Kulturen på skinner frem mod 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturen på skinner frem mod 2017"

Transkript

1 Kulturen på skinner frem mod 2017 Med Byrådets beslutning om at satse på at gøre Århus til Kulturhovedstad i 2017, står Århus Kommune over for en af de største udfordringer på det kulturelle område i nyere tid. Investeringer i det lokale kunst- og kulturmiljø er et væsentligt og afgørende skridt på vejen til at nå målet om at blive kulturhovedstad. Forligspartierne vil med denne aftale styrke rammerne for den kunstneriske udvikling og den lokale kunst- og kulturproduktion. Investeringen styrker Århus som en levende, moderne og attraktiv by til gavn for byens borgere, erhvervslivet, besøgende og hele byens kulturmiljø. Kulturforliget er led i en samlet investeringsstrategi frem mod 2017, der bl.a. omfatter den nu afsluttede udbygning af Musikhuset Århus og det kommende Multimediehus på havnen, og som ligger i direkte forlængelse af anlægsaftalen Fremsyn for Århus fra maj 2007, hvor det blev besluttet at erhverve Godsbanearealerne og at etablere en multiarena. Med forliget satses både på initiativer, der understøtter borgernes aktive deltagelse i kulturelle aktiviteter, og på de kulturelle flagskibe. Forligspartierne ønsker at understøtte borgernes kreative kulturelle udfoldelsesmuligheder med konkrete satsninger, der er målrettet mod såvel børn og unge som byens voksne borgere, og at understøtte kulturinstitutioner og -begivenheder med internationalt perspektiv og format. De kulturelle fyrtårne skal fortsat lyse, men der skal også satses på underskoven ( vækstlaget ) og på kulturproduktion, lige som mangfoldigheden i såvel det århusianske bysamfund som i det århusianske kulturliv både genremæssigt og inden for hver enkelt genre - fortsat skal dyrkes. Forligspartierne lægger stor vægt på, at kulturtilbudene i byen er tilgængelige for alle grupper af borgere i byen samt for byens turister. Det betyder, at kulturtilbudene skal leve op til ønsket om mangfoldighed. Der lægges herunder bl.a. vægt på byens funktion som uddannelsesby med deraf følgende mange unge. Det forudsættes, at Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice i udmøntningen af kulturpolitikken tager hensyn til ønsket om tilgængelighed og mangfoldighed i dels afdelingens egne tilbud dels i de kontrakter og aftaler, der indgås med eksterne parter om kulturtilbud, herunder aftalerne med de selvejende kulturinstitutioner. Forligspartierne lægger vægt på, at satsningen på kulturområdet gennemføres indenfor rammerne af kommunens generelle økonomiske situation og styringsprincipper. Det betyder blandt andet, at vækstrammen for serviceudgifterne i 2008 skal overholdes, samt at en forventet aftale mellem KL og regeringen om en vækstramme i 2009 skal sikres overholdt i forbindelse med budgetlægningen for I 2008 er udgifterne finansieret af det opsparede overskud indenfor decentraliseringsordningen i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice samt et bidrag fra Erhvervspuljen. Reservebeløbet vedrørende forventet forbrug på de decentraliserede områder i 2008 (optaget på sektor 0.20 i B2008) reduceres svarende til nettovæksten i serviceudgifterne. Hvis der i forbindelse med budgetforslaget for 2009 viser sig problemer med at Side 1

2 overholde vækstrammen i 2009, forpligter forligspartierne sig til at tage de nødvendige initiativer, således at satsningen på kulturområdet ikke medvirker til en overskridelse. Satsningen på kulturområdet omfatter blandt andet en række initiativer, der er finansieret i perioden Forligspartierne vil i forbindelse med budgetlægningen for 2011 drøfte muligheden for en videreførelse af initiativerne efter Endelig er forligspartierne enige om, at et eventuelt merprovenu i forhold til det anslåede provenu ved salget af byggeretten af arealerne ved Filmbyen forudsættes anvendt til filmformål/kulturformål. Hvis der mod forventning opstår et mindreprovenu, forudsættes det finansieret inden for kulturbudgettet. Analyse om afdækning af indirekte kultur- og fritidsstøtte. Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice anmodes om i samarbejde med Borgmesterens Afdeling at foretage en Afdækning af den indirekte kultur- og fritidsstøtte i Århus Kommune, således at kommunens reelle kulturstøtte bliver mere gennemsigtig. Der afsættes i alt kr. til analysen fra Borgmesterens Afdelings kontoafsnit til revisionsformål. Inden for denne ramme gennemføres en analyse med det formål at sikre et solidt prioriteringsgrundlag for politikere og andre beslutningstagere i forbindelse med Budget Samtidig skal analysen beskrive et princip for tildeling af kulturstøtte, der er tydeligt, direkte og demokratisk. Analysen skal således fremsendes til Byrådet senest i august Produktionscenter for billedkunst, scenekunst og litteratur Erhvervelse af bygninger og areal til produktionscenteret på Godsbanen Godsbanebygningerne og et tilhørende areal (i alt m2) er erhvervet af Århus Kommune ultimo Prisen for administrationsbygningen og det ønskede yderligere areal til kulturproduktionscentret (ca etage-m2) kan opgøres til ca. 46 mio. kr. i 2008-priser. Der er enighed om, at det er målsætningen for den videre planlægning for det resterende areal, at der samlet kan opnås økonomisk balance mellem udgifterne til erhvervelsen af samtlige m2 (incl. prisen for administrationsbygningen og det tilhørende areal) og indtægterne ved salg af det resterende areal. Med de aktuelle økonomiske forudsætninger skønnes det muligt at opnå en sådan økonomisk balance med en bebyggelsesprocent på ca. 140 på det resterende areal. Der er enighed om at være åben overfor de planlægningsmæssige muligheder for at forøge denne bebyggelsesprocent, såfremt det viser sig påkrævet for at nå en samlet økonomisk balance i omdannelsen af samtlige m2. Modernisering og basisdrift af produktionscenteret Godsbanegården med hovedbygningen og de to haller bag Musikhuset og ARoS udgør en unik mulighed for at skabe et dynamisk kraftcenter for innovativ kulturproduktion og formidling, samtidig med at der skabes rammer for ungdomskultur, fx i form af en skaterhal. Der er indtil nu tilvejebragt et finansieringsgrundlag på 63 mio. kr. til moderniseringsudgifterne. Finansieringen sker ved udleje til kommunale enheder (sparet husleje) samt udleje af Officersbygningen når Kulturhus Århus og Århus Festuge flytter på Godsbanen. Derudover vil salg af kommunale bygninger indgå i finansieringen, bl.a. Højvang beboerhus og Saltholmsgade 22, Side 2

3 hvor ROSA Dansk Rock Samråd i dag har til huse. ROSA vil fremover have til huse i det Rytmiske Produktionscenter på Vester Allé 15. Udover moderniseringsudgiften er der en årlig driftsramme på 5,4 mio. kr. hvor 3,2 mio. kr. er afsat til bygningsdrift. Driftsmidlerne tilvejebringes ved udleje til eksisterende kulturinstitutioner, herunder Entré Scenen og Teater Refleksion (sparet husleje), samt til kreative erhverv, fx designere, der vil være med til at gøre stedet til et levende og inspirerende produktionscenter, hvilket yderligere understøttes ved etablering af en cafe. Til projektledelse og driftsledelse af stedet reserveres kr. Der arbejdes videre med finansieringsgrundlaget for moderniseringen, og Kultur og Borgerservice vil i sommeren 2008 forelægge Byrådet indstilling om det overordnede indhold, organisationen, en bygningsmæssig analyse, samt finansieringen af moderniserings- og driftsudgifter for Godsbaneprojektet. Godsbanen Produktionscenter for billedkunst, scenekunst og litteratur En krumtap i en fremtidig driftsorganisation for produktionscenteret på Godsbanen vil være de ressourcer personalemæssige, økonomiske og fysiske - der i dag findes hos Kulturhus Århus, og realisering af Godsbaneprojektet vil betyde, at der skabes et langt større potentiale for at realisere de kulturpolitiske mål, som Kulturhus Århus i dag er en væsentlig eksponent for, herunder især målene om at skabe aktive og eksperimenterende produktionsmiljøer og at understøtte den kvalitative udvikling af det lokale kunst- og kulturmiljø. Projektet behandles p.t. i sammenhæng med øvrige planer for Godsbanearealerne i en politisk styregruppe bestående af Magistraten og repræsentanter for de partier, der ikke har plads i magistraten samt en tværmagistratslig administrativ styregruppe og en række projektgrupper. Den organisatoriske model for projektet i såvel planlægningsfasen som den senere driftsfase indgår i arbejdet for en af disse projektgrupper. Der etableres tillige en politisk styregruppe for udvikling af Godsbaneprojektet med fokus på produktionscentrets indhold. Der afsættes kr. i 2009 samt 3,0 mio. kr. fra 2010 til detailplanlægning og realisering af de ambitioner, der er beskrevet i satsningsområdet Etablering af produktionscenter for scenekunst, billedkunst og litteratur - Godsbanen i udkastet til Kulturpolitik , herunder fortsættelse af de nuværende værkstedsfunktioner fra HUSET. Husets værkstedsfunktioner udgør et væsentligt aktiv for byen. Værkstedsfunktionerne understøtter borgernes kreative udfoldelsesmuligheder og giver mulighed for, at byens borgere selv kan deltage i kulturaktiviteter og kunstproduktion. Forligspartierne er enige om, at værkstedsfunktionerne - herunder driftsøkonomien i tilknytning hertil - skal indgå i det nye produktionscenter på Godsbanen og skabe koblingen mellem det professionelle kreative kunstmiljø og byens borgere. Initiativer på scenekunstområdet til styrkelse af produktionscenterets virksomhed Som led i etableringen af produktionscenteret ønsker forligspartierne at styrke nytænkningen og den kunstneriske udvikling inden for scenekunstområdet. I efteråret 2006 blev der nedsat en teatertænketank med repræsentanter fra hele byens teatermiljø. Teatertænketanken fremlagde i foråret 2007 deres vision for, hvorledes byens teaterliv bør udvikle sig de kommende Side 3

4 år, samt en række konkrete forslag til udmøntning af visionen. Disse forslags realisering vil bidrage væsentligt til at understøtte produktionscenterets virksomhed. Der afsættes kr. i 2009, 2 mio. kr. i 2010 og 1 mio. kr. i hvert af årene til etablering et scenekunstcenter og til afholdelse af en international teaterfestival, første gang i Styrkelse af internationalt anerkendte børneteatre Gruppe 38 Teatret Gruppe 38 er et kulturelt fyrtårn i Århus. Børneteatret har modtaget et stort antal priser, gentagne særdeles positive evalueringer fra Kunstrådet og profilerer byen via dets mange internationale forestillinger og turnevirksomhed. Forligspartierne ønsker, at teatret opnår større synlighed lokalt og er således enige om at forhøje Gruppe 38 s driftstilskud med kr. årligt fra 2009, således at teatret kan fortsætte sin kunstneriske udvikling frem mod stadig højere kunstnerisk kvalitet. Teater Refleksion Teater Refleksion, der arbejder med animationsteater, er en betydelig aktør blandt byens og landets børneteatre, og skaber ifølge Kunstrådet vedkommende, rørende og fantasifulde forestillinger af høj kunstnerisk kvalitet. Forligspartierne ønsker at sikre teatret bedre produktions- og præsentationsforhold en oplagt fysisk ramme herfor kunne være faciliteter på Godsbanen - herunder større synlighed lokalt, og er enige om at hæve teatrets driftstilskud med kr. i 2008 og kr. årligt fra Styrkelse af danseområdet Moderne dans har gennem de seneste fire år været et særligt kulturpolitisk indsatsområde. Satsningen har båret frugt. Dansemiljøet er blomstret op og er i dag levende og professionelt. Samtidig er Århus nu kendetegnet ved at have en meget markant profil hvad angår moderne dans. Forligspartierne ønsker at bevare og styrke denne enestående status på danseområdet gennem de seneste år. Granhøj Dans Det professionelle dansekompagni Granhøj Dans er et kunstnerisk fyrtårn på dansescenen i Århus og har en omfattende international turnévirksomhed. Granhøj Dans har et ønske om at etablere sig i egne lokaler i den tidligere Carmel-bygning i Nørre Allé og har i denne forbindelse anmodet om øget kommunal driftsstøtte samt tilskud til teknisk udstyr på den nye scene. Granhøj Dans tilføres i overensstemmelse hermed i en periode fra et driftstilskud på 1,5 mio. kr. årligt. Endvidere ydes et engangstilskud på 1,5 mio. kr. til sceneteknik mv. i Carmel-bygningen. Side 4

5 4. Formidling af Vikingetidens Århus Vikingemuseet Arven fra vikingetiden er en af Danmarks største turistattraktioner både nationalt og internationalt. Byrådet har besluttet at brande Århus på viden, puls og rødder. Vikingemuseet er et unikt eksempel på formidling af Århus tidligste rødder. Vikingemuseet viser på autentisk vis en vigtig del af Århus historie og er et museum, som forligspartierne ønsker at bevare og udvikle. Forligspartierne er enige om at yde støtte til renoveringen af museet i form af en nyopsætning af udstillingen. Der afsættes således kr. ( kr. ekskl. moms) i 2008 til renoveringen. Midlerne ydes til Moesgaard Museum, der forestår driften af Vikingemuseet. Forligspartierne vil i forbindelse med renoveringen af Bispetorvet opfordre Teknik og Miljø til at indtænke mulighederne for yderligere synliggørelse af Århus som en af verdens ældste vikingebyer. 5. Landsudstillingen 2009 Der afsættes 2,5 mio. kr. i henholdsvis 2008 og 2009 til markeringen af 100-året for Landsudstillingen i Bevillingen forventes matchet af minimum tilsvarende private bidrag til markeringen i 2009 fra fonde, institutioner og virksomheder, og der vil hermed være skabt økonomisk grundlag for en markant manifestation både nationalt og internationalt af 100-året for den største begivenhed nogensinde i Århus - Landsudstillingen Samtidig er der skabt mulighed for ikke alene i forhold til kultur, men også i forhold til byens øvrige styrkepositioner som f.eks. arkitektur, design og IT at præsentere mulighederne og perspektiverne i Århus - fremtidens by. Konkret vil bevillingerne kunne ydes som underskudsgarantier, direkte tilskud eller til dækning af direkte afledte merudgifter i de kommunale forvaltninger, der skal bidrage til at realisere de mange projekter og initiativer, der forventes. Der forudsættes generelt et stort medspil fra samtlige magistratsafdelinger, og der er alene tale om ekstraordinære udgifter, der ikke med rimelighed kan forudsættes afholdt indenfor de ordinære budgetter. Budgetansvaret er placeret i Borgmesterens Afdeling og udmøntningen af bevillingen sker i samarbejde med Kultur og Borgerservice. Prioriteringen af hvilke initiativer, der støttes vil ske i tæt samarbejde med det forretningsudvalg, der er nedsat med henblik på planlægning og markering af 100-året for Landsudstillingen Udmøntningen vil desuden ske i overensstemmelse med de beslutninger og målsætninger, som Byrådet vedtog i forbindelse med beslutningen om at markere 100 året for Landsudstillingen Side 5

6 6. Flere frie midler til Europæisk Kulturhovedstad 2017 satsningen Århus Byråd har besluttet at kandidere til titlen som Europæisk Kulturhovedstad i 2017, hvor en dansk by skal udpeges. Stillingen som kulturbysekretær med ansvar for udformning af ansøgning herom besættes i foråret Det er ambitionen, at der frem mod 2017 skal gennemføres en række initiativer og kulturudviklingsprocesser, der kvalificerer til titlen og peger frem mod kulminationen i Disse processer skal involvere lokale kulturaktører og skal understøtte borgernes engagement og aktive deltagelse i bestræbelserne på at blive Europæisk Kulturhovedstad. Der afsættes 2 mio. kr. om året i perioden det vil sige frem til tidspunktet, hvor der er truffet beslutning om hvilken dansk by, der skal bære titlen i Beløbet udmøntes af Kultur og Borgerservice, hvor stillingen som kulturbysekretær er forankret organisatorisk, og vil kunne anvendes til aktiviteter af enhver art lokale, nationale såvel som internationale - der peger frem mod og understøtter kandidaturet til kulturhovedstadstitlen. Beløbet vil således supplere de eksisterende frie kulturmidler og vil eksempelvis kunne anvendes til festivalaktiviteter, kunst- og kulturprojekter, kunstnerisk og kulturelt udviklingsarbejde eller projekter og aktiviteter med sigte på bred folkelig involvering. Kulturforvaltningen fremlægger kriterierne for tildelingen af midlerne til forligspartiernes godkendelse. 7. Aktiviteter og udsmykning af byrum Der afsættes 1 mio. kr. årligt i perioden til aktiviteter i og udsmykning af byrum. 8. Styrkelse af filmsatsningen Bestræbelserne på forøgelse af midlerne i Den Vestdanske Filmpulje gennem involvering af staten, Region Midtjylland, Region Nordjylland og kommunerne i disse regioner foreslås understøttet gennem en forøgelse af Århus Kommunes bidrag til puljen. Regionernes stillingtagen drøftes aktuelt i regionernes vækstfora, og der vil i foråret 2008 blive gennemført en konference, der kan give en klar pejling på mulighederne for at skabe dette bredere engagement, som vil bidrage væsentligt til realisering af strategi- og udviklingsplanen for Filmby Århus. Forligspartierne er enige om, at Den Vestdanske Filmpulje forøges med 1 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. årligt i perioden Side 6

7 9. Arkitektur- og designhus. Med henblik på skabelse af et arkitektur- og designhus i Århus nedsættes en tænketank, som får til opgave at pege på finansieringsmuligheder, konkretisere planerne for indholdet af arkitektur- og designhuset, pege på placeringsmuligheder samt skabe lokal og national opbakning til projektet. Tænketanken består af personer fra kultur-, uddannelses- og erhvervsliv (blandt andet inviteres minimum 2 arkitekter og 2 designere, som repræsenterer både den industrielle og mere kunstneriske del af brancherne, stadsarkitekten, rektor for arkitektskolen og Innovation Lab mv. til at deltage i arbejdet) samt lokale og landspolitikere fra begge sider af det politiske spekter. Tænketanken afleverer en delbetænkning i sommeren 2009 indeholdende forslag til placering, forslag til konkretisering af indhold samt foreløbig redegørelse for finansieringsmuligheder. Arbejdet gennemføres i samarbejde mellem Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice. Der afsættes kr. i 2008 og Kulturskoler for børn. Alle børn i Århus kommune skal have lige muligheder for at deltage i kulturskolernes kulturtilbud inden for musik, billedkunst, dans og teater uanset hvor i kommunen de bor. Tilbuddene til de yngste skal være placeret decentralt i lokalområderne. Der skal tillige arbejdes på at afskaffe ventelisterne til kulturskolerne. Der afsættes derfor kr. årligt i og 1 mio. kr. i World Music Center. World Music Centers aktivitetsniveau skal øges i årene , så centerets aktiviteter kan nå ud til en bredere kreds af børn og unge. Der afsættes derfor kr. årligt i SPOT-Festivalen SPOT-Festivalen er en af de mest betydelige musikfestivaler i Danmark og en af de største tilbagevendende begivenheder i Århus. Det foreslås, at SPOT-Festivalen tildeles fast driftsstøtte med kr. årligt i perioden Side 7

8 13. Kulturruter og kulturportal. Med henblik på at sikre en øget synlighed om kulturtilbuddene i Århus skal Kulturforvaltningen i samarbejde med VisitAarhus udarbejde forslag til kulturruter for borgerne i Århus og for alle turister, lige som en kulturportal søges etableret og markedsført. Der skal samtidig arbejdes med at styrke samarbejdet mellem kulturinstitutionerne. Der afsættes kr. i Hensigtserklæring om prioritering af en eventuel yderligere styrkelse af kulturområdet ved budgetforliget for Forligspartierne er enige om nedenstående prioriterede ønskeliste på kulturområdet, såfremt der ved de kommende budgetforhandlinger bliver mulighed for at tilføre kulturområdet yderligere midler. Muligheden herfor vil afhænge af kommunens økonomiske situation samt den overordnede prioritering af kommunens samlede budget. Prioriteringsgruppe 1: Fuld gennemførelse af Teatertænketankens initiativer ( kr. årligt) Udvidelse af Aarhus Symfoniorkester ( kr. i 2009, kr. i 2010, kr. i 2011 og kr. i 2012) Den Moderne By i Den Gamle By, jf. budgetforlig for 2008 ( kr. i 2009, kr. i og kr. i 2012) Svalegangen ( kr. årligt) Forhøjelse af Entré Scenens driftstilskud ( kr. årligt) Forhøjelse af Teater Katapults driftstilskud ( kr. årligt) Prioriteringsgruppe 2: Litteraturkoordinator ( kr. årligt) Århus Kunstbygning ( kr. årligt) Styrkelse af Musikhusets drift og arrangementer ( kr. årligt) Udvidelse af Kulturudviklingspuljen og Spillestedskontoen ( kr. årligt) Danseværket ( kr. årligt) Kvindemuseet ( kr. årligt) Herudover er forligspartierne enige om at undersøge mulighederne for at støtte MAGMA s teatervirksomhed. Finansiering: 15. Ny leje- og fremlejeaftale vedr. Scandinavian Congress Center Budgettet vedrørende SCC er defineret som et ikke-styrbart område. Der vil først i forbindelse med budgetforslaget for 2009 i august 2008 være et samlet overblik over udgifterne på de ikke-styrbare områder. Forligspartierne forpligter sig derfor til at medvirke til at finde alternativ finansiering i stedet for beløbet vedr. SCC, hvis eventuelle merudgifter på de ikke-styrbare områder ikke kan finansieres indenfor kommunens samlede økonomi i Side 8

9 16. Fleksjobpuljen på kulturområdet Der resterer 0,9 mio. kr. årligt på fleksjobpuljen. Beløbet er primært reserveret til kulturinstitutionerne. Beløbet anvendes i stedet til finansiering af kultursatsningen. 17. Sparede huslejeudgifter Der forudsættes sparede huslejeudgifter på 0,5 mio. kr. årligt fra og med 2012 eksempelvis ved, at Center for Økonomi og Personale (MKB) flytter til godsbanearealerne Reservekonto ifm. afslutning af voldgiftssag Der resterer et beløb på 2,9 mio. kr. ved afslutningen af voldgiftssagen omkring Atletion. Beløb indgår i finansieringen af kultursatsningen. 19. Anvendelse af opsparede midler på kulturområdet I 2008 finansieres udgifterne af det opsparede overskud indenfor decentraliseringsordningen i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Reservebeløbet vedrørende forventet forbrug på de decentraliserede områder i 2008 (optaget på sektor 0.20 i B2008) reduceres svarende til nettovæksten i serviceudgifterne. Af Kulturafdelingens opsparede midler på 7,494 mio. kr. vedrører 5,194 mio. kr. tidsforskydning, der ligger i forskellen mellem bevillings- og udbetalingsår. 20. Salg af byggeret ved Filmbyen Der er forudsat salg af byggeret på kvm. til kr./kvm. 21. Erhvervspuljen, bidrag til Landsudstillingen Erhvervspuljen bidrager til gennemførelse af initiativer ved markeringen af 100-året for Landsudstillingen med 1 mio. kr. i hvert af årene 2008 og Kulturpolitik Med denne aftale er forligspartierne enige om at tiltræde Kultur og Borgerservices indstilling om kulturpolitik , idet en række forslag fortsat henvises til budgetforhandlingerne for 2009, jf. afsnit 14. Forligspartierne er samtidig enige om at kulturpolitikkens afsnit om kulturel mangfoldighed ændres, således at initiativ nr. 3, hvorefter kulturel mangfoldighed bliver et særligt fokusområde i kontraktforhandlingerne med kulturinstitutionerne, udgår, lige som initiativ nr. 7 ændres, således at initiativet går ud på at der med henblik på at styrke kulturprojekter med et internationalt perspektiv sker en forhøjelse af Kulturudviklingspuljen. Den konservative byrådsgruppe har taget forbehold vedrørende fortsættelse af driften af Husets værkstedsfunktioner på Godsbanen. Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe har taget forbehold vedrørende udvidelse af Aarhus Symfoniorkester, jf. afsnit 14, prioriteringsgruppe 1. Side 9

10 Kulturpakke Drift kr., 2008-priser - 1. Produktionscenter for billedkunst, scenekunst og litteratur - Detailplanlægning og realisering af de ambitioner, der er beskrevet i satsningsområdet, herunder drift af værkstedsfunktioner fra HUSET Styrkelse af internationalt anerkendt børneteater - Gruppe 38 - forhøjelse af driftstilskud Teater Refleksion - forhøjelse af driftstilskud Driftsudgifter i alt Finansiering 15. Ny leje og fremlejeaftale vedr. Scandinavian Congress Center Fleksjobpuljen på kulturområdet Sparede huslejeudgifter -500 Finansiering i alt Manko Engangsbeløb/anlæg 1. Produktionscenter for billedkunst, scenekunst og litteratur - Opstart af produktionscenter på godsbanearealet Styrkelse af danseområdet - Granhøj Dans - forhøjelse af driftstilskud i 4-årig periode Granhøj Dans, engangstilskud til scenteknik mv Formidling af Vikingetidens Århus - Vikingemuseet, tilskud til nyopsætning af udstilling Landsudstillingen Frie midler ifm. Århus som Europæisk Kulturhovedstad Aktiviteter i og udsmykning af byrum Styrkelse af filmsatsningen - Den Vestdanske Filmpulje, øget bidrag i 4-årig periode Arkitektur og design Spot-festival World Music Center Kulturskoler Kulturruter og -portal 386 Finansiering 18. Reservekonto ifm. afslutning af voldgiftssag Anvendelse af opsparede midler på kulturopmrådet Salg af byggeret ved Filmbyen Erhvervspuljen, bidrag til Landsudstillingen Engangsbeløb/anlæg i alt Sum 0 Side 10

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes juni 2009 af teaterlov (Teaterloven). om egnsteatre (Egnsteaterbekendtgørelsen), hjemlet i lovbekendtgørelse nr. 780 af den 23. Nærværende aftale er indgået i henhold til bekendtgørelse nr. 1404 af den

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution Formand Egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2013- Holbæk * Kommune Kontraktindehaver: Navn og adresse Ejerforhold Holbæk Teaters tegningsberettigede person(er) Holbæk Teaters vedtægter

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Og Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) S!de i a 7 Egnsteateraftale mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 4 Oversigt over indsatsområder... 4 Målgruppe... 4 Udgangspunkt... 4 Indsatsområder... 6

Læs mere

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune Maj 2013 Dagens Program Indledning og præsentation Kort introduktion til kortlægning og vurderinger De 6 temaer kortlægning og vurdering Afslutning Kortlægningen

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

SPØRGSMÅL 1: SVAR: Hvornår blev kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? 1. GODSBANEN blev indviet den 30. marts 2012.

SPØRGSMÅL 1: SVAR: Hvornår blev kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? 1. GODSBANEN blev indviet den 30. marts 2012. SPØRGSMÅL 1: Hvornår blev kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? "QR code is trademarked by Denso Wave, inc." 1. GODSBANEN blev indviet den 30. marts 2012. Læs her: http://www.youtube.com/watch?v=chlrfkpneew

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

90. Kl. 16.00 - Fremtiden for Søndre Skoles Pigekor

90. Kl. 16.00 - Fremtiden for Søndre Skoles Pigekor Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 16. august 2011 kl. 15:30 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Mødet sluttede kl. 18.30. Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 90 Kl.

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 3. maj 2010. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 3. maj 2010. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 3. maj 2010 Århus kandidatur til Europæisk Kulturhovedstad 2017: Valg af visionstemaer til bearbejdning i projektets visionsfase

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Fremtidig struktur for Filmby Århus og tilskudsordning til Den vestdanske Filmpulje.

Fremtidig struktur for Filmby Århus og tilskudsordning til Den vestdanske Filmpulje. ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. oktober 2004 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning og regnskab 2009 Indhold: KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk

Læs mere

Åbent samråd om sammensætningen af Det. af Det Kongelige Teaters nye bestyrelse. Spørgsmålet er stilet af Eyvind Vesselbo (V)

Åbent samråd om sammensætningen af Det. af Det Kongelige Teaters nye bestyrelse. Spørgsmålet er stilet af Eyvind Vesselbo (V) Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 110 Offentligt TALE Arrangement: Åbent samråd om sammensætningen af Det Kongelige Teaters bestyrelse Åbent eller lukket: Åbent Dato og klokkeslæt: 8. februar 2012

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Det er Kommunalbestyrelsens mål - gennem en aktiv kulturpolitik - at gøre Ballerup Kommune kendt for:

Det er Kommunalbestyrelsens mål - gennem en aktiv kulturpolitik - at gøre Ballerup Kommune kendt for: MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.38 Kulturel virksomhed Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Kulturbevillingen omfatter: Fællessekretariat på Lautrupgård. Musik

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Side 1 Indholdsfortegnelse Handel, service og turisme INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 Indholdsfortegnelse Handel, service og turisme INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indholdsfortegnelse Handel, service og turisme INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KFI erhvervsdrivende fond...2 1.1. Formål...2 1.2. Kontakt...2 2. Dagbladsnævnet...3 2.1. Formål...3 2.2. Kontakt...3 3. Det

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke, synliggøre og

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20.

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 20. januar 2010 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010-13 lagde forligspartierne vægt på: at kommunens økonomi

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Hovedsynspunkter fra kulturpolitikmøderne 30. november og 7. december. Tema: Den levende by

Hovedsynspunkter fra kulturpolitikmøderne 30. november og 7. december. Tema: Den levende by 13. januar 2011 Hovedsynspunkter fra kulturpolitikmøderne 30. november og 7. december Tema: Den levende by Indledning Kulturoplevelser og begivenheder i byens rum er med til at skabe en levende og dynamisk

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum.

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. november 2014 offentlige rum For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere