folketingets statsrevisorer en præsentation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "folketingets statsrevisorer en præsentation"

Transkript

1 folketingets statsrevisorer en præsentation

2

3 1 Indhold Forord 3 Præsentation af Statsrevisorerne 4 Statsrevisorernes Sekretariat 7 Statsrevisorerne lovgrundlag og opgaver 8 Lovgrundlag 8 Valg af Statsrevisorerne 8 Statsrevisorernes opgaver 9 Statsrevisorernes adgang til undersøgelser 9 Beretninger 10 Statsrevisormøder 10 Statsrevisorernes bemærkninger 10 Underretning af Folketinget 11 Princip om enighed 11 Offentliggørelse og pressekontakt 12 Statsrevisorernes besigtigelser 12 Samspillet mellem Statsrevisorerne og Rigsrevisionen 12 Rigsrevisionen 12 Rigsrevisor 13 Rigsrevisorloven 13 Arbejdet i den statslige revision 14 Finansiel revision og forvaltningsrevision 14 Beretninger og notater 14 Beretning om revision af statsregnskabet 14 Statsrevisorernes behandling af revisionssager 15 Ministerredegørelser 15 Afslutning af revisionssagerne 16 Endelig betænkning over statsregnskabet 16 Godkendelse af statsregnskabet 16

4 2

5 3 Forord Ifølge grundloven vælger Folketinget et antal statsrevisorer til at revidere statsregnskabet. I denne pjece præsenteres Statsrevisorerne, deres opgaver, lovgrundlag og virksomhed. Statsrevisorernes virksomhed som parlamentarisk kontrolorgan går tilbage til De primære opgaver var dengang og er stadig: at sikre, at alle indtægter fremgår af regnskabet, og at alle udgifter er afholdt i overensstemmelse med loven at kontrollere, at regnskabet er rigtigt at vurdere, om statens finanser er forvaltet hensigtsmæssigt at præsentere statsregnskabet for Folketinget til beslutning. Statsrevisorerne har et tæt samarbejde med Rigsrevisionen, som udfører revisionsarbejdet. Statsrevisorerne kan bede Rigsrevisionens leder, rigsrevisor, om at udføre en undersøgelse. Rigsrevisionens beretninger og notater danner grundlaget for Statsrevisorernes arbejde. Ved at afgive bemærkninger til Rigsrevisionens beretninger lægger Statsrevisorerne normer for ministrenes bevillingsadministration. Den statslige revisions opgave er med andre ord at bidrage til, at staten bruger pengene, som Folketinget har besluttet, og at pengene bliver brugt så effektivt som muligt.

6 4 Præsentation af Statsrevisorerne Statsrevisorerne er politikere, som er udpeget til hvervet af Folketinget. De nuværende statsrevisorer er valgt af Folketinget for perioden 1. oktober september 2014, og de er: Statsrevisor, formand Peder Larsen Regnskabskonsulent Socialistisk Folkeparti Statsrevisor og formand fra 1998 Statsrevisor, næstformand Henrik Thorup Næstformand i Region Hovedstaden Dansk Folkeparti Statsrevisor fra 1998 Statsrevisor Helge Adam Møller Major Det Konservative Folkeparti Statsrevisor fra 2000

7 5 Statsrevisor Kristian Jensen Medlem af Folketinget Fhv. minister Bankassistent Venstre Statsrevisor fra 2011 Statsrevisor Mogens Jensen Medlem af Folketinget Konsulent Socialdemokraterne Statsrevisor fra 2011 Statsrevisor Klaus Frandsen Forretningsudviklingsdirektør Det Radikale Venstre Statsrevisor fra 2011

8 6 Christiansborg ca Bygningen mellem Christiansborg slot og slotskirken er uforandret. Her bor Statsrevisorerne i Prins Jørgens Gård 2.

9 7 Statsrevisorernes Sekretariat Sekretariatet betjener og hjælper Statsrevisorerne i deres arbejde. Sekretariatet hjælper med at klargøre Statsrevisorernes sager og rådgiver Statsrevisorerne herom, f.eks. i bevillingsretlige, forvaltningsmæssige og juridiske forhold. Sekretariatschef Gitte Korff cand.adm.pol. Souschef Jens Frederik Rasmussen cand.polit. Kontorfuldmægtig Jannie Sølvsteen

10 8 Statsrevisorerne lovgrundlag og opgaver Lovgrundlag Grundloven fra 1849 beskriver Statsrevisorernes uafhængige parlamentariske rolle. I grundlovens 47 står der, at Statsrevisorernes opgave er at revidere statens regnskab. Af lov om Statsrevisorerne fremgår reglerne for såvel valg af Statsrevisorerne som omfanget af deres arbejdsområde. Valg af Statsrevisorerne Folketinget vælger hvert fjerde år 6 statsrevisorer. Folketingets partier indstiller en kandidat til valg. Kandidaten behøver ikke nødvendigvis at være medlem af Folketinget. Statsrevisorerne kan ikke afsættes i 4-års perioden. Statsrevisorerne modtager et særligt vederlag, der svarer til halvdelen af vederlaget til et folketingsmedlem. 8 år som statsrevisor giver ret til pension. En særlig bevilling på Folketingets budget finansierer Statsrevisorerne og Sekretariatet.

11 9 Statsrevisorernes opgaver Statsrevisorerne har til opgave: at gennemgå det årlige statsregnskab og sikre, at alle statens indtægter fremgår, og at alle udgifter er afholdt i overensstemmelse med finansloven eller en anden bevillingslov at kontrollere, at regnskabet er rigtigt og i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis at vurdere, om de offentlige midler og virksomheder er forvaltet fornuftigt og ansvarligt at forelægge statsregnskabet for Folketinget til beslutning at hjælpe Folketingets udvalg med at fremskaffe revisionsmæssige oplysninger at kontrollere, om de ansvarlige ministre har givet Folketinget og dets udvalg de nødvendige oplysninger. Statsrevisorernes adgang til undersøgelser Statsrevisorerne har adgang til at undersøge og oplyse Folketinget om: alle institutioner, fonde mv., der modtager en eller anden form for statsstøtte alle selvstændige forvaltningssubjekter, der er oprettet ved lov eller aktstykke, dog undtaget Danmarks Nationalbank i dens egenskab af centralbank interessentskaber og virksomheder, hvor staten eller statsstøttede institutioner er personligt ansvarlig virksomhedsdeltager. Undersøgelserne kan gennemføres uanset, hvilke regler der gælder om regnskabsaflæggelse og revision.

12 10 Beretninger Statsrevisorerne kan bede rigsrevisor om at foretage disse undersøgelser. Rigsrevisionen har samme adgang til statens institutioner som Statsrevisorerne. Når rigsrevisor har foretaget en undersøgelse, afgiver han beretning til Statsrevisorerne. Cirka 2/3 af de beretninger, Statsrevisorerne årligt modtager, er undersøgelser, som Rigsrevisionen har gennemført på eget initiativ, mens 1/3 er udarbejdet efter anmodning fra Statsrevisorerne. Statsrevisormøder Statsrevisorerne holder møde ca. 1 gang om måneden, hvor de behandler Rigsrevisionens beretninger. Statsrevisorerne sender herefter den trykte beretning til Folketinget til underretning og til ministeren til udtalelse. Statsrevisorernes bemærkninger Statsrevisorerne udarbejder bemærkninger til de fleste beretninger. Bemærkningerne kan f.eks. være kritik af ministre, ministerier og styrelser og trykkes som en del af beretningen. I bemærkningerne peger Statsrevisorerne ikke på løsninger, men de kan kritisere forhold, som det er op til vedkommende minister at rette op på.

13 11 Underretning af Folketinget Statsrevisorerne har ikke selv sanktionsmuligheder over for ministrene. Deres opgave består i at oplyse Folketinget om deres vurdering af, hvordan ministrene har gennemført Folketingets beslutninger og anvendt bevillingerne. Dette sker også gennem Statsrevisorernes bemærkninger til beretninger og i Endelig betænkning over statsregnskabet. Statsrevisorerne kan indstille, at Folketinget træffer beslutning i en sag, men det er kun Folketinget, der kan beslutte evt. politiske konsekvenser for den pågældende minister. Princip om enighed Selvom Statsrevisorerne repræsenterer forskellige politiske holdninger, forsøger de altid at udtale sig i enighed. Princippet om enighed gælder også, når Statsrevisorerne beder Rigsrevisionen om at gennemføre en undersøgelse. Enighed giver udtalelser og bemærkninger vægt over for både Folketing, ministre og offentlighed. Den enkelte statsrevisor har dog ifølge loven ret til at udtrykke sin evt. særlige holdning.

14 12 Offentliggørelse og pressekontakt For at sikre, at revisionen er åben og gennemskuelig, offentliggøres alle beretninger og den senere opfølgning i form af ministrenes redegørelser og rigsrevisors notater. Statsrevisorerne udtaler sig ofte til pressen og offentligheden om beretningerne eller om nye initiativer til undersøgelser. Udtalelserne er baseret på de beslutninger, som Statsrevisorerne har truffet i enighed. Statsrevisorernes besigtigelser Som led i revisionsarbejdet besigtiger Statsrevisorerne årligt statslige forvaltninger og statsstøttede virksomheder både i Danmark og i udlandet. I forbindelse hermed kan Statsrevisorerne forlange at få alle relevante dokumenter og oplysninger forelagt, og de kan rapportere til Folketinget om resultatet. Samspillet mellem Statsrevisorerne og Rigsrevisionen Den statslige revision består af de to uafhængige institutioner under Folketinget: Statsrevisorerne og Rigsrevisionen. Rigsrevisionen gennemfører hovedparten af revisionsarbejdet. Rigsrevisionen rapporterer således til Statsrevisorerne i form af beretninger og notater. Statsrevisorerne er den eneste myndighed, der kan pålægge rigsrevisor at udføre bestemte revisionsopgaver.

15 13 Rigsrevisionen Rigsrevisionen er en uafhængig institution under Folketinget. Det er Rigsrevisionens opgave at revidere statens regnskaber og undersøge, om statslige midler bruges, som Folketinget har besluttet. Rigsrevisionen giver også råd og vejledning til institutionerne om, hvordan de kan forbedre deres regnskabsførelse, og hvordan de kan opnå bedre resultater med færre ressourcer. Rigsrevisor Rigsrevisionen ledes af rigsrevisor. Han er udnævnt af Folketingets formand, efter at Statsrevisorerne har indstillet ham, og Folketingets Udvalg for Forretningsorden har godkendt ham. Rigsrevisionens ca. 260 medarbejdere hjælper rigsrevisor i hans arbejde. Rigsrevisorloven Rigsrevisor udfører sit arbejde i henhold til rigsrevisorloven fra 1976 med senere ændringer om revisionen af statens regnskaber mm. Loven fastslår, at rigsrevisor er uafhængig, og at han administrerer Rigsrevisionens drift og personale selvstændigt inden for rammerne af den bevilling, som Folketinget har givet.

16 14 Arbejdet i den statslige revision Finansiel revision og forvaltningsrevision Revisionsopgaverne omfatter både finansiel revision og forvaltningsrevision. Finansiel revision er en efterprøvning af, om regnskabet er rigtigt, dvs. at regnskabet ikke indeholder væsentlige fejl og mangler. Forvaltningsrevision afdækker, om institutionens økonomi er blevet styret fornuftigt og ansvarligt. Større undersøgelser med forvaltningsrevision skal vise, om statens penge bliver brugt, som Folketinget har besluttet det, og om der er opnået et tilfredsstillende resultat med de givne ressourcer. Beretninger og notater Større undersøgelser iværksættes enten på Rigsrevisionens eget initiativ eller efter anmodning fra Statsrevisorerne. Statsrevisorerne vil normalt bede rigsrevisor om et forberedende notat om sagen, før undersøgelsen sættes i gang. Rigsrevisionen oplyser om resultatet af de større undersøgelser i en beretning til Statsrevisorerne. Når rigsrevisor har indhentet kommentarer fra de berørte ministerier og institutioner, rapporterer han resultatet af revisionsarbejdet i særlige revisionsberetninger til Statsrevisorerne. Dette sker normalt gange om året.

17 15 Beretning om revision af statsregnskabet Ud over disse revisionsberetninger formidler Rigsrevisionen hvert år det samlede resultat af årets finansielle revision til Statsrevisorerne i Beretning om revisionen af statsregnskabet. Beretningen indeholder en redegørelse for den finansielle revision af hvert enkelt ministerområde samt en række undersøgelser af tværgående og udvalgte emner. Statsrevisorernes behandling af revisionssager Statsrevisorerne behandler beretningerne på månedlige møder, hvor de kan udtrykke deres vurderinger i en bemærkning. Beretningen skal afgives til Folketinget og den ansvarlige minister. Ministerredegørelser Når Statsrevisorerne har fremsendt beretningen, skal ministeren i løbet af 2-4 måneder redegøre for de overvejelser og tiltag, som beretningen giver anledning til. En ministerredegørelse kan dog altid afgives tidligere. Ministerredegørelsen skal svare på både beretningens kritikpunkter, beretningens konklusioner og Statsrevisorernes bemærkninger. Ministerens redegørelsespligt er samtidig en retssikkerhed, fordi ministeren er sikker på at komme til orde. Ministerredegørelsen vurderes af rigsrevisor. Inden en måned skal rigsrevisor give Statsrevisorerne sin vurdering af ministerens overvejelser og foranstaltninger.

18 16 Afslutning af revisionssagerne Herefter behandler Statsrevisorerne sagen igen på grundlag af ministerredegørelsen og rigsrevisors vurdering. Hvis dette ikke giver anledning til yderligere bemærkninger fra Statsrevisorerne, afslutter de sagen. Hvis Statsrevisorerne derimod har yderligere bemærkninger, følger rigsrevisor op på sagen og rapporterer om udviklingen i form af notater til Statsrevisorerne. Sagen sluttes først, når revisionen er tilfreds. Endelig betænkning over statsregnskabet Endelig betænkning over statsregnskabet udkommer hvert år. Den indeholder opfølgningen på revisionsberetningen, herunder ministerredegørelsen, rigsrevisors notat og Statsrevisorernes bemærkning. Endelig betænkning indeholder også opfølgning på ældre, uafsluttede sager. Statsrevisorerne afslutter revisionen af statsregnskabet ved at afgive Endelig betænkning, hvorefter regnskabet skal godkendes af Folketinget. Godkendelse af statsregnskabet Endelig betænkning danner grundlag for, at Folketingets Finansudvalg kan anbefale Folketinget at godkende statens årlige regnskab.

19 2012 Folketinget, Statsrevisorerne Redaktion Statsrevisorernes Sekretariat Redaktionen afsluttet januar 2012 Foto Steen Broager Design Bysted A/S Tryk Formula A/S Oplag 400 Pjecen kan rekvireres ved henvendelse til Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Tlf ISBN

20 Statsrevisorerne Folketinget Christiansborg 1240 København K Tlf

Rigsrevisionen har fastlagt en række principper for, hvordan Rigsrevisionen betragter ministeransvar og ansvarsplacering, jf. pkt.

Rigsrevisionen har fastlagt en række principper for, hvordan Rigsrevisionen betragter ministeransvar og ansvarsplacering, jf. pkt. Rigsrevisionens syn på ministeransvar og ansvarsplacering i forhold til udøvelse af den statslige revision 17. april 2018 Indledning Formålet med dette notat er at klargøre Rigsrevisionens syn på ministeransvar

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Bekendtgørelse af lov om revisionen af statens regnskaber m.m. LBK nr 101 af 19/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., j.nr. 12/00186 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

Den færøske revisionsordning

Den færøske revisionsordning LANDSGRANNSKOÐANIN Den færøske revisionsordning Mai 2005 Traðagøta 43 Postrúm 2053 FO-165 Argir (298) 35 51 00 (298) 35 51 01 gralands@post.olivant.fo LANDSGRANNSKOÐANIN 2 Indholdsfortegnelse 1 REVISION

Læs mere

Ingeniørforeningen 20. maj 2014

Ingeniørforeningen 20. maj 2014 Ingeniørforeningen 20. maj 2014 Statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer Oplæg ved Gitte Korff, sekretariatschef for statsrevisorerne Lene Schmidt, kontorchef

Læs mere

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen Revisionsordninger i offentlig revision April 2013 rigsrevisionen rigsrevisionen REVISIONSORDNINGER I OFFENTLIG REVISION 1 Revisionsordninger i offentlig revision har det overordnede ansvar for revisionen

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af folketingsbeslutning om statsrevisorernes valg og virksomhed

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af folketingsbeslutning om statsrevisorernes valg og virksomhed Beslutningsforslag nr. B 143 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. maj 2018 af Pia Kjærsgaard (DF), Henrik Dam Kristensen (S), Kristian Pihl Lorentzen (V) og Leif Mikkelsen (LA) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kulturministeriets forvaltning af

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om ministeriernes tilsyn med refusionen til kommunerne

Rigsrevisionens notat om beretning om ministeriernes tilsyn med refusionen til kommunerne Rigsrevisionens notat om beretning om ministeriernes tilsyn med refusionen til kommunerne August 2018 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 1/05 om 7 sager (om Banedanmark)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Finansudvalgets politiske bemærkninger til beretning om anskaffelsen af IC4-tog. Februar 2009

Notat til Statsrevisorerne om Finansudvalgets politiske bemærkninger til beretning om anskaffelsen af IC4-tog. Februar 2009 Notat til Statsrevisorerne om Finansudvalgets politiske bemærkninger til beretning om anskaffelsen af IC4-tog Februar 2009 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Finansudvalgets politiske bemærkninger

Læs mere

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot. Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2016

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot. Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2016 Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2010 Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Rigsrevisionens strategi

Rigsrevisionens strategi Rigsrevisionens strategi 2018-2020 Januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Rigsrevisors forord 1 Strategien et overblik 2 Værdi 3 Mission, løfter og indsatser 4 Resultatkrav 9 RIGSREVISORS FORORD 1 Rigsrevisors

Læs mere

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN A204/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN A204/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN A204/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Udenrigsministeriets forvaltning af tilskud til multilaterale organisationer

Læs mere

Beretning. Statsrevisorernes og Rigsrevisionens arbejde med regeringens lovforberedelse. Beretning nr. 5 Folketinget 2014-15

Beretning. Statsrevisorernes og Rigsrevisionens arbejde med regeringens lovforberedelse. Beretning nr. 5 Folketinget 2014-15 Beretning nr. 5 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 4. februar 2015 Beretning om Statsrevisorernes og Rigsrevisionens arbejde med regeringens lovforberedelse 1.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer Juni 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2016

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 19. marts 2004 RN C501/04

RIGSREVISIONEN København, den 19. marts 2004 RN C501/04 RIGSREVISIONEN København, den 19. marts 2004 RN C501/04 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 1/03 om Undervisningsministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 24. november 2004 RN B108/04

RIGSREVISIONEN København, den 24. november 2004 RN B108/04 RIGSREVISIONEN København, den 24. november 2004 RN B108/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om barmarksværkerne (beretning nr. 17/01) 1. I mit notat i henhold til rigsrevisorlovens

Læs mere

Kundgørelse for Forsvaret.

Kundgørelse for Forsvaret. FORSVARSMINISTERIET København, den 13/02 2006 Hermed bilag B. 5-39 Kundgørelse for Forsvaret. Cirkulære om retningslinier for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Forsvarsministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

9. august EM 2011/42. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2011 om Børnetalsmand og Børneråd. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde

9. august EM 2011/42. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2011 om Børnetalsmand og Børneråd. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde 9. august Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2011 om Børnetalsmand og Børneråd. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde 1. Denne Inatsisartutlov har til formål at fremme børns rettigheder og interesser

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 3. november 2004 RN JUR06/04

RIGSREVISIONEN København, den 3. november 2004 RN JUR06/04 RIGSREVISIONEN København, den 3. november 2004 RN JUR06/04 Faktuelt notat til statsrevisorerne om revisionsordningerne for den statslige revision, den kommunale revision og den privatpraktiserende revisor,

Læs mere

REVISIONSREGULATIV FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV FOR HOLSTEBRO KOMMUNE REVISIONSREGULATIV FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Holstebro Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse og med statsforvaltningens godkendelse antaget PwC PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

2014/1 BR 5 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2019 Beretning

2014/1 BR 5 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2019 Beretning 2014/1 BR 5 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 4. februar 2015 Beretning om Statsrevisorernes og Rigsrevisionens

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter November 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 19/2016 om regionernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

Standard for offentlig revision nr. 2 Rigsrevisionens kvalitetsstyring SOR 2 SOR 2. Standarderne SOR 2. for offentlig

Standard for offentlig revision nr. 2 Rigsrevisionens kvalitetsstyring SOR 2 SOR 2. Standarderne SOR 2. for offentlig Standard for offentlig revision nr. 2 Rigsrevisionens kvalitetsstyring SOR 2 SOR 2 Standarderne for offentlig SOR 2 SOR 2 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 2 (VERSION 1.1) 1 Rigsrevisionens kvalitetsstyring

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Rigsrevisionens notat om beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb Februar 2014 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2016

Læs mere

December Rigsrevisionens notat om beretning om. forvaltningen af ECTSpoint på de videregående uddannelsesinstitutioner

December Rigsrevisionens notat om beretning om. forvaltningen af ECTSpoint på de videregående uddannelsesinstitutioner December 2018 Rigsrevisionens notat om beretning om forvaltningen af ECTSpoint på de videregående uddannelsesinstitutioner Notat til Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens 18, stk. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)

Læs mere

Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 3 Beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer Offentligt 3/2010

Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 3 Beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer Offentligt 3/2010 Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 3 Beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer Offentligt 3/2010 Beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Enclosure 3. Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45

Enclosure 3. Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45 Enclosure 3 Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk Rigsrevisionens erklæring og beretning

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 11/2012 om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet

Statsrevisorernes beretning nr. 11/2012 om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København Statsrevisorernes beretning nr. 11/2012 om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet Ministeren 27-09-2013 Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

/2017. Juni Rigsrevisionens beretning om veterinært laboratoriebyggeri på DTU

/2017. Juni Rigsrevisionens beretning om veterinært laboratoriebyggeri på DTU 19/2017 Rigsrevisionens beretning om veterinært laboratoriebyggeri på DTU afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 Juni 2018 114.6 22.480 908 19 / 2017 Beretning

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat til Likvidationsregnskabet for perioden 1. januar til 31. december 2015

Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat til Likvidationsregnskabet for perioden 1. januar til 31. december 2015 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat til Likvidationsregnskabet for perioden 1. januar til 31. december 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer.

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. Notat Revisionsinstruks af januar 2016 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende minister for ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende minister for ligestillings puljemidler m.v. BEK nr 407 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 21. maj 2019 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., Ligestillingsafdelingen, j.nr. 2017-18140. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen. Juli 2015. rigsrevisionen. rigsrevisionen

Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen. Juli 2015. rigsrevisionen. rigsrevisionen Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen Juli 2015 rigsrevisionen rigsrevisionen S T A N D A R D F O R K V A L I T E T S S T Y R I N G I R I G S R E V I S I O N E N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats December 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer December 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2014 om staten som selskabsejer Energi-,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om uregelmæssigheder i projektforvaltningen. Menneskerettigheder. Februar 2012

Notat til Statsrevisorerne om uregelmæssigheder i projektforvaltningen. Menneskerettigheder. Februar 2012 Notat til Statsrevisorerne om uregelmæssigheder i projektforvaltningen hos Institut for Menneskerettigheder Februar 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Uregelmæssigheder i projektforvaltningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. Februar 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. Februar 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter Februar 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt SEKRETARIATET - NOTAT Notat om revisionssager på SKATs og Skatteministeriets område - til omdeling i Skatteudvalget på møde 19. maj 2016 19. maj

Læs mere

Hovedpunkterne i lovforslaget om Politiets Efterretningstjeneste og lovforslaget om ændring af den parlamentariske kontrolordning

Hovedpunkterne i lovforslaget om Politiets Efterretningstjeneste og lovforslaget om ændring af den parlamentariske kontrolordning Hovedpunkterne i lovforslaget om Politiets Efterretningstjeneste og lovforslaget om ændring af den parlamentariske kontrolordning 1. Indledning Justitsministeren vil som led i udmøntningen af den politiske

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig LOV nr 287 af 29/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 126.373.031 Senere ændringer til

Læs mere

FORBEREDELSESUDVALGET FOR REGION SYDDANMARK

FORBEREDELSESUDVALGET FOR REGION SYDDANMARK FORBEREDELSESUDVALGET FOR REGION SYDDANMARK Beretning nr. 1 Årsregnskab for 2006 Afsluttende beretning 108.300 Til Regionsrådet for Region Syddanmark Kommunernes Revision (KR) har afsluttet revisionen

Læs mere

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Statsrevisorerne 2002-03 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat af 6. maj 2011 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Maj 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010 Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. Juni 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. Juni 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test Juni 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Bilag 2. Revisionsregulativet med de foreslåede ændrede og udvidede bestemmelser markeret med rødt. UDKAST

Bilag 2. Revisionsregulativet med de foreslåede ændrede og udvidede bestemmelser markeret med rødt. UDKAST Bilag 2. Revisionsregulativet med de foreslåede ændrede og udvidede bestemmelser markeret med rødt. UDKAST Revisionsregulativ for Københavns Kommune 1 I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 952 af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om statsamternes produktivitet og effektivitet (beretning nr. 2/02) Indledning 1. I

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere