved at forenkle dataindberetning ydes både en god service til kunderne samtidig med at virksomheden får relevante data. Ved at tilbyde kunderne valgfrihed når vi skal samarbejde med dem yder vi en god service. Ved at lave kampagner til vores kunder kan vi nå forsyningsområdet med budskaber, der kan informere, bibringe nyttig viden og forhåbentlig ændre holdning hos forbrugerne til at være mere miljøbevidste. Udvikling af økonomi- og ressourcestyringssystem Med henblik på benchmarking, grønt regnskab m.m. Årsaflæsning af private vandværker Med henblik på afregning i forhold til spildevandsafgift. Udarbejdelse af UR-plan (Udbygning- og Renoveringsplan) Med henblik på at kunne optimere ledningsnettet i forbindelse med renovering, sektionering og udbygning. Udvælgelse og implementering af CRM-system (kundedatabasesystem) Til håndtering af kundehenvendelser, klager, afvigelser m.v. Grønne indkøb: Vurdering af mulighed for grøn indkøbspolitik i relation til kommende prisloft herunder: o Grøn el dvs. el produceret på CO2-neutralt biobrændsel frem for fossile brændsler og afregne dette over prisen på vand. o Grønne materialer CO2-besparende eller CO2-neutrale. o Grønne anlæg CO2-besparelser i anlægsudførelse og drift. 10

11 Miljøresultat for nøgletal Årets miljøresultat er medtaget i bilag 1, hvortil der refereres i det følgende. Data er ikke verificeret af miljøverificator, men på sigt vil Svendborg Vand A/S indføre miljøcertificering og miljøledelsessystem. Kravopfyldelse Svendborg Vand A/S har i året 2008 opfyldt alle lovgivningsmæssige krav til produktion og distribution af drikkevand. Der har været enkelte overskridelser af indholdet af coliforme bakterier, men i alle tilfælde har omprøverne overholdt de gældende grænseværdier. Måle- og analysemetoder samt kvalitetssikring Alle lovpligtige og ISO-9001-certificeringspligtige måle- og analysemetoder samt kvalitetssikring pågår ved akkrediterede eksterne analyseinstitutter og verificator. Data anvendt i denne rapport er såvel akkrediterede data som målte, estimerede og beregnede data. Disse er angivet i bilag 1. Drikkevandskvalitet Lovgivningsmæssige måle- og analysemetoder på drikkevandkvalitet udføres af Eurofins. Certificering ISO-9001 certificering varetages af Bureau Veritas Denmark Vand Svendborg Vand A/S har i 2008: Produceret vandmængde Virksomhedens eget vandforbrug m3 vand 323 m3 vand Den producerede vandmængde er normal i forhold til udbygningen af Svendborg Kommune. Vandforbruget for virksomheden er også normalt. Spildevand Svendborg Vand A/S har i 2008: Produceret skyllevandsmængde Virksomhedens eget spildevandsforbrug Ca m3 skyllevand 323 m3 spildevand Den producerede skyllevandsmængde er normal i forhold til produceret vandmængde. Skyllevandet opstår når filtrene i vandværkerne returskylles, hvorved reststofferne fra renseprocessen fra råvand til drikkevand frigøres. Skyllevandet ledes til kloak og er dermed en del af det samlede spildevandsforbrug. Spildevandsforbruget fra kontorerne og bygningerne i Svendborg Vand A/S er også normalt for virksomheden. Støj, støv, lugt og vibrationer I Svendborg Vand A/S er der ikke væsentlige forekomster af støj, støv, lugt og vibrationer. 11

12 Affald Affald er udelukkende karakteriseret som ikke-farligt og bruges til forbrænding (husholdning samt brændbart) på Svendborg Kraftvarmeværk og genbrug. Genbrug af jern og metal sker hos Jens Pedersen & Søn i Svendborg. Der er i alt kørt 9,8 tons affald til forbrænding og genbrug. Foto: EKJ-Renovation, vognmand for Svendborg Vand A/S Luft I Svendborg Vand A/S er der ikke i forbindelse med produktionen udledninger til luft af væsentlig betydning. Men i forbrug og indkøb af fossile brændsler er der i forbindelse med produktionen heraf (foretaget af ekstern leverandør) udledninger til luft, hvilket er medtaget under afsnittet Klima CO2. Jord og grundvand Jorddeponering og -behandling af forurenet jord sker på forskellige behandlingssteder: Klintholm I/S, RGS 90 og Sandholt Lyndelse Miljøcenter. Forurenet jord lægges enten i deponi eller jordbehandles. I alt i 2008 blev der for Svendborg Vand A/S kørt i alt 253 tons forurenet jord fordelt på: Energi 164 tons type 2 jord (lettere forurenet) 89 tons type 4 jord (tungt forurenet) kwh i alt kwh pr. m3 (i gns) El-forbrug - produktion kwh 0,19 kwh/m3 El-forbrug - distribution kwh 0,38 kwh/m3 El-forbrug i alt inklusive bygninger kwh 0,49 kwh/m3 El-forbruget i Svendborg Vand A/S udgør i alt kwh som er fordelt på produktion og distribution. Dertil kommer el-forbruget i administrationsbygningen, som deles 50/50 % med Svendborg Spildevand A/S. El-forbruget er omregnet til udledning af CO2 under afsnittet Klima CO2 med omregningsfaktor 468 g CO2 pr. kwh udledt af nøgletal fra 2007 for Sydfyns Energiforsyning. Herudover er der energiforbrug til opvarmning af bygninger samt brændstof til bilpark: Energiform Mængde Energiforbrug Naturgas 8.062,5 m3 321 GJ Fjernvarme kwh kwh Benzin/Dieselolie liter/ liter (kørt km ikke opgjort) 12

13 Råvarer Råvareforbruget i forhold til det grønne regnskab i Svendborg Vand A/S består af: Type Råvareforbrug 2008 El kwh Dieselolie liter Benzin liter Naturgas 8.062,5 m3 Fjernvarme kwh Drikkevand 323 m3 Teknisk vand m3 Spildevand 323 m3 Aktivt kul Ingen Råvareforbruget er vist i sammenhæng med affald, emissioner ( Klima CO2) og udledninger ( Spildevand ) under disses respektive kapitler. Ud over ovenstående er der yderligere forbrug af papir, kontorartikler, køkken- og toiletartikler samt IT og telefoni, som ikke er opgjort i dette regnskab. Klima CO2 Svendborg Vand A/S har opgjort et klimaregnskab som forbrugt CO2. Dette er beregnet ud fra gældende omregningsfaktorer leveret af forsyningsselskaberne, der leverer til virksomheden. Naturgas 8.062,5 m kg CO2 56,78 kg CO2/GJ Benzin liter kg CO g CO2/liter Diesel liter kg CO g CO2/liter El kwh kg CO2 468 g CO2/kWh Fjernvarme kwh kg CO2 120 g CO2/kWh I alt udleder Svendborg Vand A/S godt kg CO2 fra fossile brændsler. Af ovenstående nøgletal ses det tydeligst hvor der bør sættes ind for at reducere udledningen af CO2, hvilket er gældende for hele forsyningsbranchen og ikke særskilt for Svendborg Vand A/S. At reducere elforbruget er et af de væsentligste parametre i virksomhedens strategi og planer såvel af klimafaktorer som økonomiske faktorer. Arbejdsmiljø Svendborg Vand A/S har i fællesskab med Svendborg Spildevand A/S et tværfagligt team bestående af sikkerhedskoordinatorer, der varetager arbejde med arbejdsmiljøforhold og udarbejdelse af APV. 13

