Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande"

Transkript

1 Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 7. januar 2008 for svinebruget Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: 29. april 2010

2 - 2 -

3 Finn Jensen Bøllundvej Brande Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 7. januar 2008 for svinebruget, Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande Den 7. januar 2008 meddelte Ikast-Brande Kommune miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktionen fra 269,3 til 323,6 DE 1, svarende til 1374 søer, 200 sopolte ( kg) og 2 heste (under 300 kg) i ansøgt drift. Denne besætning svarer til 322,6 DE efter de nye dyreenhedsberegninger, som trådte i kraft 1. august 2009 (ændringsbekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009). Ansøgning Ikast-Brande Kommune har den 8. december 2008 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse af 7. januar 2008 for svinebruget, Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande (i det følgende omtalt som tillæg til miljøgodkendelse), matrikel nr. 3 d, m.fl., St. Langkær By, omhandlende følgende: Udvidelse af dyreholdet fra 322,6 til 365,5 DE i svin og heste, svarende til en ændring fra en årlig produktion på: søer i stalde med delvist spaltegulv sopolte ( kg) i stalde med delvist spaltegulv - 2 små heste (under 300 kg) til en årlig produktion på: søer i stalde med delvist spaltegulv sopolte ( kg) i stalde med delvist spaltegulv - 2 små heste (under 300 kg) Tillægget til miljøgodkendelsen omfatter ejendommen Bøllundvej 15, 7330 Brande, hvor alle dyrene er opstaldet. Der er ikke ændringer i de i miljøgodkendelse af 7. januar 2008 anmeldte udbringningsarealer, men der foretages alligevel en ny vurdering af udbringningsarealerne, idet en lovændring vedrørende fastsættelse af udnyttelsesprocent for væskefraktionen af forarbejdet gylle, jævnfør 21 i Bekendtgørelse nr. 751 af 15/07/2009 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2009/2010, får konsekvenser for vurderingen af ejendommens udbringningsarealer. Der er således foretaget arealvurdering i henhold til nye vedtagne Kommuneplaner for henholdsvis Ikast-Brande 1 DE = dyreenhed. 1 DE er lig med 100 kg kvælstof (N) fra gødningsopbevaringslageret

4 og Vejle Kommuner, samt eventuelle ændringer i udpegninger i henhold til de generelle beskyttelsesniveauer. Nærværende tillæg til miljøgodkendelse ændrer ikke i miljøvurderingen og de stillede vilkår i miljøgodkendelse af 7. januar 2008, som fortsat er gyldig, dog pånær vilkår 6.2. Ikast-Brande Kommune har kontrolleret, at der er overensstemmelse mellem ansøgningen og kommunens registreringer, se vedhæftede Baggrund for afgørelsen om tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 7. januar 2008, for svinebruget, Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Ikast-Brande Kommune godkender hermed udvidelse af dyreholdet fra søer, 200 sopolte ( kg) og 2 små heste til søer, 100 sopolte ( kg) og 2 små heste, svarende til maksimalt 365,5 DE i svin efter ændringen, på ejendommen beliggende Bøllundvej 15, 7330 Brande, matrikel nr. 3d, m.fl., St. Langkær By, Brande. Udvidelsen foregår i det eksisterende produktionsanlæg. Afgørelsen om tillæg til miljøgodkendelse er truffet på grundlag af ansøgningen - herunder af de beregningsmodeller, der indgår i IT-ansøgningssystemet på med det beregningsgrundlag og de normtal, som lå til grund for ansøgningssystemet i februar Derudover er afgørelsen truffet på baggrund af kommunens registreringer og vurderinger, jævnfør Baggrund for afgørelsen om tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 7. januar 2008, for svinebruget, Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande. Tillæg til miljøgodkendelsen meddeles i henhold til 12 i Lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt reglerne i Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug. Da der på baggrund af Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven) endnu ikke foreligger vedtagne Vand- og Natura 2000-planer med tilhørende kommunale handleplaner er projektet som udgangspunkt vurderet ud fra de generelle beskyttelsesniveauer i bilag 3 i Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Der gøres opmærksom på, at tillægget til miljøgodkendelse ikke fritager fra krav om eventuel tilladelse, godkendelse, dispensation eller lignende efter anden lovgivning og for andre bestemmelser. Vilkår Tillæg til miljøgodkendelsen meddeles på nedennævnte vilkår. Konkrete bestemmelser i lovgivningen, som generelt er gældende for husdyrbruget, er ikke nævnt i dette tillæg til miljøgodkendelse. De stillede vilkår i miljøgodkendelse af 7. januar 2008 er stadig gældende for samtlige anlæg og udbringningsarealer tilhørende bedriften, på nær vilkår 6.2. Følgende ekstra vilkår stilles via nærværende tillæg til miljøgodkendelse: - 4 -

5 1. Vilkår mht. anlæg 1.1. Der skal forefindes en til enhver tid opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekvenser for det omgivende miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften (bilag 2). Planen skal foreligge senest tre måneder efter afgørelse af tillæg til miljøgodkendelse Lugtgener i forbindelse med gylleseparering skal nedbringes ved at lukke døre og tætne åbninger på anlægget, hvor lugt kan spredes til omgivelser Såfremt der efter Ikast-Brande Kommunes vurdering opstår væsentlige lugtgener, som vurderes at være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan Ikast-Brande Kommune meddele påbud om, at der skal udarbejdes og gennemføres et projekt med foranstaltninger, som minimerer generne Der skal på ejendommen foretages en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse. Såfremt der efter Ikast-Brande Kommunes vurdering opstår væsentlige gener for omgivelserne fra opformering af fluer eller skadedyr på husdyrbruget, kan Ikast-Brande Kommune meddele påbud om, at der skal udarbejdes og gennemføres et projekt med foranstaltninger svarende til de til enhver tid gældende retningslinjer fra Statens Skadedyrslaboratorium. 2. Vilkår mht. arealer: 2.1. Gylle fra 539,4 DE separeres, hvorved der fjernes 32 % N og 60 % P, mens gylle fra de øvrige 66,8 DE udspredes som uforarbejdet gylle på økologiske gylleaftalearealer. Fiberfraktionen fra det forarbejdede gylle svarende til 188,4 DE, opbevares under overdækning, indtil det overføres til biogasanlæg Markerne med marknr. 1e, 2, 54, 30, 3 er registreret som fosforklasse III. På disse marker skal der være balance i tilførsel og fraførsel af fosfor. Der må anvendes fosforholdig handelsgødning op til balance. Fosforbalancen skal kunne dokumenteres via gødningsplaner. Egenkontrol Anvendelsen af egenkontrol er beskrevet i miljøgodkendelsen. Der er ikke forhold i dette tillæg, der ændrer på kommunens vurdering i miljøgodkendelsen. Anvendelse af bedste tilgængelige teknik BAT 2 Anvendelsen af BAT er beskrevet i miljøgodkendelsen. Der er ikke forhold i dette tillæg, der ændrer på kommunens vurdering i miljøgodkendelsen. I Baggrund for afgørelsen om tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 7. januar 2008, for svinebruget, Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande forefindes en nærmere redegørelse for BAT. 2 BAT= Best Available Technique (bedste tilgængelige teknik), som skal anvendes jævnfør EU's IPPC-direktiv (IPPC = Integrated Pollution Prevention and Control)

6 Tillæggets gyldighed Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 7. januar 2008 meddeles d. 29. april 2010, og udvidelsen af dyreholdet skal være afsluttet senest to år fra denne dato, jævnfør 33 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Hvis tillægget ikke udnyttes helt eller delvist i tre på hinanden følgende år, bortfalder den del af tillægget, som ikke har været udnyttet i de pågældende tre år. Tillægget har en retsbeskyttelsesperiode på otte år, hvorefter det skal revurderes. Efter første gyldighedsperiode revurderes miljøgodkendelsen og samtlige tillæg som en samlet enhed hvert 10 år. Tillæggets vilkår skal overholdes fra den dato, hvor tillægget er meddelt, medmindre andet fremgår af de enkelte vilkår. Kommunens samlede miljøvurdering og begrundelse for afgørelsen Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af det oplyste: at ansøger træffer de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget og til at modvirke eventuelle skadelige virkninger på miljøet at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne at de kort- og langsigtede miljøpåvirkninger og den samlede miljøpåvirkning fra husdyrbrugets produktion vil begrænses til et acceptabelt niveau, når de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og de supplerende vilkår for tillægget til miljøgodkendelsen overholdes at udvidelsen af husdyrbrugets produktion overordnet betragtet ikke nødvendigvis medfører en øget husdyrproduktion og en øget miljøpåvirkning i regionen, idet strukturudviklingen går mod færre men større bedrifter. Den kumulerede, regionale effekt af husdyrbrugets udvidelse og andre bedrifters udvidelser og deres øgede miljøpåvirkning vil formentlig samlet set helt eller delvist blive modvirket af en nedgang i husdyrproduktionen på andre bedrifter at husdyrbruget - under overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og af de supplerende vilkår for tillægget til miljøgodkendelsen - vil anvende den bedste tilgængelige teknik at produktionen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af: - nabobeboelser - Natura 2000-områder 3 og natur i øvrigt - overfladevand 3 Natura 2000-områder: Internationale naturbeskyttelsesområder udpeget på baggrund af EU's habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver

7 - nitratfølsomme indvindingsområder - landskabelige værdier og værdifulde kulturmiljøer Ikast-Brande Kommunes afgørelse begrundes med ovenstående vurdering, og med at de generelle afstandskrav samt de generelle beskyttelsesniveauer i bilag 3 i Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug overholdes. Se endvidere vedlagte Baggrund for afgørelsen om tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 7. januar 2008, for svinebruget, Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande med tilhørende bilag. Offentliggørelse Ansøgningen blev, sammen med ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Bøllundvej 3, offentliggjort ved annoncering i Focus (tillæg til Brande Bladet og Ikast Avis) den 8. juli Offentliggørelsen gav anledning til, at en enkelt borger i lokalområdet indsendte en bemærkning til de to ansøgninger. Udkastet til afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse blev sendt i høring den 17. marts 2010 hos alle, der er parter i sagen (herunder omboende indenfor konsekvensradius, gyllemodtagere, bortforpagtere af udbringningsarealer, samt andre der har bedt om det) med 6 ugers frist til at indsende eventuelle kommentarer. Der er ikke modtaget nogen kommentarer indenfor høringsperioden. Afgørelsen om tillæg til miljøgodkendelse er truffet den 29. april 2010, og offentliggøres i Focus tirsdag den 11. maj Klagevejledning Der kan efter kapitel 7 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug klages over kommunens afgørelse. Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen - det vil sige senest ved kontortids ophør tirsdag den 8. juni Følgende kan klage: Ansøger, Miljøministeren, Sundhedsstyrelsen samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Ikast-Brande Kommune, Miljøafdelingen, Centerparken 1, 7330 Brande, eller pr. til Klagen vil her fra blive sendt videre til Miljøklagenævnet, der er klagemyndighed. Ansøger vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. Miljøklagenævnet kan bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. Udnyttelse af godkendelsen i klageperioden, og imens eventuel klage behandles, sker derfor på eget ansvar. Dog må byggeri, som ikke ligger i tilknytning til eksisterende bygninger ikke påbegyndes i klageperioden og såfremt afgørelsen påklages, har klagen opsættende virkning på udnyttelsen af godkendelsen. Ifølge 90 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kan afgørelsen desuden prøves ved domstolene. Et eventuelt sagsanlæg skal anlægges inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort

8 Med venlig hilsen Jesper Hahn-Pedersen Myndighedschef / Hanne Binderup Jacobsen Miljømedarbejder Bilag: Baggrund for afgørelsen om tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 7. januar 2008, for svinebruget, Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande, inkl. bilag Kopi af udkast til afgørelse inkl. bilag sendt til nedenstående: Ansøger: Finn Jensen, Bøllundvej 15, 7330 Brande Konsulent: Jysk Landbrugsrådgivning v/ Peter Aalykke Jensen, Landbovej 4, 6650 Brørup, Bortforpagtere af arealer, samt ejere af aftalearealer, der indgår i miljøgodkendelsen: Flemming Hvelplund, Bøllundvej 7, 7330 Brande Bent Rasmussen, Bøllundvej 17, 7330 Brande Kurt Pedersen, Skerrisvej 7, 7330 Brande Jan Pedersen, Sdr. Askærvej 8, 7330 Brande Mogens Hansen, Bøllundvej 53, 7323 Give Kristian Knudsen, Skerrisvej 15, 7330 Brande Morten Skjærris, Langkærvej 39, 7330 Brande William Axelsen, Alkærlundvej 8, 7330 Brande Omboende indenfor konsekvensområde: Lone Maibritt Nielsen, Bøllundvej 12, 7330 Brande Henrik Zacho Daugaard, Bøllundvej 16, 7330 Brande Tor Zachariassen, Bøllundvej 20, 7330 Brande (landbrugspligt) John Mouritsen,Bøllundvej 24, 7330 Brande (landbrugspligt) Flemming Hvelplund, Bøllundvej 7, 7330 Brande (landbrugspligt) Bent Aagaard Rasmussen, Bøllundvej 17, 7330 Brande (landbrugspligt) Øvrige sagsparter samt andre, der har ønsket udkastet tilsendt på baggrund af den indledende offentliggørelse af ansøgningen og/eller har kommenteret ansøgningen: Günther Vilhelm Jahns, Langkærvej 11, 7330 Brande Kopi af afgørelsen inkl. bilag sendt til: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1, 1651 København V

9 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø Danmarks Sportsfiskerforbund, Den centrale miljøafdeling, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle Vandområdedistrikt 5, Miljøkoordinator Leif H. Poulsen, Rosenhøj 16, 8670 Låsby - Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark v./ Formand Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 København K Miljøcenter Ringkøbing, Holstebrovej 31, 6950 Ringkøbing Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg Vejle Kommune, Vedelsgade 17, 7100 Vejle, att. Jacob Nygaard-Pedersen - Jysk Landbrugsrådgivning v/ Peter Aalykke Jensen, Landbovej 4, 6650 Brørup - Günther Vilhelm Jahns, Langkærvej 11, 7330 Brande - 9 -

10 - 10 -

11 Baggrund for afgørelsen om tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 7. januar 2008 for svinebruget, Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande. Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Ikke-teknisk resumé Ansøger, ejerforhold og konsulentoplysninger Lovgivningsmæssig baggrund Vurdering af miljøpåvirkning fra anlægget Anlæggets beliggenhed Anlæggets indretning Besætningssammensætning og staldtype Husdyrgødningsproduktion og opbevaringsanlæg Ammoniakfordampning fra stald og gødningsopbevaringslager Ammoniak og natur Lugtgener fra produktionsanlægget Ressourceforbrug og øvrige miljøpåvirkninger fra produktionsanlægget Vandforbrug Afledning af vand Spildevand fra rengøring Tagvand Befæstede arealer Energiforbrug Foderstoffer Kemikalier m.v Affald Skadedyr Støv Støj Lys Transporter til og fra anlægget Anvendelse af bedste tilgængelige teknik BAT - i forhold til anlægget BAT i forhold til management BAT i forhold til foder BAT i forhold til staldindretning BAT i forhold til vand- og energiforbrug BAT i forhold til opbevaring og behandling af husdyrgødning Vurdering af miljøpåvirkning fra udbringningsarealer Udbringningsarealernes beliggenhed Harmonikrav, tildeling af husdyrgødning og udbringningsmetode Forbrug af handelsgødning, kemikalier m.m Lugt-, støv- og støjgener fra udbringningsarealer Grundvand Overfladevand Kvælstofudvaskning Fosforoverskud Gældende målsætninger Natur Beskyttede naturtyper Natura 2000-områder Plante- og dyrearter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV-arter) Anvendelse af bedste tilgængelige teknik BAT i forhold til udbringningsarealer Landskabelige og kulturhistoriske forhold Landskab Kulturhistorie Udbringningsarealer i Vejle Kommune Alternative muligheder, 0-alternativet og ophør af driften Bilagsfortegnelse

12 - 12 -

13 1. Indledning 1.1. Ikke-teknisk resumé Finn Jensen søger om at udvide husdyrholdet på Bøllundvej 15 fra søer med 200 sopolte ( kg) og 2 heste til søer, 100 sopolte ( kg) og 2 heste, svarende til en ændring i dyreenheder (DE) fra 322,6 til 365,5 DE. Udvidelsen sker på Bøllundvej 15, 7330 Brande indenfor de eksisterende fysiske rammer. Ikast-Brande Kommune skal i henhold til bl.a. Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug vurdere om den ansøgte udvidelse og fremtidige drift kan gennemføres uden væsentlige virkninger på miljøet. Kommunen vurderer, at udvidelsen kan gennemføres med de stillede vilkår og derfor udarbejdes dette tillæg til miljøgodkendelse, som beskriver kommunens grundlag for afgørelsen, vurderinger og de vilkår som kommunen har stillet til den fremtidige drift. Der sker ikke nævneværdige ændringer i ejendommens udbringningsarealer, men da der er ændringer i beregningsforudsætninger vedrørende udbringningsarealerne, er der foretaget en ny miljøvurdering af arealerne. Eksisterende og fremtidige bygninger med besætning, anlæg til opbevaring af foder og husdyrgødning er vurderet i forhold til bl.a.: ammoniakfordampning, lugt, lys, støj og støv fra stalde og opbevaringsanlæg opbevaring og bortskaffelse af bl.a. affald og kemikalier forbrug af vand, energi og hjælpestoffer anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) landskab. Tillægget og den tilhørende miljøgodkendelse af husdyrbruget, Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande, regulerer driften i otte år, hvorefter begge revurderes på baggrund af de erfaringer, der har været med driften, og den udvikling, der har været i metoder til reduktion af miljøpåvirkningen Ansøger, ejerforhold og konsulentoplysninger Anlægget: Adresse: Bøllundvej 15, 7330 Brande Ejendomsnummer: Matrikelnummer: 3d, m.fl. St. Langkær CVR-nummer: CHR-nummer: P-nummer: Ansøger/ejer/driftsherre: Navn: Finn Jensen Adresse: Bøllundvej 15, 7330 Brande Telefonnummer: Mobilnummer:

14 Konsulent: Navn: Peter Aaalykke Jensen Adresse: Landbovej4, 6650 Brørup Telefonnummer: Mobilnummer: Lovgivningsmæssig baggrund I miljøgodkendelsen er der redegjort for konsekvenserne af at udvide husdyrholdet på bedriften, og for påvirkningen af miljøet i bred forstand. Bedriften har ikke biaktiviteter, der i sig selv er omfattet af IPPCdirektivet. Nærværende tillæg til miljøgodkendelse ændrer ikke i miljøvurderingen og de stillede vilkår i miljøgodkendelse af 7. januar 2007, som fortsat er gyldig, pånær vilkår 6.2. Tillægget og miljøgodkendelsen er udarbejdet efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 2. Vurdering af miljøpåvirkning fra anlægget 2.1. Anlæggets beliggenhed Ejendommens eksisterende og planlagte produktionsanlæg ligger samlet på adressen Bøllundvej 15, 7330 Brande. Ansøger lejer endvidere en gyllebeholder på Bøllundvej 17, som anvendes til opfyldelse af krav til opbevaringskapaciteten vedrørende produktionen på Bøllundvej 15. Faktaboks Jævnfør 20 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal kommunen sikre sig, at risikoen for forurening eller væsentlige gener for omgivelserne begrænses, hvis et anlæg ligger mindre end 300 meter fra: - en beboelsesbygning på en ejendom uden landbrugspligt, der ligger i en samlet bebyggelse 4 i landzone, og som har en anden ejer end driftsherren - et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde - et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. Det samlede produktionsanlæg ligger ca. 2,3 km syd for byzonen til Brande. Afstanden fra det nærmeste staldhjørne til nærmeste nabobeboelse, Bøllundvej 20, er ca. 215 meter i sydvestlig retning. Denne 4 Ved en samlet bebyggelse forstås, at der inden for en afstand af 200 m fra beboelsesbygningen ligger mere end 6 andre beboelsesbygninger på hver sin samlede faste ejendom. Beboelsesbygninger på ejendomme med landbrugspligt efter Landbrugslovens regler samt beboelsesbygninger, der ejes af driftsherren, medregnes ikke

15 ejendom er omfattet af landbrugspligt. Afstanden fra det nærmeste staldhjørne til nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt, Bøllundvej 16, er ca. 230 meter i nordvestlig retning. Derudover gælder en række generelle afstandskrav - se tabel 1: Tabel 1. Generelle afstandskrav - jævnfør 6 og 8 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug - samt aktuelle afstande fra husdyrproduktionsanlægget på Bøllundvej 15, 7330 Brande Generelle afstandskrav, m Aktuel afstand Ikke-almene vandforsyningsanlæg 25 9 Almene vandforsyningsanlæg 50 >2000 Vandløb (herunder dræn) og søer Offentlig vej og privat fællesvej 15 4 Levnedsmiddelvirksomhed 25 >2000 Beboelse på samme ejendom Naboskel Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. 50 >2000 Nabobeboelse, Bøllundvej 20, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune konstaterer: at det samlede produktionsanlæg vil ligge mere end 300 meter fra : - en beboelsesbygning på en ejendom uden landbrugspligt, der ligger i en samlet bebyggelse i landzone, og som har en anden ejer end driftsherren - et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde - et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. at de generelle afstandskrav, som nævnt i tabel, 1 er overholdt, pånær afstanden til egen drikkevandsboring og afstanden til privat fællesvej. Idet der er tale om udvidelse i eksisterende produktionsanlæg, er der tidligere givet dispensation til overskridelse af disse afstandskrav

16 Ikast-Brande Kommune vurderer: at risikoen for forurening eller væsentlige gener for omgivelserne fra anlægget begrænses, når de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug samt de supplerende vilkår for miljøgodkendelsen overholdes at der fortsat kan dispenseres fra afstandskravet til drikkevandsboring og privat fællesvej, idet det vurderes at de fornødne forholdsregler er imødekommet. at overholdelsen af de øvrige generelle afstandskrav i kombination med overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og af de opstillede vilkår for miljøgodkendelsen vil sikre de pågældende vandforsyningsanlæg, vandløb m.m. samt boligområder m.v. tilstrækkeligt mod væsentlige gener eller forurening fra husdyrbrugets anlæg. Se desuden kommunens vurdering i afsnit 2.5 og Anlæggets indretning Ansøgers oplysninger Produktionsudvidelsen foretages i det eksisterende produktionsanlæg på Bøllundvej 15, 7330 Brande. Anlægget er nærmere beskrevet i miljøgodkendelse af 7. januar En oversigt over anlæg m.m. fremgår af tabel 2 og 3. Se endvidere situationsplan i bilag 3. Tabel 2. Oversigt over bygninger, Bøllundvej 15, 7330 Brande Bygning nr. Anvendelse Størrelse i m 2 Gulvprofil Antal båse/stipladser eller 1 Stuehus Løbestald 400 Delvis spalte Poltestald 182 Delvis spalte 70 4 Drægtighedsstald 5 Lade/drægtig hedsstald 6 Løbe/drægtig hedsstald 7 Forrum/teknik rum dyr 640 Delvis spalte Fast gulv/delvis spalte Delvis spalte Fast gulv - 8 Farestald 2191 Delvis spalte Løbe/drægtig hedsstald 2511 Delvis spalte

17 Tabel 3. Oversigt over opbevaringsanlæg i ansøgt drift, Bøllundvej 15, 7330 Brande Anlæg Byggeår m 2 /m 3 Afløb til Seneste 10 års Overdækning beholderkontrol 5 Bøllundvej 15 Gyllebeholder telt Gyllekanaler 2001/ gyllebeholder - - Bøllundvej 17 Gyllebeholder flydelag Gyllebeholder er bestilt flydelag Ud over ovennævnte opbevaringsanlæg foreligger der en opbevaringsaftale vedrørende to gyllebeholdere på henholdsvis 995 m 3 og 875 m 3 på Bøllundvej 17, hvoraf den mindste beholder mangler beholderkontrol. Der er anmodet om kontrol d. 7. juli 2009, og rykket for udførelse af kontrollen, hvilket ikke er muligt pga. vinterens vejrlig. Der er således en opbevaringskapacitet på m 3 på ejendommen, Bøllundvej 15, 7330 Brande. Eneste befæstede areal på ejendommen, hvorfra der opsamles vand, er udleveringsrampen, hvorfra vand afledes til gyllebeholder Besætningssammensætning og staldtype Ansøgers oplysninger Besætningssammensætningen, fordelt på staldtype samt husdyrbrugets årlige produktion ved den nuværende og den ansøgte drift, fremgår af tabel 4. Tabel 4. Besætningssammensætning, staldtype og årlig produktion i nudrift og ansøgt drift, Bøllundvej 15, 7330 Brande. Husdyrtype, mdr./ Nudrift Ansøgt Stald- og gulvtype* vægtklasse Antal DE Antal DE Søer Delvis spaltegulv , ,11 Sopolte Delvis spaltegulv 200 2, ** Heste under 300 kg dybstrøelse 2 0,43 2 0,43 I alt - 322,63-365,54 * jævnfør ansøgningssystemet **Efter udvidelsen er antallet af sopolte reduceret til 100 i vægtklassen kg i henhold til Husdyrgødningsbek. bilag 1 er normalt tillæg af polte større end 102 kg indregnet i antallet søer. Kommunens vurdering For et husdyrbrug kan der være en vis variation i den årlige produktion og i fordelingen af de enkelte dyretyper hen over året. Miljøpåvirkningen er forskellig fra dyretype til dyretype og fra staldtype til staldtype, hvorfor miljøvurderingen afhænger af dyresammensætning og fordeling på staldtype. 5 Jævnfør Bekendtgørelse nr. 723 af 12. september 1997 om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand (med senere ændringer), skal åbne og lukkede beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand på mere end 100 m 3 kontrolleres mindst hver 10 år af en autoriseret kontrollør

18 Miljøvurderingen er foretaget ud fra en besætning med en årlig produktion, som angivet i tabel 4, på maksimalt 365,5 DE. Det forudsættes at den årlige produktion: ikke overstiger 365,5 DE sker jævnt fordelt over året maksimalt varierer sammenlagt 10 DE mellem de angivne dyretyper 2.4. Husdyrgødningsproduktion og opbevaringsanlæg Ansøgers oplysninger Den projekterede husdyrproduktion med de pågældende staldtyper giver ifølge beregningen i ITansøgningssystemet på anledning til en samlet årlig husdyrgødningsproduktion på Bøllundvej 15 med et indhold af kvælstof (N) og fosfor (P) på i alt ca.: kg N og kg P. Ansøger driver udover Bøllundvej 15, en anden ejendom, Bøllundvej 3, 7330 Brande. Gyllen fra begge ejendomme separeres, bortset fra en mindre del, som afsættes til økologiske aftagere. Den separerede gylle, som ikke afsættes, udbringes på det samlede ejede og forpagtede areal tilhørende de to ejendomme, som drives i fællesskab. I miljøgodkendelse af 7. januar 2008 var som worst case forudsat, at der blev anvendt et lavteknologisk separeringsanlæg, som fjernede 15 % af N og 60 % af P til fiberdelen. Efterfølgende er der i stedet etableret et Kemira separationsanlæg. Anlægget fjerner 32 % af N og 60 % af P til fiberdelen. Ejendommene separerer gyllen og afsætter årligt fiberdelen fra den separerede gylle, svarende til 188,4 DE. Endvidere afsættes en del af væskedelen fra den separerede gylle til konventionelt drevne gylleaftalearealer, svarende til 153,8 DE. Herudover afsættes kg N og kg P, svarende til 66,8 DE, til økologer. Således har den tilbageværende husdyrgødningsproduktion, til egne og forpagtede arealer, et indhold af kvælstof (N) og fosfor (P) på i alt ca. : kg N og kg P, svarende til 199,44 DE. Husdyrbrugets opbevaringsanlæg og de enkelte anlægs kapacitet fremgår af tabel 3, og husdyrproduktionens tilførsel til anlæggene er opgjort i tabel 5: Tabel 5. Tilførsel til opbevaringsanlæg, Bøllundvej 15, 7330 Brande Tilførsel m 3 /år Opbevaringskapacitet, mdr. Gylle ,6 Rengøring, vandspild 530 Gødningsproduktionen fra den ansøgte besætning på 365,5 DE er beregnet til m³ årligt. Hertil kommer drikkevandsspild og rengøringsvand, samt vand fra udleveringsrampe. I alt tilledes der således gyllebeholderne, ca m³ årligt. Opbevaringskapaciteten for flydende husdyrgødning er på den baggrund beregnet til ca. 10,6 måneder

19 I kapacitetsberegningen er ikke taget hensyn til, at fiberdelen fra størstedelen af gyllen løbende frasepareres, lagres i lukket container og køres bort. Derfor vil opbevaringskapaciteten reelt være større i praksis, end der er angivet her. Der produceres i alt ca. 5 m 3 dybstrøelse fra hestene. Dybstrøelsen kommes i gyllebeholderen eller udbringes direkte fra stalden og ud på marken. Kommunens vurdering Ifølge Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. vil en opbevaringskapacitet svarende til mindst 9 måneders produktion normalt være tilstrækkelig til, at udbringningen og gødningsanvendelsen kan ske i overensstemmelse med de generelle miljøregler. Den øgede mængde spildevand vil sammen med den øgede mængde gylle fra produktionen reducere ejendommens opbevaringskapacitet fra 11,8 mdr. i nudrift til 10,6 mdr. i ansøgt drift. Denne opbevaringskapacitet vurderes at være tilstrækkelig, idet der i beregningen ikke er taget højde for at den faste fraktion fra den separerede gylle, ikke er trukket fra i beregningen. På den baggrund vurderes de 10,6 måneders opbevaringskapacitet, at være tilstrækkelig. Kommunen vurderer samlet set på baggrund af det oplyste: at opbevaring af husdyrbrugets husdyrgødning vil ske på en måde, som er i overensstemmelse med de generelle miljøregler at overholdelsen af de generelle miljøregler, og af de øvrige opstillede vilkår for miljøgodkendelse af 7. jan. 2008, vil medvirke til at begrænse den mulige påvirkning af det omgivne miljø fra opbevaringsanlæggene Ammoniakfordampning fra stald og gødningsopbevaringslager Ansøgers oplysninger Husdyrbruget opfylder det generelle reduktionskrav på 20 % med hensyn til ammoniakfordampning i forhold til det pågældende referencestaldsystem - jævnfør bilag 3 i Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Det generelle ammoniak-reduktionskrav opfyldes bl.a. ved at der er: Gyllekølingsanlæg installeret i den nyeste af de eksisterende løbe-/drægtighedsstalde Overdækning af gyllebeholder Disse tiltag blev etableret i forbindelse med sidste udvidelse, hvor der ammoniakemissionen fra stald og lager blev reduceret væsentlig mere end daværende krav om 15 % reduktion. Da denne udvidelse er relativ lille, har det ikke været nødvendigt at lave yderligere tiltag for at reducere ammoniakemissionen. Af tabel 6 fremgår størrelsen af ammoniakfordampningen fra stald og gødningsopbevaringslager, som den er beregnet med beregningsmodellen i IT-ansøgningssystemet på Ammoniakfordampningen fra det samlede staldanlæg bidrager med ca. 94 % af ammoniakfordampningen fra det samlede produktionsanlæg efter projektets gennemførelse

20 Tabel 6. Ammoniakfordampning fra stald og gødningsopbevaringslager omregnet til kg kvælstof (N) pr år, ansøgt drift, Bøllundvej 15, 7330 Brande Anlæg Kg kvælstof (N) pr år Staldanlæg, eksisterende produktion ca kg N/år Staldanlæg, udvidelsen ca. 533 kg N/år Gyllebeholdere, efter projektets gennemførelse ca. 241 kg N/år Samlet ammoniakfordampning fra stald og lager efter projektets gennemførelse: ca kg N/år Ammoniak og natur Faktaboks Hovedparten af ammoniakfordampningen fra et husdyrbrug vil - afhængigt af flere forhold - på et tidspunkt blive afsat i landskabet i større eller mindre afstand fra kilden. Størstedelen af den ammoniakdeposition (kvælstofnedfald), som direkte kan henføres til et husdyrbrug, vil formentlig ske i terrænet inden for ca. 1 kilometers afstand fra produktionsanlægget. Ammoniakdeposition er som regel til ugunst for opretholdelse af de naturtyper, der kun har brug for en begrænset næringsstofmængde for at kunne trives. Kommunen er forpligtiget til, at vurdere ammoniakdepositionen i forhold til omkringliggende natur. Jævnfør Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, må der ikke foretages ændringer eller udvidelser af husdyrbrug, der ligger mindre end 300 meter fra de naturtyper, som er omfattet af 7 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, hvis det pågældende projekt giver anledning til øget ammoniakfordampning fra produktionsanlægget. Derudover foreskriver de generelle beskyttelsesniveauer, hvor meget ammoniakudledningen maksimalt må øges fra et produktionsanlæg, der ligger mellem 300 og meter fra de nævnte naturtyper. Inden for meters afstand fra husdyrbrugets anlæg findes der ikke beskyttede naturtyper, som er omfattet af 7 i Lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, men der findes en hede og en mose samt flere vandhuller, som er registreret som beskyttet efter 3 i Naturbeskyttelsesloven 6. 3-heden Rækkelund Bjerg er beliggende i en afstand af ca. 890 meter fra Bøllundvej mosen Pilkmose er beliggende i en afstand af ca. 870 meter fra Bøllundvej 15. For en nærmere beskrivelse af de to naturområder henvises til miljøgodkendelse af 7. januar Kommunens vurdering Rækkelund Bjerg og Pilkmose vurderes begge af Ikast-Brande Kommune som naturtyper, der er følsomme overfor en forøgelse i ammoniakdeposition. Pilkmose (som er den mest kvælstoffølsomme af de to naturtyper) blev i forbindelse med miljøgodkendelse af 7. januar 2008 vurderet som værende omfattet af 7 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. Bøllundvej 15 vil således være beliggende indenfor bufferzone II, og må derfor ikke påvirke naturområdet med en mer-deposition på mere end 0,7 kg N/ha/år. 6 Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009 af lov om naturbeskyttelse, (med senere ændringer)

21 En beregning over ammoniakdeposition til Pilkmose viser dog, at merbelastningen i ammoniakdepositionen, som følge af produktionsudvidelsen på Bøllundvej 15, vil være 0,0 kg N/ha/år. Denne beregning er foretaget som en kumuleret beregning af merdepositionen som følge af produktionsudvidelsen i henhold til miljøgodkendelse af 7. januar 2008 og den projekterede udvidelse i henhold til dette tillæg. Hermed vurderer kommunen, at udvidelsen på Bøllundvej 15 ikke i sig selv vil påvirke Pilkmose i så væsentlig grad, at den påvirkes i negativ retning. Kommunens samlede vurdering i forhold ammoniakfordampning fra anlæg Det generelle ammoniakreduktionskrav, som fremgår af Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, er ifølge ansøgningen med de tilhørende beregninger overholdt. Faktaboks Overholdelsen af det generelle ammoniakreduktionskrav og det generelle beskyttelsesniveau beskytter - ifølge intentionerne bag Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug - som udgangspunkt de kvælstoffølsomme naturtyper tilstrækkeligt mod kvælstofpåvirkning fra husdyrbrugs produktionsanlæg. Ikast-Brande Kommune vurderer i det konkrete tilfælde, at de naturarealer, som ligger i nærområdet omkring produktionsanlægget, vil være tilstrækkeligt beskyttet mod kvælstofpåvirkning fra produktionsanlægget. Den reelle ammoniakfordampning fra husdyrbrugets anlæg vil afhænge af flere forhold, men ammoniakfordampningen vil især kunne minimeres ved grundig og hyppig rengøring af de overflader, som husdyrgødningen afsættes på i staldene. Kommunen vurderer samlet set på baggrund af det oplyste: at husdyrbruget ved overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler drives således, at påvirkningen på omgivelserne med luftbåret kvælstof fra produktionsanlægget minimeres at ammoniakfordampningen fra produktionsanlægget i sig selv ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af de omkringliggende naturområder 2.6. Lugtgener fra produktionsanlægget Ansøgers oplysninger Den primære kilde til lugt fra husdyrbrugets anlæg er fra ventilation af staldene. I staldene 4, 5 og 6 er der ligetryksventilation. I de øvrige stalde er der undertryksventilation. Afhængigt af vejrforholdene kan der forekomme lugtgener fra staldene. Der kan desuden forekomme lugtgener, når gyllen i gyllebeholderne omrøres i forbindelse med udbringning om foråret. Den sidstnævnte gene er dog minimeret, idet gyllebeholderen er forsynet med fast overdækning, ligesom der er tale om væskedel fra separeret gylle, som kun kræver omrøring i begrænset omfang. Tabel 7 viser de beregnede geneafstande med hensyn til lugt fra staldene efter projektets gennemførelse, som er fremkommet ved brug af de beregningsmodeller, der indgår i IT-ansøgningssystemet på

22 Tabel 7. Lugtgeneafstande fra staldene efter projektets gennemførelse, Bøllundvej 15, 7330 Brande Områdetype Lugtgeneafstand, ansøgt drift, meter Faktisk afstand fra staldanlægget, meter Byzone Samlet bebyggelse Enkeltbolig Kommunens vurdering Faktaboks I Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug er der fastsat en række lugtgenekriterier i forhold til de tre områdetyper: byzone, samlet bebyggelse og enkeltbolig på henholdsvis 5, 7 og 15 OU 8 E pr. m 3 luft. Lugtgenekriterierne kan betragtes som den maksimale, miljømæssigt acceptable lugtgenebelastning fra en given kilde ved den pågældende områdetype. Ved lugtgeneafstand forstås den beregnede mindste afstand fra staldanlægget til det pågældende område, hvor de i lovgivningen fastsatte lugtgenekriterier med hensyn til de tre forskellige områdetyper netop er opfyldt. Lugtgenekriterierne er overholdt, hvis de fastsatte lugtgenegrænser på henholdsvis 5, 7 og 15 OU E /m 3 ikke overskrides i mere end 1 % af tiden svarende til ca. 7 timer i alt om måneden. Lugtgeneafstandene forøges efter nærmere regler, hvis der inden for 300 meter fra den del af byzone og den pågældende beboelse i samlet bebyggelse, der ligger nærmest det pågældende staldanlæg, er andre husdyrbrug med mere end 75 DE. Tilsvarende forøges lugtgeneafstanden, hvis der er andre sådanne husdyrbrug inden for 100 meter fra enkeltbolig uden landbrugspligt. Dette sker for at indregne effekten (den kumulative effekt) af den mulige lugtpåvirkning som andre husdyrbrug i området måtte give anledning til. Lugtgeneafstandene formindskes efter nærmere regler, hvis staldanlægget ligger nord for den pågældende områdetype. Dette begrundes med, at den hyppigste vindretning i Danmark er vestlig og sydvestlig, og at nordenvind typisk forekommer i vinterhalvåret, hvor de relativt lave temperaturer, som regel medvirker til at dæmpe lugtafgivelsen. Ifølge beregningen er de lugtgenekriterier, som fremgår af Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug - i forhold til de tre områdetyper - overholdt i det konkrete tilfælde. Lugtgeneafstandene har ikke skullet forøges af hensyn til vurdering af den kumulative effekt fra andre husdyrbrug. Offentliggørelsen af de to ansøgninger om tillæg til miljøgodkendelse af henholdsvis Bøllundvej 3 og 15 gav anledning til, at en enkelt borger i lokalområdet indsendte en bemærkning til ansøgningerne og udvidelsesprojekterne. Borgeren er ifølge bemærkningen generet af støj døgnet rundt fra udsugning/indblæsning af luft fra staldene, flue-plager i efterår og vinter, samt lugtgener når vinden er i sydvest og vest. Da borgeren ikke præciserer fra hvilken ejendom, generne kommer, antager kommunen at generne fra de to ejendomme generer borgeren i lige høj grad. 7 Beboelsesbygninger på ejendomme med landbrugspligt efter Landbrugslovens regler samt beboelsesbygninger, der ejes af driftsherren, indgår ikke. 8 OU E = Lugt-enheder (Odour Units) bestemt efter den europæiske standard for lugtanalyse, hvor 1 OU E er grænsen for, hvornår den pågældende lugt kan erkendes

23 Borgeren bor i en afstand af 704 meter fra den nyeste løbe-drægtighedsstald på Bøllundvej 15, og er således beliggende udenfor konsekvensradiussen på 656 meter, hvorfor borgeren ikke kan betragtes som part i sagen. Da borgeren samtidig er beliggende væsentlig længere væk end lugtgeneafstanden på 155 meter, er kravene til lugtreduktion overholdt, og lugtgenerne vurderes derfor at være af en karakter, der bør være tålelige for borgere, der er bosat i landzone. Der kan dog forekomme væsentlige lugtgener, når gyllesepareringsanlægget kører, og der er derfor stillet vilkår 1.2. om, at disse gener skal nedbringes ved at lukke døre og tætne åbninger på gyllesepareringsanlægget, hvor lugt kan spredes til omgivelser. Ud over de mulige lugtgener fra staldanlægget kan der forekomme lugtgener i forbindelse med omrøring af gyllebeholderne og øvrig gyllehåndtering. Gylleomrøring og øvrig gyllehåndtering sker primært i forbindelse med udbringningen, der hovedsageligt sker om foråret. Den reelle lugtpåvirkning fra husdyrbrugets anlæg vil afhænge af flere forhold. Lugtpåvirkningen vil dog generelt kunne minimeres ved grundig og hyppig rengøring af de overflader, som husdyrgødning og foderrester afsættes på samt ved minimering af det tidsrum, som gylleomrøring og gylleudbringning foretages i. Ikast-Brande Kommune vurderer samlet set på baggrund af det oplyste: at projektets gennemførelse ikke vil medføre væsentlige, forøgede lugtgener fra produktionsanlægget at de væsentligste lugtgener fra produktionsanlægget vil ske i forbindelse med gyllehåndtering, mens lugtgenerne vil være mere begrænsede fra staldene generelt at husdyrbruget ved overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler og vilkår 1.2. og 1.3. for tillægget til miljøgodkendelsen drives således, at lugtpåvirkningen på omgivelserne fra produktionsanlægget minimeres, og så de i lovgivningen fastsatte lugtgenekriterier overholdes, og lugtgenegrænserne ikke overskrides i mere end 1 % af tiden Ressourceforbrug og øvrige miljøpåvirkninger fra produktionsanlægget Vandforbrug Ansøgers oplysninger Art og sammensætning af vandforbrug er uændret i forhold til miljøgodkendelse af d. 7. januar 2008, dog forventes vandforbruget at stige proportionalt med udvidelsen af dyreholdet. Husdyrbrugets vandindvindingsanlæg samt forbrug fremgår af tabel 8. Tabel 8. Husdyrbrugets vandindvindingsanlæg og forbrug, Bøllundvej 15, 7330 Brande Boring/vandværk Anlægsnr. Forbrug - nudrift, m 3 Forbrug - ansøgt, m 3 Husholdning og staldanlæg, egen boring, beliggende ved Bøllundvej 15 Markvanding, Bøllundvej 3 og 15 Ændring, ny boring ml. Bøllundvej 3 og 4 %

24 Kommunens bemærkninger Det fremgår af tabel 8, at vandforbruget på ejendommen forventes at stige med ca. 13 % i ansøgt drift. Det øgede vandforbrug i staldanlægget afspejler stigningen i dyreholdet og deraf følgende større vandforbrug til drikkevand og rengøring. Det vil være i ejers interesse at minimere driftsomkostningerne med hensyn til vandforbrug, hvorfor Ikast-Brande Kommune antager, at drikkevandsspild i videst mulig omfang vil blive imødegået, og at der ikke vil forekomme et overforbrug af vand på ejendommen Afledning af vand Sanitært spildevand Ansøgers oplysninger Afledningsforhold er uændrede i forhold til miljøgodkendelse af 7. januar Kommunen konstaterer Kommunens vurdering er uændret i forhold til miljøgodkendelse af 7. januar Spildevand fra rengøring Ansøgers oplysninger Spildevand fra rengøring og drikkevandsspild ledes i gyllebeholder. Mængden af spildevand forventes at stige med ca. 70 m 3 ved udvidelse af besætningen. Kommunens vurdering Den øgede mængde spildevand vil sammen med den øgede mængde gylle fra produktionen reducere ejendommens opbevaringskapacitet fra 11,8 mdr. i nudrift til 10,6 mdr. i ansøgt drift. Denne opbevaringskapacitet vurderes at være tilstrækkelig, idet der i beregningen ikke er taget højde for, at den faste fraktion fra den separerede gylle ikke er trukket fra i beregningen Tagvand Ansøgers oplysninger Der sker ingen ændringer i mængden af tagvand, idet der ikke ændres i produktionsanlæggets bygningsmasse. Afledningsforhold for tagvand er således uændrede i forhold til miljøgodkendelse af 7. januar Kommunens vurdering Kommunens vurdering er uændret i forhold til miljøgodkendelse af 7. januar Befæstede arealer Ansøgers oplysninger Ved farestalden ligger en ca. 12 m 2 stor udleveringsrampe. Rampen opsamler regnvand og eventuelt spild af husdyrgødning, som ledes til gyllebeholderen via afløb

25 Kommunens vurdering Idet der kan ske opsamling af husdyrgødning i forbindelse med udlevering af grise/søer, vurderer Ikast- Brande Kommune, at spildevand fra befæstede arealer afledes på en miljømæssig forsvarlig måde Energiforbrug Ansøgers oplysninger Anvendelse af energiforbrug på ejendommen vil være uændret pr. produktionsenhed efter udvidelsen. Der forventes således en proportional stigning i elforbruget, da der er øget krav til ventilation. Husdyrbrugets energiforbrug i nudrift og ansøgt drift fremgår af tabel 9. Tabel 9. Husdyrbrugets energiforbrug i nudrift og ansøgt drift, Bøllundvej 15, 7330 Brande Ressource Forbrug - nudrift Forbrug - ansøgt Ændring, % Elforbrug, kwh Dieselolie, l Kommunens bemærkninger Som det fremgår af tabel 9, vil forbruget af el stige proportionalt med udvidelsen af dyreholdet. Energiforbruget bør løbende følges, og forbruget bør til stadighed søges minimeret. Det vil være i ejers interesse at minimere driftsomkostningerne med hensyn til forbrug af energi, hvorfor Ikast-Brande Kommune antager, at der ikke vil blive forbrugt mere energi end nødvendigt på ejendommen Foderstoffer Ansøgers oplysninger Foderet vil stadig blive indkøbt som færdigfoder og blive opbevaret i lukkede siloer. Mængde af indkøbt foder vil stige ca. 13 % i forhold til de angivne mængder i miljøgodkendelsen. Kommunens vurdering Kommunens vurdering er uændret i forhold til miljøgodkendelse af 7. januar Kemikalier m.v. Ansøgers oplysninger Kemikalieforbrug og -håndtering er uændret i forhold til miljøgodkendelse af 7. januar Kommunens vurdering Kommunens vurdering er uændret i forhold til miljøgodkendelse af 7. januar Affald Ansøgers oplysninger Der forventes ikke at ske nogen væsentlig forøgelse af affaldsmængden ved udvidelsen. Dog vil antallet af døde dyr formentlig stige proportionalt med udvidelsen af dyreholdet. Forholdene omkring opbevaring af affald er uændrede i forhold til miljøgodkendelse af 7. januar

26 Kommunens vurdering Ikast-Brande Kommune vurderer, at bortskaffelse af døde dyr sker på en miljømæssig forsvarlig måde, og at bortskaffelse af øvrigt affald sker miljømæssigt forsvarligt, når Ikast-Brande Kommunes Regulativ for erhvervsaffald 9 efterleves Skadedyr Ansøgers oplysninger Forholdene omkring skadedyrsbekæmpelse er uændrede i forhold til miljøgodkendelse af 7. januar Kommunens vurdering Kommunens vurdering er uændret i forhold til miljøgodkendelse af 7. januar Der henvises i øvrigt til tillæggets vilkår Støv Ansøgers oplysninger Forholdene omkring støv er uændrede i forhold til miljøgodkendelse af 7. januar Kommunens vurdering Kommunens vurdering er uændret i forhold til miljøgodkendelse af 7. januar Støj Ansøgers oplysninger Forholdene omkring støj er uændrede i forhold til miljøgodkendelse af 7. januar Kommunens vurdering Kommunens vurdering er uændret i forhold til miljøgodkendelse af d. 7. januar Lys Ansøgers oplysninger Forholdene omkring lys er uændrede i forhold til miljøgodkendelse af 7. januar Kommunens vurdering Kommunens vurdering er uændret i forhold til miljøgodkendelse af 7. januar Transporter til og fra anlægget Ansøgers oplysninger Transportforholdene er uændrede i forhold til miljøgodkendelsen. Antallet af transporter af husdyrgødning og foder vil stige, mens antallet af øvrige transporttyper forventes at være uændret. 9 Ikast-Brande Kommunes Regulativ for erhvervsaffald kan findes på:

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast Miljøgodkendelse af husdyrbruget Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: [dag]. [mdr.] [år] 1 2 Ib Nielsen Toftlundvej

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Vejbjerggård Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer den 27. juli 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486

Læs mere

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 31-07-2013 Sagsnr.: 11/44250 Dok.nr.: 61 Kontakt: Tina Ketelsen

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Denne godkendelse er givet til CVR-nr. 14 48 11 76, Stensgård v/jan Villebro, Østergyden 36, 5600 Faaborg. Miljøgodkendelsen

Læs mere

Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen

Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen Dato for godkendelsen: 18. juni 2015 Husdyrbruget: Mosegård CHR-nr. 108469 CVR-nr: 27194303 Matr. nr., ejerlav Husdyrbrugets adresse: Ejer og ansøger

Læs mere

Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23

Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23 Miljøgodkendelse Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23 4573 Højby 23 Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Nyvej 22 4573 Højby Miljøgodkendelse udarbejdet af Odsherred Kommune med bistand fra

Læs mere

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Miljøtilladelse af husdyrbruget Grobshulevej 88 8300 Odder I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Datablad Ansøger / ejer af husdyrbruget: Driftsansvarlig

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 19. september 2008

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 19. september 2008 Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Søren Christensen Ånumvej 150 6900 Skjern Sagsbehandler Dorthe Juul Direkte telefon 9974 1517 E-post dorthe.juul@rksk.dk Dato Sagsnummer

Læs mere

12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug

12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug 12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug kvægbruget Hedevej 24, 9430 Vadum Godkendelsesdato / offentliggørelse: 7. januar

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægproduktion

Miljøgodkendelse af kvægproduktion Dato: 05-01-2015 Miljøgodkendelse af kvægproduktion Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse Januar 2015 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk Journalnr.:

Læs mere

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Kim Gohr Nielsen Vennervej 28, Velling 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Inga-Merethe Plauborg Larsen Direkte telefon 9974 1543 E-post

Læs mere

Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg

Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg Søgård Andelsbrug Blåbjergvej 1 7280 Sdr. Felding Afgørelsesdato: 25.

Læs mere

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen.

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen. Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 06-05-2015 Sagsnr.: 14/32199 Dok.løbenr.: 121295/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Udvidelse af svineproduktionen fra 228,5 dyreenheder til 506,7 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget. Fuglsangsvej 7 8300 Odder

MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget. Fuglsangsvej 7 8300 Odder MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget Fuglsangsvej 7 8300 Odder I henhold til 12 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug UDKAST ODDER KOMMUNE Teknisk Område - Miljø Rådhusgade 3,

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 24.

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget. Rude Havvej 55 8300 Odder. I henhold til 12 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug

MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget. Rude Havvej 55 8300 Odder. I henhold til 12 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget Rude Havvej 55 8300 Odder I henhold til 12 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Udarbejdet af: Odder Kommune Afdelingen for Miljø Rådhusgade

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Datablad...4 1. Resumé og samlet vurdering...5

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. 12 miljøgodkendelse. Faxmosegård Bals Mark 5 8543 Hornslet

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. 12 miljøgodkendelse. Faxmosegård Bals Mark 5 8543 Hornslet Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune 12 miljøgodkendelse Faxmosegård Bals Mark 5 8543 Hornslet Dato for gyldighed dato: 27. februar 2013 2 Indhold Datablad... 1 Indledning... 3 1 Resumé og samlet

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15.12 2009 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: 15.12.2009 Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Maugstrupvej 9, 6500 Vojens

Tillæg til miljøgodkendelse af Maugstrupvej 9, 6500 Vojens Tillæg til miljøgodkendelse af Maugstrupvej 9, 6500 Vojens Jf. 11,3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) xx. xxxx 2015 Haderslev Kommune Indhold_Toc410905347

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere