Miljøgodkendelse af. Lærkenborgvej 6, 7800 Skive

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af. Lærkenborgvej 6, 7800 Skive"

Transkript

1 af ammekvæg og slagtekalveproduktion på Lærkenborgvej 6, 7800 Skive efter 12 i husdyrloven

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Resumé og samlet vurdering Ansøgning om miljøgodkendelse Afgørelse Ikke teknisk resumé Offentlighed Beskrivelse af husdyrbruget Meddelelsespligt anlæg, arealer, ejerforhold Gyldighed Retsbeskyttelse Revurdering af miljøgodkendelsen Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv Placering i landskabet Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrhold og staldindretning Ventilation Fodring Energi- og vandforbrug Spildevand herunder regnvand Affald Driftsforstyrrelser eller uheld Gødningsproduktion og -håndtering Gødningstyper og mængder Anden organisk gødning

3 5 Forurening og gener fra husdyrbruget Ammoniak og natur Lugt Fluer og skadedyr Transport Støj fra anlægget og maskiner Støv fra anlæg og maskiner Lys Påvirkning fra arealerne Udbringningsarealerne Påvirkninger af 7 beskyttet natur Kategori 1 og 2 natur beskyttet natur og beskyttede vandløb kategori Kvælstof og fosfor til fjord & hav Påvirkning af arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV arter) Kvælstof til grundvand Bedste tilgængelige teknik (BAT) Alternative løsninger og 0-alternativet Alternative løsninger alternativ Husdyrbrugets ophør Egenkontrol og dokumentation Samlet konklusion Godkendelsens gyldighed, klagevejledning og underretning Godkendelsens gyldighed Klagevejledning og søgsmål Underretning om godkendelsen Bilag

4 13.1 Bilag 1 Situationsplan Bilag 2 Udbringningsarealer Bilag 3 Transportveje Bilag 4 Natur Bilag 5: Udtaleselse fra Skive kommune Bilag 6: Beredskabsplan

5 Datablad TITEL: Miljøgodkendelse af ammekvæg og slagtekalveproduktion på Lærkenborgvej 6, 7800 Skive Dato for godkendelse: 30. juni 2014 Ansøgningsnummer: CHR NUMMER: Ejendomsnummer: Matrikler på ejendom Østergaard Ejerlav Matrikel nummer Fly By, Fly 12o Fly By, Fly 12n Fly By, Fly 12a Fly By, Fly 21ai Fly By, Fly 21m Fly By, Fly 12m Fly By, Fly 14p Fly By, Fly 14o Fly By, Fly 47 Fly By, Fly 6h Adresse: Lærkenborgvej 6, 7800 Skive Bedrifts ejer og ansøger: Henrik Østergaard Pedersen CVR-nr: Konsulent: Anders Christensen, Slagtekalve Rådgivning ApS, Herningvej 23, 7300 Jelling. Tilsynsmyndighed: Viborg Kommune Viborg den 30. juni 2014 Mette Betzer Pedersen Miljømedarbejder Viborg Kommune 4

6 1 RESUMÉ OG SAMLET VURDERING 1.1 ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE Henrik Østergaard Pedersen, Lærkenborgvej 6, 7800 Skive, har ansøgt om en miljøgodkendelse efter 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug for: Henrik Pedersen ønsker at udvide slagtekalve produktionen fra 224,29 dyreenheder (DE) til 384,17 DE, svarende til 1250 tyrekalve fra kg og en mindre ammekvægbesætning på ejendommen på 10 ammekøer (11,68 DE). I forbindelsen med udvidelsen af kalveproduktionen opføres der ikke nye bygninger, idet ejer i 2010 fik tilladelse til at opføre den nødvendige bygningsmasse i form af to maskinhuse. Denne ansøgning er en delvis lovliggørelse, da hallerne er opført som maskinhuse, men anvendes i dag til tyrekalve. Ansøgningen bygger på oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af husdyrbrug efter, Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug og IT-ansøgningen nr om miljøgodkendelse er indsendt til Viborg Kommune gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem første gang den 6. september AFGØRELSE Viborg Kommune har vurderet, at der kan meddeles godkendelse af den ansøgte udvidelse af kvægproduktionen på Lærkenborgvej 6, 7800 Skive i henhold til de gældende regler. Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til lov og om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 20. december 2006 og i henhold til bekendtgørelse nr af 8. november 2013 om tilladelse og godkendelse m. v. af husdyrbrug. Miljøgodkendelsen er baseret på oplysningerne i ansøgningen samt efterfølgende beregninger og betinget af følgende centrale vilkår: 7 Bedriften tillades drevet med en årsproduktion på maksimalt 1250 slagtekalve ( kg), samt 10 ammekøer (> 600 kg), 6 kvieopdræt (6 mdr. kælvning), 2 småkalve (0 6 mdr.) og 2 geder med kid, svarende til 384,17 DE. På vægtintervallet af slagtekalvene kan der tillades afvigelser på + / - 5 %. 16 Andelen af dybstrøelse som udspredes på marken direkte fra stalden, skal minimum være 65 % af den producerede mængde dybstrøelse. 32 Der skal etableres 27 % ekstra efterafgrøder på ejede og forpagtede udbringningsarealer udover Plantedirektoratets krav. Der gøres opmærksom på, at miljøgodkendelsen ikke fritager fra krav om eventuel tilladelse, godkendelse, dispensation eller lign. efter anden lovgivning og for andre bestemmelser. Miljøgodkendelsen indeholder en miljøteknisk redegørelse, Viborg Kommunes bemærkninger og vurdering af udvidelsen og dens miljømæssige påvirkninger af naturen, miljøet og naboer. Formålet med at fastsætte konkrete vilkår for husdyrbrugets drift og indretning er, at sikre 5

7 At husdyrbruget drives og indrettes i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet og miljøredegørelsen At kravet om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager overholdes. At yderligere miljøkrav fastsat på grundlag af kommunalbestyrelsens vurdering af ansøgningsmaterialet overholdes At nedsætte risikoen for at der forekommer forurening eller gener ud over de forventede ifølge miljøvurderingen. Miljøgodkendelsen meddeles under forudsætning af, at de til enhver tid generelle miljøregler overholdes herunder reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. samt de nedenstående supplerende vilkår. 1.3 IKKE TEKNISK RESUMÉ Produktion og arealer Henrik Pedersen, "Østergaard" ønsker at udvide slagtekalve produktionen til 384 DE, svarende til 1250 kalve fra kg. Derudover er der en mindre ammekvægbesætning på ejendommen med 10 ammekøer. Henrik Pedersen ejer/forpagter i alt 176,42 ha Derudover er der indgået 4 gylleaftaler med i alt 64,71 ha, hvor der afsættes 86 DE. Der produceres udelukkende dybstrøelse på ejendommen. Den samlede produktion forventes at være ca 4390 tons (7460 m³), hvoraf de 65% spredes direkte fra stald til mark. Dybstrøelsen opbevares i kummer i stalden, hvormed den komposteres og de resterende 35% af dybstrøelsen lægges i markstak. Det generelle redutionskrav til ammoniak er 30%, men ved dyr på dybstrøelse er det 15%. Reduktionskravet på 15% overholdes ved hjælp af andelen på 65% af dybstrøelsen, der spredes direkte fra stald til mark. Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur Ammoniak bidraget vil efter udvidelsen udgøre 2595 kg/n/ha/år hvilket er en stigning på samlet 1104 kg. Nærmeste ammoniakfølsomme naturareal er et overdrevsareal der ligger ca meter øst for anlægget. Beregninger viser at belastningen kun øges marginalt. Flere af udspredningsarealerne ligger i habitatområde ved Karup Å, hvor de anvendes til grovfoderproduktion. Generelt vurderes det at anlægget og udspredningsarealerne ligger forholdsmæssigt robust med meget få naturarealer i nærheden. Transporter til og fra ejendommen Antallet af transporter stiger fra ca. 610 stk. og op til ca. 782 stk. I ansøgt drift udgør transporter med husdyrgødning omkring 40 % af samtlige transporter. Til de arealer der ligger mod nord og vest og kræver transport gennem Fly by. Støv og støjgener Der forventes ikke øgede støvgener i forbindelse med udvidelsen. Dette skyldes at der anvendes manuel strøning i anlægget. Til fordeling af halmen anvendes læssemaskine til at fordele halmen, hvilket giver minimalt støv. Derudover er samtlige kraftfoder siloer opsat indendørs, hvormed eventuelt støv fra indblæsningsrør forbliver i stalden. Der forventes heller ikke øgede støjgener, selvom besætningen udvides. Det skyldes at de få støjkilder der er, er placeret inden døre og ikke derfor ikke giver gener for naboen. Fluegener holdes på et lavt niveau ved hjælp af neporex, samt det forhold at 65% af dybstrøelsen spredes direkte fra stalden og nedpløjes i marken. Lugt Der er over 4 km til byzone Skive og Vridsted, 167 meter til samlet bebyggelse, Fly og 111 meter til nærmeste nabo. Der er lugtgenegrænserne overholdt. Udvidelsen sker i modsat retning af naboerne. 6

8 Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvand Dyretrykket er i ansøgt produktion på 1,7 DE/ha. Arealerne ligger indenfor oplandet til Skive Fjord som har et stigende dyretryk og ejendommen må derfor maksimalt have en udvaskning af kvælstof svarende til et planteavlsbrug. Derfor er der indregnet yderlige efterafgrøder på 26% til nedsættelse af N-kvoten for det indsendte projekt. Udvaskningen af N er beregnet til, 75,7 kg N/ha, mod et krav om maximalt 76,2 kg N/ha. Der tilføres 8,2 kg P mere i sædskiftet, end der fraføres, men ejendommens marker ligger udenfor fosforfølsomme områder. BAT Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer. Endvidere vurderer kommunen det, at husdyrbruget efter udvidelsen kan drives uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i denne godkendelse overholdes. Andre miljøpåvirkninger Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af gylle, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser m.v. Det betyder, at projektets virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som tilfredsstillende. 1.4 OFFENTLIGHED Ansøgningen blev annonceret i uge 4, Der indkom ingen bemærkninger. Ansøgningen har været i 3 ugers nabohøring i december 2011 januar Der indkom ingen bemærkninger til projektet. Efter ændringer i projekt har der været yderlig én nabohøring i juli Der indkom ingen bemærkninger til projektet. Udkast til miljøgodkendelse blev udsendt i 6 ugers høring den 21. marts 2014 til naboer og parter i sagen. Der blev ikke modtaget bemærkninger i denne høringsfase. 1.5 BESKRIVELSE AF HUSDYRBRUGET Godkendelsen omfatter landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Lærkenborgvej 6, 7800 Skive. Til ejendommen er tilknyttet husdyrproduktionen med CHR nr , og og CVR nr Henrik Østergaard Pedersen ønsker at udvide ejendommens dyrehold med ca. 160 DE. Ved udvidelse bygges der ikke yderlige bygninger på ejedommen. Udbringningsarealerne afvander til Skive Fjord via Karup Å. 1.6 MEDDELELSESPLIGT ANLÆG, AREALER, EJERFORHOLD I henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug må der ikke foretages ændringer, hverken bygnings-, areal- eller driftsmæssigt, før ændringen/udvidelsen er godkendt af Viborg Kommune. For udskiftning af arealer i henhold til denne godkendelse gælder, at ændringen forud skal anmeldes til kommunen senest inden planårets start den 1. august, jf. 16 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Anmeldelsen vurderes herefter af kommunen. Udskiftning af arealer inden for samme kategori kan ske uden godkendelse, såfremt kommunen vurderer, at de nye arealer ikke er mere sårbare, jf. 15 i ovennævnte bekendtgørelse. 7

9 1.7 GYLDIGHED Udvidelsen skal være udnyttet inden 2 år fra godkendelsens meddelelse. 1.8 RETSBESKYTTELSE Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse.. Kommunen kan dog i særlige tilfælde meddele forbud eller påbud før der er forløbet 8 år, jf. 40, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 1.9 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSEN Virksomhedens miljøgodkendelse skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering, jf. 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages, når der er forløbet 8 år. GENERELLE VILKÅR. På baggrund af ovenstående fastsættes følgende generelle vilkår: 1. Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Lærkenborgvej 6, 7800 Skive samt de udbringningsarealer, der er tilknyttet husdyrproduktionen under CVR nr Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år efter godkendelsens meddelelse. 3. Den der er ansvarlig for driften skal underrette kommunen, før landbruget foretager følgende: - Ejerskifte af virksomhed - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre - Indstilling af driften for en længere periode, men dog mindre end 3 år 4. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøgodkendelsen 5. Bedriften skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen, samt med de ændringer der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår 6. Virksomheden må ikke foretage ændringer, hverken bygnings- eller driftsmæssigt, der medfører forøget eller anden form for forurening, før ændringen er godkendt af Viborg Kommune 8

10 2 HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD 2.1 BYGGE- OG BESKYTTELSESLINIER, FREDNINGER MV. MILJØTEKNISK REDEGØRELSE I 2010 blev opført 2 haller som maskinhuse på ejendommen. De 2 maskinhuse vil blive lovliggjort til opstaldning af slagtekalve. I nudriften sker produktionen i 6 staldeafsnit, kalvehytter, Vesterhus, Ny vest, Kostald, Østerhus, Hal 1. I ansøgt drift udvides produktion til også at omfatte hallerne fra 2010, Hal 2 og Hal 3 i alt 8 staldafsnit se bilag 1. Generelle afstandskrav vedr. staldanlæg Ikke-almene vandforsyningsanlæg (markvanding, drikkevandsboringer for < 9 brugere, private boringer) 25 m Ja Overholdt ja/nej Almene vandforsyningsanlæg 50 m Ja Vandløb 15 m Ja Dræn 15 m Ja Søer 15 m Ja Offentlig vej og privat fællesvej 15 m Ja Levnedsmiddelvirksomhed 25 m Ja Beboelse på samme ejendom 15 m Ja Afstandskravet gælder ikke ensilageopbevaringsanlæg Naboskel 30 m NEJ Nabobeboelse 50 m Ja Eksisterende eller ifølge Kommuneplanens ramme-del fremtidigt byzone- eller sommerhusområder Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. 50 m Ja 50 m Ja Tabel 2.1: Generelle afstandskrav vedr. staldanlæg. Hal 2 og hal 3 er opført som maskinhuse og ønskes nu anvendt til stalde med dybstrøelse. Maskinhuse har et afstandskrav til naboskel optil 10 m afhængig af de brandmæssige forhold. Maskinhusene er lovligt opført da afstandskravet til denne type er 5 m, da kravet til afstanden afhænger af hvilket materiale maskinhusene er opført i. Når det drejer sig om stalde er afstandskravet til naboskel 30 m. Der er ca. 5 m til naboens skel derfor søger Henrik Pedersen om dispensation til afstand til naboskel. 9

11 I henhold til husdyrlovens 6 og 8 må staldanlæg ikke etableres indenfor de afstande som fremgår af tabel 2.1. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Alle afstandskrav til vandforsyning, vej og naboskel mv. i henhold til 6 og 8 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug er overholdt med undtagelse af afstanden til naboskel. Viborg Kommune giver dispensation til at afstanden mellem staldbygninger og naboskel er under 30 m. Med den begrundelse, at der ved skellet er en markvej samt at skellet er ud til åbne mark og ca. 100 m til naboens landbrugsbygninger og ca. 175 m til stuehuset på ejendommen, hvor der er landbrugspligt. Ansøgningen om dispensation har været i høring hos nabo og der indkom ingen bemærkninger. Husdyrbrugets anlæg ligger uden for fredninger, strand- klit-, sø- å- og fortidsmindebeskyttelseslinier. Viborg Kommune vurderer på den baggrund, at udvidelsen er forligelig med områdets generelle karakter og planmæssige forhold. 2.2 PLACERING I LANDSKABET MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Husdyrbruget er placeret i landzone. Nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt 110 meter nord fra staldanlægget. Nærmeste samlede bebyggelse ligger 167 meter nord for staldanlægget. Der er over 4 km til næste byzoner ved Skive og Vridsted. Ejendommen ligger i et område præget af landbrugsejendomme og samlet bebyggelse og mange af markerne er adskilt af læhegn. Ejendommen er næsten hele vejen rundt omgivet af læhegn og tættere beplantningsområder. Staldanlægget ligger ca m vest fra det nærmeste Natura 2000 område, EF - habitatområde, Karup Å. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Viborg Kommune vurderer, at udvidelsen af dyreholdet ikke vil forringe de landskabelige, kulturhistoriske, naturmæssige, geologiske eller rekreative værdier i området, da udvidelsen af dyreholdet sker i det eksisterende anlæg. Viborg Kommune vurderer derfor, at indtrykket af ejendommen ikke ændres i forbindelse med udvidelsen af dyreholdet. 10

12 3 HUSDYRHOLD, STALDANLÆG OG DRIFT 3.1 HUSDYRHOLD OG STALDINDRETNING MILJØTEKNISK REDEGØRELSE I 2002 blev ejendommen godkendt til 206 DE i tyrekalve, uden at sammensætning af vægt med mere var nævnt. I bilag fra tidligere Fjends Kommune er det oplyst, at der var tale om 780 tyrekalve fra 60 til 370 kg, samt en mindre produktion af 8 ammekøer inkl. opdræt. Der kan forekomme et udsving mellem de enkelte dyregrupper, da afgangsvægten på tyrene kan variere, da slagteriet i forbindelse med ferier og helligdage ikke aftager tyrene jævnt over året. Derudover indsættes der et varierende antal kalve, da der er tale om faste aftaler med flere kvægbrugere, hvor kalvene afhentes cirka hvert 4. dag uanset antal. Husdyrholdets sammensætning før og efter udvidelsen er angivet i følgende tabel: Tilladt dyrehold Ansøgt drift Kategori Antal DE Kategori Antal DE Slagtekalve ( kg) ,03 Slagtekalve ( kg) ,2 Ammekøer > 600 kg 8 5,71 Ammekøer > 600 kg 10 7,14 Kvieopdræt 6. mdr. til kælvning 6 3,0 Kvieopdræt 6. mdr. til kælvning 8 4 Småkalve (0-6 mdr.) 2 0,54 Småkalve (0-6 mdr.) 2 0,54 I alt 224,29 383,88 Tabel 3.1: Husdyrholdets sammensætning før og efter udvidelsen De nye kalvestalde og de eksisterende stalde er dybstrøelsesstalde med fast gulv. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Variationer i dyreholdets størrelse og sammensætning vil forekomme indenfor året og mellem år. En produktion af ovennævnte størrelse kan ved sygdomme, produktionsomlægninger som følge af ændrede kontraktvilkår eller lignende være afhængig af muligheden for tilpasninger. Antallet af kalve afhænger af flere faktorer som i hvor stor grad leverandørerne anvender kønssorteret sæd og generelt antal af kviekalve i forhold til tyrekalve. Med baggrund i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 12 stk. 3 vurderes det således, at 11

13 kvægbesætningen kan ændres under forudsætning af, at ændringen ikke giver anledning til øget forurening (f.eks. mere lugt, mere fosfor m.m.). Ændringen skal forinden meddeles til Viborg Kommune. Udnyttelsen af produktionstilladelsen forudsætter, at der til stadighed er det nødvendige harmoniareal til stede. Overordnet vurderer Viborg Kommune, at husdyrholdet med de givne staldsystemer kan leve op til kravene i lovgivningen. VILKÅR På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår: 7. Bedriften tillades drevet med en årsproduktion på maksimalt 1250 slagtekalve ( kg), samt 10 ammekøer (> 600 kg), 6 kvieopdræt (6 mdr. kælvning), 2 småkalve (0 6 mdr.) og 2 geder med kid, svarende til 384,17 DE. På vægtintervallet af slagtekalvene kan der tillades afvigelser på + / - 5 %. 8. I dybstrøelsesstalde skal der strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsen altid er tør i overfladen. 3.2 VENTILATION MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Alle staldbygningerne er naturligt ventileret. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Viborg Kommunen vurderer, at ventilationssystemet ikke i sig selv giver anledning til gener for de omkringboende, og at der ikke er behov for at stille særlige vilkår i forhold til ventilationssystemet. 3.3 FODRING MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Med den nuværende produktion anvendes ikke ensilage på ejendommen, der fodres med indkøbt færdigfoder. Færdigfoderet opbevares i staldene i det der er opsat 2 fodersiloer i hvert staldafsnit. Dermed afleveres foderet samme sted som det skal bruges. Der anvendes også wrapballer, disse opbevares kun udendørs, der anvendes wrapballer. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Al foder opbevares i siloer eller som wrapballer. Risikoen for forurening vurderes at være minimalt. Viborg Kommune vurderer, at bedriften lever op til kravet om BAT i henhold til fodring. Dette begrundes med, at der med de planlagte tiltag til opbevaring og håndtering af foder er taget de nødvendige tiltag for at begrænse påvirkning af omgivelserne. På baggrund af ovenstående stilles der ingen fodervilkår. 12

14 3.4 ENERGI- OG VANDFORBRUG MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Energi I nudriften anvendes ca kwh el og udvidelsen forventes kun at påvirke forbruget svagt. Der foretages ikke opvarmning eller anvendes energi til ventilation i staldene. Der er naturlig ventilation. Derfor er mulighederne for tiltag til begrænsning af energiforbruget i forbindelse med produktionen meget begrænset. Det primære forbrug af energi i staldene anvendes til belysning. Staldene er åbne med stort lysindfald, hvilket betyder der kun i begrænsede tidsperioder er behov for anvendelse af el til belysning. Der anvendes energisparepære og lysstofrør til belysning i staldene. Der anvendes ikke særlig teknologi på ejendommen til begrænsning af energiforbruget på. En forsat løbende fokusering på optimering af ressourceforbruget på ejendommen forventes på længere sigt, at kunne bidrage til et fald i energiforbruget på ejendommen. Forbrug af diesel olie i nudrift er L og dette forventes at blive ca L. Ejendommen har egen boring. Der er anslået at ansøgte produktion anvender ca m³ vand årligt på ejendommen. Hovedparten af vandforbruget anvendes som drikkevand til dyrene, der er anslået til m³. En mindre del anvendes til daglig vask af mælkevogn. Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild. Eventuelle lækager identificeres og repareres hurtigst muligt. Da hovedparten af det vand der anvendes på bedriften anvendes som drikkevand til dyrene er det ikke muligt gennem anvendelse af teknologi at nedbringe vandforbruget på ejendommen. Som ved anvendelse af andre ressourcer, fokuseres der løbende på at overveje muligheder for at begrænse forbruget af vand på bedriften mest muligt. Derudover er der opsat fodersiloer i hvert staldafsnit, således at dyrene æder direkte fra siloen. Dermed skal der ikke bruges energi på at snegle foderet rundt. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Selvom der ikke er lavet et specifikt BAT-notat inden for kvægdrift, så er det Viborg Kommunes opfattelse, at mange af elementerne i BAT-notat (BREF-dokument) for svine- og fjerkræbrug er universelle indenfor landbrugsområdet og derfor kan overføres til kvægdrift, herunder opmærksomheden på energiforbrug og management på ejendommen. Ifølge referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, er BAT således anvendelse af lavenergibelysning, eftersyn og rengøring af diverse installationer mv. For at leve op til kravene om BAT skal der løbende være opmærksomhed på energiforbrug og management på ejendommen. Generelt bør virksomheden registrere forbrug af el, vand og andre ressourcer og være opmærksom på muligheden for besparelse. Der stilles derfor vilkår om løbende registrering af ressourceforbruget med henblik på, at der løbende er fokus på at reducere forbruget. Viborg Kommune vurderer, at driften med de stillede vilkår lever op til kravet om BAT i henhold til vand- og energiforbrug beskrevet i EU-kommissionens reference dokument om BAT for intensivt hold af svin og fjerkræ fra juli

15 Viborg Kommune vurderer samlet, at energi- og vandforbruget er på et fornuftigt leje i forhold til bedriftens produktion. Det vurderes endvidere, at der i forbindelse med bedriftens indretning er taget hensyn til muligheden for begrænsning af energi- og vandforbruget. VILKÅR På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår: 9. Ejendommen skal minimum en gang om året føre journal over forbrug af el og andre relevante ressourcer. Kopi af journalen skal gemmes i 8 år indtil revurderingen. 3.5 SPILDEVAND HERUNDER REGNVAND MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der anvendes ca. 50 liter vand til daglig rengøring af mælkevogn. Efter endt rengøring anvendes vandet som drikkevand til kalvene. Spild fra drikkekopper, vil uanset omhyggelig vedligeholdelse, forekomme. Spild fra drikkekopper opsamles i dybstrøelsen. Produktionen frembringer ikke spildevand der afledes. Sprøjtearbejdet sker med fyldning og vask i marken. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Viborg Kommune vurderer, at den samlede håndtering af spildevand herunder regnvand sker på forsvarlig vis. VILKÅR På baggrund af ovenstående stilles der ikke vilkår til spildevandshåndteringen: 3.6 AFFALD MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Beskrivelse af døde dyr I nudriften ligger affaldsmængden på omkring kg affald. Der er en mindre støbt betonplads, i funderblokke i forbindelse med staldanlægget. Denne anvendes til opbevaring af døde dyr indtil de afhentes af DAKA. Dødeligheden ligger på 5% i besætningen, hvilket giver omkring kg affald årligt. Beskrivelse af fast affald Der er opsat 2 containere på ejendommen. Hver containerne er på 800 liter og de tømmes hver 14 dag. Containerne anvendes også til større mængder af plastik. Kanyler og andre skarpe genstande opbevares i en beholder af slagfast plast og afleveres til den praktiserende dyrlæge. Elektronikaffald og brugte elpære og lysstofrør samt rengjorte medicinflasker af glas afleveres til kommunal modtagestation. 14

16 Tabel 3.2: Forventede mængder affald i ansøgt drift Beskrivelse af kemikalier generelt Opbevaring, sortering, mærkning og bortskaffelse lever op til bestemmelserne i det lokale kommunale regulativ for erhvervsaffald. Maling, sæbe, desinfiktionsmidler opbevares utilgængeligt for børn. Beskrivelse af pesticider Bekæmpelsesmidler opbevares miljø og sundhedsmæssigt forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler eller lignende. Ejer opbevarer bekæmpelsesmidler i den oprindelige emballage, og med synlig etikette. Sprøjtevæsker mv., der er tilberedt af bekæmpelsesmidler efterlades ikke uden tilsyn. Der opbevares omkring kg pesticider på ejendommen; de opbevares i aflåst fryser i den gamle kostald. Beskrivelse af oliekemikalier Tankning af diesel foregår fra en 1200 L tank på en plads med fast og tæt bund, således at spild kan opsamles. Pistolen til dieseltanken kan ikke låses fast. Der opbevares diverse smøremidler til maskiner. Motorolie, spildolie og filtre opbevares ikke, da olieskift foretages af et værksted. Beskrivelse af øvrige kemikalier Der anvendes ikke særlige kemikalier i produktionen. 15

17 KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Bedriften er omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen og bortskaffelsen skal i øvrigt ske i overensstemmelse med Viborg Kommunes affaldsregulativ for erhverv. Håndtering af døde dyr skal leve op til kravene i Bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr, Bekendtgørelse nr. 588 af 1. juni Der må ikke foretages afbrænding af affald på ejendommen. Det gælder dog ikke afbrænding af affald, der er tilladt i medfør af Kommunens affaldsregulativ. Rester af lægemidler og kanyler fra dyrehold betragtes som særligt affald og skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om bortskaffelse af affald. Medicin (lægemidler) må ikke opbevares sammen med levnedsmidler eller foderstoffer Kommunen vurderer med de stillede vilkår, at der ikke vil være problemer med hensyn til opbevaring af kemikalier, olie og brændstof på bedriften. VILKÅR På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår: 10. Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for at affald bortskaffes forsvarligt. 11. Olie- og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg. Beholderne skal være beregnet til formålet og skal være tydelig mærket med angivelse af indhold. Oplag må ikke medføre forurening eller risiko for forurening af omgivelserne, herunder af jord, vandområder, grund vand, luft eller kloak. 12. Oplagspladsen skal være afskærmet mod nedbør og indrettes med opkant eller lignende så en mængde, mindst svarende til indholdet af den største beholder, tilbageholdes ved spild eller lækage. 13. Påfyldning af diesel mv. skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, således at spild kan opsamles og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. 3.7 DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER UHELD MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Beskrivelse af risici Al husdyrgødning på ejendommen håndteres som dybstrøelse. Dybstrøelse udgør en mindre risiko for forurening af vandløb og lignende end gylle. Med de gældende regler for nedbringning af husdyrgødning er risikoen for afstrømning af næringsstoffer i forbindelse med udbringning af husdyrgødning ligeledes elimineret. I forbindelse med fyldning af marksprøjte, samt ved vask af maskiner er der risiko for der kan ske punktforurening. Derfor er der på ejendommen indrettet en plads med fast bund, hvorfra vand opsamles og udbringes iht. til gældende regler. 16

18 Beskrivelse af mulige uheld Uheld ved punktkilder, f.eks olietanke og kemikalieopbevaring, kan udvikle sig ganske alvorlig og have alvorlige følger for miljøet og de personer der arbejder på ejendommen. Beskrivelse af risikominimering Risiko i forbindelse med uheld omkring punktkilder søges minimeret ved, at der findes klare retningslinjer for hvordan der skal reageres ved uheld samt gennem instruktioner af personalet. Ved instruktion af personer, der arbejder med ting der kan udgøre risiko sikre det at der ved et evt. uheld bliver reageret hurtig og så hensigtsmæssigt som det er muligt. Beskrivelse af gener i forbindelse med uheld I forbindelse med uheld kan der opstå gener der påvirker miljøet negativ. Der arbejdes løbende med at minimere gener som følge af uheld mest muligt. Der er udarbejdet en beredskabsplan for ejendommen, jf. bilag 6. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Udover at være BAT er det Viborg Kommunes opfattelse, at beredskabsplanen er en stor hjælp for landmanden, såfremt der skulle ske et uheld både med hensyn til små hændelser som oliespild og store som f.eks. brand, hærværk o.l. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkelig at anmelde dette til: Alarmcentralen, tlf.: 112 og efterfølgende straks at underrette: Viborg Kommune, Teknik og Miljø, tlf.: VILKÅR På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår: 14. Ejendommens beredskabsplan skal revideres/kontrolleres sammen med de ansatte mindst 1 gang om året og skal være let tilgængelig og synlig. 15. Beredskabsplanens indhold skal være kendt af gårdens ansatte m.m. og udleveres til evt. indsatsleder / miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand ol. 17

19 4 GØDNINGSPRODUKTION OG -HÅNDTERING 4.1 GØDNINGSTYPER OG MÆNGDER MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der udarbejdes hvert år en mark- og gødningsplan, hvorved det sikres at mængden af gødning tilpasses afgrødens forventede behov. I planen tages der bl.a. hensyn til jordbundstype, sædskifte, vanding, planternes udbytte og kvælstofudnyttelsen. Udbringning af husdyrgødningen afpasses afgrødernes behov samt eventuel tilførsel af handelsgødning. Husdyrgødningen udbringes under hensyn til afgrødernes vækstperiode, hvilket betyder maksimal udnyttelse af næringsstoffer. Husdyrgødningen der produceres på ejendommen er dybstrøelse. Staldene indrettes således at størst mulig andel (65 %) af gødningen kan udbringes direkte fra stalden og nedpløjes umiddelbart inden såning. Dybstrøelsen der er komposteret i minimum 3 måneder i staldene opbevares i markstak. Markstakken placeres på markerne sydøst for ejendommen i en afstand ca. 450 m fra ejendommen. Der er ca. 300 m til nærmeste beboelse på anden landbrugsejendom og over 500 m til enkelt beboelse. Markstakken i nudrift har et omfang på 1000 m³ og i ansøgt drift vil den blive 1500 m³. Husdyrgødning udbringes under hensyn til de generelle regler (husdyrgødningsbekendtgørelsen), og foregår i videst mulig omfang efter godt landmandskab, hvilket vil sige at der tages hensyn til naboer, byområder osv. Ved udbringning af husdyrgødning tages der hensyn til vindretning i forhold til naboer. Ved udbringning af dybstrøelse på sort jord, nedbringes husdyrgødningen hurtigst muligt, for at reducere ammoniakfordampningen mest muligt. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Vedrørende håndtering af dybstrøelse gøres opmærksom på, at der ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen må der i perioden fra høst til 20. oktober kun udbringes fast gødning til arealer, hvor der er afgrøder den følgende vinter. Ifølge bekendtgørelsen skal fast gødning, der udbringes på sort jord, nedbringes hurtigst muligt og inden 6 timer for at begrænse ammoniaktabet. Det er en forudsætning for benyttelse af markstakke, at den oplagrede dybstrøelse skal være komposteret og have et tørstofindhold på mindst 30 %. Markstakke skal overdækkes med kompostdug eller lufttæt materiale. Oplaget skal opfylde afstandskravene i 8, stk.1 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og må ikke medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand. Det vurderes, at husdyrbrugets udbringnings- og opbevaringsteknikker lever op til BAT. VILKÅR På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår: 16. Andelen af dybstrøelse som udspredes på marken direkte fra stalden, skal minimum være 65 % af den producerede mængde dybstrøelse. 18

20 4.2 ANDEN ORGANISK GØDNING MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Ejendommen modtager ikke spildevandsslam mv. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Såfremt der ønskes tilladelse til udspredning af anden organisk gødning, skal der ske anmeldelse til tilsynsmyndigheden, som vurderer om der er behov for at stille yderligere vilkår. 19

21 5 FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGET 5.1 AMMONIAK OG NATUR MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Hovedreglen med den nye miljøgodkendelsesordning er, at der i kraft af den generelle reduktion af ammoniaktabet og kategorisering af ammoniakfølsomme naturtyper er taget det nødvendige hensyn til naturområder. Udvidelsen medfører en meremission fra anlægget på ca kg N/år, og den samlede emission bliver i alt ca kg N/år. Da der er tale om en udvidelse af et husdyrbrug over 75 DE stilles der for den pågældende produktionsform et generelt krav om 15 % reduktion af ammoniakemissionen i forhold til det tidssvarende staldsystem. Kravet er opfyldt ved at 65 % af dybstrøelsen køres direkte ud. Med den valgte løsning overholdes kravet om 15 % reduktion af ammoniaktab fra stald og lager. Der reduceres med 0 kg N/år udover det, der er nødvendigt for at opfylde kravet. AMMONIAKBELASTNING AF NATUROMRÅDER BESKYTTET AF 7 I LOV OM MILJØGODKENDELSE AF HUSDYRBRUG M.V. Belastningen på naturtyper beskyttet efter 7 må ikke overskride fastlagte afskæringskriterier der afhænger af den kategorisering den enkelte naturtype er omfattet af. De strengeste afskæringskriterier - kategori 1 natur - omhandler særlige naturtyper, der er beliggende i Habitatområderne. Kategori 2 naturtyper er særlige naturtyper der er beliggende udenfor habitatområderne og derudover er over en vis størrelse. Inden for meter fra anlægget er der registreret 1 Kategori 2 naturtype. Der er tale om en hede på ca. 5,5 ha. Beregninger vise en total deposition på 0,2 kg N/ha/år. For naturtypen gælder, at projektet på Lærkenborgvej maksimalt må belaste heden med en total-deposition på 1,0 kg /ha/år, hvilket betyder at kravet er overholdt. Nærmeste kategori 2 natur ligger ca meter sydvest for staldanlægget, og beregninger vise en mindre belastning i forhold beregningerne på førnævnte kategori 2 hede. Dette betyder at belastningen er mindre end kravet på 0,2 kg N/ha/år. Der vurderes, at udvidelsen af dyreholdet på Lærkenborgvej 6, ikke vil påvirke naturarealer beskyttet af 7. AMMONIAKBELASTNING AF 3 NATUROMRÅDER For naturområder beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3, gælder generelt, at projektet ikke må medføre væsentlige ændringer. For ammoniakfølsomme naturtyper herunder ammoniakfølsom skov, er det muligt at stille krav til størrelsen på ammoniakbelastningen dog maks. 1 kg N/ha/år i mer-belastning. Generelt er anlægget beliggende i et meget robust område med meget få 3 beskyttet naturarealer. Nærmest anlægget ligger en 3 beskyttet eng 60 meter mod syd vest. Derudover ligger der to moser hhv. 500 m og 800 meter mod nordvest og nordøst. 20

22 Nærmeste potentiel ammoniakfølsomme skov ligger 650 meter nordøst for anlægget. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Der er foretaget beregninger til hhv. engen 60 meter fra anlægget og mosen 500 meter fra anlægget. På engen er der beregnet en deposition til kanten af engen på 0,6 kg N/ha/år og 0,1 kg N/ha/år til tilsvarende kant på mosen. Begge naturtyper er som udgangspunkt ikke særligt ammoniakfølsom. Da det maksimale krav på 1 kg N/ha/år samtidigt er overholdt. vurderes det at udvidelse ikke vil bevirke tilstandsændringer på omkringliggende naturarealerne beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3. NATURA 2000 Habitatområde nr. 40 Karup å ligger meter vest for anlægget. Ammoniakdepositionen på området er beregnet til 0,0 kg N/ha/år. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Med baggrund i afstanden og beregningerne til Natura 2000 området vurderes det, at områderne ikke bliver påvirket af projektet. VILKÅR På baggrund af ovenstående sættes der ikke vilkår vedr. ammoniakfordampning fra staldanlægget i relation til omkringliggende naturarealer. 5.2 LUGT MILJØTEKNISK REDEGØRELSE De primære lugtkilder på bedriften er staldene og udmugning/udspredning af dybstrøelse. Der er foretaget en lugtberegning i ansøgningssystemet efter gældende retningslinjer. De beregnede geneafstande fremgår af nedenstående tabel. Lugtgeneafstandene er beregnet som for fuld besætning. Alle stalde indgår i beregningen dog ikke den stald der længst væk indgår ikke i beregningen. Lugtens udbredelse i nærområdet afhænger bl.a. af antal og typer af husdyr og geografisk placering. Disse faktorer indgår i lugtberegningen. Nærmeste nabo (øst) ligger ca. 150 m væk fra ejendommens lugtgenecentrum. Nærmeste nabo uden landbrugspligt og samlede bebyggelse ligger 180,81 meter nordøst for bedriftens lugtgenecentrum. Nærmeste byzone ligger over 4 km væk nordøst for bedriftens lugtgenecentrum. 21

23 OMRÅDE TYPE Andre ejendomme med mere end 75 DE (antal) Samlet ukorrigeret afstand [m] korrigeret geneafstand (ansøgt drift) [m] Korrigeret geneafstand (nudrift) [m] Afstand til områdetype [m] Byzone / Sommerhuso mråde 1 295,36 0,00 0,00 > 4000 Samlet bebyggelse 1 199,49 175,29 150,16 Enkelt bolig 1 89,25 0,00 0,00 180,81 (vægtet gennemsnits afstand) 180,81 (vægtet gennemsnits afstand) Tabel 5.1: Tabellen viser i anden kolonne, det antal ejendomme der ligger indenfor henholdsvis 100 m og 300 m og enkelt bolig og byzone, samlet bebyggelse. Samlet ukorrigeret afstand er den afstand landbruget skal overholde med hensyn til lugt, afstanden er ikke korrigeret for konkrete forhold. Korrigeret geneafstand er afstanden korrigeret for konkrete forhold som blandt andet vind og landskabets ruhed. Afstand til områdetype er den faktiske afstand mellem boligen og landbruget vægtet gennemsnitsafstand vil sige at afstanden mellem bolig og stald indgår forholdsvis efter antallet af dyr i hver stald. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERINGER Lovens minimumskrav til afstande til nærmeste beboelser inden for de tre typer er overholdt. Viborg Kommune vurderer derfor, at lugt fra staldene er acceptabel i forhold til naboerne. VILKÅR På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår: 17. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan for reduktion af generne, som skal godkendes af kommunen, og derefter gennemføre denne. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget. 22

24 5.3 FLUER OG SKADEDYR MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Generel beskrivelse skadedyr I forbindelse med driften af husdyrbruget er det primært rotter og fluer der kan være til gene for de omkringboende. Desuden kan mulvarpe og mosegrise være til gene for de beboelser der ligger i nærheden af udspredningsarealerne. Muldvarpe og mosegrise vil blive bekæmpet i det omfang problemet måtte forekomme. Muldvarpe bekæmpes med saks eller ved hjælp af fosforbrinte-kapsler. Beskrivelse af gener fra fluer Der udmuges jævnligt i kalvebokse i flueperioden, hvilket giver få fluer. Er der problemer vil fluerne blive bekæmpet med Neporex (effekt mod fluelarver) i det bekæmpelse med aerosoler på voksne fluer ikke er mulig. Luftskiftet i en delvis åben stald er for stor til at kunne give en ønsket effekt. Derfor koncentreres indsatsen mod fluelarverne. Neporex udvandes fra medio april og frem til oktober- november. Beskrivelse af rottebekæmpelse Der er ikke konstateret rotter på ejendommen. Da der ikke er grovfoder, kornopbevaring eller foderspild omkring siloerne er rotternes levesteder begrænset. Skadedyr bekæmpes biologisk og hvis der konstateres problemer tager ejer kontakt til kommunen, således at der kan påbegyndes en effektiv bekæmpelse. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr (rotter, fluer m.v.), som skal afhjælpes og bekæmpes effektivt. Viborg Kommune vurderer, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende. VILKÅR På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår: 18. Der skal på ejendommen foretages en effektiv skadedyrsbekæmpelse som minimum er i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrslaboratorium. 19. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.). 23

25 5.4 TRANSPORT MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Udvidelsen af husdyrproduktionen på ejendommen vil ikke medføre stigning indenfor alle transportkategorier, f.eks vil udvidelsen medføre, at der skal transporteres mere husdyrgødning og halm. Stigningen i transportbehovet for dyr vil ikke øge antallet af transporter, stigningen i transportbehovet med dyr til og fra ejendommen vil kunne klares, at ved lastbilerne fyldes, når de kører til og fra ejendommen. Tabel 5.2: Transporter med dybstrøelse og halm stiger med 172 transporter. De øvrige transporter er ikke direkte afhængige af antallet af dyr, i det der er tale om faste ind- og udlevering af slagtedyr. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Viborg Kommune vurderer, at antallet af transporter ikke overskrider, hvad der er normalt for et brug af den ansøgte størrelse. Transporter forsøges for så vidt muligt afholdt inden for normal arbejdstid, men der vil kunne forekomme afvigelser i sæsonen for markarbejde. Der undgås tomgangskørsel og det forsøges generelt at holde antallet af transporter nede på et minimum. Bedriften ligger hensigtsmæssigt i forhold til til- og frakørselsforhold og transporter til og fra marker sker udenfor landsbyer samt med kun få beboelser langs vejen. Dog ligger nogle arealer således, at kørsel gennem byer er nødvendig. Transport til arealerne, hvor kørsel skal ske gennem byområder i forbindelse med udbringning af husdyrgødning, henstilles derfor til, at dette kan ske i dagtimerne. For at mindske gener fra transport henstiller kommunen til, at transport skal foregå indenfor normal arbejdstid. Sæsonbetonet arbejde kan dog forekomme udenfor disse tidspunkter, men skal søges begrænset. 24

26 VILKÅR På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår: 20. Ved transport af husdyrgødning på offentlige veje skal det sikres at spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal gødningen straks opsamles. 21. ) Transport til udspredningsarealerne må ikke ske igennem byområder i tidsrummet mellem kl og STØJ FRA ANLÆGGET OG MASKINER MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Beskrivelse af støjkilder Det forventes ikke at produktionen vil medføre støjgener for omkringboende. Daglig støj i forbindelse med produktionen kan forekomme i forbindelse anvendelse af traktor/læssemakine/strømaskine, når der håndterres halm og dybstrøelse og i forbindelse med transport af dyr til og fra ejendommen. Indblæsning af foder kan give støjgener. Der er naturlig ventilation i anlægget og derfor ikke støj fra mekaniske dele. Der er heller ikke opsat kornvalse, og det gamle tørringsanlæg er ikke brug. Beskrivelse af driftsperiode De normale arbejdsopgaver, hvorfra der kan forekomme støj og som knytter sig til driften af slagtekalveproduktionen foregår under normale forhold indenfor tidsrummet Andre arbejdsopgaver af mere forbigående karakter som f. eks markarbejde, udbringning af husdyrgødning og lignende vil kunne ske udenfor det ovenfor angivne tidspunkt. Beskrivelse af støjkildetiltag Der er ikke foretaget særlige tiltag for begrænsning af støjkilderne. De landskabelige forhold omkring ejendommen, samt afstanden til de nærmeste beboelser betyder at, der ikke er behov for særlige støjkildetiltag. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Viborg Kommune vurderer, at støj fra ejendommen ikke er og heller ikke forventes at blive et problem for de omkringboende. Der er ikke foretaget støjberegninger eller fastsat særlige støjvilkår grundet den store afstand til nærmeste nabo. Støj fra ejendommen må dog ikke overskride de gældende krav til støjbelastning, hvilket danner grundlaget for fastsættelsen af nedenstående vilkår. 25

27 VILKÅR På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår: 22. TABEL. GRÆNSEVÆRDIER FOR VIRKSOMHEDENS SAMLEDE STØJBIDRAG I OMGIVELSERNE SOM FUNKTION AF TIDSRUM OG OMRÅDETYPE. Områdetype Dagperiode Aftenperiode Natperiode Mandag-fredag kl Lørdag kl Mandag-fredag kl Lørdag kl Søn- & helligdage kl Alle dage kl Nærmeste enkeltbeliggendenkelt bolig: 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) Referencetidsrum *) 8 timer 1 time ½ time *) Grænseværdierne skal overholdes i de mest støjbelastende otte timer i dagperioden, den mest støjbelastende time i aftenperioden og den mest støjbelastende ½ time i natperioden. 23. Virksomhedens støjbidrag til et maksimalniveau i natperioden må ikke overskride 55 db(a). 24. Tilsynsmyndigheden kan stille krav om, at virksomheden for egen regning dokumenterer, at de stillede støjkrav er overholdt, såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at dette er nødvendigt. Dette kan dog maksimalt kræves én gang årligt, med mindre der er tale om en overskridelse af støjgrænsern. 25. Hvis de fastsatte støjgrænser overskrides, skal der sammen med rapporten om støjmålinger/beregninger fremsendes forslag til støjreduktion med tidsplan for gennemførelse. 5.6 STØV FRA ANLÆG OG MASKINER MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Det forventes ikke at produktionsudvidelsen giver anledning til yderlige støvgener. Siloernes indblæsningsrør er tætte, således at driften ikke medfører støvgener udenfor husdyrbrugets eget areal. Opbevaringen af halm sker i markstakke under plastik, og halmen transporteres til ejendommen løbende i løbet af året. I forbindelse med håndteringen af halm, som anvendes til foder og strøelse, kan der forekomme støvgener i forbindelse med strøingen. Efter udvidelsen forventes der anvendt ca kg baller a 500 kg. Omkring 4/5 dele af halmen anvendes som strøelse, Støvudviklingen er meget afhængig af kvaliteten af den anvendte halm, bl.a. gøres der i høst en væsentlig indsats for at bjærge halmen i god kvalitet. 26

28 KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Med hensyn til støvgener fra gården forventes det ikke at give væsentlige problemer. Dog henvises der til, at al transport til og fra bedriften skal foregå ved hensynsfuld kørsel for at begrænse støvgener. Yderligere forudsættes, at alle aktiviteter på bedriften planlægges herunder også levering og udkørsel således omgivelserne påvirkes mindst muligt. VILKÅR På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår: 26. Driften må ikke medføre væsentlige støvgener udenfor husdyrbrugets arealer. 27. Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås, f.eks. med cykloner eller anden støvbegrænsende foranstaltning. 5.7 LYS MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Facader eller andre bygningsdele vil ikke være oplyst efter mørkets frembrud. I det omfang der udføres arbejde i staldene vil der afhængig af årstiden være behov for lys i staldene. Omkring beboelse er der etableret lys så man kan orientere sig efter mørkets frembrud. Med den afstand der er til naboer, den forholdsvise begrænsede tidsperiode der er belysning omkring ejendommen, og det forhold, at der ikke anvendes projekter til belysning af bygningerne gør, at det vurderes at belysningen ikke vil påvirke naboer eller andre omgivelser. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Det vurderes, at belysningen ikke vil give anledning til væsentlige problemer eller gener for omkringboende eller landskabelige hensyn. Dog fastsættes der vilkår om, at såfremt der skulle opstå lysgener for de omkringboende vil tilsynsmyndigheden vurdere generne.. VILKÅR På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår: 28. Driften må ikke give anledning til væsentlige lysgener for omboende. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at bedriften giver anledning til lysgener, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan og derefter gennemføre denne. Handlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden. 27

29 6 PÅVIRKNING FRA AREALERNE 6.1 UDBRINGNINGSAREALERNE MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der hører i alt 176,42 ha ejede og forpagtede udbringningsarealer til bedriften. På de ejede og forpagtede udbringningsarealer udbringes der husdyrgødning svarende til 1,7 DE/ha. Af de ejede og forpagtede udbringningsarealer ligger der ingen i arealer i nitratklasse eller fosforklasse. Ingen af udbringningsarealerne ligger i nitratfølsomme indvindingsopland. Se nedenstående tabeller 5.1 og 5.2. Udbringningsarealerne afvander via Karup Å-systemet til Skive Fjord. Udbringningsarealerne afvander således til sårbare Natura 2000 områder. Arealerne 52-0, 53-0, 81-0 og 83-0 er beliggende i Skive Kommune. Kommunen har udtalt sig og udtalelsen er sat i bilag 5. Af udtalelsen fremgår det at der skal etableres grundvandssædskifte på et af arealerne, det er efterfølgende taget ud af ansøgningen. Efter udtalelsen er udvaskningen af kvælstof reduceret svarende til planteavlsniveau på grund af at dyretrykket er stigende i oplandet til Skive Fjord. Det fremgår desuden at arealerne ligger uden for nitratklasser, fosforklasser og naturområder. Skive Kommune vurderer ikke at den ansøgte drift af arealerne medfører væsentlige påvirkninger på arternes potentielle levesteder eller sporadiske opholdssteder. Desuden vurderer kommunen ikke at driften vil påvirke internationale beskyttelsesområder væsentlig. 28

30 29

31 Tabel 6.1: Ejet og forpagtet udbringningsarealer. 30

32 Der er indgået gylleaftaler, svarende til i alt 64,71 ha. Alle gylleaftalearealer ligger udenfor diverse nitrat- og fosforklasser og nitratfølsomme indvindingsoplande. Tabel 6.2: Aftalearealer KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Arealerne G. 20-0, G. 21-0, G. 22-0, G. 30-0, G og G vurderer Viborg Kommune som robuste de ligger udenfor nitrat og fosforklasser samt udenfor oplande med stigende husdyretryk hermed skal der ikke laves yderlig vurdering. Arealerne G. 1-0, G. 2-0, G. 3-0, G. 10-0, G og G ligger indenfor oplandet til Skive Fjord og hermed vurderer Viborg Kommune at arealerne skal vurderes og der skal udarbejdes en 16 areal godkendelse. Oplandet til Skivefjord har et stigende husdyrtryk og dermed kan kommunen indsætte vilkår om planteavlsniveau. Viborg Kommune vurderer, at der på arealerne der afvander til Karup Å maksimalt må være en udvaskning på niveau med udvaskningen fra et planteavlsbrug, da arealerne ligger forholdsvis tæt på Karup Å. 31

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Datablad...4 1. Resumé og samlet vurdering...5

Læs mere

12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug

12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug 12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug kvægbruget Hedevej 24, 9430 Vadum Godkendelsesdato / offentliggørelse: 7. januar

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro

Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro efter 12, 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 1572 af 20. december 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 19. juli

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Vejbjerggård Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer den 27. juli 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen.

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen. Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 06-05-2015 Sagsnr.: 14/32199 Dok.løbenr.: 121295/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 24.

Læs mere

12-miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Stensager, Forten 18, Vellev 8860 Ulstrup

12-miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Stensager, Forten 18, Vellev 8860 Ulstrup 12-miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Stensager, Forten 18, Vellev 8860 Ulstrup Godkendelsesdato den 25. oktober 2012 1 Registreringsblad Ejendommens navn og beliggenhed Stensager. Forten 18, Vellev,

Læs mere

Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen

Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen Dato for godkendelsen: 18. juni 2015 Husdyrbruget: Mosegård CHR-nr. 108469 CVR-nr: 27194303 Matr. nr., ejerlav Husdyrbrugets adresse: Ejer og ansøger

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Denne godkendelse er givet til CVR-nr. 14 48 11 76, Stensgård v/jan Villebro, Østergyden 36, 5600 Faaborg. Miljøgodkendelsen

Læs mere

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 31-07-2015 Sagsnr.: 15/9646 Dok.løbenr.: 181868/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23

Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23 Miljøgodkendelse Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23 4573 Højby 23 Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Nyvej 22 4573 Højby Miljøgodkendelse udarbejdet af Odsherred Kommune med bistand fra

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15.12 2009 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: 15.12.2009 Virksomhedens

Læs mere

Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg

Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg Søgård Andelsbrug Blåbjergvej 1 7280 Sdr. Felding Afgørelsesdato: 25.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 19. september 2008

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 19. september 2008 Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Søren Christensen Ånumvej 150 6900 Skjern Sagsbehandler Dorthe Juul Direkte telefon 9974 1517 E-post dorthe.juul@rksk.dk Dato Sagsnummer

Læs mere

Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår.

Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår. Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 12 stk. 3 på Nedervej 16, 6430 Nordborg til udvidelse af dyreholdet til en årlig produktion

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 31-07-2013 Sagsnr.: 11/44250 Dok.nr.: 61 Kontakt: Tina Ketelsen

Læs mere

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Udvidelse af svineproduktionen fra 228,5 dyreenheder til 506,7 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægproduktion

Miljøgodkendelse af kvægproduktion Dato: 05-01-2015 Miljøgodkendelse af kvægproduktion Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse Januar 2015 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk Journalnr.:

Læs mere

OBS Sønderborg Kommune har egen forside.

OBS Sønderborg Kommune har egen forside. OBS Sønderborg Kommune har egen forside. Sort tekst = fast tekst Blå tekst = hjælpetekst Rød tekst = eksempeltekst, der skal tilrettes Send billede i JPEG format til Tine Natur 1 Version 2 Kommunens afgørelse

Læs mere

Forslag. Teknik & Miljø -

Forslag. Teknik & Miljø - Forslag Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; Juni 2015 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Layout & Tryk: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.16P19-0009 Sagsbehandler: Helle Thers Kortbilag: Geodatastyrelsen

Læs mere

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Miljøtilladelse af husdyrbruget Grobshulevej 88 8300 Odder I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Datablad Ansøger / ejer af husdyrbruget: Driftsansvarlig

Læs mere