14 Der har i 2008 været medarbejdertilfredshedsundersøgelse i forbindelse med APV. Af denne undersøgelse fremkom en række tilpasnings- og ændringsforslag af sikkerhedsmæssige og arbejdsmiljømæssige forhold, hvoraf de væsentligste er vist i nedenstående tabel: Forslag Udførelse Gennemført Farligt at arbejde i trafikken Vejen som arbejdsplads 2008 og løbende som obligatorisk kursus For dårligt indeklima, luftskifte, lys, varme Ændringer af styringer af 2008 luftindtag, opsætning af rullegardiner m.v. Dårlige arbejdsstillinger på kontorerne Gennemgang af 2008 arbejdspladser med fysioterapeut Manglende førstehjælpsviden Førstehjælpskursus 2008 og løbende obligatorisk Manglende uddannelse om arbejde med Afholdelse af sikkerheds rustfri materialer, svejsninger m.v. og sundhedskursus Tungt at håndtere ventilnøgle samt at håndtere paller og andre tunge genstande Indkøb af hydraulisk ventilnøgle samt For mange telefonhenvendelser ved udsendelse af aflæsningskort gaffeltruck Indførelse af telefonfred, samt undersøgelse af elektronisk kundehåndtering Udover det igangværende APV-arbejde og daglige arbejde med sikkerhed og sundhed har Svendborg Vand A/S plan om at indføre en arbejdsmiljøpolitik og at blive miljø- og arbejdsmiljøcertificeret på sigt. 14

15 Bilag miljødata Svendborg Vand A/S s driftområde er opdelt i Produktion og Distribution af vand. I nedenstående er således det samlede bidrag til miljøet fra begge sektioner. Hvis man ønsker at skelne mellem bidraget fra sektionerne henvises til bagvedliggende datarapport, som kan rekvireres ved Svendborg Vand A/S. Spildevand (skyllevand) 2008 Udledninger til spildevand M = measured, C = calculated, E = estimated Forurenende stof Metode Mængde Nr. II Navn M/C/E Anvendt metode Samlet kg/år Utilsigtet kg/år 12 Total kvælstof (vand) E * Total fosfor (vand) E * 0,12 17 Arsen (As) E * 0, Cadmium (Cd) E * 0, Chrom (Cr) E * 0, Kobber (Cu) E * 0,03 21 Kviksølv (Hg) E * 0, Nikkel (Ni) E * 0, Bly (Pb) E * 0, Zink (Zn) E * 0, Total organisk kulstof NVOC E * 1,025 *Da vi kun har stikprøver af distributionsnettet og i alt har taget kun 2 prøver af råvandsboringer er det meget få data, vi har at arbejde med. Estimatet er derfor meget groft. Støj, støv, lugt og vibrationer Type Anlæg Enhed Niveau Støj Alle db Ingen - Støv Alle PPM Ingen - Lugt Alle Ant. klager Ingen - Vibrationer Alle Hz Ingen 15

16 Affald Kilde Enhed 2008 Affaldshåndtering Navn og adresse m.v. på nyttiggørelses/bortskaffelses virksomhed Ikke-farligt Tons/år Bortskaffelse Nyttiggør. Navn, adr. Lokalitet affald Jern og metal 9,174 Genbrug Jens Pedersen & Søn Norgesvej 8, 5700 Svendborg Småt brændbart 0,635 Forbrænding Svendborg Kraftvarmeværk Bodøvej 15, 5700 Svendborg Husholdning 25 sække Forbrænding Svendborg Kraftvarmeværk SUM 9,809 Farligt affald - SUM - Bodøvej 15, 5700 Svendborg Farligt affald grænseoverskridende - SUM 9,809 Luft (ingen registreringer) Jord og grundvand Type Behandling Lokalitet Tons / år Type 2 lettere forurenet jord Jordbehandling Klintholm I/S, Klintholmvej 27 tons 50, 5874 Hesselager Type 2 lettere forurenet jord Jordbehandling Sandholt Lyndelse Miljøcenter 137 tons Landevejen 5, 5672 Broby Type 4 tungt forurenet jord Jordbehandling Sandholt Lyndelse Miljøcenter 11 tons Landevejen 5, 5672 Broby Type 4 tungt forurenet jord Jordbehandling RGS 90 A/S, Selinevej 4, tons København S I alt forurenet jord Jordbehandling tons Type 2 jord 164 tons Type 4 jord 89 tons 16

17 Energi Anlæg Energiforbrug kwh Grøn energiforbrug kwh Hovedbygningen kwh Værker (inkl. Trykforøgerst.) kwh (samlet) I alt kwh kwh i alt kwh pr. m3 (i gns) El-forbrug - produktion kwh 0,19 kwh/m3 El-forbrug - distribution kwh 0,38 kwh/m3 El-forbrug i alt inklusive bygninger kwh 0,49 kwh/m3 Energiform Mængde Energiforbrug Naturgas 8.062,5 m3 321 GJ Fjernvarme kwh kwh Benzin/Dieselolie liter/ liter (kørt km ikke opgjort) Råvarer Type Råvareforbrug 2008 Type El kwh Forbrug Dieselolie liter Til transportmidler Benzin liter Til transportmidler Naturgas 8.062,5 m3 Til opvarmning af bygninger Fjernvarme kwh Til opvarmning af bygning Drikkevand 323 m3 Forbrug i bygninger Teknisk vand m3 Skyllevand Spildevand 323 m3 Forbrug i bygninger Aktivt kul Ingen Klima CO2 Kilde Enhed 2008 CO2-udledning Analysemetode M=measuring, C=calculated, E=estimated Neutral Ikke-neutral ISO EN El-forbrug produktion Kg/år M+C El-forbrug distribution Kg/år M+C El-forbrug Hovedbygn Kg/år M+C SUM Kg/år M+C *Nøgletal Sydfyns Elforsyning 2008: 468 g CO2/kWh 17

18 Kilde Enhed 2008 CO2-udledning Analysemetode M=measuring, C=calculated, E=estimated Neutral Ikke-neutral ISO EN Naturgas, opvarmning Kg/år M+C Fjernvarme Kg/år E + C Dieselolie Kg/år M+C Benzin Kg/år M+C SUM Kg/år M+E+C 18

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Foto: Linne Lauesen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Generel information... 5 Stamoplysninger...

Læs mere

Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4

Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Foto: Linne Lauesen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Generel information... 5 Stamoplysninger... 5 Organisation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Foto: Linne Lauesen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Generel information... 5 Stamoplysninger...

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009 DONG A/S, Skærbækværket Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 31 03 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010 Roskilde Forbrændingsanlæg Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 09 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Svendborg Vand Virksomhedsplan 2010-2011

Svendborg Vand Virksomhedsplan 2010-2011 Svendborg Vand Virksomhedsplan 2010-2011 Forord Nærværende dokument er den anden virksomhedsplan for selskaberne Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S, som i daglig tale under ét kaldes Svendborg

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 04 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Miljøberetning 2011 Miljø og arbejdsmiljø indgår som vigtige og bærende elementer i KARA/NOVERENs vision og værdier. For at

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

MÅBJERGVÆRKET A/S. Grønt regnskab for 2009

MÅBJERGVÆRKET A/S. Grønt regnskab for 2009 MÅBJERGVÆRKET A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 07 01 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplan for 2012-2013

Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplan for 2012-2013 Svendborg Kraftvarme A/S Virksomhedsplan for 202-203 Forord Nærværende dokument er den første virksomhedsplan for Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplanen er udarbejdet det af selskabets direktion og

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn,

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010 DONG Energy Power A/S Svanemølleværket Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 16 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 322 Offentligt Den Hjul! 2012 Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013 Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

STENLILLE NATURGASLAGER

STENLILLE NATURGASLAGER Miljøregnskab 2010 Miljøregnskab 2013 STENLILLE NATURGASLAGER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Basisoplysninger... 3 Virksomhedsprofil... 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger...

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2 Klimaregnskab 2015 Forord Årets klimaregnskab er resultatet af flere års fokus på at mindske vores CO 2 emission og samtidig finde en rapporteringsform, som er enkel, overskuelig og fokuserer på det væsentligste.

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Klimaregnskab Forsikring & Pension

Klimaregnskab Forsikring & Pension Klimaregnskab 2016 Forord har i gennem de seneste 10 år udarbejdet klimaregnskab og haft fokus på, hvordan vi som organisation kan bidrage til at reducere CO 2 emissionen. Samtidig har vi også arbejdet

Læs mere

Performance Benchmarking

Performance Benchmarking Formål I vandsektorloven er indført i krav om Performance benchmarking, som vil blive et krav fra foråret 2018 med data for 2017. Det er Naturstyrelsen, der har ansvaret for indhentning af data og præsentation

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Cvr. nr P-nr P-nr GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr P-nr P-nr GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2015 BERETNING 2015 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2014 Forord Dette er Forsikring og Pensions 6. klimaregnskab. Siden 2009 har vi løbende arbejdet på at formindske vores CO 2 emission og samtidig finde en form at rapportere på, der er enkel

Læs mere

Ressourceregnskab 2015

Ressourceregnskab 2015 Ressourceregnskab 2015 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi KLIMAARBEJDET I REGION NORDJYLLAND NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK 17. NOVEMBER 2016 RAMMEN OM ARBEJDET: KLIMAREGION -AFTALEN Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 214 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Elforbrug... 4 Kommunale bygningers varmeforbrug... 5 Kommunale bygningers vandforbrug... 6 Transport... 7

Læs mere

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende: P-nummer: 1.003.387.611 Tilsynsmyndighed: Miljøstyrelsen Godkendelsespunkt: 5.2: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg. Hovedaktivitet:

Læs mere

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Chefkonsulent Anette Berrig abg@danskbyggeri.dk Hvem er Fabriksbetongruppen? Brancheforening for fabriksbetonproducenter i Dansk Beton Dansk Beton er en sektion

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT VAND

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT VAND GRØNT GRUND... 3 Udnyttelse og beskyttelse af grundvand...3 Opg. ved boringsnære områder og grundvandsdannende oplande...4 Opgørelser af vandforbrug...4 Opgørelser af ledningstab...5 Konklusion...6 Årets

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Vandforsyningsselskaber skal i medfør af 29 i Bekendtgørelse 1584 af 10-12-2015

Læs mere

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015 Klimaregnskab 2014 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement April 2015 Side 1 af 13 Indhold 1.1. Beretning... 3 1.2. Regnskab... 5 1.3. Analyse og rapportering... 6 1.3.1. Klimapåvirkning

Læs mere

Datakvalitet. Regnskabet indeholder data for: CO 2 -udledning Elforbrug Varmeforbrug Gasforbrug Affald Vandforbrug Luftforurening Støj

Datakvalitet. Regnskabet indeholder data for: CO 2 -udledning Elforbrug Varmeforbrug Gasforbrug Affald Vandforbrug Luftforurening Støj Byens Grønne Regnskab 2013 Byens grønne regnskab 2013 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER GRØNT REGNSKAB FOR 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 1.1 Virksomhed... 3 1.2 Branche... 3 1.3 Organisation... 3 1.4 Andelshavere /

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014 Basisoplysninger Varde Forsyning A/S Navn Varde Forsyning A/S DIN Forsyning fra marts 2015 Adresse Gl. Kærvej 15, 6800 Varde Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7994 8000 7474 7474 Hjemmeside www.vardeforsyning.dk

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013.

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013. Uglev Vandværk Indvindingstilladelse Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til oktober 2013. Organisationsform Vandværket er

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Forord Dette grønne regnskab for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (PN-Beslag) omfatter alle aktiviteter på adressen Nørregade 25, 9700 Brønderslev. Virksomheden

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 Ærø CO2-opgørelse 2008 April 2010 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013-2 Udarbejdet af Byggeri og Natur 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Klimaregnskab 2012 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2012 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 212 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1. Året der gik...2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus...4 2. Analyser og rapportering...5

Læs mere