Miljøgodkendelse af. Lærkenborgvej 6, 7800 Skive

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af. Lærkenborgvej 6, 7800 Skive"

Transkript

1 af ammekvæg og slagtekalveproduktion på Lærkenborgvej 6, 7800 Skive efter 12 i husdyrloven

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Resumé og samlet vurdering Ansøgning om miljøgodkendelse Afgørelse Ikke teknisk resumé Offentlighed Beskrivelse af husdyrbruget Meddelelsespligt anlæg, arealer, ejerforhold Gyldighed Retsbeskyttelse Revurdering af miljøgodkendelsen Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv Placering i landskabet Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrhold og staldindretning Ventilation Fodring Energi- og vandforbrug Spildevand herunder regnvand Affald Driftsforstyrrelser eller uheld Gødningsproduktion og -håndtering Gødningstyper og mængder Anden organisk gødning

3 5 Forurening og gener fra husdyrbruget Ammoniak og natur Lugt Fluer og skadedyr Transport Støj fra anlægget og maskiner Støv fra anlæg og maskiner Lys Påvirkning fra arealerne Udbringningsarealerne Påvirkninger af 7 beskyttet natur Kategori 1 og 2 natur beskyttet natur og beskyttede vandløb kategori Kvælstof og fosfor til fjord & hav Påvirkning af arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV arter) Kvælstof til grundvand Bedste tilgængelige teknik (BAT) Alternative løsninger og 0-alternativet Alternative løsninger alternativ Husdyrbrugets ophør Egenkontrol og dokumentation Samlet konklusion Godkendelsens gyldighed, klagevejledning og underretning Godkendelsens gyldighed Klagevejledning og søgsmål Underretning om godkendelsen Bilag

4 13.1 Bilag 1 Situationsplan Bilag 2 Udbringningsarealer Bilag 3 Transportveje Bilag 4 Natur Bilag 5: Udtaleselse fra Skive kommune Bilag 6: Beredskabsplan

5 Datablad TITEL: Miljøgodkendelse af ammekvæg og slagtekalveproduktion på Lærkenborgvej 6, 7800 Skive Dato for godkendelse: 30. juni 2014 Ansøgningsnummer: CHR NUMMER: Ejendomsnummer: Matrikler på ejendom Østergaard Ejerlav Matrikel nummer Fly By, Fly 12o Fly By, Fly 12n Fly By, Fly 12a Fly By, Fly 21ai Fly By, Fly 21m Fly By, Fly 12m Fly By, Fly 14p Fly By, Fly 14o Fly By, Fly 47 Fly By, Fly 6h Adresse: Lærkenborgvej 6, 7800 Skive Bedrifts ejer og ansøger: Henrik Østergaard Pedersen CVR-nr: Konsulent: Anders Christensen, Slagtekalve Rådgivning ApS, Herningvej 23, 7300 Jelling. Tilsynsmyndighed: Viborg Kommune Viborg den 30. juni 2014 Mette Betzer Pedersen Miljømedarbejder Viborg Kommune 4

6 1 RESUMÉ OG SAMLET VURDERING 1.1 ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE Henrik Østergaard Pedersen, Lærkenborgvej 6, 7800 Skive, har ansøgt om en miljøgodkendelse efter 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug for: Henrik Pedersen ønsker at udvide slagtekalve produktionen fra 224,29 dyreenheder (DE) til 384,17 DE, svarende til 1250 tyrekalve fra kg og en mindre ammekvægbesætning på ejendommen på 10 ammekøer (11,68 DE). I forbindelsen med udvidelsen af kalveproduktionen opføres der ikke nye bygninger, idet ejer i 2010 fik tilladelse til at opføre den nødvendige bygningsmasse i form af to maskinhuse. Denne ansøgning er en delvis lovliggørelse, da hallerne er opført som maskinhuse, men anvendes i dag til tyrekalve. Ansøgningen bygger på oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af husdyrbrug efter, Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug og IT-ansøgningen nr om miljøgodkendelse er indsendt til Viborg Kommune gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem første gang den 6. september AFGØRELSE Viborg Kommune har vurderet, at der kan meddeles godkendelse af den ansøgte udvidelse af kvægproduktionen på Lærkenborgvej 6, 7800 Skive i henhold til de gældende regler. Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til lov og om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 20. december 2006 og i henhold til bekendtgørelse nr af 8. november 2013 om tilladelse og godkendelse m. v. af husdyrbrug. Miljøgodkendelsen er baseret på oplysningerne i ansøgningen samt efterfølgende beregninger og betinget af følgende centrale vilkår: 7 Bedriften tillades drevet med en årsproduktion på maksimalt 1250 slagtekalve ( kg), samt 10 ammekøer (> 600 kg), 6 kvieopdræt (6 mdr. kælvning), 2 småkalve (0 6 mdr.) og 2 geder med kid, svarende til 384,17 DE. På vægtintervallet af slagtekalvene kan der tillades afvigelser på + / - 5 %. 16 Andelen af dybstrøelse som udspredes på marken direkte fra stalden, skal minimum være 65 % af den producerede mængde dybstrøelse. 32 Der skal etableres 27 % ekstra efterafgrøder på ejede og forpagtede udbringningsarealer udover Plantedirektoratets krav. Der gøres opmærksom på, at miljøgodkendelsen ikke fritager fra krav om eventuel tilladelse, godkendelse, dispensation eller lign. efter anden lovgivning og for andre bestemmelser. Miljøgodkendelsen indeholder en miljøteknisk redegørelse, Viborg Kommunes bemærkninger og vurdering af udvidelsen og dens miljømæssige påvirkninger af naturen, miljøet og naboer. Formålet med at fastsætte konkrete vilkår for husdyrbrugets drift og indretning er, at sikre 5

7 At husdyrbruget drives og indrettes i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet og miljøredegørelsen At kravet om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager overholdes. At yderligere miljøkrav fastsat på grundlag af kommunalbestyrelsens vurdering af ansøgningsmaterialet overholdes At nedsætte risikoen for at der forekommer forurening eller gener ud over de forventede ifølge miljøvurderingen. Miljøgodkendelsen meddeles under forudsætning af, at de til enhver tid generelle miljøregler overholdes herunder reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. samt de nedenstående supplerende vilkår. 1.3 IKKE TEKNISK RESUMÉ Produktion og arealer Henrik Pedersen, "Østergaard" ønsker at udvide slagtekalve produktionen til 384 DE, svarende til 1250 kalve fra kg. Derudover er der en mindre ammekvægbesætning på ejendommen med 10 ammekøer. Henrik Pedersen ejer/forpagter i alt 176,42 ha Derudover er der indgået 4 gylleaftaler med i alt 64,71 ha, hvor der afsættes 86 DE. Der produceres udelukkende dybstrøelse på ejendommen. Den samlede produktion forventes at være ca 4390 tons (7460 m³), hvoraf de 65% spredes direkte fra stald til mark. Dybstrøelsen opbevares i kummer i stalden, hvormed den komposteres og de resterende 35% af dybstrøelsen lægges i markstak. Det generelle redutionskrav til ammoniak er 30%, men ved dyr på dybstrøelse er det 15%. Reduktionskravet på 15% overholdes ved hjælp af andelen på 65% af dybstrøelsen, der spredes direkte fra stald til mark. Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur Ammoniak bidraget vil efter udvidelsen udgøre 2595 kg/n/ha/år hvilket er en stigning på samlet 1104 kg. Nærmeste ammoniakfølsomme naturareal er et overdrevsareal der ligger ca meter øst for anlægget. Beregninger viser at belastningen kun øges marginalt. Flere af udspredningsarealerne ligger i habitatområde ved Karup Å, hvor de anvendes til grovfoderproduktion. Generelt vurderes det at anlægget og udspredningsarealerne ligger forholdsmæssigt robust med meget få naturarealer i nærheden. Transporter til og fra ejendommen Antallet af transporter stiger fra ca. 610 stk. og op til ca. 782 stk. I ansøgt drift udgør transporter med husdyrgødning omkring 40 % af samtlige transporter. Til de arealer der ligger mod nord og vest og kræver transport gennem Fly by. Støv og støjgener Der forventes ikke øgede støvgener i forbindelse med udvidelsen. Dette skyldes at der anvendes manuel strøning i anlægget. Til fordeling af halmen anvendes læssemaskine til at fordele halmen, hvilket giver minimalt støv. Derudover er samtlige kraftfoder siloer opsat indendørs, hvormed eventuelt støv fra indblæsningsrør forbliver i stalden. Der forventes heller ikke øgede støjgener, selvom besætningen udvides. Det skyldes at de få støjkilder der er, er placeret inden døre og ikke derfor ikke giver gener for naboen. Fluegener holdes på et lavt niveau ved hjælp af neporex, samt det forhold at 65% af dybstrøelsen spredes direkte fra stalden og nedpløjes i marken. Lugt Der er over 4 km til byzone Skive og Vridsted, 167 meter til samlet bebyggelse, Fly og 111 meter til nærmeste nabo. Der er lugtgenegrænserne overholdt. Udvidelsen sker i modsat retning af naboerne. 6

8 Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvand Dyretrykket er i ansøgt produktion på 1,7 DE/ha. Arealerne ligger indenfor oplandet til Skive Fjord som har et stigende dyretryk og ejendommen må derfor maksimalt have en udvaskning af kvælstof svarende til et planteavlsbrug. Derfor er der indregnet yderlige efterafgrøder på 26% til nedsættelse af N-kvoten for det indsendte projekt. Udvaskningen af N er beregnet til, 75,7 kg N/ha, mod et krav om maximalt 76,2 kg N/ha. Der tilføres 8,2 kg P mere i sædskiftet, end der fraføres, men ejendommens marker ligger udenfor fosforfølsomme områder. BAT Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer. Endvidere vurderer kommunen det, at husdyrbruget efter udvidelsen kan drives uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i denne godkendelse overholdes. Andre miljøpåvirkninger Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af gylle, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser m.v. Det betyder, at projektets virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som tilfredsstillende. 1.4 OFFENTLIGHED Ansøgningen blev annonceret i uge 4, Der indkom ingen bemærkninger. Ansøgningen har været i 3 ugers nabohøring i december 2011 januar Der indkom ingen bemærkninger til projektet. Efter ændringer i projekt har der været yderlig én nabohøring i juli Der indkom ingen bemærkninger til projektet. Udkast til miljøgodkendelse blev udsendt i 6 ugers høring den 21. marts 2014 til naboer og parter i sagen. Der blev ikke modtaget bemærkninger i denne høringsfase. 1.5 BESKRIVELSE AF HUSDYRBRUGET Godkendelsen omfatter landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Lærkenborgvej 6, 7800 Skive. Til ejendommen er tilknyttet husdyrproduktionen med CHR nr , og og CVR nr Henrik Østergaard Pedersen ønsker at udvide ejendommens dyrehold med ca. 160 DE. Ved udvidelse bygges der ikke yderlige bygninger på ejedommen. Udbringningsarealerne afvander til Skive Fjord via Karup Å. 1.6 MEDDELELSESPLIGT ANLÆG, AREALER, EJERFORHOLD I henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug må der ikke foretages ændringer, hverken bygnings-, areal- eller driftsmæssigt, før ændringen/udvidelsen er godkendt af Viborg Kommune. For udskiftning af arealer i henhold til denne godkendelse gælder, at ændringen forud skal anmeldes til kommunen senest inden planårets start den 1. august, jf. 16 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Anmeldelsen vurderes herefter af kommunen. Udskiftning af arealer inden for samme kategori kan ske uden godkendelse, såfremt kommunen vurderer, at de nye arealer ikke er mere sårbare, jf. 15 i ovennævnte bekendtgørelse. 7

9 1.7 GYLDIGHED Udvidelsen skal være udnyttet inden 2 år fra godkendelsens meddelelse. 1.8 RETSBESKYTTELSE Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse.. Kommunen kan dog i særlige tilfælde meddele forbud eller påbud før der er forløbet 8 år, jf. 40, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 1.9 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSEN Virksomhedens miljøgodkendelse skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering, jf. 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages, når der er forløbet 8 år. GENERELLE VILKÅR. På baggrund af ovenstående fastsættes følgende generelle vilkår: 1. Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Lærkenborgvej 6, 7800 Skive samt de udbringningsarealer, der er tilknyttet husdyrproduktionen under CVR nr Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år efter godkendelsens meddelelse. 3. Den der er ansvarlig for driften skal underrette kommunen, før landbruget foretager følgende: - Ejerskifte af virksomhed - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre - Indstilling af driften for en længere periode, men dog mindre end 3 år 4. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøgodkendelsen 5. Bedriften skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen, samt med de ændringer der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår 6. Virksomheden må ikke foretage ændringer, hverken bygnings- eller driftsmæssigt, der medfører forøget eller anden form for forurening, før ændringen er godkendt af Viborg Kommune 8

10 2 HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD 2.1 BYGGE- OG BESKYTTELSESLINIER, FREDNINGER MV. MILJØTEKNISK REDEGØRELSE I 2010 blev opført 2 haller som maskinhuse på ejendommen. De 2 maskinhuse vil blive lovliggjort til opstaldning af slagtekalve. I nudriften sker produktionen i 6 staldeafsnit, kalvehytter, Vesterhus, Ny vest, Kostald, Østerhus, Hal 1. I ansøgt drift udvides produktion til også at omfatte hallerne fra 2010, Hal 2 og Hal 3 i alt 8 staldafsnit se bilag 1. Generelle afstandskrav vedr. staldanlæg Ikke-almene vandforsyningsanlæg (markvanding, drikkevandsboringer for < 9 brugere, private boringer) 25 m Ja Overholdt ja/nej Almene vandforsyningsanlæg 50 m Ja Vandløb 15 m Ja Dræn 15 m Ja Søer 15 m Ja Offentlig vej og privat fællesvej 15 m Ja Levnedsmiddelvirksomhed 25 m Ja Beboelse på samme ejendom 15 m Ja Afstandskravet gælder ikke ensilageopbevaringsanlæg Naboskel 30 m NEJ Nabobeboelse 50 m Ja Eksisterende eller ifølge Kommuneplanens ramme-del fremtidigt byzone- eller sommerhusområder Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. 50 m Ja 50 m Ja Tabel 2.1: Generelle afstandskrav vedr. staldanlæg. Hal 2 og hal 3 er opført som maskinhuse og ønskes nu anvendt til stalde med dybstrøelse. Maskinhuse har et afstandskrav til naboskel optil 10 m afhængig af de brandmæssige forhold. Maskinhusene er lovligt opført da afstandskravet til denne type er 5 m, da kravet til afstanden afhænger af hvilket materiale maskinhusene er opført i. Når det drejer sig om stalde er afstandskravet til naboskel 30 m. Der er ca. 5 m til naboens skel derfor søger Henrik Pedersen om dispensation til afstand til naboskel. 9

11 I henhold til husdyrlovens 6 og 8 må staldanlæg ikke etableres indenfor de afstande som fremgår af tabel 2.1. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Alle afstandskrav til vandforsyning, vej og naboskel mv. i henhold til 6 og 8 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug er overholdt med undtagelse af afstanden til naboskel. Viborg Kommune giver dispensation til at afstanden mellem staldbygninger og naboskel er under 30 m. Med den begrundelse, at der ved skellet er en markvej samt at skellet er ud til åbne mark og ca. 100 m til naboens landbrugsbygninger og ca. 175 m til stuehuset på ejendommen, hvor der er landbrugspligt. Ansøgningen om dispensation har været i høring hos nabo og der indkom ingen bemærkninger. Husdyrbrugets anlæg ligger uden for fredninger, strand- klit-, sø- å- og fortidsmindebeskyttelseslinier. Viborg Kommune vurderer på den baggrund, at udvidelsen er forligelig med områdets generelle karakter og planmæssige forhold. 2.2 PLACERING I LANDSKABET MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Husdyrbruget er placeret i landzone. Nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt 110 meter nord fra staldanlægget. Nærmeste samlede bebyggelse ligger 167 meter nord for staldanlægget. Der er over 4 km til næste byzoner ved Skive og Vridsted. Ejendommen ligger i et område præget af landbrugsejendomme og samlet bebyggelse og mange af markerne er adskilt af læhegn. Ejendommen er næsten hele vejen rundt omgivet af læhegn og tættere beplantningsområder. Staldanlægget ligger ca m vest fra det nærmeste Natura 2000 område, EF - habitatområde, Karup Å. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Viborg Kommune vurderer, at udvidelsen af dyreholdet ikke vil forringe de landskabelige, kulturhistoriske, naturmæssige, geologiske eller rekreative værdier i området, da udvidelsen af dyreholdet sker i det eksisterende anlæg. Viborg Kommune vurderer derfor, at indtrykket af ejendommen ikke ændres i forbindelse med udvidelsen af dyreholdet. 10

12 3 HUSDYRHOLD, STALDANLÆG OG DRIFT 3.1 HUSDYRHOLD OG STALDINDRETNING MILJØTEKNISK REDEGØRELSE I 2002 blev ejendommen godkendt til 206 DE i tyrekalve, uden at sammensætning af vægt med mere var nævnt. I bilag fra tidligere Fjends Kommune er det oplyst, at der var tale om 780 tyrekalve fra 60 til 370 kg, samt en mindre produktion af 8 ammekøer inkl. opdræt. Der kan forekomme et udsving mellem de enkelte dyregrupper, da afgangsvægten på tyrene kan variere, da slagteriet i forbindelse med ferier og helligdage ikke aftager tyrene jævnt over året. Derudover indsættes der et varierende antal kalve, da der er tale om faste aftaler med flere kvægbrugere, hvor kalvene afhentes cirka hvert 4. dag uanset antal. Husdyrholdets sammensætning før og efter udvidelsen er angivet i følgende tabel: Tilladt dyrehold Ansøgt drift Kategori Antal DE Kategori Antal DE Slagtekalve ( kg) ,03 Slagtekalve ( kg) ,2 Ammekøer > 600 kg 8 5,71 Ammekøer > 600 kg 10 7,14 Kvieopdræt 6. mdr. til kælvning 6 3,0 Kvieopdræt 6. mdr. til kælvning 8 4 Småkalve (0-6 mdr.) 2 0,54 Småkalve (0-6 mdr.) 2 0,54 I alt 224,29 383,88 Tabel 3.1: Husdyrholdets sammensætning før og efter udvidelsen De nye kalvestalde og de eksisterende stalde er dybstrøelsesstalde med fast gulv. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Variationer i dyreholdets størrelse og sammensætning vil forekomme indenfor året og mellem år. En produktion af ovennævnte størrelse kan ved sygdomme, produktionsomlægninger som følge af ændrede kontraktvilkår eller lignende være afhængig af muligheden for tilpasninger. Antallet af kalve afhænger af flere faktorer som i hvor stor grad leverandørerne anvender kønssorteret sæd og generelt antal af kviekalve i forhold til tyrekalve. Med baggrund i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 12 stk. 3 vurderes det således, at 11

13 kvægbesætningen kan ændres under forudsætning af, at ændringen ikke giver anledning til øget forurening (f.eks. mere lugt, mere fosfor m.m.). Ændringen skal forinden meddeles til Viborg Kommune. Udnyttelsen af produktionstilladelsen forudsætter, at der til stadighed er det nødvendige harmoniareal til stede. Overordnet vurderer Viborg Kommune, at husdyrholdet med de givne staldsystemer kan leve op til kravene i lovgivningen. VILKÅR På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår: 7. Bedriften tillades drevet med en årsproduktion på maksimalt 1250 slagtekalve ( kg), samt 10 ammekøer (> 600 kg), 6 kvieopdræt (6 mdr. kælvning), 2 småkalve (0 6 mdr.) og 2 geder med kid, svarende til 384,17 DE. På vægtintervallet af slagtekalvene kan der tillades afvigelser på + / - 5 %. 8. I dybstrøelsesstalde skal der strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsen altid er tør i overfladen. 3.2 VENTILATION MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Alle staldbygningerne er naturligt ventileret. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Viborg Kommunen vurderer, at ventilationssystemet ikke i sig selv giver anledning til gener for de omkringboende, og at der ikke er behov for at stille særlige vilkår i forhold til ventilationssystemet. 3.3 FODRING MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Med den nuværende produktion anvendes ikke ensilage på ejendommen, der fodres med indkøbt færdigfoder. Færdigfoderet opbevares i staldene i det der er opsat 2 fodersiloer i hvert staldafsnit. Dermed afleveres foderet samme sted som det skal bruges. Der anvendes også wrapballer, disse opbevares kun udendørs, der anvendes wrapballer. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Al foder opbevares i siloer eller som wrapballer. Risikoen for forurening vurderes at være minimalt. Viborg Kommune vurderer, at bedriften lever op til kravet om BAT i henhold til fodring. Dette begrundes med, at der med de planlagte tiltag til opbevaring og håndtering af foder er taget de nødvendige tiltag for at begrænse påvirkning af omgivelserne. På baggrund af ovenstående stilles der ingen fodervilkår. 12

14 3.4 ENERGI- OG VANDFORBRUG MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Energi I nudriften anvendes ca kwh el og udvidelsen forventes kun at påvirke forbruget svagt. Der foretages ikke opvarmning eller anvendes energi til ventilation i staldene. Der er naturlig ventilation. Derfor er mulighederne for tiltag til begrænsning af energiforbruget i forbindelse med produktionen meget begrænset. Det primære forbrug af energi i staldene anvendes til belysning. Staldene er åbne med stort lysindfald, hvilket betyder der kun i begrænsede tidsperioder er behov for anvendelse af el til belysning. Der anvendes energisparepære og lysstofrør til belysning i staldene. Der anvendes ikke særlig teknologi på ejendommen til begrænsning af energiforbruget på. En forsat løbende fokusering på optimering af ressourceforbruget på ejendommen forventes på længere sigt, at kunne bidrage til et fald i energiforbruget på ejendommen. Forbrug af diesel olie i nudrift er L og dette forventes at blive ca L. Ejendommen har egen boring. Der er anslået at ansøgte produktion anvender ca m³ vand årligt på ejendommen. Hovedparten af vandforbruget anvendes som drikkevand til dyrene, der er anslået til m³. En mindre del anvendes til daglig vask af mælkevogn. Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild. Eventuelle lækager identificeres og repareres hurtigst muligt. Da hovedparten af det vand der anvendes på bedriften anvendes som drikkevand til dyrene er det ikke muligt gennem anvendelse af teknologi at nedbringe vandforbruget på ejendommen. Som ved anvendelse af andre ressourcer, fokuseres der løbende på at overveje muligheder for at begrænse forbruget af vand på bedriften mest muligt. Derudover er der opsat fodersiloer i hvert staldafsnit, således at dyrene æder direkte fra siloen. Dermed skal der ikke bruges energi på at snegle foderet rundt. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Selvom der ikke er lavet et specifikt BAT-notat inden for kvægdrift, så er det Viborg Kommunes opfattelse, at mange af elementerne i BAT-notat (BREF-dokument) for svine- og fjerkræbrug er universelle indenfor landbrugsområdet og derfor kan overføres til kvægdrift, herunder opmærksomheden på energiforbrug og management på ejendommen. Ifølge referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, er BAT således anvendelse af lavenergibelysning, eftersyn og rengøring af diverse installationer mv. For at leve op til kravene om BAT skal der løbende være opmærksomhed på energiforbrug og management på ejendommen. Generelt bør virksomheden registrere forbrug af el, vand og andre ressourcer og være opmærksom på muligheden for besparelse. Der stilles derfor vilkår om løbende registrering af ressourceforbruget med henblik på, at der løbende er fokus på at reducere forbruget. Viborg Kommune vurderer, at driften med de stillede vilkår lever op til kravet om BAT i henhold til vand- og energiforbrug beskrevet i EU-kommissionens reference dokument om BAT for intensivt hold af svin og fjerkræ fra juli

15 Viborg Kommune vurderer samlet, at energi- og vandforbruget er på et fornuftigt leje i forhold til bedriftens produktion. Det vurderes endvidere, at der i forbindelse med bedriftens indretning er taget hensyn til muligheden for begrænsning af energi- og vandforbruget. VILKÅR På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår: 9. Ejendommen skal minimum en gang om året føre journal over forbrug af el og andre relevante ressourcer. Kopi af journalen skal gemmes i 8 år indtil revurderingen. 3.5 SPILDEVAND HERUNDER REGNVAND MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der anvendes ca. 50 liter vand til daglig rengøring af mælkevogn. Efter endt rengøring anvendes vandet som drikkevand til kalvene. Spild fra drikkekopper, vil uanset omhyggelig vedligeholdelse, forekomme. Spild fra drikkekopper opsamles i dybstrøelsen. Produktionen frembringer ikke spildevand der afledes. Sprøjtearbejdet sker med fyldning og vask i marken. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Viborg Kommune vurderer, at den samlede håndtering af spildevand herunder regnvand sker på forsvarlig vis. VILKÅR På baggrund af ovenstående stilles der ikke vilkår til spildevandshåndteringen: 3.6 AFFALD MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Beskrivelse af døde dyr I nudriften ligger affaldsmængden på omkring kg affald. Der er en mindre støbt betonplads, i funderblokke i forbindelse med staldanlægget. Denne anvendes til opbevaring af døde dyr indtil de afhentes af DAKA. Dødeligheden ligger på 5% i besætningen, hvilket giver omkring kg affald årligt. Beskrivelse af fast affald Der er opsat 2 containere på ejendommen. Hver containerne er på 800 liter og de tømmes hver 14 dag. Containerne anvendes også til større mængder af plastik. Kanyler og andre skarpe genstande opbevares i en beholder af slagfast plast og afleveres til den praktiserende dyrlæge. Elektronikaffald og brugte elpære og lysstofrør samt rengjorte medicinflasker af glas afleveres til kommunal modtagestation. 14

16 Tabel 3.2: Forventede mængder affald i ansøgt drift Beskrivelse af kemikalier generelt Opbevaring, sortering, mærkning og bortskaffelse lever op til bestemmelserne i det lokale kommunale regulativ for erhvervsaffald. Maling, sæbe, desinfiktionsmidler opbevares utilgængeligt for børn. Beskrivelse af pesticider Bekæmpelsesmidler opbevares miljø og sundhedsmæssigt forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler eller lignende. Ejer opbevarer bekæmpelsesmidler i den oprindelige emballage, og med synlig etikette. Sprøjtevæsker mv., der er tilberedt af bekæmpelsesmidler efterlades ikke uden tilsyn. Der opbevares omkring kg pesticider på ejendommen; de opbevares i aflåst fryser i den gamle kostald. Beskrivelse af oliekemikalier Tankning af diesel foregår fra en 1200 L tank på en plads med fast og tæt bund, således at spild kan opsamles. Pistolen til dieseltanken kan ikke låses fast. Der opbevares diverse smøremidler til maskiner. Motorolie, spildolie og filtre opbevares ikke, da olieskift foretages af et værksted. Beskrivelse af øvrige kemikalier Der anvendes ikke særlige kemikalier i produktionen. 15

17 KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Bedriften er omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen og bortskaffelsen skal i øvrigt ske i overensstemmelse med Viborg Kommunes affaldsregulativ for erhverv. Håndtering af døde dyr skal leve op til kravene i Bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr, Bekendtgørelse nr. 588 af 1. juni Der må ikke foretages afbrænding af affald på ejendommen. Det gælder dog ikke afbrænding af affald, der er tilladt i medfør af Kommunens affaldsregulativ. Rester af lægemidler og kanyler fra dyrehold betragtes som særligt affald og skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om bortskaffelse af affald. Medicin (lægemidler) må ikke opbevares sammen med levnedsmidler eller foderstoffer Kommunen vurderer med de stillede vilkår, at der ikke vil være problemer med hensyn til opbevaring af kemikalier, olie og brændstof på bedriften. VILKÅR På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår: 10. Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for at affald bortskaffes forsvarligt. 11. Olie- og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg. Beholderne skal være beregnet til formålet og skal være tydelig mærket med angivelse af indhold. Oplag må ikke medføre forurening eller risiko for forurening af omgivelserne, herunder af jord, vandområder, grund vand, luft eller kloak. 12. Oplagspladsen skal være afskærmet mod nedbør og indrettes med opkant eller lignende så en mængde, mindst svarende til indholdet af den største beholder, tilbageholdes ved spild eller lækage. 13. Påfyldning af diesel mv. skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, således at spild kan opsamles og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. 3.7 DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER UHELD MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Beskrivelse af risici Al husdyrgødning på ejendommen håndteres som dybstrøelse. Dybstrøelse udgør en mindre risiko for forurening af vandløb og lignende end gylle. Med de gældende regler for nedbringning af husdyrgødning er risikoen for afstrømning af næringsstoffer i forbindelse med udbringning af husdyrgødning ligeledes elimineret. I forbindelse med fyldning af marksprøjte, samt ved vask af maskiner er der risiko for der kan ske punktforurening. Derfor er der på ejendommen indrettet en plads med fast bund, hvorfra vand opsamles og udbringes iht. til gældende regler. 16

18 Beskrivelse af mulige uheld Uheld ved punktkilder, f.eks olietanke og kemikalieopbevaring, kan udvikle sig ganske alvorlig og have alvorlige følger for miljøet og de personer der arbejder på ejendommen. Beskrivelse af risikominimering Risiko i forbindelse med uheld omkring punktkilder søges minimeret ved, at der findes klare retningslinjer for hvordan der skal reageres ved uheld samt gennem instruktioner af personalet. Ved instruktion af personer, der arbejder med ting der kan udgøre risiko sikre det at der ved et evt. uheld bliver reageret hurtig og så hensigtsmæssigt som det er muligt. Beskrivelse af gener i forbindelse med uheld I forbindelse med uheld kan der opstå gener der påvirker miljøet negativ. Der arbejdes løbende med at minimere gener som følge af uheld mest muligt. Der er udarbejdet en beredskabsplan for ejendommen, jf. bilag 6. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Udover at være BAT er det Viborg Kommunes opfattelse, at beredskabsplanen er en stor hjælp for landmanden, såfremt der skulle ske et uheld både med hensyn til små hændelser som oliespild og store som f.eks. brand, hærværk o.l. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkelig at anmelde dette til: Alarmcentralen, tlf.: 112 og efterfølgende straks at underrette: Viborg Kommune, Teknik og Miljø, tlf.: VILKÅR På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår: 14. Ejendommens beredskabsplan skal revideres/kontrolleres sammen med de ansatte mindst 1 gang om året og skal være let tilgængelig og synlig. 15. Beredskabsplanens indhold skal være kendt af gårdens ansatte m.m. og udleveres til evt. indsatsleder / miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand ol. 17

19 4 GØDNINGSPRODUKTION OG -HÅNDTERING 4.1 GØDNINGSTYPER OG MÆNGDER MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der udarbejdes hvert år en mark- og gødningsplan, hvorved det sikres at mængden af gødning tilpasses afgrødens forventede behov. I planen tages der bl.a. hensyn til jordbundstype, sædskifte, vanding, planternes udbytte og kvælstofudnyttelsen. Udbringning af husdyrgødningen afpasses afgrødernes behov samt eventuel tilførsel af handelsgødning. Husdyrgødningen udbringes under hensyn til afgrødernes vækstperiode, hvilket betyder maksimal udnyttelse af næringsstoffer. Husdyrgødningen der produceres på ejendommen er dybstrøelse. Staldene indrettes således at størst mulig andel (65 %) af gødningen kan udbringes direkte fra stalden og nedpløjes umiddelbart inden såning. Dybstrøelsen der er komposteret i minimum 3 måneder i staldene opbevares i markstak. Markstakken placeres på markerne sydøst for ejendommen i en afstand ca. 450 m fra ejendommen. Der er ca. 300 m til nærmeste beboelse på anden landbrugsejendom og over 500 m til enkelt beboelse. Markstakken i nudrift har et omfang på 1000 m³ og i ansøgt drift vil den blive 1500 m³. Husdyrgødning udbringes under hensyn til de generelle regler (husdyrgødningsbekendtgørelsen), og foregår i videst mulig omfang efter godt landmandskab, hvilket vil sige at der tages hensyn til naboer, byområder osv. Ved udbringning af husdyrgødning tages der hensyn til vindretning i forhold til naboer. Ved udbringning af dybstrøelse på sort jord, nedbringes husdyrgødningen hurtigst muligt, for at reducere ammoniakfordampningen mest muligt. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Vedrørende håndtering af dybstrøelse gøres opmærksom på, at der ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen må der i perioden fra høst til 20. oktober kun udbringes fast gødning til arealer, hvor der er afgrøder den følgende vinter. Ifølge bekendtgørelsen skal fast gødning, der udbringes på sort jord, nedbringes hurtigst muligt og inden 6 timer for at begrænse ammoniaktabet. Det er en forudsætning for benyttelse af markstakke, at den oplagrede dybstrøelse skal være komposteret og have et tørstofindhold på mindst 30 %. Markstakke skal overdækkes med kompostdug eller lufttæt materiale. Oplaget skal opfylde afstandskravene i 8, stk.1 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og må ikke medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand. Det vurderes, at husdyrbrugets udbringnings- og opbevaringsteknikker lever op til BAT. VILKÅR På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår: 16. Andelen af dybstrøelse som udspredes på marken direkte fra stalden, skal minimum være 65 % af den producerede mængde dybstrøelse. 18

20 4.2 ANDEN ORGANISK GØDNING MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Ejendommen modtager ikke spildevandsslam mv. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Såfremt der ønskes tilladelse til udspredning af anden organisk gødning, skal der ske anmeldelse til tilsynsmyndigheden, som vurderer om der er behov for at stille yderligere vilkår. 19

21 5 FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGET 5.1 AMMONIAK OG NATUR MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Hovedreglen med den nye miljøgodkendelsesordning er, at der i kraft af den generelle reduktion af ammoniaktabet og kategorisering af ammoniakfølsomme naturtyper er taget det nødvendige hensyn til naturområder. Udvidelsen medfører en meremission fra anlægget på ca kg N/år, og den samlede emission bliver i alt ca kg N/år. Da der er tale om en udvidelse af et husdyrbrug over 75 DE stilles der for den pågældende produktionsform et generelt krav om 15 % reduktion af ammoniakemissionen i forhold til det tidssvarende staldsystem. Kravet er opfyldt ved at 65 % af dybstrøelsen køres direkte ud. Med den valgte løsning overholdes kravet om 15 % reduktion af ammoniaktab fra stald og lager. Der reduceres med 0 kg N/år udover det, der er nødvendigt for at opfylde kravet. AMMONIAKBELASTNING AF NATUROMRÅDER BESKYTTET AF 7 I LOV OM MILJØGODKENDELSE AF HUSDYRBRUG M.V. Belastningen på naturtyper beskyttet efter 7 må ikke overskride fastlagte afskæringskriterier der afhænger af den kategorisering den enkelte naturtype er omfattet af. De strengeste afskæringskriterier - kategori 1 natur - omhandler særlige naturtyper, der er beliggende i Habitatområderne. Kategori 2 naturtyper er særlige naturtyper der er beliggende udenfor habitatområderne og derudover er over en vis størrelse. Inden for meter fra anlægget er der registreret 1 Kategori 2 naturtype. Der er tale om en hede på ca. 5,5 ha. Beregninger vise en total deposition på 0,2 kg N/ha/år. For naturtypen gælder, at projektet på Lærkenborgvej maksimalt må belaste heden med en total-deposition på 1,0 kg /ha/år, hvilket betyder at kravet er overholdt. Nærmeste kategori 2 natur ligger ca meter sydvest for staldanlægget, og beregninger vise en mindre belastning i forhold beregningerne på førnævnte kategori 2 hede. Dette betyder at belastningen er mindre end kravet på 0,2 kg N/ha/år. Der vurderes, at udvidelsen af dyreholdet på Lærkenborgvej 6, ikke vil påvirke naturarealer beskyttet af 7. AMMONIAKBELASTNING AF 3 NATUROMRÅDER For naturområder beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3, gælder generelt, at projektet ikke må medføre væsentlige ændringer. For ammoniakfølsomme naturtyper herunder ammoniakfølsom skov, er det muligt at stille krav til størrelsen på ammoniakbelastningen dog maks. 1 kg N/ha/år i mer-belastning. Generelt er anlægget beliggende i et meget robust område med meget få 3 beskyttet naturarealer. Nærmest anlægget ligger en 3 beskyttet eng 60 meter mod syd vest. Derudover ligger der to moser hhv. 500 m og 800 meter mod nordvest og nordøst. 20

22 Nærmeste potentiel ammoniakfølsomme skov ligger 650 meter nordøst for anlægget. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Der er foretaget beregninger til hhv. engen 60 meter fra anlægget og mosen 500 meter fra anlægget. På engen er der beregnet en deposition til kanten af engen på 0,6 kg N/ha/år og 0,1 kg N/ha/år til tilsvarende kant på mosen. Begge naturtyper er som udgangspunkt ikke særligt ammoniakfølsom. Da det maksimale krav på 1 kg N/ha/år samtidigt er overholdt. vurderes det at udvidelse ikke vil bevirke tilstandsændringer på omkringliggende naturarealerne beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3. NATURA 2000 Habitatområde nr. 40 Karup å ligger meter vest for anlægget. Ammoniakdepositionen på området er beregnet til 0,0 kg N/ha/år. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Med baggrund i afstanden og beregningerne til Natura 2000 området vurderes det, at områderne ikke bliver påvirket af projektet. VILKÅR På baggrund af ovenstående sættes der ikke vilkår vedr. ammoniakfordampning fra staldanlægget i relation til omkringliggende naturarealer. 5.2 LUGT MILJØTEKNISK REDEGØRELSE De primære lugtkilder på bedriften er staldene og udmugning/udspredning af dybstrøelse. Der er foretaget en lugtberegning i ansøgningssystemet efter gældende retningslinjer. De beregnede geneafstande fremgår af nedenstående tabel. Lugtgeneafstandene er beregnet som for fuld besætning. Alle stalde indgår i beregningen dog ikke den stald der længst væk indgår ikke i beregningen. Lugtens udbredelse i nærområdet afhænger bl.a. af antal og typer af husdyr og geografisk placering. Disse faktorer indgår i lugtberegningen. Nærmeste nabo (øst) ligger ca. 150 m væk fra ejendommens lugtgenecentrum. Nærmeste nabo uden landbrugspligt og samlede bebyggelse ligger 180,81 meter nordøst for bedriftens lugtgenecentrum. Nærmeste byzone ligger over 4 km væk nordøst for bedriftens lugtgenecentrum. 21

23 OMRÅDE TYPE Andre ejendomme med mere end 75 DE (antal) Samlet ukorrigeret afstand [m] korrigeret geneafstand (ansøgt drift) [m] Korrigeret geneafstand (nudrift) [m] Afstand til områdetype [m] Byzone / Sommerhuso mråde 1 295,36 0,00 0,00 > 4000 Samlet bebyggelse 1 199,49 175,29 150,16 Enkelt bolig 1 89,25 0,00 0,00 180,81 (vægtet gennemsnits afstand) 180,81 (vægtet gennemsnits afstand) Tabel 5.1: Tabellen viser i anden kolonne, det antal ejendomme der ligger indenfor henholdsvis 100 m og 300 m og enkelt bolig og byzone, samlet bebyggelse. Samlet ukorrigeret afstand er den afstand landbruget skal overholde med hensyn til lugt, afstanden er ikke korrigeret for konkrete forhold. Korrigeret geneafstand er afstanden korrigeret for konkrete forhold som blandt andet vind og landskabets ruhed. Afstand til områdetype er den faktiske afstand mellem boligen og landbruget vægtet gennemsnitsafstand vil sige at afstanden mellem bolig og stald indgår forholdsvis efter antallet af dyr i hver stald. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERINGER Lovens minimumskrav til afstande til nærmeste beboelser inden for de tre typer er overholdt. Viborg Kommune vurderer derfor, at lugt fra staldene er acceptabel i forhold til naboerne. VILKÅR På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår: 17. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan for reduktion af generne, som skal godkendes af kommunen, og derefter gennemføre denne. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget. 22

24 5.3 FLUER OG SKADEDYR MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Generel beskrivelse skadedyr I forbindelse med driften af husdyrbruget er det primært rotter og fluer der kan være til gene for de omkringboende. Desuden kan mulvarpe og mosegrise være til gene for de beboelser der ligger i nærheden af udspredningsarealerne. Muldvarpe og mosegrise vil blive bekæmpet i det omfang problemet måtte forekomme. Muldvarpe bekæmpes med saks eller ved hjælp af fosforbrinte-kapsler. Beskrivelse af gener fra fluer Der udmuges jævnligt i kalvebokse i flueperioden, hvilket giver få fluer. Er der problemer vil fluerne blive bekæmpet med Neporex (effekt mod fluelarver) i det bekæmpelse med aerosoler på voksne fluer ikke er mulig. Luftskiftet i en delvis åben stald er for stor til at kunne give en ønsket effekt. Derfor koncentreres indsatsen mod fluelarverne. Neporex udvandes fra medio april og frem til oktober- november. Beskrivelse af rottebekæmpelse Der er ikke konstateret rotter på ejendommen. Da der ikke er grovfoder, kornopbevaring eller foderspild omkring siloerne er rotternes levesteder begrænset. Skadedyr bekæmpes biologisk og hvis der konstateres problemer tager ejer kontakt til kommunen, således at der kan påbegyndes en effektiv bekæmpelse. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr (rotter, fluer m.v.), som skal afhjælpes og bekæmpes effektivt. Viborg Kommune vurderer, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende. VILKÅR På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår: 18. Der skal på ejendommen foretages en effektiv skadedyrsbekæmpelse som minimum er i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrslaboratorium. 19. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.). 23

25 5.4 TRANSPORT MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Udvidelsen af husdyrproduktionen på ejendommen vil ikke medføre stigning indenfor alle transportkategorier, f.eks vil udvidelsen medføre, at der skal transporteres mere husdyrgødning og halm. Stigningen i transportbehovet for dyr vil ikke øge antallet af transporter, stigningen i transportbehovet med dyr til og fra ejendommen vil kunne klares, at ved lastbilerne fyldes, når de kører til og fra ejendommen. Tabel 5.2: Transporter med dybstrøelse og halm stiger med 172 transporter. De øvrige transporter er ikke direkte afhængige af antallet af dyr, i det der er tale om faste ind- og udlevering af slagtedyr. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Viborg Kommune vurderer, at antallet af transporter ikke overskrider, hvad der er normalt for et brug af den ansøgte størrelse. Transporter forsøges for så vidt muligt afholdt inden for normal arbejdstid, men der vil kunne forekomme afvigelser i sæsonen for markarbejde. Der undgås tomgangskørsel og det forsøges generelt at holde antallet af transporter nede på et minimum. Bedriften ligger hensigtsmæssigt i forhold til til- og frakørselsforhold og transporter til og fra marker sker udenfor landsbyer samt med kun få beboelser langs vejen. Dog ligger nogle arealer således, at kørsel gennem byer er nødvendig. Transport til arealerne, hvor kørsel skal ske gennem byområder i forbindelse med udbringning af husdyrgødning, henstilles derfor til, at dette kan ske i dagtimerne. For at mindske gener fra transport henstiller kommunen til, at transport skal foregå indenfor normal arbejdstid. Sæsonbetonet arbejde kan dog forekomme udenfor disse tidspunkter, men skal søges begrænset. 24

26 VILKÅR På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår: 20. Ved transport af husdyrgødning på offentlige veje skal det sikres at spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal gødningen straks opsamles. 21. ) Transport til udspredningsarealerne må ikke ske igennem byområder i tidsrummet mellem kl og STØJ FRA ANLÆGGET OG MASKINER MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Beskrivelse af støjkilder Det forventes ikke at produktionen vil medføre støjgener for omkringboende. Daglig støj i forbindelse med produktionen kan forekomme i forbindelse anvendelse af traktor/læssemakine/strømaskine, når der håndterres halm og dybstrøelse og i forbindelse med transport af dyr til og fra ejendommen. Indblæsning af foder kan give støjgener. Der er naturlig ventilation i anlægget og derfor ikke støj fra mekaniske dele. Der er heller ikke opsat kornvalse, og det gamle tørringsanlæg er ikke brug. Beskrivelse af driftsperiode De normale arbejdsopgaver, hvorfra der kan forekomme støj og som knytter sig til driften af slagtekalveproduktionen foregår under normale forhold indenfor tidsrummet Andre arbejdsopgaver af mere forbigående karakter som f. eks markarbejde, udbringning af husdyrgødning og lignende vil kunne ske udenfor det ovenfor angivne tidspunkt. Beskrivelse af støjkildetiltag Der er ikke foretaget særlige tiltag for begrænsning af støjkilderne. De landskabelige forhold omkring ejendommen, samt afstanden til de nærmeste beboelser betyder at, der ikke er behov for særlige støjkildetiltag. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Viborg Kommune vurderer, at støj fra ejendommen ikke er og heller ikke forventes at blive et problem for de omkringboende. Der er ikke foretaget støjberegninger eller fastsat særlige støjvilkår grundet den store afstand til nærmeste nabo. Støj fra ejendommen må dog ikke overskride de gældende krav til støjbelastning, hvilket danner grundlaget for fastsættelsen af nedenstående vilkår. 25

27 VILKÅR På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår: 22. TABEL. GRÆNSEVÆRDIER FOR VIRKSOMHEDENS SAMLEDE STØJBIDRAG I OMGIVELSERNE SOM FUNKTION AF TIDSRUM OG OMRÅDETYPE. Områdetype Dagperiode Aftenperiode Natperiode Mandag-fredag kl Lørdag kl Mandag-fredag kl Lørdag kl Søn- & helligdage kl Alle dage kl Nærmeste enkeltbeliggendenkelt bolig: 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) Referencetidsrum *) 8 timer 1 time ½ time *) Grænseværdierne skal overholdes i de mest støjbelastende otte timer i dagperioden, den mest støjbelastende time i aftenperioden og den mest støjbelastende ½ time i natperioden. 23. Virksomhedens støjbidrag til et maksimalniveau i natperioden må ikke overskride 55 db(a). 24. Tilsynsmyndigheden kan stille krav om, at virksomheden for egen regning dokumenterer, at de stillede støjkrav er overholdt, såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at dette er nødvendigt. Dette kan dog maksimalt kræves én gang årligt, med mindre der er tale om en overskridelse af støjgrænsern. 25. Hvis de fastsatte støjgrænser overskrides, skal der sammen med rapporten om støjmålinger/beregninger fremsendes forslag til støjreduktion med tidsplan for gennemførelse. 5.6 STØV FRA ANLÆG OG MASKINER MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Det forventes ikke at produktionsudvidelsen giver anledning til yderlige støvgener. Siloernes indblæsningsrør er tætte, således at driften ikke medfører støvgener udenfor husdyrbrugets eget areal. Opbevaringen af halm sker i markstakke under plastik, og halmen transporteres til ejendommen løbende i løbet af året. I forbindelse med håndteringen af halm, som anvendes til foder og strøelse, kan der forekomme støvgener i forbindelse med strøingen. Efter udvidelsen forventes der anvendt ca kg baller a 500 kg. Omkring 4/5 dele af halmen anvendes som strøelse, Støvudviklingen er meget afhængig af kvaliteten af den anvendte halm, bl.a. gøres der i høst en væsentlig indsats for at bjærge halmen i god kvalitet. 26

28 KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Med hensyn til støvgener fra gården forventes det ikke at give væsentlige problemer. Dog henvises der til, at al transport til og fra bedriften skal foregå ved hensynsfuld kørsel for at begrænse støvgener. Yderligere forudsættes, at alle aktiviteter på bedriften planlægges herunder også levering og udkørsel således omgivelserne påvirkes mindst muligt. VILKÅR På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår: 26. Driften må ikke medføre væsentlige støvgener udenfor husdyrbrugets arealer. 27. Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås, f.eks. med cykloner eller anden støvbegrænsende foranstaltning. 5.7 LYS MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Facader eller andre bygningsdele vil ikke være oplyst efter mørkets frembrud. I det omfang der udføres arbejde i staldene vil der afhængig af årstiden være behov for lys i staldene. Omkring beboelse er der etableret lys så man kan orientere sig efter mørkets frembrud. Med den afstand der er til naboer, den forholdsvise begrænsede tidsperiode der er belysning omkring ejendommen, og det forhold, at der ikke anvendes projekter til belysning af bygningerne gør, at det vurderes at belysningen ikke vil påvirke naboer eller andre omgivelser. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Det vurderes, at belysningen ikke vil give anledning til væsentlige problemer eller gener for omkringboende eller landskabelige hensyn. Dog fastsættes der vilkår om, at såfremt der skulle opstå lysgener for de omkringboende vil tilsynsmyndigheden vurdere generne.. VILKÅR På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår: 28. Driften må ikke give anledning til væsentlige lysgener for omboende. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at bedriften giver anledning til lysgener, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan og derefter gennemføre denne. Handlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden. 27

29 6 PÅVIRKNING FRA AREALERNE 6.1 UDBRINGNINGSAREALERNE MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der hører i alt 176,42 ha ejede og forpagtede udbringningsarealer til bedriften. På de ejede og forpagtede udbringningsarealer udbringes der husdyrgødning svarende til 1,7 DE/ha. Af de ejede og forpagtede udbringningsarealer ligger der ingen i arealer i nitratklasse eller fosforklasse. Ingen af udbringningsarealerne ligger i nitratfølsomme indvindingsopland. Se nedenstående tabeller 5.1 og 5.2. Udbringningsarealerne afvander via Karup Å-systemet til Skive Fjord. Udbringningsarealerne afvander således til sårbare Natura 2000 områder. Arealerne 52-0, 53-0, 81-0 og 83-0 er beliggende i Skive Kommune. Kommunen har udtalt sig og udtalelsen er sat i bilag 5. Af udtalelsen fremgår det at der skal etableres grundvandssædskifte på et af arealerne, det er efterfølgende taget ud af ansøgningen. Efter udtalelsen er udvaskningen af kvælstof reduceret svarende til planteavlsniveau på grund af at dyretrykket er stigende i oplandet til Skive Fjord. Det fremgår desuden at arealerne ligger uden for nitratklasser, fosforklasser og naturområder. Skive Kommune vurderer ikke at den ansøgte drift af arealerne medfører væsentlige påvirkninger på arternes potentielle levesteder eller sporadiske opholdssteder. Desuden vurderer kommunen ikke at driften vil påvirke internationale beskyttelsesområder væsentlig. 28

30 29

31 Tabel 6.1: Ejet og forpagtet udbringningsarealer. 30

32 Der er indgået gylleaftaler, svarende til i alt 64,71 ha. Alle gylleaftalearealer ligger udenfor diverse nitrat- og fosforklasser og nitratfølsomme indvindingsoplande. Tabel 6.2: Aftalearealer KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Arealerne G. 20-0, G. 21-0, G. 22-0, G. 30-0, G og G vurderer Viborg Kommune som robuste de ligger udenfor nitrat og fosforklasser samt udenfor oplande med stigende husdyretryk hermed skal der ikke laves yderlig vurdering. Arealerne G. 1-0, G. 2-0, G. 3-0, G. 10-0, G og G ligger indenfor oplandet til Skive Fjord og hermed vurderer Viborg Kommune at arealerne skal vurderes og der skal udarbejdes en 16 areal godkendelse. Oplandet til Skivefjord har et stigende husdyrtryk og dermed kan kommunen indsætte vilkår om planteavlsniveau. Viborg Kommune vurderer, at der på arealerne der afvander til Karup Å maksimalt må være en udvaskning på niveau med udvaskningen fra et planteavlsbrug, da arealerne ligger forholdsvis tæt på Karup Å. 31

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 7257 Version 5 Dato 30-11-2009 Navn Poul Staal Adresse Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 E-Mail cab@lmo.dk

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TIL SLAGTEKALVEPRODUKTION PÅ BRARUPVEJ 16, 4840 NR. ALSLEV GULDBORGSUND KOMMUNE JULI 2013 SAGSNR.:13/28470 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race,

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race, BOUKE HUIZINGA Ll Urlundvej 9 7500 Holstebro Dato: 07.01.2016 Sagsnr.: 08.17.44-P19-18-15 Henv. til: Christian Westergaard Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 18 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Per Mikkelsen Kokborgvej Vinderup. 31 afgørelse om skift i dyretype

Per Mikkelsen Kokborgvej Vinderup. 31 afgørelse om skift i dyretype Per Mikkelsen Kokborgvej 6 7830 Vinderup Dato: 30-04-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-7-15 Henv. til: Pia Pedersen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 15 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig Bilag B I L A G 1. Kort over stalde og interne transportvejet 2. Ventilationsafkast 3. Lugt 4. Afløbsforhold 5. Overfladevandsafløb fra stalde 6. Kort over gylletransportveje 7. BAT 8. Naturpunkter 9.

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Strandvej

Læs mere

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr.

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr. THORKILD OG CHR FRIIS HANSEN Borbjerg Byvej 2 7500 Holstebro Dato: 09-06-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-18-13 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup.

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. KHL/LEA/2016-11-09 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. Der ansøges om tillæg ift. gældende miljøgodkendelse fra den 23. august 2010, samt tillæg fra den

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt

Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt 2011 Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt dyrehold www.hillerod.dk Hillerød Kommune, Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød 13-04-2011 Forskellen mellem et erhvervsmæssigt og et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Svend Åge Lyngby Pedersen Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon Mobil

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Svend Åge Lyngby Pedersen Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon Mobil husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 9957 Version 1 Dato 21-10-2008 Navn Svend Åge Lyngby Pedersen Adresse Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon 86928049 Mobil 24639878

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Side 1/5 I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro Dato: 12-03-2014 Sagsnr.: 09.17.44-P19-8-14 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 7792 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Brønderslev Kommune Tlf.: 99454545 Ny Rådhusplads 1 Fax: 99454500 9700 Brønderslev E-mail: sikkerpost@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2.

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2. 1 - Afgørelse om skift i dyretype og etablering af mød Hører til journalnummer: 09.17.40-G01-1-17 Henrik Ruhoff Asfergvej 28 8981 Spentrup Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg.

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Til Silkeborg Kommune Att Anders Aahave Viborg 7. juni 2016 Direkte tlf. 8728 2532 Mobil 2999 5719 Mail hep@lmo.dk Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Den 21. november 2012 blev der meddelt miljøgodkendelse.

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Side 1/5 I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro Dato: 12-03-2014 Sagsnr.: 09.17.44-P19-7-14 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 7792 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Teknik og Miljø Aarhus Kommune Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Preben Dahl Jørgensen Koltvej

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej 201 9632 Møldrup i Møldrup Tillæg nr. 12 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd November 2006 J. nr. 8-52-6-2-12-05 Regionplantillæg nr. 12 til Regionplan 2005

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 58647 Version 1 Dato 12-11-2013 00:00:00 Navn Henrik Terkelsen Adresse Bøllemosevej 21 Telefon 62262910 Mobil 20896407 E-Mail terkelsen.dairy@gmail.com

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. KRISTIAN BRO JENSEN Dueholmvej 3 7800 Skive Dato: 26-07-2016 Sagsnr.: 09.17.42-P19-1-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted. Tillæg til miljøgodkendelse på Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted

Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted. Tillæg til miljøgodkendelse på Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Sagsbeh.: Mette Højby Direkte nr.: 7975 5678 mette.hoejby@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion på Tange Søvej 83 8840 Rødkærsbro

Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion på Tange Søvej 83 8840 Rødkærsbro Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion på Tange Søvej 83 8840 Rødkærsbro Viborg Kommune, Virksomhedsmiljø, Teknik og Miljø, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg DATABLAD Titel: Miljøgodkendelse af kvægbruget,

Læs mere

Munkbro I/S Munkbrovej Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

Munkbro I/S Munkbrovej Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Munkbro I/S Munkbrovej 8 7500 Holstebro Dato: 28-08-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-13-15 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 77 92 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming Torben Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L04-000790 Sagsnr.:

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Informationsfolder om anvendelse af affald til jordbrugsformål

Informationsfolder om anvendelse af affald til jordbrugsformål Krav Opbevaring Udbringning Informationsfolder om anvendelse af affald til jordbrugsformål I folderen kan du læse mere om hvilke krav og anbefalinger der er, når du får leveret, opbevarer og udbringer

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 65113 Version 3 Dato 15 05 2014 00:00:00 Navn Richard Peeters Adresse Slaugvej 8 Telefon 75 33 32 51 Mobil 20992150 E Mail Kort

Læs mere

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august.

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august. Notat Erhverv Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer Den 25. august 2008 I medfør af husdyrgodkendelseslovens 17, stk. 3 er der fastsat regler om anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer.

Læs mere

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011 Se vedlagte udsendelsesliste Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75601013 teknikogmiljo@horsens.dk www.horsenskommune.dk Kvalitet: HKO Sagsnr.: 2011-009230 Anmeldt

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug Nr. 916 af 23. juni 2017 Miljø- og Fødevareministeriet (Miljøstyrelsen) Kapitel 6 Forskellige driftsbygninger, anlæg m.v. 10. Etablering,

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune

Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune Tillæg nr. 29 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd December 2006 J. nr. 8-52-6-2-24-05 Forslag til regionplantillæg nr. 29 til Regionplan

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle Torben Ulrich Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L01-000013

Læs mere

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport.

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport. 1 - - Tilsynsbrev 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Mattrupgaard - v/ Miljøtilsyn på, Kommune har d. 22. juni 2015 gennemført et miljøtilsyn

Læs mere

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr Frank Madsen Sdr. Vornæsvej 31 5700 Svendborg noregaard@taasingemail.dk Byg, Natur og Miljø Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Jette.raal.stockholm@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg til miljøgodkendelse af kvægbruget på Veggerbyvej 69, Hyllested, 9541 Suldrup - Ændringer i dyreholdet og kalvestald, samt bygning af møddingsplads og vaskeplads.. 12 Lov nr. 1486 af 4. december

Læs mere

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Nye tider for revurderinger - Praksis i Esbjerg Kommune - Praksis i Hedensted Kommune - Diskussion af specifikke emner: - Generelle forhold -

Læs mere

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00 Navn Per Andersen Adresse Bjergbyvej 5 Telefon 59264375 Mobil 21265861 E Mail uhrslunde@adr.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Tillæg nr. 35 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd September Udvidelse af kvægproduktion på Ballerumvej 273 og 277 i Thisted Kommune

Tillæg nr. 35 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd September Udvidelse af kvægproduktion på Ballerumvej 273 og 277 i Thisted Kommune Tillæg nr. 35 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd September 2006 Udvidelse af kvægproduktion på Ballerumvej 273 og 277 i Thisted Kommune J. nr. 8-52-6-2-30-05 Regionplantillæg nr. 35 til Regionplan 2005

Læs mere

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk Dato: 2. april 2012 Vagn Nielsen Næsbyvej 19 Sagsnr.: 11/64925 4300 Holbæk Dir.tlf.: 72 36 41 20 Sagsb.: Henriette Fries E-mail: landbrug@holb.dk Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300

Læs mere

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE.

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE. DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 TILLÆG 10 Udvidelse af svineproduktion ved Vipperød Holbæk Kommune Oktober 2006 Ejendommen set fra luften. Dette debatoplæg er Vestsjællands Amts oplæg til en offentlig

Læs mere

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype.

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype. Jesper Nygård Knudsen Dato: 06-01-2014 Nybyvej 17 4390 Vipperød Sagsnr.: 13/57433 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 7236 8066 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse til udvidelse af dyrehold

Læs mere

Bilag 7. Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning

Bilag 7. Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning Bilag til miljøgodkendelse af Klosterhedevej 25, Struer Kommune Bilag 1. Udspredningsarealer Bilag 2. Ejendommen ift. naboer og 3 Bilag 3. Udspredningsarealer og 7-arealer Bilag 4. Udspredningsarealer

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 11173 Version 1 Dato 31-08-2009 Navn Anders Andersen Adresse Bække 5, 5471 Søndersø Telefon 64861635 Mobil xxx E-Mail mode18@post8.tele.dk

Læs mere

Hjælp til husdyrgodkendelser

Hjælp til husdyrgodkendelser Dato: 14. januar 2015 Sagsbehandler: Therese Nissen, tgdn@dn.dk, 31 19 32 31 Hjælp til husdyrgodkendelser Start med: Hvornår er der klagefrist (hvis der ikke står en dato, er det 4 uger fra godkendelsesdato)?

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej 27 7830 Vinderup Dato: 02-02-2016 Sagsnr.: 09.17.17-P19-28-15 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.:

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere