Positionering på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Positionering på www.radikale.net"

Transkript

1 Positionering på Enundersøgelseafdeninterpersonellekommunikation påetpolitiskdebatforum 2.semesterHumanistiskInformatik Gruppe2 Vejleder:CamillaDindler

2 Positionering på Enundersøgelseafdeninterpersonellekommunikation påetpolitiskdebatforum 2. semester Humanistisk Informatik Aalborg Universitet maj 2012 Rapportens omfang: 32,5 normalsider Udarbejdet af Ane Cecilie Tovgaard Vejleder: Camilla Dindler

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Læsevejledning s.1 Indledning s.2 Temarammeredegørelse s.3 Problemfelt og afgrænsning s.4 Problemformulering s.7 Metode s.8 Hermeneutik s.9 Socialkonstruktionisme s.10 Kvalitativ metode s.12 Observation s.13 Begrænsninger s.14 Etiske overvejelser s.14 Validitet & reliabilitet s.15 Teori s.16 Positionering som interaktion s.17 Kollektiv identitet & narrativer s.19 Konversationsanalyse s.20 Pragmatisk Sprogbrug s.23 Analyse s.26 Læsevejledning s.27 Episode 1 s.28 Episode 2 s.37 Episode 3 s.43

4 Diskussion s.52 Metodekritik s.57 Hermeneutik s.58 Socialkonstruktionisme s.58 Praktisk metode s.59 Konklusion s.61 Perspektivering s.64 Procesbeskrivelse s.66 Litteraturliste s.69 Bilag Bilag 1 Er det Radikale Venstre omsider ved at melde sig ud af rød stue? Bilag 2 Debatkultur Bilag 3 Debatten kort fortalt

5 Læsevejledning gennemhelemitprojekterderenkortindledningtilafsnit anførtikursiv jegharudvalgt3episoderafminempiri,somjeganalysereri kronologiskrækkefølge førstegangetbegrebellerbetegnelsenævnesvildetanføres med ogherunderforklares jeganvenderapasomreferencesystemoglitteraturliste vedanvendelseafwebsitesvildeståsomlinks analysenbliveryderligereindledtmedenlæsevejledning 1

6 Indledning 2

7 Indledning Ifølgendeafsnitviljeggennemgåkonteksten,ogtemarammenformitprojekt. Kontekstenformitprojekt,ercomputermedieretkommunikationCMCogjegvili denforbindelsekortbeskrivehjemmesidenwww.radikale.net, hvorfrajeghar udvalgtendebat,somermitempiriskegrundlag.herefterredegørjegfor problemfeltet,somlederhentilprojektetsproblemformulering. Temarammeredegørelse Temarammenfor2.semestererinterpersonellekommunikationprocesser.Vi harpåprojektmodul kurserne,beskæftigetosmedinterpersonel kommunikation(ipk)ogmedieretinterpersonelkommunikation(mipk),af bådeverbalognonverbalkarakter,påmikroniveau. 1 Overordneterkontekstenformitprojekt,denmedieredeinterpersonelle kommunikation,dvs.denverbaledimension.iprojektetviljeginddrage elementerfrasemesteretsøvrigekurserindenforvidenskabsteori, kommunikationstræning,socialpsykologi&mikro sociologi.iforholdtildennye studieordning,erdetblevetenmulighedatundersøge kommunikationsprocesserimedieredesammenhænge.idenforbindelse, beskriverjegkortudgangspunktetfordenmedieredeinterpersonelle kommunikationikommendeunderafsnit,cmc.retningslinjernefordette projekter,atdetskaltageudgangspunktienautentiskempirisksituation,som denudfoldersigindenforenprofessionelkontekst.jegharvalgtatundersøge DetRadikaleVenstresdebatforumpåinternettet,hvorbåde folketingsmedlemmer,og almindelige brugeredebattererindbyrdes.afsamme grunderjegopmærksompåatmitprojektbalancererpåkantenmellemen professionel,ogenprivatkommunikation. 1 Mikroniveau:analysederfokusererpåindividniveau. 3

8 Problemfelt og afgrænsning Jegvilhergiveetoverblikoverminempirivedatbeskrivekontekstenformin observation. Computer Mediated Communication, CMC Mitprojekttagerudgangspunktiinterpersonelkommunikation,nårdenforegår computermedieret,betegnetcmcogdefineretsom; Theprocessbywhichpeoplecreate,exchange,andperceiveinformationusing networkedtelecommunicationssystemsthatfacilitateencoding,transmitting,and decodingmessages. (Walther,CommunicationResearch,23:3,1996) MedudgangspunktiCrystalsLanguageandtheinternet(2006),kanCMCforegå hhv.synkrontogasynkront.minempirierovervejendeasynkroncomputer medieretkommunikation,fordidetradikalevenstrespolitiskedebatforumer forskudtitidogrum.nårenkommunikationssituationforegårasynkrontog medieret,vildetfåenbetydningfor,hvordanoghvorfor kommunikationsprocessernevilforløbesomdegør.marianneriis 2 udlæggerdet således,atderveddigitalmedieringafinterpersonalkommunikationfjernes, ellererstattesnogleafmodaliteterne(mipkkursus12.marts2012,aauballerup). Derforbørmanspørgesigselvhvadderremedieres,oghvilkekonsekvenserdet kanfåforsamtalesituationenogdeltagernesbetydningsdannelse.imitprojekt, hvorjegundersøgerenkommunikationssituationpåetmedieretdebatforum, forsvinder kroppen pådeltagerne.jegmanglerdenon verbaleoglydmæssige lagikommunikationen.derudovervildeltagernepådebattenikke,somtilfældet iensynkronansigt til ansigtsituation,kunnefåafklaretindbyrdesspørgsmål øjeblikkeligt,dadetafhængeraf,omalledeltagerefaktiskfølgermedved skærmen.dervilaltsåkommeenlatenstidimellemtanke(vedlæsningafandres indlæg),ogdenreelletale(forståetsomindlæg).atensamtalesituationbliver remedieret,behøvernødvendigvisikkeværeenulempeforselve kommunikationen,menoverordnetbørmanværebevidstom,atmanikkefår 2 ForelæservedAAU. 4

9 medieredekommunikation.vitilegnerosiflg.hamenadfærdsomikkevillevære gangbarivirkelighedensverden,dvs.forståetsomansigt til ansigt kommunikation.iflg.hjarvard(nordicomreview29,2008nr.2,s )er Media,ogherunderCMCikkelængereatbetragtesomenadskiltdelfra samfundet; Contemporarysocietyispermeatedbythemedia,toanextentthatthemediamay nolongerbeconceivedofasbeingseparatefromculturalandothersocial institutions.itmeansthatanunderstandingoftheimportanceofmediainmodern societyandculturecannolongerrelyonmodelsthatconceiveofmediaasbeing separatefromsocietyandculture.(hjarvard,nordicomreview29,2008nr.2,s.106) Hjarvardredegørligeledesforatholdeinmente,atetgiventmediehar specifikkeegenskaber,dvs.atethvertfysiskobjekt/medieellerværktøjtilbyder enbestemtbrug,ligesåvelsombrugernekantillæggemedietnogleegenskaber. Insum:theaffordancesofanygivenobjectmakecertainactionspossible,exclude othersandstructuretheinteractionbetweenactorandobject. (ibid.) EtpolitiskdebatforumsomDetRadikaleVenstres,tilbyderaltsåbrugerneen bestemtbrug.udgangspunktetfordebattener,atdenforegårforskudtitidog rum.sombrugervildetbetydeatmanbl.a.børhavetålmodighed,daens taletureiformafindlæg,måskeikkeblivertagettilefterretningmeddetsamme. Hvordandeltagernebørforholdesigsombrugereafdebatforummetsommedie, blivernærmerepræciseretafdetradikalevenstresegetdebatkodeks.(bilag2). Sommedieerdebatforummet,desudenoffentligttilgængeligt,ogderforer udgangspunktetfordebattendemokratisk allekandeltage.iforlængelseaf Hjarvardspointemed,atmedierikkelængereerenadskiltdelafsamfundet, opfatterjegdenudvalgtekommunikationssituationpådetradikalevenstres debatforumsomendelafvirkeligheden.jegsynesdetervigtigtatinddragecmc begrebetforatværebevidstom,atmitprojektekskludererdennonverbale kommunikation,dadebatforummetf.eks.kunlæggeroptilskriftligbrug, 5

10 dekonnotationer 3 jegvillekunnefå,vedatbetragteoglyttetildeltagerneien ansigt til ansigtkommunikation.detkandogdiskuteresomderikkekommer lidt krop på,dadetermuligtforbrugerneatlæggegrafiskmaterialeoppå deresprofil,såsomfotosogbeskrivelseraff.eks.civilstatus. Det Radikale Venstres debatforum MinforforståelseafpartietDetRadikaleVenstreer,atdeteretholdningsparti. Dvs.deteretpartihvordebatogholdningererihøjsæde.Partietvarherunder detførstepartitilatlancereenoffentligttilgængelig,onlinedebatforum.ideres beskrivelseafdebatfunktionenpåhjemmesidenskriverde; Videnermereværd,nårdendelesmedandre. og PåRadikale.neterdebattenetcentraltomdrejningspunkt.(jvfbilag3) Minempiribestårafobservationafpartietspolitiskedebatforum,somdeharpå dereswebsitewww.radikale.net.manfinderselvedebatforummetunderfanen deltag ogherunder RadikalDebat.Radikale.neterenformfor hjemmesidei hjemmesiden forpartiet,ogbliverderforenprofessionelvirtuel/medieret forlængelseafderespolitiskevirkepåchristiansborg.jegharvalgtatse nærmerepåendebatfrad november2010,somhedder ErDeRadikale omsidervedatmeldesigudafrødstue? Kontekstenfordebattenbliversåledes hvordanpartieterpositioneretrentparlamentarisk.narrativetomhandler politiskestuer.underhvertindlægkanmansebådenavnpådeltageren, indimellemetfoto,etmottoellercivilstatus.ogdeterobligatoriskfordeltagerne atangiveomdeermedlem,ellerikke medlemafpartietforkortet int. (jvf.bilag 1). 3 Konnotationerenbetydningellerværdiudovergrundbetydningensomafspejlerkulturelleog stilistiskeforholdellerpersonligeassociationer;fxharhest,ganger,krikkeogøgforskellige konnotationer=bibetydninger,medbetydninger.frawikipedia; 6

11 Personligtmenerjeg,atendebat,somenvellykketinterpersonel kommunikationsproces,førstogfremmestbørudvideenshorisont.detgælder bådefordendeltagendedebattør,ogdeellerdederertilskueretildebatten.ved atudvideenshorisont,menerjegatmanskalkunnerummeandressynspunkter, ogherigennemienidealforestilling,atendeopmedennyvidenellerperspektiv. Jegharidenforbindelsetænkt,atdetkunneværeinteressantatundersøgeen politiskdebatnårdenudspillersigviaetskriftligtmedie,sompåradikale.net debatforum. Problemformulering Hvordangørpolitiskenarrativersiggældende,oghvordanskabeskollekiv identitetviapositioneringietmedieretpolitiskdebatforum? Herunder,hvilkenormererdenudvalgtedebatudtrykfor? 7

12 Metode 8

13 Videnskabsteoretisk metode Idetteafsnitbeskriverjegdevidenskabsteoretisketilgange,jegharvalgtat inddrageimitprojekt.herefterbeskriverjegdenpraktiskemetodeformitprojekt. Hermeneutik Hermeneutikerenvidenskabsteoretisktilgang,derhandleromatforståved hjælpafatfortolke.hermeneutikerdenhypotetisk deduktivemetodeanvendt påmeningsfuldtmateriale(føllesdaletal,1999).udgangspunktetfordenne forståelseogfortolkning,erforståelseshorisonten.forståelseshorisontener,som beskreveti Politikensbogommodernevidenskabsteori mængdenafde meningerogholdninger,bevidstesomubevidste,somviharpåetgivet tidspunkt,ogsomviikkeeropmærksommepå(føllesdaletal,1999).cirklen illustrerer,atmanblivernødttilatforståhelhedenforatkunneforstå enkeltdelene,ogomvendt.denhermeneutiskecirkelhar4forskelligestrukturer somkananvendesenkeltvisellersammenmedhinanden helhed delcirkel,foratforståetværkmåmanforstådetudfraden helheddetindgår,ogomvendtmåhelhedenforståesudfradeenkelte deleafværket. subjekt objektcirkel,manforstårværket(objektet)udfraenseget subjekt(forståelseshorisont) hypotetisk deduktivcirkel,mangårfraværkettilhypoteserom,hvordan detskalfortolkes,ogtilbageigentilværketforatefterprøveens forforståelser. spørgsmål svarcirkel,vedatstillespørgsmåltiletværknærmer,mansig enforståelse.enhvernyhypotesevilavleetnytspørgsmål,såledesvil spørgsmål svarcirklenfortsætte. (gengivetefterføllesdaletal,1999) 9

14 forståetpådenmådeatethvertsvaravleretnytspørgsmål.såquaen hermeneutisktilgangtiletværk,stopperforståelsesprocessenpåsinvisaldrig. Hermeneutik i relation til projektet Nårjegvælgerenhermeneutisktilgang,såinddragerjegogsåaktivtmigselv. Somendelafminmetode,erdetderforvigtigtatværeopmærksompåminegen forforståelse,ogbevidstgøredeniprojektet.vedatredegøreformin forforståelse(jvf.indledningen),viserjegsamtidighvilkenforståelseshorisontjeg havde,førjeggikigangmedbådeindsamling,oganalyseafminempiri. Yderligereharjegheletidenminegenforståelseaf,hvadgodkommunikationer, medmigiprojektet.(jvf.afsnitvedr.debatsomipk)somendelafminmetode, opfordredevejledermigtilatnedfældeenhovedpointeføranalysen.detteeren metodetilatgøresigklarthvilkeforventningerellerforforståelsermanhartil resultaterneiensprojekt,senedenfor.min5linerhovedpointekommertilat virkesomenhypotese,jvf.denhypotetisk deduktivecirkel. 5 linier hovedpointe Nårdeninterpersonellekommunikationforegårmedieret,idettetilfælde indenforenpolitiskdiskurs,forekommerdetoftereatbådedenrefleksiveog interaktivepositioneringbærerprægafmagt,ogtilslutningtilegnesynspunkter, endatdeltagernepositionerersigumiddelbartiforholdtilselvedebatten.der vilværehøjereforekomstafdeninteraktivepositioneringenddenrefleksive. Socialkonstruktionisme Socialkonstruktionismeanvendesoftemedbegrebet socialkonstruktivisme.jeg tagerudgangspunktikennethj &MaryGergen sbog Socialkonstruktion ind isamtalen (2005).Indenforkonstruktivismen,foregårkonstruktionenafverden, ifølgederesdefinition,iindividetshovedellerindre.indenfor socialkonstrutionismen,læggesdermerevægtpåbetydningenafrelationer, forståetsomdetstedhvorverdenkonstrueres.inteterherigennemvirkeligtfør folkerenigeom,atdeterdet(gergen,2005).grundideenindenfor 10

15 socialtkonstrueret.ogdet virkelige afhængerafdenkulturelletraditionfolker endelaf.etgodteksempelkunneværetoforskelligehypotetiske avisoverskrifterefterenmadonnakoncert; Enpowerkvindeafdimensioner! eller Madonnalokkerungeudiprostitution Deskildrerbeggesammebegivenhed,atMadonnaharafholdtenkoncert,men beskrivelsenafkendsgerningerneafhængerafdentraditiondeskrivesi.såi førsteeksempelkunnedetf.eks.væreenoverskriftietmodernekulturtidsskrift sompolitiken,ogiandeteksempel,etkristenttidsskriftfradetamerikanske bibelbælte.enandenpointeerat virkeligheden konstrueresigennem kommunikation; Ibredereforstandkanmansige,atmensvikommunikerermedhinanden, konstruerervidenverden,vileveri. (Gergens.9,2005) Betydning,somnævntoverforafhængerafhandling.Pointenved socialkonstruktionismener,atsebetydningsomkoordinerethandling.gergen eksemplificererdetvianedenstående4punkter; 1) etindividsytringergiveringenmeningisigselv.hvisenmandhilserpå enforbipasserendekvindeudenatdenneserham,fårdetingenmening. Alenekanhanikkeskabemening. 2) potentialetforbetydningrealiseresvedopfølgendehandling,enpersons ytringerbetyderførstnogetidetenandenbidragermedenhandling.ifht. punkt1villedetf.eks.havehaftbetydninghviskvindenhavde responderetpåmandenshilsen. 3) enopfølgendehandlingkræverendnuenopfølgning.forståetpåden mådeatvilevervoreslivdialogisk,vikankungivenogetmeningikraftaf detderergåetforud,ogdetderfølgerefter. 11

16 detskalvære.ordoghandlingersomvierafhængigeaf,nårvisammen skalskabebetydning,erlåntfraandretiderogsteder,dvs.derer traditionerforsamordning. (gengiveteftergergen,2005,s.24) Socialkonstruktionisme i relation til projektet Iogmedatjegharvalgtatinddragebl.a.Harré spositioneringsbegreb,anvender jegogsåensocialkonstruktionistisktilgang,dapositioneringsbegrebettager afsætidennevidenskabsgren.imitprojektdannesdeltagernespositionering igennemsocialinteraktion.enpositionkanherigennemikke ståalene,dvs.en positioneksistererkunhvisdenentengodtages,ellerafvises.adpunkt2vedr. opfølgendehandling,påpegergergen(2005)atførmanoverhovedetkan kommunikere,måandretillæggedetmansigerenmening.dvs.bådehandlingog svarmåkombineres.hvisikkederersamarbejde,somimitprojekt,omen taletur/etdebatindlæg,såhardeltagerensytringerikkegivetmening.betydning findesaltsåirelationenogikkehosindividet.positioneringerheret socialkonstruktionistiskbegreb,ogderforviljegsepåpositioneringsomsocial interaktion. Praktisk metode Ifølgendeafsnitredegørjegfordepraktiskemetoderjegharanvendtiforbindelse medprojektet.jegbeskriverførstobservationsomenkvalitativmetode,og hvordanjegharindsamletminempiri. Kvalitativ metode Jegtagerudgangspunktienalleredeeksisterendeempiri,dadebatternepå delafminhermeneutisketilgang,kvalitativtforholdtmigtilhvilkendebattråd jegvilleudvælge.minekriteriervaroverordnet jegmåtteikkelæseindholdetiførsteomgang,foratundgåatfokuserepå emneindhold 12

17 debattenskulleomhandlenogetsagligt,dvs.væreetpolitiskdebatemne detmåttegerneværeenældredebat,såemnetikkevaraktueltsåjeg kunnefokuserepåkommunikationsprocesfremfortema derskulleværefleredeltagereend2,oggernemangefleresåjegkunnefå indblikibl.a.enkollektividentitet Observation via internet Jegharvalgtobservationsompraktiskmetode,fordijegønskeratsepåen bestemtadfærd,nemligenkommunikationsprocespåetmedieretdebatforum. Somnedenståendefigurviser,såerderforskelligegraderafobservation.Imit tilfældebefinderjegmigsomanalytikerydersttilhøjreognederst,ved FullstendigobservatørIV.Detgørjeg,fordijegikkeselvharindsamletmin empiri,ogjegvarikketilstededengangdebattenforegik.jegeraltsåpå komparativafstand.medinspirationfrakapitlet Nårdataindsamlingengår online (Jacobsen&Jensen2012),harjegsomenmetodetilminobservation, udoverathavelavetscreenshotsfraforummet,ogsåskrevetnoteriendagbog hvorijegharnedfældetmineiagttagelserogindtryk.detteharjegvalgtatgøre for,aktivtatinddragemigselvimitprojekt. FraforelæsningvedCamillaDindlerAAUCph,d

18 Dajegharudvalgtenkommunikationssituation,somdenforegårviaetmedieret debatforum,kanjeglogiskikkesehvordandennon verbalekommunikation forløber,ellerfåparasprogmediminanalyseogtolkning.deteren begrænsendefaktorfordijegmanglernogleflerelagfra kommunikationssituationentilatvurderederespositioneringudfra.nuerjeg dogprimærtinteresseretiatvurderehvordankommunikationsprocesserne forløberietmedieretregi,udenansigt til ansigtcues.derforerdetikkeså afgørendeifht.minproblemformulering.ifht.indsamlingafempiriharjegikke føltmigbegrænset,fordidenjo bare liggerklartilanalysepåinternettet.ogda debatviainternetforaefterhåndenerblevetenalmindeligadfærd,fårman alligevelmangelagmed,f.eks.anvenderdeltagernesymbolerforatvise sindstilstand,iformafensmiley,ellerensmileyderblinker; ).SomMaleneC. Larsenskriverikapitlet Nårdataindsamlingengåronline, (s.242,jacobsen& Jensen2012),såervoreskommunikationpånettetgenereltprægetafmange ikke tekstligeelementer,akronymer(eks.lol 4 )smileys,ogikoner.ogiden forbindelseerdetenfordelatkommunikationenletkanfastholdesvisueltvha. screenshots Etiske overvejelser Iforbindelsemedobservationharjegovervejethvordanmintilstedeværelse,om detsåerfuldstændigellerdeltagendeobservation,kanfåenindflydelsepåde menneskerellersammenhængejegsomanalytikerindgåri.jegharimidlertid valgtatsepåetoffentligttilgængeligtdebatforum,hvordenforudsættende præmisfordeltagelseer,atallekan se digoglæsehvadduskriver.deltagerne er,ellerbørsåledesværeklaroveratalthvaddesigerertilgængeligt,ogderfor tænkerjeg,atdereskommunikationoverordnet,måværepåegetansvar.dette betyderatjegikkevælgeratlavemitprojektfortroligt,daminempiriiforvejen ertilgængeligforalle.derimodikkeværesagt,atjegsomanalytikerskal fralæggeansvaret.jegvilforholdemigsåærligtogrespektfuldtsomjegkan,bla. vedatfremstilledeltagerneskommunikationidenrettekontekst. 4 forkortelsefor laughingoutloud. 14

19 MedudgangspunktiforelæsningvedCamillaDindlerAAUCph,d.2.marts2012, beskriverjegherunderbegrebernereliabilitetogvaliditet. Reliabilitethandleromhvorpålideligtmineanalysefunder.Imitprojektkanalle ogenhverfåadgangtilminempiripånettet,dvs.gåtildendirektekilde.en mådeatværepålideligimitprojektervedatfremviseminerefleksioner omkringmininformationsindsamling.detgørjegvedatmarkeretydeligthvor jegharminereferencerfra,ogvedathaveenlitteraturlisteoveraltdet materialejegharanvendt. Validitethandleromhvorgyldigeminefunder.Yderligereerdetmine analysefundogminredegørelsefordem,derbestemmervaliditetsgradenafmit projekt.detdrejersigomhvorvidtmineanalysemetoderundersøgerdet,dehar tilformålatundersøge.ogigennemheleprojektetforsøgerjegatvise,nårjeg harenfortolkningellerforforståelse.detteeretforsøgpåatgøremitprojekt gennemskueligtforlæser. 15

20 Teori 16

21 Teori I følgende afsnit redegør jeg for positioneringsbegrebet, herunder narrativer og kollektiv identitet, som alle danner baggrund for min analyse. Herefter redegør jeg kort for conversation analysis (CA), og pragmatisk sprogbrugsanalyse (PS), som begge er mine værktøjer til at belyse deltagernes positionering. Positionering som interaktion ProjektettagerudgangspunktiDavies,B.&Harré,R.ogLukVanLangenhove s arbejdevedr.positioneringsbegrebet.alletreforfattererefererertilhollway s tidligearbejde,ogdefinitionafpositionogpositioneringfra Hollway introducerersåledesbegreberne positioningoneself og takinguppositions. IforlængelseafHollwaysintroducerendebegreber,formulererDavies&Harréi deresartikel, Positioning:TheDiscursiveProductionofSelves (Journalforthe TheoryofSocialBehaviour,20(1)1990),begrebet positioningoneself somden refleksivepositionering,og takinguppositions somdeninteraktive positionering. Interaktivpositioneringomhandlerhvordanenperson positionererenandenperson,ogdenrefleksive,hvordanenpersonpositionerer sigselv.iartiklentagerdaviesogharré(journalforthetheoryofsocialbehaviour, 20(1)1990),etnytsynpåroller.Medpositioneringsbegrebetbliverselve processen,oginteraktionenudgangspunktetforatbeskrivedeenkelteaktører ogikkeomvendt.deanvenderderforensocialkonstruktionistisktilgang.deres definitionpåpositioneringlyder; Positioning,aswewilluseitisthediscoursiveprocesswherebyselvesarelocated inconversationsasobservablyandsubjectivelycoherentparticipantsinjointly producedstorylines. (JournalfortheTheoryofSocialBehaviour,s.4,20(1)1990) & Howeveritwouldbeamistaketoassumethat,ineithercase,positioningis necessarilyintentional.. (JournalfortheTheoryofSocialBehaviour,s.4,20(1)1990) 5 Hollway,W.(1984):introduceredesomdenførstebegrebetpositioneringisinbog Gender differenceandtheproductionofsubjectivity.bogenhandledeomkønogderesindbyrdes positionering.(link:http://www.leksikon.org/art.php?n=5172) 17

22 Ienkommunikationssituation,sompåetdebatforum,bliverdeltagernes positioneringendiskursivproces,somofteforegårubevidst.medafsæti ovenståendebegreber,erpositionernogetvikanforhandleostil,hvilket kommertilatståikontrasttilbegrebet rolle.idebattenfoventerjeg,atkunne seforhandlingviamodpositioneringerdeltagerneimellem.modpositioneringer erenmådeatforhandlesigfremtilenandenposition,elleratnægteden positionmanblivertildeltafensamtalepartner. VanLangenhove(2010)skriver,atpositionerkanogvilskifte,ogatvimennesker anvenderdemtilatoverkommedekommunikationssituationervimåttebefinde osi.positioneringereraltsåflydendeimodsætningtilroller; Fluidpositionings,notfixedroles,areusedbypeopletocopewiththesituation theyusuallyfindthemselvesin. (VanLangenhove,2010) Positioneringstrekanten HarréogMoghaddam(2003)anvenderentrekanttilatillustrerehvad positioneringbeståraf.ideresbog Theselfandothers positioningindividuals andgroupsinpersonal,political,andculturalcontexts (Harré&Moghaddam, 2003)afhængerpositioneringafnedenstående3begreber; 1. position :aclusterofrightsanddutiestoperformcertainactionswitha certainsignificanceasacts,butwhichalsomayincludeprohibitionsor denialsofaccesstosomeofthelocalrepetoireofmeaningfulacts. 2. speechandotheracts:everysociallysignificantaction,intendedmovement, orspeechmustbeinterpretedasanact,asociallymeaningfuland significantperformance. 3. Storyline:wehaveemphasizedtheenormousimportanceofthedynamcis ofthesocialepisodes,howtheyunfoldasthisorthatpersoncontributesto thepattern.episodesdonotunfoldinanyrandomway. (Harré&Moghaddam,2003) 18

23 sesitoppen,2punktettilhøjreog3punktettilvenstre; (VanLangenhove,2010) Somtrekantenviser,såafhængeralletrebegreber;position,narrativog talehandlingafhinanden.trekantenanvendestilatanalyseresamtalerforat afdækkederesepisodiskestrukturer(vanlangenhove,2010). HarréogDaviesinddragerbegrebet talehandling,frasproghandlingsteorien nårdetalerompositionering.dereshovedpointeer,atenhvertalehandlinghar adskilligefortolkningsmuligheder.iforholdtildenhermeneutisketilgangvildet bl.a.betydeatentalehandlingsfortolkningogsåafhængerafde briller manhar på. Kollektiv identitet & narrativer Ibogen Identitet udfordringeriforbrugersamfundet definerersvendbrinkmann (2009)positionering,somværendeidentitetipraksis.Imitprojektønskerjeg,at senærmerepå,omjegkanfindesporafenkollektividentitetpådebattråden. Vedatinddragepositioneringstrekantenstrebegrebersombeskrevetovenfor, forventerjegatkunnesigenogetomdetradikalevenstresidentitet,på daværendetidspunktdebattenfandtsted,samtatsehvordandenneidentitet spillerindpådenudvalgtetråd.foratfindefremtilenkollektiveidentitetviljeg herunderseefterpolitiskenarrativer.denamerikanskepsykologiprofessorog medudviklerafsocialkonstruktionistiskteori,kennethgergendefinerer narrativervedatsige,atvirkelighedersomhistorier(gergen,2009).nårjegser 19

24 dissenarrativertilbådeatpositioneresigselvoghinandeninterntpåselve debattråden,menogsåeksternt,ifht.verden udenfor debatforummet.vedatse påhvilkenarrativerderevt.gårigenidebatten,forventerjegatkunnesporeen kollektividentitetsamtfåenidéom,hvaddeltagernekonstruerersom virkelighed.iforholdtilmitprojekt,synesjegdeterinteressantatseefteren kollektividentitetpådebattråden,meddetinmenteatdeltagernekanindtage mangepositioneriforholdtildennekollektiveidentitet.f.eks.kandermåske opstågrupperingerindenfordebatten,evt.iformaf os medlemmer,mod jer ikke medlemmeridebatten,eller os mod andrepartier udenfordebatten. Konversationsanalyse Konversationsanalyse(CA)erenmådeatforstå,hvaddetervigør,nårvitaler sammen.cabliverentilgangtilatforståsocialogkommunikativadfærd.caer engroundedtheory 6,dermedudgangspunktisamtalensmikroniveau,siger nogetomnormer. SomIanHutchbyogRobinWoofitt(2003)skriver,såermålet forcaatafdækkesamtalensstruktur; TheaimofCAisthustorevealthetacit,organizedreasoningprocedureswhich informtheproductionofnaturallyoccuringtalk. (Hutchby&Woofitt,2003) Dajegønsker,atundersøgehvordandeltagernepåetdebatforumpositionerer sig,erdetrelevantatinddragesamtaleanalysen,fordijeghermedkananalysere selveinteraktionensmønstre.udgangspunktetforcaer,atstrukturikkebørses somenobjektiveksternkildeafhængigafindividetmen; CAtakestheviewthat structure shouldnotbeviewedasanobjective,external sourceofconstraintontheindividual.rather structure isafeatureofsituated 6 GroundedTheory: Ensamfundsvidenskabeligtilgang,hvorudgangspunktetforforskerenerat væresååben,somdetermuligt,overforsinedata,ogdervedtilladeprocesserog adfærdsmønstreatfremkommefradata.groundedtheoryersåledesenovervejendeinduktiv metodologi.(http://www.informationsordbogen.dk/concept.php?cid=2355) 20

25 designtheiractions. (Hutchby&Woofitt,2003) CAerenblandingaffaggrupper,ogbefindersigvidenskabsteoretiskimellem socialpsykologioglingvistik,dvs.cakanafdækkebådekommunikativogsocial adfærd.ifølgesociologenharveysacks 7,grundlæggerenafCA,erformålet,at findereglerne,ellerkategoriersomerrelevantefordeltagerneselvien interaktionsproces.detdrejersigomatpåvise,atdeltagerneaktivtbrugeretsæt afmetodertilatkoordineredereshandlinger,ogforatbliveforstået.denne tankegangerhentetfraetnometodologiensombeskrevetafgarfinkel 8 er folks egenmetode (Svennevig,Sandvik&Vagle,1996).Samtalererikketilfældigt konstruerede,menafhængigafkontekstogsamtidigogsåkontekstskabende.jeg anvendercatilatstruktureresamtalensomdenforløberidebatten,ogtilat bevidstgøredeinterpersonellekommunikationsprocesser.medudgangspunkti GormLarsensslides,(forelæsningogslidesafGormLarsend.7.Februar2012,AAU Ballerup)vedr.CAmetode,erderoverordnet4typerafanalyseafinteraktion; 1. Turtagning 2. Sekvens 3. Reparation 4. Design/organiseringafturskift Ad1)Turtagningenhovedprincip: Kunéntaleradgangen:Taleturefølgerpåhinandenmedmindstmuligthulog overlap.imitprojektvilderikkeopståsåkaldteoverlapiformaflyd,afbrydelser etc.dasamtalesituationenerasynkronmedieret,ogderfornedfældetpåskrift. Entaleturbliverhervedsynonymtmeddeltagernesindlæg.Turtagningkan forløbevedentenatværeselvvalgt,næste valgtafenandentaler,ogenperson kanligeledesanvendesintaleturtilatnæste vælgeenandentaler. 7 HarveySacks,( )varenamerikansksociolog,influeretafetnometodologien,og ophavsmandtilconversationanalysisca.(http://en.wikipedia.org/wiki/harvey_sacks) 8 Harold Garfinkel( )varenamerikanskprofessorsombeskrevetnometodologisomen undersøgelsestilgangtilsociologien.(http://en.wikipedia.org/wiki/harold_garfinkel) 21

26 taleture/ytringerafforskelligepersoner.taletureneiensekvensoptræderi tilknytningtilhinandenogerindbyrdesrelevante.jegharvalgtatinddelemin empirii3episoder/sekvenser,hvoriderermindsttodeltagere,ogetfælles narrativellersamtaleemne. Ad3)Enreparationersomordetangiveratretteop/reparerepåetbrud.Det kankommetiludtrykvedattalerafbryder/rettersigselv,ellervedatmodtager spørgeruddybendeindtiltalersytring.reparationmedvirkeratsamtalenbliver flydende. Ad4)Designaftaleture;replikkererbyggetopsådepassertilmodtager.Dvs.at talerkonstruereretmodtagerdesign,ogrefererertilbådepersonerogsteder. Tilbagekanalisering & minimalrespons TilbagekanaliseringeretbegrebunderCAderhandleromatrecitereeller gengivedétenssamtalepartnerharytret,såledesatmanforsøgeratskabe konsensusomenkorrektforståelse.dettekanogsåværeenmådehvorman indbyrdesviser,atmanaktivtlyttertildenandenstale.minimalresponsdækker overalledesmåordvianvender,somfårenbestemtfunktionisproget.f.eks. kanminimalresponsanvendessomprælukkerpåensamtale,dvs.manviserat nuviljegskifteemneellerlukkesamtalen,ordsom tjaah, godtså eller javel. Detkanogsåhavekarakterafatværebekræftere ok mm,ellerbesvareresom ja jo eller nej. CA i relation til projektet. JeganvenderoverordnetCAtilatorganiserekommunikationssituationenforat dannemigetoverblik,ogforatanskueliggøremineobservationerforlæser.ved atsepådenmådehandlingerneudføres,forventerjegatkunnesigenogetom mønstreimellemdeltagernepådebatten,ogherveddefinerehvordande positioneres.dererdogmodificeringerindenfordenmådejegstruktererer samtalenpå,dacaprimærtanvendespåansigttilansigtkommunikation,hvor minsamtalesituationerasynkronogmedieretviaetdebatforum.f.eks.inddeler jegdeltagernestaletureifht.deresindlæg,hvormanienansigt til ansigt 22

27 mængdeytringer,hvergangendeltagerharentaleturimitprojekt.medminca analyseviljegseeftertaletursmønstre,foratsehvordandeltagerneforholder sigtilhinanden.bliverderf.eks.svaretnårendeltagerstilleretspørgsmål direktetilhinanden,ogerdersamhandlingomkringtaleturene. Pragmatisk Sprogbrugsanalyse Inedenståendeafsnitbeskriverjeghvilkeelementerjegvilanvendetil analyseafsnittetoghvordandeerrelaterettilmitprojekt. Pragmatisksprogbrugsanalysefokusererpåsprogogkontekst.Ordet pragma betyderpågræskhandling,dvs.psfokusererpåtalesomhandling.pstager afsætij.l.austinoghanselevjohnr.searle steorieromsproghandling. Underforståelser Dererforskelligetyperafunderforståelser,betegnetpræsuppositioner, implikationer(konventionel,partikulariseret,generaliseret),og implikaturer/forudsætninger. MedudgangspunktiTogebysværkPraxt(1992)definerespræsuppositioner;...somdenimplicitte(ogannullérbare)informationsomforudsættesafsætningens bruguafhængigtafkontekstogsituation imodsætningtil underforståelse som erdenimplicitteogannullérbareinformationsommeddelesafytringenmeddens speciellekontekstogsituation. (Togeby1992) Detbetyder,atvedbrugafpræsuppositionergørafsenderdetsværerefor modtageratnægtedetimplicitte.præsuppositionererdeinformationerder forudsætteshvergangensætningytres,ligegyldigtihvilkenkontekstog situation.implikaturerellerforudsætninger,erdeinformationermankanslutte sigtilnårsætningenytres.implicitteinformationersomikkeforudsættesmen meddelesfordideimpliceresaffokus,kaldesimplikationer. 23

28 Modalpartikler Modalpartiklerbliverindimellemogsåkaldt idiotmarkører (forelæsningv.m. Kristiansend april2012aauballerup).modalpartiklereradverbiersom henvisertilkommunikationssituationen(andersen,1982),ordsom da, nu, ellers, altså og også.nårjegvælgeratseefterbrugafmodalpartiklererdeti forlængelsemedovenståendeafsnitomunderforståelser.dvs.jegserefter modalpartikleriikke modalbrug, (1a)Detvedjeg da ikke. (1b) Da vedjegdetikke.(andersen,1982) Eksempletciteretovenover,viserforskellenpåmodalpartiklersbrugnårdet gælderdenmodaleanvendelse(1a)ogdenikke modaleanvendelse(1b).i(1a) får da enhenvisendefunktiontilenforudgåendeytring,underforstået hvori alverdenskullejegvidedetfra?.vedensådanbrugfårafsendermarkeretat denmodtagerafytringener idiot,hvorimodeksemplet(1b)blotviseratderer enforudsætningforatmodtagerikkeveddet.ieksemplet(1a)viser sproghandlingen,atdeltagerneikommunikationssituationenikkeerligeværdige ellerenige. Deiksis Togeby(1992)beskriverdeiktiskestørrelsersom;...ordellerfraserhvisbetydningskiftereftertalesituationen,degårogsåunder navnetskiftere,deteraltsåordsomjeg,mig,du,vi,i,her,nuomlidt. (Togeby1992) Deiksiskanogsåinddelesefterperson,tidogsted.Persondeiksisangår identitetenafkommunikationensdeltagere,dentalende,deellerdentiltalteog evt.tilskuere.tidsdeiksissigernogetomtidshorisonten,deropereresmed afsendertidspunktogmodtagertidspunkt.stedsdeiksissigernogetomhvor afsenderbefindersigogplacerersåledespersoner,tingellerfænomenerpå givnesteder.(forelæsningvedgormlarsen,14.februar2012,aauballerup). 24

29 Optoning og nedtoning Iensamtalesituationkandeltagernehhv.optoneognedtonederes sproghandlinger.dvs.vedenoptoning skruer manopforstyrkenafenseget udsagn,f.eks. jegskalvirkeligbaremedtilfesten. Ogomvendtkanmanskrue nedforstyrkenvedatsige jegtrormåskegernejegvilmedtilfesten. Deto sætningergiverenkommunikationssituationforskelligefortolkningsmuligheder. Vedførsteeksempelfårmandetindtrykatpersonenharetstærktønskeomat kommemedtilfesten,ogatdetervigtigt.idetandeteksempel,kunnedetvære enpersondererusikkerpåompågældendemådeltageifesten,. PS i relation til projektet MedPSkanmananalyseresamtalensindhold,ogherigennembelyse samtalemønstre.jegvilforsøgeatsetaleturenesomtalehandlinger,fordijeg forventerdetkanfortællenogetomhvordandeltagernepositioneres.fraps vælgerjeg,atfokuserepåunderforståelser/modalpartikler,brugaf deiksisformer,optoningognedtoningidetkommendeanalyseafsnit.jegfinder detinteressantatseefterunderforståelseridebattråden,fordijegforventerde vilhaveenstorbetydningforpositioneringen.derudoverforegårdenudvalgte debattrådietpolitiskregi,hvilketfårmigtilattænke,atdermåværemange henvisningertiltidligeredebtatter,ogpolitiskenarrativer.carstenelbro(1985) kalderdetat læsemellemlinjerne nårmansombeskuereropmærksompå underforståelserogmodalpartiklerientekst,ellersamtale.jegsynesdeter spændendeatsenærmerepådeimplicitteantagelser,fordijegforventer,at kunnebelysepositioneringenherigennem.vedanalyseafdeiksisformer,ønsker jegatfremhævehvordandeltagerneskiftevispositionerersigselv,oghinanden viapronominer.yderligereerdetvigtigtifht.positionering,atsepåhvordan deltagerneanvenderstedsdeiksis,ogsåsetilysetaf,atdedebattererpået webforumogderforhar tovirkeligheder ellerpositioneratdebattereudfra f.eks. osherinde (deltagernepådebatten),og demderude,(f.eks.henvisninger tilfolketingetsandremedlemmer). 25

30 Analyse 26

31 Analyse Læsevejledning Jegharudvalgt3episoderfradebatten ErDeRadikaleomsiderpåvejvækfraRød Stue (bilag1).deerudvalgtmedbaggrundiminproblemformulering,ogfordide hverisærviserensamtalesituationomkringetbestemtpolitisknarrativ.medde3 episoderdækkerminanalysenæstenheledebattrådenpånær7indlæg. Henvisningertilbestemtetaleture,viserjegvedatskrivetaletureniparentesi selveteksten.veddirektehenvisningtiltaleture,viljegoplistedemsomfodnote ellerdirekteiteksten.minempirierstruktureretsåledes,atdeltagerneforkortes medderesinitialerefterfulgtafnummeretpåderestaletur.dvs.karsten KristoffersensførsteindlægskrivesKK:1,o.s.v.iløbendekronologiskrækkefølge igennemheledebattråden.etindlægbliverherdetsammesomentaletur,ogkan beståafflereytringer. Fremgangsmåden for de kommende 3 episoder: 1. Kortredegørelseforkommunikationssituationenifht.deltagere,og hvilketnarrativderindgår. 2.CAanalyse herunderfokuspådenrefleksiveoginteraktivepositioneringvia taleture 3.PSanalyse,herunderfokuspåpersondeiksis,underforståelserog modalpartikler.denillokutionærekraftogpositionering. 4.delkonklusion.Heropsamlerjeghvilkemønstre,ognormerjegseriepisoden, foratkunnesigenogetomdeltagernespositioneringsforhold,ogdenkollektive identitet. Efteranalysenafalle3episoderlaverjegenfællesopsamlingpå delkonklusionerneiensyntese. 27

32 Episode 1 Følgendeafsnitbegyndermedetkortopridsafkontekstenfordebatten,med udgangspunktiophavsmandenførsteindlæg(kk:1).episode1forløberfrataletur ZMW:1 MN:8.Hvertafsnitafsluttesmedendelkonklusionsomrelaterestil problemformuleringen.overordneterderidenneepisode1medlemzmw,og2 ikke medlemmer,kkogmn. Kommunikationssituation Udgangspunktetforepisode1,erdetførsteindlægidebatten.DeterKK(KK:1) derlæggeroptildebatmedoverskriften; ErDetRadikaleVenstreomsiderved atmeldesigudafrødstue?.herunderlinkerkktilenartikelipolitiken,medde RadikalesformandMargretheVestager,somharoverskriften Radikalegårikrig modsogsf.essensen/detpolitiskenarratividenneartikeler,atderadikale gørhellethorningtilstatsminister,ogatdetvilbetydeatdefårindflydelsepå denpolitikderskalføres.herundervilderadikaleikkelæggestemmertilsog SF spointsystem.deltagerneiepisodendiskutereroverordnetartiklen,og narrativetbliverforståelsen(udlæggelsen)afdenneartikel,samthvorde Radikaleerplaceret,ellerpositionerersigpådenpolitiskescene.Deter tydeligt,atdeltagerneerpositioneretforskelligtalleredeideresprofiler.zmwer højtståendemedlemafderadikale(regionsformandforsdu) 9 ogindtagerden position,atderadikaleikkeermedinogenstue,hvormnerikke medlem,og indtagersammepositionsomkk(kkskriverisinprofilathanerborgelig vælger),atderadikaleerirødstue,men glædeligt erpåvejvæk.dereraltså endefinitionskampimellemdeltagernevedr.hvilkenstuepartieter/børvære medi. 9 DetståranførtunderZMWprofilbilledevedhvertindlæg,jvf.bilag1 28

33 Konversationsanalyse Nedenståendeskemaanvenderjegtil,atundersøgefordelingenaftaleturebl.a.for atsehvemdertalermest,oghvordandeninteraktivepositioneringudspillersig igennemtaleturene.idenneepisodebliverdetoverordnetzmwogmnderharen definitionkamp. 10 Taleture:18 P.selv valg Næste valgtilp P.næste vælger X ZMW: MN: KK: Iskemaetfremgårdet,atZMWogMNbeggenæste vælger7gange,ogbliver næste valgt7gange.interessanterdetogsåatkk,somerdendeltagerder begyndtedebatten,ikkeselvvælgertaleturpånogettidspunkt.kkharkun2 taletureudafde18,selvomhanblivernæste valgtialt3gangeafzmwogmn. IsekvensenerdetZMWdernæste vælgerkk(zmw:1),menkknæste vælgeri sinførstetaleturisekvensen,mn(kk:2).jegserdettesomværendeenmåde hvorpåkkpositionerersigoverforzmw,vedikkeatsvarezmwmeddet samme,menderimod hægte sigpåmnstaletur(kk:2 11 ). HerigennemserjegatKKdannerenformforalliance 12 medmn,iogmedhan erklærersigenigmedmn,oguenigmedzmw. ZMWogMNhenvendersig,iderestaleturedirektetilhinanden,vedatskrive sigligeledesfleregangetilkk(zmw:1,zmw:6,zmw:9),hvorimodkkkun henvendersigtilzmw1gang.deneneganghanhenvendersigdirektetilzmw 10 Meddefinitionskampforstårjeg,attopersonerkæmperomatfårettentilatdefinere virkeligheden 11 vejudafrødstue. 12 Alliancedefinition; Enallianceertoellerflereparterderstårsammen. (http://da.wikipedia.org/wiki/alliance) 29

34 eksempelsomkk sforsøgpåatmodpositioneresigzmw,ogudråbstegnetbliver enunderstregningafdette. IdenneepisodeerdetZMWogMN,derharennogenlundeligeligfordelingaf taletureogmængde.deerpositioneretligeværdigt,oganvenderderestaleture tilatnæste vælgedendevilhaveitale.deltagerenkk,somharstartetdenne debat,hartilsammenligningtotaleturehvorihananvendersinenæstevalgtilat ytresinholdning,omdeltagerne,direktetilzmw(kk:3)ogmn(kk:2).det virkertilatzmwogmnharendefinitionskamp,hvorkkdanneralliancemed MN.KKforsvinderdoghalvvejsidebattenhvordersporeskonfliktimellem ZMWogMN,dettekanevt.sessomflugt,ellerogsåerKKikketilstede,da debattenjoforegåronlineindenfornormalarbejdstid. Tilbagekanalisering & minimalrespons SomdenenesteanvenderZMWtilbagekanalisering.DetgørhanefteratMNto gangedragerzmwtilansvarfortidligereudtalelserafmargrethevestagerog MortenØstergaard,vedr.DeRadikaleslinjei.fht.etpolitiskpointsystem.ZMW 14 recitererherefterdirektemn sspørgsmål(mn:4)ogsvarerkortogpræcist. DetteserjegsomenmådehvorpåZMW,overforMNgodtagerdet tvivlsspørgsmålmnharvedr.deradikalespolitiskelinje.vedatciteremn,kan ZMWforsøgeatstyreihvilkenkonteksthanssvarskalsættesindi.Jegserdet somenmådehvorpåzmwforsøger,ikkeatblivemisforstået. Overraskendeerdet,atdererminimalresponsellerenformfor skriftligt parasprog 15,selvomkommunikationssituationenforegårviaskrift.MN anvenderfleregange(mn:2ogmn:3)minimalresponsindledningsvistisine taleturesom Tjaajobum bum 16.Detgivermigdetindtryk,atudoverat være tilstede ienvirkeligsamtale,såerdetenmodpositioneringtilzmw sholdninger framn sside Ellermenerduatpointsystemetstadigertilforhandlingsomendelaf regeringsgrundlaget parasprog 16 MN:2 Tjaa jo bum-bum... og MN:3 Zeb:Potato potato. 30

35 prælukker,dvs.udsagneneinitiererenafslutningafetemne.jegfårdetindtryk atzmwkæmpermodkkogmn spositionerforatbevarederadikalesimage somværendeetpartimedenfaststrategi,udennogetmedlemskabafhverken rødellerblåstue.kkogmneriopposition,mensamtidigytrerkkiførste indlægathan(kk:1)eretskridtnærmerepåatgenindmeldesigipartiet,og herigennempositionerersigsomethypotetiskmedlem. Pragmatisk Sprogbrugsanalyse I kommende 3 afsnit, vil jeg fremhæve nogle af de eksempler på deltagernes anvendelse af præsuppositioner, ordvalg og deiksisformer, som de forekommer i debatten. For at gøre det mere overskueligt har jeg valgt at inddele analysen efter deltagere. Der vil uundgåeligt være overlap imellem begreberne, da f.eks. optoner/nedtoner samt brug af modalpartikler, også kan fungere som underforståelser. Jeg vil under hver deltager inddrage eksempler fra deres taleture, og markere de ord med fed som underbygger mine pointer under de enkelte afsnit. ZMW Jegharudvalgttrebestemtetaleture.DetdrejersigomtaleturZMW:1,ZMW:2 ogzmw:7demharjegudvalgt,fordiindholdetaftalehandlingertilsammen, giveretgodtindblikidennedeltagerspositionering,overfordetoandre deltagereiepisode1. Nedtoning & optoning Vihartidligerehaftetutalafudgaverafdennedebat,ogjegdeltagerkun... (ZMW:1) HeranvenderZMWførstenoptoningiformafordet utal ogderefteren nedtoning kun.meddet,fårjegsomlæserafdebattendetindtryk,atdenne debaterendeharhaftoppefør.dvs.derkanliggeenunderforståelseaf,atzmw virkertilatværetrætafdebatemnet,dahanpositionersigvedatsige,athan kun deltagermeddetforbeholdatdervirkertilatværeennyvinkel. 31

36 Deiksisformer Vihartidligerehaftetutalafudgaverafdennedebat,ogjegdeltagerkunidenne trådfordidersynesatværenogetnytundersolen,somjegharefterspurgtnårdu bragteemnetpåbanen.(zmw:1) Deterlidtusikkerthvemderhenvisestilmed vi.detkanværeselvepartietde Radikale,ellerogsåerdetZMWogKKinterntfordihantiltalerKK du senerei taleturen.menhaninkludererialfaldandreendsigselv,fradenpositionhan indtager.vedatzmwanvenderpronominet jeg fleregangefårjegdetindtryk, atdetteemneernogethanpersonligtønskeratdebattere,trodsdetharværet oppeet utal afgange. Fordetførsteviljeggerneunderstregeatderintetnyteristrategieneller politikkenogatvialdrigharværetmedlemafnogen stue vistårmeden selvstændigpolitikoggårkunmediregeringhvisvikanståindeforgrundlaget. (ZMW:1) NårjegkommerlængerehenitaleturenbliverdetmeretydeligtatZMW inddragersigselvogpartiet.vedatbegyndemed jeg,forsåatgåovertil vi, forståjegathanerenstordelafpartiet,oghanbegynderatformuleresigsom enpolitikermedordene vistårmedenselvstændigpolitik.zmw modpositionerernusigselv,ogpartietdetradikaleifht.kksomikke S SFderharmeldtudatpointsystemeterultimativt menladosnuseomde menerdeteftervalget. (ZMW:7) ZMWanvenderherforandengangidebatten,deiksisformen ladosnuse henvendttilmn.detteserjegsometforsøgpå,atinddragemnsomværendeen delafzmwogpartietspositionering, os (DetRadikaleVenstre,MN,ogZMW)mod dem (S SF). Lados opfatterjegsomzmw sforsøgpåatværejovial. 32

37 Menjegglædermigdaoveratduendeligsynesatværestillettilfreds,ogser derforfremtilatdugenindmelderdig. (ZMW:1sidstetolinier). DettebliverZMW safslutningpåsinmodpositioneringtilkk.vedatskrive men og da fårkommunikationssituationenenironiskkarakter. Men ståri modsætningtildenpolitikzmwnetopharoplistetoverforkk,someruenig,og vedatanvende da,kombineretmed serderforfremtilatdugenindmelder dig fårytringenenkarakteraf,atzmwbevidstmisforstårkk spointe.zmw troedeatetkravvarnårmankrævedenoget... (ZMW:2) HerstillerZMW,MNetretoriskspørgsmål,somhanselvsvarerpåmeden ironiskdistance.detserjegvedathananvenderordet sært og jegtroede, underforstået,hvordankanman(mn)misforståordet ultimativtkrav nårdeter såresimpelt?detbliverimineøjneenslagsidiotmarkør,samtetforsøgpåat irettesættemn. MN JegharudvalgttaleturMN:1ogMN:2ogMN:6,somviserhvordanMNtagertil genmæleoverforzmw(zmw:1)ogherigennemmodpositionerersig. Nedtoning & optoning Mendeternuengangsandhedensomdenserudidenbredebefolkningog blandtpolitiskejournalister. (MN:2) & DeRadikalevarjoogsåmediRødStuei90 ernemedstorsuccesfor Danmark. (MN:2) MNanvenderenoptonervedatbrugeordet sandheden og storsucces.dette gør,atjegikkeeritvivlomatmnerpositioneretmodsatzmw,ogathanikke acceptererdennespositionering.dereriførsteuddragyderligereden underforståelse,atzmw modsatmnogden bredebefolkning ikkehar 33

38 somenformforrygdækningforhansholdning.detkommertilatvirkesomen idiotmarkørframn sside. Deiksis Nårmanikkefritkanpegepåbeggesiderafsalenermanbundettildenene blok.jegvedgodtatradikalemedlemmerkviersigvedatbliveomtaltsomrød stue,rødbloketc.mendeternuengangsandhedensomdenserudidenbrede befolkningogblandtpolitiskejournalister. (MN:2) VedatMNanvender man sompronominbliverovenståendeenformfor generaliseringafhvordandenpolitiskevirkelighedserud.dvs.underforståetså eksistererderenforståelseaf,atetpolitiskpartimåværemedien blok eller stue.nårmnanvender jeg overfor, Radikalemedlemmer,bliverdettydeligt athanikkeerermedide Radikalemedlemmer,menerpositioneretudenfor. Detforstærkesisidstedelaftaleturenhvorhansiger, det ersandhedensom den serudi denbredebefolkning,indirektepositionerermnsig,somjegser detblandtdenbredebefolkning,dvs.hanerpositioneret udenfor salen (folketingssalen)hvor sandheden befindersig. DeRadikalevarjoogsåmediRødStuei90 ernemedstorsuccesfor Danmark. (MN:2) DeterinteressantatMN,dervelvidende,atZMWerregionsformandforDet RadikaleVenstre(aktivpolitiker),konsekventomtalerpartietsom deradikale udenatinkluderezmwmedf.eks.endirektetaleform du eller I.Detserjeg somenmådeatpositionerepartietsomdetvarengang,overforzmwsom repræsentererdetnuværendeparti. Zeb:Nuerdetikkedinholdningvidiskuterer,menFolketingsgruppens ledelse. (MN:6) HeranvenderMN nu tilatgørezmwklaroveratemneogholdningder diskuteresskalværefolketingsgruppensledelse,ogikkezmw.detserjegsom enmådeatfortællezmwathansholdningikkeerdengældende,ogathanskal 34

39 tidligereforsøgteatinkluderemnmedsinetidligereformuleringer ladosnu se. Præsuppositioner og modalpartikler Zeb:DeterdanytatdeRadikaleigenstillerultimativekrav. (MN:1) Vedatanvendemodalpartiklen da og igen idenneytring,fårmneftermin opfattelsepositioneretzmwsomværendeuvidendeomkursenihansparti. Nårmanikkefritkanpegepåbeggesiderafsalenermanbundettildeneneblok. (MN:2) HeranvenderMNenunderforståetlogik,atetpolitiskpartiernødttilatvælge sidepolitisk,daetpartiikkekanståalene. DeRadikalevarjoogsåmediRødStuei90 ernemedstorsuccesfor Danmark. (MN:2) Vedatanvende joogså fårmnvistatdetunderforstået,ikkebehøveratværeet problemattilhøreen stue idetteeksempelrødstue,ogatzmwmåskehar glemthvordandetforholdtsigmedderadikaleengang.underforstået,tilbagei 90 ernevarpartietvirkelignoget. KK JegvælgeratsenærmerepåtaleturKK:2ogKK:3,fordijegherkansehvordan hanpositionerersigdirekteifht.mnogzmw. måskeerpåvejudafrødstue. (KK:2) Vedatanvendecomputersymbolet mådedeltagerepådebatforahenvendersigtilhinanden.idettetilfældefårdet denbetydning,atkkforsøgeratdanneenalliancemedmn,ogignorererzmw 35

40 anerkendezmwindlæg.detbliverogsåtydeligtatkkerpositioneretanderledes endzmwfordihananvenderbeskrivelsersom det og partiet.kker modsat ZMWikkemedlemafDeRadikale,ogindtagerenpositionsoménudefra,men mednedtonedeinteresseripartietspolitik.kkbefindersigpåsidelinjensomet muligtmedlemafpartietogfastholderdenpositionhanindtogisigførsteindlæg (KK:1). Præsuppositioner og indrømme. (KK:3) HerviserKKmedimperativformogudråbstegn comenuon! atzmw underforståetskaltagesigsammen.vedattilføje, detkanduligesågodt indrømme,positionererhanzmwsoméndererstandhaftig,ogikkevilgive nogleindrømmelser.detteforstærkerkk,højstsandsynligtubevidstvedatsige at Madsharnaturligvisret,ogoptonesitbudskab,pådenmådekommerZMWi undertal,ogkkindtagerenoverlegenhedsposition. Delkonklusion Vedgennemgangafepisode1bliverdettydeligt,atZMWkontraKKogMNer positioneretforskelligt,bådeifht.hinanden,menogsåtildetpolitiskenarrativ. Deterdetsammepolitiskenarrativdediskuterer,omhandlendehvorvidtDe Radikaleharindtagetennystrategi,oghvilkenstuedetilhørerellerbørtilhøre, mendemodpositionererhinanden,ogpartietviaderestalehandlingerovenfor. Overordnetfårjegdenfornemmelse,atdennekommunikationssituationfår merekarakterafendiskussionimellem,pådenenesideetmedlemafpartiet (ZMW),ogpådenandenside,toikke medlemmer(mnogkk),fremforen sagligdebat.ifht.enkollektividentitet,serjegatdealleanvendermange underforståelserforatserverederesbudskaber.underforståelserneserjegsom etmiddeltilatkæmpeomdefinitioner,ogvedatpegepåden,ellerdeandres forkerteopfattelseraftingenestilstandforsøgerdeherigennematfåret. 36

41 Episode 2 Følgendeafsnitbegyndermedetkortopridsafkontekstenforsekvensen.Episode2 forløberfrataleturevl:1 ON:1.Overordneterderidennesekvens5medlemmer og1ikke medlem. Kommunikationssituation Iepisode2ændrerdetpolitiskenarrativsigtil,athandleomstemmertilDe Radikale,oghvordanpartietfårmestmuligindflydelse.KKforsvinderfra debatten,zmwogmnfraepisode1erfortsatmed,ogtrenyedeltageredukker oppåtråden,tf,arogon.episode2afsluttesmedatdeltagerenon(on:1) stilleretåbentspørgsmåltildebat,derendermedikkeatblivebesvaretaf nogen.idenneepisodebliverdetoverordnettfogmnderharenreelsamtale. DediskutererhvorvidtdeternytatdeRadikaleigenstillerkrav. Konversationsanalyse Nedenståendeskemaanvenderjegtil,atundersøgefordelingenaftaleturebl.a.for atsehvemdertalermest,oghvordandeninteraktivepositioneringudspillersig igennemtaleturene.idenneepisodebliverdetoverordnettfogmnderharen samtale.enpudsigtingfordenneepisodeer,atdenbådebegynderogsluttermed ennydeltager,derforsøgeratblandesigidebatten(evl:1&on:1).beggederes indlæg/taleturekommertilatfremståsommonologer,daderespositioneringikke forhandlesellerinddragesidebatten. 37

42 Taleture:10 P.selv valg Næste valgtilp P.næste vælger X EVL: ZMW: TF: MN: AR: ON: Iepisodeskerderetpositioneringsskift,iogmedatennydeltagerEVL:1 blandersigidebattenfraepisode1.evl 17 forsøgeroverordnetatfådehidtige deltageretilatholdemundmedalderessnakom rødstue.iforholdtil oversigtenovertaleture,erdettydeligtatmnblivernæste valgtflestgange, selvommnkunselvnæste vælger2gange.idennesekvenserdenyedeltagerei debatten,ogsådemderselvharvalgttaletur.dendeltagerderikkenæstevælgernogleafdeandredeltagereeron.hanbliverherefterhellerikkeselv næste valgt.evl sforsøgpåatafsluttedefinitionskampen(evl:1)accepteres ikke,nårjegserpådeninteraktivepositioneringiepisoden.kunéndeltager respondererpåevlogdeterzmw 18 somviasintaleturindirekte glideraf på EVL spositionering,vedatlaveen intern jokepånarrativet morgensang og afsluttermedensmileyderblinker; ).Detserjegsomenmåde,hvorpåZMW ikkegodtageratdefinitionskampenerafblæst. Herefterskerderendnuetskift,dennegangidetnarrativeforløbdaTF 19 tilkendegiveratværeenigmedzmwfraepisode1.herefterserjegatmnogtf begynderatdebattereinternt,detsesiskemaetvedatdebeggeharflest taleture,dvs.3hver.arogonblivertostemmerderikkefårgenlyd,deres 17 EVL:1 Sparosforjeresordrigeindlægogkommentarer.Skrivbare: Dereringen morgensangirødstue. 18 drikkermorgenkaffen; ) 19 TF:1 JegerheltenigmedZeb.Derharheletidenværettaleomforhandlingerogat manikkegørdetpåfastlagtepositioner... 38

Samtalen...24. Indeksikalitet...28. Deiksis...29. Reparationer...31. Transaktionsanalyse...33

Samtalen...24. Indeksikalitet...28. Deiksis...29. Reparationer...31. Transaktionsanalyse...33 INDLEDNING...7 Indledning...8 Problemstilling...9 Afgrænsning...9 METODE...11 Opbygning af projektet...12 Projektets videnskabsteoretiske ramme...13 Hvilken status har den videnskab, vi bedriver?...14

Læs mere

Interpersonel kommunikation Gruppe 1

Interpersonel kommunikation Gruppe 1 19-5-2009 AALBORG UNIVERSITET TERAPEUTEN, PATIENTEN & DIALOGEN Udarbejdet på Humanistisk Informatik 4. semester Under vejledning af Ann Starbæk Bager Interpersonel kommunikation Gruppe 1 Titelblad Projekttitel:

Læs mere

Forsvarlig kommunikation

Forsvarlig kommunikation Aalborg Universitet - Maj 2006 - Gruppe 7 Forsvarlig kommunikation - kampen om magt og roller 4. semester Humanistisk Informatik Daniel Nielsen - Nicolaj Harbo Christiansen - Siri Renee Richter Jungersen

Læs mere

TITELBLAD DANFOSS VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION INTERPERSONEL KOMMUNIKATION & LÆRING STUDIERETNING 4. SEMESTER HUMANISTISK INFORMATIK (4)

TITELBLAD DANFOSS VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION INTERPERSONEL KOMMUNIKATION & LÆRING STUDIERETNING 4. SEMESTER HUMANISTISK INFORMATIK (4) TITELBLAD! HUMANISTISK INFORMATIK! INSTITUT FOR KOMMUNIKATION KROGHSTRÆDE 3 - DK-9220 AALBORG ØST TLF. 9940 9940 MAIL: INST-KOM@HUM.AAU.DK WEB: KOMMUNIKATION.AAU.DK TITEL TEMARAMME DANFOSS VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

Læge-patient-kommunikation

Læge-patient-kommunikation Læge-patient-kommunikation - så det stemmer Uddannelsessted: Aalborg Universitet Studieretning: Humanistisk Informatik Semester: 4. semester Vejleder: Majken Kjer Johansen Afleveringsdato: 19. maj 2009

Læs mere

Titelblad. Danske Spil til glæde og til gavn? Markedsføring, Betting og Individ. Aalborg Universitet. Projekttitel

Titelblad. Danske Spil til glæde og til gavn? Markedsføring, Betting og Individ. Aalborg Universitet. Projekttitel Titelblad Projekttitel Danske Spil til glæde og til gavn? Markedsføring, Betting og Individ Antal anslag med mellemrum: 152. 300 Antal sider: 63,4 Aalborg Universitet Humanistisk Informatik Vejleder: Anne-Mette

Læs mere

Roskilde Universitet

Roskilde Universitet Lediges trivsel Udarbejdet af: Ida Moll Staunsager Julie Jochims Engelbrechtsen Anna Christina Ruben Dalgaard Roskilde Universitet 4. semester 2015 1 Forside til projektrapport 4. semester År: 2015 Semester:

Læs mere

Aalborg Universitet. Humanistisk Informatik. 6. Semester Kommunikation. Gruppe 18B. Vejleder: Janne Bang. Afleveringsdato: 25.

Aalborg Universitet. Humanistisk Informatik. 6. Semester Kommunikation. Gruppe 18B. Vejleder: Janne Bang. Afleveringsdato: 25. Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 6. Semester Kommunikation Gruppe 18B Vejleder: Janne Bang Afleveringsdato: 25. maj 2011 Antal anslag: 82430 Svarende til 34,4 antal normal sider Giajenthiran

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

Caroline Meng Büchler Kirkegaard Web i DI august 2001

Caroline Meng Büchler Kirkegaard Web i DI august 2001 English summary This thesis is about corporate communication, and empirical data was gathered at my work place, DI Confederation of Danish Industry. I have focused on my colleagues in the web team, and

Læs mere

ØKOLADEN Cand. Mag. i Læring og Forandringsprocesser Studieretning: Organisatorisk læring Aalborg Universitet København

ØKOLADEN Cand. Mag. i Læring og Forandringsprocesser Studieretning: Organisatorisk læring Aalborg Universitet København ØKOLADEN (Eget billede) Cand. Mag. i Læring og Forandringsprocesser Studieretning: Organisatorisk læring Aalborg Universitet København Titelblad Mads Lund Vestergaard, 20093716 Sara Jeppesen, 20131682

Læs mere

En analyse af fattigdommens betydning for det gode liv i Danmark

En analyse af fattigdommens betydning for det gode liv i Danmark En analyse af fattigdommens betydning for det gode liv i Danmark Lasse Zangenberg Lollike Jannick Olsen Christian Kirkegaard Rasmussen Torben Florup Schytt-Nielsen Vejleder: Erik Gaden Roskilde Universitet

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtalen et strategisk ledelsesværktøj

Medarbejderudviklingssamtalen et strategisk ledelsesværktøj Medarbejderudviklingssamtalen et strategisk ledelsesværktøj Om medarbejderudviklingssamtalens betingelser og betydning i et strategisk perspektiv 10. semesters specialerapport på uddannelsen Læring og

Læs mere

! " # $ %! 1 &!' ( #) * ( +

!  # $ %! 1 &!' ( #) * ( + ! " #$%! 1 &!'( #) *( + Hash på dagsordenen - En kommunikationsstrategi for Ishøj Ungdomsskole! " #$%! &!'( #) *( + 2 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT...5 PROBLEMFORMULERING...6 2. METODE...7 2.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

SOCIAL ARV I DET SENMODERNE SAMFUND

SOCIAL ARV I DET SENMODERNE SAMFUND SOCIAL ARV I DET SENMODERNE SAMFUND PÆDAGOGUDDANNELSEN KØBENHAVN 2014 BACHELORPROJEKT UDARBEJDET AF: EMILY MARIA MARSTRAND PETERSEN STUDIENUMMER 10544 LOTTE KLAVSTRUP MATHIASEN STUDIENUMMER 10524 VEJLEDER:

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Forandringsoplevelser i Nykredit, MFAM

Forandringsoplevelser i Nykredit, MFAM Forandringsoplevelser i Nykredit, MFAM Læring og forandringsprocesser 18 December 2013 Aalborg Universitet København Side 1 af 118 Titelblad Kasper Moritz Nielsen, 20132190 Lindita Ljoki, 20131652 Mads

Læs mere

Diskrimination i det københavnske natteliv

Diskrimination i det københavnske natteliv Diskrimination i det københavnske natteliv Stine Laura Muldbak Andersen Freja Dencker Mangs Sørensen Sascha Hohlmann Anne Katrine Thestrup Hus 19.2, 3. semester projekt 2013 Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen

Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen Studium: Uddannelsesinstitution: Titel på projekt: Studerendes navn: Studerendes stilling: Vejleders navn:, afgangsprojekt UCN Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen

Læs mere

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word?

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Automatisk Litteraturliste i Word side 1 Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Af Mikkel A. Auning-Hansen Jeg har oplevet at stort set ingen af mine medstuderende ved hvordan man

Læs mere

0 MHJ EHŎ RP QRJHW .OMOWLO\ 1\_ZZO 0\VWHU\

0 MHJ EHŎ RP QRJHW .OMOWLO\ 1\_ZZO 0\VWHU\ 2VTT\UPRH[PVU P VYNHUPZH[PVULY 0 MHJ EHŎ RP QRJHW ]OWO]^O\ 2_W 3XPY\WK^SU! ]OWO]^O\ 3XPY\WK^SU 1\_ZZO 0\VWHU\ @OTVONO\$ = \OX 2_]^ON :ONO\]OX.OMOWLO\ # +KVLY\Q?XS`O\]S^O^ TITELBLAD! HUMANISTISK INFORMATIK!

Læs mere

Hvordan respekterer man hinanden???

Hvordan respekterer man hinanden??? Hvordan respekterer man hinanden??? Af Diana Gomaa, Lindehuset, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 3 Problemformulering s. 3 Teoretisk beskrivelse s. 4 o De tre domæner Det personlige domæne Refleksionens

Læs mere