Kulturen på skinner frem mod 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturen på skinner frem mod 2017"

Transkript

1 Kulturen på skinner frem mod 2017 Med Byrådets beslutning om at satse på at gøre Århus til Kulturhovedstad i 2017, står Århus Kommune over for en af de største udfordringer på det kulturelle område i nyere tid. Investeringer i det lokale kunst- og kulturmiljø er et væsentligt og afgørende skridt på vejen til at nå målet om at blive kulturhovedstad. Forligspartierne vil med denne aftale styrke rammerne for den kunstneriske udvikling og den lokale kunst- og kulturproduktion. Investeringen styrker Århus som en levende, moderne og attraktiv by til gavn for byens borgere, erhvervslivet, besøgende og hele byens kulturmiljø. Kulturforliget er led i en samlet investeringsstrategi frem mod 2017, der bl.a. omfatter den nu afsluttede udbygning af Musikhuset Århus og det kommende Multimediehus på havnen, og som ligger i direkte forlængelse af anlægsaftalen Fremsyn for Århus fra maj 2007, hvor det blev besluttet at erhverve Godsbanearealerne og at etablere en multiarena. Med forliget satses både på initiativer, der understøtter borgernes aktive deltagelse i kulturelle aktiviteter, og på de kulturelle flagskibe. Forligspartierne ønsker at understøtte borgernes kreative kulturelle udfoldelsesmuligheder med konkrete satsninger, der er målrettet mod såvel børn og unge som byens voksne borgere, og at understøtte kulturinstitutioner og -begivenheder med internationalt perspektiv og format. De kulturelle fyrtårne skal fortsat lyse, men der skal også satses på underskoven ( vækstlaget ) og på kulturproduktion, lige som mangfoldigheden i såvel det århusianske bysamfund som i det århusianske kulturliv både genremæssigt og inden for hver enkelt genre - fortsat skal dyrkes. Forligspartierne lægger stor vægt på, at kulturtilbudene i byen er tilgængelige for alle grupper af borgere i byen samt for byens turister. Det betyder, at kulturtilbudene skal leve op til ønsket om mangfoldighed. Der lægges herunder bl.a. vægt på byens funktion som uddannelsesby med deraf følgende mange unge. Det forudsættes, at Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice i udmøntningen af kulturpolitikken tager hensyn til ønsket om tilgængelighed og mangfoldighed i dels afdelingens egne tilbud dels i de kontrakter og aftaler, der indgås med eksterne parter om kulturtilbud, herunder aftalerne med de selvejende kulturinstitutioner. Forligspartierne lægger vægt på, at satsningen på kulturområdet gennemføres indenfor rammerne af kommunens generelle økonomiske situation og styringsprincipper. Det betyder blandt andet, at vækstrammen for serviceudgifterne i 2008 skal overholdes, samt at en forventet aftale mellem KL og regeringen om en vækstramme i 2009 skal sikres overholdt i forbindelse med budgetlægningen for I 2008 er udgifterne finansieret af det opsparede overskud indenfor decentraliseringsordningen i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice samt et bidrag fra Erhvervspuljen. Reservebeløbet vedrørende forventet forbrug på de decentraliserede områder i 2008 (optaget på sektor 0.20 i B2008) reduceres svarende til nettovæksten i serviceudgifterne. Hvis der i forbindelse med budgetforslaget for 2009 viser sig problemer med at Side 1

2 overholde vækstrammen i 2009, forpligter forligspartierne sig til at tage de nødvendige initiativer, således at satsningen på kulturområdet ikke medvirker til en overskridelse. Satsningen på kulturområdet omfatter blandt andet en række initiativer, der er finansieret i perioden Forligspartierne vil i forbindelse med budgetlægningen for 2011 drøfte muligheden for en videreførelse af initiativerne efter Endelig er forligspartierne enige om, at et eventuelt merprovenu i forhold til det anslåede provenu ved salget af byggeretten af arealerne ved Filmbyen forudsættes anvendt til filmformål/kulturformål. Hvis der mod forventning opstår et mindreprovenu, forudsættes det finansieret inden for kulturbudgettet. Analyse om afdækning af indirekte kultur- og fritidsstøtte. Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice anmodes om i samarbejde med Borgmesterens Afdeling at foretage en Afdækning af den indirekte kultur- og fritidsstøtte i Århus Kommune, således at kommunens reelle kulturstøtte bliver mere gennemsigtig. Der afsættes i alt kr. til analysen fra Borgmesterens Afdelings kontoafsnit til revisionsformål. Inden for denne ramme gennemføres en analyse med det formål at sikre et solidt prioriteringsgrundlag for politikere og andre beslutningstagere i forbindelse med Budget Samtidig skal analysen beskrive et princip for tildeling af kulturstøtte, der er tydeligt, direkte og demokratisk. Analysen skal således fremsendes til Byrådet senest i august Produktionscenter for billedkunst, scenekunst og litteratur Erhvervelse af bygninger og areal til produktionscenteret på Godsbanen Godsbanebygningerne og et tilhørende areal (i alt m2) er erhvervet af Århus Kommune ultimo Prisen for administrationsbygningen og det ønskede yderligere areal til kulturproduktionscentret (ca etage-m2) kan opgøres til ca. 46 mio. kr. i 2008-priser. Der er enighed om, at det er målsætningen for den videre planlægning for det resterende areal, at der samlet kan opnås økonomisk balance mellem udgifterne til erhvervelsen af samtlige m2 (incl. prisen for administrationsbygningen og det tilhørende areal) og indtægterne ved salg af det resterende areal. Med de aktuelle økonomiske forudsætninger skønnes det muligt at opnå en sådan økonomisk balance med en bebyggelsesprocent på ca. 140 på det resterende areal. Der er enighed om at være åben overfor de planlægningsmæssige muligheder for at forøge denne bebyggelsesprocent, såfremt det viser sig påkrævet for at nå en samlet økonomisk balance i omdannelsen af samtlige m2. Modernisering og basisdrift af produktionscenteret Godsbanegården med hovedbygningen og de to haller bag Musikhuset og ARoS udgør en unik mulighed for at skabe et dynamisk kraftcenter for innovativ kulturproduktion og formidling, samtidig med at der skabes rammer for ungdomskultur, fx i form af en skaterhal. Der er indtil nu tilvejebragt et finansieringsgrundlag på 63 mio. kr. til moderniseringsudgifterne. Finansieringen sker ved udleje til kommunale enheder (sparet husleje) samt udleje af Officersbygningen når Kulturhus Århus og Århus Festuge flytter på Godsbanen. Derudover vil salg af kommunale bygninger indgå i finansieringen, bl.a. Højvang beboerhus og Saltholmsgade 22, Side 2

3 hvor ROSA Dansk Rock Samråd i dag har til huse. ROSA vil fremover have til huse i det Rytmiske Produktionscenter på Vester Allé 15. Udover moderniseringsudgiften er der en årlig driftsramme på 5,4 mio. kr. hvor 3,2 mio. kr. er afsat til bygningsdrift. Driftsmidlerne tilvejebringes ved udleje til eksisterende kulturinstitutioner, herunder Entré Scenen og Teater Refleksion (sparet husleje), samt til kreative erhverv, fx designere, der vil være med til at gøre stedet til et levende og inspirerende produktionscenter, hvilket yderligere understøttes ved etablering af en cafe. Til projektledelse og driftsledelse af stedet reserveres kr. Der arbejdes videre med finansieringsgrundlaget for moderniseringen, og Kultur og Borgerservice vil i sommeren 2008 forelægge Byrådet indstilling om det overordnede indhold, organisationen, en bygningsmæssig analyse, samt finansieringen af moderniserings- og driftsudgifter for Godsbaneprojektet. Godsbanen Produktionscenter for billedkunst, scenekunst og litteratur En krumtap i en fremtidig driftsorganisation for produktionscenteret på Godsbanen vil være de ressourcer personalemæssige, økonomiske og fysiske - der i dag findes hos Kulturhus Århus, og realisering af Godsbaneprojektet vil betyde, at der skabes et langt større potentiale for at realisere de kulturpolitiske mål, som Kulturhus Århus i dag er en væsentlig eksponent for, herunder især målene om at skabe aktive og eksperimenterende produktionsmiljøer og at understøtte den kvalitative udvikling af det lokale kunst- og kulturmiljø. Projektet behandles p.t. i sammenhæng med øvrige planer for Godsbanearealerne i en politisk styregruppe bestående af Magistraten og repræsentanter for de partier, der ikke har plads i magistraten samt en tværmagistratslig administrativ styregruppe og en række projektgrupper. Den organisatoriske model for projektet i såvel planlægningsfasen som den senere driftsfase indgår i arbejdet for en af disse projektgrupper. Der etableres tillige en politisk styregruppe for udvikling af Godsbaneprojektet med fokus på produktionscentrets indhold. Der afsættes kr. i 2009 samt 3,0 mio. kr. fra 2010 til detailplanlægning og realisering af de ambitioner, der er beskrevet i satsningsområdet Etablering af produktionscenter for scenekunst, billedkunst og litteratur - Godsbanen i udkastet til Kulturpolitik , herunder fortsættelse af de nuværende værkstedsfunktioner fra HUSET. Husets værkstedsfunktioner udgør et væsentligt aktiv for byen. Værkstedsfunktionerne understøtter borgernes kreative udfoldelsesmuligheder og giver mulighed for, at byens borgere selv kan deltage i kulturaktiviteter og kunstproduktion. Forligspartierne er enige om, at værkstedsfunktionerne - herunder driftsøkonomien i tilknytning hertil - skal indgå i det nye produktionscenter på Godsbanen og skabe koblingen mellem det professionelle kreative kunstmiljø og byens borgere. Initiativer på scenekunstområdet til styrkelse af produktionscenterets virksomhed Som led i etableringen af produktionscenteret ønsker forligspartierne at styrke nytænkningen og den kunstneriske udvikling inden for scenekunstområdet. I efteråret 2006 blev der nedsat en teatertænketank med repræsentanter fra hele byens teatermiljø. Teatertænketanken fremlagde i foråret 2007 deres vision for, hvorledes byens teaterliv bør udvikle sig de kommende Side 3

4 år, samt en række konkrete forslag til udmøntning af visionen. Disse forslags realisering vil bidrage væsentligt til at understøtte produktionscenterets virksomhed. Der afsættes kr. i 2009, 2 mio. kr. i 2010 og 1 mio. kr. i hvert af årene til etablering et scenekunstcenter og til afholdelse af en international teaterfestival, første gang i Styrkelse af internationalt anerkendte børneteatre Gruppe 38 Teatret Gruppe 38 er et kulturelt fyrtårn i Århus. Børneteatret har modtaget et stort antal priser, gentagne særdeles positive evalueringer fra Kunstrådet og profilerer byen via dets mange internationale forestillinger og turnevirksomhed. Forligspartierne ønsker, at teatret opnår større synlighed lokalt og er således enige om at forhøje Gruppe 38 s driftstilskud med kr. årligt fra 2009, således at teatret kan fortsætte sin kunstneriske udvikling frem mod stadig højere kunstnerisk kvalitet. Teater Refleksion Teater Refleksion, der arbejder med animationsteater, er en betydelig aktør blandt byens og landets børneteatre, og skaber ifølge Kunstrådet vedkommende, rørende og fantasifulde forestillinger af høj kunstnerisk kvalitet. Forligspartierne ønsker at sikre teatret bedre produktions- og præsentationsforhold en oplagt fysisk ramme herfor kunne være faciliteter på Godsbanen - herunder større synlighed lokalt, og er enige om at hæve teatrets driftstilskud med kr. i 2008 og kr. årligt fra Styrkelse af danseområdet Moderne dans har gennem de seneste fire år været et særligt kulturpolitisk indsatsområde. Satsningen har båret frugt. Dansemiljøet er blomstret op og er i dag levende og professionelt. Samtidig er Århus nu kendetegnet ved at have en meget markant profil hvad angår moderne dans. Forligspartierne ønsker at bevare og styrke denne enestående status på danseområdet gennem de seneste år. Granhøj Dans Det professionelle dansekompagni Granhøj Dans er et kunstnerisk fyrtårn på dansescenen i Århus og har en omfattende international turnévirksomhed. Granhøj Dans har et ønske om at etablere sig i egne lokaler i den tidligere Carmel-bygning i Nørre Allé og har i denne forbindelse anmodet om øget kommunal driftsstøtte samt tilskud til teknisk udstyr på den nye scene. Granhøj Dans tilføres i overensstemmelse hermed i en periode fra et driftstilskud på 1,5 mio. kr. årligt. Endvidere ydes et engangstilskud på 1,5 mio. kr. til sceneteknik mv. i Carmel-bygningen. Side 4

5 4. Formidling af Vikingetidens Århus Vikingemuseet Arven fra vikingetiden er en af Danmarks største turistattraktioner både nationalt og internationalt. Byrådet har besluttet at brande Århus på viden, puls og rødder. Vikingemuseet er et unikt eksempel på formidling af Århus tidligste rødder. Vikingemuseet viser på autentisk vis en vigtig del af Århus historie og er et museum, som forligspartierne ønsker at bevare og udvikle. Forligspartierne er enige om at yde støtte til renoveringen af museet i form af en nyopsætning af udstillingen. Der afsættes således kr. ( kr. ekskl. moms) i 2008 til renoveringen. Midlerne ydes til Moesgaard Museum, der forestår driften af Vikingemuseet. Forligspartierne vil i forbindelse med renoveringen af Bispetorvet opfordre Teknik og Miljø til at indtænke mulighederne for yderligere synliggørelse af Århus som en af verdens ældste vikingebyer. 5. Landsudstillingen 2009 Der afsættes 2,5 mio. kr. i henholdsvis 2008 og 2009 til markeringen af 100-året for Landsudstillingen i Bevillingen forventes matchet af minimum tilsvarende private bidrag til markeringen i 2009 fra fonde, institutioner og virksomheder, og der vil hermed være skabt økonomisk grundlag for en markant manifestation både nationalt og internationalt af 100-året for den største begivenhed nogensinde i Århus - Landsudstillingen Samtidig er der skabt mulighed for ikke alene i forhold til kultur, men også i forhold til byens øvrige styrkepositioner som f.eks. arkitektur, design og IT at præsentere mulighederne og perspektiverne i Århus - fremtidens by. Konkret vil bevillingerne kunne ydes som underskudsgarantier, direkte tilskud eller til dækning af direkte afledte merudgifter i de kommunale forvaltninger, der skal bidrage til at realisere de mange projekter og initiativer, der forventes. Der forudsættes generelt et stort medspil fra samtlige magistratsafdelinger, og der er alene tale om ekstraordinære udgifter, der ikke med rimelighed kan forudsættes afholdt indenfor de ordinære budgetter. Budgetansvaret er placeret i Borgmesterens Afdeling og udmøntningen af bevillingen sker i samarbejde med Kultur og Borgerservice. Prioriteringen af hvilke initiativer, der støttes vil ske i tæt samarbejde med det forretningsudvalg, der er nedsat med henblik på planlægning og markering af 100-året for Landsudstillingen Udmøntningen vil desuden ske i overensstemmelse med de beslutninger og målsætninger, som Byrådet vedtog i forbindelse med beslutningen om at markere 100 året for Landsudstillingen Side 5

6 6. Flere frie midler til Europæisk Kulturhovedstad 2017 satsningen Århus Byråd har besluttet at kandidere til titlen som Europæisk Kulturhovedstad i 2017, hvor en dansk by skal udpeges. Stillingen som kulturbysekretær med ansvar for udformning af ansøgning herom besættes i foråret Det er ambitionen, at der frem mod 2017 skal gennemføres en række initiativer og kulturudviklingsprocesser, der kvalificerer til titlen og peger frem mod kulminationen i Disse processer skal involvere lokale kulturaktører og skal understøtte borgernes engagement og aktive deltagelse i bestræbelserne på at blive Europæisk Kulturhovedstad. Der afsættes 2 mio. kr. om året i perioden det vil sige frem til tidspunktet, hvor der er truffet beslutning om hvilken dansk by, der skal bære titlen i Beløbet udmøntes af Kultur og Borgerservice, hvor stillingen som kulturbysekretær er forankret organisatorisk, og vil kunne anvendes til aktiviteter af enhver art lokale, nationale såvel som internationale - der peger frem mod og understøtter kandidaturet til kulturhovedstadstitlen. Beløbet vil således supplere de eksisterende frie kulturmidler og vil eksempelvis kunne anvendes til festivalaktiviteter, kunst- og kulturprojekter, kunstnerisk og kulturelt udviklingsarbejde eller projekter og aktiviteter med sigte på bred folkelig involvering. Kulturforvaltningen fremlægger kriterierne for tildelingen af midlerne til forligspartiernes godkendelse. 7. Aktiviteter og udsmykning af byrum Der afsættes 1 mio. kr. årligt i perioden til aktiviteter i og udsmykning af byrum. 8. Styrkelse af filmsatsningen Bestræbelserne på forøgelse af midlerne i Den Vestdanske Filmpulje gennem involvering af staten, Region Midtjylland, Region Nordjylland og kommunerne i disse regioner foreslås understøttet gennem en forøgelse af Århus Kommunes bidrag til puljen. Regionernes stillingtagen drøftes aktuelt i regionernes vækstfora, og der vil i foråret 2008 blive gennemført en konference, der kan give en klar pejling på mulighederne for at skabe dette bredere engagement, som vil bidrage væsentligt til realisering af strategi- og udviklingsplanen for Filmby Århus. Forligspartierne er enige om, at Den Vestdanske Filmpulje forøges med 1 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. årligt i perioden Side 6

7 9. Arkitektur- og designhus. Med henblik på skabelse af et arkitektur- og designhus i Århus nedsættes en tænketank, som får til opgave at pege på finansieringsmuligheder, konkretisere planerne for indholdet af arkitektur- og designhuset, pege på placeringsmuligheder samt skabe lokal og national opbakning til projektet. Tænketanken består af personer fra kultur-, uddannelses- og erhvervsliv (blandt andet inviteres minimum 2 arkitekter og 2 designere, som repræsenterer både den industrielle og mere kunstneriske del af brancherne, stadsarkitekten, rektor for arkitektskolen og Innovation Lab mv. til at deltage i arbejdet) samt lokale og landspolitikere fra begge sider af det politiske spekter. Tænketanken afleverer en delbetænkning i sommeren 2009 indeholdende forslag til placering, forslag til konkretisering af indhold samt foreløbig redegørelse for finansieringsmuligheder. Arbejdet gennemføres i samarbejde mellem Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice. Der afsættes kr. i 2008 og Kulturskoler for børn. Alle børn i Århus kommune skal have lige muligheder for at deltage i kulturskolernes kulturtilbud inden for musik, billedkunst, dans og teater uanset hvor i kommunen de bor. Tilbuddene til de yngste skal være placeret decentralt i lokalområderne. Der skal tillige arbejdes på at afskaffe ventelisterne til kulturskolerne. Der afsættes derfor kr. årligt i og 1 mio. kr. i World Music Center. World Music Centers aktivitetsniveau skal øges i årene , så centerets aktiviteter kan nå ud til en bredere kreds af børn og unge. Der afsættes derfor kr. årligt i SPOT-Festivalen SPOT-Festivalen er en af de mest betydelige musikfestivaler i Danmark og en af de største tilbagevendende begivenheder i Århus. Det foreslås, at SPOT-Festivalen tildeles fast driftsstøtte med kr. årligt i perioden Side 7

8 13. Kulturruter og kulturportal. Med henblik på at sikre en øget synlighed om kulturtilbuddene i Århus skal Kulturforvaltningen i samarbejde med VisitAarhus udarbejde forslag til kulturruter for borgerne i Århus og for alle turister, lige som en kulturportal søges etableret og markedsført. Der skal samtidig arbejdes med at styrke samarbejdet mellem kulturinstitutionerne. Der afsættes kr. i Hensigtserklæring om prioritering af en eventuel yderligere styrkelse af kulturområdet ved budgetforliget for Forligspartierne er enige om nedenstående prioriterede ønskeliste på kulturområdet, såfremt der ved de kommende budgetforhandlinger bliver mulighed for at tilføre kulturområdet yderligere midler. Muligheden herfor vil afhænge af kommunens økonomiske situation samt den overordnede prioritering af kommunens samlede budget. Prioriteringsgruppe 1: Fuld gennemførelse af Teatertænketankens initiativer ( kr. årligt) Udvidelse af Aarhus Symfoniorkester ( kr. i 2009, kr. i 2010, kr. i 2011 og kr. i 2012) Den Moderne By i Den Gamle By, jf. budgetforlig for 2008 ( kr. i 2009, kr. i og kr. i 2012) Svalegangen ( kr. årligt) Forhøjelse af Entré Scenens driftstilskud ( kr. årligt) Forhøjelse af Teater Katapults driftstilskud ( kr. årligt) Prioriteringsgruppe 2: Litteraturkoordinator ( kr. årligt) Århus Kunstbygning ( kr. årligt) Styrkelse af Musikhusets drift og arrangementer ( kr. årligt) Udvidelse af Kulturudviklingspuljen og Spillestedskontoen ( kr. årligt) Danseværket ( kr. årligt) Kvindemuseet ( kr. årligt) Herudover er forligspartierne enige om at undersøge mulighederne for at støtte MAGMA s teatervirksomhed. Finansiering: 15. Ny leje- og fremlejeaftale vedr. Scandinavian Congress Center Budgettet vedrørende SCC er defineret som et ikke-styrbart område. Der vil først i forbindelse med budgetforslaget for 2009 i august 2008 være et samlet overblik over udgifterne på de ikke-styrbare områder. Forligspartierne forpligter sig derfor til at medvirke til at finde alternativ finansiering i stedet for beløbet vedr. SCC, hvis eventuelle merudgifter på de ikke-styrbare områder ikke kan finansieres indenfor kommunens samlede økonomi i Side 8

9 16. Fleksjobpuljen på kulturområdet Der resterer 0,9 mio. kr. årligt på fleksjobpuljen. Beløbet er primært reserveret til kulturinstitutionerne. Beløbet anvendes i stedet til finansiering af kultursatsningen. 17. Sparede huslejeudgifter Der forudsættes sparede huslejeudgifter på 0,5 mio. kr. årligt fra og med 2012 eksempelvis ved, at Center for Økonomi og Personale (MKB) flytter til godsbanearealerne Reservekonto ifm. afslutning af voldgiftssag Der resterer et beløb på 2,9 mio. kr. ved afslutningen af voldgiftssagen omkring Atletion. Beløb indgår i finansieringen af kultursatsningen. 19. Anvendelse af opsparede midler på kulturområdet I 2008 finansieres udgifterne af det opsparede overskud indenfor decentraliseringsordningen i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Reservebeløbet vedrørende forventet forbrug på de decentraliserede områder i 2008 (optaget på sektor 0.20 i B2008) reduceres svarende til nettovæksten i serviceudgifterne. Af Kulturafdelingens opsparede midler på 7,494 mio. kr. vedrører 5,194 mio. kr. tidsforskydning, der ligger i forskellen mellem bevillings- og udbetalingsår. 20. Salg af byggeret ved Filmbyen Der er forudsat salg af byggeret på kvm. til kr./kvm. 21. Erhvervspuljen, bidrag til Landsudstillingen Erhvervspuljen bidrager til gennemførelse af initiativer ved markeringen af 100-året for Landsudstillingen med 1 mio. kr. i hvert af årene 2008 og Kulturpolitik Med denne aftale er forligspartierne enige om at tiltræde Kultur og Borgerservices indstilling om kulturpolitik , idet en række forslag fortsat henvises til budgetforhandlingerne for 2009, jf. afsnit 14. Forligspartierne er samtidig enige om at kulturpolitikkens afsnit om kulturel mangfoldighed ændres, således at initiativ nr. 3, hvorefter kulturel mangfoldighed bliver et særligt fokusområde i kontraktforhandlingerne med kulturinstitutionerne, udgår, lige som initiativ nr. 7 ændres, således at initiativet går ud på at der med henblik på at styrke kulturprojekter med et internationalt perspektiv sker en forhøjelse af Kulturudviklingspuljen. Den konservative byrådsgruppe har taget forbehold vedrørende fortsættelse af driften af Husets værkstedsfunktioner på Godsbanen. Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe har taget forbehold vedrørende udvidelse af Aarhus Symfoniorkester, jf. afsnit 14, prioriteringsgruppe 1. Side 9

10 Kulturpakke Drift kr., 2008-priser - 1. Produktionscenter for billedkunst, scenekunst og litteratur - Detailplanlægning og realisering af de ambitioner, der er beskrevet i satsningsområdet, herunder drift af værkstedsfunktioner fra HUSET Styrkelse af internationalt anerkendt børneteater - Gruppe 38 - forhøjelse af driftstilskud Teater Refleksion - forhøjelse af driftstilskud Driftsudgifter i alt Finansiering 15. Ny leje og fremlejeaftale vedr. Scandinavian Congress Center Fleksjobpuljen på kulturområdet Sparede huslejeudgifter -500 Finansiering i alt Manko Engangsbeløb/anlæg 1. Produktionscenter for billedkunst, scenekunst og litteratur - Opstart af produktionscenter på godsbanearealet Styrkelse af danseområdet - Granhøj Dans - forhøjelse af driftstilskud i 4-årig periode Granhøj Dans, engangstilskud til scenteknik mv Formidling af Vikingetidens Århus - Vikingemuseet, tilskud til nyopsætning af udstilling Landsudstillingen Frie midler ifm. Århus som Europæisk Kulturhovedstad Aktiviteter i og udsmykning af byrum Styrkelse af filmsatsningen - Den Vestdanske Filmpulje, øget bidrag i 4-årig periode Arkitektur og design Spot-festival World Music Center Kulturskoler Kulturruter og -portal 386 Finansiering 18. Reservekonto ifm. afslutning af voldgiftssag Anvendelse af opsparede midler på kulturopmrådet Salg af byggeret ved Filmbyen Erhvervspuljen, bidrag til Landsudstillingen Engangsbeløb/anlæg i alt Sum 0 Side 10

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Nye tider, nye samarbejdsformer

Nye tider, nye samarbejdsformer Nye tider, nye samarbejdsformer En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter Projektet er støttet af Udviklingspuljen 2007 Dansk Folkeoplysnings

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe Notat Til: Politisk styregruppe Den 24. august 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj I

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Op på beatet. gang i den rytmiske musik. Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre

Op på beatet. gang i den rytmiske musik. Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre Op på beatet gang i den rytmiske musik Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre Op på beatet styrk den rytmiske musik Den rytmiske musik står ved et vadested. På den ene side er der tale om både populære

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018 DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018 Indholdsfortegnelse I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR DRs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public service-kontrakten 2. Præmis for public service 3. Formål med public service

Læs mere

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER Til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Dokument type Notat Date Januar, 2013 VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

Kunsten ud i det offentlige rum December 1999

Kunsten ud i det offentlige rum December 1999 Kunsten ud i det offentlige rum December 1999 Indledning Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen og by- og boligminister Jytte Andersen nedsatte oktober 1998 som led i en række fælles arkitekturpolitiske

Læs mere