Energi Danmark-Disam A/S Årsrapport 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi Danmark-Disam A/S Årsrapport 2003"

Transkript

1 Energi Danmark-Disam A/S Årsrapport 2003

2 Selskabsoplysninger Energi Danmark-Disam A/S Åhave Parkvej Viby Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 1. juli 1993 Hjemsted: Århus Kommune Bestyrelse Adm. direktør Gert Braae, formand Adm. direktør Jan Ravn, næstformand Adm. direktør Ole Balle Pedersen Adm. direktør Finn Møller-Olsen Adm. direktør Per Sørensen Adm. direktør Ebbe Seligmann Adm. direktør Arne Clausen Direktion Jørgen Holm Westergaard Revisor KPMG C. Jespersen Statsaut. revisor Jens Munk Jensen Holmboes Allé Horsens Advokat Bech-Bruun Dragsted Hovedbank Nordea Bank Danmark A/S Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 24. marts 2004

3 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2003 for Energi Danmark-Disam A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2003 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Århus, den 27. februar 2004 Direktion: Jørgen Holm Westergaard Bestyrelse: Gert Braae formand Jan Ravn næstformand Ole Balle Pedersen Per Sørensen Finn Møller-Olsen Ebbe Seligmann Arne Clausen

4 Revisionspåtegning Til aktionærerne i Energi Danmark-Disam A/S Vi har revideret årsrapporten for Energi Danmark-Disam A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2003 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2003 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Horsens, den 27. februar 2004 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Jens Munk Jensen Statsaut. revisor Søren Peter Nielsen Statsaut. revisor

5 Ledelsesberetning Hovedaktivitet og formål Energi Danmark-Disam A/S tilbyder fysisk- og finansiel krafthandel, valutaafdækning samt porteføljeforvaltning, porteføljeaftaler og handel med afledte finansielle instrumenter i forbindelse hermed. Energi Danmark-Disam A/S har via porteføljeansvaret for aktionærselskabernes ca privatkunder på Jylland/Fyn og en væsentlig del af såvel erhvervslivet som de offentlige virksomheder i Danmark som kunder. Derudover beskæftiger selskabet sig med eksport af knowhow indenfor kraftsektoren. Energi Danmark-Disam A/S ønsker at tilbyde kunderne en service og betjening, der er kendetegnet ved et højt kvalitetsniveau tilpasset kundernes ønsker og behov. Dette sikres i kraft af veluddannede og professionelle medarbejdere og en intensiv anvendelse af informationsteknologi og avancerede hjælpeværktøjer. Energi Danmark-Disam A/S udbygger fortsat sine forretningsaktiviteter i takt med, at mulighederne opstår, forudsat at der kan opnås en tilfredsstillende lønsomhed, og dermed skabes øget værdi for aktionærerne. Vision - At forblive Danmarks førende el-leverandør af fuldspektret energi- og optimeringskoncepter, hvor finansielle og fysiske løsninger skaber de optimale betingelser for kunden. Mission - Energi Danmark-Disam A/S mission er at levere den konkurrencekraft, der opstår gennem rådgivning, support og de rigtige priser. Forretningsværdier Energi Danmark-Disam A/S indsats i markedet tager sit udgangspunkt i selskabets fem kerneværdier: Energi Danmark-Disam A/S vil skabe værditilvækst for kunder og aktionærer Energi Danmark-Disam A/S vil sætte høje standarder for faglighed og kvalitet Energi Danmark-Disam A/S vil være en troværdig forretningspartner Energi Danmark-Disam A/S vil være rettidig og omhyggelig Energi Danmark-Disam A/S vil være til rådighed

6 Hoved- og nøgletal tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Hovedtal Salg af kraft m.v Køb af kraft og finansielle kontrakter Bruttoresultat Markedsføringsomkostninger Øvrige omkostninger m.v Afskrivninger Netto finansielle indtægter Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat efter skat Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Ansvarlig indskudskapital Hensatte forpligtelser Gældsforpligtelser Passiver i alt Pengestrøm fra driften Pengestrøm til investering, netto Pengestrøm fra finansiering Pengestrøm i alt Nøgletal Egenkapitalandel (soliditet) 37,8% 26,3% 37,1% 42,1% 12,5% Egenkapitalforrentning før skat 9,7% 7,1% 11,6% 6,1% 218,2% Egenkapitalforrentning efter skat 6,8% 4,8% 8,1% 4,0% 142,1% Gennemsnitligt antal ansatte Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 1997". Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.

7 Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2003 Året 2003 har generelt for Energi Danmark-Disam A/S været endnu et rigtigt godt år. Selskabet har fået flere kunder end nogensinde før og har befæstet sin stilling som Danmarks største elhandelsselskab med en omsætning på næsten kr. 1,8 mia. Året 2003 begyndte som 2002 sluttede. Året 2002 sluttede med meget høje markedspriser med en række ubehageligheder til følge for både kunder og handelsselskaber. De meget høje priser var affødt af meget lave vandmængder i de nordiske vandkraftsmagasiner. Hele prisudviklingen på årets begyndelse var årsag til skærpet opmærksomhed fra konkurrencemyndighederne, men det er en meget vanskelig sag at bevise urent trav blandt aktørerne i et marked, hvor det kun er vandmagasinerne, der kan sammenlignes med en produktionsvirksomheds muligheder for at køre på lager. I denne periode med de meget høje markedspriser oplevede Danmark det mærkelige fænomen, at de for det meste meget høje afregningspriser for vindmølleenergi faktisk var med til holde markedsprisen for el nede. Det må dog siges at være en høj pris at betale for de danske elforbrugere, at den normalt meget høje afregningspris for vindmølleenergi i perioder under ekstreme forhold kan medvirke til at holde markedsprisen i ave på et så højt niveau. Den 5. oktober 2003 meddelte Elsam A/S, at selskabet under forudsætning af myndighedernes endelige godkendelse havde købt Danmarks største elselskab, det børsnoterede Nesa A/S. Ejerselskaberne bag Energi Danmark-Disam A/S ejer tilsammen 51,8 % af aktierne i Elsam A/S og bliver ad denne vej også ejer af 51,8% af Nesa. Købet betyder, at Elsam gennem Nesa får adgang til slutbrugermarkedet, hvilket er i strid med en tidligere beslutning blandt Elsam s aktionærer om, at Elsam alene betjener engros- markedet og ejerselskabernes handelsselskaber betjener slutbrugermarkedet. Bestyrelsen i Energi Danmark-Disam A/S har forholdt sig til denne nye situation, og har konstateret at den tidligere beslutning om, hvad der er Elsams markedsopgaver vil blive stadig vanskeligere at opretholde, ikke mindst set i lyset af Elsams nuværende begrænsede udviklingspotentiale på det danske marked. Derfor mener bestyrelsen, at kan der blot sikres ens vilkår for såvel Nesa som for andre i samhandelen med Elsams engroshandel, så må det være det bedste for alle parter. Dette synspunkt arbejder bestyrelsen for skal blive resultatet af Elsams køb af Nesa.

8 Direktionens beretning for regnskabsåret 2003 Årets resultat udgør ,00 kroner efter skat. Energi Danmark-Disam A/S havde i år 2003 en tilfredsstillende udvikling på alle forretningsområder, undtaget balancemarkedet på Jylland / Fyn. Balancemarkedet på Jylland / Fyn (DK1) blev i januar og i særdeleshed den 2. september 2003 (spotmarkedet) en bekostelig affære for selskabet. Hændelserne den 2. september 2003 (kostede selskabet ca. 3 mio. kroner) er ikke foreneligt med et velfungerende marked og er decideret gift for de aktører, der ikke har egen produktionskapacitet. Tilliden til markedet den 2. september 2003 led et voldsomt knæk, og både Eltra og Konkurrencestyrelsen har undersøgt sagens sammenhænge. Konklusionerne bevidner, at et marked uden dominans fungerer bedst. Graf A. nedenfor viser de specielle markedsforhold. Resultatet efter skat blev tilfredsstillende, når der korrigeres for hændelsen den 2. september 2003, i det der for år 2003 var budgetteret med et resultat på 18 mio. kroner før skat. Graf A: Markedsforhold den 2. september 2003 DK1DKK 5000, , , , , , , , ,00 500,00 0, Timer

9 En lignende begivenhed samme dato et år tidligere skal fremhæves i samme forbindelse (se graf B), hvor balancemarkedet på samme vis var en særdeles bekostelig affære for de frie aktører. Graf B: Balancekraft pris DK1 den 2. september 2002 DKK/MWh Timer DK1-UP DK1-DOWN Det vestdanske balancemarked har generelt en kedelig rekord i at være stedet, der har de højeste balancepriser i Nordeuropa en tilfældig dag i november er gengivet grafisk nedenfor i graf C. Graf C: Difference mellem spotpris og reguleringspris den 5. november 2003 i NOK NOK DK1 NO Timer Som det fremgår af grafen var differenceprisen på DK1 den 5. november gange højere end differenceprisen på NO1. En markedsadgang for de decentrale kraftvarmeværker vil uden tvivl medføre øget velfærd for kunderne på DK1 og DK2. Et balancemarked med flere aktører vil medføre lavere reguleringspriser. Ovenstående forhold har været medvirkende til at forårsage manglende tillid til spotprisfastsættelsen på Nord Pool. Sammenholdt med at Nord Pool i dag kun råder

10 over en Market Maker på Forward markedet har dette medført stærkt faldende omsætning på Nord Pool. Denne situation er ugunstig for alle markedsdeltagerne i det nordiske marked. Og for at sikre en bedre likviditet i markedet var Energi Danmark-Disam A/S medinitiativtager til et nyt Market Maker koncept under navnet Handelsgruppen Danmark. Handelsgruppen Danmark har siden den 1. september 2003 været med til at øge likviditeten og gennemsigtigheden på det danske elmarked betydeligt (nu med 10 aktører hvoraf de 5 er udenlandske). Initiativet skal ikke opfattes som værende i opposition til Nord Pool men som et handlekraftigt supplement. Et velfungerende marked med mange udbydere er den bedste garant for en rigtig prisfastsættelse og ligeledes en forudsætning for at drive porteføljeforvaltning med beregnet risiko med det formål at sikre firmaets kunder de bedste indkøbspriser. Dette lykkes også i år 2003, hvor blandt andet de største porteføljekunder i gennemsnit havde indkøbspriser markant under den gennemsnitlige spotnotering. Selskabets største salgssucces Energi Danmark pulje klarede sig godt for de kunder der indgik aftale januar april 2003 vedrørende levering år 2004 med en slutpris på grundkraften på mellem 19,5 20,5 øre kwh. Elmarkedet i hele Nordeuropa og i særdeleshed i Jylland og på Fyn (DK1) har igennem år 2003 været et spændende studie i flaskehalse, der har medført både positive og negative områdedifferencer (CFDer). De klimatiske forhold både i Norden og i Tyskland har gennem året været udsat for ekstremiteter, hvilket har afspejlet sig i prisudviklingen. For selskabet var det specielt HVDC-forbindelsen på Skagerrak 3 mellem Sydnorge ved Kristianssand og Jylland (Tjele), der grundet havari faldt ud den 9. juli 2003 kl , hvorved 450 MW overføringsevne ud af i alt 1000 MW gik tabt. Havariet stod på længe og først den 14.december 2003 var denne forbindelse genoprettet, en hændelse der kostede mange markedsdeltagere dyrt. De markante prisstigninger på Nord Pool ultimo år 2002 kan også aflæses i nærværende årsrapport. Som nævnt i sidste årsrapport blev selskabets optionsbeholdning ultimo år 2002 clearet til markedskurs den 19. december 2002, hvorved der blev udbetalt ca mio. NOK og en renteswap blev etableret. Gennem år 2003 er beløbet som planlagt blevet ført tilbage dag for dag via spotdifferencebetaling i de bilaterale handler på kundesiden. Dette er årsagen til, at der i selskabets pengestrømsopgørelse er en negativ likviditetspåvirkning gennem år 2003 på i alt 315 mio. kroner. Energi Danmark-Disam A/S forholder sig aktivt til de forskellige former for finansielle risici, der er i markedet, og gennem år 2003 var det specielt norske kroner og US dollars, der blev mindre værd.

11 Som det fremgår af figur D nedenfor, blev NOK svækket fra ca. kurs 103 primo til kurs 88 ultimo En svækkelse på næsten 15 procent og i samme periode blev US dollars svækket med ca. 16 procent. Graf D: Udvikling valutakurs NOK/DKK i 2003 NOK/DKK i ,00 100,00 95,00 90,00 85,00 80, Også gennem år 2003 har der været flere tiltag for at vedligeholde og gøre Energi Danmark navnet endnu mere kendt. Den mest markante begivenhed var sponsoratet af Tour de France. Resultaterne udeblev ikke og kendskabet til vores navn er i erhvervskredse på det ønskede niveau. Salget på kontrakt til kunder med fri markedsadgang er gennem år 2003 øget med ca. 14 procent. Og den samlede markedsandel i Danmark målt på kwh er ligeledes forøget, således at selskabet i dag har en markedsandel på ca procent. Salget af finansielle gaskontrakter er forløbet godt, selv om det har været et anstrengt marked. I gennem år 2003 har selskabet foretaget store investeringer i nyt afregnings- og CRM-system samt udvikling af et nyt risikostyringssystem. Omtalte systemer er fuldt implementeret og muliggør at selskabet også på systemsiden er fuldt rustet til det større aktivitetsniveau, der forventes i de kommende år. Firmaets produktinnovation og porteføljemæssige tilgang til markedet via risikostyringsværktøjer og modellering i de internationale prisområder har været til gavn for kunderne via attraktive priser i forhold til kundernes forbrugs- og risikoprofil.

12 Den tillid vores kunder har udvist søges til stadighed krediteret via kompetent og rettidig rådgivning af professionelle medarbejdere, således at Energi Danmark- Disam A/S vision efterleves til gavn for alle parter. Energi Danmark-Disam A/S ser kunderelationer som værende langvarige forretningsforbindelser med gensidige interesser, og det forpligter til fortsat at være på forkant med udviklingen. Fremtiden Energi Danmark-Disam A/S vil i år 2004 fortsat udbygge forretningsaktiviteterne i takt med at mulighederne opstår, og der budgetteres med et resultat før skat i størrelsesordenen 21 mio. kroner. Energi Danmark-Disam A/S forventer en fortsat udbygning af handels-, porteføljeog salgsmiljøet indenfor energiarterne el, gas og olie, med det formål at forbedre kommunikationen af både markedsmæssige og finansielle data til selskabets interessenter. Firmaets markedsandel forventes konsolideret på det nye niveau. Energi Danmark-Disam A/S imødeser mulighederne i det europæiske energimarked med optimisme, og der forventes øget integration mellem energiformerne og deres porteføljemæssige håndtering med det formål at skabe fortsat optimering og værditilvækst. Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der er ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten negativt. Forsknings- og udviklingsaktiviteter Energi Danmark-Disam A/S deltager sammen med Handelshøjskolen i København i et PHd-projekt omkring udvikling af spotprisfastsættelsesmodeller. Projektet omfatter udvikling af analyseværktøjer og forecast til beskrivelse af vindenergiens betydning for prisfastsættelse af vejrderivater i de forskellige prisområder. Derudover afholder selskabet ikke udgifter til decideret forskning, men gennemfører løbende udvikling af selskabets teknologiske platforme og produkter.

13 Årets resultat udgør tkr. efter skat. Resultatdisponering Årets resultat tkr. foreslås disponeret således: Overført overskud til næste år Kapitalforhold Af selskabets balancesum på tkr. udgør egenkapitalen tkr., svarende til en selvfinansiering på 37,8%. Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. Ejerforhold Selskabet har følgende aktionærer, der besidder mere end 5% af stemmerettighederne, og derfor er optaget i selskabets fortegnelse over aktionærer i henhold til aktieselskabslovens 28 b: Sydvest Energi Holding A/S, Ravnevej 12, 6705 Esbjerg Ø 20,70% Energi Nord Handel A/S, Over Bækken 6, 9100 Aalborg 18,02% NRGi a.m.b.a., Grenåvej 55, 8200 Århus N 16,33% TRE-FOR El-handel A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding 16,18% Energi Fyn Handel A/S, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV 11,50% ESS Erhverv A/S, Elholm 1, 6400 Sønderborg 10,92% Energi Horsens A.m.b.a., Bjerrevej 139, Dagnæs, ,35% Horsens Selskabets nærtstående parter omfatter herudover bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere samt disse personers relaterede familiemedlemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber, hvor førnævnte selskaber og personkreds har væsentlige interesser. Selskabets transaktioner med nærtstående parter er vist i note 18.

14 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Energi Danmark-Disam A/S for 2003 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C-virksomheder(stor), da selskabets balancesum overstiger 75 mio.kr. og selskabets omsætning udgør mere end 150 mio.kr. I lighed med den hidtidige regnskabspraksis for Energi Danmark-Disam A/S har værdiansættelsen af finansielle kontrakter pr. 31. december 2003 taget udgangspunkt i markedsværdi tilsvarende regnskabspraksis i finansielle virksomheder. Årsregnskabet samt sammenligningstal og hoved- og nøgletal er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Det er Energi Danmark-Disam A/S politik at afdække risiko på finansielle og fysiske kontrakter samt valutarisiko på indgåede købs- og salgskontrakter således, at kalkuleret dækningsbidrag i videst muligt omfang fastlåses på kontraktindgåelsestidspunktet. I konsekvens heraf reguleres værdien af indgåede fysiske og finansielle kontrakter til dagsværdi og regulering heraf indregnes i resultatopgørelsen. Dette sker for at sikre en korrekt periodisering af kontrakter og under henvisning til årsregnskabslovens 11 stk. 3, det retvisende billede. Bruttopositioner af indgåede fysiske og finansielle kontrakter er vist i note 17. Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå selskabet, og aktivets/forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden Årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på

15 tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Resultatopgørelsen Salg og køb af kraft m.v. Salg og køb af kraft m.v. periodiseres i fuldt omfang efter leveringstidspunkt. Nettoomsætning måles eksklusiv moms, afgifter og rabatter ved salget. Med henvisning til selskabets kombination af fysisk og finansiel aktivitet er der ikke foretaget opdeling af nettoomsætning på segmenter. Finansielle instrumenter Terminskontrakter, kontrakter indgået til sikring af fremtidige transaktioner (køb og salg af kraft), samt optioner for såvel valuta-, rente- og kraftoptioner, indregnes første gang til kostpris og efterfølgende til markedsværdi på balancedagen. Såvel realiserede som urealiserede gevinster og tab indregnes i resultatopgørelsen. Præmieindtægter og -udgifter samt direkte handelsomkostninger m.v. i forbindelse med finansielle kontrakter, resultatføres på aftaletidspunktet. Positive og negative markedsværdier af finansielle instrumenter indgår i periodeafgrænsningsposter. Finansielle indtægter og omkostninger "Finansielle indtægter" respektive "Finansielle omkostninger" indeholder renteindtægter og -omkostninger samt kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og likvide beholdninger. I det omfang betalt acontoskat ikke svarer til den forventede skat af årets indkomst, føres rentetillæg eller -fradrag vedrørende afvigelsen under "Finansielle indtægter" respektive "Finansielle omkostninger". Selskabsskat og udskudt skat Den forventede skat af årets resultat udgiftsføres i resultatopgørelsen under "Skat af årets resultat". Der er anvendt en skatteprocent på 30. I samme post føres reguleringer vedrørende tidligere års beregnet skat. Virksomheden er tilmeldt acontoskatteordningen. Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavender indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Under "Hensættelser" føres udskudt skat af tidsmæssige forskydninger mellem regnskabsmæssig og skattemæssig indtægts- og udgiftsførsel. Årets ændringer i udskudt skat føres i resultatopgørelsen under "Skat af årets resultat".

16 Et eventuelt skatteaktiv optages i balancen. En realisation af aktiverne til den bogførte værdi vil ikke medføre et skattetilsvar eller skattetilgodehavende, ud over det i note 14 anførte. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Software afskrives lineært over aktivernes forventede brugstid, baseret på aktivernes forventede levetid, dog maksimalt 3 år. Købte rettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Rettigheder afskrives lineært over rettighedsperioden, dog maksimalt 7 år. Deposita er optaget til kostpris. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Materielle anlægsaktiver It-udstyr og inventar m.v. måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Afskrivning sker lineært over aktivernes forventede brugstid, baseret på følgende vurderinger af aktivernes forventede levetid: It-udstyr og inventar m.v. 3-5 år Anskaffelser under kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

17 Tilgodehavender Tilgodehavender måles til kostpris med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Der nedskrives efter individuel vurdering til imødegåelse af forventede tab. Tilgodehavender i fremmed valuta er indregnet til Nationalbankens middelkurser på balancedagen. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår, samt markedsværdi af finansielle og fysiske kontrakter. Likvide beholdninger Likvider beholdninger omfatter indeståender m.v., som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer. Likvide beholdninger i fremmed valuta er målt til Nationalbankens middelkurser på balancedagen. Finansielle kontrakter Noterede finansielle kontrakter baseret på kraft, indgået som led i kommerciel afdækning, er målt til den noterede markedsværdi på balancedagen. Teoretisk beregnet markeds- eller handelsværdi af uafviklede finansielle kontrakter pr. balancedagen er indregnet i balancen under "Periodeafgrænsning". Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til kostpris. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter markedsværdi af finansielle og fysiske kontrakter. Pensionsforpligtelser Selskabets pensionsforpligtelser afdækkes gennem indbetaling til pensionsforsikringsselskab. Sådanne indbetalinger indregnes løbende.

18 Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driften Pengestrømme fra driftsaktiviteten præsenteres indirekte og opgøres som årets resultat før skat tillagt afskrivninger og nedskrivninger samt reguleret for ændringer i arbejdskapital samt betalte selskabsskatter. Pengestrøm fra investering Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver samt værdipapirer henført til anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansiering Pengestrømme fra finansiering omfatter betalinger til og fra aktionærer samt optagelse af og afdrag på prioritetsgæld og anden langfristet gæld. Nøgletal Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 1997". De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: Egenkapitalandel Egenkapitalforrentning før skat Egenkapital ekskl. minoritetsinteresser, ultimo x 100 Passiver i alt, ultimo Resultat før skat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Egenkapitalforrentning efter skat Resultat efter skat x 100 Gennemsnitlig egenkapital

19 RESULTATOPGØRELSE Note tkr. tkr. Salg af kraft m.v Køb af kraft m.v Tab/gevinst og hensættelse på debitorer Resultat af finansielle instrumenter, netto Bruttoresultat Markedsføringsomkostninger Personaleomkostninger It- og administrationsomkostninger m.v Afskrivninger Resultat af ordinær primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Ordinært resultat før skat Skat af ordinært resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Overført resultat

20 BALANCE Note 31/ / tkr tkr AKTIVER Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver 8 Software, rettighed domænenavn Materielle anlægsaktiver 9 It-udstyr og inventar m.v Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender hos associeret virksomhed Udskudt skat Andre tilgodehavender Tilgodehavende selskabsskat Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

21 BALANCE Note 31/ / tkr tkr PASSIVER Egenkapital 13 Aktiekapital Overkurs ved emission Overført resultat Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Leverandørgæld Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v. og andre økonomiske forpligtelser 16/17 Transaktioner med nærtstående parter til Energi Danmark-Disam A/S 18

22 PENGESTRØMSOPGØRELSE tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Selvfinansiering Årets resultat før skat Hensættelse på finansielle kontrakter m.v Betalt selskabsskat Afskrivninger m.v Ændring i arbejdskapital Ændring i tilgodehavender fra salg Ændring i gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser Ændring i øvrig gæld, tilgodehavender og værdipapirer Driftens likviditetsvirkning i alt Investeringer m.v. Software og rettigheder Grunde og bygninger It-udstyr og inventar m.v Investeringer i alt Finansiering Kontant kapitalindskud Ansvarlig indskudskapital Finansiering i alt Årets likviditetsvirkning Likvide beholdninger primo Likvide beholdninger ultimo

23 NOTER Note 1 tkr. tkr. Resultat af finansielle kontrakter, netto Modtagne optionspræmier Betalte optionspræmier Realiserede gevinster på finansielle kontrakter Realiserede tab på finansielle kontrakter Værdiregulering af udestående finansielle kontrakter Valutakursgevinster Valutakurstab Note 2 Personalemokostninger Gager Pensioner Andre omkostninger til social sikring Personaleomkostninger indregnes således i årsregnskabet: Sælgerstab Trading, administration m.v Gennemsnitligt antal medarbejdere Løn, vederlag og pension m.v. til direktion er ikke oplyst, jf. årsregnskabslovens 69 stk. 3: Bestyrelsen har ikke modtaget vederlag.

24 NOTER Note 3 tkr. tkr. Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor Samlet honorar Heraf andre ydelser end revision Note 4 Afskrivninger Ned- og afskrivninger Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Gevinst/tab salg anlægsaktiver, netto Gevinst salg småanskaffelser Note 5 Finansielle indtægter Renteindtægter Renteindtægt renteswap Note 6 Finansielle omkostninger Renteudgifter Note 7 Skat af ordinært resultat Aktuel skat Udskudt skat Efterregulering af tidligere års skat

25 NOTER 31/ / Note 8 tkr. tkr. Immaterielle anlægsaktiver Software, rettighed domænenavn Software, rettighed domænenavn Kostpris 1. januar Tilgang Kostpris 31. december Afskrivninger 1. januar Afskrivninger Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Afskrives over 3-7 år Note 9 Materielle anlægsaktiver It-udstyr og inventar m.v. It-udstyr og inventar m.v. Kostpris 1. januar Tilgang Afgang Kostpris 31. december Afskrivninger 1. januar Afskrivninger Afgang Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Afskrives over 3-5 år

26 NOTER 31/ / Note 10 tkr. tkr. Tilgodehavender Heraf forfald til betaling mere end 1 år efter regnskabsårets udløb 0 0 Note 11 Tilgodehavende selskabsskat Skyldig selskabsskat 1. januar Årets aktuelle skat Efterregulering tidligere års skat 19 0 Betalt selskabsskat i året, inklusive betalt acontoskat Tilgodehavende selskabsskat 31. december Note 12 Periodeafgrænsningsposter - aktiver Finansielle instrumenter til markedsværdi Urealiseret terminsforretning Renteswap Øvrige aktiver

27 NOTER 31/ / Note 13 tkr. tkr. Egenkapital Egenkapital 1. januar Årets resultat Egenkapital 31. december Egenkapitalen specificeres således: Aktiekapital 1. januar Aktiekapital 31. december Overkurs ved emission 1. januar Overkurs ved emission 31. december Overført resultat 1. januar Overført fra resultatdisponering Overført resultat 31. december Egenkapital 31. december Aktiekapitalen består af aktier a kr. Alle aktier har samme stemmerettigheder. Note 14 Udskudt skat Udskudt skat 1. januar Årets udskudte skat Udskudt skat 31. december Udskudt skat vedrører: Immaterielle og materielle anlægsaktiver Hensættelser til imødegåelse af tab på debitorer Note 15 Periodeafgrænsningsposter Urealiseret værdiregulering af finansielle kontrakter, netto

28 NOTER Note 16 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser m.v. Afgivne garantier m.v. Til sikkerhed for mellemværende med den nordiske elbørs Nord Pool er likvide beholdninger i NOK, svarende til tkr., deponeret på sikringskonto pr. 31. december Til sikkerhed for mellemværende med den tyske elbørs EEX er likvide beholdninger i EUR, svarende til 724 tkr., deponeret på sikringskonto pr. 31. december Til sikkerhed for mellemværende med modparter er likvide beholdninger i DKK, svarende til kr., deponeret pr. 31. december Selskabet har via pengeinstitut stillet garantier for tkr. pr. 31. december Tilbagediskonteret huslejeforpligtelse udgør tkr. pr. 31. december Note 17 Andre økonomiske forpligtelser Selskabet anvender valutaterminskontrakter som led i almindelig sikring af indregnede og ikke-indregnede transaktioner. Bruttoposition Værdi pr. 31/ Fortjeneste Tab Valutaterminskontrakter og optioner Øvrige kontrakter: Kraftoptioner, europæiske Finansielle og fysiske kraftforwards og -futures Periodeafgrænsning - aktiver (note 12) Periodeafgrænsning - passiver (note 15)

29 NOTER Note 18 31/ / Transaktioner med nærstående parter til Energi Danmark-Disam A/S Nærtstående parters andel af omsætning udgør: Sydvest Energi 11,9% 12,0% Energi Nord 9,8% 10,0% Forsyning A/S (NRGi, Energi Horsens, ESS) 15,5% 17,5% TRE-FOR 7,1% 6,5% Energi Fyn 5,9% 6,0% I alt 50,2% 52,0% Aktionærselskaberne har overfor selskabet udstedt garantier. Mellemværende pr. 31. december 2003 med nærtstående parter udgør i tkr. : Sydvest Energi Energi Nord Forsyning A/S (NRGi, Energi Horsens, ESS) Energi Danmark - ESS TRE-FOR Energi Fyn Samhandelen er foregået på markedsmæssige vilkår.

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger og ledelse Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Hovedaktivitet og formål 5

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger og ledelse Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Hovedaktivitet og formål 5 Årsrapport 2004 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger og ledelse Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Hovedaktivitet og formål 5 Hovedtal og nøgletal 6 Ledelsesberetning Bestyrelsens

Læs mere

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Side Kraftkalenderen 2008 Q1/2183h Q2/2184h Q3/2208h Q4/2209h Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7

Læs mere

Årsrapport 2009/2010. Tilbage til indholdsfortegnelsen. Energi Danmark Vind A/S. Årsrapport 2010 Side 1

Årsrapport 2009/2010. Tilbage til indholdsfortegnelsen. Energi Danmark Vind A/S. Årsrapport 2010 Side 1 Årsrapport 2009/2010 Årsrapport 2010 Side 1 Nyopførte Energi Danmark-vindmøller ved Rens Hedegård, oktober 2010 Årsrapport 2010 Side 2 Indholdsfortegnelse Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126527 / 2123069 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2012 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... 5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Årsrapport for 2013. CVR-nr. 25 53 66 06 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. Næstved Handelsskolevej 1 4700 Næstved

Årsrapport for 2013. CVR-nr. 25 53 66 06 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. Næstved Handelsskolevej 1 4700 Næstved CVR-nr. 25 53 66 06 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Det Nordiske Centralnet

Det Nordiske Centralnet Års rapport 2011 1500 950 700 700 1000 1000 600 590 600 550 350 350 1300 100 2000 5300 1700 1300 600 680 740 550 56 60 1100 1500 2095 2145 500 600 3300 3300 7300 7300 500 300 250 200 1000 1000 600 500

Læs mere

ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sundsmarkvej 12 6400 Sønderborg

ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sundsmarkvej 12 6400 Sønderborg KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sundsmarkvej 12 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 830547 12001 / 2498059_1 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig...

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... esoft systems esoft systems a/s ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: esoft systems a/s Skibshusvej 52 C 5000 Odense

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

mermaid technology a/s (CVR nr. 25 49 38 77)

mermaid technology a/s (CVR nr. 25 49 38 77) mermaid technology a/s (CVR nr. 25 49 38 77) ÅRSRAPPORT 2009 Årsrapporten fremlægges og forventes godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2010 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Årsrapport 2014. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2014. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2014 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor...4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...5 Koncernoversigt...5

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Shoe-d-vision Amba CVR-nr. 24 24 67 79 Årsrapport (58. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/2 2014 Dirigent Jens Baggesens

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2010 30. juni 2011. www.mannaz.com

Årsrapport. 1. juli 2010 30. juni 2011. www.mannaz.com Årsrapport 1. juli 2010 30. juni 2011 www.mannaz.com www.mannaz.com ÅRSRAPPORT 2010/2011 Mission Vi hjælper mennesker og organisationer med at udvikle de kompetencer, de behøver for at lykkes med deres

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007 Resume: Tilfredsstillende resultat for selskabet overtog pr. 24. maj 2005 i alt 44 ejendomme beliggende bl.a.

Læs mere

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2013 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor...4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Nordsjællands Andels Grovvareforening A.m.b.a. Årsrapport 2014/15

Nordsjællands Andels Grovvareforening A.m.b.a. Årsrapport 2014/15 Nordsjællands Andels Grovvareforening A.m.b.a CVR-nr. 42 73 76 15 Årsrapport 2014/15 (50. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/9 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ...

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ... 3S A/S CVR-nr. 12 10 14 49 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Oplysninger om selskabet 1 Hoved- og nøgletal

Læs mere

GLOBALCONNECT A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Dirigent CVR-NR.

GLOBALCONNECT A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Dirigent CVR-NR. Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 GLOBALCONNECT A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2006. Andersen & Martini A/S CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2006. Andersen & Martini A/S CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2006 CVR-nr. 15 31 37 14 Ledelsesberetning Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger............................................ 3 Hoved- og nøgletal.............................................

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18 Årsrapport 2014 CVR:-nr. 21 24 81 18 2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 8 Koncernoversigt 9 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Årsrapport for 2014. CVR-nr. 25 53 66 06 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. Næstved Handelsskolevej 1 4700 Næstved

Årsrapport for 2014. CVR-nr. 25 53 66 06 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. Næstved Handelsskolevej 1 4700 Næstved CVR-nr. 25 53 66 06 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S IT InterGroup A/S Lyngby Hovedgade 4, 3. CVR nr. 25 53 66 06 2800 Kongens Lyngby Årsrapport for 1. januar 2007-31. december 2007 i 1.000

Læs mere