1. januar september 2012 (Selskabsmeddelelse nr ) Delårsrapport. FLSmidth: 1. januar september 2012 Delårsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. januar - 30. september 2012 (Selskabsmeddelelse nr. 37-2012) Delårsrapport. FLSmidth: 1. januar - 30. september 2012 Delårsrapport"

Transkript

1 1. januar september 2012 (Selskabsmeddelelse nr ) Delårsrapport Side 1 af 33

2 Hovedkonklusioner 3. kvartal 2012 Hovedkonklusioner 3. kvartal 2012 Fortsat stærk vækst i både omsætning og ordreindgang. Forventningen til hele årets omsætning fastholdes baseret på forventet sædvanlig høj omsætning i 4. kvartal. Forventningen til EBITA-marginen præciseres til 10%. Resultatudvikling i 3. kvartal 2012 Resultatudvikling i kvartal 2012 Ordreindgangen steg 11% til DKK mio (3. kvartal 2011: DKK mio.) Omsætningen steg 23% til DKK mio (3. kvartal 2011: DKK mio.) Driftsresultatet (EBITDA) steg 6% til DKK 709 mio. (3. kvartal 2011: DKK 669 mio.) svarende til en EBITDAmargin på 11,2% (3. kvartal 2011: 13,0%) Driftsresultatet før af- og nedskrivning af immaterielle aktiver (EBITA) er uændret DKK 628 mio. (3. kvartal 2011: DKK 628 mio.) svarende til en EBITA-margin på 9,9% (3. kvartal 2011: 12,2%) Driftsresultatet (EBIT) faldt 6% til DKK 528 mio. (3. kvartal 2011: DKK 562 mio.) svarende til en EBIT-margin på 8,4% (3. kvartal 2011: 11,0%). Resultat før skat (EBT) faldt 7% til DKK 500 mio. (3. kvartal 2011: DKK 540 mio.) Periodens resultat faldt 6% til DKK 377 mio. (3. kvartal 2011: DKK 403 mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde DKK -28 mio. (3. kvartal 2011: DKK 563 mio.) Ordreindgangen steg 19% til DKK mio (1.-3. kvartal 2011: DKK mio.) Ordrebeholdningen steg 13% til DKK mio (ultimo 2011: DKK mio.) Omsætningen steg 23% til DKK mio. (1.-3. kvartal 2011: DKK mio.) Driftsresultatet (EBITDA) steg 16% til DKK mio. (1.-3. kvartal 2011: DKK mio.) svarende til en EBITDA-margin på 10,7% (1.-3. kvartal 2011: 11,4%) Driftsresultat før af- og nedskrivning af immaterielle aktiver (EBITA) steg 14% til DKK mio. (1.-3. kvartal 2011: DKK mio.) svarende til en EBITA-margin på 9,6% (1.-3. kvartal 2011: 10,4%). Driftsresultatet (EBIT) faldt 5% til DKK mio. (1.-3. kvartal 2011: DKK mio.) svarende til en EBIT-margin på 7,1% (1.-3. kvartal 2011: 9,2%) Resultat før skat (EBT) faldt 3% til DKK mio. (1.-3. kvartal 2011: DKK mio.) Periodens resultat faldt 3% til DKK 841 mio. (1.-3. kvartal 2011: DKK 870 mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde DKK 188 mio. (1.-3. kvartal 2011: DKK 888 mio.) Forrentet nettogæld udgjorde ultimo 3. kvartal 2012 DKK mio. (ultimo 2011: DKK -98 mio.) Arbejdskapital udgjorde ultimo 3. kvartal 2012 DKK mio. (ultimo 2011: DKK mio.) Side 2 af 33

3 Hovedkonklusioner 3. kvartal 2012 Hovedkonklusioner 3. kvartal 2012 Markedsudvikling Tredje kvartal var fortsat præget af en pæn underliggende efterspørgsel og ordreindgang, og kun marginale ændringer i tilgangen af projekter og den løbende dialog med kunderne er på nuværende tidspunkt blevet observeret. På kort sigt forventes mineselskaberne at fokusere på optimering af pengestrømmene og begrænsning af anlægsinvesteringerne på grund af den forstærkede globale økonomiske og politiske usikkerhed, som skyldes fornyet uro i eurozonen, bankernes løbende nedbringelse af gæld samt finanspolitisk konsolidering i de velstående lande. Derudover står mineselskaberne over for et øget omkostningspres som følge af den stadig ringere malmkvalitet, øgede krav til genetablering af miljø- og landskabsforhold samt stigende udgifter til energi, vand og arbejdskraft. På længere sigt er de positive forventninger til investeringer i mineindustrien uforandrede. Efterspørgslen på mineraler fortsætter med at vokse på grund af de samfundsmæssige ændringer i udviklingslandene, hvor en voksende middelklasse øger efterspørgslen på infrastruktur og forbrugsgoder baseret på metaller og andre mineraler. Udbuddet af mineraler lider imidlertid under flere års mangel på investeringer i mineindustrien samt den faldende kvalitet og tilgængelighed af uudnyttede malmforekomster. Kul- og jernmalm synes at være de svageste råmaterialer på kort sigt på grund af afdæmpet vækst i Kina og faldende efterspørgsel på kul i USA, hvorimod kobber og guld forventes at klare sig grundet en anderledes balance mellem udbud og efterspørgsel. FLSmidth er historisk mest eksponeret mod kobber- og guldindustrien, hvor der forventes en fortsat høj efterspørgsel. På globalt plan er kapacitetsudnyttelsen inden for cementindustrien stadig relativt lav, men er dog moderat stigende uden for Kina. Cement er imidlertid en lokal industri med lokal bestemt udbud og efterspørgsel. Inden for cement er der således aktuelt relativt høj tilbudsaktivitet i mange dele af verden, især i Latinamerika og visse dele af Mellemøsten, Afrika og Sydøstasien. I Indien er cementforbruget fortsat afdæmpet, men antallet af forespørgsler og tilbudsaktiviteten er tiltagende. I USA begynder cementmarkedet at opleve vækst efter lavkonjunkturen i 2009, og de forventede nye miljøregler vil kunne byde på interessante forretningsmuligheder på kort og mellemlang sigt. Forventninger til 2012 FLSmidth & Co. A/S fastholder sine forventninger til årets omsætning for de fortsættende aktiviteter på DKK mia. (2011: DKK 20,5 mia. eksklusive Cembrit). Forventningen til EBITA-marginen præciseres til 10% (2011: 11,4%) og EBIT-marginen til 8% (2011: 10,3%). Cembrit er klassificeret som aktiver bestemt for salg og rapporteres som ophørende aktivitet. Effekten af købsprisallokeringer forventes i 2012 at beløbe sig til cirka DKK 285 mio. (2011: DKK 178 mio.). Pengestrømme fra investeringsaktivitet (eksklusive akkvisitioner og deres efterfølgende investeringsbehov) forventes i 2012 at udgøre ca. DKK -900 mio. (2011: DKK -733 mio.) som følge af investeringer i supercentre samt udvidelse af produktionen i Indien og Kina. Den effektive skattesats forventes at være 30-32% i 2012 (2011: 31%) og den betalbare skat lidt lavere. For hver af de fire segmenter forventes følgende udvikling i 2012: Forventet omsætning 1) i 2012 Forventet EBITA-margin udvikling i 2012 Forventet ordreindgang 1) udvikling i 2012 Customer Services Stærkt stigende (2011: DKK 5,3 mia.) Svagt faldende 2) (2011: 15,9%) Stærkt stigende (2011: DKK 5,3 mia.) Bulk Materials Stigende (2011: DKK 5,0 mia.) Faldende (2011: 4,5%) Stigende (2011: DKK 5,5 mia.) Non-Ferrous Stærkt stigende (2011: DKK 6,8 mia.) Svagt faldende (2011: 12,0%) Stærkt stigende (2011: DKK 9,7 mia.) Cement Svagt stigende (2011: DKK 4,4 mia.) Svagt stigende (2011: 11,3%) Svagt stigende (2011: DKK 4,4 mia.) 1) Elimineringer i form af intern samhandel forventes at udgøre ca. DKK 1 mia. i ) Ændret fra tidligere stabil til svagt faldende på grund af engangsomkostninger i forbindelse med køb af virksomheder. Side 3 af 33

4 Koncernens hoved- og nøgletal Koncernens hoved- og nøgletal 3. kvartal kvartal ) kvartal kvartal Helårstal ) ) RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat før særlige engangsposter, af- og nedskrivninger (EBITDA) Resultat før ned- og afskrivninger af immaterielle anlægsaktiver (EBITA) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) Resultat af finansielle poster, netto (28) (22) (32) (57) (79) Resultat før skat (EBT) Periodens resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af ophørte aktiviteter Periodens resultat PENGESTRØMME Pengestrømme fra driftsaktivitet (28) Køb og salg af virksomheder og aktiviteter (2.382) (664) (2.528) (821) (915) Køb af materielle aktiver (175) (124) (523) (301) (497) Andre investeringer, netto (52) (58) (153) (129) (236) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (2.421) (846) (3.016) (1.251) (1.648) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter af fortsættende aktiviteter (2.489) (305) (2.748) (262) (471) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter af ophørte aktiviteter (80) (101) (29) ARBEJDSKAPITAL (inkl. Cembrit) ,620 ARBEJDSKAPITAL (ekskl. Cembrit) ,334 FORRENTET NETTOGÆLD/(TILGODEHAVENDE) (inkl. Cembrit) (107) (98) FORRENTET NETTOGÆLD/(TILGODEHAVENDE) (ekskl. Cembrit) (356) ordreindgang, fortsættende aktiviteter (brutto) ORDREBEHOLDNING, FORTSÆTTENDE AKTIVITETER BALANCE Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver bestemt for salg Aktiver i alt Koncernens egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtelser direkte forbundet med aktiver bestemt for salg Passiver i alt UDBYTTE TIL AKTIONÆRERNE NØGLETAL Fortsættende aktiviteter Bruttomargin 25,6% 26,3% 25,0% 25,3% 25,6% EBITDA margin 11,2% 13,0% 10,7% 11,4% 12,3% EBITA margin 9,9% 12,2% 9,6% 10,4% 11,4% EBIT margin 8,4% 11,0% 7,1% 9,2% 10,3% EBT margin 7,9% 10,5% 6,9% 8,8% 9,9% Egenkapitalens forrentning 12% 24% 17% Egenkapitalandel 29% 35% 35% Antal ansatte, ultimo, koncern Heraf i Danmark Aktie- og udbyttetal, koncern CFPS (pengestrømme pr. aktie), (udvandet) (0,5) 10,7 3,6 16,9 21,7 EPS (resultat pr. aktie), (udvandet) 7,2 7,6 16,1 16,4 27,1 FLSmidth & Co. kurs 336,5 281,0 337,5 Antal aktier, ultimo (1.000 stk.) Gennemsnitlig antal aktier (1.000 stk.) (udvandet) Markedsværdi Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning fra ) Tallene i resultatopgørelsen er tilpasset idet Cembrit rapporteres som ophørende virksomhed. Side 4 af 33

5 Ledelsesberetning Koncernen Fortsat stærk vækst i både omsætning og ordreindgang. Forventningen til hele årets omsætning fastholdes. Forventningen til EBITA-marginen præciseres til 10%. Divisionerne Non- Ferrous og Bulk Materials ændrer navn. I 3. kvartal skete der to store strukturelle ændringer i koncernen: købet af Ludowici blev afsluttet den 3. juli 2012, og der blev indledt en salgsproces vedrørende Cembrit den 15. august Salgsprocessen vedrørende Cembrit Cembrit har været en del af FLSmidth koncernen siden 1927 og er den eneste tilbageværende byggematerialevirksomhed i koncernen. Virksomheden har gennemgået en restrukturering og udnytter nu sin position som Europas største fokuserede leverandør af fibercementprodukter til byggematerialeindustrien. Det har i en årrække stået klart, at Cembrit ikke indgår i FLSmidths langsigtede strategi, og en salgsproces blev indledt i august måned. Som følge heraf rapporteres Cembrit som ophørende aktivitet og inkluderes ikke længere i forventningerne til Situationen vedrørende salgsprocessen er, at et antal potentielle købere har udtrykt foreløbig interesse i Cembrit. Det forventes, at salget bliver afsluttet i løbet af 12 måneder fra annonceringen i august FLSmidth tager forbehold for, at der ikke er sikkerhed for, at processen rent faktisk fører til et salg. Købet af Ludowici Købet af Ludowici Limited i Australien blev afsluttet den 3. juli Ludowici er verdens førende leverandør af kulcentrifuger, vibrationssigter samt tilhørende sliddele og serviceydelser til mineralindustrien. Ludowici har hovedkontor i Brisbane i Australien, og med cirka 450 af de omtrent medarbejdere samt cirka 65% af omsætningen i Australien betyder købet en væsentlig styrkelse af FLSmidths tilstedeværelse i denne vigtige mineregion. Desuden vil købet understøtte FLSmidths bestræbelser på at udbygge sine Customer Services-ydelser, idet cirka 50% af Ludowicis omsætning hidrører fra serviceaktiviteter, reservedele og forbrugsvarer. Købet af Ludowici sætter FLSmidth i stand til at tilbyde et komplet udstyrsprogram til opkoncentrering af kobber, guld og andre grundmetaller. Endvidere betyder det en styrkelse af FLSmidths teknologier til behandling af kul og jernmalm, som nu omfatter de fleste centrale stadier i produktionsprocessen. Der forventes betydelige salgssynergier i løbet af de næste par år. Den igangværende proces med at integrere Ludowicis aktiviteter i divisionerne Non-Ferrous og Customer Services forløber planmæssigt. Divisioner ændrer navn Pr. 1. december 2012 er det besluttet at ændre navnene på de to divisioner Non-Ferrous og Bulk Materials, således at de afspejler det underliggende teknologiske fokus i hver af de to divisioner. Non- Ferrous ændrer navn til Mineral Processing og Bulk Materials til Material Handling. Erfaringen viser, at den teknologiske dimension er den måde, hvorpå divisionerne definerer sig selv og bedst beskriver den underliggende forretning i hver af de to divisioner. Koncernen 3. kvartal kvartal 2011 Ændring (%) kvartal kvartal 2011 Ændring (%) Ordreindgang % % Ordrebeholdning % % Omsætning % % EBITDA % % EBITDA margin 11,2% 13,0% 10,7% 11,4% EBITA % % EBITA margin 9,9% 12,2% 9,6% 10,4% EBIT (6%) (5%) EBIT margin 8,4% 11,0% 7,1% 9,2% Antal medarbejdere (ekskl. Cembrit) % % Side 5 af 33

6 Ledelsesberetning Kvartalsmæssig ordreindgang og ordrebeholdning Ordreindgangen var fortsat høj i 3. kvartal 2012 og udgjorde DKK mio. svarende til en stigning på 11% i forhold til 3. kvartal 2011 (3. kvartal 2011: DKK mio.) og en sekventiel stigning på 10% (2. kvartal 2012: DKK mio.). Ordreindgangen var navnlig stor inden for Customer Services, hvilket skyldes indgåelsen af en stor drifts- og vedligholdelseskontrakt. Den kvartalsmæssige ordreindgang fra projekter er i sagens natur svingende. Mængden af ikke-offentliggjorte ordrer nåede et historisk højt niveau i 3. kvartal 2012 og beløb sig til cirka DKK 5,9 mia. Dækningsbidraget på de ordrer, der er indgået i 2012, har været tilfredsstillende og har forbedret det gennemsnitlige dækningsbidrag i ordrebeholdningen. Medens ordreindgangen i 3. kvartal og forventningerne til resten af året stadig er lovende, er der tegn på et vigende marked på tværs af regionerne og i de fleste mineralindustrier. Adskillige globale mineselskaber har offentliggjort pessimistiske meldinger om kapitalinvesteringer, og der indføres stop for investeringer i en sådan grad, at selv projekter med korte tilbagebetalingstider bliver udskudt. Forventningerne for de næste kvartaler varierer betydeligt fra industri til industri, som følge af øget usikkerhed relateret til lavere vækst på vigtige markeder. Fortsat høje metalpriser på guld og kobber understøtter de positive udsigter for disse markeder, medens gødningsindustrien forventes at være stabil. Udsigterne for kul og jernmalm er svækkede på kort sigt. Generelt er det vanskeligere end normalt at forudsige markedsudviklingen på kort sigt. De offentliggjorte ordrer i 3. kvartal 2012 beløb sig til over DKK 2,0 mia. og omfatter blandt andet en stor syvårig kontrakt på drift og vedligeholdelse i Egypten, levering af ingeniørarbejde, konstruktion og udstyr til en kobbermine i Sydamerika samt leverance af et fødesystem til en aluminiumssmelter i Venezuela. Ordrebeholdningen steg 1% til DKK mio. i 3. kvartal 2012 (ultimo 2. kvartal 2012: DKK mio.) og nåede således op på sit højeste niveau, siden den toppede medio Ordrebeholdningen afvikles over en periode på syv år. 29% af beholdningen forventes konverteret til omsætning i resten af 2012, 46% i 2013, 10% i 2014, og 15% i 2015 og derefter. Kvartalsmæssig omsætning og indtjening Omsætningen steg 23% til DKK mio. i 3. kvartal (3. kvartal 2011: DKK mio.), hvilket kan tilskrives en positiv udvikling i alle segmenter. Omsætningsvæksten var især stærk i Customer Services og Non-Ferrous på grund af en stærk ordreindgang i de foregående kvartaler. Valutakurseffekten ved omregning til DKK har påvirket koncernomsætningen positivt med 3% i forhold til 3. kvartal Køb af virksomheder i 2011 og 2012 (Ludowici Limited, Decanter Machine, Inc., MIE Enterprises, Mayer Bulk Pty. Ltd., TEUTRINE, ESSA Australia Limited, Darimec S.r.L, Phillips Kiln Service Ltd., Knelson Canada, Transweigh India Ltd. og Knelson Russia) havde en 4% positiv effekt på koncernomsætningen i 3. kvartal. For yderligere information om de tilkøbte virksomheder henvises til note 4. De samlede investeringer i forskning og udvikling udgjorde i 3. kvartal 2012 DKK 94 mio. (3. kvartal 2011: DKK 73 mio.) svarende til 1,5% af omsætningen (3. kvartal 2011: 1,4%), hvoraf DKK 24 mio. er aktiveret (3. kvartal 2011: DKK 23 mio.), mens resten er rapporteret som produktionsomkostninger. Herudover foregår der projektfinansieret udvikling i samarbejde med kunderne. Omsætning og EBITA margin pr. kvartal Ordreindgang pr. kvartal Arbejdskapital % % 10% 8% 6% 4% 2% Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q % 0 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q Omsætning EBITA margin Offentliggjorte O&M kontrakter Offentliggjorte kontrakter Ikke-offentliggjorte kontrakter Arbejdskapital inklusive Cembrit Arbejdskapital eksklusive Cembrit Side 6 af 33

7 Ledelsesberetning Bruttoresultatet beløb sig til DKK mio. (3. kvartal 2011: DKK mio.), svarende til en bruttomargin på 25,6%, hvilket er lidt lavere end samme kvartal sidste år (3. kvartal 2011: 26,3%), om end sekventielt højere end i forrige kvartal (2. kvartal 2012: 24,3%). Ordreindgang fordelt på segmenter kvartal 2012 Udviklingen i bruttomarginen i Cement har været meget positiv i 2012, fordi ordreafviklingen er forløbet bedre end forventet og på grund af tilbageførsel af margin-reservationer i forbindelse med afslutning af ordrer indgået før krisen. 18% 30% Customer Services Bulk Materials Non-Ferrous Cement Bruttomarginen i Bulk Materials er derimod under pres på grund af ordreafviklingsproblemer. 35% 17% Bulk Materials er det nyeste og mindst udviklede forretningsområde i FLSmidth, som har sin oprindelse i et antal tilkøbte specialiserede produktselskaber i Tyskland, Sydafrika og USA kombineret med mindre eksisterende materialehåndteringsaktiviteter i FLSmidth. Disse selskaber danner en samlet global organisation, der forsyner kunderne med innovative og værdiskabende løsninger inden for materialehåndtering. I den igangværende proces med at integrere og optimere organisationen til en samlet forretningsenhed har der manglet tilstrækkelige kompetencer til at afvikle projekterne samt den nødvendige know-how til at håndtere det hastigt voksende forretningsvolumen. Bulk Materials-forretningen har således i 2012 oplevet vanskeligheder i projektafviklingen, der udspringer af undervurderede risici i forbindelse med ordrer modtaget i tidligere år kombineret med manglende rettidig håndtering og imødegåelse heraf. Under divisionens nye ledelse er der iværksat en række tiltag for at overføre projektledelsesviden og bedste praksis fra andre divisioner samt højne kompetenceniveauet i Bulk Materials divisionen. Omsætning fordelt på segmenter kvartal % Customer Services 28% Bulk Materials Non-Ferrous Cement 35% 21% Salgs-, distributions- og administrationsomkostningerne m.v. udgjorde DKK 909 mio. (3. kvartal 2011: DKK 678 mio.) svarende til Pengestrømme fra driftsaktivitet Ordreindgang fordelt på industrier kvartal % 7% 3% 6% 28% Cement Kobber Guld Kul % 28% Jern Gødning 0 Andet Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q Pengestrømme fra driftsaktivitet Side 7 af 33

8 Ledelsesberetning 14,4% af omsætningen (3. kvartal 2011: 13,2%). Udviklingen viser en stigning på 34% i forhold til samme periode sidste år, hvilket relaterer sig til køb af virksomheder, valutakurseffekt, engangsomkostninger samt et generelt voksende forretningsvolumen. Køb af virksomheder tegnede sig for cirka DKK 120 mio. i 3. kvartal 2012, medens valutakurseffekten udgjorde cirka DKK 75 mio. i kvartal Driftsresultatet (EBIT) faldt 6% til DKK 528 mio. (3. kvartal 2011: DKK 562 mio.) svarende til en EBIT-margin på 8,4% (3. kvartal 2011: 11,0%). Finansielle poster beløb sig til DKK -28 mio. (3. kvartal 2011: DKK -22 mio.). Heraf udgjorde valutareguleringer DKK -30 mio. (3. kvartal 2011: DKK -5 mio.). Salgs-, distributions- og administrationsomkostninger mv. for de første tre kvartaler af 2012 indeholder omkostninger af engangsnatur på cirka DKK 200 mio., herunder: Implementering af ny strategi og organisation Tilpasning af forretningen i forbindelse med udrulningen af et globalt ERP-forretningssystem Transaktions- og integrationsomkostninger i forbindelse med virksomhedskøb På grund af den særlige karakter af FLSmidths projektforretning med leveringstider på op til 2-3 år medfører stigende salgs- og ordreaktivitet generelt øgede salgs- og distributionsomkostninger på kort sigt, men omsætning og indtjening på et senere tidspunkt. Med henblik på omkostningsstyring er der igangsat tiltag for at øge omkostningseffektiviteten, herunder tættere overvågning af engangsomkostninger og mere systematisk omkostningsoptimering af den løbende forretning. Driftsresultatet (EBITDA) steg 6% til DKK 709 mio. (3. kvartal 2011: DKK 669 mio.) svarende til en EBITDA-margin på 11,2% (3. kvartal 2011: 13,0%). Af- og nedskrivning af materielle aktiver udgjorde DKK 75 mio. (3. kvartal 2011: DKK 49 mio.). Stigningen skyldes afskrivninger generelt i de tilkøbte selskaber og i særdeleshed i Ludowici. Resultat før skat (EBT) faldt 7% til DKK 500 mio. (3. kvartal 2011: DKK 540 mio.). Skat for perioden beløb sig til DKK 157 mio. (3. kvartal 2011: DKK 163 mio.) svarende til en effektiv skattesats på 31% (3. kvartal 2011: 30%). Periodens resultat faldt 6% til DKK 377 mio. (3. kvartal 2011: DKK 403 mio.). Resultat pr. aktie (udvandet) beløb sig til DKK 7,2 (3. kvartal 2011: DKK 7,6). Pengestrømme og arbejdskapital Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde DKK -28 mio. i 3. kvartal 2012 (3. kvartal 2011: DKK 563 mio.). Nedgangen er en følge af stigning i arbejdskapitalen. Ændringen i arbejdskapitalen som påvirker pengestrømmen, udgjorde i 3. kvartal 2012 DKK 444 mio. (3. kvartal 2011: DKK -39 mio.). Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde DKK mio. i 3. kvartal 2012 (3. kvartal 2011: DKK -683 mio.), primært i forbindelse med købene af Ludowici Limited, Decanter, Inc., Teutrine og MIE Enterprises. Driftsresultatet før af- og nedskrivning af immaterielle aktiver (EBITA) er uforandret på DKK 628 mio. (3. kvartal 2011: DKK 628 mio.) svarende til en EBITA-margin på 9,9% (3. kvartal 2011: 12,2%). EBITA-marginen er p.t. under pres på grund af udfordringer i Bulk Materials i forbindelse med projektafvikling samt en kombination af faldende dækningsbidrag og øgede salgs-, distributions- og administrationsomkostninger. Arbejdskapital Arbejdskapitalen inklusive Cembrit blev forøget med DKK 813 mio. til DKK mio. ultimo 3. kvartal (ultimo 2. kvartal 2012: DKK mio.), hvilket delvis skyldes købene af Ludowici Limited, Decanter Inc., MIE Enterprises og TEUTRINE. Ved udgangen af 3. kvartal 2012 bidrog de tilkøbte enheder til koncernens arbejdskapital med DKK 525 mio. Cembrit tegnede sig for DKK 377 mio., hvilket betyder at arbejdskapitalen eksklusive Cembrit udgjorde DKK mio. ved udgangen af 3. kvartal Af- og nedskrivning af immaterielle aktiver udgjorde DKK 100 mio. (3. kvartal 2011: DKK 66 mio.), hvoraf effekten af købsprisallokeringer i forbindelse med akkvisitioner udgjorde DKK -88 mio. (3. kvartal 2011: DKK 45 mio.). Stigningen i afskrivninger skyldes køb af virksomheder generelt og Ludowici i særdeleshed. Arbejdskapitalen steg derudover som følge af stigende tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og reducerede leverandører af varer og tjenesteydelser. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser steg som følge af et betydeligt antal faktureringer, der endnu ikke er forfaldne til betaling. Side 8 af 33

9 Ledelsesberetning Der er igangsat en række tiltag vedrørende arbejdskapitalen herunder: Månedlig rapportering, overvågning og opfølgning af KPIer. Systematisk ansvar for nettoarbejdskapital i den globale organisation og Specifikke initiativer taget i forbindelse med tilgodehavender, gældsforpligtelser, varebeholdninger m.m. Medarbejdere Antallet af medarbejdere (eksklusive Cembrit) var ultimo 3. kvartal 2012, hvilket er en stigning på 27% i forhold til samme periode sidste år (ultimo 3. kvartal 2011: ). Eksklusive akkvisitioner steg antallet af medarbejdere med 12%, hvoraf timelønnede medarbejdere i forbindelse med drifts- og vedligeholdelseskontrakter udgjorde den største andel. Forventninger FLSmidth & Co. A/S fastholder sine forventninger til årets omsætning for de fortsættende aktiviteter på DKK mia. (2011: DKK 20,5 mia. eksklusive Cembrit). Forventningen til EBITA-marginen præciseres til 10% (2011: 10,9%) og EBIT-marginen til 8%. Cembrit er nu klassificeret som aktiver bestemt for salg og rapporteres som ophørende aktivitet. Effekten af købsprisallokeringer forventes i 2012 at beløbe sig til cirka DKK 285 mio. (2011: DKK 178 mio.). Pengestrømme fra investeringsaktivitet (eksklusive akkvisitioner og deres efterfølgende investeringsbehov) forventes i 2012 at udgøre ca. DKK -900 mio. (2011: DKK -733 mio.) og omfatter blandt andet investeringer i Supercentre samt udbygning af produktionen i Indien og Kina. Den effektive skattesats forventes at være 30-32% i 2012 (2011: 31%) og den betalbare skat lidt lavere. Integreringen af Ludowici i Customer Services og Non-Ferrous forløber planmæssigt. EBITA-marginerne i både Customer Services og Non-Ferrous har i 2012 generelt været negativt påvirket af engangsomkostninger relateret til transaktioner og integration i forbindelse med køb af virksomheder. Udviklingen i EBITA-marginen i Cement har været meget positiv i 2012, fordi ordreafviklingen er forløbet bedre end forventet og på grund af tilbageførsel af margin-reservationer i forbindelse med afslutning af projekter indgået før krisen. Det forventes, at EBITAmarginen i Cement vil falde i en periode som følge af de forringede markedsvilkår i kølvandet på den globale finanskrise for 2-3 år siden. EBITA-marginen i Bulk Materials forventes i 2012 at falde til omkring nul. Der forventes en gradvis forbedring af EBITA-marginen i Bulk Materials. I betragtning af den makroøkonomiske usikkerhed på kort sigt er der stigende fokus på omkostningerne, og der er foretaget en midlertidig opbremsning i akkvisitioner. Opmærksomheden er nu rettet mod integrering og opnåelse af synergier. For hver af de fire segmenter forventes følgende udvikling i 2012: Forventet omsætning 1) i 2012 Forventet EBITA-margin udvikling i 2012 Forventet ordreindgang 1) udvikling i 2012 Customer Services Stærkt stigende (2011: DKK 5,3 mia.) Svagt faldende 2) (2011: 15,9%) Stærkt stigende (2011: DKK 5,3 mia.) Bulk Materials Stigende (2011: DKK 5,0 mia.) Faldende (2011: 4,5%) Stigende (2011: DKK 5,5 mia.) Non-Ferrous Stærkt stigende (2011: DKK 6,8 mia.) Svagt faldende (2011: 12,0%) Stærkt stigende (2011: DKK 9,7 mia.) Cement Svagt stigende (2011: DKK 4,4 mia.) Svagt stigende (2011: 11,3%) Svagt stigende (2011: DKK 4,4 mia.) 1) Elimineringer i form af intern samhandel forventes at udgøre ca. DKK 1 mia. i ) Ændret fra tidligere stabil til svagt faldende på grund af engangsomkostninger i forbindelse med køb af virksomheder. Side 9 af 33

10 Customer Services Customer Services Customer Services er en dedikeret division, der leverer en række serviceydelser og reservedele til alle prioriterede industrier og geografiske områder på tværs af koncernen. Udviklingen i 3. kvartal 2012 Overordnet set er markedet stadigt gunstigt for aktiviteter relateret til kundeservice til trods for den voksende usikkerhed, der omgiver navnlig mineindustrien. Selvom mange mineselskaber gennemfører besparelsestiltag for at kompensere for de lavere råvarepriser, fastholdes produktionen på det nuværende niveau, hvilket betyder et fortsat behov for serviceydelser. Købene af Ludowici, MIE/Mayer, Decanter Machine og Teutrine blev afsluttet i 3. kvartal 2012, og der foretages løbende investeringer i supercentre. Fokus er nu på integration af de tilkøbte virksomheder og på fuld udnyttelse af supercentrene, der giver mulighed for at komme tættere på kunderne som led i koncernens vækststrategi. Supercenteret i Perth åbnede i juli og har fået meget positiv respons fra kunderne, som værdsætter den øgede tilstedeværelse og serviceorganisation i Australien. Ordreindgangen i 3. kvartal 2012 var på DKK mio., hvilket er en stigning på 163% i forhold til 3. kvartal Den stærke ordreindgang afspejler de fortsat gode markedsvilkår og høj kapacitetsudnyttelse i mineralindustrien (non-ferrous) og i visse geografiske områder af cementindustrien. Der er i 3. kvartal indgået en syvårig drifts- og vedligeholdelseskontrakt på DKK 1,1 mia. Derudover er der indgået kontrakt på et aluminahåndteringsanlæg i Venezuela til en værdi af DKK 280 mio. Omsætningen steg 40% i 3. kvartal 2012 til DKK mio. (3. kvartal 2011: DKK mio.), hvilket skyldes den positive udvikling i ordreindgangen i de forrige kvartaler. Valutakurseffekten ved omregning til DKK har påvirket omsætningen positivt med 5% i forhold til 3. kvartal EBITA beløb sig til DKK 226 mio., hvilket udgør en stigning på 6% i forhold til resultatet for 2011 på DKK 240 mio. EBITA-marginen i 3. kvartal var på 11,5%, hvilket er et fald i forhold til samme kvartal sidste år (3. kvartal 2011: 17,1%), men en sekventiel stigning fra forrige kvartal (2. kvartal 2012: 14,4%). Nedgangen i marginen sammenholdt med sidste år skyldes primært øgede kapacitetsomkostninger i forhold til virksomhedsopkøb og omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af strategiske tiltag, der forventes at bidrage til fremtidig vækst. Forventninger til 2012 Både ordreindgangen og omsætningen forventes at stige kraftigt i 2012, medens EBITA-marginen nu forventes at være svagt faldende (2011: 15,9%) som følge af engangsomkostninger i forbindelse med akkvisitioner og strategiske initiativer (tidligere forventning stabil). Customer Services 3. kvartal kvartal 2011 Ændring (%) kvartal kvartal 2011 Ændring (%) Ordreindgang % % Ordrebeholdning % % Omsætning % % EBITDA % % EBITDA margin 13,1% 18,0% 14,1% 16,8% EBITA (6%) % EBITA margin 11,5% 17,1% 12,9% 15,7% EBIT (16%) (9%) EBIT margin 10,1% 17,0% 10,7% 15,6% Antal medarbejdere % % Side 10 af 33

11 Bulk Materials Bulk Materials (ændrer navn til Material Handling) FLSmidth står stærkt på markedet for materialehåndtering og tilbyder en komplet produktportefølje til transport af materialer fra minen til den endelige destination. Råstoffer såsom kul, jernmalm og gødningsmineraler produceres, transporteres og eksporteres i store mængder. Udviklingen i 3. kvartal 2012 Markedsudsigterne for håndtering af råstoffer såsom kul og jernmalm synes at være vigende på kort sigt i lyset af mineselskabernes offentliggjorte investeringsplaner samt faldende råvarepriser og øget lageropbygning. Som følge heraf trækker beslutningsprocessen ud, og det er vanskeligere end normalt at forudsige markedsudviklingen i den nærmeste fremtid. De ovennævnte forhold kombineret med en forsigtig tilgang til tilbudsafgivning og hovedfokus på optimering af driften har medført en moderat, men dog sekventielt stigende ordreindgang i Ordreindgangen i 3. kvartal udgjorde DKK mio., hvilket er en stigning på 23% i forhold til 3. kvartal 2011 (3. kvartal 2011: DKK mio.). Omsætningen steg 7% til DKK mio. i 3. kvartal (3. kvartal 2011: DKK mio.). Valutakurseffekten ved omregning til DKK har påvirket omsætningen positivt med 1% i forhold til 3. kvartal EBITA-resultatet var på DKK -42 mio., hvilket udgør et væsentligt fald fra sidste år (3. kvartal 2011: DKK 91 mio.) svarende til en EBITA-margin på -3,1% (3. kvartal 2011: 7,3%). Det negative resultat i 3. kvartal hænger sammen med hensættelser og afholdte omkostninger til at imødegå de vanskeligheder i projektafviklingen, som Bulk Materials-divisionen har oplevet i Vanskelighederne med projektafvikling udspringer af undervurderede risici i forbindelse med ordrer, der er indgået i tidligere år kombineret med manglende rettidig håndtering og imødegåelse heraf. Som følge heraf er der sket overskridelse af tidsfrister, hvilket har resulteret i dagbøder og øgede omkostninger i forbindelse med forlænget ophold på site, kvalitetsproblemer og opretning af ingeniørmæssige fejl på byggepladsen samt undervurderede omkostninger til materialer og arbejdskraft. Afviklingsproblemerne er koncentreret til 10 ud af i alt 250 projekter inden for Bulk Materials-området. En ny ledelse tiltrådte i juli, og der er iværksat en række tiltag for at overføre projektledelsesviden og bedste praksis fra andre divisioner samt højne kompetenceniveauet hos Bulk Materials. Forventninger til 2012 Både omsætning og ordreindgang ventes at stige i 2012, mens EBITA-marginen ventes at falde til omkring nul (2011: 4,5%). Der forventes en gradvis forbedring af EBITA-marginen i Bulk Materials. Bulk Materials 3. kvartal kvartal 2011 Ændring (%) kvartal kvartal 2011 Ændring (%) Ordreindgang % (9%) Ordrebeholdning % % Omsætning % % EBITDA (29) 104 N/A (77%) EBITDA margin (2,2%) 8,3% 0,7% 3,6% EBITA (42) 91 N/A (9) 90 N/A EBITA margin (3,1%) 7,3% (0,2%) 2,8% EBIT (60) 67 N/A (44) 35 N/A EBIT margin (4,5%) 5,4% (1,2%) 1,1% Antal medarbejdere % % Side 11 af 33

12 Non-Ferrous Non-Ferrous (ændrer navn til Mineral Processing) Non-Ferrous-divisionen omfatter FLSmidths førende mineralprocesteknologier. Disse leveres globalt som enkeltmaskiner og komplette løsninger til opkoncentrering, hydrometallurgi, pyrometallurgi og oparbejdning til mineselskaber inden for basis- og ædelmetaller samt andre mineraler. Udviklingen i 3. kvartal 2012 Kobber- og guldpriserne understøtter fortsat investering i ny kapacitet, men det bliver stadigt vanskeligere for mindre og mellemstore minevirksomheder at opnå finansiering. Opnåelse af miljøgodkendelser skaber desuden fortsat forsinkelser i opstarten af godkendte projekter, men der er stadigvæk mange mellemstore projekter, der befinder sig i tilbudsfasen. Efterforskningsaktiviteter flytter generelt til områder med et gunstigere investeringsklima som f.eks. Afrika, Mexico, Canada og SNG-landene. imidlertid på en usædvanlig høj ordreindgang. Kobber og guld har indtil nu været hovedbidragsyderne til ordreindgangen i FLSmidth opnåede i juli en kontrakt til en værdi af DKK 655 mio. på levering af ingeniørydelser, konstruktion og udstyr til en kobbermine i Sydamerika. Omsætningen steg 29% til DKK mio. i 3. kvartal 2012 (3. kvartal 2011: DKK mio.) som følge af en stærk ordreindgang i de forrige kvartaler og virksomhedskøb. Valutakurseffekten ved omregning til DKK har påvirket omsætningen positivt med 6% i forhold til 3. kvartal EBITA faldt 10% til DKK 215 mio. (3. kvartal 2011: DKK 238 mio.) svarende til en EBITA-margin på 9,1% (3. kvartal 2011: 13,0%). EBITA-marginen er negativt påvirket af engangsomkostninger relateret til akkvisitioner. Forventninger til 2012 Både ordreindgangen og omsætningen i Non-Ferrous forventes at være stærkt stigende i 2012, medens EBITA-marginen forventes at være svagt faldende (2011: 12,0%), hvilket skyldes, at der i ordrebeholdningen i 2011 indgik en række ordrer, der var opnået i 2007 og 2008 på mere favorable vilkår end i dag. Ordreindgangen udgjorde DKK mio., hvilket er en tilbagegang på 19% i forhold til 3. kvartal 2011 (3. kvartal 2011: DKK mio.) og et sekventielt fald på 8% (2. kvartal 2012: DKK mio.). Begge de to kvartaler, der sammenlignes med, bød Non-Ferrous 3. kvartal kvartal 2011 Ændring (%) kvartal kvartal 2011 Ændring (%) Ordreindgang (19%) % Ordrebeholdning % % Omsætning % % EBITDA (2%) % EBITDA margin 10,1% 13,4% 9,7% 11,8% EBITA (10%) % EBITA margin 9,1% 13,0% 8,8% 11,0% EBIT (20%) (8%) EBIT margin 6,9% 11,1% 5,6% 8,8% Antal medarbejdere % % Side 12 af 33

13 Cement Cement FLSmidth er den førende leverandør af komplette cementfabrikker, produktionslinjer og enkeltmaskiner til den globale cementindustri. FLSmidths styrke er et globalt førende komplet produktprogram kombineret med evnen til at afvikle projekter og produkter af høj kvalitet over alt i verden. Der blev dog ikke placeret nogen store cementordrer i 3. kvartal 2012, og ordreindgangen faldt således med 56% til DKK 667 mio. (3. kvartal 2011: DKK mio.). Ordrebeholdningen faldt 7% til DKK mio. i 3. kvartal primært på grund af beslutningen om at opsige en kontrakt til en værdi af DKK 350 mio., som har været inaktiv siden Den ophørte kontrakt vedrører det russiske LLC SGMK Uchulensky projekt (selskabsmeddelelse nr ). Beslutningen har ingen negativ effekt på de realiserede eller forventede resultater. Omsætningen steg 7% til DKK 905 mio. i 3. kvartal 2012 (3. kvartal 2011: DKK 844 mio.). Valutakurseffekten ved omregning til DKK har påvirket omsætningen positivt med 1% i forhold til 3. kvartal Udviklingen i 3. kvartal 2012 I Cement er den generelle markedssituationen stort set uforandret i forhold til de forrige kvartaler. Generelt er det globale cementmarked præget af makroøkonomisk usikkerhed og lav vækst, men der er adskillige lokale områder med efterspørgsel, hvor økonomien vokser, og hvor efterspørgslen på cement overstiger udbuddet. Der er fortsat stor tilbudsaktivitet i mange dele af verden, især i Latinamerika og visse dele af Mellemøsten, Afrika og Sydøstasien, selvom beslutningsprocesserne synes at trække ud. I Indien er cementforbruget stadig afdæmpet, men mængden af forespørgsler, og tilbudsaktiviteten er begyndt at stige, hvilket i 3. kvartal 2012 resulterede i den første indiske ordre i et stykke tid på et ovnsystem. EBITA resultatet steg 447% til DKK 208 mio. (3. kvartal 2011: DKK 38 mio.) svarende til en EBITA-margin på 23,0% (3. kvartal 2011: 4,5%). Marginen er ekstraordinær høj, fordi projekterne er afviklet bedre end forventet og ikke mindst fordi afslutningen af projekter har resulteret i tilbageførsel af marginreservationer og hensættelser. Forventninger til 2012 Det forventes, at ordreindgangen, omsætningen og EBITA-marginen vil være svagt stigende i Udviklingen i EBITA-marginen i Cement har været meget positiv i 2012, fordi ordreafviklingen er forløbet bedre end forventet og på grund af tilbageførsel af marginreservationer i forbindelse med afslutning af projekter indgået før krisen. Det forventes, at EBITAmarginen i Cement vil falde i en periode som følge af de forringede markedsvilkår i kølvandet på den globale finanskrise for 2-3 år siden. Cement 3. kvartal kvartal 2011 Ændring (%) kvartal kvartal 2011 Ændring (%) Ordreindgang (56%) % Ordrebeholdning % % Omsætning % (10%) EBITDA % % EBITDA margin 23,6% 6,1% 17,3% 10,2% EBITA % % EBITA margin 23,0% 4,5% 16,4% 8,7% EBIT % % EBIT margin 22,8% 3,9% 13,4% 8,4% Antal medarbejdere % % Side 13 af 33

14 Ledelsesberetning Koncernen Kapitalstruktur Den samlede balancesum udgjorde DKK mio. ultimo 3. kvartal 2012 (ultimo 2. kvartal 2012: DKK mio.). Stigningen skyldes primært virksomhedskøb og navnlig Ludowici. Egenkapitalen viste en stigning til DKK mio. (ultimo 2. kvartal 2012: DKK mio.). Egenkapitalandelen faldt til 29% (ultimo 4. kvartal 2011: 35%) som følge af den højere balancesum. Den forrentede nettogæld ved udgangen af 3. kvartal 2012 udgjorde DKK mio. (ultimo 2. kvartal 2012: DKK 943 mio.), hvilket afspejler pengestrømme fra driftsaktivitet i 3. kvartal på DKK -28 mio. og køb af virksomheder og aktiviteter til en værdi af DKK mio. Koncernens finansielle gearing (eksklusive Cembrit) beregnet som NIBD/EBITDA (løbende 12 måneder) var 1,4 ultimo 3. kvartal 2012 (ultimo 2. kvartal 2012: 0,1) primært på grund af købet af Ludowici. Målet er at opretholde en egenkapitalandel på over 30% og en nettogældsposition med en gearing på op til 2 gange EBITDA. Kapitalberedskabet bestod ultimo 3. kvartal 2012 af kommittede kreditfaciliteter på i alt DKK 6,8 mia. med en vægtet restløbetid på 3,1 år og realkreditfinansiering på DKK 0,4 mia. Egne aktier FLSmidth havde ultimo 3. kvartal 2012 en beholdning af egne aktier på stk. (ultimo 2. kvartal 2012: stk.) svarende til 2,3% af aktiekapitalen (ultimo 2. kvartal 2012: 1,7%). Beholdningen af egne aktier tilpasses løbende med henblik på at matche koncernens incitamentsprogrammer. Incitamentsprogram Som meddelt den 27. august 2012 har bestyrelsen tildelt nye aktieoptioner til koncerndirektionen og nøglemedarbejdere (106 personer). Det drejer sig om i alt aktieoptioner, hvoraf koncerndirektionen har modtaget optioner. Udnyttelsesperioden er , og udnyttelseskursen er 356 baseret på en gennemsnitlig slutkurs for de første fem børsdage efter udsendelsen af halvårsrapporten for Ultimo 3. kvartal 2012 omfattede koncernens incitamentsprogram i alt uudnyttede aktieoptioner, og dagsværdien heraf udgjorde DKK 110 mio. Dagsværdien er beregnet ved hjælp af en Black & Scholes-model under forudsætning af en aktuel aktiekurs på DKK 336,5, en volatilitet på 38,5% og et årligt udbytte på DKK 9 pr. aktie. Resultateffekten af incitamentsprogrammet i 3. kvartal 2012 var DKK 7 mio. (3. kvartal 2011: DKK 5 mio.). Finanskalender 2013: 12. februar 2013: Årsrapport april 2013: Ordinær generalforsamling 16. maj 2013: 1. kvartalsregnskab 23. august 2013: 2. kvartalsregnskab 6. november 2013: 3. kvartalsregnskab Begivenheder efter balancedagen Som meddelt den 17. oktober 2012 har FLSmidth indgået en låneaftale til en samlet værdi af EUR 130 mio. med Den Nordiske Investeringsbank (NIB). Lånet er øremærket til investeringer i forsknings- og udviklingsaktiviteter. Det er et syvårigt lån, som skal finansiere FLSmidths globale indsats inden for forskning og udvikling i perioden Udviklingsprogrammet fokuserer på nye produkter, energieffektiviseringer og bedre udnyttelse af materialer og brændsler i produktionprocessen samt reduktion af skadelige udslip. Den samlede indsats sker inden for en budgetramme på EUR 260 mio. FLSmidth lægger i sine investeringer i forskning og udvikling særlig vægt på anvendelsen af alternative brændsler, lavere udslip og affaldsmængder, øget varmegenvinding, lavere kraftforbrug, minimeret vandforbrug, øget anlægskapacitet, høj driftsfaktor og -effektivitet samt minimal sikkerhedsrisiko. FLSmidth har som meddelt den 8. november 2012 opnået en kontrakt til en værdi af DKK 369 mio. fra Kazakhmys PLC på anlægskonstruktion til og levering af et kobberprocesanlæg i Kasakhstan. Side 14 af 33

15 Ledelsesberetning Koncernen Udtalelser om fremtidige forhold FLSmidth & Co. A/S regnskabsmeddelelser, hvad enten det drejer sig om årsrapporter eller delårsrapporter, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen og/eller offentliggjort på firmaets hjemmeside og/ eller NASDAQ OMX Copenhagen samt præsentationer baseret på sådanne regnskabsmeddelelser og enhver anden offentliggjort skriftlig information eller mundtligt fremsatte udsagn, der offentliggøres med udgangspunkt i denne delårsrapport eller fremover på FLSmidth & Co. A/S vegne, kan indeholde udtalelser om fremtidige forhold. Ordene mener, forventer, kan måske, vil, planlægger, strategi, forventninger forudser, skønner, beregner, venter, kan, agter, sigter mod og variationer af disse ord i forbindelse med enhver omtale af fremtidige driftsmæssige eller økonomiske resultater betegner udtalelser om fremtidige forhold. Udtalelser om fremtidige forhold omfatter, men er ikke begrænset til: Udtalelser om planer, målsætninger eller mål for den fremtidige drift, herunder sådanne der vedrører FLSmidth & Co. A/S markeder, produkter, produktforskning og produktudvikling Udtalelser, der indeholder forventninger til eller mål for omsætning, indtjening (eller tab), anlægsudgifter, udbytte, kapitalforhold eller andre finansielle poster Udtalelser vedrørende fremtidige økonomiske resultater, fremtidige tiltag og resultatet af eventualiteter så som udtalelser om retssager vedrørende de forudsætninger, der ligger til grund for eller er relateret til sådanne udtalelser Udtalelser vedrørende mulige fusioner og opkøb FLSmidth & Co. A/S advarer om, at en række vigtige faktorer, herunder dem, der er beskrevet i denne rapport, kan forårsage, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra dem, der er forudsagt i udtalelserne om fremtidige forhold. Faktorer som kunne påvirke fremtidige resultater, omfatter, men er ikke begrænset til, globale og lokale politiske og økonomiske forhold, herunder rente- og valutakursudsving, forsinkelser eller fejl i projektafvikling, svingninger i priser på råmaterialer, forsinkelser i forskning og/eller udvikling af nye produkter eller servicekoncepter, afbrydelser af forsyninger og produktion, uventet misligholdelse eller opsigelse af kontrakter, markedsdrevne prisnedsættelser for FLSmidth & Co. A/S produkter og/eller tjenesteydelser, lancering af konkurrerende produkter, afhængighed af informationsteknologi, FLSmidth & Co. A/S evne til at markedsføre aktuelle og nye produkter, produktansvarssager og retssager og undersøgelser, lovændringer eller ændrede regler og fortolkning heraf, beskyttelse af patentrettigheder, formodet eller faktisk manglende overholdelse af etiske procedurer for markedsføring, investering i og afhændelse af indenlandske og udenlandske virksomheder, uventet stigning i omkostninger og udgifter, manglende rekruttering og fastholdelse af de rette medarbejdere og manglende evne til at fastholde en praksis for overholdelse af politikken. Medmindre loven kræver det, er FLSmidth & Co. A/S ikke forpligtet til at opdatere eller ændre udtalelser om fremtidige forhold efter offentliggørelsen af regnskabsmeddelelser. Disse udtalelser om fremtidige forhold er baseret på aktuelle planer, skøn og forventninger. I sagens natur omfatter udtalelser om fremtidige forhold både generelle og specifikke iboende risici og usikkerhedsmomenter, som kan være uden for FLSmidth & Co. A/S indflydelse, og som i væsentlig grad vil kunne påvirke disse udtalelser om fremtidige forhold. Side 15 af 33

16 Ledelsespåtegning Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar september 2012 for FLSmidth & Co. A/S. Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af koncernens revisor. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2012 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar september Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. København, den 13. november 2012 Koncerndirektion: Jørgen Huno Rasmussen Adm. Koncerndirektør (CEO) Ben Guren Koncernfinans- og -økonomidirektør (CFO) Bjarne Moltke Hansen Koncerndirektør Carsten R. Lund Koncerndirektør Peter Flanagan Koncerndirektør Per Mejnert Kristensen Koncerndirektør Bestyrelse: Vagn Ove Sørensen Formand Torkil Bentzen Næstformand Jens Palle Andersen Mette Dobel Caroline Grégoire Sainte Marie Martin Ivert Sten Jakobsson Frank Lund Tom Knutzen Side 16 af 33

17 Kvartalsregnskab for koncernen Resultatopgørelse for koncernen 3. kvartal kvartal kvartal kvartal 2011 Noter Omsætning Produktionsomkostninger (4.698) (3.784) (12.603) (10.182) Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger (434) (298) (1.147) (857) Administrationsomkostninger (525) (396) (1.347) (1.100) Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger (16) (5) (29) (11) Resultat før særlige engangsposter, af- og nedskrivninger (EBITDA) Særlige engangsposter (6) 8 (6) 4 Af- og nedskrivninger af materielle aktiver (75) (49) (175) (138) Resultat før ned- og afskrivninger af immaterielle anlægsaktiver (EBITA) Af- og nedskrivninger af immaterielle aktiver (100) (66) (420) (165) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (267) (100) (852) (606) Resultat før skat af fortsættende aktiviteter (EBT) Skat af periodens resultat af fortsættende aktiviteter (157) (163) (359) (358) Periodens resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af ophørte aktiviteter Periodens resultat Fordeles således: Aktionærerne i FLSmidth & Co. A/S andel af periodens resultat Minoritetsaktionærers andel af periodens resultat - 4 (2) Resultat pr. aktie (EPS): Fortsættende og ophørte aktiviteter 7,2 7,6 16,1 16,5 Fortsættende og ophørte aktiviteter, udvandet 7,2 7,6 16,1 16,4 Fortsættende aktiviteter 6,6 7,1 15,4 15,9 Fortsættende aktiviteter, udvandet 6,5 7,1 15,3 15,9 1 Funktionsopdelt resultatopgørelse Side 17 af 33

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport 2008. FLSmidth & Co. A/S 1. januar 2008-30. juni 2008 (Selskabsmeddelelse nr. 38-2008) FLSmidth & Co. A/S Delårsrapport Side 1 af 18

Delårsrapport 2008. FLSmidth & Co. A/S 1. januar 2008-30. juni 2008 (Selskabsmeddelelse nr. 38-2008) FLSmidth & Co. A/S Delårsrapport Side 1 af 18 Delårsrapport 2008 FLSmidth & Co. A/S 1. januar 2008-30. juni 2008 (Selskabsmeddelelse nr. 38-2008) FLSmidth & Co. A/S Delårsrapport Side 1 af 18 Delårsrapport 1. januar 2008-30. juni 2008 Bestyrelsen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013)

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013) 1. januar - 30. juni (Selskabsmeddelelse nr. 20-) Delårsrapport Side 1 af 36 Hovedkonklusioner 2. kvartal Hovedkonklusioner 2. kvartal Investeringsklimaet i mineindustrien blev yderligere svækket i andet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-30. juni 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-30. juni 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2011) One Source Delårsrapport 1. januar - 30. juni (Selskabsmeddelelse nr. 20-) One Source Delårsrapport 1. januar - 30. juni Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag (18. august ) behandlet og

Læs mere

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 2011 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 1. januar 2011-31. marts 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

1. januar marts 2013 (Selskabsmeddelelse nr ) Delårsrapport. FLSmidth: 1. januar marts 2013 Delårsrapport

1. januar marts 2013 (Selskabsmeddelelse nr ) Delårsrapport. FLSmidth: 1. januar marts 2013 Delårsrapport 1. januar - 31. marts 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 8-2013) Delårsrapport Side 1 af 32 Hovedkonklusioner 1. kvartal 2013 Hovedkonklusioner 1. kvartal 2013 Resultatudvikling i 1. kvartal 2013 Årets første

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

1. januar september 2013 (Selskabsmeddelelse nr )

1. januar september 2013 (Selskabsmeddelelse nr ) 1. januar - 30. september (Selskabsmeddelelse nr. 28-) Delårsrapport Side 1 af 34 Hovedkonklusioner 3. kvartal Hovedkonklusioner 3. kvartal Markedsforhold uændrede i 3. kvartal. Koncernforventningerne

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år.

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14. Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen besluttet at. kr.) halvår. i 1. positiv cash. flow Fax: SKAKO. Tel.:

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen besluttet at. kr.) halvår. i 1. positiv cash. flow Fax: SKAKO. Tel.: Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. august 2011 Selskabsmeddelelse nr. 11/2011 Delårsrapport forr SKAKO A/ /S for 1. halvår 2011: Salg af Falcon Spider, rekordresultat i Vibration

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret.

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret. Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 113 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2005/06 Bestyrelsen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere