Referat. Stemmeberettigede i alt 36: 27 fremmødte andelshavere, + 10 medbragte fuldmagter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Stemmeberettigede i alt 36: 27 fremmødte andelshavere, + 10 medbragte fuldmagter."

Transkript

1 Referat. 1 Vallensbæk Strands Vandforsyning a.m.b.a., afholdt tirsdag den 28. maj 2013, kl. 19:00 ordinær generalforsamling, på Korsagergård 121, Vallensbæk. Til stede var: Formand Børge Ravn, (BR), kasserer Liselotte Pedersen, (LP) samt bestyrelsesmedlemmerne Mogens Sørensen, (MS), Knud Hansen, KH), og Bent Olsen, (BO) Stemmeberettigede i alt 36: 27 fremmødte andelshavere, + 10 medbragte fuldmagter. 1) BR, bød de fremmødte velkommen til den ordinære generalforsamling og foreslog på bestyrelsens vegne, Johnny Andersen, JA, valgt som dirigent. Der var ingen modkandidater så JA, blev valgt med samtlige fremmødtes stemmer. JA, takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen, efter hans mening, var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Der var ingen indvendinger herimod. Valg af 2 stemmetællere. Niels Slot og Niels E. Tulstrup blev foreslået, og modtog valget. JA, gav derefter ordet tilbage til BR, mhp., aflæggelse af beretning for BR oplyste, at beretningen de sidse 14 dage har ligget på vor hjemmeside. 2) BR s beretning: Vandspild: BR, indledte sin beretning med at konstatere, at der igen i årets løb er konstateret lækager på jordledninger, dvs. ledninger, som ligger på lodsejernes grund, fra skel til ejendommen. Der er et ikke ubetydeligt vandspild på de private jordledninger, (gamle utætte jern-ledninger), som er andelshavernes ansvar, at holde øje med og rapportere til vandforsyningen, hvis der er noget galt. En del af vandspildet skyldes dog nok frostsprængninger af rør og vandinstallationer hos forbrugerne. Vi arbejder fortsat på, at få vandspildet lokaliseret og nedbragt. Bestyrelsen har bestemt, at der skal betales for vandspildet jf., vedtægterne og leveringsregulativet, ligesom, der i nogle tilfælde gives påbud om etablering af målerbrønd på forbrugerens regning. Købevand: Vi har udpumpet mindre vand end i det foregående år, og så har vi i 2013 nedsat prisen på vand med kr. 2,50 pr. m3. Købevandet er for det meste brugt til at nedbringe flouridindholdet i nogle af vore boringer, hvor det, jf. lovkravet, max., må være 1,5 mg/l. Vi har dog en enkelt boring, hvor fluorid indholdet desværre er oppe på omkring 2,5 mg/l. Administration af Vandforsyningen: BR, forestår al administration, kontakt til andelshavere, leverandører, samarbejdspartnere, post mm. Der er ikke udgifter til husleje af nogen art, idet BR, selv lægger bolig/kontor til administration og til møder.

2 LP, forestår al faktuering, regnskaber rykkerskrivelse mv., fra sin egen bopæl ligeledes uden udgifter for vandforsyningen. De få dog begge betaling for deres arbejde, jf. årsregnskabet. 2 For at holde omkostningerne nede deltager samtlige medlemmer af bestyrelsen, hver især, med at gå rundt i deres tildelte område med måleraflæsningskort, som lægges i andelshavernes postkasser, ligesom de samme medlemmer efterfølgende går rundt i det tildelte område for at kontrolaflæse, såfremt andelsehaveren ikke selv, efter tidfristens udløb, har aflæst sin vandmåler. Denne fremgangsmåde har nedbragt antallet af kontrolaflæsninger en del, men der kan fortsat gøres noget for, at nedbringe tallet yderligere. Man skal her bemærke, at der efter hvert kontrolbesøg pålægges andelshaveren en extra udgift på kr. 360, jf. takstbladet. Bestyrelsesmedlemmerne modtager naturligvis betaling for denne kontrolaflæsning. Driften: BR, forestår den daglige ledelse/drift/tilsyn/døgnvagt/materialeindkøb/kontakt med håndværkere mm., for vandforsyningen. BR, modtager betaling for dette arbejde, jf. årsopgørelsen. Materialer/arbejdsløn: Udskiftning af vandmålere/udfindelse af stophaner, renovering af ventiler, som kan genbruges, foretages af KH, som har påtaget sig dette ansvar for en brøkdel af udgifterne til en normal håndværkers aflønning. Grund: BR oplyser, at Vejlegårdsvej 28, var blevet solgt, men køberen sprang fra til sidst efter, at han havde underskrevet købsaftalen, men inden 14 dages fortrydelsesrettens udløb. Grunden var annonceret, som købt som beset med hus, træer mm., som forefandtes på grunden. Køberen opstillede derefter yderligere krav til vandforsyningen, bl.a., om yderligere nedsættelse af købsprisen og om, at der også skulle piloteres på grunden, såfremt han ville købe grunden. Dette ville bestyrelsen ikke gå med til. Bestyrelsen besluttede derefte, at afbryde salget og tage grunden af markedet indtil videre. Efterfølgende besluttede bestyrelsen at gøre grunden mere atraktiv for en evt. køber, ved selv at rydde op på grunden, fjerne vandværkshuset og forbrugstankene, som ikke har været i brug i mange år. Disse foranstaltninger medførte dog en del extra udgifter, ud over de udgifter, som var aftalt med entrepenøren. Bl.a., var der store problemer med hus, sokkel og forbrugstankene, som var kraftigt armeret. Der blev bortkørt ca. 553 tons nedbrydningmateriale, heraf ca. 8 tons jern. Nedbrydningen afstedkom et stort hul, som skulle dækkes til med omkring 1000 tons sandfyld. Salg af grunden vil medføre betaling af 25% moms, som skal betales af vandforsyningen. Vandindvinding/boringer mv: BR, nævnte, at vore boringer er nedslidte, så det er nødvendigt, at få etableret ny(e) boring(er), hvis vi skal opretholde egen vandindvinding. Der er løbende udskiftninger for at holde disse boringer vedlige. Den ældste brønd er fra Vi pt. har indvindingstilladelse til 160,000 m3 vand pr. år., men har nu ansøgt om indvindingstilladelse til op til m3 pr. år, som nu er under behandling hos Vandmyndigheden. Vi har pt. 5 aktive boringer, incl., den nye boring nord for sportspladsen ved Egholmskolen som blev startet op ultimo Det er en ca. 60 m dyb boring, som giver masser af vand, men desværre viser den sig, at have et meget højt fluoridindhold på 2,5 mg/l

3 3 Bestyrelsen har fået tilladelse af en grundejer på Toftevej, Vallensbæk Landsby, til at anlægge en vandboring/vandindvinding på stedet. Den 7. feb. 2011, har vi ansøgt Vandmyndigheden om tilladelse til, at foretage vandboring for at konstatere vandmængder og kvalitet, og for derefter, at vurdere anlæggelse af en permanent vandboring. Boringen, har givet rigeligt med godt vand og i en god kvalitet, med et flouridindhold på under 0,5 mg/l. Hvis vi får den indvindingstilladelse, som vi nu har ansøgt om, slipper vi for, at skulle indkøbe vand. Etablering og drift kan vi hurtigt få på plads - pengene har vi til det. Når tilladelsen kommer, er vi klar til at gå i gang. Vandindvindingen fra stedet vil dog kræve en ca. 2,3 km lang råvandsledning frem til boldbanen ved Egholmskolen. Der foreligger tilladelse fra Vallensbæk kommune, hvor hovedparten af råvandsledningen skal ligge, til at gennemføre projektet. Vandforsyningen har søgt om etablering af en indvendig (A)-boring)) med ret til indvinding af m3 vand årligt. Der har været foretaget en høringsfase fra Vandmyndighedens side, omkring boringen på Toftevej. I den anledning er der indkommet 2 indsigelser fra private grundejere med private brønde, en på Toftevej og en på Vejlegårdsvej, mod boringen. Vandforsyningen har kun konstateret et mindre fald i vandspeglet i brøndene, der ikke skulle kunne få nogen negativ indflydelse på vandforsyningens indvindingstilladelse. Ledningsnet, distriktsbrønde, (kvartermålerbrønde), mv: BR oplyste, at der ikke i indeværende periode var foretaget fornyelse af nogen forsyningsledninger. Derimod var der blevet udskiftet uvirksomme skydeventiler, så vi kan får en bedre kontrol af vor vandforsyning og mulighed for bedre og mere områdebestemt lukning af vandstrømmene i forbindelse med lækage og reparationer. Der forestår endnu en del arbejder før alle skydeventiler er fuldt funktionsdygtige. Vandmålere: BR oplyste endvidere, at han ikke ville undlade, at nævne, at ikke alle vandmålere var placeret på en lige hensigtsmæssig måde eller efter reglerne, idet vi ved kontrolbesøg har kunnet konstateret, at de var placeret de mærkeligste steder. Vandmålerne var mange gange gemt bag skabe og døre eller under div. effekter, borde skabe, i husene. Nogle gange på så svært tilgængelige steder, så selv andelshaveren har opgivet, at aflæse vandmåleren. Vandmålerne skiftes mindst én gang hvert, 6 år, jf., Sikringsstyrelsens bestemmelser for udskiftning af vandmålere. Forsyningsområdet er inddelt i 7 distriktet, og distriktsmålerbrøndene er nu forsynet md elektroniske flowmålere med trådløse sendere, som rapporterer til vandværkets SRO-anlæg, så det er muligt at konstatere lækager indenfor en kort afstand af lækagen. Kontrol af udpumpede vand-mængder i de enkelte distrikter giver mulighed for tidligt, at kunne konstatere lokalt vandspild.

4 Lækagesøgning har i år været besværliggjort grundet vejrliget, hvor dæksler/brønde var frosset til i vinterens løb, så de har været umulige t få op. Andelshaverne bør være opmærksomme på, at ventiler/haner kan lukke for vandet, ligesom det forventes, at rørledninger er i en sådan stand, at de kan holde til, at der arbejdes på dem, ikke mindst stophanen, som er grundejerens ansvar, hvis den er placeret inden for skel. Stophaner: Alle stophaner, på nær et par stykker, og målerbrønde er nu registreret via GPS, og lagt ind i vandforsyningens digitale ledningskort, som kan ses på vor hjemmeside, under menuen - drift. Vandværket: BR, forklarede, at vandværket nu var ved at være i en rigtig god stand, men at der var et problem mht., vand i vægge og betonfundament, så der kunne sive vand ind gennem dem. Der er nu lagt dræn i jorden udvendigt, og der er sat affugtere op, for at tørre bygningen, så der på et tidspunkt vil være os muligt, at få tætnet væggene og efterfølgende malet indvendigt. Yderligere foranstaltninger, reparationer vil ikke blive foretaget før vi ved, om vi får indvindingstilladelse, da vi ikke i år har haft de store reparationer på vandværket. Der er foretaget den nødvendige service, udfærdiget servicerapport, som tydeligt viser, at vandværket er i god stand. Forsikring mod udefra kommende skader på vandværket og på vore installationer er blevet optimeret mod bl.a., lynnedslag mv., for at opnå den højeste sikkerhed så vor forsikringspræmie er blevet blevet den laveste mulige. BR, oplyste forsamlingen om, at de kan læse alle vore referater fra bestyrelsesmøder samt årsrapporter og revisionsprotokoller mv., på vor hjemmeside, BR, afsluttede derefter sin beretning, og gav ordet videre til JA. JA, overgav derefter spørgsmålet, om formandens beretning, til afstemning i forsamlingen. Fra en unavngiven andelshaver, blev der forespurgt om alvoren i utætheden på vandværkets mure, og hvad der kan gøres. BR, forklarede, at vi fortsat må vente til de bliver så tørre, så vi kan undgå at få større fugtskader end nødvendigt, og så at vi kan få udbedret dem, vi har, og få dem malet indvendigt. Niels Sloth, Broksøvej, henledte forsamlingens opmærksomhed på et forslag på generalforsamlingen i Vandværket i aug. 2012, hvor der var fremsendt et forslag om principbeslutning mht., fusion med Vallensbæk kommunes Vandforsyning, Vallensbæk Vandforsyning A/S, og spurgte til, resultatet. Han efterlyste svar på spørgsmålet. BR oplyste, at på sidste generalforsamling var der en andelshaver forespurgte om bestyrelsen havde foretaget en vurdering af fusion med anden vandforsyning (HOFOR) kontra fortsat egen drift af VSVF, men der var ikke fremsat/vedtaget forslag på generalforsamlingen omkring det frembragte emne. Vedkommende andelshaver fik også svar på dette ved sidste generalforsamling, idet bestyrelsen forinden har foretaget overvejelser om fortsat drift kontra fusion/overdragelse af Vallensbæk Strands Vandforsyning til en anden vandforsyning. Det er bestyrelsen opfattelse, at vi er bedst tjent med en fortsat drift af vor egen Vandforsyningen, idet giver os stor indflydelse på drift, vandkvaliteten og pris. 4

5 Niels Sloth efterlyste også bestyrelsens honorar, som han ikke fandt nævnt i beretningen, uagtet dette var bestemt på sidste generalforsamling. Niels Erik Tulstrup oplyste, at oplysningen af bestyrelsens honorar generel er oplyst i regnskabet, og at det er ved fremsættelse af forslag om ændringer i bestyrelsens honorar, at det i forslaget skal oplyses, hvad det pt. er størrelsen af gældende honorar (se vedtægterne sidste afsnit). BR henviste til Niels Erik Tulstrups svar. JA, konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål fra forsamlingen, hvorefter han satte BR s beretning til afstemning. Formandens beretning blev godkendt med samtlige fremmødtes stemmer. 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab: LP, fremviste og kommenterede det reviderede regnskab. Resultatopgørelsen blev gennemgået. LP fremhævede, bl.a., at et vandspild på over 10 %, hos os 11,59 %, koster os rigtigt mange penge. LP, afslutter sin genemgang af resultatopgørelsen. JA overgav derefter spørgsmålet om, LP s fremlæggelse af det reviderede regnskab, til afstemning i forsamlingen. Niels Sloth, har spørgsmål til resultatopgørelsens punkt Teknisk drift. Han bliver henvist til regnskabets note 3, hvor der er detaljeret forklaring/opsplitning af posten "teknisk drift". Fremlæggelse af det reviderede regnskab blev godkendt med samtlige fremmødtes stemmer. 4) Budget for indeværende år og næstkommende år fremlægges: LP, forelægger, forklarer og gennemgår budgetterne. Eva Sørensen, Gl. Køge Landevej, om udgifterne til den projekterede boring på Toftevej er indregnet i tidligere og nuværende budget? LP oplyste, at dele af omkostninger er. JA, afbryder kl. 19:05 generalforsamlingen for at forsamlingen kan fouragere og strække benene. Mødet fortsætter kl. 19:35. Generalforsamligen genoptages. 5) Indkomne forslag: Der er ikke indkommet nogen forslag. 6) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen: 6-1: LP er villig til genvalg. Genvalgt med samtlige fremmødtes stemmer. 6-2: Medlem til bestyrelsen KH er villig til genvalg. Genvalgt med samtlige fremmødtes stemmer. 5

6 6

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012.

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vandmængder er som anført i skemaet for indvinding/egen produktion, køb af vand, udpumpet total

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Information til vandværkets forbrugere

Information til vandværkets forbrugere Hold øje med din måler også den trådløse måler Selv om vandværket selv aflæser målerne, så er ansvaret for vandforbruget stadig medlemmets. Det er derfor stadig en god idé regelmæssigt at aflæse sin måler

Læs mere

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden Granly Vandværk a.m.b.a. Mødereferat fra ordinær generalforsamling Dato/tid: 15. april 2013 kl. 18.00 Sted: Vejgaardhallen, Aalborg Deltagere: Palle Frank (PF) John Olesen (JO) Thomas Puggaard (TP) Niels

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, onsdag, den 18. juni 2014 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, onsdag, den 18. juni 2014 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, onsdag, den 18. juni 2014 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Onsdag den 10. april 2013 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 22 stemmeberettigede, 1 ægtefælle og revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Den store deltagelse er igen med til at sætte Klitmøller på kortet sammen med Cold Hawaii og begge dele har jo noget med vand at gøre.

Den store deltagelse er igen med til at sætte Klitmøller på kortet sammen med Cold Hawaii og begge dele har jo noget med vand at gøre. Klitmøller Vandværk - Generalforsamling 2013 12. marts 2o13 Velkomst v/formand Søren Konradsen På bestyrelsens vegne er det mig en glæde at byde velkommen til årets generalforsamling. Vi er igen i år Vandvittig

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 1. Valg af dirigent Formanden Jens Sørensen (JS) bød velkommen. Herefter ifølge vedtægterne, valg af dirigent: Jørgen Herholdt

Læs mere

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012.

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Der var 30 fremmødte heraf 22 stemmeberettigede. Den udsendte dagsorden blev fulgt. Punkt 1. Valg af dirigent. Kurt Christiansen

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. juni 2013 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. juni 2013 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. juni 2013 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag, den 27. februar 2012, kl. 19.30, på Marina Fiskenæs i Gråsten, med følgende dagsorden

Referat fra ordinær generalforsamling mandag, den 27. februar 2012, kl. 19.30, på Marina Fiskenæs i Gråsten, med følgende dagsorden Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a. Referat fra ordinær generalforsamling mandag, den 27. februar 2012, kl. 19.30, på Marina Fiskenæs i Gråsten, med følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og protokolfører.

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

HASMARK STRAND 50. ÅRGANG. JULI 2005 ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING

HASMARK STRAND 50. ÅRGANG. JULI 2005 ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK STRAND 50. ÅRGANG. JULI 2005 ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING 2 HASMARK STRAND Bestyrelsen 2005 Allan Peterhänsel, Formand John Barrett, Kasserer Hans J. N. Andersen, Næstformand

Læs mere

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Generalforsamling den 8. august 2012 kl. 19.00.på Norsminde Gl. Kro. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus Referat af ordinær generalforsamling Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30 i Karleby Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2011/2012 3. Forelæggelse af regnskab for 2011

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere