Virksomhedsplan. Arbejdsmarkedscenter MIDT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan. Arbejdsmarkedscenter MIDT"

Transkript

1 Virksomhedsplan Arbejdsmarkedscenter MIDT

2 Arbejdsmarkedscenter Midt er et af tre arbejdsmarkedscentre i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning. AmcMidts tilbud er rettet mod unge mellem 16 og 30 år. Vi er pr. februar medarbejdere - vejledere, undervisere, virksomhedskonsulenter og administrative medarbejdere. Vi tilbyder afklaring, vejledning og opkvalificering til ledige i Aarhus Kommune. Mere end borgere deltager hvert år i et af Arbejdsmarkedscenter Midts tilbud. AmcMidts tilbud er placeret på forskellige adresser i Aarhus Midtby. ØKONOMI AmcMidt har i 2012 et budget på 36 mio. kr. Hertil kommer særskilte budgetter for EGU på 14,3 mio kr. (inkluderer skoleydelse samt løn til elever i offentlig praktik), for Ekstraordinære Lærepladser på ca. 9,4 mio. kr. (inkluderer elevlønninger) samt for Alléskolen på 6,3 mio. Centret skal i 2012 gennemføre aktiviteter svarende til 437 helårspladser. I EGU produceres yderligere 120 helårspladser. Der oprettes årligt ca. 75 Ekstraordinære Lærepladser. Alléskolen har 30 helårspladser. 2

3 ORGANISATIONSDIAGRAM 3

4 VÆRDIER AmcMidts tilbud tager udgangspunkt i den enkelte deltagers individuelle ressourcer og muligheder. Nøgleord i centrets vejledning og undervisning er anerkendelse, ligeværd, respekt og engagement i et åbent, ansvarligt og produktivt fællesskab. Det er et erklæret mål, at disse værdier skal være synlige i den daglige vejledning og undervisning og i samværet med den enkelte borger/kursist. AmcMidt arbejder fokuseret med kompetenceudvikling, arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen; en anerkendende tilgang skal være tydelig også mellem kolleger, mellem ledelse og medarbejdere og i de eksterne relationer AmcMidt indgår i. Vi vil i AmcMidt være en attraktiv arbejdsplads. I opgaveløsningen og i udviklingen af AmcMidt som attraktiv arbejdsplads har vi i fokus på at etablere nye genveje samt skabe tillid og sammenhæng. 4

5 OPGAVE AmcMidts hovedaktiviteter i 2012 er - med angivelse af antal helårspladser: vejledning og opkvalificering (171 helårspladser) straksafklaring (125 helårspladser) straksaktivering (15 helårspladser) etablering af virksomhedspraktik (96) EGU (120 helårspladser) Ekstraordinære Lærepladser (ca. 70 pladser) Alléskolen (30 helårspladser). Vores opgave er at kvalificere deltagerne til hurtigst muligt at kunne begå sig i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet og dermed blive selvforsørgende. Introduktion til uddannelsesog arbejdsmarkedet samt afklaring af ressourcer og arbejdsevne er integreret i centrets tilbud. AmcMidt prioriterer en stærk faglig og organisatorisk udvikling og deltager i denne forbindelse i forsøgsprojekter, metodeafprøvninger med videre. Forsøgs- og udviklingsarbejde har fokus på centrets arbejde med unge som primær målgruppe. 5

6 VIRKSOMHEDSPLAN AmcMidts Virksomhedsplan skal læses i forlængelse af UdførerAfdelingens Virksomhedsplan for UA s Virksomhedsplan 2012 beskriver fokusområder og opstiller handleplaner AmcMidt er aktiv del af. De centrale indsatsområder i UA s Virksomhedsplan 2012 er: udvikling af tilbud fokus på borgerens ressourcer effektiv drift attraktive arbejdspladser resultater. AmcMidt har tre særlige indsatsområder i : udvikling af tilbud attraktive arbejdspladser kompetenceudvikling og videndeling. Herudover har AmcMidt ansvar for specifikke aktiviteter i UA s virksomhedsplan 2012 på områderne ungeindsats og virksomhedssamarbejde. Fra plan til handling AmcMidts virksomhedsplan følges op med konkrete handleplaner for de enkelte indsatser. Handleplanerne beskriver i mere detaljeret form aktiviteter, ansvar og tidsplan. Planerne fremlægges for MED-udvalget og justeres løbende. 6

7 UDVIKLINGSOMRÅDER AmcMidts tilbud har i dag fokus på unge og dermed aktuelt på en uddannelsesdagsorden. Vi vil i styrke og kvalificere fokus på denne dagsorden. Integration på arbejdsmarkedet gennem bl.a. virksomhedspraktik ser vi som et vigtigt element i vores målgruppes kvalificering til uddannelse. Vi vil i tydeliggøre og udvikle indhold i tilbud (pædagogisk og metodisk platform) organisering af tilbud (målretning, virksomhedsintegration mv.) inddragelse af den unge i egen plan (empowerment-fokus) dokumentation af resultat/effekt. Straksaktivering Straksaktivering reorganiseres april 2012 med lokaler i FO-byen. Mål at styrke straksaktivering gennem udvikling af fælles vejledningsmetodik. Aktiviteter opgaverne skal organiseres i nyt team fysiske rammer for tilbuddet skal etableres kompetenceudvikling med fokus på fælles vejledningsmetoder i teamet. Succeskriterier tilbuddet er reorganiseret i gode fysiske rammer efterår 2012 fælles vejledningsmetoder er udviklede og afprøvede forår

8 Straksafklaring Mål Straksafklaring samles og reorganiseres forår 2012 på Fredens Torv. De fysiske rammer skal moderniseres og tilpasses en udvikling af tilbuddet med afsæt i følgende mål: skabe overskuelighed i tilbuddet (organisering, tydelighed på indhold mv.) styrke og tydeliggøre undervisningselementer i tilbuddet skabe tid og rum til mere face-to-face kontakt mellem vejleder og ung etablere samarbejde med UU og Jobcentret omkring uddannelsesvejledning. Aktiviteter reorganisere tilbuddet med modtagelse, faste ugeplaner for undervisning/vejledning mv. indrette lokaler, IT mv så de understøtter mål om overblik og størst mulig kontakt mellem vejleder og ung udvikle undervisningselementer i forløbet - FVU-undervisning, aktivt medborgerskab, kommunikation, arbejdsmarkedskendskab mv. evaluering af igangsatte udviklingsaktiviteter gennemføres november Succeskriterier den fysiske reetablering af tilbuddet skaber større overskuelighed for medarbejdere og borgere model for organisering af tilbuddet er afprøvet forår 2012 standardiserede undervisningselementer er udviklet og afprøvet efterår 2012 undersøgelse blandt medarbejdere viser at vejlederes daglige kontakt med deltager er øget. 8

9 Ungetilbud (Ungetilbud, Mi-X, Café Monroe, Bazaren og KLAR) Mål Ungetilbud skal udvikles med baggrund i følgende delmål: udvikle og styrke en fælles metodisk profil og pædagogik udvikle differentierede tilbud til særlige målgrupper (herunder udviklingsforløb). Aktiviteter udvide brug af procesværktøjer til at synliggøre indhold og progression i den unges opkvalificering udvikling af Bazaren som tilbud der skal gøre klar til erhvervsuddannelse (primært EGU, EUD). Succeskriterier pædagogisk og metodisk profil i AmcMidts ungeindsats er beskrevet Bazaren er udviklet som et erhvervsuddannelsesrettet tilbud nye redskaber/værktøjer i arbejdet med psykisk sårbare unge er beskrevet og implementeret. 9

10 10 fra UA-virksomhedsplan Udførerafdelingens ungetilbud præsenteres i en brugervenlig beskrivelse for at lette Jobcentrets og de unges søgemuligheder Ungetilbuddene gennemgås med henblik på forbedringer omkring tilbuddenes uddannelsesfokus. Hvor det er muligt justeres undervisnings- og vejledningsaktiviteter for at få endnu flere unge til at påbegynde uddannelse Uddannelsespraktikker på uddannelsesinstitutioner og i skoler tænkes ind i tilbuddene, hvor det er muligt. Inspiration hentes i EGU og udviklingen sker i samarbejde med byens uddannelsesinstitutioner I samarbejde med Jobcentret justeres og nyudvikles tilbuddene, så de understøtter den koordinerede ungestrategi på social- og beskæftigelsesområdet I samarbejde med Jobcentret og fagforeninger undersøges muligheder for udvikling af ungetilbud, som målrettes de forventede jobåbninger inden for byggeriet (bl.a. på havnen).

11 EGU Mål EGU skal i styrke dokumentationen af uddannelses- og arbejdsmarkedseffekt Aktiviteter DREAM-kørsel i forår 2012 Succeskriterier DREAM-kørsel er gennemført Alléskolen Mål Alléskolen skal i styrke fokus på elever med angst som barriere for skolegang styrke integration af IT i undervisningen. Aktiviteter i samarbejde med Sociallægeinstitutionen udvikles og gennemføres et forløb for elever med angst undervisningsforløb med særlig brug af IT skal udvikles og afprøves digitale muligheder/software mv. undersøges og afprøves hvor relevant. Succeskriterier elever med angst oplever en bedre skoledag i Alléskolen medarbejderne kan bruge nye redskaber og tilgange i forhold til elever med angst brugen af IT har styrket undervisningen. fra UA-virksomhedsplan Der gennemføres en follow-up undersøgelse af erhvervstilknytningen blandt tidligere EGU-elever og blandt tidligere deltagere i Alléskolens tilbud. 11

12 Frivilligområdet Mål AmcMidt vil i udbygge samarbejdet med frivilligområdet. Vi vil gennemføre 1-2 konkrete forsøg med brug af frivillige som støtte til unges fastholdelse af en uddannelses- og jobdagsorden. Aktiviteter deltagelse i frivilligcentrets netværksmøder udvikling af partnerskab med frivilligorganisation omkring brug af mentorer mv. Succeskriterier et partnerskab med 1-2 frivilligorganisationer er afprøvet relevante erfaringer fra konkrete forsøg er implementeret i AmcMidts tilbud fra UA-virksomhedsplan 2012 Der undersøges muligheder for samarbejde med frivilligområdet. 12

13 Trivselsplan Mål AmcMidt skal være kendt som en spændende arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og plads til forandringer. Det er målet at skabe den bedst mulige arbejdsplads for alle med de ressourcemæssige og fysiske rammer vi har at fremme og udvikle værdifulde relationer på tværs i organisationen at samarbejde mellem ledelse og medarbejdere er båret af tillid, åbenhed og sammenhæng. Aktiviteter at fastholde, videreudvikle og implementere Trivselsplan i Arbejdsmiljøudvalget udarbejder handlingsplan fortsat implementering af arbejdsmiljøledelsessystem AmcMidts lokale stressforebyggende handlingsplan opjusteres kurser i Mindfulness genoptages ledergruppen vil i 2012 styrke ledelse på tværs af afdelinger og i makkerskaber omkring udvikling af tilbud, løsning af enkeltopgaver mv. Succeskriterier sygefravær reduceres med 23,5 procent i 2012 målt i forhold til sygefravær Sygefravær reduceres yderligere i 2013 med 2,7 procent klimamåling viser, at medarbejderne samlet set trives og opfatter AmcMidt som en attraktiv arbejdsplads. Målet er at den samlede score ligger højere end samlet gennemsnit i MSB ledergruppen i AmcMidt oplever at løsningen af lederopgaver har fået et kvalitativt løft gennem sparring/samarbejde på tværs. fra UA-virksomhedsplan 2012 AmcMidt, AmcNord og UA-sekretariatet certificeres i 1. halvår

14 Kompetenceudvikling og videndeling Mål AmcMidt skal være kendt for at kompetenceudvikling og fortsat udvikling af en mangfoldig læringskultur prioriteres højt. Medarbejdere og ledere i AmcMidt skal have gode muligheder for løbende at udvikle deres kvalifikationer og kompetencer og på den måde være med til at sikre kvalitet og nytænkning i vores opgaveløsning. AmcMidts kompetenceudvalg er nedsat af MED-udvalget og tager initiativer til fælles kompetenceudvikling på baggrund af medarbejderes behov og ønsker. Aktiviteter vejledermøderne reorganiseres og sammentænkes med interne temaarrangementer. Planlægning sker via årshjul der planlægges og implementeres kompetenceudvikling på pædagogisk arbejde med psykisk sårbare unge/unge med psykiatriske lidelser der afholdes i 2012 fire faglige temaarrangementer for hele AmcMidt Kompetenceudvalget udarbejder og justerer løbende årsplan for fælles kursusforløb i forhold til medarbejderes kompetencebehov og med deltagelse fra UA. forår 2012 implementeres model Læringsmakker for kollegiale makkerskaber med fokus på videndeling og ny inspiration. Modellen evalueres juni 2012 evalueringen danner udgangspunkt for nye aktiviteter på området videndeling blå bog udbygges til synliggørelse af faglige ressourcer og kompetenceområder i AmcMidt. Succeskriterier medarbejdere i AmcMidt oplever at kompetenceudvikling og videndeling støtter udvikling af kvalitet i opgaveløsningen videndeling skal have resulteret i nye idéer og afsmitning af metoder/redskaber i hele organisationen samt bidraget til udviklingen af fælles begreber for vejledning og pædagogik i AmcMidt. 14 fra UA-virksomhedsplan 2012 Der nedsættes under UA-Medudvalget en arbejdsgruppe, som fremlægger forslag til en model for medarbejderpraktik på tværs Der tilrettelægges fælles temamøder og vidensdelingsarrangementer.

15 Særlige udviklingsaktiviteter AmcMidt vil i forlængelse af egen og UA s virksomhedsplan for 2012 igangsætte forsøgs- og udviklingsaktiviteter på tre områder: etablering af udviklingsforløb (resssourceforløb) i samarbejde med Jobcentret og Sociallægeinstitutionen styrkelse af samarbejdet med virksomhedscentre modernisere centrets brug af IT i administrationen og i vejledning og pædagogik. Vi vil i udarbejde konkrete handleplaner med implementering af pilotprojekter og forsøg på de tre områder. 15

16 AmcMidt Fredens Torv 6, 8000 Aarhus C Tlf:

FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016

FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016 FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016 2 INDHOLD Indholdsfortegnelse...3 FG 2016...4 Vejledning til materialet...5 Nøgleområder Faglighed...6 Fagligt nærvær...7 Dannelse...8 Kultur...9 Strategiske områder FG

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Aarhus Kommune. Beskæftigelsespolitiske mål for Aarhus Kommune samt de konkrete indsatser og resultatmål

Beskæftigelsesplan 2015 Aarhus Kommune. Beskæftigelsespolitiske mål for Aarhus Kommune samt de konkrete indsatser og resultatmål Beskæftigelsesplan 2015 Aarhus Kommune Beskæftigelsespolitiske mål for Aarhus Kommune samt de konkrete indsatser og resultatmål 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Aarhus kommunes beskæftigelsespolitik i en

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv Forvaltningens strategiplan for 2013-14

Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv Forvaltningens strategiplan for 2013-14 Forvaltningens strategiplan for 2013-14 Side 1 af 13 Byens ressourcer fremtidens løsninger Velfærdssamfundet er i hastig forandring i disse år. Den økonomiske krise, som tog fart i 2008, bruges ofte som

Læs mere

Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere

Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Pilotprojekt unge ledige Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Beskrivelse af nuværende indsats og forslag til forandringer af indsatsen Herning

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 LUP Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 RAMMESÆTNING... 4 ARBEJDET MED LÆREPLANER... 4 VORES LOKALE KENDETEGN MISSION, PÆDAGOGIK

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Ansøgningsskema til Projekt om empowerment Ansøger

Ansøgningsskema til Projekt om empowerment Ansøger Ansøgningsskema til Projekt om empowerment Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig Flemming Stoumann Telefonnummer på projektansvarlig 79755404 Mailadresse til projektansvarlig Flemming.Stoumann@hedensted.dk

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer. Status nu: Formål:

Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer. Status nu: Formål: AM-bevægelse Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Sygemeldte borgere, og svage borgere, der mangler motion som motivation. Projektet sikrer via styret motion og bevægelse, at borgeren understøttes

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Frederiksværk Skole Hvidbog for udskoling

Frederiksværk Skole Hvidbog for udskoling Frederiksværk Skole Hvidbog for udskoling Indhold Indledning... 2 Proces for udskoling... 4 De 6 temaer... 5 Relationer... 5 Ressourceorienteret tilgang... 6 Omverdenen... 7 Faglig progression... 9 Varierende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Oktober 2013 Godkendt i Byrådet Indholdsfortegnelse: 1. Indledning.... 3 2. Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014... 4 3. De beskæftigelsespolitiske

Læs mere

CENTER FOR BO-OMRÅDETS Virksomhedsplan 2015-2016

CENTER FOR BO-OMRÅDETS Virksomhedsplan 2015-2016 CENTER FOR BO-OMRÅDETS Virksomhedsplan 2015-2016 Center for Bo-området Center for Bo-området er en enhed i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, Socialforvaltningen i Aarhus Kommune. Centeret består af 7

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2015... 3 2 Den overordnede udfordring... 6 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Skolepolitik for Århus Kommune 2004-2008 Indledning Børnene i Århus har brug for en skole, der klæder dem på til fremtiden Skolen skal være en positiv

Læs mere

Montagen. Aftale 2008

Montagen. Aftale 2008 Montagen Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Indledning Virksomhedsplanen er udarbejdet på et ændret grundlag, idet bestyrelsen med udgangspunkt i en solid og velkonsolideret drift, har ønsket et længere sigte på skoleudviklingen. På den baggrund

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere