Politisk aftale om tilrettelæggelsen af fremtidens tilsyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk aftale om tilrettelæggelsen af fremtidens tilsyn"

Transkript

1 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) København, d. 7. maj 2015 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Enhedslisten Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Politisk aftale om tilrettelæggelsen af fremtidens tilsyn Sundhedsstyrelsens tilsyn med sundhedspersoner og det generelle tilsyn med sundhedsvæsenet Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har den 7. maj 2015 indgået aftale om elementerne i tilrettelæggelsen af fremtidens tilsyn. Aftalepartierne er enige om, at tilliden til Sundhedsstyrelsens tilsyn med sundhedspersoner og det generelle tilsyn med sundhedsvæsenet skal genoprettes. Både af hensyn til patienterne, de pårørende og til sundhedspersonerne. Der har været sager fremme, hvor tilsynet ikke har fungeret efter hensigten eller har været for længe om at skride til handling. Det skal der ændres på, så alle kan være trygge ved, at Sundhedsstyrelsen kan løfte den kerneopgave, som tilsynet er. Der er igangsat flere initiativer for at forbedre tilsynet. Der er blandt andet sat mål for sagsbehandlingstiden, og der er oprettet en task force, der skal sikre fremdriften i de nyindkomne sager. Internationale tilsynseksperter har i sommeren 2014 evalueret Sundhedsstyrelsens tilsynsvirksomhed ud fra en række kvalitetsstandarder og fremkommet med en del anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen har adresseret i en handlingsplan i efteråret Handlingsplanen er godt undervejs og forventes fuldt implementeret medio Som et led i handlingsplanen har Kammeradvokaten ultimo 2014 foretaget en forvaltningsretlig gennemgang af styrelsens sagsbehandling i tilsynssagerne. Men der er blandt aftalepartierne enighed om, at arbejdet med tilrettelæggelsen af det fremtidige tilsyn skal understøttes yderligere. Det skal gøres ved at inddrage følgende elementer: 1. Øget demokratisk indsigt Større åbenhed og gennemsigtighed omkring Sundhedsstyrelsens tilsyn, de overordnede rammer, aktuelle temaer og tendenser skal bidrage til at skabe tillid til styrelsens varetagelse af tilsynsopgaven. Aftalepartierne er enige om at tilvejebringe en klar lovhjemmel til at fastsætte nærmere regler om offentliggørelse af Sundhedsstyrelsens tilsynsforanstaltninger, og at det i den forbindelse nærmere overvejes, om øvrige af styrelsens sagsbehandlingsskridt i tilsynssager skal offentliggøres. Af Sundhedsstyrelsens handlingsplan fremgår det, at styrelsen gennem styrket kommunikation om udførte tilsyn ønsker, at offentligheden er tryg ved, at styrelsen er på forkant og værner om patientsikkerheden. Aftalepartierne er enige om, at et naturligt led i en forstærket kommunikationsindsats er en løbende orientering og inddragelse af Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg. Dette vil ske gennem halvårlige møder, hvor udvalget inviteres til en uformel, fortrolig orientering og får lejlighed til at spørge ind til temaer af særlig interesse. Forud for disse

2 møder vil Sundhedsstyrelsen skriftligt kunne orientere om blandt andet statistik over nyoprettede og lukkede tilsynssager i en given periode fordelt på faggrupper og karakter af tilsynet, statistik over udviklingen i sundhedspersoner underlagt tilsynsforanstaltninger, identificerede tendenser i udviklingen samt samspillet med Patientombuddet og Patienterstatningen. 2. Frivillige aftaler Kammeradvokaten foretog ultimo 2014 en forvaltningsretlig gennemgang af Sundhedsstyrelsens sagsbehandling af tilsynssagerne. En af anbefalingerne er, at styrelsen skal afstå fra at indgå frivillige aftaler med de sundhedspersoner, hvis virke man er ved at undersøge, og i stedet træffe afgørelser, når der er grundlag for det. Sundhedsstyrelsen har rettet deres praksis ind som følge af anbefalingen. Aftalepartierne er dog enige om, at der skal gøres op med brugen af frivillige aftaler som led i Sundhedsstyrelsens sagsbehandling. Det skal mellem aftalepartierne politisk afklares, hvilket rum der skal være for, at styrelsen kan foretage visse processkridt i sagerne, så styrelsen kan agere også i de sager, hvor der endnu ikke er grundlag for at træffe afgørelse. Kræver en afskaffelse af begrebet frivillige aftaler lovændring, er aftalepartierne enige om at se på det. 3. Opfølgning på Retslægerådets kritik af brugen af speciallægeerklæringer Retslægerådet har i en konkret tilsynssag fundet, at flere af de undersøgelser med tilhørende speciallægeerklæringer, som Sundhedsstyrelsen byggede vurderinger på, savner den fornødne kvalitet. Der er ikke tvivl om, at speciallægeerklæringer, som har afgørende betydning for Sundhedsstyrelsens tilsyn, skal være af en sådan kvalitet, at de kan lægges uprøvet til grund som led i sagsoplysningen. Aftalepartierne er derfor enige om, at Sundhedsstyrelsen skal udarbejde oplæg om, hvilke krav, styrelsen stiller til denne type undersøgelser, herunder opgaveformuleringen til og udvælgelsen af speciallæger til opgaver af denne karakter. Målet hermed er at højne kvaliteten af speciallægeerklæringerne. 4. Journaliseringspraksis Sundhedsstyrelsens tidligere journaliseringspraksis har medført problemer med at bevare overblikket i forbindelse med komplekse sagsforløb, hvor der er tale om en blandet egnetheds- og faglig problematik for den pågældende sundhedsperson. Sundhedsstyrelsen har derfor nedsat en arbejdsgruppe, der skal tage hånd om de udfordringer, styrelsens journaliseringspraksis har medført. Arbejdsgruppen inddrager anbefalinger om journalisering fra Kammeradvokatens forvaltningsretlige gennemgang af styrelsens tilsynssynssager fra ultimo Ombudsmanden har også vist særligt interesse for spørgsmålet og holdes orienteret om arbejdet. Aftalepartierne er enige om, at der som en del af dette arbejde skal gøres op med den tidligere journaliseringspraksis, så det bliver lettere at få overblik over sagerne og få skabt én indgang til de samlede oplysninger om en sundhedsperson. Der er derudover enighed om, at journalsystemet skal indrettes, så det imødekommer størst mulig åbenhed inden Side 2

3 for lovgivningens rammer. Det vil også være medvirkende til at styrke den demokratiske indsigt i styrelsens arbejde som nævnt under punkt Opfølgning på handlingsplanen Internationale eksperter evaluerede i sommeren 2014 Sundhedsstyrelsens tilsynsvirksomhed, og på baggrund deraf har styrelsen i en handlingsplan fra efteråret 2014 iværksat en række initiativer. Initiativerne er grupperet i 9 indsatsområder. En række af indsatserne, særligt vedrørende styrelsens interne processer, er på plads, og de øvrige følger tidsplanen. Der er blandt aftalepartierne enighed om, at Sundhedsstyrelsen fortsat skal prioritere arbejdet med implementeringen af handlingsplanen. 6. Omlægning til risikobaseret tilsyn Et væsentlig element i Sundhedsstyrelsens handlingsplan er arbejdet med at vurdere, om ressourcerne anvendes rigtigt, når de fleste tilsynsressourcer bindes op på faste lovbestemte tilsyn frem for risikobaserede tilsyn baseret på viden om, hvor der er størst risiko for fejl. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har på koncernniveau igangsat en analyse af mulighederne for at omlægge Sundhedsstyrelsens tilsynsvirksomhed til et proaktivt, systematisk og risikobaseret tilsyn. Til analysen er knyttet en ekstern følgegruppe. Omlægningen kunne gå ud på, at styrelsen via nye modeller kan fokusere flere kræfter der, hvor man kan dokumentere, at risikoen for patientsikkerheden er størst. Det kunne være ved at se på genindlæggelser, komplikationer, patientklager, utilsigtede hændelser, erstatningsudbetalinger, ordinationsmønstre eller andre indikatorer, der viser, hvor der af hensyn til patientsikkerheden skal holdes et ekstra øje. Aftalepartierne er enige om, at omlægge tilsyn med plejehjem og plejeboliger (lovændring, der fjerner det lovbestemte tilsyn og i stedet opererer med risikobaseret tilsyn), hvorved der kan frigøres ressourcer internt på tilsynsområdet. På den måde kan der ske en styrkelse af områder, hvor der er størst behov for at fokusere på patientsikkerheden, f.eks. individtilsynet og det organisatoriske tilsyn. Et politisk beslutningsoplæg skal præsentere forskellige modeller, hvor fx de faste tilbagevendende tilsyn spiller en større eller mindre rolle i forhold til det risikobaserede tilsyn. Oplægget skal tillige indeholde overvejelser om brug af uvarslede tilsynsbesøg. Beslutningsoplægget skal være grundlaget for en grundig politisk debat om, hvordan tilsynet skal fungere fremover. 7. Organisering af Sundhedsstyrelsens tilsynsvirksomhed Sundhedsstyrelsen har med afsæt i handlingsplanen allerede foretaget en reorganisering og fokusering af tilsynsområderne for at sikre den mest effektive udnyttelse af styrelsens ressourcer. Sundhedsstyrelsen har bl.a. ansat en direktør med ansvar for tilsynsområdet. Der er blandt aftalepartierne opbakning til ministerens tilkendegivelser om, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fremadrettet herudover vil gå videre i de organisatoriske overvejelser med udgangspunkt i, at tilsynsområdet skal have styrket fokus, herunder fx ledelsesmæssigt. Det kan i overvejelserne også inddrages, hvorvidt Sundhedsstyrelsens faglige kompetencer er tilstrækkelig differentierede. Side 3

4 Aftalepartierne er også enige om, at den del af lovforslaget L 127, der omhandler ophævelsen af betegnelsen embedslægen skal udgå af lovforslaget med henblik på, at spørgsmålet skal indgå i de samlede drøftelser om fremtidens tilsyn. 8. Finansiering og ressourcer For at få et solidt økonomisk fundament for fremtidens tilsyn er der blandt aftalepartierne politisk enighed om, at tilsynsområdet i Sundhedsstyrelsen tilføres ressourcer. Tabel 1 nedenfor viser de nuværende ressourcer, samt de fremadrettet ressourcer til tilsyn i Sundhedsstyrelsen i perioden Tabel 1: Ressourcer til tilsyn i Sundhedsstyrelsen i perioden (mio. kr.) : 2015 PL-niveau Mio. kr. Tilsyn, Sundhedsstyrelsen Nuværende basisbevilling - teknisk udgangspunkt total 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 285,0 - heraf indtægter 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 78,5 Genopretning af basisbevilling (se finansieringsforslag i tabel 2) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 Forhøjelse af basisbevilling til styrkelse af områder hvor risikoen er størst, f.eks. individtilsynet og det organisatoriske tilsyn (se finansieringsforslag i tabel 2) 6,0 10,0 10,0 10,0 36,0 Korrigeret basisbevilling, teknisk udgangspunkt 59,0 65,0 69,0 69,0 69,0 331,0 Omprioriteringsbidrag i sidste BO-år (2016) -1,1-1,1-1,1-1,1-4,4 Omprioriteringsbidrag i sidste BO-år (2017) -1,1-1,1-1,1-3,3 Omprioriteringsbidrag i sidste BO-år (2018) -1,1-1,1-2,2 Omprioriteringsbidrag i sidste BO-år (2019) -1,1-1,1 Basisbevilling korrigeret for generelle sparekrav 59,0 63,9 66,8 65,7 64,6 320,0 Af tabel 1 fremgår de ressourcer, der på nuværende tidspunkt er til stede på tilsynsområdet i 2015, samt de ekstra ressourcer i perioden De ekstra ressourcer forudsættes tilvejebragt inden for ministeriets egen ramme samt fokusering af de nuværende ressourcer på tilsynsområdet i Sundhedsstyrelsen bl.a. ved omlægning af tilsyn med plejehjem og plejeboliger. Som det ligeledes fremgår af tabel 1, er der tale om en øget ressourcetilførsel på 46 mio. kr. i perioden 2015 til 2019, når der sammenlignes med det oprindelige udgangspunkt. Dette svarer til en stigning på ca. 16 pct. Finansieringen af de foreslåede varige ressourcer fremgår af tabel 2 nedenfor, der i altudgør 2 mio. kr. i 2015, 8 mio. kr. i 2016 og 12 mio. kr. fra 2017 og fremefter, svarende til 46 mio. kr. set i perioden Side 4

5 Tabel 2: Finansiering af styrkelse af tilsynsområdet Mio. kr Finansieringskilde Forebyggelse af behandling af sindslidelser 0,0 5,2 5,2 5,2 5,2 Forebyggelsesenheden i Sundhedsstyrelsen 2,0 0,8 2,8 2,8 2,8 Øvrig Sundhedsstyrelse 0,0 2,0 4,0 4,0 4,0 Total Samlet finansiering 2,0 8,0 12,0 12,0 12,0 46,0 1 Formålet med omprioriteringen er at tilføre tilsynsområdet ekstra ressourcer. Forebyggelsesenhedens bidrag til finansiering af ressourcetilførslen afspejler restfinansieringen på lønsiden, når der er tilvejebragt finansiering fra kontoen Forebyggelse af behandling af sindslidelser. Ad , Forebyggelse og behandling af sindslidelser: Kontoen nedlægges fra og med 2016, og at de frigjorte midler tilføres Sundhedsstyrelsens tilsynsområde. Der blev ikke udmøntet midler i 2014, og der udmøntes heller ikke midler i Ad forebyggelsesenheden i Sundhedsstyrelsen: Der flyttes lønmidler fra forebyggelsesenheden i Sundhedsstyrelsen til tilsynsområdet i Sundhedsstyrelsen, således at overførelsen fra og med 2017 udgør 2,8 mio. kr. Det kan i øvrigt bemærkes, at forebyggelsesenheden har et lønbudget i 2015 på i alt 23,3 mio. kr. Fremadrettet med de reducerede ressourcer vil der fortsat være volumen til, at Sundhedsstyrelsen kan varetage forebyggelsesaktiviteter på nationalt plan også henset til, at Sundhedsstyrelsens rolle har ændret sig som følge af, at kommunerne er blevet en større spiller på forebyggelsesområdet. Ad øvrig Sundhedsstyrelse: Midler der prioriteres inden for Sundhedsstyrelsens nuværende rammer. Omprioriteringen inden for Sundhedsstyrelsens rammer har ikke konsekvens for de andre enheders medarbejderressourcer, da omprioriteringen findes på øvrig drift i form af mindreforbrug. Med de forslåede ressourcer, inkl. omprioriteringsbidrag, vil der set være en stigning i de samlede ressourcer på 7,6 mio. kr., og en stigning i de samlede lønressourcer på 3,5 mio. kr. ift. det oprindelige niveau i Disse midler foreslås anvendt til styrkelse af områder, hvor der er størst behov for at fokusere på patientsikkerheden, f.eks. individtilsynet og det organisatoriske tilsyn, jf. tabel 3 nedenfor. Det forudsættes endvidere, at der herudover prioriteres midler (ca. 3 mio. kr.) i 2015 til en it-løsning, der bl.a. vil kunne levere ledelsesinformation om tilsynsopgaver, herunder målrettet styring og opfølgning i forhold til sagsbehandling, samt struktureret vidensopsamling af egne data til risikoovervågning blandt andet på det individbaserede tilsyn. Ved en omlægning af tilsyn med plejehjem og plejeboliger (lovændring, der fjerner det lovbestemte tilsyn og i stedet opererer med risikobaseret tilsyn) frigøres ressourcer internt på tilsynsområdet. Derved kan der ske en styrkelse af områder, hvor der er størst behov for at fokusere på patientsikkerheden, f.eks. individtilsynet og det organisatoriske tilsyn. Det kan oplyses, at Sundhedsstyrelsen i dag anvender ca. 10 årsværk til plejehjemstilsyn. Ved omlægningen af tilsyn med plejehjem og plejeboliger frigøres ressourcer svarende til ca. 5 årsværk. Der vil således fortsat være ressourcer til plejehjemstilsyn. Side 5

6 Den fokuserede og bedre it-anvendelse internt og på tværs i forhold til snitflader til andre aktører, samt oprydningen i de gamle sager på tilsynsområdet forudsættes at kunne imødegå de indlagte omprioriteringskrav på 2 pct. årligt i form af øget produktivitet på tilsynsområdet. Tabel 3: Styrkelse af tilsyn Mio. kr Samlet Emne Styrkelse af områder, hvor der er størst behov for at fokusere på patientsikkerheden, f.eks. individtilsynet 2,0 8,0 12,0 12,0 12,0 46,0 Omlægning af tilsyn med plejehjem og plejeboliger til proaktivt tilsyn (kræver lovændring) -3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-15,0 Anvendelse af frigjorte ressourcer ved lovændring af tilsyn med plejehjem og plejeboliger til styrkelse af områder, hvor der er størst behov for at fokusere på patientsikkerheden, f.eks. individtilsynet 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 Udgifter til uvildig undersøgelse af Sundhedsstyrelsens tilsyn, herunder systematisk oprydning samt fremadrettede logistiske lettelser 9,0 16,0 25,0 IT-løsning, der bl.a. vil kunne levere ledelsesinformation om tilsynsopgaver, herunder målrettet styring og opfølgning i forhold til sagsbehandling, samt struktureret vidensopsamling af egne data til risikoovervågning blandt andet på det individbaserede tilsyn 3,0 3,0 Samlet ressourcetilførsel 14,0 24,0 12,0 12,0 12,0 74,0 Samlet set prioriteres der i perioden mio. kr. til Sundhedsstyrelsens tilsynsområde. Elementerne i aftalen bidrager til, at Sundhedsstyrelsen kan løfte tilsynsopgaven på betryggende vis. Partierne bag aftalen er enige om, at der dermed er skabt grundlag for, at Sundhedsstyrelsen fremadrettet kan foretage tilsynsopgaven tilfredsstillende. 9. Læring af undersøgelse af Sundhedsstyrelsens tilsynssager m.v. Aftalepartierne er enige om, at der skal samles op på resultaterne fra undersøgelsen af Sundhedsstyrelsens tilsynssager m.v., og at erfaringerne herfra skal indtænkes i nye politiske overvejelser om tilrettelæggelsen af tilsynet. 10. Tidsramme Det samlede arbejde med ovenstående elementer forventes tilendebragt ultimo 2015, hvor der vil foreligge en afrapportering i forhold til gennemførelsen af de enkelte elementer. Der er desuden enighed om, at aftalepartierne får en midtvejsstatus den 1. oktober 2015 og ellers holdes orienteret om fremdrift og resultater. Side 6

Kommissorium for undersøgelse af Sundhedsstyrelsens tilsynssager m.v.

Kommissorium for undersøgelse af Sundhedsstyrelsens tilsynssager m.v. Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) København, d. 7. maj 2015 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Enhedslisten Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Kommissorium for

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

patient Det skal være trygt at være Politik

patient Det skal være trygt at være Politik 12 pharma december 2015 Af Anne Cathrine Schjøtt / Foto Per Gudmann Det skal være trygt at være patient Mange parter spiller en rolle i at skabe tryghed i og tillid til sundhedsvæsnet, og samarbejdet mellem

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 1/05 om 7 sager (om Banedanmark)

Læs mere

Fælles plan for udmøntning af den nationale handlingsplan for en styrket indsats for den ældre medicinske patient

Fælles plan for udmøntning af den nationale handlingsplan for en styrket indsats for den ældre medicinske patient 17. november 2016 Fælles plan for udmøntning af den nationale handlingsplan for en styrket indsats for den ældre medicinske patient 1. Indledning Regeringen (Venstre) har sammen med Dansk Folkeparti, Liberal

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Ny reform skal styrke kvaliteten i døgntilbud til udsatte børn og voksne

Ny reform skal styrke kvaliteten i døgntilbud til udsatte børn og voksne Ny reform skal styrke kvaliteten i døgntilbud til udsatte børn og voksne Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er blevet enige om en markant

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune

Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune August 2015 Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved ansættelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2011/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2010-1625 Fremsat den 29. marts 2012 af social-

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august 2016. Task force anbefalinger Politik og strategi Fastsætter konkrete målsætninger for voksenhandicapområdet. Tilretter de nævnte styringsdokumenter i forhold

Læs mere

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet Side 1 Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet Indhold Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet... 1 Indhold... 1 1. Indledning og formål... 2 2. Baggrund

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SUNDHEDSSTYRELSENS TILSYNSVIRKSOMHED

HANDLINGSPLAN FOR SUNDHEDSSTYRELSENS TILSYNSVIRKSOMHED Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 607 Offentligt september 2014 HANDLINGSPLAN FOR SUNDHEDSSTYRELSENS TILSYNSVIRKSOMHED Sundhedsstyrelsens handlingsplan af 15. september 2014

Læs mere

Svar på høring over forslag til lov om ændring af lovgivning vedrørende Styrelsen for Patientsikkerheds fremtidige tilsyn

Svar på høring over forslag til lov om ændring af lovgivning vedrørende Styrelsen for Patientsikkerheds fremtidige tilsyn Sundheds- og Ældreministeriet sum@sum.dk Att.: Tove Laursen Svar på høring over forslag til lov om ændring af lovgivning vedrørende Styrelsen for Patientsikkerheds fremtidige tilsyn 10-03-2016 Sag nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet Faglig

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Strategi for læring marts 2016

Strategi for læring marts 2016 marts 2016 Indhold Strategi for læring 2 Læring i Styrelsen for Patientsikkerhed 3 1.1 Analyse af data 4 1.2 Styrelsen for Patientsikkerhed 5 1.3 Følgegruppe (strategisk rådgivning) 5 1.4 Tilsynsaktiviteter

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Definition: Utilsigtet hændelse (UTH) skyldes ikke patientens sygdom er skadevoldende, eller kunne have været det forekommer i forbindelse med behandling/sundhedsfaglig

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk SUM 01-04-2012 PRESSEMEDDELELSE For at skabe et solidt grundlag for den fremtidige indsats på psykiatriområdet har regeringen besluttet at nedsætte et udvalg, som skal komme med forslag til, hvordan indsatsen

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden blev som følge af Lov om Socialtilsyn etableret og sat i drift i 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender og fører det driftsorienterede tilsyn med generelt godkendte plejefamilier

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2015-16 Fremsat den 3. februar 2016 af Pernille Skipper (EL), Stine Brix (EL), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF), Josephine Fock (ALT) og René Gade (ALT) Forslag

Læs mere

Redegørelse vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 41 og 42

Redegørelse vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 41 og 42 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT BILAG 1A Til Social- og Integrationsministeriet Redegørelse vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energiaftalen i februar og hvad så nu? Mikkel Sørensen Energipolitisk aftale 21. februar 2008: En aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne,

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10. 1. udkast. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10. 1. udkast. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 130 Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Juni 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Juni 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Juni 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 9/2014 om tilsyn med det psykiske

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Ombudsmanden har desuden anmodet Patientombuddet om at redegøre for visse spørgsmål i forbindelse med underretninger til klagere m.v.

Ombudsmanden har desuden anmodet Patientombuddet om at redegøre for visse spørgsmål i forbindelse med underretninger til klagere m.v. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 162 Offentligt Patientombuddet Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Sagsbehandlingstider

Læs mere

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udarbejdet af Myndighed, Sundhed & Omsorg 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 2. Uanmeldt tilsyn foretaget af Myndighed 5 Procedure

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Ledelsestilsyn Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Udvælgelse af sager til ledelsesmæssig revision... 3 Kontrollen gennemførelse

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04

RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04 RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 9/03 om Justitsministeriets økonomistyring

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Konklusion og anbefalinger

Konklusion og anbefalinger Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Sagsnummer 2015-008549 Sundhedsplanlægning Ref.: DFN Dato: 18. juni 2015 Konklusion og anbefalinger Del 1 Lokal undersøgelse på Sygehus Thy-Mors og afdækning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM

Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM 1 Formål med Fyraftenskursus At give jer viden og forståelse for kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring svarende til trin 3 og 4 i DDKM. Vi ønsker

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K 07-06-2015. ministeriets sagsnr. 1407441

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K 07-06-2015. ministeriets sagsnr. 1407441 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

2009/1 BTL 130 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 26. maj 2010. Betænkning. over

2009/1 BTL 130 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 26. maj 2010. Betænkning. over 2009/1 BTL 130 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Den 13. december 2016, kl , Lokale (Christiansborg)]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Den 13. december 2016, kl , Lokale (Christiansborg)] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 289 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPAAK Koordineret med: - Dok.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

For så vidt angår Statsrevisorernes konkrete bemærkninger, skal jeg bemærke

For så vidt angår Statsrevisorernes konkrete bemærkninger, skal jeg bemærke Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeriet for Børn og Undervisning Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer

Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer Tema Standard Spørgsmål 1. Indledning formål, omfang og kriterier Indledningsmøde præsentation af

Læs mere

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligerne i Svendborg Kommune ved mindst et anmeldt og et uanmeldt tilsyn på hvert plejecenter.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd A-B om lungekræftbehandling og diagnostik. Torsdag den 4. november 2010 kl. 14.30 i SUU

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd A-B om lungekræftbehandling og diagnostik. Torsdag den 4. november 2010 kl. 14.30 i SUU Sundhedsudvalget 2010-11 (1. samling) SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 120 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: SUU m.fl. Samråd A-B om lungekræftbehandling

Læs mere

Dette notat præsenterer tilbagemelding på den politiske aftale for 2015 for Økonomiudvalget i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2015.

Dette notat præsenterer tilbagemelding på den politiske aftale for 2015 for Økonomiudvalget i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2015. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 30. juli 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.14-S00-1-15 Opfølgning på politisk aftale 2015 Dette notat præsenterer tilbagemelding

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

Kommunalbestyrelsen har tidligere vedtaget en handlingsplan med fem overordnede indsatsområder:

Kommunalbestyrelsen har tidligere vedtaget en handlingsplan med fem overordnede indsatsområder: Notat Dato: 02.02.2015 Journalnr.: 14/18269 Ny struktur på arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsområdet, med ca. 150 kompetente og engagerede medarbejdere, har i en periode været udfordret i løsningen af

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Til hospitalsledelser m.fl. Vedrørende kvalitetssikring og EPJ

Til hospitalsledelser m.fl. Vedrørende kvalitetssikring og EPJ Regionshuset Viborg Til hospitalsledelser m.fl. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Vedrørende kvalitetssikring og EPJ I forsommeren

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Dato 31-03-2016 Sagsnr. 1-1010-251/1 abmo abmo@sst.dk Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Hermed inviteres regioner og kommuner til i samarbejde at søge om midler til forsøg

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab August 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilskud til privat behandling for høretab 13. august 2012 RN A307/12

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed Februar 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets virksomhed (beretning nr. 17/04)

Læs mere

Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den xx maj 2015

Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den xx maj 2015 Økonomi og Indenrigsminister Morten Østergaard Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den xx maj 2015 Vedr.: Sagsbehandlingstider for behandling af sager om værgemål i Statsforvaltningen Kære

Læs mere

Aftale om et nyt adoptionssystem i Danmark

Aftale om et nyt adoptionssystem i Danmark Aftale om et nyt adoptionssystem i Danmark Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Introduktion til Region Sjællands Kvalitetspolitik I Region Sjælland arbejder vi struktureret og målrettet med kvalitet og sikrer, at vi leverer ydelser af høj kvalitet

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Vejledning til formidling af ledelsesinformation

Vejledning til formidling af ledelsesinformation Vejledning til formidling af ledelsesinformation Formidlingen betyder meget for at opnå en god og hensigtsmæssig anvendelse af ledelsesinformation. Derfor anbefales det, at formidlingen tilrettelægges

Læs mere

Udviklingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen i Esbjerg Kommune Overblik over planlagte aktiviteter i 2013 pr

Udviklingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen i Esbjerg Kommune Overblik over planlagte aktiviteter i 2013 pr Udviklingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen i Esbjerg Kommune Overblik over planlagte aktiviteter i 2013 pr. 1.4.2013 Udviklingsplan 1: Kontrol og gennemgang af komplekse sager Tema 1: Kvalitetssikrin

Læs mere

Strategi og reorganisering

Strategi og reorganisering Strategi og reorganisering Informationsmøder september og oktober 2013 1 www.kriminalforsorgen.dk Kriminalforsorgen s reorganisering 2013-2016 Program 09.30 10.00 Ankomst og morgenmad 10.00 11.00 Velkomst

Læs mere