Udenrigsøkonomisk perspektivanalyse XI: Den Asiatiske Infrastruktur Investeringsbank (AIIB) og danske erhvervsinteresser Formål med analysen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udenrigsøkonomisk perspektivanalyse XI: Den Asiatiske Infrastruktur Investeringsbank (AIIB) og danske erhvervsinteresser Formål med analysen:"

Transkript

1 Udenrigsøkonomisk perspektivanalyse XI: Den Asiatiske Infrastruktur Investeringsbank (AIIB) og danske erhvervsinteresser Udenrigsministeriet - 8. september 2015 Formål med analysen: Denne analyses kerneformål er at give indsigt i potentialet for dansk erhvervsliv i den nye Asiatiske Infrastruktur Investeringsbank (AIIB). Analysen vil blive justeret i takt med den konkrete tilrettelæggelse af AIIB s aktiviteter og virke. Sammenfatning af analysens observationer: Som grundlag for etableringen af den Asiatiske Investeringsbank (AIIB) vurderes der at være et næsten umætteligt behov for infrastrukturinvesteringer i Asien på op mod mia. USD over de næste 15 år. Det er dog langt fra alle projekter, som er modne til finansiering på kort sigt. Konkret forudses de første AIIB projekter at have særlig fokus på transport-, energi- og vandsektorer. Den konkrete pipeline for projekter ( ) vil blive udviklet i løbet af andet halvår af I de første projekter forudses fra AIIB s side lagt vægt på samfinansiering med andre udviklingsbanker, herunder særligt Asien-banken. Den Asiatiske Infrastruktur Investeringsbank (AIIB) er på trods af færdigt forhandlede statutter - og underskrift af ikke mindre end 50 stiftende medlemmer den 29. juni endnu kun løst og ganske bredt defineret. Finansieringen af Silkevejsprojektet er en vigtig prioritet for Kina i fht. AIIB. Det er en spændende politisk vision og ny tilgang, hvor der dog vurderes at være et godt stykke vej førend der bliver tale om mere konkrete projekter. Danske erhvervsinteresser i AIIB vil alt andet lige være stærkest og mest håndgribelige på energi- og transportområdet. Der ses også på lidt længere sigt mulighed for at byde ind med kompetencer på områder som bæredygtige grønne løsninger og urbanisering. Fra dansk side arbejdes løbende på, at AIIB s udbudsprocedurer lever op til internationale standarder, herunder krav om fuld gennemsigtighed og vægt på projekters langsigtede levedygtighed ( life cycle ). Kerneprincippet i AIIB s udbud vil være åbne udbud for så vidt angår offentlige projekter, men en mere detaljeret udbudspolitik er endnu ikke vedtaget. De danske ambassader i regionen vil følge AIIB s aktiviteter og planer tæt, navnlig for så vidt angår udvikling af projektportefølje og offentlige udbud med mulig betydning for danske virksomheder. 8. september

2 1. Den Asiatiske infrastruktur Investeringsbank: Aftalen om oprettelsen af AIIB blev formelt underskrevet i Beijing den 29. juni 2015 af foreløbig 50 stiftende medlemmer. Danmark var sammen med Polen og Sydafrika de eneste ikkeregionale medlemmer, som ikke skrev under ved ceremonien i Beijing, hvilket skyldes det danske regeringsskifte. Blandt de regionale medlemmer mangler Kuwait, Malaysia, Fillippinerne og Thailand at underskrive. Tidsfristen for underskrift fra dansk side er udgangen af 2015, hvis Danmark skal have status som stiftende medlem af AIIB. Planen er at Danmark vil underskrive aftalen under et ministerbesøg i Kina i 2015, hvormed Danmark vil tilslutte sig skaren af nære europæiske allierede lande, herunder UK, Tyskland, Frankrig og de nordiske lande, som har bakket op om AIIB som et nyt element i den globale udviklingsarkitektur og som et signal om styrket samarbejde med Asien. AIIB er etableret på kinesisk initiativ, men er generelt tiltænkt som en bredt favnende regional investerings- og udviklingsbank, som vil skulle leve op til internationale standarder for regionale udviklingsbanker. Visionen for AIIB s tilgang er ifølge Bankens foreløbige forretningsplan sammenfattet med: Lean, Clean and Green med vægt på effektivitet og bæredygtighed. AIIB s aktiviteter vil være finansieret af lån, som er optaget på kommercielle vilkår og garanteret ved bankes egenkapital. AIIB s egenkapital er forudset at være på 100 mia. USD. Kapitalen er fordelt mellem de stiftende medlemmer efter deres BNP i vekselkurser (60 pct.) og købekraftpariteter (40 pct.). Med ca. 30 mia. USD er Kina den største aktionær. Danmarks andel er på 369,5 mio. USD. Det kinesiske initiativ til etablering af AIIB vurderes at være et element i en generel kinesisk politik, der satser på at skabe tættere og mere internationalt samarbejde samt udbygning af den internationale økonomiske arkitektur. Det er dog ikke tale om en ny eller alternativ form for samarbejde. Derimod må AIIB vurderes at lægge sig meget i forlængelse af de eksisterende finansielle udviklingsinstitutioner blot med klart udgangspunkt i Asiens behov og interesser. Formålet med banken er dobbeltsidet: For det første at fremme bæredygtig økonomisk udvikling og styrke sammenhængskraft gennem infrastrukturinvesteringer i Asien, med særlig opmærksomhed på de mindst udviklede medlemslande. For det andet at fremme regionalt samarbejde og partnerskab i tæt samarbejde med andre bi- og multilaterale udviklingsinstitutioner. Et stiftende medlemskab af AIIB vil have stor betydning for varetagelse af danske politiske og erhvervsøkonomiske interesser i Asien, herunder ikke mindst forholdet til Kina. Bankens fokus på partnerskab med den private sektor ventes at generere store udbudskontrakter og dermed muligheder for europæiske virksomheder. Medlemskab af banken vil optimere mulighederne for, at danske virksomheder kan komme i betragtning til de kontrakter, der udbydes. Samtidig er et dansk medlemskab af banken et vigtigt signal til de asiatiske lande, herunder Kina, om at man fra dansk side ønsker en tættere tilknytning til Asien. Det vil både kunne anvendes til at påvirke landenes udvikling i positiv retning samt udbrede kendskabet til danske spidskompetencer. 2

3 2. Analysen: Denne analyses kerneformål er at give et foreløbig indtryk af potentialet for dansk erhvervsliv i AIIB. Det er valgt at udarbejde analysen på et tidligt tidspunkt inden AIIB påbegynder sit operationelle virke for at have et grundlag for en forventningsafstemning om danske erhvervsinteresser. Danmark vil i sin fremadrettede indsats over for AIIB generelt lægge vægt på at organisation lever op til høje internationale standarder i forhold til standarder for både udbud og udviklingsformål. Her pågår fortsat forhandlinger om de mere konkrete politikker i AIIB s chefforhandlerkreds, hvor Danmark er repræsenteret gennem Udenrigsministeriet. 3. Behovet for investeringer i infrastruktur i Asien Der eksisterer endnu ikke en konkret projektportefølje for AIIB. En sådan projektportefølje vil blive udviklet i andet halvår af 2015 gennem dialog mellem AIIB s sekretariat og ikke mindst de regionale medlemmer, hvor projekter potentielt skal gennemføres. AIIB har dog fremlagt en foreløbig forretningsplan, der dækker opstartsfasen frem til I denne periode er det forudset at koncentrere sig traditionel transport, energi og vand. For yderligere at lette opstarten overvejes endvidere, at AIIB i de første år kan samfinansiere projekter med andre etablerede udviklingsbanker som Asien-banken (ADB). På et senere tidspunkt forventes bankens projektportefølje at blive udvidet til at omfatte havne, miljøbeskyttelse, byudvikling, logistik, informationsteknologi og telekommunikation, infrastruktur i landområder og udvikling af landbrug. Den økonomiske begrundelse for at oprette AIIB henføres ofte til en rapport fra den asiatiske udviklingsbank (ADB) fra 2009 med titlen Infrastructure for a Seamless Asia, der også eksplicit udgør referencen for den tentative AIIB forretningsplan, som blev fremlagt i juni Ifølge denne rapport er der i perioden mellem 2010 og 2020 brug for, at der bliver foretaget investeringer i infrastruktur i Asien (med vægt på Sydøstasien og Centralasien) for omkring mia. USD, hvoraf ca mia. USD vedrører reelle nye investeringer, medens ca mia. USD vedrører vedligeholdelses- og udskiftningsinvesteringer. Ud over den betydelige nationale portefølje af infrastrukturprojekter vurderes der at være behov for investeringer i specifikke tværregionale projekter for ca. 290 mia. USD, som vedrører udvikling og vedligeholdelse af infrastruktur i mere end ét regionalt medlemsland. Af praktiske grunde forventes der i den første fase af AIIB s virke at være mest fokus på nationale projekter, der hurtigere kan modnes og projektudvikles, mens tværregionale projekter vil kræve mere koordination. Foranlediget af den store interesse fra europæiske landes side er der desuden overvejelser om, hvorvidt man på det mellemlange sigte vil etablere en særlig ramme eller udvidelse af mandatet til med andre regioner (Europa eller Afrika). Billedet af et stigende behov for infrastrukturinvesteringer understreges også af et nyere studie fra HSBC Global Research, som i juni 2014 offentliggjorde et eget og opdateret skøn af beho- 3

4 vet for infrastrukturinvesteringer i hele Asien for perioden 2015 til Dette studie vurderede, at investeringsbehovet var steget med yderligere mia. USD til mia. USD i fht. opgørelsen fra den Asiatisk Udviklingsbank fra Investeringer i denne størrelsesorden anskues som en forudsætning for at kunne fortsætte Asiens urbanisering, der i de forgangne årtier har været den primære vækstfaktor for de asiatiske økonomier. Det bør dog bemærkes, at en stor del af de store budgetestimater fra forskellig side for infrastrukturinvesteringer i realiteten er baseret på forholdsvis luftige nationale udviklingsplaner. Der er langt hen af vejen tale om projekter, som endnu ikke er modne til finansiering. Sektorer I tabel 1 nedenfor ses det, hvordan de estimerede investeringsbehov er fordelt på forskellige sektorer. Det fremgår at investeringer i energi udgør omkring halvdelen af investeringsbehovet. Derudover er transportsektoren omfattende med et investeringsbehov på mia. USD. Tabel 1: Totale behov for investeringer i infrastruktur i Asien, , mio. USD (2008) Sektor Nye investeringer Udskiftning, vedligehold Total Energi (elektricitet) Telekommunikation Mobiltelefoner Fastnet Transport Lufthavne Havne Jernbaner Veje Vand og sanitet Sanitet Vand Total Kilde: Infrastructure for a seamless Asia, ADB 2009 Som det fremgår af nedenstående tabel 2 er det kun en meget lille del af de totale investeringer i infrastruktur, der udgøres af regionale projekter. Den Asiatiske Udviklingsbanks vurdering fra 2009 er desuden, at det er urealistisk, at alle de regionale projekter vil blive gennemført inden 2020, så længe der ikke er noget bredt asiatisk institutionelt forum, som er støttet af de regionale lande. Dette skyldes, at der kun er svag opbakning til brede asiatiske initiativer samt at de mindre udviklede lande ikke har adgang til at finansiere projekter på mere lempelige vilkår. Denne vurdering kan etableringen af AIIB være med til at ændre på. 4

5 Tabel 2: Indikative regionale investeringsbehov, , mio. USD Region Transport Energi Total Asien Asiatisk motorvej Trans-asiatisk jernbane Asiatiske containerhavne Øst-central-syd-Asien Sydøstasien GMS Trans-ASEAN gaspipeline BIMP-EAGA Andet Centralasien CAREC Andet Sydasien Total Kilde: Infrastructure for a seamless Asia, ADB 2009 Tematisk fokus Det synes givet, at der vil være stort fokus på transport og energi. Det er hertil sandsynligt, at AIIB også vil omfatte projekter inden for vand og sanitet. Der er på dette området overvejelser om der skal etablere en særlig facilitet for urbanisering, som kan dække en bred række af de behov, som den hastige urbanisering i Asien medfører. Der er angiveligt også undersøgelser i gang af en eventuel særlig fond inden for eller uden for AIIB der særligt kan målrettes investeringer i klima- og miljøvenlige løsninger. Man har her studeret den britiske klimafond, og der overvejes tanker om en lignende Sino-Europe Development Financing Fond med særligt for klima og miljø. 4. Konkrete infrastrukturinvesteringer set fra Beijing Efter Udenrigsministeriets oplysninger foreligger der endnu ikke en konkret oversigt over forventede AIIB projekter. Fra alle sider ventes en åben proces for indkommende forslag. Set fra kinesisk side forventes AIIB overordnet set at bidrage til det såkaldte One Road One Belt - initiativ (Silkevejsinitiativet). Der udestår et stort arbejde med at operationalisere og omsætte denne politiske idé og tilgang til mere konkrete projekter. Initiativet omfatter dels en maritim komponent, med en såkaldt maritim rute fra Fujian provinsen i Sydøstkina, via Perleflodsdeltaet, Malakkastrædet og det Indiske Ocean over Kenya til Europa via Suez, og dels en landbaseret komponent fra Xian i Vestkina over Centralasien og Tyrkiet og Moskva til Europa. Udmøntningen heraf må forventes i høj grad at bero på videre drøftelser med de implicerede lande. Som konkretisering af Silkevejsinitiativet synes Kina for eget nærområde at have defineret seks prioritetsområder i form af såkaldte økonomiske transportkorridorer. Udvælgelsen af disse beror på det logistiske potentiale, men også en vurdering af den politiske vilje i disse lande til at 5

6 fremsætte konkrete projektforslag. De seks korridorer omfatter Kina-Mongoliet-Rusland, Euroasiatiske forbindelse til Europa, Centralasien-Vestasien, den Sydøstasiatiske halvø, Bangladesh-Kina-Indien-Myanmar og Kina-Pakistan. Silkevejsprojektet har et naturligt fokus på transport og infrastruktur. Det er væsentligt at bemærke at en række andre instrumenter end AIIB vil være til rådighed for realiseringen af silkevejsprojektet. Udover AIIB har Kina også etableret en egen fond for Silkevejen, der skal finansiere projekter i Kina og særligt udlandet. Silkevejsfonden forventes at blive på i alt 40 mia. USD og ventes at være fleksibel i sit anvendelsesområde. Transport Udbygning af infrastrukturen gennem offentlige investeringer på transportområdet har haft afgørende betydning for Kinas økonomiske udvikling, særligt siden finanskrisen. Kinas Finansministerium har for nyligt estimeret, at der i Kina er behov for investeringer i infrastruktur over de næste syv år svarende til omkring 6,75 billioner USD. Alene i 2015 ventes godkendelse af 300 nye infrastrukturelle projekter til en værdi af omkring 1,1 billioner USD, særligt inden for internationale passager- og godstransportluftveje, samt udbygning af de ovennævnte økonomiske korridorer sammen med en række af nabolandene. På det maritime område kan projekter både omfatte havne og anden infrastruktur langs de store internationale transportruter, investeringer i de store indenlandske vandveje samt offshore projekter. Inden udgangen af 2015 er målet at udvide havnene i Nordkina via konstruktionen af 440 havnepladser. Derudover er der sat mål om at reformere den kinesiske maritime industri og udvikle den bæredygtige skibsfart. Energi Kina har betydelig kapacitet til produktion af el-producerende anlæg, både kulkraftværker, vindmøller, solceller, vandkraftværker og nu også a-kraftværker. Producenterne af disse anlæg har primært været rettet mod det indenlandske kinesiske marked. Men som følge af lavere økonomisk vækst og strukturelle ændringer i den kinesiske økonomi ses der p.t. en markant opbremsning i el-efterspørgslen og dermed også i efterspørgslen efter ny el-produktionskapacitet. Derfor oplever disse industrier problemer med overkapacitet, og det kan derfor ikke udelukkes at presset for øget eksportorientering vil stige i de kommende år. På den baggrund ventes bl.a. indgået en række aftaler om etablering af både vedvarende energiløsninger (særligt vand, men også vind og sol), samt atom- og kulkraft. På transmissionsområdet kan AIIB omfatte både el, gas og olie forbindelser. Kina har med Rusland indgået principaftaler om to nye gasledninger, hhv. øst og vest om Mongoliet, ligesom der er aftaler med de centralasiatiske lande om ny gasledninger derfra. Det må ventes at infrastrukturen for energitransmission vil være højt prioriteret fra kinesisk side i de kommende år, men formentlig også af samme grund blive søgt finansiering via de bilaterale kanaler pga. de politiske aspekter. Der er samtidig internt i Kina en omfattende arbejde i gang med etablering af elproduktionscentre med flere forskellige produktionsformer i Vestkina, hvor der er øget tilgængelighed af de relevante naturressourcer. El-produktionen fra disse centre transmittes mod de 6

7 store forbrugscentre mod øst ved hjælp af ultra-højspændingsledninger. Disse kinesiske ultrahøjspændingsledninger er de første på verdensplan og fra kinesisk side vil der formentlig være interesse i at kommercialisere denne teknologi i og udenfor Kina. Som udgangspunkt er dette system dog defineret lokalt inden for Kinas grænser, men kan kombineres med grænseoverskridende kapacitet, fx transmission af overskydende el til nabolandene. På off-shore området udbygges både olie- og gasfelter, ligesom der er planlagt en række offshore vindparker langs Kinas østkyst, og offshore vindparker kan være et vækstområde, omfattet af AIIB, hvis de kinesiske udviklere og myndigheder på sigt får håndteret de barrierer, der indtil videre har bremset denne udvikling Telekommunikation Inden for telekommunikation peges særligt på potentiale i udbygning af mobilnetværk. Kinesiske leverandører har opnået betydelig erfaring på området og er internationalt konkurrencedygtige. Der er samtidig internt i Kina ambitiøse planer om en markant opgradering af Kinas egne netværk, for at fremme omstillingen til en internetbaseret økonomi. Der er således annonceret planer om udrulning af 4G netværk i løbet af de kommende år. 5. Danske erhvervsinteresser Fra dansk side har en række overvejelser været afgørende i valget om at tilslutte sig AIIB som stiftende medlem, herunder interesse i stabilitet, udvikling og samarbejde på det euro-asiatiske kontinent, ligesom Danmark har en interesse i aktiv at medvirke til udviklingen af den internationale finansielle arkitektur. Samtidig skal danske erhvervsinteresser forfølges aktivt. Danske erhvervsinteresser i AIIB kan generelt inddeles i tre dele: a) direkte interesse i at udføre infrastrukturprojekter som leverandør, b) rådgivningsmuligheder og myndighedssamarbejde, og c) anvendelse af infrastrukturen efterfølgende. Leverandørinteresser Omkring projektinteressen er vurderingen i udgangspunkt, at det kun for et fåtal af de konkrete projekter vil være muligt for danske virksomheder at fremsætte konkurrencedygtige tilbud. Det skyldes primært, at der ikke er mange danske virksomheder, der i sig selv har størrelsen og kompetencen til at være ledende for (del-)projekter. Der må desuden ventes at være en betydelig konkurrence fra lokale udbydere, herunder kinesiske, men eksempelvis også fra Korea. På de fleste områder er der endvidere i øjeblikket en betydelig overkapacitet fra de lokale leverandører. Der kan dog være muligheder for firmaer som fx FLS, der allerede er etableret i f.eks. Kina, og som leverer til kinesiskledede projekter, samt Aarsleff, der har erfaring fra udbygning af havne. På vindområdet findes der generelt et betydeligt potentiale. Der kan her være grund til særligt at fremme offshore projekter, da Kina på dette område - modsat onshore området - endnu ikke har opbygget egen ekspertise. Samtidig kan AIIB vinklen bringes i spil i forlængelse af initiativet for salg af den danske energimodel for onshore vind, hvor der er konkrete drøftelser om reetablering og opgradering af vindmølleparker. 7

8 Rådgivning og myndighedssamarbejde På flere områder vil der tænkes danske interesse for at medvirke som rådgivere enten via konsulenthuse med relevant kompetencebase, eller via myndighedssamarbejde, hvor der måtte være dansk interesse heri. En række danske konsulenthuse vil principielt kunne byde ind på særligt energiområdet, samt vedrørende bæredygtig urbanisering. De danske virksomheders seneste erfaringer fra Kina synes dog at pege på, at danske virksomheder ikke har tilstrækkelig størrelse til store asiatiske projekter, ligesom rådgivningsmarkedet generelt er vanskeligt og forventes som del af et større konsortium. Der kan også være dansk interesser i at koble til det eksisterende myndighedssamarbejde til AIIB projekter, fx vedrørende energinetværk, også for at arbejde for integration og prioritering af vedvarende energikilder. I den forbindelse vurderes det interessant med danske indspil og eventuelt partnerskab om etableringen af en særlig miljøfond tilknyttet AIIB, hvor vedvarende energi og klimavenlige løsninger kan stå centralt. Anvendelsesinteresser og logistik De største danske erhvervsinteresser i AIIB findes nok at ligge i anvendelsen af infrastrukturen som offentligt gode. Særligt forbedrede transportfaciliteter vil komme de mange danske investeringer i Kina til gode, og Danmark vil dermed blandt EU-lande alt andet lige stå til at vinde mest ved facilitering af transport og administrative omkostninger. På logistikområdet har et antal danske operatører endvidere en betydelig markedsandel. Den væsentligste aktør er APM Maersk, der både har joint ventures med en række af de største containerhavne i Kina, samt udfører en meget stor andel af Kinas eksport. På shipping-siden havde Maersk Line i 2012 en markedsandel på 9,7 pct. af Kina-USA-handlen og 20 pct. af Kina-EUhandlen. Derudover opererer Damco mere som et lokalt speditionsfirma. Logistikfirmaer som DSV og Scan Global Logistics har også betydelige netværk i Kina mens shippingfirmaer som Maersk Line, Norden, J. Lauritzen, Clipper Group, Torm og Ultrabulk også er aktive på hver deres områder i Kina. Samlet set ses øgede infrastrukturinvesteringer at kunne have en positiv effekt for disse virksomheder. Særligt øgede transportmuligheder fra det centrale Kina til havnene i Østkysten må forventes at have en gavnlig indflydelse for på denne forretning. Særligt vil eventuelle skridt mod åbning af de indenlandske vandveje potentielt have en betydning. 6. AIIB s udbud Der er endnu ikke vedtaget en endelig udbudspolitik i AIIB, der på et detaljeret plan redegør for tilgangen. Det vedtagne aftalegrundlag ( articles of agreement ) anfører imidlertid klart, at der lagt op til åbne udbud for offentlige projekter, hvor der ifølge artikel vil være: No restrictions upon the procurement of goods and services from any country from the proceeds of any financing undertaken in the ordinary or special operations of the Bank. I klartekst betyder dette, at danske virksomheder vil kunne byde på projekter, der finansieres gennem AIIB. Som led i forhandlingerne har der været drøftelser om rammerne for AIIB s udbudspolitik, hvor der fra dansk side er blevet arbejdet løbende på, at AIIB s udbudsprocedurer lever op til 8

9 internationale standarder, herunder krav om fuld gennemsigtighed og vægt på projekters langsigtede levedygtighed. Konkret er der fra dansk side bl.a. lagt vægt på life cycle betragtninger, som både kan være en fordel for projekternes udviklingseffekt og som kan styrke danske virksomheders muligheder for kontrakter. Overordnet vurderes det, at der er solide udkast til rammedokumenter for AIIB s fremtidige udbudsprocedure, som vil blive drøftet nærmere i chefforhandlerkredsen, og som i sidste ende vil skulle vedtages af AIIB s bestyrelse. Tidspunktet herfor er endnu ikke endelig fastlagt, men det vil være før AIIB behandler sin første portefølje af konkrete projekter. Ifølge rammedokumenterne vil AIIB s udbud skulle baseres på principper om transparens, fit for purpose og value for money med henblik på at sikre en effektiv implementering og strømlining med andre udviklingsbanker. I forhandlingerne har der været bred støtte til øget brug af modtagerlandes egne systemer i den udstrækning de ikke går på kompromis med ovennævnte principper. Det bør bemærkes, at der er forudset betydeligt videre rammer for udbud og indkøb, når der er tale om private, kommercielle projekter. Forhandlingerne i AIIB om en udbudspolitik bør også ses i sammenhæng med etableringen af politikker for miljømæssige og sociale standarder, hvor høje krav bør afspejles i de konkrete udbud af projekter, hvilket også kan være til fordel for danske virksomheder. Idet det som princip er forudset, at udbud og indkøb foretages af modtagerne under eget ansvar vil det dog være afgørende for en endelig vurdering af mulighederne for dansk erhvervsliv, hvorledes udbudspolitikken i praksis udmøntes. 7. Konklusion Etableringen af AIIB har været en åben proces, hvor vi fra dansk side, som følge af Danmarks rolle i Kina, opbyggede goodwill og tilmelding til AIIB har et vindue for at samarbejde om at definere fremadrettede prioriteter, som også kan være i dansk erhvervslivs langsigtede interesse. AIIB virkeområde er endnu kun løst defineret, men det står klart at danske interesser alt andet lige vil være stærkest og mest håndgribelige på hhv. energi- og transportområdet. Dansk fokus bør således være på projekter, hvor dansk erhvervsliv har særlige kompetencer som grønne løsninger og urbanisering. Skal disse spor fremmes vil det formentlig være hensigtsmæssige med tidligere og fremadrettede kontakter baseret på konkrete forslag. Formålet med nærværende analyse har været at give et første bud på danske erhvervsinteresser i forhold til AIIB. Analysen vil blive justeret i takt med de konkrete forhandlinger og etableringen af en egentlig pipeline. De danske ambassader i regionen vil i andet halvår af 2015 følge dialogen tæt mellem AIIB sekretariatet og de nationale asiatiske myndigheder. Udenrigsøkonomisk analyseenhed & ambassaden i Beijing Udenrigsministeriet 9

10 Bilag 1: Landeeksempler infrastruktur i Indonesien og Pakistan Indonesien infrastruktur som kerneprioritet Indonesien er verdens største øgruppe og strækker sig over mere end 5,000 km fra øst til vest, hvilket gør infrastruktur helt essentielt for at understøtte landets generelle udvikling og økonomiske vækst. Præsident Joko Jokowi Widodo har siden sin indsættelse i oktober 2014 sat infrastrukturudvikling øverst på dagsorden og har i 2015 fordoblet ressourcerne allokeret til infrastruktur ift efter en årrække, hvor infrastruktur ikke har været højt prioriteret. Den indonesiske regering har under Præsident Jokowi allokeret US$1 milliard til infrastruktur, som dog kun forventes at dække ca. 20% af det enorme behov for investeringer på infrastrukturområdet. Regeringen forventer, at midler fra AIIB kan bruges til at finansiere den allerede udmeldte infrastrukturpakke på 1 mia. USD. Spørgsmålet om, hvordan midlerne fra AIIB helt konkret planlægges anvendt, forbliver dog pt. ubesvaret. Idet man forventer at bruge AIIB-midler til at finansiere allerede udmeldte infrastrukturprojekter kan disse dog fungere som et nyttigt pejlemærke for anvendelsesmulighederne. Ambassaden oplever i stigende grad efterspørgsel på dansk teknologi og know-how. Generelt forventes det, at danske virksomheder vil kunne bidrage til en række af de kommende infrastrukturprojekter. Ambassaden i Jakarta har gennem Handelsafdelingen kontakt til flere danske virksomheder med kompetencer og interesse indenfor særligt energi og det maritime område. Indonesiske virksomheder og myndigheder har desuden deltaget i to succesfulde State of Greenbesøg til Danmark, og der har efterfølgende været stor efterspørgsel på danske teknologier indenfor vand- og affaldshåndtering. Generelt oplever ambassaden derudover i stigende grad en direkte interesse i dansk ekspertise indenfor bæredygtig infrastruktur og grønne energi løsninger. I forlængelse af myndighedssamarbejdet og den indonesiske deltagelse i 3GF i 2014 er der etableret samarbejde mellem den indonesiske regering og Vestas støttet af Danida. Gennem dette samarbejde skal en Vestas-vindmølle opføres på Sumbaøen i det østlige Indonesien og fungere som demonstrationsprojekt for vedvarende energi. Specifikke områder hvor danske virksomheder ville være af høj direkte relevans inkluderer: - Kraftværker, både biomasse/affald/biogas og fossile brændstoffer - Grundvand og Non-Revenue Water - Energieffktivitet og El forsyningsnet. - Vindenergi og solenergi - Distriktkølesystemer og på sigt fjernkøling - Bygningsdesign, systemer og teknologi - IT-opkoblingssystemer - Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor 10 infrastruktur i bred forstand

11 Pakistan tæt parløb med Kina om infrastruktur En vurdering af AIIB s mulige fremtidige aktiviteter i Pakistan bør ses i kontekst af det kinesisk-pakistanske forhold, herunder den planlagte kinesisk-pakistanske økonomiske korridor. Pakistan og Kina har tætte politiske og økonomiske relationer seneste bekræftet under det kinesiske statsbesøg i Pakistan i april Kina har betydelige strategiske og økonomiske interesser i Pakistan og overordnet set hilser Pakistan øget samarbejde med Kina velkommen. Et af resultaterne af statsbesøget var indgåelsen af China Pakistan Economic Corridor (CPEC) som indebærer nye kinesiske investeringer på 46 mia. USD i pakistansk infrastruktur ved udvikling af en 3000 km lang økonomisk korridor over de næste tre år fra Gwadar i Balochistan til Kashgar i Kina. Infrastrukturprojekterne vil fokusere på udviklingen af Gwadar Havnen i Balochistan, energiforsyning, infrastruktur og industrielt samarbejde. Pakistan har selv afsat 2,5 mia. USD i landets udkast til finanslov for 2015 til investeringer i CPEC projekter. Såfremt Pakistan bidrager med 25 pct. egenkapital og resten bliver finansieret i form af gæld fra Kina, kan der forventes infrastrukturinvesteringer i størrelsesorden af 10 mia. USD allerede i Hvorvidt AIIB vil blive knyttet til CPEC er dog endnu uvist. Ambassadens vurdering er, at det foreløbigt er usandsynligt, at både AIIB og CPEC bliver sat i spil til de samme investeringsprojekter i Pakistan. Denne situation kan dog ændre sig især hvis der opstår problemener med at få mobiliseret de lovede 46 mia. USD under CPEC. Så kan der i givet fald tænkes at komme et politisk pres fra Pakistan for alternative investeringsmuligheder. Pakistan har, både indenfor og udenfor CPEC regi behov for projekter som matcher danske kompetencer. Konkret kan vindenergi og spildevandsbehandling fremhæves. CPEC har foreløbigt planer om mindst 250 MW vindprojekter, fordelt på 4 forskellige sites, og en store spildevandsanlæg i Gwadar City, som er et kinesiskfinansierede mega projekt. Dansk erhvervsliv har erfaringsmæssigt engageret sig i Pakistan i forhold til bl.a. cement, gødningsproduktion, landbrugsmaskiner, shipping, og medicinbranchen. Vestas har fornyligt etableret sig i Pakistan og har opbygget en stor pipeline ( MW) af mulige projekter både til private og offentlige kunder. Udbygning af energiinfrastruktur, især transmissionslinjer som følge af AIIB finansierede projekter kan skabe medvind til Vestas og evt. andre danske vedvarende energivirksomheder, hvor både danske sol- og biomasseløsninger også er på vej ind i Pakistan. Konsekvenser af AIIB s mulige engagement i Pakistan vil også have udviklingsmæssige og samfundsøkonomiske koblinger til både danske erhvervsmæssige og udviklingsmæssige indsatsområder i Pakistan. 11

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med et årligt rammebeløb på 300 mill.kr. til rentestøtte m.v.

Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med et årligt rammebeløb på 300 mill.kr. til rentestøtte m.v. i:\maj-2001\udv-a-05-01.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÈ 29. juni 2001 BLANDEDE EKSPORTKREDITTER: EN SUCCES Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Spørgsmål 9 dels Indien laves en formulering, der sikrer, at miljøproblemer, og ikke mindst klimaproblemerne kommer til at spille en vigtig

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Eksportorientering i Energistyrelsens internationale myndighedssamarbejder

Eksportorientering i Energistyrelsens internationale myndighedssamarbejder Eksportorientering i Energistyrelsens internationale myndighedssamarbejder Energistyrelsen 28. april 2016 Side 1 To spor i Energi-, Forsynings og Klimaministeriets internationale indsats Forhandlingssporet

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Strategi for internationalt samarbejde 2020

Strategi for internationalt samarbejde 2020 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 6. junij 2016 Strategi for internationalt samarbejde 2020 Esbjerg Kommune 2016 I Vision 2020 og Vækststrategi 2020 er det et mål, at Esbjerg Kommune bliver mere international.

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2014 COM(2014) 674 final ANNEX 1 BILAG Endelig rapport om gennemførelse af afgørelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011, der dækker EIB-finansieringstransaktioner

Læs mere

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Strategi for DBDH 2016-2018 Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Marked og omverden Mere end halvdelen af verdens mennesker bor i byer. FN forventer, at byerne skal huse

Læs mere

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi:

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi: Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 182 Offentligt ENS j.nr 030199/30007-0065 ln 20. marts 2007 Indien Generel energipolitisk baggrund Indiens kraftige økonomiske vækst på over 7 pct. årligt

Læs mere

Samarbejde om eksport af dansk energiteknologi. Eksportordningen

Samarbejde om eksport af dansk energiteknologi. Eksportordningen Samarbejde om eksport af dansk energiteknologi Eksportordningen Energistyrelsen samarbejder med Tyskland, USA og Storbritannien om eksport af grøn energiteknologi International efterspørgsel af grønne

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

Vindkraft. Fælles mål. Strategi

Vindkraft. Fælles mål. Strategi Udkast til strategi for vindkraft Vindkraft Fælles mål I 2035 er de eksisterende landvindmøller nedtaget og erstattet af ca. 750 moderne møller på over 100 meters højde. Møllerne placeres så vidt muligt

Læs mere

Danidas business-to-business program. Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder

Danidas business-to-business program. Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder Danidas business-to-business program Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder Håndværksrådets internationale afdeling Vores arbejde består bl.a. i at assistere SMV er ved internationalisering

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Østudvidelsen Konsekvenser, muligheder og trusler for danske virksomheder V. Henriette Søltoft, chefkonsulent Dansk Industri 4. november 2003 Dansk Industri

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober.

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober. Samrådsspørgsmål Æ: Ministeren bedes redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Washington den 11. - 13. oktober 2008 Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om

Læs mere

Nye markeder, nye muligheder

Nye markeder, nye muligheder Peter V. Helk 29 04. 13 Nye markeder, nye muligheder BRIKs, Next Eleven, De Afrikanske Løver og andre vækstøkonomier Økonomierne forskubbes BNP 2010, % af Global BNP 2030, % af Global Japan 10% RAV 6%

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

2. Baggrund Forslaget til forordning blev modtaget i engelsk sprogversion den 19. oktober 2011. Dansk sprogversion forelå den 26. oktober 2011.

2. Baggrund Forslaget til forordning blev modtaget i engelsk sprogversion den 19. oktober 2011. Dansk sprogversion forelå den 26. oktober 2011. Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0659 Bilag 1 Offentligt Notat 22. november 2011 INT/AKJ Grund- og nærhedsnotat om Kommissionens forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om ændring af afgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del EU Note 9 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del EU Note 9 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 9 Offentligt Europaudvalget og Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Klima-, Energi- og Bygningsudvalgets EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Overskrift Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Solcellekonference af TEKNIQ og Dansk Solcelleforening Mandag den 18. april 2016 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram

Læs mere

Tidligere gik bevillingerne især til asiatiske lande, men på det seneste har Afrika overhalet Asien som største modtager.

Tidligere gik bevillingerne især til asiatiske lande, men på det seneste har Afrika overhalet Asien som største modtager. 2. juni 2006 af Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 BLANDEDE KREDITTER: Resumé: BEHOV FOR EN FORDOBLING AF RAMMEBELØBET Der har i de seneste år været en kraftig stigning i bevillingerne under ordningen

Læs mere

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8.

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. april 2015 Sammenfatning: Nærværende analyse af den økonomiske udvikling

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en) 15007/14 ADD 2 ECOFIN 1007 FIN 808 RELEX 887 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. december 2014 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab 24. SEPTEMBER 213 Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab AF CHRISTINE E. NIELSEN Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse blandt

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Veje til vækst i fødevarebranchen

Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Danmark befinder sig i en vækstklemme. Vi risikerer at falde stille og roligt ned på velstandsstigen, hvis ikke vi igen evner at blive

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Rockwool koncernen i Asien

Rockwool koncernen i Asien Rockwool koncernen i Asien Generalforsamling Rockwool International A/S 27. April 2011 1 Asien Største kontinent 30 % af jordens landområder 4 milliarder mennesker (60 % af verdens befolkning) 48 nationer

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport Organisation for erhvervslivet Februar 2010 IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT TRYGVE ILKJÆR Indonesien står på spring

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Offshore og økonomi. Offshore Center Danmark. Danske Bank - Kredit Analyse Afdelingsdirektør Bertil From

Offshore og økonomi. Offshore Center Danmark. Danske Bank - Kredit Analyse Afdelingsdirektør Bertil From Offshore Center Danmark Danske Bank - Kredit Analyse Afdelingsdirektør Bertil From 1 Program Økonomi, olie og offshore Situationen på oliemarkedet Opsving i offshore-industrien Øvrige branchetrends Konklusion

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse: Den forventede økonomiske udvikling i Iran efter sanktionsophævelserne

Udenrigsøkonomisk analyse: Den forventede økonomiske udvikling i Iran efter sanktionsophævelserne Udenrigsøkonomisk analyse: Den forventede økonomiske udvikling i Iran efter sanktionsophævelserne Udenrigsøkonomisk analyseenhed i samarbejde med ambassaden i Teheran, MENA og SPK Sammenfatning: Udenrigsministeriet

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Investeringsprojekt TORTOMANU Vindmøllepark

Investeringsprojekt TORTOMANU Vindmøllepark Investeringsprojekt TORTOMANU Vindmøllepark 2 Mere Information & Kontakt For yderligere information og prospekt gå til fondens hjemmeside på: www.ceei.dk/bliv-investor Du kan også kontakte CEEI s investeringsafdeling

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Klima-, EU-konsulenten Energi- og Bygningsudvalgets EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas"

Baggrundsnotat: Grøn gas er fremtidens gas Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas" Gasinfrastrukturen er værdifuld for den grønne omstilling Det danske gassystems rolle forventes, som med de øvrige dele af energisystemet (elsystemet, fjernvarmesystemet

Læs mere

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007 Selskabsmeddelelse 29/2007 Silkeborg, den 19. november 2007 Bestyrelsen i ITH Industri Invest A/S har i dag indgået en aftale om erhvervelse af DKA Renewable Energy A/S samt 19,4 % af aktierne i det børsnoterede

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Markedet for vindenergi

Markedet for vindenergi Markedet for vindenergi IDA Det Nordeuropæiske marked for energi og ressourcer 5. februar 2015 Martin Risum Bøndergaard Energiøkonomisk konsulent Vindmølleindustrien Hvem er Vindmølleindustrien? Vi: -

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Ny branche ser lyst på vækst

Ny branche ser lyst på vækst Vækstbarometer 2012 November 2012 Branchefællesskab for Intelligent Energi Ny branche ser lyst på vækst En ny undersøgelse blandt medlemmerne i Branchefælleskab for Intelligent Energi viser, at medlemmerne

Læs mere

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Organisation for erhvervslivet juni 2009 Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Den økonomiske krise skærper behovet for at omstille EU s budget, så det understøtter den fremtidige

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien 2 Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien anbefaler, at der politisk

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV)

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) 20. november 2014 Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) Corporate Social Responsibility (CSR) eller samfundsansvar - er et begreb i konstant udvikling. Oprindeligt var CSR et frivilligt engagement

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK

Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK Ole Stokholm Jepsen Seniorrådgiver NIRAS International Consulting 10. december 2008 Global Fødevarekrise National

Læs mere

Virksomheden Realdania

Virksomheden Realdania Virksomheden Realdania Realdania er en forening med medlemsdemokrati, der driver en filantropisk virksomhed og støtter projekter inden for det byggede miljø. Grundlaget for det filantropiske arbejde er

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere