Indhold. Ledelse. Koncernoversigt. Koncernens hoved- og nøgletal. Beretning. 6 Ledelsens beretning. 8 Koncernens regnskabsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Ledelse. Koncernoversigt. Koncernens hoved- og nøgletal. Beretning. 6 Ledelsens beretning. 8 Koncernens regnskabsberetning"

Transkript

1 Indhold Ledelse Koncernoversigt Koncernens hoved- og nøgletal Beretning 6 Ledelsens beretning 8 Koncernens regnskabsberetning 10 Mål og strategier Fremtiden 12 Koncernens forretningsaktiviteter 18 Koncernens risikostyring 20 Medarbejdere 21 Informationsteknologi Regnskabspraksis Regnskabspåtegninger Revisionspåtegninger Resultatopgørelse og overskudsfordeling Balance Noter Pengestrømsopgørelse Resultatopgørelse ekskl. pensionspuljer Balance ekskl. pensionspuljer Puljepensionsordninger Adresseoversigt

2 Ledelse Bestyrelse Henrik Stenbjerre, Henrik Hjorth, Bo H. Alberg, Elav Enevold Pinstrup, Søren Boe Mortensen, Anna Brændstrup, Christian N.B. Ulrich, formand, Christian Kjøller, næstformand, Christian Hjorth-Andersen, Bent Knie-Andersen. Direktion Direktør Henrik Nordam Revisorer KPMG C.Jespersen Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Registrering Adresse Bankaktieselskabet Alm. Brand Bank CVR-nr Jarmers Plads 7, 1551 København V Telf.: Telefax: Telex: alm bk dk Internet: 2

3 Koncernoversigt ALM. BRAND BANK 46,6% 100% 100% 100% 100% ALM. BRAND PANTEBREVE ALM. BRAND BILKREDIT ALM. BRAND LEASING ADM. PROVINSKREDIT ALM. BRAND INVEST Banken har fire datterselskaber: Alm. Brand Bilkredit A/S, Alm. Brand Leasing Administrationsselskab A/S, Alm. Brand Pantebreve A/S og Provinskredit A/S. Derudover er banken depotselskab for Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Ejerforhold Banken er et 100% ejet datterselskab af det børsnoterede Alm. Brand Finans A/S, København. Årsregnskabet for Alm. Brand Finans A/S indgår i koncernregnskabet for Alm. Brand A/S, Kgs. Lyngby, og Alm. Brand af 1792 G/S, Kgs. Lyngby. 3

4 Koncernens hoved- og nøgletal Resultatopgørelse Mio.kr Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter (netto) samt udbytte m.v Netto rente- og gebyrindtægter Kursregulering af værdipapirer og valuta Andre ordinære indtægter Resultat af finansielle poster Omkostninger i alt Afskrivninger og hensættelser på debitorer (netto) Kursregulering af kapitalandele Ordinært resultat Ekstraordinære poster (netto) Resultat før skat Skat Balance Årets resultat Udlån Indlån Egenkapital Nøgletal m.v. Balance Antal ansatte omregnet til heltid, gennemsnit Antal filialer, ultimo Investeringer (mio.kr.) Rentemarginal (netto) 2,5% 2,6% 2,4% 2,5% 2,5% Egenkapitalforrentning før skat 9,2% 10,1% 9,2% 10,3% 10,8% Egenkapitalforrentning efter skat 6,1% 6,9% 7,8% 8,4% 6,9% Merafkast i forhold til interbankrenten 4,7% 7,0% 5,1% 6,8% 7,1% Nøgletal er beregnet efter bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for pengeinstitutter m.v. Primær indtjening er defineret som resultat af finansielle poster. Omkostninger er defineret som udgifter til personale og administration, af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver samt andre driftsudgifter. 4

5 Ledelsens beretning Mio.kr Resultat før skat Afskrivninger og hensættelser på debitorer Mio.kr Resultatet i 2000 for Alm. Brand Bank Koncernen blev 61,4 mio. kr. før skat, hvilket er på niveau med resultatet for Resultat før skat før ejendomshandler er 85,4 mio. kr. Da bankkoncernen har købt nyt domicil på Midtermolen og solgt sit nuværende på Jarmers Plads er resultatet påvirket med en nettoudgift på 24,0 mio. kr. Udgiftsførte hensættelser og afskrivninger på debitorer steg fra 9,8 mio. kr. til 21,3 mio. kr. Kursreguleringerne gav en indtægt på 7,9 mio. kr. mod en indtægt på 8,6 mio. kr. i Koncernens indlån steg fra mio. kr. til mio. kr. Udlån er vokset fra mio. kr. til mio. kr. Egenkapitalen er øget til 690 mio. kr., og solvensen er 11,1%. Banken har fortsat den positive udvikling fra de foregående år og er blandt landets 10 største pengeinstitutter. Koncernens resultat er påvirket af, at banken også i 2000 brugte betydelige ressourcer på at sikre den fortsatte vækst, samt at banken stadig fører en forsigtig kredit- og risikopolitik. Større kundeaktivitet på investeringsområdet har været medvirkende til, at gebyr- og provisionsindtægterne for bankkoncernen er steget med 13,5%. På denne baggrund anses resultatet for at være tilfredsstillende. Aktiviteter i årets løb Banken har i 2000 gennemført aktiviteter, der på kort sigt har givet øgede omkostninger, men som på længere sigt forventes at øge konkurrenceevnen og effektiviteten. Alm. Brand koncernen gennemførte i foråret en omlægning af organisationsstrukturen med det formål yderligere at sætte fokus på kunden og fokus på salg af koncernens produkter. De hidtidige 13 regioner blev lagt sammen til fem. Samtidig blev der oprettet en ny»region Direkte«for at sikre fokus på udviklingen af internet og partnerskaber i forbindelse med salg af Alm. Brand produkter. Derudover blev IT, marketing, økonomi, ejendomsadministration, personale m.m. samlet og varetages nu centralt for alle selskaber i Alm. Brand koncernen. Med omlægningen af strukturen er Alm. Brand koncernen bedre i stand til at udnytte synergimulighederne mellem bank og forsikring via øget krydssalg samt udvikling af fælles produkter. Alm. Brand koncernen står således stærkt rustet til at kunne imødekomme kundernes behov i fremtiden. I begyndelsen af 2000 lancerede banken med stor succes sit aktiespil på internettet. Der var tilmeldt spillet, som løb over seks måneder. Markedsføringen af spillet samt de efterfølgende analyser viste, at en voksende del nu over 10% af befolkningen betragter Alm. Brand Bank som Danmarks opsparings- og investeringsbank netop den profil banken ønsker at skabe sig på markedet I maj 2000 har Alm. Brand Bank Koncernen erhvervet kontorejendommene Midtermolen 1-3 med et samlet areal på ca m 2. Erhvervelsen giver mulighed for, at Alm. Brand Koncernen på sigt kan samle sine hovedkontorfunktioner her. De to ejendomme, der er anskaffet for i alt 332 mio. kr., inklusiv aktivering af handelsomkostninger, er regnskabsmæssigt værdiansat til 302 mio. kr. for at opfylde Finanstilsynets principper for værdiansættelse af ejendomme. Samtidig med erhvervelsen af Midtermolen har koncernen afhændet Alm. Brand Banks hovedkontorejendom på Jarmers Plads. Tilfredshedsundersøgelser har vist, at bankens forhold til sine distributører på bil- og boligfinansieringsområdet udvikler sig positivt. Alm. Brand Pantebreve A/S gennemførte i februar 2000 en kapitaludvidelse på nominelt 20 mio. kr. Emissionen har givet selskabet mulighed for en fortsat vækst i investeringsaktiviteterne med de stordriftsfordele, som det giver. 5

6 Koncernens regnskabsberetning Mio.kr Mia.kr Netto renteog gebyrindtægter Udlån Koncernens resultat På trods af skærpede konkurrencevilkår på de finansielle markeder er nettorente- og gebyrindtægter m.v. steget fra 289,2 mio. kr. i 1999 til 337,6 mio. kr. i Baggrunden er blandt andet det øgede udlån samt den fortsat høje aktivitet på gebyr- og provisionsbaserede områder som værdipapir- og pantebrevshandel. Andre ordinære indtægter udgjorde 54,9 mio. kr. i 2000 mod 29,8 mio. kr. i De væsentligste poster er overskud af ejendomsdrift og administrationshonorarer fra andre selskaber i Alm. Brand koncernen. Alm. Brand Bilkredit A/S har som følge af det markante fald i det samlede bilsalg haft en tilbagegang i udlånet. Resultatet før skat er 12,7 mio. kr., og den samlede udlånsportefølje for Alm. Brand Bilkredit var ved udgangen af året mio. kr. Alm. Brand Pantebreve A/S har i 2000 haft et resultat på 7,4 mio. kr., hvilket har givet aktionærerne et tilfredsstillende afkast på 11,1% før skat. Selskabets position er blevet styrket gennem en kapitalforhøjelse på nominel 20 mio. kr. Bankkoncernens resultat af finansielle poster er i 2000 steget med 72,8 mio. kr. til i alt 400,4 mio. kr. Bankkoncernens omkostninger, inklusiv afskrivninger på maskiner og inventar er steget med 31,7 mio. kr. Dertil lægges ejendomshandler, der medførte nedskrivninger på ejendomme på 30 mio. kr., således at de samlede omkostninger er steget med 61,7 mio. kr. til i alt 317,7 mio. kr. De stigende omkostninger skal ses i sammenhæng med væksten i ind- og udlån på henholdsvis 10,0% og 10,1% og væksten i gebyrindtjening på 16,7%. Der foretages stadig betydelige investeringer i fremtiden. I 2000 var det samlede beløb til markedsføring, uddannelse og IT 58,9 mio. kr. Trods den kraftige udlånsvækst udgjorde bankens driftsførte hensættelser og afskrivninger i 2000 kun 0,37% af de samlede udlån. Årsagen er dels bankens lave risikoprofil, dels den gunstige konjunkturudvikling. Opdelingen i A- og B-hensættelser er i henhold til Finanstilsynets retningslinier. A-hensættelser defineres som hensættelser til imødegåelse af en sandsynliggjort risiko for tab, mens B-hensættelser foretages, når tab vurderes som uundgåeligt, men hvor størrelsen endnu ikke kan opgøres. Af de samlede hensættelser var 82,9% A-hensættelser og resten B-hensættelser. Resultatet før skat er 61,4 mio. kr. i 2000, hvilket er tilfredsstillende og på niveau med Hvis der ses bort fra køb af ejendommene Midtermolen 1-3 samt salg af ejendommen Jarmers Plads, ville resultatet have været 24 mio. kr. større end i Skat i 2000 udgør 20,5 mio. kr. Resultatet efter skat udgør således 40,9 mio. kr. Resultatet efter skat udgjorde 42,0 mio. kr. i Koncernens balance Pr. 31. december 2000 var koncernens indlån 8.639,3 mio. kr. og udlån 5.789,3 mio. kr., hvilket er en stigning på henholdsvis 10,0% og 10,1% i forhold til Aktiviteten har dog været højere, end tallene viser, idet der har været store afdrag på og indfrielser af lån. Stigningen i indlånene i forhold til sidste år skyldes blandt andet bankens satsning på fastrentekonti og Alm. Brand koncernens resultater fra krydssalg. Årets stigning i udlån har været mindre end sidste års stigning korrigeret for leasingaktiviteter. Dette er primært forårsaget af faldet i bankens biludlån gennem Alm. Brand Bilkredit. Alm. Brand Bank koncernen har i 2000 øget sin pantebrevsbeholdning med 211,9 mio. kr. til 1.037,4 mio. kr. ultimo De samlede udgiftsførte hensættelser og afskrivninger på debitorer er steget fra 9,8 mio. kr. i 1999 til 21,3 mio. kr. i Udviklingen skyldes hovedsagelig en stigning i hensættelser på billån. Banken udbetaler ikke udbytte for

7 Mål og strategier % Egenkapitalforrentning før skat Alm. Brand Banks mål er at blive banken, der er karakteriseret ved»alm. sund fornuft«. Kunden skal altid kunne forvente noget mere af Alm. Brand Bank til en fornuftig pris sammenlignet med konkurrenterne. Bankens indtjeningsmål er mindst at forrente egenkapitalen før skat med pengemarkedsrenten plus 5% mod tidligere pengemarkedsrenten plus 3%. Banken skal udnytte potentialet for krydssalg af Alm. Brands forsikringsprodukter og bankens produkter. Banken skal fastholde sin konkurrenceevne ved årligt at øge indtjeningen pr. omkostningskrone med 2,5% pr. år. Indtjeningsmålet er øget i forhold til tidligere år, hvorfor der forventes en mindre vækst end tidligere. Det øgede afkastkrav skal blandt andet sikres gennem øget effektivitet, yderligere brug af gebyrer samt større differentiering af prisstrukturen på bankens kreditprodukter. Bankens internetaktiviteter skal indgå som et væsentligt element i produkt- og markedsstrategien. Banken skal opbygge en række internetaktiviteter, som skal understøtte den fortsatte udvikling af eksisterende og nye produkter og skabe basis for nye partnerskaber samt tiltrække flere kunder i de yngre aldersgrupper. Det er målsætningen at fastholde en forsigtig investeringspolitik for bankens overskudslikviditet. Banken vil også fremover være en nichebank med vægten lagt på udvalgte forretningsområder og produkter. Bankens investeringer i nye bankprodukter er baseret på at gøre produktsortimentet både dybere og bredere, således at nye kundegrupper tiltrækkes. Banken vil fortsat bevæge sig ind på nye områder i takt med, at bestående områder og produkter bliver profitable. For alle bankens forretningsområder gælder, at der satses målrettet, og at der derfor løbende foretages nogle fravalg. Finansielle produkter bliver stadig nemmere at kopiere, og kampen om at tilbyde kunderne den rigtige pris er blevet hårdere. Derfor ønsker banken at skabe sig en rolle som udbyder af mærkevarer på de udvalgte forretningsområder. En konsekvens heraf er, at der skal bruges mange ressourcer på uddannelse af medarbejderne for at sikre kunderne professionel rådgivning og bedst mulig service. Denne politik vil blive fortsat i de kommende år. Kreditgivning er et område præget af hård konkurrence. Derfor skal der arbejdes effektivt for at udbyde de rigtige produkter til de rigtige priser. Bankens strategi er kun at tilbyde kreditmæssige løsninger på områder, hvor banken har opbygget en ekspertise og en administration, der er blandt de bedste i branchen. I sin kreditpolitik vil banken tilstræbe at sikre, at tabene stadig er blandt de laveste i branchen, da det er en forudsætning for at kunne tilbyde produkter til konkurrencedygtige priser. Bankkoncernens udlån m.v. fordelt på aktivtype Mio.kr Udlån til biler Udlån til bolig Udlån til investeringsejendomme Udlån til værdipapirer, herunder finansiering af pantebreve Pengemarkedsudlån m.v Pantebreve i egenbeholdning Øvrige udlån Udlån i alt Garantistillelse Tilgodehavende hos kreditinstitutter m.v

8 Fremtiden Resultatet af Alm. Brand Bank koncernens aktiviteter forventes i 2001 at udvise et overskud før skat i niveauet 70 mio. kr. selv balanceskabende men vil kunne mærkes på indtjening og kundeloyalitet. Der planlægges vækst i alle de nuværende forretningsområder. Udviklingen i den finansielle sektor er kommet til et nyt stadie. Efter at have været præget af liberalisering i 1980 erne og polarisering og konsolidering i 1990 erne synes kursen nu sat mod en internationalisering. I første omgang er der tendens til nordisk konsolidering, inden der muligvis bliver tale om en nordeuropæisk ekspansion. En udviklingstendens er, at de allerstørste banker bliver større gennem fusioner, men det vil næppe umiddelbart påvirke Alm. Brand Banks konkurrencemæssige stilling. De pågældende banker har ikke længere alene deres fokus rettet på det danske marked, hvilket kan vise sig at være en fordel for Alm. Brand Bank i forbindelse med, at mange kunder overvejer at flytte fra den store til en mindre bank. Muligheden vil blive søgt benyttet i det omfang, den kan tilpasses bankens strategi som nichebank med bevidste fravalg. En anden tendens er, at der kommer mange nye aktører på det finansielle marked via internettet, både banker og andre, der prøver at finde en niche. Det er vurderingen, at kun de etablerede banker og enkelte af de nye aktører vil kunne klare sig i konkurrencen. Den teknologiske udvikling betyder, at den finansielle sektors traditionelle kontakt til kunderne er under forandring. Den personlige kontakt til store kundegrupper svinder ind og erstattes af distancebetjening via internet- og mobiltelefonbank. Konsekvensen for bankerne er, at fremtidens potentielle indtjening ligger i en stadig mere omfattende og kompliceret rådgivning til kunderne. Hermed holdes kontakten til kunderne. Med udsigt til en skærpet konkurrence forventes bankens resultat i de kommende år at stabilisere sig på et niveau, der mindst svarer til en forrentning af egenkapitalen før skat med pengemarkedsrenten plus 5%. Det forventes, at udlånet vil stige mere end indlånet, men også at bankens handels- og serviceaktiviteter vil få større vækst. Dette er ikke i sig Bankens udlån er stadig i overvejende grad baseret på sikkerhed i fast ejendom og biler. Derfor vil en reduceret betalingsevne hos kunderne i første omgang kun have begrænset virkning på bankens drift. Bankens rentemarginal ventes ikke ændret. Væksten i investeringsrådgivning og kapitalforvaltning, samt de foretagne effektivitetsforbedringer vil i stor udstrækning opveje de ekstra omkostninger, som følger af det øgede serviceniveau. Bankens rentefølsomhed, der i væsentlig grad baserer sig på handelsbeholdningen af pantebreve, har i det forløbne år ikke haft større udsving. I de kommende år søges rentefølsomheden fastholdt på samme niveau. Salget til bankens nuværende kunder vil blive øget. Det er et overordnet mål at skabe helkunder, det vil sige kunder, som benytter sig af flere tilbud ved for eksempel at placere deres indlån og investeringer i banken og optage deres lån i banken og bankens datterselskaber. Ligeledes er det målet i højere grad at formå bankens kunder til også at have deres forsikringer i Alm. Brand koncernen. I fremtiden vil banken kunne give en række nye tilbud til kunder med en større balance i banken, hvor kunden får tilbudt individuel tilpassede rådgivningsydelser og bankprodukter. I den planlagte vækst i bankens aktiviteter og markedsføringen af nye koncernprodukter lægges der vægt på at styrke bankens position som opsparings- og investeringsbank. Den væsentligste opgave bliver specialiseret rådgivning af kunderne. Bankens profil vil i stadig højere grad ændre sig fra at være prisdomineret til at blive rådgivningsbaseret. Udbuddet af produkter vil vokse, og der vil især blive skabt nye gennem bankens tætte forbindelser til samarbejdspartnere. 8

9 Der satses fortsat på at tiltrække dygtige, initiativrige og resultatorienterede medarbejdere. Det samlede medarbejdertal vil blive søgt fastholdt på det nuværende niveau, og der vil blive gennemført en løbende videreuddannelse på alle niveauer. Investeringerne i IT-løsninger vil fortsat ligge på et relativt højt niveau og vil blandt andet betyde tilbud om internetløsninger til kunder og samarbejdspartnere. Markedsføring vil ligeledes blive fastholdt på samme høje niveau som i de foregående år, om end vægten vil blive flyttet til øget kommunikation med koncernens eksisterende kunder. Banken har pr. 1. januar 2001 købt aktierne i Alm. Brand Leasing A/S af Alm. Brand Finans A/S. Blankolån Blankolån er et område, som er under udvikling. Det drejer sig om kortbaserede lånekoncepter, der kun tilbydes via bankens samarbejdspartnere. Strategien er, at banken dermed kan tilbyde betingelser, som ligger i den mest gunstige ende af dette marked. Begrundelsen er, at tilbuddene gives til veldefinerede kundegrupper, som banken i forvejen har kendskab til. Kreditrisikoen bliver derved mindre, og banken får en god platform for resultater på dette område. De første produkter ventes lanceret i første halvår af U30 I 2001 introducerer Alm. Brand Bank U30. Begrebet U30 dækker et produkttilbud til kunder under 30 år, og koncept og image er identisk med»ung sund fornuft«på nettet. Kapitalforvaltning Kapitalforvaltning vil i fremtiden udgøre et hastigt voksende marked for Alm. Brand Bank. Der vil fortsat blive investeret store ressourcer i udvikling af systemer, der kan håndtere de øgede krav til kapitalforvaltning. Dette sker i vished om, at kvalitet i rådgivningen og analyserne er afgørende for at bevare de gode kundeforhold. Investeringsrådgivningen på privatområdet er rettet mod kunder, som primært ønsker at investere i danske aktier og obligationer samt investeringsforeningsbeviser. Kunderne skal som udgangspunkt kunne vælge præcis den løsning, de har behov for. Midtermolen nyt fremtidigt domicil for Alm. Brand Bank Efter mere end 25 år på samme adresse har banken i 2000 solgt ejendommen på Jarmers Plads. Bankens fremtidige domicil bliver Midtermolen, der med sine ca m 2 sikrer de fornødne fysiske rammer for bankens fortsatte vækst, og samtidig forener banken med den øvrige del af Alm. Brand koncernen. Flytningen vil efter planen finde sted senest

10 Koncernens forretningsaktiviteter Vicedirektør Jens-Peter Pedersen Mio.kr. Forretningsområdernes resultat før skat Privatområdet Alm. Brand Børs Ejendomsområdet Bilkredit Øvrigt* *Heraf udgør Provinskredit A/S 25,5 mio. og Alm. Brand Pantebreve A/S 7,4 mio. Privatkundeområdet Bankens privatkundeområde beskæftiger sig med betalingsformidling, indlånsprodukter, pensionsopsparing, rådgivning om værdipapirer samt fondshandler. Salget sker via bankens 43 filialer samt gennem e-banking. Resultatet for privatkundeområdet er 11,4 mio. kr. før skat. Målinger i 2000 viste, at 10% af den danske befolkning nævner Alm. Brand Bank som Danmarks opsparings- og investeringsbank. Der vil blive gjort en betydelig indsats for at styrke denne opfattelse og derigennem sikre bankens fortsatte vækst. Fokusområder Ved større privatøkonomiske beslutninger ønsker banken at tilbyde kvalificeret rådgivning. Det er bankens overbevisning, at den leverandør, som er i stand til at give kunden det rigtige overblik i forbindelse med komplicerede økonomiske beslutninger, vil have en klar konkurrencefordel. Der er allerede opbygget en ekspertise på væsentlige områder som bolig, pension og investering, og den forbedres løbende. Dagbladet Politiken udgav 6. december 2000»Pengeguide 2000«, som blandt andet viste: Alm. Brand Bank er den billigste bank at investere gennem. Fastrentekontoen er Danmarks bedste. Alm. Brand Bank giver den højeste rente på lønkontoen. Desuden fremhæves bankens prisgennemsigtighed som en kundefordel. Alle betaler den samme rente. Målgruppen for forretningsområdet er privatkunder, som er i stand til at tage vare på deres daglige økonomi. I praksis vil det sige kunder, der kun har behov for at søge råd i banken i forbindelse med økonomiske beslutninger af mere vidtrækkende karakter. Kunden forventer og har krav på ekspertise og den er gennem en kraftig satsning blevet udvidet i de senere år. Bankens andet krav til kunderne er, at de kan se det fornuftige i at have en vis minimumsopsparing. Salgs- og produktionsfilosofi Privatkundeområdets administrative funktioner samt alle specialfunktioner er samlet i bankens hovedkontor på Jarmers Plads i København. Gevinsten herved er, at bankens rådgivere kan koncentrere sig om salg og rådgivning, samtidig med at der kan opnås stordriftsfordele i produktion og administration på hovedkontoret. Banken lægger vægt på, at alle rådgivere skal bruge deres tid på kundebetjening og ikke på tidskrævende administrative opgaver. Banken råder derfor over en betydelig salgskapacitet i forhold til sin størrelse. Også telefonbetjeningen er samlet på hovedkontoret. Det har frigivet betydelige salgsressourcer i filialerne og givet mere tid til at tage sig af den enkelte kundes behov. Banken har filialer i alle Alm. Brand koncernens kontorer, hvilket nedsætter omkostningerne ved at åbne og drive bankfilialer. Derfor adskiller Alm. Brand Bank sig fra øvrige deltagere på det finansielle marked ved på samme tid at have attraktive priser og et landsdækkende filialnet. Bankmarkedet er i konstant bevægelse med nye produkter, især når det drejer sig om sammensmeltning af opsparing og investering. Midt i året introducerede banken den såkaldte basisordning, som giver kunden mulighed for at kombinere transaktions- og lønkonto med opsparing. Flere af denne type produkter vil blive tilbudt i Bankens mål er at være blandt de mest konkurrencedygtige af de landsdækkende udbydere inden for de områder, banken satser på. Det har altid været bankens politik, at prisen ikke kan forhandles. Kunderne kan således være sikre på, at de får det rigtige produkt til den rigtige pris. Alle kunder skal betale for de serviceydelser, de modtager, og de skal kunne stole på, at de ikke er med til at finansiere andre kunders forbrug eller serviceydelser. Det vigtigste element i gebyrbeta- 10

11 Antal filialer lingen er det adfærdsregulerende element, som betyder, at kunden tilpasser sit forbrug sådan, at omkostningen, for såvel kunde som bank, bliver mindst mulig. Banken satser derfor på enkle og overskuelige produkter. e-banking Via Alm. Brand Netbank kan kunden udføre alle typer bankforretninger på internettet. Denne udvikling følges op med et tilbud om Alm. Brand Mobilbank, hvor kunden via telefonen med få undtagelser kan foretage samme type forretninger som via netbanken. Aktiespil I begyndelsen af 2000 lancerede banken med stor succes sit aktiespil på internettet. Der var tilmeldt spillet, som løb over seks måneder. Markedsføringen af spillet samt de efterfølgende analyser viste, at spillet var med til at cementere bankens image som Danmarks opsparings- og investeringsbank. I januar 2001 er der blevet lanceret en ny udgave af aktiespillet. Sammenlægningen giver samtidig mulighed for at optimere kapitalallokeringen og sikre en samlet større indtjening i Alm. Brand koncernen. I oktober 2000 blev et nyt pensionskoncept Alm. Brand Link introduceret. Det giver kunderne mulighed for selv at placere og omplacere deres opsparing via de forskellige investerings-, opsparings- og forsikringsmuligheder, der findes. Alm. Brand Link er konkurrencedygtig, idet konceptet rummer en række fordele, hvor enkelhed og tilgængelighed er den gennemgående idé. I december 2000 præsenteredes en internetløsning, hvor kunderne kan få en samlet oversigt over forskellige pensionsdepoter opgjort på daglig basis, og hvor der kan handles direkte med udvalgte investeringsbeviser. Nye produkter og teknologiske løsninger skaber bedre overblik, men behovet for specialiseret rådgivning på pensionsområdet stiger stadig, ikke mindst takket være en stadig strøm af nye love og regler. Antallet af rådgivere vil derfor blive øget, og allerede introducerede koncepter vil blive videreudviklet. Mia.kr Indlån Kendskab til banken Befolkningens kendskab til Alm. Brand Bank måles løbende. Den seneste måling viste, at 8% af de adspurgte kunne nævne banken uden hjælp fra spørgeren, og 91% kunne, når de fik hjælp. Målet er et kendskab på henholdsvis 10% og 90%. Kendskabet til bankens profil som Danmarks opsparings- og investeringsbank viste i samme måling, at 13% gav svaret uden hjælp mod 4% i Målet for 2000 var 15%. Den primære årsag til den store stigning skal findes i den kraftige markedsføring af aktiespillet. Pension For at sikre bedst muligt samvirke mellem bank og forsikring på pensionsområdet blev de to forretningsområder i foråret samlet. Derved kan kundernes ønsker om fleksibilitet, valgfrihed, tilgængelighed, overskuelighed og individuelle løsninger imødekommes langt bedre, end det sker på markedet generelt. Investeringsrådgivning Investeringsrådgivningen på privatområdet er rettet mod kunder, som ønsker at investere primært i danske aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser. Kunderne kan som udgangspunkt vælge præcis den løsning, de har behov for: Basisløsningen, hvor kunden ikke får rådgivning, men får sin ordre ekspederet til kurtagesatser, der er op til 50% billigere end markedssatsen. Investeringsrådgiveren, hvor kunden får tilknyttet en specialist med kendskab til generelle markedsanbefalinger. Rådgiveren hjælper kunden med at sammensætte og vedligeholde en portefølje, der passer til kundens risikoprofil. Børsrådgiveren, hvor kunden bliver rådgivet direkte af en specialist fra Alm. Brand Banks privatbørs. Denne løsning er for kunder, der 11

12 ønsker tæt kontakt med en rådgiver, der kun betjener få kunder. Børslinien, hvor aktive aktiekunder kan få en udvidet rådgivning og handelsanbefalinger. Kunden kan altid ringe til linien og få en herog-nu vurdering af markedet. Det gælder typisk for alle privatområdets rådgivningsprodukter, at kunden betaler for adgang til rådgiveren. Det sikrer overblik over hver enkel kundes behov og mulighed for at yde højt kvalificeret rådgivning til konkurrencedygtige priser. Alm. Brand Bank har i 2000 haft et nært samarbejde med Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Alm. Brand Invest tilbyder en bred palette af investeringsmuligheder med hver sin afkast- og risikoprofil, således at kundernes individuelle behov og ønsker kan dækkes. Bredden giver også kunden mulighed for at sprede risikoen på flere afdelinger og dermed sikre et mere stabilt afkast. Alm. Brand Bank er depotbank og distributionskanal for Alm. Brand Invest, der administreres af ID Management A/S. Bankens investeringskoncept blev i slutningen af 2000 kåret som Danmarks bedste i tidsskriftet Penge & Privatøkonomi. 12

13 Vicedirektør Brian Kudsk Alm. Brand Børs Alm. Brand Børs mission er at være den bedste børsmægler for både kunder og medarbejdere i kraft af en bedre og anderledes pleje og servicering. Der er formuleret hovedmålsætninger inden for fire områder, nemlig kundetilfredshed, markedsandel, driftsresultat og medarbejdertilfredshed. Udviklingen måles regelmæssigt. I 2000 er alle fire mål indfriet til fulde, og årets resultat afspejler den vækst, der er sket i forhold til tidligere år. År 2000 har været præget af en stigende omsætning i aktier på Københavns Fondsbørs, mens obligationsomsætningen har været kraftigt dalende. Alm. Brand Børs har formået at opnå høje vækstrater for både obligationer, aktier og valuta. Især de seneste års kraftige satsning på aktieområdet har båret frugt. Der har været en organisk vækst med lav risiko, og resultatet er det hidtil bedste i Alm. Brand Børs historie. Resultatet er 26,3 mio. kr. Alm. Brand Børs har været i stand til at følge med i den stigende aktieomsætning og har i tilgift vundet markedsandele. Trods den markant lavere omsætning af obligationer på Fondsbørsen har Alm. Brand Børs også på dette område vundet pæne markedsandele og i absolutte tal øget sin indtjening år for år. Som noget nyt er der i 2000 sammensat et hold af rådgivere for at skabe et udviklingsforum, der kan give inspiration til de største og vigtigste kunder. Desuden skal det sikre, at Alm. Brand Børs anvender sine udviklingsressourcer i overensstemmelse med de vigtigste kunders behov og fremtidige krav. På IT-siden har Alm. Brand Børs gennemført den sidste etape af SAXESS-projektet. SAXESS er et fælles handelssystem for de nordiske børser i NOREX-samarbejdet. Siden tidligt i 2000 har kunderne derfor fået tilbud om handel med svenske aktier. Herudover er der i årets løb arbejdet intensivt med en række andre IT-projekter. Den første version af Alm. Brand Børs internetportal blev introduceret ultimo Portalen er udviklet med fokus på den professionelle investors behov og vil løbende blive videreudviklet. Der investeres fortsat store ressourcer i udvikling af analysesystemer og analysemetoder til prisfastsættelse af danske aktier og danske obligationer ud fra teoretiske modeller. Det sker i vished om, at kvalitet i rådgivningen og analyserne er afgørende for at bevare de gode kundeforhold. Udviklingen af analyseplatformen sker for at give mulighed for eventuelt på et senere tidspunkt at lade disse modeller ligge på internettet til gavn for Alm. Brand Børs kunder. Det primære forretningsområde er rådgivning af professionelle investorer, som får mulighed for en aktiv og stram styring af deres finansielle aktiver. Alm. Brand Børs har ingen egenbeholdninger, som kan fjerne opmærksomheden fra kundernes interesser. De største kunder i Alm. Brand Børs kan få løst mange opgaver ud over kerneydelsen, som er handel og rådgivning. Det kan være rapporter om afkastet, assistance i forbindelse med arbejdsgange og -beskrivelser, udvikling af værktøj til styring af risici samt inspiration til salgsarbejde og kundepleje. Kapitalforvaltningen, som udgør en hastigt voksende del af indtjeningen, har nydt megen opmærksomhed. Der er i årets løb holdt mange møder med potentielle kunder, hvilket har givet et tilfredsstillende antal nye kunder. I 2000 gav Alm. Brand Børs satsning på kapitalforvaltning for alvor resultat, hvorfor bemandingen af området er blevet udvidet. Der blev i årets løb udviklet og indført et ambitiøst CRM-system, som skal understøtte medarbejderne i deres arbejde for kunderne. CRM-system er et system til styring og analyse af Børs kunder. 13

14 Vicedirektør Peter Reedtz Ejendomsfinansieringsområdet Ejendomsfinansieringsområdet har specialiseret sig i finansiering af fast ejendom og de dertil knyttede serviceydelser. Det omfatter finansiering af boliger og investeringsejendomme, handel med og investering i pantebreve samt finansiering og administration af pantebrevsporteføljer. På pantebrevsområdet har banken en førende position. Udlånsporteføljen i området er forøget fra 2,5 mia. kr. i 1999 til 3,5 mia. kr. i Ejendomsfinansiering udgør 60% af bankens samlede udlånsaktivitet pr. 31. december Forretningsområdets resultat før skat udgjorde 30,4 mio. kr. i 2000, hvilket er tilfredsstillende. Indtjeningsmarginalen har været let vigende, hvilket dog opvejes af en pæn vækst i volumen. Bankens tab på boliglån har i lighed med de senere år ligget på et tilfredsstillende lavt niveau. Hverken Pinsepakken eller de højere energipriser har indtil nu resulteret i nogen nævneværdig stigning i tabene. Investeringsejendomme Et af bankens kompetenceområder er finansiering af velbeliggende, fuldt udlejede investeringsejendomme, der fortrinsvis anvendes til butiksformål eller boligudlejning. Der har som ventet været et højt aktivitetsniveau på dette område. Banken stiller en række krav til de ejendomsprojekter, der skal finansieres. Som hovedregel skal ejendommen have en likviditetsdækkende drift fra begyndelsen. Boligfinansiering Banken fokuserer på efterfinansiering af bolighandler, hvor der tilbydes attraktive lån såvel med som uden udbetaling. Det sker blandt andet i samarbejde med ejendomsmæglerne i EDC-kæden, som et led i bankens strategi om at anvende eksterne distributionskanaler, når det er gensidigt fordelagtigt. Banken har en markedsandel på skønsmæssigt 20% af den samlede nyudstedelse af sælgerpantebreve i ejerboliger. Markedet har i 2000 været præget af en vis omsætningstilbagegang, mens ejendomspriserne har været moderat stigende, dog med store regionale forskelle. Bankens aktiviteter på boligfinansieringsområdet har haft en tilfredsstillende udvikling. Pantebreve Banken er en af markedslederne på pantebrevsmarkedet og administrerer pantebreve for 2,4 mia. kr. Der tilbydes total service til store, professionelle pantebrevsinvestorer, omfattende porteføljehandel, finansiering og administration samt inkassoservice via debitorafdelingen i Alm. Brand Finans A/S. Alm. Brand Bank har gennem en længere periode oparbejdet en attraktiv kundekreds af udenlandske professionelle pantebrevsinvestorer og hermed yderligere styrket bankens placeringskapacitet på pantebrevsområdet. Banken tilbyder også tillægsbelåning af ejerboliger, dels via samarbejdet med EDC Mæglerne, dels direkte til boligkunderne i Alm. Brand koncernen. Salget af boligkreditter har i 2000 udviklet sig tilfredsstillende, og der vurderes at være et stort potentiale for yderligere salg af disse produkter både via EDC Mæglerne og direkte til koncernens kunder. Der er i 2000 sket en indsnævring af forskellen mellem den korte rente og pantebrevsrenten, hvilket har medført en reduceret investeringsaktivitet hos professionelle pantebrevsinvestorer. Den stabile pantebrevsrente og de stadigt begrænsede kredittab har dog medført, at investering i pantebreve har givet et tilfredsstillende afkast. 14

15 Direktør Torsten Aa. Juel Billåns portefølje Mio.kr Alm. Brand Bilkredit A/S Datterselskabet Alm. Brand Bilkredit A/S er et bilfinansieringsselskab. Produkterne sælges gennem bilforhandlerne, og samarbejdet med flere større bilimportører har medført, at Alm. Brand Bilkredit A/S markedsføres under den pågældende importørs navn. Målsætningen er at bevare positionen som en væsentlig aktør på det danske bilfinansieringsmarked med vægt på lav risiko og derfor selektiv kreditpolitik. Salget af nye biler faldt i 2000 med godt 17%, og konkurrencen mellem finansieringsselskaberne blev derved skærpet. Alm. Brand Bilkredit A/S har haft en tilbagegang i nytegningen, og den samlede udlånsportefølje var ved udgangen af året mio. kr. Resultatet før skat er 12,7 mio. kr. Alm. Brand Bilkredit A/S administrerer også billån i banken på 137 mio. kr., således at den samlede eksponering er på mio. kr. Selskabet forventer at udbygge sin markedsposition gennem konkurrencedygtige tilbud og et endnu tættere samarbejde med bilimportørerne i 2001, hvor salget af nye biler ventes at ligge på samme niveau som i Der vil formentlig ske yderligere rationalisering og effektivisering for at begrænse omkostningerne, og udvalgte bilforhandlere vil få tilbudt internetløsninger. Nye salgskanaler kan forventes oprettet. Selskabet har som mål indtjeningsmæssigt at være blandt de tre bedste på markedet men vil ikke konkurrere om risikofyldte engagementer. Indtjeningen forventes derfor at forblive stabil i forhold til balancen. Alm. Brand Bilkredit har fortsat et velfungerende og udbygget samarbejde med forskellige importører af anerkendte bilmærker, herunder VW, Audi, SEAT og Skoda. Det er Alm. Brand Bilkredit A/S hensigt at styrke dette samarbejde i fremtiden, blandt andet ved at tilbyde internetløsninger til udvalgte bilforhandlere. Disse løsninger skal øge effektiviteten, såvel hos den enkelte samarbejdspartner, som hos Alm. Brand Bilkredit A/S. Internetplatformen ventes introduceret i 2001 og vil løbende blive udbygget Alm. Brand Bilkredit A/S vil i fremtiden intensivere arbejdet på at blive den samarbejdspartner, forhandlerne foretrækker. Der vil blive udbudt endnu flere produkter og løsninger til den enkelte forhandler og kunde, således at kundernes finansierings- og forsikringsmæssige behov kan løses ét sted

16 Provinskredit A/S Provinskredit A/S købte pr. 31. maj 2000 ejendommene Midtermolen 1-3, København, for 332 mio. kr. Der er tale om moderne kontorejendomme med et bruttoareal på ca m 2 og en attraktiv beliggenhed i havneområdet ved Langelinie. Købet er et led i Alm. Brand koncernens strategi for investering i ejendomme og planerne om at samle hovedkontorfunktionerne på Midtermolen i løbet af 2001 og For at opfylde Finanstilsynets krav til forrentning ved ejendomskøb, er der foretaget en nedskrivning af ejendomme på 30 mio. kr. Provinskredit A/S har i 2000 et underskud på 25,5 mio. kr. Alm. Brand Pantebreve A/S Datterselskabet Alm. Brand Pantebreve A/S er et børsnoteret investeringsselskab, som investerer i pantebreve hovedsageligt ugaranterede - med pant i fast ejendom i Danmark og primært i villaer, ejerlejligheder og sommerhuse. Resultatet før skat er 7,4 mio. kr. i 2000, hvilket er tilfredsstillende. For yderligere at styrke udviklingen i selskabet er der i februar 2000 gennemført en kapitalforhøjelse på nominelt 20 mio. kr. B-aktier med fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Som investeringsobjekt henvender selskabets aktier sig til investorer, der ønsker mulighed for et højere afkast, og som samtidig er indstillet på at løbe en lidt højere risiko, end ved direkte investering i rentebærende fordringer. Resultatet i 2000 gav en tilfredsstillende egenkapitalforrentning før skat på 11,1%. Alm. Brand Pantebreve A/S finansierer investeringen i pantebreve med lån op til fire gange egenkapitalen. Ultimo 2000 har selskabet omlagt lån for 50 mio. kr. fra fast rente i danske kroner til variabel rente i schweizerfranc. Der er herved opnået en rentebesparelse på finansieringen samtidig med, at der er indtægtsført en kursgevinst på 2,6 mio. kr. Pantebrevsporteføljen udgør 341,1 mio. kr. pr. 31. december Hovedaktionæren Alm. Brand Bank har 46,6% af aktierne ultimo 2000 mod 45,2% ultimo Via de stemmetunge A-aktier råder Alm. Brand Bank over 85,0% af stemmerettighederne. 16

17 Koncernens risikostyring Restløbetid på obligationer Fra 1 til 5 år Fra 5 til 10 år Til og med 1 år Over 10 år Alm. Brand Bank koncernens kreditgivning og risikoeksponering sker i overensstemmelse med bankens målsætning om lav risiko og konkurrencedygtige produkter. Bankens bestyrelse har i en instruks fastlagt rammerne for kredit- og markedsrisici, som løbende følges op. Kreditrisiko Kreditrisiko er risikoen for, at kunden ikke kan eller vil opfylde sine betalingsforpligtelser over for banken, som dermed lider et tab. Bankkoncernens korrektivkonto udgør 2,97% af de samlede udlån og garantier. Kontoen indeholder de samlede hensættelser på udlån og garantier, og der sigtes mod, under de nuværende konjunkturforhold, at fastholde kontoen på omkring 3%. I Alm. Brand Bank koncernen har kreditsekretariatet ansvaret for overvågning af og rapportering til bestyrelse og direktion om bankens kreditrisiko. Bankkoncernen søger at begrænse risikoen ved hjælp af stor spredning, samtidig med at der fortrinsvis sker belåning af aktiver, hvor koncernen har ekspertise i forbindelse med prisfastsættelse og realisering. Det gælder for alle forretningsområder, at koncernen påtager sig begrænsede risici. Det vil sige, at udlån overvejende ydes mod fuld sikkerhedsstillelse. Undtagelsen er udlån til store, institutionelle investorer og virksomheder med høj kreditværdighed. Finansiering af værdipapirer og pantebrevsporteføljer er baseret på, at investor indskyder en kapital, der som minimum svarer til forskellen mellem lånebeløbet og den belåningsværdi, koncernen har beregnet for de pågældende værdipapirer. Ved ejendomsbelåning lægger bankkoncernen megen vægt på ejendommens kvalitet og genudlejningspotentiale, samt at investor typisk deltager med en egenkapitalandel. Likviditeten i engagementerne skal være positiv, således at der inden for de bevilgede rammer er tilstrækkelige indtægter til at dække ydelserne til koncernen. Markedsrisiko Koncernens mellemværender med kunder på fonds- og valutaområdet samt placeringer af overskudslikviditet kan medføre forskellige former for markedsrisici, som opstår i forbindelse med ændringer i renter og aktie- og valutakurser. Koncernen har lagt detaljerede rammer for, hvilke markedsrisici banken må påtage sig. Det er risikoafdelingens opgave konstant at overvåge bankkoncernens markedsrisiko og aflægge rapport. Afdelingen udvikler og forbedrer løbende opgørelsesmetoder og -principper i forbindelse med koncernens finansielle aktiviteter for at være på forkant med udvikling og tendenser på området. Renterisiko Renterisikoen udtrykker koncernens tab i tilfælde af en generel rentestigning på ét procentpoint. Renterisikoen for Alm. Brand Bank koncernen opgjort efter Finanstilsynets retningslinier var 56,4 mio. kr. pr. 31. december 2000 svarende til 7,9% af koncernens kernekapital. Ultimo 1999 var renterisikoen 47,5 mio. kr. eller 7,0%. Ifølge bankkoncernens egen opgørelsesmetode var renterisikoen ultimo 2000 på 24,4 mio. kr. Ved den interne opgørelse af koncernens samlede renterisiko korrigeres ydelsesrækken på koncernens pantebrevsbeholdning med forventede førtidsindfrielser. Det skyldes, at risikoen i forhold til Finanstilsynets metode reelt er lavere. Rammerne for bankens samlede renterisiko efter en generel rentesænkning på ét procentpoint er fastlagt til maksimalt 5% af bankens egenkapital svarende til 34,5 mio. kr. 17

18 Banken følger indfrielsesforløbet af pantebrevsporteføljen tæt og korrigerer løbende den vurderede renterisiko. Førtidsindfrielser af pantebreve med samme rente og alder er temmelig konstante. Justeringen af bankens produktmix anvendes som en aktiv del af den langsigtede styring af renterisikoen. Bankens betydelige overskudslikviditet placeres overvejende i børsnoterede danske gældsinstrumenter, ved pengemarkedsplaceringer i større danske børsnoterede virksomheder samt hos danske og internationale finansielle virksomheder. Aktierisici Banken tager kun egenpositioner for mindre beløb i forbindelse med prisstillelse, til transaktionsformål og som market-maker for Alm. Brand A/S, Alm. Brand Finans A/S og Alm. Brand Pantebreve A/S. Bankens egenbeholdning af børsnoterede aktier var 154,2 mio. kr. pr. 31. december Valutarisici Det er Alm. Brand Banks politik ikke at have nogle nævneværdige egenpositioner i fremmed valuta. Pr Eksponering på egenkapitalen Eksponering Procent af Markedsværdi mio.kr. Parameterændring Mio.kr. egenkapitalen Renterisiko på balancen % effektiv rente 24 4% Aktier inkl. puljer 1) % kursniveau 4 1% Ejendomme 302 0,5% afkastkrav 22 3% Valuta inden for blokke 220 2% kursniveau i blok 4 1% Valuta mellem blokke 5% kursniveau mellem 7 blokke 0 0% Omkostninger 277 5% stigning 14 2% Udlån 1% tab og hensættelser på udlån 58 8% 1) Heraf udgør puljer 128 mio.kr. 18

19 Medarbejdere Alm. Brand Bank er en servicevirksomhed, hvor kvaliteten i den personlige service er afgørende for succes. Banken skal være anderledes og bedre end konkurrenterne Antal medarbejdere omregnet til heltid heraf på orlov Medarbejderomsætning % Gennemsnits alder Gennemsnits anciennitet (år) 4,5 3,0 Alm. Brand Banks firmakultur er et meget væsentligt element i at skabe en konkurrencedygtig bank og tiltrække medarbejdere med den rette indstilling til opgaverne. Løbende uddannelse af medarbejdere og ledelse samt klare holdninger og værdier er vigtige elementer i strategien for at nå de overordnede mål. Ultimo 2000 var der ansat 317 medarbejdere i banken og 386 i bankkoncernen. Ultimo 1999 var tallene henholdsvis 283 og 364. Rådgivning bliver en stadig større del af det daglige arbejde. Banken har ændret sig fra først og fremmest at være prisdomineret til også at være rådgivningsbaseret med et ønske om at gøre tingene anderledes end andre banker at give kunderne en merværdi i form af højt kvalificeret rådgivning og bedre overblik over deres bankforretninger. Der er på markedet en betydelig konkurrence om at tiltrække og fastholde gode medarbejdere. Derfor er det nødvendigt at tilpasse ansættelsesform og uddannelse for hver enkelt. Kundens rettigheder Kundens rettigheder er en vigtig del af bankens strategi. Strategien indebærer regler for, hvad god adfærd er og at arbejde for vækst, godt image og bedre service. Kundens rettigheder favner bredt og dækker også medarbejdernes indstilling til kollegerne i hele organisationen, hvilket har været stærkt medvirkende til at styrke kulturen. Kunden har krav på: At vi viser handlekraft At vi er åbne og positive At vi siger tingene lige ud At vi yder et godt stykke arbejde At opnå optimale økonomiske resultater At vi behandler alle med respekt At vi kun beskæftiger os med de opgaver, vi kan gøre bedre Banken er af den overbevisning, at det er glade, engagerede og tilfredse medarbejdere, som er medvirkende til, at store virksomheder skabes. Kundens rettigheder er et sæt spilleregler fælles for hele banken og er derfor en fast del af introduktionskurserne for nye medarbejdere. 19

20 Informationsteknologi Den teknologiske udvikling ændrer den finansielle sektors markedsvilkår og åbner nye muligheder. Informationsteknologi spiller en væsentlig rolle i udviklingen af bankens forretningsområder i form af nye produkter, højere kvalitet, andre arbejdsgange og større effektivitet. Det er målet at skabe nye aktiviteter, som understøtter de eksisterende koncern- og partnerskabsprojekter, sænker omkostningerne og øger loyaliteten. Kompleksiteten i rådgivningsområderne, børs og pension, vil fortsat stige uden en tilsvarende vækst i antal medarbejdere og omkostninger, hvilket stiller stadig større krav til bankens informationsteknologi. Der vil således i overensstemmelse med bankens strategi også i de kommende år blive investeret betydelige beløb i at udvikle såvel Alm. Brand Banks primære forretningsorienterede systemer som de bagved liggende styringssystemer. Alm. Brand Banks centrale leverandør af ITløsninger er Bankdata, som foretager de væsentligste drifts- og systemudviklingsopgaver. Banken arbejder selv løbende med at forbedre udnyttelsen og sammenkoblingen af sine IT-systemer. Internet Internettet giver mulighed for at yde en anderledes service over for kunderne, men skal også gennem den eksisterende organisation sætte fokus på ressourcebesparelser og kundeloyalitet. Bankens hjemmeside udvikles til stadighed. Det er bankens vurdering, at der er tre veje at gå for at skabe værdi med internettet som primær servicekanal. Bankens interne processer skal optimeres, der skal skabes øgede værdier for kunderne gennem bedre service, og der skal udvikles nye forretningsmodeller. Banken vil markedsføre nye produkter via internettet. Målet er at profilere banken på en ny måde og der igennem tiltrække nye kundegrupper til koncernen. Det vil kræve produktudvikling og stille krav til måden at drive finansiel forretning på. U30-konceptet er eksponent for denne del af bankens udvikling. En drivkraft i internetløsningen er aktiespillet, hvor målet er, at det fortsat skal være Danmarks største, målt i antal tilmeldte. Der skal skabes kontakt til et stort antal internetbrugere, og internettet skal indgå som et væsentligt element i udviklingen af de partnerskaber, som er af stor betydning for banken. 20

21 Regnskabspraksis Generelt Årsregnskabet og koncernregnskabet for 2000 er udarbejdet i henhold til reglerne i Lov om banker og sparekasser m.v. samt de af Finanstilsynet udsendte bekendtgørelser og vejledninger om pengeinstitutters aflæggelse af årsregnskab og koncernregnskab. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Valutaomregning Aktiver og passiver i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Indtægter og udgifter i udenlandsk valuta omregnes efter de på transaktionstidspunktet gældende kurser. Valutakursreguleringer indgår i resultatopgørelsen. Koncerninterne handler Ydelser, der leveres som led i den normale drift til såvel koncerneksterne som koncerninterne kunder, afregnes på markedsvilkår. Handel med aktiver, og andre finansielle investeringsaktiver, sker til markedspriser. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter moderselskabet, Bankaktieselskabet Alm. Brand Bank, samt dattervirksomheder, hvori Bankaktieselskabet Alm. Brand Bank råder over mere end 50% af stemmerne. Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for Bankaktieselskabet Alm. Brand Bank og dattervirksomhederne ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, aflægges i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Andre koncerninterne ydelser afregnes på grundlag af de beregnede omkostninger. Resultatopgørelsen Renter, gebyrer, provisioner m.v. Gebyrer og provisioner m.v. resultatføres på tilskrivningstidspunktet. Renteindtægter og renteudgifter vedrørende swap-kontrakter opgøres netto og indgår i posten»øvrige renteindtægter m.v.«. Der foretages fuld periodisering af renter og provisioner. De periodiserede renter og provisioner optages under andre aktiver/andre passiver. Ved konsolideringen foretages eliminering af interne indtægter og udgifter, interne mellemværender samt gevinster og tab ved dispositioner mellem de konsoliderede virksomheder. Udbytte af aktier m.v. Aktieudbytter indtægtsføres, når de udloddes. Moderselskabets kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi på anskaffelsestidspunktet (past-equity metoden). Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kursreguleringer af kapitalandele i tilknyttede virksomheder indeholder resultaterne før skat i dattervirksomheder efter fradrag af intern avance. Nyerhvervede virksomheder medtages fra anskaffelsestidspunktet. Afhændede eller likviderede virksomheder medtages i koncernregnskabet indtil afhændelses-/likvidationstidspunktet. Sammenligningstal omarbejdes ikke for frasolgte virksomheder eller for virksomheder tilgået ved køb eller fusion. Skat i dattervirksomheder medtages i posten»skat af årets resultat«. Realiserede og urealiserede tab og gevinster på aktier i moderselskabet føres under andre ordinære indtægter/andre ordinære udgifter. Selskabsskat I resultatopgørelsen udgiftsføres den beregnede skat med 32% af regnskabsårets skattepligtige indkomst. Selskabet forventes sambeskattet med Alm. 21

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Indhold. Ledelse. Hoved- og nøgletal. Beretning. Ledelsens beretning. Koncernens regnskabsberetning. Mål og strategier. Fremtiden

Indhold. Ledelse. Hoved- og nøgletal. Beretning. Ledelsens beretning. Koncernens regnskabsberetning. Mål og strategier. Fremtiden Indhold 2 3 4 Ledelse Hoved- og nøgletal Beretning Ledelsens beretning Koncernens regnskabsberetning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Koncernens risikostyring Medarbejdere

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Antal sider incl. denne: 13 Nikolaj Plads 6 Fondsbørsmeddelelse nr. 2-2001 1067 København K

Københavns Fondsbørs A/S Antal sider incl. denne: 13 Nikolaj Plads 6 Fondsbørsmeddelelse nr. 2-2001 1067 København K Københavns Fondsbørs A/S Antal sider incl. denne: 13 Nikolaj Plads 6 Fondsbørsmeddelelse nr. 2-2001 1067 København K 10. marts 2001 Alm. Brand Finans A/S -, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

ALM. BRAND. Årsregnskab 2001 BANK. Alm. Brand Bank

ALM. BRAND. Årsregnskab 2001 BANK. Alm. Brand Bank Årsregnskab 2001 ALM. BRAND BANK Alm. Brand Bank Alm.Brand Bank Beretning og regnskab 2001 ALM. BRAND BANK Alm. sund fornuft Indhold 2 3 4 5 Ledelse Koncernoversigt Koncernens hoved- og nøgletal Beretning

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

ALM. BRAND BANK ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND BANK ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND BANK ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND BANK ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND BANK ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND BANK ÅRSRAPPORT 2002 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND INDHOLD 3 5 6 7 9 10 12 18 19 22 25 26 28 29 30 31 32 47 48 49 50 51 52 LEDELSEN KONCERNOVERSIGT

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003 Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar 2003 31. december 2003 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen

Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen REGNSKABSMEDDELELSE Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen (1. januar til 31. december 2) Nykredit Bank A/S Bredgade 4 126 København K CVR nr. 1 51 96 8 Side 1

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 10 1007

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere