Energi Danmark-Disam A/S Årsrapport 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi Danmark-Disam A/S Årsrapport 2003"

Transkript

1 Energi Danmark-Disam A/S Årsrapport 2003

2 Selskabsoplysninger Energi Danmark-Disam A/S Åhave Parkvej Viby Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 1. juli 1993 Hjemsted: Århus Kommune Bestyrelse Adm. direktør Gert Braae, formand Adm. direktør Jan Ravn, næstformand Adm. direktør Ole Balle Pedersen Adm. direktør Finn Møller-Olsen Adm. direktør Per Sørensen Adm. direktør Ebbe Seligmann Adm. direktør Arne Clausen Direktion Jørgen Holm Westergaard Revisor KPMG C. Jespersen Statsaut. revisor Jens Munk Jensen Holmboes Allé Horsens Advokat Bech-Bruun Dragsted Hovedbank Nordea Bank Danmark A/S Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 24. marts 2004

3 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2003 for Energi Danmark-Disam A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2003 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Århus, den 27. februar 2004 Direktion: Jørgen Holm Westergaard Bestyrelse: Gert Braae formand Jan Ravn næstformand Ole Balle Pedersen Per Sørensen Finn Møller-Olsen Ebbe Seligmann Arne Clausen

4 Revisionspåtegning Til aktionærerne i Energi Danmark-Disam A/S Vi har revideret årsrapporten for Energi Danmark-Disam A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2003 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2003 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Horsens, den 27. februar 2004 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Jens Munk Jensen Statsaut. revisor Søren Peter Nielsen Statsaut. revisor

5 Ledelsesberetning Hovedaktivitet og formål Energi Danmark-Disam A/S tilbyder fysisk- og finansiel krafthandel, valutaafdækning samt porteføljeforvaltning, porteføljeaftaler og handel med afledte finansielle instrumenter i forbindelse hermed. Energi Danmark-Disam A/S har via porteføljeansvaret for aktionærselskabernes ca privatkunder på Jylland/Fyn og en væsentlig del af såvel erhvervslivet som de offentlige virksomheder i Danmark som kunder. Derudover beskæftiger selskabet sig med eksport af knowhow indenfor kraftsektoren. Energi Danmark-Disam A/S ønsker at tilbyde kunderne en service og betjening, der er kendetegnet ved et højt kvalitetsniveau tilpasset kundernes ønsker og behov. Dette sikres i kraft af veluddannede og professionelle medarbejdere og en intensiv anvendelse af informationsteknologi og avancerede hjælpeværktøjer. Energi Danmark-Disam A/S udbygger fortsat sine forretningsaktiviteter i takt med, at mulighederne opstår, forudsat at der kan opnås en tilfredsstillende lønsomhed, og dermed skabes øget værdi for aktionærerne. Vision - At forblive Danmarks førende el-leverandør af fuldspektret energi- og optimeringskoncepter, hvor finansielle og fysiske løsninger skaber de optimale betingelser for kunden. Mission - Energi Danmark-Disam A/S mission er at levere den konkurrencekraft, der opstår gennem rådgivning, support og de rigtige priser. Forretningsværdier Energi Danmark-Disam A/S indsats i markedet tager sit udgangspunkt i selskabets fem kerneværdier: Energi Danmark-Disam A/S vil skabe værditilvækst for kunder og aktionærer Energi Danmark-Disam A/S vil sætte høje standarder for faglighed og kvalitet Energi Danmark-Disam A/S vil være en troværdig forretningspartner Energi Danmark-Disam A/S vil være rettidig og omhyggelig Energi Danmark-Disam A/S vil være til rådighed

6 Hoved- og nøgletal tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Hovedtal Salg af kraft m.v Køb af kraft og finansielle kontrakter Bruttoresultat Markedsføringsomkostninger Øvrige omkostninger m.v Afskrivninger Netto finansielle indtægter Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat efter skat Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Ansvarlig indskudskapital Hensatte forpligtelser Gældsforpligtelser Passiver i alt Pengestrøm fra driften Pengestrøm til investering, netto Pengestrøm fra finansiering Pengestrøm i alt Nøgletal Egenkapitalandel (soliditet) 37,8% 26,3% 37,1% 42,1% 12,5% Egenkapitalforrentning før skat 9,7% 7,1% 11,6% 6,1% 218,2% Egenkapitalforrentning efter skat 6,8% 4,8% 8,1% 4,0% 142,1% Gennemsnitligt antal ansatte Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 1997". Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.

