1. januar september 2012 (Selskabsmeddelelse nr ) Delårsrapport. FLSmidth: 1. januar september 2012 Delårsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. januar - 30. september 2012 (Selskabsmeddelelse nr. 37-2012) Delårsrapport. FLSmidth: 1. januar - 30. september 2012 Delårsrapport"

Transkript

1 1. januar september 2012 (Selskabsmeddelelse nr ) Delårsrapport Side 1 af 33

2 Hovedkonklusioner 3. kvartal 2012 Hovedkonklusioner 3. kvartal 2012 Fortsat stærk vækst i både omsætning og ordreindgang. Forventningen til hele årets omsætning fastholdes baseret på forventet sædvanlig høj omsætning i 4. kvartal. Forventningen til EBITA-marginen præciseres til 10%. Resultatudvikling i 3. kvartal 2012 Resultatudvikling i kvartal 2012 Ordreindgangen steg 11% til DKK mio (3. kvartal 2011: DKK mio.) Omsætningen steg 23% til DKK mio (3. kvartal 2011: DKK mio.) Driftsresultatet (EBITDA) steg 6% til DKK 709 mio. (3. kvartal 2011: DKK 669 mio.) svarende til en EBITDAmargin på 11,2% (3. kvartal 2011: 13,0%) Driftsresultatet før af- og nedskrivning af immaterielle aktiver (EBITA) er uændret DKK 628 mio. (3. kvartal 2011: DKK 628 mio.) svarende til en EBITA-margin på 9,9% (3. kvartal 2011: 12,2%) Driftsresultatet (EBIT) faldt 6% til DKK 528 mio. (3. kvartal 2011: DKK 562 mio.) svarende til en EBIT-margin på 8,4% (3. kvartal 2011: 11,0%). Resultat før skat (EBT) faldt 7% til DKK 500 mio. (3. kvartal 2011: DKK 540 mio.) Periodens resultat faldt 6% til DKK 377 mio. (3. kvartal 2011: DKK 403 mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde DKK -28 mio. (3. kvartal 2011: DKK 563 mio.) Ordreindgangen steg 19% til DKK mio (1.-3. kvartal 2011: DKK mio.) Ordrebeholdningen steg 13% til DKK mio (ultimo 2011: DKK mio.) Omsætningen steg 23% til DKK mio. (1.-3. kvartal 2011: DKK mio.) Driftsresultatet (EBITDA) steg 16% til DKK mio. (1.-3. kvartal 2011: DKK mio.) svarende til en EBITDA-margin på 10,7% (1.-3. kvartal 2011: 11,4%) Driftsresultat før af- og nedskrivning af immaterielle aktiver (EBITA) steg 14% til DKK mio. (1.-3. kvartal 2011: DKK mio.) svarende til en EBITA-margin på 9,6% (1.-3. kvartal 2011: 10,4%). Driftsresultatet (EBIT) faldt 5% til DKK mio. (1.-3. kvartal 2011: DKK mio.) svarende til en EBIT-margin på 7,1% (1.-3. kvartal 2011: 9,2%) Resultat før skat (EBT) faldt 3% til DKK mio. (1.-3. kvartal 2011: DKK mio.) Periodens resultat faldt 3% til DKK 841 mio. (1.-3. kvartal 2011: DKK 870 mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde DKK 188 mio. (1.-3. kvartal 2011: DKK 888 mio.) Forrentet nettogæld udgjorde ultimo 3. kvartal 2012 DKK mio. (ultimo 2011: DKK -98 mio.) Arbejdskapital udgjorde ultimo 3. kvartal 2012 DKK mio. (ultimo 2011: DKK mio.) Side 2 af 33

3 Hovedkonklusioner 3. kvartal 2012 Hovedkonklusioner 3. kvartal 2012 Markedsudvikling Tredje kvartal var fortsat præget af en pæn underliggende efterspørgsel og ordreindgang, og kun marginale ændringer i tilgangen af projekter og den løbende dialog med kunderne er på nuværende tidspunkt blevet observeret. På kort sigt forventes mineselskaberne at fokusere på optimering af pengestrømmene og begrænsning af anlægsinvesteringerne på grund af den forstærkede globale økonomiske og politiske usikkerhed, som skyldes fornyet uro i eurozonen, bankernes løbende nedbringelse af gæld samt finanspolitisk konsolidering i de velstående lande. Derudover står mineselskaberne over for et øget omkostningspres som følge af den stadig ringere malmkvalitet, øgede krav til genetablering af miljø- og landskabsforhold samt stigende udgifter til energi, vand og arbejdskraft. På længere sigt er de positive forventninger til investeringer i mineindustrien uforandrede. Efterspørgslen på mineraler fortsætter med at vokse på grund af de samfundsmæssige ændringer i udviklingslandene, hvor en voksende middelklasse øger efterspørgslen på infrastruktur og forbrugsgoder baseret på metaller og andre mineraler. Udbuddet af mineraler lider imidlertid under flere års mangel på investeringer i mineindustrien samt den faldende kvalitet og tilgængelighed af uudnyttede malmforekomster. Kul- og jernmalm synes at være de svageste råmaterialer på kort sigt på grund af afdæmpet vækst i Kina og faldende efterspørgsel på kul i USA, hvorimod kobber og guld forventes at klare sig grundet en anderledes balance mellem udbud og efterspørgsel. FLSmidth er historisk mest eksponeret mod kobber- og guldindustrien, hvor der forventes en fortsat høj efterspørgsel. På globalt plan er kapacitetsudnyttelsen inden for cementindustrien stadig relativt lav, men er dog moderat stigende uden for Kina. Cement er imidlertid en lokal industri med lokal bestemt udbud og efterspørgsel. Inden for cement er der således aktuelt relativt høj tilbudsaktivitet i mange dele af verden, især i Latinamerika og visse dele af Mellemøsten, Afrika og Sydøstasien. I Indien er cementforbruget fortsat afdæmpet, men antallet af forespørgsler og tilbudsaktiviteten er tiltagende. I USA begynder cementmarkedet at opleve vækst efter lavkonjunkturen i 2009, og de forventede nye miljøregler vil kunne byde på interessante forretningsmuligheder på kort og mellemlang sigt. Forventninger til 2012 FLSmidth & Co. A/S fastholder sine forventninger til årets omsætning for de fortsættende aktiviteter på DKK mia. (2011: DKK 20,5 mia. eksklusive Cembrit). Forventningen til EBITA-marginen præciseres til 10% (2011: 11,4%) og EBIT-marginen til 8% (2011: 10,3%). Cembrit er klassificeret som aktiver bestemt for salg og rapporteres som ophørende aktivitet. Effekten af købsprisallokeringer forventes i 2012 at beløbe sig til cirka DKK 285 mio. (2011: DKK 178 mio.). Pengestrømme fra investeringsaktivitet (eksklusive akkvisitioner og deres efterfølgende investeringsbehov) forventes i 2012 at udgøre ca. DKK -900 mio. (2011: DKK -733 mio.) som følge af investeringer i supercentre samt udvidelse af produktionen i Indien og Kina. Den effektive skattesats forventes at være 30-32% i 2012 (2011: 31%) og den betalbare skat lidt lavere. For hver af de fire segmenter forventes følgende udvikling i 2012: Forventet omsætning 1) i 2012 Forventet EBITA-margin udvikling i 2012 Forventet ordreindgang 1) udvikling i 2012 Customer Services Stærkt stigende (2011: DKK 5,3 mia.) Svagt faldende 2) (2011: 15,9%) Stærkt stigende (2011: DKK 5,3 mia.) Bulk Materials Stigende (2011: DKK 5,0 mia.) Faldende (2011: 4,5%) Stigende (2011: DKK 5,5 mia.) Non-Ferrous Stærkt stigende (2011: DKK 6,8 mia.) Svagt faldende (2011: 12,0%) Stærkt stigende (2011: DKK 9,7 mia.) Cement Svagt stigende (2011: DKK 4,4 mia.) Svagt stigende (2011: 11,3%) Svagt stigende (2011: DKK 4,4 mia.) 1) Elimineringer i form af intern samhandel forventes at udgøre ca. DKK 1 mia. i ) Ændret fra tidligere stabil til svagt faldende på grund af engangsomkostninger i forbindelse med køb af virksomheder. Side 3 af 33

4 Koncernens hoved- og nøgletal Koncernens hoved- og nøgletal 3. kvartal kvartal ) kvartal kvartal Helårstal ) ) RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat før særlige engangsposter, af- og nedskrivninger (EBITDA) Resultat før ned- og afskrivninger af immaterielle anlægsaktiver (EBITA) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) Resultat af finansielle poster, netto (28) (22) (32) (57) (79) Resultat før skat (EBT) Periodens resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af ophørte aktiviteter Periodens resultat PENGESTRØMME Pengestrømme fra driftsaktivitet (28) Køb og salg af virksomheder og aktiviteter (2.382) (664) (2.528) (821) (915) Køb af materielle aktiver (175) (124) (523) (301) (497) Andre investeringer, netto (52) (58) (153) (129) (236) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (2.421) (846) (3.016) (1.251) (1.648) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter af fortsættende aktiviteter (2.489) (305) (2.748) (262) (471) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter af ophørte aktiviteter (80) (101) (29) ARBEJDSKAPITAL (inkl. Cembrit) ,620 ARBEJDSKAPITAL (ekskl. Cembrit) ,334 FORRENTET NETTOGÆLD/(TILGODEHAVENDE) (inkl. Cembrit) (107) (98) FORRENTET NETTOGÆLD/(TILGODEHAVENDE) (ekskl. Cembrit) (356) ordreindgang, fortsættende aktiviteter (brutto) ORDREBEHOLDNING, FORTSÆTTENDE AKTIVITETER BALANCE Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver bestemt for salg Aktiver i alt Koncernens egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtelser direkte forbundet med aktiver bestemt for salg Passiver i alt UDBYTTE TIL AKTIONÆRERNE NØGLETAL Fortsættende aktiviteter Bruttomargin 25,6% 26,3% 25,0% 25,3% 25,6% EBITDA margin 11,2% 13,0% 10,7% 11,4% 12,3% EBITA margin 9,9% 12,2% 9,6% 10,4% 11,4% EBIT margin 8,4% 11,0% 7,1% 9,2% 10,3% EBT margin 7,9% 10,5% 6,9% 8,8% 9,9% Egenkapitalens forrentning 12% 24% 17% Egenkapitalandel 29% 35% 35% Antal ansatte, ultimo, koncern Heraf i Danmark Aktie- og udbyttetal, koncern CFPS (pengestrømme pr. aktie), (udvandet) (0,5) 10,7 3,6 16,9 21,7 EPS (resultat pr. aktie), (udvandet) 7,2 7,6 16,1 16,4 27,1 FLSmidth & Co. kurs 336,5 281,0 337,5 Antal aktier, ultimo (1.000 stk.) Gennemsnitlig antal aktier (1.000 stk.) (udvandet) Markedsværdi Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning fra ) Tallene i resultatopgørelsen er tilpasset idet Cembrit rapporteres som ophørende virksomhed. Side 4 af 33

5 Ledelsesberetning Koncernen Fortsat stærk vækst i både omsætning og ordreindgang. Forventningen til hele årets omsætning fastholdes. Forventningen til EBITA-marginen præciseres til 10%. Divisionerne Non- Ferrous og Bulk Materials ændrer navn. I 3. kvartal skete der to store strukturelle ændringer i koncernen: købet af Ludowici blev afsluttet den 3. juli 2012, og der blev indledt en salgsproces vedrørende Cembrit den 15. august Salgsprocessen vedrørende Cembrit Cembrit har været en del af FLSmidth koncernen siden 1927 og er den eneste tilbageværende byggematerialevirksomhed i koncernen. Virksomheden har gennemgået en restrukturering og udnytter nu sin position som Europas største fokuserede leverandør af fibercementprodukter til byggematerialeindustrien. Det har i en årrække stået klart, at Cembrit ikke indgår i FLSmidths langsigtede strategi, og en salgsproces blev indledt i august måned. Som følge heraf rapporteres Cembrit som ophørende aktivitet og inkluderes ikke længere i forventningerne til Situationen vedrørende salgsprocessen er, at et antal potentielle købere har udtrykt foreløbig interesse i Cembrit. Det forventes, at salget bliver afsluttet i løbet af 12 måneder fra annonceringen i august FLSmidth tager forbehold for, at der ikke er sikkerhed for, at processen rent faktisk fører til et salg. Købet af Ludowici Købet af Ludowici Limited i Australien blev afsluttet den 3. juli Ludowici er verdens førende leverandør af kulcentrifuger, vibrationssigter samt tilhørende sliddele og serviceydelser til mineralindustrien. Ludowici har hovedkontor i Brisbane i Australien, og med cirka 450 af de omtrent medarbejdere samt cirka 65% af omsætningen i Australien betyder købet en væsentlig styrkelse af FLSmidths tilstedeværelse i denne vigtige mineregion. Desuden vil købet understøtte FLSmidths bestræbelser på at udbygge sine Customer Services-ydelser, idet cirka 50% af Ludowicis omsætning hidrører fra serviceaktiviteter, reservedele og forbrugsvarer. Købet af Ludowici sætter FLSmidth i stand til at tilbyde et komplet udstyrsprogram til opkoncentrering af kobber, guld og andre grundmetaller. Endvidere betyder det en styrkelse af FLSmidths teknologier til behandling af kul og jernmalm, som nu omfatter de fleste centrale stadier i produktionsprocessen. Der forventes betydelige salgssynergier i løbet af de næste par år. Den igangværende proces med at integrere Ludowicis aktiviteter i divisionerne Non-Ferrous og Customer Services forløber planmæssigt. Divisioner ændrer navn Pr. 1. december 2012 er det besluttet at ændre navnene på de to divisioner Non-Ferrous og Bulk Materials, således at de afspejler det underliggende teknologiske fokus i hver af de to divisioner. Non- Ferrous ændrer navn til Mineral Processing og Bulk Materials til Material Handling. Erfaringen viser, at den teknologiske dimension er den måde, hvorpå divisionerne definerer sig selv og bedst beskriver den underliggende forretning i hver af de to divisioner. Koncernen 3. kvartal kvartal 2011 Ændring (%) kvartal kvartal 2011 Ændring (%) Ordreindgang % % Ordrebeholdning % % Omsætning % % EBITDA % % EBITDA margin 11,2% 13,0% 10,7% 11,4% EBITA % % EBITA margin 9,9% 12,2% 9,6% 10,4% EBIT (6%) (5%) EBIT margin 8,4% 11,0% 7,1% 9,2% Antal medarbejdere (ekskl. Cembrit) % % Side 5 af 33

6 Ledelsesberetning Kvartalsmæssig ordreindgang og ordrebeholdning Ordreindgangen var fortsat høj i 3. kvartal 2012 og udgjorde DKK mio. svarende til en stigning på 11% i forhold til 3. kvartal 2011 (3. kvartal 2011: DKK mio.) og en sekventiel stigning på 10% (2. kvartal 2012: DKK mio.). Ordreindgangen var navnlig stor inden for Customer Services, hvilket skyldes indgåelsen af en stor drifts- og vedligholdelseskontrakt. Den kvartalsmæssige ordreindgang fra projekter er i sagens natur svingende. Mængden af ikke-offentliggjorte ordrer nåede et historisk højt niveau i 3. kvartal 2012 og beløb sig til cirka DKK 5,9 mia. Dækningsbidraget på de ordrer, der er indgået i 2012, har været tilfredsstillende og har forbedret det gennemsnitlige dækningsbidrag i ordrebeholdningen. Medens ordreindgangen i 3. kvartal og forventningerne til resten af året stadig er lovende, er der tegn på et vigende marked på tværs af regionerne og i de fleste mineralindustrier. Adskillige globale mineselskaber har offentliggjort pessimistiske meldinger om kapitalinvesteringer, og der indføres stop for investeringer i en sådan grad, at selv projekter med korte tilbagebetalingstider bliver udskudt. Forventningerne for de næste kvartaler varierer betydeligt fra industri til industri, som følge af øget usikkerhed relateret til lavere vækst på vigtige markeder. Fortsat høje metalpriser på guld og kobber understøtter de positive udsigter for disse markeder, medens gødningsindustrien forventes at være stabil. Udsigterne for kul og jernmalm er svækkede på kort sigt. Generelt er det vanskeligere end normalt at forudsige markedsudviklingen på kort sigt. De offentliggjorte ordrer i 3. kvartal 2012 beløb sig til over DKK 2,0 mia. og omfatter blandt andet en stor syvårig kontrakt på drift og vedligeholdelse i Egypten, levering af ingeniørarbejde, konstruktion og udstyr til en kobbermine i Sydamerika samt leverance af et fødesystem til en aluminiumssmelter i Venezuela. Ordrebeholdningen steg 1% til DKK mio. i 3. kvartal 2012 (ultimo 2. kvartal 2012: DKK mio.) og nåede således op på sit højeste niveau, siden den toppede medio Ordrebeholdningen afvikles over en periode på syv år. 29% af beholdningen forventes konverteret til omsætning i resten af 2012, 46% i 2013, 10% i 2014, og 15% i 2015 og derefter. Kvartalsmæssig omsætning og indtjening Omsætningen steg 23% til DKK mio. i 3. kvartal (3. kvartal 2011: DKK mio.), hvilket kan tilskrives en positiv udvikling i alle segmenter. Omsætningsvæksten var især stærk i Customer Services og Non-Ferrous på grund af en stærk ordreindgang i de foregående kvartaler. Valutakurseffekten ved omregning til DKK har påvirket koncernomsætningen positivt med 3% i forhold til 3. kvartal Køb af virksomheder i 2011 og 2012 (Ludowici Limited, Decanter Machine, Inc., MIE Enterprises, Mayer Bulk Pty. Ltd., TEUTRINE, ESSA Australia Limited, Darimec S.r.L, Phillips Kiln Service Ltd., Knelson Canada, Transweigh India Ltd. og Knelson Russia) havde en 4% positiv effekt på koncernomsætningen i 3. kvartal. For yderligere information om de tilkøbte virksomheder henvises til note 4. De samlede investeringer i forskning og udvikling udgjorde i 3. kvartal 2012 DKK 94 mio. (3. kvartal 2011: DKK 73 mio.) svarende til 1,5% af omsætningen (3. kvartal 2011: 1,4%), hvoraf DKK 24 mio. er aktiveret (3. kvartal 2011: DKK 23 mio.), mens resten er rapporteret som produktionsomkostninger. Herudover foregår der projektfinansieret udvikling i samarbejde med kunderne. Omsætning og EBITA margin pr. kvartal Ordreindgang pr. kvartal Arbejdskapital % % 10% 8% 6% 4% 2% Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q % 0 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q Omsætning EBITA margin Offentliggjorte O&M kontrakter Offentliggjorte kontrakter Ikke-offentliggjorte kontrakter Arbejdskapital inklusive Cembrit Arbejdskapital eksklusive Cembrit Side 6 af 33

7 Ledelsesberetning Bruttoresultatet beløb sig til DKK mio. (3. kvartal 2011: DKK mio.), svarende til en bruttomargin på 25,6%, hvilket er lidt lavere end samme kvartal sidste år (3. kvartal 2011: 26,3%), om end sekventielt højere end i forrige kvartal (2. kvartal 2012: 24,3%). Ordreindgang fordelt på segmenter kvartal 2012 Udviklingen i bruttomarginen i Cement har været meget positiv i 2012, fordi ordreafviklingen er forløbet bedre end forventet og på grund af tilbageførsel af margin-reservationer i forbindelse med afslutning af ordrer indgået før krisen. 18% 30% Customer Services Bulk Materials Non-Ferrous Cement Bruttomarginen i Bulk Materials er derimod under pres på grund af ordreafviklingsproblemer. 35% 17% Bulk Materials er det nyeste og mindst udviklede forretningsområde i FLSmidth, som har sin oprindelse i et antal tilkøbte specialiserede produktselskaber i Tyskland, Sydafrika og USA kombineret med mindre eksisterende materialehåndteringsaktiviteter i FLSmidth. Disse selskaber danner en samlet global organisation, der forsyner kunderne med innovative og værdiskabende løsninger inden for materialehåndtering. I den igangværende proces med at integrere og optimere organisationen til en samlet forretningsenhed har der manglet tilstrækkelige kompetencer til at afvikle projekterne samt den nødvendige know-how til at håndtere det hastigt voksende forretningsvolumen. Bulk Materials-forretningen har således i 2012 oplevet vanskeligheder i projektafviklingen, der udspringer af undervurderede risici i forbindelse med ordrer modtaget i tidligere år kombineret med manglende rettidig håndtering og imødegåelse heraf. Under divisionens nye ledelse er der iværksat en række tiltag for at overføre projektledelsesviden og bedste praksis fra andre divisioner samt højne kompetenceniveauet i Bulk Materials divisionen. Omsætning fordelt på segmenter kvartal % Customer Services 28% Bulk Materials Non-Ferrous Cement 35% 21% Salgs-, distributions- og administrationsomkostningerne m.v. udgjorde DKK 909 mio. (3. kvartal 2011: DKK 678 mio.) svarende til Pengestrømme fra driftsaktivitet Ordreindgang fordelt på industrier kvartal % 7% 3% 6% 28% Cement Kobber Guld Kul % 28% Jern Gødning 0 Andet Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q Pengestrømme fra driftsaktivitet Side 7 af 33

8 Ledelsesberetning 14,4% af omsætningen (3. kvartal 2011: 13,2%). Udviklingen viser en stigning på 34% i forhold til samme periode sidste år, hvilket relaterer sig til køb af virksomheder, valutakurseffekt, engangsomkostninger samt et generelt voksende forretningsvolumen. Køb af virksomheder tegnede sig for cirka DKK 120 mio. i 3. kvartal 2012, medens valutakurseffekten udgjorde cirka DKK 75 mio. i kvartal Driftsresultatet (EBIT) faldt 6% til DKK 528 mio. (3. kvartal 2011: DKK 562 mio.) svarende til en EBIT-margin på 8,4% (3. kvartal 2011: 11,0%). Finansielle poster beløb sig til DKK -28 mio. (3. kvartal 2011: DKK -22 mio.). Heraf udgjorde valutareguleringer DKK -30 mio. (3. kvartal 2011: DKK -5 mio.). Salgs-, distributions- og administrationsomkostninger mv. for de første tre kvartaler af 2012 indeholder omkostninger af engangsnatur på cirka DKK 200 mio., herunder: Implementering af ny strategi og organisation Tilpasning af forretningen i forbindelse med udrulningen af et globalt ERP-forretningssystem Transaktions- og integrationsomkostninger i forbindelse med virksomhedskøb På grund af den særlige karakter af FLSmidths projektforretning med leveringstider på op til 2-3 år medfører stigende salgs- og ordreaktivitet generelt øgede salgs- og distributionsomkostninger på kort sigt, men omsætning og indtjening på et senere tidspunkt. Med henblik på omkostningsstyring er der igangsat tiltag for at øge omkostningseffektiviteten, herunder tættere overvågning af engangsomkostninger og mere systematisk omkostningsoptimering af den løbende forretning. Driftsresultatet (EBITDA) steg 6% til DKK 709 mio. (3. kvartal 2011: DKK 669 mio.) svarende til en EBITDA-margin på 11,2% (3. kvartal 2011: 13,0%). Af- og nedskrivning af materielle aktiver udgjorde DKK 75 mio. (3. kvartal 2011: DKK 49 mio.). Stigningen skyldes afskrivninger generelt i de tilkøbte selskaber og i særdeleshed i Ludowici. Resultat før skat (EBT) faldt 7% til DKK 500 mio. (3. kvartal 2011: DKK 540 mio.). Skat for perioden beløb sig til DKK 157 mio. (3. kvartal 2011: DKK 163 mio.) svarende til en effektiv skattesats på 31% (3. kvartal 2011: 30%). Periodens resultat faldt 6% til DKK 377 mio. (3. kvartal 2011: DKK 403 mio.). Resultat pr. aktie (udvandet) beløb sig til DKK 7,2 (3. kvartal 2011: DKK 7,6). Pengestrømme og arbejdskapital Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde DKK -28 mio. i 3. kvartal 2012 (3. kvartal 2011: DKK 563 mio.). Nedgangen er en følge af stigning i arbejdskapitalen. Ændringen i arbejdskapitalen som påvirker pengestrømmen, udgjorde i 3. kvartal 2012 DKK 444 mio. (3. kvartal 2011: DKK -39 mio.). Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde DKK mio. i 3. kvartal 2012 (3. kvartal 2011: DKK -683 mio.), primært i forbindelse med købene af Ludowici Limited, Decanter, Inc., Teutrine og MIE Enterprises. Driftsresultatet før af- og nedskrivning af immaterielle aktiver (EBITA) er uforandret på DKK 628 mio. (3. kvartal 2011: DKK 628 mio.) svarende til en EBITA-margin på 9,9% (3. kvartal 2011: 12,2%). EBITA-marginen er p.t. under pres på grund af udfordringer i Bulk Materials i forbindelse med projektafvikling samt en kombination af faldende dækningsbidrag og øgede salgs-, distributions- og administrationsomkostninger. Arbejdskapital Arbejdskapitalen inklusive Cembrit blev forøget med DKK 813 mio. til DKK mio. ultimo 3. kvartal (ultimo 2. kvartal 2012: DKK mio.), hvilket delvis skyldes købene af Ludowici Limited, Decanter Inc., MIE Enterprises og TEUTRINE. Ved udgangen af 3. kvartal 2012 bidrog de tilkøbte enheder til koncernens arbejdskapital med DKK 525 mio. Cembrit tegnede sig for DKK 377 mio., hvilket betyder at arbejdskapitalen eksklusive Cembrit udgjorde DKK mio. ved udgangen af 3. kvartal Af- og nedskrivning af immaterielle aktiver udgjorde DKK 100 mio. (3. kvartal 2011: DKK 66 mio.), hvoraf effekten af købsprisallokeringer i forbindelse med akkvisitioner udgjorde DKK -88 mio. (3. kvartal 2011: DKK 45 mio.). Stigningen i afskrivninger skyldes køb af virksomheder generelt og Ludowici i særdeleshed. Arbejdskapitalen steg derudover som følge af stigende tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og reducerede leverandører af varer og tjenesteydelser. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser steg som følge af et betydeligt antal faktureringer, der endnu ikke er forfaldne til betaling. Side 8 af 33

9 Ledelsesberetning Der er igangsat en række tiltag vedrørende arbejdskapitalen herunder: Månedlig rapportering, overvågning og opfølgning af KPIer. Systematisk ansvar for nettoarbejdskapital i den globale organisation og Specifikke initiativer taget i forbindelse med tilgodehavender, gældsforpligtelser, varebeholdninger m.m. Medarbejdere Antallet af medarbejdere (eksklusive Cembrit) var ultimo 3. kvartal 2012, hvilket er en stigning på 27% i forhold til samme periode sidste år (ultimo 3. kvartal 2011: ). Eksklusive akkvisitioner steg antallet af medarbejdere med 12%, hvoraf timelønnede medarbejdere i forbindelse med drifts- og vedligeholdelseskontrakter udgjorde den største andel. Forventninger FLSmidth & Co. A/S fastholder sine forventninger til årets omsætning for de fortsættende aktiviteter på DKK mia. (2011: DKK 20,5 mia. eksklusive Cembrit). Forventningen til EBITA-marginen præciseres til 10% (2011: 10,9%) og EBIT-marginen til 8%. Cembrit er nu klassificeret som aktiver bestemt for salg og rapporteres som ophørende aktivitet. Effekten af købsprisallokeringer forventes i 2012 at beløbe sig til cirka DKK 285 mio. (2011: DKK 178 mio.). Pengestrømme fra investeringsaktivitet (eksklusive akkvisitioner og deres efterfølgende investeringsbehov) forventes i 2012 at udgøre ca. DKK -900 mio. (2011: DKK -733 mio.) og omfatter blandt andet investeringer i Supercentre samt udbygning af produktionen i Indien og Kina. Den effektive skattesats forventes at være 30-32% i 2012 (2011: 31%) og den betalbare skat lidt lavere. Integreringen af Ludowici i Customer Services og Non-Ferrous forløber planmæssigt. EBITA-marginerne i både Customer Services og Non-Ferrous har i 2012 generelt været negativt påvirket af engangsomkostninger relateret til transaktioner og integration i forbindelse med køb af virksomheder. Udviklingen i EBITA-marginen i Cement har været meget positiv i 2012, fordi ordreafviklingen er forløbet bedre end forventet og på grund af tilbageførsel af margin-reservationer i forbindelse med afslutning af projekter indgået før krisen. Det forventes, at EBITAmarginen i Cement vil falde i en periode som følge af de forringede markedsvilkår i kølvandet på den globale finanskrise for 2-3 år siden. EBITA-marginen i Bulk Materials forventes i 2012 at falde til omkring nul. Der forventes en gradvis forbedring af EBITA-marginen i Bulk Materials. I betragtning af den makroøkonomiske usikkerhed på kort sigt er der stigende fokus på omkostningerne, og der er foretaget en midlertidig opbremsning i akkvisitioner. Opmærksomheden er nu rettet mod integrering og opnåelse af synergier. For hver af de fire segmenter forventes følgende udvikling i 2012: Forventet omsætning 1) i 2012 Forventet EBITA-margin udvikling i 2012 Forventet ordreindgang 1) udvikling i 2012 Customer Services Stærkt stigende (2011: DKK 5,3 mia.) Svagt faldende 2) (2011: 15,9%) Stærkt stigende (2011: DKK 5,3 mia.) Bulk Materials Stigende (2011: DKK 5,0 mia.) Faldende (2011: 4,5%) Stigende (2011: DKK 5,5 mia.) Non-Ferrous Stærkt stigende (2011: DKK 6,8 mia.) Svagt faldende (2011: 12,0%) Stærkt stigende (2011: DKK 9,7 mia.) Cement Svagt stigende (2011: DKK 4,4 mia.) Svagt stigende (2011: 11,3%) Svagt stigende (2011: DKK 4,4 mia.) 1) Elimineringer i form af intern samhandel forventes at udgøre ca. DKK 1 mia. i ) Ændret fra tidligere stabil til svagt faldende på grund af engangsomkostninger i forbindelse med køb af virksomheder. Side 9 af 33

10 Customer Services Customer Services Customer Services er en dedikeret division, der leverer en række serviceydelser og reservedele til alle prioriterede industrier og geografiske områder på tværs af koncernen. Udviklingen i 3. kvartal 2012 Overordnet set er markedet stadigt gunstigt for aktiviteter relateret til kundeservice til trods for den voksende usikkerhed, der omgiver navnlig mineindustrien. Selvom mange mineselskaber gennemfører besparelsestiltag for at kompensere for de lavere råvarepriser, fastholdes produktionen på det nuværende niveau, hvilket betyder et fortsat behov for serviceydelser. Købene af Ludowici, MIE/Mayer, Decanter Machine og Teutrine blev afsluttet i 3. kvartal 2012, og der foretages løbende investeringer i supercentre. Fokus er nu på integration af de tilkøbte virksomheder og på fuld udnyttelse af supercentrene, der giver mulighed for at komme tættere på kunderne som led i koncernens vækststrategi. Supercenteret i Perth åbnede i juli og har fået meget positiv respons fra kunderne, som værdsætter den øgede tilstedeværelse og serviceorganisation i Australien. Ordreindgangen i 3. kvartal 2012 var på DKK mio., hvilket er en stigning på 163% i forhold til 3. kvartal Den stærke ordreindgang afspejler de fortsat gode markedsvilkår og høj kapacitetsudnyttelse i mineralindustrien (non-ferrous) og i visse geografiske områder af cementindustrien. Der er i 3. kvartal indgået en syvårig drifts- og vedligeholdelseskontrakt på DKK 1,1 mia. Derudover er der indgået kontrakt på et aluminahåndteringsanlæg i Venezuela til en værdi af DKK 280 mio. Omsætningen steg 40% i 3. kvartal 2012 til DKK mio. (3. kvartal 2011: DKK mio.), hvilket skyldes den positive udvikling i ordreindgangen i de forrige kvartaler. Valutakurseffekten ved omregning til DKK har påvirket omsætningen positivt med 5% i forhold til 3. kvartal EBITA beløb sig til DKK 226 mio., hvilket udgør en stigning på 6% i forhold til resultatet for 2011 på DKK 240 mio. EBITA-marginen i 3. kvartal var på 11,5%, hvilket er et fald i forhold til samme kvartal sidste år (3. kvartal 2011: 17,1%), men en sekventiel stigning fra forrige kvartal (2. kvartal 2012: 14,4%). Nedgangen i marginen sammenholdt med sidste år skyldes primært øgede kapacitetsomkostninger i forhold til virksomhedsopkøb og omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af strategiske tiltag, der forventes at bidrage til fremtidig vækst. Forventninger til 2012 Både ordreindgangen og omsætningen forventes at stige kraftigt i 2012, medens EBITA-marginen nu forventes at være svagt faldende (2011: 15,9%) som følge af engangsomkostninger i forbindelse med akkvisitioner og strategiske initiativer (tidligere forventning stabil). Customer Services 3. kvartal kvartal 2011 Ændring (%) kvartal kvartal 2011 Ændring (%) Ordreindgang % % Ordrebeholdning % % Omsætning % % EBITDA % % EBITDA margin 13,1% 18,0% 14,1% 16,8% EBITA (6%) % EBITA margin 11,5% 17,1% 12,9% 15,7% EBIT (16%) (9%) EBIT margin 10,1% 17,0% 10,7% 15,6% Antal medarbejdere % % Side 10 af 33

11 Bulk Materials Bulk Materials (ændrer navn til Material Handling) FLSmidth står stærkt på markedet for materialehåndtering og tilbyder en komplet produktportefølje til transport af materialer fra minen til den endelige destination. Råstoffer såsom kul, jernmalm og gødningsmineraler produceres, transporteres og eksporteres i store mængder. Udviklingen i 3. kvartal 2012 Markedsudsigterne for håndtering af råstoffer såsom kul og jernmalm synes at være vigende på kort sigt i lyset af mineselskabernes offentliggjorte investeringsplaner samt faldende råvarepriser og øget lageropbygning. Som følge heraf trækker beslutningsprocessen ud, og det er vanskeligere end normalt at forudsige markedsudviklingen i den nærmeste fremtid. De ovennævnte forhold kombineret med en forsigtig tilgang til tilbudsafgivning og hovedfokus på optimering af driften har medført en moderat, men dog sekventielt stigende ordreindgang i Ordreindgangen i 3. kvartal udgjorde DKK mio., hvilket er en stigning på 23% i forhold til 3. kvartal 2011 (3. kvartal 2011: DKK mio.). Omsætningen steg 7% til DKK mio. i 3. kvartal (3. kvartal 2011: DKK mio.). Valutakurseffekten ved omregning til DKK har påvirket omsætningen positivt med 1% i forhold til 3. kvartal EBITA-resultatet var på DKK -42 mio., hvilket udgør et væsentligt fald fra sidste år (3. kvartal 2011: DKK 91 mio.) svarende til en EBITA-margin på -3,1% (3. kvartal 2011: 7,3%). Det negative resultat i 3. kvartal hænger sammen med hensættelser og afholdte omkostninger til at imødegå de vanskeligheder i projektafviklingen, som Bulk Materials-divisionen har oplevet i Vanskelighederne med projektafvikling udspringer af undervurderede risici i forbindelse med ordrer, der er indgået i tidligere år kombineret med manglende rettidig håndtering og imødegåelse heraf. Som følge heraf er der sket overskridelse af tidsfrister, hvilket har resulteret i dagbøder og øgede omkostninger i forbindelse med forlænget ophold på site, kvalitetsproblemer og opretning af ingeniørmæssige fejl på byggepladsen samt undervurderede omkostninger til materialer og arbejdskraft. Afviklingsproblemerne er koncentreret til 10 ud af i alt 250 projekter inden for Bulk Materials-området. En ny ledelse tiltrådte i juli, og der er iværksat en række tiltag for at overføre projektledelsesviden og bedste praksis fra andre divisioner samt højne kompetenceniveauet hos Bulk Materials. Forventninger til 2012 Både omsætning og ordreindgang ventes at stige i 2012, mens EBITA-marginen ventes at falde til omkring nul (2011: 4,5%). Der forventes en gradvis forbedring af EBITA-marginen i Bulk Materials. Bulk Materials 3. kvartal kvartal 2011 Ændring (%) kvartal kvartal 2011 Ændring (%) Ordreindgang % (9%) Ordrebeholdning % % Omsætning % % EBITDA (29) 104 N/A (77%) EBITDA margin (2,2%) 8,3% 0,7% 3,6% EBITA (42) 91 N/A (9) 90 N/A EBITA margin (3,1%) 7,3% (0,2%) 2,8% EBIT (60) 67 N/A (44) 35 N/A EBIT margin (4,5%) 5,4% (1,2%) 1,1% Antal medarbejdere % % Side 11 af 33

12 Non-Ferrous Non-Ferrous (ændrer navn til Mineral Processing) Non-Ferrous-divisionen omfatter FLSmidths førende mineralprocesteknologier. Disse leveres globalt som enkeltmaskiner og komplette løsninger til opkoncentrering, hydrometallurgi, pyrometallurgi og oparbejdning til mineselskaber inden for basis- og ædelmetaller samt andre mineraler. Udviklingen i 3. kvartal 2012 Kobber- og guldpriserne understøtter fortsat investering i ny kapacitet, men det bliver stadigt vanskeligere for mindre og mellemstore minevirksomheder at opnå finansiering. Opnåelse af miljøgodkendelser skaber desuden fortsat forsinkelser i opstarten af godkendte projekter, men der er stadigvæk mange mellemstore projekter, der befinder sig i tilbudsfasen. Efterforskningsaktiviteter flytter generelt til områder med et gunstigere investeringsklima som f.eks. Afrika, Mexico, Canada og SNG-landene. imidlertid på en usædvanlig høj ordreindgang. Kobber og guld har indtil nu været hovedbidragsyderne til ordreindgangen i FLSmidth opnåede i juli en kontrakt til en værdi af DKK 655 mio. på levering af ingeniørydelser, konstruktion og udstyr til en kobbermine i Sydamerika. Omsætningen steg 29% til DKK mio. i 3. kvartal 2012 (3. kvartal 2011: DKK mio.) som følge af en stærk ordreindgang i de forrige kvartaler og virksomhedskøb. Valutakurseffekten ved omregning til DKK har påvirket omsætningen positivt med 6% i forhold til 3. kvartal EBITA faldt 10% til DKK 215 mio. (3. kvartal 2011: DKK 238 mio.) svarende til en EBITA-margin på 9,1% (3. kvartal 2011: 13,0%). EBITA-marginen er negativt påvirket af engangsomkostninger relateret til akkvisitioner. Forventninger til 2012 Både ordreindgangen og omsætningen i Non-Ferrous forventes at være stærkt stigende i 2012, medens EBITA-marginen forventes at være svagt faldende (2011: 12,0%), hvilket skyldes, at der i ordrebeholdningen i 2011 indgik en række ordrer, der var opnået i 2007 og 2008 på mere favorable vilkår end i dag. Ordreindgangen udgjorde DKK mio., hvilket er en tilbagegang på 19% i forhold til 3. kvartal 2011 (3. kvartal 2011: DKK mio.) og et sekventielt fald på 8% (2. kvartal 2012: DKK mio.). Begge de to kvartaler, der sammenlignes med, bød Non-Ferrous 3. kvartal kvartal 2011 Ændring (%) kvartal kvartal 2011 Ændring (%) Ordreindgang (19%) % Ordrebeholdning % % Omsætning % % EBITDA (2%) % EBITDA margin 10,1% 13,4% 9,7% 11,8% EBITA (10%) % EBITA margin 9,1% 13,0% 8,8% 11,0% EBIT (20%) (8%) EBIT margin 6,9% 11,1% 5,6% 8,8% Antal medarbejdere % % Side 12 af 33

13 Cement Cement FLSmidth er den førende leverandør af komplette cementfabrikker, produktionslinjer og enkeltmaskiner til den globale cementindustri. FLSmidths styrke er et globalt førende komplet produktprogram kombineret med evnen til at afvikle projekter og produkter af høj kvalitet over alt i verden. Der blev dog ikke placeret nogen store cementordrer i 3. kvartal 2012, og ordreindgangen faldt således med 56% til DKK 667 mio. (3. kvartal 2011: DKK mio.). Ordrebeholdningen faldt 7% til DKK mio. i 3. kvartal primært på grund af beslutningen om at opsige en kontrakt til en værdi af DKK 350 mio., som har været inaktiv siden Den ophørte kontrakt vedrører det russiske LLC SGMK Uchulensky projekt (selskabsmeddelelse nr ). Beslutningen har ingen negativ effekt på de realiserede eller forventede resultater. Omsætningen steg 7% til DKK 905 mio. i 3. kvartal 2012 (3. kvartal 2011: DKK 844 mio.). Valutakurseffekten ved omregning til DKK har påvirket omsætningen positivt med 1% i forhold til 3. kvartal Udviklingen i 3. kvartal 2012 I Cement er den generelle markedssituationen stort set uforandret i forhold til de forrige kvartaler. Generelt er det globale cementmarked præget af makroøkonomisk usikkerhed og lav vækst, men der er adskillige lokale områder med efterspørgsel, hvor økonomien vokser, og hvor efterspørgslen på cement overstiger udbuddet. Der er fortsat stor tilbudsaktivitet i mange dele af verden, især i Latinamerika og visse dele af Mellemøsten, Afrika og Sydøstasien, selvom beslutningsprocesserne synes at trække ud. I Indien er cementforbruget stadig afdæmpet, men mængden af forespørgsler, og tilbudsaktiviteten er begyndt at stige, hvilket i 3. kvartal 2012 resulterede i den første indiske ordre i et stykke tid på et ovnsystem. EBITA resultatet steg 447% til DKK 208 mio. (3. kvartal 2011: DKK 38 mio.) svarende til en EBITA-margin på 23,0% (3. kvartal 2011: 4,5%). Marginen er ekstraordinær høj, fordi projekterne er afviklet bedre end forventet og ikke mindst fordi afslutningen af projekter har resulteret i tilbageførsel af marginreservationer og hensættelser. Forventninger til 2012 Det forventes, at ordreindgangen, omsætningen og EBITA-marginen vil være svagt stigende i Udviklingen i EBITA-marginen i Cement har været meget positiv i 2012, fordi ordreafviklingen er forløbet bedre end forventet og på grund af tilbageførsel af marginreservationer i forbindelse med afslutning af projekter indgået før krisen. Det forventes, at EBITAmarginen i Cement vil falde i en periode som følge af de forringede markedsvilkår i kølvandet på den globale finanskrise for 2-3 år siden. Cement 3. kvartal kvartal 2011 Ændring (%) kvartal kvartal 2011 Ændring (%) Ordreindgang (56%) % Ordrebeholdning % % Omsætning % (10%) EBITDA % % EBITDA margin 23,6% 6,1% 17,3% 10,2% EBITA % % EBITA margin 23,0% 4,5% 16,4% 8,7% EBIT % % EBIT margin 22,8% 3,9% 13,4% 8,4% Antal medarbejdere % % Side 13 af 33

14 Ledelsesberetning Koncernen Kapitalstruktur Den samlede balancesum udgjorde DKK mio. ultimo 3. kvartal 2012 (ultimo 2. kvartal 2012: DKK mio.). Stigningen skyldes primært virksomhedskøb og navnlig Ludowici. Egenkapitalen viste en stigning til DKK mio. (ultimo 2. kvartal 2012: DKK mio.). Egenkapitalandelen faldt til 29% (ultimo 4. kvartal 2011: 35%) som følge af den højere balancesum. Den forrentede nettogæld ved udgangen af 3. kvartal 2012 udgjorde DKK mio. (ultimo 2. kvartal 2012: DKK 943 mio.), hvilket afspejler pengestrømme fra driftsaktivitet i 3. kvartal på DKK -28 mio. og køb af virksomheder og aktiviteter til en værdi af DKK mio. Koncernens finansielle gearing (eksklusive Cembrit) beregnet som NIBD/EBITDA (løbende 12 måneder) var 1,4 ultimo 3. kvartal 2012 (ultimo 2. kvartal 2012: 0,1) primært på grund af købet af Ludowici. Målet er at opretholde en egenkapitalandel på over 30% og en nettogældsposition med en gearing på op til 2 gange EBITDA. Kapitalberedskabet bestod ultimo 3. kvartal 2012 af kommittede kreditfaciliteter på i alt DKK 6,8 mia. med en vægtet restløbetid på 3,1 år og realkreditfinansiering på DKK 0,4 mia. Egne aktier FLSmidth havde ultimo 3. kvartal 2012 en beholdning af egne aktier på stk. (ultimo 2. kvartal 2012: stk.) svarende til 2,3% af aktiekapitalen (ultimo 2. kvartal 2012: 1,7%). Beholdningen af egne aktier tilpasses løbende med henblik på at matche koncernens incitamentsprogrammer. Incitamentsprogram Som meddelt den 27. august 2012 har bestyrelsen tildelt nye aktieoptioner til koncerndirektionen og nøglemedarbejdere (106 personer). Det drejer sig om i alt aktieoptioner, hvoraf koncerndirektionen har modtaget optioner. Udnyttelsesperioden er , og udnyttelseskursen er 356 baseret på en gennemsnitlig slutkurs for de første fem børsdage efter udsendelsen af halvårsrapporten for Ultimo 3. kvartal 2012 omfattede koncernens incitamentsprogram i alt uudnyttede aktieoptioner, og dagsværdien heraf udgjorde DKK 110 mio. Dagsværdien er beregnet ved hjælp af en Black & Scholes-model under forudsætning af en aktuel aktiekurs på DKK 336,5, en volatilitet på 38,5% og et årligt udbytte på DKK 9 pr. aktie. Resultateffekten af incitamentsprogrammet i 3. kvartal 2012 var DKK 7 mio. (3. kvartal 2011: DKK 5 mio.). Finanskalender 2013: 12. februar 2013: Årsrapport april 2013: Ordinær generalforsamling 16. maj 2013: 1. kvartalsregnskab 23. august 2013: 2. kvartalsregnskab 6. november 2013: 3. kvartalsregnskab Begivenheder efter balancedagen Som meddelt den 17. oktober 2012 har FLSmidth indgået en låneaftale til en samlet værdi af EUR 130 mio. med Den Nordiske Investeringsbank (NIB). Lånet er øremærket til investeringer i forsknings- og udviklingsaktiviteter. Det er et syvårigt lån, som skal finansiere FLSmidths globale indsats inden for forskning og udvikling i perioden Udviklingsprogrammet fokuserer på nye produkter, energieffektiviseringer og bedre udnyttelse af materialer og brændsler i produktionprocessen samt reduktion af skadelige udslip. Den samlede indsats sker inden for en budgetramme på EUR 260 mio. FLSmidth lægger i sine investeringer i forskning og udvikling særlig vægt på anvendelsen af alternative brændsler, lavere udslip og affaldsmængder, øget varmegenvinding, lavere kraftforbrug, minimeret vandforbrug, øget anlægskapacitet, høj driftsfaktor og -effektivitet samt minimal sikkerhedsrisiko. FLSmidth har som meddelt den 8. november 2012 opnået en kontrakt til en værdi af DKK 369 mio. fra Kazakhmys PLC på anlægskonstruktion til og levering af et kobberprocesanlæg i Kasakhstan. Side 14 af 33

15 Ledelsesberetning Koncernen Udtalelser om fremtidige forhold FLSmidth & Co. A/S regnskabsmeddelelser, hvad enten det drejer sig om årsrapporter eller delårsrapporter, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen og/eller offentliggjort på firmaets hjemmeside og/ eller NASDAQ OMX Copenhagen samt præsentationer baseret på sådanne regnskabsmeddelelser og enhver anden offentliggjort skriftlig information eller mundtligt fremsatte udsagn, der offentliggøres med udgangspunkt i denne delårsrapport eller fremover på FLSmidth & Co. A/S vegne, kan indeholde udtalelser om fremtidige forhold. Ordene mener, forventer, kan måske, vil, planlægger, strategi, forventninger forudser, skønner, beregner, venter, kan, agter, sigter mod og variationer af disse ord i forbindelse med enhver omtale af fremtidige driftsmæssige eller økonomiske resultater betegner udtalelser om fremtidige forhold. Udtalelser om fremtidige forhold omfatter, men er ikke begrænset til: Udtalelser om planer, målsætninger eller mål for den fremtidige drift, herunder sådanne der vedrører FLSmidth & Co. A/S markeder, produkter, produktforskning og produktudvikling Udtalelser, der indeholder forventninger til eller mål for omsætning, indtjening (eller tab), anlægsudgifter, udbytte, kapitalforhold eller andre finansielle poster Udtalelser vedrørende fremtidige økonomiske resultater, fremtidige tiltag og resultatet af eventualiteter så som udtalelser om retssager vedrørende de forudsætninger, der ligger til grund for eller er relateret til sådanne udtalelser Udtalelser vedrørende mulige fusioner og opkøb FLSmidth & Co. A/S advarer om, at en række vigtige faktorer, herunder dem, der er beskrevet i denne rapport, kan forårsage, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra dem, der er forudsagt i udtalelserne om fremtidige forhold. Faktorer som kunne påvirke fremtidige resultater, omfatter, men er ikke begrænset til, globale og lokale politiske og økonomiske forhold, herunder rente- og valutakursudsving, forsinkelser eller fejl i projektafvikling, svingninger i priser på råmaterialer, forsinkelser i forskning og/eller udvikling af nye produkter eller servicekoncepter, afbrydelser af forsyninger og produktion, uventet misligholdelse eller opsigelse af kontrakter, markedsdrevne prisnedsættelser for FLSmidth & Co. A/S produkter og/eller tjenesteydelser, lancering af konkurrerende produkter, afhængighed af informationsteknologi, FLSmidth & Co. A/S evne til at markedsføre aktuelle og nye produkter, produktansvarssager og retssager og undersøgelser, lovændringer eller ændrede regler og fortolkning heraf, beskyttelse af patentrettigheder, formodet eller faktisk manglende overholdelse af etiske procedurer for markedsføring, investering i og afhændelse af indenlandske og udenlandske virksomheder, uventet stigning i omkostninger og udgifter, manglende rekruttering og fastholdelse af de rette medarbejdere og manglende evne til at fastholde en praksis for overholdelse af politikken. Medmindre loven kræver det, er FLSmidth & Co. A/S ikke forpligtet til at opdatere eller ændre udtalelser om fremtidige forhold efter offentliggørelsen af regnskabsmeddelelser. Disse udtalelser om fremtidige forhold er baseret på aktuelle planer, skøn og forventninger. I sagens natur omfatter udtalelser om fremtidige forhold både generelle og specifikke iboende risici og usikkerhedsmomenter, som kan være uden for FLSmidth & Co. A/S indflydelse, og som i væsentlig grad vil kunne påvirke disse udtalelser om fremtidige forhold. Side 15 af 33

16 Ledelsespåtegning Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar september 2012 for FLSmidth & Co. A/S. Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af koncernens revisor. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2012 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar september Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. København, den 13. november 2012 Koncerndirektion: Jørgen Huno Rasmussen Adm. Koncerndirektør (CEO) Ben Guren Koncernfinans- og -økonomidirektør (CFO) Bjarne Moltke Hansen Koncerndirektør Carsten R. Lund Koncerndirektør Peter Flanagan Koncerndirektør Per Mejnert Kristensen Koncerndirektør Bestyrelse: Vagn Ove Sørensen Formand Torkil Bentzen Næstformand Jens Palle Andersen Mette Dobel Caroline Grégoire Sainte Marie Martin Ivert Sten Jakobsson Frank Lund Tom Knutzen Side 16 af 33

17 Kvartalsregnskab for koncernen Resultatopgørelse for koncernen 3. kvartal kvartal kvartal kvartal 2011 Noter Omsætning Produktionsomkostninger (4.698) (3.784) (12.603) (10.182) Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger (434) (298) (1.147) (857) Administrationsomkostninger (525) (396) (1.347) (1.100) Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger (16) (5) (29) (11) Resultat før særlige engangsposter, af- og nedskrivninger (EBITDA) Særlige engangsposter (6) 8 (6) 4 Af- og nedskrivninger af materielle aktiver (75) (49) (175) (138) Resultat før ned- og afskrivninger af immaterielle anlægsaktiver (EBITA) Af- og nedskrivninger af immaterielle aktiver (100) (66) (420) (165) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (267) (100) (852) (606) Resultat før skat af fortsættende aktiviteter (EBT) Skat af periodens resultat af fortsættende aktiviteter (157) (163) (359) (358) Periodens resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af ophørte aktiviteter Periodens resultat Fordeles således: Aktionærerne i FLSmidth & Co. A/S andel af periodens resultat Minoritetsaktionærers andel af periodens resultat - 4 (2) Resultat pr. aktie (EPS): Fortsættende og ophørte aktiviteter 7,2 7,6 16,1 16,5 Fortsættende og ophørte aktiviteter, udvandet 7,2 7,6 16,1 16,4 Fortsættende aktiviteter 6,6 7,1 15,4 15,9 Fortsættende aktiviteter, udvandet 6,5 7,1 15,3 15,9 1 Funktionsopdelt resultatopgørelse Side 17 af 33

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013)

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013) 1. januar - 30. juni (Selskabsmeddelelse nr. 20-) Delårsrapport Side 1 af 36 Hovedkonklusioner 2. kvartal Hovedkonklusioner 2. kvartal Investeringsklimaet i mineindustrien blev yderligere svækket i andet

Læs mere

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 2011 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 1. januar 2011-31. marts 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag

Læs mere

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume 24. november 2008, meddelelse 20 Delårsrapport - 3. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 6 Koncernselskaber 7 Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse

Læs mere

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson Delårsrapport 1. kvartal 2010 NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12 Med en koncernomsætning i 1. kvartal 2010 på 3.062 mdkk og et tilhørende operationelt driftsresultat, EBITDA, på 235 mdkk kom

Læs mere

Delårsrappor t 3. kvar tal 2009

Delårsrappor t 3. kvar tal 2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 NKT HOLDING A/S, 24. NOVEMBER 2009, MEDDELELSE NR. 15 Med en omsætning i 3. kvartal 2009 på 2.981 mdkk og et operationelt driftsresultat, EBITDA, på 263 mdkk svarer resultatet

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

FLSmidth & Co. - En værdiansættelse. Baseret på en strategisk regnskabsanalyse af FLSmidth. Adam Chr. M. Malling Cand. merc.

FLSmidth & Co. - En værdiansættelse. Baseret på en strategisk regnskabsanalyse af FLSmidth. Adam Chr. M. Malling Cand. merc. FLSmidth & Co. - En værdiansættelse. Baseret på en strategisk regnskabsanalyse af FLSmidth Vejleder: Henning Skov Jensen Ord: 26.725 Tegn: 181.966 (155.746) Sider: 80 Adam Chr. M. Malling Cand. merc. FIR,

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 NKT Holding A/S, 12. maj 2009, meddelelse nr. 10 Med en koncernomsætning på 2.635 mdkk og et operationelt driftsresultat (EBITDA) på 147 mdkk er udviklingen i 1. kvartal 2009 på niveau med forventningerne.

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005). Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2012

Delårsrapport 1. kvartal 2012 NKT Holding A/S Delårsrapport 1. kvartal 2012 9. maj 2012 Meddelelse nr. 12 1/16 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Præsentationen af NKTs delårsrapport for 1. kvartal 2012, inkl. telekonference, finder sted

Læs mere

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics Årsrapport 2011 Global Transport and Logistics Indhold Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end 21.000 ansatte på verdensplan og

Læs mere

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%).

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%). NKT Holding A/S 16. november 2010 Meddelelse nr. 24 Indhold Side Resumé 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3. kvartal 2010 3 Forventninger til 2010 7 Forretningsområderne: NKT Cables 8 Nilfisk-Advance

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 20. februar 2013 ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 I et transportmarked, der også i 4. kvartal af 2012 har været svagt, er vi stolte af at kunne fremlægge et godt kvartalsregnskab samt et resultat

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S Det Østasiatiske Kompagni INDHOLD Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal år-til-dato 2011 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning for 3. kvartal år-til-dato

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal 25. august 2008, meddelelse 19 Delårsrapport - 2. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 5 Koncernselskaber 6 Ledelsespåtegning 12 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376

ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376 24. februar 2011 ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376 Offentliggørelse af årsrapport 2010 Væsentlige hovedtal for årsrapport 2010 (perioden 1. januar 31. december 2010) Nettoomsætningen udgjorde

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

Delårsrapport Første kvartal 2013

Delårsrapport Første kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Første kvartal 2013 Selskabsmeddelelse af 8. maj 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling,

Læs mere

Side. Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til prepress-industrien.

Side. Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til prepress-industrien. Årsrapport Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning: Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resumé 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold 14 Corporate governance

Læs mere

Delårsrapport. - 1. kvartal 2008. Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til 2008 1. Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17

Delårsrapport. - 1. kvartal 2008. Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til 2008 1. Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17 14. maj 2008, meddelelse 17 Delårsrapport - 1. kvartal 2008 Indhold Resumé og forventninger til 2008 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen1. kvartal 2008 3 Koncernselskaber 5 Ledelsespåtegning 9

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR Nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2011 (12. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Carlsberg Breweries-gruppens regnskab... 16 Resultatopgørelse... 17 Totalindkomstopgørelse...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 ÅRSRAPPORT 2004 DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 Kumlehusvej 1 Øm 4000 Roskilde CVR nr. 58233528 www..dk HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal 1999/00

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

42.562 2.202 21.300. Global transport og logistik. OMSÆTNING* Samlet m d k k EBITA* Samlet antal**

42.562 2.202 21.300. Global transport og logistik. OMSÆTNING* Samlet m d k k EBITA* Samlet antal** Årsrapport 2010 LEDELSESBERETNING Global transport og logistik Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end 21.000 ansatte på verdensplan

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05-31.07.2015

Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05-31.07.2015 SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S CVR-nr.: 43 91 05 15 telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For

Læs mere

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 4 Finansiel udvikling... 6 Markedsudvikling... 9 Forretningsudvikling... 10

Læs mere