Regulering frem for usikkerhed Prisfastsættelse og dokumentation af koncerninterne lån og garantistillelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulering frem for usikkerhed Prisfastsættelse og dokumentation af koncerninterne lån og garantistillelser"

Transkript

1 36 Regulering frem for usikkerhed Prisfastsættelse og dokumentation af koncerninterne lån og garantistillelser SKAT Af Christian Plesner Rossing, PhD med speciale i international transfer pricing Indledning Transfer pricing (TP) handler om at prisfastsætte koncerninterne transaktioner med henblik på at opnå en række organisatoriske målsætninger. Disse målsætninger kan vedrøre optimering af koncernintern ressourceallokering, performancemåling af forretningsområder og medarbejdere, integrering af koncernaktiviteter, implementering af forretningsstrategier samt overholdelse af skatteregulering. Hvordan og i hvilken grad multinationale virksomheder (i det følgende: MNV) i praksis prioriterer og integrerer alle disse målsætninger er et spørgsmål, som ikke vil blive berørt i denne artikel. I stedet vil jeg benytte lejligheden til at sætte fokus på to koncerninterne transaktioner, der indtil nu har levet et relativt stille liv, men som skattemyndigheder i flere lande, herunder Danmark, er begyndt at udvise interesse for 1 : Forrentning af lån mellem koncernforbundne selskaber Betalinger knyttet til garantistillelser ydet af et koncernforbundet selskab. Nu ville det være oplagt at fortsætte i det traditionelle spor og opfordre de MNV er til at sikre, at de afregner koncerninterne renter og garantier i overensstemmelse med armslængde-princippet (ligningslovens 2), og at der foreligger behørig dokumentation herfor (skattekontrollovens 3B). Men det er i min optik en anden vinkel, der forekommer mere oplagt. En vinkel der i stedet retter fokus mod de institutioner, der skaber rammebetingelserne for, i hvilken grad og med hvilken kvalitet MNV er i Danmark prisfastsætter og dokumenterer koncerninterne transaktioner, herunder renter og garantistillelser. I den forbindelse må Folketinget som lovgivende magt, Skatteministeriet, og SKAT som ligningsmyndighed anses for at være de mest betydningsfulde nationale aktører. De har hver især gjort og gør fortsat et stort og vigtigt stykke arbejde med henblik på at give MNV er en række værktøjer til bedre at kunne styre deres skattemæssige eksponering på koncerninterne afregningspriser. Eksempler på dette er den danske dokumentationsvejledning for TP 2 : vejledning til værdiansættelse af virksomheder og virksomhedsandele 3 samt muligheden for at lave såkaldte Advance Pricing Arrangements 4 med andre landes skattemyndigheder. Generelt kan siges, at Danmark må anses for at være fuldt på højde med de lande, vi normalt sammenligner os med, når det gælder de materielle nationale regler på TP-området, samt det administrative apparat der skal sikre, at reglerne overholdes. Når det kommer til renter og garantistillelser, er det dog min opfattelse, at der er mulighed for at gøre det endnu bedre. Mere konkret kunne det være hensigtsmæssigt at få en mere eksplicit stillingtagen fra myndighedernes side til, hvordan disse transaktioner forventes prisfastsat og dokumenteret. Vi har i øjeblikket en udmærket vejledning fra SKAT, baseret på OECD s Transfer Pricing Guidelines, der kommer godt omkring de traditionelle koncerninterne transaktionstyper, nemlig fysiske varer, serviceydelser og brug af immaterielle aktiver. Men en grundig stillingtagen til renter og garantistillelser ses ikke, uagtet at SKAT udviser et stigende fokus på netop koncerninterne lån og garantier. Jeg medgiver, at der er en veludviklet retspraksis på dele af dette område, men den kan i min optik ikke stå alene, ikke mindst fordi praksis på området er noget ujævn og derfor i sig selv medvirker til at skabe usikkerhed om, hvad der anses for

