Fra kapitlet Medborgerkonti, Dansk Økonomi, forår 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra kapitlet Medborgerkonti, Dansk Økonomi, forår 2005"

Transkript

1 344 Medborgerkonti kan være en mulighed for at tildele indkomstoverførsler med udgangspunkt i livsindkomster. Ideen bag medborgerkonti er at lade personer med en relativt høj livsindkomst selv finansiere indkomstoverførsler, hvis primære formål er at omfordele indkomster over livet. Det overordnede princip ved medborgerkonti er, at der oprettes en individuel konto til alle, hvortil de årligt indbetaler en fast andel af deres erhvervsindkomst. Samtidig sættes skatterne ned. Når en person opfylder kriteriet for at få tildelt en af de indkomstoverførsler, der indgår i ordningen, trækkes udbetalingerne fra vedkommendes konto. Ved pensionstidspunktet opgøres indestående på kontoen og i tilfælde af overskud udbetales dette som et tillæg til folkepensionen. Fra kapitlet Medborgerkonti, Dansk Økonomi, forår 2005

2 Perfektionens politiske holdeplads Af Claus Hjort Frederiksen 1 VK-regeringen var en reformregering, som tog fat om strukturerne i det danske samfund og derved fremtidssikrede et robust samfund. Vi nedbragte gælden og vor økonomiske politik sikrede, at udlandets tillid til dansk økonomi er stor. Vi betragtes som sikker havn. 00 erne var også præget af, at Socialdemokraterne og SF erne på alle områder modarbejdede denne politik gennem endeløse overbud kulminerende med fantasiprojektet Fair Løsning. Som minister i VK-regeringen mærkede jeg omgivelsernes mangesidede pres. På den ene side stod de økonomiske eksperter og anbefalede drastiske reformer, og på den anden side stod oppositionen klar til at overbyde vores økonomiske politik. Det var i dette grænseland, vi måtte regere og agere op igennem 00erne. Vi flyttede ind i ministerkontorerne i kølvandet på Nyrup-regeringens brud på den efterlønsgaranti, som Socialdemokraterne havde udstedt i valgkampen i Der var gået over tre år, men løftebruddet stod stadig skarpt indprentet i danskernes erindring. Derfor måtte VK-regeringen tage tyren ved hornene og adressere den manglende tillid med ansvarlig og gennemsigtig politik. Vi skulle levere de nødvendige politiske svar på en gennemskuelig facon, så danskerne kunne identificere sig med vores økonomiske politik og måle os på resultaterne heraf. Personligt mærkede jeg hurtigt det rasende politiske tempo, man som minister agerer i. Den offentlige debat kan være meget overfladisk og skabe et nødtvungent fokus på strømlinet kommunikation, hvor kompliceret nationaløkonomisk stof bliver kogt ned til letforståelige budskaber. 1 Claus Hjort Frederiksen er medlem af Folketinget for Venstre samt tidligere beskæftigelses- og finansminister.

3 346 Dette har medier, vælgere og politikere over et bredt partipolitisk spektrum alle erkendt og tilpasset sig. En sådan erkendelse kan man ikke beskylde DØR for at have nået i deres udarbejdelse af vismandsrapporterne. At lefle for de pædagogiske fremstillinger for at lokke husarerne ind har aldrig været vismændenes kop te. Det måtte jeg selv konstatere knap tre år inde i min embedsperiode, da jeg fik stukket DØR s diskussionsoplæg i hånden i efteråret DØR flytter intellektuelle hegnspæle Jeg havde hjembragt den halvårlige rapport for at læse vurderingen af de økonomiske udsigter, så jeg kunne deltage i de økonomiske diskussioner på et nogenlunde oplyst grundlag. Derfor kastede jeg mig straks over konjunkturvurderingen og fortsatte indtil miljøafsnittet. Her kom min intellektuelle kapacitet for alvor på prøve, og jeg overvejede at stoppe læsningen, kaste håndklædet i ringen og lægge rapporten til side, men jeg fornemmede alligevel, at jeg muligvis kunne drage nytte af de anvendte analytiske tilgange. Jeg nåede til kapitel III, og her må jeg erkende, at jeg bevægede mig ud på dybt vand. På side 194 kunne jeg konstatere, at den hypotetiske værdisætningmetode var blevet kritiseret fra flere sider. Nogle økonomer var enige i, at det overordnet var en meningsfuld fremgangsmåde, men tillod sig alligevel at sætte spørgsmålstegn ved den hypotetiske metode særligt om respondenterne i virkeligheden var parate til at betale de beløb, som de gav udtryk for. Jeg skal ikke drøfte metoderne her, men henvise interesserede til side 202 og fremefter, hvor de hypotetiske værdisætningsmetoder gennemgås. I stedet vil jeg gå direkte på fuglene. De kontroversielle spørgsmål, som den hypotetiske værdisætningsmetode belyste, var bl.a.: hvor stor er betalingsvilligheden for at bevare uspecificerede (truede) fuglearter ved at bruge contingent ranking/choice experiments, hvor respondenterne skal afveje ændringer i antallet af truede fuglearter overfor andre miljøog helbredseffekter.

4 Til min store overraskelse læste jeg, at nogle undersøgelser havde påvist en betalingsvillighed på over kr., selvom de fleste respondenter estimerede en betalingsvillighed på omkring 200 kr. for at bevare en truet fugleart. Schou m.fl. fandt i deres undersøgelse en betalingsvillighed på 22 kr. pr. pct. ændring i bestanden af agerhøns i Danmark, mens Mcmillan m.fl. (2002) finder en betalingsvillighed på 3-27 kr. pr. pct. ændring i antallet af vildgæs i Skotland. Jeg kunne ligeledes erfare, at der fandtes mange internationale undersøgelser, som man ikke kunne forbigå i stilhed: Travisi og Nijkamp havde fundet en betalingsvillighed på kr. pr. truet fugleart, og Foster og Mourato afvejer antallet af truede fuglearter og udgiften til brød i England til en betalingsvillighed på 148 kr. Den hypotetiske værdisætningsmetode begrænser sig imidlertid ikke til truede fuglearter. Ifølge Schou falder villigheden til at betale markant, når det drejer sig om at redde truede plantearter. Respondenterne vil således kun betale 2-3 kroner pr. pct. ændring i antallet af vilde planter, hvilket faktisk er et rystende lille beløb, hvis vi sammenholder det med agerhøns. 347 perfektionens politiske holdeplads Fremgangsmåden syntes aldeles oplagt at anvende på beskæftigelsesområdet. Vi kunne f.eks. sætte undersøgelser i gang om borgernes betalingsvillighed til aktiveringsstøtte til de ledige, hvis det skal afvejes med at sikre X Factor-udsendelser 52 uger om året? Hvordan mon sammenhængen mellem kunstige negle og udgifterne til at udarbejde arbejdspladsvurderinger er? Og hvad er betalingsvilligheden for at bevare DØR i forhold til at redde en truet frø? Af uransagelige årsager fandt den hypotetiske værdisætning aldrig sin vej ind i Beskæftigelsesministeriet. Derfor er der mange betalings- og adfærdsmæssige sammenhænge, der aldrig blev afdækket, og jeg må derfor erkende, at jeg har ageret på ufyldestgørende informationer som minister. Ikke desto mindre betragter jeg dette som et grundvilkår i politik. Vi lytter til økonomer, men En erfaren økonom fortalte mig engang, at den økonomiske videnskab

5 348 ikke skal betragtes som andet end et fagligt indspark. Fagligheden skal jo kombineres med politiske præferencer og sættes ind i det handlerum, som omgivelserne herunder den parlamentariske situation definerer. Denne udlægning taget i betragtning, er jeg stolt over den overordnede økonomiske linje og de reformer, som VK-regeringen opnåede i sin levetid. Vi har ikke altid været enige med DØR. Og det skyldes jo, at der oftest er forskel på den politiske virkelighed og økonomernes opfattelse af virkeligheden. Det Radikale Venstre har haft som slogan, at de lytter til økonomer. Underforstået, at så følger partiet også økonomernes råd. Jeg har haft det mere ambivalent. Ikke forstået på den måde, at jeg ikke vil lytte til økonomernes vurderinger og analyser (særligt hvis de er udregnet efter den hypotetiske værdisætningsmetode), for det er afgørende for en regering at kende den økonomiske substans, og i den forbindelse er DØR, Nationalbanken, finansministeriets egne økonomer, OECD m.fl. helt afgørende. Men i politik er økonomernes vurdering ikke nok. Man skal også skabe forståelse hos vælgerne og skaffe 90 mandater for sin politik. Lad mig give et eksempel: Økonomer har igen og igen kritiseret skattestoppet på fast ejendom ud fra argumentationen om, at man ikke kan flytte fast ejendom ud af landet. Men hvad gør jeg, hvis jeg samtidig ønsker, at mennesker skal eje deres egen bolig? Skal jeg så underkaste mig økonomernes anbefalinger? Den samme problemstilling gælder for det generelle skattestop. Her vil den økonomiske videnskab råde mig til at sætte skatterne op for at skabe balance i nationalregnskabet. Men hvad hvis jeg ønsker at nedbringe det samlede skattetryk? Skal jeg så lytte til økonomerne eller løse problemerne på en mere pragmatisk måde? Ærlighed og ansvarlighed var de dyder, hvor på VK-regeringen baserede sin økonomiske politik. Vi leverede de politiske tiltag, vi havde lovet i valgkampen, og vi var ærlige overfor vælgerne ved at respektere det mandat, de havde givet os. Af denne grund har kommentatorer hæftet prædikatet kontraktpolitik på vores embedsperiode. Prædikatet postulerer nærmest, at overholdelse af centrale valgløfter er undtagelsen frem for reglen i dansk politik. Og selvom den nuværende regering har gjort sit for at understøtte det postulat, så vælger jeg at betragte prædikatet

6 som en simpel anerkendelse af vores evne til at holde vores løfter. 349 Vejen til strukturel balance Vores regeringsgrundlag fra 2001 omfattede fire økonomiske hjørnesten: 1) Fortsættelse af fastkurspolitikken, 2) nedbringelse af den offentlige gæld og renteudgifterne, 3) robust overskud på betalingsbalancen samt 4) fastholdelse af inflation og rente på et lavt niveau. Fastkurspolitikken har i år fejret 30 års jubilæum. Det var i sin tid en drastisk beslutning, der har vist sig at have afgørende indflydelse på den reformdagsorden, som dansk økonomi er slået ind på siden. Teoretisk argumenterer nogle økonomer for, at en fastkurspolitik ikke er det optimale valg af valutakursregime. Sådanne argumenter bygger dog på kortsigtede økonomiske gevinster, og det er min klare overbevisning, at fastkurspolitikken har vist sit værd for dansk økonomi ved at skabe stabilitet og tryghed omkring kronens kurs. perfektionens politiske holdeplads En anden stabiliserende faktor er balance i budgetterne. I hele perioden fra 2001 frem til 2008 lå den strukturelle offentlige saldo over det opstillede målinterval, og Danmark havde nogle af de største overskud på de offentlige finanser blandt samtlige EU-lande i årene 2005 til Det betød, at statsgælden blev mere end halveret, og at renteudgifter i 2008 kun udgjorde omkring en tredjedel af renteudgifterne i Således bragte vi den offentlige gæld ned i et hurtigere tempo, end hvad den tidligere regering havde planlagt i sin oprindelige 2010-plan og vendte den nettogæld, som vi havde arvet fra Nyrup på 268 mia. kr., til et nettotilgodehavende på 92 mia. kr., inden krisen ramte Danmark. Den stærke danske betalingsbalance var ligeledes én af de vigtigste årsager til, at dansk økonomi blev opfattet som en sikker havn for investorerne under den voldsomme europæiske gældskrise. Overskud på betalingsbalancen indikerer, at vi er i stand til at finansiere vores private og offentlige gæld inden for landets grænser, hvilket naturligt gør dansk økonomi mindre sårbar overfor den bølgende finansielle uro. I en tid, hvor investorer løber skrigende væk fra flere europæiske lande, har markederne grundlæggende tillid til dansk økonomi, fordi VK-regeringen traf de nødvendige finanspolitiske dispositioner i god tid.

7 350 Vores lave rente markerer ligeledes en grundlæggende tiltro til dansk økonomi. Renten har været ekstraordinært lav i 00erne set i et historisk perspektiv. Det skyldes dels et internationalt lavt renteniveau, men er også en belønning af vores fokus på at sikre sunde offentlige finanser. Det kan hurtigt gå galt, hvis man som land udviser finanspolitisk uansvarlighed. Skrækeksempel på den onde spiral er Grækenland, som er endt i en gælds- og tillidskrise med stigende renter som konsekvens. VK-regeringen var en reformregering Udover en række store reformer som kommunalreformen, hvor 275 kommuner blev til 98 og 14 amter til 5 regioner, domstolsreform, politireform, fritvalgsreformer, behandlingsgaranti i sundhedsvæsenet, enstrenget beskæftigelsessystem m.v., så er det værd at notere en række kendsgerninger om den økonomiske politik, VK-regeringen førte. Vi gennemførte i 2006 velfærdsreformen, som forhøjede tilbagetrækningsalderen (indfasning blev fremrykket i Reformpakke 2020). Vi gennemførte skattereformer, som ad tre omgange sænkede marginalskatten (2004, 2007, 2009). Og vi gennemførte en stribe ændringer i arbejdsmarkedspolitikken, som tilsammen udgjorde en virkningsfuld reform, der betød, at det bedre kunne betale sig at arbejde og dermed øgede arbejdsudbuddet. Der skete i perioden 2001 til 2008 således en markant fremgang i beskæftigelsen, og i juni 2008 kom arbejdsløsheden under Alle ledige kunne rent faktisk sidde i Parken. Efter krisen steg ledigheden igen, men fra et meget lavere niveau end i mange andre europæiske lande, og vi er således kommet mere skånsomt gennem krisen. Men krisen kostede også på den danske bundlinje, og derfor måtte vi gennemføre en række tiltag, der ville sikre genopretning af dansk økonomi, så vi kunne efterleve EU-henstillingen. Derfor gennemførte jeg som finansminister i maj 2010 Genopretningspakken, der tacklede de forventede overskridelser af EU s 3 pct. s grænse i Vækst- og Stabilitetspagten.

8 Det var ingen dans på roser. For tiltagene omfattede nulvækst på de offentlige budgetter, fastfrysning af grænser i skattesystemet, dagpengereform og andre målrettede besparelser. I de gode år vendte vi offentligt underskud til overskud, og dermed skabte vi også grundlaget for de aktive krisepolitiske tiltag, der blev taget, da bølgerne fra den internationale finanskrise skyllede ind over Danmark i Vi satte ind med massive offentlige investeringer, SP-udbetalinger og skattelettelser. Det virkede, og vi holdt arbejdsløsheden i ave. Ingen kunne dog forudse finanskrisens langvarige effekt på dansk økonomi. Og selvom Genopretningspakken sikrede, at vi overholdt EU-henstillingen, tog den ikke fat på de langsigtede økonomiske udfordringer som f.eks. faldende indtægter fra Nordsøens olie- og gasudvinding og den demografiske udvikling, der allerede i 2006 var omdrejningspunktet for det brede forlig om Velfærdsaftalen, som bl.a. inkluderede, at folkepensionsalderen fra 2025 ville blive reguleret i takt med restlevetiden for 60-årige. 351 perfektionens politiske holdeplads I regeringen så vi os derfor nødsaget til at fremlægge en ny plan, der blev døbt Reformpakken 2020, som bl.a. omfattede en kortere efterlønsordning og en fremrykning af Velfærdsaftalens forøgelse af efterløns- og folkepensionsalderen med fem år. Statsminister Lars Løkke Rasmussen varmede op til tilbagetrækningsreformen i sin nytårstale, og vi fremlagde efterfølgende de konkrete reformelementer, hvor vi fandt i alt 47 mia. kr. inklusive 24 mia. kr. fra Genopretningspakken. Derved sikrede vi strukturel balance på de offentlige finanser frem til Alternativet til VK En af de største udfordringer i livet som finansminister var at holde fast i de økonomiske rammer, som blev vedtaget ved især de årlige budgetforhandlinger med kommunerne. Det er en ofte fremsat påstand, at vi ikke styrede de offentlige udgifter stramt nok. Og af og til bliver det endog hævdet, at de steg hurtigere under VK-regeringen end under Nyrup i halvfemserne. Det er ikke rigtigt. Den gennemsnitlige årlige vækst i det offentlige forbrug under Nyrup/

9 352 Lykketoft-regeringerne steg 2,4 pct. hvorimod det under VK kun var 1,7 pct. i perioden 2001 til 2008, hvor den internationale krise ramte Danmark. Når man i 00erne ville bruge 1 krone ekstra, blev der reelt anvendt 2 kroner. Og selvom det stod værre til i 90erne (her brugte man 2,5 kr. i ekstra offentligt forbrug, hver gang man skulle bruge 1 kr.), så har det været afgørende for os i større omfang at sikre en budgetoverholdelse. Forskellige tiltag har været forsøgt i vores regeringstid, f.eks. i form af forskellige typer af modregning, hvis kommunerne overskred de kommunale budgetter. Mange husker Thors hammer. Senest har et bredt flertal i Folketinget vedtaget den budgetlov, som VK-regeringen foreslog i forbindelse med Reformpakken Budgetloven indebærer et helt nyt udgiftspolitisk styringssystem, som blandt andet omfatter bindende udgiftslofter for stat, kommuner og regioner, og som samtidig er afstemt efter det centrale mål om balance på de offentlige budgetter i Og med budgetloven kommer DØR også til at spille en afgørende rolle. Det bliver spændende at iagttage. Det er glædeligt, at de partier som bidrog til at skabe et stort pres på finanspolitikken op gennem 00erne, nu er kommet på bedre tanker. I årene før valgkampen var det alene på VK-regeringen og Dansk Folkepartis initiativ, at de afgørende aftaler med Genopretningspakken og Tilbagetrækningsreformen blev gennemført. Jeg husker tydeligt overvejelserne. Selvom vi i regeringen vidste, at reformerne var nødvendige, så krævede de mandsmod at effektuere i en situation, hvor vi på forhånd kunne se, at det ville være vanskeligt at samle de nødvendige 90 mandater, og hvor det ville være vanskeligt at skabe folkelig forståelse for reformerne. For det politiske klima var dengang sådan, at hver gang, der blev stillet forslag om at spare 5 mio. kr., så brød helvede løs på tinge. I stedet for at bidrage til de nødvendige beslutninger, så fremlagde Helle og Villy Fair Forandring og Fair Løsning luftige planer, der kunne løse alt med 12 minutter og derved lagde de fundamentet til en tilbagevenden til en situation, der minder om den løftebrudsaura, Nyrup ikke kunne slippe af med. Derfor tenderer det topmålet af hykleri, når man hører daværende oppositionspolitikere beskylde VK-regeringen for at have ført en slap

10 finanspolitik. Sådanne påstande bygger ikke bare på en underkendelse af samtidens politiske virkelighed, men også en historieløs benægtelse af sin egen rolle i den politiske beslutningstagning og debat. Heldigvis sejrer fornuftens dagsorden oftest til sidst en reformdagsorden, som også DØR har sin andel i. Umiddelbart er DØR allervigtigst, når det drejer sig om at identificere fremtidige økonomiske udfordringer. Og selvom mulighederne for at følge de medfølgende politiske anbefalinger til perfektion oftest er stærkt begrænsede, så lykkedes det alligevel VK-regering at følge DØR s anbefalinger på en lang række områder. Således at de overordnede finanspolitiske udfordringer i 00erne blevet identificeret, tacklet og løst. Derfor har Danmark i dag holdbare offentlige finanser, den internationale tillid til dansk økonomi er stor, og Danmark er et af de få lande i verden, der fortsat er AAA-ratede. Jeg siger tak for samarbejdet og ønsker tillykke med jubilæet. 353 perfektionens politiske holdeplads

reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt

reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt REGERINGEN April 2011 reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt REGERINGEN April 2011 Reformpakken 2020 Nyt

Læs mere

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 36. møde Torsdag den 19. januar 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til transportministeren om betalingsringens konsekvenser.

Læs mere

Reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd

Reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd Reformpakken 22 Kontant sikring af Danmarks velfærd April 211 Reformpakken 22 Kontant sikring af Danmarks velfærd April 211 Reformpakken 22 - Kontant sikring af Danmarks velfærd April 211 I tabeller kan

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og ejendomsavancebeskatningsloven.

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og ejendomsavancebeskatningsloven. Page 1 of 99 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og

Læs mere

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem).

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1 Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). 3. møde Torsdag den 7. oktober 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:

Læs mere

66. møde. Torsdag den 17. marts 2011 (D) 1. (Fremsættelse 08.12.2010. 1. behandling 14.12.2010. Betænkning 10.02.2011. 2. behandling 03.03.2011).

66. møde. Torsdag den 17. marts 2011 (D) 1. (Fremsættelse 08.12.2010. 1. behandling 14.12.2010. Betænkning 10.02.2011. 2. behandling 03.03.2011). Torsdag den 17. marts 2011 (D) 1 66. møde Torsdag den 17. marts 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Anne Marie Geisler

Læs mere

Uddannelse kan redde fremtidens arbejdsstyrke

Uddannelse kan redde fremtidens arbejdsstyrke Uddannelse kan redde fremtidens arbejdsstyrke Økonomiske Tendenser 211 økonomiske tendenser Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651 København V. Telefon: 33 55 77

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2014

Dansk Økonomi Forår 2014 Dansk Økonomi Forår 2014 Danish Economy Spring 2014 English Summary Konjunkturvurdering Holdbarhed og generationer Ungdomsuddannelser Formandskabet INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel

Læs mere

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse og ejendomsavancebeskatningsloven.

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse og ejendomsavancebeskatningsloven. Page 1 of 99 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse

Læs mere

Ansvar for fremtiden 2025-planen

Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Krisen er bag os. Danmark er på vej ind i et opsving. Reformerne virker. Flere kommer i arbejde. Men tiden er ikke til at læne os tilbage.

Læs mere

12. møde. Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1

12. møde. Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1 Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1 12. møde Tirsdag den 4. november 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) 1. (eneste) behandling af beslutningsforslag nr. B 3: Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

danmarks konvergensprogram 2011

danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 Maj 2011 REGERINGEN Maj 2011 danmarks konvergensprogram 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indhold 1. Udfordringer, strategi og målsætninger til

Læs mere

Danmarks Konvergensprogram 2006

Danmarks Konvergensprogram 2006 Danmarks Konvergensprogram 2006 November 2006 Regeringen Danmarks Konvergensprogram for 2006 Opdatering for perioden 2005-2010 November 2006 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til

Læs mere

33. møde. Onsdag den 16. december 2009 (D) 1

33. møde. Onsdag den 16. december 2009 (D) 1 Onsdag den 16. december 2009 (D) 1 33. møde Onsdag den 16. december 2009 kl. 9.00 Dagsorden 1) 1. del af 3. behandling af lovforslag nr. L 1: Forslag til finanslov for finansåret 2010. Af finansministeren

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2012

Dansk Økonomi Efterår 2012 Dansk Økonomi Efterår 2012 Danish Economy Autumn 2012 English Summary Konjunkturvurdering Arbejdsmarkedspolitik i høj- og lavkonjunktur INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering 27 I.1 Indledning

Læs mere

Hvidbog. Danmark på Vippen 2015. Et Danmark i balance er et rigere Danmark

Hvidbog. Danmark på Vippen 2015. Et Danmark i balance er et rigere Danmark Hvidbog Danmark på Vippen 2015 Et Danmark i balance er et rigere Danmark Hvidbog Danmark på Vippen 2015 Et Danmark i balance er et rigere Danmark Hvidbog: Et Danmark i balance er et rigere Danmark Udgiver:

Læs mere

En 2020-plan med ambitioner

En 2020-plan med ambitioner En 2020-plan med ambitioner» Fordi Danmark skal vinde SIDE 1 FORORD Danmark er et godt land, men vi er ude af balance. Og hvis ikke vi får genoprettet balancen, vil vi om få år ikke være i stand til at

Læs mere

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 83. møde Onsdag den 27. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

HD afhandling, Erhvervsøkonomiske institut. HD Finansiel rådgivning, 8 Semester

HD afhandling, Erhvervsøkonomiske institut. HD Finansiel rådgivning, 8 Semester 1 HD afhandling, Erhvervsøkonomiske institut HD Finansiel rådgivning, 8 Semester Presset på det fremtidige pensionssystem. En analyse af pension i fremtiden. Forfatter : Jacob Modigh Vejleder: Torben Henning

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

41. møde. Fredag den 14. januar 2011 (D) 1. Mogens Lykketoft (S), Holger K. Nielsen (SF) og Frank Aaen (EL):

41. møde. Fredag den 14. januar 2011 (D) 1. Mogens Lykketoft (S), Holger K. Nielsen (SF) og Frank Aaen (EL): Fredag den 14. januar 2011 (D) 1 Mogens Lykketoft (S), Holger K. Nielsen (SF) og Frank Aaen (EL): 41. møde Fredag den 14. januar 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 105: Forslag

Læs mere

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

80. møde. Onsdag den 13. april 2011 (D) 1. dagtilbudslovens bestemmelser om klubtilbud ind i folkeskoleloven? (Spm. nr. S 1555).

80. møde. Onsdag den 13. april 2011 (D) 1. dagtilbudslovens bestemmelser om klubtilbud ind i folkeskoleloven? (Spm. nr. S 1555). Onsdag den 13. april 2011 (D) 1 80. møde Onsdag den 13. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til statsministeren til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til

Læs mere

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 38. møde Tirsdag den 18. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT AUGUST 2009 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS AUGUST

Læs mere

Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen

Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen ISBN-nummer: 978-87-87803-02-1 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2009 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2009 Menneskehandel

Læs mere