OM BEVISER. Poul Printz

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OM BEVISER. Poul Printz"

Transkript

1 OM BEVISER Poul Printz Enhver, der har stiftet bekendtskab med matematik selv å et relativt beskedent niveau, er klar over, at matematiske beviser udgør et meget væsentligt element af matematikken. De ogaver, man træffer å alle trin af matematikundervisningen, kan stort set inddeles i to kategorier: bevisogaver og beregningsogaver. I de første ofordres man til - ud fra visse forudsætninger - at bevise en åstand om en geometrisk figur, en talmængde, en funktion eller en anden matematisk begrebsdannelse. I de andre skal man foretage en beregning, der f.eks. resulterer i en talværdi, men også her indgår der rinciielt et bevis - nemlig et bevis for, at det fundne resultat er korrekt og udtømmende. Beviser indtager altså en helt central lads i matematikken. 1 Hvad er et matematisk bevis Der er mange andre end matematikere, der taler om beviser. Politiet kan have beviser for, at en bestemt erson har begået en forbrydelse. Klimatologer kan hævde at have leveret et bevis for, at freongasser er i færd med at nedbryde luftens ozonlag. Medicinske forskere kan bevise, at AIDSviruset har sin orindelse i Afrika, og sociologer kan bevise, at der er en sammenhæng mellem socialt miljø og antallet af forbrydelser. Men alle disse beviser adskiller sig afgørende fra matematikkens beviser. Først og fremmest kan man aldrig føle sig absolut sikker å de ovennævnte tyer af beviser, men må slå sig til tåls med forskellige grader af sandsynlighed for deres rigtighed. Et matematisk bevis er en række overbevisende argumenter, der ud fra nøje definerede forudsætninger fører frem til rigtigheden af et bestemt udsagn. Hvis man fuldt ud forstår og acceterer de logiske rincier, der indgår i beviset, vil man aldrig være i tvivl om den absolutte sandhed af det beviste. I det følgende vil der blive givet er række eksemler å matematiske beviser med fremhævelse af en række vigtige bevismetoder og -teknikker. Det direkte bevis Et bevis vil oftest formuleres således. Bevis, at for det eller det gælder dette eller hint. Eller med en lidt andet formulering: Hvis noget er sandt, så er noget 1

2 andet også sandt. En sætning af formen Hvis A, så B, hvor A og B er to udsagn, kaldes en imlikation. For at vise dens rigtighed skal man godtgøre, at i alle tilfælde, hvor A er sand, da er B det også. Derimod kræves der ingen redegørelse for, hvad der sker, når A er falsk. Eksemel.1. Den retvinklede trekant XY Z med sidelængder x, y og z har arealet 1 4 z, hvor z er trekantens hyotenuse. Bevis, at trekantens øvrige vinkler er 45. Her er udsagnene A og B åbenbart: A: Trekanten er retvinklet, og dens areal er 1 4 z (z er hyotenusen) og B: X = Y = 45. For at føre et bevis af denne art, vil det oftest være hensigtsmæssigt at analysere begge udsagnene A og B. Vi ved, at hvis trekanten er ligebenet - altså x = y - så er vinklerne X og Y begge 45. Vi kan derfor gennemføre beviset ved at godtgøre, at x = y eller, hvad der er det samme, at x y = 0. Det er en vigtig omskrivning af roblemet, for ud fra olysningerne om trekanten kan vi sige noget om længden af x og y. Da trekanten er retvinklet, kan arealet T udtrykkes ved 1 xy, og desuden gælder Pythagoras, så x + y = z. Heraf fås imidlertid ved brug af olysningen T = 1 4 z, at Den sidste ligning kan omskrives til T = 1 4 z = 1 4 (x + y ) = 1 xy. x + y = xy eller (x y) = 0 hvoraf vi endelig slutter, at x = y. Bemærk, at vi ved denne tilbage frem slutningsmåde har arbejdet som tunnelbyggere, der starter fra hver sin side om at mødes. I bevissituationen kan man beskrive rocessen således: Analysér udsagnet B og find ud fra analysen et nyt udsagn B 1 med den egenskab, at hvis B 1 er sand, så er B det også. Gå eventuelt videre til B, B 3, osv. Afvekslende analyseres udsagnet A, og man kan finde et udsagn A 1, der følger af A og dernæst eventuelt udsagn A, A 3 osv., til de to slutningskæder mødes i et fælles udsagn. Hvor lange de to slutningskæder bliver, afhænger naturligvis af roblemet, men også af den bevisvej, man vælger at følge, og der kan ofte være valg mellem forskellige muligheder. Når de to slutningskæder mødes, er det væsentlige arbejde overstået, men det egentlige bevis består i åvisning af en matematisk slutningskæde og matematikere foretrækker den kortest mulige der fører fra A til B. I matematiske værker og i facitlister til ogavesamlinger ræsenteres dette færdige arbejde, og det kan komme til at tage sig mirakuløst ud. Derved kan sådanne fremstillinger

3 komme til at skræmme læsere med en sirende interesse for matematiske roblemer bort. Og det er synd. For de orindelige løsere af ogaverne har ofte haft de samme roblemer med dem, som begynderen nu står over for, og de færdige løsninger afslører ikke den arbejdsroces, der ligger bag. Og det er denne roces med overvinding af roblemer, der gør det sændende og indsigtsgivende at beskæftige sig med matematikogaver. Eksemel 1 fortsat. Ovenfor indså vi, at vi kunne gennemføre beviset. I sin færdige form vil det f.eks. kunne se således ud: Da trekanten er retvinklet, er x + y = z. Tillige er trekantens areal T givet ved T = 1 xy = 1 4 z, hvoraf xy = z. Heraf følger, at x + y = xy eller (x y) = 0 eller x = y. Derfor er trekanten ligebenet og vinklerne ved grundlinjen lige store. Beviset kan naturligvis udformes mere eller mindre kortfattet afhængigt af det ublikum, man skriver for. For at kunne gennemføre et bevis må man have en vis matematisk baggrundsviden. I eksemel 1 må man således kende den ythagoræiske læresætning, formlen for arealet af en retvinklet trekant, og man må kunne foretage nogle simle algebraiske omskrivninger. Desuden må man kende sætningen, at i en ligebenet trekant er vinklerne ved grundlinjen lige store. Det er klart, at jo mere omfattende ens matematiske viden er, og jo mere ofindsomt man er i stand til at kombinere dens enkelte elementer, jo bedre er man i stand til at føre matematiske beviser. Eksemel.. Bevis, at i en vilkårlig trekant ABC gælder uligheden m a + m b + m c > 3 (a + b + c), 4 hvor m a, m b og m c er medianernes længder, og a, b og c er sidelængderne. Udsagnet A udsiger her blot, at unkterne A, B og C danner en trekant. Vi må derfor benytte vor viden om trekanters sider og medianer. I trekanter gælder nogle simle uligheder om sidelængderne kaldet trekantsulighederne. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at betragte assende trekanter, hvori medianerne indgår. Betragter vi trekant ACM, hvor M er midtunktet af linjestykket BC, fås: m a + a > b Vi må kunne udlede ganske lignende udtryk for m b og m c : m b + b > c m c + c > a 3

4 Adderer vi disse uligheder, får vi m a + m b + m c > 1 (a + b + c) Det er en ulighed, der minder om det ønskede. Men det er ikke godt nok. Vi har kun fået vist, at medianernes sum er større end den halve omkreds. Den skulle vises at være større end tre fjerdedele af omkredsen. Der må åbenbart inddrages mere viden om medianerne. Vi kan skæve til, at der fremkommer en ulighed, hvori tallet 3 indgår. En kendt sætning siger, at medianerne i en trekant deler hinanden i forholdet til 1. Betragter vi AOC, hvor O er medianernes skæringsunkt, er AO = 3 m a og CO = 3 m c, så det gælder, at 3 m a + 3 m c > b Ved at betragte COB og BOA fås å samme måde 3 m b + 3 m c > a 3 m a + 3 m b > c Ved addition af disse uligheder fås 4 3 (m a + m b + m c ) > a + b + c og dermed den forlangte ulighed. Øvelse.3. Bevis uligheden m a + m b + m c < a + b + c. (Vink: Bestem assende trekanter, hvori to af siderne indgår.) 3 Det indirekte bevis Ikke sjældent kan det være vanskeligt eller uoverskueligt at gennemføre et direkte bevis for en sætning å formen: Hvis A så B. Man bør så overveje, om det er bekvemmere at gennemføre et indirekte bevis Eksemel 3.1. Bevis, at hvis n 1 er et rimtal, så er n et rimtal. Umiddelbart er det ikke let at se, hvordan man skal gennemføre et direkte bevis. Vi antager derfor omvendt, at n ikke er et rimtal, altså n er et sammensat tal, så vi kan skrive n = n 1 n. Så er imidlertid n 1 = n1n 1 = ( n1 ) n 1. Men ( n1 ) n 1 er delelig med n1 1, så n 1 er et sammensat tal. Vi ser altså, at antagelsen af, at n er sammensat, fører til, at n 1 er sammensat. Så må vi omvendt kunne slutte, at hvis n 1 er et rimtal, så er også n et rimtal. Eksemel 3 viser et indirekte bevis. I stedet for at vise sætningen: Hvis A så B eller udtrykt ved imlikationsil A B, vises i stedet: Hvis B ikke gælder, så gælder A heller ikke, eller imlikationen nonb nona. Ofte udtrykker man det således, at man går ud fra, at B ikke gælder, og ved logiske slutninger når man frem til en modstrid med, at A er gyldig. 4

5 Eksemel 3.. Bevis, at brøken 1n+4 14n+3, hvor n er et naturligt tal, ikke kan forkortes for nogen værdi af n. Lad os antage, at brøken kan forkortes for en asssende værdi af n. Så vil brøken (1n + 4) 3(14n + 3) = 4n + 8 4n + 9 også kunne forkortes. I den fremkomne brøk er tælleren imidlertid neto én mindre end nævneren, og den kan derfor ikke forkortes. Dermed er vi nået til en modstrid, og vi indser, at den orindelige brøk ikke kan forkortes. Øvelse 3.3. Vi antager, at n er et helt ositivt tal (et naturligt tal). Bevis under denne forudsætning, at hvis n er lige, så er n også lige. Kan beviset gennemføres, hvis vi stryger forudsætningen om, at n er et naturligt tal? Øvelse 3.4. I en by kan man komme med bus fra A til B, men man kan ikke komme med bus fra A til C. Bevis, at man ikke kan komme med bus fra B til C. Øvelse 3.5. Vis, at hvis n kan deles med 3 (hvor n er et naturligt tal), så er n deleligt med 3. Vink: Et tal, der ikke er deleligt med 3 kan skrives som enten 3m + 1 eller 3m 1. Øvelse 3.6. Bevis, at ligningen x y = ikke har heltallige løsninger. Det indirekte bevis er overordentlig meget anvendt i matematik. Mange af matematikkens store sætninger bevises indirekte. Det gælder således Euklids berømte bevis for, at der er uendelig mange rimtal, og Cantors bevis for, at reelle tal ikke er tællelige, der begge er medtaget i de fleste elementære lærebøger. Vi vil her give et bevis for en berømt sætning, som normalt ikke ses i sådanne bøger. Sætning 3.7 (Aritmetikkens fundamentalsætning). Ethvert helt tal kan å én og kun én måde oløses i rimfaktorer. Bevis. For de fleste uden dybere indsigt i matematikken lyder sætningen ret indlysende, og det er også rigtigt for første del af den. Det er let at vise, at et tal kan oløses i rimfaktorer, altså kan skrives n = r, hvor 1,,..., r er ikke nødvendigvis forskellige rimtal. Vi ræsonnerer således: Hvis n selv er et rimtal, er sagen klar. Hvis n ikke er et rimtal, findes der rimtal, der går o i n. Det kan højst være endelig mange, da intet tal større end n kan gå o i n. Vi betegner det mindste rimtal, der går o i n med 1. Så er n = 1 m 1. På denne måde fortsættes til vi har n = r, og vi så endda har onået, at erne otræder efter størrelse. 5

6 Eksemel 3.8. Denne oløsning vil f.eks. for tallet 100 foregå således: 100 = 1050 = 55 = = = Det kan se ud, som om vi samtidig har fået bevist den anden del af hovedsætningen, at denne oløsning (naturligvis å nær faktorernes rækkefølge) kun kan foregå å én måde. Vi har fået rimfaktorerne frem i rækkefølge. Så simelt er det imidlertid ikke. For at belyse dette nærmere vil vi betragte alle hele tal, der kan skrives å formen 3n + 1, dvs tallene 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19,, 5, 8,... eller med andre ord de tal, der giver resten 1 ved division med 3. Vi tænker os, at vi kun kender disse tal og ikke har kendskab til de mellemliggende tal af den naturlige talfølge. Så vil vi kalde alle de tal i rækken, som ikke er delelige med andre tal end 1 og tallet selv, for rimtal, mens de resterende tal er sammensatte. Efter denne definition er tallene 4, 7, 10, 13, 19,, 5 osv. rimtal, mens 16, 8, 40, 49 osv. er sammensatte. Vi kan nu å samme måde som ovenfor bevise, at rimtalsoløsning er mulig blandt disse tal. Betragt f.eks. tallet 100. Det mindste tal, der går o, er tallet 4, så 100 = 4 5 er en rimtalsoløsning. Men vi kan også oløse 100 = Tallet 100 har altså to forskellige rimtalsoløsninger, og der er intet i beviset ovenfor, der garanterer, at noget sådant ikke også er muligt blandt de naturlige tal. Eksemel 3.8 viser, at man meget let snydes af lausible argumenter. Vi kan åbenbart ikke uden videre tillade os at sige, at når vi for et naturligt tal finder rimfaktorerne 1,, 3 osv. i rækkefølge nede fra, så har vi fundet samtlige rimfaktorer. For at ræsentere et bevis må der altså inddrages egenskaber ved de naturlige tal, som talrækken 1, 4, 7, 10,... ikke besidder. Vi vil give et bevis for rimtalsoløsningens entydighed. Beviset føres indirekte. Vi tænker os altså, at der findes tal med to forskellige rimtalsoløsninger. Findes der sådanne tal, må der også være et mindste sådant tal. Lad det være tallet a, hvor altså a = r = q 1 q q 3... q m, og alle tallene 1,, 3,..., r, q 1, q, q 3,..., q m er rimtal. Vi kan nu slutte, at alle erne er forskellige fra alle q erne, for ellers kunne vi forkorte den fælles faktor bort og dermed finde et mindre tal end a med to rimtalsoløsninger. Vi tænker os erne og q erne ostillet efter størrelse, og vi tænker os, at 1 < q 1. Så er 1 det mindste rimtal, der fremkommer i de to rimfaktoroløsninger. Dividerer vi 1 o i q 1, q, q 3,..., q m, fås en række divisionsligninger med rest q 1 = s r 1, q = s 1 + r,, q m = s m 1 + r m. Her er alle r erne mindre end 1. Multilicerer vi de fremkomne ligninger, får vi a = q 1 q q 3 q m = (s r 1 )(s 1 + r ) (s m 1 + r m ) = 1 3 r. 6

7 Ganges arentserne ud, fås en række led, der alle indeholder 1, ånær leddet r 1 r r 3 r m. Samles disse led til leddet 1 S har vi eller a = r 1 r r 3 r m + 1 S = 1 3 r R = r 1 r r 3 r m = 1 ( 3 r S) Tallet R er mindre end a. Oløser vi r erne i rimfaktorer, kan ingen af disse være 1, da alle r er er mindre end 1. I 1 ( 3 r S) fremkommer imidlertid 1 som faktor. Dermed har vi bevist, at tallet R har to forskellige rimtalsoløsninger, og det er i modstrid med, at a var det mindste tal med denne egenskab. Øvelse 3.9. Overvej å hvilket unkt argumenterne i beviset ovenfor for rimtalsoløsningens entydighed svigter for talmængden 1, 4, 7, 10,... 4 Induktion For nylig blev der sat verdensrekord i dominobrikvæltning, og rekordsætteren sikrede sig en lads i Guiness rekordbog. Han havde stillet i tusindvis af dominobrikker å højkant og omhyggeligt sørget for, at det for hver eneste brik gjaldt, at hvis den væltede, så væltede dens nabo også. Da alle brikker efter flere dages arbejde var stillet o, væltede han den første brik, og efter 13 minutters forløb var alle brikker væltet. En række dominobrikker, der vælter, illustrerer udmærket grundideen i det matematiske induktionsbevis. Kun behøver matematikere ikke som dominosilleren at nøjes med et et endeligt antal brikker. Eksemel 4.1. Bevis, at for ethvert helt ositivt tal gælder formlen n (n 1) = 1 n(n + 1)(4n 1) 6 Beviset skal føres for alle n - altså for uendelig mange værdier - og det lyder jo ret uoverkommeligt. Men vi kan jo røve for nogle værdier og se, om det lyder rimeligt. For n = 1 har vi 1 1 = 1 = = 1 For n = har vi = 7 = = 7 For n = 3 har vi = = = Formlen asser altså i begyndelsen, men der er jo langt til uendelig, så det er åbenbart uoverkommeligt at røve alle værdier af. Man kan imidlertid nå til et almengyldigt bevis ved at gennemføre et bevis for det n te skridt. Det forløber således: Vi antager, at formlen er gyldig for n =, dvs ( 1) = 1 ( + 1)(4 1). 6 7

8 For n = + 1 gælder da ( 1) + ( + 1)(( + 1) 1) = 1 6 ( + 1)(4 1) + ( + 1)(( + 1) 1) = 1 6 ( + 1)( ) = 1 6 ( + 1)( + )(4 + 3) = 1 ( + 1)( + )(4( + 1) 1) 6 Det sidste er imidlertid formlen, vi ønsker at bevise, for n = + 1. Formlen gælder altså for n = + 1, hvis den gælder for n =. Dermed er induktionsskridtet udført og formlens almengyldighed bevist. Et induktionsbevis består altså af to dele: Man beviser, at formlen gælder i begyndelsen. Dernæst beviser man, at når den gælder for en tilfældig værdi, så gælder den altid for den næste værdi. Ganske som ved analogien med dominobrikkerne har man dermed sikret sig, at den gælder for alle værdier. Eksemel 4.. Man vil måske være tilbøjelig til uden bevis at tro å gyldigheden af en sætning, hvis den gælder for et stort antal n, men man kan naturligvis aldrig føle sig sikker. Matematikeren Goldbach fremsatte i 175 den hyotese, at ethvert ulige tal større end 1 kan skrives som en sum af et rimtal og gange et kvadrat tal, altså n = + a. Han kunne ikke bevise det, men det stemte så højt o i talrækken, han orkede at røve efter. Det viser sig, at antagelsen holder for ulige tal o til For 5777 gælder den imidlertid ikke, hvad man relativt let kan afgøre selv, da man kan afrøve kvadrattallene o til 53. Det viser sig imidlertid, at 5777 og 5993 er de eneste undtagelser fra reglen o til I 1919 fremsatte matematikeren Polya en anden formodning. Når man oløser et tal i rimfaktorer - f.eks. 84 = er der enten et lige antal faktorer eller et ulige antal. Når man røver talrækken nedefra, odager man, at der hele tiden er flest tal med et ulige antal rimfaktorer, og Polya fremsatte den formodning, at dette ville gælde vilkårligt højt o i talrækken. I 1960 lykkedes det ved forenet brug af avanceret talteori og store comutere at vise, at af tallene o til har ræcis halvdelen et lige antal rimfaktorer, så Polyas formodning er altså forkert. Eksemel 4.3. En følge af ositve hele tal a 1, a,, a n, er givet ved, at a 1 = 0, a = 6 og a n+ = a n+1 + a n. Vis, at det almindelige element a n kan udtrykkes ved formlen a n = n + ( 1) n. Dette vises ved induktion. I begyndelsen finder man, at a 1 = 1 + ( 1) 1 = 0 og a = + ( 1) = 6, så formlen asser der. Antages formlen at være rigtig for n = og n = + 1, 8

9 fås a + = a +1 + a = +1 + ( 1) +1 + ( + ( 1) ) = +1 + ( 1) +1 4 ( 1) +1 = + ( 1) +1 = + + ( 1) +. Hermed er induktionsskridtet gennemført; formlen er altså rigtig for n = +, hvis den er rigtig for n = og n = + 1. Da den tillige er rigtig for n = 1 og n =, er den gyldig for alle n. Øvelse 4.4. Formlen a n+ = a n+1 +a n siges at bestemme følgen a 1, a,, a n, ved rekursion. Et eksemel af lignende art er den berømte Fibonaccifølge, der dukker o mange steder i matematikken. Her er a 1 = a = 1 og a n+ = a n+1 + a n. Bevis ved induktion, at det almindelige led kan skrives a n = αr n + βs n, hvor r og s er rødderne i andengradsolynomiet x = 1 + x. Vis dernæst, at α = 5/5 og β = 5/5. Øvelse 4.5. Overvej, om følger givet ved en rekursionsformel af tyen a n+ = m 1 a n+1 + m a n, hvor m 1 og m er vilkårlige hele tal, altid har det almindelige led bestemt ved en formel af tyen αr n + βs n. Eksemel 4.6. Det er ved et induktionsbevis vigtigt, at man foruden induktionsskridtet sikrer sig gyldigheden i begyndelsen. Vi betragter formlen ( n ) n n! Vi antager, at formlen er gyldig for n og har derefter ( ) n+1 n + 1 = n + 1 ( ) n n + 1 = n + 1 ( n ) ( ) n n n + 1 n n + 1 n!(1 + 1 n )n = (n + 1)! 1 (1 + 1 n )n (n + 1)! hvor vi ved den sidste vurdering har benyttet, at for ethvert n er ( n) n, der let kan bevises ved differentialregning (eller binomialformlen) og kendes fra de fleste lærebøger. Induktionsskridtet lader sig altså gennemføre, men for n = 1, n = og n = 3 har vi, at ( ) 1 1 1! ; 1! ; ( ) 3 3 3! der alle er falske. Det samme gælder for n = 4 og n = 5. Det lover jo ikke godt, men for n = 6 har vi, at 3 6 = 79 > 6! = 70. 9

10 Sætningen gælder altså for n = 6, og vi har derfor bevist, at den gælder for alle n 6. Også for formlen (n/3) n n! kan man gennemføre induktionsskridtet, men alligevel er denne formel falsk for alle n. Eksemel 4.7. Vi vil med induktion bevise, at enhver tællelig mængde a 1, a,..., a n,... består af lige store tal. For n = 1 er der kun ét tal, så her er sætningen rigtig. Antag dernæst, at enhver talmængde å n = elementer består af lige store tal, så vi vil vise, at enhver talmængde med n = + 1 elementer også består af lige store tal. Vi betragter hertil illustrationen nedenfor: { }} { { }} { a 1 a... a a +1 og a 1 a a 3... a +1 Hver af de markerede mængder å elementer indeholder lige store tal ifølge induktionsantagelseen. Men disse mængder laer over hinanden, derfor må alle tallene være lige store. Dermed er induktionsskridtet gennemført og beviset tilendebragt. Resultatet er åbenlyst forkert, så der må være noget galt i ræsonnementet. Fejlen er, at man ikke har sikret sig, at induktionsargumentet gælder for hvert n. For skridtet fra n = 1 til n = gælder det ikke, da de to mængder i dette tilfælde ikke laer over hinanden. 1 1 {}}{ {}}{ a 1 a og a 1 Det svarer til, at den anden dominobrik ikke vælter, når den første gør det, og så nytter det naturligvis ikke noget, at alle de følgende ville vælte, hvis den foregående gjorde det. Hvis vi om en talmængde ved, at to vilkårlige af dens tal er lige store, kan vi derimod slutte, at alle tallene er lige store. En af talteoriens grundiller er den såkaldte Fermats lille sætning. Den siger, at for ethvert rimtal og for ethvert naturligt tal n er n n deleligt med. Med kendskab til binomialformlen kan vi bevise denne sætning ved induktion (den er ellers ikke nem at bevise uden nærmere kendskab til talteori). For n = 1 fås = 0, hvori selvfølgelig går o. Vi antager dernæst at n n er delelig med og betragter dernæst (n + 1) (n + 1). Ifølge binomialformlen er ( ) ( ) ( ) (n + 1) = n + n 1 + n + + n + 1, 1 1 hvor alle binomialkoefficienterne ( ( 1), ) (,..., 1) er delelige med. Vi kan derfor skrive (n + 1) = n f(n) hvor f(n) er et olynomium med heltallige koefficienter. Men dermed er a (n + 1) (n + 1) = n n + f(n). 10

11 Her går o i f(n) og ifølge induktionsantagelsen også i n n. Dermed er induktionsskridtet fuldført, og sætningen er bevist. Det er måske ikke klart, at vi i ovenstående bevis har benyttet, at er et rimtal. ( Det har vi imidlertid i bemærkningen om, at binomialkoefficienterne q) =! q! ( q)!, 0 < q <, alle er delelige med. Binomialkoefficienten! q! ( q)! er et helt tal, og er større end q. Derfor kan faktoren i tælleren ikke forkortes væk af nogen faktor i nævneren. Den må derfor indgå som faktor i binomialkoefficienten. Beviset kan således ikke bruges for et sammensat tal. F.eks. er ( ) 6 = 6! 4!! = 15 ikke delelig med 6. Øvelse 4.8. Vis ved induktion, at for alle naturlige tal n gælder a) 3 n+1 + n+ er delelig med 7 b) 3 n + 4 n+3 er delelig med 13. Øvelse 4.9. Vis, at for n > 1 gælder n < 1 n Øvelse Vis, at for ethvert naturligt tal n gælder n (n + 1) = n n + 1. Øvelse En talfølge er bestemt ved a 1 = og a n = a n 1 for n. Vis, at for n > 1 gælder 1 < a n < n 1. 11

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse ISBN 978-87-7066-498- Projekter: Kapitel 4 Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL. Henrik S. Hansen, version 1.5

SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL. Henrik S. Hansen, version 1.5 SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL Henrik S. Hansen, version 1.5 Indhold Tallenes udvikling... 2 De naturlige tal... 2 De hele tal... 2 De rationale tal... 3 De reelle tal... 3 De komplekse tal... 4 Indledning...

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Opspaltning i primfaktorer

Opspaltning i primfaktorer 1 Opspaltning i primfaktorer Et program som kan undersøge om et tal er et primtal, eller finde hvilke primtal det er sammensat af, er det allerførste program enhver talentusiast laver. For den tid jo er

Læs mere

Quaternioner blev første gang beskrevet

Quaternioner blev første gang beskrevet vise sig indirekte, i forandret form, som f.eks. neurotiske symptomer eller fejlhandlinger. Det ubevidste er imidlertid ikke bare en art skjult bevidsthed, men er knyttet til træk ved mennesket, der er

Læs mere

matematikhistorie og dynamisk geometri

matematikhistorie og dynamisk geometri Pythagoras matematikhistorie og dynamisk geometri med TI-Nspire Indholdsfortegnelse Øvelse 1: Hvem var Pythagoras?... 2 Pythagoras læresætning... 2 Geometrisk konstruktion af Pythagoræisk tripel... 3 Øvelse

Læs mere

Jørgen Ebert KOMPLEKSE TAL - en historisk og aksiomatisk introduktion -

Jørgen Ebert KOMPLEKSE TAL - en historisk og aksiomatisk introduktion - Til minde om min gode ven, kollega og forlægger Preben Frederiksen. Bogen må ikke ændres eller anvendes kommercielt. Venlig hilsen, Jørgen Ebert, marts 00 Jørgen Ebert KOMPLEKSE TAL - en historisk og aksiomatisk

Læs mere

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning enote 29 1 enote 29 Komplekse tal I denne enote introduceres og undersøges talmængden C, de komplekse tal. Da C betragtes som en udvidelse af R forudsætter enoten almindeligt kendskab til de reelle tal,

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og algebra 2+ preben bernitt brikkerne. Tal og algebra 2+ 1. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-35-0 2008 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006 Komplekse tal Preben Alsholm Juli 006 Talmængder og regneregler for tal. Talmængder Indenfor matematikken optræder der forskellige klasser af tal: Naturlige tal. N er mængden af naturlige tal, ; ; 3; 4;

Læs mere

SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik 1 Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse

SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik 1 Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse Afdeling for Matematik og Datalogi Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitetscenter MCMXCII Indhold

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen

Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen Hvad er tal?... 5 Indledning... 5 Emner - 1g... 6 Regning - tal og repræsentationer af tal... 6 Litteratur... 6 Potenstal - definitioner og beviste sandheder... 6 Oversigt

Læs mere

Komplekse tal og rækker

Komplekse tal og rækker Komplekse tal og rækker John Olsen 1 Indledning Dette sæt noter er forelæsningsnoter til foredraget Komplekse tal og rækker. Noterne er beregnet til at blive brugt sammen med foredraget. I afsnit 2 bliver

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekter: Kapitel. rojekt.6 Eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekt.6 idaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Læs mere

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse 0. Hvad er matematik? Hvad er matematik? C Grundbog Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup L&R Uddannelse 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.........................................................

Læs mere

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig som også findes i en trigonometrisk variant, den såkaldte 'appelsin'-formel: Men da en trekants form

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Regnemetoder til store tal

Regnemetoder til store tal Regnemetoder til store tal Navn: Studienr.: Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Tea Therkelsen Christensen A100056 Matematik Lars Reidar Salomonson Pia Susanne Frederiksen Antal sider i alt, inkl.

Læs mere

Tillæg til partikelfysik

Tillæg til partikelfysik Tillæg til partikelfysik Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 015 Forsidebillede er fra CERN s Photo Service og viser CMS detektoren hos CERN. CMS står for Compact

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: istock.com/3pod Side 19: istock.com/cimmerian Side 25: istock.com/mihneasim Desuden egne fotos

Læs mere

Fibonacci følgen og Det gyldne snit

Fibonacci følgen og Det gyldne snit Fibonacci følgen og Det gyldne snit af John V. Petersen Indhold Fibonacci... 2 Fibonacci følgen og Binets formel... 3... 4... 6... 6 Bevis for Binets formel... 7 Binets formel fortæller os, at...... 9...

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard www.matematiksider.dk 3 1. Grupperede observationer I statistik beskæftiger man sig med indsamling, bearbejdelse og

Læs mere

Dansk Bridge Standard

Dansk Bridge Standard 1 Dansk Bridge Standard af Torben Erlandsson januar 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kort introduktion... 4 Basisregler... 5 Grundregler... 6 Åbningshånd... 8 Honnørpoint... 8 Støttepoint... 8 Har

Læs mere