Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2011-2014"

Transkript

1 1 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget Indgået den 27. september 2010 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Side 1

2 2 1. Indledning Gribes der ikke ind vil Nyborg Kommune ved udgangen af 2011 have en negativ likviditet og i løbet af 2012 komme i konflikt med kassekreditreglen. Dette skyldes bl.a. følgende forhold: Forudsætningerne i budget Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2011 indebærer meget snævre økonomiske rammer for kommunerne i de kommende år, herunder nulvækst i serviceudgifterne og reduktion af udgifterne til det specialiserede socialområde (udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede m.v.). Faldende skattegrundlag på grund af færre skatteydere i den erhvervsaktive alder og medfinansiering af skattestigninger i andre kommuner. Færre indtægter i balancetilskud, selskabsskatter m.v. på grund af udviklingen i samfundsøkonomien og den finansielle krise. Stigende overførelsesudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter til regionen. Stigende serviceudgifter som følge af demografisk udgiftspres og vækst indenfor de specialiserede socialområder m.v. Ændring i befolkningssammensætningen forudsætter en kapacitetstilpasning indenfor bl.a. skoler og daginstitutioner til det lavere børnetal. Forligspartierne er derfor enige om, at gennemføre budgetforbedringer/besparelser svarende til 62,421 mio. kr. i 2011, 89,785 mio. kr. i 2012, 94,077 mio. kr. i 2013 og 108,509 mio. kr. i 2014., jf. bilag 6. Dette indebærer, at en række forslag i sparekataloget reduceres eller udgår svarende til 16,377 mio. kr. i 2011, 14,598 mio. kr. i 2012, 18,036 mio. kr. i 2013 og 23,039 mio. kr. i 2014., jf. tabel 4. Som kompenserende besparelser er forligspartierne enige om, at gennemføre initiativer svarende til en samlet besparelsesvirkning på 3,891 mio. kr. i 2011, 5,553 mio. kr. i 2012, 6,353 mio. kr. i 2013 og 6,353 mio. kr. i 2014., jf. tabel 5. Fra 2011 er der indført sanktioner ved overskridelse af servicerammen ved både budgetog regnskabsaflæggelsen for kommunerne under ét. Samtidig er den del af balancetilskuddet, der er betinget af aftaleoverholdelse, hævet fra 1 mia. kr. til 3 mia. kr. (17,1 mio. kr. i Nyborg). Forligspartierne er derfor enige om, at der skal være ekstra fokus på overholdelse af kommunens andel af servicerammen i Der er enighed om, at der skal gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen overskrides i løbet af året. Side 2

3 3 Forligspartierne er enige om, at hæve indkomstskatten fra 26,1 procent til 26,4 procent og grundskylden fra 25,08 promille til 27,83 promille. Det samlede provenu af skattestigningen udgør 20,172 mio. kr. Kirkeskatten er uændret 1,15 procent og dækningsafgiften er uændret 5,692 promille. Forligspartierne er enige om, at vælge statsgaranti for udskrivningsgrundlaget. Der gennemføres i 2010 et meget stort anlægsprogram på 127,995 mio. kr. med fremrykning af en række nye investeringer og renoveringer af kommunens bygninger. Det høje investeringsniveau har således bidraget til at fastholde beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren og der er samtidigt gennemført energibesparende investeringer på 20 mio. kr. som har bidraget med en samlet reduktion af miljøbelastning i kommunen med 819 tons CO2 svarende til 323 personers gennemsnitlige energiforbrug. Nyborg Kommune har i 2010 solgt aktierne i DONG Energy A/S svarende til ekstraordinære indtægter på 134,257 mio. kr. efter statsafgift på 40%, hvor de deponerede midler frigives med 1/10 årligt over de næste 10 år. I 2011 og 2012 er de ekstraordinære indtægter med til at finansiere det historisk høje anlægsniveau. Såfremt valutakursudviklingen i CHF udvikler sig fordelagtigt kan der ske ekstraordinær nedbringelse af den langfristede gæld. Endvidere sælges Nyborg Elnet A/S svarende til ekstraordinære indtægter på 137,160 mio. kr. efter statsafgift på 40%, hvor de deponerede midler frigives med 1/10 årligt over de næste 10 år. Såfremt valutakursudviklingen i CHF udvikler sig fordelagtigt kan der ske ekstraordinær nedbringelse af den langfristede gæld. Indtægterne skal ikke bruges på driften, men afsættes i en særlig anlægsfond med henblik på gennemførelse af en række større investeringer i de kommende 10 år. Eksempelvis indenfor daginstitutions-, ældreog idrætsområdet. I 2012 er der en anlægsreserve på 20,9 mio. kr. og 13,7 mio. kr. i anlægsfonden i alt 34,6 mio. kr. De politiske udvalg må i 2011 komme med forslag til prioritering af puljen, som udmøntes af forligspartierne. Der foretages i 2011 en kortlægning af ledelsesniveauet under direktionen i hele organisationen med henblik på gennemførelse af yderligere effektiviseringer. Side 3

4 4 2. Økonomiske nøgletal De økonomiske konsekvenser af den politiske aftale giver følgende resultat: Tabel 1: RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Budget Budget Beløb i kr INDTÆGTER I ALT Skatter Tilskud og udligning Grundbidrag til regionen Udviklingsbidrag til regionen Købsmoms DRIFTSUDGIFTER OG RENTER I ALT Teknik- og Miljøudvalg Beredskabskommission Skole- og Dagtilbudsudvalg Kultur- og Fritidsudvalg Sundheds- og Ældreudvalg Social- og Familieudvalg Beskæftigelsesudvalg Erhvervsudvalg Økonomiudvalg Renter Økonomisk råderum Politisk aftale om skolestruktur Driftsreserve Budgetforbedring/besparelser Lov- og cirkulæreprogram (DUT) Pris- og lønfremskrivning ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT Anlæg Anlægsudgifter heraf anlægsfond heraf anlægsreserve Anlægsindtægter SAMLET RESULTAT Finansielle poster Ordinære afdrag på lån Ekstraordinære afdrag på lån Lånoptagelse Øvrige finansforskydninger Salg af aktier i DONG Energy A/S Salg af Nyborg Elnet A/S Kursreguleringer ÅRETS LIKVIDITETSÆNDRING Tabel 2: LIKVIDITET Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Likviditet, primo Årets likviditetsændring Likviditet, ultimo Side 4

5 5 Driftsresultatet: Viser et overskud på 58,123 mio. kr. i 2011, 57,033 mio. kr. i 2012, 36,714 mio. kr. i 2013 og 30,816 mio. kr. i Budgetforbedringer/besparelser Der gennemføres budgetforbedringer/besparelser svarende til 62,421 mio. kr. i 2011, 89,785 mio. kr. i 2012, 94,077 mio. kr. i 2013 og 108,509 mio. kr. i Driftsreserve til uforudsete udgifter m.v. Der budgetteres med en årlig driftsreserve på 5,0 mio. kr. til uforudsete udgifter, herunder afdækning af usikkerhed og afledte omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af besparelserne. Anlægsudgifter Der budgetteres med bruttoanlægsudgifter på 64,195 mio. kr. i 2011, 64,211 mio. kr. i 2012, 40,898 mio. kr. i 2013 og 35,000 mio. kr. i 2014, jf. bilag 2. Forligspartierne er enige om, at indtægter fra et salget af Nyborg Elnet A/S afsættes i en særlig anlægsfond til nye investeringer svarende til årligt 13,716 mio. kr. i 10 år. Det første år anvendes midlerne helt eller delvist til overtagelse af gadelys fra NFS A/S med henblik på eventuelt senere udbud. Prisen for overtagelsen af gadelys fra NFS A/S skal nærmere afklares med ledelsen i NFS A/S. Nyborg Kommune indbetaler i dag ca. 5,8 mio. kr. årligt til NFS A/S som dækker løbende elforbrug m.v. 5,3 mio. kr., afskrivninger ca. 0,480 mio. kr. (løbetid 30 år) og forrentning på ca kr. Dette beløb fastholdes i Nyborg Kommunes budget. Eventuelle merudgifter udover dette budget afholdes af anlægsfonden. Der er under Økonomiudvalget afsat en anlægsreserve på 20,877 mio. kr. i 2012 og 5,898 mio. kr. i Under anlægsindtægter budgetteres med 10,292 mio. kr. i 2011, 10,292 mio. kr. i 2012, 10,292 mio. kr. i 2013 og 10,292 mio. kr. i Afdrag på lån Der budgetteres med ordinære afdrag på lån svarende til 29,497 mio. kr. i 2011, 31,053 mio. kr. i 2012, 31,287 mio. kr. i 2013 og 31,287 mio. kr. i Lånoptagelse Der budgetteres med lånoptagelse på 3,8 mio. kr. i 2011 svarende til lånedispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ordinær lånepulje). Likviditeten ultimo Der budgetteres med en positiv likviditet ultimo på 32,0 mio. kr. i 2011, 32,0 mio. kr. i 2012, 32,0 mio. kr. i 2013 og 32,0 mio. kr. i Likviditeten er i forhold til det oprindelige budgetgrundlag i budget forbedret med 53,669 mio. kr. i 2011, 85,320 mio. kr. i 2012 og 130,283 mio. kr. i 2013, jf. nedenstående tabel. Likvidet (ultimo) i kr Budget Budget Ændring Side 5

6 6 3. Budgetforbedringer og besparelser Forligspartierne gennemfører betydelige budgetforbedringer og besparelser på grund af den økonomiske situation. Som grundlag for de politiske drøftelser har administrationen tidligere udarbejdet forslag til budgetforbedringer og besparelser svarende til 74,907 mio. kr. i 2011, 98,830 mio. kr. i 2012, 105,760 mio. kr. i 2013 og 125,196 mio. kr. i Den politiske aftale indebærer, at der samlet set gennemføres budgetforbedringer og besparelser svarende til 62,421 mio. kr. i 2011, 89,785 mio. kr. i 2012, 94,077 mio. kr. i 2013 og 108,509 mio. kr. i Tabel 3: Budgetforbedringer/besparelser Beløb i kr. Natur og Miljø Kollektiv Trafik (betaling til fynbus) Vejvedligeholdelse m.v Beredskabskommissionen Folkeskoler og SFO Ungdomsskole og klubber Dagpleje og daginstitutioner (netto) Kultur og fritid Sundhed Pleje og omsorg Hjælpemidler Køkkener Udsatte børn og unge Udsatte voksne og handicappede m.v Beskæftigelsesområdet (Jobcenter) Erhvervsområdet Administration m.v I alt Specifikation af de konkrete budgetforbedringer/besparelser der gennemføres fremgår af bilag 6 til den politiske aftale. Nogle af besparelserne vil ikke have fuld virkning i De fleste stillinger nedlægges ved naturlig afgang eller i forbindelse med vakante stillinger, men det vil også være nødvendigt at foretage afskedigelser. Side 6

7 7 Forligspartierne er enige om, at følgende forslag udgår eller reduceres i sparekataloget. Tabel 4: Udgår eller reduceres i sparekatalog Beløb i kr. Renholdelse af gader og veje Bjørneklo Byporte Strukturtilpasning på dagpasningsområdet Rammebesparelse på 5% indenfor børneafhængige udgifter Byggelegepladsen lukkes Integrering af aktiviteterne på plejecentrene i dagligdagen Nedlæggelse af visiterede aktiviteter ved Jernbanebo Nedlæggelse af åbne aktiviteter Kørsel til aktiviteter, brugerbetaling øges til 100 kr Nedlæggelse af caféer Reduktion af fast normering på plejecentre Bortfald af gå-ture i hjemmeplejen Aflastning i hjemmet kun i dagtimerne fast vagt kun til døende Køkken - investeringsudgift til kølemad flyttes til anlæg Nedlæggelse af tilbud i Mødrerådgivningen Ingen tilskud til kørsel efter Ændret organisering af specialgrupper Ændret organisering af støtteteam Reduktion af hold i almenundervisningen (rockmusical) Lukning af klubben i Aunslev mm Reduceret forældrebetaling (afledt i forhold til klubben i Aunslev) Livreddertårn Nedsættelse af indkøbsbesparelse som følge af udbudsplan Spareramme til senere udmøntning I alt Tabellen viser, at der er tale om en reduktion i sparekataloget svarende til 16,377 mio. kr. i 2011, 14,598 mio. kr. i 2012, 18,036 mio. kr. i 2013 og 23,039 mio. kr. i Som kompenserende besparelser er forligspartierne enige om, at gennemføre følgende nye initiativer og forhøjelser af besparelser i sparekataloget. Tabel 5: Nye muligheder eller forhøjelse af forslag i sparekatalog Beløb i kr. Neddrosling af aktiviteter med 10% (pleje og omsorg) Forhøjelse af besparelse vedrørende aktiv hjemmehjælp Bevarelse af de 4 caféer med servicering fortrinsvis af fagpersonale Udbringning af den kolde mad til hjemmeboende 1 x ugentligt Reduktion af lederstillinger i pleje og omsorg Opsigelse af FOA aftale omkring tillæg (pleje og omsorg) Reduktion af transportudgifter til skolekørsel (trafiksikkerhed) Rammebesparelse på ungdomsskolen Selvbetjeningsløsning mv. på biblioteksområdet Reduktion af tilskud til idrætshaller Vejvedligeholdelse I alt Tabellen viser, at de kompenserende besparelser udgør 3,891 mio. kr. i 2011, 5,553 mio. kr. i 2012, 6,353 mio. kr. i 2013 og 6,353 mio. kr. i Side 7

8 8 Den politiske aftale indebærer, at der i hovedtræk vil blive gennemført følgende initiativer til budgetforbedringer og besparelser i : Natur og Miljø (0,662 mio. kr.) rammebesparelse som udmøntes af Teknik- og Miljøudvalget. Kollektiv Trafik (1,080 mio. kr.). Vejvedligeholdelse m.v. (3,240 mio. kr.), herunder Maskiner og materiel, Præsteskoven, Vejbrønde, Fortovsplan Ullerslev, Vejvedligeholdelse, Broer og tuneller, Vejmarkeringer (striber), Mindre Vejreguleringer, Rammebesparelse materielgårde. Beredskabsområdet ( kr.). Folkeskoler og SFO (20,769 mio. kr.), herunder lukning af 5 folkeskoler. Nettobesparelsen er på 12,642 mio. kr. da der bl.a. tilbageføres 7,0 mio. kr. til styrkelse af kvalitet i undervisningen. Ungdomsskole og klubber (0,629 mio. kr.), herunder reduktion af timetal for klubpersonale, rammebesparelse på ungdomsskolen, reduktion af "cykelvikar" i klubberne. Dagpleje og daginstitutioner (netto 6,716 mio. kr.), herunder strukturtilpasning på dagpasningsområdet ved sammenlægning af børnehaver i Øksendrup og Frørup (dette indebærer, at vuggestuen i Aunslev bevares), teknisk tilretning af omstillingspulje fra tidligere år, reduktion af pulje til sprogarbejde, Ådalens Specialafdeling (takstreduktion med 2% i 2011 og 5% fra 2012). Kultur og Fritid (1,528 mio. kr.), herunder ophør af tilskud til pensionisters deltagelse i voksenundervisning, besparelse ved ikke fremskrivning af tilskud til foreninger m.v., selvbetjeningsløsning mv. på biblioteksområdet, reduktion af tilskud til idrætshaller. Sundhed (1,075 mio. kr.), herunder reduktion i ledelsestimer i sundhedsplejen, nedlæggelse af terapeutstilling på børneområdet, opsigelse af lejemål på Nyborg Sygehus, nedlæggelse af sundhedsplejerskestilling Aktiviteter på ældreområdet (0,479 mio. kr.), herunder neddrosling af aktiviteter med 10%. Plejecentre (8,371 mio. kr.), herunder lukning af plejecenteret De gamles hjem i Aunslev incl. café, aflastningsboliger Egevang og Rosengården (huslejeindtægt) udlicitering af vasketøj på plejecentre, indførelse af robotteknologi på plejecentre (støvsugere). Hjemmehjælp (9,679 mio. kr.), herunder udlicitering af vasketøj i hjemmeplejen, bortfald af tilbud om, at den kolde mad til hjemmeboende bliver smurt/gjort klar, ændring af distriktsopdeling ved at slå aften og nat sammen, distrikt overtager plejen i de beskyttede boliger ved Jernbanebo, reduktion af morgenmøderne i hjemmeplejen, ændret tid til rengøring - fra 90/60 til 45/30 (fortsat hver 2. uge), skærpelse af kriterier for tildeling af praktisk bistand m.v., aktiv hjemmehjælp (Fredericia-modellen). Side 8

9 9 Sygepleje (0,450 mio. kr.), herunder reduktion i forbrug af vikarudgifter til sygepleje, etablering af sygeplejeklinik i stedet for visse hjemmesygeplejebesøg. Øvrige indenfor pleje og omsorg (1,140 mio. kr.), herunder videokonference ved udskrivningssamtaler, sundhedsordning finansieres indenfor eget budget, opsigelse af FOA aftale omkring tillæg (pleje og omsorg). Udlicitering hjælpemiddeldepot (0,439 mio. kr.). Køkkener (2,080 mio. kr.), herunder transport af mad til hjemmeboende og til plejecentre som køl i stedet for varmholdt, bevarelse af de 4 caféer med servicering fortrinsvis af fagpersonale, udbringning af den kolde mad til hjemmeboende 1 x ugentligt i stedet for 2 x ugentligt, merindtægter på forplejning, øgede indtægter for betaling af forplejning Leve-bo, kostkonsulentstilling på køkkenområdet nedlægges Udsatte børn og unge (2,902 mio. kr.), herunder rammebesparelse vedrørende udsatte børn og unge (hjemtage og strammere styring), døgninstitutionen Sølyst (takstreduktion med 2% i 2011 og 5% fra 2012). Udsatte voksne og handicappede m.v. (3,720 mio. kr. stigende til 9,912 mio. kr.), herunder ændrede aktivitetsforudsætninger, støttecenter Skrænten (søn- og helligdagsbetaling), ophør af tilskud til ansættelse af personlig hjælper, botilbuddet Gl. Vindingevej (takstreduktion med 2% i 2011 og 5% fra 2012), Nyborgværkstedet (takstreduktion med 2% i 2011 og 5% fra 2012), analyse af enkeltsager på socialområdet, hvor Nyborg er betalingskommune, teknisk tilretning af omstillingspulje fra tidligere år Beskæftigelse og Jobcenter (4,951 mio. kr.), herunder øget aktiveringsomfanget for de forsikrede ledige og sygemeldte samt kontanthjælp og ledighedsydelse, øget indsats for dagpengemodtagere med ledighed over 12 måneder. Erhvervsudvalget (0,4 mio. kr.) ved reduktion af tilskud til Østfyns Erhvervsråd. Administration m.v. (12,272 mio. kr. stigende til 32,338 mio. kr.), herunder politisk organisation, nedlæggelse af direktørstilling og lederstillinger i pleje og omsorg, samling af Beredskab og Teknik og Miljø, legepladseftersyn, lokal- og kommuneplaner, nedlæggelse administrative stillinger i forbindelse med digitalisering og effektivisering, effektivisering af decentrale løn- og bogføringsopgaver, bortfald af midler til trepartsinitiativer, besparelse på rengøringsområdet, fælles indkøbsaftaler (FIF), nedsættelse af kompensation til barsel (fra 90% til 80%), garantiprovision for kommunegaranti for lån til NFS A/S, spareramme til senere udmøntning. Side 9

10 10 4. Driftstilpasninger og nye initiativer 4.1 Politisk aftale om ny skolestruktur Der er den 15. august 2010 indgået politisk aftale mellem Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti om fremtidig drift og udvikling af Nyborg Kommunes skoler med henblik på at sikre den faglige kvalitet i undervisning og samtidig foretage en kapacitetstilpasning som følge af det lavere børnetal i de kommende år. Tabel 6: Beløb i kr Bruttobesparelse ved lukning af 5 skoler Styrkelse af kvalitet i undervisningen Transportudgifter Fortsat drift af Skovparkhallen Dagtilbud i Juuelskov, Skellerup og Langtved Nettobesparelse på driften i alt ANLÆG Trådløse netværk og interaktive tavler Bruttobesparelsen er opgjort til 24,285 mio. kr.(5/12 virkning i 2011). Heraf vedrører ca. 4 mio. kr. til ledelse og administration, ca. 9,7 mio. kr. er øvrige driftsudgifter primært i forbindelse med bygninger og resten ca. 10,5 mio. kr. vedrører selve undervisningen. Derudover skal fratrækkes øgede udgifter til transport på 3,6 mio. kr. pr. år og 0,293 mio. kr. pr. år til fortsat drift af Skovparkhallen, der ikke har haft selvstændigt budget. Der tilbageføres midler på 7,0 mio. kr. til styrkelse af kvalitet i undervisningen, 0,750 mio. kr. til fortsat drift af dagtilbud ved Juuelskov, Skellerup og Langtved og engangsudgift på 4,5 mio. kr. til trådløse netværk og interaktive tavler. Hovedindholdet i aftalen er, der etableres 4 skoler på normalområdet og to videnscentre på specialundervisningsområdet. Én skole, der dækker den tidligere Ørbæk Kommune med afdelinger i Ørbæk og Frørup. Én skole, der dækker den tidligere Ullerslev kommune og Aunslev skoles nuværende distrikt med afdelinger i Ullerslev og Aunslev. Én skole dækkende det nuværende skoledistrikt for Borgeskovskolen, Vindinge Skole og Skovparkskolen med afdelinger ved Borgeskov og i Vindinge. Birkhovedskolen og 10. klassecenteret én skole. På specialundervisningsområdet etableres to videncentre. Ét for børn med AKT-problemer ved Heldagsskolen og ét for børn med generelle og vidtgående indlæringsvanskeligheder ved Lindholmskolen. Konsekvensen af dette er, at fem skoler nedlægges (Juulskovskolen, Langtved Skole, Skovparkskolen, Skellerup Skole og Herrested skole.). Yderligere tre skoler nedlægges formelt, men fortsætter som skoleafdelinger sammen med en større skole (Frørup skole sammen med Ørbæk Skole, Aunslev Skole sammen med Ullerslev Centralskole, Vindinge Skole sammen med Borgeskovskolen). Specialklasserne ved Borgeskovskolen, Ullerslev Centralskole og Juulskovskolen flyttes til Lindholmskolen. Venstre er ikke med i skoleforliget, men accepterer de økonomiske konsekvenser af skoleforliget, der er indregnet i budgetaftalen. Side 10

11 Ungeindsats I forlængelse af den såkaldte Ungepakke 2 er der enighed om, at Beskæftigelsesudvalget og Skole- og Dagtilbudsudvalget i fællesskab laver en kortlægning af behov og muligheder i forbindelse med en styrket indsats for at flere unge kommer i uddannelse og/eller beskæftigelse. I kortlægningen skal indgå en beskrivelse af, om etablering af en produktionsskole kan være en hensigtsmæssig del af løsningen og om anvendelse af EGU (erhvervsgrunduddannelse) er en vej frem for Nyborg Kommune. 4.3 Opsigelse af driftsoverenskomst med Svendborg Kommune om CSV-Sydøstfyn I forlængelse af ophør af abonnementsordning og overgang til takstfinansiering af den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) er forligspartierne enige om at opsige driftsoverenskomsten med Svendborg kommune med virkning fra 1. januar I konsekvens heraf anmodes Skole- og Dagtilbudsudvalget om at fremkomme med et eller flere konkrete forslag til en fremtidig organisering og indretning af STU. Social- og Familieudvalget gør tilsvarende i forhold til VSU (voksenspecialundervisningen). Forligspartierne er enige om, at afsætte 2,0 mio. kr. i en pulje i 2011 til dækning af eventuelle merudgifter indtil der kan findes en varig løsning. 4.4 Ny struktur for børnehaver, vuggestuer, dagpleje Forligspartierne er enige om, at der skal laves et beslutningsgrundlag vedrørende en fremtidig organisering på hele området. Her menes ikke blot institutionsstruktur, men også forhold som f.eks. organisering af ledelse, arbejdsdelingen mellem børnehaver, dagpleje og vuggestuer osv. Arbejdet skal være færdigt, så der kan træffes beslutning i forbindelse med budget Baggrunden for strukturtilpasningerne skal ikke blot være tilpasning til det faldende børnetal. Partierne er enige om, at der også skal være fokus på visioner og på kvalitet. Der skal etableres en proces, hvor forældre, ansatte, ledere og andre interessenter inddrages. Der er enighed om allerede nu at gennemføre en sammenlægning af børnehaverne i Øksendrup og i Frørup med placering på Frørup skole. Den forventede årlige besparelse er 0,8 mio. kr. I forbindelse med ophør af driftsoverenskomst med Børnehuset i Ullerslev forventes der en ekstraordinær indtægt i forhold til budgettet på 0,5 mio. kr. i Biblioteksområdet Kultur- og Fritidsudvalget har anbefalet, at der hurtigst muligt realiseres et samarbejde på biblioteksområdet med Kerteminde Kommune. Samarbejdsmulighederne er nærmere beskrevet i en rapport udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter for begge kommuner. Forligspartierne er enige i, at et samarbejde skal søges realiseret, og at det skal ske efter modellen med betjeningsoverenskomst. Forligspartierne er endvidere enige om i den forbindelse at gennemføre en besparelse på biblioteksområdet på 0,2 mio. kr. i 2011 og 0,4 mio. kr. pr. år derefter. Besparelsen sker som personalereduktion i forbindelse med indførelse af selvbetjening ved udlån og aflevering ved alle tre biblioteksafdelinger. Der afsættes anlægsmidler i forbindelse med anskaffelse af udstyr/ombygning mv., jf. afsnit 5.6. Side 11

12 Reduktion af tilskud til idrætshaller Forligspartierne er enige om at reducere tilskuddene til idrætshaller med 0,4 mio. kr. fra 2011 og frem. Den konkrete fordeling besluttes i forbindelse med serviceharmoniseringen på området. 4.7 Nyborg Borger- og Håndværkerforenings Hus I konsekvens af, at det har trukket ud med civilstyrelsens endelige godkendelse af fusionen mellem Borger- og Håndværkerforeningens hus og Borger- og Håndværkerforeningens stiftelse, er forligspartierne enige om at imødekomme ansøgningen om støtte på kr. og om at de kr. udbetales allerede i Derudover er der enighed om, at der snarest muligt efter den endelige godkendelse skal tages stilling til, hvorledes kommunens fremtidige økonomiske engagement i huset skal være, og hvilken brug kommunen, foreninger og andre så til gengæld kan gøre af huset. Kultur- og Fritidsudvalget indleder allerede nu det forberedende arbejde. 4.8 Gebyr for byggesagsbehandling Forligspartierne er enige om, at nedsætte gebyret for byggesagsbehandling vedrørende simple erhvervsbyggerier svarende til mindreindtægter på kr. årligt. 4.9 Erhvervsområdet Nyborg Turistforening og Nyborg Handelsstadsforening arbejder på at danne et kontorfællesskab, hvilket er forbundet med engangsudgifter på kr. Forligspartierne er enige om at afsætte ekstra 0,5 mio. kr. årligt i en aktivitetspulje under Erhvervsudvalget, herunder til initiativer der gavner branding og erhvervsudvikling i kommunen. Rammebesparelsen på 0,4 mio. kr. indenfor Erhvervsudvalgets område udmøntes ved reduktion af tilskuddet til Østfyns Erhvervsråd Tekniske driftstilpasninger Årlige udgifter på kr. til drift af Weblager pga. digitalisering af byggesager Ullerslev Motionscenter - anlæg for 3,5 mio. kr. og gebyrforhøjelse kr./år. Årlige mindreindtægter på 1,292 mio. kr. vedrørende refusion af særligt dyre enkeltsager indenfor udsatte voksne og handicappede m.v. Pension til hjælperne i Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) svarende til årlige merudgifter på 0,350 mio. kr. indenfor udsatte voksne og handicappede m.v. Besparelse vedrørende prisfremskrivning af beskæftigelsestilskud m.v. (Jobcenter). Side 12

13 13 5. Anlægsudgifter- og indtægter 5.1 Anlægsmidler til skolerne Forligspartierne er enige om, at afsætte samlet 8,9 mio. kr. til renovering og ombygning af skoler i 2011, heraf 3,8 mio. kr. ved udnyttelse af låneadgang fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der afsættes 5,1 mio. kr. i 2012 samt årlig 10,2 mio. kr. fra Der er afsat 4,5 mio. kr. til indkøb af trådløse netværk og interaktive tavler, heraf 2,0 mio. kr. i 2010 og 2,5 mio. kr. i Derudover er der afsat 1,342 mio. kr. årligt til IT-anskaffelser til skolerne. 5.2 Cykelstier/forbedrede trafikforhold ved skolerne Forligspartierne er enige om, at afsætte en anlægsramme på 5 mio. kr. i 2011 til forbedring af trafiksikkerheden i form af cykelstier og forbedrede trafikforhold ved skoler. Rammen forøges med eventuelt tilskud fra staten. 5.3 Idrætsforholdene ved Birkhovedskolen I forlængelse af den politiske aftale om ny skolestruktur, er forligspartierne enige om, at anmode Skole- og Dagtilbudsudvalget om at fremkomme med alternative løsningsforslag vedrørende idrætsfaciliteter og vedrørende udenomsarealerne ved Birkhovedskolen. 5.4 Kanonbåd Der er enighed om, at afsætte 1,5 mio. kr. i 2012 til projektet med kanonbåd, jf. Byrådets drøftelse på møde den 22. juni Kampsportens Hus Det skal beskrives, om der i forbindelse med løsningerne på idrætsområdet ved Birkhovedskolen kan findes en hensigtsmæssig og økonomisk forsvarlig model for etablering af projektet med Kampsportens Hus ved skolen. Eventuelle andre muligheder i forlængelse af beslutningerne på skolestrukturområdet beskrives også. Forligspartierne er enige om at afsætte 1,0 mio. kr. til formålet i Selvbetjeningsløsning mv. på biblioteksområdet Der afsættes 1,9 mio. kr. i anlægsudgifter til biblioteket i 2011 og 0,3 mio. kr. i Beløbene dækker over indkøb af udstyr til selvbetjening på i alt 1,4 mio. kr. og af ombygning/inventaranskaffelse i Nyborgafdelingen på 0,8 mio. kr., som skal muliggøre installeringen af selbetjeningsudstyret og samtidig løse en række arbejdsmiljøproblemer. Der opnås en årlig driftsbesparelse på kr., jf. afsnit Musikskolen Forligspartierne er enige om, at musikskolen kan disponere over bygning E Provst Hjortsvej så snart ombygningen er afsluttet. 5.8 Udvikling af midtbyen Forligspartierne er enige om, at afsætte 5,0 mio. kr. i 2012 til udvikling af midtbyen i Nyborg. Erhvervsudvalget kommer med konkret forslag hertil. Side 13

14 Marina ved Tømmergraven (DSB aftale) Forligspartierne er enige om, at udskyde etableringen af marinaen ved Tømmergraven fra 2011 til 2012, hvortil der er afsat 4,934 mio. kr. i budgettet Bygningsvedligeholdelse Forligspartierne er enige om, at afsætte en ramme til bygningsvedligeholdelse på 3,020 mio. kr. i 2011 og årligt 4,559 mio. kr. i 2011 og fremover Investeringsudgifter til transport af kølemad (køkken) Der afsættes 0,7 mio. kr. i 2011 og 0,7 mio. kr. i 2012 til investeringsudgifter i forbindelse med gennemførelse af besparelser vedrørende transport af kølemad på køkkenområdet Udbygning på ældreområdet Sundheds- og ældreudvalget kommer i 2011 med forslag til udbygning på ældreområdet som følge af befolkningsudviklingen herunder brug af ledige kommunale bygninger Anlægsfond svarende til midler fra Nyborg Elnet A/S Der afsættes en årlig anlægsfond på 13,716 mio. kr. svarende til frigivelse af deponerede midler ved salget af Nyborg Elnet A/S. Det første år anvendes midlerne til overtagelse af gadelys fra NFS A/S med henblik på eventuelt senere udbud Anlægsreserve til udvikling og fornyelse Forligspartierne er enige om, at afsætte en anlægsreserve på 20,877 mio. kr. i 2012 og 5,898 mio. kr. i Investeringsoversigt med specifikation af anlægsprojekter fremgår af bilag 2. Side 14

15 15 6. Finansiering og likviditet 6.1 Skattestigning (indkomstskat og grundskyld) Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 21. september 2010 givet tilladelse til, at Nyborg Kommune kan hæve skatten svarende til et samlet provenu på 21,171 mio. kr. Forligspartierne er enige om, at hæve indkomstskatten fra 26,1% til 26,4% svarende til et samlede provenu på 11,893 mio. kr. fratrukket medfinansieringsbidrag vedrørende det skrå skatteloft. Endvidere hæves grundskylden fra 25,08 promille til 27,83 promille svarende til et samlet provenu på 8,279 mio. kr. Det samlede provenu korrigeret for det skrå skatteloft udgør 20,172 mio. kr. 6.2 Lånedispensation (ordinær lånepulje) Indenrigs- og Sundhedsministeriet har givet dispensation til optagelse af nye lån på 3,8 mio. kr. fra den ordinære lånepulje. Forligspartierne er enige om, at låneadgangen anvendes til anlægsprojekter på skoleområdet. Optagelse af nye lån er forbundet med afledte udgifter til renter og afdrag på lån. 6.3 Salg af aktier i DONG Energy A/S Nyborg Kommune har i 2010 solgt aktierne i DONG Energy A/S svarende til ekstraordinære indtægter på 134,257 mio. kr. efter statsafgift på 40%, hvor de deponerede midler frigives med 1/10 årligt over de næste 10 år. 6.4 Salg af Nyborg Elnet A/S Nyborg Elnet A/S sælges svarende til ekstraordinære indtægter på 137,160 mio. kr. efter statsafgift på 40%, hvor de deponerede midler frigives med 1/10 årligt over de næste 10 år. Indtægterne skal ikke bruges på driften, men afsættes i en særlig anlægsfond med henblik på gennemførelse af en række større investeringer i de kommende 10 år. Det første år anvendes midlerne helt eller delvist til overtagelse af gadelys fra NFS A/S med henblik på eventuelt senere udbud. Prisen for overtagelsen af gadelys fra NFS A/S skal nærmere afklares med ledelsen i NFS A/S. Nyborg Kommune indbetaler i dag ca. 5,8 mio. kr. årligt til NFS A/S som dækker løbende elforbrug m.v. 5,3 mio. kr., afskrivninger ca. 0,480 mio. kr. (løbetid 30 år) og forrentning på ca kr. Dette beløb fastholdes i Nyborg Kommunes budget. Eventuelle merudgifter udover dette budget afholdes af anlægsfonden. 6.5 Konsekvenser af ledelsesrapportering pr. 31. august 2010 Der er udarbejdet nyt skøn over forventet regnskab 2010 i forhold til korrigeret budget De økonomiske konsekvenser af ledelsesrapporteringen har betydning for likviditeten ultimo 2010 og dermed udgangspunktet for budgetlægningen i Mindreindtægter vedrørende grundskyld 0,418 mio. kr. og dækningsafgifter på 1,354 mio. kr. som især skyldes nedsættelse af ejendomsvurderingen og tilbagebetaling af ejendomsskatter fra tidligere år vedrørende Nyborg Sygehus. Side 15

16 16 Merudgifter på 0,350 mio. kr. vedrørende pension til hjælperne i Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) svarende til årlige merudgifter på 0,350 mio. kr. indenfor udsatte voksne og handicappede m.v. Mindreudgifter på 0,117 mio. kr. vedrørende overførelsesudgifterne. Anlægsindtægter ved salg af ejendomme på 2,952 mio. kr. (netto) fratrukket udgifter til indfrielse af lån og salgsomkostninger. 6.6 Kommunens likviditet kassebeholdning Det er vanskeligt at opstille et generelt mål for, hvor stor en likviditet en kommune bør have. Kommunernes målsætninger for likviditetens størrelse må afspejle de lokale udfordringer og politiske ønsker. Staten har tidligere udmeldt, at en kommune med en stabil drift bør have en likviditet på 2,9% af en kommunes bruttodrifts- og anlægsbudget, hvilket svarer til ca. 70 mio. kr. i Nyborg (gennemsnitslikviditet). Efter KL s opfattelse vil en kommune have en presset likviditet, hvis likviditetsniveauet ligger under kr. pr. indbygger svarende til ca. 32 mio. kr. i Nyborg Kommune. Forligspartierne er enige om, at der som målsætning skal sikres en likviditet på mindst 32 mio. kr. ultimo året i Nyborg Kommune for at sikre en sund og stabil driftsøkonomi, som er en forudsætning for vækst og udvikling af kommunen. Side 16

17 17 Nyborg, den 27. september Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Side 17

18 18 Oversigt over bilag til den politiske aftale Bilag 1: Økonomiske konsekvenser af den politiske aftale i forhold til økonomisk overblik af 17. august 2010 Bilag 2: Investeringsoversigt vedrørende anlægsudgifter og -indtægter Bilag 3: Udviklingen i kommunens langfristede gæld Bilag 4: Salg af aktier i DONG Energi A/S Bilag 5: Politisk aftale af 15. august 2010 om fremtidig drift og udvikling af Nyborg Kommunes skoler Bilag 6: Sparekatalog til budgetforbedringer og besparelser Side 18

19 19 Bilag 1 ÆNDRINGER TIL ØKONOMISK OVERBLIK PR. 17/ Budget Budget Budget Budget Beløb i kr INDTÆGTER I ALT Skatter Generelle tilskud m.v. DRIFTSUDGIFTER OG RENTER I ALT Teknik- og Miljøudvalg Nedsættelser af gebyr for byggesagsbehandling af simple erhvervsbyggerier Udgift til drift af Weblager pga. digitalisering af byggesager Beredskabskommission Skole- og Dagtilbudsudvalg Den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) Ungepakken (produktionsskoler) Kultur- og Fritidsudvalg Ullerslev Motionscenter - anlæg for 3,5 mio. kr. og gebyrforhøjelse kr./år Borgerforeningens Hus, forhøjelse af tilskud med samme beløb som i Sundheds- og Ældreudvalg Social- og Familieudvalg Refusion særligt dyre enkeltsager (Socialafdeling) Pension til hjælperne i Borgerstyret Personlig Assistance BPA (Socialafdelingen) Ungdomshybler Beskæftigelsesudvalg PL-regulering af beskæftigelsestilskud m.v. (Jobcenter) Erhvervsudvalg Turisme/handel kontorfællesskab Erhvervsudvalget - udviklingspulje og branding Økonomiudvalg Renter Økonomisk råderum Politisk aftale om skolestruktur Driftsreserve til uforudsete udgifter Budgetforbedring/besparelser Lov- og cirkulæreprogram (DUT) Pris- og lønfremskrivning ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT Anlægsudgifter Trådløse netværk og interaktive tavler (indkøbes i 2010) Prioritering af anlægsmidler til sikring af skoleveje m.v Kanonbåd finansieres af anlæg med 1,5 mio. kr. i Kampsportens Hus finansieres af anlæg med 1,0 mio. kr. i Selvbetjeningsløsning mv. på biblioteksområdet Udvikling af midtbyen i Nyborg (Erhvervsudvalget) Investeringsudgifter til transport af kølemad (køkken) Forhøjelse af anlægsbudget til skoler svarende til lånedispensation Forhøjelse af anlægsbudget svarende til midler fra Nyborg Elnet A/S Anlægsreserve anvendes til finansiering af projekter Forhøjelse af anlægsreserve Bygningsvedligeholdelse Overtagelse af gadelys fra NFS (finansieret af midler fra Nyborg Elnet A/S) Marina ved Tømmergraven udskydes til 2012 (DSB-aftale) Anlægsindtægter SAMLET RESULTAT Finansielle poster Ordinære afdrag på lån Ekstraordinære afdrag på lån Lånoptagelse Øvrige finansforskydninger Kursreguleringer ÅRETS LIKVIDITETSÆNDRING Side 19

20 20 Bilag 2 Bruttoanlægsudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Udvendig bygningsvedligeholdelse Fritidsområder Fritidsfaciliteter Idrætsanlæg Multihal i Ørbæk Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v. Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Cykelstier/forbedrede trafikforhold ved skolerne Havne Marina ved Tømmergraven (DSB aftale) Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Modernisering af folkeskoler Ombygning af skoler (lånedispensation) Trådløse netværk og interaktive tavler IT til skolerne Folkebiblioteker Selvbetjeningsløsning mv. på biblioteksområdet Kulturel virksomhed Kanonbåd Kampsportens Hus Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Parkering og udenomsarealer m.v. ved Søfartsskolen 943 Tilbud til ældre og handicappede Investeringsudgifter til transport af kølemad Tilbud til voksne med særlige behov Sundhedsområdet Fællesudgifter og administration m.v IT-hardware, indkøb IT udgifter, nye systemer Udvikling af midtbyen Overtagelse af gadelys fra NFS Anlægsfond fra midler ved salg af Nyborg Elnet A/S Anlægsreserve I ALT Side 20

21 Gæld, ultimo (1.000 kr.) Politisk aftale om budget 2011 i Nyborg Kommune 21 Bilag 3 Udviklingen i kommunens langfristede gæld Der var i det oprindelige budgetgrundlag fra budget 2010 forudsat en lånoptagelse på 33,4 mio. kr. i 2010 og 15,0 mio. kr. årlig i overslagsårene, jf. nedenstående tabel. Langfristet gæld Beløb i kr. Langfristet gæld, ultimo Lånoptagelse - budget Lånoptagelse - budget Afvigelse Der er i den politiske aftale forudsat en lånoptagelse på 87,344 mio. kr. i 2010 som følge af en fremrykning af en række anlægsinvesteringer på grund af beskæftigelsessituationen og den ekstraordinære lånedispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i 2010 svarende til 53,944 mio. kr. Derudover har Nyborg Kommune fået tilladelse til optagelse af nye lån på 3,8 mio. kr. fra den ordinære lånepulje i Forligspartierne er enige om, at låneadgangen anvendes til anlægsprojekter på skoleområdet. Nedenstående figur viser udviklingen i den langfristede gæld med nuværende afdragsprofil for eksisterende lån i perioden Langfristet gæld med nye lån Nuværende Korriget med nye lån Side 21

22 22 Nyborg Kommunes langfristede gæld var på 285,963 mio. kr. i regnskab Efter optagelsen af de nye lån i 2010 og 2011 afdrages der gennemsnitsligt 31,058 mio. kr. årligt på den langfristede gæld incl. finansielle leasingaftaler i Den langfristede gæld vil således være nedbragt til 252,876 mio. kr. ultimo 2013 med den nuværende afdragsprofil, hvilket ligger på et lavere niveau end regnskab Side 22

23 23 Bilag 4 Salg af aktier i DONG Energi A/S Nyborg Kommune har i 2010 solgt aktierne i DONG Energy A/S til staten. Nyborg Forsyning & Service A/S har tidligere ejet 0,61% af aktierne i DONG Energy A/S, som har været placeret i Nyborg Elnet A/S. Aktiviteterne i DONG Energy A/S opfyldte imidlertid ikke krav i lovgivningen om, hvad kommuner og forsyningsselskaber må investere i. Aktierne i DONG Energy A/S har således kun kunne beholdes midlertidigt i en kortere periode, jf. hjemmel i aktstykke. Aktierne har i Nyborg Elnet A/S været værdiansat til en bogført værdi på 203,452 mio.kr. svarende til aktier, der udgør 0,61% af aktiekapitalen i DONG Energy A/S. Aktier i DONG Energy A/S Bogført Salg til NFS staten Kurs pr. aktie (kr.) 113, ,9469 Antal aktier Salgsprovenu af aktier (0,61% i DONG Energy A/S) Fastholdes i selskabet (forsvarlighedskravet) Advokatomkostninger Provenu til Nyborg Kommune før afgift % afgift til staten (deponering eller gældsreduktion) Nettoprovenu til kommunen i alt Salget af aktierne til staten har givet et samlet provenu på 233,937 mio. kr., hvilket er 30,484 mio. kr. mere end den bogførte værdi i Nyborg Elnet A/S. Der er efterfølgende sket delvist udlodning af provenuet til Nyborg Kommune svarende til 223,762 mio. kr., idet 10 mio. kr. er blevet stående i selskabet og advokatomkostningerne har udgjort 0,174 mio. kr. En udlodning af udbytte fra NFS A/S til Nyborg Kommune indebærer en reduktion af bloktilskuddet efter følgende principper, jf. 10 i bekendtgørelse vedrørende kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner: Bloktilskuddet reduceres med 40% af rådighedsbeløbet fra udlodning af udbytte, hvis kommunen deponerer et beløb svarende til nettoprovenuet. Deponering frigives med 1/10 årligt uden nedbringelse af gæld Det deponerede beløb kan med Indenrigs- og Sundhedsministeriets godkendelse reduceres ekstraordinært, såfremt kommunen ekstraordinært nedbringer sin gæld. Derved kan der frigøres midler fra bortfald af årlige udgifter til renter og afdrag på lån. Bloktilskuddet reduceres med 60% af rådighedsbeløbet fra udlodning af udbytte, hvis kommunen ikke deponerer et beløb svarende til nettoprovenuet. Side 23

24 24 Der gælder således ikke nogen direkte begrænsninger for kommunens anvendelse af udbyttet, idet reduktionen af bloktilskuddet i stedet afhænger af om der sker deponering eller ej. Nettoprovenuet til Nyborg Kommune udgør 134,257 mio. kr. efter 40% afgift til staten. Der skal således tages politisk stilling til følgende valgmuligheder: A. Frigivelse af deponerede midler med 1/10 årligt svarende til 13,426 mio. kr. B. Ekstraordinær nedbringelse af den langfristede gæld, hvilket er forbundet med sparende renter og afdrag på lån. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 14. september 2010 givet tilladelse til, at provenuet kan anvendes til ekstraordinær nedbringelse af kommunens langfristede gæld eller ved at undlade at optage nye lån på 87,344 mio. kr. i Det deponerede beløb kan reduceres med det fulde indfrielsesbeløb, hvis den gennemsnitlige restløbetid for det enkelte lån er på mindst 5,5 år svarende til den gennemsnitlige løbetid af deponeringen. Er restløbetiden for et givet lån mindre end 5,5 år, kan der ske en forholdsmæssig nedsættelse af det deponerede beløb. Er den gennemsnitlige restløbetid for det pågældende lån f.eks. 3 år, kan det deponerede beløb reduceres forholdsmæssigt med 3/5,5 af lånets indfrielsesbeløb. Vurderingen af hvad der er mest fordelagtigt for Nyborg Kommune kompliceres af at en del af kommunens langfristede gæld er placeret i schweiziske franc (CHF) med en relativt kort restløbetid. Der er tale om 2 lån på henholdsvis 77,7 mio. kr. (2017) og 14,7 mio. kr. (2014) som er optaget i 1999/2000. På grund af Nyborg Havns økonomiske situation og fremtid overtog Nyborg Kommune dengang de kommunegaranterede lån incl. renter og kurstab fra havnen. På grund af finanskrisen og den økonomiske udvikling i USA og Europa er valutakursen på CHF steget markant siden årsskiftet. Valutakursen ligger aktuelt omkring 560, hvilket på nuværende tidspunkt vil betyde et kurstab på mio. kr. såfremt lånene skulle indfries nu. Den fremtidige valutakursudvikling afhænger af den generelle økonomiske situation i Europa og USA. Der er ingen tvivl om, at nedbringelse af den langfristede gæld på langt sigt vil give den største besparelse i renter og afdrag, men på kort sigt vil frigivelsen af deponerede midler med 1/10 årligt svarende til 13,426 mio. kr. give den største likviditetsgevinst. Dette skyldes, at restløbetiden på eksisterende og nye lån er længere end 10 år (såfremt der ses bort fra valutalån i CHF). Eksempelvis har optagelsen af de nye lån på 87,344 mio. kr. i 2010 en løbetid på 25 år. Hertil kommer, at låneadgangen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i fremtiden må forventes at være meget begrænset. Forligspartierne er derfor enige om, at det ekstraordinære provenu fra salget af aktierne i første omgang deponeres og frigives med 1/10 årligt. Såfremt valutakursudviklingen i CHF udvikler sig fordelagtigt kan der ske ekstraordinær nedbringelse af den langfristede gæld. Side 24

Side 2. Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014

Side 2. Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014 Budget 2011-2014 Side 2 Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 5 A. DEN GENERELLE DEL... 9 DEN ØKONOMISKE POLITIK... 11 SAMMENFATNING AF BUDGET... 16 ØKONOMISKE NØGLETAL...

Læs mere

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 4.997 5.347 5.347 5.347 Natur og Miljø 787 787 787 787 1 EDB- program - opsigelse 22 22 22 22 2 Skråfotos 82 82

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Budget 2012 2015 Nyborg Kommune

Budget 2012 2015 Nyborg Kommune Budget 2012 2015 Nyborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 5 A. DEN GENERELLE DEL... 9 DEN ØKONOMISKE POLITIK... 11 SAMMENFATNING AF BUDGET... 16 ØKONOMISKE NØGLETAL... 18 SKATTER OG GENERELLE TILSKUD...

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Økonomisk overblik 2015 26. august 2014

Økonomisk overblik 2015 26. august 2014 Økonomisk overblik 2015 26. august 2014 Kl. 12.00-12.40 Frokost i kantinen Kl. 12.40-12.45 Velkommen i byrådssalen v/borgmesteren Kl. 12.45-14.00 Økonomisk overblik 2015 v/økonomichef Anders M. Sørensen

Læs mere

BUDGET 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18

BUDGET 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18 BUDGET 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 5 Budgetforudsætninger... 7 1. Skatter.... 8 2. Tilskud og udligning... 11 3. Driftsvirksomhed... 13

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014-16 Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2013 den 27. august 2012. Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2013 og overslagsårene

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Budget 2013. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2013. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter 2013 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. resultatet... 3 2.1 Fordeling

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2016 med overslagsårene 2017-2019 er vedtaget i kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2015. Bornholms Regionskommunes budget 2016 består af to bøger.

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger

SKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger 3. Generelle bemærkninger 13 14 3.1 Resultatopgørelse 2009-2012 Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.668,4 1.687,5 1.704,1 1.754,6 Tilskud og udligning 648,2 723,4

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015-17 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2014 og overslagsårene 2015-17. Forslaget behandles første gang i Byrådet den 26. august

Læs mere