tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg"

Transkript

1 Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte Faxx - CVR nr: EAN nr: januar 2014 Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber Movia fremsender hermed bemærkninger til udkast til Forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber. Det skal ndledningsviss bemærkes,, at henset til høringsperiodens placering hen over julen findes høringsfristen overordentlig kort, navnligg i betragtningg af at trafikselskaberne må for- er ventes at måtte inddrage deres afgående bestyrelser i høringsbesvarelsen. Høringssvaret således produceret under et betydeligt tidspres, og Movia må derfor tage forbehold for, at den kommende bestyrelse finder det relevant at rette henvendelse til Transportudvalget unikke æn- der udvalgsbehandlingen, herunde også vedrørende elementer i lovforslaget, som dres under høringsforløbet, eller elementer somm Movia ikke har kommenteret i førstee om- gang. Generelle bemærkninger Vedrørende generelle bemærkninger om behovet for en evaluering og justering j af lov om trafikselskaber henvises til Movias høringssvar r af 31. maj 2013 til evalueringsrapporten, hvor den grundlæggende præmis var, at det er naturligt at evaluere en så omfattende nyy lov som lov om trafikselskaber efter, at den har virket i mere end 6 år. Movia pegede navnligg på fi- for- nansieringsmodellernee som et område, hvor der var behov for en lovrevision. Som en yderligere generel bemærkning skal det anføres, at Movia finder, at forslaget stærker momsmæssige problemstillinger, som er til ugunst for den konkurrencemæssige ligestilling mellem Movias egenproduktion og Movias køb af varer og ydelser hos leverandø- ved køb rer. De momsmæssige problemstillinger bestårr i, at Movia ikke kan fratrække momss af varer og ydelser, og at Movia dermed har økonomisk tilskyndelse til egenprodukte tion. De momsmæssige problemstillinger forstærkes af forslagets mulighed for at a medfinansiere, ved- De ligeholde eller opsætte faste anlæg mv. og i forhold til ydelser til paraplyorganisationen. tre parter i paraplyorganisationen vil således ikke have ensartede finansieringsvilkår, idet der Trafikselskabet Movia Administrerende direktør Gammel Køge Landevej Valby Telefon Fax /20

2 ikke vil være ensartede muligheder for momsafløftning. Det finder Movia ikke hensigtsmæssigt, og Movia skal derfor opfordre til, at ministeriet arbejder for ensartede vilkår for parterne. Det kan eksempelvis realiseres ved, at Movia bliver omfattet af den kommunale- eller regionale momsudligningsordning svarende til den ordning, der gælder for kommuner og regioner, og som indtil kommunalreformen i 2007 var gældende for HUR. Bemærkninger til lovforslagets enkelte dele Nedenfor følger Movias bemærkninger til de enkelte dele af lovforslaget efter systematikken i afsnit 2 i lovforslagets bemærkninger. Herefter er en række afsluttende bemærkninger, som ikke rummes i systematikken. 2.1 Tilladelse til at melde sig ud af trafikselskabet for ø-kommuner uden bro eller landfast forbindelse Transportministeriets overvejelser og lovforslaget Enkelte kommuner har rettet henvendelse til Transportministeriet med henblik på at få tilladelse til at træde ud af trafikselskabet og selv stå for den offentlige servicetrafik. Da der ikke er hjemmel i lov om trafikselskaber hertil, har de pågældende kommuner fået afslag. Baggrunden herfor har været, at hvis nogle kommuner ikke er medlem af et trafikselskab, ville det blive sværere at sikre en sammenhængende trafik i trafikselskabets område, da der ikke længere vil være incitament til at have ruter, der krydser kommunegrænsen. Endvidere vil de stordriftsfordele, der er ved at lade trafikselskaberne udbyde og planlægge kørslen på vegne af alle kommuner, reduceres, hvis en række kommuner begynder at udbyde kørsel på egen hånd. Dog findes der enkelte kommuner, nemlig de kommuner, som udgør en ø, og som ikke har bro eller anden landfast forbindelse til andre kommuner, hvor der ikke er sammenhæng med den øvrige kollektive trafik pga. ø-kommunens geografiske placering, og som derfor ikke har bustrafik over en kommunegrænse. Ovennævnte hensyn har således ikke samme vægt i forhold til disse ø-kommuner. For disse ø-kommuner foreslås det derfor, at transportministeren, efter ansøgning fra den enkelte ø-kommune, kan give tilladelse til, at ø-kommunen ikke deltager i et trafikselskab. Deltager en ø-kommune ikke i et trafikselskab, skal de opgaver, der efter lov om trafikselskaber påhviler trafikselskaberne, varetages af ø-kommunen Movias bemærkninger Movia har ikke bemærkninger til forslaget. 2/20

3 2.2 Godkendelse af trafikselskabets vedtægter Transportministeriets overvejelser og lovforslaget Godkendelsesproceduren kan for vedtægtsændringer af mindre vigtig betydning virke usmidig og tung. Især når der henses til, at en stor del af bestemmelserne i standardvedtægterne, fastsat af transportministeren og økonomi- og indenrigsministeren, ikke kan fraviges. Det foreslås derfor, at processen for de statslige myndigheders godkendelse smidiggøres, så selskabets vedtægter efter godkendelse af repræsentantskabet og de berørte regionsråd, sendes til transportministeren og økonomi- og indenrigsministeren, der har en frist på 12 ugers for indsigelser. Fristen kan forlænges ved en begrundet udtalelse fra transportministeren eller økonomi- og indenrigsministeren til trafikselskabet. For vedtægtsændringer af vanskelig karakter, som er tidsmæssigt krævende at undersøge mv., kan fristen forlænges ved, at transportministeren eller økonomi- og indenrigsministeren afgiver en begrundet udtalelse til trafikselskaberne om, hvorfor fristen ikke kan overholdes. Er fristen forlænget, må trafikselskaberne afvente ministeriernes stillingtagen til vedtægtsændringer, før de kan anses som godkendt. Med bestemmelsen kan trafikselskaberne forudsætte, at vedtægtsændringer er godkendt, hvis der ikke er indkommet indsigelser senest 12 uger efter, at transportministeren og økonomi- og indenrigsministeren har modtaget forslag til vedtægtsændringer Movias bemærkninger Movia har ikke bemærkninger til forslaget. 2.3 Trafikselskabets finansiering på Sjælland Transportministeriets overvejelser og lovforslaget Den gældende finansieringsmodel på Sjælland indeholder en række uhensigtsmæssigheder. Et grundlæggende problem er, at modellen er meget kompleks i forhold til busruter, som krydser én eller flere kommunegrænser. Endvidere kan den nuværende model i praksis virke blokerende for ændringer af disse busruter, da modellen er konstrueret således, at ændringer i én kommune påvirker betalingen for de øvrige kommuner, som ruten kører igennem, selv om der ikke ændres på hverken ruteføring eller frekvens i disse kommuner. Én kommune kan således komme til at betale mere for den samme busrute, fordi en anden kommune gør sin del af ruten kortere eller længere. Da modellen indebærer, at alle kommuner skal være enige, førend der kan foretages ændringer på ruten, kan den gældende finansieringsmodel bidrage til at hindre trafikalt hensigtsmæssige ændringer i bustrafikken. Hertil kommer, at en kommune ikke har noget incitament til at sikre en sam- 3/20

4 menhængende betjening, da kommunerne ikke opnår fordele ved at lade en busrute køre igennem kommunen, hvis dens egne borgere ikke har nytte af bussen. Det forhold, at regionerne betaler alle trafikselskabets administrationsomkostninger, gør kommunernes incitament til at støtte initiativer, der medfører lavere administrationsomkostninger, begrænset. Bl.a. på baggrund af ovennævnte uhensigtsmæssigheder foreslås en ny model for finansiering af tværgående ruter samt af administrationsomkostningerne. Det har for en række af de ruter, der går igennem flere kommuner, vist sig, at disse har mere karakter af at være regionale end lokale. Disse ruter bør derfor varetages af regionerne. Regionernes styrkede rolle i busdriften vil samtidig bidrage til at sikre en bedre sammenhæng i det samlede netværk af busruter. På Sjælland er ruter af regional karakter som udgangspunkt ruter, der går igennem 3 eller flere kommuner. Det beror dog på en konkret vurdering, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at lade en rute finansieres regionalt. F.eks. vil det for en rute, der går igennem 3 eller flere kommuner, være relevant at vurdere hvorvidt den skal finansieres kommunalt eller regionalt, hvis ruten betjener små og tætliggende kommuner, eller hvor en eller flere kommuner, blandt de 3 eller flere kommuner ruten betjener, kun i meget lille grad bliver berørt af ruten. Endvidere vil også ruter, der berører under 3 kommuner, kunne vurderes at være regionale, hvis de f.eks. betjener meget store kommuner, eller hvis rutens karakter gør det hensigtsmæssigt, at denne finansieres af regionen. Det er ud fra ovennævnte kriterier for det nuværende rutenet på Sjælland vurderet, at ruter, der f.eks. betjenes af S-, R- og N-busser, anses for at være af regional karakter. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at overflytte finansieringen af disse ruter, der ikke i forvejen finansieres af regionerne, til regionerne. Det er dog trafikselskabet, der efter forhandling med de to regioner og kommuner beslutter, hvilke ruter der vil være hensigtsmæssige at lade finansiere regionalt. Overflytning af en række ruter, der går gennem flere kommuner, fra kommunerne til regionerne, vil samtidig gøre det muligt, at kommunerne medfinansierer nogle af trafikselskabets omkostninger til administration, således at også kommunerne får incitament til at begrænse initiativer, der medfører øgede administrationsomkostninger. Herudover foreslås fordelingsmodellen for udgifterne til de lokale busruter, der fortsat deles af flere kommuner, ændret, så den i højere grad afspejler kommunernes reelle forbrug og samtidig afspejler, at busruterne skal ses som et samlet netværk, der også giver fordele for andre end kommunens egne borgere. Det foreslås derfor, at finansieringsmodellen af busdriften på Sjælland fastlægges sådan, at de to regioner bidrager med et tilskud svarende til udgifterne til privatbaner og busruter af regional betydning. Kommunerne bidrager fortsat med et tilskud svarende til udgifterne til de lokale busruter og udgifterne til individuel handicapkørsel for kommunens egne borgere. Trafikselskabets omkostninger til administration og drift dækkes delvist af de to regioner på baggrund af et grundbeløb, fastsat af trafikselskabet, fordelt på hver region, 4/20

5 og delvist af regioner og kommuner på baggrund af deres forholdsmæssige andel af det samlede antal køreplanstimer, der udføres inden for henholdsvis Region Hovedstadens og Region Sjællands område. Lokale busruter, som kun betjener én kommune, betales af den pågældende kommune. Øvrige lokale ruter betales af de berørte kommuner. Det foreslås, at 80 pct. af rutens udgifter fordeles mellem de berørte kommuner ud fra kommunernes forholdsmæssige andel af bussens samlede køreplanstimer, og den resterende del dækkes af alle kommuner ud fra kommunernes forholdsmæssige befolkningstal i forhold til den region, som kommunen er beliggende i. Den foreslåede finansieringsmodel vil eliminere mange af den nuværende models uhensigtsmæssigheder. Samtidig indeholder modellen et solidarisk element i form af fordeling af udgifterne ud fra kommunernes befolkningstal, som sammen med regionernes større ansvar for selve busdriften understøtter busruternes karakter af at være del af et samlet net. Endelig får kommunerne også et incitament til ikke at øge trafikselskabets administrationsomkostninger Movias bemærkninger Vedr. ændret fordeling af administrationsomkostningerne Movia er, som det også var anført i høringssvaret til evalueringsrapporten, enig i, at kommunerne bør deltage i finansieringen af de fælles administrationsudgifter. Det konstateres, at forslaget lægger op til en løsning, som er DUT-neutral, hvilket Movia anser for et afgørende kriterium. Forslaget imødekommer også det andet hensyn, som Movia lagde vægt på, at løsningen er så neutral som mulig med hensyn til byrdefordelingen mellem kommunerne. Endelig imødekommes Movias opfattelse af, at der i Region Hovedstadens område er en række buslinjer, der i deres natur må opfattes som regionale, men som i den nuværende trafikselskabslov er udlagt som kommunale linjer. Det konstateres videre, at Movias bestyrelse får kompetencen med hensyn til at forhandle og beslutte, hvilke buslinjer det vil være hensigtsmæssigt at lade finansiere regionalt samt at beslutte et grundbeløb af administrationsudgifterne, som skal finansieres af regionerne. Lovforslaget anfører ikke kriterier for grundbeløbets fastsættelse eller for fordelingen, hvorfor det antages, at dette også er et anliggende for bestyrelsen. Under den nuværende finansieringsordning, hvor regionerne finansierer de samlede administrationsudgifter, indførte Movia i 2009 en særlig stemmebegrænsningsbestemmelse i vedtægten, som beskytter regionerne mod flertalsbeslutninger udenom regionerne, som medfører forøgede administrationsudgifter og dermed større byrder for regionerne. Movia tolker lovforslaget således, at stemmebegrænsningsbestemmelsen bør opretholdes for så vidt angår bestyrelsens beslutning om fastsættelse af det grundbeløb, som alene skal finansieres af regionerne. 5/20

6 Vedr. finansieringsmodel for busruter i flere kommuner Movia er enig i, at fordelingen af finansieringsforpligtelsen på busruter, der deles af flere kommuner, i højere grad end nu bør ske efter kriterier, der afspejler kommunernes forbrug af busdrift, eksempelvis som andele af buslinjernes samlede køreplantimer. Movia er også enig i, at der bør være et solidarisk element, således at en del af finansieringen fordeles ud på alle kommuner inden for den relevante region efter et objektivt kriterium. Befolkningstal er et anvendeligt kriterium. Ifølge lovforslagets 3 fastsætter Transportministeren tidspunktet for lovens ikrafttræden, og kan fastsætte forskellige tidspunkter for de enkelte bestemmelser. Af hensyn til Movias budgetproces, som er afstemt med kommunerne og regionerne, vil det være mest hensigtsmæssigt, hvis de ændrede finansieringsbestemmelser vedr. administrationsudgifter og udgifter til buslinjer tidligst træder i kraft med virkning fra 2016 i forbindelse med en vedtægtsændring. Kommunerne og regionerne er allerede nu i gang med det budgetarbejde, der skal lede frem til trafikbestilling for 2015 senest 1. maj Trafikbestillingen er en grundpille i budgetarbejdet i Movia, og det vil være uhensigtsmæssigt for kommunerne og regionerne, hvis reglerne skulle træde i kraft tidligere. I stedet kunne 2015 være et mellemår, hvor kommuner og regioner ville have mulighed for at indarbejde konsekvenserne af den nye finansieringsmodel. Det vil også kræve tid for Movia at forhandle og beslutte, hvilke buslinjer der skal overgå fra kommunal til regional finansiering. Ikrafttræden i 2016 vil give tid til den nævnte vedtægtsændring. 2.4 Åben skolebuskørsel for alle passagerer Transportministeriets overvejelser og lovforslaget Flere kommuner har fremsat ønske om at kunne åbne for, at den skolebuskørsel, som kommunen varetager, også kan medtage almindelige passagerer. Dette begrundes med, at det både fra kommunens og andre passagerers synspunkt, virker som unødigt spild af kapacitet, at en bus, der kører på en bestemt rute på faste tidspunkter, ikke må medtage andre passagerer end skolebørn. Heroverfor står, at det i dag kun er trafikselskaberne, der må udføre offentlig servicetrafik. Hensynene bag er bl.a., at det er nemmere for passagererne at anvende den offentlige servicetrafik, når det alene er trafikselskaber, der udfører denne samt de stordriftsfordele, der opnås ved at samle indkøb af bustrafik i trafikselskaberne. At give kommunerne mulighed for en bedre kapacitetsudnyttelse af den skolebuskørsel de selv varetager, vurderes dog ikke at kollidere med hensynene bag reglen om, at kommunerne ikke selv må drive offentlig servicetrafik. Tværtimod gives der mulighed for at yde eventuelle passagerer på ruten en bedre service end i dag. Endvidere er kørslen en type kørsel, som kommunerne ikke skal, men alene kan, lade trafikselskaberne varetage, hvorfor stordriftstanken ikke har stor betydning. 6/20

7 Herudover vurderes den konkurrence, der evt. kunne opstå til trafikselskabets rutekørsel, ikke at være af betydning, da kommunale skolebusruter ofte oprettes i mindre befolkede områder, hvor kommunen ikke i forvejen via trafikselskabet har indsat offentlig servicetrafik, eller i hvert fald ikke offentlig servicetrafik, der passer med tidspunkterne for befordring af skolebørn. Herudover skal der opnås tilladelse til speciel rutekørsel som f.eks. skolekørsel, hvis kørslen udføres med busser, dvs. motorkøretøjer indrettet til befordring af mere end 9 personer inkl. føreren. Trafikstyrelsen vil således her have mulighed for at foretage en prøvelse af, hvorvidt behovet for kørslen er dækket eller vil kunne dækkes af eksisterende offentlig servicetrafik, jf. den gældende lovs 20, stk. 1. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen i afsnit På denne baggrund foreslås det, at der på ruter, der oprettes til befordring af børn i henhold til lov om folkeskolen, efter den enkelte kommunes beslutning, kan medtages andre passagerer end skolebørn. Ruten skal planlægges ud fra skoleformål, og der må ikke opkræves betaling fra passageren for brug af ruten. Kravene om, at ruten skal planlægges ud fra skoleformål, og at der ikke opkræves betaling fra passageren for brug af ruten, skal hindre, at kommunen omgår loven ved at oprette ruter med bagrund i bestemmelsen, der reelt ikke har til formål at befordre skoleelever, og derved driver en form for offentlig servicetrafik Movias bemærkninger Movia havde følgende bemærkning i forbindelse med evalueringsrapporten: Det er forståeligt, at kommunerne ønsker at lade andre end skolebørn køre med skolebussen, når kommunen alligevel betaler for kørslen. Movia er som udgangspunkt enig i, at andre borgere end skolebørn kører med bussen, men det bør ikke være sådan, at kommunen kan lukke sit net for rutetrafik, og udføre al kommunens kørsel som åben skolebuskørsel. Dette vil ikke være i overensstemmelse med intentionen om, at harmonisere den kollektive trafik generelt. I lovbemærkningerne foreslås det, at der på ruter, der oprettes til befordring af børn i henhold til lov om folkeskolen, efter den enkelte kommunes beslutning, kan medtages andre passagerer end skolebørn. Ruten skal planlægges ud fra skoleformål, og der må ikke opkræves betaling fra passagererne for brug af ruten. Kravene om, at ruten skal planlægges ud fra skoleformål, og at der ikke opkræves betaling fra passagererne for brug af ruten, skal hindre, at kommunen omgår loven ved at oprette ruter med bagrund i bestemmelsen, der reelt ikke har til formål at befordre skoleelever, og derved driver en form for offentlig servicetrafik. På den baggrund finder Movia, at den nye 5, stk. 2 dækker de ønsker, Movia har fremsat. 7/20

8 2.5 Regionens og trafikselskabets mulighed for varetagelse af ejerskab eller drift, opsætning mv. samt finansiering af faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik Transportministeriets overvejelser og lovforslaget Regionernes mulighed for at finansiere faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik For regionalt finansierede ruter er ansvaret som vejmyndighed skilt fra ansvaret for busdriften. En konsekvens ved at skille ansvaret som vejmyndighed fra ansvaret for busdrift kan være, at incitamentet hos vejmyndigheden til at investere i busfremkommelighed, med dertil følgende lavere driftsomkostninger ved busdriften, reduceres. Det bør derfor være muligt for regionerne at finansiere faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik, f.eks. projekter der forbedrer fremkommelighed for deres buslinjer, da dette er tæt knyttet til regionernes opgaver vedrørende offentlig servicetrafik og endvidere kan forbedre regionernes mulighed for at varetage sine opgaver så økonomisk ansvarligt som muligt, hvis de kan investere i tiltag, der gavner rutens driftsøkonomi. Det foreslås derfor, at regionerne gives mulighed for at kunne finansiere faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik. Ud over at der giver regionen adgang til selv at finansiere faste anlæg, gives der også regionerne mulighed for at lade trafikselskabet varetage ejerskab eller drift, opsætning mv. af sådanne faste anlæg, jf. ovennævnte afsnit. Det er vigtigt at bemærke, at bestemmelsen ikke gør regionerne til vejmyndighed eller forpligtiger regionerne til at varetage vedligehold af anlægget, medmindre de selv har finansieret anlægget, da vejene fortsat er kommunernes og statens ansvar. Bestemmelsen giver blot mulighed for, at regionerne kan finansiere projekter i relation til f.eks. vejfremkommelighed. Dette skal især ses i sammenhæng med den nye finansieringsmodel på Sjælland, jf. afsnit 2.3, men også i forhold til resten af Danmark, hvor regionerne har et noget større trafikkøberansvar, end regionerne på Sjælland har efter den gældende ordning. Trafikselskabets varetagelse af ejerskab eller drift, opsætning mv. af faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik Faste anlæg som stoppestedsstandere, læskure, terminaler mv. er tæt knyttet til et trafikselskabs kerneprodukt, da det er en naturlig service i forbindelse med busdriften, som passagererne forbinder med trafikselskabet. Da det er vejmyndigheden, der som nævnt har ansvaret for sådanne anlægs drift og opsætning, er der ofte ikke en ens standard for, hvordan f.eks. stoppestederne inden for trafikselskabets område skal se ud. Det betyder, at der inden for et trafikselskabs område kan være stor forskel på stoppestedernes udformning og tilstand, alt afhængig af den enkelte vejmyndigheds prioriteter. Den tætte tilknytning disse anlæg har til trafikselskabet gør det ønskeligt at tilvejebringe en mulighed for, at trafikselskaberne kan få indflydelse herpå. Det foreslås, at trafikselskabet efter aftale med regionen, jf. den foreslåede udvidelse af regionens finansieringsmuligheder, eller vejmyndighederne, kan varetage ejerskab 8/20

9 eller opsætning, drift mv. af faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik. Hvis vejmyndighederne eller regionen ønsker det, skabes der herved i højere grad en mulighed for, at trafikselskabet kan få indflydelse på stoppesteder mv., der som nævnt af passagererne anses som en naturlig service i forbindelse med busdriften. Trafikselskabets mulighed for at varetage opsætning og drift af faste anlæg er en kodificering af den praksis, der udøves i dag, men muligheden for at varetage ejerskab af faste anlæg, er en nyskabelse i forhold til gældende praksis på området. Det er med bestemmelsen hensigten, at kommunerne giver trafikselskaberne mulighed for skabe et ensartet udtryk ved især stoppestedsstanderne, der har en nær tilknytning til busdriften fra passagerernes synspunkt, i hele trafikselskabets område, og at kommunerne bestræber sig på ikke at udarbejde forskellige retningslinjer for standere i hver enkelt kommune. Hensyn som trafiksikkerhed, vejplanlægning mv. kan fortsat varetages af vejmyndigheden, da det med bestemmelsen bliver frivilligt for den enkelte kommune/staten, om denne ønsker, at trafikselskabet skal varetage opsætning eller drift, evt. begge dele, eller om trafikselskabet helt skal overtage ejerskabet af anlæggene. Hvis den enkelte kommune/staten beslutter at lade trafikselskabet varetage ejerskab eller drift, opsætning mv., kan der i aftalegrundlaget mellem parterne tages højde for finansiering, trafiksikkerhed og vejplanlægning. Trafikselskabets mulighed for at medfinansiere faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik På nuværende tidspunkt finansieres trafikselskabernes eventuelle varetagelse af opsætning og vedligehold af faste anlæg direkte af den kommune, der bestiller ydelsen, eller alternativt ud fra de principper, trafikselskabet har fastlagt i forhold til mindre vedligehold af busstoppesteder. Trafikselskabet har således ikke mulighed for at medfinansiere faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik, til fordel for det samlede busnetværk, f.eks. ved en medfinansiering af en forbedring af en busterminal der fungerer som knudepunkt for en del busruter, udskiftning af en række læskure på en strækning, der benyttes af et større antal busser mv. Da sådanne anlæg potentielt kan komme mange kommunes borgere til gode, vil det være hensigtsmæssigt, at fællesskabet, i kraft af trafikselskabet, gives mulighed for at bidrage til sådanne forbedringer eller nyanlæg. En mulighed for medfinansiering supplerer endvidere forslaget om, at trafikselskaberne i større grad kan gives ansvar for eller overtager ejerskabet af faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik. Det foreslås derfor, at trafikselskabet kan beslutte, at trafikselskabet kan medfinansierer faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik. Trafikselskabet kan beslutte, at det alene er de deltagende kommuner i trafikselskabet, der bidrager til og har indflydelse på en sådan medfinansiering. Trafikselskaberne får med bestemmelsen hjemmel til at medfinansiere faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik, hvis dette besluttes i trafikselskabets bestyrelse. Bestyrelsen har i den forbindelse mulighed for at fastsætte nærmere rammer for medfinansieringen. For at regionerne ikke skal blokere for kommunernes ønske om en sådan medfinansiering, kan trafikselskabet beslutte, at det alene er de deltagende kommuner i trafikselskabet, der bidrager til og har ansvar for medfinansieringen. 9/20

10 Denne mulighed er alene givet i forhold til trafikselskabers medfinansiering af faste anlæg, jf. den foreslåede 5, stk. 3, 2. og 3. pkt., og ikke i forhold til trafikselskabers varetagelse af opsætning, drift, ejerskab mv. af faste anlæg, jf. den foreslåede 5, stk. 3, 1. pkt., da sidstnævnte ikke belaster regionerne økonomisk. Med 5, stk. 3, 1. pkt. bestiller kommunerne som nævnt en ydelse gående ud på, at trafikselskabet skal stå for opsætning, drift, vedligehold, ejerskab mv., som kommunen på samme vis som med bestilt trafik, selv skal betale for. Besluttes det, at trafikselskabet kan medfinansiere faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik, kan trafikselskabet opkræve tilskud, både faste og engangstilskud, fra trafikselskabets deltagere. Sådanne tilskud vil kunne danne grundlag for, at trafikselskabet kan medfinansiere faste anlæg. En anvendelse af bestemmelsen forudsætter, at kommunen selv finansierer dele af projektet, da kommunen også selv skal tage ansvar for forbedringer af et i kommunen beliggende anlæg Movias bemærkninger Movia har i sit høringssvar til Transportministeriets evaluering af lov om trafikselskaber anført, at den ændrede arbejdsdeling mellem regioner og kommuner ændrer på et af de væsentlige incitamenter for at forbedre bussernes infrastruktur, idet investeringer i fremkommelighed er en kommunal opgave, mens regionerne overtager flere af de vigtige linjer, som er kandidater til BRT eller andre løsninger med højklassede busser. Når Regionerne får gevinsterne i form af bedre driftsøkonomi for de (flere) linjer, der bliver regionale vil kommunernes incitament til at investere i lavere driftsomkostninger og flere kunder reduceres til at være hensynet til deres borgeres transport. For at styrke pendlernettet og sikre incitamenter til at forbedre pendlernettet bør trafikselskabet ud fra forretningsmæssige principper også have mulighed for at medfinansiere terminal- og fremkommelighedsforbedringer på terminaler, gader og veje som betjenes af pendlerlinjer. Movia finder, at der med den foreslåede 3a samt med de foreslåede ændringer til 5 er tilvejebragt hensigtsmæssige muligheder for henholdsvis regionernes finansiering og trafikselskabets medfinansiering af faste anlæg til bustrafikken. Endvidere har Movia i sit høringssvar til evalueringen af lov om trafikselskaber anført både fordele og ulemper ved at trafikselskabet overtager ejerskab, opsætning og drift m.v. af stoppestedsudstyr. Movia finder, at den foreslåede mulighed for frivillig overdragelse af denne opgave fra regioner eller vejmyndigheder via aftaler mellem parterne giver en fornuftig ramme for løbende at tilrettelægge opgavevaretagelsen på dette område på den mest hensigtsmæssige måde under hensyn til de beskrevne fordele og ulemper. Hvis trafikselskaberne skal kunne tilbyde denne ydelse på vilkår, der er økonomisk attraktive for kommunerne, vil det dog kræve, at trafikselskaberne får mulighed for at tilbyde ydelsen 10/20

11 på samme momsmæssige vilkår, som gælder for vejbestyrelsernes egne indkøb. 2.6 Udvidet mulighed for samarbejde mellem trafikselskaberne i hele landet Transportministeriets overvejelser og lovforslagets indhold Der har indenfor visse typer kørsel vist sig et behov for, at trafikselskaberne får mulighed for at samarbejde i forhold til kørsel, der berører mere end et trafikselskabs område. Dette behov har bl.a. vist sig i forhold til samarbejde mellem trafikselskaberne på områder indenfor individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og indenfor de visiterede kørselsopgaver, trafikselskaberne varetager for kommuner og regioner. Det har f.eks. ikke med gældende lov været muligt at tilbyde en bruger af individuel handicapkørsel, der har bopæl på Sjælland, og som er tilknyttet trafikselskabet på Sjælland i forhold til handicapkørslen, at anvende individuel handicapkørsel i Nordjyllands Trafikselskab under et ophold i Nordjylland. Da øgede samarbejdsmuligheder således hovedsagligt har vist sig nødvendige i forhold til individuel handicapkørsel samt for opgaver, som trafikselskabet varetager vedrørende indkøb af trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning, bør muligheden for samarbejde mellem trafikselskaberne udvides for de nævnte typer af kørsel. Der bør ikke åbnes for et videre samarbejde i forhold til resterende offentlig servicetrafik, da dette vil være uhensigtsmæssigt i forhold til den liberaliserede fjernbuskørsel. Det er således ikke hensigten at skabe konkurrence til fjernbuskørslen. Det foreslås derfor, at trafikselskaberne får mulighed for at samarbejde om individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, der berører mere end to trafikselskabers områder. Trafikselskaberne kan endvidere samarbejde om opgaver som trafikselskabet varetager vedrørende indkøb af trafik, der berører to eller flere trafikselskabers områder, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning, jf. den gældende 5, stk. 3. Trafikselskaberne vil med bestemmelsen således kunne samarbejde om kørsler, herunder købe ydelser af hinanden, der vedrører de nævnte typer kørsler. Det vil i forhold til individuel handicapkørsel løse problemstillingen omkring, at ordningen eftergældende ret ikke kan benyttes landsdækkende Movias bemærkninger Movia støtter forslaget, idet der henvises til Trafikselskaberne i Danmarks svarbrev til Transportministeriets forespørgsel af 21. juni 2013, om foreningen fandt det muligt at finde en løsning for individuel handicapkørsel, så der bliver ret til lokal transport i andre trafikselskaber end det, vedkommende er tilknyttet. Trafikselskaberne tilkendegav en positiv indstilling til at finde en løsning og pegede i den forbindelse på tre forudsætninger: 11/20

12 Præcisering af lovhjemmel Hvis trafikselskaberne skal have mulighed for at udføre opgaver for andre end trafikselskabets egne regioner og kommuner som den foreslåede, forudsætter det, at der tilvejebringes en udtrykkelig lovhjemmel. Det kan ske i forbindelse med den igangværende revision af lov om trafikselskaber ved præcisering af bestemmelserne om individuel handicapkørsel i loven. Økonomisk dækning Der vil blive en forøget anvendelse af handicapkørselsordningen i andre trafikselskabers områder, fordi mulighederne for at bruge systemet udvides En lovgivning på området vil samtidigt være grundlaget for beregning af de økonomiske konsekvenser med deraf følge kompensation (DUT). Det administrative grundlag Derudover vil der være behov at sikre, at det er entydigt, under hvilke betingelser de enkelte transporter foregår. Det gælder f.eks. tidsfrister, serviceniveau og regler for betaling. Movia skal endelig bemærke, at det er positivt, at lovforslaget etablerer hjemmel til, at trafikselskaberne kan udføre opgaver for andre end trafikselskabets egne kommuner og regioner. 2.7 Trafikselskabet i Region Nordjyllands overtagelse af statens trafikkøberansvar for lokaltogstrafik mellem Hobro og Frederikshavn Transportministeriets overvejelser og lovforslagets indhold Regeringen har i det konkurrencepolitiske udspil fra oktober 2012 meldt ud, at regeringen vil gennemføre forsøg med at lade andre operatører end DSB overtage driften på lokale banestrækninger. Initiativet forventes i første omgang gennemført på forsøgsbasis i Nordjylland. DSB kører normalt ca. 1,1 mio. km om året med lokale tog internt i region Nordjylland. Det er denne trafik, som planlægges overdraget til lokalt ansvar, mens DSB fortsat skal betjene landsdelsforbindelserne til og fra Aalborg efter en forhandlet kontrakt med staten. Med den foreslåede hjemmel bliver der mulighed for, at transportministeren kan indgå en aftale med Region Nordjylland om overdragelse af trafikkøberansvaret for lokal togtrafik på strækningen Skørping og Frederikshavn til region Nordjylland. Såfremt en sådan aftale indgås, vil ansvaret for den lokale togbetjening på strækningen Skørping og Frederikshavn således påhvile Region Nordjylland, idet regionen vil blive kompenseret af staten for at overtage opgaven i form af et årligt tilskud. Det foreslås, at Regionen kan overdrage trafikkøberansvaret til Nordjyllands Trafikselskab. Med den foreslåede bestemmelse får Nordjyllands Trafikselskab i givet fald 12/20

13 mulighed for at indkøbe togtrafikken fra Nordjyske Jernbaner eller fra en anden jernbanevirksomhed. Nordjyllands Trafikselskab vil således skulle varetage de samme opgaver for togbetjeningen på strækningen Skørping og Frederikshavn, som trafikselskabet varetager i forhold til privatbanerne i Region Nordjylland Movias bemærkninger Movia bemærker, at det bør præciseres, at kommuner og regioner er trafikbestillere, mens trafikselskaberne er trafikkøbere ud fra, at bestilleren bestiller og betaler nettoudgiften, mens køberen indgår kontrakten med operatørerne. Det kan også overvejes at andre regioner også får den mulighed, hvis der indgås konkret aftale med Staten herom henset til igangværende drøftelser mellem Region Sjælland og Transportministeren om samdrift på de sjællandske baner. 2.8 Forbedret samarbejde mellem aktører i den offentlige servicetrafik på Sjælland Transportministeriets overvejelser og lovforslagets indhold Der er behov for at den offentlige servicetrafik på Sjælland bliver mere sammenhængende, end den er i dag. Med tre forskellige selskaber (herefter benævnt selskaberne), der varetager trafikken på Sjælland, oplever kunderne, at der trods et allerede eksisterende samarbejde mellem selskaberne, ikke er optimal sammenhæng på rejser, hvor der anvendes flere transportmidler. For at styrke sammenhængen i den offentlige servicetrafik og for at forbedre kundernes oplevelse heraf, skal selskabernes samarbejde have en mere forpligtende karakter, og samarbejdet skal omfatte flere områder, end det gør i dag. For at sikre, at selskaberne har klar hjemmel til at varetage en række opgaver i fællesskab, foreslås den forøgede pligt til samarbejde mellem selskaberne fastsat direkte i loven i stedet for ved bekendtgørelse alene. Det foreslås derfor, at trafikselskabet på Sjælland, Metroselskabet I/S og de jernbanevirksomheder, der udfører offentlig servicetrafik på kontrakt med staten på Sjællands område, i fællesskab etablerer et samarbejde for den offentlige servicetrafik på Sjælland. Selskaberne skal i samarbejde varetage kundevendte opgaver på selskabernes vegne, herunder billetsalg, kundeservice, hittegodsadministration, rejseregler, trafikinformation, markedsføring, kommunikation mv. for trafik der udføres på Sjælland af selskaberne. Der foreslås endvidere, at selskaberne også kan samarbejde om, at udføre opgaver i relation til takster, indtægtsdeling, koordinering af køreplanlægning, analyse og benchmarking mv. Det kollektive trafiksystem på Sjælland forventes herefter præsenteret ved ét navn, ét ansigt og ét brand. 13/20

14 2.8.2 Movias bemærkninger Movia konstaterer, at det pligtmæssige samarbejde (paraplyen) er beskrevet overordnet. Movia skal i den forbindelse henvise til Movias brev af 30. august 2013 medfølgende det fælles oplæg til en paraplyorganisation fra Movia, DSB og Metroselskabet. Movia gjorde her rede for Movias væsentligste prioriteringer: Finansieringen af paraplyen som Movia foreslår løst efter den model, som kendes fra Rejseplanen A/S, Bus & Tog samarbejdet og Direktørsamarbejdet i hovedstadsområdet. At paraplyen etableres med egen ledelse og driftsorganisation og overtager kompetencer fra selskaberne efter behov og i øvrigt efter fælles beslutning herom i selskabernes kompetente ledelsesorganer, hvilket for Movia vil sige Movias bestyrelse. At den geografiske udstrækning er hele Sjælland med øer, hvilket Movia med tilfredshed konstaterer lægges til grund i Transportministeriets udkast til lovforslag. Movia finder, at paraplyorganiseringen er en så vidtrækkende ændring af organiseringen af den kollektive trafik i Østdanmark, at der i lovforslaget bør formuleres en bestemmelse om evaluering efter eksempelvis 3 år med henblik på eventuelle hensigtsmæssige justeringer. Endelig bemærkes som en detalje, at der i lovudkastet skelnes mellem skal- opgaver og kanopgaver for det pligtmæssige samarbejde. Det foreslås overvejet, om det er hensigtsmæssigt at formulere kan-opgaverne som en tilsyneladende udtømt liste i lovteksten. Movia finder under alle omstændigheder, at opgaven med koordinering af køreplanlægning ikke bør formuleres som en udtrykkelig kan- opgave, men at det snarere fremstår som en selvfølgelighed, at parterne koordinerer køreplanerne. 2.9 Bedre planlægning af den offentlige servicetrafik Transportministeriets overvejelser og lovforslagets indhold For at skabe et mere stabilt rutenet indenfor trafikselskabets geografiske område, hvor ansvaret mellem kommuner og regioner sættes i mere forudsigelige og stabile rammer, foreslås det, at trafikplanen også skal indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper for rutenettet samt et flerårigt budgetoverslag. Der skal med det strategiske grundlag fastlægges et grundlæggende net af ruter, herunder en beskrivelse af kørsels- og betjeningsomfang, som regioner og kommuner så vidt som muligt har lagt sig fast på, og som de som udgangspunkt ikke på kort sigt ændrer. Det strategiske grundlag skal ses som en form for aftale mellem kommuner og regioner i trafikselskabet, hvor de overfor hinanden har lagt sig fast på dette grundlæggende rutenet, som kommuner og regioner efterfølgende vil kunne arbejde ud fra i forbindelse med planlægningen af øvrige ruter. 14/20

15 Med forslaget fastlægges de overordnede principper for rutenettet, ud fra en længere planlægningshorisont end det er tilfældet med planlægningen af bustrafikken i dag. For at understøtte denne planlægning, findes det hensigtsmæssigt, at der i samspil med disse overordnede principper for rutenettet udarbejdes et flerårigt budgetoverslag. På den måde er det muligt for de enkelte kommuner og regioner at tilrettelægge egen trafik og midlerne hertil bedre. Hensigten med det strategiske grundlag og flerårige budgetoverslag er at eliminere noget af den usikkerhed, der opstår ved, at der årligt lægges nye budgetter, der betyder, at busruter kan besluttes nedlagt med kort varsel. Kommunernes og regionernes 1-årige budgetplanlægning er naturligvis fortsat det bærende element i økonomien, og det strategiske grundlag er ikke til hinder for, at en kommune eller regions økonomi nødvendiggør, at der med kort frist ændres eller nedlægges en busrute, der indgår i det strategiske grundlag. Det er således fortsat op til parterne selv at fastlægge serviceniveauet, selvom der udarbejdes et strategisk grundlag. Det strategiske grundlag er særlig relevant i forhold til busomlægninger som følge af større projekter såsom den kommende letbane i ring 3, åbningen af metrocity-ringen eller ved beslutningen om, hvilke kommunale ruter der vil være hensigtsmæssige at overflytte til regionen i forbindelse med den nye finansieringsmodel som behandlet i punkt Det er bestyrelsen, der ifølge standardvedtægten i sidste ende træffer beslutning om trafikplanen, men de enkelte kommuner og regioner skal inddrages i arbejdet, da det som nævnt er kommuner og regioner, der fastlægger eget serviceniveau. Jo tættere et område er trafikeret, jo mere relevant er det, at trafikselskabet og dennes bestyrelse arbejder for, at der skabes en fælles forståelse for det formålstjenlige i, at der nås til enighed om tilpasningen af busruter og fastlæggelsen af et grundlæggende rutenet Movias bemærkninger Movia har i sit høringssvar til Transportministeriets evaluering af lov om trafikselskaber peget på, at der bør ske en bedre koordinering af det kollektive trafiknet uanset ejerforhold. Movia har i sit høringssvar desuden peget på, at der i forhold til planlægning var såvel et strategisk langsigtet som et operationelt kortsigtet perspektiv. De to hensyn tilgodeses i forslaget, og Movia kan ligeledes støtte, at trafikplanen indeholder økonomiske overslag for planperioden Tilladelse til rutekørsel Transportministeriets overvejelser og lovforslagets indhold Trafikstyrelsen behandler årligt ca ansøgninger om tilladelse til rutekørsel og giver meget sjældent en ansøger afslag på tilladelse til rutekørsel. Det har inden for en række kategorier af rutekørsel som kørsel med handicappede og ældre samt kørsel til kirke, læge, speciallæge, tandlæge mv. vist sig, at tilladelseskravet ikke tjener noget formål i forhold til lov om trafikselskaber, da disse kør- 15/20

16 selstyper ikke vurderes til at være i konkurrence med de regionale trafikselskaber, hvorfor en prøvelse af behovet ikke er nødvendig. Ansøgning om og udstedelse af tilladelser udgør således en unødig administrativ byrde for både Trafikstyrelsen og busoperatørerne. Det foreslås derfor, at der fastsættes en generel bemyndigelsesbestemmelse, hvor transportministeren kan fastsætte regler om, hvilke typer af rutekørsel, der er undtaget fra kravet om tilladelse. De undtagne kørselstyper skal fastsættes i bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om rutekørsel. Der skal ved fastsættelsen af reglerne tages hensyn til, hvorvidt rutekørslen muligvis vil blive udført i konkurrence med de regionale trafikselskaber, og om en behovsvurdering derfor fortsat vurderes nødvendig. Visse kategorier af rutekørsel såsom almindelig rutekørsel i form af almindelig busdrift med en fast køreplan, bør f.eks. fortsat omfattes af kravet om tilladelse til rutekørsel, da sådan rutekørsel vil blive udført i konkurrence med de regionale trafikselskaber, hvorfor en behovsvurdering fortsat vurderes nødvendig. Fjernelse af tilladelseskravet til visse kørselstyper vil indebære en ikke uvæsentlig reduktion i antallet af ansøgninger til behandling i Trafikstyrelsen og vil samtidig lette erhvervet, da det forventes, at antallet af ansøgninger om lokal- og regional rutekørsel vil blive væsentligt reduceret. Tilladelserne anvendes i dag også som dokumentation i forhold til politiets håndhævelse af reglerne helt generelt, gældende skatte- og afgiftsforhold (moms og vægtafgift) og for håndhævelse af køre- og hviletidsreglerne. Det vurderes dog, at tilladelserne i forhold til disse formål vil kunne erstattes af en skriftlig kørselskontrakt, hvis denne indeholder oplysninger, som før kunne findes i tilladelsen. Det bemærkes, at vægtafgiftsloven foreslås ændret som følge heraf. Det foreslås derfor, at transportministeren for kørselstyper, der undtages fra tilladelseskravet, kan fastsætte nærmere regler om krav til oprettelsen af en skriftlig kontrakt om kørslen, indholdet af kontrakten mv. I henhold Europa Parlamentets og Rådets forordning nr af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel, kan EUcabotagekørsel, når der er tale om speciel rutekørsel, dokumenteres overfor kontrolmyndighederne ved aftalen mellem transportvirksomheden og transportarrangøren (altså kørselskontrakten), jf. artikel 17, nr. 4. Dette taler således for, at en kørselskontrakt/aftale vil kunne anvendes som dokumentation for, at der er tale om rutekørsel Movias bemærkninger I høringssvaret vedr. evalueringsrapporten gjorde Movia opmærksom på, at det skal sikres via tilladelsessystemet i forhold til almindelig rutekørsel, at der ikke udføres kørsel som er i konkurrence med den offentlige servicetrafik. Movias konklusion var, at hvis der skal opretholdes en enkel, effektiv og billig offentlig trafik, anses det derfor for hensigtsmæssigt, at der fortsat sker en konkret sagsbehandling af ansøgninger om almindelig rutekørsel. Det fremgår af bemærkningerne, at tilladelseskravet opretholdes i disse situationer. Vedrørende speciel rutekørsel bemærkede Movia, at ophør af behandling af sager om spe- 16/20

17 ciel rutekørsel ikke vil svække den offentlige trafik til ugunst for kommunerne og kunderne. Det fremgår af bemærkningerne, at tilladelseskravet ikke opretholdes i disse situationer. Den nye 20, stk. 3 tilgodeser således Movias bemærkninger til evalueringsrapporten, og Movia har ikke yderligere bemærkninger Passagerrettigheder og EU-forhold generelt Transportministeriets overvejelser og lovforslagets indhold For at sikre passagerrettighedsforordningens krav om effektiv klageadgang og håndhævelse, foreslås der med lovforslaget indsat supplerende bestemmelser til passagerrettighedsforordningen vedrørende klageadgang, håndhævelse og sanktion. Der foreslås endvidere indsat en bemyndigelsesbestemmelse, der giver transportministeren hjemmel til administrativt at fastsætte nærmere regler med henblik på opfyldelse og anvendelse af passagerrettighedsforordningen, herunder nærmere regler om tilsyn og klage, hvis dette vurderes nødvendigt. Når det, trods fastsættelse af klage- og tilsynsorgan ved lov, samtidig foreslås, at de nærmere regler for opfyldelse og anvendelse kan fastsættes administrativt, er det for at sikre, at reglerne kan tilpasses en eventuel udvikling på området. I forhold til udpegning af klageorganer, foreslås det, at Ankenævnet for Bus, Tog og Metro og Trafikstyrelsen behandler klagesagerne. Ankenævnet for Bus, Tog og Metro er et uafhængigt ankenævn, som er godkendt af erhvervs- og vækstministeren i medfør af forbrugerklageloven. Ankenævnet for bus, Tog og Metro er også udpeget som klageorgan i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser. Det findes derfor hensigtsmæssigt, at bus- og jernbanepassagerer i forhold til de EU-retlige passagerrettigheder kan klage samme sted. Endvidere behandler nævnet også andre klager over rejser med bus, der ikke relaterer sig til forordningen, hvorfor det af hensyn til forbrugeren bør være samme klageorgan, der behandler størstedelen af klager over busrejser. Det har dog været nødvendigt at udpege to klageorganer til håndhævelse af forordningen, da Ankenævnet for Bus, Tog og Metro alene har kompetence til at behandle civilretlige tvister angående rejser med kollektiv trafik mellem forbrugere og udbyderen af bus, tog og metro. En klage kan dog angå samtlige omstændigheder i et retsforhold imellem parterne. Trafikstyrelsen skal derfor varetage de klager, som nævnet ikke har kompetence til at behandle. De klager, som Trafikstyrelsen forventes, at varetage vil være eventuelle ikkeforbrugerrelaterede klager, klager over lejlighedsvis kørsel, jf. forordningens artikel 3 (b) i relation til artikel 8 om rimelig assistance i tilfælde af ulykker med hensyn til passagerenes praktiske behov og artikel 17, stk. 3, om fremskaffelse af midlertidige erstatningshjælpemidler samt klager over personskadeerstatning i henhold til artikel 7. Størstedelen af de klager, der kan forventes at indkomme på forordningens område, forventes dog at vedrøre aspekter, som Ankenævnet for Bus, Tog og Metro har kompetence til at behandle. 17/20

18 Med udpegningen af Ankenævnet for Bus, Tog og Metro foreslås den i forordningen nævnte mulighed for, at passageren forinden skal have klaget til transportøren, før de udpegede klageorganer kan behandle klagen, anvendt. Det forventes også, at der for klager rettet til Trafikstyrelsen, skal være klaget til transportøren forinden. For at sikre effektiv håndhævelse af forordningen, foreslås Trafikstyrelsen udpeget som tilsynsorgan og der foreslås indført mulighed for bødestraf ved overtrædelse af forordningen. Endvidere foreslås det, at der fastsættes en generel hjemmel til at gennemføre EUdirektiver og fastsætte supplerende regler vedr. EU-forordninger på bus- og privatbaneområdet. Det er fundet hensigtsmæssigt, at der tilvejebringes regler, der indeholder en generel bemyndigelse, således at der ikke skal foretages ændringer af lov om trafikselskaber på baggrund af direktiver og forordninger, hvis disse holder sig indenfor lovens formål Movias bemærkninger Movia har følgende bemærkninger til udpegelsen af Trafikstyrelsen og Ankenævnet for bus, tog og metro, som klageorganer: Af bemærkningerne til kap. 4a (s ) fremgår det, at ankenævnet har kompetence til at behandle størstedelen af de sager, der forventes at komme i henhold til forordningen. Det vurderer Movia ikke er korrekt for så vidt angår trafikselskaberne. Det er tværtimod vanskeligt at se, hvilke civilretlige sager vedrørende trafikselskaber, ankenævnet skal behandle i henhold til forordningen. Først og fremmest fordi det p.t. er ganske få ruter i trafikselskabernes regi, der er over 250 km., og dermed er det kun få af forordningens bestemmelser, der gælder for de fleste af trafikselskabernes ruter. De ruter, nævnet kan tænkes at behandle klager over, er derimod busruter, der ikke køres i trafikselskabernes regi, men langturs-ruterne. Hertil kommer, at ankenævnet ikke har kompetence til at behandle klager over personskader i bus, hvorfor disse sager også forudsættes at ligge i Trafikstyrelsen. I den forbindelse står det ikke ganske klart, på hvilken måde Trafikstyrelsen skal træffe afgørelse i civilretlige sager, særligt sager om personskader, jf. s. 47 øverst. Movia forudsætter, at der skal tages nærmere stilling til dette, eventuelt i bekendtgørelse. Overordnet set er det Movias vurdering, at trafikselskabsloven ikke er det rette sted at gennemføre forordningens bestemmelser om håndhævelse, men at disse rettelig hører hjemme i lov om buskørsel. Buspassagerrettighedsforordningen vedrører således ikke kun trafikselskaber. Der er tværtimod tale om, at forordningen i højere grad finder anvendelse på almindelige busselskaber, der udfører kollektiv trafik, jf. ovenfor. Af den grund vil det være naturligt, at reglerne indføres i lov om buskørsel som en generel lov, der vedrører busbranchen. Det ville samtidig være i tråd med den model, der er valgt på jernbaneområdet, hvor jernbanepassagerrettighedsforordningens bestemmelser er gennemført i lov om jernbane. 18/20

19 Movia skal endelig bemærke, at det bør overvejes, om det er hensigtsmæssigt at benævne ankenævnet ved navn i lovteksten, jf. forslaget til ny 28 a Movias øvrige bemærkninger Vedrørende lovforslagets punkt 11 Det foreslås, at lovens 5, stk. 3 ændres således, at trafikselskabet efter aftale med en kommune eller en region kan varetage opgaver vedrørende trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning. Ændringen består i, at ordene indkøb af udgår. Movia er enig i denne ændring, men skal i den forbindelse foreslå, at ændringen får konsekvens i 19, stk. 2 omhandlende almindelig rutekørsel, således at pkt. 1 udvides til udover individuel handicapkørsel at omfatte den kørsel, som trafikselskabet varetager for kommunen eller regionen i medfør af 5, stk. 3. Hermed ville det som det i mange år har været tilfældet med den individuelle handicapbefordring være fastslået, at al den kørsel som trafikselskaberne varetager for kommuner og regioner uanset type - vil kunne betegnes som almindelig rutekørsel og dermed kunne udføres af trafikselskaberne under de tilladelser som trafikselskaberne har til offentlig servicetrafik Vedrørende lovforslagets pkt. 14. Der foreslås indsat en ny bestemmelse om, at transportministeren kan fastsætte nærmere regler om et sammenhængende takstsystem på tværs af takstområderne. Forslaget ses ikke udmøntet eller på anden måde kommenteret i bemærkningerne, og Movia kan derfor ikke vurdere forslaget, men skal bemærke, at det er centralt for Movia, at udmøntningen sker under iagttagelse af Movias bestyrelses takstkompetence. I det omfang der med forslaget tænkes på det igangværende arbejde med en takstharmonisering på Sjælland, skal det bemærkes, at Movia er enig i behovet for en takstharmonisering på Sjælland, idet der skal ske økonomisk kompensation i de områder, som på grund af nuværende takstniveau må forudses at blive ramt i økonomisk disfavør af en takstharmonisering. Det gælder ikke mindst kommunerne i det sydsjællandske område og Region Sjælland Trafikselskabets muligheder for at indgå aftaler med private virksomheder, jernbanevirksomheder og statslige myndigheder. Movia havde nedenstående bemærkning til evalueringsrapporten: Transportministeriet kommer ikke i evalueringen ind på trafikselskabets muligheder for at indgå økonomiske aftaler med private virksomheder om f.eks. supplerende 19/20

20 bustrafik fra en station til en virksomhed, aftaler med statslige myndigheder om f.eks. flextrafiktransport for statslige myndigheder eller buserstatningskørsel for DSB i forbindelse med større banearbejder. Trafikselskabet har en række konkrete eksempler, hvor det kunne være hensigtsmæssigt, at trafikselskabet inden for rammer udstukket af bestyrelsen kunne påtage sig samarbejder af ovennævnte type, herunder økonomiske forpligtelser inden for rammer fastsat af bestyrelsen. Movia finder, at trafikselskaber bør have mulighed for at indgå aftaler med private og statslige virksomheder, så der for eksempel kan indgås aftale direkte med Trafikstyrelsen om tilbringertrafik til statslige færger. Der bør i den henseende være lige vilkår for parterne i den kollektive trafik. Det vil endvidere være hensigtsmæssigt, at trafikselskabet i forbindelse med arbejdet med mobility management får mulighed for at indgå i samarbejder med eksempelvis delebilsselskaber og bycykler for at kunne tilbyde et transporttilbud, der kan dække trafikanternes samlede transportbehov Regler om inddrivelse af kontrolafgift Movia finder, at der er behov for at opdatere trafikselskabslovens 29, stk. 3 om inddrivelse af kontrolafgift, så der er overensstemmelse med lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (gældsinddrivelsesloven). Af trafikselskabslovens 29, stk. 3 fremgår, at skyldige beløb kan inddrives ved modregning i overskydende skat. Kontrolafgifter kan imidlertid inddrives såvel ved udpantning som ved lønindeholdelse, og formuleringen i 29, stk. 3 er derfor ikke dækkende. Movia foreslår, at trafikselskabsloven opdateres, eksempelvis således, at der blot henvises til gældsinddrivelsesloven, jf. denne lovs 10, stk. 1, jf. lovens bilag 1, nr. 15. Det bemærkes, at på jernbaneområdet findes en tilsvarende bestemmelse i bkg af 28/09/2010, 4, stk. 3, der lyder; Stk. 3. Kontrolafgift og ekspeditionsgebyr fastsættes i jernbanevirksomhedens forretningsbetingelser. Kontrolafgifter og ekspeditionsgebyrer efter stk. 1 inddrives efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan endvidere inddrive skyldige beløb efter stk. 1 ved modregning i overskydende skat. Venlig hilsen Dorthe Nøhr Pedersen 20/20

UDKAST. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om trafikselskaber

UDKAST. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om trafikselskaber UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Finansiering af trafikselskabet på Sjælland, organiseringen af den offentlige servicetrafik på Sjælland, passagerrettigheder mv.) 1 I lov

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 04 Høringssvar vedr. ændring af lov om trafikselskaber. Indstilling: Direktionen indstiller.

Politisk dokument uden resume. 04 Høringssvar vedr. ændring af lov om trafikselskaber. Indstilling: Direktionen indstiller. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 7. januar 2014 Torsten Rasmussen 04 Høringssvar vedr. ændring af lov om trafikselskaber. Indstilling: Direktionen indstiller At udkast til høringssvar

Læs mere

Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB

Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB MINISTEREN Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB Dato J. nr. 2010-1762 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Transportministeriet

Læs mere

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. september 2016 Høringsbrev: Forslag til

Læs mere

At indholdet i udkast til høringssvar godkendes, således at det inden høringsfristen den 31. maj 2013 kan sendes til Transportministeriet.

At indholdet i udkast til høringssvar godkendes, således at det inden høringsfristen den 31. maj 2013 kan sendes til Transportministeriet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 16. maj 2013 Dorthe Nøhr Pedersen 06 Høringssvar vedr. evaluering af Lov om trafikselskaber Indstilling: Direktionen indstiller, At indholdet i udkast

Læs mere

movia 2 O SEP Kommuner og regioner i Movias område INDGÅET POLITISK SEKRETARIAT 16. september 2016

movia 2 O SEP Kommuner og regioner i Movias område INDGÅET POLITISK SEKRETARIAT 16. september 2016 movia Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer INDGÅET 2 O SEP. 2016 POLITISK SEKRETARIAT Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Aarhus Kommunes, Silkeborg Kommunes,

Læs mere

Arbejdsdeling mellem trafikselskaber, kommuner og region.

Arbejdsdeling mellem trafikselskaber, kommuner og region. Konference om kollektiv trafik efter kommunalreformen 1.marts 2006 på Munkebjerg, Vejle. HCB indlæg Arbejdsdeling mellem trafikselskaber, kommuner og region. Mit indlæg i formiddag skal være et bud på

Læs mere

Vedtægt for Sydtrafik

Vedtægt for Sydtrafik Vedtægt for Sydtrafik Vedtægt for Sydtrafik Region Syddanmark har med virkning fra 1. januar 2007 etableret Sydtrafik som et fælleskommunalt trafikselskab, der geografisk dækker Aabenraa, Billund, Esbjerg,

Læs mere

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg Indstilling: Administrationen indstiller, At administrationen i dialog

Læs mere

Høring over udkast til lov om ændring af lov om trafikselskaber og lov om jernbane

Høring over udkast til lov om ændring af lov om trafikselskaber og lov om jernbane Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax MLL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 januar 2008 Høring over udkast

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med transportører og forvaltningsorganer for busterminaler m.v.

Høringsnotat. Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med transportører og forvaltningsorganer for busterminaler m.v. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med transportører og forvaltningsorganer

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område.

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område. Notat Til: Kommuner i Region Hovedstaden og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. juni

Læs mere

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område.

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område. Notat Til: Kommuner i Region Sjællands område og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte +45 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 27. juni

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2017-18 Fremsat den 7. februar 2018 af transportministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Individuel handicapkørsel for blinde

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 15. august 2016 0-3-3-07 Thomas D. Mikkelsen tdm@midttrafik.dk 8740 8364 Opdaterede vedtægter for Midttrafik VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende

Læs mere

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber 25 10 2010 Sag nr. 10/1141 Dokumentnr. 40414/10 Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber Revision af Lov om Trafikselskaber Transportministeren har igangsat en evaluering af lovgivningen

Læs mere

Hovedstadsområdets Trafikselskab

Hovedstadsområdets Trafikselskab Hovedstadsområdets Trafikselskab Per Homann Jespersen/26. oktober 2012 - En alternativ organisering af den kollektive trafik øst for Storebælt Dette oplæg er et indspil til Trængselskommissionens arbejde

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel

<z> movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA Præambel Region Hovedstaden og Region Sjælland samt samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune etablerer med virkning fra 1. januar

Læs mere

Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde:

Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde: Notat om vedtægt for Sydtrafik Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde: Formål (fastlagt i loven) Repræsentantskab (antal medlemmer m.m. fastlagt

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Thomas Damkjær Petersen 10 Trafikplan 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen godkender tidsplanen for Trafikplan

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber

Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber LBK nr 323 af 20/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2015-802 Senere ændringer til forskriften LOV nr 657

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v. 1. Indledning Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 lije@tbst.dk www.tbst.dk Notat Sagsnr. TS50000-00017 Dato 16. september 2015 Høringsnotat Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning

Læs mere

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed BEK nr 65 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS5060006-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Notat Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Projektbeskrivelse for forprojekt på Flintholm Station. Ansøgning til fremkommelighedspuljen. Projekttitel Bynet 2018 - "forprojekt til forbedring

Læs mere

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009.

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009. Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 31. maj 2010 Ballerup Kommune - Regnskab 2009 for Trafikselskabet

Læs mere

Nye muligheder på stoppestedsområdet

Nye muligheder på stoppestedsområdet Nye muligheder på stoppestedsområdet Movias trafikbestillerkonference 13. juni 2014 Jeppe Gaard, Movia Områdechef Projekter & Infrastruktur JEG@moviatrafik.dk Indhold 1. 2. 3. 4. Ny stoppestedsapplikation

Læs mere

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006 Præambel Region Syddanmark etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Ny Assens Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Langelands Kommune, Ny Middelfart Kommune,

Læs mere

Kollektiv transport som én enhed. v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia

Kollektiv transport som én enhed. v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia Kollektiv transport som én enhed v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia DOT - Din Offentlige Transport 2 Lov om trafikselskaber 7, stk. 3 - med virkning fra den 1. januar 2015 Trafikselskabet

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Hovedstaden og Region Sjælland samt samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune etablerer med

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. november Mødet er aflyst.

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. november Mødet er aflyst. Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. november 2007 Mødet er aflyst. Meddelelsespunkter udsendes, mens beslutningspunkter udsættes til mødet i Bestyrelsen 21. december 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015 Til skolebestyrelserne for Valdemarsgade 43 folkeskoler, private skoler 4760 Vordingborg samt Tlf. 55 36 36 36 ungdomsuddannelserne i www.vordingborg.dk Vordingborg kommune Sagsnr.: 15/24263 Dokumentnr.:

Læs mere

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016 0-101-2-09 14. juni 2016/OS Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen,

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes:

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes: Udkast Bekendtgørelse om finansieringsmodel for samarbejdet om den offentlige servicetrafik, der udføres inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber,

Læs mere

Kopi Sagsbehandler TWO

Kopi Sagsbehandler TWO Til Kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland m.v. NOTAT Kopi Sagsbehandler TWO Nyhedsbrev nr. 1 om dannelsen af Trafikselskab Sjælland 31. maj 2006 Som en del af kommunalreformen, så får Sjælland

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter.

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter. Notat Til: Kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2017 Trafikbestilling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt)

Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) I medfør af 2, stk. 5, i lov nr. 582 af 24. juni 2005 om trafikselskaber, fastsættes: 1. For de trafikselskaber

Læs mere

Evaluering af lov om trafikselskaber. Marts 2013

Evaluering af lov om trafikselskaber. Marts 2013 Evaluering af lov om trafikselskaber Marts 2013 Evaluering af lov om trafikselskaber 5. Evaluering af lov om trafikselskaber Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K

Læs mere

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger.

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. september 2010 HVT 07 Budget 2011, 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at Budgetforslag 2011, 2. behandling vedtages Allan Schneidermann

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Dato: 11. juni 2014 Journal nr.: 50-50-01-1-09 Kontaktperson: Andreas Hårde Baggrund Tønder Kommune har bedt om en redegørelse for mulighederne for at gennemføre

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Klageren ønsker prisen beregnet efter rejseafstand i luftlinje.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Klageren ønsker prisen beregnet efter rejseafstand i luftlinje. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0070 Klageren: Indklagede: XX 6760 Ribe Rejsekort Kundecenter v/dsb Klagen vedrører: Parternes krav: Beregningen af prisen på klagerens

Læs mere

Resumé af buspassagerers rettigheder 1

Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Forordning (EU) nr. 181/2011 (i det følgende benævnt "forordningen") finder anvendelse fra den 1. marts 2013. Forordningen fastsætter et minimum af rettigheder for

Læs mere

Denne hjemmel udgør den formelle baggrund for etableringen af en anlægspulje i Movia.

Denne hjemmel udgør den formelle baggrund for etableringen af en anlægspulje i Movia. Notat Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Administrationsgrundlag - Anlægspuljen 1. Baggrund Med afsæt i

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

At bestyrelsen tiltræder, at Movia og regionen/regionerne sender en ansøgning om puljemidler til at gennemføre et 3-årigt forsøg med direkte busser

At bestyrelsen tiltræder, at Movia og regionen/regionerne sender en ansøgning om puljemidler til at gennemføre et 3-årigt forsøg med direkte busser Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. september 2009 CLA 14 Pilotforsøg med direkte busser Indstilling: Direktionen indstiller, At bestyrelsen tiltræder, at Movia og regionen/regionerne

Læs mere

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Københavns Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Din rolle som ejer af et trafikselskab. Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne

Din rolle som ejer af et trafikselskab. Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne 1 Din rolle som ejer af et trafikselskab Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne 2 Indholdsfortegnelse Indhold 02 01 Indledning 03 02 Udfordringer 04 03 Visioner

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. maj 2012 Thomas Damkjær Petersen 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013 Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Jens Peter Langberg 09 Forsøg med Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, at Allerede iværksatte forsøg med Flextur videreføres

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane 2009/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 29. april 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

Indførelses af Pendlernettet i Movias område

Indførelses af Pendlernettet i Movias område Notat Indførelses af Pendlernettet i Movias område Thomas Damkjær Petersen Sagsnummer Sagsbehandler TDP Direkte 36 13 16 72 Fax 36 13 20 93 TDP@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 30-11-2012 Sag nr. 12/1766 Dokumentnr. 46640/12 Johan Nielsen Tel. 35298174 E-mail: Jon@regioner.dk

Læs mere

Københavns Kommune - Følgebrev til basisbudget 2012 for Trafikselskabet Movia

Københavns Kommune - Følgebrev til basisbudget 2012 for Trafikselskabet Movia Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. januar 2011 Københavns Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Regioner og KL anmodes om høring af lovforslagets eventuelle økonomiske konsekvenser i forhold til det udvidede totalbalanceprincip (DUT).

Regioner og KL anmodes om høring af lovforslagets eventuelle økonomiske konsekvenser i forhold til det udvidede totalbalanceprincip (DUT). DEPARTEMENTET Til diverse høringsparter, jf. høringsliste 22. maj 2015 Dato J. nr. 2015-273 Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 trm@trm.dk www.trm.dk Høring

Læs mere

FAGLIGT FORUM TRAFIKPLAN November 2016

FAGLIGT FORUM TRAFIKPLAN November 2016 FAGLIGT FORUM TRAFIKPLAN 2017 02. November 2016 Trafikplanen i lov om trafikselskaber Indhold af trafikplanen efter lovændring i 2015 9.Trafikselskabet udarbejder med udgangspunkt i den statslige trafikplan

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

Gladsaxe Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Gladsaxe Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Gladsaxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Gladsaxe Kommune - Følgebrev til Budget 2013,

Læs mere

1 Lovgivning og organisation

1 Lovgivning og organisation 1 Lovgivning og organisation 1 Lovgivning og organisation...1 1.1 Lovgivning indtil 1. januar 2007...1 1.1.1 Koncessioner indtil omkring 1980...1 1.1.2 Ny lovgivning i 1970'erne...1 1.2 Ny lovgivning,

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Kommunernes og regionens fælles vision og principper for den kollektive trafik i Syd og Sønderjylland.

Kommunernes og regionens fælles vision og principper for den kollektive trafik i Syd og Sønderjylland. Kommunernes og regionens fælles vision og principper for den kollektive trafik i Syd og Sønderjylland. Gennem de sidste år er der sket store omlægninger af den kommunale og regionale bustrafik i Syd og

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Køge Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Køge Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia Køge Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. juli 2011 Køge Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling

Læs mere

Ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner (Endelig udgave)

Ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner (Endelig udgave) 1-23-0-32-09 29. oktober 2015/JOS Ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner (Endelig udgave) Formålet med at lave en ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner (NJBA) er at sikre, at NT s ejer interesser varetages

Læs mere

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014.

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014. Svar vedrørende høring over forslag til lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning Indledning Det fremsendte

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013,

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Lone Keller Madsen 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: at bestyrelsen

Læs mere

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet:

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet: Til Sorø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. januar 2012 Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013

Læs mere

Lov om trafikselskaber

Lov om trafikselskaber Side 1 af 9 Lov om trafikselskaber LOV nr 582 af 24/06/2005 (Gældende) LOV Nr. 1422 af 21/12/2005 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner Notat Til: Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Furesø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2.

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010 Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SJ Direkte 36 13 17 10 Fax SJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. februar 2010 Notat vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred

Læs mere

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010 Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center 1 2680 Solrød Att: Helga Henriksen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte 36 13 16 62 Fax SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 10. marts 2010 Endeligt

Læs mere

Københavns Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Københavns Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Københavns Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Bilag 1. Hvidbog over høringssvar til Forslag til justering af busdriften.

Bilag 1. Hvidbog over høringssvar til Forslag til justering af busdriften. Bilag 1. Hvidbog over høringssvar til Forslag til justering af busdriften. Interessent Høringssvar Administrationens kommentarer til høringssvaret Niels Lindhardt Niels Lindhardt foreslår en ændring Forslaget

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4 REGION HOVEDSTADEN Regionaludvalget den 4. september 2012 Sag nr. 6 Emne: Meddelelser Bilag 4 Sag 6a Bilag 1 Notat Til: Ekstern Kopi til: JPL Sagsnummer Sagsbehandler DAK Direkte 36 13 19 88 Fax - DAK@moviatrafik.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter BEK nr 17 af 14/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2014-5067 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1244 af 10/11/2015

Læs mere

Movia på KKR Sjælland, 5. februar 2013

Movia på KKR Sjælland, 5. februar 2013 Movia på KKR Sjælland, 5. februar 2013 1. Fakta om styrelsesforhold 2. Trafikplanarbejdet 3. Aktuelle samarbejdsprojekter 4. De kommunale kørselsordninger kommer i vælten Movias repræsentantskab 1 medlem

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Baggrund I budgetaftalen for 2015 indgår, at der i 1. kvartal 2015 træffes beslutning om rammerne for budgettet for

Læs mere