Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande"

Transkript

1 Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 7. januar 2008 for svinebruget Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: 29. april 2010

2 - 2 -

3 Finn Jensen Bøllundvej Brande Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 7. januar 2008 for svinebruget, Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande Den 7. januar 2008 meddelte Ikast-Brande Kommune miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktionen fra 269,3 til 323,6 DE 1, svarende til 1374 søer, 200 sopolte ( kg) og 2 heste (under 300 kg) i ansøgt drift. Denne besætning svarer til 322,6 DE efter de nye dyreenhedsberegninger, som trådte i kraft 1. august 2009 (ændringsbekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009). Ansøgning Ikast-Brande Kommune har den 8. december 2008 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse af 7. januar 2008 for svinebruget, Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande (i det følgende omtalt som tillæg til miljøgodkendelse), matrikel nr. 3 d, m.fl., St. Langkær By, omhandlende følgende: Udvidelse af dyreholdet fra 322,6 til 365,5 DE i svin og heste, svarende til en ændring fra en årlig produktion på: søer i stalde med delvist spaltegulv sopolte ( kg) i stalde med delvist spaltegulv - 2 små heste (under 300 kg) til en årlig produktion på: søer i stalde med delvist spaltegulv sopolte ( kg) i stalde med delvist spaltegulv - 2 små heste (under 300 kg) Tillægget til miljøgodkendelsen omfatter ejendommen Bøllundvej 15, 7330 Brande, hvor alle dyrene er opstaldet. Der er ikke ændringer i de i miljøgodkendelse af 7. januar 2008 anmeldte udbringningsarealer, men der foretages alligevel en ny vurdering af udbringningsarealerne, idet en lovændring vedrørende fastsættelse af udnyttelsesprocent for væskefraktionen af forarbejdet gylle, jævnfør 21 i Bekendtgørelse nr. 751 af 15/07/2009 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2009/2010, får konsekvenser for vurderingen af ejendommens udbringningsarealer. Der er således foretaget arealvurdering i henhold til nye vedtagne Kommuneplaner for henholdsvis Ikast-Brande 1 DE = dyreenhed. 1 DE er lig med 100 kg kvælstof (N) fra gødningsopbevaringslageret

4 og Vejle Kommuner, samt eventuelle ændringer i udpegninger i henhold til de generelle beskyttelsesniveauer. Nærværende tillæg til miljøgodkendelse ændrer ikke i miljøvurderingen og de stillede vilkår i miljøgodkendelse af 7. januar 2008, som fortsat er gyldig, dog pånær vilkår 6.2. Ikast-Brande Kommune har kontrolleret, at der er overensstemmelse mellem ansøgningen og kommunens registreringer, se vedhæftede Baggrund for afgørelsen om tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 7. januar 2008, for svinebruget, Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Ikast-Brande Kommune godkender hermed udvidelse af dyreholdet fra søer, 200 sopolte ( kg) og 2 små heste til søer, 100 sopolte ( kg) og 2 små heste, svarende til maksimalt 365,5 DE i svin efter ændringen, på ejendommen beliggende Bøllundvej 15, 7330 Brande, matrikel nr. 3d, m.fl., St. Langkær By, Brande. Udvidelsen foregår i det eksisterende produktionsanlæg. Afgørelsen om tillæg til miljøgodkendelse er truffet på grundlag af ansøgningen - herunder af de beregningsmodeller, der indgår i IT-ansøgningssystemet på med det beregningsgrundlag og de normtal, som lå til grund for ansøgningssystemet i februar Derudover er afgørelsen truffet på baggrund af kommunens registreringer og vurderinger, jævnfør Baggrund for afgørelsen om tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 7. januar 2008, for svinebruget, Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande. Tillæg til miljøgodkendelsen meddeles i henhold til 12 i Lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt reglerne i Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug. Da der på baggrund af Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven) endnu ikke foreligger vedtagne Vand- og Natura 2000-planer med tilhørende kommunale handleplaner er projektet som udgangspunkt vurderet ud fra de generelle beskyttelsesniveauer i bilag 3 i Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Der gøres opmærksom på, at tillægget til miljøgodkendelse ikke fritager fra krav om eventuel tilladelse, godkendelse, dispensation eller lignende efter anden lovgivning og for andre bestemmelser. Vilkår Tillæg til miljøgodkendelsen meddeles på nedennævnte vilkår. Konkrete bestemmelser i lovgivningen, som generelt er gældende for husdyrbruget, er ikke nævnt i dette tillæg til miljøgodkendelse. De stillede vilkår i miljøgodkendelse af 7. januar 2008 er stadig gældende for samtlige anlæg og udbringningsarealer tilhørende bedriften, på nær vilkår 6.2. Følgende ekstra vilkår stilles via nærværende tillæg til miljøgodkendelse: - 4 -

5 1. Vilkår mht. anlæg 1.1. Der skal forefindes en til enhver tid opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekvenser for det omgivende miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften (bilag 2). Planen skal foreligge senest tre måneder efter afgørelse af tillæg til miljøgodkendelse Lugtgener i forbindelse med gylleseparering skal nedbringes ved at lukke døre og tætne åbninger på anlægget, hvor lugt kan spredes til omgivelser Såfremt der efter Ikast-Brande Kommunes vurdering opstår væsentlige lugtgener, som vurderes at være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan Ikast-Brande Kommune meddele påbud om, at der skal udarbejdes og gennemføres et projekt med foranstaltninger, som minimerer generne Der skal på ejendommen foretages en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse. Såfremt der efter Ikast-Brande Kommunes vurdering opstår væsentlige gener for omgivelserne fra opformering af fluer eller skadedyr på husdyrbruget, kan Ikast-Brande Kommune meddele påbud om, at der skal udarbejdes og gennemføres et projekt med foranstaltninger svarende til de til enhver tid gældende retningslinjer fra Statens Skadedyrslaboratorium. 2. Vilkår mht. arealer: 2.1. Gylle fra 539,4 DE separeres, hvorved der fjernes 32 % N og 60 % P, mens gylle fra de øvrige 66,8 DE udspredes som uforarbejdet gylle på økologiske gylleaftalearealer. Fiberfraktionen fra det forarbejdede gylle svarende til 188,4 DE, opbevares under overdækning, indtil det overføres til biogasanlæg Markerne med marknr. 1e, 2, 54, 30, 3 er registreret som fosforklasse III. På disse marker skal der være balance i tilførsel og fraførsel af fosfor. Der må anvendes fosforholdig handelsgødning op til balance. Fosforbalancen skal kunne dokumenteres via gødningsplaner. Egenkontrol Anvendelsen af egenkontrol er beskrevet i miljøgodkendelsen. Der er ikke forhold i dette tillæg, der ændrer på kommunens vurdering i miljøgodkendelsen. Anvendelse af bedste tilgængelige teknik BAT 2 Anvendelsen af BAT er beskrevet i miljøgodkendelsen. Der er ikke forhold i dette tillæg, der ændrer på kommunens vurdering i miljøgodkendelsen. I Baggrund for afgørelsen om tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 7. januar 2008, for svinebruget, Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande forefindes en nærmere redegørelse for BAT. 2 BAT= Best Available Technique (bedste tilgængelige teknik), som skal anvendes jævnfør EU's IPPC-direktiv (IPPC = Integrated Pollution Prevention and Control)

6 Tillæggets gyldighed Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 7. januar 2008 meddeles d. 29. april 2010, og udvidelsen af dyreholdet skal være afsluttet senest to år fra denne dato, jævnfør 33 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Hvis tillægget ikke udnyttes helt eller delvist i tre på hinanden følgende år, bortfalder den del af tillægget, som ikke har været udnyttet i de pågældende tre år. Tillægget har en retsbeskyttelsesperiode på otte år, hvorefter det skal revurderes. Efter første gyldighedsperiode revurderes miljøgodkendelsen og samtlige tillæg som en samlet enhed hvert 10 år. Tillæggets vilkår skal overholdes fra den dato, hvor tillægget er meddelt, medmindre andet fremgår af de enkelte vilkår. Kommunens samlede miljøvurdering og begrundelse for afgørelsen Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af det oplyste: at ansøger træffer de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget og til at modvirke eventuelle skadelige virkninger på miljøet at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne at de kort- og langsigtede miljøpåvirkninger og den samlede miljøpåvirkning fra husdyrbrugets produktion vil begrænses til et acceptabelt niveau, når de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og de supplerende vilkår for tillægget til miljøgodkendelsen overholdes at udvidelsen af husdyrbrugets produktion overordnet betragtet ikke nødvendigvis medfører en øget husdyrproduktion og en øget miljøpåvirkning i regionen, idet strukturudviklingen går mod færre men større bedrifter. Den kumulerede, regionale effekt af husdyrbrugets udvidelse og andre bedrifters udvidelser og deres øgede miljøpåvirkning vil formentlig samlet set helt eller delvist blive modvirket af en nedgang i husdyrproduktionen på andre bedrifter at husdyrbruget - under overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og af de supplerende vilkår for tillægget til miljøgodkendelsen - vil anvende den bedste tilgængelige teknik at produktionen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af: - nabobeboelser - Natura 2000-områder 3 og natur i øvrigt - overfladevand 3 Natura 2000-områder: Internationale naturbeskyttelsesområder udpeget på baggrund af EU's habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver

7 - nitratfølsomme indvindingsområder - landskabelige værdier og værdifulde kulturmiljøer Ikast-Brande Kommunes afgørelse begrundes med ovenstående vurdering, og med at de generelle afstandskrav samt de generelle beskyttelsesniveauer i bilag 3 i Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug overholdes. Se endvidere vedlagte Baggrund for afgørelsen om tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 7. januar 2008, for svinebruget, Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande med tilhørende bilag. Offentliggørelse Ansøgningen blev, sammen med ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Bøllundvej 3, offentliggjort ved annoncering i Focus (tillæg til Brande Bladet og Ikast Avis) den 8. juli Offentliggørelsen gav anledning til, at en enkelt borger i lokalområdet indsendte en bemærkning til de to ansøgninger. Udkastet til afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse blev sendt i høring den 17. marts 2010 hos alle, der er parter i sagen (herunder omboende indenfor konsekvensradius, gyllemodtagere, bortforpagtere af udbringningsarealer, samt andre der har bedt om det) med 6 ugers frist til at indsende eventuelle kommentarer. Der er ikke modtaget nogen kommentarer indenfor høringsperioden. Afgørelsen om tillæg til miljøgodkendelse er truffet den 29. april 2010, og offentliggøres i Focus tirsdag den 11. maj Klagevejledning Der kan efter kapitel 7 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug klages over kommunens afgørelse. Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen - det vil sige senest ved kontortids ophør tirsdag den 8. juni Følgende kan klage: Ansøger, Miljøministeren, Sundhedsstyrelsen samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Ikast-Brande Kommune, Miljøafdelingen, Centerparken 1, 7330 Brande, eller pr. til Klagen vil her fra blive sendt videre til Miljøklagenævnet, der er klagemyndighed. Ansøger vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. Miljøklagenævnet kan bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. Udnyttelse af godkendelsen i klageperioden, og imens eventuel klage behandles, sker derfor på eget ansvar. Dog må byggeri, som ikke ligger i tilknytning til eksisterende bygninger ikke påbegyndes i klageperioden og såfremt afgørelsen påklages, har klagen opsættende virkning på udnyttelsen af godkendelsen. Ifølge 90 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kan afgørelsen desuden prøves ved domstolene. Et eventuelt sagsanlæg skal anlægges inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort

8 Med venlig hilsen Jesper Hahn-Pedersen Myndighedschef / Hanne Binderup Jacobsen Miljømedarbejder Bilag: Baggrund for afgørelsen om tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 7. januar 2008, for svinebruget, Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande, inkl. bilag Kopi af udkast til afgørelse inkl. bilag sendt til nedenstående: Ansøger: Finn Jensen, Bøllundvej 15, 7330 Brande Konsulent: Jysk Landbrugsrådgivning v/ Peter Aalykke Jensen, Landbovej 4, 6650 Brørup, Bortforpagtere af arealer, samt ejere af aftalearealer, der indgår i miljøgodkendelsen: Flemming Hvelplund, Bøllundvej 7, 7330 Brande Bent Rasmussen, Bøllundvej 17, 7330 Brande Kurt Pedersen, Skerrisvej 7, 7330 Brande Jan Pedersen, Sdr. Askærvej 8, 7330 Brande Mogens Hansen, Bøllundvej 53, 7323 Give Kristian Knudsen, Skerrisvej 15, 7330 Brande Morten Skjærris, Langkærvej 39, 7330 Brande William Axelsen, Alkærlundvej 8, 7330 Brande Omboende indenfor konsekvensområde: Lone Maibritt Nielsen, Bøllundvej 12, 7330 Brande Henrik Zacho Daugaard, Bøllundvej 16, 7330 Brande Tor Zachariassen, Bøllundvej 20, 7330 Brande (landbrugspligt) John Mouritsen,Bøllundvej 24, 7330 Brande (landbrugspligt) Flemming Hvelplund, Bøllundvej 7, 7330 Brande (landbrugspligt) Bent Aagaard Rasmussen, Bøllundvej 17, 7330 Brande (landbrugspligt) Øvrige sagsparter samt andre, der har ønsket udkastet tilsendt på baggrund af den indledende offentliggørelse af ansøgningen og/eller har kommenteret ansøgningen: Günther Vilhelm Jahns, Langkærvej 11, 7330 Brande Kopi af afgørelsen inkl. bilag sendt til: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1, 1651 København V

9 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø Danmarks Sportsfiskerforbund, Den centrale miljøafdeling, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle Vandområdedistrikt 5, Miljøkoordinator Leif H. Poulsen, Rosenhøj 16, 8670 Låsby - Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark v./ Formand Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 København K Miljøcenter Ringkøbing, Holstebrovej 31, 6950 Ringkøbing Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg Vejle Kommune, Vedelsgade 17, 7100 Vejle, att. Jacob Nygaard-Pedersen - Jysk Landbrugsrådgivning v/ Peter Aalykke Jensen, Landbovej 4, 6650 Brørup - Günther Vilhelm Jahns, Langkærvej 11, 7330 Brande - 9 -

10 - 10 -

11 Baggrund for afgørelsen om tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 7. januar 2008 for svinebruget, Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande. Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Ikke-teknisk resumé Ansøger, ejerforhold og konsulentoplysninger Lovgivningsmæssig baggrund Vurdering af miljøpåvirkning fra anlægget Anlæggets beliggenhed Anlæggets indretning Besætningssammensætning og staldtype Husdyrgødningsproduktion og opbevaringsanlæg Ammoniakfordampning fra stald og gødningsopbevaringslager Ammoniak og natur Lugtgener fra produktionsanlægget Ressourceforbrug og øvrige miljøpåvirkninger fra produktionsanlægget Vandforbrug Afledning af vand Spildevand fra rengøring Tagvand Befæstede arealer Energiforbrug Foderstoffer Kemikalier m.v Affald Skadedyr Støv Støj Lys Transporter til og fra anlægget Anvendelse af bedste tilgængelige teknik BAT - i forhold til anlægget BAT i forhold til management BAT i forhold til foder BAT i forhold til staldindretning BAT i forhold til vand- og energiforbrug BAT i forhold til opbevaring og behandling af husdyrgødning Vurdering af miljøpåvirkning fra udbringningsarealer Udbringningsarealernes beliggenhed Harmonikrav, tildeling af husdyrgødning og udbringningsmetode Forbrug af handelsgødning, kemikalier m.m Lugt-, støv- og støjgener fra udbringningsarealer Grundvand Overfladevand Kvælstofudvaskning Fosforoverskud Gældende målsætninger Natur Beskyttede naturtyper Natura 2000-områder Plante- og dyrearter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV-arter) Anvendelse af bedste tilgængelige teknik BAT i forhold til udbringningsarealer Landskabelige og kulturhistoriske forhold Landskab Kulturhistorie Udbringningsarealer i Vejle Kommune Alternative muligheder, 0-alternativet og ophør af driften Bilagsfortegnelse

12 - 12 -

13 1. Indledning 1.1. Ikke-teknisk resumé Finn Jensen søger om at udvide husdyrholdet på Bøllundvej 15 fra søer med 200 sopolte ( kg) og 2 heste til søer, 100 sopolte ( kg) og 2 heste, svarende til en ændring i dyreenheder (DE) fra 322,6 til 365,5 DE. Udvidelsen sker på Bøllundvej 15, 7330 Brande indenfor de eksisterende fysiske rammer. Ikast-Brande Kommune skal i henhold til bl.a. Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug vurdere om den ansøgte udvidelse og fremtidige drift kan gennemføres uden væsentlige virkninger på miljøet. Kommunen vurderer, at udvidelsen kan gennemføres med de stillede vilkår og derfor udarbejdes dette tillæg til miljøgodkendelse, som beskriver kommunens grundlag for afgørelsen, vurderinger og de vilkår som kommunen har stillet til den fremtidige drift. Der sker ikke nævneværdige ændringer i ejendommens udbringningsarealer, men da der er ændringer i beregningsforudsætninger vedrørende udbringningsarealerne, er der foretaget en ny miljøvurdering af arealerne. Eksisterende og fremtidige bygninger med besætning, anlæg til opbevaring af foder og husdyrgødning er vurderet i forhold til bl.a.: ammoniakfordampning, lugt, lys, støj og støv fra stalde og opbevaringsanlæg opbevaring og bortskaffelse af bl.a. affald og kemikalier forbrug af vand, energi og hjælpestoffer anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) landskab. Tillægget og den tilhørende miljøgodkendelse af husdyrbruget, Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande, regulerer driften i otte år, hvorefter begge revurderes på baggrund af de erfaringer, der har været med driften, og den udvikling, der har været i metoder til reduktion af miljøpåvirkningen Ansøger, ejerforhold og konsulentoplysninger Anlægget: Adresse: Bøllundvej 15, 7330 Brande Ejendomsnummer: Matrikelnummer: 3d, m.fl. St. Langkær CVR-nummer: CHR-nummer: P-nummer: Ansøger/ejer/driftsherre: Navn: Finn Jensen Adresse: Bøllundvej 15, 7330 Brande Telefonnummer: Mobilnummer:

14 Konsulent: Navn: Peter Aaalykke Jensen Adresse: Landbovej4, 6650 Brørup Telefonnummer: Mobilnummer: Lovgivningsmæssig baggrund I miljøgodkendelsen er der redegjort for konsekvenserne af at udvide husdyrholdet på bedriften, og for påvirkningen af miljøet i bred forstand. Bedriften har ikke biaktiviteter, der i sig selv er omfattet af IPPCdirektivet. Nærværende tillæg til miljøgodkendelse ændrer ikke i miljøvurderingen og de stillede vilkår i miljøgodkendelse af 7. januar 2007, som fortsat er gyldig, pånær vilkår 6.2. Tillægget og miljøgodkendelsen er udarbejdet efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 2. Vurdering af miljøpåvirkning fra anlægget 2.1. Anlæggets beliggenhed Ejendommens eksisterende og planlagte produktionsanlæg ligger samlet på adressen Bøllundvej 15, 7330 Brande. Ansøger lejer endvidere en gyllebeholder på Bøllundvej 17, som anvendes til opfyldelse af krav til opbevaringskapaciteten vedrørende produktionen på Bøllundvej 15. Faktaboks Jævnfør 20 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal kommunen sikre sig, at risikoen for forurening eller væsentlige gener for omgivelserne begrænses, hvis et anlæg ligger mindre end 300 meter fra: - en beboelsesbygning på en ejendom uden landbrugspligt, der ligger i en samlet bebyggelse 4 i landzone, og som har en anden ejer end driftsherren - et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde - et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. Det samlede produktionsanlæg ligger ca. 2,3 km syd for byzonen til Brande. Afstanden fra det nærmeste staldhjørne til nærmeste nabobeboelse, Bøllundvej 20, er ca. 215 meter i sydvestlig retning. Denne 4 Ved en samlet bebyggelse forstås, at der inden for en afstand af 200 m fra beboelsesbygningen ligger mere end 6 andre beboelsesbygninger på hver sin samlede faste ejendom. Beboelsesbygninger på ejendomme med landbrugspligt efter Landbrugslovens regler samt beboelsesbygninger, der ejes af driftsherren, medregnes ikke

15 ejendom er omfattet af landbrugspligt. Afstanden fra det nærmeste staldhjørne til nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt, Bøllundvej 16, er ca. 230 meter i nordvestlig retning. Derudover gælder en række generelle afstandskrav - se tabel 1: Tabel 1. Generelle afstandskrav - jævnfør 6 og 8 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug - samt aktuelle afstande fra husdyrproduktionsanlægget på Bøllundvej 15, 7330 Brande Generelle afstandskrav, m Aktuel afstand Ikke-almene vandforsyningsanlæg 25 9 Almene vandforsyningsanlæg 50 >2000 Vandløb (herunder dræn) og søer Offentlig vej og privat fællesvej 15 4 Levnedsmiddelvirksomhed 25 >2000 Beboelse på samme ejendom Naboskel Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. 50 >2000 Nabobeboelse, Bøllundvej 20, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune konstaterer: at det samlede produktionsanlæg vil ligge mere end 300 meter fra : - en beboelsesbygning på en ejendom uden landbrugspligt, der ligger i en samlet bebyggelse i landzone, og som har en anden ejer end driftsherren - et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde - et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. at de generelle afstandskrav, som nævnt i tabel, 1 er overholdt, pånær afstanden til egen drikkevandsboring og afstanden til privat fællesvej. Idet der er tale om udvidelse i eksisterende produktionsanlæg, er der tidligere givet dispensation til overskridelse af disse afstandskrav

16 Ikast-Brande Kommune vurderer: at risikoen for forurening eller væsentlige gener for omgivelserne fra anlægget begrænses, når de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug samt de supplerende vilkår for miljøgodkendelsen overholdes at der fortsat kan dispenseres fra afstandskravet til drikkevandsboring og privat fællesvej, idet det vurderes at de fornødne forholdsregler er imødekommet. at overholdelsen af de øvrige generelle afstandskrav i kombination med overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og af de opstillede vilkår for miljøgodkendelsen vil sikre de pågældende vandforsyningsanlæg, vandløb m.m. samt boligområder m.v. tilstrækkeligt mod væsentlige gener eller forurening fra husdyrbrugets anlæg. Se desuden kommunens vurdering i afsnit 2.5 og Anlæggets indretning Ansøgers oplysninger Produktionsudvidelsen foretages i det eksisterende produktionsanlæg på Bøllundvej 15, 7330 Brande. Anlægget er nærmere beskrevet i miljøgodkendelse af 7. januar En oversigt over anlæg m.m. fremgår af tabel 2 og 3. Se endvidere situationsplan i bilag 3. Tabel 2. Oversigt over bygninger, Bøllundvej 15, 7330 Brande Bygning nr. Anvendelse Størrelse i m 2 Gulvprofil Antal båse/stipladser eller 1 Stuehus Løbestald 400 Delvis spalte Poltestald 182 Delvis spalte 70 4 Drægtighedsstald 5 Lade/drægtig hedsstald 6 Løbe/drægtig hedsstald 7 Forrum/teknik rum dyr 640 Delvis spalte Fast gulv/delvis spalte Delvis spalte Fast gulv - 8 Farestald 2191 Delvis spalte Løbe/drægtig hedsstald 2511 Delvis spalte

17 Tabel 3. Oversigt over opbevaringsanlæg i ansøgt drift, Bøllundvej 15, 7330 Brande Anlæg Byggeår m 2 /m 3 Afløb til Seneste 10 års Overdækning beholderkontrol 5 Bøllundvej 15 Gyllebeholder telt Gyllekanaler 2001/ gyllebeholder - - Bøllundvej 17 Gyllebeholder flydelag Gyllebeholder er bestilt flydelag Ud over ovennævnte opbevaringsanlæg foreligger der en opbevaringsaftale vedrørende to gyllebeholdere på henholdsvis 995 m 3 og 875 m 3 på Bøllundvej 17, hvoraf den mindste beholder mangler beholderkontrol. Der er anmodet om kontrol d. 7. juli 2009, og rykket for udførelse af kontrollen, hvilket ikke er muligt pga. vinterens vejrlig. Der er således en opbevaringskapacitet på m 3 på ejendommen, Bøllundvej 15, 7330 Brande. Eneste befæstede areal på ejendommen, hvorfra der opsamles vand, er udleveringsrampen, hvorfra vand afledes til gyllebeholder Besætningssammensætning og staldtype Ansøgers oplysninger Besætningssammensætningen, fordelt på staldtype samt husdyrbrugets årlige produktion ved den nuværende og den ansøgte drift, fremgår af tabel 4. Tabel 4. Besætningssammensætning, staldtype og årlig produktion i nudrift og ansøgt drift, Bøllundvej 15, 7330 Brande. Husdyrtype, mdr./ Nudrift Ansøgt Stald- og gulvtype* vægtklasse Antal DE Antal DE Søer Delvis spaltegulv , ,11 Sopolte Delvis spaltegulv 200 2, ** Heste under 300 kg dybstrøelse 2 0,43 2 0,43 I alt - 322,63-365,54 * jævnfør ansøgningssystemet **Efter udvidelsen er antallet af sopolte reduceret til 100 i vægtklassen kg i henhold til Husdyrgødningsbek. bilag 1 er normalt tillæg af polte større end 102 kg indregnet i antallet søer. Kommunens vurdering For et husdyrbrug kan der være en vis variation i den årlige produktion og i fordelingen af de enkelte dyretyper hen over året. Miljøpåvirkningen er forskellig fra dyretype til dyretype og fra staldtype til staldtype, hvorfor miljøvurderingen afhænger af dyresammensætning og fordeling på staldtype. 5 Jævnfør Bekendtgørelse nr. 723 af 12. september 1997 om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand (med senere ændringer), skal åbne og lukkede beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand på mere end 100 m 3 kontrolleres mindst hver 10 år af en autoriseret kontrollør

18 Miljøvurderingen er foretaget ud fra en besætning med en årlig produktion, som angivet i tabel 4, på maksimalt 365,5 DE. Det forudsættes at den årlige produktion: ikke overstiger 365,5 DE sker jævnt fordelt over året maksimalt varierer sammenlagt 10 DE mellem de angivne dyretyper 2.4. Husdyrgødningsproduktion og opbevaringsanlæg Ansøgers oplysninger Den projekterede husdyrproduktion med de pågældende staldtyper giver ifølge beregningen i ITansøgningssystemet på anledning til en samlet årlig husdyrgødningsproduktion på Bøllundvej 15 med et indhold af kvælstof (N) og fosfor (P) på i alt ca.: kg N og kg P. Ansøger driver udover Bøllundvej 15, en anden ejendom, Bøllundvej 3, 7330 Brande. Gyllen fra begge ejendomme separeres, bortset fra en mindre del, som afsættes til økologiske aftagere. Den separerede gylle, som ikke afsættes, udbringes på det samlede ejede og forpagtede areal tilhørende de to ejendomme, som drives i fællesskab. I miljøgodkendelse af 7. januar 2008 var som worst case forudsat, at der blev anvendt et lavteknologisk separeringsanlæg, som fjernede 15 % af N og 60 % af P til fiberdelen. Efterfølgende er der i stedet etableret et Kemira separationsanlæg. Anlægget fjerner 32 % af N og 60 % af P til fiberdelen. Ejendommene separerer gyllen og afsætter årligt fiberdelen fra den separerede gylle, svarende til 188,4 DE. Endvidere afsættes en del af væskedelen fra den separerede gylle til konventionelt drevne gylleaftalearealer, svarende til 153,8 DE. Herudover afsættes kg N og kg P, svarende til 66,8 DE, til økologer. Således har den tilbageværende husdyrgødningsproduktion, til egne og forpagtede arealer, et indhold af kvælstof (N) og fosfor (P) på i alt ca. : kg N og kg P, svarende til 199,44 DE. Husdyrbrugets opbevaringsanlæg og de enkelte anlægs kapacitet fremgår af tabel 3, og husdyrproduktionens tilførsel til anlæggene er opgjort i tabel 5: Tabel 5. Tilførsel til opbevaringsanlæg, Bøllundvej 15, 7330 Brande Tilførsel m 3 /år Opbevaringskapacitet, mdr. Gylle ,6 Rengøring, vandspild 530 Gødningsproduktionen fra den ansøgte besætning på 365,5 DE er beregnet til m³ årligt. Hertil kommer drikkevandsspild og rengøringsvand, samt vand fra udleveringsrampe. I alt tilledes der således gyllebeholderne, ca m³ årligt. Opbevaringskapaciteten for flydende husdyrgødning er på den baggrund beregnet til ca. 10,6 måneder

19 I kapacitetsberegningen er ikke taget hensyn til, at fiberdelen fra størstedelen af gyllen løbende frasepareres, lagres i lukket container og køres bort. Derfor vil opbevaringskapaciteten reelt være større i praksis, end der er angivet her. Der produceres i alt ca. 5 m 3 dybstrøelse fra hestene. Dybstrøelsen kommes i gyllebeholderen eller udbringes direkte fra stalden og ud på marken. Kommunens vurdering Ifølge Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. vil en opbevaringskapacitet svarende til mindst 9 måneders produktion normalt være tilstrækkelig til, at udbringningen og gødningsanvendelsen kan ske i overensstemmelse med de generelle miljøregler. Den øgede mængde spildevand vil sammen med den øgede mængde gylle fra produktionen reducere ejendommens opbevaringskapacitet fra 11,8 mdr. i nudrift til 10,6 mdr. i ansøgt drift. Denne opbevaringskapacitet vurderes at være tilstrækkelig, idet der i beregningen ikke er taget højde for at den faste fraktion fra den separerede gylle, ikke er trukket fra i beregningen. På den baggrund vurderes de 10,6 måneders opbevaringskapacitet, at være tilstrækkelig. Kommunen vurderer samlet set på baggrund af det oplyste: at opbevaring af husdyrbrugets husdyrgødning vil ske på en måde, som er i overensstemmelse med de generelle miljøregler at overholdelsen af de generelle miljøregler, og af de øvrige opstillede vilkår for miljøgodkendelse af 7. jan. 2008, vil medvirke til at begrænse den mulige påvirkning af det omgivne miljø fra opbevaringsanlæggene Ammoniakfordampning fra stald og gødningsopbevaringslager Ansøgers oplysninger Husdyrbruget opfylder det generelle reduktionskrav på 20 % med hensyn til ammoniakfordampning i forhold til det pågældende referencestaldsystem - jævnfør bilag 3 i Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Det generelle ammoniak-reduktionskrav opfyldes bl.a. ved at der er: Gyllekølingsanlæg installeret i den nyeste af de eksisterende løbe-/drægtighedsstalde Overdækning af gyllebeholder Disse tiltag blev etableret i forbindelse med sidste udvidelse, hvor der ammoniakemissionen fra stald og lager blev reduceret væsentlig mere end daværende krav om 15 % reduktion. Da denne udvidelse er relativ lille, har det ikke været nødvendigt at lave yderligere tiltag for at reducere ammoniakemissionen. Af tabel 6 fremgår størrelsen af ammoniakfordampningen fra stald og gødningsopbevaringslager, som den er beregnet med beregningsmodellen i IT-ansøgningssystemet på Ammoniakfordampningen fra det samlede staldanlæg bidrager med ca. 94 % af ammoniakfordampningen fra det samlede produktionsanlæg efter projektets gennemførelse

20 Tabel 6. Ammoniakfordampning fra stald og gødningsopbevaringslager omregnet til kg kvælstof (N) pr år, ansøgt drift, Bøllundvej 15, 7330 Brande Anlæg Kg kvælstof (N) pr år Staldanlæg, eksisterende produktion ca kg N/år Staldanlæg, udvidelsen ca. 533 kg N/år Gyllebeholdere, efter projektets gennemførelse ca. 241 kg N/år Samlet ammoniakfordampning fra stald og lager efter projektets gennemførelse: ca kg N/år Ammoniak og natur Faktaboks Hovedparten af ammoniakfordampningen fra et husdyrbrug vil - afhængigt af flere forhold - på et tidspunkt blive afsat i landskabet i større eller mindre afstand fra kilden. Størstedelen af den ammoniakdeposition (kvælstofnedfald), som direkte kan henføres til et husdyrbrug, vil formentlig ske i terrænet inden for ca. 1 kilometers afstand fra produktionsanlægget. Ammoniakdeposition er som regel til ugunst for opretholdelse af de naturtyper, der kun har brug for en begrænset næringsstofmængde for at kunne trives. Kommunen er forpligtiget til, at vurdere ammoniakdepositionen i forhold til omkringliggende natur. Jævnfør Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, må der ikke foretages ændringer eller udvidelser af husdyrbrug, der ligger mindre end 300 meter fra de naturtyper, som er omfattet af 7 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, hvis det pågældende projekt giver anledning til øget ammoniakfordampning fra produktionsanlægget. Derudover foreskriver de generelle beskyttelsesniveauer, hvor meget ammoniakudledningen maksimalt må øges fra et produktionsanlæg, der ligger mellem 300 og meter fra de nævnte naturtyper. Inden for meters afstand fra husdyrbrugets anlæg findes der ikke beskyttede naturtyper, som er omfattet af 7 i Lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, men der findes en hede og en mose samt flere vandhuller, som er registreret som beskyttet efter 3 i Naturbeskyttelsesloven 6. 3-heden Rækkelund Bjerg er beliggende i en afstand af ca. 890 meter fra Bøllundvej mosen Pilkmose er beliggende i en afstand af ca. 870 meter fra Bøllundvej 15. For en nærmere beskrivelse af de to naturområder henvises til miljøgodkendelse af 7. januar Kommunens vurdering Rækkelund Bjerg og Pilkmose vurderes begge af Ikast-Brande Kommune som naturtyper, der er følsomme overfor en forøgelse i ammoniakdeposition. Pilkmose (som er den mest kvælstoffølsomme af de to naturtyper) blev i forbindelse med miljøgodkendelse af 7. januar 2008 vurderet som værende omfattet af 7 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. Bøllundvej 15 vil således være beliggende indenfor bufferzone II, og må derfor ikke påvirke naturområdet med en mer-deposition på mere end 0,7 kg N/ha/år. 6 Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009 af lov om naturbeskyttelse, (med senere ændringer)

21 En beregning over ammoniakdeposition til Pilkmose viser dog, at merbelastningen i ammoniakdepositionen, som følge af produktionsudvidelsen på Bøllundvej 15, vil være 0,0 kg N/ha/år. Denne beregning er foretaget som en kumuleret beregning af merdepositionen som følge af produktionsudvidelsen i henhold til miljøgodkendelse af 7. januar 2008 og den projekterede udvidelse i henhold til dette tillæg. Hermed vurderer kommunen, at udvidelsen på Bøllundvej 15 ikke i sig selv vil påvirke Pilkmose i så væsentlig grad, at den påvirkes i negativ retning. Kommunens samlede vurdering i forhold ammoniakfordampning fra anlæg Det generelle ammoniakreduktionskrav, som fremgår af Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, er ifølge ansøgningen med de tilhørende beregninger overholdt. Faktaboks Overholdelsen af det generelle ammoniakreduktionskrav og det generelle beskyttelsesniveau beskytter - ifølge intentionerne bag Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug - som udgangspunkt de kvælstoffølsomme naturtyper tilstrækkeligt mod kvælstofpåvirkning fra husdyrbrugs produktionsanlæg. Ikast-Brande Kommune vurderer i det konkrete tilfælde, at de naturarealer, som ligger i nærområdet omkring produktionsanlægget, vil være tilstrækkeligt beskyttet mod kvælstofpåvirkning fra produktionsanlægget. Den reelle ammoniakfordampning fra husdyrbrugets anlæg vil afhænge af flere forhold, men ammoniakfordampningen vil især kunne minimeres ved grundig og hyppig rengøring af de overflader, som husdyrgødningen afsættes på i staldene. Kommunen vurderer samlet set på baggrund af det oplyste: at husdyrbruget ved overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler drives således, at påvirkningen på omgivelserne med luftbåret kvælstof fra produktionsanlægget minimeres at ammoniakfordampningen fra produktionsanlægget i sig selv ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af de omkringliggende naturområder 2.6. Lugtgener fra produktionsanlægget Ansøgers oplysninger Den primære kilde til lugt fra husdyrbrugets anlæg er fra ventilation af staldene. I staldene 4, 5 og 6 er der ligetryksventilation. I de øvrige stalde er der undertryksventilation. Afhængigt af vejrforholdene kan der forekomme lugtgener fra staldene. Der kan desuden forekomme lugtgener, når gyllen i gyllebeholderne omrøres i forbindelse med udbringning om foråret. Den sidstnævnte gene er dog minimeret, idet gyllebeholderen er forsynet med fast overdækning, ligesom der er tale om væskedel fra separeret gylle, som kun kræver omrøring i begrænset omfang. Tabel 7 viser de beregnede geneafstande med hensyn til lugt fra staldene efter projektets gennemførelse, som er fremkommet ved brug af de beregningsmodeller, der indgår i IT-ansøgningssystemet på

22 Tabel 7. Lugtgeneafstande fra staldene efter projektets gennemførelse, Bøllundvej 15, 7330 Brande Områdetype Lugtgeneafstand, ansøgt drift, meter Faktisk afstand fra staldanlægget, meter Byzone Samlet bebyggelse Enkeltbolig Kommunens vurdering Faktaboks I Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug er der fastsat en række lugtgenekriterier i forhold til de tre områdetyper: byzone, samlet bebyggelse og enkeltbolig på henholdsvis 5, 7 og 15 OU 8 E pr. m 3 luft. Lugtgenekriterierne kan betragtes som den maksimale, miljømæssigt acceptable lugtgenebelastning fra en given kilde ved den pågældende områdetype. Ved lugtgeneafstand forstås den beregnede mindste afstand fra staldanlægget til det pågældende område, hvor de i lovgivningen fastsatte lugtgenekriterier med hensyn til de tre forskellige områdetyper netop er opfyldt. Lugtgenekriterierne er overholdt, hvis de fastsatte lugtgenegrænser på henholdsvis 5, 7 og 15 OU E /m 3 ikke overskrides i mere end 1 % af tiden svarende til ca. 7 timer i alt om måneden. Lugtgeneafstandene forøges efter nærmere regler, hvis der inden for 300 meter fra den del af byzone og den pågældende beboelse i samlet bebyggelse, der ligger nærmest det pågældende staldanlæg, er andre husdyrbrug med mere end 75 DE. Tilsvarende forøges lugtgeneafstanden, hvis der er andre sådanne husdyrbrug inden for 100 meter fra enkeltbolig uden landbrugspligt. Dette sker for at indregne effekten (den kumulative effekt) af den mulige lugtpåvirkning som andre husdyrbrug i området måtte give anledning til. Lugtgeneafstandene formindskes efter nærmere regler, hvis staldanlægget ligger nord for den pågældende områdetype. Dette begrundes med, at den hyppigste vindretning i Danmark er vestlig og sydvestlig, og at nordenvind typisk forekommer i vinterhalvåret, hvor de relativt lave temperaturer, som regel medvirker til at dæmpe lugtafgivelsen. Ifølge beregningen er de lugtgenekriterier, som fremgår af Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug - i forhold til de tre områdetyper - overholdt i det konkrete tilfælde. Lugtgeneafstandene har ikke skullet forøges af hensyn til vurdering af den kumulative effekt fra andre husdyrbrug. Offentliggørelsen af de to ansøgninger om tillæg til miljøgodkendelse af henholdsvis Bøllundvej 3 og 15 gav anledning til, at en enkelt borger i lokalområdet indsendte en bemærkning til ansøgningerne og udvidelsesprojekterne. Borgeren er ifølge bemærkningen generet af støj døgnet rundt fra udsugning/indblæsning af luft fra staldene, flue-plager i efterår og vinter, samt lugtgener når vinden er i sydvest og vest. Da borgeren ikke præciserer fra hvilken ejendom, generne kommer, antager kommunen at generne fra de to ejendomme generer borgeren i lige høj grad. 7 Beboelsesbygninger på ejendomme med landbrugspligt efter Landbrugslovens regler samt beboelsesbygninger, der ejes af driftsherren, indgår ikke. 8 OU E = Lugt-enheder (Odour Units) bestemt efter den europæiske standard for lugtanalyse, hvor 1 OU E er grænsen for, hvornår den pågældende lugt kan erkendes

23 Borgeren bor i en afstand af 704 meter fra den nyeste løbe-drægtighedsstald på Bøllundvej 15, og er således beliggende udenfor konsekvensradiussen på 656 meter, hvorfor borgeren ikke kan betragtes som part i sagen. Da borgeren samtidig er beliggende væsentlig længere væk end lugtgeneafstanden på 155 meter, er kravene til lugtreduktion overholdt, og lugtgenerne vurderes derfor at være af en karakter, der bør være tålelige for borgere, der er bosat i landzone. Der kan dog forekomme væsentlige lugtgener, når gyllesepareringsanlægget kører, og der er derfor stillet vilkår 1.2. om, at disse gener skal nedbringes ved at lukke døre og tætne åbninger på gyllesepareringsanlægget, hvor lugt kan spredes til omgivelser. Ud over de mulige lugtgener fra staldanlægget kan der forekomme lugtgener i forbindelse med omrøring af gyllebeholderne og øvrig gyllehåndtering. Gylleomrøring og øvrig gyllehåndtering sker primært i forbindelse med udbringningen, der hovedsageligt sker om foråret. Den reelle lugtpåvirkning fra husdyrbrugets anlæg vil afhænge af flere forhold. Lugtpåvirkningen vil dog generelt kunne minimeres ved grundig og hyppig rengøring af de overflader, som husdyrgødning og foderrester afsættes på samt ved minimering af det tidsrum, som gylleomrøring og gylleudbringning foretages i. Ikast-Brande Kommune vurderer samlet set på baggrund af det oplyste: at projektets gennemførelse ikke vil medføre væsentlige, forøgede lugtgener fra produktionsanlægget at de væsentligste lugtgener fra produktionsanlægget vil ske i forbindelse med gyllehåndtering, mens lugtgenerne vil være mere begrænsede fra staldene generelt at husdyrbruget ved overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler og vilkår 1.2. og 1.3. for tillægget til miljøgodkendelsen drives således, at lugtpåvirkningen på omgivelserne fra produktionsanlægget minimeres, og så de i lovgivningen fastsatte lugtgenekriterier overholdes, og lugtgenegrænserne ikke overskrides i mere end 1 % af tiden Ressourceforbrug og øvrige miljøpåvirkninger fra produktionsanlægget Vandforbrug Ansøgers oplysninger Art og sammensætning af vandforbrug er uændret i forhold til miljøgodkendelse af d. 7. januar 2008, dog forventes vandforbruget at stige proportionalt med udvidelsen af dyreholdet. Husdyrbrugets vandindvindingsanlæg samt forbrug fremgår af tabel 8. Tabel 8. Husdyrbrugets vandindvindingsanlæg og forbrug, Bøllundvej 15, 7330 Brande Boring/vandværk Anlægsnr. Forbrug - nudrift, m 3 Forbrug - ansøgt, m 3 Husholdning og staldanlæg, egen boring, beliggende ved Bøllundvej 15 Markvanding, Bøllundvej 3 og 15 Ændring, ny boring ml. Bøllundvej 3 og 4 %

24 Kommunens bemærkninger Det fremgår af tabel 8, at vandforbruget på ejendommen forventes at stige med ca. 13 % i ansøgt drift. Det øgede vandforbrug i staldanlægget afspejler stigningen i dyreholdet og deraf følgende større vandforbrug til drikkevand og rengøring. Det vil være i ejers interesse at minimere driftsomkostningerne med hensyn til vandforbrug, hvorfor Ikast-Brande Kommune antager, at drikkevandsspild i videst mulig omfang vil blive imødegået, og at der ikke vil forekomme et overforbrug af vand på ejendommen Afledning af vand Sanitært spildevand Ansøgers oplysninger Afledningsforhold er uændrede i forhold til miljøgodkendelse af 7. januar Kommunen konstaterer Kommunens vurdering er uændret i forhold til miljøgodkendelse af 7. januar Spildevand fra rengøring Ansøgers oplysninger Spildevand fra rengøring og drikkevandsspild ledes i gyllebeholder. Mængden af spildevand forventes at stige med ca. 70 m 3 ved udvidelse af besætningen. Kommunens vurdering Den øgede mængde spildevand vil sammen med den øgede mængde gylle fra produktionen reducere ejendommens opbevaringskapacitet fra 11,8 mdr. i nudrift til 10,6 mdr. i ansøgt drift. Denne opbevaringskapacitet vurderes at være tilstrækkelig, idet der i beregningen ikke er taget højde for, at den faste fraktion fra den separerede gylle ikke er trukket fra i beregningen Tagvand Ansøgers oplysninger Der sker ingen ændringer i mængden af tagvand, idet der ikke ændres i produktionsanlæggets bygningsmasse. Afledningsforhold for tagvand er således uændrede i forhold til miljøgodkendelse af 7. januar Kommunens vurdering Kommunens vurdering er uændret i forhold til miljøgodkendelse af 7. januar Befæstede arealer Ansøgers oplysninger Ved farestalden ligger en ca. 12 m 2 stor udleveringsrampe. Rampen opsamler regnvand og eventuelt spild af husdyrgødning, som ledes til gyllebeholderen via afløb

25 Kommunens vurdering Idet der kan ske opsamling af husdyrgødning i forbindelse med udlevering af grise/søer, vurderer Ikast- Brande Kommune, at spildevand fra befæstede arealer afledes på en miljømæssig forsvarlig måde Energiforbrug Ansøgers oplysninger Anvendelse af energiforbrug på ejendommen vil være uændret pr. produktionsenhed efter udvidelsen. Der forventes således en proportional stigning i elforbruget, da der er øget krav til ventilation. Husdyrbrugets energiforbrug i nudrift og ansøgt drift fremgår af tabel 9. Tabel 9. Husdyrbrugets energiforbrug i nudrift og ansøgt drift, Bøllundvej 15, 7330 Brande Ressource Forbrug - nudrift Forbrug - ansøgt Ændring, % Elforbrug, kwh Dieselolie, l Kommunens bemærkninger Som det fremgår af tabel 9, vil forbruget af el stige proportionalt med udvidelsen af dyreholdet. Energiforbruget bør løbende følges, og forbruget bør til stadighed søges minimeret. Det vil være i ejers interesse at minimere driftsomkostningerne med hensyn til forbrug af energi, hvorfor Ikast-Brande Kommune antager, at der ikke vil blive forbrugt mere energi end nødvendigt på ejendommen Foderstoffer Ansøgers oplysninger Foderet vil stadig blive indkøbt som færdigfoder og blive opbevaret i lukkede siloer. Mængde af indkøbt foder vil stige ca. 13 % i forhold til de angivne mængder i miljøgodkendelsen. Kommunens vurdering Kommunens vurdering er uændret i forhold til miljøgodkendelse af 7. januar Kemikalier m.v. Ansøgers oplysninger Kemikalieforbrug og -håndtering er uændret i forhold til miljøgodkendelse af 7. januar Kommunens vurdering Kommunens vurdering er uændret i forhold til miljøgodkendelse af 7. januar Affald Ansøgers oplysninger Der forventes ikke at ske nogen væsentlig forøgelse af affaldsmængden ved udvidelsen. Dog vil antallet af døde dyr formentlig stige proportionalt med udvidelsen af dyreholdet. Forholdene omkring opbevaring af affald er uændrede i forhold til miljøgodkendelse af 7. januar

26 Kommunens vurdering Ikast-Brande Kommune vurderer, at bortskaffelse af døde dyr sker på en miljømæssig forsvarlig måde, og at bortskaffelse af øvrigt affald sker miljømæssigt forsvarligt, når Ikast-Brande Kommunes Regulativ for erhvervsaffald 9 efterleves Skadedyr Ansøgers oplysninger Forholdene omkring skadedyrsbekæmpelse er uændrede i forhold til miljøgodkendelse af 7. januar Kommunens vurdering Kommunens vurdering er uændret i forhold til miljøgodkendelse af 7. januar Der henvises i øvrigt til tillæggets vilkår Støv Ansøgers oplysninger Forholdene omkring støv er uændrede i forhold til miljøgodkendelse af 7. januar Kommunens vurdering Kommunens vurdering er uændret i forhold til miljøgodkendelse af 7. januar Støj Ansøgers oplysninger Forholdene omkring støj er uændrede i forhold til miljøgodkendelse af 7. januar Kommunens vurdering Kommunens vurdering er uændret i forhold til miljøgodkendelse af d. 7. januar Lys Ansøgers oplysninger Forholdene omkring lys er uændrede i forhold til miljøgodkendelse af 7. januar Kommunens vurdering Kommunens vurdering er uændret i forhold til miljøgodkendelse af 7. januar Transporter til og fra anlægget Ansøgers oplysninger Transportforholdene er uændrede i forhold til miljøgodkendelsen. Antallet af transporter af husdyrgødning og foder vil stige, mens antallet af øvrige transporttyper forventes at være uændret. 9 Ikast-Brande Kommunes Regulativ for erhvervsaffald kan findes på:

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype.

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype. Jesper Nygård Knudsen Dato: 06-01-2014 Nybyvej 17 4390 Vipperød Sagsnr.: 13/57433 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 7236 8066 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse til udvidelse af dyrehold

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013 Knud Jensen Over Isen Vej 10 7430 Ikast 4. november 2013 Anmeldelse om etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning, Over Isen Vej 9, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 8. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Enghavevej 41, 7361 Ejstrupholm

Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Enghavevej 41, 7361 Ejstrupholm Miljøgodkendelse af husdyrbruget Enghavevej 41, 7361 Ejstrupholm - efter 11 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: 27. januar 2014 Torben Pedersen Enghavevej

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på svinebruget Lundemarken 4, 4520 Svinninge

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på svinebruget Lundemarken 4, 4520 Svinninge Per Sten Andersen Dato: 18-07-2012 Bjergbyvej 5 4520 Svinninge Sagsnr.: 12/34335 Sagsb.: Anne Duus Hausmann Dir.tlf.: 76 36 41 20 E-mail: landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse vedr. anmeldelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk.

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Afgørelsesdato den

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Til sagens parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Tlf. 6333 6835

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011 Se vedlagte udsendelsesliste Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75601013 teknikogmiljo@horsens.dk www.horsenskommune.dk Kvalitet: HKO Sagsnr.: 2011-009230 Anmeldt

Læs mere

Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej

Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej 18, 8355 Solbjerg Aarhus Kommune har den 3. maj 2013 modtaget anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Miljøgodkendelse. af minkfarmen. Vestermosevej 15, 7430 Ikast

Miljøgodkendelse. af minkfarmen. Vestermosevej 15, 7430 Ikast Miljøgodkendelse af minkfarmen Vestermosevej 15, 7430 Ikast - efter 11 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: 25. oktober 2012 1 2 Jan Pape Søbjergvej 63 7430

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Svend Bodholt Nielsen Resenborgvej 20 7400 Herning. 11.september 2013

Svend Bodholt Nielsen Resenborgvej 20 7400 Herning. 11.september 2013 Svend Bodholt Nielsen Resenborgvej 20 7400 Herning 11.september 2013 Anmeldelse af etablering af gyllebeholder - Resenborgvej 20, 7400 Herning Ikast-Brande Kommune har den 13. august 2013 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Tilladelse til udvidelse af minkfarm på Tulstrup Enge 1, 7430 Ikast

Tilladelse til udvidelse af minkfarm på Tulstrup Enge 1, 7430 Ikast Minkgården Flaskagervej 1 B 7430 Ikast 15. juni 2007 Tilladelse til udvidelse af minkfarm på Tulstrup Enge 1, 7430 Ikast Ansøgning Ved skrivelse af 2. marts 2007 har I søgt om tilladelse til følgende:

Læs mere

Uur Mink. Toftlundvej 7A. 7430 Ikast

Uur Mink. Toftlundvej 7A. 7430 Ikast Miljøgodkendelse af husdyrbruget Uur Mink Toftlundvej 7A 7430 Ikast - efter 11 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: 30. september 2010. - 2 - Ib Nielsen Toftlundvej

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Miljøgodkendelse. af minkfarmen. Skærlund Mink I/S, Engebækvej 86, 7330 Brande

Miljøgodkendelse. af minkfarmen. Skærlund Mink I/S, Engebækvej 86, 7330 Brande Miljøgodkendelse af minkfarmen Skærlund Mink I/S, Engebækvej 86, 7330 Brande - efter 11 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: 5. september 2014 Skærlund Mink

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø Anders D. Lassen Brattingsborg Gods 8305 Samsø Den 21. maj 2014 Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4,

Læs mere

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup.

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup. TEKNIK OG MILJØ Tage Lauridsen Sandgårdvej 6 7540 Haderup Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-20-14 Vedr.:

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /d2833f3a-ef4d-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /d2833f3a-ef4d-4... Page 1 of 1 From: Karen Damgaard Hansen Sent: 04-08-2015 13:41:19 To: 'senord@sst.dk'; 'dn@dn.dk'; 'dnaarhus-sager@dn.dk'; 'post@sportsfiskerforbundet.dk'; 'lbt@sportsfiskerforbundet.dk'; 'ta@sportsfiskerforbundet.dk';

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016

Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016 Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Isenbjergvej 17B, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune har den 22. marts 2016, modtaget

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Skærlund Skolevej 1, 7330 Brande

Skærlund Skolevej 1, 7330 Brande Miljøgodkendelse af husdyrbruget Skærlund Skolevej 1, 7330 Brande - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: 30. september 2010 1 2 Mogens Poulsen Skærlund

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

Tillæg nr. 1 til MILJØGODKENDELSE af kvægbruget på Bjerremosevej Varde

Tillæg nr. 1 til MILJØGODKENDELSE af kvægbruget på Bjerremosevej Varde Tillæg nr. 1 til MILJØGODKENDELSE af kvægbruget på Bjerremosevej 28 6800 Varde I henhold til 12 i Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Godkendt 5. september 2016

Læs mere

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk Dato: 2. april 2012 Vagn Nielsen Næsbyvej 19 Sagsnr.: 11/64925 4300 Holbæk Dir.tlf.: 72 36 41 20 Sagsb.: Henriette Fries E-mail: landbrug@holb.dk Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300

Læs mere

Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE. af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M

Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE. af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M 30. maj 2016 Indholdsfortegnelse 1 Registreringsblad... 3 2 Resumé... 4 3 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse...

Læs mere

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Søndermarksvej

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Søndermarksvej Sønderskov I/S Søndermarksvej 12 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. september 2013 Journal nr. 2013-18858 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Telefon direkte 76 16 51 23 E-mail thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Toftlundvej 11, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v.

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Toftlundvej 11, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. Miljøgodkendelse af husdyrbruget Toftlundvej 11, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: [dag]. [mdr.] [år] 1 2 Martin Alstrup Jensen Toftlundvej

Læs mere

Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast

Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej 6 7430 Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har onsdag den 24. februar 2016, modtaget en anmeldelse efter

Læs mere

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014 Jan Have Rettrup Kærvej 21 7800 Skive have@post5.tele.dk Den 28. oktober 2014 Næsbækvej 4 7860 Spøttrup - Anmeldelse 31 - Skift i dyretype - Afgørelse - uden nabo høring. Skive Kommune har den 23. oktober

Læs mere

Nudrift Dyretype Antal Vægt DE Smågrise ,3-32 kg 18,67 Slagtesvin kg 98,72 Søer 175 Fravænningsvægt 7,3 kg 39,87 157,3

Nudrift Dyretype Antal Vægt DE Smågrise ,3-32 kg 18,67 Slagtesvin kg 98,72 Søer 175 Fravænningsvægt 7,3 kg 39,87 157,3 Teknik og Miljø Gert Overgaard Christensen Staghøjvej 44 Frøslev 7900 Nykøbing M Dato: 06-10-2016 Sagsnr.: 773-2016-21641 Navn: Malene Fogh Direkte tlf.nr.: 99707074 E-mail mfo@morsoe.dk Anmeldelse af

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Nedre Hestlundvej 15, 7430 Ikast

Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Nedre Hestlundvej 15, 7430 Ikast Miljøgodkendelse af husdyrbruget Nedre Hestlundvej 15, 7430 Ikast - efter 11, stk. 2 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: 10. juli 2015 Henning Lauridsen

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Steen Nørgård Langelinie Galten. Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten

Steen Nørgård Langelinie Galten. Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten Steen Nørgård Langelinie 28 8464 Galten Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten Skanderborg Kommune har den 20. marts 2017 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Trolddal Aps Trolddalsvej Solbjerg. Natur og Miljø. Den 15. marts 2013

Trolddal Aps Trolddalsvej Solbjerg. Natur og Miljø. Den 15. marts 2013 Trolddal Aps Trolddalsvej 7 8355 Solbjerg Den 15. marts 2013 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej 18, 8355 Solbjerg Aarhus

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 17. juni 2013 Viborgvej 123 7800 Skive - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 22. april & 21. maj 2013 modtaget

Læs mere

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej 27 7830 Vinderup Dato: 02-02-2016 Sagsnr.: 09.17.17-P19-28-15 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7.

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30 Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. januar 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Afgørelsen er meddelt i medfør af 32 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 2.

Afgørelsen er meddelt i medfør af 32 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 2. Natur og Miljø Jens Peter Jensen Gammel Vodstrupvej 11 Vodstrup 7900 Nykøbing M Dato: 15-06-2016 Sagsnr.: 773-2016-13262 Navn: Malene Fogh Direkte tlf.nr.: 99707074 E-mail mfo@morsoe.dk Anmeldelse om udvidelse

Læs mere

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013 Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev jan_hoerby@snmail.dk Den 7. januar 2013 Gammel Hald Vej 10 7840 Højslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har

Læs mere

Jan Damsgaard Pape Søbjergvej 63 7430 Ikast. 1. august 2013

Jan Damsgaard Pape Søbjergvej 63 7430 Ikast. 1. august 2013 Jan Damsgaard Pape Søbjergvej 63 7430 Ikast 1. august 2013 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Søbjergvej 63, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 22. maj 2013 modtaget en anmeldelse efter 19 c i Godkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 Silkeborg Kommune Søften 8. december 2014 Direkte tlf. 8728 2265 Mobil 2047 9620 Mail kje@lmo.dk Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 På vegne af Carsten Jacobsen, Pinnebjergvej

Læs mere

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup #split# CHRISTIAN LARSEN Bjørnbækvej 12 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr. 69104010 Kopi sendt til AgriNord, att. Tina Madsen Plan og Miljø Dato: 08-12-2014 Sags. nr.:

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Anne-Marie Krogsgård Vejlebæksvej 10 5300 Kerteminde Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail:

Læs mere

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2.

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2. 1 - Afgørelse om skift i dyretype og etablering af mød Hører til journalnummer: 09.17.40-G01-1-17 Henrik Ruhoff Asfergvej 28 8981 Spentrup Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod I henhold til 41 stk 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendt den 11. oktober 2016 Udarbejdet

Læs mere

Anmeldelse af dyrehold (op til 15 dyreenheder) på adressen Bøgelyvej 14, 6920 Videbæk.

Anmeldelse af dyrehold (op til 15 dyreenheder) på adressen Bøgelyvej 14, 6920 Videbæk. Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Ole Christensen Bøgelyvej 14 6920 Videbæk Sagsbehandler Frank Boddum Direkte telefon 9974 1849 E-post frank.boddum@rksk.dk Dato

Læs mere

Lars Nielsen Dato: Ringstedvej Holbæk Sagsnr.: 12/ Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype

Lars Nielsen Dato: Ringstedvej Holbæk Sagsnr.: 12/ Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype Lars Nielsen Dato: 15-02-2013 Ringstedvej 160 4300 Holbæk Sagsnr.: 12/101063 Sagsb.: Anne Duus Hausmann Dir.tlf.: 7236 4138 E-mail: anndh@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse vedr. anmeldelse af skift

Læs mere

Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade Nordborg. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg

Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade Nordborg. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade 31 6430 Nordborg Afgørelse om anmeldelse af skift i dyretype, Pøl Søndergade 21, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har d. 7. maj 2015 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift

Læs mere

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013 John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev hkkristensen@jubii.dk Den 20. marts 2013 Fiskbækvej 16 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype - 2013 Skive Kommune har den 20. februar

Læs mere

Afgørelsen er meddelt i medfør af 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 2.

Afgørelsen er meddelt i medfør af 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 2. Natur og Miljø Vibeke og Tommy Hensberg Neder Hjerkvej 18 Hjerk 7870 Roslev Dato: 21-06-2016 Sagsnr.: 773-2016-14158 Navn: Malene Fogh Direkte tlf.nr.: 99707074 E-mail mfo@morsoe.dk Anmeldelse af skift

Læs mere

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015 Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk Den 11. marts 2015 Vejlgårdvej 14 7800 Skive - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - Afgørelse Skive Kommune har den 14. januar

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere

TILLADELSE TIL ØKOLOGI

TILLADELSE TIL ØKOLOGI TILLADELSE TIL ØKOLOGI efter 37 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Slagtesvin Dollerupvej 1, 7700 Thisted Den 8. september 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 37 i Bekendtgørelse

Læs mere

Nudrift Dyretype Antal Vægt DE Smågrise ,3-32 kg 18,67 Slagtesvin kg 98,72 Søer 175 Fravænningsvægt 7,3 kg 39,87 157,57

Nudrift Dyretype Antal Vægt DE Smågrise ,3-32 kg 18,67 Slagtesvin kg 98,72 Søer 175 Fravænningsvægt 7,3 kg 39,87 157,57 Teknik og Miljø Gert Overgaard Christensen Staghøjvej 44 Frøslev 7900 Nykøbing M Dato: 12-09-2016 Sagsnr.: 773-2016-18168 Navn: Malene Fogh Direkte tlf.nr.: 99707074 E-mail mfo@morsoe.dk Anmeldelse af

Læs mere

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Plan, Byg og Miljø 16. august 2010 Arealgodkendelse Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 85949411 Sognefogedgård v/ Vagn Andersen Byvej 25 4591 Føllenslev

Læs mere

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro 1 Offentliggørelse 20. januar 2009 Tilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Martin Olsen har ansøgt om en 10 tilladelse på adressen Engvej 238, 9440 Aabybro.

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19c afgørelse om udvidelse pga velfærd, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 16/37488 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

Ikke godkendelsespligt på opførelse af udendørs verandaer på tre eksisterende fjerkræstalde på ejendommen Østerholm, Læborgvej 52, 6622 Bække.

Ikke godkendelsespligt på opførelse af udendørs verandaer på tre eksisterende fjerkræstalde på ejendommen Østerholm, Læborgvej 52, 6622 Bække. ERHVERVSMILJØ - TEKNIK & MILJØ Erhvervsmiljø - Teknik & Miljø Dato: 28. juli 2016 Sagsnr.: 16/12362 VICUS P ApS Ny Kongensgade 1 1472 København K Att.: Østerholm CVR-nr.: 25576438 Kontaktperson: Majbrit

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Kragelundvej 34, 6330 Padborg

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Kragelundvej 34, 6330 Padborg Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Digital annonce Aabenraa kommunes hjemmeside Dato: 16-11-2016 Sagsnr.: 16/34252 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere