LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND"

Transkript

1 LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode 4. Formål og målgrupper 5. Arbejds- og rollefordeling (kommuner - erhvervsserviceoperatører) 6. Parternes gensidige forpligtelser 7. Effektmål og synliggørelse af samarbejdet 8. Økonomi 9. Ikrafttræden b) Aktivitetsdel: 1. Fælles mål og aktiviteter 2. Økonomi 3. Opfølgning 1. Indledning A) GENEREL DEL Siden Væksthus Midtjyllands etablering i 2007 har rammerne for det lokale samarbejde mellem kommuner, lokal erhvervsservice og Væksthus Midtjylland været fastlagt via etårige samarbejdsaftaler. Med kommunernes overtagelse af finansieringen af væksthusene fra Erhvervs- og Byggestyrelsen (jf. aftaler mellem Kommunernes Landsforening og Økonomi- og Erhvervsministeriet af hhv. 15. juni 2009 og 16. september 2010) er der skabt en ny situation fremadrettet, idet kommunernes fra 1. januar 2011 således finansierer al offentlig erhvervsservice. Hermed er der opstået nye muligheder for at sammentænke erhvervsserviceindsatsen yderligere samt skabe endnu helhed i tilbud til og muligheder for iværksættere og virksomheder i region Midtjylland. Denne aftale, for 2011, søger således at tage højde for denne nye situation ved, at det vil være muligt for kommunerne at indskrive evt. yderligere erhvervsserviceoperatører end de nuværende lokale erhvervsserviceenheder og Væksthus Midtjylland. 1

2 KKR Midtjylland har fastlagt de overordnede regionale rammer og mål for erhvervsserviceindsatsen i Midtjylland i aftalen af 9. november 2010 mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland (underskrevet hhv. 15. og 16. december 2010). Nærværende aftale er således udtryk for indhold og mål for den lokale udmøntning af målene samt rammerne for en evt. særlig lokal indsats, som ønskes udført. Denne samarbejdsaftale består af to dele: a) En generel del, som er ens for alle kommuner og erhvervsserviceoperatører b) En aktivitetsdel, som er individuel for hver kommune og erhvervsserviceoperatører 2. Samarbejdsaftalens parter Samarbejdsaftalen er indgået mellem Silkeborg Kommune og erhvervsilkeborg samt Væksthus Midtjylland. 3. Aftaleperiode Aftalen dækker perioden 1. januar december Formål og målgrupper Formålet med samarbejdsaftalen er at tilvejebringe de bedste udviklingsmuligheder for iværksættere og virksomheder i Silkeborg Kommune, i form af vejledning/problemafklaring og overblik over relevante muligheder for rådgivning og videre udvikling. Det er afgørende, at erhvervsservicesystemet fremstår overfor brugerne som ét sammenhængende system med en klar arbejds-/rollefordeling mellem systemets operatører. 5. Arbejds- og rollefordeling (kommuner - erhvervsserviceoperatører) Kommunerne varetager de overordnede strategiske/politiske forhold ift. rammebetingelserne for iværksætteri og virksomhedsudvikling. Herudover udfører kommunerne en række myndighedsopgaver i forhold til virksomhederne. Erhvervsservicen udføres således under kommunalt ansvar og af de operatører, som har indgået aftale med kommunerne herom. Den lokale erhvervsservice varetager al indkommende henvendelse til erhvervsservicesystemet fra iværksættere og virksomheder. Dette kan ske ved: 1. Opsøgende kontakt overfor iværksætteren/virksomheden 2. Personlig henvendelse fra iværksætteren/virksomheden 3. Telefonisk henvendelse fra iværksætteren/virksomheden, enten på den lokale erhvervsservices eget telefonnummer eller det fælles telefonnummer , der altid besvares lokalt 4. Pr. mail fra iværksætteren/virksomheden enten direkte eller via den fælles hjemmeside 2

3 Den lokale erhvervsservice varetager al indledende screening af iværksættere og virksomheder. De iværksættere og virksomheder, som har vækstambitioner/-potentiale, visiteres videre til Væksthus Midtjylland. Screeningen/visitationen til Væksthus Midtjylland foregår på baggrund af screeningsværktøjet Væksthjulet. Væksthus Midtjylland skal så vidt muligt tage kontakt til henviste iværksættere og virksomheder inden for to arbejdsdage, med mindre andet aftales. Alle vejledninger i den lokale erhvervsservice registreres i fælles CRM-system. Vejledte iværksættere (før start) registreres med CPR-nummer, navn, adresse, telefonnummer og uddannelse, vejledningens hovedindhold samt evt. øvrige data, som parterne har aftalt. Vejledte iværksættere efter start og indtil tre år samt virksomheder registreres med CVRnummer, navn, adresse og branche, kontaktpersonens navn og uddannelse samt vejledningens hovedindhold samt evt. øvrige data, som parterne har aftalt. Den lokale erhvervsservice henviser vejledte iværksættere og virksomheder til relevante problemløsere. Som hovedregel sker henvisningen til lokale problemløsere. Den lokale erhvervsservice kan indmelde rådgivere fra lokalområdet, der kan give en specialiseret vejledning, som væksthuset kan trække på ved viderehenvisning af iværksættere og virksomheder til specialiseret rådgivning. Den fokuserede erhvervsservice varetager iværksættere og virksomheder inden for udvalgte fokuserede indsatser iht. den kommunale erhvervsstrategi, på baggrund af screening hos/visitation fra den lokale erhvervsservice. Alle vejledninger i den fokuserede erhvervsservice registreres i fælles CRM-system. Vejledte iværksættere (før start) registreres med CPR-nummer, navn, adresse, telefonnummer og uddannelse, vejledningens hovedindhold samt evt. øvrige data, som parterne har aftalt. Vejledte iværksættere efter start og indtil tre år samt virksomheder registreres med CVR-nummer, navn, adresse og branche, kontaktpersonens navn og uddannelse samt vejledningens hovedindhold samt evt. øvrige data, som parterne har aftalt. Den fokuserede erhvervsservice henviser vejledte iværksættere og virksomheder til relevante problemløsere. Den specialiserede erhvervsservice vejleder iværksættere og virksomheder med vækstambitioner/-perspektiver på baggrund af screening hos/visitation fra den lokale erhvervsservice. Alle vejledninger i den specialiserede erhvervsservice registreres i fælles CRM-system. Vejledte iværksættere (før start) registreres med CPR-nummer, navn, adresse, telefonnummer og uddannelse, vejledningens hovedindhold samt evt. øvrige data, som parterne har aftalt. Vejledte iværksættere efter start og indtil tre år samt virksomheder registreres med CVR-nummer, navn, adresse og branche, kontaktpersonens navn og uddannelse samt vejledningens hovedindhold samt evt. øvrige data, som parterne har aftalt. Den specialiserede erhvervsservice henviser vejledte iværksættere og virksomheder til relevante specialiserede problemløsere. 3

4 Ovennævnte beskriver hovedreglen for arbejds-/rollefordelingen ift. iværksætter-/virksomhedskontakt. Opnår operatører inden for den fokuserede erhvervsservice og/eller Væksthus Midtjylland kontakt med en iværksætter/virksomheden uden forudgående kontakt med den lokale erhvervsservice, orienteres den stedlige lokale erhvervsservice herom, enten via registrering i det fælles CRM-system og/eller anden aftalt besked inden for to arbejdsdage, medmindre andet aftales. Evt. yderligere fastlæggelse af procedurer for anden iværksætter-/virksomhedskontakt (eks. kampagner og anden opsøgende iværksætter-/virksomhedskontakt inden for den fokuserede og/eller specialiserede erhvervsserviceområde) afklares med den lokale erhvervsservice/kommune og kan beskrives i denne samarbejdsaftales individuelle aktivitetsdel (del b). 6. Parternes gensidige forpligtelser Der afholdes halvårlige opfølgningsmøder mellem Silkeborg Kommune, erhvervsilkeborg og Væksthus Midtjylland og/eller efter behov, ligesom der i foråret afholdes et fælles seminar i regi af Midtjysk Erhvervsudviklings Akademi (MEA), hvor alle erhvervsserviceoperatører/-aktører i region Midtjylland kan orientere hinanden om igangværende og kommende initiativer samt deltage i fælles kompetenceudvikling. Silkeborg Kommune, erhvervsilkeborg og Væksthus Midtjylland vil arbejde aktivt for, at iværksættere og virksomheder opnår adgang til relevante kvalificerede erhvervsserviceydelser. Regionale programmer Der er indgået aftale mellem Vækstforum/Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland omkring implementering af en række iværksætter- og virksomhedsudviklingsprogrammer. Målet for disse programmer er at fremme antallet/omfanget af iværksættere og virksomheder med vækstperspektiver. erhvervsilkeborg forpligter sig til at deltage aktivt i markedsføringen og udbredelse af indholdet i disse programmer og visitere potentielle emner til Væksthus Midtjylland. Væksthus Midtjylland forpligter sig til at holde erhvervsilkeborg ajour ift. implementeringen af de regionale programmer, herunder tilvejebringe fornøden markedsføring af de regionale programmer lokalt fsv. angår de programmer, hvor Væksthus Midtjylland er operatør. Kompetenceudvikling erhvervsilkeborg forpligter sig til at deltage aktivt med hver min. en repræsentant i fælles kompetenceudviklingsaktiviteter i erhvervsservicesystemet i region Midtjylland, aktuelt inden for rammerne af Midtjysk Erhvervsservice Akademi (MEA). Der udarbejdes en nærmere plan herfor i regi af akademirådet for MEA, hvori der indgår repræsentanter for de berørte parter. Kompetenceudviklingsaktiviteterne kan indeholde nødvendige faglig (efter)uddannelse (bl.a. ift. screeningsværktøjer) og øvrigt fælles prioriteret indhold. Væksthus Midtjylland forpligter sig til at deltage aktivt med et relevant antal medarbejdere og medfinansiere kompetenceudviklingsaktiviteter i erhvervsservicesystemet i region Midtjylland. 4

5 Markedsføring erhvervsilkeborg forpligter sig til at medvirke aktivt til markedsføring af tilbudene i det samlede erhvervsservicesystem. Der udarbejdes en nærmere plan for indholdet i den fælles markedsføring, som fastlægges i en fælles markedsføringsgruppe med repræsentanter for de berørte parter. Væksthus Midtjylland forpligter sig til at medvirke aktivt til markedsføring af tilbudene i det samlede erhvervsservicesystem, herunder medfinansiere markedsføringen af fælles kampagner. 7. Effektmål og synliggørelse af samarbejdet Der er aftalt følgende effektmål for samarbejdet: Mere end 80 % af vejledte iværksættere og eksisterende virksomheder med vækstambitioner skal være tilfredse eller meget tilfredse Der kan foretages effektmåling ift. udviklingen i alle vejledte virksomheders økonomi af eksterne parter. Det er aftalt, at der foretages effektmåling på vejledte iværksættere og virksomheder i hele erhvervsservicesystemet (lokal, fokuseret og specialiseret erhvervsservice). Parterne forpligter sig til at holde høj synlighed omkring samarbejdet. 8. Økonomi Den lokale erhvervsservice honoreres af den specialiserede erhvervsservice for: 1) Screening/visitation af virksomheder med vækstambitioner/-perspektiver til den specialiserede erhvervsservice og ved anvendelse af Væksthjulet, som parterne er enige om. Honoraret er op til kr pr. screening/visitation til den specialiserede erhvervsservice (til faktisk timeforbrug/-sats). 2) Registrering af alle vejledte iværksættere (før start og indtil tre år). Honoraret er kr. 500 pr. iværksætter (til faktisk timeforbrug/-sats). 3) Screening/visitation af iværksættere (før start og indtil tre år) med vækstambitioner/-perspektiver til den specialiserede erhvervsservice og ved anvendelse af Væksthjulet. Honoraret er op kr pr. screening/visitation til den specialiserede erhvervsservice (til faktisk timeforbrug/-sats). Herudover kan der aftales fælles projektudvikling og gennemførelse efter særskilt aftale om honorering. 9. Ikrafttræden Samarbejdsaftalen træder i kraft 1. januar

6 For Silkeborg Kommune den / 2011 For erhvervsilkeborg den / 2011 For Væksthus Midtjylland den /

7 1. Fælles mål og aktiviteter B) AKTIVITETSDEL Silkeborg Kommune, erhvervsilkeborg OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Parterne har aftalt følgende fælles mål/aktiviteter i perioden 1. januar 31. december 2011: Aktivitet Vejledning: Vejledte iværksættere i lokal erhvervsservice Vejledte iværksættere i specialiseret erhvervsservice Vejledte virksomheder i lokal erhvervsservice Vejledte virksomheder i specialiseret erhvervsservice Vejledte i alt: Mål for antal iværksæt. (før start indtil tre år) Mål for antal (virksomheder) Regionale programmer: Startpakker (før start ½ år) 25 Vækstpakker (indtil tre år) 15 Kapitalcoaching 3 Deltagere i Acceleratorforløb 1 Deltagere i spin-off 1 Deltagere i vækstgrupper 0 Deltagere i netværk 0 Iværksættere uden for større 0 byområder Mentorforløb 2 Fokuserede forløb for 0 iværksættere Udviklingsforløb for 2 iværksættere i inkubatorer Vækstpakker (<150 timer) 10 Vækstpakker (<300 timer) 5 Mentorforløb (<75 timer) 0 Deltagere i ollektive forløb 0 (<300 timer) Deltagere i forretningsbaserede 6 virksomheds- netværk Specialiseret rådgivning 2 teknologi (CleanTEKmidt) 7

8 Problemknuser (fødevarevirksomheder) Rådgiverteams (fødevarevirksomheder) Regionale program. i alt: Fokuserede erhvervsservicetiltag: VækstInkubator 15 5 Fokuserede erhvervsservicetiltag i alt: 15 5 I alt i Silkeborg Kommune 2011: Økonomi Følgende økonomiske mål er sat for samarbejde mellem erhvervsilkeborg i Silkeborg Kommune og Væksthus Midtjylland i perioden 1. januar 31. december 2011: Aktivitet 150 registrerede vejledte iværksættere a op til kr screenede/visiterede iværksættere a op til kr screenede/visiterede virksomheder a op til kr gennemført fokuserede erhvervsservicetiltag (specificeres) Økonomi til erhvervsilkeborg Til initiativet VækstInkubator ansøges der i 2011 om i alt DKK kr. Beløbet geares med midler fra Silkeborg Kommune. Der er tale om et tre-årigt projekt. I alt Kr Opfølgning Der foretages kvartalsvis opfølgning på ovennævnte aktivitetsmål, eller i øvrigt efter aftale. 8

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Det midtjyske Vækstunivers. Strategi 2013-14

Det midtjyske Vækstunivers. Strategi 2013-14 Det midtjyske Vækstunivers Strategi 2013-14 MARTS 2013 INDHOLD: 1. INDLEDNING S. 2 2. VÆKSTMODELLEN IMIDT S. 2 3.1 Styrende principper S. 6 3.2 Vækstpotentialeniveauer S. 8 3.3 Vækstværktøjer S. 11 3.4

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætterprogram for Vækstiværksættere. 1. januar 2008 31. august 2010 Journalnummer: 1-33-76-125-07

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætterprogram for Vækstiværksættere. 1. januar 2008 31. august 2010 Journalnummer: 1-33-76-125-07 Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætterprogram for Vækstiværksættere 1. januar 2008 31. august 2010 Journalnummer: 1-33-76-125-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland

Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland Juni 2010 Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland 1. Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening har indgået en aftale om, at kommunerne overtager

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætterprogram for Vækstiværksættere 1. januar 2008 31. december 2009 Journalnummer:1-33-76-125-07 Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r M ) Regional U dvikling

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og KL. Evaluering af Væksthusene

Erhvervsstyrelsen og KL. Evaluering af Væksthusene Erhvervsstyrelsen og KL Evaluering af Væksthusene April 2013 FORORD De fem Væksthuse blev etableret i 2007 som led i strukturreformen. De er organiseret som selvstændige, erhvervsdrivene fonde stiftet

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.2 Aftale for 2014 mellem Væksthus og KKR Syddanmark...2 Bilag 1: Aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark for 2014...2 2.3 Opfølgning

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland"

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland" Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 24 Eksport

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013

Samarbejdsaftale 2013 Samarbejdsaftale 2013 - om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for

Læs mere

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne:

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: 2. oktober 2012 Kontraktudkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: Allerød Egedal Fredensborg Frederikssund Furesø Gribskov Hillerød Helsingør Hørsholm

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland.

Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland. Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland. Oplæg til et strategisk samarbejde mellem Danmarks Eksportråd (Udenrigsministeriet), Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland om at styrke internationaliseringen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling DREJEBOG KOMPETENCEFORSYNINGmidt Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling Prioritetsakse 4 - Aktivitet 4.2.B: Erhvervsuddannelse til voksen- og videregående uddannelse Vedrørende

Læs mere

KLYNGEmidt Netværksinitiativet Midtjysk Klyngeprogram

KLYNGEmidt Netværksinitiativet Midtjysk Klyngeprogram KLYNGEmidt Netværksinitiativet Midtjysk Klyngeprogram INCUBA Science Park Katrinebjerg Bygning II etage 4 Åbogade 15 8200 Århus N Tlf.: 70 22 00 76 Operatør Væksthus Midtjylland INCUBA Science Park Katrinebjerg

Læs mere

Vækstredegørelse for Væksthus Midtjyllands aktiviteter 1. januar 2007 30. juni 2008.

Vækstredegørelse for Væksthus Midtjyllands aktiviteter 1. januar 2007 30. juni 2008. Oktober 2008 Vækstredegørelse for Væksthus Midtjyllands aktiviteter 1. januar 2007 30. juni 2008. - En del af evalueringen af de regionale programmer STARTmidt og VÆKSTmidt. Udarbejdet for Væksthus Midtjylland

Læs mere

Resultatkontrakt. for. Erhvervs- og Turismeområdet. mellem. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Skive Kommune

Resultatkontrakt. for. Erhvervs- og Turismeområdet. mellem. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Skive Kommune Resultatkontrakt for Erhvervs- og Turismeområdet mellem Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter og Skive Kommune Gældende for 1. januar 2012 til 31. december 2012 Indholdsfortegnelse side Afsnit 1 Lovgrundlag

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere