Energi Danmark-Disam A/S Årsrapport 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi Danmark-Disam A/S Årsrapport 2003"

Transkript

1 Energi Danmark-Disam A/S Årsrapport 2003

2 Selskabsoplysninger Energi Danmark-Disam A/S Åhave Parkvej Viby Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 1. juli 1993 Hjemsted: Århus Kommune Bestyrelse Adm. direktør Gert Braae, formand Adm. direktør Jan Ravn, næstformand Adm. direktør Ole Balle Pedersen Adm. direktør Finn Møller-Olsen Adm. direktør Per Sørensen Adm. direktør Ebbe Seligmann Adm. direktør Arne Clausen Direktion Jørgen Holm Westergaard Revisor KPMG C. Jespersen Statsaut. revisor Jens Munk Jensen Holmboes Allé Horsens Advokat Bech-Bruun Dragsted Hovedbank Nordea Bank Danmark A/S Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 24. marts 2004

3 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2003 for Energi Danmark-Disam A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2003 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Århus, den 27. februar 2004 Direktion: Jørgen Holm Westergaard Bestyrelse: Gert Braae formand Jan Ravn næstformand Ole Balle Pedersen Per Sørensen Finn Møller-Olsen Ebbe Seligmann Arne Clausen

4 Revisionspåtegning Til aktionærerne i Energi Danmark-Disam A/S Vi har revideret årsrapporten for Energi Danmark-Disam A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2003 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2003 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Horsens, den 27. februar 2004 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Jens Munk Jensen Statsaut. revisor Søren Peter Nielsen Statsaut. revisor

5 Ledelsesberetning Hovedaktivitet og formål Energi Danmark-Disam A/S tilbyder fysisk- og finansiel krafthandel, valutaafdækning samt porteføljeforvaltning, porteføljeaftaler og handel med afledte finansielle instrumenter i forbindelse hermed. Energi Danmark-Disam A/S har via porteføljeansvaret for aktionærselskabernes ca privatkunder på Jylland/Fyn og en væsentlig del af såvel erhvervslivet som de offentlige virksomheder i Danmark som kunder. Derudover beskæftiger selskabet sig med eksport af knowhow indenfor kraftsektoren. Energi Danmark-Disam A/S ønsker at tilbyde kunderne en service og betjening, der er kendetegnet ved et højt kvalitetsniveau tilpasset kundernes ønsker og behov. Dette sikres i kraft af veluddannede og professionelle medarbejdere og en intensiv anvendelse af informationsteknologi og avancerede hjælpeværktøjer. Energi Danmark-Disam A/S udbygger fortsat sine forretningsaktiviteter i takt med, at mulighederne opstår, forudsat at der kan opnås en tilfredsstillende lønsomhed, og dermed skabes øget værdi for aktionærerne. Vision - At forblive Danmarks førende el-leverandør af fuldspektret energi- og optimeringskoncepter, hvor finansielle og fysiske løsninger skaber de optimale betingelser for kunden. Mission - Energi Danmark-Disam A/S mission er at levere den konkurrencekraft, der opstår gennem rådgivning, support og de rigtige priser. Forretningsværdier Energi Danmark-Disam A/S indsats i markedet tager sit udgangspunkt i selskabets fem kerneværdier: Energi Danmark-Disam A/S vil skabe værditilvækst for kunder og aktionærer Energi Danmark-Disam A/S vil sætte høje standarder for faglighed og kvalitet Energi Danmark-Disam A/S vil være en troværdig forretningspartner Energi Danmark-Disam A/S vil være rettidig og omhyggelig Energi Danmark-Disam A/S vil være til rådighed

6 Hoved- og nøgletal tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Hovedtal Salg af kraft m.v Køb af kraft og finansielle kontrakter Bruttoresultat Markedsføringsomkostninger Øvrige omkostninger m.v Afskrivninger Netto finansielle indtægter Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat efter skat Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Ansvarlig indskudskapital Hensatte forpligtelser Gældsforpligtelser Passiver i alt Pengestrøm fra driften Pengestrøm til investering, netto Pengestrøm fra finansiering Pengestrøm i alt Nøgletal Egenkapitalandel (soliditet) 37,8% 26,3% 37,1% 42,1% 12,5% Egenkapitalforrentning før skat 9,7% 7,1% 11,6% 6,1% 218,2% Egenkapitalforrentning efter skat 6,8% 4,8% 8,1% 4,0% 142,1% Gennemsnitligt antal ansatte Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 1997". Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.

7 Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2003 Året 2003 har generelt for Energi Danmark-Disam A/S været endnu et rigtigt godt år. Selskabet har fået flere kunder end nogensinde før og har befæstet sin stilling som Danmarks største elhandelsselskab med en omsætning på næsten kr. 1,8 mia. Året 2003 begyndte som 2002 sluttede. Året 2002 sluttede med meget høje markedspriser med en række ubehageligheder til følge for både kunder og handelsselskaber. De meget høje priser var affødt af meget lave vandmængder i de nordiske vandkraftsmagasiner. Hele prisudviklingen på årets begyndelse var årsag til skærpet opmærksomhed fra konkurrencemyndighederne, men det er en meget vanskelig sag at bevise urent trav blandt aktørerne i et marked, hvor det kun er vandmagasinerne, der kan sammenlignes med en produktionsvirksomheds muligheder for at køre på lager. I denne periode med de meget høje markedspriser oplevede Danmark det mærkelige fænomen, at de for det meste meget høje afregningspriser for vindmølleenergi faktisk var med til holde markedsprisen for el nede. Det må dog siges at være en høj pris at betale for de danske elforbrugere, at den normalt meget høje afregningspris for vindmølleenergi i perioder under ekstreme forhold kan medvirke til at holde markedsprisen i ave på et så højt niveau. Den 5. oktober 2003 meddelte Elsam A/S, at selskabet under forudsætning af myndighedernes endelige godkendelse havde købt Danmarks største elselskab, det børsnoterede Nesa A/S. Ejerselskaberne bag Energi Danmark-Disam A/S ejer tilsammen 51,8 % af aktierne i Elsam A/S og bliver ad denne vej også ejer af 51,8% af Nesa. Købet betyder, at Elsam gennem Nesa får adgang til slutbrugermarkedet, hvilket er i strid med en tidligere beslutning blandt Elsam s aktionærer om, at Elsam alene betjener engros- markedet og ejerselskabernes handelsselskaber betjener slutbrugermarkedet. Bestyrelsen i Energi Danmark-Disam A/S har forholdt sig til denne nye situation, og har konstateret at den tidligere beslutning om, hvad der er Elsams markedsopgaver vil blive stadig vanskeligere at opretholde, ikke mindst set i lyset af Elsams nuværende begrænsede udviklingspotentiale på det danske marked. Derfor mener bestyrelsen, at kan der blot sikres ens vilkår for såvel Nesa som for andre i samhandelen med Elsams engroshandel, så må det være det bedste for alle parter. Dette synspunkt arbejder bestyrelsen for skal blive resultatet af Elsams køb af Nesa.

8 Direktionens beretning for regnskabsåret 2003 Årets resultat udgør ,00 kroner efter skat. Energi Danmark-Disam A/S havde i år 2003 en tilfredsstillende udvikling på alle forretningsområder, undtaget balancemarkedet på Jylland / Fyn. Balancemarkedet på Jylland / Fyn (DK1) blev i januar og i særdeleshed den 2. september 2003 (spotmarkedet) en bekostelig affære for selskabet. Hændelserne den 2. september 2003 (kostede selskabet ca. 3 mio. kroner) er ikke foreneligt med et velfungerende marked og er decideret gift for de aktører, der ikke har egen produktionskapacitet. Tilliden til markedet den 2. september 2003 led et voldsomt knæk, og både Eltra og Konkurrencestyrelsen har undersøgt sagens sammenhænge. Konklusionerne bevidner, at et marked uden dominans fungerer bedst. Graf A. nedenfor viser de specielle markedsforhold. Resultatet efter skat blev tilfredsstillende, når der korrigeres for hændelsen den 2. september 2003, i det der for år 2003 var budgetteret med et resultat på 18 mio. kroner før skat. Graf A: Markedsforhold den 2. september 2003 DK1DKK 5000, , , , , , , , ,00 500,00 0, Timer

9 En lignende begivenhed samme dato et år tidligere skal fremhæves i samme forbindelse (se graf B), hvor balancemarkedet på samme vis var en særdeles bekostelig affære for de frie aktører. Graf B: Balancekraft pris DK1 den 2. september 2002 DKK/MWh Timer DK1-UP DK1-DOWN Det vestdanske balancemarked har generelt en kedelig rekord i at være stedet, der har de højeste balancepriser i Nordeuropa en tilfældig dag i november er gengivet grafisk nedenfor i graf C. Graf C: Difference mellem spotpris og reguleringspris den 5. november 2003 i NOK NOK DK1 NO Timer Som det fremgår af grafen var differenceprisen på DK1 den 5. november gange højere end differenceprisen på NO1. En markedsadgang for de decentrale kraftvarmeværker vil uden tvivl medføre øget velfærd for kunderne på DK1 og DK2. Et balancemarked med flere aktører vil medføre lavere reguleringspriser. Ovenstående forhold har været medvirkende til at forårsage manglende tillid til spotprisfastsættelsen på Nord Pool. Sammenholdt med at Nord Pool i dag kun råder

10 over en Market Maker på Forward markedet har dette medført stærkt faldende omsætning på Nord Pool. Denne situation er ugunstig for alle markedsdeltagerne i det nordiske marked. Og for at sikre en bedre likviditet i markedet var Energi Danmark-Disam A/S medinitiativtager til et nyt Market Maker koncept under navnet Handelsgruppen Danmark. Handelsgruppen Danmark har siden den 1. september 2003 været med til at øge likviditeten og gennemsigtigheden på det danske elmarked betydeligt (nu med 10 aktører hvoraf de 5 er udenlandske). Initiativet skal ikke opfattes som værende i opposition til Nord Pool men som et handlekraftigt supplement. Et velfungerende marked med mange udbydere er den bedste garant for en rigtig prisfastsættelse og ligeledes en forudsætning for at drive porteføljeforvaltning med beregnet risiko med det formål at sikre firmaets kunder de bedste indkøbspriser. Dette lykkes også i år 2003, hvor blandt andet de største porteføljekunder i gennemsnit havde indkøbspriser markant under den gennemsnitlige spotnotering. Selskabets største salgssucces Energi Danmark pulje klarede sig godt for de kunder der indgik aftale januar april 2003 vedrørende levering år 2004 med en slutpris på grundkraften på mellem 19,5 20,5 øre kwh. Elmarkedet i hele Nordeuropa og i særdeleshed i Jylland og på Fyn (DK1) har igennem år 2003 været et spændende studie i flaskehalse, der har medført både positive og negative områdedifferencer (CFDer). De klimatiske forhold både i Norden og i Tyskland har gennem året været udsat for ekstremiteter, hvilket har afspejlet sig i prisudviklingen. For selskabet var det specielt HVDC-forbindelsen på Skagerrak 3 mellem Sydnorge ved Kristianssand og Jylland (Tjele), der grundet havari faldt ud den 9. juli 2003 kl , hvorved 450 MW overføringsevne ud af i alt 1000 MW gik tabt. Havariet stod på længe og først den 14.december 2003 var denne forbindelse genoprettet, en hændelse der kostede mange markedsdeltagere dyrt. De markante prisstigninger på Nord Pool ultimo år 2002 kan også aflæses i nærværende årsrapport. Som nævnt i sidste årsrapport blev selskabets optionsbeholdning ultimo år 2002 clearet til markedskurs den 19. december 2002, hvorved der blev udbetalt ca mio. NOK og en renteswap blev etableret. Gennem år 2003 er beløbet som planlagt blevet ført tilbage dag for dag via spotdifferencebetaling i de bilaterale handler på kundesiden. Dette er årsagen til, at der i selskabets pengestrømsopgørelse er en negativ likviditetspåvirkning gennem år 2003 på i alt 315 mio. kroner. Energi Danmark-Disam A/S forholder sig aktivt til de forskellige former for finansielle risici, der er i markedet, og gennem år 2003 var det specielt norske kroner og US dollars, der blev mindre værd.

11 Som det fremgår af figur D nedenfor, blev NOK svækket fra ca. kurs 103 primo til kurs 88 ultimo En svækkelse på næsten 15 procent og i samme periode blev US dollars svækket med ca. 16 procent. Graf D: Udvikling valutakurs NOK/DKK i 2003 NOK/DKK i ,00 100,00 95,00 90,00 85,00 80, Også gennem år 2003 har der været flere tiltag for at vedligeholde og gøre Energi Danmark navnet endnu mere kendt. Den mest markante begivenhed var sponsoratet af Tour de France. Resultaterne udeblev ikke og kendskabet til vores navn er i erhvervskredse på det ønskede niveau. Salget på kontrakt til kunder med fri markedsadgang er gennem år 2003 øget med ca. 14 procent. Og den samlede markedsandel i Danmark målt på kwh er ligeledes forøget, således at selskabet i dag har en markedsandel på ca procent. Salget af finansielle gaskontrakter er forløbet godt, selv om det har været et anstrengt marked. I gennem år 2003 har selskabet foretaget store investeringer i nyt afregnings- og CRM-system samt udvikling af et nyt risikostyringssystem. Omtalte systemer er fuldt implementeret og muliggør at selskabet også på systemsiden er fuldt rustet til det større aktivitetsniveau, der forventes i de kommende år. Firmaets produktinnovation og porteføljemæssige tilgang til markedet via risikostyringsværktøjer og modellering i de internationale prisområder har været til gavn for kunderne via attraktive priser i forhold til kundernes forbrugs- og risikoprofil.

12 Den tillid vores kunder har udvist søges til stadighed krediteret via kompetent og rettidig rådgivning af professionelle medarbejdere, således at Energi Danmark- Disam A/S vision efterleves til gavn for alle parter. Energi Danmark-Disam A/S ser kunderelationer som værende langvarige forretningsforbindelser med gensidige interesser, og det forpligter til fortsat at være på forkant med udviklingen. Fremtiden Energi Danmark-Disam A/S vil i år 2004 fortsat udbygge forretningsaktiviteterne i takt med at mulighederne opstår, og der budgetteres med et resultat før skat i størrelsesordenen 21 mio. kroner. Energi Danmark-Disam A/S forventer en fortsat udbygning af handels-, porteføljeog salgsmiljøet indenfor energiarterne el, gas og olie, med det formål at forbedre kommunikationen af både markedsmæssige og finansielle data til selskabets interessenter. Firmaets markedsandel forventes konsolideret på det nye niveau. Energi Danmark-Disam A/S imødeser mulighederne i det europæiske energimarked med optimisme, og der forventes øget integration mellem energiformerne og deres porteføljemæssige håndtering med det formål at skabe fortsat optimering og værditilvækst. Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der er ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten negativt. Forsknings- og udviklingsaktiviteter Energi Danmark-Disam A/S deltager sammen med Handelshøjskolen i København i et PHd-projekt omkring udvikling af spotprisfastsættelsesmodeller. Projektet omfatter udvikling af analyseværktøjer og forecast til beskrivelse af vindenergiens betydning for prisfastsættelse af vejrderivater i de forskellige prisområder. Derudover afholder selskabet ikke udgifter til decideret forskning, men gennemfører løbende udvikling af selskabets teknologiske platforme og produkter.

13 Årets resultat udgør tkr. efter skat. Resultatdisponering Årets resultat tkr. foreslås disponeret således: Overført overskud til næste år Kapitalforhold Af selskabets balancesum på tkr. udgør egenkapitalen tkr., svarende til en selvfinansiering på 37,8%. Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. Ejerforhold Selskabet har følgende aktionærer, der besidder mere end 5% af stemmerettighederne, og derfor er optaget i selskabets fortegnelse over aktionærer i henhold til aktieselskabslovens 28 b: Sydvest Energi Holding A/S, Ravnevej 12, 6705 Esbjerg Ø 20,70% Energi Nord Handel A/S, Over Bækken 6, 9100 Aalborg 18,02% NRGi a.m.b.a., Grenåvej 55, 8200 Århus N 16,33% TRE-FOR El-handel A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding 16,18% Energi Fyn Handel A/S, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV 11,50% ESS Erhverv A/S, Elholm 1, 6400 Sønderborg 10,92% Energi Horsens A.m.b.a., Bjerrevej 139, Dagnæs, ,35% Horsens Selskabets nærtstående parter omfatter herudover bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere samt disse personers relaterede familiemedlemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber, hvor førnævnte selskaber og personkreds har væsentlige interesser. Selskabets transaktioner med nærtstående parter er vist i note 18.

14 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Energi Danmark-Disam A/S for 2003 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C-virksomheder(stor), da selskabets balancesum overstiger 75 mio.kr. og selskabets omsætning udgør mere end 150 mio.kr. I lighed med den hidtidige regnskabspraksis for Energi Danmark-Disam A/S har værdiansættelsen af finansielle kontrakter pr. 31. december 2003 taget udgangspunkt i markedsværdi tilsvarende regnskabspraksis i finansielle virksomheder. Årsregnskabet samt sammenligningstal og hoved- og nøgletal er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Det er Energi Danmark-Disam A/S politik at afdække risiko på finansielle og fysiske kontrakter samt valutarisiko på indgåede købs- og salgskontrakter således, at kalkuleret dækningsbidrag i videst muligt omfang fastlåses på kontraktindgåelsestidspunktet. I konsekvens heraf reguleres værdien af indgåede fysiske og finansielle kontrakter til dagsværdi og regulering heraf indregnes i resultatopgørelsen. Dette sker for at sikre en korrekt periodisering af kontrakter og under henvisning til årsregnskabslovens 11 stk. 3, det retvisende billede. Bruttopositioner af indgåede fysiske og finansielle kontrakter er vist i note 17. Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå selskabet, og aktivets/forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden Årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på

15 tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Resultatopgørelsen Salg og køb af kraft m.v. Salg og køb af kraft m.v. periodiseres i fuldt omfang efter leveringstidspunkt. Nettoomsætning måles eksklusiv moms, afgifter og rabatter ved salget. Med henvisning til selskabets kombination af fysisk og finansiel aktivitet er der ikke foretaget opdeling af nettoomsætning på segmenter. Finansielle instrumenter Terminskontrakter, kontrakter indgået til sikring af fremtidige transaktioner (køb og salg af kraft), samt optioner for såvel valuta-, rente- og kraftoptioner, indregnes første gang til kostpris og efterfølgende til markedsværdi på balancedagen. Såvel realiserede som urealiserede gevinster og tab indregnes i resultatopgørelsen. Præmieindtægter og -udgifter samt direkte handelsomkostninger m.v. i forbindelse med finansielle kontrakter, resultatføres på aftaletidspunktet. Positive og negative markedsværdier af finansielle instrumenter indgår i periodeafgrænsningsposter. Finansielle indtægter og omkostninger "Finansielle indtægter" respektive "Finansielle omkostninger" indeholder renteindtægter og -omkostninger samt kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og likvide beholdninger. I det omfang betalt acontoskat ikke svarer til den forventede skat af årets indkomst, føres rentetillæg eller -fradrag vedrørende afvigelsen under "Finansielle indtægter" respektive "Finansielle omkostninger". Selskabsskat og udskudt skat Den forventede skat af årets resultat udgiftsføres i resultatopgørelsen under "Skat af årets resultat". Der er anvendt en skatteprocent på 30. I samme post føres reguleringer vedrørende tidligere års beregnet skat. Virksomheden er tilmeldt acontoskatteordningen. Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavender indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Under "Hensættelser" føres udskudt skat af tidsmæssige forskydninger mellem regnskabsmæssig og skattemæssig indtægts- og udgiftsførsel. Årets ændringer i udskudt skat føres i resultatopgørelsen under "Skat af årets resultat".

16 Et eventuelt skatteaktiv optages i balancen. En realisation af aktiverne til den bogførte værdi vil ikke medføre et skattetilsvar eller skattetilgodehavende, ud over det i note 14 anførte. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Software afskrives lineært over aktivernes forventede brugstid, baseret på aktivernes forventede levetid, dog maksimalt 3 år. Købte rettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Rettigheder afskrives lineært over rettighedsperioden, dog maksimalt 7 år. Deposita er optaget til kostpris. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Materielle anlægsaktiver It-udstyr og inventar m.v. måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Afskrivning sker lineært over aktivernes forventede brugstid, baseret på følgende vurderinger af aktivernes forventede levetid: It-udstyr og inventar m.v. 3-5 år Anskaffelser under kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

17 Tilgodehavender Tilgodehavender måles til kostpris med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Der nedskrives efter individuel vurdering til imødegåelse af forventede tab. Tilgodehavender i fremmed valuta er indregnet til Nationalbankens middelkurser på balancedagen. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår, samt markedsværdi af finansielle og fysiske kontrakter. Likvide beholdninger Likvider beholdninger omfatter indeståender m.v., som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer. Likvide beholdninger i fremmed valuta er målt til Nationalbankens middelkurser på balancedagen. Finansielle kontrakter Noterede finansielle kontrakter baseret på kraft, indgået som led i kommerciel afdækning, er målt til den noterede markedsværdi på balancedagen. Teoretisk beregnet markeds- eller handelsværdi af uafviklede finansielle kontrakter pr. balancedagen er indregnet i balancen under "Periodeafgrænsning". Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til kostpris. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter markedsværdi af finansielle og fysiske kontrakter. Pensionsforpligtelser Selskabets pensionsforpligtelser afdækkes gennem indbetaling til pensionsforsikringsselskab. Sådanne indbetalinger indregnes løbende.

18 Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driften Pengestrømme fra driftsaktiviteten præsenteres indirekte og opgøres som årets resultat før skat tillagt afskrivninger og nedskrivninger samt reguleret for ændringer i arbejdskapital samt betalte selskabsskatter. Pengestrøm fra investering Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver samt værdipapirer henført til anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansiering Pengestrømme fra finansiering omfatter betalinger til og fra aktionærer samt optagelse af og afdrag på prioritetsgæld og anden langfristet gæld. Nøgletal Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 1997". De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: Egenkapitalandel Egenkapitalforrentning før skat Egenkapital ekskl. minoritetsinteresser, ultimo x 100 Passiver i alt, ultimo Resultat før skat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Egenkapitalforrentning efter skat Resultat efter skat x 100 Gennemsnitlig egenkapital

19 RESULTATOPGØRELSE Note tkr. tkr. Salg af kraft m.v Køb af kraft m.v Tab/gevinst og hensættelse på debitorer Resultat af finansielle instrumenter, netto Bruttoresultat Markedsføringsomkostninger Personaleomkostninger It- og administrationsomkostninger m.v Afskrivninger Resultat af ordinær primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Ordinært resultat før skat Skat af ordinært resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Overført resultat

20 BALANCE Note 31/ / tkr tkr AKTIVER Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver 8 Software, rettighed domænenavn Materielle anlægsaktiver 9 It-udstyr og inventar m.v Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender hos associeret virksomhed Udskudt skat Andre tilgodehavender Tilgodehavende selskabsskat Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

21 BALANCE Note 31/ / tkr tkr PASSIVER Egenkapital 13 Aktiekapital Overkurs ved emission Overført resultat Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Leverandørgæld Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v. og andre økonomiske forpligtelser 16/17 Transaktioner med nærtstående parter til Energi Danmark-Disam A/S 18

22 PENGESTRØMSOPGØRELSE tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Selvfinansiering Årets resultat før skat Hensættelse på finansielle kontrakter m.v Betalt selskabsskat Afskrivninger m.v Ændring i arbejdskapital Ændring i tilgodehavender fra salg Ændring i gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser Ændring i øvrig gæld, tilgodehavender og værdipapirer Driftens likviditetsvirkning i alt Investeringer m.v. Software og rettigheder Grunde og bygninger It-udstyr og inventar m.v Investeringer i alt Finansiering Kontant kapitalindskud Ansvarlig indskudskapital Finansiering i alt Årets likviditetsvirkning Likvide beholdninger primo Likvide beholdninger ultimo

23 NOTER Note 1 tkr. tkr. Resultat af finansielle kontrakter, netto Modtagne optionspræmier Betalte optionspræmier Realiserede gevinster på finansielle kontrakter Realiserede tab på finansielle kontrakter Værdiregulering af udestående finansielle kontrakter Valutakursgevinster Valutakurstab Note 2 Personalemokostninger Gager Pensioner Andre omkostninger til social sikring Personaleomkostninger indregnes således i årsregnskabet: Sælgerstab Trading, administration m.v Gennemsnitligt antal medarbejdere Løn, vederlag og pension m.v. til direktion er ikke oplyst, jf. årsregnskabslovens 69 stk. 3: Bestyrelsen har ikke modtaget vederlag.

24 NOTER Note 3 tkr. tkr. Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor Samlet honorar Heraf andre ydelser end revision Note 4 Afskrivninger Ned- og afskrivninger Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Gevinst/tab salg anlægsaktiver, netto Gevinst salg småanskaffelser Note 5 Finansielle indtægter Renteindtægter Renteindtægt renteswap Note 6 Finansielle omkostninger Renteudgifter Note 7 Skat af ordinært resultat Aktuel skat Udskudt skat Efterregulering af tidligere års skat

25 NOTER 31/ / Note 8 tkr. tkr. Immaterielle anlægsaktiver Software, rettighed domænenavn Software, rettighed domænenavn Kostpris 1. januar Tilgang Kostpris 31. december Afskrivninger 1. januar Afskrivninger Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Afskrives over 3-7 år Note 9 Materielle anlægsaktiver It-udstyr og inventar m.v. It-udstyr og inventar m.v. Kostpris 1. januar Tilgang Afgang Kostpris 31. december Afskrivninger 1. januar Afskrivninger Afgang Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Afskrives over 3-5 år

26 NOTER 31/ / Note 10 tkr. tkr. Tilgodehavender Heraf forfald til betaling mere end 1 år efter regnskabsårets udløb 0 0 Note 11 Tilgodehavende selskabsskat Skyldig selskabsskat 1. januar Årets aktuelle skat Efterregulering tidligere års skat 19 0 Betalt selskabsskat i året, inklusive betalt acontoskat Tilgodehavende selskabsskat 31. december Note 12 Periodeafgrænsningsposter - aktiver Finansielle instrumenter til markedsværdi Urealiseret terminsforretning Renteswap Øvrige aktiver

27 NOTER 31/ / Note 13 tkr. tkr. Egenkapital Egenkapital 1. januar Årets resultat Egenkapital 31. december Egenkapitalen specificeres således: Aktiekapital 1. januar Aktiekapital 31. december Overkurs ved emission 1. januar Overkurs ved emission 31. december Overført resultat 1. januar Overført fra resultatdisponering Overført resultat 31. december Egenkapital 31. december Aktiekapitalen består af aktier a kr. Alle aktier har samme stemmerettigheder. Note 14 Udskudt skat Udskudt skat 1. januar Årets udskudte skat Udskudt skat 31. december Udskudt skat vedrører: Immaterielle og materielle anlægsaktiver Hensættelser til imødegåelse af tab på debitorer Note 15 Periodeafgrænsningsposter Urealiseret værdiregulering af finansielle kontrakter, netto

28 NOTER Note 16 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser m.v. Afgivne garantier m.v. Til sikkerhed for mellemværende med den nordiske elbørs Nord Pool er likvide beholdninger i NOK, svarende til tkr., deponeret på sikringskonto pr. 31. december Til sikkerhed for mellemværende med den tyske elbørs EEX er likvide beholdninger i EUR, svarende til 724 tkr., deponeret på sikringskonto pr. 31. december Til sikkerhed for mellemværende med modparter er likvide beholdninger i DKK, svarende til kr., deponeret pr. 31. december Selskabet har via pengeinstitut stillet garantier for tkr. pr. 31. december Tilbagediskonteret huslejeforpligtelse udgør tkr. pr. 31. december Note 17 Andre økonomiske forpligtelser Selskabet anvender valutaterminskontrakter som led i almindelig sikring af indregnede og ikke-indregnede transaktioner. Bruttoposition Værdi pr. 31/ Fortjeneste Tab Valutaterminskontrakter og optioner Øvrige kontrakter: Kraftoptioner, europæiske Finansielle og fysiske kraftforwards og -futures Periodeafgrænsning - aktiver (note 12) Periodeafgrænsning - passiver (note 15)

29 NOTER Note 18 31/ / Transaktioner med nærstående parter til Energi Danmark-Disam A/S Nærtstående parters andel af omsætning udgør: Sydvest Energi 11,9% 12,0% Energi Nord 9,8% 10,0% Forsyning A/S (NRGi, Energi Horsens, ESS) 15,5% 17,5% TRE-FOR 7,1% 6,5% Energi Fyn 5,9% 6,0% I alt 50,2% 52,0% Aktionærselskaberne har overfor selskabet udstedt garantier. Mellemværende pr. 31. december 2003 med nærtstående parter udgør i tkr. : Sydvest Energi Energi Nord Forsyning A/S (NRGi, Energi Horsens, ESS) Energi Danmark - ESS TRE-FOR Energi Fyn Samhandelen er foregået på markedsmæssige vilkår.

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46 CVR-nr. 26 33 86 46 Årsrapport for 2005/06 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / Dirigent: Gåskærgade 32-34 6100 Haderslev Tlf.: 74 52 18 12 Fax: 74 53 32 32 E-mail:

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO, ODENSE A/S

AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO, ODENSE A/S Tlf.: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO, ODENSE A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

AABYBRO GULD & SØLV A/S

AABYBRO GULD & SØLV A/S AABYBRO GULD & SØLV A/S Østergade 7 9440 Aabybro Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11/2015 An Phuoc Tram Dirigent

Læs mere

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Inter-Graphics.dk A/S Bytorvet 14, 8722 Hedensted Årsrapport for 2014 CVR-nr. 25 06 89 47 Årsrapporten

Læs mere

Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a

Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a CVR-nr. 32 56 32 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den dirigent 20 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ÅRSRAPPORT2013. Gaspoint Nordic A/S CVR: 31170788

ÅRSRAPPORT2013. Gaspoint Nordic A/S CVR: 31170788 ÅRSRAPPORT2013 CVR: 31170788 Indholdsfortegnelse Fakta om 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 11 Balance 12 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Slik & Is Kælder ApS. Årsregnskab

Slik & Is Kælder ApS. Årsregnskab Slik & Is Kælder ApS Fiolstræde 29, kl. 1171 København K CVR-nr.: 35 82 39 80 Årsregnskab 1. Regnskabsår 4. april 2014-31. December 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MOOS+LOOFT APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 1. april 2014. Kirsten Østergaard

MOOS+LOOFT APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 1. april 2014. Kirsten Østergaard Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MOOS+LOOFT APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /5 2013 Henning Tønder Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

NJL Vikar og Flex Montage ApS. Nørregade 63, 7200 Grindsted. Årsrapport for 2013/14

NJL Vikar og Flex Montage ApS. Nørregade 63, 7200 Grindsted. Årsrapport for 2013/14 Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 NJL Vikar og Flex Montage ApS Nørregade 63, 7200 Grindsted Årsrapport for 2013/14 CVR-nr. 31 27 50

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79 CVR-nr. 27 68 34 79 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Lisbeth Degn Bladt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 18911310 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 dirigent Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18)

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18) (CVR-nr. 12 23 34 18) Årsrapport for 2009/10 Andelshaverne indbydes hermed til selskabets ordinære G E N E R A L F O R S A M L I N G som afholdes på Dronninglund Hotel, Dronninglund, tirsdag den 28. september

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for 2014 (13. regnskabsår) CVR nr. 26 32 72 37

Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for 2014 (13. regnskabsår) CVR nr. 26 32 72 37 Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S Østre Ringvej 43, 5750 Ringe Årsrapport for 2014 (13. regnskabsår) CVR nr. 26 32 72 37 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax P/S Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 22 00 Årsrapporten

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 17 54 39 89. (22. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 17 54 39 89. (22. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2014 (22. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04 2015 Fritz Larsen Dirigent Statsautoriseret

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2009 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Easton II A/S. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 27 92 10 00. (11. regnskabsår)

Easton II A/S. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 27 92 10 00. (11. regnskabsår) Easton II A/S CVR-nr. 27 92 10 00 Årsrapport for 2014 (11. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/05 2015 Anders Balle Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Palads Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 92 71 02. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (6. regnskabsår)

Palads Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 92 71 02. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (6. regnskabsår) Palads Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 92 71 02 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (6. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Embacollage A/S Bøgeskovvej 6, 3490 Kvistgård CVR-nr. 10 08 85 18

Embacollage A/S Bøgeskovvej 6, 3490 Kvistgård CVR-nr. 10 08 85 18 Bøgeskovvej 6, 3490 Kvistgård CVR-nr. 10 08 85 18 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.10.15 Jacob Hjortshøj Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Skovslund Holding ApS

Skovslund Holding ApS Skovslund Holding ApS CVR: 27928102 2014 01.01.2014 31.12.2014 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 1. juni 2015 Jacob Lykke Eriksen side 2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Baby ApS CVR-nr. 30605616 Årsrapport

Læs mere

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57 CVR-nr. 28 86 80 57 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Torben Høholt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

FC Roskilde A/S CVR-nr. 21 85 60 88

FC Roskilde A/S CVR-nr. 21 85 60 88 FC Roskilde A/S CVR-nr. 21 85 60 88 Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2012 Thomas Fogt Dirigent Himmelev

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.01.13 Tom Burgdorf Ringstrøm Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Investeringsselskabet SST A/S Årsrapport for 2012

Investeringsselskabet SST A/S Årsrapport for 2012 Investeringsselskabet SST A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 28 67 41 71 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/4 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78 Grafisk Arbejde ApS Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg CVR-nr. 29 20 87 78 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 14. april 2015 Som dirigent:... Bastian Dreier Jessen

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Køb Guld ApS. Årsrapport

Køb Guld ApS. Årsrapport Vester Farimagsgade 6, 5. 1606 København V CVR-nr.: 26 99 53 96 Årsrapport for regnskabsåret 1. juli 2013-30. juni 2014 10. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015.

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015. Tlf.: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HOTEL AMERIKA A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten

Læs mere

Engrosbiler Jens Munk ApS

Engrosbiler Jens Munk ApS Engrosbiler Jens Munk ApS CVR-nr. 26 22 92 00 Årsrapport for 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/12 2014 Jens Munk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere