DANSK POLITIK. Socialdemokratiet... V enstre... Konservative Folkeparti... Radikale V enstre... Kommunistisk Parti... Hetsforbundet... Andre...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK POLITIK. Socialdemokratiet... V enstre... Konservative Folkeparti... Radikale V enstre... Kommunistisk Parti... Hetsforbundet... Andre..."

Transkript

1 DANSK POLITIK Av direktör HALFDAN HENDRIKSEN VALGET den 28. Oktober 1947 gav det danske Folketing felgende Sammensretning: Socialdemokratiet Mandater V enstre )) Konservative Folkeparti )) Radikale V enstre )) Kommunistisk Parti )) Hetsforbundet )) 148 Mandater hvortil kommer Freroernes Reprresentanter 2 )) 150 Mandater H vis man vii dann e sig et Billede af den danske Befolknings politiske Indstilling, er det imidlertid ikke tilstrrekkeligt at betragte Mandatfordelingen i Folketinget. En Valglovs Lunefuldhed kan fere til de mrerkeligste Resultater, saaledes som Odelstingsprresident Rambro saa klart paaviste det for Norges Vedkommende i sin Artikel i dette Tidsskrifts Nr. l-aargang Det vil derfor vrere naturligt ogsaa at oplyse, hvor stor en Del af samtlige afgivne Stemmer, de enkelte Partier opnaaede ved Folketingsvalget i For at belyse de siden Folketingsvalget stedfundne Forskydninger anferes endviderede Resultater, Partierue opnaaede ved de i Marts 1950 afholdte Kommunalvalg. Socialdemokratiet.... V enstre.... Konservative Folkeparti.... Radikale V enstre.... Kommunistisk Parti.... Hetsforbundet.... Andre.... Folketingsvalget ,0% 27,6% 12,4% 6,9% 6,8% 4,5% 1,8% 100,0% Kommunalvalgene ,0% 21,5% 19,9% 7,7% 4,0% 7,1% 2,8% 100,0% 205

2 H alfdan H endriksen V ed Folketingsvalget i 1947 blev der - som det fremgaar af ovenstaaende - h verken bland t V relgerne eller i Folketinget Flertal for en socialistisk Politik, selv ikke med kommunistisk Tilslutning, og Ministeriet Hans Hedtoft er derfor en Mindretalsregering, der fra Sag til Sag maa forhandie sig frem til et Flertal. Dette Forhold medferer naturligvis, at de Partier, der staar i Opposition til Regeringen, faar en meget vresentlig Indflydelse paa Lovgivningsarbejdet. Sagerne afgeres ikke i et enkelt Partis Gruppemeder, men ved saglige Forhandlinger Partierue imellem. Paa den anden Side er denne Arbejdsform ikke blottet for Ulemper. Ansvaret bliver Tid efter anden svrert at placere, ligesom enkelte Partiers manglende Forhandlingsvilje kan forhale en Sags Afgerelse igen og igen. Landstinget, der vel nrermest maa siges at svare til det svenske Ferstekammer, vrelges som bekendt ved indirekte Valg. Partistillingen er - som det vil fremgaa af nedenstaaende Oversigt - ikke meget forskellig fra Folketingets. Socialdemokratiet Mandater V enstre » Konservative Folkeparti... 13» Det radikale V enstre » Kommunistisk Parti l» Frereernes Reprresentant l» 76 Mandater Heller ikke her har Socialdemokratiet Flertal. De socialistiske Partier - Socialdemokratiet og Kommunistisk Parti- opnaaede i 1947 tilsammen 46,8% af de afgivne Stemmer. Ved Kommunalvalgene iaar blev disse Partiers Styrke i Vrelgerbefolkningen reduceret saa vresentligt, at de nu kun reprresenterer 41,0% af Stemmerne. Den udprregede Nedgangslinie, som det engelske Arbejderparti- og ievrigt ogsaa Socialisterne i Australien og New Zealand- har maattet konstatere, har nu ogsaa ramt det frie Erhvervssamfunds Modstandere i Danmark. Som det fremgaar af Oversigten, er der ogsaa imellem de ikke-socialistiske Partier sket vresentlige Forskydninger. En meget betyde Hg Fremgang for Det konservative Folkeparti og en strerk Tilbagegang for Partiet V enstre har gjort disse to store borgerlige Partier jrevnbyrdige. I dansk Indenrigspolitik vil meget nu afhrenge af, at det lykkes at skabe et forstandigt og loyalt Samarbejde de ikkesocialistiske Partier imellem. De udenrigs- og forsvarspolitiske Spergsmaal har - af kun 206

3 !!!it Dansk politik altfor merliggende Grunde - vreret brrendende aktuelle i Efterkrigstidens Danmark. Skillelinierne i disse afgerende Spergsmaal har imidlertid vreret helt andre efter den anden V erdenskrig end far denne. Indtil 1940 har man vist Lov til at sige, at Socialdemokratiet simpelthen havde den Udenrigs- og Forsvarspolitik, Det radikale Venstre lagde ud. Det er nreppe en Tilfreldighed, at ingen socialdemokratisk Politiker nogensinde har vreret Udenrigsminister i Danmark, slmnt Partiet dog sammenlagt i ca. 25 Aar har vreret reprresenteret i Landets Regering. Denne socialdemokratiske Afhrengighed af Radikalismen gjorde det ogsaa umuligt at opnaa positive Resnitater i Forsvarssagen, da visse positive Forsvarssynspunkter i Midten af 1930'erne gjorde sig greldende i Socialdemokratiet-Partiets Flertal folte sig stadig bundet af Radikalismens Tankegang. Efter Krigsarslutningen rendrede Billedet sig, og dette fik sit klareste Udtryk, da det i Begyndelsen af 1949 viste sig umuligt at etablere et nordisk Forsvarsforbund, og Socialdemokratiet derefter sammen med Venstre og Det konservative Folkeparti gik ind for Danmarks Tilslutning til Atlanterhavspagten. I Forsvarspolitikken, der naturligvis maa tilrettelregges i neje Overensstemmelse med Landets udenrigspolitiske Placering, er Socialdemokratiet ligeledes i Princippet enig med Venstre og Konservatismen. Saasnart den siddende Forsvarskommission har tilendebragt sit Arbejde, vil en ny Forsvarsordning se Dagens Lys prreget af det positive Syn paa Vrerneviljen, som det altid har vreret Det konservative Folkepartis fornemste politiske Maal at fere til Sejr. Det radikale V ens tre, der jo altid - i Modsretning til Folkepartiet i Sverige - har vreret udprreget negativt indstillet overfor Forsvarssagen, har dermed formenttig udspillet sin Rolle i dansk Udenrigs- og Forsvarspolitik, der - for at sige det mildt - ikke vil tabe derved! Det har for alle danske, demokratiske Partier vreret en stor Skuffelse, at det endnu ikke er lykkedes at fere et virkeligt nordisk Frellesskab ud i Livet paa det forsvarspolitiske og ekonomiske Omraade. I en Tidsalder, der ubenherligt krrever et neje Sammenhold mellem demokratiske Stater, og hvor ekonomisk Samordning med Dristighed feres ud i Livet, er det mit Haab, at det ogsaa villykkes at skabe det nordiske Frellesskab, der, paa Trods af ustandselig Modgang, dog stadig har staaet som Idealet for de nordiske Folk. Der er Brug for mere Vovemod - mindre lokalpatriotisk Frygtsomhed - i denne Sag. 207

4 Halldan Rendriksen 0nsket om at skabe bedre Vilkaar for den gronlandske Befolkning er Drivkraften i det store Reformarbejde, Gronlandskommissionen har udarbejdet Planer for. Selvom der bliver Brug for meget betydelige okonomiske Midler, er det mit bestemte Indtryk, at den danske Rigsdag i Enighed vil gaa ind for denne Opgaves Losning. Det sydslesvigske Sporgsmaal har siden 1945 haft en meget fremtrredende Plads i dansk Politik. Den ofte meget ivrige danske Meningsudveksling skulde dog nodig uden for Danmarks Gramser udviske Indtrykket af den Enighed, der er om meget vresentlige Dele af dette store, nationale Sporgsmaal. I Sydslesvig udfores der et omfattende og lodigt dansk Kulturarbejde i Kirke, Skoler, Biblioteker, Fareninger o. s. v., og denne Gerning har den mest levende Sympati og Stotte i hele vort Folk. De Bestrrebelser, der netop i disse Maaneder med foroget Styrke srettes ind for at gennemfore en administrativ Adskillelse mellem det gamle danske Sydslesvig og den altid tyske Landsdel Holsten, har en enig dansk Opinion bag sig, ligesom de bydende nodvendige Aktioner for at lette det uudholdelige ostpreussiske Flygtningetryk stottes af hele det danske Folk, der med den storste Glrede har hilst den svenske og norske Regerings vrerdifulde diplomatiske Bistand i denne Sag. Der er principiel Enighed om, at Sydslesvigs fromtidige statslige Tilhorsforhold - i noje Overensstemmelse med god, demokratisk Tankegang - maa afgores paa den nationale Selvbestemmelsesrets Grund. U enigheden er forst og f remmest opstaaet, fordi Socialdemokratiet og Det radikale Venstre er veget tilbage for at foretage effektive Skridt til Sikring af, at Selvbestemmelsesretten, naar en Aarrrekke er forlobet, virkelig bliver en Realitet gennem en fri Folkeafstemning. Danmark har ikke mindst i de sidste Aar haft endog meget betydelige okonomiske Probierner at krewpe med, og den politiske Debat har naturligt nok vreret strerkt prreget heraf. Som ovenfor nrevnt, er det danske Folks Flertal imod Socialismen, men det vilde vrere naivt at tro, at det frie Erhvervssamfunds Sejr over Socialismen er vundet i V relgerbefolkningen een Gang for alle. Det er mere realistisk at indrette sig paa, at Kampen for og imod et frit Erhvervsliv vil blive en Hovedlinie i de korumende Aars Politik. Det danske Socialdemokrati vedtog umiddelbart efter Krigsafslutningen et yderligtgaaende Socialiseringsprogram, som man var optimistisk nok til at benrevue»fremtidens Danmark». Dets 208

5 Dansk politik Hovedforfatter var den ortodokse Socialist Jens Otto Krag- den nuvrerende Handelsminister. Programmet fik ikke nogen vrelgernuessig Succes, men jeg tvivler ikke paa, at Socialdemokratiet stadig af al Evne vil arbejde hen mod de opstillede Maal. Det er saaledes betegnende, at statsminister Hedtoft paa den socialdemokratiske Partikongres i Aarhus i Efteraaret 1949 udtalte:»socialisme er ikke noget, der forestaar, men noget der foregaar.» Med andre Ord, man vil ikke ladenogen Lejlighed uforsagt til at socialisera»ad Bagtrappen». Regeringen vil gradvist sage Statens Indflydelse paa Erhvervslivet aget. Der er derfor Brug for den yderste Agtpaagivenhed hos det ikke-socialistiske Rigsdagsflertal, men desvrerre har Det radikale Venstre ikke altid vreret villig til at bremse tilstrrekkeligt op for Socialiseringstendenser i Mindretalsregeringens Lovforslag. Jeg faler mig overbevist om, at der i Danmark ogsaa i Fremtiden vil vrere Flertal for et frit Erhvervsliv, der handler under Ansvar overfor Helheden, ja, jeg tror paa, at det i de korumende Aar vil vrere muligt ved en forstandig Politik at fravriste Socialismen yderligere Terrren, og de nylig afholdte Kommunalvalg bragte jo de farste sikre Vidnesbyrd om de Muligheder, der her foreligger. Det er imidlertid Forudsretningen, at man er villig til at respektare det frie Erhvervssamfunds Kaar. Der er saaledes noget dybt forstemmende deri, at det danske Landbrug, der altid har staaet Socialismen haardt imod, for 0jeblikket er i fuld Gang med at skabe en stor Monopolorganisation, der skal sikres Eneret paa praktisk talt hele den danske Landbrugsexport. Det konservative Folkeparti har meget skarpt modsa t sig denne Plan, men det er et Tilfrelde, der ligner en Tanke, at den socialdemokratiske Landbrugsminister absolut ikke har vreret ivrig efter at modvirke denne Monopoldannelse. V ej en til en Socialisering af U denrigshandelen bliver mere overkommelig, naar den Slags Planer realiseres... Socialiseringens Modstandera maa vise Evne og Vilje til at skabe en saadan Fordeling af Produktionsresultatet, at ingen Samfundsgruppe med Rette kan fale sig udbyttet. Den sociale Tryghed maa vrere en Realitet. Det er i denne Forbindelse vrerd at understrege, at den danske Sociallovgivning i sine Hovedprincipper har vreret i Stand til at skabe en bred Tilslutning paa den danske Rigsdag, ligesom Samarbejdsudvalgene, der er oprettet i de starre Industrivirksomheder, har skabt bedre Forstaaelse mellem Arbejdsgivere, Funktionrerer og Arbejdere. 209

6 H alfdan H endriksen Det er ikke blot Sporgsmaalet om de grundlooggende Principper for Produktionslivet, der har givet Anledning til Brydninger, ogsaa de enkelte erhvervs0konomiske Probierner har delt Vandene Partierue imellem. I Aaret 1949 havde Danmark et Underskud paa sin Handelsbalance paa ikke mindre end 643 Millioner Kroner. Det var ganske vist en vis Forbedring i Forhold til 1948, hvor Underskoddet var helt oppe paa 693 Millioner Kroner, men under alle Omstrondigheder har det kun vooret muligt at gennemfore en saa vooldig Import, fordi Marshallhjoolpen dookkede den overvejende Del af Importoverskuddet, men Marshallplanen varer ikke evigt. Den nedsrettes gradvis, og i Sommeren 1952 bortfalder den helt. Hvad dette kan medf0re alene vedrorende DanmarksMuligheder for Dollarindkob, behover man ikke at voore Sortseer for at udmale, og jeg maa have Lov til at tilfoje, at U. S. A.' s Toldskranker og Importrestriktioner jo ikke g0r V anskelighederne ved et virkelig resultatrigt Exportfremst0d paa Dollarmarkedet mindre. Men det er ikke kun Dollarmanglen, Marshallhjoolpens Bortfald gor broondende. Selvom Danmark har ikke ubetydelige V alutaindtoogter fra sin driftige Skibsfart, kan man ikke regne med, at det fremover vil voore muligt at fortsootte med et saa betydeligt Underskud paa Handelsbalancen, som vi i disse Aar har haft. Danmark maa med andre Ord i voosentligt Omfang enten formindske sin Import eller oge sin Export. Selvom en stor Del af Importen er anvendt til Investeringer, f0rst og fremmest til Genopbygning og Modernisering af Produktionsapparatet, vil Danmark ogsaa i de kommende Aar staa overformeget betydelige Investeringsopgaver, saa man sikkert ikke kan regne med nogen voosentlig Nedgang i Importen til Investeringsformaal. Alle Bestroobelser maa derfor soottes ind paa en meget voosentlig Fomgelse af Exporten. Erhvervslivets Konkurrenceevne er altsaa et helt centralt Sporgsmaal. Den socialdemokratiske Regering har ikke den fornodne Forstaaelse herfor. Det danske Omkostningsniveau er i stadig Stigen. Den urigtige Beslutning, Socialdemokratiet, Venstre og Det radikale Venstre - mod Det konservative Folkepartis Raad - traf den 18. September 1949 om at lade Kronen f0lge Pundet helt i Bund, har sin voosentlige Andel af denne Stigning. Det danske Engrospristal er allerede steget 10 % siden Devalueringen, og desvoorre tyder intet paa, at Devalueringens prismoossige Virkninger dermed er udt0mt. Danmark har ikke faaet Kompensation ved tilsvarende Stigninger 210

7 Dansk politik i sine Exportpriser- snarere tvrertimod! Fra Juli 1949 til Februar 1950 steg Indextallet (1935 = 100) for lmportvarer fra 289 til 321 medens Indextallet for Exportvarerue i samme Tidsrum faldt fra 308 til 290. Det vil med andre Ord sige, at vi blot for at opretholde vor nuvrerende Levestandard (der som omtalt bygger paa et betydeligt Importoverskud) maa forege vor Export strerkt, vi maa sende flere Kilo Smer ud af Landet end tidligere for at faa det samme Kvantum Kul. Naar hertil fejes, at de to store Hovedorganisationer paa det danske Arbejdsmarked - Arbejdsgiverforeningen og De samvirkende Fagforhund-har vedtaget at anbefale deres Medlemmer at stemme for et af Statens Forligsmand stillet Mreglingsforslag til nye Overenskomster, der vil betyde en Stigning i de aarlige Lenudgifter paa Millioner Kroner, maa der siges at vrere Brug for en Politik, der forlanger, at Omkostningsniveauet vises al forneden Opmrerksomhed. En effektiv Pengesanering vil vrere i Stand til at dremme op for Prisstigningerne, men Regeringen lader Statslaan forfalde til Udbetaling uden at optage nye Laan paa Obligationsmarkedet, man foreger altsaa den cirkulerende Pengemrengde, og denne Bevregelse forstrerkes yderligere derved, at Finansministeriets hidtidige, ordinrere Tilgodehavende i Nationalbanken er opbrugt og erstattet med en Greld til Banken. Man kan derfor ikke undre sig over, at der stadig er Inflationstendenser i dansk 0konomi til alvorlig Skade for vor Konkurrenceevne. Regeringens Holdning paa disse Omraader maa ses paa Baggrund af, at Socialdemokratiet i den ekonomiske Politik kun har een Streng paa sin Bue: Opretholdelsen af den heje Beskreftigelsegrad for enhver Pris. Partiet har forset sig paa denne Opgave i saa hej en Grad, at det ganske overser, at det er i hele vort Samfunds Interesse, at dansk Erhvervsliv - der er stillet overfor en meget haard udenlandsk Konkurrence - ikke sejles agterud paa Grund af Omkostningsniveauets ustandselige Vrekst. Opsparingen har vreret for lille i Danmark i Perioden siden Befrielsen, og Det konservative Folkeparti har derfor med Stette af Venstre og Retsforbundet rejst Krav om betydelige skattelettelser for Opsparing. Regeringen har stadig segt at udskyde denne Sag under Henvisning til den store skattekommissions Arbejde. Naar denne Kommission om kort Tid afslutter sit Arbejde efter at have siddet i 13 Aar, maa man forvente, at ikke blot Spergsmaalet om Opsparingens skattemressige Vilkaar vil blive taget op til Afgorelse, men at hele det danske Skattesystem vil blive underkastet en gennemgribende Behandling paa Rigsdagen. Ogsaa i 211

8 H alfdan H endriksen denne Sag vii standpunkt staa mod Standpunkt, men det er mit Haab, at det vii lykkes at faa gennemfart saadanne Reformer, at Arbejdsomhed og Virkelyst faar rimelige Viikaar. Det er i Virkeligheden i alles Interesse, at Skatteskruen ikke lammer Initiativ og Fremdrift. Det vii ogsaa vrnre nedvendigt at gennemfere en betydelig N edbringelse af Statens U dgifter, der ogsaa i indevmrende Finansaar vii komme op over 2 Milliarder Kroner. Dansk Politik har i Efterkrigstiden kunnet gennemfere skelsrnttende udenrigspolitiske Afgerelser med en bred Tiislutning i Befolkningen. Meget vilde vrnre vundet, hvis den samme Ansvarsbevidsthed og det samme Mod til at se barske Kendsgerninger lige i 0jnene i de komroende Aar vilde prrnge dansk ekonomisk Politik. Kebenhavn,

Besvarelse af spørgsmål nr. 3 (B 119), som Folketingets Kommunaludvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren

Besvarelse af spørgsmål nr. 3 (B 119), som Folketingets Kommunaludvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren Kommunaludvalget B 119 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 23. maj 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kt. J.nr.: 2007-41061-2 Sagsbeh.: ABP Besvarelse af spørgsmål nr. 3

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

DET BORGERLIGE SAMARBEJDES BE TYDNING

DET BORGERLIGE SAMARBEJDES BE TYDNING DET BORGERLIGE SAMARBEJDES BE TYDNING Af redaklor EBBE SALOMONSEN Ebbe Salomonsen är chef för Det konservative folkepartis pressoch informationstjänst. Han lämnar i denna artikel en ingående redogörelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Interview med finansminister Palle Simonsen (C), 1986.

Interview med finansminister Palle Simonsen (C), 1986. Den danske model Følgende er et interview med den konservative finansminister Palle Simonsen om den danske velfærdsstatsmodel. 5 Kilde: John Wagner (red.): Den danske model. En bog med Palle Simonsen om

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Copyright: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv - 2001

Copyright: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv - 2001 Lærlinge Spørgsmaalet Lærlingebevægelsen. Krav til Lærlingelovens Revision. Svend og Lærling. Udgivet af Lærlingenes Landsforbund i Danmark. Paa Lærlingenes Landsforbunds 2, Kongres i København i Paasken

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998 Konflikter og på LO/DA-området 1933-1998 1933 Indgreb Forbud mod arbejdsstandsninger og 1-årig forlængelse af alle overenskomster ved lov. Arbejdsgiverne imod (Kanslergadeforliget). 1936 Konflikt/ 5 ugers

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Danske vælgere 1971-2015

Danske vælgere 1971-2015 Danske vælgere 1971-15 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Kasper Møller Hansen, Kristoffer Callesen, Andreas Leed & Christine Enevoldsen 3. udgave, april 16 ISBN 978-87-7335-4-5

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Det ny Danmark 1890=1985

Det ny Danmark 1890=1985 Harry Haue, Jørgen Olsen, Jørn Aarup-Kristensen Det ny Danmark 1890=1985 Udviklingslinjer og tendens 3. udgave Munksgaard Indhold Hovedlinien 9 Det danske samfund omkring 1890 13 Byvækst og udvandring

Læs mere

Nye standpunkter og 2020-forlig

Nye standpunkter og 2020-forlig En kommentar fra Kritisk Debat Nye standpunkter og 2020-forlig Skrevet af: Bent Gravesen Offentliggjort: 15. april 2011 Man kan ikke tage patent på bevingede ord. Det gælder også politikere. Derfor behøver

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ole Bjørn Kraft. Frem mod nye tider. En konservativ politikers erindringer 1945-47. Gyldendal

Ole Bjørn Kraft. Frem mod nye tider. En konservativ politikers erindringer 1945-47. Gyldendal Ole Bjørn Kraft Frem mod nye tider En konservativ politikers erindringer 1945-47 Gyldendal Indhold Forord s. 5 Forsvarsminister i befrielsesregeringen Frihedens første dage s. 13 Et møde i den konservative

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Dansk Folkeparti står foran en krise

Dansk Folkeparti står foran en krise Dansk Folkeparti står foran en krise To ud af tre vælgere - og over halvdelen af Venstres vælgere - ønsker mindre til Dansk Folkeparti. Kun inden for ældreplitik vurderer flertallet at DF har positiv.

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Socialdemokraterne og De Radikale er netop blevet enige om, at alle asylansøgere også de afviste skal have mulighed

Læs mere

Køn, partivalg og politiske holdninger

Køn, partivalg og politiske holdninger Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 23 Offentligt Køn, partivalg og politiske holdninger Jørgen Goul Andersen Institut for Statskundskab Aalborg Universitet Symposium i anledning af stemmeretsjubilæet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Lov om indfødsret 1893. Folketingets behandling.

Lov om indfødsret 1893. Folketingets behandling. Siden grundlovens vedtagelse i 1849 er indfødsret blevet tildelt ved lov. En gang årligt behandlede Rigsdagen de ansøgninger om indfødsret, der var indstillet af indenrigsministeriet. Af lovforslaget om

Læs mere

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008.

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Lars-Emil Johansen Ordførertale, Siumut Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Sig nærmer tiden Næsten symbolsk for historiens forløb afgik tidligere folketingsmedlem og en af grundlæggerne for Grønlands

Læs mere

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901 Historiefaget.dk: Højre Højre Estrup Højre-sammenslutningen blev dannet i 1849 og bestod af godsejere og andre rige borgere med en konservativ grundholdning. Højrefolk prægede regeringsmagten indtil systemskiftet

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Dansk Folkeparti kræver ny metode for mandatfordeling ved regional- og kommunalvalg

Dansk Folkeparti kræver ny metode for mandatfordeling ved regional- og kommunalvalg Dansk Folkeparti kræver ny metode for mandatfordeling ved regional- og kommunalvalg Christiansborg, den 2. marts 2005/kk Dansk Folkepartis kommunalordfører, Poul Nødgaard, formand for Folketingets Kommunalvalg

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Finansminister H. P. Hansen gaar. Det er ikke godt med Helbredet, og allerede sidste Efteraar ønskede han at fratræde.

Finansminister H. P. Hansen gaar. Det er ikke godt med Helbredet, og allerede sidste Efteraar ønskede han at fratræde. Finansminister H. P. Hansen gaar. Det er ikke godt med Helbredet, og allerede sidste Efteraar ønskede han at fratræde. I aftes meddeler Vestsjællands Social-Demokrat, at Finansminister H. P. Hansen har

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Det danske sprogs stilling i grænselandet Knud Fanø Sprog i Norden, 1986, s. 69-73 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Nordisk språksekretariat

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Kildeopgave om Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849

Kildeopgave om Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849 Kildeopgave om Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849 Kildekritiske spørgsmål til Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849. Baggrund I årene omkring 1849 var Danmark præget af en nationalisme og optimisme

Læs mere

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Samfundsfag, niveau C Appendix

Samfundsfag, niveau C Appendix Samfundsfag, niveau C Appendix SAMFUNDSFAG, NIVEAU C APPENDIX 1 Den politiske situation i Danmark efter valget i juni 2015 I maj 2015 udskrev den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt folketingsvalg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Mange ting. Udvalget har den 8. november fået en oversigt over mine forskellige aktiviteter, og en ny oversigt er på vej.

Mange ting. Udvalget har den 8. november fået en oversigt over mine forskellige aktiviteter, og en ny oversigt er på vej. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF alm. del Bilag 89 Offentligt Handels- og investeringsministeren Samråd i Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget den 28. november 2012, kl. 14.15. Spørgsmål:

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29.

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. april 2016, 05:00 Del: Faglærte og ufaglærte arbejdere er dem, der har

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Ydervægges vanddamptransmission Ellis ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Ydervægges Va11ddamptransmiss:i.011 Af Civiling eniør Fer :Brask Foruden den Fugtighed, der udefra tilføres

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008.

2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008. 2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2013

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2013 1 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2013 Det talte ord gælder Vi er samlet i dag for at fejre vores grundlov. Grundloven er rammen for den måde, vi i Danmark træffer beslutninger

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Originalt emne Ejendomsskatter Skatter og Afgifter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. marts 1931 2) Byrådsmødet den 23. marts 1931 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Neurologisk Neurokirurgisk Afdeling Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. juni 1939 2) Byrådsmødet den 31. august 1939 3) Byrådsmødet den 8. februar

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til Paaskedag

Prædiken til Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 16. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Originalt emne Administration og Bevillinger Arbejderforhold Arbejdsløshedsunderstøttelse Hjælpekassen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. juli 1932

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

Septuagesima. En prædiken af. Kaj Munk

Septuagesima. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

uge har vi brug for at være sammen, drøfte vores situation og bekræfte hinanden i, at vi sammen vil

uge har vi brug for at være sammen, drøfte vores situation og bekræfte hinanden i, at vi sammen vil (Det talte ord gælder) Kære Landsråd. Lige siden jeg som 17-årig for første gang deltog i det konservative landsråd, har jeg hvert år glædet mig til at komme igen. Men måske mere end nogensinde i år. For

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven 2013/1 TBL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. januar 2014 Tillægsbetænkning over

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juli 2011. Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011.

Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juli 2011. Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juli 2011 128 Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011. a. Som følge af Aftale om permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere