Leveregler Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leveregler Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Leveregler

2 2 Leveregler Indholdsfortegnelse

3 Indholdsfortegnelse Leveregler 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. God distributionspraksis 6 3. PHOENIX-koncernens kunder, leverandører og konkurrenter 3.1 Fair konkurrence og forebyggelse af korruption og bestikkelse Interessekonflikter Fire-øjne -princippet 8 4. Arbejdsmiljø 4.1 Samarbejdet med de faglige repræsentanter Ligestilling Forbud mod chikane, mobning og vold Sundhed og sikkerhed Alkohol og andre rusmidler 9 5. Informationssikkerhed 5.1 Beskyttelse af data Selskabsaktiver og fortrolige oplysninger Beskyttelse af intellektuel ejendom , computer- og netværkssikkerhed Det offentlige og offentlighed 6.1 Overholdelse af miljøkrav og forpligtelse over for miljøet Ekstern kommunikation Sociale medier Rapportering om overtrædelser af Leveregler 15

4 4 Leveregler Indledning 1. Indledning Som en af de førende lægemiddelgrossister i Europa yder PHOENIX group et afgørende bidrag til sundhedsplejen og har samtidig forretningspartnernes fulde tillid. Dette positive omdømme er resultatet af vores medarbejderes mangeårige indsats og grundstenen for vores succes. Hver enkelt medarbejders personlige indstilling, der kommer til udtryk i de daglige handlinger, samt den måde virksomheden ledes på, er derfor af afgørende betydning. PHOENIX overholder gældende lovgivning og forpligter sig til at overholde de gældende arbejdslove og bestemmelser i alle lande. PHOENIX respekterer grundprincipperne om ytringsfrihed, retten til information, mediernes uafhængighed samt beskyttelse af personligheden. Levereglerne fastlægger standarden for alle ansatte i en virksomhed i PHOENIX group, og definerer handlingsrammen for et positivt og etisk forsvarligt samvær. Det kan af mange forskellige årsager undertiden forekomme vanskeligt at gøre det rigtige. Alligevel er det tvingende nødvendigt, at vores Leveregler overholdes af alle medarbejdere. På den måde kan vi sikre, at PHOENIX group også fremover nyder stor respekt hos alle interessegrupper. Definitioner Såfremt intet andet er fastsat af Levereglerne, har de begreber, der anvendes i Leveregler, følgende betydning: PHOENIX hhv. PHOENIX group: PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG samt alle direkte og indirekte datterselskaber. Medarbejdere: Direktioner, ledere og medarbejdere hos PHOENIX group.

5 Indledning Leveregler 5 Hvilke adfærdsregler gælder for medarbejderne hos PHOENIX group? Alle medarbejdere, uanset deres position i virksomheden, opfordres til at overholde vores Leveregler og sikre, at underordnede medarbejdere ligeledes overholder dem. PHOENIX sørger for, at medarbejderne er informeret om Levereglers indhold og betydning samt om alle love og interne bestemmelser, der er relevante for deres opgaveområde. I overensstemmelse med de ledelsesregler, der gælder i PHOENIX group, og som definerer principperne for god ledelse og samarbejde, fungerer lederne som forbilleder ved synligt at praktisere vores Leveregler i deres daglige arbejde. Det forventes af alle medarbejdere, at de udfører deres opgaver professionelt og på en måde der beskytter PHOENIX groups gode omdømme. Kunder, leverandører og kolleger skal altid behandles med respekt og ærlighed. Adfærd, som fører til uretmæssige handlinger, som kan skade PHOENIX koncernens omdømme, eller som kan fremkalde en potentiel interessekonflikt, skal undgås. Alle medarbejdere opfordres til, både på det arbejdsmæssige og det private område, at sørge for, at deres optræden og deres meningstilkendegivelser i offentligheden ikke skader PHOENIX koncernens renommé. Ved private meningstilkendegivelser bør det derfor undlades at referere til egen position eller stilling i virksomheden. I vores Leveregler er det ikke muligt at komme ind på alle emner. Nogle få enkle spørgsmål kan derfor være en hjælp til at vurdere situationen: er det lovligt og etisk korrekt? Kan jeg/vi forsvare det over for familie og venner? Hvad ville der ske, hvis det stod i avisen? Derudover bør man altid gøre brug af sin sunde fornuft. Medarbejdere, som er usikre på, hvordan de skal vurdere en konkret situation, opfordres til at rådføre sig med deres leder, med direktionen på stedet, den lokale Compliance Organisation eller Compliance Manager i PHOENIX group, inden de foretager sig yderligere. Alle medarbejdere er ansvarlige for at gøre opmærksom på evt. brud på eller overtrædelse af Levereglerne, som de måtte have kendskab til. Overtrædelse af Levereglerne kan få alvorlige følger for medarbejderen, og i værste fald kan ophør af ansættelsesforholdet komme på tale. Det samme gælder for medarbejdere, som truer eller medvirker til at true kolleger, som har gjort opmærksom på en evt. overtrædelse af love eller Leveregler.

6 6 Leveregler God distributionspraksis 2. God distributionspraksis PHOENIX har forpligtet sig til at sikre et højt kvalitetsniveau af handlen med farmaceutiske produkter. Alle landeselskaber følger principperne og retningslinjerne for en god distributionspraksis i henhold til EU-Kommissionen (Good Distribution Practice, GDP) og den relevante nationale lovgivning. Landeselskaberne i PHOENIX group skal have passende kvalitetssystemer der sikrer, at opbevaring, håndtering og distribution af medicinske produkter sker i henhold til gældende lovgivning.

7 Phoenix koncernens kunder, leverandører og konkurrenter Leveregler 7 3. PHOENIX koncernens kunder, leverandører og konkurrenter 3.1 Fair konkurrence og forebyggelse af korruption og bestikkelse Når det drejer sig om virksomhedens fremtidige udvikling og fair konkurrence i den forbindelse må der kun anvendes lovlige midler i kampen om kunderne. PHOENIX group og landeselskaberne overholder de lokalt gældende konkurrencelove og bestemmelser. Alle medarbejdere er forpligtet til at overholde disse. Medarbejderne må ikke afgive urigtige oplysninger om konkurrenter, ytre sig nedladende om en konkurrents aktiviteter, produkter eller serviceydelser, og ej heller stjæle eller misbruge forretningshemmeligheder fra konkurrenter. Alle registrerede oplysninger om konkurrenter skal indsamles på behørig vis og må kun stamme fra legitime og offentlige kilder (f.eks. hjemmesider, kursusmateriale og IMS). Oplysninger om konkurrenter bør desuden forsynes med en kildehenvisning. PHOENIX forpligter sig til at forebygge, afskrække og afdække illegalt opnåede formueværdier og andre former for korrupte forretningspraksisser som f.eks. fiktive transaktioner. Det er acceptabelt at tilbyde og modtage invitationer og gaver, såfremt det kun sker lejlighedsvis, er i overensstemmelse med skik og brug for forretningsrelationen og ikke overskrider de fastlagte værdigrænser. Yderligere bestemmelser vedrørende håndteringen af gaver og andre incitamenter som f.eks. rejser, ophold, bespisning, invitationer, donationer samt værdigrænser fremgår af de antikorruptions- og bestikkelsesbestemmelser, der er udarbejdet af PHOENIX group.

8 8 Leveregler Phoenix koncernens kunder, leverandører og konkurrenter 3.2 Interessekonflikter En interessekonflikt opstår, når en medarbejder har et personligt forhold eller en økonomisk eller anden form for interesse, som kan komme i vejen for PHOENIX koncernens interesse, eller når en medarbejder bruger sin position i firmaet til at opnå personlig vinding. Medarbejderne skal altid handle i PHOENIX koncernens interesse og må ikke forsøge at drage personlig fordel af forretningsaktiviteterne. For at undgå interessekonflikter er det ikke tilladt for medarbejderne at eje signifikante andele af leverandørers, kunders eller konkurrenters virksomheder. Inden et evt. forretningsanliggende kan initieres eller fortsættes, skal en medarbejder offentliggøre alle potentielle interessekonflikter, og medvirke til at disse skaffes af vejen. 3.3 Fire-øjne-princippet Juridisk bindende forpligtelser som for eksempel væsentlige kontrakter med tredje part samt arbejdskontrakter, som indgås i virksomhedens navn, må ikke underskrives af een person alene. Alle større forpligtelser skal indgås skriftligt og underskrives af to behørigt bemyndigede personer.

9 Arbejdsmiljø Leveregler 9 4. Arbejdsmiljø 4.1 Samarbejde med interesserepræsentanter PHOENIX udformer samarbejdet med arbejdstagernes faglige interesserepræsentanter og fagforeninger på en konstruktiv måde og tilstræber en fair afbalancering af interesser. Også ved større uoverensstemmelser er det målet at bevare et bæredygtigt og konstruktivt samarbejde. 4.2 Ligestilling PHOENIX respekterer principperne om ligestilling og gensidig respekt blandt alle medarbejdere. Alle medarbejdere er sikret samme behandling og samme muligheder i alle situationer i arbejdsforholdet. Det sker uagtet medarbejderens køn, alder, religion, race, hudfarve, seksuel orientering, etniske oprindelse eller oprindelsesland samt handicap. 4.3 Forbud mod chikane, mobning og vold Det forventes af alle medarbejdere, at de behandler hinanden med gensidig respekt. Hos PHOENIX tolereres ingen form for chikane og mobning, som for eksempel krænkende bemærkninger, uønskede seksuelle tilnærmelser eller andre verbale ytringer, billeder eller fysisk adfærd, som skaber et intimiderende, fjendtligt eller anstødeligt arbejdsmiljø. Kolleger, kunder, leverandører, eksternt personale og midlertidigt beskæftigede og alle andre medarbejdere, som er tilknyttet koncernen, skal til enhver tid behandles med værdighed og respekt. Det er forbudt at anvende verbal og fysisk vold. 4.4 Sundhed og sikkerhed PHOENIX værner om sundheden og sikkerheden for alle medarbejdere, gæster og andre, der er i berøring med virksomheden. Alle landeselskaber skal overholde de lokalt gældende love og bestemmelser vedrørende miljø, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Sundheds- og sikkerhedsaktiviteterne skal omfatte dels forebyggelse af sygdom og personskader, dels fremme af trivslen på arbejdspladsen. Alle medarbejdere bør instrueres i de gældende love, bestemmelser og politikker vedrørende miljø, sundhed og sikkerhed. Alle landeselskaber skal deltage i aktiviteter, der forbedrer sundheden og sikkerheden på arbejdspladsen. 4.5 Alkohol og andre rusmidler Brug af rusmidler eller indtag af alkohol på arbejdet er forbudt. Enhver form for misbrug af narkotika, alkohol eller medicin kan forringe sikkerheden og trivslen hos PHOENIX koncernens medarbejdere og forretningspartnere, skade koncernens renommé og påvirke virksomhedens drift negativt. Ved særlige lejligheder er moderat indtag alkohol tilladt, såfremt forretningsenhedens øverste ledelse har givet særlig tilladelse til det.

10 10 Leveregler Informationssikkerhed 5. Informationssikkerhed 5.1 Beskyttelse af data PHOENIX registrerer, anvender, behandler og gemmer ikke personlige oplysninger, uden at der foreligger et legitimt, forretningsmæssigt formål. Hvis der indsamles personlige oplysninger (navn, privat adresse osv.) til et specifikt defineret formål, skal disse oplysninger beskyttes. De lokalt gældende love og bestemmelser til beskyttelse af personlige oplysninger skal overholdes. 5.2 Selskabsaktiver og fortrolige oplysninger Materielle og immaterielle selskabsaktiver samt fortrolige oplysninger fra PHOENIX må udelukkende bruges til opnåelse af forretningmål. Aktiverne og oplysningerne skal altid beskyttes. Enhver brug af fortrolige oplysninger fra PHOENIX til andre forretningsaktiviteter eller personlige formål er forbudt. Alle virksomhedens aktiver og fortrolige oplysninger skal returneres til PHOENIX, når et ansættelsesforhold ophører. Forpligtelsen til at beskytte de fortrolige oplysninger fra PHOENIX ophører ikke efter ansættelsens ophør. Medarbejdere må aldrig fremlægge fortrolige oplysninger fra PHOENIX over for en tredjepart uden forinden at have fået den øverste ledelses tilladelse eller uden at der foreligger en fortrolighedserklæring eller hemmeligholdelsesaftale med den tredje part. Der skal indgås en fortrolighedsaftale med alle eksterne parter, der måtte modtage fortrolige oplysninger i forbindelse med deres forretninger med Nomeco. Dette omfatter bl.a. konsulenter, finansielle institutioner, eksterne jurister PR- og reklamebureauer. Der kan rekvireres tekstforlæg til sådanne aftaler via de lokale juridiske afdelinger. Fortrolige oplysninger må aldrig diskuteres på offentlige steder, herunder internettet (f.eks. Facebook) eller andre steder, hvor de kan blive bemærket, overhørt eller læst af andre. Fortrolige oplysninger er alle former for oplysninger, som ikke er offentligt tilgængelige og er af værdi for PHOENIX. De kan være skriftlige, elektroniske eller andre former for oplysninger. Det kan blandt andet være følgende: Detaljer vedrørende PHOENIX koncernens forretningsforbindelser og kontrakter Omsætningstal og andre økonomiske oplysninger Marketingplaner og -strategier Kunde-, medarbejder- og patientnotater Leverandørlister Organisationsdiagrammer Betalingsrelevante data Oplysninger om leverandøromsætninger Detaljerede oplysninger vedrørende driftsstedsbeskyttelse Kontaktlister, telefonlister

11 Informationssikkerhed Leveregler Beskyttelse af intellektuel ejendom PHOENIX respekterer og beskytter rettighederne til intellektuel ejendom som for eksempel ophavsret, patenter og mærker og forventer det samme for koncernens egne rettigheder. Opfindelser, som opstår i forbindelse med arbejdet og under et ansættelsesforhold hos PHOENIX, tilhører koncernen. Gældende lovgivning skal overholdes , computere og netværkssikkerhed I det omfang det er fastlagt ifølge gældende lovgivning, er elektronisk kommunikation ved brug af PHOENIX koncernens it-systemer ikke privat og fortrolig. Koncernens it-systemer bør kun i meget begrænset omfang bruges til private formål, og kun såfremt de gældende it-sikkerhedsstandarder overholdes. Medarbejderne må ikke få vist, downloade eller udsende nogen former for anstødelig elektronisk kommunikation eller indhold via de it- og kommunikationssystemer (f.eks. smartphones), der stilles til rådighed af PHOENIX. Dertil hører eksempelvis pornografisk, sjofelt, vulgært, politisk ekstremt, kriminelt eller på anden vis diskriminerende eller forulempende indhold. Derudover er det forbudt at besøge websteder, der ikke er tillid til. I tvivlstilfælde bør medarbejderen kontakte den lokale it-afdeling. Medarbejderne må ej heller bruge virksomhedens systemer til på utilbørlig vis at udbrede ophavsrets- eller licensbeskyttet materiale som for eksempel computersoftware. Desuden må der ikke udsendes kædebreve eller uopfordrede henvendelser medmindre de har tilladelse til det. Det er vigtigt, at oplysningerne vedrørende adgang til PHOENIX koncernens netværk, som for eksempel brugernavn og adgangskoder, sikkerhedskoder og indgangskoder til bygninger, altid opbevares sikkert. Udstyr, der ejes af PHOENIX, som f.eks. bærbare computere og mobiltelefoner, må ikke lånes ud til personer uden for PHOENIX. Alle potentielle sikkerhedsrisici vedrørende s, computere og netværk skal indberettes til den lokale it-afdeling, hvis bestemmelser altid skal overholdes.

12 12 Leveregler Det offentlige og offentlighed 6. Det offentlige og offentlighed 6.1 Miljøbeskyttelse PHOENIX har forpligtet sig til at lede og videreudvikle koncernen på bæredygtig vis. PHOENIX arbejder målbevidst efter at følge god miljøpraksis og efter at sikre alle virksomhedens medarbejdere en sund og sikker arbejdsplads. Disse principper vægtes meget højt på alle ansvarsniveauer i PHOENIX group. Det er vigtigt at overholde alle gældende miljøbeskyttelseslove og -forskrifter. En ansvarlig omgang med miljøet bør være en fast bestanddel af alle forretningsprocesser, planlægninger og beslutninger. Det forventes af alle medarbejdere, at de udfører deres opgaver på en miljømæssig og socialt ansvarlig måde. Oplysninger om forretningsresultater og politikker må udelukkende kommunikeres af koncernledelsen, lederen af koncernens kommunikationsafdeling eller repræsentanter udpeget af disse. Alle landeselskaber skal sikre passende procedurer for den lokale kommunikation. Hvis en medarbejder modtager forespørgsler fra medier eller fra andre eksterne organisationer, skal disse straks videregives til forretningsenhedens kommunikationsansvarlige. Dette omfatter enhver anmodning om interview eller andre typer af mediehenvendelser (tv/radio, aviser, tidsskrifter lokalt/nationalt samt faglige medier og web- 6.2 Ekstern kommunikation En målrettet ekstern kommunikation er en fast bestanddel af vores forretningsstrategi. Af hensyn til vores omdømme er det vigtigt, at de oplysninger PHOENIX afgiver er nøjagtige, konsistente og rettidige. Den lokale ledelse eller den lokale kommunikationsansvarlige skal straks indberette eventuelle lokale problemer, som kan skade PHOENIX groups omdømme til det lokale krisestyringsteam. Alle landeselskaber skal have en opdateret krisekommunikationsplan.

13 Det offentlige og offentlighed Leveregler 13 steder). Den kommunikationsansvarlige vil enten svare på virksomhedens vegne eller identificere den rette person til at håndtere svaret. Eksterne foredragsaktiviteter skal godkendes forinden af den lokale ledelse. Forespørgsler fra pressen vedrørende koncernstrategi, retningslinjer på gruppeplan samt økonomiske oplysninger for hele PHOENIX group skal sendes videre til koncernens centrale kommunikationsafdeling: 6.3 Sociale medier Medarbejdere må ikke offentliggøre nedsættende ytringer vedrørende kolleger, forretningspartnere og aktionærer i de sociale medier. De sociale medier omfatter kommunikationsplatforme som f.eks. Facebook, Twitter, YouTube, Wikipedia og blogs. Forsætlige ytringer, der skader forretningen eller omdømmet, er ligeledes forbudt. Dertil hører trusler og fornærmelser, offentliggørelse af respektløse materialer (f.eks. fotos), fejlagtige påstande og ytringer, som udgør en alvorlig trussel mod arbejdsklimaet og umuliggør det fortsatte samarbejde.

14

15 Rapportering om overtrædelser af Leveregler Leveregler Rapportering om overtrædelser af Leveregler PHOENIX behandler alle henvendelser fra medarbejdere vedr. overtrædelse af Leveregler fortroligt og sikrer, at den ikke får skadelige følger for den pågældende medarbejder. Alle henvendelser undersøges grundigt. Hvis medarbejderen handler i god tro, men hans/hendes betænkeligheder ikke bekræftes, har han/hun ingen grund til at frygte negative konsekvenser. Alle former for negative ytringer over for medarbejdere, som har rapporteret om en overtrædelse, straffes som alvorlig tilsidesættelse af Leveregler. Hvis en medarbejder selv er involveret i en overtrædelse af Leveregler, kan den rettidige rapportering herom samt medarbejderens medvirken til den fuldstændige opklaring og begrænsning af evt. skade være med til at mildne evt. retslige konsekvenser. Alle henvendelser bør principielt ske til den Compliance Manager, der er ansvarlig for det pågældende landeselskab. Det står dog alle medarbejdere frit for at henvende sig direkte til koncernens Compliance Manager, såfremt han/hun er betænkelig ved at fremlægge sagen for sit landeselskab. Meddelelser til koncernens Compliance Manager kan sendes fortroligt og/eller anonymt til adressen eller med posten til følgende adresse: Personligt/fortroligt PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG Group Compliance Manager Pfingstweidstraße D Mannheim Koncernens Compliance Manager kan også træffes på telefonnr /

16

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER 1 Vores virksomhed er under konstant udvikling, men kravene til etisk korrekt adfærd i alt, hvad vi gør, forandres ikke. Vi har alle en forpligtelse

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Kommunikation på sociale medier - Retningslinjer

Kommunikation på sociale medier - Retningslinjer 2015 Kommunikation på sociale medier - Retningslinjer Støvring svømmeklub PINGVINEN Side 1 af 6 Dokumenthistorik Version Dato Navn Ændring 1-0 2015-01-23 Helle Boyding Dokument oprettet 1-1 2015-01-23

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

En introduktion til. IT-sikkerhed 16-12-2015

En introduktion til. IT-sikkerhed 16-12-2015 En introduktion til 16-12-2015 1 En rettesnor for din brug af IT I Dansk Supermarked Group forventer vi, at du er orienteret om, hvordan du skal bruge IT, når du er ansat hos os. I denne guide kan du læse

Læs mere

Ved du nok om antikorruption? Vigtig information til alle ansatte og samarbejdspartnere

Ved du nok om antikorruption? Vigtig information til alle ansatte og samarbejdspartnere Ved du nok om antikorruption? Vigtig information til alle ansatte og samarbejdspartnere Indhold Koncernchefen om korruption og Gjensidige 3 Hvad er korruption egentlig? 4 Hvornår bør advarselslamperne

Læs mere

Privatlivspolitik for Hellers Massage

Privatlivspolitik for Hellers Massage Privatlivspolitik for Hellers Massage Overblik Jeg respekterer dit privatliv og gør mig umage for at beskytte dine data. Jeg indsamler derfor ikke data om dig uden dit samtykke og vil aldrig misbruge dine

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT Koncernindkøb 2011-06-29 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT INDLEDNING Coor Service Management er Nordens førende aktør indenfor Service Management. Firmaet har specialiseret

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

Privatlivspolitik for nef Fiber A/S.

Privatlivspolitik for nef Fiber A/S. Privatlivspolitik for nef Fiber A/S. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE 1 INTRODUKTION TIL RETNINGSLINJERNE MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE EG ønsker at drive virksomhed uden at benytte sig af bestikkelse eller andre former for

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Privatlivspolitik for Skalberg Selskaber ApS.

Privatlivspolitik for Skalberg Selskaber ApS. Privatlivspolitik for Skalberg Selskaber ApS. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Brug af sociale medier i SUF

Brug af sociale medier i SUF Brug af sociale medier i SUF Indhold Indledning... 3 Retningslinjer og politikker... 3 Ytringsfrihed... 3 Når du bruger Facebook på jobbet... 4 Når du deltager i debatten... 4 Tænk i øvrigt over:... 4

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde Adfærdskodeks Indledning Beirholms Væverier A/S er førende leverandør af højtydende, lønsomme og konkurrencedygtige tekstilløsninger til tekstilservice branchen. Vi ønsker at samarbejde med vores forretningspartnere

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Whistleblowerordning. November 2015

Whistleblowerordning. November 2015 Whistleblowerordning November 2015 Indhold 1. Indberetning... 2 2. Modtagelse og undersøgelse af indberetninger... 3 3. Gengældelse eller misbrug af whistleblowerordningen... 3 Bilag 1 Indberetningsskema...

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Privatlivspolitik for Zieglersoft.

Privatlivspolitik for Zieglersoft. Privatlivspolitik for Zieglersoft. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016

ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016 ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016 ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING OG DEFINITIONER 1.1. Indledning 1.2. Definitioner 2. KERNEPRINCIPPER FOR Applus+ 1 1 3 4 3. ETISKE RETNINGSLINJER FOR Applus+

Læs mere

Privatlivspolitik for Vejle Rejser ApS.

Privatlivspolitik for Vejle Rejser ApS. Privatlivspolitik for Vejle Rejser ApS. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan

Læs mere

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vores fælles Code of Conduct Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. MEDDELELSE FRA KONCERNCHEFEN SPILLETS REGLER Etik handler grundlæggende om, hvilke

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG]

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER 2015 UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING 2. APPLUS+ VÆRDIER 1 3 3. DE ETISKE RETNINGSLINJER SIKRER VORES VÆRDIER 3.1. Hvad er formålet med retningslinjerne?

Læs mere

Code of Business Conduct Principper for compliance i juridisk forstand

Code of Business Conduct Principper for compliance i juridisk forstand Code of Business Conduct Principper for compliance i juridisk forstand 2 Code of Business Conduct Forord Kære medarbejdere Vores virksomhed har udviklet sig fra at være det værksted for finmekanik og elektroteknik,

Læs mere

Almindelig sund fornuft med IT Gode råd og regler om IT sikkerhed

Almindelig sund fornuft med IT Gode råd og regler om IT sikkerhed Almindelig sund fornuft med IT Gode råd og regler om IT sikkerhed Langeland Kommune Sikkerhed i Langeland Kommune Sikkerhed er noget vi alle skal tænke over. Vi behandler følsomme informationer om vores

Læs mere

Politik for It-brugeradfærd For Aalborg Kommune

Politik for It-brugeradfærd For Aalborg Kommune Click here to enter text. Politi k for It- bruger adfærd 2011 «ed ocaddressci vilcode» Politik for It-brugeradfærd For Aalborg Kommune Kolofon: It-sikkerhedsgruppen / IT- og Personalekontoret Godkendt

Læs mere

Persondatapolitik for VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Persondatapolitik for VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Persondatapolitik for VIAVANA.COM 1 Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt 1.1. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler

Læs mere

Skagen Skipperskoles politik i forbindelse med mobning og seksuel chikane af såvel studerende som medarbejdere.

Skagen Skipperskoles politik i forbindelse med mobning og seksuel chikane af såvel studerende som medarbejdere. fbn fbn acta Godkendt 1 af 5 Skagen Skipperskoles politik i forbindelse med mobning og seksuel chikane af såvel studerende som medarbejdere. Denne politik er udtryk for, at skolen tilstræber at være en

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Univars styrende principper

Univars styrende principper Adfærdskodeks Vores vision En virksomhed, hvor de bedste mennesker ønsker at arbejde. Førende i verden inden for kemisk distribution med uovertrufne forbindelsesmuligheder mellem kunder og leverandører.

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere