Regulering frem for usikkerhed Prisfastsættelse og dokumentation af koncerninterne lån og garantistillelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulering frem for usikkerhed Prisfastsættelse og dokumentation af koncerninterne lån og garantistillelser"

Transkript

1 36 Regulering frem for usikkerhed Prisfastsættelse og dokumentation af koncerninterne lån og garantistillelser SKAT Af Christian Plesner Rossing, PhD med speciale i international transfer pricing Indledning Transfer pricing (TP) handler om at prisfastsætte koncerninterne transaktioner med henblik på at opnå en række organisatoriske målsætninger. Disse målsætninger kan vedrøre optimering af koncernintern ressourceallokering, performancemåling af forretningsområder og medarbejdere, integrering af koncernaktiviteter, implementering af forretningsstrategier samt overholdelse af skatteregulering. Hvordan og i hvilken grad multinationale virksomheder (i det følgende: MNV) i praksis prioriterer og integrerer alle disse målsætninger er et spørgsmål, som ikke vil blive berørt i denne artikel. I stedet vil jeg benytte lejligheden til at sætte fokus på to koncerninterne transaktioner, der indtil nu har levet et relativt stille liv, men som skattemyndigheder i flere lande, herunder Danmark, er begyndt at udvise interesse for 1 : Forrentning af lån mellem koncernforbundne selskaber Betalinger knyttet til garantistillelser ydet af et koncernforbundet selskab. Nu ville det være oplagt at fortsætte i det traditionelle spor og opfordre de MNV er til at sikre, at de afregner koncerninterne renter og garantier i overensstemmelse med armslængde-princippet (ligningslovens 2), og at der foreligger behørig dokumentation herfor (skattekontrollovens 3B). Men det er i min optik en anden vinkel, der forekommer mere oplagt. En vinkel der i stedet retter fokus mod de institutioner, der skaber rammebetingelserne for, i hvilken grad og med hvilken kvalitet MNV er i Danmark prisfastsætter og dokumenterer koncerninterne transaktioner, herunder renter og garantistillelser. I den forbindelse må Folketinget som lovgivende magt, Skatteministeriet, og SKAT som ligningsmyndighed anses for at være de mest betydningsfulde nationale aktører. De har hver især gjort og gør fortsat et stort og vigtigt stykke arbejde med henblik på at give MNV er en række værktøjer til bedre at kunne styre deres skattemæssige eksponering på koncerninterne afregningspriser. Eksempler på dette er den danske dokumentationsvejledning for TP 2 : vejledning til værdiansættelse af virksomheder og virksomhedsandele 3 samt muligheden for at lave såkaldte Advance Pricing Arrangements 4 med andre landes skattemyndigheder. Generelt kan siges, at Danmark må anses for at være fuldt på højde med de lande, vi normalt sammenligner os med, når det gælder de materielle nationale regler på TP-området, samt det administrative apparat der skal sikre, at reglerne overholdes. Når det kommer til renter og garantistillelser, er det dog min opfattelse, at der er mulighed for at gøre det endnu bedre. Mere konkret kunne det være hensigtsmæssigt at få en mere eksplicit stillingtagen fra myndighedernes side til, hvordan disse transaktioner forventes prisfastsat og dokumenteret. Vi har i øjeblikket en udmærket vejledning fra SKAT, baseret på OECD s Transfer Pricing Guidelines, der kommer godt omkring de traditionelle koncerninterne transaktionstyper, nemlig fysiske varer, serviceydelser og brug af immaterielle aktiver. Men en grundig stillingtagen til renter og garantistillelser ses ikke, uagtet at SKAT udviser et stigende fokus på netop koncerninterne lån og garantier. Jeg medgiver, at der er en veludviklet retspraksis på dele af dette område, men den kan i min optik ikke stå alene, ikke mindst fordi praksis på området er noget ujævn og derfor i sig selv medvirker til at skabe usikkerhed om, hvad der anses for

2 rigtigt og forkert 5. Dertil kommer, at retspraksis i sagens natur ikke kan indeholde alle de tekniske beregninger og teoretiske ræsonnementer, der ligger til grund for de afgørelser, der træffes. Heller ikke daværende skatteminister Kristian Jensens ministersvar 6 vedrørende fastsættelse af koncerninterne renter giver efter min opfattelse det tilstrækkelige grundlag for i praksis at udføre denne komplekse og ganske tekniske øvelse. I ministersvaret anføres ganske vist forslag til metoder (CUP og lånemarginmetoden 7 ) samt faktorer, der bør medtages, når långivers risiko ved lånet skal vurderes 8. Men både anvendelse af metoderne samt mulige øvrige faktorer til vurdering af långivers risiko bør underkastes en mere grundig gennemgang, end tilfældet er i dag. Ydermere kan tilføjes, at ministersvaret ikke behandler garantistillelser. Det er egentlig overraskende, at vejledningen i disse transaktioner ikke er mere eksplicit. Det var trods alt Højesterets bemærkninger vedrørende adgangen til at foretage rentekorrektion, der var en væsentlig motivering for at indføre LL 2 9. Alligevel har fokus i den danske TP-vejledning rettet sig mod andre transaktionstyper. Det skal i den forbindelse nævnes, at OECD Transfer Pricing Guidelines heller ikke beskæftiger sig indgående med renter og garantier, bortset fra enkelte bemærkninger om service fees i tilknytning til rentebetalinger (section 7.15) samt service fees ved såkaldt passive association (section 7.13). Der er således ikke noget internationalt anerkendt framework, der kan trækkes på, hvilket i sagens natur gør udviklingen af en dansk vejledning udfordrende. En lang række spørgsmål står således ubesvaret tilbage. Konkrete eksempler fra praksis En række problemstillinger gør sig gældende. Jeg skal i det følgende give nogle eksempler herpå, baseret på en række konkrete retslige tvister. To af sagerne vedrører rentebetalinger og er afsagt ved danske retsinstanser (SKM SR og SKM ØLR). Den tredje vedrører betaling for garantistillelser og er afsagt ved den canadiske skattedomstol, TCC 10.(GE Capital Canada Inc. vs. Her Majesty the Queen, 2009 TCC 563). Rentebetalinger SKM SR: Sagen vedrørte et moderselskab, der påtænkte at yde et femårigt stående lån til et datterselskab på 650 mio. kr. Moderselskabets bank havde i den forbindelse skriftligt tilkendegivet, at den kunne tilbyde et femårigt stående lån på 650 mio. kr. til en fast rente på 4,34 % uden sikkerhedsstillelse. Låneforespørgslen havde ikke været kreditmæssigt behandlet i banken. Moderselskabet forespurgte SKAT (Kontoret for International Selskabsbeskatning), om denne rente kunne anvendes som approksimation af markedsrenten på det pågældende lån, hvilket SKAT svarede nej til. I stedet svarede SKAT, at en rente på 4,6 % (en afvigelse på 26 basispoint) kunne anvendes. SKAT havde til grund for sin vurdering fremlagt oplysninger om forrentning af et sikkert lån baseret på obligationer: fx Danske Stat 6 pct., ink, stående lån 2011, effektiv rente 3,66 pct. og Danske Stat 4 pct., ink, stående lån 2010, effektiv rente 3,60 pct. I tillæg hertil havde SKAT fremført, at man efter en konkret vurdering skønnede, at et risikotillæg på 100 basispoint til den sikre rente på 3,60 % - 3,66 % ville afspejle en armslængderente, dvs. en rente på 4,6 %. SKM ØLR: Sagen vedrørte udlån til et udenlandsk kontrolleret selskab, der havde til formål at drive udlejning af en ejendom i Sydafrika. Der var over en årrække foretaget udlån til selskabet fra dets hovedaktionær med henblik på at afholde de nødvendige løbende driftsomkostninger forbundet med ejendommen. Da der ikke var foretaget rentetilskrivning på mellemregningen mellem hovedaktionær og selskabet, foretog SKAT rentefiksering med diskontoen + 4 % for perioden Appellanten (hovedaktionæren) gjorde bl.a. gældende, at den manglende forrentning var forretningsmæssigt begrundet, hvilket blev afvist. Appellanten gjorde desuden gældende, at SKAT s fiksering var for høj set i forhold til en armslængderente. Til støtte for påstanden fremlagde appellanten et brev fra appellantens faste bankforbindelse. I brevet anførte appellantens bankrådgiver, at banken, forudsat at en række betingelser var opfyldt, ville have været villig til at yde det udenlandske selskab et udlandslån med en variabel rente på 3,48 % p.a. Retten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte den fikserede rentesats på diskontoen + 4 pct., bl.a. med den begrundelse, at erklæringen/lånetilbuddet fra banken ikke blev anset for at udgøre dokumentation for, at selskabet, uafhængigt af sagsøgeren, kunne have opnået et tilsvarende lån til en væsentlig lavere rente end den af myndighederne fastsatte. Sagerne er interessante af flere grunde. For det første afviger SKAT i SKM SR fra en ellers ret udbredt praksis om brug af diskontoen plus 4 %, mens man i SKM ØLR igen gør brug af denne metodik. At undlade brugen af diskontoen + 4 % giver i min optik isoleret set god mening, for udgangspunktet i OECD Transfer Pricing Guidelines, såvel som den danske TP-vejledning, er generelt, at der skal anlægges en konkret vurdering ved prisfastsættelsen af koncerninterne transaktioner. SKAT har dog ifølge ministersvaret omtalt ovenfor og Ligningsvejledningen 11 mulighed for at anvende diskontoen + 4 % i de situationer, hvor det ikke er muligt at fastlægge en armslængderente med rimelig sikkerhed typisk i sager vedrørende mindre lån, hvor de systemer, der anvendes til at fastsætte armslængde-rentesatser, ikke er velegnede. Muligheden for at gøre brug af diskontoen + 4 % må siges at være bekvem for myndighederne, især i de sager hvor lånets størrelse og dermed den tilknyttede skatterisiko er lav. Fremgangsmåden er dog efter min opfattelse ikke i tråd med de internationalt anerkendte TP-principper, hvor de særlige karakteristika for transaktionen (fx lånerisikoen) skal vurderes i forbindelse med prisfastsættelsen, dvs. renten. 37

3 38 En række øvrige spørgsmål og problemstillinger af mere generel karakter står tilbage såsom: Kan banktilbud anvendes som dokumentation for en armslængderente, såfremt låneforespørgslen gennemgår en kreditmæssig behandling i banken, og banken forventer at yde lånet og i øvrigt besidder den nødvendige økonomiske styrke? Hvilke krav stilles til obligationsrenter, for at de kan anvendes som udtryk for en sikker rente, dvs. den risikofri præmie? Hvilke typer af renter fra internationale rentemarkeder accepteres? Hvilke generelle krav stilles til fremgangsmåden ved fastlæggelse af risikopræmien, der tillægges den risikofrie rente? Hvilke faktorer - hvis nogen er relevante ved vurderingen af lånets karakteristika, udover dem der anføres i Ministersvar nr. 356 af 30. maj 2006? Hvad er kriteriet for, hvornår et lån kan siges at være forretningsmæssigt begrundet? Hvorledes skal lånemarginmetoden konkret anvendes i praksis udover de få bemærkninger, der er anført i Ministersvar nr. 356 af 30. maj 2006? Hvad er det konkret for omkostningsarter, der tillades henført til cost-basen ved brug af lånemarginmetoden, og hvilke principper for omkostningsallokering anerkendes til dette formål? Hvorledes skal det generelle stand alone-princip i OECD Transfer Pricing Guidelines anvendes i relation til prisfastsættelse af koncerninterne rentebetalinger, herunder i forbindelse med kreditvurdering af individuelle selskaber i en koncernstruktur? Garantistillelser Der ses også en stigende interesse hos de danske myndigheder og myndighederne på globalt niveau 12 for garantier, der ydes som led i finansieringen af selskaber i en koncernstruktur. Det kan eksempelvis være den situation, hvor et dansk moderselskab yder en garanti over for en ekstern bank i Tyskland, der skal finansiere et tysk datterselskab, hvorefter banken accepterer at yde lånet og typisk yder dette på mere favorable låne- og aftalevilkår, end hvis garantien ikke var afgivet. Lidt populært kan man sige, at datterselskabet låner moderselskabets kreditværdighed til at få adgang til kapital fra eksterne finansieringskilder oftest på væsentligt bedre vilkår end datterselskabets individuelle kreditværdighed vil kunne afstedkomme. Man skelner i den forbindelse normalt mellem eksplicitte og implicitte garantier. En eksplicit garanti er en garanti, hvor der opstår en reel juridisk forpligtelse for garanten (fx moderselskabet) i tilfælde af at skyldner (fx datterselskabet) misligholder. En implicit garanti er en garanti, der ikke juridisk set binder garanten, men som alligevel antages at påvirke långivers vurdering af risikoen ved det pågældende lånearrangement. Det kan eksempelvis være et velkonsolideret moderselskab, der yder en hensigtserklæring eller blot har tradition for at understøtte de datterselskaber, der ikke kan servicere ekstern gæld. På området for garantier kunne det ligeledes være hensigtsmæssigt med vejledning i, hvorvidt og i givet fald hvorledes, der skal ske en koncernintern betaling. Med hensyn til den eksplicitte garanti må det grundlæggende anses for at være i tråd med de generelle principper og OECD Transfer Pricing Guidelines, såfremt garanten modtager en betaling fra det selskab, der drager nytte heraf. Garanten påtager sig jo en reel risiko og udfører normalt også en række funktioner i forbindelse med oprettelse og vedligeholdelse af garantien. Et af problemerne i praksis er at få defineret en eller flere acceptable fremgangsmåder, herunder TP-metoder, til prisfastsættelse af garantien. Af flere grunde kan man nemlig ikke basere sig på de almindelige anerkendte TP-metoder i OECD Transfer Pricing Guidelines. For den implicitte garanti eksisterer der ligeledes en række usikkerhedsmomenter; dog har OECD Transfer Pricing Guidelines faktisk nogle få bemærkninger hertil. I forhold til betaling for garantier nævnes det nemlig specifikt i Guidelines kapitel 7 13 om intra-group services, at der ikke anses at foreligge en service, der skal ske særskilt betaling for i den situation, hvor et koncernforbundet selskab opnår en bedre credit-rating hos en ekstern långiver alene som følge af medlemskab af en koncern, hvor den aggregerede credit-rating er bedre end datterselskabets (låntagers) egen credit-rating. Dette fænomen betegnes ofte som en såkaldt incidental benefit, dvs. at datter potentielt har en såkaldt tilfældig nytte som følge af koncernmedlemsskabet. Alligevel er en række forhold fortsat uafklaret. Konkret eksempel fra praksis Den såkaldte General Electric sag er den vel nok mest kendte sag om garantistillelser. Jeg vil i det følgende skitsere problemstillingen. General Electric-sagen 14 General Electric Capital Canada Inc. (GECC) havde i perioden afregnet et garanti fee på 1 % (100 basispoint) til dets amerikanske moderselskab GE General Electric Capital Corp. (GECUS). Garanti fee et var betaling for en eksplicit garanti stillet af GECUS over for en række af GECC s kreditorer. De canadiske skattemyndigheder (CRA) 15 anerkendte ikke fradrag for GECC s garantibetaling til GECUS på ca. 136 mio. canadiske dollars. CRA s begrundelse var, at GECC kunne have

4 skaffet finansieringen på de samme vilkår uden garantistillelsen som følge af GECC s medlemskab af GE-koncernen. De canadiske myndigheder antog i den forbindelse, at GECUS havde en forretningsmæssig interesse i at yde støtte til nødlidende datterselskaber, eftersom en manglende støtte ville få betydelige negative konsekvenser for selskabets credit-rating. Det var i det hele taget CRA s opfattelse, at GECC ikke havde haft en reel nytte af den eksplicitte garanti, hvorfor den ikke var fradragsberettiget. GECC argumenterede for, at selskabet havde haft reel nytte af den eksplicitte garantistillelse fra GECUS, idet der var opnået lånevilkår hos eksterne långivere, der ikke ville have været mulige uden afgivelsen af GECUS eksplicitte garanti. Selskabet anførte desuden, at der var anlagt en stand-alone -betragtning på GECC og garantibetalingen efter de almindelige anerkendte TPprincipper 16. Retten i Canada gav GECC medhold i, at der skulle betales et fee til GECUS for den eksplicitte garantistillelse med den begrundelse, at GECC havde haft en reel nytte af den eksplicitte garanti. I den forbindelse gjorde retten gældende, at det ville have betydet en væsentlig ændring i lånevilkårene mellem GECC og tredjemand, såfremt GECUS havde annulleret garantien. Retten anerkendte dog CRA s argument om, at den implicitte garanti var til stede og ansås for at have en reel indflydelse; dog ikke tilstrækkelig til at kunne udligne en reel nytte fra den eksplicitte garanti, hvorfor betaling herfor var sket i overensstemmelse med armslængde-princippet. CRA var faktisk af den opfattelse, at nytten kunne kvantificeres til 183 basispoint, dvs. 83 basispoint over det faktisk betalte garanti fee. Der blev endvidere lagt vægt på, at beslutningen om at stille garanti for GECC fra og med 1989 var en forretningsmæssigt begrundet garantistillelse, uagtet at GECC først påbegyndte betalingerne på et senere tidspunkt (1996). Samlet set ville det være ønskværdigt at få myndighedernes holdning til garantibetalinger mellem koncernforbundne selskaber, herunder: Hvorledes mener myndighederne, at garantier skal karakteriseres (service, forsikring, lån etc.)? Hvilke metoder kan anvendes til prisfastsættelse af garantier, herunder a) CUP b) nytteprøve, fx sparet renteomkostning c) et estimat for garantens sandsynlige tab (såkaldt loss given default ) Hvorledes skal det generelle stand alone-princip i OECD Transfer Pricing Guidelines anvendes i relation til prisfastsættelse af koncerninterne garantistillelser, herunder i forbindelse med kreditvurdering af individuelle selskaber i en koncernstruktur? Hvornår er en eksplicit garanti efter myndighedernes opfattelse forretningsmæssigt begrundet? Hvis myndighederne anerkender et nytte-approach, hvorledes skal denne nytte så kvantificeres, herunder en eventuel nytte knyttet til implicitte garantier? Hvilke kapitalkrav stilles til garanten, for at garantien, og dermed betalingen fra datter til moder for dennes påtagelse af risiko, anerkendes? Perspektivering Hvordan kommer vi videre herfra? Som jeg ser det, er der flere muligheder. En af dem er, at der rent nationalt udarbejdes et rente- og garantitillæg til den nuværende TP-vejledning. Fordelen ved dette er, at det må formodes at kunne gennemføres forholdsvis hurtigt. Ulempen er, at det potentielt ikke konvergerer med de principper, som andre landes myndigheder måtte anvende på disse transaktioner. I den forbindelse er det netop en styrke, at de danske regler og den nuværende vejledning baserer sig på et bredt anerkendt metodeapparat (OECD Transfer Pricing Guidelines), hvilket efter min opfattelse bør videreføres. Alternativt kan man afvente, at der udarbejdes noget brugbart i internationalt regi, herunder OECD eller i EU Joint Transfer Pricing Forum. Sidstnævnte har for nylig færdiggjort en rapport vedrørende udarbejdelse af dokumentation for såkaldte Low value adding intra-group services 17, og noget tilsvarende kunne være brugbart i relation til renter og garantistillelser. Der er dog, så vidt jeg er orienteret, endnu ikke noget formelt internationalt arbejde i gang om renter og garantistillelser. Henset i øvrigt til den grundige men noget langstrakte proces det i sagens natur medfører, når mange landes skattemæssige interesser og synspunkter skal samordnes, bør det overvejes, om et rent nationalt initiativ på området vil give mening i den konkrete situation, dvs. på kort sigt. Der er næppe noget til hinder for, at det vil kunne tilpasses til et eventuelt internationalt framework, der måtte se dagens lys på et senere tidspunkt. Ovenstående er ment som et positivt oplæg til debat om behovet for at styrke service- og informationsniveauet på de skatteområder, man ønsker en særlig adfærd på. Det lader til, at det også for den nye regering er et fokusområde at sikre en korrekt skattebetaling fra MNV erne, ikke mindst på området for koncerninterne renter og garantistillelser 18. For mig at se vil det derfor give god mening, at der udarbejdes en rente- og garantivejledning, der giver svar på, hvorledes man fra skattemyndighedernes side anskuer de mange og komplekse problematikker, der knytter sig til koncerninterne lån og garantistillelser. Eller kort sagt: hvis man vil have MNV erne til at 39

5 40 udvise en bestemt adfærd, er det vel fornuftigt, at man redegør for, hvad den adfærd helt konkret består i, og hvordan den i praksis forventes gennemført. Overordnet er det min opfattelse, at MNV er godt kan leve med streng regulering det er usikkerheden, og den risiko den bringer med sig, de gerne vil undgå. Det er min forhåbning, at de institutioner, der må have en naturlig interesse i at øge kvaliteten i vejledningen på dette område, vil gøre deres indflydelse gældende. Det gælder ikke mindst myndighederne, herunder SKAT, der utvivlsomt også kan få en mere effektiv ligningsproces, såfremt der er mere klarhed om kravene og ræsonnementerne for armslængdebaseret prissætning vedrørende renter og garantistillelser, samt hvad der konstituerer behørig dokumentation. Noter 11 Se SKAT s Indsats- og Indrivelsesplan 2012, herunder afsnit G. vedrørende koncernfinansiering. 2 Bekendtgørelse nr. 42 af 24. januar Tax Court of Canada 11 Se Ligningsvejledningen, Selskaber og aktionærer , afsnit S.I Michel E.P. van der Breggen (2006). Intercompany Loans: Observations from a Transfer Pricing Perspective. International Transfer Pricing Journal, November/December. 13 Se OECD Transfer Pricing Guidelines, section GE Capital Canada Inc. vs. Her Majesty the Queen, 2009 TCC 563 (TCC: Tax Court of Canada). 15 The Canadian Revenue Agency. 16 Canada Income Tax Act, Section Se Philip Noes i Skat Udland, Maj 2011, s for en gennemgang. 3 Offentliggjort 21. august 2009, 4 Advance Pricing Arrangements er en aftale mellem en eller flere konkrete skattemyndigheder og en MNV. En APA giver MNV en sikkerhed for, at fremtidige beregninger af koncerninterne afregningspriser accepteres af myndighederne, såfremt de følger principperne i aftalen. De kan både oprettes i uni-, bi- og multilateral form. 18 Se SKAT s Indsats- og Indrivelsesplan 2012, herunder afsnit G. vedrørende koncernfinansiering. 5 Se fx Oreby & Andersen (2008) afsnit 13.9, Transfer Pricing i Praksis, Forlaget Magnus. 6 Skatteudvalget SAU alm. del svar på spørgsmål nr. 356 af 30. maj CUP-metoden (Comparable Uncontrolled Price) anvendes, når der kan identificeres renter for sammenlignelige lån i markedet (ekstern CUP), eller når lån er ydet fra en uafhængig part til den samme låntager som i det koncerninterne lånearrangement (intern CUP). Lånemarginmetoden anvendes ved, at man tager udgangspunkt i de omkostninger, långiver har ved at stille kapitalen til rådighed, fx omkostninger til rente forbundet med tilvejebringelse af ekstern kapital samt administrative omkostninger. Til disse omkostninger pålægges en margin, der afspejler långivers funktioner og risici vedrørende viderelån til koncernforbundet selskab. 8 I ministersvaret anføres følgende faktorer ved vurdering af lånets karakteristika: a) Sikret eller usikret, b) lånets størrelse, c) lånets valuta, d) sanktioner ved misligholdelse af lånet, e) lånets tilbagebetalingsprofil. Om forfatteren Christian Plesner Rossing er uddannet cand.merc.aud og PhD fra CBS med speciale i international transfer pricing. Christian er adjunkt på Institut for Revision & Regnskab, CBS. Hans forskningsmæssige interesserer vedrører international transfer pricing, tax compliance, og skattemæssig risikostyring i multinationale virksomheder. 9 Se hertil TfS 1998, 199 samt bemærkninger til L101 af 2. juni 1998.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

TP-REVISION HVAD ER FORLØBET, NÅR SKAT BANKER PÅ DØREN?

TP-REVISION HVAD ER FORLØBET, NÅR SKAT BANKER PÅ DØREN? TP-REVISION HVAD ER FORLØBET, NÅR SKAT BANKER PÅ DØREN? V/ OLE ALEXANDER BASTHOF, TAX DIRECTOR, PANDORA A/S 1 24 MARCH 2015 DENMARK TAX CASE SKATS INDSATS PÅ TRANSFER PRICING- OMRÅDET (I) SKATs transfer

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

12.3. Kreditgivning eller investering

12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering Det forhold, at udlån i lovens forstand skal forstås bredt, og at udlånsvirksomhed som ovenfor nævnt omfatter enhver form for

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian

TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian TRANSFER PRICING Formålet med dokumentationsvejledningen er at give

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Første offentliggjorte cash pool-afgørelse

Første offentliggjorte cash pool-afgørelse 223 107 Første offentliggjorte cash pool-afgørelse Af advokat Eduardo Vistisen, Vistisen skatteadvokater Landsskatteretten har offentliggjort den første transfer pricing-kendelse vedrørende en cash poolordning.

Læs mere

INTERNATIONAL TRANSFER PRICING

INTERNATIONAL TRANSFER PRICING KANDIDATAFHANDLING AALBORG UNIVERSITET INTERNATIONAL TRANSFER PRICING Udarbejdet af: Kristian Krøjgaard Titelblad Hovedområde: Skatteret Opgaveform: Speciale Afleveringsdato: 25.08.2008, Aalborg Universitet

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.19-22 af 25. oktober

Læs mere

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 115 Offentligt Notat Center for Store selskaber 20. marts 2007 Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Indledning Kapitalfondes

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014 Husleje selskabers benyttelse af kontor eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom Side 1 Husleje selskabers benyttelse af kontor- eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom SKAT er begyndt at

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Risikostyring. af transfer pricing. 42 Risikostyring af transfer pricing

Risikostyring. af transfer pricing. 42 Risikostyring af transfer pricing Risikostyring af transfer pricing 42 Risikostyring af transfer pricing Identifikation, kvantificering og rapportering af skattemæssige risici for koncerninterne transaktioner 1. Indledning International

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012 Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 Virksomhedspræsentation Højt specialiseret og uafhængigt skatterådgivningsfirma. Assisterer virksomheder med at identificere,

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forordningsforslaget indeholder ændring af 2 bestemmelser i den gældende landstingsforordning.

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM2012.634. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at et selskab,

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsats på transfer pricingområdet. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsats på transfer pricingområdet. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsats på transfer pricingområdet August 2014 BERETNING OM SKATS INDSATS PÅ TRANSFER PRICING-OMRÅDET Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1.

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Beneficial Owner Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Marts 2010 Problemstillingen Fritagelse for kildeskat på udbytte forudsætter bl.a.: beskatning skal frafaldes eller

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 CORPORATE FINANCE Fradrag for afholdte rådgiverudgifter til formueadministration i ventureselskaber... 1 Ændret praksis vedrørende vurderingsberetning ved indskud af værdier

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

IBIS Analyse Juni 2013 Lars Koch & Julie Halding

IBIS Analyse Juni 2013 Lars Koch & Julie Halding En ny model for skat på selskaber til gavn for udviklingslande. OECD rapport anerkender, at systemet for skat på selskaber er forældet og brudt sammen. I februar 2013 offentliggjorde Organisationen for

Læs mere

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien Som følge af uenighed om beskatningsretten til pensionsudbetalinger valgte Danmark

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 Af advokat Niels Schiersing, Advokaterne Grønningen 17, København Af momsvejledningen 1995, pkt. G.1.6.1, fremgår, at momsfradrag vedrørende uerholdelige

Læs mere

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser - 1 Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver virksomhed i personligt regi, kan vælge at anvende virksomhedsskatteordningen

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Retningslinjer om koncernsolvens

Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA-BoS-14/181 DA Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Transfer Pricing i Norden

Transfer Pricing i Norden 102 48 Transfer Pricing i Norden Af partner og leder af Deloittes Transfer Pricing Team i København Jonathan Bernsen og konsulent Benedicte Byrgesen, Deloitte Artiklen beskriver transfer pricing-reglerne

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Armslængdeundtagelsen i SEL 11, stk. 1, 5. pkt.

Armslængdeundtagelsen i SEL 11, stk. 1, 5. pkt. Cand.merc.jur.-studiet Det erhvervsøkonomiske/erhvervsjuridiske studium Copenhagen Business School Kandidatafhandling Armslængdeundtagelsen i SEL 11, stk. 1, 5. pkt. (The arm s length exception in the

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

Svar på early warning i forbindelse med aktielån

Svar på early warning i forbindelse med aktielån Notat 23. september 2015 J.nr.15-2051530 Selskab, Aktionær og Erhverv PTT, MJR Svar på early warning i forbindelse med aktielån Sag Skatteministeriet har den 7. juli 2015 modtaget en early warning fra

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering NYT Nr. 8 årgang 7 AUGUST 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse unoterede

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Transfer Pricing. Danske Skatteadvokater, 24. maj 2012. Jesper Wang-Holm Viceskattedirektør Store Selskaber, SKAT

Transfer Pricing. Danske Skatteadvokater, 24. maj 2012. Jesper Wang-Holm Viceskattedirektør Store Selskaber, SKAT Transfer Pricing, Jesper Wang-Holm Viceskattedirektør Store Selskaber, SKAT Dagsorden Indledning Organisering af Store Selskaber mv. Sagsgangen i en TP-sag Statistik og mulige forklaringer Lidt om TP-problemstillinger

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

J.nr. 20110275 FÆLLES MATERIALESAMLING - BIND 2. Højesteret, sag nr. 56/2010 (2. afd.) Symbion Capital I A/S (advokat Nikolaj Bjørnholm ) mod

J.nr. 20110275 FÆLLES MATERIALESAMLING - BIND 2. Højesteret, sag nr. 56/2010 (2. afd.) Symbion Capital I A/S (advokat Nikolaj Bjørnholm ) mod J.nr. 20110275 FÆLLES MATERIALESAMLING - BIND 2 Højesteret, sag nr. 56/2010 (2. afd.) Symbion Capital I A/S (advokat Nikolaj Bjørnholm ) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/advokat Steffen Sværke)

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området.

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området. Beskatning af bestyrelseshonorarer - SKM2012.437.LSR Af advokat (H) cand.merc Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse ref. i SKM2012.437.LSR, at en konsulents bestyrelseshonorarer

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver Er SIFI-kravene baseret på et for løst grundlag? Notat fra sekretariatet, september 2013 1 Konklusioner Ved overgang til Basel II regler i 0 erne, fik danske kreditinstitutter

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners August 2014 Rådgivning - økonomisk vejledning Factoring (belåning af fakturaer) Virksomheden har mulighed for at belåne tilgodehavender fra salg. I praksis betyder det, at

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere