Dansk sikkerhedspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk sikkerhedspolitik 1945-1962"

Transkript

1 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG Dansk sikkerhedspolitik Den sikkerhedspolitiske debat 6 Baggrund De politiske partier og forsvarspolitikken før anden verdenskrig I første halvdel af det 20. århundrede var der fire indflydelsesrige politiske partier på Rigsdagen, der hver især forfægtede bestemte forsvarspolitiske synspunkter. De fire politiske partier var: Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Venstre. 1 Socialdemokratiet var i 1920erne og begyndelsen af 1930erne et antimilitaristisk og neutralistisk indstillet parti. I 1933 skiftede det delvis synspunkt på forsvarspolitikken. Statsminister Thorvald Stauning og med ham blandt andre Hartvig Frisch og partiets politiske ordfører Hans Nielsen argumenterede nu for, at det ville være tåbeligt, om man fra dansk side afstod fra at vilde værne og forsvare Danmark. Således besluttede partiet i 1933 i lyset af Hitlers magtovertagelse i Tyskland ikke at genfremsætte sit mangeårige krav om dansk afrustning. 2 Til gengæld blev det partiets politik, at de danske værn skulle forsvare mindre neutralitetskrænkelser, når der foreligger rimelig mulighed for deres afvisning (til eksempel overflyvninger, grænseoverskridelser etc.). 3 Men der var tale om en vanskelig balanceakt, for det var samtidig partiets opfattelse, at landet ikke skulle forsvare sig mod en overmagt. I partiorganisationen stod socialdemokratiske pacifister og afrustningstilhængere i slutningen af 1930erne således side om side med fortalere for et øget forsvar. Socialdemokratiet holdt gennem hele mellemkrigsperioden fast ved neutralitetspolitikken. 4 1 Danmarks forsvarspolitiske tradition over en længere periode er behandlet i Carsten Holbraad, Danish Neutrality. A Study of a Small State, 1991; Hans Mouritzen, At forklare international politik, 1999, s ; Henrik S. Nissen, Udenrigspolitik , i Niels Finn Christiansen, Karl Christian Lammers, Henrik S. Nissen, Tiden (Danmarks historie bd. 7, 1988). 2 Niels Finn Christiansen, Den politiske ordfører. Hartvig Frisch , 1999, s Citatet af Hans Nielsen er fra Folketingets debatter i efteråret Alsing Andersen i Folketinget i Citeret efter Hans Branner, 9. april 1940 et politisk lærestykke? En udenrigspolitisk krises baggrund, indhold og perspektiver, 1987, s Hans Kirchhoff, Samarbejde og modstand under besættelsen. En politisk historie, 2001, s Tim Knudsen, Da demokrati blev til folkestyre. Dansk demokratihistorie, bd. 1, 2001, s Det skete dog et par gange i 1930erne, at Stauning udfordrede udenrigsminister P. Munch i forsvarspolitikken. Det BAGGRUND 117

2 DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER 2005 I midten af dansk politik havde Det Radikale Venstre siden partiets dannelse i 1905 ønsket en forsigtig, antimilitaristisk og neutralistisk politik. Da partiet kom i regering i 1929 formulerede det, med udenrigsminister P. Munch som spydspids, imidlertid en aktiv udenrigspolitik, idet målet blev at forpligte de europæiske lande, navnlig Tyskland, på det normdannende samarbejde i Folkeforbundet. Ved at rette fokus på legalismen håbede Munch at fastholde de europæiske nationer på internationale aftaler. P. Munchs rationale var, at et stærkt militær blot ville provokere stormagterne til angreb på Danmark. Indenrigspolitisk bestod det radikale standpunkt i at fremme det såkaldte kulturforsvar på bekostning af de militære værn. Ved begrebet kulturforsvar forstod P. Munch en høj grad af social lighed og kulturelt fællesskab i befolkningen. 5 Det Konservative Folkeparti var landets mest forsvarsvenlige parti. Siden Højres dannelse (1883) og videreførelse i Det Konservative Folkeparti (1915) havde forsvaret været en hjertesag for partiet. I sidste halvdel af 1930erne blev partiets forsvarspolitik formuleret under indtryk af truslen fra syd. Partiet argumenterede for at øge forsvarsberedskabet, således at Danmark kunne forsvare sig i tilfælde af angreb. Det handlede om at få etableret et eksistensforsvar. Det var imidlertid en vanskelig sag for de konservative at få gennemført denne politik. Socialdemokratiet og navnlig Det Radikale Venstre stod for stærkt i parlamentarisk sammenhæng til, at dette kunne lade sig gøre. I forbindelse med forsvarsloven af 1937 blev bevillingerne til forsvaret kun øget med knap 2 millioner kroner. Det Konservative Folkeparti fandt denne forøgelse af bevillingerne for ringe. Og derfor valgte partiet at stemme imod loven. 6 Venstre var omkring 1900 splittet, hvad angik forsvarspolitikken. Efter flere års stilstand slog J.C. Christensen i 1905 ind på en mere forsvarsvenlig linje. Det var blandt andet derfor, at de radikale samme år brød ud af partiet. Efter første verdenskrig eksisterede der ikke umiddelbart nogen ydre trussel mod Danmark, og under indtryk af opinionen og landbrugskrisen blev det Venstres synspunkt at reducere forsvarsudgifterne. 7 Op gennem 1930erne kom der ikke noget ud af. Carsten Due-Nielsen, Socialdemokratiets udenrigspolitik , Arbejderhistorie (4) 1999, s P. Munchs udenrigs- og forsvarspolitiske synspunkter er analyseret i Ole Karup Pedersen, Udenrigsminister P. Munchs opfattelse af Danmarks stilling i international politik, 1970; Hans Branner, Brug og misbrug af den udenrigspolitiske historie, Udenrigs (1) 2004, s Om De Radikales og Munchs udenrigspolitik i 1930ernes se også Henrik S. Nissen, Udenrigspolitik , i Niels Finn Christiansen, Karl Christian Lammers, Henrik S. Nissen, Tiden Hvortil der dog blev bevilliget 19 millioner kroner til anskaffelse af materiel over 5-6 år. Wilhelm Christmas-Møller, Christmas. Christmas Møller og Det konservative Folkeparti Vor klinge og vort skjold, 1993, s ; samme, Christmas. Christmas Møller og Det konservative Folkeparti Et stridens tegn, 1993, s Knud Larsen, Forsvar og Folkeforbund. En studie i Venstres og Det konservative Folkepartis forsvarspolitiske meningsdannelse , 1976, s , her s. 143; Carsten Due-Nielsen, i Claus Bjørn og Carsten Due-Nielsen, Fra helstat til nationalstat (Dansk udenrigspolitiks historie, 3), Danmarks Nationalleksikon, 2003, s DEL II DEN TIDLIGE KOLDE KRIG

3 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG førte partiet en forsigtig forsvarspolitik. I forbindelse med forsvarsloven af 1937 markerede det sig heller ikke nævneværdigt i debatten, og da loven skulle til afstemning i Rigsdagen, valgte partiet ikke at stemme. 8 Bag beslutningen om at undlade at stemme lå Venstres ønske om mere oprustning end regeringen ønskede, men mindre end Det Konservative Folkeparti krævede. 9 Generelt førte Venstre i 1930erne en pragmatisk forsvarspolitik, og det synes at have stillet sig i en mellemposition mellem den socialdemokratisk-radikale regerings og de konservatives forsvarspolitik. Systemkonflikten og den sikkerhedspolitiske debat efter 1945 Den danske sikkerhedspolitiske debat var i årene mellem 1945 og 1962 en politisk og ideologisk kamp mellem Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti på den ene side og Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) og Socialistisk Folkeparti (1959-) på den anden side. Konflikten mellem disse partier fik sit mest markante udtryk i den offentlige debat mellem Socialdemokratiet og DKP. 10 For Socialdemokratiet havde DKP siden mellemkrigsårene været en væsentlig fjende i dansk politik. Der var mindst tre forklaringer på Socialdemokratiets kritik af og afstandtagen fra DKP. For det første var begge partier børn af marxismen, men hvor Socialdemokratiet var et reformistisk parti, der sigtede mod trinvise sociale forandringer uden brug af vold, stræbte DKP efter proletariatets diktatur. 11 Socialdemokratiet frygtede DKP s intentioner: Stillede DKP sig i modsætning til det danske demokrati? Ville DKP slå følgeskab med Kreml, såfremt muligheden bød sig? Og ville DKP forsøge revolutionen, hvis lejligheden opstod? Spurgte man socialdemokraterne, var svaret et ja på alle tre spørgsmål. Socialdemokratiet så DKP som et systemfjendtligt parti og som en trojansk 8 Niels Finn Christansen, Den politiske ordfører, s Johs. Lomholt-Thomsen, Forsvaret i Gustav Auring og Johs. Lomholt-Thomsen (red.), Problemer i dansk politik (Vi og vor fortid, nr ), 1948, s , her s. 199; jf. Bo Lidegaard, Overleveren (Dansk udenrigspolitiks historie, 4), Danmarks Nationalleksikon, 2004, s Konflikten mellem de to partier er punktvis behandlet i følgende værker: Wilhelm Christmas- Møller, Obersten og kommandøren. Efterretningstjeneste, sikkerhedspolitik og socialdemokratiet , 1995; Niels Wium Olesen, Tillidskrisen. Socialdemokratisk politik mellem fortid og fremtid i Henrik Lundbak og Henrik Dethlefsen (red.), Fra mellemkrigstid til efterkrigstid. Festskrift til Hans Kirchhoff og Henrik S. Nissen i anledning af 65-årsdagen, 1998, s ; Niels Jul Nielsen, Mellem storpolitik og værkstedsgulv. Den danske arbejder før, under og efter Den kolde krig, 2004; Klaus Petersen & Regin Schmidt, Gemensam nordisk Front. De nordiske socialdemokratiske arbejderbevægelser og deres anti-kommunistiske samarbejde under den kolde krig, Arbetarhistoria (4) 2001, s Om DKP se Michael Kjeldsen Folkets vilje landets lov? Om DKP s overgangsprogram og demokratiet i Henrik Lundbak og Henrik Dethlefsen (red.), Fra mellemkrigstid til efterkrigstid, s BAGGRUND 119

4 DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER 2005 hest i et demokratisk samfund. Eksemplerne på Socialdemokratiets kritik af DKP under den tidlige kolde krig er legio. Én af måderne, hvorpå Socialdemokratiet kritiserede DKP, var ved at ironisere over dets politik og udstille relationen til Moskva. Således omtalte medlems- og agitationsbladet Socialdemokratiske Noter i 1948 en programartikel i Land og Folk som et hysterisk manifest. I den kommunistiske artikel stod der, at Sovjetunionen aldrig havde truet eller antastet noget lands selvstændighed. Socialdemokratiske Noter svarede: Vi tænker her på Finland og de baltiske stater. DKP skrev også: Ikke een øre til militariseringen. Socialdemokratiske Noter svarede: Vi spørger: er det ogsaa parolen i Rusland. 12 For det andet betragtede Socialdemokratiet i den tidlige kolde krig DKP som en væsentlig fjende, fordi DKP med dets kritik, gjorde det vanskeligt for Socialdemokratiet at indgå og forsvare forlig med centrum-højrepartierne. Det var eksempelvis tilfældet i sikkerhedspolitikken, hvor Socialdemokratiet fra 1949 forsvarede en alliancepolitik, der var baseret på medlemskab af det af USA anførte NATO. I den situation måtte Socialdemokratiet skærme sig mod DKP s appel til den del af de socialdemokratiske vælgere, der befandt sig på partiets venstrefløj. 13 Derfor gjorde Socialdemokratiet, hvad det kunne for at miskreditere DKP. Endelig har det for det tredje spillet en rolle for Socialdemokratiets kritik af DKP, at det var en måde at integrere og skabe yderligere sammenhold i Danmark på. At eksludere DKP fra de demokratiske partier tjente således også til indvortes brug. I kampen mod de fire gamle partier valgte DKP først og fremmest at rette skytset mod Socialdemokratiet. Årsagerne var også her flere. For det første var der den ovenfor nævnte ideologiske konflikt. DKP betragtede Socialdemokratiet som et borgerliggjort parti, ligesom det anså Socialdemokratiets socialpolitiske ambitioner og velfærdsreformer som undergravende for DKP s revolutionære mål. Socialdemokraterne var, lød kommunisternes vurdering, ideologi- og klasseforrædere. På et DKP-forretningsudvalgsmøde i januar 1951 udtalte Aksel Larsen: Højresocialdemokraterne er vel de mest fanatiske krigs- og Amerikavenner og Sovjetfjender, som findes i samlet flok. Om avisen Social-Demokraten der i Land og Folk ofte blev stavet $ocial-demokraten forklarede han, at et værre spytslikkerorgan for amerikanerne og værre smudsblad mod Sovjetunionen findes ikke. 14 For det andet stillede DKP sig kritisk til Socialdemokratiet, fordi kommunisterne så en mulighed for at erobre stemmer fra Socialdemokratiet. Uanset 12 Hysterisk manifest, Socialdemokratiske Noter, AIC, 20. aarg., nr. 2 (Nov. 1948), s Ovenstående må ses i lyset af, at Gallup efter folketingsvalget i 1947 vurderede, at mange af Socialdemokratiets vælgere i 1945 havde stemt på DKP. Ugens Gallup, Gallup og valget, dateret 8. november Gallups arkiv. 14 Kurt Jacobsen, Aksel Larsen en politisk biografi, 1993, s , citeret s DEL II DEN TIDLIGE KOLDE KRIG

5 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG hvordan man anskuede det, var tilslutningen til Atlantpagten et brud med Socialdemokratiets neutralitetspolitiske tradition. Dette var det gamle arbejderparti og dets vælgere bevidste om. Når DKP klandrede de gamle politiske partier i Danmark og navnlig Socialdemokratiet for alliancepolitikken, fiskede DKP i rørte vande. Her var der næppe mulighed for at fange Venstres og de konservatives stemmer, men der var måske mulighed for at fiske tvivlende og utilfredse socialdemokrater. Endelig anskuede DKP for det tredje Socialdemokratiet som sin fjende nummer ét, fordi Socialdemokratiet var landets største, mest velorganiserede og mest indflydelsesrige parti. Såfremt det lykkedes DKP at få undergravet det af de danske partier, der i største grad stod som garant for det eksisterende samfund, da var DKP kommet sit endemål et skridt nærmere. DKP og Socialdemokratiet var med andre ord ideologiske fjender og politiske konkurrenter. Det er vigtigt at være bevidst om dette, når den tidlige efterkrigsperiodes sikkerhedspolitiske debatter fremstilles. Med befrielsen stod DKP stærkt i den danske offentlighed. Dels fordi partiet høstede anerkendelse for dets indsats i modstandskampen under besættelsen. Dels fordi Socialdemokratiet i befrielsessommeren stod som hovedansvarlig for alle aspekter af samarbejdspolitikken, herunder at arbejderbevægelsen havde måttet betale den største økonomiske pris for det dansk-tyske samarbejde, medens dele af erhvervslivet, bl.a. bønderne og fiskerne, på grund af partiet Venstres klassekamp, havde opnået økonomiske fordele. 15 Efter befrielsen stod DKP derfor stærkt i den danske debat, for skønt partiet snart blev marginaliseret i Folketinget, så blev dele af den bredere sikkerhedspolitiske debat formuleret i lyset af frygten for DKP s intentioner og for dets appel til (socialdemokratiske) vælgerne. Samtidig var Socialdemokratiets kritik af DKP et redskab til at begrunde Socialdemokratiets støtte til Danmarks medlemskab af den af USA anførte atlantiske alliance. Endelig må debatten mellem de to partier ses i lyset af, at Socialdemokratiet (og Rigsdagens øvrige partier) betragtede DKP som repræsentant for Sovjetunionen, og fandt at partiet benyttede Folketinget som platform for sovjetisk agitation. I striden mellem atlantpartierne og DKP indtog Det Radikale Venstre frem til 1962 et særstandpunkt. Partiets grundlæggende synspunkt var, at Danmark skulle føre udenrigs- og sikkerhedspolitik gennem FN. I de perioder, hvor partiet var i regering, accepterede det dog reelt, at landets sikkerhedspolitik var baseret på NATO. Men i andre perioder det var de fleste stillede partiet sig principielt afvisende over for alliancepolitikken. Nedenfor vil det fremgå, at DKP i debatten forsøgte at bruge Det Radikale Venstres neutralitetspolitiske ambitioner til at give DKP legitimitet. Det skulle blive et problem for de radikale. 15 I løbet af de første to år af besættelsen oplevede den danske arbejder en reallønnedgang på cirka 20 pct. Joachim Lund, Mellem fædreland og flæskepriser. Partiet Venstre under besættelsen i Joachim Lund (red.), Partier under pres demokratiet under besættelsen, 2003, s BAGGRUND 121

6 DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER 2005 Den sikkerhedspolitiske debat og opinionen I udredningen også i perioderne og inddrages Gallups opinionsundersøgelser om den danske befolknings syn på udenrigsog sikkerhedspolitikken først og fremmest for at afklare, i hvilket omfang befolkningen støttede Rigsdagens (Folketingets) udenrigs- og sikkerhedspolitiske beslutninger. Hvad angår befolkningens synspunkter på spørgsmål om international politik, hører det med til billedet, at de adspurgte ikke altid var oplyste om det emne, de udtalte sig om. Således konstaterede Gallup i 1946, at blot 72 pct. af de voksne danskere læste artikler om verdenspolitikken. 16 Et par år senere havde 71 pct. af de adspurgte hørt om Marshallplanen, men 1/3 heraf vidste ikke, hvad den handlede om. Alligevel mente et flertal af de adspurgte, at Danmarks skulle takke ja til Marshallhjælpen. 17 I 1954 var 1/3 af de adspurgte uvidende om, hvad Europahæren var, og blot 1/10 vidste, at Danmark ikke bidrog hertil. Samtidig var der dog et flertal for, at Europahæren skulle eksistere, og at Vesttyskland skulle optages heri. 18 For det første synes befolkningens interesse for sikkerhedspolitik at være ringe at dømme efter det begrænsede vidensniveau. Dette er vigtigt, når man søger at forstå debatten og dens vilkår i det danske samfund. Dernæst ses det, at politikerne undertiden måtte kæmpe en kamp for at informere og overbevise befolkningen om en beslutning, som mange ikke interesserede sig for. Dermed kunne opinionen blive en medspiller for de enkelte partier, men den kunne også blive en utaknemmelig modspiller. Endelig kunne opinionen blive en del af et partis taktiske overvejelser, når det skulle markedsføre sin politik. Således kunne det for partierne undertiden være vanskeligt at træffe upopulære beslutninger, for folks synspunkter måtte og skulle tages alvorligt; også selvom mange af vælgerne ikke nødvendigvis interesserede sig for substansen i et givet spørgsmål. Det vil fremgå, at der ofte eksisterede en betydelig forskel mellem Rigsdagens/Folketingets beslutninger og befolkningsflertallets holdninger til de sikkerhedspolitiske spørgsmål. Samtidig vil det fremgå, at der alligevel eksisterede en vedvarende folkelig opbakning bag de partier, der forsvarede sikkerhedspolitikken og fra 1949 alliancemedlemskabet. Udenrigs- og sikkerhedspolitik var derfor næppe de emner, der afgjorde, hvor vælgerne satte deres kryds, når der var valg til Rigsdagen/Folketinget. 16 Ugens Gallup nr , Interesserer Danskerne sig for Verdens-Begivenhederne?. Offentliggjort 23. marts Gallups arkiv. 17 Ugens Gallup nr , Befolkningens syn på Marshall Planen. Offentliggjort 25. februar Gallups arkiv. 18 Uges Gallup nr , En tredjedel af befolkningen har aldrig hørt om Europahæren, Offentliggjort 9. marts Set 1. oktober DEL II DEN TIDLIGE KOLDE KRIG

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 2.1 POUL VILLAUME...4 2.2 BENT JENSEN...5 2.3 THORSTEN BORRING OLESEN...6 2.4 NIKOLAJ PETERSEN...7 3. RIDS OVER DANSK

Læs mere

Hvorfor gå frivilligt i krig?

Hvorfor gå frivilligt i krig? Hvorfor gå frivilligt i krig? Om danskere i udenlandsk krigstjeneste i det 20. århundrede 1 af Ib Faurby i første halvdel af det 20. århundrede meldte omkring 25 000 danskere sig frivilligt til udenlandsk

Læs mere

Og kommunisterne der lærte:

Og kommunisterne der lærte: 67 DET NATIONALE I VENSTRE- FLØJENS EF- MODSTAND 1957-72 Af Sebastian Lang-Jensen Fra starten af 1960 erne var DKP og SF stærke modstandere af dansk deltagelse i EF. Og fra starten dominerede nationale

Læs mere

Uncle Sam, John Bull og Bjørnen

Uncle Sam, John Bull og Bjørnen Uncle Sam, John Bull og Bjørnen En analyse af stormagternes politik overfor Danmark samt disses indflydelse på dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik 1945-1955. Speciale udarbejdet af: Kim Drejer Nielsen

Læs mere

Konklusion... 88 Resume... 93 Litteraturliste... 94 Internethenvisninger... 95 Kilder fra Udenrigsministeriet... 96 Bilag 1:

Konklusion... 88 Resume... 93 Litteraturliste... 94 Internethenvisninger... 95 Kilder fra Udenrigsministeriet... 96 Bilag 1: Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt over specialets opbygning... 3 Historiografisk oversigt... 5 Problemfelt... 10 Problemformulering... 11 Metodiske overvejelser og præsentation af kilder... 11 Avisernes

Læs mere

Denne efterhånden langvarige diskussion

Denne efterhånden langvarige diskussion 1 HIPA propagandaeller efterretningsorganisation? Af Kristian Bruhn Henriksen AIC har i de seneste år været meget omdiskuteret; det springende punkt i diskussionen har været, om AIC udover at være en propagandaorganisation

Læs mere

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Den danske samarbejdspolitik 1940-43.... 3 Samtidige holdninger til modstandskampen... 4 - Samarbejde eller modstand til landets

Læs mere

Den 30. januar er en af de tunge mærkedage,

Den 30. januar er en af de tunge mærkedage, 11 KUNNE MAN FORESTILLE SIG EN DANSK HITLER? Af Nils Arne Sørensen I en tid, hvor de politiske fløjes flirt med totalitarismen står højt på dagsordenen, kan det være på sin plads også at sætte fokus på

Læs mere

6.0 Konklusion...61 7.0 Litteraturliste...63

6.0 Konklusion...61 7.0 Litteraturliste...63 Abstract This project investigates how the Danish Communist Party (DKP) defined and related themselves to the concepts of nation and internationalism from 1945 1949. The historical context is that of a

Læs mere

NATO SIKRER FREDEN. 16. december 1950 mødtes en gruppe. Atlantsammenslutningens. oprettelse og tidlige virke. Af Sarah von Essen

NATO SIKRER FREDEN. 16. december 1950 mødtes en gruppe. Atlantsammenslutningens. oprettelse og tidlige virke. Af Sarah von Essen 38 NATO SIKRER FREDEN 16. december 1950 mødtes en gruppe tidligere modstandsfolk i København for at stifte Sammenslutningen til Oplysning om Atlantpagt og Demokrati. De havde alle været samlet til et møde

Læs mere

Dansk sikkerhedspolitik 1979-1991 Den sikkerhedspolitiske debat

Dansk sikkerhedspolitik 1979-1991 Den sikkerhedspolitiske debat DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG Dansk sikkerhedspolitik 1979-1991 Den sikkerhedspolitiske debat 61 Baggrund Sikkerhedspolitikken fik en mere fremtrædende placering i den offentlige debat i 1980erne, end tilfældet

Læs mere

tillæg til grænseland

tillæg til grænseland tillæg til grænseland 1864 1 Hans Jørgen L. Larsen Baggrunden for krigen i 1864 Indledning Da fredsforhandlingerne i forbindelse med 1864 krigen var i gang i London i sommeren 1864, skulle den engelske

Læs mere

I den moderne danske økonomiske og politiske

I den moderne danske økonomiske og politiske 61 FULD BESKÆF- TIGELSE UDEN INFLATION Om mål og midler i Socialdemokratiets økonomiske politik 1950-1953 Af Niels Behrendt Jørgensen Med fokus på den fulde beskæftigelse som målet for Socialdemokratiets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Temaartikler

Indholdsfortegnelse. Temaartikler Indholdsfortegnelse Temaartikler Forord 151 Efter Muhammed: Handlerummet for den borgerlige udenrigspolitik Nikolaj Petersen 153 Den ufuldendte strategiske aktør: Danmark og sikkerhedspolitikken siden

Læs mere

DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG

DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG Dansk Institut for Internationale Studier DIIS DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG DEN SIKKERHEDSPOLITISKE SITUATION 1945-1991 Hovedpunkter [Frigivet 30. juni, 10.00] Udredningen er blevet til på grundlag af

Læs mere

Kapitel 2 Grønland og Danmark før 1945

Kapitel 2 Grønland og Danmark før 1945 Kapitel 2 Grønland og Danmark før 1945 Indledning Med henblik på en kortfattet omtale af historiske baggrundsfaktorer, som er vigtige for at forstå udviklingen i Grønlandsspørgsmålet i årene 1945-54, gennemgår

Læs mere

Af Claus Gyldendal Tandrup og Jana Semenova. Formidlingen af Danmarks besættelseshistorie på hjemmesiden befrielsen1945.dk

Af Claus Gyldendal Tandrup og Jana Semenova. Formidlingen af Danmarks besættelseshistorie på hjemmesiden befrielsen1945.dk Af Claus Gyldendal Tandrup og Jana Semenova Formidlingen af Danmarks besættelseshistorie på hjemmesiden befrielsen1945.dk Roskilde Universitet 2009 1 Formidlingen af Danmarks besættelseshistorie på hjemmesiden

Læs mere

International aktivisme i dansk udenrigspolitik 2001-2011 En tværfaglig forskningsstatus

International aktivisme i dansk udenrigspolitik 2001-2011 En tværfaglig forskningsstatus International aktivisme i dansk udenrigspolitik 2001-2011 En tværfaglig forskningsstatus Paper præsenteret på Dansk Selskab for Statskundskabs Årsmøde 24. 25. Oktober 2013 Work in progress please do not

Læs mere

Virksomhedshistorie kontra den nationale jubilæumshistorie

Virksomhedshistorie kontra den nationale jubilæumshistorie Virksomhedshistorie kontra den nationale jubilæumshistorie SVAR TIL FINN ØSTRUP AF STEEN ANDERSEN At skrive historie om virksomheder indebærer ofte, at man som historiker når til andre konklusioner end

Læs mere

Hermod Lannung. 92923_hermod lannung_.indd 1 29-10-2012 20:27:10

Hermod Lannung. 92923_hermod lannung_.indd 1 29-10-2012 20:27:10 Hermod Lannung 92923_hermod lannung_.indd 1 29-10-2012 20:27:10 92923_hermod lannung_.indd 2 29-10-2012 20:27:10 Henning Nielsen Hermod Lannung En uforbederlig idealist Hermod Lannung Fonden 92923_hermod

Læs mere

Torbjørn Juul Andersen Ida Meldgaard Christensen Rasmus Vestergård Hansen Monica Nielsen Morten Hetmar Vestergaard Patrick Benjamin Wurzel

Torbjørn Juul Andersen Ida Meldgaard Christensen Rasmus Vestergård Hansen Monica Nielsen Morten Hetmar Vestergaard Patrick Benjamin Wurzel Foto: Theis Bertelsen Torbjørn Juul Andersen Ida Meldgaard Christensen Rasmus Vestergård Hansen Monica Nielsen Morten Hetmar Vestergaard Patrick Benjamin Wurzel Vejleder: Ole Erik Hansen Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Konservativ Ungdom og moderniteten

Konservativ Ungdom og moderniteten Konservativ Ungdom og moderniteten - belyst gennem synet på demokrati og kvindefrigørelse i perioden 1936-1939 Konservativ Ungdom på torvet i Roskilde 1934 Et speciale i historie og socialvidenskab, RUC.

Læs mere

LO? De gjorde ikke en skid! Sådan

LO? De gjorde ikke en skid! Sådan 58 LO og Solidarnosc, 1980-1989 SÅ NÆR OG DOG SÅ FJERN Af Bent Boel Den danske fagbevægelses støtte til den frie polske fagbevægelse Solidarnosc i 1980 erne var tilbageholdende, ifølge DIIS rapporten.

Læs mere

19. møde. Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1. (Fremsættelse 21.11.2011).

19. møde. Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1. (Fremsættelse 21.11.2011). Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1 (Fremsættelse 21.11.2011). 19. møde Tirsdag den 29. november 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem

Læs mere

Kanslergadeforliget 1933. Arbejdsløshed, unge og demokrati

Kanslergadeforliget 1933. Arbejdsløshed, unge og demokrati Kanslergadeforliget 1933 Arbejdsløshed, unge og demokrati 1 Kanslergadeforliget Det er så langt den største politiske begivenhed, jeg har været med til. Thorvald Stauning, 1933. Hvordan går det, spurgte

Læs mere

Den Kolde Krigs anlæg

Den Kolde Krigs anlæg Den Kolde Krigs anlæg Af Peer Henrik Hansen, Thomas Tram Pedersen og Morten Stenak Kulturstyrelsen 2013 0 Baggrund... 2 1. Indledning... 4 2. Den Kolde Krigs anlæg i litteraturen... 5 3. Omstilling til

Læs mere

Boligspørgsmålet var et af de samfundsproblemer,

Boligspørgsmålet var et af de samfundsproblemer, 1 AT BYGGE ET BEDRE SAMFUND Den politiske debat om boligen 1945-55 Af Carsten Frimand Efterkrigstidens danske boligpolitik tog udgangpunkt i den udbredte bolignød, men rummede også mere vidtrækkende perspektiver

Læs mere

VENSTRE KOMMER TIL AT RYKKE SIG OG 23 ANDRE ARTIKLER FRA RÆSON

VENSTRE KOMMER TIL AT RYKKE SIG OG 23 ANDRE ARTIKLER FRA RÆSON VENSTRE KOMMER TIL AT RYKKE SIG OG 23 ANDRE ARTIKLER FRA RÆSON VENSTRE KOMMER TIL AT RYKKE SIG OG 23 ANDRE ARTIKLER FRA RÆSON RÆSON MEDIER 8. januar, 2014 Redigeret af Kristian Basballe, Sarah Borger,

Læs mere

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek,

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek, 116 ESSAY PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder Af Claus Larsen Under Golden Days-festivalen i København i dette efterår afholdtes på Det kongelige Bibliotek en række arrangementer om Det

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere