Revurdering af miljøgodkendelse Lilholtvej 6, 6500 Vojens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revurdering af miljøgodkendelse Lilholtvej 6, 6500 Vojens"

Transkript

1 Revurdering af miljøgodkendelse Lilholtvej 6, 6500 Vojens Jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr af 04/12/2009) 05. marts 2015 Haderslev Kommune

2 Datablad Revurdering af miljøgodkendelse, jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr af 04/12/2009) Ansøger Mette Lysbeck Hansen Bedriftsoplysninger Lilholtvej 6 Lilholtvej Vojens 6500 Vojens CVR nr CHR nr Ejerlav Konsulent Birgitte Madsen Matrikel nr. 420 Sønderjysk Landboforening Billundvej Vojens Skrydstrup ejerlav, Skrydstrup Sags nr. 14/24853 Sagsbehandler Kvalitetssikring Anne-Lene Jørgensen Natur og Landbrug, Haderslev Kommune Lis Nowak Natur og Landbrug, Haderslev Kommune 2

3 Indhold Datablad... 2 Indhold Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse Offentlighed og høring Baggrund og retsgrundlag Ikke-teknisk resume Husdyrbrugets ophør Bedste anvendelige teknik Vejledende emissionsgrænseværdi for ammoniak og fosfor Opbevaring af husdyrgødning BAT staldsystem BAT foder Energi og vand Energiforbrug Vandforbrug BAT egenkontrol Ammoniakfordampning fra udbringning af husdyrgødning Ammoniakfordampning fra anlæg til kategori 1 og 2-natur Management Gener fra husdyrbruget Vilkår fra eksisterende miljøgodkendelse Bilag Bilag 1 Grundlag for vilkår og lovgivning Bilag 2 Oversigt over vilkår og påbud Bilag 3 Oversigtskort over anlæg Bilag 4 BAT beregninger Bilag 5 Kapacitetserklæring Bilag 6 Kategori 1 og 2 natur i forhold til anlæg Bilag 7 - Beredskabsplan

4 1 Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse Husdyrbruget beliggende Lilholtvej 6, 6500 Vojens, har en godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens 33 fra den 12. september 2006, som omfatter de eksisterende anlæg samt dyreholdet på ejendommen. Da der er forløbet 8 år siden denne miljøgodkendelse blev givet revurderes den nu i overensstemmelse med husdyrgodkendelseslovens 39, jf Denne revurdering er ikke en ny godkendelseshandling, men bygger på den eksisterende godkendelse. Igennem revurderingen har Haderslev Kommune skærpet den oprindelige godkendelses vilkår igennem påbud efter husdyrgodkendelseslovens 39. Disse påbud er meddelt jf. husdyrgodkendelseslovens 40, hvis der er fundet forurening, som går ud over det, som blev vurderet på godkendelsestidspunktet, hvis der er en bedre tilgængelig teknik, som kan nedbringe emissioner fra husdyrbruget, uden at det medfører uforholdsmæssige store omkostninger eller hvis der er tilgængelige teknik eller processer, som kan forbedre driftssikkerheden. Pligten til at gennemføre en vurdering efter habitatbekendtgørelsens 7, stk. 1 og 2, gælder ikke for revurderingsafgørelser, jf. 8, stk Baggrunden er, at habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, ikke gælder for eksisterende virksomhed, der fortsætter uændret. Heller ikke bekendtgørelsen om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug giver hjemmel til at bestemme, at bekendtgørelsens 3 beskyttelsesniveau, jf og bilag 3 og 4, skal gælde i revurderingssager. Krav i forbindelse med revurdering af hensyn til den omkringliggende natur gennemføres derfor i overensstemmelse med princippet om Bedste Anvendelige Teknik (BAT), samt i forhold til ammoniakdeposition til nærmeste kategoriserede naturområde. De påbud, som Haderslev Kommune opstiller i forbindelse med revurderingen af dette husdyrbrug fremgår af de følgende afsnit. Disse påbud kan påklages, som det fremgår af klagevejledningen under afsnit 2. Vilkår fra den oprindelige godkendelse, og som er gentaget i denne revurderings afsnit 6, kan ikke påklages. I afsnit 6 beskrives endvidere hvilke vilkår som fjernes fra den oprindelige miljøgodkendelse, hvis de for eksempel erstattes af nyere lovgivning. En samlet oversigt over vilkår og påbud findes i Bilag 2. - Haderslev Kommune gør opmærksom på, at der er meddelelsespligt. Det er kommunen, der vurderer, om fremtidige ændringer af bedriftens dyrehold eller staldindretning, opførsel af nye stalde eller opbevaringsanlæg skal udløse krav om tillæg til miljøgodkendelsen. Ændringer i ejerforhold skal ligeledes anmeldes til kommunen. Jævnfør 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug, så skal en miljøgodkendelse regelmæssigt og mindst hvert 10 år tages op til revurdering, eller senest 4 år efter nye BAT konklusioner. Haderslev Kommune forventer at revurdere husdyrbruget igen senest i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug - LBK nr 1486 af 04/12/ Rådets direktiv nr. 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF habitatdirektivet) 3 Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug BEK nr af 08/11/2013 4

5 2 Offentlighed og høring I dette afsnit gøres der rede for inddragelsen af offentligheden i forbindelse med denne afgørelse, herunder også lovpligtige høringer. Forannoncering om opstart af revurdering Opstart af revurdering blev offentliggjort på kommunens hjemmeside -> Politik og Dialog -> Høringer og afgørelser den 07. februar 2014 til den 24. februar Der indkom ingen bemærkninger. Høring af udkast til revurdering Ejer blev orienteret om udkast til revurdering den 05. december 2014 med en frist på 2 uger til at indsende bemærkninger. Denne høring udgør endvidere høringsperioden for varsel af påbud jævnfør husdyrgodkendelseslovens 58. Der indkom følgende bemærkninger: Side 10 nederst: teksten om at 65 % af fast møg udbringes direkte bør slettes, da det er et normtal, der er indtastet i ansøgningen af beregningstekniske årsager, og ikke er anvendt som et virkemiddel til at reducere ammoniak. Side 13: Energiforbrug ca kwh Side 14: Vandforbrug ca m3 Side 17: ved beskrivelse af kategori 1 natur henvises til bilag 6, men på bilag 6 kan det ikke ses Side 18/19: Jeg foreslår teksten med Ansøger oplyser følgende omformuleret, fordi den er taget ud af en dialog med kommunen. Jeg foreslår teksten ændret til: Staldene er bygget i 2008 og er i god stand. Ejendommen er senest handlet i Her er der indgået en ny låneperiode på 30 år, og det ville banken ikke være gået med til, hvis bygningerne ikke havde nogen værdi inden låneperioden er udløbet. Foruden staldene så har gyllebeholdere og andre lagerfaciliteter også en værdi langt ud i fremtiden. Der er mange stalde i Danmark, der er over 30 år og som stadig har en værdi og er funktionsdygtige. Vi vurderer, at staldene i den konkrete sag stadig har en betydelig værdi om 30 år. De kan bruges til malkekøer i mange år og kan evt ændres til kviehotel eller kødkvæg senere. Beliggenheden er også rigtig god, med gode tilkørselsforhold og ikke tæt beboede områder i nærheden. Side 19: Vi mener, at vilkår 16 skal slettes (dialog i gang) Side 23: Jeg mener, at det gamle vilkår 12 om at vask af sprøjteudstyr skal ske på en plads burde ændres, så vask af sprøjte gerne må ske i marken Bemærkningerne gav anledning til følgende ændringer: Kommunen har indsat ovenstående oplysninger vedr. forbrug af energi m.v. samt vask af sprøjteudstyr ind i i revurderingsafgørelsen. 5

6 Ansøgers bemærkning til kategori 2 natur, om at vilkår 16 skal slettes, er behandlet af Udvalg for Plan og Miljø den 2. marts Udvalget besluttede at meddele miljøgodkendelse uden tidsbegrænsning. Offentliggørelse og klagevejledning Revurdering af miljøgodkendelsen af Lilholtvej 6, 6500 Vojens i henhold til 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, vil blive annonceret den 05. marts 2015 på kommunens hjemmeside -> Politik og Dialog -> Høringer og afgørelser. Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsen, hvilket betyder, at en eventuel klage skal være Haderslev Kommune i hænde senest torsdag den 02. april Ejer vil ved klagefristens udløb få besked om kommunen har modtaget klager. Det er muligt for enhver med individuel væsentlig interesse i en sag at påklage afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune, som har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, Simmerstedvej 1A, 1., 6100 Haderslev eller Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. En klage over miljøgodkendelsen har som udgangspunkt ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, jf. 81 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug mv. Udnyttelse af miljøgodkendelsen kan dog kun ske under opfyldelse af vilkårene, der er fastsat i denne godkendelse. Udnyttelsen af miljøgodkendelsen sker på eget ansvar, idet Natur- og Miljøklagenævnet i tilfælde af klage kan ændre eller ophæve en miljøgodkendelse. Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til 90 i Husdyrgodkendelsesloven. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter miljøgodkendelsen er offentliggjort eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at den endelige administrative afgørelse foreligger. Haderslev Kommune gør opmærksom på, at der i medfør af Offentlighedslovens 7 er mulighed for aktindsigt i sagen. Tidspunktet for eventuelt gennemsyn af sagen kan aftales telefonisk med Haderslev Kommune på

7 Underretning Orientering om denne afgørelse er sendt til følgende: Som med vedhæftet fil: AnsøgerMette Lysbeck Madsen, Lilholtvej 6, 6500 Vojens Ansøgers konsulent: Birgitte Madsen, Sønderjysk Landboforening Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Det Økologiske råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København V. Som med link til kommunens hjemmeside: Embedslægerne i Region Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 12188, 1017 København K. Lokalafd. Danmarks Naturfredningsforening Haderslev, Bent Karlsson, Højgårdsvej 9, Brøndlund, 6500 Vojens Lokalafd. Danmarks Sportsfiskerforbund, Tom Donbæk, Vestergade 25, 6510 Gram Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten DOF Sønderjylland v/ Jørn V. Sørensen, Kongevej 64, 6100 Haderslev 7

8 3 Baggrund og retsgrundlag I dette afsnit gøres der rede for eventuelle ændringer, der har været på ejendommen siden den miljøgodkendelse, som revurderes, blev givet. Endvidere tages der stilling til husdyrbrugets ophør. 3.1 Ikke-teknisk resume Det miljøgodkendte husdyrbrug Der er i miljøgodkendelsen af 12. september 2006 givet tilladelse til et dyrehold på 315 malkekøer, 65 opdræt (0-6 mdr.) og 245 opdræt (6-28 mdr.), svarende til 478,1 DE, beregnet efter daværende beregningsmetoder. I samme forbindelse blev der givet tilladelse til at opføre en ny malkestald, ensilageplads, møddingsplads, samt en ny gyllebeholder på m 3. Oplysninger fra ansøger, som baggrund for revurdering af miljøgodkendelsen, er indsendt til Haderslev Kommune den 27. august Ændringer af det miljøgodkendte landbrug Der er ikke sket godkendelsespligtige ændringer på landbruget, siden miljøgodkendelsen blev givet i Husdyrbrugets ophør Haderslev Kommune stiller påbud om oprydning i forbindelse med bedriftens ophør, så risiko for forurening og gener i form af for eksempel lugt, fluer og skadedyr begrænses, og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende stand. Det er kommunen, som vurderer, om foranstaltningerne er tilstrækkelige og om en tilfredsstillende stand er opnået inden for en rimelig tidsfrist. Påbud 1) Ophør af husdyrbruget skal meddeles til Haderslev Kommune. 2) Ved ophør af husdyrbruget skal der foretages en oprydning, som kan accepteres af Haderslev Kommune, herunder tømning af gyllebeholder, fortank med rørsystemer, gyllekanaler/kummer mv. rengøring af staldanlæg og bortskaffelse af kemikalier og sprøjtemidler til godkendt modtager mv. Alle staldafsnit og opbevaringsanlæg skal tømmes for husdyrgødning, der bortskaffes efter regler om udbringning af husdyrgødning. Alle opbevaringsanlæg til foder skal tømmes. Gyllebeholdere, der er opført uden tilknytning til de øvrige bygninger og som tages ud af brug, skal fjernes. Alle olietanke der anvendes i forbindelse med driften af staldene skal tømmes. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald mv. skal bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer. 8

