Positionering på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Positionering på www.radikale.net"

Transkript

1 Positionering på Enundersøgelseafdeninterpersonellekommunikation påetpolitiskdebatforum 2.semesterHumanistiskInformatik Gruppe2 Vejleder:CamillaDindler

2 Positionering på Enundersøgelseafdeninterpersonellekommunikation påetpolitiskdebatforum 2. semester Humanistisk Informatik Aalborg Universitet maj 2012 Rapportens omfang: 32,5 normalsider Udarbejdet af Ane Cecilie Tovgaard Vejleder: Camilla Dindler

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Læsevejledning s.1 Indledning s.2 Temarammeredegørelse s.3 Problemfelt og afgrænsning s.4 Problemformulering s.7 Metode s.8 Hermeneutik s.9 Socialkonstruktionisme s.10 Kvalitativ metode s.12 Observation s.13 Begrænsninger s.14 Etiske overvejelser s.14 Validitet & reliabilitet s.15 Teori s.16 Positionering som interaktion s.17 Kollektiv identitet & narrativer s.19 Konversationsanalyse s.20 Pragmatisk Sprogbrug s.23 Analyse s.26 Læsevejledning s.27 Episode 1 s.28 Episode 2 s.37 Episode 3 s.43

4 Diskussion s.52 Metodekritik s.57 Hermeneutik s.58 Socialkonstruktionisme s.58 Praktisk metode s.59 Konklusion s.61 Perspektivering s.64 Procesbeskrivelse s.66 Litteraturliste s.69 Bilag Bilag 1 Er det Radikale Venstre omsider ved at melde sig ud af rød stue? Bilag 2 Debatkultur Bilag 3 Debatten kort fortalt

5 Læsevejledning gennemhelemitprojekterderenkortindledningtilafsnit anførtikursiv jegharudvalgt3episoderafminempiri,somjeganalysereri kronologiskrækkefølge førstegangetbegrebellerbetegnelsenævnesvildetanføres med ogherunderforklares jeganvenderapasomreferencesystemoglitteraturliste vedanvendelseafwebsitesvildeståsomlinks analysenbliveryderligereindledtmedenlæsevejledning 1

6 Indledning 2

7 Indledning Ifølgendeafsnitviljeggennemgåkonteksten,ogtemarammenformitprojekt. Kontekstenformitprojekt,ercomputermedieretkommunikationCMCogjegvili denforbindelsekortbeskrivehjemmesidenwww.radikale.net, hvorfrajeghar udvalgtendebat,somermitempiriskegrundlag.herefterredegørjegfor problemfeltet,somlederhentilprojektetsproblemformulering. Temarammeredegørelse Temarammenfor2.semestererinterpersonellekommunikationprocesser.Vi harpåprojektmodul kurserne,beskæftigetosmedinterpersonel kommunikation(ipk)ogmedieretinterpersonelkommunikation(mipk),af bådeverbalognonverbalkarakter,påmikroniveau. 1 Overordneterkontekstenformitprojekt,denmedieredeinterpersonelle kommunikation,dvs.denverbaledimension.iprojektetviljeginddrage elementerfrasemesteretsøvrigekurserindenforvidenskabsteori, kommunikationstræning,socialpsykologi&mikro sociologi.iforholdtildennye studieordning,erdetblevetenmulighedatundersøge kommunikationsprocesserimedieredesammenhænge.idenforbindelse, beskriverjegkortudgangspunktetfordenmedieredeinterpersonelle kommunikationikommendeunderafsnit,cmc.retningslinjernefordette projekter,atdetskaltageudgangspunktienautentiskempirisksituation,som denudfoldersigindenforenprofessionelkontekst.jegharvalgtatundersøge DetRadikaleVenstresdebatforumpåinternettet,hvorbåde folketingsmedlemmer,og almindelige brugeredebattererindbyrdes.afsamme grunderjegopmærksompåatmitprojektbalancererpåkantenmellemen professionel,ogenprivatkommunikation. 1 Mikroniveau:analysederfokusererpåindividniveau. 3

8 Problemfelt og afgrænsning Jegvilhergiveetoverblikoverminempirivedatbeskrivekontekstenformin observation. Computer Mediated Communication, CMC Mitprojekttagerudgangspunktiinterpersonelkommunikation,nårdenforegår computermedieret,betegnetcmcogdefineretsom; Theprocessbywhichpeoplecreate,exchange,andperceiveinformationusing networkedtelecommunicationssystemsthatfacilitateencoding,transmitting,and decodingmessages. (Walther,CommunicationResearch,23:3,1996) MedudgangspunktiCrystalsLanguageandtheinternet(2006),kanCMCforegå hhv.synkrontogasynkront.minempirierovervejendeasynkroncomputer medieretkommunikation,fordidetradikalevenstrespolitiskedebatforumer forskudtitidogrum.nårenkommunikationssituationforegårasynkrontog medieret,vildetfåenbetydningfor,hvordanoghvorfor kommunikationsprocessernevilforløbesomdegør.marianneriis 2 udlæggerdet således,atderveddigitalmedieringafinterpersonalkommunikationfjernes, ellererstattesnogleafmodaliteterne(mipkkursus12.marts2012,aauballerup). Derforbørmanspørgesigselvhvadderremedieres,oghvilkekonsekvenserdet kanfåforsamtalesituationenogdeltagernesbetydningsdannelse.imitprojekt, hvorjegundersøgerenkommunikationssituationpåetmedieretdebatforum, forsvinder kroppen pådeltagerne.jegmanglerdenon verbaleoglydmæssige lagikommunikationen.derudovervildeltagernepådebattenikke,somtilfældet iensynkronansigt til ansigtsituation,kunnefåafklaretindbyrdesspørgsmål øjeblikkeligt,dadetafhængeraf,omalledeltagerefaktiskfølgermedved skærmen.dervilaltsåkommeenlatenstidimellemtanke(vedlæsningafandres indlæg),ogdenreelletale(forståetsomindlæg).atensamtalesituationbliver remedieret,behøvernødvendigvisikkeværeenulempeforselve kommunikationen,menoverordnetbørmanværebevidstom,atmanikkefår 2 ForelæservedAAU. 4

9 medieredekommunikation.vitilegnerosiflg.hamenadfærdsomikkevillevære gangbarivirkelighedensverden,dvs.forståetsomansigt til ansigt kommunikation.iflg.hjarvard(nordicomreview29,2008nr.2,s )er Media,ogherunderCMCikkelængereatbetragtesomenadskiltdelfra samfundet; Contemporarysocietyispermeatedbythemedia,toanextentthatthemediamay nolongerbeconceivedofasbeingseparatefromculturalandothersocial institutions.itmeansthatanunderstandingoftheimportanceofmediainmodern societyandculturecannolongerrelyonmodelsthatconceiveofmediaasbeing separatefromsocietyandculture.(hjarvard,nordicomreview29,2008nr.2,s.106) Hjarvardredegørligeledesforatholdeinmente,atetgiventmediehar specifikkeegenskaber,dvs.atethvertfysiskobjekt/medieellerværktøjtilbyder enbestemtbrug,ligesåvelsombrugernekantillæggemedietnogleegenskaber. Insum:theaffordancesofanygivenobjectmakecertainactionspossible,exclude othersandstructuretheinteractionbetweenactorandobject. (ibid.) EtpolitiskdebatforumsomDetRadikaleVenstres,tilbyderaltsåbrugerneen bestemtbrug.udgangspunktetfordebattener,atdenforegårforskudtitidog rum.sombrugervildetbetydeatmanbl.a.børhavetålmodighed,daens taletureiformafindlæg,måskeikkeblivertagettilefterretningmeddetsamme. Hvordandeltagernebørforholdesigsombrugereafdebatforummetsommedie, blivernærmerepræciseretafdetradikalevenstresegetdebatkodeks.(bilag2). Sommedieerdebatforummet,desudenoffentligttilgængeligt,ogderforer udgangspunktetfordebattendemokratisk allekandeltage.iforlængelseaf Hjarvardspointemed,atmedierikkelængereerenadskiltdelafsamfundet, opfatterjegdenudvalgtekommunikationssituationpådetradikalevenstres debatforumsomendelafvirkeligheden.jegsynesdetervigtigtatinddragecmc begrebetforatværebevidstom,atmitprojektekskludererdennonverbale kommunikation,dadebatforummetf.eks.kunlæggeroptilskriftligbrug, 5

10 dekonnotationer 3 jegvillekunnefå,vedatbetragteoglyttetildeltagerneien ansigt til ansigtkommunikation.detkandogdiskuteresomderikkekommer lidt krop på,dadetermuligtforbrugerneatlæggegrafiskmaterialeoppå deresprofil,såsomfotosogbeskrivelseraff.eks.civilstatus. Det Radikale Venstres debatforum MinforforståelseafpartietDetRadikaleVenstreer,atdeteretholdningsparti. Dvs.deteretpartihvordebatogholdningererihøjsæde.Partietvarherunder detførstepartitilatlancereenoffentligttilgængelig,onlinedebatforum.ideres beskrivelseafdebatfunktionenpåhjemmesidenskriverde; Videnermereværd,nårdendelesmedandre. og PåRadikale.neterdebattenetcentraltomdrejningspunkt.(jvfbilag3) Minempiribestårafobservationafpartietspolitiskedebatforum,somdeharpå dereswebsitewww.radikale.net.manfinderselvedebatforummetunderfanen deltag ogherunder RadikalDebat.Radikale.neterenformfor hjemmesidei hjemmesiden forpartiet,ogbliverderforenprofessionelvirtuel/medieret forlængelseafderespolitiskevirkepåchristiansborg.jegharvalgtatse nærmerepåendebatfrad november2010,somhedder ErDeRadikale omsidervedatmeldesigudafrødstue? Kontekstenfordebattenbliversåledes hvordanpartieterpositioneretrentparlamentarisk.narrativetomhandler politiskestuer.underhvertindlægkanmansebådenavnpådeltageren, indimellemetfoto,etmottoellercivilstatus.ogdeterobligatoriskfordeltagerne atangiveomdeermedlem,ellerikke medlemafpartietforkortet int. (jvf.bilag 1). 3 Konnotationerenbetydningellerværdiudovergrundbetydningensomafspejlerkulturelleog stilistiskeforholdellerpersonligeassociationer;fxharhest,ganger,krikkeogøgforskellige konnotationer=bibetydninger,medbetydninger.frawikipedia; 6

11 Personligtmenerjeg,atendebat,somenvellykketinterpersonel kommunikationsproces,førstogfremmestbørudvideenshorisont.detgælder bådefordendeltagendedebattør,ogdeellerdederertilskueretildebatten.ved atudvideenshorisont,menerjegatmanskalkunnerummeandressynspunkter, ogherigennemienidealforestilling,atendeopmedennyvidenellerperspektiv. Jegharidenforbindelsetænkt,atdetkunneværeinteressantatundersøgeen politiskdebatnårdenudspillersigviaetskriftligtmedie,sompåradikale.net debatforum. Problemformulering Hvordangørpolitiskenarrativersiggældende,oghvordanskabeskollekiv identitetviapositioneringietmedieretpolitiskdebatforum? Herunder,hvilkenormererdenudvalgtedebatudtrykfor? 7

12 Metode 8

13 Videnskabsteoretisk metode Idetteafsnitbeskriverjegdevidenskabsteoretisketilgange,jegharvalgtat inddrageimitprojekt.herefterbeskriverjegdenpraktiskemetodeformitprojekt. Hermeneutik Hermeneutikerenvidenskabsteoretisktilgang,derhandleromatforståved hjælpafatfortolke.hermeneutikerdenhypotetisk deduktivemetodeanvendt påmeningsfuldtmateriale(føllesdaletal,1999).udgangspunktetfordenne forståelseogfortolkning,erforståelseshorisonten.forståelseshorisontener,som beskreveti Politikensbogommodernevidenskabsteori mængdenafde meningerogholdninger,bevidstesomubevidste,somviharpåetgivet tidspunkt,ogsomviikkeeropmærksommepå(føllesdaletal,1999).cirklen illustrerer,atmanblivernødttilatforståhelhedenforatkunneforstå enkeltdelene,ogomvendt.denhermeneutiskecirkelhar4forskelligestrukturer somkananvendesenkeltvisellersammenmedhinanden helhed delcirkel,foratforståetværkmåmanforstådetudfraden helheddetindgår,ogomvendtmåhelhedenforståesudfradeenkelte deleafværket. subjekt objektcirkel,manforstårværket(objektet)udfraenseget subjekt(forståelseshorisont) hypotetisk deduktivcirkel,mangårfraværkettilhypoteserom,hvordan detskalfortolkes,ogtilbageigentilværketforatefterprøveens forforståelser. spørgsmål svarcirkel,vedatstillespørgsmåltiletværknærmer,mansig enforståelse.enhvernyhypotesevilavleetnytspørgsmål,såledesvil spørgsmål svarcirklenfortsætte. (gengivetefterføllesdaletal,1999) 9

14 forståetpådenmådeatethvertsvaravleretnytspørgsmål.såquaen hermeneutisktilgangtiletværk,stopperforståelsesprocessenpåsinvisaldrig. Hermeneutik i relation til projektet Nårjegvælgerenhermeneutisktilgang,såinddragerjegogsåaktivtmigselv. Somendelafminmetode,erdetderforvigtigtatværeopmærksompåminegen forforståelse,ogbevidstgøredeniprojektet.vedatredegøreformin forforståelse(jvf.indledningen),viserjegsamtidighvilkenforståelseshorisontjeg havde,førjeggikigangmedbådeindsamling,oganalyseafminempiri. Yderligereharjegheletidenminegenforståelseaf,hvadgodkommunikationer, medmigiprojektet.(jvf.afsnitvedr.debatsomipk)somendelafminmetode, opfordredevejledermigtilatnedfældeenhovedpointeføranalysen.detteeren metodetilatgøresigklarthvilkeforventningerellerforforståelsermanhartil resultaterneiensprojekt,senedenfor.min5linerhovedpointekommertilat virkesomenhypotese,jvf.denhypotetisk deduktivecirkel. 5 linier hovedpointe Nårdeninterpersonellekommunikationforegårmedieret,idettetilfælde indenforenpolitiskdiskurs,forekommerdetoftereatbådedenrefleksiveog interaktivepositioneringbærerprægafmagt,ogtilslutningtilegnesynspunkter, endatdeltagernepositionerersigumiddelbartiforholdtilselvedebatten.der vilværehøjereforekomstafdeninteraktivepositioneringenddenrefleksive. Socialkonstruktionisme Socialkonstruktionismeanvendesoftemedbegrebet socialkonstruktivisme.jeg tagerudgangspunktikennethj &MaryGergen sbog Socialkonstruktion ind isamtalen (2005).Indenforkonstruktivismen,foregårkonstruktionenafverden, ifølgederesdefinition,iindividetshovedellerindre.indenfor socialkonstrutionismen,læggesdermerevægtpåbetydningenafrelationer, forståetsomdetstedhvorverdenkonstrueres.inteterherigennemvirkeligtfør folkerenigeom,atdeterdet(gergen,2005).grundideenindenfor 10

15 socialtkonstrueret.ogdet virkelige afhængerafdenkulturelletraditionfolker endelaf.etgodteksempelkunneværetoforskelligehypotetiske avisoverskrifterefterenmadonnakoncert; Enpowerkvindeafdimensioner! eller Madonnalokkerungeudiprostitution Deskildrerbeggesammebegivenhed,atMadonnaharafholdtenkoncert,men beskrivelsenafkendsgerningerneafhængerafdentraditiondeskrivesi.såi førsteeksempelkunnedetf.eks.væreenoverskriftietmodernekulturtidsskrift sompolitiken,ogiandeteksempel,etkristenttidsskriftfradetamerikanske bibelbælte.enandenpointeerat virkeligheden konstrueresigennem kommunikation; Ibredereforstandkanmansige,atmensvikommunikerermedhinanden, konstruerervidenverden,vileveri. (Gergens.9,2005) Betydning,somnævntoverforafhængerafhandling.Pointenved socialkonstruktionismener,atsebetydningsomkoordinerethandling.gergen eksemplificererdetvianedenstående4punkter; 1) etindividsytringergiveringenmeningisigselv.hvisenmandhilserpå enforbipasserendekvindeudenatdenneserham,fårdetingenmening. Alenekanhanikkeskabemening. 2) potentialetforbetydningrealiseresvedopfølgendehandling,enpersons ytringerbetyderførstnogetidetenandenbidragermedenhandling.ifht. punkt1villedetf.eks.havehaftbetydninghviskvindenhavde responderetpåmandenshilsen. 3) enopfølgendehandlingkræverendnuenopfølgning.forståetpåden mådeatvilevervoreslivdialogisk,vikankungivenogetmeningikraftaf detderergåetforud,ogdetderfølgerefter. 11

16 detskalvære.ordoghandlingersomvierafhængigeaf,nårvisammen skalskabebetydning,erlåntfraandretiderogsteder,dvs.derer traditionerforsamordning. (gengiveteftergergen,2005,s.24) Socialkonstruktionisme i relation til projektet Iogmedatjegharvalgtatinddragebl.a.Harré spositioneringsbegreb,anvender jegogsåensocialkonstruktionistisktilgang,dapositioneringsbegrebettager afsætidennevidenskabsgren.imitprojektdannesdeltagernespositionering igennemsocialinteraktion.enpositionkanherigennemikke ståalene,dvs.en positioneksistererkunhvisdenentengodtages,ellerafvises.adpunkt2vedr. opfølgendehandling,påpegergergen(2005)atførmanoverhovedetkan kommunikere,måandretillæggedetmansigerenmening.dvs.bådehandlingog svarmåkombineres.hvisikkederersamarbejde,somimitprojekt,omen taletur/etdebatindlæg,såhardeltagerensytringerikkegivetmening.betydning findesaltsåirelationenogikkehosindividet.positioneringerheret socialkonstruktionistiskbegreb,ogderforviljegsepåpositioneringsomsocial interaktion. Praktisk metode Ifølgendeafsnitredegørjegfordepraktiskemetoderjegharanvendtiforbindelse medprojektet.jegbeskriverførstobservationsomenkvalitativmetode,og hvordanjegharindsamletminempiri. Kvalitativ metode Jegtagerudgangspunktienalleredeeksisterendeempiri,dadebatternepå delafminhermeneutisketilgang,kvalitativtforholdtmigtilhvilkendebattråd jegvilleudvælge.minekriteriervaroverordnet jegmåtteikkelæseindholdetiførsteomgang,foratundgåatfokuserepå emneindhold 12

17 debattenskulleomhandlenogetsagligt,dvs.væreetpolitiskdebatemne detmåttegerneværeenældredebat,såemnetikkevaraktueltsåjeg kunnefokuserepåkommunikationsprocesfremfortema derskulleværefleredeltagereend2,oggernemangefleresåjegkunnefå indblikibl.a.enkollektividentitet Observation via internet Jegharvalgtobservationsompraktiskmetode,fordijegønskeratsepåen bestemtadfærd,nemligenkommunikationsprocespåetmedieretdebatforum. Somnedenståendefigurviser,såerderforskelligegraderafobservation.Imit tilfældebefinderjegmigsomanalytikerydersttilhøjreognederst,ved FullstendigobservatørIV.Detgørjeg,fordijegikkeselvharindsamletmin empiri,ogjegvarikketilstededengangdebattenforegik.jegeraltsåpå komparativafstand.medinspirationfrakapitlet Nårdataindsamlingengår online (Jacobsen&Jensen2012),harjegsomenmetodetilminobservation, udoverathavelavetscreenshotsfraforummet,ogsåskrevetnoteriendagbog hvorijegharnedfældetmineiagttagelserogindtryk.detteharjegvalgtatgøre for,aktivtatinddragemigselvimitprojekt. FraforelæsningvedCamillaDindlerAAUCph,d

18 Dajegharudvalgtenkommunikationssituation,somdenforegårviaetmedieret debatforum,kanjeglogiskikkesehvordandennon verbalekommunikation forløber,ellerfåparasprogmediminanalyseogtolkning.deteren begrænsendefaktorfordijegmanglernogleflerelagfra kommunikationssituationentilatvurderederespositioneringudfra.nuerjeg dogprimærtinteresseretiatvurderehvordankommunikationsprocesserne forløberietmedieretregi,udenansigt til ansigtcues.derforerdetikkeså afgørendeifht.minproblemformulering.ifht.indsamlingafempiriharjegikke føltmigbegrænset,fordidenjo bare liggerklartilanalysepåinternettet.ogda debatviainternetforaefterhåndenerblevetenalmindeligadfærd,fårman alligevelmangelagmed,f.eks.anvenderdeltagernesymbolerforatvise sindstilstand,iformafensmiley,ellerensmileyderblinker; ).SomMaleneC. Larsenskriverikapitlet Nårdataindsamlingengåronline, (s.242,jacobsen& Jensen2012),såervoreskommunikationpånettetgenereltprægetafmange ikke tekstligeelementer,akronymer(eks.lol 4 )smileys,ogikoner.ogiden forbindelseerdetenfordelatkommunikationenletkanfastholdesvisueltvha. screenshots Etiske overvejelser Iforbindelsemedobservationharjegovervejethvordanmintilstedeværelse,om detsåerfuldstændigellerdeltagendeobservation,kanfåenindflydelsepåde menneskerellersammenhængejegsomanalytikerindgåri.jegharimidlertid valgtatsepåetoffentligttilgængeligtdebatforum,hvordenforudsættende præmisfordeltagelseer,atallekan se digoglæsehvadduskriver.deltagerne er,ellerbørsåledesværeklaroveratalthvaddesigerertilgængeligt,ogderfor tænkerjeg,atdereskommunikationoverordnet,måværepåegetansvar.dette betyderatjegikkevælgeratlavemitprojektfortroligt,daminempiriiforvejen ertilgængeligforalle.derimodikkeværesagt,atjegsomanalytikerskal fralæggeansvaret.jegvilforholdemigsåærligtogrespektfuldtsomjegkan,bla. vedatfremstilledeltagerneskommunikationidenrettekontekst. 4 forkortelsefor laughingoutloud. 14

19 MedudgangspunktiforelæsningvedCamillaDindlerAAUCph,d.2.marts2012, beskriverjegherunderbegrebernereliabilitetogvaliditet. Reliabilitethandleromhvorpålideligtmineanalysefunder.Imitprojektkanalle ogenhverfåadgangtilminempiripånettet,dvs.gåtildendirektekilde.en mådeatværepålideligimitprojektervedatfremviseminerefleksioner omkringmininformationsindsamling.detgørjegvedatmarkeretydeligthvor jegharminereferencerfra,ogvedathaveenlitteraturlisteoveraltdet materialejegharanvendt. Validitethandleromhvorgyldigeminefunder.Yderligereerdetmine analysefundogminredegørelsefordem,derbestemmervaliditetsgradenafmit projekt.detdrejersigomhvorvidtmineanalysemetoderundersøgerdet,dehar tilformålatundersøge.ogigennemheleprojektetforsøgerjegatvise,nårjeg harenfortolkningellerforforståelse.detteeretforsøgpåatgøremitprojekt gennemskueligtforlæser. 15

20 Teori 16

21 Teori I følgende afsnit redegør jeg for positioneringsbegrebet, herunder narrativer og kollektiv identitet, som alle danner baggrund for min analyse. Herefter redegør jeg kort for conversation analysis (CA), og pragmatisk sprogbrugsanalyse (PS), som begge er mine værktøjer til at belyse deltagernes positionering. Positionering som interaktion ProjektettagerudgangspunktiDavies,B.&Harré,R.ogLukVanLangenhove s arbejdevedr.positioneringsbegrebet.alletreforfattererefererertilhollway s tidligearbejde,ogdefinitionafpositionogpositioneringfra Hollway introducerersåledesbegreberne positioningoneself og takinguppositions. IforlængelseafHollwaysintroducerendebegreber,formulererDavies&Harréi deresartikel, Positioning:TheDiscursiveProductionofSelves (Journalforthe TheoryofSocialBehaviour,20(1)1990),begrebet positioningoneself somden refleksivepositionering,og takinguppositions somdeninteraktive positionering. Interaktivpositioneringomhandlerhvordanenperson positionererenandenperson,ogdenrefleksive,hvordanenpersonpositionerer sigselv.iartiklentagerdaviesogharré(journalforthetheoryofsocialbehaviour, 20(1)1990),etnytsynpåroller.Medpositioneringsbegrebetbliverselve processen,oginteraktionenudgangspunktetforatbeskrivedeenkelteaktører ogikkeomvendt.deanvenderderforensocialkonstruktionistisktilgang.deres definitionpåpositioneringlyder; Positioning,aswewilluseitisthediscoursiveprocesswherebyselvesarelocated inconversationsasobservablyandsubjectivelycoherentparticipantsinjointly producedstorylines. (JournalfortheTheoryofSocialBehaviour,s.4,20(1)1990) & Howeveritwouldbeamistaketoassumethat,ineithercase,positioningis necessarilyintentional.. (JournalfortheTheoryofSocialBehaviour,s.4,20(1)1990) 5 Hollway,W.(1984):introduceredesomdenførstebegrebetpositioneringisinbog Gender differenceandtheproductionofsubjectivity.bogenhandledeomkønogderesindbyrdes positionering.(link: 17

22 Ienkommunikationssituation,sompåetdebatforum,bliverdeltagernes positioneringendiskursivproces,somofteforegårubevidst.medafsæti ovenståendebegreber,erpositionernogetvikanforhandleostil,hvilket kommertilatståikontrasttilbegrebet rolle.idebattenfoventerjeg,atkunne seforhandlingviamodpositioneringerdeltagerneimellem.modpositioneringer erenmådeatforhandlesigfremtilenandenposition,elleratnægteden positionmanblivertildeltafensamtalepartner. VanLangenhove(2010)skriver,atpositionerkanogvilskifte,ogatvimennesker anvenderdemtilatoverkommedekommunikationssituationervimåttebefinde osi.positioneringereraltsåflydendeimodsætningtilroller; Fluidpositionings,notfixedroles,areusedbypeopletocopewiththesituation theyusuallyfindthemselvesin. (VanLangenhove,2010) Positioneringstrekanten HarréogMoghaddam(2003)anvenderentrekanttilatillustrerehvad positioneringbeståraf.ideresbog Theselfandothers positioningindividuals andgroupsinpersonal,political,andculturalcontexts (Harré&Moghaddam, 2003)afhængerpositioneringafnedenstående3begreber; 1. position :aclusterofrightsanddutiestoperformcertainactionswitha certainsignificanceasacts,butwhichalsomayincludeprohibitionsor denialsofaccesstosomeofthelocalrepetoireofmeaningfulacts. 2. speechandotheracts:everysociallysignificantaction,intendedmovement, orspeechmustbeinterpretedasanact,asociallymeaningfuland significantperformance. 3. Storyline:wehaveemphasizedtheenormousimportanceofthedynamcis ofthesocialepisodes,howtheyunfoldasthisorthatpersoncontributesto thepattern.episodesdonotunfoldinanyrandomway. (Harré&Moghaddam,2003) 18

23 sesitoppen,2punktettilhøjreog3punktettilvenstre; (VanLangenhove,2010) Somtrekantenviser,såafhængeralletrebegreber;position,narrativog talehandlingafhinanden.trekantenanvendestilatanalyseresamtalerforat afdækkederesepisodiskestrukturer(vanlangenhove,2010). HarréogDaviesinddragerbegrebet talehandling,frasproghandlingsteorien nårdetalerompositionering.dereshovedpointeer,atenhvertalehandlinghar adskilligefortolkningsmuligheder.iforholdtildenhermeneutisketilgangvildet bl.a.betydeatentalehandlingsfortolkningogsåafhængerafde briller manhar på. Kollektiv identitet & narrativer Ibogen Identitet udfordringeriforbrugersamfundet definerersvendbrinkmann (2009)positionering,somværendeidentitetipraksis.Imitprojektønskerjeg,at senærmerepå,omjegkanfindesporafenkollektividentitetpådebattråden. Vedatinddragepositioneringstrekantenstrebegrebersombeskrevetovenfor, forventerjegatkunnesigenogetomdetradikalevenstresidentitet,på daværendetidspunktdebattenfandtsted,samtatsehvordandenneidentitet spillerindpådenudvalgtetråd.foratfindefremtilenkollektiveidentitetviljeg herunderseefterpolitiskenarrativer.denamerikanskepsykologiprofessorog medudviklerafsocialkonstruktionistiskteori,kennethgergendefinerer narrativervedatsige,atvirkelighedersomhistorier(gergen,2009).nårjegser 19

24 dissenarrativertilbådeatpositioneresigselvoghinandeninterntpåselve debattråden,menogsåeksternt,ifht.verden udenfor debatforummet.vedatse påhvilkenarrativerderevt.gårigenidebatten,forventerjegatkunnesporeen kollektividentitetsamtfåenidéom,hvaddeltagernekonstruerersom virkelighed.iforholdtilmitprojekt,synesjegdeterinteressantatseefteren kollektividentitetpådebattråden,meddetinmenteatdeltagernekanindtage mangepositioneriforholdtildennekollektiveidentitet.f.eks.kandermåske opstågrupperingerindenfordebatten,evt.iformaf os medlemmer,mod jer ikke medlemmeridebatten,eller os mod andrepartier udenfordebatten. Konversationsanalyse Konversationsanalyse(CA)erenmådeatforstå,hvaddetervigør,nårvitaler sammen.cabliverentilgangtilatforståsocialogkommunikativadfærd.caer engroundedtheory 6,dermedudgangspunktisamtalensmikroniveau,siger nogetomnormer. SomIanHutchbyogRobinWoofitt(2003)skriver,såermålet forcaatafdækkesamtalensstruktur; TheaimofCAisthustorevealthetacit,organizedreasoningprocedureswhich informtheproductionofnaturallyoccuringtalk. (Hutchby&Woofitt,2003) Dajegønsker,atundersøgehvordandeltagernepåetdebatforumpositionerer sig,erdetrelevantatinddragesamtaleanalysen,fordijeghermedkananalysere selveinteraktionensmønstre.udgangspunktetforcaer,atstrukturikkebørses somenobjektiveksternkildeafhængigafindividetmen; CAtakestheviewthat structure shouldnotbeviewedasanobjective,external sourceofconstraintontheindividual.rather structure isafeatureofsituated 6 GroundedTheory: Ensamfundsvidenskabeligtilgang,hvorudgangspunktetforforskerenerat væresååben,somdetermuligt,overforsinedata,ogdervedtilladeprocesserog adfærdsmønstreatfremkommefradata.groundedtheoryersåledesenovervejendeinduktiv metodologi.( 20

25 designtheiractions. (Hutchby&Woofitt,2003) CAerenblandingaffaggrupper,ogbefindersigvidenskabsteoretiskimellem socialpsykologioglingvistik,dvs.cakanafdækkebådekommunikativogsocial adfærd.ifølgesociologenharveysacks 7,grundlæggerenafCA,erformålet,at findereglerne,ellerkategoriersomerrelevantefordeltagerneselvien interaktionsproces.detdrejersigomatpåvise,atdeltagerneaktivtbrugeretsæt afmetodertilatkoordineredereshandlinger,ogforatbliveforstået.denne tankegangerhentetfraetnometodologiensombeskrevetafgarfinkel 8 er folks egenmetode (Svennevig,Sandvik&Vagle,1996).Samtalererikketilfældigt konstruerede,menafhængigafkontekstogsamtidigogsåkontekstskabende.jeg anvendercatilatstruktureresamtalensomdenforløberidebatten,ogtilat bevidstgøredeinterpersonellekommunikationsprocesser.medudgangspunkti GormLarsensslides,(forelæsningogslidesafGormLarsend.7.Februar2012,AAU Ballerup)vedr.CAmetode,erderoverordnet4typerafanalyseafinteraktion; 1. Turtagning 2. Sekvens 3. Reparation 4. Design/organiseringafturskift Ad1)Turtagningenhovedprincip: Kunéntaleradgangen:Taleturefølgerpåhinandenmedmindstmuligthulog overlap.imitprojektvilderikkeopståsåkaldteoverlapiformaflyd,afbrydelser etc.dasamtalesituationenerasynkronmedieret,ogderfornedfældetpåskrift. Entaleturbliverhervedsynonymtmeddeltagernesindlæg.Turtagningkan forløbevedentenatværeselvvalgt,næste valgtafenandentaler,ogenperson kanligeledesanvendesintaleturtilatnæste vælgeenandentaler. 7 HarveySacks,( )varenamerikansksociolog,influeretafetnometodologien,og ophavsmandtilconversationanalysisca.( 8 Harold Garfinkel( )varenamerikanskprofessorsombeskrevetnometodologisomen undersøgelsestilgangtilsociologien.( 21

26 taleture/ytringerafforskelligepersoner.taletureneiensekvensoptræderi tilknytningtilhinandenogerindbyrdesrelevante.jegharvalgtatinddelemin empirii3episoder/sekvenser,hvoriderermindsttodeltagere,ogetfælles narrativellersamtaleemne. Ad3)Enreparationersomordetangiveratretteop/reparerepåetbrud.Det kankommetiludtrykvedattalerafbryder/rettersigselv,ellervedatmodtager spørgeruddybendeindtiltalersytring.reparationmedvirkeratsamtalenbliver flydende. Ad4)Designaftaleture;replikkererbyggetopsådepassertilmodtager.Dvs.at talerkonstruereretmodtagerdesign,ogrefererertilbådepersonerogsteder. Tilbagekanalisering & minimalrespons TilbagekanaliseringeretbegrebunderCAderhandleromatrecitereeller gengivedétenssamtalepartnerharytret,såledesatmanforsøgeratskabe konsensusomenkorrektforståelse.dettekanogsåværeenmådehvorman indbyrdesviser,atmanaktivtlyttertildenandenstale.minimalresponsdækker overalledesmåordvianvender,somfårenbestemtfunktionisproget.f.eks. kanminimalresponsanvendessomprælukkerpåensamtale,dvs.manviserat nuviljegskifteemneellerlukkesamtalen,ordsom tjaah, godtså eller javel. Detkanogsåhavekarakterafatværebekræftere ok mm,ellerbesvareresom ja jo eller nej. CA i relation til projektet. JeganvenderoverordnetCAtilatorganiserekommunikationssituationenforat dannemigetoverblik,ogforatanskueliggøremineobservationerforlæser.ved atsepådenmådehandlingerneudføres,forventerjegatkunnesigenogetom mønstreimellemdeltagernepådebatten,ogherveddefinerehvordande positioneres.dererdogmodificeringerindenfordenmådejegstruktererer samtalenpå,dacaprimærtanvendespåansigttilansigtkommunikation,hvor minsamtalesituationerasynkronogmedieretviaetdebatforum.f.eks.inddeler jegdeltagernestaletureifht.deresindlæg,hvormanienansigt til ansigt 22

27 mængdeytringer,hvergangendeltagerharentaleturimitprojekt.medminca analyseviljegseeftertaletursmønstre,foratsehvordandeltagerneforholder sigtilhinanden.bliverderf.eks.svaretnårendeltagerstilleretspørgsmål direktetilhinanden,ogerdersamhandlingomkringtaleturene. Pragmatisk Sprogbrugsanalyse Inedenståendeafsnitbeskriverjeghvilkeelementerjegvilanvendetil analyseafsnittetoghvordandeerrelaterettilmitprojekt. Pragmatisksprogbrugsanalysefokusererpåsprogogkontekst.Ordet pragma betyderpågræskhandling,dvs.psfokusererpåtalesomhandling.pstager afsætij.l.austinoghanselevjohnr.searle steorieromsproghandling. Underforståelser Dererforskelligetyperafunderforståelser,betegnetpræsuppositioner, implikationer(konventionel,partikulariseret,generaliseret),og implikaturer/forudsætninger. MedudgangspunktiTogebysværkPraxt(1992)definerespræsuppositioner;...somdenimplicitte(ogannullérbare)informationsomforudsættesafsætningens bruguafhængigtafkontekstogsituation imodsætningtil underforståelse som erdenimplicitteogannullérbareinformationsommeddelesafytringenmeddens speciellekontekstogsituation. (Togeby1992) Detbetyder,atvedbrugafpræsuppositionergørafsenderdetsværerefor modtageratnægtedetimplicitte.præsuppositionererdeinformationerder forudsætteshvergangensætningytres,ligegyldigtihvilkenkontekstog situation.implikaturerellerforudsætninger,erdeinformationermankanslutte sigtilnårsætningenytres.implicitteinformationersomikkeforudsættesmen meddelesfordideimpliceresaffokus,kaldesimplikationer. 23

28 Modalpartikler Modalpartiklerbliverindimellemogsåkaldt idiotmarkører (forelæsningv.m. Kristiansend april2012aauballerup).modalpartiklereradverbiersom henvisertilkommunikationssituationen(andersen,1982),ordsom da, nu, ellers, altså og også.nårjegvælgeratseefterbrugafmodalpartiklererdeti forlængelsemedovenståendeafsnitomunderforståelser.dvs.jegserefter modalpartikleriikke modalbrug, (1a)Detvedjeg da ikke. (1b) Da vedjegdetikke.(andersen,1982) Eksempletciteretovenover,viserforskellenpåmodalpartiklersbrugnårdet gælderdenmodaleanvendelse(1a)ogdenikke modaleanvendelse(1b).i(1a) får da enhenvisendefunktiontilenforudgåendeytring,underforstået hvori alverdenskullejegvidedetfra?.vedensådanbrugfårafsendermarkeretat denmodtagerafytringener idiot,hvorimodeksemplet(1b)blotviseratderer enforudsætningforatmodtagerikkeveddet.ieksemplet(1a)viser sproghandlingen,atdeltagerneikommunikationssituationenikkeerligeværdige ellerenige. Deiksis Togeby(1992)beskriverdeiktiskestørrelsersom;...ordellerfraserhvisbetydningskiftereftertalesituationen,degårogsåunder navnetskiftere,deteraltsåordsomjeg,mig,du,vi,i,her,nuomlidt. (Togeby1992) Deiksiskanogsåinddelesefterperson,tidogsted.Persondeiksisangår identitetenafkommunikationensdeltagere,dentalende,deellerdentiltalteog evt.tilskuere.tidsdeiksissigernogetomtidshorisonten,deropereresmed afsendertidspunktogmodtagertidspunkt.stedsdeiksissigernogetomhvor afsenderbefindersigogplacerersåledespersoner,tingellerfænomenerpå givnesteder.(forelæsningvedgormlarsen,14.februar2012,aauballerup). 24

29 Optoning og nedtoning Iensamtalesituationkandeltagernehhv.optoneognedtonederes sproghandlinger.dvs.vedenoptoning skruer manopforstyrkenafenseget udsagn,f.eks. jegskalvirkeligbaremedtilfesten. Ogomvendtkanmanskrue nedforstyrkenvedatsige jegtrormåskegernejegvilmedtilfesten. Deto sætningergiverenkommunikationssituationforskelligefortolkningsmuligheder. Vedførsteeksempelfårmandetindtrykatpersonenharetstærktønskeomat kommemedtilfesten,ogatdetervigtigt.idetandeteksempel,kunnedetvære enpersondererusikkerpåompågældendemådeltageifesten,. PS i relation til projektet MedPSkanmananalyseresamtalensindhold,ogherigennembelyse samtalemønstre.jegvilforsøgeatsetaleturenesomtalehandlinger,fordijeg forventerdetkanfortællenogetomhvordandeltagernepositioneres.fraps vælgerjeg,atfokuserepåunderforståelser/modalpartikler,brugaf deiksisformer,optoningognedtoningidetkommendeanalyseafsnit.jegfinder detinteressantatseefterunderforståelseridebattråden,fordijegforventerde vilhaveenstorbetydningforpositioneringen.derudoverforegårdenudvalgte debattrådietpolitiskregi,hvilketfårmigtilattænke,atdermåværemange henvisningertiltidligeredebtatter,ogpolitiskenarrativer.carstenelbro(1985) kalderdetat læsemellemlinjerne nårmansombeskuereropmærksompå underforståelserogmodalpartiklerientekst,ellersamtale.jegsynesdeter spændendeatsenærmerepådeimplicitteantagelser,fordijegforventer,at kunnebelysepositioneringenherigennem.vedanalyseafdeiksisformer,ønsker jegatfremhævehvordandeltagerneskiftevispositionerersigselv,oghinanden viapronominer.yderligereerdetvigtigtifht.positionering,atsepåhvordan deltagerneanvenderstedsdeiksis,ogsåsetilysetaf,atdedebattererpået webforumogderforhar tovirkeligheder ellerpositioneratdebattereudfra f.eks. osherinde (deltagernepådebatten),og demderude,(f.eks.henvisninger tilfolketingetsandremedlemmer). 25

30 Analyse 26

31 Analyse Læsevejledning Jegharudvalgt3episoderfradebatten ErDeRadikaleomsiderpåvejvækfraRød Stue (bilag1).deerudvalgtmedbaggrundiminproblemformulering,ogfordide hverisærviserensamtalesituationomkringetbestemtpolitisknarrativ.medde3 episoderdækkerminanalysenæstenheledebattrådenpånær7indlæg. Henvisningertilbestemtetaleture,viserjegvedatskrivetaletureniparentesi selveteksten.veddirektehenvisningtiltaleture,viljegoplistedemsomfodnote ellerdirekteiteksten.minempirierstruktureretsåledes,atdeltagerneforkortes medderesinitialerefterfulgtafnummeretpåderestaletur.dvs.karsten KristoffersensførsteindlægskrivesKK:1,o.s.v.iløbendekronologiskrækkefølge igennemheledebattråden.etindlægbliverherdetsammesomentaletur,ogkan beståafflereytringer. Fremgangsmåden for de kommende 3 episoder: 1. Kortredegørelseforkommunikationssituationenifht.deltagere,og hvilketnarrativderindgår. 2.CAanalyse herunderfokuspådenrefleksiveoginteraktivepositioneringvia taleture 3.PSanalyse,herunderfokuspåpersondeiksis,underforståelserog modalpartikler.denillokutionærekraftogpositionering. 4.delkonklusion.Heropsamlerjeghvilkemønstre,ognormerjegseriepisoden, foratkunnesigenogetomdeltagernespositioneringsforhold,ogdenkollektive identitet. Efteranalysenafalle3episoderlaverjegenfællesopsamlingpå delkonklusionerneiensyntese. 27

32 Episode 1 Følgendeafsnitbegyndermedetkortopridsafkontekstenfordebatten,med udgangspunktiophavsmandenførsteindlæg(kk:1).episode1forløberfrataletur ZMW:1 MN:8.Hvertafsnitafsluttesmedendelkonklusionsomrelaterestil problemformuleringen.overordneterderidenneepisode1medlemzmw,og2 ikke medlemmer,kkogmn. Kommunikationssituation Udgangspunktetforepisode1,erdetførsteindlægidebatten.DeterKK(KK:1) derlæggeroptildebatmedoverskriften; ErDetRadikaleVenstreomsiderved atmeldesigudafrødstue?.herunderlinkerkktilenartikelipolitiken,medde RadikalesformandMargretheVestager,somharoverskriften Radikalegårikrig modsogsf.essensen/detpolitiskenarratividenneartikeler,atderadikale gørhellethorningtilstatsminister,ogatdetvilbetydeatdefårindflydelsepå denpolitikderskalføres.herundervilderadikaleikkelæggestemmertilsog SF spointsystem.deltagerneiepisodendiskutereroverordnetartiklen,og narrativetbliverforståelsen(udlæggelsen)afdenneartikel,samthvorde Radikaleerplaceret,ellerpositionerersigpådenpolitiskescene.Deter tydeligt,atdeltagerneerpositioneretforskelligtalleredeideresprofiler.zmwer højtståendemedlemafderadikale(regionsformandforsdu) 9 ogindtagerden position,atderadikaleikkeermedinogenstue,hvormnerikke medlem,og indtagersammepositionsomkk(kkskriverisinprofilathanerborgelig vælger),atderadikaleerirødstue,men glædeligt erpåvejvæk.dereraltså endefinitionskampimellemdeltagernevedr.hvilkenstuepartieter/børvære medi. 9 DetståranførtunderZMWprofilbilledevedhvertindlæg,jvf.bilag1 28

33 Konversationsanalyse Nedenståendeskemaanvenderjegtil,atundersøgefordelingenaftaleturebl.a.for atsehvemdertalermest,oghvordandeninteraktivepositioneringudspillersig igennemtaleturene.idenneepisodebliverdetoverordnetzmwogmnderharen definitionkamp. 10 Taleture:18 P.selv valg Næste valgtilp P.næste vælger X ZMW: MN: KK: Iskemaetfremgårdet,atZMWogMNbeggenæste vælger7gange,ogbliver næste valgt7gange.interessanterdetogsåatkk,somerdendeltagerder begyndtedebatten,ikkeselvvælgertaleturpånogettidspunkt.kkharkun2 taletureudafde18,selvomhanblivernæste valgtialt3gangeafzmwogmn. IsekvensenerdetZMWdernæste vælgerkk(zmw:1),menkknæste vælgeri sinførstetaleturisekvensen,mn(kk:2).jegserdettesomværendeenmåde hvorpåkkpositionerersigoverforzmw,vedikkeatsvarezmwmeddet samme,menderimod hægte sigpåmnstaletur(kk:2 11 ). HerigennemserjegatKKdannerenformforalliance 12 medmn,iogmedhan erklærersigenigmedmn,oguenigmedzmw. ZMWogMNhenvendersig,iderestaleturedirektetilhinanden,vedatskrive sigligeledesfleregangetilkk(zmw:1,zmw:6,zmw:9),hvorimodkkkun henvendersigtilzmw1gang.deneneganghanhenvendersigdirektetilzmw 10 Meddefinitionskampforstårjeg,attopersonerkæmperomatfårettentilatdefinere virkeligheden 11 vejudafrødstue. 12 Alliancedefinition; Enallianceertoellerflereparterderstårsammen. ( 29

34 eksempelsomkk sforsøgpåatmodpositioneresigzmw,ogudråbstegnetbliver enunderstregningafdette. IdenneepisodeerdetZMWogMN,derharennogenlundeligeligfordelingaf taletureogmængde.deerpositioneretligeværdigt,oganvenderderestaleture tilatnæste vælgedendevilhaveitale.deltagerenkk,somharstartetdenne debat,hartilsammenligningtotaleturehvorihananvendersinenæstevalgtilat ytresinholdning,omdeltagerne,direktetilzmw(kk:3)ogmn(kk:2).det virkertilatzmwogmnharendefinitionskamp,hvorkkdanneralliancemed MN.KKforsvinderdoghalvvejsidebattenhvordersporeskonfliktimellem ZMWogMN,dettekanevt.sessomflugt,ellerogsåerKKikketilstede,da debattenjoforegåronlineindenfornormalarbejdstid. Tilbagekanalisering & minimalrespons SomdenenesteanvenderZMWtilbagekanalisering.DetgørhanefteratMNto gangedragerzmwtilansvarfortidligereudtalelserafmargrethevestagerog MortenØstergaard,vedr.DeRadikaleslinjei.fht.etpolitiskpointsystem.ZMW 14 recitererherefterdirektemn sspørgsmål(mn:4)ogsvarerkortogpræcist. DetteserjegsomenmådehvorpåZMW,overforMNgodtagerdet tvivlsspørgsmålmnharvedr.deradikalespolitiskelinje.vedatciteremn,kan ZMWforsøgeatstyreihvilkenkonteksthanssvarskalsættesindi.Jegserdet somenmådehvorpåzmwforsøger,ikkeatblivemisforstået. Overraskendeerdet,atdererminimalresponsellerenformfor skriftligt parasprog 15,selvomkommunikationssituationenforegårviaskrift.MN anvenderfleregange(mn:2ogmn:3)minimalresponsindledningsvistisine taleturesom Tjaajobum bum 16.Detgivermigdetindtryk,atudoverat være tilstede ienvirkeligsamtale,såerdetenmodpositioneringtilzmw sholdninger framn sside Ellermenerduatpointsystemetstadigertilforhandlingsomendelaf regeringsgrundlaget parasprog 16 MN:2 Tjaa jo bum-bum... og MN:3 Zeb:Potato potato. 30

35 prælukker,dvs.udsagneneinitiererenafslutningafetemne.jegfårdetindtryk atzmwkæmpermodkkogmn spositionerforatbevarederadikalesimage somværendeetpartimedenfaststrategi,udennogetmedlemskabafhverken rødellerblåstue.kkogmneriopposition,mensamtidigytrerkkiførste indlægathan(kk:1)eretskridtnærmerepåatgenindmeldesigipartiet,og herigennempositionerersigsomethypotetiskmedlem. Pragmatisk Sprogbrugsanalyse I kommende 3 afsnit, vil jeg fremhæve nogle af de eksempler på deltagernes anvendelse af præsuppositioner, ordvalg og deiksisformer, som de forekommer i debatten. For at gøre det mere overskueligt har jeg valgt at inddele analysen efter deltagere. Der vil uundgåeligt være overlap imellem begreberne, da f.eks. optoner/nedtoner samt brug af modalpartikler, også kan fungere som underforståelser. Jeg vil under hver deltager inddrage eksempler fra deres taleture, og markere de ord med fed som underbygger mine pointer under de enkelte afsnit. ZMW Jegharudvalgttrebestemtetaleture.DetdrejersigomtaleturZMW:1,ZMW:2 ogzmw:7demharjegudvalgt,fordiindholdetaftalehandlingertilsammen, giveretgodtindblikidennedeltagerspositionering,overfordetoandre deltagereiepisode1. Nedtoning & optoning Vihartidligerehaftetutalafudgaverafdennedebat,ogjegdeltagerkun... (ZMW:1) HeranvenderZMWførstenoptoningiformafordet utal ogderefteren nedtoning kun.meddet,fårjegsomlæserafdebattendetindtryk,atdenne debaterendeharhaftoppefør.dvs.derkanliggeenunderforståelseaf,atzmw virkertilatværetrætafdebatemnet,dahanpositionersigvedatsige,athan kun deltagermeddetforbeholdatdervirkertilatværeennyvinkel. 31

36 Deiksisformer Vihartidligerehaftetutalafudgaverafdennedebat,ogjegdeltagerkunidenne trådfordidersynesatværenogetnytundersolen,somjegharefterspurgtnårdu bragteemnetpåbanen.(zmw:1) Deterlidtusikkerthvemderhenvisestilmed vi.detkanværeselvepartietde Radikale,ellerogsåerdetZMWogKKinterntfordihantiltalerKK du senerei taleturen.menhaninkludererialfaldandreendsigselv,fradenpositionhan indtager.vedatzmwanvenderpronominet jeg fleregangefårjegdetindtryk, atdetteemneernogethanpersonligtønskeratdebattere,trodsdetharværet oppeet utal afgange. Fordetførsteviljeggerneunderstregeatderintetnyteristrategieneller politikkenogatvialdrigharværetmedlemafnogen stue vistårmeden selvstændigpolitikoggårkunmediregeringhvisvikanståindeforgrundlaget. (ZMW:1) NårjegkommerlængerehenitaleturenbliverdetmeretydeligtatZMW inddragersigselvogpartiet.vedatbegyndemed jeg,forsåatgåovertil vi, forståjegathanerenstordelafpartiet,oghanbegynderatformuleresigsom enpolitikermedordene vistårmedenselvstændigpolitik.zmw modpositionerernusigselv,ogpartietdetradikaleifht.kksomikke S SFderharmeldtudatpointsystemeterultimativt menladosnuseomde menerdeteftervalget. (ZMW:7) ZMWanvenderherforandengangidebatten,deiksisformen ladosnuse henvendttilmn.detteserjegsometforsøgpå,atinddragemnsomværendeen delafzmwogpartietspositionering, os (DetRadikaleVenstre,MN,ogZMW)mod dem (S SF). Lados opfatterjegsomzmw sforsøgpåatværejovial. 32

37 Menjegglædermigdaoveratduendeligsynesatværestillettilfreds,ogser derforfremtilatdugenindmelderdig. (ZMW:1sidstetolinier). DettebliverZMW safslutningpåsinmodpositioneringtilkk.vedatskrive men og da fårkommunikationssituationenenironiskkarakter. Men ståri modsætningtildenpolitikzmwnetopharoplistetoverforkk,someruenig,og vedatanvende da,kombineretmed serderforfremtilatdugenindmelder dig fårytringenenkarakteraf,atzmwbevidstmisforstårkk spointe.zmw troedeatetkravvarnårmankrævedenoget... (ZMW:2) HerstillerZMW,MNetretoriskspørgsmål,somhanselvsvarerpåmeden ironiskdistance.detserjegvedathananvenderordet sært og jegtroede, underforstået,hvordankanman(mn)misforståordet ultimativtkrav nårdeter såresimpelt?detbliverimineøjneenslagsidiotmarkør,samtetforsøgpåat irettesættemn. MN JegharudvalgttaleturMN:1ogMN:2ogMN:6,somviserhvordanMNtagertil genmæleoverforzmw(zmw:1)ogherigennemmodpositionerersig. Nedtoning & optoning Mendeternuengangsandhedensomdenserudidenbredebefolkningog blandtpolitiskejournalister. (MN:2) & DeRadikalevarjoogsåmediRødStuei90 ernemedstorsuccesfor Danmark. (MN:2) MNanvenderenoptonervedatbrugeordet sandheden og storsucces.dette gør,atjegikkeeritvivlomatmnerpositioneretmodsatzmw,ogathanikke acceptererdennespositionering.dereriførsteuddragyderligereden underforståelse,atzmw modsatmnogden bredebefolkning ikkehar 33

38 somenformforrygdækningforhansholdning.detkommertilatvirkesomen idiotmarkørframn sside. Deiksis Nårmanikkefritkanpegepåbeggesiderafsalenermanbundettildenene blok.jegvedgodtatradikalemedlemmerkviersigvedatbliveomtaltsomrød stue,rødbloketc.mendeternuengangsandhedensomdenserudidenbrede befolkningogblandtpolitiskejournalister. (MN:2) VedatMNanvender man sompronominbliverovenståendeenformfor generaliseringafhvordandenpolitiskevirkelighedserud.dvs.underforståetså eksistererderenforståelseaf,atetpolitiskpartimåværemedien blok eller stue.nårmnanvender jeg overfor, Radikalemedlemmer,bliverdettydeligt athanikkeerermedide Radikalemedlemmer,menerpositioneretudenfor. Detforstærkesisidstedelaftaleturenhvorhansiger, det ersandhedensom den serudi denbredebefolkning,indirektepositionerermnsig,somjegser detblandtdenbredebefolkning,dvs.hanerpositioneret udenfor salen (folketingssalen)hvor sandheden befindersig. DeRadikalevarjoogsåmediRødStuei90 ernemedstorsuccesfor Danmark. (MN:2) DeterinteressantatMN,dervelvidende,atZMWerregionsformandforDet RadikaleVenstre(aktivpolitiker),konsekventomtalerpartietsom deradikale udenatinkluderezmwmedf.eks.endirektetaleform du eller I.Detserjeg somenmådeatpositionerepartietsomdetvarengang,overforzmwsom repræsentererdetnuværendeparti. Zeb:Nuerdetikkedinholdningvidiskuterer,menFolketingsgruppens ledelse. (MN:6) HeranvenderMN nu tilatgørezmwklaroveratemneogholdningder diskuteresskalværefolketingsgruppensledelse,ogikkezmw.detserjegsom enmådeatfortællezmwathansholdningikkeerdengældende,ogathanskal 34

39 tidligereforsøgteatinkluderemnmedsinetidligereformuleringer ladosnu se. Præsuppositioner og modalpartikler Zeb:DeterdanytatdeRadikaleigenstillerultimativekrav. (MN:1) Vedatanvendemodalpartiklen da og igen idenneytring,fårmneftermin opfattelsepositioneretzmwsomværendeuvidendeomkursenihansparti. Nårmanikkefritkanpegepåbeggesiderafsalenermanbundettildeneneblok. (MN:2) HeranvenderMNenunderforståetlogik,atetpolitiskpartiernødttilatvælge sidepolitisk,daetpartiikkekanståalene. DeRadikalevarjoogsåmediRødStuei90 ernemedstorsuccesfor Danmark. (MN:2) Vedatanvende joogså fårmnvistatdetunderforstået,ikkebehøveratværeet problemattilhøreen stue idetteeksempelrødstue,ogatzmwmåskehar glemthvordandetforholdtsigmedderadikaleengang.underforstået,tilbagei 90 ernevarpartietvirkelignoget. KK JegvælgeratsenærmerepåtaleturKK:2ogKK:3,fordijegherkansehvordan hanpositionerersigdirekteifht.mnogzmw. måskeerpåvejudafrødstue. (KK:2) Vedatanvendecomputersymbolet mådedeltagerepådebatforahenvendersigtilhinanden.idettetilfældefårdet denbetydning,atkkforsøgeratdanneenalliancemedmn,ogignorererzmw 35

40 anerkendezmwindlæg.detbliverogsåtydeligtatkkerpositioneretanderledes endzmwfordihananvenderbeskrivelsersom det og partiet.kker modsat ZMWikkemedlemafDeRadikale,ogindtagerenpositionsoménudefra,men mednedtonedeinteresseripartietspolitik.kkbefindersigpåsidelinjensomet muligtmedlemafpartietogfastholderdenpositionhanindtogisigførsteindlæg (KK:1). Præsuppositioner og indrømme. (KK:3) HerviserKKmedimperativformogudråbstegn comenuon! atzmw underforståetskaltagesigsammen.vedattilføje, detkanduligesågodt indrømme,positionererhanzmwsoméndererstandhaftig,ogikkevilgive nogleindrømmelser.detteforstærkerkk,højstsandsynligtubevidstvedatsige at Madsharnaturligvisret,ogoptonesitbudskab,pådenmådekommerZMWi undertal,ogkkindtagerenoverlegenhedsposition. Delkonklusion Vedgennemgangafepisode1bliverdettydeligt,atZMWkontraKKogMNer positioneretforskelligt,bådeifht.hinanden,menogsåtildetpolitiskenarrativ. Deterdetsammepolitiskenarrativdediskuterer,omhandlendehvorvidtDe Radikaleharindtagetennystrategi,oghvilkenstuedetilhørerellerbørtilhøre, mendemodpositionererhinanden,ogpartietviaderestalehandlingerovenfor. Overordnetfårjegdenfornemmelse,atdennekommunikationssituationfår merekarakterafendiskussionimellem,pådenenesideetmedlemafpartiet (ZMW),ogpådenandenside,toikke medlemmer(mnogkk),fremforen sagligdebat.ifht.enkollektividentitet,serjegatdealleanvendermange underforståelserforatserverederesbudskaber.underforståelserneserjegsom etmiddeltilatkæmpeomdefinitioner,ogvedatpegepåden,ellerdeandres forkerteopfattelseraftingenestilstandforsøgerdeherigennematfåret. 36

41 Episode 2 Følgendeafsnitbegyndermedetkortopridsafkontekstenforsekvensen.Episode2 forløberfrataleturevl:1 ON:1.Overordneterderidennesekvens5medlemmer og1ikke medlem. Kommunikationssituation Iepisode2ændrerdetpolitiskenarrativsigtil,athandleomstemmertilDe Radikale,oghvordanpartietfårmestmuligindflydelse.KKforsvinderfra debatten,zmwogmnfraepisode1erfortsatmed,ogtrenyedeltageredukker oppåtråden,tf,arogon.episode2afsluttesmedatdeltagerenon(on:1) stilleretåbentspørgsmåltildebat,derendermedikkeatblivebesvaretaf nogen.idenneepisodebliverdetoverordnettfogmnderharenreelsamtale. DediskutererhvorvidtdeternytatdeRadikaleigenstillerkrav. Konversationsanalyse Nedenståendeskemaanvenderjegtil,atundersøgefordelingenaftaleturebl.a.for atsehvemdertalermest,oghvordandeninteraktivepositioneringudspillersig igennemtaleturene.idenneepisodebliverdetoverordnettfogmnderharen samtale.enpudsigtingfordenneepisodeer,atdenbådebegynderogsluttermed ennydeltager,derforsøgeratblandesigidebatten(evl:1&on:1).beggederes indlæg/taleturekommertilatfremståsommonologer,daderespositioneringikke forhandlesellerinddragesidebatten. 37

42 Taleture:10 P.selv valg Næste valgtilp P.næste vælger X EVL: ZMW: TF: MN: AR: ON: Iepisodeskerderetpositioneringsskift,iogmedatennydeltagerEVL:1 blandersigidebattenfraepisode1.evl 17 forsøgeroverordnetatfådehidtige deltageretilatholdemundmedalderessnakom rødstue.iforholdtil oversigtenovertaleture,erdettydeligtatmnblivernæste valgtflestgange, selvommnkunselvnæste vælger2gange.idennesekvenserdenyedeltagerei debatten,ogsådemderselvharvalgttaletur.dendeltagerderikkenæstevælgernogleafdeandredeltagereeron.hanbliverherefterhellerikkeselv næste valgt.evl sforsøgpåatafsluttedefinitionskampen(evl:1)accepteres ikke,nårjegserpådeninteraktivepositioneringiepisoden.kunéndeltager respondererpåevlogdeterzmw 18 somviasintaleturindirekte glideraf på EVL spositionering,vedatlaveen intern jokepånarrativet morgensang og afsluttermedensmileyderblinker; ).Detserjegsomenmåde,hvorpåZMW ikkegodtageratdefinitionskampenerafblæst. Herefterskerderendnuetskift,dennegangidetnarrativeforløbdaTF 19 tilkendegiveratværeenigmedzmwfraepisode1.herefterserjegatmnogtf begynderatdebattereinternt,detsesiskemaetvedatdebeggeharflest taleture,dvs.3hver.arogonblivertostemmerderikkefårgenlyd,deres 17 EVL:1 Sparosforjeresordrigeindlægogkommentarer.Skrivbare: Dereringen morgensangirødstue. 18 drikkermorgenkaffen; ) 19 TF:1 JegerheltenigmedZeb.Derharheletidenværettaleomforhandlingerogat manikkegørdetpåfastlagtepositioner... 38

Positionering på

Positionering på Positionering på www.radikale.net En undersøgelse af den interpersonelle kommunikation på et politisk debatforum 2.semester Humanistisk Informatik Gruppe 2 Vejleder: Camilla Dindler Positionering på www.radikale.net

Læs mere

Forår,2014, Retning:!Humanistisk!informatik! Fuld!for! og!efternavn!for!alle!gruppens!medlemmer!samt!underskrift:!

Forår,2014, Retning:!Humanistisk!informatik! Fuld!for! og!efternavn!for!alle!gruppens!medlemmer!samt!underskrift:! !! Synopsisskema,/projektbeskrivelse,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Humanistisk,Informatik,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Forår,2014,! Vejleder:!Kenneth!Børgesen! Gruppenr.:!11! Semester:!2! Retning:!Humanistisk!informatik!

Læs mere

Second screen og forbrugeraktivering

Second screen og forbrugeraktivering Second screen og forbrugeraktivering Nye kommunikationsmuligheder med tv-reklamer og digitale medier Second screen and consumer engagement New communication activities with TV commercials and digital media

Læs mere

!Rekruttering!af!borgere!med!lav!!!!!!!mental!sundhed!under!helbredstjek!

!Rekruttering!af!borgere!med!lav!!!!!!!mental!sundhed!under!helbredstjek! Rekrutteringafborgeremedlav mentalsundhedunderhelbredstjek "Etcasestudieietsymbolskinteraktionistiskperspektiv Kandidatspeciale 4.Semester Gruppe1051 StineRoerBolmgren MetteTaarstedSoelberg Vejleder TineMechlenborgKristiansen

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

f. Eksamensbestemmelser ændres til følgende. Rettelserne er understreget.

f. Eksamensbestemmelser ændres til følgende. Rettelserne er understreget. Rettelsesblad til Studieordning for Tilvalgsuddannelsen i webkommunikation 2015 Gælder kun for studerende indskrevet pr. 1. september 2015 og kun for undervisning i foråret 2016 26. It-pædagogik udgår

Læs mere

- it s a trap! 5. semester, informationsvidenskab aauk, gruppe 1

- it s a trap! 5. semester, informationsvidenskab aauk, gruppe 1 PlayTesting irl. - it s a trap vejleder: anders drachen 5. semester, informationsvidenskab aauk, gruppe 1 Gametesting IRL. - it s a trap Aalborg Universitet København 19/12-2011 Tegn: 126957 Sider:61 Vejleder:

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab metode

ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab metode ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab Q metode Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse 2. semester 2014 Roskilde Universitet Af Simon Kragh Engholm,

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien((

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( ( ( ( ( Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( Vejleder:)Ebbe(Prag( ( Udarbejdet)af:) Gruppe(7,(Sam

Læs mere

Cecilia Anberg. Ellen Grønborg Christiansen. Katrine Hvidberg Møller. Mette Jacobi Jacobsen. Peder Kjær

Cecilia Anberg. Ellen Grønborg Christiansen. Katrine Hvidberg Møller. Mette Jacobi Jacobsen. Peder Kjær s m a l l t a l k iprof e s s i one l konte ks t Vej l eder : AnneSt øv r i ngni el sen Ceci l i aanber g El l engr ønbor gchr i si t ansen Kat r i nehv i dber gmøl l er Met t ejacobi Jacobsen PederKj

Læs mere

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Program Generelt om projektskrivning Struktur på opgaven Lidt om kapitlerne i opgaven Skrivetips GENERELT OM PROJEKTSKRIVNING Generelt om projektskrivning

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Metodekursus for kommunikation og medier

Metodekursus for kommunikation og medier 1 Krogstrup, Hanne Kathrine; Kristiansen, Søren: "Observationsmetoden og dens former" 1 Kilde: Deltagende observation. Introduktion til en samfundsvidenskabelig metode Hans Reitzel, 2004 ISBN: 8741227085

Læs mere

Minimalrespons i en fjerntolket samtale

Minimalrespons i en fjerntolket samtale Minimalrespons i en fjerntolket samtale Indholdsfortegnelse: 1. Indledning.s. 3 1.1 Begrundelse for valg af emne s. 5 1.2 Problemformulering..s. 5 1.3 Emneafgrænsning..s. 5 1.4 Begrebsafklaring s. 6 1.5

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Resume. Side 1 af 112

Resume. Side 1 af 112 Resume VoresprojekttagerudgangspunktiKøbenhavnsKommunesambitionomoverde kommendeår,atudvikleamagerbrogadetilenmereattraktivhandelsgade.deterplanen,at gadenskalhavemindregennemkørendetrafik,udviklefleregrønnepladserogmereplads

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18. Den videnskabelige artikel

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18. Den videnskabelige artikel + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18 Den videnskabelige artikel + Læringsmål Definere en videnskabelig artikel Redegøre for de vigtigste indholdselementer i en videnskabelig artikel Vurdere

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.!

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.! Big!data! Gruppe7,HusP10 FrederikThordalJørgensen SouphianIramdane ChristofferBolvigThomsen MartinBeckerNilsson NikolajSteffensen RasmusBjørkOlesen! Vejleder:!KennethHansen Studienr.:55889 Studienr.:56140

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Synopsis i Almen Studieforberedelse matematik. Hanne Hautop, lektor ved Favrskov Gymnasium formand for opgavekommissionen i AT

Synopsis i Almen Studieforberedelse matematik. Hanne Hautop, lektor ved Favrskov Gymnasium formand for opgavekommissionen i AT Synopsis i Almen Studieforberedelse matematik Hanne Hautop, lektor ved Favrskov Gymnasium formand for opgavekommissionen i AT Synopsis-eksamen Den tredelte prøve skriftligt oplæg fremlæggelse diskussion

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Rollernes magt Gruppe 6, Humanistisk informatik, 2 semester 2014

Indholdsfortegnelse. Rollernes magt Gruppe 6, Humanistisk informatik, 2 semester 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Case beskrivelse 8 Temarammeredegørelse 10 Omfanget af 2. Semester: 10 Semesterets organisering og forløb 10 Kurserne og deres relation til vores projekt 11 Metode 12 Hermeneutik

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

LifeCapacity. Hvordan brandes kvalitet?

LifeCapacity. Hvordan brandes kvalitet? LifeCapacity Hvordan brandes kvalitet? Titelblad Vejleder: Anne Hatting Anslag: 213.490 Sider: 88,95 ns Sara Brink Larsen Alberte Erlandsen Siri Johanne Hagen Maja Sofie Rasmussen Simon Nathanael Madsen

Læs mere

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Gruppe&nr.:&21&& & & & Hus&45.2& & & & & &&Hum1Bach& 6.&semester&& & & &&&Bachelorprojekt& & & & & F2015& & & Gine&Khatibzadeh&Buch&& & & & &

Læs mere

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289*

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289* Christoffer*Granhøj*Hansen* *48909** Lea*Poulsen* *46969** Fie*Frøling*Ipsen* *50212** Cristina*Nyangai*Siiger*E*49433* BA*Pædagogik*og*Uddannelsesstudier Roskilde*Universitet Vejleder:*Christine*Revsbech

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:*

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* Speciale,SocialvidenskabK2,Forår2013 Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* sammenhænge*mellem*offentlige*lederes*sociale*og* professionelle*position*og*subjektive*dispositioner* omkring*innovation*

Læs mere

Dansksprogede grønlænderes plads i et Grønland under grønlandisering og modernisering. Ulrik Pram Gad

Dansksprogede grønlænderes plads i et Grønland under grønlandisering og modernisering. Ulrik Pram Gad Dansksprogede grønlænderes plads i et Grønland under grønlandisering og modernisering En diskursanalyse af den grønlandske sprogdebat - læst som identitetspolitisk forhandling Ulrik Pram Gad Eskimologis

Læs mere

At the Moment I Belong to Australia

At the Moment I Belong to Australia At the Moment I Belong to Australia En antropologisk analyse af den religiøse- og etniske identitets betydning for tilhørsforholdet til Palæstina og Australien blandt palæstinensisk kristne immigranter

Læs mere

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET KREATIVITET OG VEJLEDNING OPLÆG V. LARS EMMERIK DAMGAARD KNUDSEN, LEK@UCSJ.DK PROGRAM 14.45-15.30: Præsentation af de mest centrale kvalitative metoder

Læs mere

RELATIONER I EN JOBSAMTALE Hos virksomheden Rare Wine

RELATIONER I EN JOBSAMTALE Hos virksomheden Rare Wine RELATIONER I EN JOBSAMTALE Hos virksomheden Rare Wine Humanistisk Informatik 2. semester Gruppe 48 Aalborg Universitet Vejleder: Antje Gimmler Sigrid Schøning Jensen Lonnie Ilum Christensen Sofie Rokkedal

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Titelblad Udarbejdet af: Vejleder: Aalborg Universitet Anslag:

Titelblad Udarbejdet af: Vejleder: Aalborg Universitet Anslag: Titelblad Udarbejdet af: Astrid Dam Schiøller, Rolf Mahon, Stine Nøhr Skiffard, Rune Bjerring Andersen & Nanna Linea Carlsen Vejleder: Klaus Petersen Aalborg Universitet 2. semester Humanistisk Informatik

Læs mere

F17: 1., 2. og 3. semester: Videregående sprog og sprogbrug / K1/K2: Sprog 2, Pragmatik og Grammatik

F17: 1., 2. og 3. semester: Videregående sprog og sprogbrug / K1/K2: Sprog 2, Pragmatik og Grammatik F17: 1., 2. og 3. semester: Videregående sprog og sprogbrug / K1/K2: Sprog 2, Pragmatik og Grammatik Om kurset fælles kursus for studerende optaget 1. februar 2015 og før samt 1. september 2015 og efter,

Læs mere

Amanda&Mücke&Nihøj& & Professionsbachelor& &Historie& Z110190& & 22.&april&2015&& & &

Amanda&Mücke&Nihøj& & Professionsbachelor& &Historie& Z110190& & 22.&april&2015&& & & AmandaMückeNihøj Professionsbachelor Historie Z110190 22.april2015 Indholdsfortegnelse- INDLEDNING:...2 PROBLEMFORMULERING:...3 MOTIVATIONFOROPGAVEN...3 AFGRÆNSNING...4 LÆSEVEJLEDNING...4 TEORI...6 LOKALHISTORIE...6

Læs mere

Eksempel 6C: Sofie 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER

Eksempel 6C: Sofie 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER Eksempel 6C: Sofie Eksemplet består af tre LEA-beskrivelser, der fokuserer på et barns udvikling af social, kommunikativ og sproglig kompetence alene og i samspil med andre. Sofie er nu blevet ca. 6 år

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Store skriftlige opgaver på HF

Store skriftlige opgaver på HF Store skriftlige opgaver på HF Større skriftlig opgave (SSO) mellem 1. december og 15. marts i 2.hf Eksamensprojekt indenfor de sidste 6 uger af undervisningen i 2. hf, typisk uge 17 ( prøveeksamen i 1.hf

Læs mere

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter Kandidatafhandling,InstitutforPsykologi,Københavnsuniversitet Traumer EnundersøgelseafsammenhængenmellemPTSDog kroniskesmerter Ethvertlevendevæsensøgerstraksfrafødslenlystenog befindersigvelvedden,somdetbedsteafalt,ogskyr

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE LOTTE RIENECKER PROBLEMFORMULERING på videregående uddannelser Her er hjælp til at problemformulere en opgave, et projekt eller speciale på en lang eller mellemlang videregående

Læs mere

Fremtiden visioner og forudsigelser

Fremtiden visioner og forudsigelser Fremtiden visioner og forudsigelser - Synopsis til eksamen i Almen Studieforberedelse - Naturvidenskabelig fakultet: Matematik A Samfundsfaglig fakultet: Samfundsfag A Emne/Område: Trafikpolitik Opgave

Læs mere

!!!! OPFATTELSER!AF! EMPOWERMENT!VIA!SUNDHEDS3IT!

!!!! OPFATTELSER!AF! EMPOWERMENT!VIA!SUNDHEDS3IT! OPFATTELSERAF EMPOWERMENTVIASUNDHEDS3IT "en"teknoantropologisk"undersøgelse"af"borgeres"udbytte"af" adgang"til"personlige"sundhedsdata"via"sundhed.dk" " " " Teknoantropologisk.kandidatspeciale.fra.Aalborg.Universitet.

Læs mere

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati?

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati? IslamiEuropa entrusselmoddeteuropæiskedemokrati? Enanalyseafislamsogkristendommensforenelighedmed vestligefrihedsrettigheder Kandidatafhandling Af: RasmusAage Uddannelse: Cand.ling.merc. TyskogEuropæiskeStudier

Læs mere

s. 9 19 Læseteknik, notatteknik

s. 9 19 Læseteknik, notatteknik Studieområde tjek-skema Her er et skema over kernestoffet i Studieområdet. Det er viden, du forventes at besidde i forbindelse med portfolioeksamen. Til eksamen skal du deklarere dig selv, lave en varedeklaration.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner

Læs mere

Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg. 9. semester, 2003. Videnskabsteori. Jeppe Schmücker Skovmose

Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg. 9. semester, 2003. Videnskabsteori. Jeppe Schmücker Skovmose Videnskabsteori Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg 9. semester, 2003 Titel: Videnskabsteori Jeppe Schmücker Skovmose Videnskabsteori Udgangspunktet for opgaven

Læs mere

Grænser. Overordnede problemstillinger

Grænser. Overordnede problemstillinger Grænser Overordnede problemstillinger Grænser er skillelinjer. Vi sætter, bryder, sprænger, overskrider, forhandler og udforsker grænser. Grænser kan være fysiske, og de kan være mentale. De kan være begrænsende

Læs mere

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 I studieordningen står følgende om prøven: III. Den afsluttende opgave Prøven i teoretisk pædagogik skal dokumentere, at kandidaten opfylder de mål,

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse*

Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse* Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse* Involvement)of)children)as)relatives)of)a)parent)with)a)mental)disorder) Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Hornbøll, 676493

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Ændringer i 13, 24 e) og g), 2 e) og g), 26 f), 33 e) og g), 34 c). 1. Bacheloruddannelsen: Ændring: 13 Førsteårsprøven Ved udgangen af

Læs mere

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag 13.06.2013 Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag - tillæg til Vejledning/Råd og vink om Almen Studieforberedelse (AT). I formålet for AT indgår ifølge læreplanen, at Almen studieforberedelse

Læs mere

AT og elementær videnskabsteori

AT og elementær videnskabsteori AT og elementær videnskabsteori Hvilke metoder og teorier bruger du, når du søger ny viden? 7 begrebspar til at karakterisere viden og måden, du søger viden på! Indholdsoversigt s. 1: Faglige mål for AT

Læs mere

VIDENSKABSTEORI: FÆNOMENOLOGI... 8 FÆNOMENBEGREBET... 9 FØRSTEPERSONS PERSPEKTIVET... 10 KRAVET OM AT GÅ TIL SAGEN SELV... 10 LIVSVERDEN...

VIDENSKABSTEORI: FÆNOMENOLOGI... 8 FÆNOMENBEGREBET... 9 FØRSTEPERSONS PERSPEKTIVET... 10 KRAVET OM AT GÅ TIL SAGEN SELV... 10 LIVSVERDEN... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PROBLEMFORMULERING... 4 PRÆSENTATION AF EMPIRI... 4 RESUME AF EMPIRIENS INDHOLD... 4 UDDYBNING AF UDVALGTE SEKVENSER... 5 SEKVENS 1 (7:37-8:55)... 5 SEKVENS 2 (12.45-14.17)...

Læs mere

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Humanistisk metode Vejledning på Kalundborg Gymnasium & HF Samfundsfaglig metode Indenfor det samfundsvidenskabelige område arbejdes der med mange

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling Den videnskabelige artikel

Forskningsprojekt og akademisk formidling Den videnskabelige artikel + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18 Den videnskabelige artikel + Læringsmål Definere en videnskabelig artikel Redegøre for de vigtigste indholdselementer i en videnskabelig artikel Vurdere

Læs mere

Digital literacy. Digital kompetence

Digital literacy. Digital kompetence Digital literacy Digital kompetence 1 Formål og læringsmål Eleverne skal lære at begå sig på de sociale medier på en kritisk og reflekteret måde. Eleverne skal udvikle kendskab til sociale mediers fremstillingsformer.

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Amino.dk i et systemteoretisk perspektiv Kommunikation på internettet v/janus Aaen

Amino.dk i et systemteoretisk perspektiv Kommunikation på internettet v/janus Aaen Amino.dk i et systemteoretisk perspektiv Kommunikation på internettet v/janus Aaen 22-11- 2011 Institut for informations- og medievidenskab v/aarhus Universitet Michael Rafn Hornbek og Marie Frølich INDLEDNING...

Læs mere

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Hvad ligger der i kortene. Selvvalgt tema En praktisk organisationsanalyse i selvvalgt virksomhed. Herefter individuel

Læs mere

Interpersonel kommunikation Gruppe 1

Interpersonel kommunikation Gruppe 1 19-5-2009 AALBORG UNIVERSITET TERAPEUTEN, PATIENTEN & DIALOGEN Udarbejdet på Humanistisk Informatik 4. semester Under vejledning af Ann Starbæk Bager Interpersonel kommunikation Gruppe 1 Titelblad Projekttitel:

Læs mere

Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune

Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune Indhold: Spørgsmål og svar fra dagen Side 3 10. Alle spørgsmål i samlet rækkefølge Side 11 Hjælpe spørgsmål til uddybning

Læs mere

ARGUMENTER I KONTEKST

ARGUMENTER I KONTEKST 100 mm 158 mm 14 mm www.samfundslitteratur.dk ISBN 978-87-593-1508-8 INTRODUKTION TIL PRAGMATISK ARGUMENTATIONSANALYSE 2. UDGAVE Bogen henvender sig til alle der vil lære at analysere argumentation og

Læs mere

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE SYNOPSISEKSAMEN EKSEMPLER

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE SYNOPSISEKSAMEN EKSEMPLER ALMEN STUDIEFORBEREDELSE SYNOPSISEKSAMEN EKSEMPLER AT i 3.g. Med afslutningen af forelæsningerne mangler I nu: To flerfaglige forløb - uge 44 - uge 3 Den afsluttende synopsiseksamen - AT-ressourcerummet

Læs mere

Akademisk Arbejde & Formidling 2013

Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Tidsrum: 10.00-13.50 Lektioner: Aud 4 Øvelsestimer: 2A14, 2A56 Lektion 1: Introduktion til kurset 1. time Velkomst, præsentation af undervisere + TAs + studerende, gennemgang

Læs mere

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Førsteårsprøven 2015 Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Projektbeskrivelse Formål Som afslutning på første studieår skal I gennemføre et tværfagligt projektforløb, der skal afspejle væsentlige

Læs mere

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Elisabeth Muth Andersen. Sprogbrug og interaktion i de nye medier Symposium organiseret af Dansk Sprognævn 27. april 2016

Elisabeth Muth Andersen. Sprogbrug og interaktion i de nye medier Symposium organiseret af Dansk Sprognævn 27. april 2016 En konversationsanalytisk inspireret beskrivelse af den interaktionelle brug og behandling af beklagelser over læger på et åbent online debatforum om sundhedsfaglige emner Elisabeth Muth Andersen Sprogbrug

Læs mere

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!!

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!! Uddannelsetil AlexanderAamand+40255 JesperHinzeNielsen+51632 MalteGyldenkærne+52477 MaltheCarlsen+52393 MikeBrandt+51740 OleHelms+52552 SveaKrukow+51729 Nr.S1525073149 Vejleder: KasperEskildsen Filosofifagmodulsprojekt4/6semester

Læs mere

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Skrevet af: Camilla Louise Grandt, Caroline Elmquist-Clausen, Johannes S. Schultz-Lorentzen og Lars Asbjørn Holst Projekttitel: Tea Party skabelsen af en politisk

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Bachelorprojekt. Minimalrespons i fjerntolkning

Bachelorprojekt. Minimalrespons i fjerntolkning Bachelorprojekt Minimalrespons i fjerntolkning En undersøgelse af tegnsprogstolkes ageren i en fjerntolkning, med fokus på døv brugers minimalrespons Forfattere: Anna Stubbe Gadegaard Kristina Ruthard

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Generel information om AT Almen studieforberedelse - 2016 Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Hvad er AT? AT er en arbejdsmetode, hvor man undersøger en bestemt sag,

Læs mere

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse 1 Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse Dette papir er en vejledning i at lave synopsis i Almen Studieforberedelse. Det beskriver videre, hvordan synopsen kan danne grundlag for det talepapir,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

eration i Ugens Gæst Gruppe 6 Vejleder: Camilla Dindler Aalborg Universitet København Humanistisk Informatik, 2. Semester

eration i Ugens Gæst Gruppe 6 Vejleder: Camilla Dindler Aalborg Universitet København Humanistisk Informatik, 2. Semester eration i Ugens Gæst Gruppe 6 Vejleder: Camilla Dindler Aalborg Universitet København Humanistisk Informatik, 2. Semester Synopsisskema /projektbeskrivelse Humanistisk Informatik Forår 2014 Vejleder: Camilla

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Objektivitet!!fra!magtmiddel!til!modstand!

Objektivitet!!fra!magtmiddel!til!modstand! Objektivitet framagtmiddeltilmodstand Om#de#nye#objektivitetsbegreber#i#Kritisk#Realisme#og# Feministisk#Standpunktsteoris#og#deres#kritiske#potentiale FraForsideomslagettilDonnaHaraways#Simians,#Cyborgs,#and#Women:#The#

Læs mere

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2016 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet s.2 4.

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

BA Humanistisk Informatik, 2. semester Foråret 2013 Introduktion til temarammen og overordnet semesterbeskrivelse

BA Humanistisk Informatik, 2. semester Foråret 2013 Introduktion til temarammen og overordnet semesterbeskrivelse BA Humanistisk Informatik, 2. semester Foråret 2013 Introduktion til temarammen og overordnet semesterbeskrivelse Introduktion til semestrets temaramme Projektmodulets temaramme er kommunikationsprocesser.

Læs mere