Vælgernes opbakning til økonomiske reformer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vælgernes opbakning til økonomiske reformer"

Transkript

1 Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon August 2015 Et flertal af befolkningen er positivt indstillet overfor en række reformer. De fleste vælgere siger ja til f. eks. større valgfrihed og konkurrence i den offentlige sektor, et frit sygehusvalg således at pengene følger patienten, til afskaffelse af lukkelov og mediestøtte og til privatisering af TV2 og SAS samt nedsættelse af registreringsafgiften. Notatet afdækker på baggrund af en meget stor stikprøve, hvor opbakningen blandt vælgerne til reformer er størst og hvilke reformer, de er positive/negative overfor. Analysen viser også, at Dansk Folkepartis vælgere ikke er særligt reformkritiske. De er faktisk marginalt mere positive overfor reformer end de radikale vælgere. En statistisk analyse af besvarelserne viser, at vælgerne i bemærkelsesværdig grad støtter reformer i overensstemmelse med deres placering på en traditionel højre-venstre-skala. Reformer en nødvendige i Danmark, fordi der stadig er udsigt til lav vækst. Også efter at krisen er klinget af. Indledning Danmark har haft lav økonomisk vækst og meget begrænset stigning i produktiviteten siden årtusindeskiftet. Samtidig er befolkningstallet i den erhvervsaktive alder toppet i løbet af perioden og er nu svagt faldende. Der er risiko for langvarig svag økonomisk vækst. Det understreger behovet for fortsatte økonomiske reformer. Det kræver, at der er politisk vilje og i sidste ende opbakning blandt vælgerne til reforminitiativer. Tilslutningen til reformer kan dog ikke alene afgøres ud fra hvilke initiativer, der umiddelbart har størst opbakning. I sidste ende må det forventes, at vælgerne vil vurdere de politiske beslutningstagere på konsekvenserne af reformerne. Det vil sige; om gevinsterne står mål med omkostningerne. Det kan vælgerne ikke nødvendigvis forudsige på forhånd. Sammensætningen og eksekveringen af reformer vil således spille en vigtig rolle. Det er ikke desto mindre af interesse at identificere de reformer, som har størst umiddelbar vælgeropbakning. Her kan forhindringerne forventes at være mindre, og det kan tale for at vælge at reformere på disse områder først, hvis andre forhold i øvrigt taler for det. I dette notat rangordnes en lang række reformpolitikker efter deres opbakning. Udgangspunktet er en meget stor spørgeundersøgelse med respondenter foretaget af Gallup, som har spurgt til en lang række spørgsmål vedrørende økonomisk politik, retssikkerhed, indvandringspolitik, EU, mv. Undersøgelsen er gennemført i 2012 og altså inden folketingsvalget. Det kan derfor ikke udelukkes, at en del vælgere har ændret opfattelse. Ændret tilslutning til de politiske partier behøver imidlertid ikke at betyde, at vælgerne har skiftet grundlæggende politiske præferencer, men kan bl.a. være et resultat af konkurrencen mellem partierne. Den kan føre til, at regeringsmagten skifter side fra tid til anden, selv i en situation med stationære vælgerpræferencer. De mest populære reformområder Analysen tyder overordnet på, at der er størst tilslutning til 1. Større ledelsesansvar, valgfrihed og effektivitet samt konkurrenceudsættelse i den offentlige sektor CEPOS Landgreven 3, København K

2 2. Lavere afgifter (bl.a. arveafgift og registreringsafgift på personbiler) 3. Deregulering på visse områder 4. Salg af statsligt ejede aktier Af tabel 1 fremgår de konkrete reformspørgsmål, hvor vælgerne er mest positivt stemt over for reformer. Det er opgjort ved for det første, at stikprøvens medianvælger er enig eller meget enig i reforminitiativet og for det andet ved, at vælgerne gennemsnitligt er positivt stemt. Medianvælgeren er den midterste vælger i fordelingen fra de mest negative til de mest positive. I den hypotetiske situation, at initiativet blev sendt til folkeafstemning, burde det kunne vedtages, når medianvælgeren er positivt stemt 1. Vælgernes gennemsnitlige holdning er bestemt som det vægtede gennemsnit af responserne. Svaret meget enig er tildelt 2 point, enig et point, hverken enig eller uenig 0 point, uenig 1 point og meget uenig 2 point. Det vægtede gennemsnit er således udtryk for styrken i svarene. Der er som nævnt størst opbakning til reformer, som indebærer større effektivitet og valgfrihed i den offentlige sektor. Der er stærk opbakning til at øge ledelsesfriheden og undervisningen per lærer i folkeskolen. Det gælder også frit sygehusvalg og at lade pengene følge patienten. Medianvælgeren er også enig i behovet for, at det offentlige lader private konkurrere om at levere de bedste og billigste ydelser til borgerne. Der er desuden støtte til at privatisere TV2 og SAS. Opbakningen er mere forbeholden, men dog overvejende positiv til at privatisere en række andre selskaber (jf. tabel 2). Der er endvidere stærk støtte til en række reforminitiativer på skatteområdet. Det gælder afskaffelse af arveafgiften, lavere registreringsafgift på biler og lavere afgifter på energi. På alle tre områder er der ifølge CEPOS analyser betydeligt behov for reformer 2. Endelig udtrykker medianvælgeren støtte til helt at afskaffe lukkeloven og give adgang til helårsbeboelse i sommerhuse. Det er de to dereguleringsområder, hvor opbakningen er størst. 1 I den såkaldte medianvælgermodel medfører den politiske konkurrence, at der gennemføres en politik svarende til medianvælgerens præferencer. Der skal dog være meget stærke betingelser opfyldt for, at medianvælgermodellens resultater er fuldt gældende. Medianvælgerens position kan dog være af væsentlig betydning, også når betingelserne ikke er opfyldt. 2 Se f.eks. og 2

3 Af tabel 2 fremgår de reformspørgsmål, som medianvælgeren indtager en neutral holdning over for, men hvor vælgerne i gennemsnit bakker op om reformer. Også disse spørgsmål falder i høj grad inden for områderne valgfrihed og deregulering, lavere afgifter (samt selskabsskat) samt privatisering. Det kan dog ikke udelukkes, at den kraftige politiske kontrovers om salg af aktier i DONG har reduceret opbakningen. Ikke blot til frasalg af DONG-aktier, men også andre selskaber. Som det fremgår af tabel 3, er medianvælgeren neutral, mens gennemsnitsvælgeren er negativ over for reformer, der indebærer afskaffelse af efterlønnen og indførelse af et kontanthjælpsloft. Det gælder ligeledes lettelse af topskatten og nedsættelse af rentefradragets skatteværdi, lavere erhvervsstøtte og skattereformer finansieret med offentlige besparelser. Flere af disse spørgsmål befandt sig i brændpunktet i den politiske uenighed frem til folketingsvalget, og derfor er den tvetydige opbakning på disse områder næppe så overraskende. Endelig fremgår af tabel 4, at medianvælgeren er uenig i at indføre flad skat og at erstatte SU med statsgaranterede studielån. 3

4 Hvilke partiers vælgere er mest reformorienterede? Undersøgelsen gør det muligt at afdække hvilke vælgere, der er mest reformorienterede. I princippet kan vælgernes indbyrdes placering i opbakningen til reformer variere fra spørgsmål til spørgsmål. En statistisk analyse af opbakningen til hvert enkelt spørgsmål viser imidlertid, at vælgerne i bemærkelsesværdig grad er placeret på en traditionel højre-venstre -skala, når man betragter tilslutningen til reformer. I den statistiske analyse er således set på, hvad der kan forklare opbakningen til et givent reformspørgsmål. Der er for det første kontrolleret for en lang række socio-økonomiske forhold så som alder, indkomst og landsdel. For det andet er belyst korrelationen mellem holdningen til reformerne og respondenternes identifikation med de politiske partier (hvem de vil stemme på) 3. Partiidentifikationens betydning for opbakningen til de 40 mest konkrete spørgsmål fremgår af figuren. For 27 af disse spørgsmål er opbakningen i faldende orden: Liberal Alliance (I) Konservative Folkeparti (C) Venstre (V) 3 Analyserne er nøjere beskrevet i et selvstændigt arbejdspapir. 4

5 Dansk Folkeparti (O) Radikale Venstre (B) Socialdemokraterne (A) SF (F) Enhedslisten (Ø) Der er altså tale om en meget traditionel højre-venstre -skala. Det er interessant i den forbindelse at bemærke, at midten udgøres af de radikale vælgere og DFs vælgere med DF-vælgerne som lidt mere reformvenlige end de radikale. Det bryder altså med en udbredt opfattelse af, at de radikale vælgere er mest reformivrige, mens DF-vælgerne er traditionalister med særlig reformaversion. Det hører dog med, at undersøgelsen er foretaget før den store vælgerfremgang for DF ved folketingsvalget i år, men det største bidrag hertil kom fra tidligere Venstrevælgere. Venstrevælgerne er, som det fremgår, marginalt mere reformvenlige end DF-vælgerne. Den første offentliggjorte meningsmåling efter folketingsvalget om holdningen til at sænke topskatten tegner helt samme mønster som i den store Gallupundersøgelse 4. Analysen har afdækket fem grupper af spørgsmål, hvor reformtilslutningen varierer forskelligt mellem partislutningen. Den næststørste gruppe vedrører lempelser af en række afgifter mv.- herunder registreringsafgiften og arveafgiften mens den tredjestørste vedrører fire spørgsmål om større valgfrihed. For disse to gruppers vedkommende er DFs vælgere mere reformvenlige, mens de radikale er mere skeptiske end ellers. Endelig er de radikale vælgere mere reformvenlige end ellers, når det gælder afskaffelse af efterløn (som er i en gruppe for sig) og en gruppe på 3 spørgsmål om ophævelse af sommerhusreglen, lavere rentefradrag og mindre erhvervsstøtte. I den sidste gruppe er DF-vælgerne de mest skeptiske. Der synes altså ikke at være grundlag for at se DF-vælgerne som specielt reformskeptiske, men tværtimod som generelt lidt mere reformorienterede end de radikale og udpræget reformorienterede på nogle af de områder vedrørende valgfrihed mv. i den offentlige sektor og afgiftsnedsættelser, hvor vælgerne generelt er mest reformpositive. Konklusion Analysen af vælgernes holdninger til politiske enkeltspørgsmål på reformområdet kan som sagt ikke anvendes til at konkludere hvilke reformer, der bør gennemføres, eller hvordan vælgerne vil reagere på konkrete reformpakker. Såvel sammensætningen som den politiske kommunikation, der er resultatet af reformpakkerne, vil spille den centrale rolle. Analysen kan imidlertid anvendes til at vurdere, hvor opbakningen er mest moden, og hvor det muligvis kan være en fordel at begynde, samt at udpege, hvor der kan være behov for at underbygge reformbehovet og det politiske lederskab bedre. Der er størst opbakning til at effektivisere og øge valgfriheden i den offentlige sektor, lempe afgifter, deregulere samt frasælge visse offentlige virksomheder. Analysen viser samtidig, at vælgernes opbakning til reformer i bemærkelsesværdig høj grad følger en traditionel højre-venstre -skala med LA og Enhedslisten som yderpunkter og med DF og RV i midten. DFvælgerne er marginalt mere reformorienterede end de radikale. 4 Greens Analyseinstitut har for Børsen (offentliggjort 7. august 2015) spurgt om Mener du, at topskatten bør sænkes ved en evt. ny skattereform?. Opbakningen efter partitilhørsforhold var I (77 pct.), C (69 pct.), V (51 pct.), O (32 pct.), B (20 pct.), A (14 pct.), F (6 pct.), Å (6 pct.), Ø (3 pct.). Det er samme rangorden af partierne som i Gallups store stikprøve i både spørgsmålet vedrørende topskattelettelse og 26 andre økonomisk politiske spørgsmål (bortset fra at Å ikke indgik i sidstnævnte). 5

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

Brugerbetaling på velfærdsydelser - smart fix eller nødløsning?

Brugerbetaling på velfærdsydelser - smart fix eller nødløsning? Brugerbetaling på velfærdsydelser - smart fix eller nødløsning? Februar 2011 Søren Geckler og Henning Hansen CASA Brugerbetaling på velfærdsydelser - smart fix eller nødløsning? Februar 2011 Søren Geckler

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33456032 September 2012 Danske borgeres velstand er på niveau med den gennemsnitlige OECD-borgers, når man tager højde for købekraften i de enkelte lande.

Læs mere

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund... 4 2.0 Fakta om forbrugerundersøgelsen... 4 3.0 Forbrugerundersøgelsens resultater... 6 3.1 Sammenfatning...

Læs mere

Rapporten er udarbejdet for FDIM af Jakob Linaa Jensen, Lisbeth Klastrup og Jens Hoff.

Rapporten er udarbejdet for FDIM af Jakob Linaa Jensen, Lisbeth Klastrup og Jens Hoff. Internettets rolle under Folketingsvalget 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 FORORD 4 OM FDIMS VALGUNDERSØGELSE 7 FOLKETINGSVALGET 2007 PÅ NETTET - EN INTRODUKTION 16 KAN INTERNETTET FLYTTE STEMMER? 28 VALGKAMPEN

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger RAPPORT PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger Projektperiode: April-august 2005 Projektnr.: 52475 Kunde: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Rapporteringsmåned:

Læs mere

HAR FAIR TRADE EN FAIR CHANCE? Rapport fra en surveyundersøgelse om danskernes holdninger til ulandsprodukter og etisk handel

HAR FAIR TRADE EN FAIR CHANCE? Rapport fra en surveyundersøgelse om danskernes holdninger til ulandsprodukter og etisk handel HAR FAIR TRADE EN FAIR CHANCE? Rapport fra en surveyundersøgelse om danskernes holdninger til ulandsprodukter og etisk handel Dansk Kommunikation Februar 2005 INDHOLD Resume af undersøgelsen 3 Grundlaget

Læs mere

Kapitel 4. Indikator for frit valg

Kapitel 4. Indikator for frit valg 1 af 11 21-08-2013 12:50 Kapitel 4. Indikator for frit valg Introduktion Fordelen ved at indføre frit valg er først og fremmest, at der skabes større effektivitet og produktudvikling, når serviceydelser

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål Af Analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon 20 92 84 40 Juni 2014 Den danske registreringsafgift er den højeste i den vestlige verden og indebærer allerede en meget kraftig tilskyndelse til at køre

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 31. oktober 2013 Fra 2010 til 2012 har danske privathospitaler mistet hver femte offentligt finansierede patient. Faldet afspejler sandsynligvis,

Læs mere

Faglige faner i front

Faglige faner i front 14.09.09 Faglige faner i front Side 1 af 8 Notat fra Cevea, 11/9-2009 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk Mere end et forsikringsselskab. Folket ønsker

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM

JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM NOTAT 1. juli 2015 JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Med Dansk Folkepartis vælgersucces og blå

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Skadesforsikring Side 1 Indledning Indledning Side 2-6 Hovedresultater Indledning Datagrundlag EPSI-modellen Side 7-14 Spørgsmål Side 15-22 Appendiks Side 23-28 Side

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 61 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Aalborg Universitet DK2011-0881 Valg 2011 Endeligt skema 28.sep. kl.14.38 Projektleder: PJO

Aalborg Universitet DK2011-0881 Valg 2011 Endeligt skema 28.sep. kl.14.38 Projektleder: PJO Aalborg Universitet DK2011-0881 Valg 2011 Endeligt skema 28.sep. kl.14.38 Projektleder: PJO Tekst Mange tak fordi du ønsker at deltage i undersøgelsen. Det tager ca. 25-30 minutter at besvare skemaet.

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Danske forbrugerforhold 2011 Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Forord Gode forbrugerforhold er en vigtig drivkraft for vækst og nye muligheder for forbrugerne. Når der er gode forbrugerforhold, er

Læs mere

Notat //20/03/09 MUSLIMSKE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERES HOLDNING TIL FRIHEDSRETTIGHEDER

Notat //20/03/09 MUSLIMSKE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERES HOLDNING TIL FRIHEDSRETTIGHEDER MUSLIMSKE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERES HOLDNING TIL FRIHEDSRETTIGHEDER I perioden oktober til november 2007 gennemførte Danmarks Statistik for CEPOS en meningsmåling af 1.746 første- og andengenerationsindvandrere

Læs mere

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Fredag den 2. november 2012 (D) 1 Kl. 10:00 13. møde Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 34: Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og

Læs mere