9 4 Bedste anvendelige teknik I dette afsnit redegøres der for, at husdyrbruget lever op til bedste anvendelige teknik i overensstemmelse med husdyrgodkendelseslovens Vejledende emissionsgrænseværdi for ammoniak og fosfor Ejers oplysninger Se bilag 4 BAT beregnig. I forbindelse med revurdering er det teoretiske BAT-niveau for ejendommen Lilholtvej 6 beregnet til 4520 kgn. Dette niveau kan overholdes ved brug spalteskraber i de to robotstalde samt anvendelse af teltdug på den store gyllebeholder. Idet at BAT således er overholdt, redegøres der ikke yderligere for fravalg af BAT. Haderslev Kommunes vurdering Ansøger har redegjort for, at husdyrbruget lever op til bedste anvendelige teknik (BAT), idet emissionsgrænseværdien for henholdsvis ammoniak og fosfor er overholdt. Ammoniak Den beregnede ammoniakgrænseværdi er beregnet til kgn/år. Det indsendte materiale viser en ammoniakemission fra stalde og lagre på kgn/år. Derved er det beregnede BAT niveau for ammoniak overholdt med 48 kgn/år. Der er brugt overdækning af gyllebeholder på 4.000m 3, samt etablering af skrabere i gangarealerne i to kostalde, som virkemiddel. Derfor stilles påbud i overensstemmelse med miljøstyrelsens standardvilkår opsat i Teknologibladet fra : Fast overdækning af gyllebeholder, samt Teknologiblad vedr. skrabere af gangarealer i stalde til malkekvæg af Overdækning af 4000 m 3 gyllebeholder giver en ammoniakreduktion på 317 kgn/år, skrabning af gangarealer i kostalde giver en samlet ammoniakreduktion på 780 kgn/år. Fosfor Miljøstyrelsen vurderer, at der på nuværende tidspunkt ikke findes tilgængelige teknikker eller teknologier, der kan anvendes til at fastlægge emissionsgrænseværdier for fosforudledningen fra malkekvægsbesætninger. Dette jævnfør Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) 5. På denne baggrund vurderes emissionsgrænseværdien for fosfor som overholdt, og der stilles ikke påbud til fastholdelse heraf. 4.2 Opbevaring af husdyrgødning Ejers oplysninger For så vidt angår BAT ved opbevaring af svinegylle omfatter dette en stabil beholder, der kan modstå påvirkning og som er tæt og beskyttede mod tæring; at gylle kun omrøres lige før 4 Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug LBK nr af 04/12/ Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) fra maj

10 tømning i forbindelse med udbringning; samt at tanken overdækkes med fast låg eller flydelag. Som nævnt i indledningen til afsnittet kan disse principper overføres til kvæggylle. Aktiviteterne på ejendommen efterlever førnævnte principper for BAT, da: Flydende husdyrgødning opbevares i gyllebeholdere, kanaler under stald samt fortank. Tanken tømmes ca. en gang årligt for inspektion og vedligeholdelse. Tanken er tilmeld de lovpligtige regelmæssige eftersyn, hvilket betyder at tanken hvert 10 år bliver kontrolleret for, om der skulle være tegn på begyndende utætheder. Der er normalvist ikke problemer med etablering af flydelag på kvæggylle. Gyllen er konstant overdækket med et tæt og stabilt flydelag. Flydelaget kontrolleres jævnligt, hvilket sikrer at der altid er minimal emission af ammoniak. Gyllen omrøres kun forud for udkørsel af gylle senest 14 dage efter omrøring/udkørsel kontrolleres det, at der er etableret flydelag. Der føres logbog over flydelaget på gyllen, så der er fokus på at flydelaget lever op til gældende krav. Der er ingen elektriske pumper monteret på gyllebeholdere. Der anvendes en gyllevogn påmonteret en sugekran ved påfyldning af gyllevogn fra gyllebeholder. Opbevaring af fast gødning: Dybstrøelse opbevares på mødding med afløb til gyllebeholder eller i markstak jf. Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. Haderslev Kommunes vurdering Opbevaringskapacitet Der produceres årligt m 3 flydende husdyrgødning som opbevares ejendommens gyllebeholdere med en samlet kapacitet på m 3, hvilket svarer til på 9,1 måneders opbevaringskapacitet. Der produceres årligt 739 tons fast gødning på ejendommen, som opbevares på møddingspladsen og i overdækket markstak. For så vidt angår BAT ved opbevaring af svinegylle omfatter dette en stabil beholder, der kan modstå påvirkning og som er tæt og beskyttede mod tæring; at gylle kun omrøres lige før tømning i forbindelse med udbringning; samt at tanken overdækkes med fast låg eller flydelag. Som nævnt i indledningen til afsnittet kan disse principper overføres til kvæggylle. 10

11 Dybstrøelse opbevares på mødding med afløb til gyllebeholder eller i markstak jf. Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. Møddingspladsen kan rumme 300 tons fast gødning og der oplagres 300 tons gødning i overdækket markstak. Konsulentens kapacitetserklæring viser der er kapacitet til 9,7 måneder på møddingspladsen for oplagring af fast gødning. Det vurderes, at opbevaringskapaciteten til husdyrgødning og spildevand er tilstrækkelig, jævnfør Bilag 5. Der stilles påbud om, at der skal føres lagerregnskab for at sikre et fortsat fokus på tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Opbevaringskapacitet på minimum 9 måneder er lovpligtigt jævnfør husdyrgødningsbekendtgørelsens 6 9. Gyllebeholder - overdækket For at kunne leve op til de vejledende emmissionsgrænseværdier har landmanden angivet, at LA gyllebeholder på m 3, bliver overdækket med fast overdækning for at reducere ammoniakemissionen. Den samlede ammoniakemmission vil således falde med 317 kgn i forhold til den eksisterende produktion. Tiltaget fastholdes ved nedenstående påbud. Møddingsplads Husdyrbrugets møddingsplads er etableret i overensstemmelse med Landbrugets Byggeblade og er i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsen 7. Haderslev Kommune vurderer derfor møddingspladsen til at leve op til BAT. Risici i forbindelse med opbevaring og håndtering af husdyrgødning Det vurderes, at der er risiko for forurening som følge af uheld med spild af husdyrgødning til følge, hvorfor der stilles påbud om, at opbevaring og håndtering af husdyrgødning skal være indeholdt i en beredskabsplan for husdyrbruget se afsnit 4.6. Påbud 3) Gyllebeholder nr LA , på m 3, skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med invendigt skørt. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle samt fjernelse af bundfald. Efter endt omrøring og udbringning skal overdækningen lukkes umiddelbart efter. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Kommunen underrettes straks herom. 4) Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 6 Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. BEK nr 853 af 30/06/ Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. - BEK nr 915 af 27/06/

12 5) Vask af gyllevogn/sprøjteudstyr foregår på befæstet areal med opsamling i tæt beholder, dog må vask af sprøjteudstyr ske i marken i henhold til gældende regler. 4.3 BAT staldsystem Ejers oplysninger Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte i stalden, hvilket betyder at staldgulvene er forholdsvis tørre. Det store luftskifte betyder en lavere koncentration af ammoniak og lugt. Samtidig er energiforbruget til ventilation minimalt. Størstedelen af dyrene går i senge stalde med spaltegulv. Der er tale om eksisterende bygninger, hvor der ikke foretages ændringer. Der etableres skraber ovenpå spaltegulvene i gangarealerne i kostaldene for at holde spaltegulvet tørt og fri for gødning og urin. Småkalve op til 6 mdr. samt en del af kvierne opstaldes i dybstrøelsesstaldsystem for at tilgodese dyrevelfærd og naturlig adfærd, samt for at udnytte de eksisterende rammer bedst muligt. Der er et mindre staldafsnit med fuldspalter. Haderslev Kommunes vurdering Det er angivet, at stald ST samt ST forsynes med skrabere i gangarealerne. Det fremgår i ansøgningen, at dette vil medføre en ammoniakreduktion på 780 kgn/år og der stilles påbud hertil. Haderslev Kommune vurderer herefter, at staldsystemet lever op til BAT. Påbud 6) I staldafsnit ST og ST skal der i gangarealet installeres skrabere. 7) Der skal hver dag foretages skrabninger hver fjerde time. 12

13 8) Tværgange som ikke skrabes automatisk, skal hver dag rengøres manuelt mindst 2-3 gange. 9) Skraberen skal være forsynet med timer. 10) Skraberen skal vedligeholdes i overesstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget. 11) Vedrørende skrabeanlæg: Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. 12) Vedrørende skrabeanlæg: Tilsynsmynsmyndigheden skal undererttes ved driftsstop, der har en varighed af mere end 1 uge. 4.4 BAT foder Ejers oplysninger I henhold til BREF dokumentet er det BAT at sikre effektiv fodring gennem sammensætning af foderet, og løbende kontrol, således at det stemmer overens med dyrenes behov. Foderplanen udarbejdes i samarbejde med konsulent og med anvendelse af nyeste viden indenfor kvægfodring. Herved optimeres fodringen så unødigt forbrug af råvarer undgås. Der tages analyser af grovfoder og foderplanen afpasses grovfoderets sammensætning og kvalitet. Foderproduktion og indkøb af foder sker på grundlag af foderplanlægning. Den aktuelle mælkeydelse anvendes til foderoptimering. Effektiv og præcis fodring reducerer ammoniumindholdet i gødningen mere end indholdet af organisk kvælstof. Ammonium er kilden til ammoniakfordampning, og derfor vil en relativt større reduktion i ammoniumindholdet end i total-n indholdet medføre en større reduktion i ammoniakfordampningen end en total N-reduktion tilsiger. Haderslev Kommunes vurdering Kommunen vurderer ejendommen lever op til BAT vedrørende foder idet der udarbejdes foderplaner, der udtages analyser af foderet og foderplaner tilpasses. Der bruges ikke fodertiltag som virkemiddel for ammoniakreduktion, og der stilles derfor ikke påbud vedrørende foder. 4.5 Energi og vand Energiforbrug Ejers oplysninger I henhold til BREF-dokumentet er det BAT at registrere vandforbruget gennem måling og ved detektering og reparation af lækager. Energiforbruget pr. år ca kwh 13

14 Energiforbrug: Staldene er med naturlig ventilation, og der er derfor ikke energiforbrug til dette. Der er etableret dagslysstyring på belysning i kviestalden. Der er etableret varmegenvinding i forbindelse med mælkenedkølingen. Varmen anvendes til at opvarme køernes drikkevand med, opvarme stuehuset samt til opvarmning af brugsvand i driftsbygninger (+jordvarme). Vakuumpumpen til malkeanlægget er frekvensstyret og derved energibesparende. Fodringen foregår delvist automatisk, hvilket reducerer energiforbruget. Haderslev Kommunes vurdering, energiforbrug Det vurderes, at regelmæssigt opsyn og vedligeholdelse af energiforbrugende installationer er at betragte som BAT. Det vurderes, som værende BAT management, at registrere energiforbruget løbende med henblik på at identificere defekter samt vælge udstyr med fokus på energisparende egenskaber. Påbud 13) Der skal foretages en årlig opgørelse af energiforbruget der medgår direkte til husdyrproduktionen Vandforbrug Ejers oplysninger Vandforbrug: 14) Forbruget skal registreres i en driftsjournal. Driftsjournalen skal opbevares i fem år og skal fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende. Vandforbruget pr. år m 3. Ejendommen får vand fra egen boring. Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild. Evt. lækager identificeres og repareres hurtigst muligt. Der anvendes vand til forkøling af mælken. Vandet opsamles og genbruges til drikkevand til køerne. Det er forsøgt at finde en balance mellem rengøring pga. hygiejne og smitte og begrænsning af vandforbrug. Haderslev Kommunes vurdering, vandforbrug Det vurderes, at regelmæssigt opsyn og vedligeholdelse af vandforbruget er at betragte som BAT. 14

15 Det vurderes, som værende BAT management, at registrere vandforbruget løbende med henblik på at identificere defekter samt vælge udstyr med fokus på vandbesparelser. Der opstilles vilkår om, at forbruget skal overvåges og dokumentationen fremvises i forbindelse med tilsyn. Påbud 15) Der skal foretages en årlig opgørelse af det vandforbrug, der medgår direkte til husdyrproduktionen såsom dyrenes drikkevand og vask af stald. 16) Forbruget skal registreres i en driftsjournal. Driftsjournalen skal opbevares i fem år og skal fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende. 4.6 BAT egenkontrol Ejers oplysninger I løbet af dagen holdes anlæggene under opsyn, og det kontrolleres, at de kører som de skal. Derudover er der en række andre faste procedurer: Ved overpumpning fra forbeholder til gyllebeholder tjekkes først, om der er plads. Gyllepumpningen overvåges. Der etableres flydelag umiddelbart efter tømning af gyllebeholder. Gylletanken kontrolleres for flydelag og der føres logbog. Gyllebeholderen kontrolleres i 10 års-beholderkontrol af autoriseret kontrollør. Der er dyrlægesundhedsrådgivning ugentligt. Mælkeydelseskontrol månedligt. Ensilageprøver udtages til brug ved foderoptimering. Der udarbejdes sprøjtejournal. Der udarbejdes løbende foderplaner i samarbejde med konsulent således blandingen altid er optimeret. På baggrund af ovenstående vurderes det, at ansøger bruger BAT indenfor egenkontrol. Haderslev Kommunes vurdering Gennem ovenstående redegørelse vurderer Haderslev Kommune, at ejendommen lever op til BAT, for egenkontrol. Kommunen har i nedenstående fastsat egenkontrol (vilkår) påbud, vedrørende skrabeanlæggets driftsforhold m.v. Disse stilles i overensstemmelse med miljøstyrelsens Teknologiblad vedr. skrabere af gangarealer i stalde til malkekvæg af Ammoniakfordampning fra udbringning af husdyrgødning Ejers oplysninger I henhold til BREF-dokumentet er det BAT at tilpasse den gødningsmængde, der skal spredes på marken med arealet og afgrødernes behov; undgå at sprede gødningen når marken er 15

16 mættet med vand, er oversvømmet eller dækket af sne; samt udsprede gødningen umiddelbart før afgrødernes maksimale vækst og næringsstof optag forekommer. Aktiviteterne på ejendommen anvender BAT, da: Udbringning af husdyrgødningen afpasses afgrødernes behov samt eventuel tilførsel af handelsgødning. Husdyrgødningen udbringes under hensyn til afgrødernes vækstperiode, hvilket betyder maksimal udnyttelse af næringsstoffer. Der køres ikke ud på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket areal. Der findes på udbringningsarealerne ingen stærkt hældende arealer og der holdes som minimum 2 m bræmmer til vandløb. Der udarbejdes hvert år mark- og gødningsplan hvorved det sikres, at mængden af gødning tilpasses afgrødernes forventede behov. I mark- og gødningsplanen skal der tages hensyn til bl.a. jordbundstype, sædskifte, planternes udbytte, samt kvælstofudnyttelsen. Husdyrgødning udbringes under hensyn til de generelle regler, og foregår i videst mulig omfang efter godt landmandsskab, hvilket vil sige at der tages hensyn til naboer, byområder osv. således udbringning ikke giver anledning til unødige gener. Maskinstation står for udbringning. Fast gødning, der udbringes på ubevoksede arealer, nedbringes hurtigst muligt og inden 6 timer. Kan dette, grundet uforudseelige omstændigheder, ikke lade sig gøre, finder nedbringningen sted, så snart det er muligt. Haderslev Kommunes vurdering Haderslev Kommune vurderer, at den angivne metode for udbringning er i overensstemmelse med BAT, da denne lever op til husdyrgødningsbekendtgørelsen. Der stilles derfor ikke skærpende påbud vedrørende udbringning. 4.8 Ammoniakfordampning fra anlæg til kategori 1 og 2-natur I dette afsnit redegøres der for husdyrbrugets påvirkning af kategori 1 og 2. Ejers oplysninger Haderslev Kommunes vurdering Beskyttede naturtyper efter husdyrgodkendelsesloven Husdyrgodkendelsesloven8 og bekendtgørelsen9 definerer to grupper af kvælstoffølsomme naturtyper, hvortil der findes et totaldepositionskrav i fht. ammoniakdeposition: Kategori 1 natur ( 7, stk. 1, nr. 1) omfatter en række bestemte ammoniakfølsomme naturtyper (opremset i bekendtgørelsens bilag 3) beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder. 8 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 20. december 2006 med efterfølgende ændringer 9 Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 8. november 2013 med efterfølgende ændringer 16

17 Kategori 2 natur ( 7, stk. 1, nr. 2) omfatter bestemte ammoniakfølsomme naturtyper (højmoser, lobeliesøer, samt heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha) beliggende udenfor internationale naturbeskyttelsesområder. Tabel 1: Ammoniakdeposition til kategoriseret natur i nærheden af anlægget Naturområde Afstand til anlæg Totaldeposition (kg N/ha/år) Baggrundsbe lastning (kg N/ha/år) Tålegrænse N/ha/år) (kg Kategori 1 Rigkær Ca. 3,5 km NØ 0, Kategori 2 Overdrev 1 Ca. 70 m NV 6,2 15, Overdrev 2 Ca. 170 m NV 4,3 15, Kategori 1-natur Der findes et rigkær omfattet af husdyrgodkendelseslovens kategori 1 ca. 3,5 km NØ for ejendommen. På grund af den store afstand modtager rigkæret ingen ammoniakdeposition fra ejendommen. Det vurderes på den baggrund, at ammoniakdeposition fra ejendommen på Lilholtvej 6 ikke kan påvirke kategori 1-natur væsentligt. Der meddeles derfor ingen påbud. Kategori 2-natur Der findes to overdrev tæt på anlægget. Et ca. 70 m NV for anlægget (overdrev 1) som befinder sig i umiddelbart forlængelse af det andet overdrev (overdrev 2), som befinder sig ca. 170 m NV for anlægget. Overdrevene må maksimalt modtage en totaldeposition på 1 kg N/ha for at overholde husdyrgodkendelseslovens krav. Overdrevene blev besigtiget den 14/ Overdrev 1 Arealet fremstod ved besigtigelsen som domineret af rosetplanter, men også med mange hvidkløver. Arealet var artsrigt og havde mange karakteristiske overdrevsarter men også arter som hundegræs og mælkebøtter. Arealet bar derfor præg af at have været omsået med kulturgræsser/kløver på et tidspunkt, men efterfølgende at have udviklet en artsrig overdrevsvegetation. Arealet var slået da det benyttes som hundetræningsbane, græs/urtevegetationen var derfor under 50 cm højt. 17

18 Der blev fundet følgende arter: blæresmælde, blåhat, blåmunke, alm. brunelle, græsbladet fladstjerne, fløjlsgræs, alm. hundegræs, alm. hvene, engriflet hvidtjørn, alm. hønsetarm, liden klokke, hvid-kløver, rød-kløver, alm. kongepen, alm. kællingetand, mælkebøtte, hvid okseøje, prikbladet perikon, rejnfan, knold-rottehale, alm. røllike, liden skjaller, bakke-svingel, fåresvingel, glat vejbred, lancet-vejbred, musevikke og grøn høgeskæg. 11 af arterne er positive arter for naturtypen overdrev, mens to af arterne er særligt værdifulde indikatorarter. Overdrevet vurderes at have god naturtilstand. Der er en totaldeposition fra anlægget til overdrev 1 på 6,4 kg N/ha/år. Ammoniakemissionen fra staldanlægget skal nedbringes til 1 kg N/ha/år for at overholde kravet i husdyrgodkendelsesloven. Overdrev 2 Arealet fremstod ved besigtigelsen med varrierende terræn og tilsvarende varierende småhabitater. Det var dog overdrevsarter som dominerede på hele arealet. Der blev fundet en lang række karakterisktiske overdrevsarter i den østligste del af overdrevet, der var derfor ikke basis for at ændre i overdrevets udstrækning. Overdrevet strakte sig ligeledes henover hele den eksisterende udpegning. Arealet er et øvelsesterræn for Flyvestation Skrydstrup. Vegetationen var ikke slået og der fandtes nærmest ingen vegetation under 15 cm højde. Vegetationen var urterig med mange rosetplanter. Der blev fundet følgende arter: blæresmælde, blåhat, blåmunke, mose-bunke, grå-bynke, alm. eg, græsbladet fladstjerne, fløjlsgræs, gederams, vellugtende gulaks, gulerod, gyvel, hedelyng, hindbær, alm. hundegræs, alm. hvene, alm. hvidtjørn, håret høgeurt, liden klokke, hare-kløver, rød-kløver, alm. kongepen, alm. kællingetand, bakke-nellike, stor nælde, hvid okseøje, prikbladet perikon, rejnfan, glat hunderose, knold-rottehale, rundbælg, rødknæ, alm. røllike, liden skjaller, humle-sneglebælg, hvid snerre, bakke-svingel, horse-tidsel, tormentil, lancet-vejbred, musevikke, tofrøet vikke, tveskægget ærenpris, kær-galtetand, enggedeskæg, spids øjentræøst, glansbladet hæg og jordbær. 16 af arterne er positive arter for naturtypen overdrev, mens fire af arterne er særligt værdifulde indikatorarter. Overdrevet vurderes at have god naturtilstand. Der er en totaldeposition fra anlægget til overdrevet 2 på 4,3 kg N/ha/år. Ammoniakemissionen fra staldanlægget skal nedbringes til 1 kg N/ha/år for at overholde kravet i husdyrgodkendelsesloven. På baggrund af ansøgers bemærkninger, se kap. 2 har Haderslev Kommune besluttet at meddele afgørelse om revurdering uden at stille krav om at ammoniakemissionen fra staldanlægget skal nedbringes til overdrev 1 og 2. 18

19 4.9 Management Ejers oplysninger I henhold til BREF dokumentet er det BAT, at træne og uddanne medarbejdere; registrere vand- og energiforbrug, foderforbrug, affaldsdannelse, samt anvendelsen af husdyrgødning og handelsgødning; udarbejde gødningsplaner; samt have en nødfremgangsmåde ved uheld. Aktiviteterne på ejendommen anvender BAT, da: Ejer og ægtefælle står for den daglige drift Bedriftens medarbejdere uddannes løbende gennem kurser og efteruddannelse. Medarbejdere er orienteret om, at ejendommen er miljøgodkendt, og hvilket ansvar der dermed følger. I bedriftens årsrapport registreres forbrug af energi, indkøbt foder, pesticider og handelsgødning. Energiforbrug opgøres årligt i forbindelse med regnskabet. Affald bortskaffes så vidt muligt til genbrug. Vakuumpumpen er oliefri, og der forekommer derfor ikke spildolie fra pumpen. Der udarbejdes gødningsplaner og gødningsregnskab på bedriften, hvor såvel forbrug af handelsgødning som husdyrgødning dokumenteres. Rengøring i og omkring siloer og bygninger foretages jævnligt med henblik på at minimere risikoen for lugt og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold. Haderslev Kommunes vurdering Det vurderes, at husdyrbrugets produktion og håndtering af affald er i overensstemmelse med Haderslev Kommunes Affaldsregulativ. Endvidere at der igennem de gjorte BAT tiltag er søgt, at optimere produktionen, således at der genereres mindst muligt affald. Der stilles på denne baggrund ikke yderligere vilkår i forhold til at opnå BAT. Det vurderes, at en beredskabsplan som er kendt af husdyrbrugets ansatte og som regelmæssigt opdateres kan være med til at forhindre uheld og begrænse den miljømæssige skade, når de alligevel sker. Der er god afstand til nærmeste vandløb, hvilket er medvirkende til at nedsætte risikoen for at forurene vandmiljø. Der stilles derfor påbud vedr. beredskabsplan. Påbud 17) Der skal forefindes en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften. Beredskabsplanen skal være oversat til et sprog, der er forståeligt for de ansatte. Beredskabsplanen skal revurderes en gang årligt og påføres med dato. Nærved uheld skal noteres, og der skal udarbejdes en procedure med henblik på at forebygge situationen fremover. Driftspersonalet skal gøres bekendt med proceduren. Se Bilag 7 Beredskabsplan. 19

20 5 Gener fra husdyrbruget I dette afsnit beskrives de gener, der kan være forbundet med husdyrbruget og det vurderes om der er fremkommet nye oplysninger, som gør at der er uhensigtsmæssige gener forbundet med en uændret drift af husdyrbruget. Dette i overensstemmelse med 39 i husdyrgodkendelsesloven 10. Kommunens vurdering Støj Den hovedsagelige støjkilde stammer fra transporter til og fra ejendommen. Det er også i perioder med markarbejde støj fra store landbrugsmaskiner. Der er i miljøgodkendelsen fra 2006, angivet 1196 transporter til og fra ejendomen. Fluer Landmanden oplyser der fluebekæmpes med Neporex ved behov. Ejendommen har en aftale med Mortalin vedrørende rottebekæmpelse. Kommunen vurderer ikke der skal stilles påbud vedrørende flue og skadedyrsbekæmpelse idet de eksisterende vilkår vurderes at være tilstrækkelige. Fluebekæmpelse er overgået til Århus Universitet, Institut for Agroøkologi. I den gamle miljøgodkendelse fra 2006, er der stillet et vilkår (18), som udgår, idet Statens Skadedyrlaboratorie ikke mere varetager opgaven. Påbud 18) På ejendommen skal der foretages en effektiv fluebekæmpelse og forebyggende foranstaltninger mod fluer. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Støv Der er i den eksisterende godkendelse stillet vilkår om stalde og udenomsarealer skal renholdes, så der ikke ligger spildt foder med videre. Det er også anført at udendørs arealer og veje skal renholdes for jord og foderrester, og man skal være opmærksom på støvgener når der f.eks flyttes foder på ejendommen. Der stilles ikke påbud vedrørende støv. Transport I miljøgodkendelsen fra 2006 er det anslået ca transporter til og fra ejendommen. Der er ikke sket ændringer vedr. transporter til og fra ejendommen og derfor stilles der ikke påbud vedrørende transport til og fra ejendommen. 10 Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug LBK nr af 04/12/

21 6 Vilkår fra eksisterende miljøgodkendelse I dette afsnit redegøres der for vilkår fra den eksisterende miljøgodkendelse. Disse vilkår videreføres fra den eksisterende miljøgodkendelse, men det skal bemærkes at der hvor Vojens Kommune, skal der fremover forstås Haderslev Kommune, idet denne blev kommunesammenlagt i Vilkår fra eksisterende miljøgodkendelse som erstattes med nyt og udgår: Vilkår fra eksisterende miljøgodkendelse som fastholdes: 21

22 22

23 Ovenstående vilkår i miljøgodkendelsen fra 2006 fastholdes. Bemærk at disse vilkår ikke kan påklages. 23

24 7 Bilag Bilag 1 Grundlag for vilkår og lovgivning Bilag 2 Oversigt over vilkår og påbud Bilag 3 Oversigtskort over anlæg Bilag 4 BAT beregninger Bilag 5 Kapacitetserklæring Bilag 6 Kategori 1 og 2 natur i forhold til anlæg Bilag 7 - Beredskabsplan

25 Bilag 1 Grundlag for vilkår og lovgivning Gældende lovgivning og generelle regler for driften af landbrugsejendommen og håndtering af diverse produkter anvendt på ejendommen skal være kendte og skal følges af husdyrbruget. Godkendelsens vilkår er meddelt med baggrund i kommunens vurderinger og følgende af Miljøstyrelsens love, bekendtgørelser, vejledninger og orienteringer: Vejledninger Miljøministeriets digitale husdyrvejledning Vejledning 2006 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder Vejledning nr. 6/1997 om kontrol af gyllebeholdere Vejledning om logbog for beholdere med flydende husdyrgødning Vejledning nr. 7/1993 om Erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.m. Vejledning nr. 3/1994 om tilsyn med landbrug Vejledning nr. 12/1992 Om håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde udgivet af FMK Lovgivning Udover vilkårene i denne miljøgodkendelse er husdyrbruget underlagt de til enhver tid gældende bestemmelser i gældende love og bekendtgørelser. Nedenstående liste giver et overblik over gældende lovgivning på afgørelsestidspunktet, samt relevante regulativer og planer, som husdyrbruget endvidere er underlagt. Populærtitler som anvendes i miljøgodkendelsen er angivet i parentes. Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug LOV nr af 20/12/2006 Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug LBK nr af 04/12/2009 (Husdyrgodkendelsesloven). Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse - BEK nr. 879 af 26/06/2010 (Miljøbeskyttelsesloven) Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse LBK nr. 951 af 03/07/2013 (Naturbeskyttelsesloven) Bekendtgørelse af lov om vandløb LBK nr af 30/09/2013 (Vandløbsloven) Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug BEK nr af 08/11/2013 Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. BEK nr 853 af 30/06/2014 (Husdyrgødningsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om affald BEK nr 1309 af 18/12/2012 (Affaldsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand BEK nr af 14/12/2012 Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines BEK nr af 21/12/2011 (Olietanksbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter BEK nr. 408 af 01/05/

26 Bekendtgørelse af museumsloven LBK nr 358 af 08/04/2014 (Museumsloven) Lov om randzoner LOV nr. 591 af 14/06/2011 (Randzoneloven) Regulativ for erhvervsaffald, Haderslev Kommune af 14/06/2012. Regulativ og yderligere oplysninger kan findes på -> Erhverv -> Erhvervsaffald (Regulativ for erhvervsaffald) Kommuneplan 2013, Haderslev Kommune. Kommuneplanen kan finde på kommuneplan2013.haderslev.dk Regionplan , Sønderjyllands Amt. Regionplanen der i dag er ophævet til landsplandirektiv kan findes på naturstyrelsens hjemmeside. 26

27 Bilag 2 Oversigt over vilkår og påbud 1) Ophør af husdyrbruget skal meddeles til Haderslev Kommune. 2) Ved ophør af husdyrbruget skal der foretages en oprydning, som kan accepteres af Haderslev Kommune, herunder tømning af gyllebeholder, fortank med rørsystemer, gyllekanaler/kummer mv. rengøring af staldanlæg og bortskaffelse af kemikalier og sprøjtemidler til godkendt modtager mv. Alle staldafsnit og opbevaringsanlæg skal tømmes for husdyrgødning, der bortskaffes efter regler om udbringning af husdyrgødning. Alle opbevaringsanlæg til foder skal tømmes. Gyllebeholdere, der er opført uden tilknytning til de øvrige bygninger og som tages ud af brug, skal fjernes. Alle olietanke der anvendes i forbindelse med driften af staldene skal tømmes. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald mv. skal bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer. 3) Gyllebeholder nr LA , på m 3, skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med invendigt skørt. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle samt fjernelse af bundfald. Efter endt omrøring og udbringning skal overdækningen lukkes umiddelbart efter. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Kommunen underrettes straks herom. 4) Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 5) Vask af gyllevogn/sprøjteudstyr foregår på befæstet areal med opsamling i tæt beholder, dog må vask af sprøjteudstyr ske i marken i henhold til gældende regler. 6) I staldafsnit ST og ST skal der i gangarealet installeres skrabere. 7) Der skal hver dag foretages skrabninger hver fjerde time. 8) Tværgange som ikke skrabes automatisk, skal hver dag rengøres manuelt mindst 2-3 gange. 9) Skraberen skal være forsynet med timer. 10) Skraberen skal vedligeholdes i overesstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget. 11) Vedrørende skrabeanlæg: Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. 12) Vedrørende skrabeanlæg: Tilsynsmynsmyndigheden skal undererttes ved driftsstop, der har en varighed af mere end 1 uge. Kommunen vurderer ejendommen lever op til BAT vedrørende foder idet der udarbejdes foderplaner, der udtages analyser af foderet og foderplaner tilpasses. Der bruges ikke fodertiltag som virkemiddel for ammoniakreduktion, og der stilles derfor ikke påbud vedrørende foder. 13) Der skal foretages en årlig opgørelse af energiforbruget der medgår direkte til husdyrproduktionen. 27

28 14) Forbruget skal registreres i en driftsjournal. Driftsjournalen skal opbevares i fem år og skal fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende. 15) Der skal foretages en årlig opgørelse af det vandforbrug, der medgår direkte til husdyrproduktionen såsom dyrenes drikkevand og vask af stald. 16) Forbruget skal registreres i en driftsjournal. Driftsjournalen skal opbevares i fem år og skal fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende. 17) Der skal forefindes en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften. Beredskabsplanen skal være oversat til et sprog, der er forståeligt for de ansatte. Beredskabsplanen skal revurderes en gang årligt og påføres med dato. Nærved uheld skal noteres, og der skal udarbejdes en procedure med henblik på at forebygge situationen fremover. Driftspersonalet skal gøres bekendt med proceduren. Se Bilag 7 Beredskabsplan. 18) På ejendommen skal der foretages en effektiv fluebekæmpelse og forebyggende foranstaltninger mod fluer. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. 28

29 29

30 30

31 Bilag 3 Oversigtskort over anlæg 31

32 Bilag 4 BAT beregninger 32

33 33

34 Bilag 5 Kapacitetserklæring 34

35 35

36 Bilag 6 Kategori 1 og 2 natur i forhold til anlæg 36

37 Bilag 7 - Beredskabsplan , Mette Lysbeck Madsen Lilholtvej 6, 6500 Vojens Miljørådgiver Birgitte Madsen Opdateret, den 31. juli 2014 Beredskabsplan for Mette Lysbeck Madsen Lilholtvej Vojens Tlf mobilnr Udarbejdet den:5. marts

38 Indholdsfortegnelse: Telefonnumre Brand- og evakuering.. 5 Overløb af gylle.. 6 Kemikalie- og oliespild Stophaner og hovedafbrydere. 8 Strømsvigt. 9 Transport af bekæmpelsesmidler Udarbejdet under oplysninger af ejer samt: Birgitte Madsen Miljørådgiver Billundvej Vojens Tlf

39 Denne beredskabsplan er udarbejdet som en del af ejendommens miljøgodkendelse med det formål at stoppe og begrænse evt. uheld med konsekvenser for det omgivne miljø. Planens indhold skal være kendt af gårdens ansatte mm og den skal udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand og lignende. Beredskabsplanen revideres/kontrolleres mindst 1 gang om året og skal være let tilgængelig og synlig. Beredskabsplanen findes i 2 eksemplarer: Forrum i stalden. Kontoret i stuehuset. Kort Materiale: Bagerst er der oversigts kort over ejendommen mm. med angivelse af: 1. Mark- og drikkevandsboringer/brønde 2. Kemikalielager(f.eks. bekæmpelsesmidler, handelsgødning, svovlsyre til forsuring m.v.) 3. Dieseltanke og olietanke (overjordiske og nedgravede) 4. Drænbrønde/regnvandsbrønde/afløb Ingen 5. Udløbspunkter til vandløb/jord fra dræn Ingen 6. Slukningsmateriel og åndedrætsværn 7. Afbrydere strøm, vand, anlæg og diverse pumper mm 8. Trykflaskeoplag af f.eks. Flaskegas, stationære F-gasbeholdere, svejseanlæg m.v. 9. Flugtveje for dyr/frigørelse mm. HUSK Ved store uheld ring altid 112, ved mindre uheld ring altid til miljømyndighederne. Er man i tvivl ring 112. Efter f.eks. brand tag kontakt med miljømyndighederne med hensyn til genopbygning af stald mm. 39

40 TELEFON NUMRE Nærmeste telefon står i stuehuset og har nr Miljømyndighederne kontaktes på Falck kontaktes på Brandvæsen kontaktes på 112 Lægevagt kontaktes på Tandlægevagt kontaktes på Landboforening kontaktes på Dyrlæge kontaktes på (Sommersted) Foderstof kontaktes på (Ewers) Elektriker kontaktes på (Skrydstrup El) Smeden (tunge opgaver) kontaktes på Smeden (mindre opagver)kontaktes på (Kusk og Nissum) (Lundsbæk Boh Jürgensen) VVS/køleteknik kontaktes på (Agri teknik) Leverandør af EL kontaktes på (SE) 40

Revurdering af miljøgodkendelse Ribevej 84, 6500 Vojens

Revurdering af miljøgodkendelse Ribevej 84, 6500 Vojens Revurdering af miljøgodkendelse Ribevej 84, 6500 Vojens Jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 27. april 2015 Haderslev Kommune Datablad Revurdering

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens

Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens Jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 29. november 2013 Haderslev

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Maugstrupvej 9, 6500 Vojens

Tillæg til miljøgodkendelse af Maugstrupvej 9, 6500 Vojens Tillæg til miljøgodkendelse af Maugstrupvej 9, 6500 Vojens Jf. 11,3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) xx. xxxx 2015 Haderslev Kommune Indhold_Toc410905347

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af. Kobbelskov, Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev

Tillæg til miljøgodkendelse af. Kobbelskov, Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev UDKAST Tillæg til miljøgodkendelse af Kobbelskov, Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev 12 stk. 3 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Xxx xxx 2013 Haderslev Kommune

Læs mere

Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen

Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen Dato for godkendelsen: 18. juni 2015 Husdyrbruget: Mosegård CHR-nr. 108469 CVR-nr: 27194303 Matr. nr., ejerlav Husdyrbrugets adresse: Ejer og ansøger

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug

12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug 12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug kvægbruget Hedevej 24, 9430 Vadum Godkendelsesdato / offentliggørelse: 7. januar

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægproduktion

Miljøgodkendelse af kvægproduktion Dato: 05-01-2015 Miljøgodkendelse af kvægproduktion Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse Januar 2015 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk Journalnr.:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro

Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro efter 12, 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 1572 af 20. december 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 19. september 2008

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 19. september 2008 Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Søren Christensen Ånumvej 150 6900 Skjern Sagsbehandler Dorthe Juul Direkte telefon 9974 1517 E-post dorthe.juul@rksk.dk Dato Sagsnummer

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Vejbjerggård Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer den 27. juli 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486

Læs mere

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 31-07-2013 Sagsnr.: 11/44250 Dok.nr.: 61 Kontakt: Tina Ketelsen

Læs mere

Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg

Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg Søgård Andelsbrug Blåbjergvej 1 7280 Sdr. Felding Afgørelsesdato: 25.

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

Fordeling af dyr Antal, alder, staldsystem Planlagt 875- søer (244 stipladser), farestald, kassestier, delvis spaltegulv

Fordeling af dyr Antal, alder, staldsystem Planlagt 875- søer (244 stipladser), farestald, kassestier, delvis spaltegulv 74506417, I/S Skovgård Skovgårdvej 15, 6500 Vojens Miljørådgiver Marina Berndt Opdateret, den 25. august 2014 Bygning Stald 1 ST-235154 Nu 875- søer (244 stipladser), farestald, kassestier, delvis spaltegulv

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast Miljøgodkendelse af husdyrbruget Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: [dag]. [mdr.] [år] 1 2 Ib Nielsen Toftlundvej

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Datablad...4 1. Resumé og samlet vurdering...5

Læs mere

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE.

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE. Version 2 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune revurderer hermed miljøgodkendelse af d. 6. december 2005 af husdyrbruget Langager 2, 6430 Nordborg efter 17 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget. Rude Havvej 55 8300 Odder. I henhold til 12 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug

MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget. Rude Havvej 55 8300 Odder. I henhold til 12 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget Rude Havvej 55 8300 Odder I henhold til 12 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Udarbejdet af: Odder Kommune Afdelingen for Miljø Rådhusgade

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Kim Gohr Nielsen Vennervej 28, Velling 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Inga-Merethe Plauborg Larsen Direkte telefon 9974 1543 E-post

Læs mere

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen.

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen. Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 06-05-2015 Sagsnr.: 14/32199 Dok.løbenr.: 121295/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 31-07-2015 Sagsnr.: 15/9646 Dok.løbenr.: 181868/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktionen. Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup

Miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktionen. Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktionen på Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup Nedermøllen Balling A/S v/gert Vestergaard Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup 1 Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere