Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4."

Transkript

1 Notat 11. marts 2015 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 1. januar. 31. december efter tilsynsbekendtgørelsens kap. 4. Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr Lodrette kolonner Antal godkendte virksomheder i alt I kolonnen angives det samlede antal eksisterende virksomheder eller husdyrbrug, som har en hel eller delvis godkendelse pr. 1. januar Godkendelser efter 33 skal opgøres i denne kolonne. Kap. 5-godkendte autoværksteder fra før ikrafttrædelsen af bekendtgørelsen om autoværksteder skal ikke medregnes. Virksomheder, hvor kommunen er godkendelsesmyndighed, men hvor Miljøstyrelsens decentrale enhed er tilsynsmyndighed (delt kompetence), skal medregnes. Antal godkendelser, tilladelser eller anmeldelser i tilsynsåret Opkrævet brugerbetaling I kolonnen medtages alle godkendelser, anmeldelser, tilladelser og del/tillægsgodkendelser, som er færdigudarbejdet og meddelt i løbet af perioden fra 1. januar 31. december Det gælder derimod ikke revurderinger (dvs. ændringer af vilkår i godkendelser efter miljøbeskyttelseslovens 41 b, uden at der foreligger ansøgninger). Her medtages de beløb, der er opkrævet hos ansøgerne i forbindelse med godkendelsesarbejdet. Det vil sige, hele det beløb der er opkrævet fra 1. januar til 31. december 2014 som brugerbetaling, både i forbindelse med kommunens egen sagsbehandling, samt opkrævet brugerbetaling i forbindelse med brug af fremmede tjenesteydelser (i perioden 1. januar december 2014) Kravet om indberetning af brugerbetaling, stemmer ikke overens med, at opkrævningen af brugerbetaling skal ske i november for en periode, der går ud over kalenderåret. 1 1 Myndighederne kan ifølge brugerbetalingsbekendtgørelsen opkræve særskilt brugerbetaling for behandling af en godkendelsesansøgning, når behandlingen er afsluttet. Ellers skal myndighederne hvert år i november måned opkræve betaling for brugerbetalingspligtige opgaver udført i perioden fra 1. november i det foregående år til 1. november i det indeværende år. Denne opkrævningsperiode er indført for at imødekomme andre ulemper, som var forbundet med den tidligere opkrævningstermin, der fulgte kalenderåret. Jf. 4 i Bek. nr.

2 I det omfang brugerbetalingen for godkendelsesarbejde udført i tilsynsåret ikke er opkrævet endnu, bedes kommunen indberette det beløb, der er opkrævet (1. januar - 1. november 2014), suppleret af et skønnet beløb (1. november december 2014), som kommunen forventer at opkræve for resten af tilsynsåret. Dvs. indberetningen af brugerbetalingsbeløbet skal være det samlede beløb (opkrævet + forventet opkrævet) for hele tilsynsåret. Vær særlig opmærksom på, at i skemaerne skal alle beløbsangivelser (udgifter til fremmede tjenesteydelser og opkrævet brugerbetaling) angives fuldt ud og alene i hele antal kroner dvs. uden bogstavtegn (kr.), uden forkortelse, uden tusindtals punktum og uden decimalkomma. (F.eks. angives ,50 kr. som ). Opkrævet brugerbetaling, til fremmed tjeneste ydelse Her angives den opkrævet brugerbetaling (for perioden 1. januar december 2014) som kommunen har opkrævet eks. I forbindelse med anvendelse af konsulenter til at varetage miljøgodkendelsesopgaver. Altså kun den udgift der er opkrævet hos ansøger for arbejde udført af konsulenter. Udgiften skal angives i hele antal kroner, uden tusindtals punktum og decimalkomma. Udgiften opgøres uden moms. Vandrette rækker Virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder Virksomheder som er omfattet af bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (ekskl. dambrug inkl. havbrug) Omfatter virksomheder, som er opført på listen i bilag 1 til Godkendelsesbekendtgørelsen. 2 Bemærk at kommunen kun skal opgøre antallet af de virksomheder, som kommunen er godkendelsesmyndighed for. Omfatter øvrige listevirksomheder, som er opført på listen i bilag 2 til Godkendelsesbekendtgørelsen. 3 Dog ikke ferskvandsdambrug som er omfattet af Bek. om ferskvandsdambrug, de opgives særskilt. Havbrug skal opgøres i denne kategori. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 2 Bekendtgørelse nr. 669 af 18/06/2014 om godkendelse af listevirksomhed. 3 Jf. note 2. 2

3 Kommunen skal kun opgøre de virksomheder, som kommunen er godkendelsesmyndighed for. Virksomheder som er omfattet af bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder KUN dambrug omfattet af liste pkt. I202 IE-husdyrbrug (dvs. husdyrbrug, som er omfattet af husdyrgodkendelseslovens 12, stk. 1, nr. 1-3) Godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 12, stk. 2, til IEhusdyrbrug Tillægsgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 12, stk. 3, til IEhusdyrbrug Husdyrbrug, som er godkendt efter miljøbeskyttelseslovens 33, og som ikke er IE-husdyrbrug (dvs. husdyrbrug, som ikke er omfattet af husdyrgodkendelseslovens 12, stk. 1, nr. 1-3) Godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 12, stk. 2, til ikke-iehusdyrbrug Tillægsgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 12, stk. 3, til ikke-iehusdyrbrug Oplysningerne vedr. ferskvandsdambrug skal opgøres særskilt i denne række, og skal dermed ikke medregnes under Virksomheder som er omfattet af bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder ekskl. dambrug. Oplysningerne i denne række vedrører alle IE-husdyrbrug, uanset om de er godkendt efter husdyrgodkendelsesloven eller miljøbeskyttelsesloven. Ved indberetningen skal kommunen give oplysninger om alle husdyrbrug, som ligger over en af grænserne i husdyrgodkendelseslovens 12, stk. 1, nr Oplysningerne i denne række vedrører husdyrbrug med godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 12, stk. 2, og som ligger over en af grænserne i husdyrgodkendelseslovens 12, stk. 1, nr Oplysningerne i denne række vedrører husdyrbrug med tillægsgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 12, stk. 3, som ligger over en af grænserne i husdyrgodkendelseslovens 12, stk. 1, nr Oplysningerne i denne række vedrører husdyrbrug, som har en gældende godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens 33, og som ikke ligger over en af grænserne i husdyrgodkendelseslovens 12, stk. 1, nr Det vil typisk være kvægbrug over 250 DE, men kan også være andre typer husdyrbrug. Oplysningerne i denne række vedrører husdyrbrug med godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 12, stk. 2, som ikke ligger over en af grænserne i husdyrgodkendelseslovens 12, stk. 1, nr Det vil typisk være kvægbrug over 250 DE, men kan også være andre typer husdyrbrug. Oplysningerne i denne række vedrører husdyrbrug med godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 12, stk. 3, som ikke ligger over en af grænserne i husdyrgodkendelseslovens 12, stk. 1, nr Det vil typisk være kvægbrug over 250 DE, men kan også være andre typer husdyrbrug. Godkendelse efter husdyrgodkendel- 3

4 seslovens 11, stk. 2 Tillægsgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 11, stk. 3 Tilladelse efter husdyrgodkendelseslovens 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Både tilladelse efter 10, stk. 2 og 10, stk. 3 skal med her. Godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 16 Anmeldelse af arealer efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 15 Anmeldelse af dyr eller anlæg efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 7 Skema 2 Indberetning af tilsynsindsatsen jf. tilsynsbekendtgørelsen 12 stk. 1 nr Lodrette kolonner Antal virksomheder i alt Her noteres det totale antal virksomheder, som kommunen har kendskab til i de forskellige virksomhedskategorier. Virksomheder, hvor Miljøstyrelsens virksomheds enhed er tilsynsmyndighed, skal ikke medtages. Virksomheder, hvor kommunen er godkendelsesmyndighed, men hvor Miljøstyrelsens virksomheds enhed fører tilsyn (delt kompetence), medtages ikke. Tallet opgøres via Miljøstyrelsens enhed virksomheder. Antallet af virksomheder opgøres med udgangen af tilsynsåret (pr. 31. dec. 2014) Antal virksomheder som har fået minimum et fysisk tilsyn (antal besøgte virksomheder) Her angives hvor mange virksomheder der har fået et fysisk tilsyn hvad enten det er et prioriteret tilsyn eller som en del af et basistilsyn, tælles det med her. Bemærk det er 4

5 ikke antallet af tilsynsbesøg, der skal registreres her, men antallet af virksomheder der har fået et fysisk tilsyn. Dvs. antallet af virksomheder som har modtaget et fysisk tilsyn fx i henhold til 7, kampagnetilsyn, prioriteret tilsyn eller basistilsyn skal registreres her. Antal tilsyn udført efter tilsynsbekendtgørelsens 7 Er tilsyns målet opfyldt (sum af antal besøgte virksomheder og husdyrbrug i henholdsvis kat 1+ kat 2) / antal virksomheder skal være henholdsvis 40 % eller 25 %) Antallet af tilsyn udført efter 7 skal opgøres i denne kolonne. 7 tilsynene er de tilsyn, som føres som et fysisk tilsyn udover de planlagte tilsyn, som er fastsat efter miljørisikovurderingen og kampagnetilsynene. Det er et 7 tilsyn hvis tilsynet er udført i forbindelse med: - Væsentlig miljøklage eller væsentligt miljøuheld. - Før en godkendelse meddeles eller revurderes - Inden 6 måneder efter, at der er konstateret en væsentlig overtrædelse af love, regler og afgørelser. Denne kolonne skal ikke udfyldes. I kolonnen vil der ske en beregning af om tilsynsmålet er opfyldt i forbindelse med kommunens tilsynsindsats. For at vurdere om tilsynsmålet for virksomheder og husdyrbrug i kat 1 a og 1b er opfyldt laves flg. beregning: summen af antallet af besøgte virksomheder og husdyrbrug i kategori 1a og 1b, divideres med summen af antallet af virksomheder og husdyrbrug i kategori 1a og 1b og ganges med 100. Derved kan det vurderes om tilsynsmålet på minimum 40 % besøgte virksomheder er nået. For at vurdere om tilsynsmålet for virksomheder og husdyrbrug i kat. 2 er opfyldt laves flg. beregning: summen af antallet af besøgte virksomheder og husdyrbrug i kat. 2, divideres med summen af antallet af virksomheder og husdyrbrug i kat. 2, og ganges med 100. Derved kan det vurderes om tilsynsmålet på minimum 25 % besøgte virksomheder er nået. Antal basis tilsyn I kolonnen skal der for virksomhedsgrupperne angives antal basistilsyn, som er ført i løbet af året. I 2014 er det for perioden 1. januar 31. december Basistilsynet skal indeholde en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold. Ét basistilsyn kan bestå af et eller flere fysiske tilsynsbesøg og administrative tilsyn. Der indgår som minimum et fysisk tilsyn i et basistilsyn. Ét basistil- 5

6 syn er først gennemført, når der er udarbejdet og afsendt en tilsynsrapport til virksomheden, og der er taget initiativ til evt. opfølgning. Antal prioriterede tilsyn ekskl. kampagnetilsyn I denne kolonne angives antallet af tilsyn, som er udført som et prioriteret tilsyn. Her angives alle de tilsyn som er gennemført på virksomheder på baggrund af vurderingen af behovet for tilsyn ud fra risikoscoren på den enkelte virksomhed. Bemærk at tilsyn som er gennemført i forbindelse med kampagnetilsyn også regnes for et prioriteret tilsyn, men skal opgøres særskilt i næste kolonne! Antal kampagne tilsyn Opkrævet brugerbetaling, kr. Antallet af tilsyn som er gennemført som et fysisk tilsyn i forbindelse med en kampagne registreres her. Det er kun kampagne tilsyn som er gennemført på virksomheder omfattet af kat. 1a+ 1b og 2, som skal registreres her! Her medtages de beløb, der er opkrævet i forbindelse med tilsynsarbejdet. Det vil sige, det beløb som er opkrævet fra d. 1. januar 31. december 2014 som brugerbetaling, både i forbindelse med kommunens egen sagsbehandling, samt opkrævet brugerbetaling i forbindelse med brug af fremmede tjenesteydelser, ud for de grupper af virksomheder, der er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen. Kravet stemmer ikke overens med, at opkrævningen af brugerbetaling skal ske i november for en periode, der går ud over kalenderåret. I det omfang brugerbetalingen for tilsynsarbejde udført i 2014 ikke er opkrævet endnu, bedes kommunen indberette det beløb, der er opkrævet (1. januar - 1. november 2014), suppleret af et skønnet beløb (1. november december 2014), som kommunen forventer at opkræve for resten af Dvs. indberetningen af brugerbetalingsbeløbet skal være det samlede beløb (opkrævet + forventet opkrævet) for hele tilsynsåret. Vær særlig opmærksom på, at i skemaerne skal alle beløbsangivelser (udgifter til fremmede tjenesteydelser og op- 6

7 krævet brugerbetaling) angives fuldt ud og alene i hele antal kroner dvs. uden bogstavtegn (kr.), uden forkortelse, uden tusindtals punktum og uden decimalkomma. (F.eks. angives ,50 kr. som ). Opkrævet brugerbetaling til fremmed tjenesteydelser i kr. Her angives hele den udgift, kommunen har haft til eksempelvis konsulenter til at varetage tilsynsopgaver, dvs. inklusiv den udgift, der er blevet opkrævet som brugerbetaling hos ansøger. Udgiften skal angives i hele antal kroner, uden tusindtals punktum og decimalkomma. Udgiften opgøres uden moms. Udgiften skal opgøres for perioden 1. januar 31. dec Antal markstakke Hvis der konstateres markstakke skal antallet af markstakke noteres. Ved ingen markstakke skal der registreres et 0. Vandrette rækker Virksomheder anlæg eller indretninger omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder Virksomheder, anlæg eller indretninger omfattet af bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder ekskl. dambrug inkl. havbrug. Virksomheder som er omfattet af bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder kun dambrug I202. Omfatter virksomheder, som er opført på listen i bilag 1 til Godkendelsesbekendtgørelsen. Bemærk at kommunen kun skal opgøre de virksomheder, som kommunen er tilsynsmyndighed for. Omfatter øvrige virksomheder, som er opført på bilag 2 til Godkendelsesbekendtgørelsen. Kommunen skal kun opgøre de virksomheder, som kommunen er tilsynsmyndighed for. Antal ferskvandsdambrug, tilsyn og brugerbetaling opgøres særskilt, og ferskvandsdambrugene skal dermed ikke medregnes under øvrige listevirksomheder. Selvom dambrugene er opført på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, er de ikke omfattet af kravet om fastsættelse af tilsynsfrekvens i intervallet 1-3 år. Tilsynshyppigheden for dambrugene er reguleret af bekendtgørelse om miljø- 7

8 godkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug 4. IE-husdyrbrug (dvs. husdyrbrug, som er omfattet af husdyrgodkendelseslovens 12, stk. 1, nr. 1-3) Husdyrbrug, som er godkendt efter miljøbeskyttelseslovens 33, og som ikke er IE-husdyrbrug (dvs. husdyrbrug, som ikke er omfattet af husdyrgodkendelseslovens 12, stk. 1, nr. 1-3) Husdyrbrug som er godkendt efter husdyrgodkendelseslovens 12, stk. 2 eller 3, og som ikke er IE-husdyrbrug Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrgodkendelseslovens 11, stk. 2 eller 3 Virksomheder der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om godkendelse mv. af husdyrbrug Virksomheder omfattet af branchebekendtgørelsen om autoværksteder Virksomheder omfattet af branchebekendtgørelsen om renserier Omfatter virksomheder opført på bilag 1 til brugerbetalingsbekendtgørelsen. 5 Bemærk at virksomheder, der er omfattet af branchebekendtgørelserne om henholdsvis autoværksteder og renserier, ikke skal medtages under dette punkt, men opgøres særskilt! Omfatter virksomheder, som er reguleret af bekendtgørelsen om autoværksteder. 6 Omfatter også autoværksteder, der er godkendt efter miljøbeskyttelseslovens kap.5 før 1985/86. Omfatter virksomheder, som er reguleret af bekendtgørelsen om renserier. 7 Husdyrbrug, som har en tilladelse 4 Bekendtgørelse nr. 130 af 08/02/2012 om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug 5 Bekendtgørelse nr. 463 af 21/05/2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 6 Bekendtgørelse nr. 699 af 24/06/2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. 7 Bekendtgørelse nr. 80 af 11/01/2010 om etablering og drift af renserier. 8

9 efter husdyrgodkendelseslovens 10, stk. 2 eller 3 Landbrug, som er godkendt efter husdyrgodkendelseslovens 16 Der kan ikke registreres prioriterede tilsyn for denne kategori, eftersom der ikke skal foretages en miljørisikovurdering af disse. For denne kategori kan der registres basistilsyn, kampagnetilsyn og tilsyn udført efter 7. Husdyrbrug, som er omfattet af bekendtgørelse om pelsdyrfarme, og som har mere end 3 DE og højst 25 DE Husdyrbrug, som er omfattet af bekendtgørelse om pelsdyrfarme, og som har mere end 25 DE og højst 250 DE Øvrige husdyrbrug, som har mere end 3 DE Andre virksomheder og anlæg omfatter 42- virksomheder og vindmøller Her indberettes oplysninger om husdyrbrug med mere end 3 DE, som ikke hører under nogen af de øvrige kategorier i dette skema. Omfatter virksomheder og anlæg, der reguleres af miljøbeskyttelseslovens 42, og som ikke falder ind under en af de ovenstående virksomhedskategorier. For denne kategori af virksomheder kan der registreres: Tilsyn som er udført som kampagnetilsyn Øvrige tilsyn og Tilsyn udført på baggrund af klager Bemærk at registrering af brugerbetaling for denne kategori er for tilsyn udført med vindmøller jf. brugerbetalingsbekendtgørelsens 2 stk. 1, nr. 8. Øvrige Landbrug Her indberettes oplysninger om landbrug, som ikke hører under nogen af de øvrige kategorier i dette skema. For denne kategori af virksomheder kan der registreres: Tilsyn som er gennemført som kampagnetilsyn Øvrige tilsyn og Tilsyn udført på baggrund af klager 9

10 Hvis der konstateres markstakke for denne kategori skal antallet af markstakke noteres. Ved ingen markstakke skal der registreres et 0. Skema 3: Indberetninger af håndhævelser jf. 12 stk. 1 nr. 5 i tilsynsbekendtgørelsen, antallet af håndhævelser fordelt på de enkelte listepunkter. Håndhævelser Antallet af henstillinger, påbud, forbud, indskærpelser, selvhjælpshandlinger og politianmeldelser fordelt på virksomhedstyperne skal angives i dette skema. Alle myndighedsreaktioner skal opgøres, uanset om der over for samme virksomhed er anvendt flere typer af reaktioner. Alle reaktioner tælles således med. Der oplyses om det samlede antal reaktioner, dvs. uanset om forskellige forhold har medført flere reaktioner over for den samme virksomhed. Alle reaktioner tælles således med. Skema 4: Oplysninger om virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af 12, stk. 1. nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til 12 stk. 1 nr For husdyrbrug skal kommunen kun afgive oplysninger om de husdyrbrug, som ligger over de egentlige IE-grænser, som er fastlagt i antal stipladser. Se også FAQ om dette i tilsynsvejledningen. Lodrette kolonner Listepunkt Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap 5 i IED Virksomhedsnavn Adresse Her noteres liste punktet eller listepunkter som den enkelte virksomhed er omfattet af. Hovedaktivitetens listepunkt skal stå først. Her noteres om den enkelte virksomhed er omfattet af VOC i 5. kap i IED. Virksomhedens navn noteres. Virksomhedens adresse, placering for aktiviteten der er godkendt noteres her. 10

11 CVR nr. Antal fysiske tilsyn Dato for gældende godkendelser Web link til gældende godkendelser Sæt kryds hvis der er udarbejdet en basistilstandsrapport Sæt kryds hvis der er fastsat emissionsgrænser der er lempeligere end BAT konklusionerne Sæt kryds hvis der er foretaget væsentlige ændringer uden forudgående godkendelse Sæt kryds hvis godkendelsen er blevet revurderet Sæt kryds hvis godkendelsen er blevet ajourført som følge af revurderingen Virksomhedens CVR nr. ikke P-nummer. Antallet af fysiske tilsyn som er gennemført på den enkelte virksomhed, noteres her. Det gælder alle typer af tilsyn - basistilsyn, prioriteret tilsyn eller 7 tilsyn. Dato for virksomhedens godkendelser noteres dato for nyeste godkendelse noteres først. Indsæt aktivt link for alle virksomhedens gældende godkendelser. Link til nyeste godkendelse (senest givet) godkendelse indsættes først. Hvis der er udarbejdet en basisrapport, i perioden 1. januar- 31. december 2014, på den enkelte virksomhed skal der sættes kryds. Hvis der er fundet anledning til at fastsætte emissionsgrænser for den enkelte virksomheder der er lempeligere end BAT konklusionerne, skal der sættes kryds her. Hvis virksomheden har foretaget en væsentlig ændring uden tilsynsmyndigheden har givet forudgående godkendelse skal der sættes kryds her. Her opgives hvis den enkelte virksomheds godkendelse er blevet revurderet i perioden uanset om revurderingen har medført påbud om ændrede vilkår. Her skal der sættes kryds hvis den enkelte virksomhed har fået godkendelsen ajourført, som konsekvens af en revurdering f.eks. ved at der er blevet ændret vilkår. 11

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Notat 12. marts 2014 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 23. maj 2013 31. dec. efter tilsynsbekendtgørelsens kap. 4. Skema 1. Indberetning

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Notat 18. marts 2016 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 1. januar. 31. december. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens ( nr. 497 af 23/05/2013)

Læs mere

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar) 0 0 0.00 0.00 Godkendelse efter 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse 0 0 0.00 0.

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar) 0 0 0.00 0.00 Godkendelse efter 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse 0 0 0.00 0. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med virksomheder og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4) Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Kommunens bemærkninger

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1, 3, 4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1, 3, 4 og 9. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 af 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Antal godkendte virksomheder i alt ultimo 2013

Antal godkendte virksomheder i alt ultimo 2013 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Syddjurs Kommune Indledning (evt.) Miljøministeriet offentliggjorde en ny tilsynsbekendtgørelse

Læs mere

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar)

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar) Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Viborg Kommunens bemærkninger

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Vesthimmerland Kommunens bemærkninger

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Egedal Kommunens bemærkninger

Læs mere

som fremmede tjeneste ydelser i kr. Virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af

som fremmede tjeneste ydelser i kr. Virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af Indberetning af godkendelses - tilsynsindsatsen med i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Holbæk Kommunens bemærkninger til de

Læs mere

brugerbetaling, som fremmede tjeneste ydelser i kr. Opkrævet brugerbetaling i Opkrævet kr. Antal godkendelser,

brugerbetaling, som fremmede tjeneste ydelser i kr. Opkrævet brugerbetaling i Opkrævet kr. Antal godkendelser, Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Guldborgsund Kommunens bemærkninger

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Guldborgsund Indledning (max 1500 tegn) I.b. (ad. 1.1) Godkendelser

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Del 1/3. Indberetning godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn Lemvig Kommunens

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kmunenavn Hillerød Kmunens bemærkninger

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Svendborg Kommunens bemærkninger

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Aabenraa Kommunens bemærkninger

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Opkrævet brugerbetaling

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Opkrævet brugerbetaling Del 1/3. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med virkheder og husdyrbrug i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 af 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Indberetning godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn Halsnæs Kommunens bemærkninger

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med virksomheder og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Vordingborg Kommunens

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Næstved Kommunens bemærkninger

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Greve Kommunens bemærkninger til de indberettede

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Del 1/3. Indberetning godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn Assens Kommunens

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med g i 2013, for perioden 23. maj 2013 31. dec. 2013 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Randers Kommunens bemærkninger til

Læs mere

Miljøtilsynsberetning. Beretning om Varde Kommunes miljøindsats 1. januar december Industri og landbrug

Miljøtilsynsberetning. Beretning om Varde Kommunes miljøindsats 1. januar december Industri og landbrug Miljøtilsynsberetning Beretning Varde Kmunes miljøindsats 1. januar - 31. december 2015 Industri og landbrug Kmunens bemærkninger til de indberettede oplysninger I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Opkrævet brugerbetaling i kr.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Opkrævet brugerbetaling i kr. dkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 af 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn Thisted Kommunens bemærkninger til de

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med g i 2013, for perioden 23. maj 2013 31. dec. 2013 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Skive Kommunens bemærkninger til

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Del 1/3. Indberetning godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn Hedensted Kommunens

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Indledning (max 1500 Kommunen har i lighed med sidste år valgt

Læs mere

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011 Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011 Natur- og Miljøafdelingen udarbejder hvert år en beretning om tilsynsindsatsen på virksomheder og landbrug. Beretningen skal indberettes til Miljøstyrelsen

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Sønderborg Indledning (max 1500 Dette er Sønderborg Kommunes

Læs mere

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012 Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012 Natur- og Miljøafdelingen udarbejder hvert år en beretning om tilsynsindsatsen på virksomheder og landbrug. Beretningen skal indberettes til Miljøstyrelsen

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vesthimmerland Indledning (max 1500 Der er i 2011 meddelt 8 miljøgodkendelser. Det forventes, at der i 2012 vil blive meddelt

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Frederikshavn Indledning (max 1500 Det fremgår af nedenstående opgørelse, at minimumsfrekvenserne for tilsyn med er overholdt

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Haderslev Indledning (max 1500 Kommunen skal årligt afgive en beretning om

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Lejre Indledning (max 1500 Lejre Kommune vurderer, at minimumsfrekvensen for tilsyn med virksomheden er overholdt i 2012. Der

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Esbjerg Indledning (max 1500 -Kommunen skal hvert år senest den 1. april indberette og offentliggøre oplysninger om kommunens

Læs mere

minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Svendborg Indledning (max 1500 Tilsyn foretaget frem til 23.

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Roskilde Indledning (max 1500 Roskilde Kommune har frem til den 22. maj 2013

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Indledning (max 1500 Kommunen har i lighed med sidste år valgt kun at indberette kommunens miljøtilsyn og meddelte

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Faaborg-Midtfyn Indledning (max 1500 Ved begyndelsen af 2012 var der 379 i vores tilsynsregister,som er omfattet af tilsynsaftalen

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Miljøindsats i Favrskov Kommune 2014... 3 3. Generelt om tilsynsbekendtgørelse, tilsynstyper, virksomhedstyper og frekvenser... 4 3.1 Typer af virksomheder

Læs mere

3. Kommunalbestyrelsens vurdering og bemærkninger til årlig tilsynsindberetning

3. Kommunalbestyrelsens vurdering og bemærkninger til årlig tilsynsindberetning 1. Tilsynsindberetning Periode: 01-01-2016 til 31-12-2016 Fagsystemnøgle: Tilsynsindberetning-779-2016 Sidst revideret: 26-04-2017 kl. 12:36 Myndighed: Skive Kommune Titel: Skive Kommune sindberetning

Læs mere

Vejen Hermed følger Vejen kommunes indberetning for 2014. Jes Holm Hansen, jhh@vejen.dk, 7996 6251

Vejen Hermed følger Vejen kommunes indberetning for 2014. Jes Holm Hansen, jhh@vejen.dk, 7996 6251 Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med virksomheder og husdyrbrug i 2014, for perioden 1. jan. 31. dec. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4) Kommunenavn Kommunens bemærkninger

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vordingborg Kommune Indledning (max 1500 Vordingborg Kommune har i planlægningen af tilsynsindsatsen i 2011 porioriteret

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Randers Indledning (evt.) Kommunen har i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 99 af 11. januar 2011 udarbejdet opgørelse om miljøtilsyn

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Syddjurs Indledning (max 1500 Syddjurs Kommune varetager miljøtilsyn med knap 200, som er omfattet af regler om minimumsfrekvenser

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme 1/3 Kommunenavn Faaborg-Midtfyn Indledning Ved begyndelsen af 2013 var der 381, som var omfattet af tilsynsaftalen mellem KL og Miljøministeriet. Det er kommunens

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Nyborg Kommunens bemærkninger

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Odsherred Indledning (evt.) Odsherred kommune har i 2012 meddelt 2 stk. 16 miljøgodkendelser efter husdyrloven. Derudover er der afgjort

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Lemvig Kommune Indledning (max 1500 Lemvig Kommune indberetter

Læs mere

Bilag 3. Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Bilag 3. Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Bilag 3. Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vallensbæk Indledning (max 1500 I 2011 har der været fokus på at nå alle planlagte tilsyn samt føre tilsyn med nye, så

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Frederikssund Indledning (evt.) Indberetning af tilsyn og godkendelse for husdyrbrug i Frederikssund Kommune i 2012 i henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Frederiksberg Indledning (max 1500 Indberetningen for perioden 1. januar 2013

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Miljøtilsynsberetning 2011

TÅRNBY KOMMUNE. Miljøtilsynsberetning 2011 TÅRNBY KOMMUNE Miljøtilsynsberetning 20 #2625829 v - Tårnby Kommunes Miljøtilsynsberetning 20#2625829 v - Tårnby Kommunes Miljøtilsynsberetning 20 Side Hvad er en miljøtilsynsberetning Kommunen skal hvert

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vordingborg Indledning (evt.) Indberetning for landbrugsområdet i Vordingborg Kommune. Tilsynsfrekenserne på de enkelte brug er opfyldt.

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Aabenraa Indledning (max 1500 Tilsynsberetningen omfatter ressourcer

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Faxe Indledning (max 1500 Minimumsfrekvensen for tilsyn med er overholdt i 2012. (ad. 1.1) Godkendelser af liste i-mærkede liste,

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Aabenraa Indledning (evt.) Kultur, Miljø & Erhverv har igen i 2012 fulgt aftalen mellem KL og Miljøstyrelsen om minimumsfrekvenser på landbrugstilsyn.

Læs mere

Tilsynsberetning 2013

Tilsynsberetning 2013 Tilsynsberetning 2013 Virksomheder, dambrug, landbrug og pelsdyrfarme Holstebro Kommune Teknik og Miljø 01.04.2014 1 INDLEDNING I maj 2013 gennemførte Miljøstyrelsen en gennemgribende ændring af den måde,

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøtilsyn 1)

Bekendtgørelse om miljøtilsyn 1) BEK nr 518 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1212-00025 Senere ændringer

Læs mere

Miljøtilsyn er det blevet enklere? Bekendtgørelsen om miljøtilsyn v. Lone Kielberg, Miljøstyrelsen

Miljøtilsyn er det blevet enklere? Bekendtgørelsen om miljøtilsyn v. Lone Kielberg, Miljøstyrelsen Miljøtilsyn er det blevet enklere? Bekendtgørelsen om miljøtilsyn v. Lone Kielberg, Miljøstyrelsen Formål med ny tilsynsbek. Formål At implementere IE-direktivets regler At gennemføre VU II s anbefalinger

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Kommunenavn Aarhus Indledning (max 1500 Aarhus Kommunes tilsynsberetning 2010 omhandler kommunens miljøindsats ved varetagelsen af myndighedsopgaver

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Side 1 af 5 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Kommunenavn STRUER Indledning (max 1500 Struer Kommune beretter herved om kommunens miljøindsats af og tilsyn med overholdelsen

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Page 1 of 5 Åben i Word Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Jammerbugt Indledning (max 1500 Jammebrugt Kommune gennemfører miljøtilsyn, godkendelsesarbejdet samt

Læs mere

Miljøtilsynsberetning. Landbrug og Pelsdyrfarme

Miljøtilsynsberetning. Landbrug og Pelsdyrfarme Miljøtilsynsberetning 2010 Landbrug og Pelsdyrfarme Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3 Kommunenavn Skive Indledning Skive Kommune skal hvert år indberette og offentliggøre oplysninger

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Ishøj Kommune Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Plan-, Bygge- og Miljøcenter Februar 2014 Indledning Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners

Læs mere

Indsæt nyt billede: Digitalisering Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på bil edet og placér det bagerst. Delete det gamle foto

Indsæt nyt billede: Digitalisering Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på bil edet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Digitalisering Digitalisering - Målet med DMA At skabe en platform der kan samle og publicere miljødata At udnytte og genbruge data til videndeling samt til understøttelse af det lovforberedende arbejde,

Læs mere

Vejledning til GE 7.2.4

Vejledning til GE 7.2.4 Vejledning til GE 7.2.4 Indberetning til Miljøstyrelsen GEOKON A/S Marts 2011 Vejledning til GE 7.2.4 Indberetning til Miljøstyrelsen Indhold OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 HOVEDAKTIVITET FOR VIRKSOMHEDER

Læs mere

Tilsynsberetning 2011

Tilsynsberetning 2011 Tilsynsberetning 2011 Virksomheder Holstebro Kommune Teknik og Miljø 01.04.2012 Tilsynsberetning for tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011. Kommunenavn Holstebro Kommune Indledning (max

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Gentofte Indledning (max 1500 Langt størstedelen af kommunes

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Slagelse Indledning (max 1500 Dette er kortlægningen af Slagelse Kommunes indsats på miljøområdet i 2011 i henhold i miljøminiteriets

Læs mere

BERETNING FOR MILJØ- OMRÅDET

BERETNING FOR MILJØ- OMRÅDET BERETNING FOR MILJØ- OMRÅDET 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Landbrug... 4 3. Virksomhed og dambrug... 5 4. Jordforurening og olietanke... 7 5. Natur... 8 6. Grundvand... 9 7. Råstoffer...

Læs mere

Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Natur- og Miljøkonference 20. maj 2014 Anette Dodensig Pedersen

Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Natur- og Miljøkonference 20. maj 2014 Anette Dodensig Pedersen Miljøtilsynsbekendtgørelsen Natur- og Miljøkonference 20. maj 2014 Anette Dodensig Pedersen Hvad skal vi opnå med tilsynsmodellen? Hovedformålet er at føre tilsyn med de virksomheder og husdyrbrug, hvor

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Frederikssund Indledning (max 1500 Indberetning af tilsyn og godkendelse for i Frederikssund Kommune i 2011 i henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Page 1 of 5 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Kommunenavn Faaborg-Midtfyn Kommune Indledning (max 1500 Faaborg-Midtfyn Kommune har til hensigt at overholde aftalen om minimumstilsyn

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Kommunenavn Odsherred Indledning (evt.) Odsherred kommune har i alt udført 29 tilsyn med husdyrbrug mv. i 2010. Miljøstyrelsens minimumsfrekvens for

Læs mere

Vejledning til GE 7.0.3

Vejledning til GE 7.0.3 Indberetning til Miljøstyrelsen GEOKON A/S Marts 2010 Vejledning til GE 7.0.3 Indberetning til Miljøstyrelsen Indhold OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 HOVEDAKTIVITET FOR VIRKSOMHEDER OG LANDBRUG... 2 INDBERETNINGSKATEGORI

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Haderslev Indledning (max 1500 Kommunen skal årligt afgive en beretning om miljøtilsynet til Miljøstyrelsen. Følgende

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Kalundborg Indledning (max 1500 Tilsynsberetningen for Kalundborg Kommune i 2011. Kalundborg Kommune overholder minimumsfrekvenserne

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3 Kommunenavn Syddjurs Indledning (evt.) Nærværende tilsynsberetning omhandler Syddjurs Kommunes indsats i 2010 indenfor tilsyn, kortlægning og planlægning

Læs mere

Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen. Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet

Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen. Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet Tilsynsberetningen for 2012 indenfor industrimiljøområdet Tilsynsberetningen for 2012 omfatter

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Herning Indledning (max 1500 Tilsynberetningen forventes godkendt på Teknik og Miljøudvalgsmøde den 23. april 2013. (ad. 1.1)

Læs mere

Byg & Miljø Dato: 30. marts 2015 Reference: Kirsten H. Wermuth Direkte telefon: 89594016 E-mail: khw@norddjurs.dk Sagsnr.: 15/3552

Byg & Miljø Dato: 30. marts 2015 Reference: Kirsten H. Wermuth Direkte telefon: 89594016 E-mail: khw@norddjurs.dk Sagsnr.: 15/3552 Byg & Miljø Dato: 30. marts 2015 Reference: Kirsten H. Wermuth Direkte telefon: 89594016 E-mail: khw@norddjurs.dk Sagsnr.: 15/3552 Tilsynsindberetning 2014 for virksomheds- og landbrugsområdet. Tilsynsåret

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=komindustri

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=komindustri Page 1 of 6 Åben i Word Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Frederiksberg Indledning (max 1500 tegn) Frederiksberg Kommune overholder i 2011 sine tilsynsforpligtigelser

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning godkendelses - og tilsynsindsatsen med i 2013, for perioden 23. maj 2013 31. dec. 2013 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Haderslev Kommunens bemærkninger til de

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Esbjerg Indledning (max 1500 Kommunen skal hvert år senest den

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2008, side 1/2

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2008, side 1/2 Page 1 of 5 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2008, side 1/2 Indledning (max 1500 Hermed foreligger Kerteminde kommunes bidrag til den årlige indberetning om miljøindsatsen i 2008. I 2008

Læs mere

Tilsyn med virksomheder i 2007 i Syddjurs Kommune

Tilsyn med virksomheder i 2007 i Syddjurs Kommune Tilsyn med virksomheder i 2007 i Syddjurs Kommune Indledning Syddjurs Kommune har fra 2007 overtaget miljøtilsynet med mere end 200 virksomheder fra Århus Amt og 4 mindre kommuner. 3 af de disse kommuner

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Side 1 af 7 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Randers Indledning (max 1500 Tilsynsberetninger er udarbejdet på baggrund af indberetning i Geoenviron (ad. 1.1) Godkendelser

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Horsens Indledning (max 1500 Aktiviteten i forbindelse med miljøtilsyn på tilsynspligtige virksomheder har i 2012

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2008 i Syddjurs Kommune Indledning

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2008 i Syddjurs Kommune Indledning Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2008 i Syddjurs Kommune Indledning Nærværende tilsynsberetning omhandler Syddjurs Kommunes indsats i 2008 indenfor tilsyn, kortlægning og planlægning efter Miljøbeskyttelsesloven,

Læs mere

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Miljøtilsynsplan For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Indledning Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, har på baggrund af den nye Miljøtilsynsbekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, udarbejdet en

Læs mere

MILJØstyrelsen 16. december 2004 Jura j. nr LWJ

MILJØstyrelsen 16. december 2004 Jura j. nr LWJ MILJØstyrelsen 16. december 2004 Jura j. nr. 1014-0005 LWJ Notat vedrørende bekendtgørelse nr. 942 af 16. september 2004 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven. En ny

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Slagelse Indledning (max 1500 tegn) Dette er kortlægningen af Slagelse Kommunes indsats på miljøområdet i 2013 i henhold til miljøministeriets

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Kommunenavn Aarhus Indledning (evt.) Hermed foreligger tilsynsberetningen for Aarhus Kommunes miljøindsats på landbrugsområdet i 2010. Det drejer sig

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3 Side 1 af 5 Åben i Word Tilsyn med r eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/3 Kommunenavn Horsens Indledning (max 1500 Aktiviteten har været stor i Kommunens industriteam i. Godkendelser af nyetablerede

Læs mere

Miljøtilsynsberetning 2011 for Fredericia Kommune

Miljøtilsynsberetning 2011 for Fredericia Kommune Miljøtilsynsberetning 2011 for Fredericia Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Virksomheder...3 2.1 Miljøtilsyn på virksomheder...3 2.2 Miljøgodkendelser...3 2.3 Håndhævelse på virksomheder...4

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Glostrup Kommune Indledning (max 1500 I Glostrup var der i 2013

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=komin...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=komin... Page 1 of 5 Åben i Word Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Lejre Indledning (max 1500 Lejre Kommune vurderer, at minimumsfrekvensen for tilsyn med er overholdt i

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml... Side 1 af 5 Åben i Word Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Ringsted Indledning (evt.) Ringsted Kommune har i 2011 udført en tilsynsindsats, der for hovedparten af landbrug

Læs mere

5. Godkendelsespligtige landbrug

5. Godkendelsespligtige landbrug 5. Godkendelsespligtige landbrug Indledning Godkendelsespligtige landbrug har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljøet. Landbrugene

Læs mere