Politisk arbejdsgrundlag for byrådet i Herning Kommune,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk arbejdsgrundlag for byrådet i Herning Kommune, 2014-2017"

Transkript

1 Politisk arbejdsgrundlag for byrådet i Herning Kommune, december 2013 Indledning Herning Kommune har de senere år været igennem en eksplosiv udvikling på en række områder. Herning og Herning-egnen er for mange danskere indbegrebet af virkelyst og iværksætterånd et område, hvor store opgaver løftes, og hvor nye initiativer blomstrer. Dette tydelige brand betyder også, at Herning og Herning Kommune har bedre forudsætninger end mange andre midt- og vestjyske kommuner for at imødegå tendensen til, at borgere og virksomheder søger mod øst. Herning Kommune placerer sig igen og igen i top i diverse målinger af erhvervsvenligheden, og det er en styrkeposition, det nye byråd vil værne om ved fortsat at sørge for gode rammevilkår for det lokale erhvervsliv. Et velfungerende og driftigt erhvervsliv er en grundforudsætning for at kunne tilbyde borgerne de velfærdsydelser, de efterspørger. Og en grundforudsætning for, at så mange som overhovedet muligt har et arbejde at stå op til. Herning og Herning-egnen tilbyder en bred vifte af fritidstilbud. Det gælder fra store events over sportslige og kulturelle oplevelser til et rigt foreningsliv. Disse områder skal til stadighed udvikles. Det skal fortsat være attraktivt at bo, leve og arbejde i Herning-området. I relation til borgerne handler det i høj grad om at etablere forudsætningerne for det, man kan kalde det gode liv, hvor frivillighed, forebyggelse og følelsen af at høre til og have lyst til at tage medansvar går hånd i hånd. I denne byrådsperiode vil byggeriet af superhospitalet i Gødstrup tage form. Herning Byråd vil have maksimal opmærksomhed på mulighederne for både erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner i forbindelse med etableringen af en af Danmarks største arbejdspladser få kilometer fra Hernings centrum. Kommunens økonomi er rammen Afsættet for de kommende års byrådsarbejde i Herning Kommune er en økonomisk virkelighed, hvor presset på de offentlige kasser er meget stort. Byrådet i Herning Kommune ønsker at fastholde en ansvarlig, økonomisk linje, fordi det er forudsætningen for at sikre et lokalt råderum til nye initiativer. De økonomiske nøgleord vil derfor fortsat være robusthed, frihed og handlekraft. Det vil blive nødvendigt at prioritere skarpt for at kunne sætte fart i nogle af de initiativer, vi i Herning Kommune ønsker at fremme. 1

2 Det offentlige Danmark står foran en række år, hvor der næppe bliver flere penge til rådighed til velfærdsydelser. Sådan er den landspolitiske virkelighed. Der er på Christiansborg bred, politisk opbakning til, at det private arbejdsmarked skal have gode rammebetingelser for at skabe den nødvendige vækst. Modernisering, effektivisering, konkurrenceudsættelse, innovation og digitalisering bliver derfor nøgleord for arbejdet i Herning Byråd i de kommende år. Samtidig byder den teknologiske udvikling på nye muligheder på en række velfærdsområder. Og årene, der kommer, vil formentlig byde på en markant udvikling på området. Herning Byråd vil med interesse, åbenhed og sund fornuft se på de muligheder, der måtte byde sig til. Hvad skal vi leve af i fremtiden beskæftigelse, uddannelse og erhvervsliv Borgerne ønsker høj kvalitet i de kommunale velfærdsydelser. For at kunne levere den kvalitet er Herning Kommune afhængig af, at det lokale erhvervsliv blomstrer, tager nye initiativer og tror på fremtiden. Kun på den måde kommer der tilstrækkeligt med skatteindtægter til at løfte velfærdsopgaverne. Herning Kommune skal derfor fortsat være kendt for erhvervsvenlighed og gunstige rammevilkår for virksomhederne. Herning-områdets omdømme som et sted, hvor der er kort fra tanke til handling, og hvor kommunen yder fleksible og hurtige løsninger til erhvervslivet, skal styrkes yderligere i årene, der kommer. Der skal fortsat være fokus på infrastrukturen, hvor motorvejsnettet snart er fuldt udbygget omkring Herning og sikrer adgang til og fra Herning-områdets virksomheder. Men også den offentlige trafik - ikke mindst togforbindelserne, hvor nye milliard-investeringer fra staten er på vej - har betydning. Byrådet er optaget af, at det midt- og vestjyske område får størst muligt gavn af de mange penge, der skal investeres via togfonden. Uddannelsesniveauet i arbejdsstyrken i Herning Kommune skal løftes, fordi virksomhederne vil efterspørge det, og fordi Herning-egnen har et mindre efterslæb på det felt. Men det betyder ikke, at produktionsvirksomhederne bliver glemt. En del af Herning-egnens DNA er evnen til at producere varer af høj kvalitet. Industrien er derfor fortsat en karrierevej for de unge. Vi har i allerhøjeste grad behov for den faglærte, kvalitetsbevidste arbejdskraft. Brug for dygtige håndværkere på alle niveauer. Vi skal derfor have flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Særligt fokus vil byrådet have på ungeledigheden, som de senere år har været for høj. Allerede nu er en række initiativer sat i gang for at gøre noget ved problemet, og byrådet opfordrer til, at virksomhederne tager et medansvar for at løfte de yngste ledige ind på arbejdsmarkedet. Kommunen kan ikke løse opgaven alene. Og det er af afgørende betydning både socialt og økonomisk, at ungeledigheden falder i løbet af byrådsperioden. Byrådet vil i den forbindelse også være opmærksom på, at Herning Kommune vejleder de unge bedst muligt om ikke bare uddannelsesmuligheder, men også om erhvervs- og jobmuligheder. Også muligheden for at få et studiejob skal i fokus. Beskæftigelsesudvalget skal inden udgangen af 2015 præsentere en midtvejsstatus for indsatsen mod ungeledigheden og styrkelsen af uddannelsesindsatsen. Byrådet har allerede i forbindelse med budgetforliget for 2014 besluttet, at det i fremtidige, kommunale udbud af en vis størrelse vil blive vægtet, hvis der samtidig er praktikpladser inkluderet i de tilbud, kommunen modtager. 2

3 Det danske arbejdsmarked er i disse år præget af flere store reformer, blandt andet på kontanthjælpsområdet. Byrådet vil tage aktivt stilling til disse reformer og er parat til at drage de konsekvenser af reformerne, der måtte vise sig at være rigtige og nødvendige. Reformerne vil for eksempel kunne påvirke Herning Kommunes beskæftigelsesindsats. Hvis de økonomiske konjunkturer for alvor vender i løbet af byrådsperioden, vil byrådet naturligvis have fokus på de udfordringer, der måtte følge med. Det kan for eksempel vise sig nødvendigt at forholde sig til flaskehalsproblematikker og situationen på uddannelsesområdet. En hel kommune i balance Herning by og detailhandlen i bymidten er udfordret i disse år. Byrådet anerkender vigtigheden af et velfungerende og driftigt bycentrum og vil have særligt fokus på initiativer, der kan støtte op om fortsat udvikling af bymidten. Byrådet ønsker i samspil med bl.a. Cityforeningen og øvrige aktører at udarbejde en Vision 2020 for Herning City, som i løbet af de kommende år skal gøre Hernings centrum markant mere attraktivt for både erhvervsdrivende, kunder og borgere. Afsættet for arbejdet er blandt andet den ti punkts-plan for Herning City, som er udarbejdet i En række initiativer fra ti punkts-planen er sat i gang for at fortætte Hernings centrum og gøre området mere attraktivt og levende. Gågaderenoveringen fortsætter, og det kommende, nye hovedbibliotek skal fungere som magnet og være omdrejningspunkt for et samspil med de øvrige, kulturelle institutioner i midtbyen. Kultur- og fritidsudvalget fremlægger senest i foråret 2015 forslag til konkrete initiativer, der styrker samspillet mellem det nye hovedbibliotek og de øvrige kulturinstitutioner i midtbyen. Byggeriet af ungdomsboliger vil give mere liv i city, og byrådet er åben for de nye muligheder, det vil give. Byen skal bruges. Flere skal bo i centrum. I indretningen af gader, pladser og øvrige udearealer tilstræbes det grønne element indtænkt. Byrådet glæder sig over udviklingen i området omkring Herning-Centret og ønsker, at det kobles endnu tættere sammen med bymidten. Herning by er og skal være lokomotivet i Herning Kommune. Uden et stærkt lokomotiv flytter toget sig ikke fremad. Men lokomotivet skal have nogle velfungerende vogne at køre sammen med. Derfor er det af afgørende vigtighed, at både oplandsbyer, centerbyer og de mindre lokalsamfund i kommunen er driftige og initiativrige. De større og mindre lokalsamfund uden for selve Herning skal fortsat være livskraftige alternativer til at bosætte sig i selve Herning og give væsentlige bidrag til mangfoldigheden i kommunen. Byrådet anerkender, at hvert enkelt bysamfund skal have mulighed for at udvikle sig med respekt for hvert lokalsamfunds særpræg og kvaliteter. Foreningslivet spiller en afgørende rolle i langt de fleste af Hernings omegnsbyer, og det har byrådet særligt blik for. Halbyggerier og fritidsfaciliteter er med til at sikre sammenhængskraften i lokalsamfundene og vil fortsat have byrådets fokus. Således bekræfter det nye byråd hal-investeringerne i Aulum, Lind, Sdr. Felding, Snejbjerg og Vildbjerg samt BMX-banen i Feldborg. Byrådet ønsker at se på mulighederne for at forskønne indfaldsvejene til Herning. Den tydelige kommunikation over for borgerne om, hvornår der er sat penge af på investeringsoversigterne til renovering og udbygning af vejnettet rundt omkring i kommunen, fastholdes og udbygges. 3

4 Der ønskes en kortlægning af bredbåndsdækningen i kommunen samt en oversigt over eventuelle håndtag, der kan bringes i anvendelse for at påvirke udbredelsen i positiv retning. Folkeskole og dagtilbud Herning Kommunes folkeskoler står over for store forandringer, når den nye folkeskolelov, og den nye læreroverenskomst, træder i kraft 1. august Nytænkning og omstilling bliver nøgleord. For skoleledere, lærere, pædagoger og elever. Og for den del af administrationen på Herning Kommune, der arbejder med folkeskoleområdet og med fritidshjem/sfo. Byrådet anerkender og støtter den omstillingsproces, folkeskolerne og dermed også SFO erne og dagtilbuddene står overfor. Ud over den ændrede hverdag på skolerne vil der også ske fysiske ændringer på en del skoler, og efteruddannelse for både ledere og lærere rykker højt op på dagsordenen i den kommende byrådsperiode. Den nye folkeskolereform tildeler skolelederne den fulde ledelsesret udøvet i en decentral struktur. Skolebestyrelsen får medansvar for udviklingen, og medarbejderne inddrages i de beslutninger, der skal træffes som følge af folkeskolereformen. Den kommende analyse på skoleområdet vil sætte fokus på antallet af folkeskoler i Herning Kommune og give bud på, hvordan fremtidens skolekort i Herning-området skal se ud. Byrådet afventer analysen og vil tage grundigt bestik af den, før eventuelle beslutninger på området føres ud i livet. Samtidig ligger det fast, at folkeskolereformen stiller krav om øget kvalitet i undervisningen, blandt andet ved flere timer læst af linjefagslærere. Byrådet i Herning er parat til at tage de nødvendige skridt i den anledning for at sikre, at Herning Kommunes folkeskoler også i fremtiden kan tilbyde undervisning på højt kvalificeret niveau og leve op til intentioner og mål i folkeskolereformen. Børne- og Familieudvalget skal være særligt opmærksom på konsekvenserne af, at der med folkeskolereformen flyttes resurser fra SFO/fritidshjem til skoleområdet. Når det gælder Herning Kommunes dagtilbud, er byrådet særligt opmærksom på, at den faglige kvalitet i det daglige samvær med børnene er høj. Udviklingen, som blev sat i gang i forbindelse med strukturændringerne på daginstitutionsområdet i Budget 2012, skal fortsætte. Omsorg og sundhed Sundhedsvæsenet er under hastig forandring. Udviklingen betyder, at borgernes risiko for indlæggelse i fremtiden vil blive reduceret, fordi den kommunale sygepleje i stigende omfang forventes at tage over. Tilsvarende forventes borgerne at blive udskrevet stadig hurtigere for at blive efter- og færdigbehandlet af den kommunale sygepleje. Denne udvikling skaber et pres på den nuværende kommunale sygepleje og et fremtidigt behov for akut-teams med mere specialiseret kommunal sygepleje. Herning Kommune er særligt opmærksom på at løse disse udfordringer. Byrådet afventer en præsentation af mulighederne på budgetkonferencen i foråret 2014, hvorefter et akut-team ventes etableret. 4

5 På ældreområdet er udviklingen, at flere ældre skal hjælpes til at hjælpe sig selv. Forstået på den måde, at det gode, værdige ældreliv ikke nødvendigvis er mest mulig bistand fra for eksempel hjemmehjælpere, men snarere en oplevelse af at kunne klare mest muligt selv, længst muligt. Det vil frigøre resurser til den helt nødvendige pleje. Velfærdsteknologien er i rivende udvikling. På en række områder vil den kunne styrke de ældres muligheder for at løse flere daglige opgaver på egen hånd, og når det passer den ældre borger bedst. Byrådet vil med interesse følge de kommende års udvikling på dette felt. Velfærdsteknologien åbner helt nye perspektiver på ældreområdet, men også inden for handicap- og psykiatri og på børn- og ungeområdet. For både ældre-, handicap- og psykiatri- og børne- og familieområdet gælder det, at der er tale om et betydeligt, økonomisk pres, som næppe aftager i den kommende byrådsperiode. Derfor vil fokus kontinuerligt være på at få øje på nye muligheder, ikke kun i forhold til velfærdsteknologi, men også inden for forebyggelse og frivillighed. Natur og miljø Herning-egnen rummer storslået natur og markante landskaber. Åbne vidder på heden og brede ådale, hvor åerne bugter sig omgivet af enge og store skove og plantager. Dette særpræg skal der fortsat værnes om, både af hensyn til borgerne og kommunens gæster og turister. Når det gælder landbruget og virksomhederne i øvrigt, er det meget vigtigt, at der ikke er unødig ventetid, når der søges om miljøgodkendelser. Både for de involverede virksomheder, men også af hensyn til de mange afledte arbejdspladser og miljøet. Byrådet har med budgetforliget for 2014 afsat ekstra ressourcer til miljøgodkendelser for at optimere landbrugs-erhvervets muligheder. Byrådet vil fastholde sit fokus på området i årene, der kommer. Der er udlagt ni områder i vindmølleplanen fra december Som udgangspunkt skal byrådet arbejde for opstilling af vindmøller i de områder, der er udlagt i kommuneplanen. Ellers kræver det en ændring af samme. Byrådet ønsker imidlertid en afklaring af, hvor tæt Herning Kommune på nuværende tidspunkt med de opstillede og planlagte vindmøller - kommer på det mål, byrådet har vedtaget om yderligere 60 MW vindenergi inden Denne afklaring skal indgå som et pejlemærke for Herning Kommunes politik på området i de kommende år. Vandplanerne udgør tilsammen en plan for, hvordan man kan forbedre det danske vandmiljø og dermed opnå renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer. Byrådet understreger, at hensynet til miljøet må gå hånd i hånd med landbrugets muligheder for at drive erhverv. Eventuelle tvister skal søges løst i samarbejde mellem landmænd, lodsejere og myndigheder. Byrådet bekræfter Herning Kommunes medlemskab af Green Cities og arbejder bredt med en grøn strategi, herunder naturpolitikken. Byrådet ser fortsat gerne Nationalpark Skjern Å fremmet. 5

6 Herning Kommune som arbejdsgiver Herning Kommune som arbejdsplads står over for store forandringer i årene, der kommer. Den kraftigt øgede digitalisering, presset på det danske velfærdssamfund og de mange reformer, der vedtages på Christiansborg i disse år, vil ændre en række arbejdsgange. Byrådet ønsker, at Herning Kommune er kendt som en god arbejdsplads, hvor innovation, og viljen til at gå nye veje og afsøge nye muligheder, er i højsædet. Kommunen skal således være i øjenhøjde med Herning-egnens DNA. Klar, tydelig ledelse og klare forventninger til medarbejderne er vigtige forudsætninger for, at dette kan lykkes. Både Herning Kommunes medarbejdere, borgerne og virksomhederne fortjener og har krav på, at Herning Kommune har dygtige ledere, der forstår at kommunikere, definere mål og sætte retning. Samtidig skal trivslen på arbejdspladsen have særlig opmærksomhed. Trivsel opleves og vurderes individuelt, men handler om overskud, både fysisk og mentalt. Store projekter Herning Kommune har de senere år haft succes med en klar event-strategi, som har tiltrukket en lang række store sports- og kulturbegivenheder og ad den vej har brandet Herning-området. Byrådet ønsker denne udvikling fortsat. For at styrke Herning som oplevelsesdestination og trække flere nationale og internationale gæster til Herning og MCH er Herning Kommune en del af et undersøgelsesprojekt, som skal afdække mulighederne for at etablere oplevelsesattraktionen TimeWorld. Ideen bag TimeWorld er at skabe en ny type attraktion med sjove, spændende og lærerige oplevelser om tid, hvor formidlingsformen er interaktiv, underholdende og af høj teknologisk kvalitet. Undersøgelsesprojektet gennemføres i et samarbejde mellem Herning Kommune, MCH, Realdania og Region Midtjylland. Byrådet følger arbejdet med TimeWorld tæt med henblik på en endelig stillingtagen. Projektet TimeLine, som skal binde Herning by og området ved MCH sammen, ønsker byrådet yderligere fremmet. Museum Midtjyllands planer om at skabe et moderne, kulturhistorisk museum med afsæt i tekstilog beklædningsindustrien vil fortsat have byrådets bevågenhed. En realisering af projektet vil bidrage til at gøre midtbyen endnu mere attraktiv. Det kommende superhospital i Gødstrup er en unik mulighed for vækst og udvikling af Midt- og Vestjyllands virksomheder og uddannelsesinstitutioner og hermed også for beskæftigelsen på langt sigt. Hospitalet er afsæt for en helt ny bydel i Herning Kommune. Byrådet prioriterer en naturlig udvikling af området, som kan have potentiale til at vokse betydeligt. Når det nye superhospital åbner, bliver sygehuset midt i Herning gradvist tømt. Det betyder, at der opstår helt nye muligheder for det store areal i Herning Midtby. En byplankonkurrence skal komme med bud på, hvordan det store område kan anvendes i fremtiden. Arbejdstitlen for området er Herning+, fordi vurderingen er, at området kan blive et stort plus for Herning, hvis mulighederne udnyttes optimalt. 6

7 Endelig fortsætter Herning Kommune byggeriet af nye skoler, som matcher fremtidens krav til indretning og faciliteter. I byrådsperioden skal der således træffes beslutning om en ny folkeskole i Hammerum/Gjellerup. 7

8 Herning, den 16. december 2013 Borgmester Venstre Socialdemokraterne Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Socialistisk Folkeparti Enhedslisten Kristendemokraterne 8

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Aftale om budget 2014

Aftale om budget 2014 BORGMESTEREN Dato: 7. oktober 2013 Sagsnr: 2013-18140 Dok.nr: 2013-150609 Aftale om budget 2014 Indhold 1. Forord... 4 2. Budget 2014 økonomiske målsætninger og strategi... 5 2.1. Generelle målsætninger

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR VEDTAGET - 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Udviklingsstrategien er byrådets politiske strategi, der rummer en bred og langsigtet tilgang til den fremtidige udvikling

Læs mere

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Forestil dig et moderne dansk Toscana... FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Indhold 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 Indledning Vision Kommunens

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Danmarks bedste Bo-kommune i 2018. Fra Vision til Handling

Danmarks bedste Bo-kommune i 2018. Fra Vision til Handling Danmarks bedste Bo-kommune i 2018 Fra Vision til Handling Vi tager medansvar for forandringer og vi har modet til at gennemføre dem Visionsplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af bestyrelsen

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version 5 veje til vækst Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020 Endelig version Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Udviklingsstrategi... 4 1.3 Masterplan... 5 1.4 Udviklingsplan for

Læs mere

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er:

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er: Den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 Forord Den regionale udviklingsstrategi er Regionsrådets strategi for, hvad der skal til for at skabe fremtidens Region Sjælland. Med strategien vil vi gerne

Læs mere

Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015

Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015 Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015 - Det talte ord gælder Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet ikke For præcist et år siden var vi også samlet her i Aalborg. Vi var nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser FORSLAG Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Indledning I Faaborg-Midtfyn Kommune lægger vi stor vægt på politisk lederskab gennem formulering af klare mål og forpligtende indsatser for den førte

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN KOMMUNEPLANSTRATEGI AGENDA 21

BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN KOMMUNEPLANSTRATEGI AGENDA 21 BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN KOMMUNEPLANSTRATEGI AGENDA 21 Bornholms udviklingsplan er udarbejdet for Bornholms Regionskommune af: Kenth Halfdan Ferning, kommunaldirektør Stine

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

tage sit afsæt i en tilgang med fokus på ledernes og medarbejdernes energi, engagement og motivation.

tage sit afsæt i en tilgang med fokus på ledernes og medarbejdernes energi, engagement og motivation. 1 Forord Nytænkning og vilje til forandring er vores mulighed for at møde de udfordringer, som vi står overfor: Flere børn og ældre i kombination med en dalende arbejdsstyrke. Allerede fra 2011 vil dobbelt

Læs mere

Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014

Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014 Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014 Indledning Byrådet har en forpligtelse til at tilrettelægge skolestrukturen til hele kommunens bedste. Samtidig stiller folkeskolereformen,

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk Miljø og forsyning Gladsaxe Kommune Økonomisk Sekretariat 62 Rådhus Allé 7 2860 Søborg gladsaxe.dk 62 Layout: Grafia ApS Omslag: Mette Edlers November 2014 Budget 2015 63 og budgetoverslag 2016-2018 Forord

Læs mere