DANSK POLITIK. Socialdemokratiet... V enstre... Konservative Folkeparti... Radikale V enstre... Kommunistisk Parti... Hetsforbundet... Andre...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK POLITIK. Socialdemokratiet... V enstre... Konservative Folkeparti... Radikale V enstre... Kommunistisk Parti... Hetsforbundet... Andre..."

Transkript

1 DANSK POLITIK Av direktör HALFDAN HENDRIKSEN VALGET den 28. Oktober 1947 gav det danske Folketing felgende Sammensretning: Socialdemokratiet Mandater V enstre )) Konservative Folkeparti )) Radikale V enstre )) Kommunistisk Parti )) Hetsforbundet )) 148 Mandater hvortil kommer Freroernes Reprresentanter 2 )) 150 Mandater H vis man vii dann e sig et Billede af den danske Befolknings politiske Indstilling, er det imidlertid ikke tilstrrekkeligt at betragte Mandatfordelingen i Folketinget. En Valglovs Lunefuldhed kan fere til de mrerkeligste Resultater, saaledes som Odelstingsprresident Rambro saa klart paaviste det for Norges Vedkommende i sin Artikel i dette Tidsskrifts Nr. l-aargang Det vil derfor vrere naturligt ogsaa at oplyse, hvor stor en Del af samtlige afgivne Stemmer, de enkelte Partier opnaaede ved Folketingsvalget i For at belyse de siden Folketingsvalget stedfundne Forskydninger anferes endviderede Resultater, Partierue opnaaede ved de i Marts 1950 afholdte Kommunalvalg. Socialdemokratiet.... V enstre.... Konservative Folkeparti.... Radikale V enstre.... Kommunistisk Parti.... Hetsforbundet.... Andre.... Folketingsvalget ,0% 27,6% 12,4% 6,9% 6,8% 4,5% 1,8% 100,0% Kommunalvalgene ,0% 21,5% 19,9% 7,7% 4,0% 7,1% 2,8% 100,0% 205

2 H alfdan H endriksen V ed Folketingsvalget i 1947 blev der - som det fremgaar af ovenstaaende - h verken bland t V relgerne eller i Folketinget Flertal for en socialistisk Politik, selv ikke med kommunistisk Tilslutning, og Ministeriet Hans Hedtoft er derfor en Mindretalsregering, der fra Sag til Sag maa forhandie sig frem til et Flertal. Dette Forhold medferer naturligvis, at de Partier, der staar i Opposition til Regeringen, faar en meget vresentlig Indflydelse paa Lovgivningsarbejdet. Sagerne afgeres ikke i et enkelt Partis Gruppemeder, men ved saglige Forhandlinger Partierue imellem. Paa den anden Side er denne Arbejdsform ikke blottet for Ulemper. Ansvaret bliver Tid efter anden svrert at placere, ligesom enkelte Partiers manglende Forhandlingsvilje kan forhale en Sags Afgerelse igen og igen. Landstinget, der vel nrermest maa siges at svare til det svenske Ferstekammer, vrelges som bekendt ved indirekte Valg. Partistillingen er - som det vil fremgaa af nedenstaaende Oversigt - ikke meget forskellig fra Folketingets. Socialdemokratiet Mandater V enstre » Konservative Folkeparti... 13» Det radikale V enstre » Kommunistisk Parti l» Frereernes Reprresentant l» 76 Mandater Heller ikke her har Socialdemokratiet Flertal. De socialistiske Partier - Socialdemokratiet og Kommunistisk Parti- opnaaede i 1947 tilsammen 46,8% af de afgivne Stemmer. Ved Kommunalvalgene iaar blev disse Partiers Styrke i Vrelgerbefolkningen reduceret saa vresentligt, at de nu kun reprresenterer 41,0% af Stemmerne. Den udprregede Nedgangslinie, som det engelske Arbejderparti- og ievrigt ogsaa Socialisterne i Australien og New Zealand- har maattet konstatere, har nu ogsaa ramt det frie Erhvervssamfunds Modstandere i Danmark. Som det fremgaar af Oversigten, er der ogsaa imellem de ikke-socialistiske Partier sket vresentlige Forskydninger. En meget betyde Hg Fremgang for Det konservative Folkeparti og en strerk Tilbagegang for Partiet V enstre har gjort disse to store borgerlige Partier jrevnbyrdige. I dansk Indenrigspolitik vil meget nu afhrenge af, at det lykkes at skabe et forstandigt og loyalt Samarbejde de ikkesocialistiske Partier imellem. De udenrigs- og forsvarspolitiske Spergsmaal har - af kun 206

3 !!!it Dansk politik altfor merliggende Grunde - vreret brrendende aktuelle i Efterkrigstidens Danmark. Skillelinierne i disse afgerende Spergsmaal har imidlertid vreret helt andre efter den anden V erdenskrig end far denne. Indtil 1940 har man vist Lov til at sige, at Socialdemokratiet simpelthen havde den Udenrigs- og Forsvarspolitik, Det radikale Venstre lagde ud. Det er nreppe en Tilfreldighed, at ingen socialdemokratisk Politiker nogensinde har vreret Udenrigsminister i Danmark, slmnt Partiet dog sammenlagt i ca. 25 Aar har vreret reprresenteret i Landets Regering. Denne socialdemokratiske Afhrengighed af Radikalismen gjorde det ogsaa umuligt at opnaa positive Resnitater i Forsvarssagen, da visse positive Forsvarssynspunkter i Midten af 1930'erne gjorde sig greldende i Socialdemokratiet-Partiets Flertal folte sig stadig bundet af Radikalismens Tankegang. Efter Krigsarslutningen rendrede Billedet sig, og dette fik sit klareste Udtryk, da det i Begyndelsen af 1949 viste sig umuligt at etablere et nordisk Forsvarsforbund, og Socialdemokratiet derefter sammen med Venstre og Det konservative Folkeparti gik ind for Danmarks Tilslutning til Atlanterhavspagten. I Forsvarspolitikken, der naturligvis maa tilrettelregges i neje Overensstemmelse med Landets udenrigspolitiske Placering, er Socialdemokratiet ligeledes i Princippet enig med Venstre og Konservatismen. Saasnart den siddende Forsvarskommission har tilendebragt sit Arbejde, vil en ny Forsvarsordning se Dagens Lys prreget af det positive Syn paa Vrerneviljen, som det altid har vreret Det konservative Folkepartis fornemste politiske Maal at fere til Sejr. Det radikale V ens tre, der jo altid - i Modsretning til Folkepartiet i Sverige - har vreret udprreget negativt indstillet overfor Forsvarssagen, har dermed formenttig udspillet sin Rolle i dansk Udenrigs- og Forsvarspolitik, der - for at sige det mildt - ikke vil tabe derved! Det har for alle danske, demokratiske Partier vreret en stor Skuffelse, at det endnu ikke er lykkedes at fere et virkeligt nordisk Frellesskab ud i Livet paa det forsvarspolitiske og ekonomiske Omraade. I en Tidsalder, der ubenherligt krrever et neje Sammenhold mellem demokratiske Stater, og hvor ekonomisk Samordning med Dristighed feres ud i Livet, er det mit Haab, at det ogsaa villykkes at skabe det nordiske Frellesskab, der, paa Trods af ustandselig Modgang, dog stadig har staaet som Idealet for de nordiske Folk. Der er Brug for mere Vovemod - mindre lokalpatriotisk Frygtsomhed - i denne Sag. 207

4 Halldan Rendriksen 0nsket om at skabe bedre Vilkaar for den gronlandske Befolkning er Drivkraften i det store Reformarbejde, Gronlandskommissionen har udarbejdet Planer for. Selvom der bliver Brug for meget betydelige okonomiske Midler, er det mit bestemte Indtryk, at den danske Rigsdag i Enighed vil gaa ind for denne Opgaves Losning. Det sydslesvigske Sporgsmaal har siden 1945 haft en meget fremtrredende Plads i dansk Politik. Den ofte meget ivrige danske Meningsudveksling skulde dog nodig uden for Danmarks Gramser udviske Indtrykket af den Enighed, der er om meget vresentlige Dele af dette store, nationale Sporgsmaal. I Sydslesvig udfores der et omfattende og lodigt dansk Kulturarbejde i Kirke, Skoler, Biblioteker, Fareninger o. s. v., og denne Gerning har den mest levende Sympati og Stotte i hele vort Folk. De Bestrrebelser, der netop i disse Maaneder med foroget Styrke srettes ind for at gennemfore en administrativ Adskillelse mellem det gamle danske Sydslesvig og den altid tyske Landsdel Holsten, har en enig dansk Opinion bag sig, ligesom de bydende nodvendige Aktioner for at lette det uudholdelige ostpreussiske Flygtningetryk stottes af hele det danske Folk, der med den storste Glrede har hilst den svenske og norske Regerings vrerdifulde diplomatiske Bistand i denne Sag. Der er principiel Enighed om, at Sydslesvigs fromtidige statslige Tilhorsforhold - i noje Overensstemmelse med god, demokratisk Tankegang - maa afgores paa den nationale Selvbestemmelsesrets Grund. U enigheden er forst og f remmest opstaaet, fordi Socialdemokratiet og Det radikale Venstre er veget tilbage for at foretage effektive Skridt til Sikring af, at Selvbestemmelsesretten, naar en Aarrrekke er forlobet, virkelig bliver en Realitet gennem en fri Folkeafstemning. Danmark har ikke mindst i de sidste Aar haft endog meget betydelige okonomiske Probierner at krewpe med, og den politiske Debat har naturligt nok vreret strerkt prreget heraf. Som ovenfor nrevnt, er det danske Folks Flertal imod Socialismen, men det vilde vrere naivt at tro, at det frie Erhvervssamfunds Sejr over Socialismen er vundet i V relgerbefolkningen een Gang for alle. Det er mere realistisk at indrette sig paa, at Kampen for og imod et frit Erhvervsliv vil blive en Hovedlinie i de korumende Aars Politik. Det danske Socialdemokrati vedtog umiddelbart efter Krigsafslutningen et yderligtgaaende Socialiseringsprogram, som man var optimistisk nok til at benrevue»fremtidens Danmark». Dets 208

5 Dansk politik Hovedforfatter var den ortodokse Socialist Jens Otto Krag- den nuvrerende Handelsminister. Programmet fik ikke nogen vrelgernuessig Succes, men jeg tvivler ikke paa, at Socialdemokratiet stadig af al Evne vil arbejde hen mod de opstillede Maal. Det er saaledes betegnende, at statsminister Hedtoft paa den socialdemokratiske Partikongres i Aarhus i Efteraaret 1949 udtalte:»socialisme er ikke noget, der forestaar, men noget der foregaar.» Med andre Ord, man vil ikke ladenogen Lejlighed uforsagt til at socialisera»ad Bagtrappen». Regeringen vil gradvist sage Statens Indflydelse paa Erhvervslivet aget. Der er derfor Brug for den yderste Agtpaagivenhed hos det ikke-socialistiske Rigsdagsflertal, men desvrerre har Det radikale Venstre ikke altid vreret villig til at bremse tilstrrekkeligt op for Socialiseringstendenser i Mindretalsregeringens Lovforslag. Jeg faler mig overbevist om, at der i Danmark ogsaa i Fremtiden vil vrere Flertal for et frit Erhvervsliv, der handler under Ansvar overfor Helheden, ja, jeg tror paa, at det i de korumende Aar vil vrere muligt ved en forstandig Politik at fravriste Socialismen yderligere Terrren, og de nylig afholdte Kommunalvalg bragte jo de farste sikre Vidnesbyrd om de Muligheder, der her foreligger. Det er imidlertid Forudsretningen, at man er villig til at respektare det frie Erhvervssamfunds Kaar. Der er saaledes noget dybt forstemmende deri, at det danske Landbrug, der altid har staaet Socialismen haardt imod, for 0jeblikket er i fuld Gang med at skabe en stor Monopolorganisation, der skal sikres Eneret paa praktisk talt hele den danske Landbrugsexport. Det konservative Folkeparti har meget skarpt modsa t sig denne Plan, men det er et Tilfrelde, der ligner en Tanke, at den socialdemokratiske Landbrugsminister absolut ikke har vreret ivrig efter at modvirke denne Monopoldannelse. V ej en til en Socialisering af U denrigshandelen bliver mere overkommelig, naar den Slags Planer realiseres... Socialiseringens Modstandera maa vise Evne og Vilje til at skabe en saadan Fordeling af Produktionsresultatet, at ingen Samfundsgruppe med Rette kan fale sig udbyttet. Den sociale Tryghed maa vrere en Realitet. Det er i denne Forbindelse vrerd at understrege, at den danske Sociallovgivning i sine Hovedprincipper har vreret i Stand til at skabe en bred Tilslutning paa den danske Rigsdag, ligesom Samarbejdsudvalgene, der er oprettet i de starre Industrivirksomheder, har skabt bedre Forstaaelse mellem Arbejdsgivere, Funktionrerer og Arbejdere. 209

6 H alfdan H endriksen Det er ikke blot Sporgsmaalet om de grundlooggende Principper for Produktionslivet, der har givet Anledning til Brydninger, ogsaa de enkelte erhvervs0konomiske Probierner har delt Vandene Partierue imellem. I Aaret 1949 havde Danmark et Underskud paa sin Handelsbalance paa ikke mindre end 643 Millioner Kroner. Det var ganske vist en vis Forbedring i Forhold til 1948, hvor Underskoddet var helt oppe paa 693 Millioner Kroner, men under alle Omstrondigheder har det kun vooret muligt at gennemfore en saa vooldig Import, fordi Marshallhjoolpen dookkede den overvejende Del af Importoverskuddet, men Marshallplanen varer ikke evigt. Den nedsrettes gradvis, og i Sommeren 1952 bortfalder den helt. Hvad dette kan medf0re alene vedrorende DanmarksMuligheder for Dollarindkob, behover man ikke at voore Sortseer for at udmale, og jeg maa have Lov til at tilfoje, at U. S. A.' s Toldskranker og Importrestriktioner jo ikke g0r V anskelighederne ved et virkelig resultatrigt Exportfremst0d paa Dollarmarkedet mindre. Men det er ikke kun Dollarmanglen, Marshallhjoolpens Bortfald gor broondende. Selvom Danmark har ikke ubetydelige V alutaindtoogter fra sin driftige Skibsfart, kan man ikke regne med, at det fremover vil voore muligt at fortsootte med et saa betydeligt Underskud paa Handelsbalancen, som vi i disse Aar har haft. Danmark maa med andre Ord i voosentligt Omfang enten formindske sin Import eller oge sin Export. Selvom en stor Del af Importen er anvendt til Investeringer, f0rst og fremmest til Genopbygning og Modernisering af Produktionsapparatet, vil Danmark ogsaa i de kommende Aar staa overformeget betydelige Investeringsopgaver, saa man sikkert ikke kan regne med nogen voosentlig Nedgang i Importen til Investeringsformaal. Alle Bestroobelser maa derfor soottes ind paa en meget voosentlig Fomgelse af Exporten. Erhvervslivets Konkurrenceevne er altsaa et helt centralt Sporgsmaal. Den socialdemokratiske Regering har ikke den fornodne Forstaaelse herfor. Det danske Omkostningsniveau er i stadig Stigen. Den urigtige Beslutning, Socialdemokratiet, Venstre og Det radikale Venstre - mod Det konservative Folkepartis Raad - traf den 18. September 1949 om at lade Kronen f0lge Pundet helt i Bund, har sin voosentlige Andel af denne Stigning. Det danske Engrospristal er allerede steget 10 % siden Devalueringen, og desvoorre tyder intet paa, at Devalueringens prismoossige Virkninger dermed er udt0mt. Danmark har ikke faaet Kompensation ved tilsvarende Stigninger 210

7 Dansk politik i sine Exportpriser- snarere tvrertimod! Fra Juli 1949 til Februar 1950 steg Indextallet (1935 = 100) for lmportvarer fra 289 til 321 medens Indextallet for Exportvarerue i samme Tidsrum faldt fra 308 til 290. Det vil med andre Ord sige, at vi blot for at opretholde vor nuvrerende Levestandard (der som omtalt bygger paa et betydeligt Importoverskud) maa forege vor Export strerkt, vi maa sende flere Kilo Smer ud af Landet end tidligere for at faa det samme Kvantum Kul. Naar hertil fejes, at de to store Hovedorganisationer paa det danske Arbejdsmarked - Arbejdsgiverforeningen og De samvirkende Fagforhund-har vedtaget at anbefale deres Medlemmer at stemme for et af Statens Forligsmand stillet Mreglingsforslag til nye Overenskomster, der vil betyde en Stigning i de aarlige Lenudgifter paa Millioner Kroner, maa der siges at vrere Brug for en Politik, der forlanger, at Omkostningsniveauet vises al forneden Opmrerksomhed. En effektiv Pengesanering vil vrere i Stand til at dremme op for Prisstigningerne, men Regeringen lader Statslaan forfalde til Udbetaling uden at optage nye Laan paa Obligationsmarkedet, man foreger altsaa den cirkulerende Pengemrengde, og denne Bevregelse forstrerkes yderligere derved, at Finansministeriets hidtidige, ordinrere Tilgodehavende i Nationalbanken er opbrugt og erstattet med en Greld til Banken. Man kan derfor ikke undre sig over, at der stadig er Inflationstendenser i dansk 0konomi til alvorlig Skade for vor Konkurrenceevne. Regeringens Holdning paa disse Omraader maa ses paa Baggrund af, at Socialdemokratiet i den ekonomiske Politik kun har een Streng paa sin Bue: Opretholdelsen af den heje Beskreftigelsegrad for enhver Pris. Partiet har forset sig paa denne Opgave i saa hej en Grad, at det ganske overser, at det er i hele vort Samfunds Interesse, at dansk Erhvervsliv - der er stillet overfor en meget haard udenlandsk Konkurrence - ikke sejles agterud paa Grund af Omkostningsniveauets ustandselige Vrekst. Opsparingen har vreret for lille i Danmark i Perioden siden Befrielsen, og Det konservative Folkeparti har derfor med Stette af Venstre og Retsforbundet rejst Krav om betydelige skattelettelser for Opsparing. Regeringen har stadig segt at udskyde denne Sag under Henvisning til den store skattekommissions Arbejde. Naar denne Kommission om kort Tid afslutter sit Arbejde efter at have siddet i 13 Aar, maa man forvente, at ikke blot Spergsmaalet om Opsparingens skattemressige Vilkaar vil blive taget op til Afgorelse, men at hele det danske Skattesystem vil blive underkastet en gennemgribende Behandling paa Rigsdagen. Ogsaa i 211

8 H alfdan H endriksen denne Sag vii standpunkt staa mod Standpunkt, men det er mit Haab, at det vii lykkes at faa gennemfart saadanne Reformer, at Arbejdsomhed og Virkelyst faar rimelige Viikaar. Det er i Virkeligheden i alles Interesse, at Skatteskruen ikke lammer Initiativ og Fremdrift. Det vii ogsaa vrnre nedvendigt at gennemfere en betydelig N edbringelse af Statens U dgifter, der ogsaa i indevmrende Finansaar vii komme op over 2 Milliarder Kroner. Dansk Politik har i Efterkrigstiden kunnet gennemfere skelsrnttende udenrigspolitiske Afgerelser med en bred Tiislutning i Befolkningen. Meget vilde vrnre vundet, hvis den samme Ansvarsbevidsthed og det samme Mod til at se barske Kendsgerninger lige i 0jnene i de komroende Aar vilde prrnge dansk ekonomisk Politik. Kebenhavn,

ISLANDS SAMH0RIGHED MED NORDEN SKAL IKKE OPH0RE -

ISLANDS SAMH0RIGHED MED NORDEN SKAL IKKE OPH0RE - ISLANDS SAMH0RIGHED MED NORDEN SKAL IKKE OPH0RE - Af Redaktar CARL TH. JENSEN, Kobenhavn Regeringsbyggnaden i Reykjavik. DA DET islandske Altings Beslutning med Hensyn til Forholdet mellem Island og Danmark

Læs mere

Vil lå olvorlige konsekvenser

Vil lå olvorlige konsekvenser Vil lå olvorlige konsekvenser Det er ikke tilfreldigt, at der de seneste måneder har vreret en rrekke faglige aktioner vendt mod uorganisered_e lpnmodtagere. den nuvrerende beskreftigelsessituation fples

Læs mere

IlL ÉCM. ^c J. F. Scavenius, Ico. r.nsk POLITIK KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. BRIEF 1898.

IlL ÉCM. ^c J. F. Scavenius, Ico. r.nsk POLITIK KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. BRIEF 1898. IlL ÉCM ^c J. F. Scavenius, Ico r.nsk POLITIK BRIEF KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. 1898. 0012456 i; -*' i Æ.Å^.Mi!f< J. F. ScaYenius, DANSK POLITIK KØBEIsHAVN. GYLDENDALSKE

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

BETÆNKNING FRASKILTE HUSTRUERS PENSIONSRET DET AF FINANSMINISTEREN UNDER 31. MAJ 1938 NEDSATTE UDVALG KØBENHAVN AFGIVET AF ANGAAENDE

BETÆNKNING FRASKILTE HUSTRUERS PENSIONSRET DET AF FINANSMINISTEREN UNDER 31. MAJ 1938 NEDSATTE UDVALG KØBENHAVN AFGIVET AF ANGAAENDE BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF FINANSMINISTEREN UNDER 31. MAJ 1938 NEDSATTE UDVALG ANGAAENDE FRASKILTE HUSTRUERS PENSIONSRET KØBENHAVN A/S J. H. SCHULTZ BOGTRYKKERI 1939 BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF FINANSMINISTEREN

Læs mere

Personskifte. 1--f~~/ UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND

Personskifte. 1--f~~/ UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND M3fitHtt' A.. /. UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND ' Personskifte Normalt beskreftiger Faklen sig ikke med begivenheder i andre organisationer, men dette er en undtagelse. Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Træk af avisdebatten om de arbejdsløse

Træk af avisdebatten om de arbejdsløse ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 19 Træk af avisdebatten om de arbejdsløse Fra 1950 erne til 1990 erne Bent Jensen SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir

Læs mere

Det har i mange år været nærmest banalt at

Det har i mange år været nærmest banalt at 38 JENS OTTO KRAG OG KEYNES Af Niels Wium Olesen I 1944 skrev Jens Otto Krag en begejstret aviskronik om Keynes, der kaster nyt lys på spørgsmålet om Keynes-inspirationen i Socialdemokratiets efterkrigsprogram

Læs mere

Trods alt - Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI

Trods alt - Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI Trods alt - 1 Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI 1 Udateret. Trods alt udkom i 1942. 2 Dansk ungdomsfredsgruppe oprettet i København i 1942 på initiativ af Dansk Fredsforening. Ungdommens

Læs mere

Boligspørgsmålet var et af de samfundsproblemer,

Boligspørgsmålet var et af de samfundsproblemer, 1 AT BYGGE ET BEDRE SAMFUND Den politiske debat om boligen 1945-55 Af Carsten Frimand Efterkrigstidens danske boligpolitik tog udgangpunkt i den udbredte bolignød, men rummede også mere vidtrækkende perspektiver

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

HARALD NIELSEN IIE FEUT. H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949

HARALD NIELSEN IIE FEUT. H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949 HARALD NIELSEN IIE FEUT H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949 FIRE FELTTOG HARALD NIELSEN Moderne Litteratur. Kritiske Skitser. 1904. Udsolgt. Af Tidens Træk. Litterære Afhandlinger. 1909. En moderne

Læs mere

Fra Pligtvelfærdsstat til Rettighedsvelfærdsstat

Fra Pligtvelfærdsstat til Rettighedsvelfærdsstat Fra Pligtvelfærdsstat til Rettighedsvelfærdsstat Historieprojekt - Almindelig BA-modul Mette Specht Andersen, Martin Jensen Efteråret 2011 Vejleder: Henrik Jensen Roskilde Universitet Indhold: 1.0 Indledning.....s.3

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

Historisk Institut Poul Erik Lauridsen Årskort nr. 19875372 20-12-2010

Historisk Institut Poul Erik Lauridsen Årskort nr. 19875372 20-12-2010 2010 Marshallhjælpen og den kolde krig i Danmark 1947 1953. En analyse af de sikkerheds-politiske og økonomiske motiver som der var fra Amerikansk side i forbindelse med Marshallhjælpen, herunder den betydning

Læs mere

De gjorde Danmark større

De gjorde Danmark større De gjorde Danmark større HVAD SIGER KILDERNE? AF FINN ØSTRUP Der har i dansk historieforskning været en tendens til at afdække»nationale myter«i forbindelse med danskeres ageren under 2. verdenskrig. 1

Læs mere

F re m tid e n s Regerin

F re m tid e n s Regerin F re m tid e n s Regerin Klare og uimodsigelige Beviser for, at der skal blive indført en retfærdig Regering paa Jorden, og en Redegørelse for, hvorledes den vil blive oprettet Af J. F. R utherford Forfatter

Læs mere

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN 1862 * 17. MARTS «1937 1753-1937 T henved 200 Aar har DANSKE OLIE- 1 MØLLER OG SÆBEFABRIKKER A / s fremstillet sine landskendte Produkter af fineste Kvalitet og stadigvæk

Læs mere

24. møde. Torsdag den 25. november 2010 (D) 1

24. møde. Torsdag den 25. november 2010 (D) 1 Torsdag den 25. november 2010 (D) 1 24. møde Torsdag den 25. november 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til miljøministeren om natur- og vandplaner.

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET X FESTSKRIFT Va* UDGIVET AF KØBENHAVNS UNIVERSITET I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS AARSFEST NOVEMBER 1922 POUL JOHS. JØRGENSEN: MANDDRABSFORBRYDELSEN I DEN SKAANSKE RET FRA VALDEMARSTIDEN UNIVERSITETET

Læs mere

Titelblad. Specialegruppens deltagere:

Titelblad. Specialegruppens deltagere: Titelblad Dansk Titel: Arbejderkultur og idræt i mellemkrigstidens Aalborg Engelsk Titel: Working culture and athletics in Aalborg during the inter war period Vejleder: Marianne Rostgaard Beregnet sidetal

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K.

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. 19. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. DANSK VEJTIDSSKRIFT Professor ved den polytekniske Læreanslall A. 11. Christensen (ansv.) REDAKTION: 4rntmand P. Chr. v. Stemann. i Kontorchef

Læs mere

OPDRAGELSE TIL SOVJETMENNESKE

OPDRAGELSE TIL SOVJETMENNESKE OPDRAGELSE TIL SOVJETMENNESKE Av J(/JRGEN HATTING E NHVER historisk og politisk interesseret ved, at et samfund afspejler sig i dets opdragelse af ungdommen. Sådan var det i Sparta, og sådan har det vreret

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

AKTIESELSKABET KØBENHAVN

AKTIESELSKABET KØBENHAVN LEGETØJSARBEJDET I FÆNGSLERNE GENNEM 25 AAR AKTIESELSKABET DANSK LEGETØJSFABRIK KØBENHAVN Efterskrift Denne udgave er en elektronisk genudgivelse af den oprindelige udgave. Ideen til genudgivelsen opstod

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Om Lissabon-traktaten

Om Lissabon-traktaten Om Lissabon-traktaten Af Adam Wagner Anders Fogh Rasmussen har nu skrevet sig ind i rækken af statsministre, der med fiflerier eller ligefrem med løgne har drevet Danmark endnu længere ind i Unionen, som

Læs mere

Danmark i kapitalismens guldalder

Danmark i kapitalismens guldalder FORHOLDET MELLEM DEN ØKONOMISKE POLITIK OG DEN SAMFUNDSØKONOMISKE UDVIKLING I DANMARK I 1950ERNE AF BALDER ASMUSSEN Året 1959 udgør et vendepunkt i Danmarks økonomiske historie. I 1950 erne havde Danmark

Læs mere

Statssamfund og ufrihed Redaktionen. Parlamentarisme Timm Jeppesen. U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen

Statssamfund og ufrihed Redaktionen. Parlamentarisme Timm Jeppesen. U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen Nr. 9 1990 Statssamfund og ufrihed Redaktionen Parlamentarisme Timm Jeppesen U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen Om anarkokapitalisme og libertarianisme David Friedman Om statslig uetisk etik

Læs mere