BUDGETFORLIG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGETFORLIG 2016-2019"

Transkript

1 BUDGETFORLIG Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget : - Venstre - Socialdemokraterne - Fælleslisten - Dansk Folkeparti - Det Konservative Folkeparti 1

2 1. INDLEDNING Byrådet anser det for afgørende at kommunens økonomiske handlefrihed til enhver tid er intakt. Imidlertid illustrerer den aktuelle budgetmæssige udfordring meget tydeligt, at den økonomiske udfordring for nærværende ser ud som af blivende karakter, hvorfor budget grundlæggende fastholder tidligere års sparekrav. TABEL 1: DRIFTSBESPARLSER SOM ER INDARBEJDET I BUDGET Indarbejdede besparelser : Mio. kr. Budgetreduktioner 2016: -33,7 + yderligere budgetreduktioner 2017: -20,0 + yderligere budgetreduktioner 2018: -20,0 + yderligere budgetreduktioner 2019: -27,0 I alt -100,7 Endvidere indeholder budgetforliget en nedsættelse af den kommunale udskrivningsprocent med 0,5 procentpoint til 25,1% i 2016 og budgetoverslagsårene. Denne beslutning er fuldt ud i overensstemmelse med forventningerne fra sidste års budgetforlig. Det er fortsat byrådets udgangspunkt, at engangsindtægter anvendes til engangsudgifter. Dette bevirker, at såfremt kommunens økonomi bedrer sig væsentligt ved fx ekstraordinære store selskabsskatter i forhold til gennemsnittet af de sidste 5 års indtægter fra selskabsskatterne, skal disse anvendes til at revurdere størrelsen på anlægsbudgettet, idet øgede selskabsskatter anses for engangsindtægter. 2. DRIFTSBUDGET Der gennemføres følgende ændringer til driftsbudgettet og som har likviditets- og aktivitetsmæssige konsekvenser i forhold til basisbudgettet : 2.1 Budgetreduktioner 2016: Ved sidste års budgetlægning blev det besluttet, at der skulle gennemføres driftsreduktioner i Reduktionerne for så vidt angår 2016 gennemføres i henhold til tabel 2. Flere af budgetreduktionerne som vedrører 2016 får dog først fuld effekt i de efterfølgende år, hvilket kan læses af tabel 2. Konsekvensbeskrivelserne kan for flertallet af reduktioner ses i budgetbog nr. 1. TABEL 2: UDMØNTNING AF BUDGETREDUKTIONERNE I 2016 OG FREMEFTER (1.000 kr) 2

3 Nr. Besk. Type Øget forældrebetaling samt rammebesparelse på DUF Besparelse på skoledriften - fra 1/ Familierådgivningen BUU i alt Folkeoplysningsudvalget KFU i alt Færre vejledningstilbud til forsikrede ledige Minimumsindsats for defineret gruppe af kontanthjælpsmodtagere Reduktion af fleksjobpuljen Optimering af mentorindsatsen Intensiv indsats kontanthjælp Styrket indsats unge Flere i job via uddannelse (voksenlærlinge) AU i alt Frit Valg Nedsættelse af timeprisen/omkostningerne Frit Valg Nedsættelse af visiterede timer Frit Valg Anvendelse af teknologi Omstrukturering og ledelse. Besluttet budget Cafedriften indskrænkes og tilpasses i forhold til antal visiterede brugere Faldende andel af borgere, der modtager hjemmepleje/plejebolig Engparken: 3 plejeboliger anvendes midlertidig til servicearealer Østervang: Afdelingen i parterre lukkes midlertidig svarende til 8 plejeboliger Køb af pladser under rammeaftale reduktion med 3% frem mod Tilbud uden for rammeaftale reduceres også med 3% Niveaufald i forhold til budget 2015 (Reduktion i myndighedsbudgettet) Omlægning af indsatsen for ældre beboere på botilbuddene Rammebesparelse, ældreområdet SOU i alt Redution af tilskud til turisme EKU i alt Reduktion stabe mv. økonomiområdet Reduktion arbejdsmarkedsområdet Reduktion børne- og undervisningsområdet konto Reduktion sundheds- og omsorgsområdet konto ØU i alt Besparelsesforslag for Miljø og Natur Salg af flest mulige Kommunale bygninger

4 Besparelser på kollektiv trafik, asfalt og drift af vejbelysning TMU i alt Beredskabet, selskabsgørelse SUM En del af ovenstående besparelser får først fuld effekt i efterfølgende år. Realiseringen af ovenstående besparelser i indgår derfor som delvis udmøntning af sparekravet (tabel 1 og tabel 4) for så vidt angår Ad ) Øget forældrebetaling på DUF Forældrebetalingen på DUF øges med 100 kr/måned. Prisen for et ferieugemodul fastsættes til 400 kr/uge. Der gennemføres en rammereduktion på DUF på kr. Takstforhøjelsen og rammereduktionen gennemføres fra 1. januar Der gennemføres en rammereduktion på skoleområdet på 1,6 mio. kr. med årsvirkning fra Ad) ældreområdet I forhold til brug af plejeboliger til personalefaciliteter på Engparken godkender Byrådet, at 3 plejeboliger indtil videre kan anvendes til personalefaciliteter. Anvendelsen gælder så længe, der ikke over en længere periode er venteliste til boligerne eller indtil, der findes en alternativ, permanent løsning i forbindelse med tilbygning til Engparken. Byrådet indlægger derudover en rammebesparelse på kr. vedrørende ældreområdet, som skal udmøntes fra 2016, heraf modregnes forventelige fremtidige huslejebesparelser ved evt. køb af Baunehøj. Østervang De 8 boliger i parterre-etagen på Østervang lukkes midlertidigt med baggrund i det aktuelt store antal ledige plejeboliger i kommunen. Det tilstræbes at finde alternative formål til boliganvendelsen. Ad) Turisme Der gennemføres en reduktion på turisme på kr., svarende til huslejeudgifterne i 2014, hvorefter der i 2016 anvendes godt 1 mio. kr. til turismeformål. Ad) Administrationsområdet Den oprindeligt foreslåede besparelse på teknisk forvaltning bliver ikke gennemført, idet Byrådet vurderer at det ikke er realistisk i forhold til de opgaver der foreligger. Ad) Miljø og natur Den anførte besparelse på Vandløbsvæsen ( kr.) gennemføres ikke. Der skal findes alternative besparelser (behandles i TMU). Badevandsanalyser overgår til driften af de enkelte svømmebade. Udgiften vil årligt for Engesvang være ca kr., for Bording ca kr., for Ikast ca kr. samt ca kr for Brande Svømmecenter 4

5 Ad) Byer og landsbyer/ Salg af kommunale bygninger Besparelsen findes som driftsbesparelser i takt med salg af bygninger. Ad) Infrastruktur og kollektiv trafik Besparelsen på bybussen i Brande der kun kører om torsdagen - udgør ca kr. af besparelsen. Antallet af passager er ca passagerer pr. tur. 2.2 Budgetudvidelser 2016: Byrådet har endvidere fundet plads til udvidelser af driften jf. tabel 3. TABEL 3: DRIFTSUDVIDELSER (1.000 kr.) Vuggestuer PC er i skolerne Dagcenterlokaler Afledt drift, Bøgildvej Afledt drift, servicearealer Engparken Regionale samarbejder Elitepuljen i KFU øges I alt Ad 1) Vuggestuer Børne- og Undervisningsudvalget udarbejder forslag til etablering af vuggestuepladser. Forslaget godkendes af Byrådet. Målsætningen er, at der på sigt er vuggestuetilbud i Ikast, Brande, de fire byer Ejstrupholm, Bording, Engesvang og Nørre Snede (Højderyggens daginstitution) samt i de mindre bysamfund, hvor det ud fra et driftsmæssigt synspunkt vil være fordelagtig. Ad 2) PC er i skolerne Der afsættes et årligt beløb på 4 mio. kr. til leasing af PC er til skoleelever, idet Byrådet finder det vigtigt, at de opnåde positive resultater ved anvendelse ad PCér i folkeskolen fastholdes og udvikles. Der afsættes derfor midler til fastholdelse af en 1:1 PC løsning på folkeskolerne. Ad 3) Dagcenterlokaler 5

6 Udviklingen i indsatsen omkring genoptræning har medført et stort pres på træningsområdets lokaler på Frisenborgparken. Muligheden for snarest muligt at tilbyde det brugerstyrede dagcenter alternative lokalemuligheder undersøges. Der afsættes kr/år til driften af sådanne lokaler. Ad 4) Afledt drift, plejecenter på Bøgildvej I forbindelse med fraflytning fra Frisenborg til det nye plejecenter på Bøgildvej afsættes midler til bygningsdrift på Bøgildvej, idet Frisenborg vil skulle anvendes til andre formål hvorfor bygningsdriftsbudgettet bliver der. Ad 5) Afledt drift, Engparken Der indregnes kr. i afledt drift af de nye arealer ved Engparken. Ad 6) Regionale samarbejder Byrådet reserveres i en pulje kr/år til Ikast-Brande Kommunes aktive deltagelse i regionale erhvervs samarbejder. Ad) Finanslovens betydning for yderligere udvidelser Byrådet har drøftet indsatser, der aktuelt er finansieret af ældrepuljen. Byrådets stillingtagen afventer resultatet af finanslovsforhandlingerne. Byrådet har endvidere drøftet udviklingen i Det Nære Sundhedsvæsen samt cafédriften på kommunens plejecentrer og er opmærksom på, at der er et omkostningspres i kommunen. Byrådet forholder sig til emnet, når resultatet af finanslovsforhandlingerne foreligger. 2.3 Besparelserne 2017 og 2018 Byrådet ønsker, som udgangspunkt, de indarbejdede besparelser for 2017 og 2018 gennemført på følgende politikområder: TABEL4: BESPARELSER 2017 OG 2018 (1.000 kr.) Generel besparelse på service-områderne på 0,5% årligt (1) Børn og unge 6-18 år (elevtildelingsmodel ændres) Det specialiserede socialområde (voksne og børn) Ældreområdet Administration Andre områder (miljø, bibliotek, turistforening o.l.) I alt (akkumuleret) (1) Der skal tages højde for områder, hvor store dele af budgettet er fastlagt ved aftaler og kontrakter. Det bemærkes samtidig at en del af ovenstående besparelser i tabel 4 fremkommer ved gennemførelse af de besparelser jf. tabel 2, som først opnår fuld effekt i 2017 eller

7 Direktionen anmodes om at fremkomme med forslag til udmøntning samt beskrivelse af konsekvenser af besparelserne i Disse forslag/konsekvensbeskrivelser vedrørende 2017 skal Byrådet forholde sig til forud for budgetlægningen for 2017 og danner således alene udgangspunkt for det videre budgetarbejde i 2017 og fremefter. Konkret ønsker byrådet følgende elementer undersøgt i forbindelse med det budgetarbejdet for : 1. Cafédrift. Byrådet ønsker et mere konkret oplæg til cafédrift, baseret på en ressourcefordeling, der afspejler antallet af borgere, jfr. beskrivelse i budgetmateriale til budgetlægningen for Tilbud til ældre beboere på bosteder. Byrådet ønsker et mere konkret oplæg til et anderledes tilbud til ældre beboere på botilbud, baseret på ledige boenheder i plejecenter, eksempelvis på Østervang eller Dybdalsparken i tilfælde af, at der etableres samlet rehabiliteringsafdeling på Frisenborgparken. 2.4 Øvrige bemærkninger til driften Skolerne, struktur Byrådet konstaterer, at elevtallet er faldende og ønsker en effektiv skolestruktur og bedst mulig udnyttelse af kommunens bygninger. Der er derfor igangsat en borgerinddragende proces med henblik på at fastholde et højt fagligt niveau bl.a. via en bedre udnyttelse af kommunens bygningsmasse. Processen forventes gennemført således, at Byrådet kan tage endelig beslutning om den fremtidige skolestruktur i første halvår Byrådet ser positivt på bevægelsesmuligheder i forbindelse med folkeskolereformen, herunder styrkelse af skolegårdsområder. Skolerne, Økonomisk tildeling Byrådet konstaterer, at Ikast-Brande Kommune jf. nøgletallene har en større stigning i udgifterne pr. elev end andre kommuner. Der ønskes en analyse af udgifterne til folkeskolen, herunder: En redegørelse for udviklingen i udgifterne til folkeskolen fra 2012 til En redegørelse for udgiften til folkeskolen sammenlignet med andre kommuner. En redegørelse for nuværende økonomiske tildelingsmodel til folkeskolerne. Forslag til alternativ tildelingsmodel. Det specialpædagogiske område (inklusion) Byrådet ønsker en redegørelse for den økonomiske udvikling og igangsatte indsatser fra 2011 til I forlængelse heraf iværksættes en analyse af det specialpædagogiske område (0 18 år) med det formål 7

8 at afdække behovet og indsatser for de børn og unge, som ikke trives eller udvikles i de almene tilbud samt evt. forslag til alternative økonomiske modeller. Der afsættes kr/år til en forebyggende indsats, hvor socialrådgivere o.l. får fast arbejdsplads på decentrale institutioner (børnehaver og skoler). Finansieringen af dette beløb sker ved budgetkorrektioner i 2015, hvor der på Byrådets møde i oktober måned flyttes midler fra gæstedagplejekonti til administrative konti. Rehabilitering Byrådet ser en fremtid, hvor der er behov for yderligere fokus på rehabiliterende indsats og muligvis for en udvidet kapacitet. Derfor ønsker Byrådet at få behovet analyseret nærmere og i den forbindelse en undersøgelse af bygningsmæssige muligheder for at omdanne nuværende Frisenborgparken til en samlet rehabiliteringsenhed efter ibrugtagning af boligerne på Bøgildvej. Mulighederne for at anvende Frisenborg til alternative formål undersøges samtidigt. Analysen skal også omfatte behov for og konsekvenser ved at bevare boliger til midlertidigt ophold med vente- eller aflastningsformål. Det administrative område Byrådet anerkender, at der er gennemført væsentlige besparelser på administrationen i gennem de sidste år. Byrådet ønsker en nærmere vurdering af det administrative område i ANLÆGSBUDGETTET I budgetteres med et skattefinansieret anlægsbudget som følgende: TABEL 5 ANLÆGSBUDGET (1.000 kr.) Anlægsprojekter Nr. Snede skole (1) Vision Vestergade, incl. BMX-flytning (2) Projekt "Skoler i Ikast" (3) Plejecenter Bøgildvej, 24 boliger og daghjem (4) Plejecenter Engparken, samlingssal mv. (4) Bording Børnehave, tilbyg.og udenoms arealer (5) Engesvang Børnehave (6) Ekstra vejpulje (asfalt) (7) Klima investeringer Uhre Skole (deponering sfa. garanti) Ombygning, administrationsbygninger (8) Klubhuserenovering (9)

9 Filmskolen (10) BIF Kunststofbane (11) Cykelssti Thorlund-Nr. Snede Byudvikling Ikast Energibesparende foranstaltninger Vejafvandingsanlæg Engesvang (12) Toiletbygning Herningvej (13) 300 Læringsportal Folkeskolerne (14) 600 Vuggestuepladser (15) ANLÆGSPULJER: (16) ØU/BYR SOU BUU KFU TMU Jordkøb, brutto I alt Det bemærkes, at der i anlægsbudgettet for 2015 er afsat 4 mio. kr. bl.a. til nedgravning af containere på genbrugspladsen i Brande. Såfremt disse midler ikke anvendes i 2015 overføres de til 2016-budgettet. Herudover afsættes 2 mio. kr. i hvert af årene til anlægsinvesteringer i renovationsområdet. Note 1) Skoleprojektet er igangsat og forventes afsluttet i løbet af Note 2) Der arbejdes fortsat på realisering af ideerne bag Vision Vestergade. Det forventes dog, at projektet tidligst realiseres i Note 3) Der arbejdes på en ændret skolestruktur i Ikast by og i forbindelse hermed afsættes et større beløb til de bygningsmæssige ændringer som følge heraf. Note 4) Byrådet konstaterer, at på trods af et stigende antal borgere over 80 år har der gennem det seneste års tid været et betydeligt antal ledige plejeboliger fordelt rundt i kommunen. Byrådet ønsker derfor ikke p.t. at udvide den samlede plejeboligkapacitet. Samtidig finder Byrådet det nødvendigt at bedre forholdene for beboere og personale ved at erstatte Frisenborgparken med 24 nye boliger og et daghjem på Bøgildvej i Ikast. Der foreligger et projekt baseret på 48 boliger, som opdeles i 2 etaper, således at planlægningen vedrørende 24 boliger og daghjem nu videreføres. Anlægsbeløbet er behæftet med en vis usikkerhed i forhold til vurdering af hvor store servicearealer, der bør etableres i etape 1 med sigte på etape 2. Den kommunale anlægsinvestering fordeles med 10 mio. kr i 2016 og 24 mio. kr. i 2017, idet det forudsættes, at tidspunktet for optagelse af lån til byggeriet vurderes i forhold til aktuel likviditet. Omkostninger til 9

10 flytning af beboere er indeholdt i beløbet. Der indregnes 1,8 mio. kr. i årlig afledt drift til bygninger m.v., idet budgettet til bygningsdrift forbliver på Frisenborgparken. Byrådet vil følge udviklingen i behovet for plejeboliger. De boliger, der er lukket midlertidigt, vil således kunne genåbnes, hvis der ikke er sket anden anvendelse. Endvidere reserveres 2 mio. kr. i 2019 til finansiering af kommunalt indskud ved muligt udbygningsbehov, eksempelvis i Brande. Ad 4) Engparken Engparkens realisering sker via 3 faser: Fase 1: Køb af arealer (2014) Fase 2: Etablering af fælles- og service arealer (2016 og 2017) Fase 3: Evt nybygning af boliger (2019) Ad fase 2, etablering af fælles- og servicearealer Byrådet ønsker endvidere at forbedre samlingsmuligheder, herunder sansehaven, for beboerne på Engparken. Endvidere ønsker Byrådet at forbedre personalefaciliteterne, herunder de faciliteter, der er tæt på boenhederne. Derfor afsættes der midler til at bygge til nuværende Engparken. Tilbygningen skal udformes med størst mulig hensyntagen til løsning af aktuelle behov, herunder muligheden for at personalefaciliteter kan placeres i tilbygningen frem for inddragelse af lejligheder. Endvidere skal der tages hensyn til evt. kommende udbygninger i området. Anlægsbeløbet fordeles med 3 mio. kr. i 2016 og 5 mio. kr. i 2017 med baggrund i, at der ikke p.t. foreligger et konkret projektforslag. Der indregnes kr. i afledt drift af de nye arealer. Ad fase 3 Evt nybygning af boliger. Der bygges nye boliger, når der over en længere periode er konstateret en venteliste på flere personer. Der afsættes 10 mio. kr. til dette formål i 2019-budgettet. Note 5: Byrådet ønsker at samle daginstitutionen i Bording på en enhed. Der afsættes derfor 18 mio. kr. til bygning af en ny daginstitution samt 6 mio. kr. til udenomsarealer. Der tages stilling til endelig placering i forbindelse med godkendelse af programoplægget. Daginstitutionen skal være indrettet til etablering af vuggestue. Note 6: Byrådet ønsker at samle daginstitutionen i Engesvang på en enhed. Den nye institutions placering afventer det igangværende arbejde i lokalområdet vedrørende udviklingen af Engesvang, hvorfor der tidligst træffes beslutning om placering og endelig budget foråret Bygning af ny daginstitution planlægges i Daginstitutionen skal være indrettet til etablering af vuggestue. Det undersøges hvordan Klosterlund fortsat kan anvendes. Note 7: Ekstra vejpulje. Byrådet ønsker via en ekstra bevilling til asfalt at forbedre den samlede vejkapital i kommunen og undgå fordyrede udgifter på området i de kommende år. 10

11 Note 8) Der afsættes 7,5 mio. kr. med henblik på at indrette SMP-centeret til kontorformål. Byrådet ønsker dog undersøgt alternative placeringsmuligheder for administrationen. Endvidere afsættes 5 mio. kr. til andre bygningsmæssige tilpasninger, som følge af nedlæggelse af administrationsbygningen i Nr. Snede, herunder til inventar. Note 9) De afsatte midler skal gå til renovering af klubhuse, som efterfølgende kan overdrages til foreningerne. Note 10) Der ydes anlægstilskud på brutto 1 mio. kr. under forudsætning af, at Filmskolen dokumenterer, at de har restfinansieringen og under forudsætning af, at Filmskolen kan sandsynliggøre, at de har det fornødne antal elever til at sikre skolens drift. Note 11) Der afsættes 1,5 mio. kr. som tilskud til BIF kunststofbane i Brande. Note 12) Vejafvandingsanlæg i Engesvang. Der afsættes 3,8 mio. kr. til udbedring af vejafvandingsanlæg i Engesvang (Birkevej/Jernbanegade). Nuværende anlæg kan ikke afvande området selv ved mindre regnskyl. Note 13) Toiletbygning Herningvej. Byrådet har tidligere afsat midler til etablering af toiletfaciliteter ved større P-pladser. Der mangler kr. til færdiggørelse af toilet ved Herningvej, Brande. Note 14) I forbindelse med skolereformen har Folketinget besluttet, at kommunerne frem til skoleåret 2016/2017 skal indføre en digital brugerportal og en digital læringsportal. Der afsættes kr. til anskaffelsen. Note 15) Byrådet ønsker på baggrund af stor efterspørgsel successivt at udvide tilbuddet om vuggestuepladser i kommunen. Af økonomiske hensyn gennemføres udvidelsen over et antal år betinget af aktuel efterspørgsel, de til rådighed værende faciliteter og driftmæssige hensyn. Der afsættes 1 mio. kr. hertil. Børne- og Undervisningsudvalget fremsætter forslag til anvendelsen. Note 16) Udvalgspuljerne: Det bemærkes, at udmøntning af de 4 fagudvalgspuljer ikke skal forelægges Byrådet, idet puljerne ved budgetvedtagelsen samtidig frigives til fagudvalgenes egen disposition i henhold til eventuelle budgetforudsætninger Det forudsættes, at ØU puljen bl.a. anvendes til eventuel indskud i Landsbyggefonden som følge af almennyttigt byggeri, boliggruppens arbejde samt medfinansiering af byudviklingsprojekter o.l. Det forudsættes, at KFU puljen bl.a. anvendes til mobilvæg ( kr) i Ejstrupholmhallen. Det forudsættes, at BUU-puljen bl.a. anvendes til legepladser, idet Byrådet i samspil med de lokalområder, hvor der er planlagt kommunale legepladser, ønsker at etablere nye legepladser. 11

12 Legepladserne finansieres af Børne- og undervisningsudvalgets anlægspulje og anden finansiering. BUU-puljen skal, i løbet af budgetperioden, endvidere anvendes til etablering af nyt køkken hos Røde Kors Børnehaven. Byrådet ser positivt på bevægelsesmuligheder i forbindelse med folkeskolereformen, herunder en styrkelse af skolegårde o.l. Byrådet er opmærksomme på, at der er udfordringer med pendlertrafikken i Brande By, som skal undersøges nærmere. 4. FINANSIERING Ikast-Brande Kommune agter at hjemtage lån i den kommende 4 års periode i henhold til lånereglerne. Dette bevirker, at der kalkuleres med optagelse af lån til investeringer i energibesparende foranstaltninger og renovation svarende til 3 mio. kr. årligt I budgetåret 2016 budgetlægges endvidere med optagelse af lån til Nr.Snede Skole med 26 mio. kr. i henhold til særlig tilladelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet samt 23 mio. kr. til opførelse af nyt plejecenter på Bøgildvej i Ikast i 2017 jf samme tilladelse. Der er indarbejdet maksimalt tilskud fra Økonomi- og indenrigsministeriet til nedsættelse af den kommunale udskrivningsprocent i RESULTATBUDGET Med baggrund i budgetforliget kan følgende resultatbudget opstilles: TABEL 6: RESULTATBUDGET Resultatopgørelse A. Det skattefinansierede område Indtægter Budget 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyning) Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Erhvervskontaktudvalget

13 Økonomi- og Planudvalget Beredskabskommission Teknik- og Miljøudvalget Ændret besparelse i ht. forlig Driftsudvidelser i ht. forlig Pris- og lønstigninger (anslået) Driftsudgifter i alt Driftsresultat før finansiering Renter mv RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (ekskl. forsyning) Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Salg af jord og driftsindtægter Køb af jord inkl. byggemodning Pris- og lønstigninger (anslået) Jordforsyning i alt (drift og anlæg) RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter - udgifter) Anlæg (indtægter - udgifter) Pris- og lønstigninger (anslået) RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER C. RESULTAT I ALT (A+B) Optagelse af lån Afdrag på lån Øvrige balanceforskydninger SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver) ALTERNATIVT KASSETRÆK Puljerne bruges ikke Ekstraordinært finansieringstilskud 1) Statens omprioriteringsbidrag tilbagef. til kommunerne 2) ALTERNATIVT KASSETRÆK Det alternative kassetræk er et beregnet kassetræk, som fremkommer ved at der i : a. Forudsættes at de indregnede usikkerhedspuljer ikke anvendes i b. Indregnes 50% i af det finansieringsbidrag, som Ikast-Brande Kommune modtog fra Staten i c. Indregnes tilbageførsel af 50% af Statens omprioriteringsbidrag på 1% årligt i Da det er usikkert om ovenstående midler tilfalder kommunerne også i er disse ikke indregnet i det formelle budget. 13

BUDGETFORLIG 2015-2018

BUDGETFORLIG 2015-2018 BUDGETFORLIG 2015-2018 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2015-18: - Venstre - Socialdemokraterne - Fælleslisten - Dansk Folkeparti 1 1. INDLEDNING Et flertal af

Læs mere

BUDGETFORLIG 2014-2017

BUDGETFORLIG 2014-2017 Den 24/9-2013 endelig BUDGETFORLIG 2014-2017 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2014-17: - Fælleslisten - Venstre - Socialdemokraterne - De konservative - Dansk

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

BUDGETFORLIG

BUDGETFORLIG BUDGETFORLIG 2018-2021 Mellem følgende partier, lister og løsgængere er der dags dato indgået aftale om budget 2018-2021: - Venstre - Socialdemokraterne - Fælleslisten - Dansk Folkeparti - Det Konservative

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

BUDGETFORLIG

BUDGETFORLIG BUDGETFORLIG 2017-2020 Mellem følgende partier, lister og løsgængere er der dags dato indgået aftale om budget 2017-20: - Venstre - Socialdemokraterne - Fælleslisten - Dansk Folkeparti - Det Konservative

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr. Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Flertal i byrådet har indgået forligsaftale om Budget 2012

Flertal i byrådet har indgået forligsaftale om Budget 2012 Flertal i byrådet har indgået forligsaftale om Budget 212 September 211 Et flertal af medlemmerne i byrådet har 22. september 211 indgået forligsaftale om Budget 212. De politiske grupper bag forliget

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011

Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011 Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011 Fra partierne: O Dansk Folkeparti 2 medlemmer V Venstre 8 medlemmer HOVEDOVERSIGT Resultatoversigt Budget 2012

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Notat. Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Magistraten til drøftelse. Den 23. januar Et 10-årigt anlægsprogram for

Notat. Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Magistraten til drøftelse. Den 23. januar Et 10-årigt anlægsprogram for Notat Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Til: Magistraten til drøftelse Den 23. januar 2013 Et 10-årigt anlægsprogram for 2014-2024 I budgettet for 2013 blev det besluttet, at der i forbindelse

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010 Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 21 Anlægget vedrører: Eksisterende rådighedsbeløb til skolerenoveringsplanen. Udmøntning på konti: 3.22.1 Udgifter 16.921 3.765 3.765 3.765 Netto 16.921 3.765

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Favrskov Kommune 29. september Aftale om budget

Favrskov Kommune 29. september Aftale om budget Favrskov Kommune 29. september 2016 Aftale om budget 2017-20 1. Indledning Der er 28. september 2016 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2017-20. Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre,

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Resultatopgørelse, budgetforlig

Resultatopgørelse, budgetforlig Resultatopgørelse, budgetforlig 2015-18 Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter og tilskud

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere