STRATEGI IDÉER SOM KAN INSPIRERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE"

Transkript

1 STRATEGI IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE

2 indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde.

3 FORORD Institut for Flerpartisamarbejde kom til verden i 2010, som et resultat af de politiske partiers ønske om at Danmark inden for rammen af vores udviklingssamarbejde skulle bidrage til udviklingen af demokratiske, velfungerende og samarbejdende politiske partier i udviklingslande. Fire år senere ved vi meget mere om, hvad vi kan, hvad vi vil, og hvordan vi skal gøre det. Den lov, som Folketinget vedtog i maj 2010, giver en klar ramme for karakteren og omfanget af instituttets arbejde. Formålet med denne strategi, som vi kalder for Idéer som kan inspirere, er at angive hvilke prioriteringer, instituttets bestyrelse finder nødvendige, og hvilke tilgange instituttet vil benytte sig af for at nå sine mål. Danmark har valgt en fremgangsmåde, hvor vi både etablerer parti-tilparti partnerskaber gennem de enkelte danske politiske partier, og flerparti partnerskaber gennem instituttet. Det vil vi fortsætte med, og vi vil i de kommende år arbejde på at styrke samspillet mellem de to fremgangsmåder, og sikre at de danske partier involveres på flerpartiområdet, når det er muligt. Vi har i den første fase søgt at udvikle temaer og tilgange, som også bygger på danske politiske erfaringer. Eksempelvis når det gælder vigtigheden af den frivillige indsats i partiernes arbejde, kvinders deltagelse i politik, unges engagement i de politiske partier, og partiernes lokale forankring. Formålet med dette er ikke at eksportere en dansk demokrati-model, men at fremlægge nogle idéer som kan inspirere, og nogle idéer som vi på godt og ondt har erfaringer med fra vores egen demokratiske udvikling. Derfor vil vi fortsat insistere på, at der ikke findes en magisk trylleformular, som gør partier eller systemer demokratiske. Men gennem langsigtede partnerskaber præget af gensidig tillid og åbenhed tror vi på, at de resurser instituttet råder over har mulighed for at bidrage til en demokratisk udvikling i nogle udvalgte lande. Denne strategi ligger i naturlig forlængelse af de erfaringer, som partier og institut har indhøstet i de forgangne tre år. Bestyrelsen vil løbende drøfte, hvordan strategien afspejles i de enkelte partnerskaber, og én gang årligt vil den gøre status over instituttets samlede arbejde. Formand Henrik Bach Mortensen Direktør Bjørn Førde STRATEGI INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE SIDE 3

4 for Demokratisering bygger på respekten menneskerettighederne.

5 VISION, MISSION OG PRINCIPPER Loven om Institut for Flerpartisamarbejde giver instituttet et mandat til at bidrage til at styrke den demokratiske kultur, de politiske partier og flerpartisystemet i udvalgte udviklingslande. Mandatet er i det følgende udmøntet i en vision, en mission og udvalgte nøgleprincipper. INSTITUTTETS VISION At fremme udviklingen af velfungerende demokratiske politiske partier, flerpartisystemer og andre institutioner som centrale elementer i en demokratisk kultur i udvalgte udviklingslande. INSTITUTTETS MISSION At etablere partnerskaber med politiske partier, flerpartiplatforme og andre institutioner med aktiv inddragelse af danske politiske partier, danske aktører og internationale partnere. INSTITUTTETS PRINCIPPER Arbejdet med partnerne tager udgangspunkt i en række principper, som bygger på erfaringer opsamlet i løbet af instituttets første treårige bevillingsperiode. Det er principper som er med til at give instituttet dets særlige identitet: At demokratisering bygger på og styrkes af respekten for menneskerettighederne, herunder særligt de civile og politiske rettigheder og principper som forsamlingsfrihed, organisationsfrihed, ytringsfrihed og beskyttelse af minoriteters rettigheder; At instituttet tager udgangspunkt i demokratiske principper snarere end et politisk system bestående af bestemte institutioner og processer; og at instituttet betragter politiske partier som centrale aktører i et parlamentarisk demokrati, hvor partierne har til opgave at løfte en række demokratiske kerneopgaver og spiller sammen med fx medier og civilsamfund; At alle instituttets aktiviteter og partnerskaber er solidt forankret i en politisk analyse af de vilkår og omstændigheder, arbejdet skal foregå under, og at denne analyse også sætter fokus på de områder, hvor danske erfaringer i særlig grad kan bidrage kvalificeret i samspil med og som supplement til øvrige danske og internationale demokratiindsatser; At partnerskabet har karakter af et politisk kulturmøde med udenlandske partnere, hvor de fælles demokratiske udfordringer kan drøftes på et ligeværdigt grundlag, herunder behovet for at styrke frivilligheden og den folkelige politiske deltagelse. STRATEGI INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE SIDE 5

6 til Initiativer som gør partnerne i stand at involvere kvinder og unge.

7 MÅL OG RESULTATER Instituttets vision og mission vil blive udmøntet gennem nedenstående mål, som gælder for alle typer aktiviteter. Det første mål fremmes både gennem de politiske partiers partnerskaber og flerpartiprojekterne, mens mål to i særlig grad fremmes gennem flerpartisamarbejdet. 1. DIPD skal bidrage til, at politiske partiers kapacitet til at fungere demokratisk styrkes, og at partierne er repræsentative og ansvarlige. Demokratiske partier skal have kapacitet til at udføre en lang række forskellige funktioner og opgaver. Blandt dets aktiviteter vil instituttet især lægge vægt på, at der opnås resultater på ét eller flere af nedenstående fokusområder: 2. At partnerne tager konkrete initiativer, som gør dem bedre i stand til at involvere kvinder og unge aktivt i partiets organisation; At partnerne etablerer interne procedurer, som medfører at alle vigtige beslutninger vedtages på demokratisk og gennemsigtig vis; At partnerne har kapacitet til at udvikle politikker og at kommunikere med borgere og vælgere, som skal holde partierne ansvarlige; At partnernes evne til at repræsentere og involvere medlemmer og politisk interesserede på lokalt plan bliver styrket. DIPD skal bidrage til at styrke den politiske dialog og samarbejdet mellem partier i et flerpartisystem. I unge demokratier og lande præget af stærke modsætninger er dialog og samarbejde afgørende for at kunne understøtte fredelige politiske processer og finde fælles løsninger på vanskelige udfordringer. Instituttet vil især lægge vægt på, at der opnås resultater på ét eller flere af nedenstående fokusområder: At partnerne skaber og løbende bruger platforme for dialog til at fremme den tværpolitiske dialog imellem de politiske partier og partiernes kommunikation med øvrige politiske aktører; At partnerne styrker den interne demokratiske kultur i partierne gennem fælles udveksling af erfaringer og god praksis; At partnerne sammen skaber retningslinjer for hvordan partier og partimedlemmer agerer, især når der gennemføres valg; At partnerne i fællesskab tager initiativer, som bidrager til en demokratisk lovgivning for og regulering af det partipolitiske system. STRATEGI INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE SIDE 7

8 mindre Samarbejde og dialog vil bidrage til et konfliktfyldt politisk miljø.

9 TEMAER OG METODER De indsatsområder, som vælges, skal hver især levere resultater. Det kræver, at instituttet fokuserer, at vi benytter de bedst egnede metoder, og at vi anvender midlerne, hvor effekten er størst. Derfor er der behov for prioriteringer på en række områder. STRATEGI FOR FORANDRING For at forandre og støtte en demokratisk udvikling skal der opstilles en strategi for, hvad der skal til for at opnå den ønskede forandring. Hvert partnerskab er unikt, og strategien skal bygge på en grundig analyse af det politiske miljø, som partierne indgår i. Der skal opstilles fælles mål og udvikles en fælles forståelse for, hvilke metoder man skal bruge for at nå fra mål til resultat. DIPD arbejder med en overordnet forståelse af forandring, hvor nedenstående elementer indgår: Politiske partier ses som centrale aktører i demokratiske samfund. De er vigtige kanaler for befolkningens valg og indflydelse i forhold til parlament og regering. DIPD fokuserer således på partiernes to afgørende demokratiske funktioner nemlig repræsentation (fx involvering af unge og kvinder) og ansvarlighed (fx kommunikation til medlemmerne). I fremme af demokratisering anlægger DIPD en systemisk tilgang, som betyder at analyse og indsatser målrettes på tre forbundne niveauer: for det første den overordnede regulering af det partipolitiske system; for det andet dialogen og samarbejdet imellem politiske partier og øvrige politiske aktører; og for det tredje de politiske partier og deres funktioner i forhold til borgere og re gering. En styrkelse af partiernes centrale demokratiske funktioner vil styrke demokratiet. Det sker fx gennem øget inddragelse af befolkningen på lokalt plan; gennem mere demokratiske arbejdsgange i partierne; ved større inddragelse af kvinder og unge; samt ved fremme af god regeringsførelse gennem større ansvarlighed og gennemsigtighed. Dette sker igennem både partiprojekter og flerpartiprojekter. Facilitering af samarbejde og dialog mellem de politiske partier vil bidrage til et mere balanceret og mindre konfliktfyldt politisk miljø. Det vil også skabe større forståelse for politiske modstandere og dermed muligheder for at udvikle forlig og fælles reformtiltag for at forbedre de overordnede rammer for det partipolitiske system. Dette sker primært gennem flerpartiprojekter, men samarbejde og dialog understøttes også i partiprojekter. STRATEGI INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE SIDE 9

10 Et partnerskab kendetegnet ved langsigtet samarbejde, tillid og troværdighed.

11 VALG AF PARTNERE OG LANDE I den første periode har DIPD foretaget en række lande- og partnervalg, som løbende er blevet diskuteret og vurderet. DIPD vil i den kommende strategiperiode især lægge vægt på følgende: At arbejdet med de nuværende partnere konsolideres og koncentreres, hvor dette er gunstigt og muligt i et langsigtet perspektiv; At der først vælges nye lande, når der er gennemført en grundig vurdering af den politiske situation og de risici, som denne rummer; At der først vælges nye partnere, når der er gennemført en grundig vurdering af på den ene side den udenlandske partners behov og på den anden side det danske partis kapacitet til at bidrage; At forholdet mellem ambitioner, resurser og resultater vurderes meget nøje, når antallet af lande og partnere besluttes; At der lægges vægt på lande og partnere, hvor det er muligt at bruge de særlige danske erfaringer til at etablere samspil og synergi mellem parti-til-parti partnerskaber og flerparti-partnerskaber; At det primære mål er at styrke partier og partisystemer i udviklingslande, men at DIPD også lægger vægt på, at partnerskaberne giver resultater i Danmark. INSTITUTTETS KERNEYDELSER DIPD s kerneydelser omfatter både de penge, som instituttet kan stille til rådighed for demokratiprojekterne, samt den ekspertise og erfaring, som DIPD kan være med til at formidle. I strategiperioden vil der især blive lagt vægt på: At DIPD s engagement former sig på baggrund af et partnerskab, kendetegnet ved langsigtet samarbejde, principper om tillid og troværdighed og med mål og resultater formuleret gennem grundig analyse og dialog; At DIPD s ekspertise og erfaring gennem de danske politiske partier, sekretariatet samt et bredt internationalt netværk tilbydes som viden i projekterne, både i forhold til at styrke partiernes demokratiske funktioner og til at styrke tværpolitisk dialog og samarbejde; At DIPD tilbyder kapacitetsudvikling med fokus på såvel partiorganisation som ledelse, medlemmer og vælgere, samt formidler idéer som inspirerer til demokratisk forandring; At DIPD gennem projekttilrettelæggelsen vil facilitere gode rammer for forandringsprocesserne og løbende bistå i en fleksibel og dynamisk implementering med fokus på såvel proces som resultat. STRATEGI INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE SIDE 11

12 Mangfoldigheden af partnere bidrager positivt til DIPDs arbejde.

13 ORGANISATORISKE INDSATSER DIPD vil styrke egen organisatorisk kapacitet til at levere på mål og resultater. I den første treårige fase er der udviklet retningslinjer og procedurer for at sikre, at aktiviteterne kan gennemføres på kvalificeret vis. I næste fase skal både partiernes og sekretariatets kapacitet styrkes på en række områder, og det samlede monitorerings- og evalueringssystem skal forbedres. 1. DIPD vil fortsætte med at udvikle initiativer som støtter udviklingen af faglige og organisatoriske resurser i de danske partier. DIPD vil i strategiperioden sammen med partierne arbejde på at identificere tiltag, som kan understøtte kapaciteten i de politiske partier til at gennemføre deres partnerskabsprojekter og bidrage med ekspertise og erfaringer til flerpartiprojekterne. Der skal i strategiperioden især lægges vægt på følgende: At sekretariatet sammen med partierne udvikler en handlingsplan med konkrete forslag til bestyrelsen for at styrke kapaciteten; At partierne tilbydes vidensdeling om metoder, værktøjer og redskaber i demokratiprojekterne og ligeledes støttes i at styrke den administrative kapacitet til at forvalte indsatserne; 2. At der etableres fora for medlemmer fra de politiske partier, så de får mulighed for at følge med i og bidrage til partnerskabernes udvikling og indgå som frivillige og undervisere i gennemførelsen af aktiviteter. Sekretariatet vil styrke kapaciteten til at samarbejde med mange forskellige slags partnere. Instituttet samarbejder både i Danmark og ude i verden med aktører, som har forskellig baggrund for og kapacitet til at indgå i arbejdet med at styrke demokratiet. Mangfoldigheden af partnere bidrager positivt til DIPDs arbejde, men den kan også være en udfordring. Der skal i strategiperioden især lægges vægt på: At instituttet aktivt støtter samarbejde på tværs og faciliterer nye samarbejdsrelationer til danske og internationale demokrati-aktører; At instituttets tilgang til et ligeværdigt partnerskab som det bærende grundlag for arbejdet fortsat udvikles og forankres i alle indsatser; At nye temaer og metoder fortsat skal udvikles i et tæt samspil mellem partier, institut og partnere. STRATEGI INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE SIDE 13

14 over Nyttigt og nødvendigt at få overblik resultaterne af indsatsen.

15 3. DIPD skal udarbejde et enkelt og overskueligt system til rapportering på mål, indsatser og resultater. DIPD er én blandt flere, som bidrager til den demokratiske udvikling, og derfor kan det være svært at isolere vores særlige bidrag. Alligevel er det nyttigt og nødvendigt, at vi sammen med vore partnere får et samlet overblik over resultaterne af instituttets indsatser. Dette viser, at vi bruger resurserne bedst muligt samt kan dokumentere effekt af vores arbejde. I strategiperioden handler det især om: At udforme et mål-til-resultat system, som på en enkel og realistisk måde kan bruges til at vise, om de forventede mål og resultater bliver nået; At bruge mål-til-resultat systemet som ét blandt flere instrumenter i dialogen med partnerne, for løbende at vurdere og forbedre resultaterne af indsatsen; At fortsætte med og aktivt bidrage til det internationale samarbejde, hvor organisationer på vores områder i fællesskab udvikler resultatsystemer At der satses systematisk på at fortælle gode historier om de idéer og resultater, instituttet arbejder med rundt om i verden. STRATEGI IDÉER SOM KAN INSPIRERE Vedtaget af DIPD s bestyrelsen den 22. maj Fotos: Forside: Partimedlemmer og sympatisører samlet til møde for ét af de politiske partier i Tanzania. Af Rolf Aagaard-Svendsen. Side 2: Grundlovsmøde hos de Konservative med en repræsentant fra Maoist-partiet i Nepal som gæst. Af Rolf Aagaard-Svendsen. Side 4: Kvinder deltager i kampagne for at få kvinder til at stille op til lokalvalget i delstaten Bihar i Indien. Af UN Women/Ashutosh Negi. Side 6: Lokale medlemmer af ét af Madesh-partierne repræsenteret i parlamentet i Nepal afholder distriktsmøde. Af Bjørn Førde. Side 8: Deltagere i én af de mange demonstrationer i Cairo i Egypten da Mubarak-styret blev væltet i starten af Af Rowani El Shamani. Side 10: Medlemmer fra Det Radikale Venstre deltager i træning med deres partner i Dar es Salaam i Tanzania. Af Det Radikale Venstre. Side 12: Repræsentanter fra Socialistisk Folkepartis partner i Bolivia forlader Folketinget efter dagens seminarer. Af Socialistisk Folkeparti. Side 14: Der lyttes intenst i den bagende sol ved et politisk møde afholdt af ét af de små oppositionspartier i Zambia. Af Bent Nicolajsen. Design: Move Copenhagen Tryk: Toptryk Grafisk ISBN tryk: ISBN web: STRATEGI INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE SIDE 15

16 JEMTELANDSGADE KØBENHAVN S DANMARK TLF.: MAIL: WEB: Institut for Flerpartisamarbejde har som vision at fremme udviklingen af velfungerende demokratiske politiske partier, flerpartisystemer og andre institutioner som centrale elementer i en demokratisk kultur i udvalgte udviklingslande. DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

STRATEGI FOR KOMMUNIKATION OM DANMARKS UDVIKLINGSSAMARBEJDE

STRATEGI FOR KOMMUNIKATION OM DANMARKS UDVIKLINGSSAMARBEJDE STRATEGI FOR KOMMUNIKATION OM DANMARKS UDVIKLINGSSAMARBEJDE INDHOLD BAGGRUND OG FORMÅL KOMMUNIKATIONSUDFORDRINGEN I DANMARK MÅL FOR KOMMUNIKATIONEN MÅLGRUPPER OG SEGMENTER GRUNDFORTÆLLING OG BUDSKABER

Læs mere

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet God ledelse på KU Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet Indhold Medarbejder om leder: Hun lægger mærke til de mindste detaljer i min dialog med andre. En søndag havde jeg i en mail haft en

Læs mere

Fremtidens offentlige sektor

Fremtidens offentlige sektor Fremtidens offentlige sektor Tag ansvar Holdningspapiret er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 10. maj 2014. Fremtidens offentlige sektor Den offentlige sektor sætter rammer for vores samfund

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence baseret på caf 2006 kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence KVIK Vejledning 2. udgave 2. oplag 2008 baseret på CAF 2006 ISBN: 87-988053-9-8 Foto: Nana Reimers Illustrationer:

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN?

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? STRATEGI 20132015 2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? PTU har de seneste år været gennem en stor udvikling. Vi har fået foretaget en om- og udbygning af vores faciliteter i Køben havn, og vores afdeling i Århus

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

for Friluftsrådet 2013-2020

for Friluftsrådet 2013-2020 for Friluftsrådet 2013-2020 Strategi for Friluftsrådet 2013-2020 1. En strategi frem mod 2020 2. Vision 3. Mission 4. Værdier 5. Strategiske fokusområder 6. Organisationsmål og udviklingsmål 7. Friluftsliv

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere