Til stede: Holdrepræsentanter: Farah Abdulkader (hold 5), Annelie Bolldén (hold 7), Christian (hold 9)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til stede: Holdrepræsentanter: Farah Abdulkader (hold 5), Annelie Bolldén (hold 7), Christian (hold 9)"

Transkript

1 D E P A R T M EN T O F E D U C A T I O N A N D S T U D E N T S E R V I C E S K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 6. JUNI 2014 Forum Semestermøde for 4. sem. KA AFDELING FOR Møde afholdt: Tirsdag den 27. maj 2014 UDDANNELSE OG STUDERENDE Sted: Panum, lokale Referent: Pia Lassen, Afd. For Uddannelse og Studerende BLEGDAMSVEJ 3B 2200 KØBENHAVN B. Til stede: Holdrepræsentanter: Farah Abdulkader (hold 5), Annelie Bolldén (hold 7), Christian (hold 9) VIP: Kim Ekstrand, Klaus Gotfredsen, Palle Holmstrup, Jesper Reibel, Ulla Mandel, Merete Bakke, Siri Beier Jensen Fra studienævn og følgegruppe: Carsten E. Thomsen (studieleder) Fra Afd. For Uddannelse og Studerende: Pia Lassen DIR MOB und. k u.dk REF: PILA SAG: / Sags nr. oply ses v ed henv. Afbud: Holdrepræsentanter: der manglede at blive valgt repræsentanter for følgende klinikhold: 1, 2, 3, 4, 6. 8 og 10 VIP: Lars Bjørndal, Michael Sørensen Fra studienævn og følgegruppe: Astrid Gehrt (stud.repræsentant i følgegruppen for evaluering), Lisa Bøge Christensen (formand for følgegruppen for evaluering)

2 Dagsorden: 1) Studieleder Carsten E. Thomsen introducerer til formålet med semestermøderne. 2) Drøftelse af de enkelte kliniske kurser: a. Klinisk fællesundervisning (teori og øvelser) b. Smertepatienten c. Oral rehabiltering 4 d. Oral kirurgi 3 e. Oral diagnostik 2 3) Drøftelse af semesteret på tværs 4) Afrunding SIDE 2 AF 6 Referat: Ad 1) Introduktion til formålet med semestermøderne Carsten introducerede til formålet med mødet: en stor del af undervisningen er klinisk undervisning, og den er tidligere blevet evalueret ved brug af surveys. Dette vil fortsat ske, men evalueringen vil blive suppleret med semestermøder. Formålet med møderne er at undgå det personspecifikke og i stedet drøfte det, der er fælles, og som går på tværs. Møderne afholdes for at sikre homogenitet og koordination i forhold til planlægningen af undervisningen. Carsten beklagede, at planlægningen ikke er sket i god tid dette vil ske fremadrettet. I forhold til den videre proces fortalte Carsten, at drøftelserne på semestermøderne vil blive noteret i et referat (dette ) og tilgå følgegruppen for evaluering samt studienævnet. Det er studienævnet og følgegruppe, der følger op i forhold til de overordnede rammer for uddannelsen. De enkelte kursusansvarlige følger op i forhold til de enkelte kurser. Holdrepræsentanterne efterlyste at kommende semestermøder placeres i god tid inden eksamen. Ad 2) Drøftelse af de enkelte specifikke kurser Klinisk fællesundervisning: Kurset blev på det overordnede niveau fremhævet som et rigtig godt kursus, hvor de studerende kan mærke stor tillid fra lærerside. Det blev fremhævet som noget positivt med blandingen af faste VIPere og d-vipere, og de studerende havde oplevet at dette giver et mere realistisk blik på patientbehandling i en klinik end hvad de ellers har oplevet. Også det at have undervisere fra forskellige fagområder blev fremhævet som positivt af de studerende, der havde oplevet at underviserne kunne med noget forskelligt.

3 De studerende havde oplevet en mangelfuld introduktion til forløbet på 3. semester KA på grund af mange aflyste forelæsninger. SIDE 3 AF 6 De studerende havde oplevet, at KF-forløbet tager meget lang tid, og det efterlyses at undervisningen er tilrettelagt mere realistisk ift. hvad de studerende kan komme ud for når de er færdige med uddannelsen. Der fremkom også et ønske om prioritering af SAU i stedet for af forelæsningerne. Det var de 3 holdrepræsentanternes opfattelse, at dette er den generelle holdning blandt de studerende på årgangen. Som eksempel på dette blev nævnt, at SAU-timerne omkring OD-patienter fungerer godt, og at det ikke er nødvendigt med forelæsninger i samme emner. Enkelte hold efterlyste ensretning mellem de instruktioner, som de kliniske undervisere kommer med. Dette er især slemt på KF, men mønstret genkendes også fra øvrige fag. Dette var der dog ikke en ensartet oplevelse af på årgangen. Kim Ekstrand (den kursusansvarlige) oplyste i denne forbindelse, at tidligere oplevede problemer med at underviserne ikke havde kendskab til synopser og vejledninger for fagområdet nu ikke virker til at være så påtrængende efter at disse er placeret et mere lettilgængeligt sted for DVIP erne. Der fremkom ønske om at der er én lærer, der er ansvarlig for det enkelte klinikhold, og som man kan henvende sig til, f.eks. i forbindelse med behov for gennemgang af journaler. På andre hold har det dog ikke været et problem at få gennemgået journaler på et af de hold, der var repræsenteret, blev netop den kliniske undervisers grundige journalgennemgang fremhævet. Flere af klinikholdene havde oplevet en skæv patientfordeling med for mange TA-patienter og meget få protesebehandlinger. Andre havde oplevet den modsatte situation. Det blev oplevet som positivt at der på kurset bliver suppleret med akutpatienter fra hovedvisitten, der kan erstatte afbudspatienter. Meget kort tid til læseferie. Samtidig havde de studerende oplevet det som meget problematisk at have patienter, som der skulle søges støtte til fra kommunen, da dette er meget arbejds- og tidskrævende, og da de efterfølgende oplever at patienten ikke nødvendigvis er velegnet. Kim Ekstrand oplyste, at det generelt er et problem at få velegnede patienter til dette kursus, og at der derfor ikke er holdbart at undlade at tage kommuneansøgnings-patienter ind. Der er cirka stykker af dem om året. Ifølge Kim kunne papirarbejdet omkring disse med fordel klares på et tidligere tidspunkt. Det vil dog være problematisk i.f.t. at de studerende så ikke lærer at stille diagnoser. De studerende oplever dog også, at de kommunepatie n- ter, de har, er rigtig velegnede i forhold til OD-eksamen.

4 De studerende havde også oplevet, at der er meget arbejde forbundet med at skrive journaler. Der var en udbredt forståelse at det er nødvendigt ift. en læringssituation, da det lærer den studerende at prioritere. Det havde på holdene dog været meget varierende fra lærer til lærer hvilke forventninger der var til hvor dybdegående journalen forventedes at være. På samme måde var det meget forskelligt hvor voluminøst de enkelte studerende beskriver de forskellige problemstillinger. Der var generel ros til den journal, der skal skrives i hovedvisitten dette bliver betragtet som en god øvelse. Også bedre end det at skrive KF-journal. SIDE 4 AF 6 Afslutningsvis oplyste de studerende, at det er meget varmt i afsnit 1. Smertepatienten: Der var stor ros til den kliniske undervisning, og det blev af de studerende oplevet som meget positivt at få genopfrisket undervisningen fra KOF. Der var også en generel opfattelse af at forelæsningerne i odontologisk lægemidler m.v. havde været gode, selv om disse primært blev opfattet som repetition. I forhold til besøget i tandlægevagten havde der på klinikholdene været en meget varierende oplevelse af dette. Den generelle holdning var dog at det havde været sjovt. Teorien var hørt før, men det var lærerigt at se behandlingerne i praksis. Det var også meget positivt at blive konfronteret med mange smertepatienter på hovedvisitten Oral rehabilitering 4: Der var begrænset med kommentarer til dette kursus, da flere af det valgte holdrepræsentanter var deltidsstuderende og derfor havde haft forløbet sidste år. De studerende oplevet det som positivt at den kirurgiske del af undervisningen også bliver prioriteret. Det var ligeledes de studerendes opfattelse, at der i år havde været en bedre bemanding end sidste år, da der i år havde været 12 studerende pr. underviser i stedet for 24 studerende pr. underviser. Det blev dog nævnt, at der er store problemer i forhold til det laboratorium, der levere implantater. Der havde været rigeligt med patienter til implantologi-undervisningen. Det havde dog været et problem at nå at få dem opereret indenfor den undervisningstid, der er til rådighed. Holdrepræsentanterne fremkom på denne baggrund med forslag om at det sikres, at alle studerende får en implantologipatient samt en kontrol-patient. De oplever at der er behov for en model, hvor de tidligere patienter med sikkerhed kommer ind til kontrol, og de ef-

5 terspurgte at dette bliver vægtet mere i forhold til visitationen. Ifølge Merete Bakke er dette at mangle en kontrolpatient en generel problemstilling. På den afdeling, hvor hun er ansat (oral medicin, klinisk oral fysiologi, oral patologi og anatomi) bliver patienterne sat til i bunker, således at man er sikker på at der kommer et tilstrækkeligt antal patienter. Hun foreslog at en lignende model tages i brug af de øvrige afdelinger på Tandlægeskolen. SIDE 5 AF 6 Oral kirurgi 3: Holdrepræsentanterne nævnte, at det har været et problem at finde tid til at have patienter med behov for ekstraktioner pga KF-patienter. Dette er allerede blevet drøftet med Kim Ekstrand, der er kursusansvarlig for KFforløbet. Kim nævnte i denne forbindelse, at der er behov for justeringer i forhold til dette næste år samt foreslår, at forløbet placeres lige inden efterårsferien næste år. De studerende oplever at der mangler vejledninger på dette kursus. Det eneste, der er at støtte sig til, er de forelæsninger, som kan findes på Absalon. Dette skaber forvirring når de læser til eksamen. Et forløb på tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling på Rigshospitalet bliver af mange opfattet som en del af dette kursus selv om det ikke er det i.f.t. studieordningen. Drøftelsen af forløbet indgik derfor under drøftelsen af dette kursus. Det er af de studerende blevet opfattet som problematisk at den kontaktperson, der skulle stå for opholdet, ikke var op afdelingen. Dette problem er nu løst. Oral patologi og medicin 3: Der er fra de studerendes side ønske om mere klinisk undervisning i dette fag., hvor der kun er 2 kursusgange på henholdsvis 3. og 4. semester KA. Hvis der er afbud fra patienter, skaber dette således store problemer. De studerende har forløbet på skift, og det opleves af såvel studerende som undervisere som velfungerende. Siri Beier Jensen og Jesper Reibel (den kursusansvarlige) oplyste i denne forbindelse, at der er rigeligt med patienter ift. dette fag. Oral diagnostik 2: Dette kursus opleves af de studerende som et rigtig godt forløb, hvor de ser rigtig mange forskellige ting, og hvor der skabes et godt grundlag for selvstændig refleksion. Der er ønske om et mere kontinuerligt forløb. Drøftelse af semesteret på tværs :

6 Holdrepræsentanterne efterlyste et bedre samarbejde omkring patienterne på tværs af afdelingerne. SIDE 6 AF 6 Specialeskrivningen tager meget fokus fra den kliniske undervisning. Forløbet fylder meget mentalt selv om der kun er tale om 7,5 ECTS-point. Der fremkom på mødet et ønske om mere tid til skriveprocessen ift. skemaplanlægningen. En af holdrepræsentanterne foreslog, at man kan undlade at afholde forsvar af specialet for på den måde at undgå det mentale pres. Dette blev dog ikke vurderet som formålstjenesteligt af undervisergruppen. Kim Ekstrand (den kursusansvarlige) oplyste i denne forbindelse, at der fremadrettet vil være præsentation af rammerne for specialeskrivningen på 8. semester, således at de studerende, der ønsker dette, kan begynde at skrive specialet allerede når de er færdig med 2. sem. KA. Carsten håber at denne fleksibilitet vil lette arbejdspresset en smule, da den studerende i højere grad selv kan planlægge sin tid. Praktikforløbet i børnetandpleje og privat praksis blev drøftet. Det var meget forskelligt hvad de studerende havde fået lov til at lave i forbindelse med deres praktikforløb. Derudover havde det været et problem at finde praktikpladsen. Generelt havde det dog været berigende at se hvordan henholdsvis den ene og den anden form for praksis fungerer, og de studerende havde været meget glade for forløbet. Det blev derfor opfattet som et problem at der ikke er afsat tilstrækkeligt med tid i undervisningen til forløbet, og dette er fortsat et problem trods det faktum at den kursusansvarlige har udvidet tidsperioden. Holdrepræsentanterne foreslog i denne forbindelse at forløbet placeres på et bestemt tidspunkt, som f.eks. kunne være før semesterstart på 4. sem. KA. Det blev opfattet som meget forstyrrende for den kliniske undervisning hvis ikke praktikforløbet var placeret på et bestemt tidspunkt. Der blev derudover efterlyst en systematisk evaluering af praktikforløbet.

Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews med tidligere og nuværende studerende

Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews med tidligere og nuværende studerende D E T S U N D H E D S V I D EN S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews

Læs mere

Konklusion på evaluering for 1. og 2. semester ergoterapeutstuderende, 2009.

Konklusion på evaluering for 1. og 2. semester ergoterapeutstuderende, 2009. Konklusion på evaluering for 1. og 2. semester ergoterapeutstuderende, 2009. specialbørnehave for børn med vidtgående handicap Konklusionen dækker perioden 2007/2008 for ergoterapeutstuderende i klinisk

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Side 1 af 40 Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Uddannelsesteamet, HOC, Rigshospitalet, September 2014 1 Side 2 af 40 Indhold Introduktion:... 3 Metode:... 4 Tidsplan:... 5 Antal studerende

Læs mere

Status på efterskolernes inklusionsarbejde HUI LI MARIA SOLTAUW

Status på efterskolernes inklusionsarbejde HUI LI MARIA SOLTAUW Status på efterskolernes inklusionsarbejde HUI LI MARIA SOLTAUW SEPTEMBER 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Anbefalinger... 3 Baggrund... 3 Indledning... 4 Metode... 4 Analyse... 5 1. Analysedel - Tilgang

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 54,5 % har besvaret skemaet til tilvalgslinjens fag. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

Læs mere

Advisory Board for Århus Tandlægeskole. Referat fra møde. Mandag den 15. september 2008

Advisory Board for Århus Tandlægeskole. Referat fra møde. Mandag den 15. september 2008 Advisory Board for Århus Tandlægeskole Referat fra møde Mandag den 15. september 2008 Deltagere og medlemmer af Advisory Board: Tandlæger fra børnetandplejen Gerd Bangsbo, Ålborg, gb-fb@aalborg.dk tlf

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Evaluering af vejledning af kandidatafhandlinger

Evaluering af vejledning af kandidatafhandlinger Morten Rask, Institut for ledelse, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, mra@asb.dk Baggrund Med udgangspunkt i min medarbejderudviklingssamtale i foråret 2006 aftalte jeg med Institutleder Jan Selmer,

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Radioterapiklinikken En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej til mere patientcentreret

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Undersøgelse af tilsynsvirksomheden 2 Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden Strandgade 100, Bygning K 1401 København K Undersøgelse

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere