Politisk arbejdsgrundlag for byrådet i Herning Kommune,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk arbejdsgrundlag for byrådet i Herning Kommune, 2014-2017"

Transkript

1 Politisk arbejdsgrundlag for byrådet i Herning Kommune, december 2013 Indledning Herning Kommune har de senere år været igennem en eksplosiv udvikling på en række områder. Herning og Herning-egnen er for mange danskere indbegrebet af virkelyst og iværksætterånd et område, hvor store opgaver løftes, og hvor nye initiativer blomstrer. Dette tydelige brand betyder også, at Herning og Herning Kommune har bedre forudsætninger end mange andre midt- og vestjyske kommuner for at imødegå tendensen til, at borgere og virksomheder søger mod øst. Herning Kommune placerer sig igen og igen i top i diverse målinger af erhvervsvenligheden, og det er en styrkeposition, det nye byråd vil værne om ved fortsat at sørge for gode rammevilkår for det lokale erhvervsliv. Et velfungerende og driftigt erhvervsliv er en grundforudsætning for at kunne tilbyde borgerne de velfærdsydelser, de efterspørger. Og en grundforudsætning for, at så mange som overhovedet muligt har et arbejde at stå op til. Herning og Herning-egnen tilbyder en bred vifte af fritidstilbud. Det gælder fra store events over sportslige og kulturelle oplevelser til et rigt foreningsliv. Disse områder skal til stadighed udvikles. Det skal fortsat være attraktivt at bo, leve og arbejde i Herning-området. I relation til borgerne handler det i høj grad om at etablere forudsætningerne for det, man kan kalde det gode liv, hvor frivillighed, forebyggelse og følelsen af at høre til og have lyst til at tage medansvar går hånd i hånd. I denne byrådsperiode vil byggeriet af superhospitalet i Gødstrup tage form. Herning Byråd vil have maksimal opmærksomhed på mulighederne for både erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner i forbindelse med etableringen af en af Danmarks største arbejdspladser få kilometer fra Hernings centrum. Kommunens økonomi er rammen Afsættet for de kommende års byrådsarbejde i Herning Kommune er en økonomisk virkelighed, hvor presset på de offentlige kasser er meget stort. Byrådet i Herning Kommune ønsker at fastholde en ansvarlig, økonomisk linje, fordi det er forudsætningen for at sikre et lokalt råderum til nye initiativer. De økonomiske nøgleord vil derfor fortsat være robusthed, frihed og handlekraft. Det vil blive nødvendigt at prioritere skarpt for at kunne sætte fart i nogle af de initiativer, vi i Herning Kommune ønsker at fremme. 1

2 Det offentlige Danmark står foran en række år, hvor der næppe bliver flere penge til rådighed til velfærdsydelser. Sådan er den landspolitiske virkelighed. Der er på Christiansborg bred, politisk opbakning til, at det private arbejdsmarked skal have gode rammebetingelser for at skabe den nødvendige vækst. Modernisering, effektivisering, konkurrenceudsættelse, innovation og digitalisering bliver derfor nøgleord for arbejdet i Herning Byråd i de kommende år. Samtidig byder den teknologiske udvikling på nye muligheder på en række velfærdsområder. Og årene, der kommer, vil formentlig byde på en markant udvikling på området. Herning Byråd vil med interesse, åbenhed og sund fornuft se på de muligheder, der måtte byde sig til. Hvad skal vi leve af i fremtiden beskæftigelse, uddannelse og erhvervsliv Borgerne ønsker høj kvalitet i de kommunale velfærdsydelser. For at kunne levere den kvalitet er Herning Kommune afhængig af, at det lokale erhvervsliv blomstrer, tager nye initiativer og tror på fremtiden. Kun på den måde kommer der tilstrækkeligt med skatteindtægter til at løfte velfærdsopgaverne. Herning Kommune skal derfor fortsat være kendt for erhvervsvenlighed og gunstige rammevilkår for virksomhederne. Herning-områdets omdømme som et sted, hvor der er kort fra tanke til handling, og hvor kommunen yder fleksible og hurtige løsninger til erhvervslivet, skal styrkes yderligere i årene, der kommer. Der skal fortsat være fokus på infrastrukturen, hvor motorvejsnettet snart er fuldt udbygget omkring Herning og sikrer adgang til og fra Herning-områdets virksomheder. Men også den offentlige trafik - ikke mindst togforbindelserne, hvor nye milliard-investeringer fra staten er på vej - har betydning. Byrådet er optaget af, at det midt- og vestjyske område får størst muligt gavn af de mange penge, der skal investeres via togfonden. Uddannelsesniveauet i arbejdsstyrken i Herning Kommune skal løftes, fordi virksomhederne vil efterspørge det, og fordi Herning-egnen har et mindre efterslæb på det felt. Men det betyder ikke, at produktionsvirksomhederne bliver glemt. En del af Herning-egnens DNA er evnen til at producere varer af høj kvalitet. Industrien er derfor fortsat en karrierevej for de unge. Vi har i allerhøjeste grad behov for den faglærte, kvalitetsbevidste arbejdskraft. Brug for dygtige håndværkere på alle niveauer. Vi skal derfor have flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Særligt fokus vil byrådet have på ungeledigheden, som de senere år har været for høj. Allerede nu er en række initiativer sat i gang for at gøre noget ved problemet, og byrådet opfordrer til, at virksomhederne tager et medansvar for at løfte de yngste ledige ind på arbejdsmarkedet. Kommunen kan ikke løse opgaven alene. Og det er af afgørende betydning både socialt og økonomisk, at ungeledigheden falder i løbet af byrådsperioden. Byrådet vil i den forbindelse også være opmærksom på, at Herning Kommune vejleder de unge bedst muligt om ikke bare uddannelsesmuligheder, men også om erhvervs- og jobmuligheder. Også muligheden for at få et studiejob skal i fokus. Beskæftigelsesudvalget skal inden udgangen af 2015 præsentere en midtvejsstatus for indsatsen mod ungeledigheden og styrkelsen af uddannelsesindsatsen. Byrådet har allerede i forbindelse med budgetforliget for 2014 besluttet, at det i fremtidige, kommunale udbud af en vis størrelse vil blive vægtet, hvis der samtidig er praktikpladser inkluderet i de tilbud, kommunen modtager. 2

3 Det danske arbejdsmarked er i disse år præget af flere store reformer, blandt andet på kontanthjælpsområdet. Byrådet vil tage aktivt stilling til disse reformer og er parat til at drage de konsekvenser af reformerne, der måtte vise sig at være rigtige og nødvendige. Reformerne vil for eksempel kunne påvirke Herning Kommunes beskæftigelsesindsats. Hvis de økonomiske konjunkturer for alvor vender i løbet af byrådsperioden, vil byrådet naturligvis have fokus på de udfordringer, der måtte følge med. Det kan for eksempel vise sig nødvendigt at forholde sig til flaskehalsproblematikker og situationen på uddannelsesområdet. En hel kommune i balance Herning by og detailhandlen i bymidten er udfordret i disse år. Byrådet anerkender vigtigheden af et velfungerende og driftigt bycentrum og vil have særligt fokus på initiativer, der kan støtte op om fortsat udvikling af bymidten. Byrådet ønsker i samspil med bl.a. Cityforeningen og øvrige aktører at udarbejde en Vision 2020 for Herning City, som i løbet af de kommende år skal gøre Hernings centrum markant mere attraktivt for både erhvervsdrivende, kunder og borgere. Afsættet for arbejdet er blandt andet den ti punkts-plan for Herning City, som er udarbejdet i En række initiativer fra ti punkts-planen er sat i gang for at fortætte Hernings centrum og gøre området mere attraktivt og levende. Gågaderenoveringen fortsætter, og det kommende, nye hovedbibliotek skal fungere som magnet og være omdrejningspunkt for et samspil med de øvrige, kulturelle institutioner i midtbyen. Kultur- og fritidsudvalget fremlægger senest i foråret 2015 forslag til konkrete initiativer, der styrker samspillet mellem det nye hovedbibliotek og de øvrige kulturinstitutioner i midtbyen. Byggeriet af ungdomsboliger vil give mere liv i city, og byrådet er åben for de nye muligheder, det vil give. Byen skal bruges. Flere skal bo i centrum. I indretningen af gader, pladser og øvrige udearealer tilstræbes det grønne element indtænkt. Byrådet glæder sig over udviklingen i området omkring Herning-Centret og ønsker, at det kobles endnu tættere sammen med bymidten. Herning by er og skal være lokomotivet i Herning Kommune. Uden et stærkt lokomotiv flytter toget sig ikke fremad. Men lokomotivet skal have nogle velfungerende vogne at køre sammen med. Derfor er det af afgørende vigtighed, at både oplandsbyer, centerbyer og de mindre lokalsamfund i kommunen er driftige og initiativrige. De større og mindre lokalsamfund uden for selve Herning skal fortsat være livskraftige alternativer til at bosætte sig i selve Herning og give væsentlige bidrag til mangfoldigheden i kommunen. Byrådet anerkender, at hvert enkelt bysamfund skal have mulighed for at udvikle sig med respekt for hvert lokalsamfunds særpræg og kvaliteter. Foreningslivet spiller en afgørende rolle i langt de fleste af Hernings omegnsbyer, og det har byrådet særligt blik for. Halbyggerier og fritidsfaciliteter er med til at sikre sammenhængskraften i lokalsamfundene og vil fortsat have byrådets fokus. Således bekræfter det nye byråd hal-investeringerne i Aulum, Lind, Sdr. Felding, Snejbjerg og Vildbjerg samt BMX-banen i Feldborg. Byrådet ønsker at se på mulighederne for at forskønne indfaldsvejene til Herning. Den tydelige kommunikation over for borgerne om, hvornår der er sat penge af på investeringsoversigterne til renovering og udbygning af vejnettet rundt omkring i kommunen, fastholdes og udbygges. 3

4 Der ønskes en kortlægning af bredbåndsdækningen i kommunen samt en oversigt over eventuelle håndtag, der kan bringes i anvendelse for at påvirke udbredelsen i positiv retning. Folkeskole og dagtilbud Herning Kommunes folkeskoler står over for store forandringer, når den nye folkeskolelov, og den nye læreroverenskomst, træder i kraft 1. august Nytænkning og omstilling bliver nøgleord. For skoleledere, lærere, pædagoger og elever. Og for den del af administrationen på Herning Kommune, der arbejder med folkeskoleområdet og med fritidshjem/sfo. Byrådet anerkender og støtter den omstillingsproces, folkeskolerne og dermed også SFO erne og dagtilbuddene står overfor. Ud over den ændrede hverdag på skolerne vil der også ske fysiske ændringer på en del skoler, og efteruddannelse for både ledere og lærere rykker højt op på dagsordenen i den kommende byrådsperiode. Den nye folkeskolereform tildeler skolelederne den fulde ledelsesret udøvet i en decentral struktur. Skolebestyrelsen får medansvar for udviklingen, og medarbejderne inddrages i de beslutninger, der skal træffes som følge af folkeskolereformen. Den kommende analyse på skoleområdet vil sætte fokus på antallet af folkeskoler i Herning Kommune og give bud på, hvordan fremtidens skolekort i Herning-området skal se ud. Byrådet afventer analysen og vil tage grundigt bestik af den, før eventuelle beslutninger på området føres ud i livet. Samtidig ligger det fast, at folkeskolereformen stiller krav om øget kvalitet i undervisningen, blandt andet ved flere timer læst af linjefagslærere. Byrådet i Herning er parat til at tage de nødvendige skridt i den anledning for at sikre, at Herning Kommunes folkeskoler også i fremtiden kan tilbyde undervisning på højt kvalificeret niveau og leve op til intentioner og mål i folkeskolereformen. Børne- og Familieudvalget skal være særligt opmærksom på konsekvenserne af, at der med folkeskolereformen flyttes resurser fra SFO/fritidshjem til skoleområdet. Når det gælder Herning Kommunes dagtilbud, er byrådet særligt opmærksom på, at den faglige kvalitet i det daglige samvær med børnene er høj. Udviklingen, som blev sat i gang i forbindelse med strukturændringerne på daginstitutionsområdet i Budget 2012, skal fortsætte. Omsorg og sundhed Sundhedsvæsenet er under hastig forandring. Udviklingen betyder, at borgernes risiko for indlæggelse i fremtiden vil blive reduceret, fordi den kommunale sygepleje i stigende omfang forventes at tage over. Tilsvarende forventes borgerne at blive udskrevet stadig hurtigere for at blive efter- og færdigbehandlet af den kommunale sygepleje. Denne udvikling skaber et pres på den nuværende kommunale sygepleje og et fremtidigt behov for akut-teams med mere specialiseret kommunal sygepleje. Herning Kommune er særligt opmærksom på at løse disse udfordringer. Byrådet afventer en præsentation af mulighederne på budgetkonferencen i foråret 2014, hvorefter et akut-team ventes etableret. 4

5 På ældreområdet er udviklingen, at flere ældre skal hjælpes til at hjælpe sig selv. Forstået på den måde, at det gode, værdige ældreliv ikke nødvendigvis er mest mulig bistand fra for eksempel hjemmehjælpere, men snarere en oplevelse af at kunne klare mest muligt selv, længst muligt. Det vil frigøre resurser til den helt nødvendige pleje. Velfærdsteknologien er i rivende udvikling. På en række områder vil den kunne styrke de ældres muligheder for at løse flere daglige opgaver på egen hånd, og når det passer den ældre borger bedst. Byrådet vil med interesse følge de kommende års udvikling på dette felt. Velfærdsteknologien åbner helt nye perspektiver på ældreområdet, men også inden for handicap- og psykiatri og på børn- og ungeområdet. For både ældre-, handicap- og psykiatri- og børne- og familieområdet gælder det, at der er tale om et betydeligt, økonomisk pres, som næppe aftager i den kommende byrådsperiode. Derfor vil fokus kontinuerligt være på at få øje på nye muligheder, ikke kun i forhold til velfærdsteknologi, men også inden for forebyggelse og frivillighed. Natur og miljø Herning-egnen rummer storslået natur og markante landskaber. Åbne vidder på heden og brede ådale, hvor åerne bugter sig omgivet af enge og store skove og plantager. Dette særpræg skal der fortsat værnes om, både af hensyn til borgerne og kommunens gæster og turister. Når det gælder landbruget og virksomhederne i øvrigt, er det meget vigtigt, at der ikke er unødig ventetid, når der søges om miljøgodkendelser. Både for de involverede virksomheder, men også af hensyn til de mange afledte arbejdspladser og miljøet. Byrådet har med budgetforliget for 2014 afsat ekstra ressourcer til miljøgodkendelser for at optimere landbrugs-erhvervets muligheder. Byrådet vil fastholde sit fokus på området i årene, der kommer. Der er udlagt ni områder i vindmølleplanen fra december Som udgangspunkt skal byrådet arbejde for opstilling af vindmøller i de områder, der er udlagt i kommuneplanen. Ellers kræver det en ændring af samme. Byrådet ønsker imidlertid en afklaring af, hvor tæt Herning Kommune på nuværende tidspunkt med de opstillede og planlagte vindmøller - kommer på det mål, byrådet har vedtaget om yderligere 60 MW vindenergi inden Denne afklaring skal indgå som et pejlemærke for Herning Kommunes politik på området i de kommende år. Vandplanerne udgør tilsammen en plan for, hvordan man kan forbedre det danske vandmiljø og dermed opnå renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer. Byrådet understreger, at hensynet til miljøet må gå hånd i hånd med landbrugets muligheder for at drive erhverv. Eventuelle tvister skal søges løst i samarbejde mellem landmænd, lodsejere og myndigheder. Byrådet bekræfter Herning Kommunes medlemskab af Green Cities og arbejder bredt med en grøn strategi, herunder naturpolitikken. Byrådet ser fortsat gerne Nationalpark Skjern Å fremmet. 5

6 Herning Kommune som arbejdsgiver Herning Kommune som arbejdsplads står over for store forandringer i årene, der kommer. Den kraftigt øgede digitalisering, presset på det danske velfærdssamfund og de mange reformer, der vedtages på Christiansborg i disse år, vil ændre en række arbejdsgange. Byrådet ønsker, at Herning Kommune er kendt som en god arbejdsplads, hvor innovation, og viljen til at gå nye veje og afsøge nye muligheder, er i højsædet. Kommunen skal således være i øjenhøjde med Herning-egnens DNA. Klar, tydelig ledelse og klare forventninger til medarbejderne er vigtige forudsætninger for, at dette kan lykkes. Både Herning Kommunes medarbejdere, borgerne og virksomhederne fortjener og har krav på, at Herning Kommune har dygtige ledere, der forstår at kommunikere, definere mål og sætte retning. Samtidig skal trivslen på arbejdspladsen have særlig opmærksomhed. Trivsel opleves og vurderes individuelt, men handler om overskud, både fysisk og mentalt. Store projekter Herning Kommune har de senere år haft succes med en klar event-strategi, som har tiltrukket en lang række store sports- og kulturbegivenheder og ad den vej har brandet Herning-området. Byrådet ønsker denne udvikling fortsat. For at styrke Herning som oplevelsesdestination og trække flere nationale og internationale gæster til Herning og MCH er Herning Kommune en del af et undersøgelsesprojekt, som skal afdække mulighederne for at etablere oplevelsesattraktionen TimeWorld. Ideen bag TimeWorld er at skabe en ny type attraktion med sjove, spændende og lærerige oplevelser om tid, hvor formidlingsformen er interaktiv, underholdende og af høj teknologisk kvalitet. Undersøgelsesprojektet gennemføres i et samarbejde mellem Herning Kommune, MCH, Realdania og Region Midtjylland. Byrådet følger arbejdet med TimeWorld tæt med henblik på en endelig stillingtagen. Projektet TimeLine, som skal binde Herning by og området ved MCH sammen, ønsker byrådet yderligere fremmet. Museum Midtjyllands planer om at skabe et moderne, kulturhistorisk museum med afsæt i tekstilog beklædningsindustrien vil fortsat have byrådets bevågenhed. En realisering af projektet vil bidrage til at gøre midtbyen endnu mere attraktiv. Det kommende superhospital i Gødstrup er en unik mulighed for vækst og udvikling af Midt- og Vestjyllands virksomheder og uddannelsesinstitutioner og hermed også for beskæftigelsen på langt sigt. Hospitalet er afsæt for en helt ny bydel i Herning Kommune. Byrådet prioriterer en naturlig udvikling af området, som kan have potentiale til at vokse betydeligt. Når det nye superhospital åbner, bliver sygehuset midt i Herning gradvist tømt. Det betyder, at der opstår helt nye muligheder for det store areal i Herning Midtby. En byplankonkurrence skal komme med bud på, hvordan det store område kan anvendes i fremtiden. Arbejdstitlen for området er Herning+, fordi vurderingen er, at området kan blive et stort plus for Herning, hvis mulighederne udnyttes optimalt. 6

7 Endelig fortsætter Herning Kommune byggeriet af nye skoler, som matcher fremtidens krav til indretning og faciliteter. I byrådsperioden skal der således træffes beslutning om en ny folkeskole i Hammerum/Gjellerup. 7

8 Herning, den 16. december 2013 Borgmester Venstre Socialdemokraterne Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Socialistisk Folkeparti Enhedslisten Kristendemokraterne 8

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED 2017 VENSTRE I FREDERICIA Vision Fremtidens Fredericia skal være centrum for udvikling og vækst. Med stolthed skal vi i Fredericia gå endnu

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE ISHØJ KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET 2013 Ishøj kommune skal være en kommune, som vi kan være bekendt og stolte af. Venstre vil gå forrest for at gøre

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Det kræver en fortsat ansvarlig, økonomisk linje og et tilstrækkeligt godt resultat af den skattefinansierede

Det kræver en fortsat ansvarlig, økonomisk linje og et tilstrækkeligt godt resultat af den skattefinansierede Budgetforlig 2015 Indledning Herning Kommune er i vækst og fungerer som lokomotivet i det midt- og vestjyske område. Sådan skal det fortsat være, og med denne budgetaftale tager forligspartierne ansvar

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik Den regionale udviklingsmodel Rammen om det gode liv Vækstvilkår - Menneskelige ressourcer - Innovation, nye

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN VALGKATALOG 2018 2021 SOCIALDEMOKRATIET I KOLDING KOMMUNE Socialdemokratiet i Kolding Kommune tror på dig som medborger og på os alle som fællesskab. Vi er overbevist om, at vi kan langt mere sammen, end

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik:

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik: Økonomisk politik: SKATTETRYK Venstre ønsker i denne valgperiode, at fastholde det nuværende kommunale skattetryk. Der er stadig en del opgaver, inden for kernevelfærden, der skal løses, og Venstre ønsker

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Introduktion: Beskæftigelsesudvalget

Introduktion: Beskæftigelsesudvalget Introduktion: Beskæftigelsesudvalget Udvalgets opgaver Styrelsesvedtægt for Herning Kommune: Almindelige regler om udvalgenes virksomhed (kap. III) De stående udvalg (kap. V) Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Fremtidens plejeboliger. Rammesætning

Fremtidens plejeboliger. Rammesætning Fremtidens plejeboliger Rammesætning På vej mod fremtidens plejeboliger Hvad håber og ønsker vi? Fremtidens plejeboliger. Pejlemærkerne er. Pejlemærke 1 Pejlemærke 2 Pejlemærke 3 Pejlemærke 4 Pejlemærke

Læs mere

Inklusionspolitik på Nordfyn

Inklusionspolitik på Nordfyn Inklusionspolitik på Nordfyn Evalueret 2015 Oprettet den 6. april 2016 Dokument nr. 480-2016-108394 Sags nr. 480-2016-14317 Indhold Indledning og baggrund... 2 Visionen for inklusion på Nordfyn... 3 Nordfyns

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade Virksomhedsgrundlag Specialområde Hjerneskade 2014/2015 Psykiatri og social Specialområde Hjerneskade 2 Forord Med dannelsen af Specialområde Hjerneskade er alle Region Midtjyllands tilbud til voksne med

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling Kommunikation Sagsbehandler: Bodil Ulff Larsen En vision for Hvidovre Kommune 28.02.2013/bll Kommunalbestyrelsen har gennem en længere periode

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød Indledning I Danmark tager vi hånd om hinanden. Vi har en lang og stærk tradition for et samfund,

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus

Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus 2018-22 Med en ny valgperiode følger, udover nye fordelinger af de politiske poster, ny debat om det indholdsmæssige fokus i de sager, der arbejdes

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være

Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være VISION 2 0 1 2 Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være Visionen for Favrskov Kommune fastlægger de overordnede pejlemærker for den kommunale servicevirksomhed og beskriver de rammer, som

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune et sammendrag Forord Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, står over for store udfordringer i de kommende år. Der bliver flere

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Udvalgsplan for Børne- og Skoleudvalgets område

Udvalgsplan for Børne- og Skoleudvalgets område Udvalgsplan for 2014-2017 Børne- og Skoleudvalgets område UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Forord Vigtigheden af uddannelse kan ikke overdrives det gælder også i Horsens Kommune! Veluddannede borgere er forudsætningen

Læs mere

Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune

Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune Strategi Samarbejde: Uddannelse Kommunen Erhvervsliv Beskæftigelse! Vidensalonen 18.08.2016: Kommunaldirektør Henrik Beyer I DAG: 91.849 INDBYGGERE 3 GANGE HØJERE

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Business case. Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk

Business case. Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk Business case Projekttitel Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk Skolebestyrelse, forældrebestyrelse, A-med i skolen og på Puk samt ledelse på Puk og Hornbæk Skole, ønsker en ny organisering,

Læs mere