7 Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2003 Året 2003 har generelt for Energi Danmark-Disam A/S været endnu et rigtigt godt år. Selskabet har fået flere kunder end nogensinde før og har befæstet sin stilling som Danmarks største elhandelsselskab med en omsætning på næsten kr. 1,8 mia. Året 2003 begyndte som 2002 sluttede. Året 2002 sluttede med meget høje markedspriser med en række ubehageligheder til følge for både kunder og handelsselskaber. De meget høje priser var affødt af meget lave vandmængder i de nordiske vandkraftsmagasiner. Hele prisudviklingen på årets begyndelse var årsag til skærpet opmærksomhed fra konkurrencemyndighederne, men det er en meget vanskelig sag at bevise urent trav blandt aktørerne i et marked, hvor det kun er vandmagasinerne, der kan sammenlignes med en produktionsvirksomheds muligheder for at køre på lager. I denne periode med de meget høje markedspriser oplevede Danmark det mærkelige fænomen, at de for det meste meget høje afregningspriser for vindmølleenergi faktisk var med til holde markedsprisen for el nede. Det må dog siges at være en høj pris at betale for de danske elforbrugere, at den normalt meget høje afregningspris for vindmølleenergi i perioder under ekstreme forhold kan medvirke til at holde markedsprisen i ave på et så højt niveau. Den 5. oktober 2003 meddelte Elsam A/S, at selskabet under forudsætning af myndighedernes endelige godkendelse havde købt Danmarks største elselskab, det børsnoterede Nesa A/S. Ejerselskaberne bag Energi Danmark-Disam A/S ejer tilsammen 51,8 % af aktierne i Elsam A/S og bliver ad denne vej også ejer af 51,8% af Nesa. Købet betyder, at Elsam gennem Nesa får adgang til slutbrugermarkedet, hvilket er i strid med en tidligere beslutning blandt Elsam s aktionærer om, at Elsam alene betjener engros- markedet og ejerselskabernes handelsselskaber betjener slutbrugermarkedet. Bestyrelsen i Energi Danmark-Disam A/S har forholdt sig til denne nye situation, og har konstateret at den tidligere beslutning om, hvad der er Elsams markedsopgaver vil blive stadig vanskeligere at opretholde, ikke mindst set i lyset af Elsams nuværende begrænsede udviklingspotentiale på det danske marked. Derfor mener bestyrelsen, at kan der blot sikres ens vilkår for såvel Nesa som for andre i samhandelen med Elsams engroshandel, så må det være det bedste for alle parter. Dette synspunkt arbejder bestyrelsen for skal blive resultatet af Elsams køb af Nesa.

8 Direktionens beretning for regnskabsåret 2003 Årets resultat udgør ,00 kroner efter skat. Energi Danmark-Disam A/S havde i år 2003 en tilfredsstillende udvikling på alle forretningsområder, undtaget balancemarkedet på Jylland / Fyn. Balancemarkedet på Jylland / Fyn (DK1) blev i januar og i særdeleshed den 2. september 2003 (spotmarkedet) en bekostelig affære for selskabet. Hændelserne den 2. september 2003 (kostede selskabet ca. 3 mio. kroner) er ikke foreneligt med et velfungerende marked og er decideret gift for de aktører, der ikke har egen produktionskapacitet. Tilliden til markedet den 2. september 2003 led et voldsomt knæk, og både Eltra og Konkurrencestyrelsen har undersøgt sagens sammenhænge. Konklusionerne bevidner, at et marked uden dominans fungerer bedst. Graf A. nedenfor viser de specielle markedsforhold. Resultatet efter skat blev tilfredsstillende, når der korrigeres for hændelsen den 2. september 2003, i det der for år 2003 var budgetteret med et resultat på 18 mio. kroner før skat. Graf A: Markedsforhold den 2. september 2003 DK1DKK 5000, , , , , , , , ,00 500,00 0, Timer

9 En lignende begivenhed samme dato et år tidligere skal fremhæves i samme forbindelse (se graf B), hvor balancemarkedet på samme vis var en særdeles bekostelig affære for de frie aktører. Graf B: Balancekraft pris DK1 den 2. september 2002 DKK/MWh Timer DK1-UP DK1-DOWN Det vestdanske balancemarked har generelt en kedelig rekord i at være stedet, der har de højeste balancepriser i Nordeuropa en tilfældig dag i november er gengivet grafisk nedenfor i graf C. Graf C: Difference mellem spotpris og reguleringspris den 5. november 2003 i NOK NOK DK1 NO Timer Som det fremgår af grafen var differenceprisen på DK1 den 5. november gange højere end differenceprisen på NO1. En markedsadgang for de decentrale kraftvarmeværker vil uden tvivl medføre øget velfærd for kunderne på DK1 og DK2. Et balancemarked med flere aktører vil medføre lavere reguleringspriser. Ovenstående forhold har været medvirkende til at forårsage manglende tillid til spotprisfastsættelsen på Nord Pool. Sammenholdt med at Nord Pool i dag kun råder

10 over en Market Maker på Forward markedet har dette medført stærkt faldende omsætning på Nord Pool. Denne situation er ugunstig for alle markedsdeltagerne i det nordiske marked. Og for at sikre en bedre likviditet i markedet var Energi Danmark-Disam A/S medinitiativtager til et nyt Market Maker koncept under navnet Handelsgruppen Danmark. Handelsgruppen Danmark har siden den 1. september 2003 været med til at øge likviditeten og gennemsigtigheden på det danske elmarked betydeligt (nu med 10 aktører hvoraf de 5 er udenlandske). Initiativet skal ikke opfattes som værende i opposition til Nord Pool men som et handlekraftigt supplement. Et velfungerende marked med mange udbydere er den bedste garant for en rigtig prisfastsættelse og ligeledes en forudsætning for at drive porteføljeforvaltning med beregnet risiko med det formål at sikre firmaets kunder de bedste indkøbspriser. Dette lykkes også i år 2003, hvor blandt andet de største porteføljekunder i gennemsnit havde indkøbspriser markant under den gennemsnitlige spotnotering. Selskabets største salgssucces Energi Danmark pulje klarede sig godt for de kunder der indgik aftale januar april 2003 vedrørende levering år 2004 med en slutpris på grundkraften på mellem 19,5 20,5 øre kwh. Elmarkedet i hele Nordeuropa og i særdeleshed i Jylland og på Fyn (DK1) har igennem år 2003 været et spændende studie i flaskehalse, der har medført både positive og negative områdedifferencer (CFDer). De klimatiske forhold både i Norden og i Tyskland har gennem året været udsat for ekstremiteter, hvilket har afspejlet sig i prisudviklingen. For selskabet var det specielt HVDC-forbindelsen på Skagerrak 3 mellem Sydnorge ved Kristianssand og Jylland (Tjele), der grundet havari faldt ud den 9. juli 2003 kl , hvorved 450 MW overføringsevne ud af i alt 1000 MW gik tabt. Havariet stod på længe og først den 14.december 2003 var denne forbindelse genoprettet, en hændelse der kostede mange markedsdeltagere dyrt. De markante prisstigninger på Nord Pool ultimo år 2002 kan også aflæses i nærværende årsrapport. Som nævnt i sidste årsrapport blev selskabets optionsbeholdning ultimo år 2002 clearet til markedskurs den 19. december 2002, hvorved der blev udbetalt ca mio. NOK og en renteswap blev etableret. Gennem år 2003 er beløbet som planlagt blevet ført tilbage dag for dag via spotdifferencebetaling i de bilaterale handler på kundesiden. Dette er årsagen til, at der i selskabets pengestrømsopgørelse er en negativ likviditetspåvirkning gennem år 2003 på i alt 315 mio. kroner. Energi Danmark-Disam A/S forholder sig aktivt til de forskellige former for finansielle risici, der er i markedet, og gennem år 2003 var det specielt norske kroner og US dollars, der blev mindre værd.

11 Som det fremgår af figur D nedenfor, blev NOK svækket fra ca. kurs 103 primo til kurs 88 ultimo En svækkelse på næsten 15 procent og i samme periode blev US dollars svækket med ca. 16 procent. Graf D: Udvikling valutakurs NOK/DKK i 2003 NOK/DKK i ,00 100,00 95,00 90,00 85,00 80, Også gennem år 2003 har der været flere tiltag for at vedligeholde og gøre Energi Danmark navnet endnu mere kendt. Den mest markante begivenhed var sponsoratet af Tour de France. Resultaterne udeblev ikke og kendskabet til vores navn er i erhvervskredse på det ønskede niveau. Salget på kontrakt til kunder med fri markedsadgang er gennem år 2003 øget med ca. 14 procent. Og den samlede markedsandel i Danmark målt på kwh er ligeledes forøget, således at selskabet i dag har en markedsandel på ca procent. Salget af finansielle gaskontrakter er forløbet godt, selv om det har været et anstrengt marked. I gennem år 2003 har selskabet foretaget store investeringer i nyt afregnings- og CRM-system samt udvikling af et nyt risikostyringssystem. Omtalte systemer er fuldt implementeret og muliggør at selskabet også på systemsiden er fuldt rustet til det større aktivitetsniveau, der forventes i de kommende år. Firmaets produktinnovation og porteføljemæssige tilgang til markedet via risikostyringsværktøjer og modellering i de internationale prisområder har været til gavn for kunderne via attraktive priser i forhold til kundernes forbrugs- og risikoprofil.

12 Den tillid vores kunder har udvist søges til stadighed krediteret via kompetent og rettidig rådgivning af professionelle medarbejdere, således at Energi Danmark- Disam A/S vision efterleves til gavn for alle parter. Energi Danmark-Disam A/S ser kunderelationer som værende langvarige forretningsforbindelser med gensidige interesser, og det forpligter til fortsat at være på forkant med udviklingen. Fremtiden Energi Danmark-Disam A/S vil i år 2004 fortsat udbygge forretningsaktiviteterne i takt med at mulighederne opstår, og der budgetteres med et resultat før skat i størrelsesordenen 21 mio. kroner. Energi Danmark-Disam A/S forventer en fortsat udbygning af handels-, porteføljeog salgsmiljøet indenfor energiarterne el, gas og olie, med det formål at forbedre kommunikationen af både markedsmæssige og finansielle data til selskabets interessenter. Firmaets markedsandel forventes konsolideret på det nye niveau. Energi Danmark-Disam A/S imødeser mulighederne i det europæiske energimarked med optimisme, og der forventes øget integration mellem energiformerne og deres porteføljemæssige håndtering med det formål at skabe fortsat optimering og værditilvækst. Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der er ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten negativt. Forsknings- og udviklingsaktiviteter Energi Danmark-Disam A/S deltager sammen med Handelshøjskolen i København i et PHd-projekt omkring udvikling af spotprisfastsættelsesmodeller. Projektet omfatter udvikling af analyseværktøjer og forecast til beskrivelse af vindenergiens betydning for prisfastsættelse af vejrderivater i de forskellige prisområder. Derudover afholder selskabet ikke udgifter til decideret forskning, men gennemfører løbende udvikling af selskabets teknologiske platforme og produkter.

13 Årets resultat udgør tkr. efter skat. Resultatdisponering Årets resultat tkr. foreslås disponeret således: Overført overskud til næste år Kapitalforhold Af selskabets balancesum på tkr. udgør egenkapitalen tkr., svarende til en selvfinansiering på 37,8%. Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. Ejerforhold Selskabet har følgende aktionærer, der besidder mere end 5% af stemmerettighederne, og derfor er optaget i selskabets fortegnelse over aktionærer i henhold til aktieselskabslovens 28 b: Sydvest Energi Holding A/S, Ravnevej 12, 6705 Esbjerg Ø 20,70% Energi Nord Handel A/S, Over Bækken 6, 9100 Aalborg 18,02% NRGi a.m.b.a., Grenåvej 55, 8200 Århus N 16,33% TRE-FOR El-handel A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding 16,18% Energi Fyn Handel A/S, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV 11,50% ESS Erhverv A/S, Elholm 1, 6400 Sønderborg 10,92% Energi Horsens A.m.b.a., Bjerrevej 139, Dagnæs, ,35% Horsens Selskabets nærtstående parter omfatter herudover bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere samt disse personers relaterede familiemedlemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber, hvor førnævnte selskaber og personkreds har væsentlige interesser. Selskabets transaktioner med nærtstående parter er vist i note 18.

14 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Energi Danmark-Disam A/S for 2003 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C-virksomheder(stor), da selskabets balancesum overstiger 75 mio.kr. og selskabets omsætning udgør mere end 150 mio.kr. I lighed med den hidtidige regnskabspraksis for Energi Danmark-Disam A/S har værdiansættelsen af finansielle kontrakter pr. 31. december 2003 taget udgangspunkt i markedsværdi tilsvarende regnskabspraksis i finansielle virksomheder. Årsregnskabet samt sammenligningstal og hoved- og nøgletal er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Det er Energi Danmark-Disam A/S politik at afdække risiko på finansielle og fysiske kontrakter samt valutarisiko på indgåede købs- og salgskontrakter således, at kalkuleret dækningsbidrag i videst muligt omfang fastlåses på kontraktindgåelsestidspunktet. I konsekvens heraf reguleres værdien af indgåede fysiske og finansielle kontrakter til dagsværdi og regulering heraf indregnes i resultatopgørelsen. Dette sker for at sikre en korrekt periodisering af kontrakter og under henvisning til årsregnskabslovens 11 stk. 3, det retvisende billede. Bruttopositioner af indgåede fysiske og finansielle kontrakter er vist i note 17. Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå selskabet, og aktivets/forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden Årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på

15 tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Resultatopgørelsen Salg og køb af kraft m.v. Salg og køb af kraft m.v. periodiseres i fuldt omfang efter leveringstidspunkt. Nettoomsætning måles eksklusiv moms, afgifter og rabatter ved salget. Med henvisning til selskabets kombination af fysisk og finansiel aktivitet er der ikke foretaget opdeling af nettoomsætning på segmenter. Finansielle instrumenter Terminskontrakter, kontrakter indgået til sikring af fremtidige transaktioner (køb og salg af kraft), samt optioner for såvel valuta-, rente- og kraftoptioner, indregnes første gang til kostpris og efterfølgende til markedsværdi på balancedagen. Såvel realiserede som urealiserede gevinster og tab indregnes i resultatopgørelsen. Præmieindtægter og -udgifter samt direkte handelsomkostninger m.v. i forbindelse med finansielle kontrakter, resultatføres på aftaletidspunktet. Positive og negative markedsværdier af finansielle instrumenter indgår i periodeafgrænsningsposter. Finansielle indtægter og omkostninger "Finansielle indtægter" respektive "Finansielle omkostninger" indeholder renteindtægter og -omkostninger samt kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og likvide beholdninger. I det omfang betalt acontoskat ikke svarer til den forventede skat af årets indkomst, føres rentetillæg eller -fradrag vedrørende afvigelsen under "Finansielle indtægter" respektive "Finansielle omkostninger". Selskabsskat og udskudt skat Den forventede skat af årets resultat udgiftsføres i resultatopgørelsen under "Skat af årets resultat". Der er anvendt en skatteprocent på 30. I samme post føres reguleringer vedrørende tidligere års beregnet skat. Virksomheden er tilmeldt acontoskatteordningen. Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavender indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Under "Hensættelser" føres udskudt skat af tidsmæssige forskydninger mellem regnskabsmæssig og skattemæssig indtægts- og udgiftsførsel. Årets ændringer i udskudt skat føres i resultatopgørelsen under "Skat af årets resultat".

16 Et eventuelt skatteaktiv optages i balancen. En realisation af aktiverne til den bogførte værdi vil ikke medføre et skattetilsvar eller skattetilgodehavende, ud over det i note 14 anførte. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Software afskrives lineært over aktivernes forventede brugstid, baseret på aktivernes forventede levetid, dog maksimalt 3 år. Købte rettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Rettigheder afskrives lineært over rettighedsperioden, dog maksimalt 7 år. Deposita er optaget til kostpris. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Materielle anlægsaktiver It-udstyr og inventar m.v. måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Afskrivning sker lineært over aktivernes forventede brugstid, baseret på følgende vurderinger af aktivernes forventede levetid: It-udstyr og inventar m.v. 3-5 år Anskaffelser under kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

17 Tilgodehavender Tilgodehavender måles til kostpris med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Der nedskrives efter individuel vurdering til imødegåelse af forventede tab. Tilgodehavender i fremmed valuta er indregnet til Nationalbankens middelkurser på balancedagen. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår, samt markedsværdi af finansielle og fysiske kontrakter. Likvide beholdninger Likvider beholdninger omfatter indeståender m.v., som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer. Likvide beholdninger i fremmed valuta er målt til Nationalbankens middelkurser på balancedagen. Finansielle kontrakter Noterede finansielle kontrakter baseret på kraft, indgået som led i kommerciel afdækning, er målt til den noterede markedsværdi på balancedagen. Teoretisk beregnet markeds- eller handelsværdi af uafviklede finansielle kontrakter pr. balancedagen er indregnet i balancen under "Periodeafgrænsning". Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til kostpris. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter markedsværdi af finansielle og fysiske kontrakter. Pensionsforpligtelser Selskabets pensionsforpligtelser afdækkes gennem indbetaling til pensionsforsikringsselskab. Sådanne indbetalinger indregnes løbende.

18 Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driften Pengestrømme fra driftsaktiviteten præsenteres indirekte og opgøres som årets resultat før skat tillagt afskrivninger og nedskrivninger samt reguleret for ændringer i arbejdskapital samt betalte selskabsskatter. Pengestrøm fra investering Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver samt værdipapirer henført til anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansiering Pengestrømme fra finansiering omfatter betalinger til og fra aktionærer samt optagelse af og afdrag på prioritetsgæld og anden langfristet gæld. Nøgletal Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 1997". De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: Egenkapitalandel Egenkapitalforrentning før skat Egenkapital ekskl. minoritetsinteresser, ultimo x 100 Passiver i alt, ultimo Resultat før skat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Egenkapitalforrentning efter skat Resultat efter skat x 100 Gennemsnitlig egenkapital

19 RESULTATOPGØRELSE Note tkr. tkr. Salg af kraft m.v Køb af kraft m.v Tab/gevinst og hensættelse på debitorer Resultat af finansielle instrumenter, netto Bruttoresultat Markedsføringsomkostninger Personaleomkostninger It- og administrationsomkostninger m.v Afskrivninger Resultat af ordinær primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Ordinært resultat før skat Skat af ordinært resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Overført resultat

20 BALANCE Note 31/ / tkr tkr AKTIVER Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver 8 Software, rettighed domænenavn Materielle anlægsaktiver 9 It-udstyr og inventar m.v Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender hos associeret virksomhed Udskudt skat Andre tilgodehavender Tilgodehavende selskabsskat Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

21 BALANCE Note 31/ / tkr tkr PASSIVER Egenkapital 13 Aktiekapital Overkurs ved emission Overført resultat Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Leverandørgæld Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v. og andre økonomiske forpligtelser 16/17 Transaktioner med nærtstående parter til Energi Danmark-Disam A/S 18

22 PENGESTRØMSOPGØRELSE tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Selvfinansiering Årets resultat før skat Hensættelse på finansielle kontrakter m.v Betalt selskabsskat Afskrivninger m.v Ændring i arbejdskapital Ændring i tilgodehavender fra salg Ændring i gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser Ændring i øvrig gæld, tilgodehavender og værdipapirer Driftens likviditetsvirkning i alt Investeringer m.v. Software og rettigheder Grunde og bygninger It-udstyr og inventar m.v Investeringer i alt Finansiering Kontant kapitalindskud Ansvarlig indskudskapital Finansiering i alt Årets likviditetsvirkning Likvide beholdninger primo Likvide beholdninger ultimo

23 NOTER Note 1 tkr. tkr. Resultat af finansielle kontrakter, netto Modtagne optionspræmier Betalte optionspræmier Realiserede gevinster på finansielle kontrakter Realiserede tab på finansielle kontrakter Værdiregulering af udestående finansielle kontrakter Valutakursgevinster Valutakurstab Note 2 Personalemokostninger Gager Pensioner Andre omkostninger til social sikring Personaleomkostninger indregnes således i årsregnskabet: Sælgerstab Trading, administration m.v Gennemsnitligt antal medarbejdere Løn, vederlag og pension m.v. til direktion er ikke oplyst, jf. årsregnskabslovens 69 stk. 3: Bestyrelsen har ikke modtaget vederlag.

24 NOTER Note 3 tkr. tkr. Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor Samlet honorar Heraf andre ydelser end revision Note 4 Afskrivninger Ned- og afskrivninger Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Gevinst/tab salg anlægsaktiver, netto Gevinst salg småanskaffelser Note 5 Finansielle indtægter Renteindtægter Renteindtægt renteswap Note 6 Finansielle omkostninger Renteudgifter Note 7 Skat af ordinært resultat Aktuel skat Udskudt skat Efterregulering af tidligere års skat

25 NOTER 31/ / Note 8 tkr. tkr. Immaterielle anlægsaktiver Software, rettighed domænenavn Software, rettighed domænenavn Kostpris 1. januar Tilgang Kostpris 31. december Afskrivninger 1. januar Afskrivninger Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Afskrives over 3-7 år Note 9 Materielle anlægsaktiver It-udstyr og inventar m.v. It-udstyr og inventar m.v. Kostpris 1. januar Tilgang Afgang Kostpris 31. december Afskrivninger 1. januar Afskrivninger Afgang Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Afskrives over 3-5 år

26 NOTER 31/ / Note 10 tkr. tkr. Tilgodehavender Heraf forfald til betaling mere end 1 år efter regnskabsårets udløb 0 0 Note 11 Tilgodehavende selskabsskat Skyldig selskabsskat 1. januar Årets aktuelle skat Efterregulering tidligere års skat 19 0 Betalt selskabsskat i året, inklusive betalt acontoskat Tilgodehavende selskabsskat 31. december Note 12 Periodeafgrænsningsposter - aktiver Finansielle instrumenter til markedsværdi Urealiseret terminsforretning Renteswap Øvrige aktiver

27 NOTER 31/ / Note 13 tkr. tkr. Egenkapital Egenkapital 1. januar Årets resultat Egenkapital 31. december Egenkapitalen specificeres således: Aktiekapital 1. januar Aktiekapital 31. december Overkurs ved emission 1. januar Overkurs ved emission 31. december Overført resultat 1. januar Overført fra resultatdisponering Overført resultat 31. december Egenkapital 31. december Aktiekapitalen består af aktier a kr. Alle aktier har samme stemmerettigheder. Note 14 Udskudt skat Udskudt skat 1. januar Årets udskudte skat Udskudt skat 31. december Udskudt skat vedrører: Immaterielle og materielle anlægsaktiver Hensættelser til imødegåelse af tab på debitorer Note 15 Periodeafgrænsningsposter Urealiseret værdiregulering af finansielle kontrakter, netto

28 NOTER Note 16 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser m.v. Afgivne garantier m.v. Til sikkerhed for mellemværende med den nordiske elbørs Nord Pool er likvide beholdninger i NOK, svarende til tkr., deponeret på sikringskonto pr. 31. december Til sikkerhed for mellemværende med den tyske elbørs EEX er likvide beholdninger i EUR, svarende til 724 tkr., deponeret på sikringskonto pr. 31. december Til sikkerhed for mellemværende med modparter er likvide beholdninger i DKK, svarende til kr., deponeret pr. 31. december Selskabet har via pengeinstitut stillet garantier for tkr. pr. 31. december Tilbagediskonteret huslejeforpligtelse udgør tkr. pr. 31. december Note 17 Andre økonomiske forpligtelser Selskabet anvender valutaterminskontrakter som led i almindelig sikring af indregnede og ikke-indregnede transaktioner. Bruttoposition Værdi pr. 31/ Fortjeneste Tab Valutaterminskontrakter og optioner Øvrige kontrakter: Kraftoptioner, europæiske Finansielle og fysiske kraftforwards og -futures Periodeafgrænsning - aktiver (note 12) Periodeafgrænsning - passiver (note 15)

29 NOTER Note 18 31/ / Transaktioner med nærstående parter til Energi Danmark-Disam A/S Nærtstående parters andel af omsætning udgør: Sydvest Energi 11,9% 12,0% Energi Nord 9,8% 10,0% Forsyning A/S (NRGi, Energi Horsens, ESS) 15,5% 17,5% TRE-FOR 7,1% 6,5% Energi Fyn 5,9% 6,0% I alt 50,2% 52,0% Aktionærselskaberne har overfor selskabet udstedt garantier. Mellemværende pr. 31. december 2003 med nærtstående parter udgør i tkr. : Sydvest Energi Energi Nord Forsyning A/S (NRGi, Energi Horsens, ESS) Energi Danmark - ESS TRE-FOR Energi Fyn Samhandelen er foregået på markedsmæssige vilkår.

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 14 sider

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Trophy Games ApS CVR-nr. 29 24 02 99 Trangravsvej 8 1436 København K Årsrapport 2014 Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS Vestersig 90 6052 Viuf CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2016 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for 2013 (12. regnskabsår) CVR nr

Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for 2013 (12. regnskabsår) CVR nr Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S Østre Ringvej 43, 5750 Ringe Årsrapport for 2013 (12. regnskabsår) CVR nr. 26 32 72 37 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Årslev Entreprenørforretning ApS

Årslev Entreprenørforretning ApS Årslev Entreprenørforretning ApS Peder Wessels Vej 21 5220 Odense SØ Årsrapport 14. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2017

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Den Korte Avis ApS Von Ostensgade

Læs mere

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr. 30 34 50 37 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. august 2013. Torben Bang Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Aalborg Trading ApS CVR-nr

Aalborg Trading ApS CVR-nr CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.11.13 Thomas Olesen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

Årsrapport 2012 (fra selskabets stiftelse 11. juni til 31. december 2012)

Årsrapport 2012 (fra selskabets stiftelse 11. juni til 31. december 2012) KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk (fra selskabets stiftelse 11. juni til 31. december 2012) Årsrapporten

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

CITY AUTOSERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CITY AUTOSERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CITY AUTOSERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2014 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Shima Ali Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr. 32275591

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

BygMax A/S Skodborg Vestergade 1, 6630 Rødding

BygMax A/S Skodborg Vestergade 1, 6630 Rødding BygMax A/S Skodborg Vestergade 1, 6630 Rødding CVR-nr. 36 90 67 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. april 2016.

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Hoej.dk A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Hoej.dk A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 85 97 27 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere