Politisk aftale om tilrettelæggelsen af fremtidens tilsyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk aftale om tilrettelæggelsen af fremtidens tilsyn"

Transkript

1 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) København, d. 7. maj 2015 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Enhedslisten Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Politisk aftale om tilrettelæggelsen af fremtidens tilsyn Sundhedsstyrelsens tilsyn med sundhedspersoner og det generelle tilsyn med sundhedsvæsenet Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har den 7. maj 2015 indgået aftale om elementerne i tilrettelæggelsen af fremtidens tilsyn. Aftalepartierne er enige om, at tilliden til Sundhedsstyrelsens tilsyn med sundhedspersoner og det generelle tilsyn med sundhedsvæsenet skal genoprettes. Både af hensyn til patienterne, de pårørende og til sundhedspersonerne. Der har været sager fremme, hvor tilsynet ikke har fungeret efter hensigten eller har været for længe om at skride til handling. Det skal der ændres på, så alle kan være trygge ved, at Sundhedsstyrelsen kan løfte den kerneopgave, som tilsynet er. Der er igangsat flere initiativer for at forbedre tilsynet. Der er blandt andet sat mål for sagsbehandlingstiden, og der er oprettet en task force, der skal sikre fremdriften i de nyindkomne sager. Internationale tilsynseksperter har i sommeren 2014 evalueret Sundhedsstyrelsens tilsynsvirksomhed ud fra en række kvalitetsstandarder og fremkommet med en del anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen har adresseret i en handlingsplan i efteråret Handlingsplanen er godt undervejs og forventes fuldt implementeret medio Som et led i handlingsplanen har Kammeradvokaten ultimo 2014 foretaget en forvaltningsretlig gennemgang af styrelsens sagsbehandling i tilsynssagerne. Men der er blandt aftalepartierne enighed om, at arbejdet med tilrettelæggelsen af det fremtidige tilsyn skal understøttes yderligere. Det skal gøres ved at inddrage følgende elementer: 1. Øget demokratisk indsigt Større åbenhed og gennemsigtighed omkring Sundhedsstyrelsens tilsyn, de overordnede rammer, aktuelle temaer og tendenser skal bidrage til at skabe tillid til styrelsens varetagelse af tilsynsopgaven. Aftalepartierne er enige om at tilvejebringe en klar lovhjemmel til at fastsætte nærmere regler om offentliggørelse af Sundhedsstyrelsens tilsynsforanstaltninger, og at det i den forbindelse nærmere overvejes, om øvrige af styrelsens sagsbehandlingsskridt i tilsynssager skal offentliggøres. Af Sundhedsstyrelsens handlingsplan fremgår det, at styrelsen gennem styrket kommunikation om udførte tilsyn ønsker, at offentligheden er tryg ved, at styrelsen er på forkant og værner om patientsikkerheden. Aftalepartierne er enige om, at et naturligt led i en forstærket kommunikationsindsats er en løbende orientering og inddragelse af Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg. Dette vil ske gennem halvårlige møder, hvor udvalget inviteres til en uformel, fortrolig orientering og får lejlighed til at spørge ind til temaer af særlig interesse. Forud for disse

2 møder vil Sundhedsstyrelsen skriftligt kunne orientere om blandt andet statistik over nyoprettede og lukkede tilsynssager i en given periode fordelt på faggrupper og karakter af tilsynet, statistik over udviklingen i sundhedspersoner underlagt tilsynsforanstaltninger, identificerede tendenser i udviklingen samt samspillet med Patientombuddet og Patienterstatningen. 2. Frivillige aftaler Kammeradvokaten foretog ultimo 2014 en forvaltningsretlig gennemgang af Sundhedsstyrelsens sagsbehandling af tilsynssagerne. En af anbefalingerne er, at styrelsen skal afstå fra at indgå frivillige aftaler med de sundhedspersoner, hvis virke man er ved at undersøge, og i stedet træffe afgørelser, når der er grundlag for det. Sundhedsstyrelsen har rettet deres praksis ind som følge af anbefalingen. Aftalepartierne er dog enige om, at der skal gøres op med brugen af frivillige aftaler som led i Sundhedsstyrelsens sagsbehandling. Det skal mellem aftalepartierne politisk afklares, hvilket rum der skal være for, at styrelsen kan foretage visse processkridt i sagerne, så styrelsen kan agere også i de sager, hvor der endnu ikke er grundlag for at træffe afgørelse. Kræver en afskaffelse af begrebet frivillige aftaler lovændring, er aftalepartierne enige om at se på det. 3. Opfølgning på Retslægerådets kritik af brugen af speciallægeerklæringer Retslægerådet har i en konkret tilsynssag fundet, at flere af de undersøgelser med tilhørende speciallægeerklæringer, som Sundhedsstyrelsen byggede vurderinger på, savner den fornødne kvalitet. Der er ikke tvivl om, at speciallægeerklæringer, som har afgørende betydning for Sundhedsstyrelsens tilsyn, skal være af en sådan kvalitet, at de kan lægges uprøvet til grund som led i sagsoplysningen. Aftalepartierne er derfor enige om, at Sundhedsstyrelsen skal udarbejde oplæg om, hvilke krav, styrelsen stiller til denne type undersøgelser, herunder opgaveformuleringen til og udvælgelsen af speciallæger til opgaver af denne karakter. Målet hermed er at højne kvaliteten af speciallægeerklæringerne. 4. Journaliseringspraksis Sundhedsstyrelsens tidligere journaliseringspraksis har medført problemer med at bevare overblikket i forbindelse med komplekse sagsforløb, hvor der er tale om en blandet egnetheds- og faglig problematik for den pågældende sundhedsperson. Sundhedsstyrelsen har derfor nedsat en arbejdsgruppe, der skal tage hånd om de udfordringer, styrelsens journaliseringspraksis har medført. Arbejdsgruppen inddrager anbefalinger om journalisering fra Kammeradvokatens forvaltningsretlige gennemgang af styrelsens tilsynssynssager fra ultimo Ombudsmanden har også vist særligt interesse for spørgsmålet og holdes orienteret om arbejdet. Aftalepartierne er enige om, at der som en del af dette arbejde skal gøres op med den tidligere journaliseringspraksis, så det bliver lettere at få overblik over sagerne og få skabt én indgang til de samlede oplysninger om en sundhedsperson. Der er derudover enighed om, at journalsystemet skal indrettes, så det imødekommer størst mulig åbenhed inden Side 2

3 for lovgivningens rammer. Det vil også være medvirkende til at styrke den demokratiske indsigt i styrelsens arbejde som nævnt under punkt Opfølgning på handlingsplanen Internationale eksperter evaluerede i sommeren 2014 Sundhedsstyrelsens tilsynsvirksomhed, og på baggrund deraf har styrelsen i en handlingsplan fra efteråret 2014 iværksat en række initiativer. Initiativerne er grupperet i 9 indsatsområder. En række af indsatserne, særligt vedrørende styrelsens interne processer, er på plads, og de øvrige følger tidsplanen. Der er blandt aftalepartierne enighed om, at Sundhedsstyrelsen fortsat skal prioritere arbejdet med implementeringen af handlingsplanen. 6. Omlægning til risikobaseret tilsyn Et væsentlig element i Sundhedsstyrelsens handlingsplan er arbejdet med at vurdere, om ressourcerne anvendes rigtigt, når de fleste tilsynsressourcer bindes op på faste lovbestemte tilsyn frem for risikobaserede tilsyn baseret på viden om, hvor der er størst risiko for fejl. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har på koncernniveau igangsat en analyse af mulighederne for at omlægge Sundhedsstyrelsens tilsynsvirksomhed til et proaktivt, systematisk og risikobaseret tilsyn. Til analysen er knyttet en ekstern følgegruppe. Omlægningen kunne gå ud på, at styrelsen via nye modeller kan fokusere flere kræfter der, hvor man kan dokumentere, at risikoen for patientsikkerheden er størst. Det kunne være ved at se på genindlæggelser, komplikationer, patientklager, utilsigtede hændelser, erstatningsudbetalinger, ordinationsmønstre eller andre indikatorer, der viser, hvor der af hensyn til patientsikkerheden skal holdes et ekstra øje. Aftalepartierne er enige om, at omlægge tilsyn med plejehjem og plejeboliger (lovændring, der fjerner det lovbestemte tilsyn og i stedet opererer med risikobaseret tilsyn), hvorved der kan frigøres ressourcer internt på tilsynsområdet. På den måde kan der ske en styrkelse af områder, hvor der er størst behov for at fokusere på patientsikkerheden, f.eks. individtilsynet og det organisatoriske tilsyn. Et politisk beslutningsoplæg skal præsentere forskellige modeller, hvor fx de faste tilbagevendende tilsyn spiller en større eller mindre rolle i forhold til det risikobaserede tilsyn. Oplægget skal tillige indeholde overvejelser om brug af uvarslede tilsynsbesøg. Beslutningsoplægget skal være grundlaget for en grundig politisk debat om, hvordan tilsynet skal fungere fremover. 7. Organisering af Sundhedsstyrelsens tilsynsvirksomhed Sundhedsstyrelsen har med afsæt i handlingsplanen allerede foretaget en reorganisering og fokusering af tilsynsområderne for at sikre den mest effektive udnyttelse af styrelsens ressourcer. Sundhedsstyrelsen har bl.a. ansat en direktør med ansvar for tilsynsområdet. Der er blandt aftalepartierne opbakning til ministerens tilkendegivelser om, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fremadrettet herudover vil gå videre i de organisatoriske overvejelser med udgangspunkt i, at tilsynsområdet skal have styrket fokus, herunder fx ledelsesmæssigt. Det kan i overvejelserne også inddrages, hvorvidt Sundhedsstyrelsens faglige kompetencer er tilstrækkelig differentierede. Side 3

4 Aftalepartierne er også enige om, at den del af lovforslaget L 127, der omhandler ophævelsen af betegnelsen embedslægen skal udgå af lovforslaget med henblik på, at spørgsmålet skal indgå i de samlede drøftelser om fremtidens tilsyn. 8. Finansiering og ressourcer For at få et solidt økonomisk fundament for fremtidens tilsyn er der blandt aftalepartierne politisk enighed om, at tilsynsområdet i Sundhedsstyrelsen tilføres ressourcer. Tabel 1 nedenfor viser de nuværende ressourcer, samt de fremadrettet ressourcer til tilsyn i Sundhedsstyrelsen i perioden Tabel 1: Ressourcer til tilsyn i Sundhedsstyrelsen i perioden (mio. kr.) : 2015 PL-niveau Mio. kr. Tilsyn, Sundhedsstyrelsen Nuværende basisbevilling - teknisk udgangspunkt total 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 285,0 - heraf indtægter 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 78,5 Genopretning af basisbevilling (se finansieringsforslag i tabel 2) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 Forhøjelse af basisbevilling til styrkelse af områder hvor risikoen er størst, f.eks. individtilsynet og det organisatoriske tilsyn (se finansieringsforslag i tabel 2) 6,0 10,0 10,0 10,0 36,0 Korrigeret basisbevilling, teknisk udgangspunkt 59,0 65,0 69,0 69,0 69,0 331,0 Omprioriteringsbidrag i sidste BO-år (2016) -1,1-1,1-1,1-1,1-4,4 Omprioriteringsbidrag i sidste BO-år (2017) -1,1-1,1-1,1-3,3 Omprioriteringsbidrag i sidste BO-år (2018) -1,1-1,1-2,2 Omprioriteringsbidrag i sidste BO-år (2019) -1,1-1,1 Basisbevilling korrigeret for generelle sparekrav 59,0 63,9 66,8 65,7 64,6 320,0 Af tabel 1 fremgår de ressourcer, der på nuværende tidspunkt er til stede på tilsynsområdet i 2015, samt de ekstra ressourcer i perioden De ekstra ressourcer forudsættes tilvejebragt inden for ministeriets egen ramme samt fokusering af de nuværende ressourcer på tilsynsområdet i Sundhedsstyrelsen bl.a. ved omlægning af tilsyn med plejehjem og plejeboliger. Som det ligeledes fremgår af tabel 1, er der tale om en øget ressourcetilførsel på 46 mio. kr. i perioden 2015 til 2019, når der sammenlignes med det oprindelige udgangspunkt. Dette svarer til en stigning på ca. 16 pct. Finansieringen af de foreslåede varige ressourcer fremgår af tabel 2 nedenfor, der i altudgør 2 mio. kr. i 2015, 8 mio. kr. i 2016 og 12 mio. kr. fra 2017 og fremefter, svarende til 46 mio. kr. set i perioden Side 4

5 Tabel 2: Finansiering af styrkelse af tilsynsområdet Mio. kr Finansieringskilde Forebyggelse af behandling af sindslidelser 0,0 5,2 5,2 5,2 5,2 Forebyggelsesenheden i Sundhedsstyrelsen 2,0 0,8 2,8 2,8 2,8 Øvrig Sundhedsstyrelse 0,0 2,0 4,0 4,0 4,0 Total Samlet finansiering 2,0 8,0 12,0 12,0 12,0 46,0 1 Formålet med omprioriteringen er at tilføre tilsynsområdet ekstra ressourcer. Forebyggelsesenhedens bidrag til finansiering af ressourcetilførslen afspejler restfinansieringen på lønsiden, når der er tilvejebragt finansiering fra kontoen Forebyggelse af behandling af sindslidelser. Ad , Forebyggelse og behandling af sindslidelser: Kontoen nedlægges fra og med 2016, og at de frigjorte midler tilføres Sundhedsstyrelsens tilsynsområde. Der blev ikke udmøntet midler i 2014, og der udmøntes heller ikke midler i Ad forebyggelsesenheden i Sundhedsstyrelsen: Der flyttes lønmidler fra forebyggelsesenheden i Sundhedsstyrelsen til tilsynsområdet i Sundhedsstyrelsen, således at overførelsen fra og med 2017 udgør 2,8 mio. kr. Det kan i øvrigt bemærkes, at forebyggelsesenheden har et lønbudget i 2015 på i alt 23,3 mio. kr. Fremadrettet med de reducerede ressourcer vil der fortsat være volumen til, at Sundhedsstyrelsen kan varetage forebyggelsesaktiviteter på nationalt plan også henset til, at Sundhedsstyrelsens rolle har ændret sig som følge af, at kommunerne er blevet en større spiller på forebyggelsesområdet. Ad øvrig Sundhedsstyrelse: Midler der prioriteres inden for Sundhedsstyrelsens nuværende rammer. Omprioriteringen inden for Sundhedsstyrelsens rammer har ikke konsekvens for de andre enheders medarbejderressourcer, da omprioriteringen findes på øvrig drift i form af mindreforbrug. Med de forslåede ressourcer, inkl. omprioriteringsbidrag, vil der set være en stigning i de samlede ressourcer på 7,6 mio. kr., og en stigning i de samlede lønressourcer på 3,5 mio. kr. ift. det oprindelige niveau i Disse midler foreslås anvendt til styrkelse af områder, hvor der er størst behov for at fokusere på patientsikkerheden, f.eks. individtilsynet og det organisatoriske tilsyn, jf. tabel 3 nedenfor. Det forudsættes endvidere, at der herudover prioriteres midler (ca. 3 mio. kr.) i 2015 til en it-løsning, der bl.a. vil kunne levere ledelsesinformation om tilsynsopgaver, herunder målrettet styring og opfølgning i forhold til sagsbehandling, samt struktureret vidensopsamling af egne data til risikoovervågning blandt andet på det individbaserede tilsyn. Ved en omlægning af tilsyn med plejehjem og plejeboliger (lovændring, der fjerner det lovbestemte tilsyn og i stedet opererer med risikobaseret tilsyn) frigøres ressourcer internt på tilsynsområdet. Derved kan der ske en styrkelse af områder, hvor der er størst behov for at fokusere på patientsikkerheden, f.eks. individtilsynet og det organisatoriske tilsyn. Det kan oplyses, at Sundhedsstyrelsen i dag anvender ca. 10 årsværk til plejehjemstilsyn. Ved omlægningen af tilsyn med plejehjem og plejeboliger frigøres ressourcer svarende til ca. 5 årsværk. Der vil således fortsat være ressourcer til plejehjemstilsyn. Side 5

6 Den fokuserede og bedre it-anvendelse internt og på tværs i forhold til snitflader til andre aktører, samt oprydningen i de gamle sager på tilsynsområdet forudsættes at kunne imødegå de indlagte omprioriteringskrav på 2 pct. årligt i form af øget produktivitet på tilsynsområdet. Tabel 3: Styrkelse af tilsyn Mio. kr Samlet Emne Styrkelse af områder, hvor der er størst behov for at fokusere på patientsikkerheden, f.eks. individtilsynet 2,0 8,0 12,0 12,0 12,0 46,0 Omlægning af tilsyn med plejehjem og plejeboliger til proaktivt tilsyn (kræver lovændring) -3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-15,0 Anvendelse af frigjorte ressourcer ved lovændring af tilsyn med plejehjem og plejeboliger til styrkelse af områder, hvor der er størst behov for at fokusere på patientsikkerheden, f.eks. individtilsynet 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 Udgifter til uvildig undersøgelse af Sundhedsstyrelsens tilsyn, herunder systematisk oprydning samt fremadrettede logistiske lettelser 9,0 16,0 25,0 IT-løsning, der bl.a. vil kunne levere ledelsesinformation om tilsynsopgaver, herunder målrettet styring og opfølgning i forhold til sagsbehandling, samt struktureret vidensopsamling af egne data til risikoovervågning blandt andet på det individbaserede tilsyn 3,0 3,0 Samlet ressourcetilførsel 14,0 24,0 12,0 12,0 12,0 74,0 Samlet set prioriteres der i perioden mio. kr. til Sundhedsstyrelsens tilsynsområde. Elementerne i aftalen bidrager til, at Sundhedsstyrelsen kan løfte tilsynsopgaven på betryggende vis. Partierne bag aftalen er enige om, at der dermed er skabt grundlag for, at Sundhedsstyrelsen fremadrettet kan foretage tilsynsopgaven tilfredsstillende. 9. Læring af undersøgelse af Sundhedsstyrelsens tilsynssager m.v. Aftalepartierne er enige om, at der skal samles op på resultaterne fra undersøgelsen af Sundhedsstyrelsens tilsynssager m.v., og at erfaringerne herfra skal indtænkes i nye politiske overvejelser om tilrettelæggelsen af tilsynet. 10. Tidsramme Det samlede arbejde med ovenstående elementer forventes tilendebragt ultimo 2015, hvor der vil foreligge en afrapportering i forhold til gennemførelsen af de enkelte elementer. Der er desuden enighed om, at aftalepartierne får en midtvejsstatus den 1. oktober 2015 og ellers holdes orienteret om fremdrift og resultater. Side 6

Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem)

Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) I adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

Ny reform skal styrke kvaliteten i døgntilbud til udsatte børn og voksne Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er blevet enige om en markant

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier December 2011 BERETNING OM SYGEHUSBYGGERIER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Afgrænsning

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

b. 1. Projektets formål, organisering mv.

b. 1. Projektets formål, organisering mv. Aktstykke nr. 161 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag 161 Skatteministeriet. København, den 8. september 2015. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte udviklingen

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

bolig Den almene boligsektors styring

bolig Den almene boligsektors styring bolig Den almene boligsektors styring Den almene boligsektors styring Første rapport fra udvalget om den fremtidige styring af den almene boligsektor Velfærdsministeriet 2008 Titel: Udgiver: Den almene

Læs mere

National Social Rapport. Danmark

National Social Rapport. Danmark National Social Rapport Danmark April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 1.1. Lige muligheder... 2 1.2. Samarbejde mellem centrale og lokale aktører... 2 2. Bekæmpelse af fattigdom og social

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K København, 08-04-2013 Att: komoko@oim.dk Cc: khs@oim.dk Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Dansk

Læs mere

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten www.fm.dk Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten - Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende bedre statslige it-projekter

Læs mere

Service for ældre og handicappede

Service for ældre og handicappede - 1 - Service for ældre og handicappede 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Aarhus Kommunes styringsprincipper indebærer, at kommunen overholder servicevækstrammen. Det samme er målsætningen for Sundhed

Læs mere

13/04. Beretning om nye lønsystemer. Statsrevisorerne 2004-05 (1. samling) Beretning nr. 13 Beretning om nye lønsystemer Offentligt

13/04. Beretning om nye lønsystemer. Statsrevisorerne 2004-05 (1. samling) Beretning nr. 13 Beretning om nye lønsystemer Offentligt Statsrevisorerne 2004-05 (1. samling) Beretning nr. 13 Beretning om nye lønsystemer Offentligt 13/04 Beretning om nye lønsystemer Beretning fra rigsrevisor fremsendt til Folketinget i henhold til 18, stk.

Læs mere

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 21-12-2010 Forhandlingsaftale 2010 RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE A: KONTRAKT FOR ALMEN PRAKSIS... 2 B: ROLLER, OPGAVER, SAMSPIL OG LÆGEVAGT... 3 C: LÆGEDÆKNING, ORGANISERING

Læs mere

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor.

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor. Den 29. april 2015 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en ny og forbedret

Læs mere

Beretning til statsrevisorerne om. nye lønsystemer. April 2005 RB B202/05. Rigsrevisionen

Beretning til statsrevisorerne om. nye lønsystemer. April 2005 RB B202/05. Rigsrevisionen Beretning til statsrevisorerne om nye lønsystemer April 2005 RB B202/05 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode... 18 A. Indledning... 18 B.

Læs mere

Aftaler om Finansloven for 2009. November 2008

Aftaler om Finansloven for 2009. November 2008 Aftaler om Finansloven for 2009 November 2008 Aftaler om Finansloven for 2009 November 2008 Aftaler om Finansloven for 2009 November 2008 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Kapitel 1 - Sammenfatning. Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 - Sammenfatning. Kapitel 1 Sammenfatning Kapitel 1 Sammenfatning 6 Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten / maj 2010 Kapitel 1 Sammenfatning It-projekter, det vil sige projekter, hvor it udgør en overvejende del af den samlede

Læs mere

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen (juni 2013) [2] Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 4 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere