Kulturen på skinner frem mod 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturen på skinner frem mod 2017"

Transkript

1 Kulturen på skinner frem mod 2017 Med Byrådets beslutning om at satse på at gøre Århus til Kulturhovedstad i 2017, står Århus Kommune over for en af de største udfordringer på det kulturelle område i nyere tid. Investeringer i det lokale kunst- og kulturmiljø er et væsentligt og afgørende skridt på vejen til at nå målet om at blive kulturhovedstad. Forligspartierne vil med denne aftale styrke rammerne for den kunstneriske udvikling og den lokale kunst- og kulturproduktion. Investeringen styrker Århus som en levende, moderne og attraktiv by til gavn for byens borgere, erhvervslivet, besøgende og hele byens kulturmiljø. Kulturforliget er led i en samlet investeringsstrategi frem mod 2017, der bl.a. omfatter den nu afsluttede udbygning af Musikhuset Århus og det kommende Multimediehus på havnen, og som ligger i direkte forlængelse af anlægsaftalen Fremsyn for Århus fra maj 2007, hvor det blev besluttet at erhverve Godsbanearealerne og at etablere en multiarena. Med forliget satses både på initiativer, der understøtter borgernes aktive deltagelse i kulturelle aktiviteter, og på de kulturelle flagskibe. Forligspartierne ønsker at understøtte borgernes kreative kulturelle udfoldelsesmuligheder med konkrete satsninger, der er målrettet mod såvel børn og unge som byens voksne borgere, og at understøtte kulturinstitutioner og -begivenheder med internationalt perspektiv og format. De kulturelle fyrtårne skal fortsat lyse, men der skal også satses på underskoven ( vækstlaget ) og på kulturproduktion, lige som mangfoldigheden i såvel det århusianske bysamfund som i det århusianske kulturliv både genremæssigt og inden for hver enkelt genre - fortsat skal dyrkes. Forligspartierne lægger stor vægt på, at kulturtilbudene i byen er tilgængelige for alle grupper af borgere i byen samt for byens turister. Det betyder, at kulturtilbudene skal leve op til ønsket om mangfoldighed. Der lægges herunder bl.a. vægt på byens funktion som uddannelsesby med deraf følgende mange unge. Det forudsættes, at Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice i udmøntningen af kulturpolitikken tager hensyn til ønsket om tilgængelighed og mangfoldighed i dels afdelingens egne tilbud dels i de kontrakter og aftaler, der indgås med eksterne parter om kulturtilbud, herunder aftalerne med de selvejende kulturinstitutioner. Forligspartierne lægger vægt på, at satsningen på kulturområdet gennemføres indenfor rammerne af kommunens generelle økonomiske situation og styringsprincipper. Det betyder blandt andet, at vækstrammen for serviceudgifterne i 2008 skal overholdes, samt at en forventet aftale mellem KL og regeringen om en vækstramme i 2009 skal sikres overholdt i forbindelse med budgetlægningen for I 2008 er udgifterne finansieret af det opsparede overskud indenfor decentraliseringsordningen i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice samt et bidrag fra Erhvervspuljen. Reservebeløbet vedrørende forventet forbrug på de decentraliserede områder i 2008 (optaget på sektor 0.20 i B2008) reduceres svarende til nettovæksten i serviceudgifterne. Hvis der i forbindelse med budgetforslaget for 2009 viser sig problemer med at Side 1

2 overholde vækstrammen i 2009, forpligter forligspartierne sig til at tage de nødvendige initiativer, således at satsningen på kulturområdet ikke medvirker til en overskridelse. Satsningen på kulturområdet omfatter blandt andet en række initiativer, der er finansieret i perioden Forligspartierne vil i forbindelse med budgetlægningen for 2011 drøfte muligheden for en videreførelse af initiativerne efter Endelig er forligspartierne enige om, at et eventuelt merprovenu i forhold til det anslåede provenu ved salget af byggeretten af arealerne ved Filmbyen forudsættes anvendt til filmformål/kulturformål. Hvis der mod forventning opstår et mindreprovenu, forudsættes det finansieret inden for kulturbudgettet. Analyse om afdækning af indirekte kultur- og fritidsstøtte. Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice anmodes om i samarbejde med Borgmesterens Afdeling at foretage en Afdækning af den indirekte kultur- og fritidsstøtte i Århus Kommune, således at kommunens reelle kulturstøtte bliver mere gennemsigtig. Der afsættes i alt kr. til analysen fra Borgmesterens Afdelings kontoafsnit til revisionsformål. Inden for denne ramme gennemføres en analyse med det formål at sikre et solidt prioriteringsgrundlag for politikere og andre beslutningstagere i forbindelse med Budget Samtidig skal analysen beskrive et princip for tildeling af kulturstøtte, der er tydeligt, direkte og demokratisk. Analysen skal således fremsendes til Byrådet senest i august Produktionscenter for billedkunst, scenekunst og litteratur Erhvervelse af bygninger og areal til produktionscenteret på Godsbanen Godsbanebygningerne og et tilhørende areal (i alt m2) er erhvervet af Århus Kommune ultimo Prisen for administrationsbygningen og det ønskede yderligere areal til kulturproduktionscentret (ca etage-m2) kan opgøres til ca. 46 mio. kr. i 2008-priser. Der er enighed om, at det er målsætningen for den videre planlægning for det resterende areal, at der samlet kan opnås økonomisk balance mellem udgifterne til erhvervelsen af samtlige m2 (incl. prisen for administrationsbygningen og det tilhørende areal) og indtægterne ved salg af det resterende areal. Med de aktuelle økonomiske forudsætninger skønnes det muligt at opnå en sådan økonomisk balance med en bebyggelsesprocent på ca. 140 på det resterende areal. Der er enighed om at være åben overfor de planlægningsmæssige muligheder for at forøge denne bebyggelsesprocent, såfremt det viser sig påkrævet for at nå en samlet økonomisk balance i omdannelsen af samtlige m2. Modernisering og basisdrift af produktionscenteret Godsbanegården med hovedbygningen og de to haller bag Musikhuset og ARoS udgør en unik mulighed for at skabe et dynamisk kraftcenter for innovativ kulturproduktion og formidling, samtidig med at der skabes rammer for ungdomskultur, fx i form af en skaterhal. Der er indtil nu tilvejebragt et finansieringsgrundlag på 63 mio. kr. til moderniseringsudgifterne. Finansieringen sker ved udleje til kommunale enheder (sparet husleje) samt udleje af Officersbygningen når Kulturhus Århus og Århus Festuge flytter på Godsbanen. Derudover vil salg af kommunale bygninger indgå i finansieringen, bl.a. Højvang beboerhus og Saltholmsgade 22, Side 2

3 hvor ROSA Dansk Rock Samråd i dag har til huse. ROSA vil fremover have til huse i det Rytmiske Produktionscenter på Vester Allé 15. Udover moderniseringsudgiften er der en årlig driftsramme på 5,4 mio. kr. hvor 3,2 mio. kr. er afsat til bygningsdrift. Driftsmidlerne tilvejebringes ved udleje til eksisterende kulturinstitutioner, herunder Entré Scenen og Teater Refleksion (sparet husleje), samt til kreative erhverv, fx designere, der vil være med til at gøre stedet til et levende og inspirerende produktionscenter, hvilket yderligere understøttes ved etablering af en cafe. Til projektledelse og driftsledelse af stedet reserveres kr. Der arbejdes videre med finansieringsgrundlaget for moderniseringen, og Kultur og Borgerservice vil i sommeren 2008 forelægge Byrådet indstilling om det overordnede indhold, organisationen, en bygningsmæssig analyse, samt finansieringen af moderniserings- og driftsudgifter for Godsbaneprojektet. Godsbanen Produktionscenter for billedkunst, scenekunst og litteratur En krumtap i en fremtidig driftsorganisation for produktionscenteret på Godsbanen vil være de ressourcer personalemæssige, økonomiske og fysiske - der i dag findes hos Kulturhus Århus, og realisering af Godsbaneprojektet vil betyde, at der skabes et langt større potentiale for at realisere de kulturpolitiske mål, som Kulturhus Århus i dag er en væsentlig eksponent for, herunder især målene om at skabe aktive og eksperimenterende produktionsmiljøer og at understøtte den kvalitative udvikling af det lokale kunst- og kulturmiljø. Projektet behandles p.t. i sammenhæng med øvrige planer for Godsbanearealerne i en politisk styregruppe bestående af Magistraten og repræsentanter for de partier, der ikke har plads i magistraten samt en tværmagistratslig administrativ styregruppe og en række projektgrupper. Den organisatoriske model for projektet i såvel planlægningsfasen som den senere driftsfase indgår i arbejdet for en af disse projektgrupper. Der etableres tillige en politisk styregruppe for udvikling af Godsbaneprojektet med fokus på produktionscentrets indhold. Der afsættes kr. i 2009 samt 3,0 mio. kr. fra 2010 til detailplanlægning og realisering af de ambitioner, der er beskrevet i satsningsområdet Etablering af produktionscenter for scenekunst, billedkunst og litteratur - Godsbanen i udkastet til Kulturpolitik , herunder fortsættelse af de nuværende værkstedsfunktioner fra HUSET. Husets værkstedsfunktioner udgør et væsentligt aktiv for byen. Værkstedsfunktionerne understøtter borgernes kreative udfoldelsesmuligheder og giver mulighed for, at byens borgere selv kan deltage i kulturaktiviteter og kunstproduktion. Forligspartierne er enige om, at værkstedsfunktionerne - herunder driftsøkonomien i tilknytning hertil - skal indgå i det nye produktionscenter på Godsbanen og skabe koblingen mellem det professionelle kreative kunstmiljø og byens borgere. Initiativer på scenekunstområdet til styrkelse af produktionscenterets virksomhed Som led i etableringen af produktionscenteret ønsker forligspartierne at styrke nytænkningen og den kunstneriske udvikling inden for scenekunstområdet. I efteråret 2006 blev der nedsat en teatertænketank med repræsentanter fra hele byens teatermiljø. Teatertænketanken fremlagde i foråret 2007 deres vision for, hvorledes byens teaterliv bør udvikle sig de kommende Side 3

4 år, samt en række konkrete forslag til udmøntning af visionen. Disse forslags realisering vil bidrage væsentligt til at understøtte produktionscenterets virksomhed. Der afsættes kr. i 2009, 2 mio. kr. i 2010 og 1 mio. kr. i hvert af årene til etablering et scenekunstcenter og til afholdelse af en international teaterfestival, første gang i Styrkelse af internationalt anerkendte børneteatre Gruppe 38 Teatret Gruppe 38 er et kulturelt fyrtårn i Århus. Børneteatret har modtaget et stort antal priser, gentagne særdeles positive evalueringer fra Kunstrådet og profilerer byen via dets mange internationale forestillinger og turnevirksomhed. Forligspartierne ønsker, at teatret opnår større synlighed lokalt og er således enige om at forhøje Gruppe 38 s driftstilskud med kr. årligt fra 2009, således at teatret kan fortsætte sin kunstneriske udvikling frem mod stadig højere kunstnerisk kvalitet. Teater Refleksion Teater Refleksion, der arbejder med animationsteater, er en betydelig aktør blandt byens og landets børneteatre, og skaber ifølge Kunstrådet vedkommende, rørende og fantasifulde forestillinger af høj kunstnerisk kvalitet. Forligspartierne ønsker at sikre teatret bedre produktions- og præsentationsforhold en oplagt fysisk ramme herfor kunne være faciliteter på Godsbanen - herunder større synlighed lokalt, og er enige om at hæve teatrets driftstilskud med kr. i 2008 og kr. årligt fra Styrkelse af danseområdet Moderne dans har gennem de seneste fire år været et særligt kulturpolitisk indsatsområde. Satsningen har båret frugt. Dansemiljøet er blomstret op og er i dag levende og professionelt. Samtidig er Århus nu kendetegnet ved at have en meget markant profil hvad angår moderne dans. Forligspartierne ønsker at bevare og styrke denne enestående status på danseområdet gennem de seneste år. Granhøj Dans Det professionelle dansekompagni Granhøj Dans er et kunstnerisk fyrtårn på dansescenen i Århus og har en omfattende international turnévirksomhed. Granhøj Dans har et ønske om at etablere sig i egne lokaler i den tidligere Carmel-bygning i Nørre Allé og har i denne forbindelse anmodet om øget kommunal driftsstøtte samt tilskud til teknisk udstyr på den nye scene. Granhøj Dans tilføres i overensstemmelse hermed i en periode fra et driftstilskud på 1,5 mio. kr. årligt. Endvidere ydes et engangstilskud på 1,5 mio. kr. til sceneteknik mv. i Carmel-bygningen. Side 4

5 4. Formidling af Vikingetidens Århus Vikingemuseet Arven fra vikingetiden er en af Danmarks største turistattraktioner både nationalt og internationalt. Byrådet har besluttet at brande Århus på viden, puls og rødder. Vikingemuseet er et unikt eksempel på formidling af Århus tidligste rødder. Vikingemuseet viser på autentisk vis en vigtig del af Århus historie og er et museum, som forligspartierne ønsker at bevare og udvikle. Forligspartierne er enige om at yde støtte til renoveringen af museet i form af en nyopsætning af udstillingen. Der afsættes således kr. ( kr. ekskl. moms) i 2008 til renoveringen. Midlerne ydes til Moesgaard Museum, der forestår driften af Vikingemuseet. Forligspartierne vil i forbindelse med renoveringen af Bispetorvet opfordre Teknik og Miljø til at indtænke mulighederne for yderligere synliggørelse af Århus som en af verdens ældste vikingebyer. 5. Landsudstillingen 2009 Der afsættes 2,5 mio. kr. i henholdsvis 2008 og 2009 til markeringen af 100-året for Landsudstillingen i Bevillingen forventes matchet af minimum tilsvarende private bidrag til markeringen i 2009 fra fonde, institutioner og virksomheder, og der vil hermed være skabt økonomisk grundlag for en markant manifestation både nationalt og internationalt af 100-året for den største begivenhed nogensinde i Århus - Landsudstillingen Samtidig er der skabt mulighed for ikke alene i forhold til kultur, men også i forhold til byens øvrige styrkepositioner som f.eks. arkitektur, design og IT at præsentere mulighederne og perspektiverne i Århus - fremtidens by. Konkret vil bevillingerne kunne ydes som underskudsgarantier, direkte tilskud eller til dækning af direkte afledte merudgifter i de kommunale forvaltninger, der skal bidrage til at realisere de mange projekter og initiativer, der forventes. Der forudsættes generelt et stort medspil fra samtlige magistratsafdelinger, og der er alene tale om ekstraordinære udgifter, der ikke med rimelighed kan forudsættes afholdt indenfor de ordinære budgetter. Budgetansvaret er placeret i Borgmesterens Afdeling og udmøntningen af bevillingen sker i samarbejde med Kultur og Borgerservice. Prioriteringen af hvilke initiativer, der støttes vil ske i tæt samarbejde med det forretningsudvalg, der er nedsat med henblik på planlægning og markering af 100-året for Landsudstillingen Udmøntningen vil desuden ske i overensstemmelse med de beslutninger og målsætninger, som Byrådet vedtog i forbindelse med beslutningen om at markere 100 året for Landsudstillingen Side 5

6 6. Flere frie midler til Europæisk Kulturhovedstad 2017 satsningen Århus Byråd har besluttet at kandidere til titlen som Europæisk Kulturhovedstad i 2017, hvor en dansk by skal udpeges. Stillingen som kulturbysekretær med ansvar for udformning af ansøgning herom besættes i foråret Det er ambitionen, at der frem mod 2017 skal gennemføres en række initiativer og kulturudviklingsprocesser, der kvalificerer til titlen og peger frem mod kulminationen i Disse processer skal involvere lokale kulturaktører og skal understøtte borgernes engagement og aktive deltagelse i bestræbelserne på at blive Europæisk Kulturhovedstad. Der afsættes 2 mio. kr. om året i perioden det vil sige frem til tidspunktet, hvor der er truffet beslutning om hvilken dansk by, der skal bære titlen i Beløbet udmøntes af Kultur og Borgerservice, hvor stillingen som kulturbysekretær er forankret organisatorisk, og vil kunne anvendes til aktiviteter af enhver art lokale, nationale såvel som internationale - der peger frem mod og understøtter kandidaturet til kulturhovedstadstitlen. Beløbet vil således supplere de eksisterende frie kulturmidler og vil eksempelvis kunne anvendes til festivalaktiviteter, kunst- og kulturprojekter, kunstnerisk og kulturelt udviklingsarbejde eller projekter og aktiviteter med sigte på bred folkelig involvering. Kulturforvaltningen fremlægger kriterierne for tildelingen af midlerne til forligspartiernes godkendelse. 7. Aktiviteter og udsmykning af byrum Der afsættes 1 mio. kr. årligt i perioden til aktiviteter i og udsmykning af byrum. 8. Styrkelse af filmsatsningen Bestræbelserne på forøgelse af midlerne i Den Vestdanske Filmpulje gennem involvering af staten, Region Midtjylland, Region Nordjylland og kommunerne i disse regioner foreslås understøttet gennem en forøgelse af Århus Kommunes bidrag til puljen. Regionernes stillingtagen drøftes aktuelt i regionernes vækstfora, og der vil i foråret 2008 blive gennemført en konference, der kan give en klar pejling på mulighederne for at skabe dette bredere engagement, som vil bidrage væsentligt til realisering af strategi- og udviklingsplanen for Filmby Århus. Forligspartierne er enige om, at Den Vestdanske Filmpulje forøges med 1 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. årligt i perioden Side 6

7 9. Arkitektur- og designhus. Med henblik på skabelse af et arkitektur- og designhus i Århus nedsættes en tænketank, som får til opgave at pege på finansieringsmuligheder, konkretisere planerne for indholdet af arkitektur- og designhuset, pege på placeringsmuligheder samt skabe lokal og national opbakning til projektet. Tænketanken består af personer fra kultur-, uddannelses- og erhvervsliv (blandt andet inviteres minimum 2 arkitekter og 2 designere, som repræsenterer både den industrielle og mere kunstneriske del af brancherne, stadsarkitekten, rektor for arkitektskolen og Innovation Lab mv. til at deltage i arbejdet) samt lokale og landspolitikere fra begge sider af det politiske spekter. Tænketanken afleverer en delbetænkning i sommeren 2009 indeholdende forslag til placering, forslag til konkretisering af indhold samt foreløbig redegørelse for finansieringsmuligheder. Arbejdet gennemføres i samarbejde mellem Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice. Der afsættes kr. i 2008 og Kulturskoler for børn. Alle børn i Århus kommune skal have lige muligheder for at deltage i kulturskolernes kulturtilbud inden for musik, billedkunst, dans og teater uanset hvor i kommunen de bor. Tilbuddene til de yngste skal være placeret decentralt i lokalområderne. Der skal tillige arbejdes på at afskaffe ventelisterne til kulturskolerne. Der afsættes derfor kr. årligt i og 1 mio. kr. i World Music Center. World Music Centers aktivitetsniveau skal øges i årene , så centerets aktiviteter kan nå ud til en bredere kreds af børn og unge. Der afsættes derfor kr. årligt i SPOT-Festivalen SPOT-Festivalen er en af de mest betydelige musikfestivaler i Danmark og en af de største tilbagevendende begivenheder i Århus. Det foreslås, at SPOT-Festivalen tildeles fast driftsstøtte med kr. årligt i perioden Side 7

8 13. Kulturruter og kulturportal. Med henblik på at sikre en øget synlighed om kulturtilbuddene i Århus skal Kulturforvaltningen i samarbejde med VisitAarhus udarbejde forslag til kulturruter for borgerne i Århus og for alle turister, lige som en kulturportal søges etableret og markedsført. Der skal samtidig arbejdes med at styrke samarbejdet mellem kulturinstitutionerne. Der afsættes kr. i Hensigtserklæring om prioritering af en eventuel yderligere styrkelse af kulturområdet ved budgetforliget for Forligspartierne er enige om nedenstående prioriterede ønskeliste på kulturområdet, såfremt der ved de kommende budgetforhandlinger bliver mulighed for at tilføre kulturområdet yderligere midler. Muligheden herfor vil afhænge af kommunens økonomiske situation samt den overordnede prioritering af kommunens samlede budget. Prioriteringsgruppe 1: Fuld gennemførelse af Teatertænketankens initiativer ( kr. årligt) Udvidelse af Aarhus Symfoniorkester ( kr. i 2009, kr. i 2010, kr. i 2011 og kr. i 2012) Den Moderne By i Den Gamle By, jf. budgetforlig for 2008 ( kr. i 2009, kr. i og kr. i 2012) Svalegangen ( kr. årligt) Forhøjelse af Entré Scenens driftstilskud ( kr. årligt) Forhøjelse af Teater Katapults driftstilskud ( kr. årligt) Prioriteringsgruppe 2: Litteraturkoordinator ( kr. årligt) Århus Kunstbygning ( kr. årligt) Styrkelse af Musikhusets drift og arrangementer ( kr. årligt) Udvidelse af Kulturudviklingspuljen og Spillestedskontoen ( kr. årligt) Danseværket ( kr. årligt) Kvindemuseet ( kr. årligt) Herudover er forligspartierne enige om at undersøge mulighederne for at støtte MAGMA s teatervirksomhed. Finansiering: 15. Ny leje- og fremlejeaftale vedr. Scandinavian Congress Center Budgettet vedrørende SCC er defineret som et ikke-styrbart område. Der vil først i forbindelse med budgetforslaget for 2009 i august 2008 være et samlet overblik over udgifterne på de ikke-styrbare områder. Forligspartierne forpligter sig derfor til at medvirke til at finde alternativ finansiering i stedet for beløbet vedr. SCC, hvis eventuelle merudgifter på de ikke-styrbare områder ikke kan finansieres indenfor kommunens samlede økonomi i Side 8

9 16. Fleksjobpuljen på kulturområdet Der resterer 0,9 mio. kr. årligt på fleksjobpuljen. Beløbet er primært reserveret til kulturinstitutionerne. Beløbet anvendes i stedet til finansiering af kultursatsningen. 17. Sparede huslejeudgifter Der forudsættes sparede huslejeudgifter på 0,5 mio. kr. årligt fra og med 2012 eksempelvis ved, at Center for Økonomi og Personale (MKB) flytter til godsbanearealerne Reservekonto ifm. afslutning af voldgiftssag Der resterer et beløb på 2,9 mio. kr. ved afslutningen af voldgiftssagen omkring Atletion. Beløb indgår i finansieringen af kultursatsningen. 19. Anvendelse af opsparede midler på kulturområdet I 2008 finansieres udgifterne af det opsparede overskud indenfor decentraliseringsordningen i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Reservebeløbet vedrørende forventet forbrug på de decentraliserede områder i 2008 (optaget på sektor 0.20 i B2008) reduceres svarende til nettovæksten i serviceudgifterne. Af Kulturafdelingens opsparede midler på 7,494 mio. kr. vedrører 5,194 mio. kr. tidsforskydning, der ligger i forskellen mellem bevillings- og udbetalingsår. 20. Salg af byggeret ved Filmbyen Der er forudsat salg af byggeret på kvm. til kr./kvm. 21. Erhvervspuljen, bidrag til Landsudstillingen Erhvervspuljen bidrager til gennemførelse af initiativer ved markeringen af 100-året for Landsudstillingen med 1 mio. kr. i hvert af årene 2008 og Kulturpolitik Med denne aftale er forligspartierne enige om at tiltræde Kultur og Borgerservices indstilling om kulturpolitik , idet en række forslag fortsat henvises til budgetforhandlingerne for 2009, jf. afsnit 14. Forligspartierne er samtidig enige om at kulturpolitikkens afsnit om kulturel mangfoldighed ændres, således at initiativ nr. 3, hvorefter kulturel mangfoldighed bliver et særligt fokusområde i kontraktforhandlingerne med kulturinstitutionerne, udgår, lige som initiativ nr. 7 ændres, således at initiativet går ud på at der med henblik på at styrke kulturprojekter med et internationalt perspektiv sker en forhøjelse af Kulturudviklingspuljen. Den konservative byrådsgruppe har taget forbehold vedrørende fortsættelse af driften af Husets værkstedsfunktioner på Godsbanen. Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe har taget forbehold vedrørende udvidelse af Aarhus Symfoniorkester, jf. afsnit 14, prioriteringsgruppe 1. Side 9

10 Kulturpakke Drift kr., 2008-priser - 1. Produktionscenter for billedkunst, scenekunst og litteratur - Detailplanlægning og realisering af de ambitioner, der er beskrevet i satsningsområdet, herunder drift af værkstedsfunktioner fra HUSET Styrkelse af internationalt anerkendt børneteater - Gruppe 38 - forhøjelse af driftstilskud Teater Refleksion - forhøjelse af driftstilskud Driftsudgifter i alt Finansiering 15. Ny leje og fremlejeaftale vedr. Scandinavian Congress Center Fleksjobpuljen på kulturområdet Sparede huslejeudgifter -500 Finansiering i alt Manko Engangsbeløb/anlæg 1. Produktionscenter for billedkunst, scenekunst og litteratur - Opstart af produktionscenter på godsbanearealet Styrkelse af danseområdet - Granhøj Dans - forhøjelse af driftstilskud i 4-årig periode Granhøj Dans, engangstilskud til scenteknik mv Formidling af Vikingetidens Århus - Vikingemuseet, tilskud til nyopsætning af udstilling Landsudstillingen Frie midler ifm. Århus som Europæisk Kulturhovedstad Aktiviteter i og udsmykning af byrum Styrkelse af filmsatsningen - Den Vestdanske Filmpulje, øget bidrag i 4-årig periode Arkitektur og design Spot-festival World Music Center Kulturskoler Kulturruter og -portal 386 Finansiering 18. Reservekonto ifm. afslutning af voldgiftssag Anvendelse af opsparede midler på kulturopmrådet Salg af byggeret ved Filmbyen Erhvervspuljen, bidrag til Landsudstillingen Engangsbeløb/anlæg i alt Sum 0 Side 10

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 07. juni 2012.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 07. juni 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 07. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume Ved Kulturforliget Kulturen på skinner frem mod

Læs mere

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020.

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020. Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Magistraten for Kultur og Borgerservice Dato 13. oktober 2016 Kulturpolitik 2017-2020 Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret

Læs mere

Århus Kommunes. Kulturpolitik 2008-2011

Århus Kommunes. Kulturpolitik 2008-2011 Århus Kommunes Kulturpolitik 2008-2011 Vedtaget af Århus Byråd d. 5. marts 2008 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Marts 2008 1. Kulturpolitik 2008-2011 maj 2008 Side 2 Indhold 1.

Læs mere

Århus Kommunes Kulturpolitik 2008-2011. Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice

Århus Kommunes Kulturpolitik 2008-2011. Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Århus Kommunes Kulturpolitik 2008-2011 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice KOLOFON: Fotografer: Anders Bach André Andersen Jonna Keldsen/Ida Valsted Prag Kim Glud Liam Daniels Line

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume I forbindelse med budgetforliget for 2010-2013

Læs mere

Århus Kommunes. Kulturpolitik 2008-2011

Århus Kommunes. Kulturpolitik 2008-2011 Århus Kommunes Kulturpolitik 2008-2011 TIL BYRÅDSVEDTAGELSE Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Oktober 2007 1. Kulturpolitik 2008-2011 november 2007 Side 2 Indhold 1. Kulturpolitik

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

1. Resume Det er et mål i Aarhus Kommunes kulturpolitik, at byens kulturtilbud har en høj kvalitet.

1. Resume Det er et mål i Aarhus Kommunes kulturpolitik, at byens kulturtilbud har en høj kvalitet. Notat Emne: Kunstfaglige evalueringer af kulturinstitutioner i Aarhus Til: Kulturudvalget d. 24. februar 2015 Side 1 af 8 Kunstfaglige evalueringer af kulturinstitutioner 2015/2016 1. Resume Det er et

Læs mere

Notat til Kulturudvalgets temamøde om dans, tirsdag den 29. april KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune

Notat til Kulturudvalgets temamøde om dans, tirsdag den 29. april KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune Notat til Kulturudvalgets temamøde om dans, tirsdag den 29. april 2014 Side 1 af 5 Aarhus Kommune yder driftstilskud til de to dansescener: Det lille storbyteater Bora Bora Dans og visuelt teater Granhøj

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder Notat Emne: Kulturpolitik 2013-2016 Til: Kulturudvalget. Temamøde om Kulturpolitik 23.04.2013 Kopi til: Kopi til Den 15. april 2013 Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder,

Læs mere

Indstilling. Kulturpolitik Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 19. august 2013.

Indstilling. Kulturpolitik Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 19. august 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 19. august 2013 Kulturpolitik 2014-2016 Denne nye treårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet i årene frem mod kulturhovedstadsåret

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 2. maj 2007 Århus Kommune. 1. Resume.

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 2. maj 2007 Århus Kommune. 1. Resume. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 2. maj 2007 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Bevilling til indkøb af inventar til Øst for Paradis 1. Resume.

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Kulturudvalget Drøftelse Ib Christensen Henvendelse fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst vedrørende små storbyteatre i Aarhus Kommune. Baggrund:

Læs mere

Notat. Promus, Billedkunstcenteret, Litteraturcenteret og Scenekunstcenteret. Foretræde for Kulturudvalget

Notat. Promus, Billedkunstcenteret, Litteraturcenteret og Scenekunstcenteret. Foretræde for Kulturudvalget Notat Emne: Foretræde for Kulturudvalget Til: Kulturudvalget, til møde 5. februar 2013 Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Den 1.2.2013 Promus, Billedkunstcenteret,

Læs mere

Udbygningsprojektet The Next Level, ARoS

Udbygningsprojektet The Next Level, ARoS Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 25. oktober 2015 Udbygningsprojektet The Next Level, ARoS Indstillingen omhandler igangsætning af tekniskøkonomisk analyse

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007 Kulturforvaltningen Side 1 af 6 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 07-01382 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Beslutning og begrundelse Foreningen May Music & Drama Produktion Frans af Assisi, Musicaloratorium

Læs mere

1. Resume Det er et mål i Aarhus Kommunes kulturpolitik, at byens kulturtilbud har en høj kvalitet.

1. Resume Det er et mål i Aarhus Kommunes kulturpolitik, at byens kulturtilbud har en høj kvalitet. Notat Emne: Kunstfaglige evalueringer af kulturinstitutioner i Aarhus Til: Kulturudvalget d. 28. oktober 2014 Kopi til De kunstfaglige råd: Musikudvalget, Billedkunstudvalget, Kunstrådet Kunstfaglige evalueringer

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Kulturpolitikken kulturpolitikken2016.theplatform.dk

Kulturpolitikken kulturpolitikken2016.theplatform.dk Kulturpolitikken 2017-2020 kulturpolitikken2016.theplatform.dk kulturpolitikken2016@theplatform.dk Gennemgang af den kulturpolitiske proces i datoer Gennemgang af den kulturpolitiske proces i temaer Hvad

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Indstilling. Handlingsplan Århus som Europæisk Kulturhovedstad Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice

Indstilling. Handlingsplan Århus som Europæisk Kulturhovedstad Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 10. november 2008 Handlingsplan 2008-2012 Århus som Europæisk Kulturhovedstad 2017 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice

Læs mere

Indstilling. Ny organisering af Godsbanen. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13. september 2016

Indstilling. Ny organisering af Godsbanen. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13. september 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13. september 2016 Ny organisering af Godsbanen 1. Resume Byrådet besluttede på mødet d. 13 april, at Den Selvejende Institution

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Indstilling. Forslag om at igangsætte nye analyser og/eller tværgående projekter (porteføljestyring) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forslag om at igangsætte nye analyser og/eller tværgående projekter (porteføljestyring) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. januar 2008 Århus IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Forslag om at igangsætte nye analyser og/eller tværgående

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Orientering om økonomien i MKB

Orientering om økonomien i MKB Orientering om økonomien i MKB Dagsorden: MKB sdecentraliseringsordning MKB s samlede regnskab 2006-2013 MKB ssamlede ramme 2015-2018 MKB s ramme 2015 opsplittet på forvaltningsniveauer 7 hovedområder

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål

Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Forord Kulturlivet

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater 1. Aftaleparter Den selvejende institution Bornholms Teater (herefter kaldt teatret) Teaterstræde 2 3700 Rønne CVR: 28179669 og Bornholms Regionskommune (herefter

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 17. marts 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 4888 /

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Borgmesterens Afdeling Magistratens 4. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Indstilling om ny organisering

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2212 Jour. nr.: M0/2004/01697 Ref.:

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Kultur og Borgerservice

Kultur og Borgerservice Bilag 5 Kultur og Borgerservice 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Kultur og Borgerservice varetager en række serviceopgaver indenfor hovedområderne, Sport & Fritid, Kultur samt Borgerservice og Biblioteker.

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus.

Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 2. september 2015 Finansiering af projektet Smag på Aarhus Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus. 1.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

1 HvOrNår BlEv kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? SVAR 1: BlEv indviet DEN 30. marts 2012. GODSBANEN youtube kanal. SE mere på GODSBANENS

1 HvOrNår BlEv kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? SVAR 1: BlEv indviet DEN 30. marts 2012. GODSBANEN youtube kanal. SE mere på GODSBANENS 1 Hvornår blev kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? SVAR 1: GODSBANEN blev indviet den 30. marts 2012. Se mere på godsbanens youtube kanal. 2 Hvad var godsbanen indtil år 2000? Godsbanen var godsbanegård

Læs mere

Indstilling. Indretning af taghave til ARoS-Aarhus Kunstmuseum. Til Århus Byråd via Magistraten tur og Borgerservice. Den 24.april 2006.

Indstilling. Indretning af taghave til ARoS-Aarhus Kunstmuseum. Til Århus Byråd via Magistraten tur og Borgerservice. Den 24.april 2006. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten tur og Borgerservice Den 24.april 2006 Indretning af taghave til ARoS-Aarhus Kunstmuseum 1. Resume ARoS-Aarhus Kunstmuseum har via fonden Realdania skaffet finansiering

Læs mere

Forslag til principper for udbetaling af tilskud fra Kulturudvalgets pulje:

Forslag til principper for udbetaling af tilskud fra Kulturudvalgets pulje: Notat Forslag til principper for udbetaling af tilskud fra Kulturudvalgets pulje: Budgetområde 309 Kultur består af 2 hovedområder - Bevillinger til kulturinstitutioner, i alt netto kr. 86,2 mio. kr. -

Læs mere

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper - Afstemningsliste for budget 2015 til 2018 - Ændringsforslag fra Byrådets grupper - BEMÆRK: Ændringsforslag som skal til afstemning i sammenhæng, er i teksten til ændringsforslaget beskrevet ved en kantet

Læs mere

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni 2012 for Esbjerg Kommune Forord Esbjerg Kommune er begunstiget med et stærkt kulturliv, der rummer en mangfoldighed af engagerede kulturaktører.

Læs mere

- XV - Bilag 14. Budgetmål for Fonden Aarhus 2017 og Moesgaard Museum

- XV - Bilag 14. Budgetmål for Fonden Aarhus 2017 og Moesgaard Museum Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 14 Budgetmål for Fonden Aarhus 2017 og Moesgaard Museum Regnskab 2014 Budgetmål for Fonden Aarhus 2017 og Moesgaard Museum Resume Fonden Aarhus 2017 foreslår,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Principindstilling om model for organisering af Godsbanen

Principindstilling om model for organisering af Godsbanen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 3. marts 2016 organisering af Godsbanen 1. Resume Bestyrelsen for Den Selvejende Institution Godsbanen (DSIG) og Kulturforvaltningens

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. oktober 2004 via Magistraten Tlf. Nr.:8940

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

Forlig om kulturpolitik

Forlig om kulturpolitik 14. august 2014 Forlig om kulturpolitik 2014-2016 Kulturpolitik 2014-2016 tager sit væsentligste afsæt i, at Aarhus er udpeget som Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Udpegningen er resultatet af en politisk

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 Sag nr. 3 Emne: Særlig pulje til kulturarrangementer 3 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til:

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 18. december 2014 Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune 1. Resume Forslag om etablering af tværmagistratligt projekt:

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38 Bevillingsområde 40.38 Kulturel virksomhed 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Musik (musikundervisning m.m.). (Musikteater Baltoppen, Skovlunde Kulturhus/Kulturhus Måløv, Ungdomshuset Vognporten

Læs mere

Aarhus Rådhus 75-års jubilæum 2. juli 2016

Aarhus Rådhus 75-års jubilæum 2. juli 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling, Teknik og Miljø, Kultur og Borgerservice Dato 21. april 2015 Aarhus Rådhus 75-års jubilæum 2. juli 2016 Beslutning om budgetramme, aktiviteter og

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM Egnsteateraftale vedr. Teatret OM 1. Aftaleparter Teatret OM (herefter kaldt teatret) og Ringkøbing-Skjern Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 14. oktober Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan Filmby Århus. 1. Resumé.

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 14. oktober Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan Filmby Århus. 1. Resumé. Til Byrådet via Magistraten Den 14. oktober 2006 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan 643 - Filmby Århus. 1. Resumé. Udviklingen i filmerhvervet siden

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 29. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2130 Jour. nr.: 00.01A01 Ref.:

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Indstilling. Borgersamarbejde version 2.0. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. rgmesterens Afdeling Den 15.

Indstilling. Borgersamarbejde version 2.0. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. rgmesterens Afdeling Den 15. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten rgmesterens Afdeling Den 15. marts 2013 1. Resume På byrådskonferencen april 2012 drøftede Byrådet styrket innovation. Der var bred opbakning til at arbejde

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18-11-2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89402185 Jour. nr.: Ref.: LD Forslag om

Læs mere

Indstilling. Fastlæggelse af strategiske mål for Aarhus Europæisk Kulturhovedstad i 2017 samt valg af fremtidig selskabsform. 1.

Indstilling. Fastlæggelse af strategiske mål for Aarhus Europæisk Kulturhovedstad i 2017 samt valg af fremtidig selskabsform. 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 12. januar 2010 Fastlæggelse af strategiske mål for Aarhus Europæisk Kulturhovedstad i 2017 samt valg af fremtidig selskabsform

Læs mere

KULTURPOLITIK Aarhus Kommune

KULTURPOLITIK Aarhus Kommune KULTURPOLITIK 2017-2020 Aarhus Kommune 1 INDLEDNING Denne Kulturpolitik skal fastlægge retningen på kulturområdet i Aarhus Kommune fra 2017 og frem til 2020. Politikken træder i kraft i 2017. Det er et

Læs mere

#BREVFLE. Fælles portal. Vi samler alle lærings- og dannelsestilbud til daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser ét sted!

#BREVFLE. Fælles portal. Vi samler alle lærings- og dannelsestilbud til daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser ét sted! #BREVFLE Fæ Fælles portal Vi samler alle lærings- og dannelsestilbud til daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser ét sted! Kommissorium Fælles portal for lærings- og dannelsestilbud i Aalborg Kommune

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Lukket dagsorden Den 7. september 2006 Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forskningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Det anbefales, at Aarhus

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

Indstilling. Ombygning af det regionale spillested VoxHall og udbygning af spillestedets ventilationsanlæg supplerende finansieringsbehov. 1.

Indstilling. Ombygning af det regionale spillested VoxHall og udbygning af spillestedets ventilationsanlæg supplerende finansieringsbehov. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 12. januar 2009 Ombygning af det regionale spillested VoxHall og udbygning af spillestedets ventilationsanlæg supplerende 1. Resume

Læs mere