2 rigtigt og forkert 5. Dertil kommer, at retspraksis i sagens natur ikke kan indeholde alle de tekniske beregninger og teoretiske ræsonnementer, der ligger til grund for de afgørelser, der træffes. Heller ikke daværende skatteminister Kristian Jensens ministersvar 6 vedrørende fastsættelse af koncerninterne renter giver efter min opfattelse det tilstrækkelige grundlag for i praksis at udføre denne komplekse og ganske tekniske øvelse. I ministersvaret anføres ganske vist forslag til metoder (CUP og lånemarginmetoden 7 ) samt faktorer, der bør medtages, når långivers risiko ved lånet skal vurderes 8. Men både anvendelse af metoderne samt mulige øvrige faktorer til vurdering af långivers risiko bør underkastes en mere grundig gennemgang, end tilfældet er i dag. Ydermere kan tilføjes, at ministersvaret ikke behandler garantistillelser. Det er egentlig overraskende, at vejledningen i disse transaktioner ikke er mere eksplicit. Det var trods alt Højesterets bemærkninger vedrørende adgangen til at foretage rentekorrektion, der var en væsentlig motivering for at indføre LL 2 9. Alligevel har fokus i den danske TP-vejledning rettet sig mod andre transaktionstyper. Det skal i den forbindelse nævnes, at OECD Transfer Pricing Guidelines heller ikke beskæftiger sig indgående med renter og garantier, bortset fra enkelte bemærkninger om service fees i tilknytning til rentebetalinger (section 7.15) samt service fees ved såkaldt passive association (section 7.13). Der er således ikke noget internationalt anerkendt framework, der kan trækkes på, hvilket i sagens natur gør udviklingen af en dansk vejledning udfordrende. En lang række spørgsmål står således ubesvaret tilbage. Konkrete eksempler fra praksis En række problemstillinger gør sig gældende. Jeg skal i det følgende give nogle eksempler herpå, baseret på en række konkrete retslige tvister. To af sagerne vedrører rentebetalinger og er afsagt ved danske retsinstanser (SKM SR og SKM ØLR). Den tredje vedrører betaling for garantistillelser og er afsagt ved den canadiske skattedomstol, TCC 10.(GE Capital Canada Inc. vs. Her Majesty the Queen, 2009 TCC 563). Rentebetalinger SKM SR: Sagen vedrørte et moderselskab, der påtænkte at yde et femårigt stående lån til et datterselskab på 650 mio. kr. Moderselskabets bank havde i den forbindelse skriftligt tilkendegivet, at den kunne tilbyde et femårigt stående lån på 650 mio. kr. til en fast rente på 4,34 % uden sikkerhedsstillelse. Låneforespørgslen havde ikke været kreditmæssigt behandlet i banken. Moderselskabet forespurgte SKAT (Kontoret for International Selskabsbeskatning), om denne rente kunne anvendes som approksimation af markedsrenten på det pågældende lån, hvilket SKAT svarede nej til. I stedet svarede SKAT, at en rente på 4,6 % (en afvigelse på 26 basispoint) kunne anvendes. SKAT havde til grund for sin vurdering fremlagt oplysninger om forrentning af et sikkert lån baseret på obligationer: fx Danske Stat 6 pct., ink, stående lån 2011, effektiv rente 3,66 pct. og Danske Stat 4 pct., ink, stående lån 2010, effektiv rente 3,60 pct. I tillæg hertil havde SKAT fremført, at man efter en konkret vurdering skønnede, at et risikotillæg på 100 basispoint til den sikre rente på 3,60 % - 3,66 % ville afspejle en armslængderente, dvs. en rente på 4,6 %. SKM ØLR: Sagen vedrørte udlån til et udenlandsk kontrolleret selskab, der havde til formål at drive udlejning af en ejendom i Sydafrika. Der var over en årrække foretaget udlån til selskabet fra dets hovedaktionær med henblik på at afholde de nødvendige løbende driftsomkostninger forbundet med ejendommen. Da der ikke var foretaget rentetilskrivning på mellemregningen mellem hovedaktionær og selskabet, foretog SKAT rentefiksering med diskontoen + 4 % for perioden Appellanten (hovedaktionæren) gjorde bl.a. gældende, at den manglende forrentning var forretningsmæssigt begrundet, hvilket blev afvist. Appellanten gjorde desuden gældende, at SKAT s fiksering var for høj set i forhold til en armslængderente. Til støtte for påstanden fremlagde appellanten et brev fra appellantens faste bankforbindelse. I brevet anførte appellantens bankrådgiver, at banken, forudsat at en række betingelser var opfyldt, ville have været villig til at yde det udenlandske selskab et udlandslån med en variabel rente på 3,48 % p.a. Retten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte den fikserede rentesats på diskontoen + 4 pct., bl.a. med den begrundelse, at erklæringen/lånetilbuddet fra banken ikke blev anset for at udgøre dokumentation for, at selskabet, uafhængigt af sagsøgeren, kunne have opnået et tilsvarende lån til en væsentlig lavere rente end den af myndighederne fastsatte. Sagerne er interessante af flere grunde. For det første afviger SKAT i SKM SR fra en ellers ret udbredt praksis om brug af diskontoen plus 4 %, mens man i SKM ØLR igen gør brug af denne metodik. At undlade brugen af diskontoen + 4 % giver i min optik isoleret set god mening, for udgangspunktet i OECD Transfer Pricing Guidelines, såvel som den danske TP-vejledning, er generelt, at der skal anlægges en konkret vurdering ved prisfastsættelsen af koncerninterne transaktioner. SKAT har dog ifølge ministersvaret omtalt ovenfor og Ligningsvejledningen 11 mulighed for at anvende diskontoen + 4 % i de situationer, hvor det ikke er muligt at fastlægge en armslængderente med rimelig sikkerhed typisk i sager vedrørende mindre lån, hvor de systemer, der anvendes til at fastsætte armslængde-rentesatser, ikke er velegnede. Muligheden for at gøre brug af diskontoen + 4 % må siges at være bekvem for myndighederne, især i de sager hvor lånets størrelse og dermed den tilknyttede skatterisiko er lav. Fremgangsmåden er dog efter min opfattelse ikke i tråd med de internationalt anerkendte TP-principper, hvor de særlige karakteristika for transaktionen (fx lånerisikoen) skal vurderes i forbindelse med prisfastsættelsen, dvs. renten. 37

3 38 En række øvrige spørgsmål og problemstillinger af mere generel karakter står tilbage såsom: Kan banktilbud anvendes som dokumentation for en armslængderente, såfremt låneforespørgslen gennemgår en kreditmæssig behandling i banken, og banken forventer at yde lånet og i øvrigt besidder den nødvendige økonomiske styrke? Hvilke krav stilles til obligationsrenter, for at de kan anvendes som udtryk for en sikker rente, dvs. den risikofri præmie? Hvilke typer af renter fra internationale rentemarkeder accepteres? Hvilke generelle krav stilles til fremgangsmåden ved fastlæggelse af risikopræmien, der tillægges den risikofrie rente? Hvilke faktorer - hvis nogen er relevante ved vurderingen af lånets karakteristika, udover dem der anføres i Ministersvar nr. 356 af 30. maj 2006? Hvad er kriteriet for, hvornår et lån kan siges at være forretningsmæssigt begrundet? Hvorledes skal lånemarginmetoden konkret anvendes i praksis udover de få bemærkninger, der er anført i Ministersvar nr. 356 af 30. maj 2006? Hvad er det konkret for omkostningsarter, der tillades henført til cost-basen ved brug af lånemarginmetoden, og hvilke principper for omkostningsallokering anerkendes til dette formål? Hvorledes skal det generelle stand alone-princip i OECD Transfer Pricing Guidelines anvendes i relation til prisfastsættelse af koncerninterne rentebetalinger, herunder i forbindelse med kreditvurdering af individuelle selskaber i en koncernstruktur? Garantistillelser Der ses også en stigende interesse hos de danske myndigheder og myndighederne på globalt niveau 12 for garantier, der ydes som led i finansieringen af selskaber i en koncernstruktur. Det kan eksempelvis være den situation, hvor et dansk moderselskab yder en garanti over for en ekstern bank i Tyskland, der skal finansiere et tysk datterselskab, hvorefter banken accepterer at yde lånet og typisk yder dette på mere favorable låne- og aftalevilkår, end hvis garantien ikke var afgivet. Lidt populært kan man sige, at datterselskabet låner moderselskabets kreditværdighed til at få adgang til kapital fra eksterne finansieringskilder oftest på væsentligt bedre vilkår end datterselskabets individuelle kreditværdighed vil kunne afstedkomme. Man skelner i den forbindelse normalt mellem eksplicitte og implicitte garantier. En eksplicit garanti er en garanti, hvor der opstår en reel juridisk forpligtelse for garanten (fx moderselskabet) i tilfælde af at skyldner (fx datterselskabet) misligholder. En implicit garanti er en garanti, der ikke juridisk set binder garanten, men som alligevel antages at påvirke långivers vurdering af risikoen ved det pågældende lånearrangement. Det kan eksempelvis være et velkonsolideret moderselskab, der yder en hensigtserklæring eller blot har tradition for at understøtte de datterselskaber, der ikke kan servicere ekstern gæld. På området for garantier kunne det ligeledes være hensigtsmæssigt med vejledning i, hvorvidt og i givet fald hvorledes, der skal ske en koncernintern betaling. Med hensyn til den eksplicitte garanti må det grundlæggende anses for at være i tråd med de generelle principper og OECD Transfer Pricing Guidelines, såfremt garanten modtager en betaling fra det selskab, der drager nytte heraf. Garanten påtager sig jo en reel risiko og udfører normalt også en række funktioner i forbindelse med oprettelse og vedligeholdelse af garantien. Et af problemerne i praksis er at få defineret en eller flere acceptable fremgangsmåder, herunder TP-metoder, til prisfastsættelse af garantien. Af flere grunde kan man nemlig ikke basere sig på de almindelige anerkendte TP-metoder i OECD Transfer Pricing Guidelines. For den implicitte garanti eksisterer der ligeledes en række usikkerhedsmomenter; dog har OECD Transfer Pricing Guidelines faktisk nogle få bemærkninger hertil. I forhold til betaling for garantier nævnes det nemlig specifikt i Guidelines kapitel 7 13 om intra-group services, at der ikke anses at foreligge en service, der skal ske særskilt betaling for i den situation, hvor et koncernforbundet selskab opnår en bedre credit-rating hos en ekstern långiver alene som følge af medlemskab af en koncern, hvor den aggregerede credit-rating er bedre end datterselskabets (låntagers) egen credit-rating. Dette fænomen betegnes ofte som en såkaldt incidental benefit, dvs. at datter potentielt har en såkaldt tilfældig nytte som følge af koncernmedlemsskabet. Alligevel er en række forhold fortsat uafklaret. Konkret eksempel fra praksis Den såkaldte General Electric sag er den vel nok mest kendte sag om garantistillelser. Jeg vil i det følgende skitsere problemstillingen. General Electric-sagen 14 General Electric Capital Canada Inc. (GECC) havde i perioden afregnet et garanti fee på 1 % (100 basispoint) til dets amerikanske moderselskab GE General Electric Capital Corp. (GECUS). Garanti fee et var betaling for en eksplicit garanti stillet af GECUS over for en række af GECC s kreditorer. De canadiske skattemyndigheder (CRA) 15 anerkendte ikke fradrag for GECC s garantibetaling til GECUS på ca. 136 mio. canadiske dollars. CRA s begrundelse var, at GECC kunne have

4 skaffet finansieringen på de samme vilkår uden garantistillelsen som følge af GECC s medlemskab af GE-koncernen. De canadiske myndigheder antog i den forbindelse, at GECUS havde en forretningsmæssig interesse i at yde støtte til nødlidende datterselskaber, eftersom en manglende støtte ville få betydelige negative konsekvenser for selskabets credit-rating. Det var i det hele taget CRA s opfattelse, at GECC ikke havde haft en reel nytte af den eksplicitte garanti, hvorfor den ikke var fradragsberettiget. GECC argumenterede for, at selskabet havde haft reel nytte af den eksplicitte garantistillelse fra GECUS, idet der var opnået lånevilkår hos eksterne långivere, der ikke ville have været mulige uden afgivelsen af GECUS eksplicitte garanti. Selskabet anførte desuden, at der var anlagt en stand-alone -betragtning på GECC og garantibetalingen efter de almindelige anerkendte TPprincipper 16. Retten i Canada gav GECC medhold i, at der skulle betales et fee til GECUS for den eksplicitte garantistillelse med den begrundelse, at GECC havde haft en reel nytte af den eksplicitte garanti. I den forbindelse gjorde retten gældende, at det ville have betydet en væsentlig ændring i lånevilkårene mellem GECC og tredjemand, såfremt GECUS havde annulleret garantien. Retten anerkendte dog CRA s argument om, at den implicitte garanti var til stede og ansås for at have en reel indflydelse; dog ikke tilstrækkelig til at kunne udligne en reel nytte fra den eksplicitte garanti, hvorfor betaling herfor var sket i overensstemmelse med armslængde-princippet. CRA var faktisk af den opfattelse, at nytten kunne kvantificeres til 183 basispoint, dvs. 83 basispoint over det faktisk betalte garanti fee. Der blev endvidere lagt vægt på, at beslutningen om at stille garanti for GECC fra og med 1989 var en forretningsmæssigt begrundet garantistillelse, uagtet at GECC først påbegyndte betalingerne på et senere tidspunkt (1996). Samlet set ville det være ønskværdigt at få myndighedernes holdning til garantibetalinger mellem koncernforbundne selskaber, herunder: Hvorledes mener myndighederne, at garantier skal karakteriseres (service, forsikring, lån etc.)? Hvilke metoder kan anvendes til prisfastsættelse af garantier, herunder a) CUP b) nytteprøve, fx sparet renteomkostning c) et estimat for garantens sandsynlige tab (såkaldt loss given default ) Hvorledes skal det generelle stand alone-princip i OECD Transfer Pricing Guidelines anvendes i relation til prisfastsættelse af koncerninterne garantistillelser, herunder i forbindelse med kreditvurdering af individuelle selskaber i en koncernstruktur? Hvornår er en eksplicit garanti efter myndighedernes opfattelse forretningsmæssigt begrundet? Hvis myndighederne anerkender et nytte-approach, hvorledes skal denne nytte så kvantificeres, herunder en eventuel nytte knyttet til implicitte garantier? Hvilke kapitalkrav stilles til garanten, for at garantien, og dermed betalingen fra datter til moder for dennes påtagelse af risiko, anerkendes? Perspektivering Hvordan kommer vi videre herfra? Som jeg ser det, er der flere muligheder. En af dem er, at der rent nationalt udarbejdes et rente- og garantitillæg til den nuværende TP-vejledning. Fordelen ved dette er, at det må formodes at kunne gennemføres forholdsvis hurtigt. Ulempen er, at det potentielt ikke konvergerer med de principper, som andre landes myndigheder måtte anvende på disse transaktioner. I den forbindelse er det netop en styrke, at de danske regler og den nuværende vejledning baserer sig på et bredt anerkendt metodeapparat (OECD Transfer Pricing Guidelines), hvilket efter min opfattelse bør videreføres. Alternativt kan man afvente, at der udarbejdes noget brugbart i internationalt regi, herunder OECD eller i EU Joint Transfer Pricing Forum. Sidstnævnte har for nylig færdiggjort en rapport vedrørende udarbejdelse af dokumentation for såkaldte Low value adding intra-group services 17, og noget tilsvarende kunne være brugbart i relation til renter og garantistillelser. Der er dog, så vidt jeg er orienteret, endnu ikke noget formelt internationalt arbejde i gang om renter og garantistillelser. Henset i øvrigt til den grundige men noget langstrakte proces det i sagens natur medfører, når mange landes skattemæssige interesser og synspunkter skal samordnes, bør det overvejes, om et rent nationalt initiativ på området vil give mening i den konkrete situation, dvs. på kort sigt. Der er næppe noget til hinder for, at det vil kunne tilpasses til et eventuelt internationalt framework, der måtte se dagens lys på et senere tidspunkt. Ovenstående er ment som et positivt oplæg til debat om behovet for at styrke service- og informationsniveauet på de skatteområder, man ønsker en særlig adfærd på. Det lader til, at det også for den nye regering er et fokusområde at sikre en korrekt skattebetaling fra MNV erne, ikke mindst på området for koncerninterne renter og garantistillelser 18. For mig at se vil det derfor give god mening, at der udarbejdes en rente- og garantivejledning, der giver svar på, hvorledes man fra skattemyndighedernes side anskuer de mange og komplekse problematikker, der knytter sig til koncerninterne lån og garantistillelser. Eller kort sagt: hvis man vil have MNV erne til at 39

5 40 udvise en bestemt adfærd, er det vel fornuftigt, at man redegør for, hvad den adfærd helt konkret består i, og hvordan den i praksis forventes gennemført. Overordnet er det min opfattelse, at MNV er godt kan leve med streng regulering det er usikkerheden, og den risiko den bringer med sig, de gerne vil undgå. Det er min forhåbning, at de institutioner, der må have en naturlig interesse i at øge kvaliteten i vejledningen på dette område, vil gøre deres indflydelse gældende. Det gælder ikke mindst myndighederne, herunder SKAT, der utvivlsomt også kan få en mere effektiv ligningsproces, såfremt der er mere klarhed om kravene og ræsonnementerne for armslængdebaseret prissætning vedrørende renter og garantistillelser, samt hvad der konstituerer behørig dokumentation. Noter 11 Se SKAT s Indsats- og Indrivelsesplan 2012, herunder afsnit G. vedrørende koncernfinansiering. 2 Bekendtgørelse nr. 42 af 24. januar Tax Court of Canada 11 Se Ligningsvejledningen, Selskaber og aktionærer , afsnit S.I Michel E.P. van der Breggen (2006). Intercompany Loans: Observations from a Transfer Pricing Perspective. International Transfer Pricing Journal, November/December. 13 Se OECD Transfer Pricing Guidelines, section GE Capital Canada Inc. vs. Her Majesty the Queen, 2009 TCC 563 (TCC: Tax Court of Canada). 15 The Canadian Revenue Agency. 16 Canada Income Tax Act, Section Se Philip Noes i Skat Udland, Maj 2011, s for en gennemgang. 3 Offentliggjort 21. august 2009, 4 Advance Pricing Arrangements er en aftale mellem en eller flere konkrete skattemyndigheder og en MNV. En APA giver MNV en sikkerhed for, at fremtidige beregninger af koncerninterne afregningspriser accepteres af myndighederne, såfremt de følger principperne i aftalen. De kan både oprettes i uni-, bi- og multilateral form. 18 Se SKAT s Indsats- og Indrivelsesplan 2012, herunder afsnit G. vedrørende koncernfinansiering. 5 Se fx Oreby & Andersen (2008) afsnit 13.9, Transfer Pricing i Praksis, Forlaget Magnus. 6 Skatteudvalget SAU alm. del svar på spørgsmål nr. 356 af 30. maj CUP-metoden (Comparable Uncontrolled Price) anvendes, når der kan identificeres renter for sammenlignelige lån i markedet (ekstern CUP), eller når lån er ydet fra en uafhængig part til den samme låntager som i det koncerninterne lånearrangement (intern CUP). Lånemarginmetoden anvendes ved, at man tager udgangspunkt i de omkostninger, långiver har ved at stille kapitalen til rådighed, fx omkostninger til rente forbundet med tilvejebringelse af ekstern kapital samt administrative omkostninger. Til disse omkostninger pålægges en margin, der afspejler långivers funktioner og risici vedrørende viderelån til koncernforbundet selskab. 8 I ministersvaret anføres følgende faktorer ved vurdering af lånets karakteristika: a) Sikret eller usikret, b) lånets størrelse, c) lånets valuta, d) sanktioner ved misligholdelse af lånet, e) lånets tilbagebetalingsprofil. Om forfatteren Christian Plesner Rossing er uddannet cand.merc.aud og PhD fra CBS med speciale i international transfer pricing. Christian er adjunkt på Institut for Revision & Regnskab, CBS. Hans forskningsmæssige interesserer vedrører international transfer pricing, tax compliance, og skattemæssig risikostyring i multinationale virksomheder. 9 Se hertil TfS 1998, 199 samt bemærkninger til L101 af 2. juni 1998.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Rentefiksering selskab/aktionær rentens størrelse - SKM2010.607.ØLR

Rentefiksering selskab/aktionær rentens størrelse - SKM2010.607.ØLR -1 - Rentefiksering selskab/aktionær rentens størrelse - SKM2010.607.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 8/9 2010 skattemyndighedernes rentefiksering

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner

Bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner Bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner I medfør af 3 B, stk. 5, 5. pkt. i skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013, fastsættes:

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Bekendtgørelse om land for land-rapportering

Skatteministeriet J. nr Bekendtgørelse om land for land-rapportering Skatteministeriet J. nr. 15-1342223 Bekendtgørelse om land for land-rapportering I medfør af 3 B, stk. 16, i skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Transfer pricing-redegørelse 2015 Denne redegørelse beskriver SKATs transfer pricing-reguleringer i 2015.

Transfer pricing-redegørelse 2015 Denne redegørelse beskriver SKATs transfer pricing-reguleringer i 2015. Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 186 Offentligt Transfer pricing- redegørelse 2015 2. maj 2016 J.nr. 16-0095380 Transfer pricing-redegørelse 2015 Denne redegørelse beskriver SKATs transfer pricing-reguleringer

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Værdiansættelse af IP og transfer pricing. v/kaspar Bastian og Claus Barrett Christiansen

Værdiansættelse af IP og transfer pricing. v/kaspar Bastian og Claus Barrett Christiansen Værdiansættelse af IP og transfer pricing v/kaspar Bastian og Claus Barrett Christiansen 2 TRANSFER PRICING Transfer pricing eller mere præcist koncerninterne afregningspriser angår prisfastsættelsen af

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

Rentefiksering Hovedanpartshavers henstand med renter - SKM2008.9H

Rentefiksering Hovedanpartshavers henstand med renter - SKM2008.9H 1 Rentefiksering Hovedanpartshavers henstand med renter - SKM2008.9H Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en dom af 18/12 2007, jf. tidligere TfS 2006, 565 ØL, taget stilling

Læs mere

Talepapir åbent samråd om SKATs indsats vedrørende transfer pricing og selskabsskat.

Talepapir åbent samråd om SKATs indsats vedrørende transfer pricing og selskabsskat. Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 480 Offentligt Talepapir åbent samråd om SKATs indsats vedrørende transfer pricing og selskabsskat. Samrådsspørgsmål AJ Ministeren bedes oplyse

Læs mere

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Rentekildeskat - SKM2013.4.HR, jf. tidligere SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom ref. i SKM2013.4.HR, men med ændrede præmisser, at et dansk

Læs mere

Retssikkerhedskonference 2011. Bevisbyrden i transfer pricing-sager. Advokat Søren Lehmann Nielsen

Retssikkerhedskonference 2011. Bevisbyrden i transfer pricing-sager. Advokat Søren Lehmann Nielsen Strengt fortroligt Retssikkerhedskonference 2011 Bevisbyrden i transfer pricing-sager Advokat Søren Lehmann Nielsen Tirsdag den 8. november 2011 TP i offentlighedens og politikernes søgelys Information

Læs mere

Ligningslovens 2 værdiansættelse af lejlighed ved overdragelse fra selskab til aktionær - Landsskatterettens kendelse af 20/4 2015, jr. nr.

Ligningslovens 2 værdiansættelse af lejlighed ved overdragelse fra selskab til aktionær - Landsskatterettens kendelse af 20/4 2015, jr. nr. - 1 Ligningslovens 2 værdiansættelse af lejlighed ved overdragelse fra selskab til aktionær - Landsskatterettens kendelse af 20/4 2015, jr. nr. 14-2343356 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R)

Læs mere

Regeringen ser det her som en international opgave, der skal løses internationalt. Og det arbejder regeringen benhårdt for.

Regeringen ser det her som en international opgave, der skal løses internationalt. Og det arbejder regeringen benhårdt for. Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 332 Offentligt 27. maj 2016 J.nr. 16-0661132 Selskab, Aktionær og Erhverv MAK Samrådsspørgsmål Y - Tale til besvarelse af spørgsmål Y den 2.

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 - 1 06.11.2014-08 (20140218) VSO udlån Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar ref. i

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 99/ Den

Skatteministeriet J. nr. 99/ Den Skatteudvalget L 120 - O Skatteministeriet J. nr. 99/05-0055-00074 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 120 - Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, skattestyrelsesloven, ligningsloven og tonnageskatteloven

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016

Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 239 Offentligt Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016 5. februar 2016 F5 Jeg vil først orientere udvalget om de centrale skattesager

Læs mere

Tilsvarende kan omkostninger i forbindelse med afståelse og indfrielse fradrages i den faktiske afståelsessum henholdsvis indfrielsessummen.

Tilsvarende kan omkostninger i forbindelse med afståelse og indfrielse fradrages i den faktiske afståelsessum henholdsvis indfrielsessummen. - 1 Låneomkostninger - udstedelse af virksomhedsobligationer - avanceopgørelse efter kursgevinstlovens 26, stk. 4 - Højesterets dom af 19/10 2015, sag 163/2014. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR - 1 Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af 4/7 2012, at midler, som et dansk selskab

Læs mere

Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM BR

Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM BR 1 Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM2008.420.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Næstved fandt ved en dom af 1/4 2008, at en nedsættelse

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.19-22 af 25. oktober

Læs mere

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen Skatteudvalget L 98 - O Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen SKM-nummer Myndighed SKM2005.140.LR Ligningsrådet Dokumentets dato 15. marts 2005 Dato for offentliggørelse 29. marts

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 20. juni 2006 (OR. en) 9738/06 FISC 74 OC 405

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 20. juni 2006 (OR. en) 9738/06 FISC 74 OC 405 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. juni 2006 (OR. en) 9738/06 FISC 74 OC 405 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS RESOLUTION VEDTAGET AF RÅDET OG REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES

Læs mere

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen).

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen). Skatteudvalget L 116 - Bilag 9 Offentligt J.nr. 2005-411-0057 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Virksomhedsskatteordningen beskatning ved sikkerhedsstillelse i virksomhedsaktiver for privat gæld - SKM2015.745.SR, samt ministerbesvarelse til Folketingets Skatteudvalg af 22. december 2015 afskaffelse

Læs mere

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR - 1 Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM2016.30.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke

Læs mere

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 115 Offentligt Notat Center for Store selskaber 20. marts 2007 Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Indledning Kapitalfondes

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Om revision af fastsættelse af referencesatserne

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Om revision af fastsættelse af referencesatserne DA DA DA MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Om revision af fastsættelse af referencesatserne 1. REFERENCESATS OG KALKULATIONSRENTE Inden for rammerne af Fællesskabets kontrol med statsstøtte anvender Kommissionen

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

Skat når økonomisk hjælp til søskende

Skat når økonomisk hjælp til søskende - 1 Skat når økonomisk hjælp til søskende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Midt i Finanskrisen har Skatterådet med en ny afgørelse sat fokus på økonomiske dispositioner mellem søskende. Bistand

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse mellem selskab og aktionær Landsskatterettens kendelse af den 19. november 2012, Landsskatterettens jr. nr. 11-0297504 Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

Statens indtægter fra selskabsskatter

Statens indtægter fra selskabsskatter Statens indtægter fra selskabsskatter De åbne skattelister for selskabers selskabskat offentliggøres nu for tredje år i træk. I den forbindelse offentliggør Skatteministeriet en række nøgletal omkring

Læs mere

Retssikkerhedskonference Bevisbyrden i transfer pricing-sager. Advokat Søren Lehmann Nielsen. Tirsdag den 8. november 2011

Retssikkerhedskonference Bevisbyrden i transfer pricing-sager. Advokat Søren Lehmann Nielsen. Tirsdag den 8. november 2011 Strengt fortroligt Retssikkerhedskonference 2011 Bevisbyrden i transfer pricing-sager Advokat Søren Lehmann Nielsen Tirsdag den 8. november 2011 TP i offentlighedens og politikernes søgelys Information

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. 19. oktober 2015

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. 19. oktober 2015 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 19. oktober 2015 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven (indførelse af

Læs mere

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 1 Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Helsingør har den 10/11 2010 afsagt dom vedrørende en kommanditists anskaffelsessum for en anpart i en

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 99/05-0055-00073 Den

Skatteministeriet J. nr. 99/05-0055-00073 Den Skatteudvalget L 120 - O Skatteministeriet J. nr. 99/05-0055-00073 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 120 - Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, skattestyrelsesloven, ligningsloven og tonnageskatteloven

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 11 Offentligt J.nr. 12-0173763 Dato:30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

12.3. Kreditgivning eller investering

12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering Det forhold, at udlån i lovens forstand skal forstås bredt, og at udlånsvirksomhed som ovenfor nævnt omfatter enhver form for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 248/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A (advokat Torben Bagge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B

Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B 1 Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B-0846-08 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret har i en sag om udlodning af datterselskabsudbytte taget

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter

Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter - 1 Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter - SKM2011.406.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har den 15/6 2011 offentliggjort et styresignal,

Læs mere

Nyt om beskatning af fonde

Nyt om beskatning af fonde www.pwc.dk Nyt om beskatning af fonde Fondskonferencen 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Nyt om lovgivning om beskatning af fonde 2 3 4 Transaktioner med nærtstående parter Ledelsesvederlag Øvrige

Læs mere

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser - 1 Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver virksomhed i personligt regi, kan vælge at anvende virksomhedsskatteordningen

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen stuehus SKM SR, SKM SR, SKM SR, SKM SR og SKM SR

Virksomhedsskatteordningen stuehus SKM SR, SKM SR, SKM SR, SKM SR og SKM SR - 1 Virksomhedsskatteordningen stuehus SKM2015.805.SR, SKM2016.5.SR, SKM2016.44.SR, SKM2016.45.SR og SKM2016.69.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet har ved en række bindende svar

Læs mere

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private.

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private. Spørgsmål 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger i alle tilfælde kan anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag ved fri bil beskatning for biler, der er over 36 måneder? 2. Hvis Skatterådet

Læs mere

Bekendtgørelse om land for land-rapportering 1)

Bekendtgørelse om land for land-rapportering 1) BEK nr 1133 af 27/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1342223 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om land

Læs mere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere - 1 Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med de nye regler for aktieselskaber og anpartsselskaber, der trådte i kraft den 1. marts 2010, er der indført nogle

Læs mere

TP-REVISION HVAD ER FORLØBET, NÅR SKAT BANKER PÅ DØREN?

TP-REVISION HVAD ER FORLØBET, NÅR SKAT BANKER PÅ DØREN? TP-REVISION HVAD ER FORLØBET, NÅR SKAT BANKER PÅ DØREN? V/ OLE ALEXANDER BASTHOF, TAX DIRECTOR, PANDORA A/S 1 24 MARCH 2015 DENMARK TAX CASE SKATS INDSATS PÅ TRANSFER PRICING- OMRÅDET (I) SKATs transfer

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B138600F JRH/CDA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. november 2017 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Olaf Tingleff, Bloch Andersen og Ole Stryhn (kst.)). 12. afd. nr. B-1386-16:

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Er din virksomhed sponsor?

Er din virksomhed sponsor? Er din virksomhed sponsor? JUNI 2011 Er din virksomhed sponsor? Er din virksomhed sponsor det kunne fx være for forlystelsesparker, kulturelle institutioner og virksomheder (såsom festivaler, koncerthuse,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Fremsat den 19. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL)

Fremsat den 19. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) 2008/1 BSF 50 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360.

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. - 1 06.11.2014-35 Sommerhus erhvervsmæssig udlejning 20140826 TC/BD Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.10.2014 C(2014) 7117 final ANNEX 1 BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V. 26. januar 2015 Ref. ubp J.nr. 6072-0722 Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser foretaget af Københavns Andelskasse

Læs mere

Tilladelsen, som blev givet efter 23, stk. 1, jf. 26, og efter 27, stk. 1, i bank- og sparekasseloven, blev gjort betinget bl.a.

Tilladelsen, som blev givet efter 23, stk. 1, jf. 26, og efter 27, stk. 1, i bank- og sparekasseloven, blev gjort betinget bl.a. Kendelse af 9. december 1993. 93-13.104. Finanstilsynet tillod en bank at have et engagement med den koncern banken var en del af på op til et samlet beløb svarende til 50% af bankens kernekapital efter

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere