Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed"

Transkript

1 Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged, Søren Laulund, Erhardt Jull, Niels Haahr Larsen, Connie Høj, Tina Agergaard Hansen Ingen Lena Andersen

2 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Indholdsfortegnelse Side 126. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af aftaler for Vision Varde Kommune i ét med naturen Tidlig Opsporing og Forebyggelse (TOF) i almen praksis Styrkelse af sygeplejen på Døgnrehabiliteringen Stigning i udgifter til kommunal medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen Politik for Seniorliv til godkendelse Godkendelse af høringssvar Aftalegrundlag for den regionale specialtandpleje Høringsudkast Region Syddanmarks Frivillighedsstrategi Drøftelse af særlige forhold på plejecentrene Godkendelse af fritvalgspriser for Orientering om Center Bøgelys forankring og udbredelse af Hjemløsestrategien Godkendelse af strategi for velfærdsteknologi Indkøb af touchskærme Anlæg af flere parkeringspladser ved Hornelund Godkendelse af skema B for ombygning af Thueslund i Alslev og nedlæggelse af ældreboliger Orientering om Finanslovsaftale for Studieture i udlandet Orientering til pressen Gensidig orientering Bilagsliste Underskriftsblad Side 290

3 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 6723 Sagsid.: Initialer: LEAN Åben sag Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 291

4 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Godkendelse af aftaler for 2015 Dok.nr.: 6831 Sagsid.: 14/8047 Initialer: niwi Åben sag Sagsfremstilling Efter dialogen med aftaleholderne i september 2014 er aftalerne blevet bearbejdet og justeret i forhold til de emner, der blev drøftet med udvalgsmedlemmerne, vilkårene for budget 2015 og overslagsårene , samt i mindre omfang byrådets nyligt vedtagne vision. Om aftalestyring Aftalerne har virkning fra 1. januar og følger budgetåret. Det er hensigten, at aftalerne danner ramme om dialogen mellem politikere, direktører og de enkelte aftaleholdere. Aftalen har primært fokus på udvikling, hvorfor udviklingsmål og de økonomiske rammevilkår indgår i den enkelte aftale. Derimod indgår drift og serviceniveau ikke eksplicit i aftalerne, da serviceniveauet er politisk fastsat. Om aftalerne for 2015 De overordnede overskrifter for udvikling har i år været: Det Nære Sundhedsvæsen, Frivillige, Effektmåling og Velfærdsteknologi. Grundet institutionernes forskellige sammensætning og formål, er vægten på de forskellige indsatsers overskrifter blevet lagt forskelligt fra institution til institution. Aftalerne for 2015 er dermed klar til at blive godkendt. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at aftalerne er justeret i respekt for den dialog, aftaleholderne har haft med udvalget i september Forvaltningen gør opmærksom på, at der i 2015 er en ny aftaleholder, Træning & Rehabilitering, som med 2015 er debutant i regi af aftalestyring. Sundhedskonsekvensvurdering Aftalestyring er væsentlig for koordineringen af virksomhedernes arbejde, og er derfor også væsentlig for sundhedsindsatsen og dermed sundhedskonsekvenserne. Retsgrundlag Styrelsesvedtægten Økonomi Aftalerne indeholder ikke i sig selv budgetmæssige forpligtelser. Udviklingsmålene sker i overensstemmelse med det vedtagene budget for Side 292

5 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Høring Ingen Bilag: 1 Åben Aftalestyring Hjemmepleje NordØst /14 2 Åben Aftalestyring Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter /14 3 Åben Aftalestyring Center Bøgely /14 4 Åben Aftalestyring Centerområde NordVest /14 5 Åben Aftalestyring Centerområde SydØst /14 6 Åben Aftalestyring Hjælpemiddeldepotet /14 7 Åben Aftalestyring Paraplyen /14 8 Åben Aftalestyring Social og Handicap /14 9 Åben Aftalestyring Krogen /14 10 Åben Aftalestyring Sygeplejen /14 11 Åben Aftalestyring Østbækhjemmet /14 12 Åben Aftalestyring Centerområde Midt /14 13 Åben Aftalestyring Bo- og Genoptræningscenter Lunden /14 14 Åben Aftalestyring Hjemmepleje Midt-Vest /14 15 Åben Aftalestyring Handicap Bo og Beskæftigelse /14 16 Åben Aftalestyring Træning og Rehabilitering /14 17 Åben Aftalestyring Center for Sundhedsfremme /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender aftalerne for Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 293

6 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Vision Varde Kommune i ét med naturen Dok.nr.: 6715 Sagsid.: 14/14315 Initialer: LEAN Åben sag Sagsfremstilling Byrådet vedtog den 4. november 2014, at Varde Kommunes nye vision, med arbejdstitlen Varde Kommune i et med naturen, er: Vi lever aktivt i det fri, og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet. Udeskolerne har aktiv læring i verdensklasse. Erhvervslivet inspireres af naturen i produkter og i markedsføringen, ligesom det frie liv understøtter iværksætteri indenfor rekreation, turisme og events. Kysten, gastronomien og foreningsog kulturlivet giver aktive oplevelser året rundt. Af Byrådets beslutning fremgår det, at det er nødvendigt, at visionen bliver en integreret del af det politiske arbejde, både i det løbende arbejde i udvalgene og også i udvalgenes fremadrettede indsatser og prioriteringer. Det er derfor vigtigt, at visionen står højt på den politiske dagsorden. Det betyder, at ønsker om nye tiltag og aktiviteter, der klart understøtter visionen, skal nyde fremme i forhold til den afsatte udviklingspulje. Dertil kommer, at udvalgene motiveres til frem mod næste års budgetkonference at arbejde med forslag, der kan understøtte visionen. Som opfølgning på visionens godkendelse, vil der blive udarbejdet en detaljeret drejebog, der sikrer gennemsigtighed i de aktiviteter, der iværksættes for at realisere visionen. Derudover iværksættes en projektkonkurrence med henblik på at indgå en aftale med et brandingfirma om udarbejdelse af slogan og visuel identitet. Forvaltningens vurdering Der lægges op til, at de politiske udvalg tager visionen til sig og indledende vurderer og fremkommer med eksempler på nuværende og kommende aktiviteter og tiltag, der understøtter visionen og har et fokus, der ligger i spændingsfeltet mellem hhv. natur og aktiv brug af naturen. I forhold til senere branding vil det være en fordel, at aktiviteterne har lidt kant. Derudover forventes det, at visionen indgår som en integreret del i indgåelse af nye aftaler med institutioner og opfølgning på allerede indgåede aftaler. Naturkonsekvensvurdering Udvalgenes arbejde med kommunens nye vision vil sætte fokus på aktiv natur, som en autentisk styrke og som et potentiale. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov Side 294

7 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Økonomi Der er afsat 1 mio.kr. af Byrådets udviklingspulje til medfinansiering af aktiviteter, der understøtter visionen. Det er vigtigt, at de kommunale midler i størst mulig omfang suppleres med støtte fra eksterne puljer, fonde og med bidrag fra samarbejdspartnere. Høring --- Bilag: 1 Åben Vision2030 final.pdf /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at visionen inddrages i det løbende udvalgsarbejde, at de nuværende aktiviteter, der understøtter Vision 2030, beskrives, at fremkomme med idéer til aktiviteter, der understøtter Vision 2030, at det sikres, at visionen indgår i nye aftaler med institutioner og afdelinger, og opfølgning på allerede indgåede aftaler. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Der lægges op til, at der på de enkelte institutioner arbejdes videre med visionen, herunder igangsætning af nye aktiviteter. Der lægges endvidere op til udarbejdelse af tids- og strategiplan for visionen i forbindelse med aftalestyring Side 295

8 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Tidlig Opsporing og Forebyggelse (TOF) i almen praksis Dok.nr.: 6714 Sagsid.: 13/13947 Initialer: sans Åben sag Sagsfremstilling Varde Kommune er med i forsknings- og samarbejdsprojekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse. Projektet er lokaliseret i Region Syddanmark med deltagelse af 10 kommuner og praktiserende læger i disse kommuner. Projektet kører aktivt fra 2015 til 2017 med en pilotfase i 2. kvartal af 2015, hvor Varde, sammen med Esbjerg og Haderslev kommuner er pilotkommune. Projektets målgruppe Målgruppen er alle borgere i Varde Kommune i alderen år, der har mulighed for at modtage spørgeskemaet og er tilknyttet en praktiserende læge i Varde Kommune. Projektets formål er - at fremme og vedligeholde sunde vaner og forebygge kronisk sygdom hos målgruppen i Varde Kommune - at fremme og systematisere samarbejdet mellem almen praksis og Varde Kommune ved Center For Sundhedsfremme omkring målgruppen, samt - på sigt at udvide samarbejdet i forhold til andre målgrupper. Projektets indhold Samarbejdet mellem almen praksis og Varde Kommune er en forudsætning for, at projektet kan gennemføres, idet almen praksis står for den systematiske opsporing med udsendelse af spørgeskema til alle i målgruppen. På baggrund af borgerens besvarelse, dannes en sundhedsprofil, hvor borgeren bliver grøn (lav risiko for livsstilsygdomme), gul (middel risikogruppe) eller rød (forøget risikogruppe). Borgere i den røde gruppe opfordres til at tage kontakt til egen læge mhp. helbredsundersøgelse og -samtale. Herefter kan praktiserende læge eventuelt henvise borgeren til kommunens sundhedsfremmende tilbud i Center For Sundhedsfremme, via en sundhedssamtale. Projektets omfang I Varde Kommune er der borgere i alderen år. Det anslås, at der i gruppen med forøget risiko er omkring 1986 borgere svarende til 10 %. Heraf forventer man, at 70 % af denne gruppe (1390 borgere) vil svare på spørgeskemaet og få lavet en sundhedsprofil. Projektet løber over tre år, og spørgeskemaerne fordeles over den periode, så pr. år vil det kunne dreje sig om 463 borgere. Det betyder, at det i gennemsnit max. vil kunne dreje sig om 15 patienter pr. år pr. praktiserende læge forudsat, at alle 70 % ønsker at tage imod tilbuddet om en helbredssamtale. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at der generelt er et godt samarbejde med de praktiserende læger i kommunen, hvorfor projektsucces kan forventes. Projektet kan ligeledes være med til at styrke dette samarbejde. Projektet understøtter målsætningerne i Varde Kommunes Sundhedspolitik , både omkring bevægelse, sund mad og måltider, røgfri kommune samt Lighed i Sundhed for målgruppen i projektet. Side 296

9 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Sundhedskonsekvensvurdering Projektet vurderes at have en positiv sundhedsmæssig effekt, idet det er med til at fremme sunde vaner, opspore og forebygge livsstilssygdomme for målgruppen i den primære sundhedssektor. Den systematiske opsporing forventes at øge lighed i sundhed. Dog kan nogle borgere føle sig sygeliggjorte af denne indsats, hvis de føler sig sunde, men evalueres som en rød eller gul borger med behov for opfølgende helbredsundersøgelse og -samtale. Men det vurderes, at den positive vinding overstiger dette element. Retsgrundlag Sundhedsloven Sundhedsloven 119 Økonomi Regionsrådet i Region Syddanmark har afsat 37 mio. kr. til projektet, hvoraf 25 mio. kr. er afsat til aflønning af almen praksis. Det resterende beløb går til projektledelse, udvikling af IT, afholdelse af møder mm. Såfremt borgere i risikogruppen (de røde) efterfølgende indgår i et forløb hos en praktiserende læge, må der forventes en mindre stigning i medfinansieringen til dette område. Denne udgift vurderes dog væsentligt mindre end de eventuelle efterfølgende udgifter til medfinansieringen af sygehusindlæggelse. Varde Kommune skal betale 2 kr. pr. inkluderet borger, som Region Syddanmark fordobler. Disse midler går til en fælles udviklingspulje, som er møntet på udvikling iht. kommunale forebyggelsestilbud relateret til projektet. Udgiften afholdes indenfor den eksisterende ramme. Øvrige udgifter forbundet til øget tilgang til sundhedsfremmende tilbud i Center for Sundhedsfremme forventes at kunne afholdes indenfor egen ramme. Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Høring --- Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 297

10 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Styrkelse af sygeplejen på Døgnrehabiliteringen Dok.nr.: 6790 Sagsid.: 12/4749 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Døgnrehabiliteringsafdelingen består i dag af 8 døgnrehabiliteringspladser, 8 midlertidige ophold, 1 døgnplads og 3 plejehjemspladser. I forbindelse med etablering af Døgnrehabilitering (de 8 pladser) i 2013 har det været målet, at opkvalificere personalegruppen til SSA er. På trods af at der i et vist omfang har fundet en omlægning sted, synes dette ikke tilstrækkeligt, da kompleksiteten i opgaveløsningen er stadigt stigende. Foruden det fastansatte plejepersonale er der tilknyttet terapeuter og sygeplejersker ad hoc. Desuden er der sparring med sygeplejen en time på hverdage. Sygeplejen deltager i målsamtaler, sygeplejefaglig udredning samt til visiterede ydelser. Der modtages 2-3 nye borgere hver uge på de 16 midlertidige pladser. Hver modtagelse stiller store tidsmæssige og faglige krav til personalet. En evaluering peger på, at der er en høj grad af kompleksitet i opgaveløsningen der er behov for skarpere visitation til Døgnrehabiliteringen der er behov for at styrke sygeplejeindsatsen der er behov for at styrke overgangen til og fra døgnrehabiliteringen der er behov for styrkelse af modtagelsen af borger fra sygehus/eget hjem/andet, herunder udredning af opgaver og behov, hjælpemidler, medicin mm der er behov for at styrke faglighed og basisniveau blandt det fastansatte personale. Nogle af udfordringerne vurderes at kunne imødekommes ved at knytte flere sygeplejerskeressourcer til afdelingen. Målet hermed er at sikre, at opgaveløsningen sker på det rette faglige niveau at tage ejerskab for tidlig opsporing og medvirke til at sikre en rehabiliterende indsats at sikre adgang og effektivitet i samarbejdet med læger og sygehuse at skabe kvalitet ved modtagelsen af borger at styrke patientsikkerheden og forebygge utilsigtede hændelser Sundhedsanalytiker Mai Sønderby deltager under sagens behandling. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at tilførsel af sygeplejefaglige ressourcer vil kunne løfte det faglige niveau på afdelingen og herigennem skabe bedre forudsætninger for en målrettet og en rehabiliterende indsats, Side 298

11 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed at sygeplejeressourcerne leveres af Sygeplejen med henblik på at sikre driftssikkerhed og høj faglig kvalitet, at sygeplejersketimerne leveres af Sygeplejen i lighed med øvrige sygeplejeydelser med så høj grad af kontinuitet som muligt, og at der samtidig skal arbejdes målrettet med en præcis visitation, overgangen til og fra Døgnrehabiliteringen, modtagelse af nye borgere og styrkelse af basisniveauet. Sundhedskonsekvensvurdering Styrkelse af de sygeplejefaglige ressourcer på Døgnrehabiliteringen vil have en positiv sundhedskonsekvens, da der vil være øget faglighed og kvalitet i løsningen af sundhedslovsopgaver og sygeplejeforløb under et døgnrehabiliteringsforløb. Samtidig vil det kunne skabe en bedre kommunikation med sygehus og praktiserende læger. Det kan medvirke til at styrke patientsikkerheden og forebygge utilsigtede hændelser samt skabe det bedst mulige udgangspunkt for rehabilitering. Retsgrundlag Sundhedsloven paragraf 138 Økonomi Der tilføres Sygeplejen et rammebeløb på kr. fra budget 2015 svarende til en stilling på 37 timer om ugen til dækning af sygeplejerskeindsatser på Døgnrehabiliteringen. Timerne leveres i både dag- og aftenvagt, på hverdage og i weekender. Det forventes, at 30 % at tiden ligger i aftenvagten. Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Høring --- Bilag: 1 Åben Sygeplejerske på døgnrehabilitering /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget frigiver kr. fra budget 2015 til Sygeplejen til levering af sygepleje på døgnrehabiliteringen, at der arbejdes målrettet med en præcis visitation, overgangen til og fra Døgnrehabiliteringen, modtagelse og styrkelse af basisniveauet, og at der evalueres på den samlede indsats ultimo Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 299

12 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Stigning i udgifter til kommunal medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen Dok.nr.: 6787 Sagsid.: 14/10916 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Opgørelser og prognoser i forhold til den kommunale medfinansiering af udgifter i det regionale sundhedsvæsen viser, at udgiften på det somatiske område vil stige betydeligt fra 2013 til Varde Kommune nærmer sig således regionsgennemsnittet, hvad angår medfinansieringen. Indledende analyser af området viser, at stigningen er sket inden for både den ambulante og den stationære somatik, men notat vedr. stigning i udgifter til medfinansiering, jf. bilag, fokuserer i første omgang hovedsageligt på det stationære område. Analysen viser, at stigningen i somatiske indlæggelser primært er sket for borgere under 65 år. Varde Kommune har med Det Nære Sundhedsvæsen iværksat en række initiativer, der primært er målrettet borgere over 65 år, og her ser udviklingen stabil ud. Derfor er det den yngre aldersgruppe, analysen er foretaget for. Varde Kommune oplever en stigning på 2 ud af 3 diagnosegrupper for borgere under 65 år, heraf er ca. halvdelen væsentlige stigninger. Når man kigger på henvisningerne ift. indlæggelser er den største stigning sket i henvisninger fra sygehuset og ikke i så høj grad fra almen praksis. Der er sket en stigning på indlæggelser som følge af diabetes type 1. Der er sket en stigning på indlæggelser som følge af forstørret skjoldbruskirtel. Der er sket en stigning på indlæggelser som følge af dehydrering, heraf er en del af stigningen blandt børn under 4 år. Der er sket en stigning på indlæggelser som følge af nyresvigt og nyresten. Der er sket en stigning på planlagte indlæggelser som følge af forstoppelse. Der ses primært stigning i indlæggelserne fra mave-tarm-kirurgisk afsnit, børneafdelingen og øre-næse-hals afsnittet på SVS. Når der fordeles på speciale, ses en stigning på specialerne kirurgi og neurologi. Analysen af indlæggelser blandt borgere under 65 år viser ikke, hvor og hvorfor Varde Kommune oplever en stigning. Næste skridt vil være dels at kigge på de ambulante besøg og dels at inddrage Sydvestjysk Sygehus med henblik på at finde mulige forklaringer på stigningen på bestemte afdelinger. Sundhedsanalytiker Mai Sønderby deltager under sagens behandling. Forvaltningens vurdering Varde Kommune har i en årrække samlet set haft lave udgifter til medfinansiering sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Syddanmark, mens vi har ligget omkring gennemsnittet, hvis man udelukkende ser på somatiske indlæggelser. Det vi ser nu, er, at Varde Kommune samlet set nærmer sig regionsgennemsnittet på det somatiske område, mens medfinansieringen til indlæggelser nu ligger over regionsgennemsnittet. Der ses en stigning i udgiften til overflytninger mellem sygehusene, hvilket kan tillægges en øget sygehusspecialisering. Det er bemærkelsesværdigt, at Varde Kommune oplever så markant en stigning, når de Side 300

13 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed kommuner, vi sammenligner os med, ikke oplever tilsvarende. Samtidig er det overraskende, at stigningen i indlæggelser primært er sket blandt borgere under 65 år. Sundhedskonsekvensvurdering Stigning i antal indlæggelser har umiddelbart en negativ sundhedskonsekvens. Analysen viser dog, at stigningen ikke er sket på indlæggelser som følge af akut opstået sygdom. Årsagen til og konsekvensen af en planlagt indlæggelse kan være sværere at tolke på, da der her kan være tale om præventive indsatser, overflytning til mere specialiserede afsnit og lign. Retsgrundlag Lov om regionernes finansiering Økonomi Budgettet for det somatiske område (stationær, ambulant og genoptræning under indlæggelse) er i kr. I 2013 var budgettet kr. For begge år er der budgetteret i henhold til KL s anbefalinger. Varde Kommunes medfinansiering på det somatiske område, udgjorde i 2013 kr På nuværende tidspunkt skønnes en samlet merudgift på ca. kr. 10 mio. Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger. Høring --- Bilag: 1 Åben Notat vedr. stigning i udgifter til medfinansiering /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning, og at udviklingen drøftes, og det besluttes, hvilke områder man ønsker nærmere belyst. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Udviklingen blev drøftet. Der indledes dialog med Regionen og Sygehuset forud for næste udvalgsmøde. Side 301

14 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Politik for Seniorliv til godkendelse Dok.nr.: 6627 Sagsid.: 13/16685 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Seniorpolitik er udformet i et samarbejde på tværs af ældreområdet, og har i perioden 1. oktober til 12. november 2014 været i både intern og ekstern høring. Der er i alt indkommet 6 høringssvar. Borgere, frivillige og andre interesserede er blevet bedt om at forholde sig til vision, målsætninger samt komme med forslag til konkrete indsatser for de fem målsætninger: At have et aktivt, værdigt, meningsfuldt og trygt liv samt kunne håndtere digitalisering. Høringssvarene tilkendegiver enstemmigt, at det er en fin og velskreven politik med en fin vision og målsætninger. Som følge heraf er der kun indarbejdet få mindre sproglige rettelser i politikken. Det nævnes desuden, at det grafiske udtryk er i tråd med Kommunens nye vision: Varde Kommune - i et med naturen. De forskellige forslag til indsatser vil indgå i det videre arbejde med implementering af politikken i praksis efter endelig godkendelse, herunder vigtigheden af, at målsætningerne indarbejdes i kulturen på virksomhederne. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at Politik for Seniorliv sætter en god ramme for det videre arbejde på ældreområdet. For at politikken implementeres i praksis, skal der være en særlig opmærksomhed på kommunens og plejepersonalets møde med borgeren og selve tilgangen til pleje- og omsorgsopgaven. Derudover skal der udarbejdes strategier og handleplaner for bekæmpelse af ensomhed blandt målgruppen og for at fremme seniorers parathed til digitalisering, hvilket kræver samarbejde både internt i kommunen, men også med civilsamfundet. Sundhedskonsekvensvurdering Politik for Seniorliv sætter rammen for arbejdet på ældreområdet, og den forventes at have en positiv betydning for sundheden blandt seniorer ved at fremme livskvaliteten og ved at styrke den fysiske, sociale og mentale sundhed og trivsel. Retsgrundlag Lov om Social Service Byrådets beslutning om udarbejdelse af visionspolitikker Økonomi Afholdes inden for den eksisterende økonomiske ramme. Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Side 302

15 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Høring Politik for Seniorliv har været sendt i både intern og ekstern høring i perioden 1. oktober til 12. november. Der er indkommet 6 høringssvar. Bilag: 1 Åben Seniorpolitik - endelig udgave /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at Politik for Seniorliv godkendes. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 303

16 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Godkendelse af høringssvar Aftalegrundlag for den regionale specialtandpleje Dok.nr.: 6738 Sagsid.: 14/9467 Initialer: anfi Åben sag Sagsfremstilling Der er udarbejdet et udkast til nyt aftalegrundlag for den regionale specialtandpleje. Varde Kommune har ved udvalgsformanden indsendt høringssvar hertil. Aftale og høringssvar kan ses i bilag. Specialtandplejen fastlægges i 133 i Sundhedsloven som en kommunal myndighedsopgave, hvor det fulde finansieringsansvar påhviler kommunen. Regionen har ansvaret for at stille de nødvendige behandlingstilbud til rådighed for de kommuner, der ønsker at købe ydelsen. Målgruppen for specialtandplejens ydelser er patienter, som er sindslidende, psykisk udviklingshæmmede, der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungetandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen. Ansvaret for visitationen til Den Regionale Specialtandpleje påhviler bopælskommunen. Udgangspunktet for aftalen er visionen om sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med patienten og princippet om rehabilitering og lighed i sundhed. Centrale elementer i aftalen; Alle kommuner, der ønsker at få løst specialiseret tandpleje hos Den Regionale Specialtandpleje, skal betale et årligt basisbidrag samt udgifter i forbindelse med kommunens forbrug af ydelser. Basisbidraget dækker kvalitetssikring og vidensopsamling, ledelse og administration samt telefonisk, tandlægefaglig rådgivning. Basisbidraget er et fastsat beløb pr. borger i kommunen. Varde Kommune har i høringssvaret fremhævet, at aftalen vil leve op til ønsket om en model, hvor tilbuddet kan være mere fleksibelt, idet der er stor forskel på de behov, som ses i målgruppen. Eksempelvis kan kommunerne i samarbejde med regionen løse den forebyggende opgave, som netop for denne målgruppe er særlig vigtig, dels fordi mange får meget medicin, og dels fordi, det på alle måder er omkostningsfuldt at skulle behandle i narkose både for patienten og for samfundet. Herudover ønskes en model, der i højere grad bygger på princippet om, at kommunerne betaler i forhold til kommunens forbrug af ydelser. I aftalegrundlaget er det skitseret, hvorledes det er muligt at følge dels forbruget af ydelser på patienterne og dels i timeforbruget, idet der udsendes kvartalsvise opgørelser. Dette vil efter Varde Kommunes opfattelse i nogen grad dække behovet for at følge med i udviklingen på området. Der vil dog være ønskeligt, hvis kommunerne fik en vis sikkerhed for, hvor store udgifter der kan forventes, eks. ved et maks. beløb pr. patient, der blev behandlet, dette ville også være med til at sikre effektiviteten i behandlingen. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at den foreslåede model til nyt samarbejdsgrundlag kan opfylde de ønsker, som Varde Kommune har til en ny aftale, Side 304

17 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed at den nye afregningsmodel efter en indkøringsperiode vil give en tilfredsstillende budgetsikkerhed, som den der rapporteres fra den tilsvarende ordning i Region Midt, og tilsvarende klarhed på sammenhæng mellem ydelser og økonomisk forbrug. Sundhedskonsekvensvurdering Det nye aftalegrundlag åbner mulighed for, at kommunen og regionen i højere grad kan arbejde sammen om opgaven. Der kan for nogle borgere flyttes ressourcer fra behandling til forebyggelse, hvilket vil betyde bedre sundhed for borgeren på længere sigt. I forhold til tidligere får kommunen nu et incitament til at sætte øget fokus på forebyggelse og rehabilitering, idet der fremadrettet afregnes pr. ydelse og ikke som en abonnementsydelse. Hvis dette kommer til at ske, må det forventes, at få en positiv effekt på tand- og mundsundheden hos målgruppen. Retsgrundlag Sundhedslovens 133 Økonomi Det vides endnu ikke, hvilken betydning den ændrede aftale får for medfinansieringen i Varde Kommune. Kommunen får tilsendt opkrævning vedrørende kommunens faktiske forbrug af behandlingstimer og anæstesiydelser kvartalsvis bagud. Afregning af over-/underforbrug af behandlinger i generel anæstesi sker ved årets udgang. Såfremt en kommune ikke anvender alle de forudbestilte pladser (omregnet til halve timer) samt tandbehandlinger i generel anæstesi, afregnes ubenyttede pladser og behandlinger til 15 % af normaltaksten. Såfremt en kommune anvender et større antal pladser eller tandbehandlinger i generel anæstesi end bestilt, afregnes de ekstra pladser eller behandlinger til 115 % af normaltaksten. Budgettet til specialtandplejen under udvalgets område i 2015 udgør 1,2 mio. kr. Økonomiafdelingen anbefaler, at der foretages en nærmere vurdering af, om den ændrede afregning kan afholdes inden for det afsatte budget. Høring Aftalegrundlaget for regionens specialtandpleje har været sendt i høring. I Varde Kommune har den kommunale tandpleje afgivet input til høringssvar sammen med Social- og Sundhedsafdelingen. Bilag: 1 Åben Aftalegrundlag for den regionale specialtandpleje.pdf /14 2 Åben Høringssvar vedr. specialtandplejen /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Varde Kommunes høringssvar godkendes, og at forvaltningen anmodes om at redegøre for aftalegrundlaget, når dette er endeligt godkendt, og det konkrete indhold af aftalen kendes. Side 305

18 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 306

19 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Høringsudkast Region Syddanmarks Frivillighedsstrategi Dok.nr.: 6842 Sagsid.: 14/13985 Initialer: melf Åben sag Sagsfremstilling Region Syddanmark har udsendt et udkast ang. frivillighedsstrategi til høring. Region Syddanmark ønsker med denne strategi at styrke mulighederne for, at sygehuse og sociale centre kan inddrage frivilliges indsats i hverdagen. Strategien skal skabe nogle enkle og ubureaukratiske værktøjer, som sikrer ordnede og trygge forhold for alle involverede. Strategien for inddragelse af frivillige er tænkt som et arbejdsredskab og pejlemærke til sygehuse, afdelinger og sociale centre, der kan se værdien i at inddrage frivillige i dagligdagen. Løsningerne må meget gerne være decentrale, for der findes næppe én måde at gøre tingene på, som passer til alle situationer. Strategien samler en række overordnede principper og formelle rammer, som gælder for alle, der ønsker at inddrage frivillige i Region Syddanmark. I udgangspunktet skal samarbejdet med de frivillige primært ske via organisationer og foreninger. Det er dem, der har stor erfaring med rekruttering af frivillige og uddannelse af de frivillige. Der kan dog forekomme andre former for organisering eller rekruttering i tilfælde, hvor en lokal organisering er mere hensigtsmæssig. Mulighederne for at inddrage de frivillige er mangfoldige, og Region Syddanmark vil med denne strategi sikre, at inddragelse af frivillige sættes højt på dagsordenen overalt i regionen. Inddragelse af frivillige i Region Syddanmark er ikke og skal aldrig være et spørgsmål om at spare ressourcer. Samarbejde med frivillige i Region Syddanmark skal baseres på følgende principper: 1. Samarbejde med frivillige kan finde sted, hvor det tilfører en ekstra værdi for borgere og patienter i regionen. 2. Den frivillige indsats skal tage udgangspunkt i lokale ønsker, forhold og behov. 3. Frivillig indsats er et supplement og ikke en erstatning for den professionelle pleje, behandling og rehabilitering. 4. Klare rammer for den frivillige indsats. 5. Gensidig respekt. 6. Det skal være attraktivt at være frivillig i Region Syddanmark. 7. Tydelig ledelse af den frivillige indsats. Ældrekonsulent Mette Fuglsang Larsen deltager under sagens behandling. Forvaltningens vurdering Forvaltningen har ingen bemærkninger til udkast til frivillighedsstrategi, idet principperne er i overensstemmelse med Varde Kommunes frivillighedspolitik. Retsgrundlag Ingen Side 307

20 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Hørringsliste /14 2 Åben Høringsbrev /14 3 Åben Høringsudkast_Region Syddanmark /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udkastet godkendes, idet principperne stemmer overens med Varde Kommunes nuværende tilgang til arbejdet med frivillige og frivillige organisationer. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 308

21 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Drøftelse af særlige forhold på plejecentrene Dok.nr.: 6848 Sagsid.: 14/14728 Initialer: melf Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Social og Sundhed har modtaget en henvendelse vedr. forholdene mellem demente og ikke-demente på kommunens plejecentre. Af henvendelsen fremgår det, at plejepersonalet og ledelsen er meget forstående og lydhøre overfor situationen, men at de ikke kan ændre ved det forhold, at demente og ikke-demente bor dør om dør. Forvaltningen vurderer, at der kan være tale om et generelt problem. Det kan overvejes at gennemføre en temadrøftelse med deltagelse af demenskonsulenter, Videnscenter for Demens, Ældrerådet samt ledere fra ældreområdet med henblik på at afdække problemstillingen og nærmere opstille forslag med sigte på afhjælpning af nogle af de påpegede forhold. Ældrekonsulent Mette Fuglsang Larsen deltager under sagens drøftelse. Retsgrundlag Ingen Økonomi --- Høring Høres i Ældrerådet Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at sagen drøftes. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Der gennemføres en temadrøftelse som foreslået med fokus på demensproblematikken specielt på plejecentrene. Side 309

22 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Godkendelse af fritvalgspriser for 2015 Dok.nr.: 6710 Sagsid.: 14/12858 Initialer: sopo Åben sag Sagsfremstilling I henhold til bekendtgørelse nr af 25 marts 2010 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører af personlig og praktisk hjælp, fastsætter Byrådet mindst en gang årligt priskrav til private leverandører af personlig og praktisk hjælp. Det fremgår, at der som minimum skal fastsættes priser på: Personlig pleje i hverdagstimer Personlig pleje på øvrige tider Øvrig praktisk hjælp Madservice uden udbringning til hjemmet Madservice med udbringning til hjemmet Personlig og praktisk hjælp Prisfastsættelsen er foretaget efter samme principper som tidligere år og efter en beregningsmodel, der er udarbejdet i samarbejde med konsulentfirmaet Incitare i Det er aftalt, at Incitare også gennemgår beregningsmodeller for Priserne for 2015 er beregnet på grundlag af det økonomiske forbrug og antal leverede timer i perioden 1. januar til 30. september 2014 og efterfølgende omregnet til årsforbrug. Priserne er excl. moms. Personlig og praktisk hjælp By Land By Land Priser på hverdage Praktisk hjælp 290,79 kr. 308,61 kr. 305,20 kr. 324,17 kr. Personlig pleje 370,51 kr. 388,34 kr. 389,39 kr. 408,36 kr. Ubekvemme tider opdelt Weekend 396,74 kr. 414,57 kr. 409,52 kr. 428,48 kr. Aften 445,37 kr. 463,19 kr. 459,65 kr. 478,62 kr. Nat 574,44 kr. 592,89 kr. Der er et gennemsnitligt fald i priserne på 3,84% i forhold til priserne i Faldet skyldes en stigning i tildeling af timer i 2014 uden en tilsvarende stigning i tildelingsbudgettet. Madservice i borgerens egen hjem. Priserne for mad og levering i borgerens eget hjem er fastsat på grundlag af et udbud i I overensstemmelse med dette udbud og kontrakten med Det Danske Madhus fremskrives afregningspriserne med KL s prisfremskrivning for øvrige tjenesteydelser med 1,79%. Priserne er gældende for alle leverandører af madservice. Side 310

23 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Madservice Priser 2015 Priser 2014 Hovedret Standard 49,96 49,08 Hovedret Diæt 65,58 64,42 Biret Standard 12,49 12,27 Biret Diæt 16,40 16,11 Levering pr. måltid 23,73 23,32 Fremskrivning ,79% Retsgrundlag Lov om social service 91 Økonomi Til afregning af de private leverandører af frit valg af personlig og praktisk hjælp, herunder frit valg der leveres af Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter, er der i 2015 afsat et budget på 21,4 mio. kr. Til afregning af private leverandører af madservice i borgers eget hjem er der i 2015 afsat et budget på 12,5 mio. kr. Herfra fragår borgernes egenbetaling. Høring Ikke relevant Bilag: 1 Åben Gennemsnit timeløn frit valg 2015.xlsx /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at fritvalgspriserne på personlig og praktisk hjælp for 2015 godkendes, og at priserne på madservice godkendes. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 311

24 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Orientering om Center Bøgelys forankring og udbredelse af Hjemløsestrategien Dok.nr.: 6744 Sagsid.: 14/1823 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 10. februar 2014, at Center Bøgely ansøgte Socialministeriet om deltagelse i Projekt Forankring og udbredelse af Hjemløsestrategien. Center Bøgely har den 26. september 2014 fået tilsagn fra Ministeriet om, at deres ansøgning er godkendt. Projektet starter 1. august 2014 og løber til 31. marts Center Bøgely har fået tilsagn om kr. i år 2014 og kr. i resten af perioden ( ). Projektet bygger videre på de metoder, som blev anvendt på Center Bøgely i forbindelse med projekt Eget Hjem, herunder CTI (Critical Time Intervention), som bl.a. indebærer en massiv tidlig indsats over for den udsatte. Center Bøgely ønsker med deltagelse i projektet at styrke efterforsorgen og reducere genindskrivninger ved at fastholde borgeren i egen bolig. Derudover er det bl.a. et mål at styrke borgerens netværk og indsigt i egne ressourcer. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at Projekt Forankring og udbredelse af Hjemløsestrategien vil fungere som en naturlig forlængelse af Projekt Eget Hjem, og at projektet vil understøtte den implementering af metoder, som allerede pågår. Sundhedskonsekvensvurdering Det forventes, at projektet vil fremme målgruppens mentale sundhed i form af bedre selvværd, øget indsigt i egne ressourcer samt udvikling af sociale kompetencer, herunder evnen til at indgå i og fastholde et netværk. Retsgrundlag Intet. Økonomi Center Bøgely har modtaget tilsagn om støtte på i alt kr. fordelt på kr. i år 2014 ( ) og kr. i perioden Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Høring Ikke relevant. Side 312

25 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orientering om Center Bøgelys tilsagn fra Socialministeriet om deltagelse i Forankring og udbredelse af Hjemløsestrategien tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 313

26 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Godkendelse af strategi for velfærdsteknologi Dok.nr.: 6839 Sagsid.: 11/1272 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Udkast til strategi har været drøftet på udvalgsmødet den 11. marts 2014, hvorefter den har været i høring i organisationen. Der er fremkommet en del forslag til ændringer primært rettet mod en enklere og mere forståelig form, og også mod en strammere målretning i forhold til effekt og metode. Strategien i den nuværende udgave skal danne fundamentet for en helhedsorienteret, meningsfuld og effektiv implementering af velfærdsteknologi i Varde Kommune, hvad enten det drejer sig om velafprøvede teknologier eller det gælder udviklingsprojekter, hvor Varde ønsker at gå foran. Der er en særlig opmærksomhed på afledte udfordringer i form af etiske problemstillinger, ensomhed, borgernes teknologiske færdigheder mv., hvor der skal fokuseres på en relevant inddragelse af de medarbejdere, der er tættest på borgerne. Forvaltningens vurdering Forvaltningen finder, at strategien vil udgøre en god rammesætning for arbejdet med velfærdsteknologi i Varde Kommune, og derved styrke en målrettet og prioriteret indsats med fokus på de fire nøgleord: Udvikling, Udstilling, Uddannelse og Udbredelse. Forvaltningen bemærker, at det er Social- og Sundhedsudvalget, der bevilger midler til konkrete velfærdsteknologiprojekter. Dette sker efter ansøgning og indstilling fra forvaltningen. Sundhedskonsekvensvurdering Godt implementerede velfærdsteknologiske løsninger vil kunne forebygge behov for ressourcekrævende indsatser, styrke den rehabiliterende indsats, medvirke til øget selvhjulpenhed og selvstændighed for borgeren, og/eller forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderen. Retsgrundlag Ingen. Økonomi Indsatser der bliver en følge af strategien vil blive finansieret af puljen til velfærdsteknologi. Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Høring Strategien har været i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Den har også været drøftet på ledermøder i forvaltningen. Side 314

27 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Bilag: 1 Lukket Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at strategien godkendes. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 315

28 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Indkøb af touchskærme Dok.nr.: 6840 Sagsid.: 11/1272 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Flere af de velfærdsteknologiske indsatser fordrer nye samarbejdsformer i organisationen. Derudover er der behov for teknologier, der understøtter og forstærker det tværfaglige samarbejde internt og det tværsektorielle samarbejde eksternt. Et element i denne udvikling er anvendelse af store touchskærme til erstatning for opslagstavler, whiteboards mv. i fællesområder/mødelokaler, hvor medarbejderne samles for at planlægge, prioritere og tage sundhedsfaglige beslutninger. To af de profilerede projekter efterspørger nu en sådan platform. Det første er det regionalt forankrede projekt Den Digitale Landevej, hvor Varde Kommune har påtaget sig opgaven med at afprøve effekt og anvendelighed for videokonferencer med lokale repræsentanter for de praktiserende læger samt Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Det andet er projekt Tidlig Opsporing, som ved hjælp af apps på smartphones og tablets, hvor medarbejderne kan registrere mindre hændelser omkring og/eller forandringer hos borgeren, kombineret med en intelligent tavleløsning, skal gøre organisationen bedre i stand til at forudse negative udviklingstræk hos borgerne, og derved være i stand til at igangsætte relevante tiltag, der kan forebygge utilsigtede hændelser. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at touchskærmteknologi i den nære fremtid vil blive en generel, integreret del af den teknologiske understøttelse af samarbejde og løsningen af sundhedsfaglige opgaver, og anbefaler, at der i de to nævnte projekter indhentes erfaringer med teknologien, og dens påvirkning på den sundhedsfaglige indsats, arbejdsgange og kompetencer. Sundhedskonsekvensvurdering Anvendelse af touchskærmteknologi kan bidrage til en forstærket og mere helhedsorienteret indsats omkring den enkelte borger, og derved være med til at forebygge utilsigtede hændelser. Retsgrundlag Ingen. Økonomi Der ansøges om en bevilling fra Velfærdsteknologipuljen på kr , der dækker indkøb af skærme, samt udgifter til udvikling af brugergrænseflader. Staben Økonomi har ingen bemærkninger. Høring Ikke relevant. Side 316

29 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der indkøbes touchskærme, og at beløbet kr. finansieres af Velfærdsteknologipuljen. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 317

30 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Anlæg af flere parkeringspladser ved Hornelund Dok.nr.: 6741 Sagsid.: 14/14283 Initialer: kamn Åben sag Sagsfremstilling Ledelsen i Hjemmepleje Nord/Øst har gennem længere tid oplevet stigende udgifter til ansattes kørsel i egen bil. Dette, set sammen med et forestående råderumskatalog, fik ledelsen til at sætte fokus på tiltag, som kunne give et økonomisk råderum og gerne tiltag, som ikke reducerede opgaverne hos de enkelte borgere. Ved de flere borgeropgaver gennem de sidste 2 år er der kørt flere kilometre i området. Flere kilometre betyder en bedre udnyttelse af leasede biler, og en beregning viser, at man samlet for hele Hjemmepleje NordØst, vil kunne spare ca kr. årligt ved at lease flere biler i stedet for at lade medarbejderne køre i egne biler. I forbindelse med en omlægning fra kørsel i egne biler til leasede biler vil det betyde, at der skal anlægges 4 parkeringspladser ved Ældreboligcentret Hornelund. Parkeringspladserne placeres øst for Ældreboligcentret Hornelund. Anlægsudgiften andrager ca kr. og udgiften finasieres af de sparede kørselsudgifter i Hjemmeplejen Nord/Øst. Anlæggelse af flere parkeringspladser har været forelagt Varde Bolig Administration, der ingen bemærkninger har til den foreslåede placering, og oplyser samtidig, at de ikke har mulighed for at bidrage økonomisk til udvidelsen. Det kan oplyses, at der på tilsvarende vis skal anlægges 12 parkeringspladser ved Hybenbo, Årre. Det er, når også dette projekt bliver gennemført, at en besparelse på kr. opnås. Anlæg af p-pladser ved Hybenbo indgår i det samlede anlægsprojekt vedr. dette ældreboligcenter. Projektet bliver fremsendt til politisk behandling i Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om et forslag som sikrer en mere effektiv drift af den kommunale hjemmepleje. Retsgrundlag Ingen Økonomi Den anslåede udgift til anlæggelse af 4 parkeringspladser er ca kr. Udgiften finansieres af sparede midler på kørselskontoen. Den samlede besparelse på kr., der kan realiseres i 2016, opnås, når der også er anlagt p-pladser i Årre. Denne besparelse kan indgå i det råderumskatalog, der skal udarbejdes i forbindelse med budget Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Side 318

31 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Høring MED-udvalget er orienteret på møde den 25. november 2014 Bilag: 1 Åben Teningsskitse over placering af p-pladser ved Ældreboligcenter Hornelund /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der anlægges 4 parkeringspladser ved Ældreboligcentret Hornelund til en udgift på ca kr., at udgiften finansieres af sparede midler fra kørselskontoen i Hjemmepleje Nord/Øst, og at der arbejdes videre med at sikre, at der gennemføres tilsvarende beregninger og foranstaltninger ved de øvrige centre inden for udvalgets område. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 319

32 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Godkendelse af skema B for ombygning af Thueslund i Alslev og nedlæggelse af ældreboliger Dok.nr.: 6760 Sagsid.: 12/3607 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Varde Bolig Administration sender i mail af 21. november 2014 ansøgning om godkendelse af skema B vedrørende ombygning af Thueslund og nedlæggelse af ældreboliger. Projektet vedrører ombygning af 13 almene ældreboliger på Thueslund i Alslev til 11 moderne almene ældreboliger samt omdannelse af 8 fritliggende ældreboliger til almene familieboliger uden kommunal anvisning. Godkendelsen omfatter følgende: Godkendelse af skema B med en samlet anskaffelsessum på kr. Godkendelse af den ustøttede del med en anskaffelsessum på kr. Godkendelse af låneoptagelse til den støttede del på kr. Garantistillelse for den samlede lånoptagelse i projektet, for den støttede del af lånet, der ligger ud over 60 % af markedsværdien og med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden Godkendelse af den gennemsnitlige husleje på kr. pr. mdr. Boligarealet for de nye boliger bliver mellem 60 og 92 kvadratmeter. Huslejen er beregnet til 911,66 kr. pr. m2 svarende til en gennemsnitlig husleje på kr. pr mdr. Forvaltningens vurdering Da skema B samlet ligger indenfor rammerne af skema A, og da projektet er blevet billigere end beregnet, anbefaler forvaltningen, at projektet og skema B godkendes. Endvidere er den gennemsnitlige månedlige husleje reduceret fra kr. til kr. Retsgrundlag Lov om almene boliger Støttebekendtgørelsen Økonomi Økonomi for projektet: Skema A Skema B Støttede del kr kr. Ustøttede del kr kr. I alt kr kr. Finansiering af projektet: Skema A Skema B Støttet del - lån kr kr. Støttet del -Forbrug af kr kr. Side 320

33 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed henlæggelser Ustøttet del - Forbrug af kr kr. henlæggelser Ustøttet del - Kommunalt kr kr. lån Ialt kr kr. Efter licitationen er der en samlet mindre udgift for projektet på kr. i forhold til skema A. Samlet for projektet er forbruget af henlæggelser nedsat med kr. i forhold til skema A. Den beregnede husleje vil derfor være på næsten samme niveau, som den beregnede husleje for skema A. Endvidere er der ikke behov for at optage lån til den ustøttede del af projektet. Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Høring Ældrerådet har den 28. august 2013 truffet beslutning om at støtte projektet. Bilag: 1 Åben Ansøgning - skema B, Thueslund /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at skema B for renovering og ombygning af 13 almene ældreboliger til 11 almene ældreboliger på Thueslund godkendes, at den samlede anskaffelsessum på kr. og finansieringen godkendes, at der stilles kommunegaranti for det støttede lån på kr. med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden, at den gennemsnitlige husleje på kr. pr måned godkendes, og at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema C indenfor rammerne af skema B. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 321

34 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Orientering om Finanslovsaftale for 2015 Dok.nr.: 6863 Sagsid.: 14/14783 Initialer: niwi Åben sag Sagsfremstilling Den 13. november indgik regeringen, SF og Enhedslisten aftale om Finansloven for For kommunerne betyder det, at der tilføres midler til såvel sundheds- som ældreområdet. Sundhedsområdet På det kommunale voksenområde fokuserer aftalen på forebyggelse. Der oprettes en pulje på 68 mio. kr. i 2016 og 63 mio. kr. i Midlerne skal understøtte en mere ensartet og vidensbaseret borgerrettet forebyggelse, og kan bl.a. omfatte indsats vedrørende kost og motion, højt alkoholforbrug, selvmord, rygning og seksuel sundhed i forhold til unge samt indsats rettet mod stofmisbrugere. Midlerne vil blive udmøntet af aftaleparterne i foråret Ældreområdet For ældreområdet indeholder finanslovsaftalen en indsats med det formål at give de svageste hjemmehjælpsmodtagere 30 minutters ekstra ugentlig hjemmehjælp gennem en klippekortsordning. Der afsættes 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. fra Hensigten med puljen er, at de svageste hjemmehjælpsmodtagere i kommunerne tildeles ekstra tid til hjemmehjælp. Borgeren kan selv være med til at bestemme, hvordan den ekstra tid skal anvendes. Hjælpen kan deles op i mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til aktiviteter, der tager længere tid. De ældre kan bruge klippekortet til fx hjælp til madlavning, indkøb eller ledsagelse ved eksempelvis museums- eller svømmehalsbesøg. Hjælpen aftales mellem den enkelte borger og hjemmehjælperen. Det er kommunen selv, der gennem visitationen afgrænser målgruppen lokalt. Der er tale om en ansøgningspulje, som forhåndsreserveres den enkelte kommune efter demografisk udgiftsbehov. Kommunerne er forpligtet til at anvende de modtagne midler til klippekortsordningen. Fra 2017 overgår midlerne til bloktilskuddet. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at man i forbindelse med klippekortsordningen, lader sig inspirere af Københavns Kommune, der kom på idéen. Den umiddelbart væsentligste opgave for myndigheden er, at definere målgruppen for klippekortsordningen. Regeringen forventer, at puljen kan komme i alt personer til gode på landsplan. Mht. midlerne til forebyggelse vil disse først blive udmøntet fra Disponeringen af midlerne kan således forberedes i løbet af Sundhedskonsekvensvurdering Det vurderes, at de aftalte midler på sundhedsområdet vil betyde en styrkelse af den forebyggende indsats, der i forvejen praktiseres i Varde Kommune. Side 322

35 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Det vurderes, at midlerne på hjemmeplejeområdet vil betyde øget livskvalitet og derigennem bedre mental sundhed. Retsgrundlag Grundloven 45, om Forslag til Finanslov. Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Aftale om finansloven for /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 323

36 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Studieture i udlandet 2015 Dok.nr.: 6867 Sagsid.: 14/51 Initialer: LEAN Åben sag Sagsfremstilling Økonomiudvalget har lagt op til, at der i 2015 kan arrangeres studietur til udlandet i de enkelte fagudvalg. Der ønskes udarbejdet en samlet oversigt over tanker i de enkelte fagudvalg til Økonomiudvalgets møde i januar 2015, herunder foreløbige bud på destination. Retsgrundlag Ingen Økonomi --- Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter tema for turen samt et foreløbigt bud på destination. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Der arbejdes med en tur til Skotland i efteråret 2015 (patientsikkerhed, velfærdsteknologi, almen praksis i tyndtbefolkede områder). Der udarbejdes forslag til foreløbigt program til udvalgets næste møde. Side 324

37 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Orientering til pressen Dok.nr.: 6725 Sagsid.: 14/51 Initialer: LEAN Åben sag Sagsfremstilling Udvalgsformanden orienterer pressen om følgende punkter. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Styrkelse af sygeplejen på Døgnrehabiliteringen Drøftelse af særlige forhold på plejecentrene Side 325

38 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Gensidig orientering Dok.nr.: 6724 Sagsid.: 14/51 Initialer: LEAN Åben sag Orientering v/formanden Prøvesmagning af kølemad Ledsagerordning brev til Ministeriet Orientering v/direktøren Gensidig orientering Evt. køb af ejendom (Erhardt Jull) Bilag: 1 Åben Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold /14 Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Orienteringerne blev taget til efterretning. Side 326

39 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Bilagsliste 127. Godkendelse af aftaler for Aftalestyring Hjemmepleje NordØst (150814/14) 2. Aftalestyring Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter (150776/14) 3. Aftalestyring Center Bøgely (150727/14) 4. Aftalestyring Centerområde NordVest (150699/14) 5. Aftalestyring Centerområde SydØst (150631/14) 6. Aftalestyring Hjælpemiddeldepotet (150031/14) 7. Aftalestyring Paraplyen (149992/14) 8. Aftalestyring Social og Handicap (149884/14) 9. Aftalestyring Krogen (149694/14) 10. Aftalestyring Sygeplejen (148640/14) 11. Aftalestyring Østbækhjemmet (145371/14) 12. Aftalestyring Centerområde Midt (145289/14) 13. Aftalestyring Bo- og Genoptræningscenter Lunden (145144/14) 14. Aftalestyring Hjemmepleje Midt-Vest (145095/14) 15. Aftalestyring Handicap Bo og Beskæftigelse (144592/14) 16. Aftalestyring Træning og Rehabilitering (143985/14) 17. Aftalestyring Center for Sundhedsfremme (142239/14) 128. Vision Varde Kommune i ét med naturen 1. Vision2030 final.pdf (147020/14) 130. Styrkelse af sygeplejen på Døgnrehabiliteringen 1. Sygeplejerske på døgnrehabilitering (147515/14) 131. Stigning i udgifter til kommunal medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen 1. Notat vedr. stigning i udgifter til medfinansiering (149773/14) 132. Politik for Seniorliv til godkendelse 1. Seniorpolitik - endelig udgave (159427/14) 133. Godkendelse af høringssvar Aftalegrundlag for den regionale specialtandpleje 1. Aftalegrundlag for den regionale specialtandpleje.pdf (157726/14) 2. Høringssvar vedr. specialtandplejen (152454/14) 134. Høringsudkast Region Syddanmarks Frivillighedsstrategi 1. Hørringsliste (152039/14) 2. Høringsbrev (152038/14) 3. Høringsudkast_Region Syddanmark (152035/14) 136. Godkendelse af fritvalgspriser for Gennemsnit timeløn frit valg 2015.xlsx (164777/14) 138. Godkendelse af strategi for velfærdsteknologi 1. (Lukket bilag) 140. Anlæg af flere parkeringspladser ved Hornelund 1. Teningsskitse over placering af p-pladser ved Ældreboligcenter Hornelund (159178/14) Side 327

40 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Godkendelse af skema B for ombygning af Thueslund i Alslev og nedlæggelse af ældreboliger 1. Ansøgning - skema B, Thueslund (160744/14) 142. Orientering om Finanslovsaftale for Aftale om finansloven for 2015 (162024/14) 145. Gensidig orientering 1. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. (156192/14) Side 328

41 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Underskriftsblad Thyge Nielsen Ingvard Ladefoged Søren Laulund Erhardt Jull Niels Haahr Larsen Connie Høj Tina Agergaard Hansen Side 329

42 Bilag: Aftalestyring Hjemmepleje NordØst Udvalg: Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: 09. december Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

43 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje NordØst 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger. Vi dyrker idræt i naturen, får jord under neglene og drager naturen ind i vores huse. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet både gennem aktivitet og gennem den ro, man føler, når man går i ét med naturen. Vores ældre kommer ud i naturen hver dag hele livet, ligesom naturen bringes ind i institutionerne gennem dyrehold og plantekasser for at skabe livsglæde og bidrage til rehabilitering. Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Bente Brun Jørgensen Hjemmeplejen Nord/Øst s værdigrundlag Sammen med borgere og medarbejdere vil vi arbejde for den gode kvalitet og sikre at organisationen arbejder professionelt i udførelsen af opgaver. Kvalitet og høj faglighed er vores fokusområde. Vi skaber rammerne for udvikling, så vi hele tiden følger op med nye tiltag hvor dette er nødvendigt. Mission for Hjemmeplejen Nord/Øst Hjemmeplejen Nord/Øst udøver den gode, professionelle og meget kvalitetsbevidste pleje og omsorg for borgere der har behov for dette. Vi skaber rammerne for nytænkning og udvikling til gavn for vores borgere. Dok.nr /15

44 Vision for Hjemmeplejen Nord/Øst Hjemmeplejen Nord/Øst vil sammen med borgere, medarbejdere og andre interessenter arbejde med at skabe en organisation som udvikler sig i takt med samfundet. Vi vil i de kommende år specielt have fokus på - teknologiske løsninger for både borgere og medarbejdere - snitflader/kontaktflader til borgere/pårørende. Tilgængelighed - udvikling på det faglige niveau Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter: Overordnede principper for aftalestyring 2012, (dok.nr. dok.nr ) Overenskomstmæssige og personalepolitiske aftaler gældende for Varde Kommune MED-aftalen Aftalen er udarbejdet i samarbejde med udvalget for Social og Sundhed, hvor der i marts måned er en drøftelse af, hvilke mål for udvikling der skal indgå i aftaleholderens aftale. Udover disse udviklingsmål har aftaleholderen egne driftsmål som der arbejdes mod. Udviklingsmålene fremgår af bilag nr. 1, der er en del af aftalen. Budget Hjemmeplejen Nord/øst har ikke et fast ramme, men er afregnet efter antal opgaver til praktisk bistand, personlig pleje samt sygeplejeopgaver. Regnskabet danner grundlag for næste års timeprisafregning, og fremgår af bilag 2. Kort beskrivelse af Hjemmepleje Nord/Øst Hjemmeplejen Nord/Øst beskæftiger ca. 170 medarbejdere indenfor SOSU området og servicerer ca. 550 borgere. Hjemmeplejen er en organisation i bevægelse, hvor udfordringerne og kompleksiteten øges med stor hast. Kravet til uddannelse, faglig viden stiger støt som borgernes kompleksitet øges, derfor vil der de nærmeste år være fokus på øget faglighed og dokumentation indenfor området. Det vigtigste i fremtiden er ikke kun at have fokus på, at borgeren møder de samme medarbejdere, men at de møder medarbejdere med de rette kompetencer, hvis kontinuitet skal sikres og indlæggelser undgås. Teknologiske løsninger vil nødvendigvis være meget i fokus i årene frem, da det stigende antal af ældre, vil presse økonomien og arbejdsopgaverne, og det vil derfor være nødvendigt at arbejde smartere med andre ressourcer end varme hænder 2/15

45 Mål for udvikling 2015 Aftaleholderen har med afsæt i de landspolitiske strømninger, lokale politikker og udfordringer peget på en række udviklingsmål. Der er som et led i dialogen aftalt udviklingsmål, der fremgår af bilag nr. 1. Der er i perioden særlig fokus på: Implementering af byrådets vision i ét med naturen Udmøntning af Sundhedspolitikken og Ældrepakken, herunder tidlig opsporing, rehabilitering og fokus på mulighed for afslutning af delegeret sygepleje Personaletiltag, herunder sygefravær Respirationsteam et område i udvikling. Velfærdsteknologi 3/15

46 Aftalens mål- og indholdsdel Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering 2020 mål Øget uddannelsesniveau, øget faglighed og kompetenceniveau skal der i Hjemmeplejen Nord/øst være ansat 75 % assistenter mod nu ca. 37 % Ved ny ansættelser overvejes fagniveau Opfordre faglige dygtigt SOSU hjælpere til at videreuddanne sig til assistenter Vigtigt årligt at evaluere på udfordringer, kompleksitet i området, således at fagniveau følger kravene til levering. Være positiv overfor ansøgninger om orlov til videreuddannelse. Overvejelser om flyt af hjælpere mellem områderne for at nå målet kan blive aktuelt Oprette rene hjælper rutervi har brug for hjælperne og vil gerne vise dette Teknologi der løfter Vi skal prøve teknologi det ligger langt ud over vores forestillinger vi skal turde turde - Selvvalgt arbejdstid Efter evaluering af selvvalgt arbejdstid, som viste Stor tilfredshed blandt medarbejderne. 86 % Videreudvikling af selvvalgt arbejdstid, så medarbejderne får endnu mere indflydelse og ansvarlighed for arbejdstiden. Udviklingen af systemet evalueres løbende af de tre involverede S virksomheder Dok.nr /15

47 Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering ønskede at fortsætte med systemet Behov for at oprette mindre medarbejder teams, så større kontinuitet opnås hos borgerne Fortsat samarbejde med FOA omkring lokal arbejdstidsaftale der løfter arbejdsmiljøet og fleksibiliteten. F - Hjemmeside Der arbejdes der nu videre i et tre årigt projekt hvor systemet udvikles yderlig, der vil være fokus på den øgede fleksibilitet og kontinuitet hos borgerne.. Her udvides projektet med medarbejdere fra Hjemmeplejen Midt/Vest samt Lunden Hjemmeside hvor det er nemt at få kontakt samt overblik over vores muligheder. Succes vil være at vi kan se at siden bliver anvendt af vores borgere/pårørende. Vi skal ind i dette århundrede. Borgere/pårørende orienterer sig ved hjælp af nettet, og her skal vi være nemme at få fat på samt være tydelige på flere punkter. Tilgængelighed for borgeren er vigtigt. 5/15

48 Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering Levende hjemmeside der ændrer sig ved behov Mere velfærdsteknologi tryghed for borgeren. I stedet for varme hænder. Projekt med Yes group med en intelligent care løsning, som kan registrere om borgeren reagerer unormalt Projektet er endnu ikke startet, her vil det være vigtigt i samarbejde med Living Lab at vurdere projektets seriøsietet Projekt start samt beskrivelse af projektplan 2013 Der udarbejdes Velfærdsteknologivurdering (VTV) for teknologien. Der måles, over længere tid, om antallet af ulykker og nærved-ulykker er faldende (på centralt register). Mindske antal ulykker og nærvedulykker i forbindelse med forflytning Øge faglighed og fortroligheden med forflytninger Antallet af ulykker og nærved-ulykker reduceres Måle på det hertil indbyggede evalueringsmodul, om medarbejderne øger deres Institutionerne implementerer Virtuel Forflytning som redskab til såvel forflytningstræning og konkrete forflytningssituationer. Hjælpemiddeldepotet/APV teamet står for processen Institutionerne implementerer Virtuel Forflytning som øvelsesredskab til øvelse og eksamniation i de enkelte forflytningsteknikker. Der udarbejdes VTV for teknologien. Det indbyggede registreringssystem aflæses med henblik på en vurdering om medarbejderne gennem værktøjet bliver mere fortrolige med forflytningsteknikker. Evaluering af beslutning 6/15

49 Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering fortrolighed med forflytningsteknikker Tema på gruppe og ledermøder i 2015 Rygepolitik for medarbejdere Tydelig service niveau Aftalt rygepolitik i 2014 hvor medarbejdere kun må ryge på få afmærkede steder og ikke undervejs mellem borgerne. Blev annonceret i nyhedsbrev i 2014, men hvordan kommer vi videre i processen Kvalitetsstandarderne er lige blevet evalueret, Alle medarbejdere skal være bekendt med disse samt bekendt med de nye kompetence kataloger som ligger tæt op ad standarderne 2 x årligt inviteres nye medarbejdere til introduktion af kvalitetstandarder samt kompetencekataloger Kompetencekataloger og kvalitetsstandarder gennemgås på gruppemøder Undervisning i Avaleo systemet underbygger disse aftaler Fagligt fokus på - Tidlig opsporing - Ernæring 7/15

50 Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering Implementering af nyt omsorgssystem Styrkelse af den sundhedsfaglige dokumentation Medarbejderne anvender relevante og aftalte områder af systemet Superbrugerne laver undervisning i relevante emner omkring systemet Der vil være særlig fokus på medarbejdere som ikke anvender systemet optimalt Mobilsuperbrugernes funktioner omdefineres således at de bliver minisuperbrugere der mere bredt er med til at udvikle systemet Særlige fokusområder i 2015 vil være funktionsbeskrivelser samt handleplaner Superbrugerne evaluerer løbende anvendelsen af systemet og laver status på dette til lederne Det nære sundhedsvæsen Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering Udvikling af Det Nære Sundhedsvæsen Succeskriterier gælder i Sygeplejeindsatsen Følge tæt op på vores anvendelse/brug af 8/15

51 Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering gennem etablering af 4 konkrete projekter samt et øget fokus på dokumentation og notatpligt - Akutfunktionen, en styrket sygeplejeindsats princippet alle udviklingsmål: Fald i antallet af forebyggelige (gen)indlæggelser. Reduktion af 83 ydelser. Øget kompetenceniveau hos sygeplejersker og plejepersonale. Reduktion i fejl og forbedringstiltag for at undgå fejl (UTH og embedslægetilsyn). styrkes ved at der etableres en akutfunktion bestående af sygeplejersker med speciale i akut sygepleje. Sygeplejerskerne skal være med til at forebygge indlæggelser ved at yde en akut og intensiv indsats i borgerens eget hjem. Derudover skal sygeplejerskerne videreføre den behandling, der er begyndt på sygehuset, så borgeren kan udskrives tidligere fra sygehuset, og i stedet behandles i eget hjem når dette er muligt. Udover at behandle borgerne skal sygeplejerskerne i Akutfunktionen vejlede og rådgive personalet i hjemmeplejen og på plejecentrerne, for derigennem at øge kvaliteten i plejen i hele kommunen. akutteamet, samt effekten af vejledning og rådgivning 9/15

52 Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering - Overgangene fra Døgnrehabilitering på Carolineparken - intensivering af rehabiliteringsindsatsen - KOL-indsats Primær forebyggelse af KOL gennem rygestop og rehabilitering af KOL Borgerens livskvalitet og funktionsniveau skal fastholdes og gerne forbedres i højere grad end i dag. En tidlig forebyggelses- og sundhedsfremmende indsats vil betyde at den enkelte borgers livskvalitet forbedres. Døgnrehabiliteringspladsern e skal fungere som midlertidige pladser hvor (ældre) borgere. med fysiske eller psykiske problemer tilbydes et intensivt rehabiliterings- og genoptræningsforløb. Der er fokus på det tværfaglige samarbejde i forbindelse med målsætning samt overgangen til borgernes eget hjem. For at opretholde det opnåede funktionsniveau, når borgeren er hjemme i eget hjem igen, vil der blive visiteret til hverdagsrehabilitering. KOL-indsatsen bygger på en tidlig opsporing således at behandling og forebyggelse sættes ind på et så tidligt tidspunkt som muligt. En del af indsatsen går på uddannelse af sundhedspersonalet, som er tæt på borgeren Færdigudarbejdelse og anvendelse af standard for allerede konstaterede KOL i Følge borgerforløbet tæt samt deres funktionsniveau i forløbet efter udskrivelsen Status på hvor mange fælles borgere vi har haft og hvordan disse overgange er forløbet Fokus på effekt 10/15

53 Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering HNØ, så vi sikrer mindre genindlæggelser her. Indsats utilsigtede hændelser At alle medarbejdere indberetter utilsigtede hændelser og at dette bruges som et forum for læring. Fokus på de utilsigtede hændelser samt indsatser for at minimere disse Fokus på effekt Plan for opfølgning, samt handling skal udarbejdes i sikre hænder / tidlig opsporing. Borgerne bliver mere komplekse, hvilket kræver større faglighed og metoder til tidlig opsporing af sygdomme At vi i løbet af 2015 får udarbejdet metoder til øget faglighed. Det faglige skal være i fokus. Afprøve forskellige faglige metoder: Triage Forandringshjulet mm. Projektgruppen omkring tidlig opsporing vil blive mere tydelig i projektplanen og sikre at tiltag gennemføres i 2015 Ved udgangen af 2015 laves status på projektplanen og gruppen evaluerer metoder/praksis fremover Styrkelse af faglighed og ledelse på Respirationsteams og ny opgave med at varetage ansættelser under 94 samt udvikling af vores afløserkorps Ansættelse af teamelder på dette område Udarbejdelse af funktionsbeskrivelse for denne teamleder på Ansættelse af teamleder Udarbejdelse af funtionsbeskrivelse Opstarte 94 Styrke opgaverne omkring Status december 2015 hvor de forskellige processer evalueres 11/15

54 Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering - afløserkorps R Respirationsområdet a Afløserkorpset /15

55 Hjemmeplejen Nord/Øst ved Bente Bruun Jørgensen Herunder udvalgte aktivitetstal for Hjemmeplejen Nord/Øst. Normering m.m. Sygefravær Stilling Antal ansatte Social- og sundhedsassistenter 33 Social- og sundhedshjælpere 80 Sygehjælpere 9 Hjemmehjælpere 4 Social- og sundhedspersonale, ikkeuddannet 4 Afløsergruppe (Social- og sundhedshjælpere og assistenter) 24 Stillinger i alt (aug. 2013) 154* *Hertil kommer et varierende antal elever fra Social- og sundhedsuddannelserne Gennemsnitligt fravær i 2012: 5,91 % Gennemsnitligt fravær i 2013: 4,86 % Borgere med respirator I alt fire borgere med respirator: - To borgere med respiratorovervågning 24 timer i døgnet o 12 ansatte - To borgere med BiPAP (en simpel respirator) 12 timer (aften/nat ) o 5 ansatte I alt 17 personer er ansat i disse grupper. Dok.nr /15

56 Antal borgere Der håndteres i alt ca. 516 borgere i hjemmepleje NordØst. Frivillige på ældrecentrene Der er ca. 70 frivillige på ældrecentrene. 14/15

57 Bilag 2 Budget Indenfor Rammen Afregning indenfor rammen Udenfor Rammen I alt kr kr kr kr. 15/15

58 Bilag: Aftalestyring Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter Udvalg: Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: 09. december Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

59 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger. Vi dyrker idræt i naturen, får jord under neglene og drager naturen ind i vores huse. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet både gennem aktivitet og gennem den ro, man føler, når man går i ét med naturen. Vores ældre kommer ud i naturen hver dag hele livet, ligesom naturen bringes ind i institutionerne gennem dyrehold og plantekasser for at skabe livsglæde og bidrage til rehabilitering. Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Rikke Strunge Mizrahi Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenters værdigrundlag Menneskesyn Fundamentet for Danske Diakonhjem er, at yde omsorg for medmennesker med udgangspunkt i det kristne livs- og menneskesyn. Det betyder, at vi: betragter ethvert menneske som unikt, skabt og værdifuldt, styrker det enkelte menneskes identitet og ligeværd, respekterer andres holdninger, meninger, værdier og levevis, imødekommer det hele menneskes behov for både fysisk, psykisk, social, kulturel og åndelig omsorg, giver plads til livsglæde, medindflydelse og engagement for beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere. Mission for aftaleholderen Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter Danske Diakonhjem er en selvejende institution, hvis formål er, som en del af folkekirkens diakoni, at yde omsorg og pleje ved at drive plejehjem / friplejehjem, hospicer, botilbud og varetage beslægtede opgaver og servicefunktioner. Dok#

60 Vision for Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter At være førende aktør og et attraktivt alternativ inden for sit kerneområde. Det betyder: At fundamentet for vores opgaveløsning er det kristne livs- og menneskesyn. At ordentlighed, god kvalitet og konkurrencedygtig pris vil kendetegne os som samarbejdspartner. At vore omsorgs- og plejemiljøer vil udgøre hjemlige og moderne rammer for et godt liv for beboerne og et godt arbejdsliv for medarbejderne. At Danske Diakonhjem vil være en eftertragtet arbejdsplads, der har fokus på rummelighed, kompetenceudvikling og muligheden for fleksible arbejdstider til medarbejderne. At frivillige hjælpere vil blive budt velkomne i det daglige fællesskab, værdsat og anerkendt for deres særlige bidrag til det gode plejehjemsliv for beboerne. Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter: Overordnede principper for aftalestyring 2012, (dok.nr ) Overenskomstmæssige og personalepolitiske aftaler gældende for Varde Kommune Eget Samarbejdsudvalg Budget for aftaleholder Kvalitetsstandarder Aftalen er udarbejdet i samarbejde med udvalget for Social og Sundhed, hvor der i marts måned er en drøftelse af, hvilke mål for udvikling der skal indgå i aftaleholderens aftale. Budget Aftaleholderens budget danner den økonomiske ramme for aftaleholderens virke. Regnskab 2013 fremgår af bilag 2. Kort beskrivelse af Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter Aftaleholderen beskæftiger ca. 45 medarbejdere fordelt indenfor social- og sundhedsområdet. Vi har 38 lejligheder samt 4 midlertidigt ophold, fordelt på 4 bo-enheder. Vi har egen køkkenproduktion i samtlige 4 bo-enheder. Vi har en aktivitetsenhed med plads til 10 daghjemsbrugere, samt åbent dagcenter for +60- årige. Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter har derudover en fritvalgs-godkendelse i forhold til leverencer af praktisk og personlig hjælp til borgere i eget hjem. Mål for udvikling 2015 Dok#

61 Aftaleholderen har med afsæt i de landspolitiske strømninger, lokale politikker og udfordringer peget på en række udviklingsmål: Implementering af byrådets vision i ét med naturen Liv på plejecentrene Udmøntning af Sundhedspolitikken og Ældrepakken, herunder fokus på rehabilitering Velfærdsteknologi Demens Frivillige Dok#

62 Aftalens mål- og indholdsdel Mål for udvikling Velfærdsteknologi: I.T. arbejdstidstilrettelæggelse: Selvtilrettelæggelse er et ønske fra medarbejderne. Vi er teknisk klar til at gå i gang med dette. KMD leverer systemet, - et system som KMD i samarbejde med danske Diakonhjem har udviklet. Velfærdsteknologi: Vores kaldesystem i huset samt telefonsystem generelt er utidssvarende. Dette skaber gentagende udfordringer i dagligdagen. Sundhed: Vi har fået tildelt midler fra Trygfonden og uddannet to 1. hjælpsinstruktører i huset, som skal varetage uddannelse af samtlige medarbejdere, og løbende sørge for opdatering Sundhed: Som et led i social, mental og fysisk sundhed udfører vores Succeskriterier/tegn på en positiv udvikling Øget tilfredshed iblandt medarbejderne, grundet mere selvbestemmelse i arbejdslivet Lettere arbejdsgange for arbejdstidsplanlægger At vores system bliver up-todate, således at vi kan installere moderne velfærdsteknologiske løsninger, både til beboere og medarbejdere At alle medarbejdere, nye som ældre i gårde oplever tryghed i forhold til at kunne udføre korrekt førstehjælp, når påkrævet. Det giver sammenhørighed, stemmingen løftes og musklerne arbejdes igennem.- Handleplaner Der bliver tale om en proces i løbet af 2015 Vi afventer I. T- afklaring og stillingtagen til skærme Der er søgt midler til et nyt kalde- og telefonsystem, som gerne skulle implementeres i 2015 De to instruktører har gennemgået uddannelsen i efteråret Vi regner med kursus afvikling ultimo 2014, samt primo 2015 Dette fortsætter i 2015 Evaluering 4/10

63 fysio-terapeut i huset pausegymnastik for medarbejderne fra tirsdag til fredag på skift i enhederne Sundhed: Vores sundhedsambassadør planlægger i samråd med vores Diamantgruppe (En gruppe nedsat, som arbejder med emnerne fra Social kapital: Samarbejde, retfærdighed og tillid) events, som har til sigte at øge velfærden, sundheden og trivselen på arbejdspladsen. Aktiv i eget hjem/frivillige: Som en del af dét at være aktiv i eget liv samt skabe mere liv på centrene (Midler fra Ældrepuljen) har vi planer om at iværksætte forskellige tiltag i huset. Kort sagt øget arbejdsglæde. Øget trivsel og arbejdsglæde. Øget viden og sundhed At beboerne oplever mere liv i huset. At der foreligger forskelligartede former for aktiviteter, således at de fleste føler, at vi skaber noget for dem. Foråret 2014 arrangerede gruppen foredrag med Chris Mcdonald, i øvrigt sammen med to andre Danske Diakonhjem. Nyt større tiltag til foråret planlægges foruden de små. Vi har fået en pædagog ansat, som skal varetage små eftermiddag- og aftensaktiviteter fire dage om ugen. Dels på skift i enhederne for at skabe liv. Dels i en reminiscensstue, som skal opføres med interiør fra 1960 erne. Der vil blive tale om forskelligartede aktiviteter. I Danske Diakonhjems regi deltager vi et projekt, netop omhandlende mere liv på centrene, hvor vi bl.a. skal have uddannet højtlæsningsinstruktører. Vi sender to afsted. 5/10

64 Aktiv i eget hjem: Der skal være mulighed for træning på stedet på forskellige niveauer Demens: Arbejdet med demensramte og disses pårørende kræver en vedholdende udvikling/mulighed for uddannelse af personalet. Ca. 80 % af vores beboere lider af former for demens i forskellig grad. Det stiller store krav til personalet og ledelsen. Ligeledes har vi en udfordring i bo-enhederne, hvor beboerne indimellem kan have svært ved at acceptere hinandens mentale At beboerne får mulighed for at træne med vores eller den kommunale fysioterapeut med redskaber på stedet At skabe de bedste rammer og vilkår for demente og deres pårørende, således at livskvaliteten højnes og utilsigtede hændelser undgås. Vi har en aktiv Vennekreds, hvor alle i bestyrelsen er tovholder for en gruppe af frivillige omkring forskellige temaer. Således agter vi ligeledes at lave en gruppe, som vil kunne støtte op om dette initiativ. I disse forskelligartede initiativer ligger muligheden for at opnå øget fysisk, mental og social sundhed i et pænt omfang. Der er afsat et mindre beløb til indkøb af dette via ældrepuljen. En lille gruppe afdækker behovet. Vi har et rum til dette formål. Vi forsøger at udvikle os og taler meget om pædagogik og korrekte individuelle tilgange. Tilbud om kurser til personalet indenfor demens skal ligeledes prioriteres i Vi har tre demens ressource personer i vores organisation, som netop arbejder med arrangement af pårørendegrupper til demente. Hos de pårørende oplever vi en efterspørgsel på sparring og rådgivning blandt både 6/10

65 funktionsnedsættelser. Man bor tæt sammen, og vi forsøger i stor stil også at gøre enhederne så hjemlige som muligt. Det er en udfordring, og kræver fra personalets side ikke kun høj faglighed, men også situationsfornemmelse, fint føling, indlevelsesevne, samt rigtig godt kendskab til beboerne. Det er vigtigt med fast personale, samt dialog med pårørende og indsigt i beboernes livshistorie. Godt arbejdsmiljø: Der er lavet en ny nattevagtsstruktur, som i større grad tilgodeser de forskningsresultater, som er fremkommet af europæiske forskere, omhandlende antallet af nattevagter, som værende direkte sundhedsskadeligt, hvis man har flere end 2 ad gangen. Vi kørte før med 7/7. Syv arbejdsnætter, 7 fridage. Vi har kørt en proces med nattevagterne i ca. et år. Resultatet er, at vi siden foråret 2014 kører vi med 4/4 Vi håber at have fundet en løsning, som både tilgodeser medarbejderne, ledelsens ønsker for en sund arbejdsplads, samt forskernes resultater fagprofessionelle og ligesindede. Bare det at kunne dele sine oplevelser med andre i samme situation vil være særdeles givtigt. Processen evalueres i efteråret /10

66 Aktivitetstal for området Normering Herunder samlet antal ansatte i Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter. Stilling Antal ansatte Social- og sundhedsassistenter 16 Social- og sundhedshjælpere 18 Sygehjælpere 1 Hjemmehjælpere 1 Husassistent 4 Ernæringsassistent 2 Køkkenleder 1 Terapeuter 2 Sygeplejersker 2 Administrativ 1 Stillinger i alt (aug. 2014) 48 Sygefravær Boliger Der findes 38 lejligheder og 4 midlertidige boliger. Antal frivillige Der er i alt ca. 25 frivillige. Antal borgere i Frit Valg Der håndteres ca. 133 pr. 30. juni /10

67 Samlet plejetyngde for alle plejecentre 9/10

68 Bilag 2 Regnskab 2013 Tilskud kr. Frit-Valg kr. I alt kr. 10/10

69 Bilag: Aftalestyring Center Bøgely Udvalg: Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: 09. december Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

70 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Center Bøgely 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger. Vi dyrker idræt i naturen, får jord under neglene og drager naturen ind i vores huse. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet både gennem aktivitet og gennem den ro, man føler, når man går i ét med naturen. Vores ældre kommer ud i naturen hver dag hele livet, ligesom naturen bringes ind i institutionerne gennem dyrehold og plantekasser for at skabe livsglæde og bidrage til rehabilitering. Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Mads Edwards Center Bøgelys værdigrundlag Center Bøgelys idégrundlag er identisk med KFUM s Sociale Arbejde, som tager udgangspunkt i det kristne menneskesyn, Ethvert menneske er ubetinget værdifuldt. Det har ret til et værdigt liv og krav på en menneskeværdig behandling. Vort mål er at møde mennesket som det er, med respekt, tillid og omsorg. Mission for Center Bøgely At motivere og skabe individuelle målrettede forløb i samarbejde med det enkelte menneske: Vi motiverer og skaber muligheder gennem samarbejde og relationer Vi skaber rammerne for, at det enkelte menneske kan få sine basale behov opfyldt gennem rummelighed, nærvær, tillid, dialog og samarbejde. Vision for Center Bøgely At det enkelte menneske opnår et vendepunkt i livet og bliver i stand til at mestre eget liv Dok.nr /8

71 Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter: Overordnede principper for aftalestyring 2012 (dok.nr ). Overenskomstmæssige og personalepolitiske aftaler gældende for Varde Kommune MED-aftalen Evt. aftaleholderens mål og handleplaner. Budget for aftaleholder Pædagogiske aftaler Kvalitetsstandarder Virksomhedsplaner Aftalen er udarbejdet i samarbejde med udvalget for Social og Sundhed, hvor der i marts måned er en drøftelse af, hvilke mål for udvikling der skal indgå i aftaleholderens aftale. Udover disse udviklingsmål har aftaleholderen egne driftsmål som der arbejdes med. Udviklingsmålene fremgår af bilag nr. 1, der er en del af aftalen. Budget Aftaleholderens budget danner den økonomiske ramme for aftaleholderens virke. Regnskabet vedhæftes som bilag 2, og indgår som en del af aftalen. Center Bøgely Center Bøgely beskæftiger 14 fuldtid- og deltidsansatte fordelt på følgende fagområder: Pædagoger, socialrådgivere, social- og sundhedsassistent, ernæringsassistenter, pedel, seniorjob og administrativ medarbejder. Herudover SSA-elever og pædagogstuderende i lønnet praktik. Center Bøgely har været igennem en grundlæggende forandringsproces de seneste 2 år, med henblik på at ændre den pædagogiske praksis, og tilpasse organisationen til kravene i den Nationale Hjemløsestrategi og regeringens 2020 plan. Hjemløsestrategien anbefaler, at ophold på 110 institutioner ikke børe vare mere end 3-4 måneder for borgere, der er parate til at flytte i egen bolig med den fornødne støtte. Et ophold på Center Bøgely skal derfor understøtte processen fra institutionen og videre ud i egen bolig. Mål for udvikling 2015 Center Bøgely har med afsæt i de landspolitiske strømninger, lokale politikker og udfordringer peget på en række udviklingsmål. Der er som et led i dialogen aftalt udviklingsmål, der fremgår af bilag nr. 1. 2/8

72 Der er i perioden særlig fokus på: Implementering af byrådets vision i ét med naturen Reducerer antallet af genindskrivninger og nedbringe opholdslængden. Effekt af indsatsen Hvordan omsættes sundhedspolitikken hos de mest udsatte grupper 3/8

73 Aftalens mål- og indholdsdel Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering Nedbringe opholdslængden At beboerne påtager sig et større ansvar og bliver i stand til at klare flere ting selv. ASI udredning for at afdække borgerens belastningsgrader og målrette den socialfaglige indsats. ASI udredning med henblik på effektmåling, ved indskrivning, midt i forløbet og ved udskrivning. At beboerne oplever en reel forbedring af deres færdigheder. At beboerne tidligere flytter ud i egen bolig, og at der sættes ind med massiv efterforsorg (CTI). Borgeren er ikke færdigtrænet, men hjælpen ydes i egen bolig. Udredning og plan for at målrette arbejdet inde på institutionen. Optræning af færdigheder for at gøre borgeren parat til egen bolig. Løbende opfølgning, herunder vurderer om borgeren skal tilbydes et CTI forløb, og at hjælpen skal fortsætte i egen bolig. Reducerer antallet af genindskrivninger inden for det første år efter udskrivning til egen bolig. At vi kan fastholde borgeren i egen bolig ved udflytning. I forbindelse med budget , er der bevilget kr. til styrkelse af efterforsorgen. Ressourcerne anvendes til en målrettet og evidensbaseret indsats efter CTI metoden, når beboeren flytter i egen bolig. Socialministeriet har bevilget kr. til projekt Forankring og videreførelse af CTI metoden. Indsatsen har fokus på dokumentation og erfaringsopsamling. Forløbet bliver planlagt med kontinuerlig videns opsamling, med henblik på eventuelle justeringer i indsatsen. ASI udredning hvert kvartal med henblik på effektmåling. Kompetenceudvikling At socialfaglige medarbejdere er kompetente i den kognitive metode ved misbrug, herunder motiverende samtaleforløb. Der er bevilget trepartsmidler i 2013 og socialfaglige medarbejdere gennemførte efteruddannelse i kognitiv terapi ved misbrug i 2014 og øvrige medarbejder afslutter i Indberetning til Rambøll hvert kvartal. opfølgningsdag med uddannelsesinstitutionen, når alle har gennemført uddannelsen. Dette for at sikre, at metoden bliver forankret. Dok.nr /8

74 Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering Implementering af ASI-forsorg fra den 1. januar ASI står for Addicition Severity Index og er et screeningsværktøj til kortlægning af en brugeres sociale, psy-kiske og fysiske forhold. Ved systematisk brug af ASI Forsorg vil en boform kunne opsamle dokumenteret viden om den brugergruppe der er indskrevet, samt opnå viden om den effekt den ydede indsats har. At vi laver ASI screeninger ved indskrivning, midtvejs i forløbet og ved udskrivning. Medarbejderne er på kursus i ASI forsorg i uge 48, og skal af sted på et 2 dages seminar 2 kvartal Vi starter op med ASI-Forsorg 1. januar 2015, og evaluerer flere gange i løbet af /8

75 Center Bøgely v./ Mads Edvards Aktivitetstal Dok.nr /8

76 7/8

77 Bilag 2 Regnskab 2013 Indenfor Rammen kr. Udenfor Rammen kr. I alt kr. 8/8

78 Bilag: Aftalestyring Centerområde NordVest Udvalg: Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: 09. december Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

79 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde NordVest 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger. Vi dyrker idræt i naturen, får jord under neglene og drager naturen ind i vores huse. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet både gennem aktivitet og gennem den ro, man føler, når man går i ét med naturen. Vores ældre kommer ud i naturen hver dag hele livet, ligesom naturen bringes ind i institutionerne gennem dyrehold og plantekasser for at skabe livsglæde og bidrage til rehabilitering. Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Vibeke Biltoft Værdigrundlag Centerområde NordVest Centerområde NordVest arbejder ud fra værdierne: Tillid, respekt, fællesskab, forskellighed samt frihed under ansvar. Vi virkeliggør værdierne igennem en adfærd, der er præget af: Samarbejde, kommunikation, faglighed og professionalisme, imødekommenhed og rummelighed samt ressourcemæssig ansvarlighed i bred forstand. Mission Centerområde NordVest. Centerområde NordVest driver plejecentre, hvor det gode og aktive hverdagsliv er i fokus for den enkelte og fællesskabet. Vision Centerområde NordVest Dok# /11

80 NordVest er et centerområde med overskud fagligt og menneskeligt. Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter: Overordnede principper for aftalestyring 2013, vedtaget af Varde Kommunes Byråd dok.nr Overenskomstmæssige og personalepolitiske aftaler gældende for Varde Kommune MED-aftalen Budget for aftaleholder Kvalitetsstandarder Aftalen er udarbejdet i samarbejde med udvalget for Social og Sundhed, hvor der i marts måned er en drøftelse af, hvilke mål for udvikling der skal indgå i aftaleholderens aftale. Udover disse udviklingsmål har aftaleholderen egne driftsmål som der arbejdes mod. Udviklingsmålene fremgår af bilag nr. 1, der er en del af aftalen. Udover disse udviklingsmål har aftaleholderen egne driftsmål. Budget Aftaleholderens budget danner den økonomiske ramme for aftaleholderens virke. Budgettet vedhæftes som bilag 2, og indgår som en del af aftalen. Kort beskrivelse af Centerområde NordVest. Vi er en virksomhed med 5 plejecentre, Vinkelvejscentret og Aktivitetscentret, Ølgod, Møllegården, Outrup, Poghøj og Skovhøj, Oksbøl, i alt 144 plejeboliger.. Vinkelvejscentret og Skovhøj er plejecentre til borgere med demens. Centrene har fysiske rammer og en indretning, som giver mulighed for, at beboerne kan skærmes. Virksomheden beskæftiger ca. 175 medarbejdere fordelt på 3 fagområder. De fleste medarbejdere er social- og sundhedspersonale, hjælpere og assistenter. Mål for udvikling 2015 Aftaleholderen har med afsæt i de landspolitiske strømninger, lokale politikker og udfordringer peget på en række udviklingsmål. I dialogen er der peget på følgende udfordringer: Udvikling i beboergruppen stiller nye krav til personalets kompetencer og opgavevaretagelse Stort behov for renovering af Vinkelvejscentret Der er som et led i dialogen aftalt udviklingsmål, der fremgår af bilag nr. 1. Implementering af byrådets vision i ét med naturen Liv på plejecentrene Udmøntning af Sundhedspolitikken og ældrepakken Frivillige inddragelse af det omgivende samfund og netværk Dok# /11

81 Demens Dok# /11

82 Aftalens mål- og indholdsdel Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering Borgere benytter vores plejehjem med glæde - Pårørende altid oplever sig velkommen - Borgere kommer på vores plejehjem for at være med i aktiviteter, både som deltager og frivillig - Der er nem adgang til centerområdet og det aktiviteter vi er tilgængelige Der er altid plads til dem, som ønsker at deltage målt via registrering af afviste pga. pladsmangel - Samarbejdet med Frivillige udvikles også i sammenhæng med centrale beslutninger - Information og PR for centerområdets aktiviteter og muligheder hjemmeside videreudvikles - Anden velfærdsteknologi anvendes i vores brug af information og kommunikation både internt i virksomheden og eksternt - Anden form for kommunikation og information etableret (Eks./mulighed at telefoni anvendes anderledes end i dag samt infoskærme/touch skærme) Frivilliges oplevelse af vores tilgængelighed, samarbejde og anerkendelse af deres tilstedeværekse og indsatser. Borgere flytter på plejehjem med glæde. - Der er god og let tilgængelig information inden indflytning og valg af bolig - Borgerne har været medbestemmende for beslutningen - Borgerne oplever sig velkommen og mødes af velforberedt personale - Der er en god atmosfære Fokus på forberedelser og modtagelse af nye borgere, nye beboere, brugere af daghjem samt borgere på midlertidige ophold: - fortsættelse af påbegyndt arbejde i 2014 Beskrivelse og kvalitetsudvikling af arbejdsgange vidensdeling og harmonisering Nye beboere - Hjemmebesøg før indflytning tænkes som konkret tiltag Nye borgere i daghjem: - Udvidet samarbejde med hjemmeplejen samt evt. hjemmebesøg Nye borgere i midlertidige ophold - Relationel koordinering, Det Nære Sundhedsvæsen implementeres i egen virksomhed og det store fællesskab i Varde Kommune Indflytninger og borgerforløb følges på evalueringsskema gode erfaringer tages i anvendelse 4/11

83 Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering Beboere og borgere oplever livskvalitet. - Beboere og borgere har selvbestemmelse Tilkendegivelser om det gode hverdagsliv udtrykt i dialog mellem beboere, borgere og medarbejdere Kerneopgaven, Det Gode og Aktive Hverdagsliv, er kendt, bevidst og italesættes af alle medarbejdere i gennem implementering af kontaktpersonfunktion i ny revideres opgavebeskrivelse Alle medarbejdere oplever sig klædt på og kan/ved hvordan opgaven løftes. - Alle aktiviteter i hverdagslivet understøtter identitet og integritet 85% tilfredshed målt via kommunale tilsyn Kompetenceprofiler?? Fælles/stort Personalemøde Kompetenceudvikling af medarbejdere med særligt fokus på demens området samt relationel koordinering Konkrete pilepæle nås samt individuelle mål for alle medarbejdere handlingsorienterede individuelle mål aftalt på MUS lykkedes Udeliv.. - selvbestemmelse og bevægelse i sammenhæng med Bevægelsesstrategien og Vardes Visionen omsættes til liv Fokus på fortsat implementering af nyt omsorgssystem, Avaleo, og at vi i al dokumentation har fokus på faglighed og selvbestemmelse Nyt(e) kaldeanlæg etableres på Poghøj og evt. nyt på Vinkelvej Faglig dokumentation i omsorgssystemet samt kommunale og embedslæge tilsyn En attraktiv arbejdsplads med fællesskab og tilstedeværelse. - Vi har fokus på fysiske rammer og vores kultur At vi har vedligeholdte og hjemlige faciliteter til vores beboere og arbejdspladser, som efterlever AT krav. Videreudvikling af vores kultur, Implementering, Italesættelse og synliggørelse af mission KERNEOPGAVEN, samt værdier og vision: - Italesættelse i hverdagen, på møder og i sammenhæng med beslutninger og handlinger, således aktiviteter afspejler vores ønskede adfærd og værdier Opmærksomhed på aftalte givne tidspunkter - Lakmus prøver og test om vi gør som vi siger Walk as we talk mission/kerneopgaven, vision og værdier genkendes i vores adfærd Kerneopgaven og vores adfærd evalueres i MUS Og hvordan løser vi kerneopgaven - Fravær forandres til nærvær/tilstedeværelse => øget fokus og nytænkning i arbejdsmiljøet og i trivselssamtaler At fraværsprocenten/kurven i de enkelte centre er knækket, kurven nedadgående og ved udgangen af 15 ligger vi på max 7%. 5/11

84 Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering - Element og emne i MUS Fysiske rammer - Omklædningsfaciliteter, renovering af kælderen på Vinkelvejscentret samt fokus på hjemlighed i hele centret På kant og forkant. - Vi er nysgerrige og udfordrende, og tør tage chancer vi siger altid ja, og - Vi er nytænkende Hver medarbejder fremkommer med mindst fem ideer til udvikling/forandring målt igennem MUS og postkasse. Rekruttering af medarbejdere beslutning på SOSU området betyder, at vi permanet har fokus på behov for ændret personalesammensætning følges tæt på MED Trivsels- og APV undersøgelse 15 afspejler tilfredshed og ordentlige vilkår Opmærksomhed i daglig drift samt MUS 14 og 15 alle medarbejdere er kompetenceafklaret ved udgangen af 15 At vores aftale med politikerne efterleves på kvalificeret og fagligt niveau. Organisationstilpasning i midlertidig periode, okt. 13 juli Ledelsesteamet tilpasses og besluttes som permanent størrelse forår Implementering af kostmedarbejdere, som medio 15 virksomhedsoverdrages - Indsats for at arbejde med rummelighed og forskellighed ved hjælp af refleksion og værdi arbejdet relationel koordinering At vores Ledelsesteamet aftale med politikerne etableret efterleves på kvalificeret og fagligt ni og i drift på fuld bemanding. Kostorganisation etableret i CNV Struktur, organisering og planlægning - Grundplaner understøtter vores vilkår fagligt og økonomisk - Kørelister og ruter - Kompetencebase/organisations plan understøtter vores kendskab til og brug af forskellige funktioner Ressourcepersoners funktioner er tydeligt beskrevet og implementeret Udvikling af dagligt planlægningsredskab Ressourcepersoners roller og ansvar kvalificeres, bliver kendte og lever op til indholdet i funktionsbeskrivelserne Korrekt faglig tilstedeværelse i mængde og længde af medarbejdere til varetagelse af vores kerneopgave. Ressourcepersoner tager ansvar og vidensdeler med kollegaer 6/11

85 Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering placering og kompetencer (AMR, TR, ledelse, ressourcepersoner) Prioritering af ressourcer på tværs - Vi støtter op om hinanden og løfter visionen og delvisioner i fællesskab - Vi anvender alternative løsninger til løsning af udfordringer og opgaver med opmærksomhed på vores forskellighed At virksomhedens mission, værdier og vision er implementeret kendt og anvendt af 90% af alle medarbejdere. Ny midlertidig organisering relationel koordinering internt i CNV Kompetenceudvikling og vidensdeling videreudvikling af centerterapeut og centersygeplejerskefunktionen Effekt af struktur og organisering måles på faglighed og tilstedeværelse Forespørgsel og indhold i MUS. Gennemsigtighed - Vi præsenteres for mission, KERNEOPGAVEN, værdier og vision og visionskort i løbet af dagen - Vi kender aktiviteter og projekter såvel internt som eksternt i virksomheden (i det lille og det store fælleskab) At mindst 80% af alle medarbejdere angiver, at de er helt eller delvis enige i, at de kander mission målt via Trivselsmåling spørgsmålet Jef kender min arbejdsplads mål og værdier Udarbejdelse af årshjul Måles ved Trivselsundersøgelse 15 7/11

86 Aktivitetstal for området Herunder fremstilles udvalgte aktivitetstal for Centerområde NordVest. Normering Herunder samlet antal ansatte på Centerområde NordVest: Plejecentret Poghøj, Demensenheden Skovhøj, Plejecentret Møllegarden, Demensenheden Vinkelvejcentret og Ølgod Aktivitetscenter Stilling Antal ansatte Social- og sundhedsassistenter 57 Social- og sundhedshjælpere 77 Sygehjælpere 11 Hjemmehjælpere 3 Social- og sundhedspersonale, 7 ikke-uddannet Plejehjemsassistent 1 Beskæftigelsesvejledere 1 Stillinger i alt (aug. 2014) 157* *Hertil kommer et varierende antal elever fra Social- og sundhedsuddannelserne m.m. Sygefravær Gennemsnitligt fravær 2012 (maj-dec.): 6,14 % Gennemsnitligt fravær 2013: 6,32 % 8/11

87 Boliger Oversigt over gennemsnitligt antal boliger i Centerområde NordVest, belægning og belægningsprocent i 2012, 2013 og 1. halvår i halvår Faste boliger 132, Belægning - beboere 124,2 127,8 129,8 Belægningsprocent 93,8 96,1 97,6 Midlertidige boliger 10, Daghjemspladser Samlet antal daghjemspladser på Centerområde NordVest: - 30 daghjemspladser o 10 på Poghøj o 20 på Aktivitetscentret - 4 demensdaghjemspladser på Vinkelvej Frivillige Omtrentligt antal frivillige tilknyttet centerområdet er i alt ca. 111 (Møllegården 15, Skovhøj 10, Poghøj 20, Aktivitetscentret 45, Vinkelvej 21) Samlet plejetyngde for alle plejecentre 9/11

88 Bilag 2 Regnskab 2013 Indenfor Rammen Indenfor Rammen afregning Udenfor Rammen kr. I alt kr. 10/11

89 11/11

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra det konstituerende møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 5.2.1,

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 16:30-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Fælles-MED Social, Sundhed og Mødedato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3, Bytoften Fra medarbejdersiden: Arne Høivang Jensen, OAO/FOA,

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Sygeplejerske på døgnrehabilitering

Sygeplejerske på døgnrehabilitering Sygeplejerske på døgnrehabilitering Baggrund: Døgnrehabiliteringsafdelingen består i dag af 8 døgnrehabiliteringspladser, 8 midlertidige ophold, 1 døgnplads og 3 faste plejehjemspladser. Afdelingen afregnes

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Mødedato: Torsdag den 10. december 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Gitte Eskesen, Thorkild Sloth Pedersen, Nikolaj Dybdal

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Åbent referat til. Ældrerådet

Åbent referat til. Ældrerådet Åbent referat til Ældrerådet Mødedato: Fredag den 29. januar 2016 Mødetidspunkt: 9:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, Bytoften Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Anette Mandahl-

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Lone H. Pedersen, Keld

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015 Aftalestyring Dok# 145289-14 Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015 Varde Kommunes overordnede vision - Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:45 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuOmsorgstandpleje urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Omsorgstandpleje 1. Overordnede rammer 1. Formål Formålet med omsorgstandpleje er - gennem opsøgende, regelmæssige undersøgelser,

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget for Social og Sundhed Udvalget for Social og Sundhed Udvalget varetager opgaver indenfor områderne: Sundhedsfremme og forebyggelse Medfinansiering af sundhedsudgifter Genoptræning Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017 Varde kommune Demensstrategi 2013-2017 13/749 5686/13 Indholdsfortegnelse Demensstrategi 2013-2017... 2 Baggrund:... 2 Vision for demensstrategien i Varde Kommune... 3 Målgruppen:... 3 Vision:... 3 Demensstrategien

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2013 0 For yderligere information Økonomikonsulent Inga Schmidt

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 12. maj 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Lilian Bertelsen Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter:

Læs mere

Referat. til. Handicaprådet

Referat. til. Handicaprådet Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 16:00-18:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg Poul Rosendahl, Erik Buhl Nielsen, Ingvard Ladefoged,

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center Bøgely 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center Bøgely 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Center Bøgely 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme,

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale hos Det Danske Madhus Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

1. Behandling budget 2010

1. Behandling budget 2010 Generel beskrivelse består af de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter som betaling til Regionen for indlæggelser, den specialiserede genoptræning, sygesikringsydelser m.v. Området dækker også kommunens

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag).

Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag). Punkt 3. Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag). 2012-53540. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, Ældre- og Handicapudvalget godkender der etableres et rehabiliteringscenter

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Specialtandpleje 15.12.2015 Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne, der på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse (handicap)

Læs mere

Referat. Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ)

Referat. Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) 1 of 11 Referat Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) Ekstraordinært udvalgsmøde SÆ Onsdag den 18. november 2015 Kl. 13:00 Lindegården Skolevej 19, 8544 Mørke Medlemmer Ole Bollesen (A) Karen Østergaard

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering 2017-2020 Indledning Om 20 år vil antallet af 80-årige være fordoblet i Danmark. Bag den gode nyhed forventes også en stigning i antallet af år med

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Handleplan 2017 2018 Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Beskrivelse af indsats (Overordnet beskrivelse

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere