M E D D E L E L S E R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M E D D E L E L S E R"

Transkript

1 FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 144 November - december 2005 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer og meddelelser Side 3 Meddelelser fra Fællesstyrelsen Side 3 Referat fra formandsmødet 5. oktober 2005 Side 3 Stiftelsesfest Side 5 Landpræmieskydning - Resultater 2005 Side 5 Meddelelser fra Kredsene Side 6 Pensionist og hvad så? (Intet nyt) Side 13 Med Strehle til Prag Side 13 I nationens tjeneste en boganmeldelse Side 14 Militærhistoriske samlinger og museer Side 15 Skrivevejledning Side 15 Overblik FOUAT s kalender Side 16

2 Praktiske oplysninger Om foreningen Foreningen blev grundlagt 9. december 1891, og dens virke hviler den dag i dag på de dengang vedtagne love, men tilpasset nutidens forhold og medlemmernes ønsker. Den består af regionalt opdelte KREDSE og ledes overordnet af en FÆLLESSTYRELSE med ÅRSMØDET som øverste myndighed. Inden for lovenes rammer er de enkelte kredse selvstyrende og beslutter eksempelvis aktiviteter samt evt. begrænsninger i medlemstal og deltagerantal ved de enkelte arrangementer. Følgende kan optages som medlemmer: Tidligere og nuværende officerer i Forsvaret og andre med tidligere eller med aktuel tilknytning til og interesse for Forsvaret og dets officerskorps. Om Meddelelser Formål: At formidle oplysninger til medlemmerne om kredsenes aktiviteter. Endvidere, når pladsen tillader det, at optage indlæg fra enkeltpersoner. Bladet indeholder primært interne foreningsmeddelelser. Bidrag optages på bidragsyderens ansvar. Eftertryk er kun tilladt med Fællesstyrelsens, henholdsvis pågældende kredsformands tilladelse. Indlæg bedes sendt pr. mail (som vedhæftet fil i WORD). Da indlæg af og til kræver et ret omfattende redaktionsarbejde, bedes de sendt i god tid, så der er ca. en uge til at bearbejde indlægget. Redaktionen er ikke forpligtet til at optage sådanne indlæg, og forbeholder sig desuden ret til at forkorte teksten. s foretrækkes og sendes til redaktørens private adresse se nedenfor. Foreningsmeddelelser, der sendes som brev, skal være redaktøren i hænde to dage før den nedenfor anførte tidsfrist. Fællesstyrelsen: Landsformand: Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson Opnæsgård 83, 2970 Hørsholm Næstformand: Fmd. for Københavns Kreds Forskningsbibliotekar D.B., major Jørgen Larsen Digterparken 76, 2750 Ballerup Forretningsfører: Major Flemming Holmgreen Rasmussen Annexgårdsvej 4, Kirke Værløse, 3500 Værløse Redaktion: Major Mogens Pedersen Torvegade 30, 4200 Slagelse Webmaster: Kaptajn Peter Thomsen Ekspedition og fordeling: Se forretningsføreren modsatte spalte Næste nummer: Bidrag til Nummer 144 skal være redaktionen i hænde senest 15. december Næste nummer af bladet forventes fordelt primo november Meddelelser udgives: Primo januar, marts, maj, juli, september og november. 2

3 Information og meddelelser Redaktion af Meddelelser og hjemmesiden er parallelle. Dermed er der kun uoverensstemmelse mellem tekst og oplysninger i de to medier, når der sker ændringer til det tidligere oplyste. Fællesstyrelsen Bestyrelse. Se side 2 Referat fra formandsmøde Mødet blev afholdt den 5. oktober i 1. Regiments Soldaterforenings lokaler i Laksegade 32 1, København. Deltagere: Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson, Landsformand Major Jørgen Larsen, Københavns Kreds, næstformand Oberstløjtnant Leif K. Nielsen, Fyns Kreds Major Erik Blyme, Storstrøms Kreds Major Franz Strehle, Nordjyllands Kreds Major Mogens Pedersen, Vest- & Midtsjællands Kreds, redaktør (referent) Major Flemming Holmgreen Rasmussen, forretningsfører. Afbud fra oberst Leif Nielsen, Sydjysk Kreds. Dagsorden: 1. Landsformanden orienterer 2. Kredsene orienterer 3. Redaktøren orienterer 4. Indkomne emner behandles 5. Eventuelt. Ad pkt. 1. Landsformanden (JSN) takkede Fyns Kreds for arrangementet omkring sidste formandsmøde/årsmøde i Odense den 7. april d.å. JSN bad om en debat om FOUAT s hverdag, fandt det rigtig, at årsmøderne afholdes rundt om i landet men gerne i separate lokaler, måske med særskilt program for de, der ikke deltager i formandsmødet. Ad pkt. 2 a. Storstrøms Kreds, Erik Blyme (EB): Hverken Storstrøms eller andre kredse kan nå Københavns niveau mht. aktiviteter og antal deltagere. Søger at opnå større deltagelse ved at samarbejde med bl.a. RIOD, De Blå Baretter samt hjemmeværnsforeningerne. Har fast et par gode arrangementer årligt bl.a. Mindehøjtideligheden på Svinø den 4. maj. Næsten konstant ca. 70 medlemmer. Meddelelser fungerer som kontakten til medlemmerne. b. Fyns Kreds, Leif K. Nielsen (LKN): Agiterer ikke for medlemstilgang har ca. 60 medlemmer (tilfredsstillende). Øger deltagerantallet ved arrangementer ved at indbyde medlemmerne med ledsager, hvilket øger det sociale og det kulturelle aspekt - Julefesten er populær med ca. 80 % 3

4 mødedeltagelse, heraf flere fra Brigadeforeningen. Samarbejder gerne med Sydjysk Kreds. Skydninger gennemføres gnidningsfrit i ROID-regi. Kredsen har en god økonomi. c. Vest- & Midtsjællands Kreds, Mogens Pedersen (MP) (Stedfortræder): I formandens fravær oplyste MP, at kredsen har haft succes med en ekskursion til Garderhøjfortet, mens et foredrag med stabslæge-1 Erik Darre måtte aflyses på grund af manglende tilslutning endskønt både ROID s Vestsjællands kreds og Torsdagsklubben ved Gardehusarregimentet var indbudt. Kredsen skal finde en ny formand, da oberst Kalle Nilausen ønsker at fratræde. d. Københavns Kreds, major Jørgen Larsen (JL): Kredsen har medlemmer, der er bosiddende i HT-området. Med kr. 120,- pr. år i kontingent er økonomien sund. Der gennemføres fast 8 foredrag årligt med historisk eller andet militærrelevant indhold. Klipfiskefrokost og skydning trækker medlemmer, som ellers ikke deltager i øvrige arrangementer. Medlemshvervning har været søgt gennemført baseret på oversiger fra tjenestestederne, men er blevet standset i overensstemmelse med registerlovningen. Kredsen imødeser praktiske problemer som følge af forsvarets ændrede struktur, herunder støtte med lokaler og tjenstydelser. Kan medføre en økonomisk belastning. e. Nordjysk Kreds, Erik Strehle (ES): Alle arrangementer gennemføres med damer. Ca. 50 medlemmer. Har taget initiativ til at genoprette en midtjysk kreds. Har en potentiel formand som medlem og yderligere 10 personer har vist positiv interesse. Nordjysk vil påtage sig en fadder-opgave. ES arrangerer rejser med militær historisk indhold deltagerne er både medlemmer og eksterne. Senest en succesfuld tur til egnene, hvor 30-årskrigen blev udkæmpet. En særlig tur til Hviderusland planlægges tema bl.a. Marcus Wallenberg. Landsformanden opsummerede: - der tages kontakt til en potentiel formand, der kan/vil påtage sig at genoprette en midtjysk kreds, - lange afstande i kredsene taler for arrangementer i dagtimerne, - udvid det sociale aspekt, - en hvervekampagne skal formuleres, - er FOUAT i en identitetskonflikt med andre foreninger eller er der et identitetssammenfald, der kan omsættes til aktivt foreningsarbejde? - kredsenes erfaringer mht. samarbejde med andre foreninger lokalt må samles 3. Redaktøren redegjorde for arbejdet med bladet og begrundede bl.a. det Oprob!, der var med i Meddelelser nr Bekymringerne er reelle mht. til stof nok til at gøre bladet alsidigt og læseværdigt. Flere gav udtryk for, at Meddelelser er kredsene væsentlige kontaktorgan. 4. Vest- & Midtsjællands Kreds havde forud for mødet fremsendt et varsel til landsformanden om, at mulighederne for at afholde de for foreningen særdeles væsentlige skydninger med tiden vil blive begrænset af bl.a. centraliseringen af forsvarets materielorganisation. København har fortsatte muligheder frem til 2007 Nordjylland har fået afslag på en ansøgning om ammunitionstildeling. Sydsjælland har indtil videre ingen problemer (DANILOG). 4

5 En række scenarier blev opstillet mht. våben (låne, eje, etc.). Københavns Kreds påtager sig at efterprøve en række muligheder. 5. Eventuelt. Stiftelsesfesten er fastsat til den 10. december kl i Kastellet se nedenfor Næste formandsmøde afholdes onsdag den 5. april 2006 på Vordingborg kaserne. Årsmøde afholdes samme dag. FOUAT har i alt 426 medlemmer. Mogens Pedersen Referent. Landpræmieskydning - Resultater 2005 Obs! Vandrepræmier samt logbøger i udfyldt stand kan sendes til MJ G. Djørup, Brydebakken 8, 3200 Helsinge, senest d. 20. november eller medbringes i velpudset stand til stiftelsesfesten Københavns Kreds siger tak til alle for godt samarbejde i 2005 og ser frem til en god sæson i år STORSTRØMS KREDS NORDJYSKE KREDS LT Eskil Gøtzsche 212 MJ Hans Poulsen (219) KN Erik Lykke Pedersen 203 KN Per Ehrhorn (215) LT Flemming Nielsen 200 KN Mogens Pedersen (211) LT Palle Rasmussen 193 KN Jes Reiner Pedersen (203) LT Lars Ole Larsen 193 KN Leif Nygaard (197) Total 1001 Total (1045) Antal skytter og vejr ikke oplyst Skydningen afviklet med pistol cal.22. FYNS KREDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS K. MJ Leif Mosegaard 215 John Curt Jensen 219 KN Erik Lykke Pedersen 211 Kurt Hasselby Jensen 215 PL Ronald Magnussen 207 Erik Olsen 211 MJ Kjeld Frimuth 200 Karl Johan Nilausen 203 FP Olav Degn-Andersen 197 Tommy Pedersen 202 Total 1030 Total 1050 Antal skytter: 12 Vejr: Bl. solskin Vejr: Regn KØBENHAVNS KREDS SYDJYSKE KREDS MJ Peter Rude 226 MJ K. Fabricius 196 MJ P. Rønberg 208 KN P.E. Westerberg 192 MJ G. Djørup 200 OL B.O. Fabricius 190 PL I. Becker-Larsen 196 MJ K.M.L. Glud 179 MJ J. Dam 193 MJ I. Frisenvang 177 Total 1023 Total 934 Antal skytter: 13 Vejr: Solskin Vejr: Solskin - ingen vind. 5

6 Præmiefordeling: OB Folmer Pedersens ærespræmie tilfalder i år: MJ Peter Rude, Københavns Kreds, med 226 points. KN Busch s mindeskål tilfalder i år: John Curt Jensen, Midt- og Vestsjællands Kreds, med 219 points. KN Troels-Smith s mindepokal tilfalder i år: Kurt Hasselby Jensen, Midt- og Vestsjællands Kreds, med 215 points. MJ Ulrichsens pokal tilfalder i år: MJ Leif Mosegaard, Fyns Kreds, med 215 points. Den af Storstrøms Kreds udsatte pokal tilfalder i år: Midt- og Vestsjællands Kreds med 1050 points. Stiftelsesfest Foreningens 114 års stiftelsesfest fejres i Kastellet, Nordre Magasin, 1. sal Lørdag den 10. december 2005, klokken Traditionen tro serveres: Gule ærter med tilbehør samt øl og snaps. Dernæst æbleskiver med tilbehør og solbærrom. Kuvertpris: kr. 155,00 Ved kaffebordet overrækkes præmier til vinderne i landspræmieskydningen se nedenfor. Tilmelding bedes foretaget senest onsdag den 30. november kl til forretningsføreren i Københavns Kreds. Tilmeldingen bedes fulgt af en indbetaling pr. check, til giro nr eller konto i Danske Bank reg.nr konto nr Se forretningsførerens adresse på side 2 Københavns Kreds Formand: Forskningsbibliotekar D.B., Major Jørgen Larsen, Digterparken 76, 2750 Ballerup Forretningsfører: Major Bent Axel Kongsbach, Blomsterager 512, 2980 Kokkedal Giro nr

7 Foredrag Kredsens foredrag afholdes på de annoncerede datoer i Kastellets Gl. Varmecentral kl og efterfølges af et mindre socialt arrangement (spisning) i Ndr. Magasins Spisestue eller i Hestestalden. Tilmelding hertil bedes foretaget tidligst muligt og senest forudgående tirsdag kl til kredsens formand eller forretningsfører. Sæsonen er allerede i gang. Med 26 fremmødte kom sæsonen i gang med start den 4. oktober. Aftenens foredrag om Ruses Kastel har været tidligere været holdt, men for et andet forum, hvor flere af vore medlemmer havde adgang. Det var derfor dristigt af bestyrelsen at søge foredraget gentaget, så endnu flere kunne få viden om vort tilholdssteds historie. Foredragsholderen, Bjørn Westerbeek Dahl, tegnede et billede af den hollandske fæstningsbygger Henrik Ruse, der havde forestået opførelse af flere fæstninger og forter i Europa. Han Var så efterspurgt, athan ligefrem stillede krav om ansættelse som Generalkvartermester, generalinspektør for alle fæstninger og som oberst chef for et infanteriregiment* for at lede den endelige udformning af Castel Friedrichs Haven PÅ grund af midlernes knaphed og manglende opbakning fra kredse omkring kong Frederik III måtte Ruse fortrække** og så ikke sin oprindelige plan *** med garnison, kaserne og domicil (flugtsted) for enevældskongen fuldført. Rester af fundamentet til et slot findes fortsat under den nuværende kirkeplads i Kastellet. Bjørn Dahl, uddannet bibliotekar med historie som bifag, fængslede tilhørerne med sin indsigt og fortællelyst. * Lübbes Regiment, senere 9. Regiment i Tønder ** Han opnåede dog status som Baron af Rysensteen. *** Edb model af Kastellet se ses på worldonline.dk/fgr/citadel/citadel.htm Referat af chefen for Hjemmeværnsstaben oberst Jørgen Jacobsens orientering den 20. oktober om Hjemmeværnets muligheder og medvirken i terrorbeskyttelse følger i næste nummer af Meddelelser. Torsdag den 3. november fortæller kriminalassistent Erland Leth Pedersen mod Efterforskning til bogen om Svend Staahl-gruppen Denne gruppe var nok modstandsbevægelsens værste fjende i de sidst år af besættelsen og bestod primært af tidligere kriminal- og politibetjente, direkte under tysk ledelse. Gæster er velkomne. Torsdag den 17. november Fortæller kaptajn Peter Ernstved Rasmussen om sine oplevelser med pressen på godt og ondt under sin tjeneste som presseofficer på Hold 4 i Irak november 2004 februar Opholdet i Irak blev en begivenhedsrig periode med bl.a. beskyldninger i en irakisk avis om tortur begået af danske soldater, besøg af forsvarsministeren, besøg af den danske presse og valget den 30. januar. Foredraget fører naturligt hen til en debat om forsvarets åbenhed og dialog med medierne. Gæster er velkomne. Foredrag i Der forventes afholdt foredrag 12. og 26. januar samt 9. og 23. februar Efterårsekskursion Som allerede annonceret gennemføres ekskursion til Flådestation Korsør den 24. november med følgende program: 7

8 - Ankomst til flådestationen kl Velkomst og orientering om FLS KOR, hvor FSN byder på kaffe - Orientering om og forevisning af Søværnets nye 137 m lange fleksible støtteskib ABSALON - Ca spisning (smørrebrød) - No host. Transport ved egen foranstaltning: - Tog afgang fra København kl ank Korsør kl Tog afgang Korsør kl ank København kl Militær transport til/fra FSN KOR. Tilbud og ønske om samkørsel bedes rettet til formanden. Ydelser: Der ydes ved forretningsføreren major B.A. Kongsbach hver deltager (kredsens medlemmer) et transporttilskud på kr. 100,00 uansat transportmåde. Holdleder: Næstformand major Knud Rasmussen, tlf Forbindelsesofficer til FSN KOR: Kommandørkaptajn Fleming Behrndtz, tlf Tilmelding til kredsformand major Jørgen Larsen, snarest belejliget medopgivelse af CPR nr.. Evt. ledige pladser tilbydes foreningens andre kredse. Storstrøms Kreds Formand: Major Erik Blyme, Agerupvej 18, Våbensted, 4900 Sakskøbing Forretningsfører: Premierløjtnant Jørgen Simonsen, Skansevej 5, 4862 Guldborg Kredsen afholder foredrag torsdag den 10. november 2005 kl på Hærhjemmeværnsdistrikt Lolland-Falster, Stenvej i Sakskøbing Emnet er Warszawa-opstanden i 1944, hvor den polske hjemmehær (Armja Krajowa) bød tyskerne trods i 63 dage, og med sovjetstyrkerne som nærmeste tilskuere. Foredragsholderen er tidligere officer i Hjemmehæren, deltager i opstanden og nu bosat i Danmark. Vore samarbejdspartnere indbydes til foredraget. I tilslutning til emnet kan det varmt anbefales at læse den af MJ J.C. Schlichtkrull i 1984 udgivne bog Warszawaopstanden. Midt- og Vestsjællandske Kreds Formand: Oberst Karl Johan Nilausen, Munkevænget 4, 4300 Holbæk Forretningsfører: Kaptajn Jørgen Helstrup, Jyllandsgade 8R, 4100 Ringsted

9 Siden sidst: Foredraget 30. august med emnet Forsvarets sundhedstjeneste nu og i fremtiden måtte vi desværre aflyse. Tilslutningen fra kredsens medlemmer var så lille, at det ikke var rimeligt at bede foredragsholderen om at gennemføre det. Pokalskydningen 1. oktober blev gennemført af 8 skytter, som trods udsigten til lidt regn havde mod og mandshjerte til at stille op. Vi havde dog rimeligt skydevejr det var ikke solen, der distraherede. På trods af lidt regn fik vi gennemført og opnåede ganske pæne resultater så det kan ikke helt afvises, at vi måske igen i år får del i de udsatte præmier. Efter skydningen forlagde vi til det Jannske hjem i Boeslunde, hvor den traditionelle og meget overdådige skydefrokost var afslutningen på årets skydninger. Igen et rigtigt godt arrangement under hyggelige former, hvor vi hyggede os. Kommende aktiviteter Københavnskredsen har i år henlagt sin efterårsekskursion til det vestsjællandske område; nemlig til Flådestation Korsør. Aktiviteten ser særdeles spændende ud. Vi er velkomne til deltagelse men vi må acceptere, at den afholdende kreds egne lemmer har førsteprioritet. Interesserede bedes selv tage kontakt til Københavnskredsen se tidligere. Stiftelsesfesten i december er karakteriseret ved, at det er et rigtigt hyggeligt arrangement, hvor vi møder foreningskolleger fra det ganske land. Det er også ved denne lejlighed, at årets skydepræmier overrækkes. Kredsbestyrelsen vil gerne opfordre til, at vi møder talstærkt op. Da dette er sidste nummer inden året udrinder, ønskes alle en rigtig god jul samt et godt nytår. På gensyn til aktiviteterne i Fyns Kreds Formand: Oberstløjtnant Leif. K. Nielsen, Ådalen 18, Gummerup, 5620 Glamsbjerg Forretningsfører: Kaptajn Erik Lykke Pedersen, Pilevangen 22, 5210 Odense NV Giro nr Landspræmieskydningen af kredsens medlemmer stillede op, og opnåede følgende resultater: Plads Navn Points 1 Major Leif Mosegård Kaptajn Erik Lykke Pedersen Premierløjtnant Ronald Magnussen Major Kjeld Frimuth Feltpræst Olav Degn-Andersen 197 Det samlede resultat for de bedste 5 skytter blev således points. Efterårsturen 2005 Efter at 28 deltagere og diverse forsyninger var blevet læsset på bussen i Odense, gik turen mod Sønderjylland. Bestyrelsen havde sædvanen tro bestilt godt vejr, så det 9

10 var det selvfølgelig! Ud over det gode vejr var der formiddagskaffe på vejen ned til vort første mål, som var Løgumkloster Klosterkirke. Vel ankommen til Løgumkloster, hvor vi blev modtaget af vores guide, påbegyndte vi historiens gang fra grundlæggelse til nutiden. Guiden var i stand til at fastholde sit publikum. Han var helt klart inde i stoffet, og han formåede at videregive dette på en både morsom og inspirerende måde. Efter ca. 1 times ophold gik turen videre til Frøslevlejren, hvor frokosten skulle indtages i Hjemmeværnets lokaler. Undervejs til Frøslevlejren blev der givet deltagerne et indblik i krigen Denne krig var netop emnet for eftermiddagens program. Ved ankomsten til Frøslevlejren fik en vi glædelig overraskelse, idet den tidligere chef for "de fynske krigere" oberst N. F. Jønke var kommet for at deltage i vores sociale samvær. Efter frokosten, hvor det sociale samvær stod i første række, fortsatte man til det nærliggende Bov Museum. Museet er et billede på tiden dengang, og dannede relief og afslutning på eftermiddagens emne. Turen gik nu atter mod Odense, men da vi havde et hængeparti fra vores sidste tur, nemlig Brødremenighedens Kirkesal i Christiansfeld, snuppede vi den, da vi nu alligevel var der. Vores "gamle" bekendte kaptajn Nygaard fortalte på sin egen inspirerende facon - om kirkesalen. Den mand er en Guds benådet fortæller, og havde vi ikke sagt, at "vi skal hjem til Odense ", så havde vi siddet der endnu og hørt om historien. Selskabet nåede Odense ved 18-tiden. Endnu en god medlemstur var der til ende. Dermed var den sidste tur der behandlede emnet "Sønderjylland " gennemført. Men vi er tilbage næste år med et nyt emne. Husk at bestille plads. Fakkeltog den 6. december i Odense Til minde om H. C. Andersens udnævnelse til æresborger i Odense, som skete på netop denne dato i 1867 indbyder Danmarkssamfundet kredsens medlemmer til at deltage i fakkeltoget. Se nærmere om arrangementet i dagspressen. Så er det jul igen! Det, som vi alle har gået og ventet på et helt år julefrokosten - finder sted Torsdag den 8. december 2005 kl på Dannevirke Soldaterhjem Arrangementet er en oplevelse for de kræsne medlemmer. Nærmest unikt. Dannevirke står som sædvanligt for det kulinariske samt tilbehøret. Julens sange vil undervejs blive øvet med de fremmødte deltagere, ligesom der vil blive det obligatoriske julelotteri. Og underholdningen i H. C. Andersens festår? Ja, det kunne meget vel tænkes, at denne underholdning blev et eventyr i oplevelser. Det finder man selvfølgelig kun ud af, hvis man møder op til arrangementet. For at alle skal stilles lige, vil alle vore medlemmer modtage en indbydelse i god tid - en indbydelse, der vil skærpe interessen. 10

11 Sydjyske Kreds Formand: Oberst Leif Hommel Nielsen, Jeppe Åkjærsvej 8, 6100 Haderslev Forretningsfører: Major C.F. Aakerlund, Damstien 16, 6100 Haderslev Landspræmieskydning medlemmer og damer mødtes den 22. september på Varde Kaserne til den årlige landspræmieskydning på pistol. Vejrguderne var med os med solrigt og stille vejr. 6 skytter dystede på pistolbanen. Resultatet af skytternes anstrengelser blev, at kredsens vandrepræmie (1. præmie) udsat af oberstløjtnant N.T. Winther og frue i år blev erhvervet af major K Fabricius, der opnåede 196 points. 2. præmien - et sølvbæger udsat af oberstløjtnant I. Langkilde - blev erhvervet af kaptajn P.E. Westerberg (192 points), medens 3. præmien - en sølvbrevåbner ligeledes udsat af oberstløjtnant I. Langkilde - gik til oberstløjtnant B.O. Fabricius (190 points). Frokosten blev i god stemning indtaget i officersmessen på Varde Kaserne. Sydjyske Kreds takker Danske Artillleriregiment for stor velvilje og støtte i forbindelse med arrangementets gennemførelse. Samarbejde med Brigadevennerne Et antal medlemmer deltog den 21. september i Brigadevennernes udflugt til DANI- LOG i Vordingborg samt Sorø Akademi. Kommende arrangementer. Endnu ikke fastlagt. Kredsstyrelsen vil med tak modtage forslag til arrangementer fra vore medlemmer. Midtjyske Kreds Kredsen er p.t. ikke aktiv. Nordjyske Kreds Formand: Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg Forretningsfører: Kaptajn Hartvig Porsborg, Vangen 85, 9400 Nørresundby Gennemført aktivitet Kredsen gennemførte landspræmieskydning med cal. 22 mandag 05. september 2005 på skydebanerne ved Lindholm Høje med efterfølgende resultater: Plads Navn Points 1 Major Hans Poulsen Kaptajn Per Ehrhorn Kaptajn Mogens Pedersen Kaptajn Jes Reiner Pedersen Kaptajn Leif Nygaard Kaptajn Hartvig Porsborg Kaptajn Villy Egebo Major Gunnar Albrechtsen Kaptajn Erik Christensen

12 10 Kaptajn Erik Froulund 169 Kredsens interne pokaler tildeles efternævnte således: Bedste skytte Duelighedsskydning Kaptajn Per Ehrhorn 267 points Næstbedste skytte Duelighedsskydning Major Hans Poulsen 265 points Bedste skytte: Landspræmieskydning Major Hans Poulsen 219 points Flest point i samtlige træningsskydninger Kaptajn Per Ehrhorn 2335 points Procentvis bedste resultat Kaptajn Per Ehrhorn 234 points Pokalerne overrækkes i forbindelse med kredsens julefrokost/skydebanefest mandag den 5. december 2005 se nedenfor. Kommende aktiviteter Kredsen afholder julefrokost/skydebanefest mandag den 5. december 2005 kl i Løvvangens Bowlingcenter for medlemmer med ledsagere. Bindende tilmelding til Leif Nygaard på tlf eller via senest den fredag 2. december 2005 kl Der serveres den traditionelle julebuffet til en kuvertpris på kr Buffet med marinerede sild m/karrysalat - fiskefilet m/remoulade og citron - rejer m/mayonnaise - grønlangkål m/flæsk og medisterpølse - leverpostej m/bacon og champignon - ribbensteg med rødkål og så slutter det med ris a la mande m/kirsebærsauce. Kuvertprisen er ekskl. drikkevarer - vi kan nok få en lille kop kaffe ovenpå, måske med en enkelt småkage, men så skal der lægges 20 kr. oveni. Bowlingturneringerne For FOUAT bowlingklub arrangeres en halturnering onsdag den 14. december Stævnet starter kl. 1700, 1800, 1900 og Præmieoverrækkelse ca. kl Dame- og herrerækker efter antal tilmeldte - 3 serier/62 kr. pr. deltager - Ænder og rødvin som præmie. Tilmelding til Løvvangens Bowlingcenters reception på tlf Efterårsbowlingen slutter mandag den 5. december, men for medlemmer af bowlingklubben sluttes første perioden mandag 19. december. Medlemmer af bowlingklubben starter igen mandag den 2. januar 2006 kl Ikke medlemmer begynder mandag den 9. januar 2006 kl Kampen om bowlingmesterskabet mandag den 13. marts 2006 kl Medlemmer af FOUAT forsætter bowlingen med sidste omgang mandag den 15. maj Bestemmelser for tildeling af pokaler i bowling Den oprindelige pokal tildeles den spiller som på mesterskabsdagen opnår det højeste antal point efter 2 serier. FOUATs pokal: Den spiller der opnår den højeste %-vis point efter deltagelse i 25 kampe - Det kræves dog, at han/hun er til stede på sidste spilledag. Nytårsgudstjeneste i Budolfi Kirke For en god ordens skyld gøres opmærksom på Hærhjemmeværnets traditionsrige Nytårsgudstjeneste i Budolfi Kirke i begyndelsen af januar Kredsen er endnu ikke bekendt med datoen. Tid og sted vil tilgå medlemmerne. 12

13 Med den givne anledning vil vi gerne ønske alle vore medlemmer med familie en glædelig jul og et godt nytår. Pensionist og hvad så? Ny serie Meddelelser har indledt nu en ny serie, hvor medlemmer fortæller om livet efter afskeden med tjenesten. Redaktionen er sikker på, at der kan fortælles mange gode historier og opfordrer hermed alle, der har lyst til at indvi os andre i gode historier fra en anderledes hverdag til komme ud af busken. Med Strehle til Prag Ordren lød: Klar til afgang fra Fredericia kl deltagere, heraf 8 fra Fyn. Medens dagen gryer, går det ned gennem Sønderjylland. Ved grænsen blev der et kort stop, hvor mange selvfølgelig tænkte mangen en vemodig tanke om hjemlandet. Til alt held blev der dog også tænkt på de forsyninger, som man ikke, grundet det tidlige afrejsetidspunkt, havde husket ved afrejsen. Men nu var vi alle klar til de historiske oplevelser. Køreturen fra grænsen til Hamburg er ikke særlig kedelig - Den er ulidelig kedelig. Men endelig! - forbi Hamburg på vej til Hannover - det lysner. Vejen går nu i retning Göttingen, hvor vi ved Lutter am Barenberg ved selvsyn og i ord skal høre om datoen 17. august Slaget ved Lutter am Barenberg var en gevaldig øretæve til Chr. IV. Den person, der uddelte øretæven, var Albrecht von Wallenstein. Hr. von Wallenstein havde store interesser i det nordtyske, især ved floderne Elben og Weser. Efter nederlaget var alle disse drømmme skrinlagte en gang for alle. Fortalt indgående og levende af Major Knud Rasmussen, Kalundborg Efter slaget indledte vi et nyt. Strehles kone Jette stod for picnic en. Jeg kan kun sige, at såfremt danskerne havde haft de forsyninger 1626, så havde vi vundet slaget. Inden vi nåede natkvarter, nåede undertegnede lige at fortælle om datidens danske soldat i uddannelse og udrustning. Da "Fyenske Kompagni" (1614) - forgængeren for "Fynske Livregiment " dengang var en del af "Det røde Regiment" måtte der selvfølgelig fortælles herom. Regimentet blev totalt udraderet. Af de fynske soldater var der kun 20 tilbage. Efter slaget blev " Det røde Regiment " rost meget for sin indsats. Hvem var de bedste? Den enhed der fik fanebåndet med indskriften "Lutter am Barenberg". Så nu ved man det! Efter overnatning i Landgasthaus Rohmann - Motten-Pilster Quelle fortsatte vi mod Tjekkiet, hvor første mål var byen Schirnding. Det var i denne by Wallenstein blev dræbt af sine egne officerer, da de ikke brød sig om ham mere. Højt at flyve, dybt at falde. Efter at have set stedet, huset og lokalet (hans soveværelse) tog vi bestik af Karlsbad. Vi gik tur på Promenaden. Her manglede der ikke noget i det ellers så fattige land. Byen har 12 kilder, den 13. er en likørfabrik. Den så vi desværre ikke, men skammen må tilbageføre til Franz Strehle (ved lejlighed). Ankommet i mørke til Prag og sultne og halvtrætte og uden indkvartering. Nå, det har man ikke prøvet. Jeg kan love for, at det styrker sammenholdet. Hotelskibet havde "glemt at booke selskabet. Franz Strehle, som jeg ved, kan blive gal, fik os flyttet til et andet hotel, og af en bedre kvalitet. Sen aftensmad og på hovedet i seng. 13

14 Næste dag var det så byen Prag. Mange kender disse seværdigheder, så jeg skal ikke beskrive dem nærmere. En af aftenerne diskuterede vi problematikken: " Skal vi tage vores sovepiller og gå til køjs eller feriepillerne og gå i byen ". Det var heldigvis ikke mig, der tog afgørelsen, da man besluttede sig for at frekventere Restaurant "Svejk". Den gode soldat "Svejk" skulle her møde sin ven efter 1. Verdenkrig - kl Medens vi ventede på de taxier, der skulle bringe os til kampzonen, undlod man i et øjebliks fraværelse at se efter alle personer i selskabet. Resultatet var, at det lykkedes en af deltagerne at træde på en samlemuffe. Man så et glimt, og så var strømmen ellers afbrudt for rengøringspersonalet. Hvem det var?, Det ved jeg ikke, men da det skete, da lo man. Fremme ved "Svejk" bestilte vi ud fra, at vi trods alt repræsenterede Danmark, kun 1 øl pr. mand. Det blev en gevaldig aften. Hver øl er 1 L. Personalet var utrolige flinke, men de låste dog for restauranten, da vi gik. Sandt og sige prøvede vi også at drikke kaffe/chokolade i Prag. Dog - man vender jo som bekendt tilbage til gerningsstedet. Sidste aften blev det atter "Svejk", og man tog venligt imod os. Middagen var superb og øllet (det er vist omtalt) var stadig i stor størrelse. "Svejk" var fyldt med gæster, musik og god stemning. ANBEFALING! Prag - husk at besøge restaurant "Svejk ". Man behøver selvfølgelig ikke nævne noget om os. Næste morgen: Afgang mod de hjemlige kødgryder. En rigtig god ferie med masser af indtryk og dejlige rejsekammerater. Selvfølgelig, der var også mange fynboer med. Tak til Jette og Franz Strehle. V. Scheuer-Hansen/Fyns-kredsen I nationens tjeneste en boganmeldelse En af de sager, der har optaget pressen og sikkert også mange af os pensionerede, er sagen mod Frank Grevil, der jo af Københavns Byret blev idømt ½ års ubetinget fængsel for at lække klassificerede papirer til pressen. Sagen blev som man sikkert husker straks anket til Østre Landsret af begge parter: Af Grevil med påstand om frifindelse, af anklageren med påstand om skærpelse. Den langvarige sag blev den 23. september i år afgjort af Østre Landsret med en ubetinget dom på fire måneders fængsel. Mange af os, der på et tidspunkt har mødt Frank Grevil eller haft berøring med Forsvarets Efterretningstjeneste, har naturligvis dannet os et indtryk af både manden og sagen. Og sikkert heller ikke holdt os tilbage med hensyn til at ytre vor mening om begge! En af de personer, der har fulgt sagen tæt, er journalist Charlotte Aagaard på Dagbladet Information, idet hun helt fra sagens spæde begyndelse har fulgt dens mange aspekter. Ja, hun har faktisk fulgt sagen helt fra drøftelserne forud for beslutningen om Danmarks deltagelse i Irak-krigen. Hun har tilmed i 2004 fået tildelt dansk journalistiks fornemste hædersbevisning, Cavlingprisen, for sine kritiske artikler om beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i krigen! 14

15 Nu er der mulighed for at udbygge og måske trimme sine personlige meninger om både sagen og personen Frank Grevil, for Charlotte Aagaard udgav først i september i år en bog om Frank Grevil og sagen mod ham. I modsætning til som så ofte før at udtrykke min egen uforbeholdne mening om en bog, vil jeg denne gang tillade mig at citere en omtale i Politiken fra den 24. september. Den er plukket fra en artikel af Jens Holsøe: Charlotte Aagaard har skrevet en saglig og prisværdig afbalanceret bog, hvor man kommer igennem en stor del af hele denne problematiske sag. Det er absolut ikke nogen skønmaling af Grevil, men et nuanceret personportræt og en klar fremlæggelse af både de juridiske, moralske og politiske aspekter af sagen. Man sidder både klogere og forstemt tilbage efter læsningen. Bogens titel er I nationens tjeneste. Frank Grevil majoren, der fik nok. Den er udgivet på Informations Forlag (ISBN ) den 9. september Den er på 264 sider og koster 298 kr. Bogen er illustreret. For krigshistorisk interesserede kan det være praktisk at vide, at bogen indeholder en 11½ siders kronologi over selve krigen, dog med vægt på beslutninger og begivenheder før og efter selve krigen. Derudover indeholder bogen 2½ sider med en mængde nyttige henvisninger, som det for de fleste af os ville være tidskrævende at finde frem til. Uanset dine personlige standpunkter i denne sag, vil du være bredere orienteret efter at have læst bogen. God fornøjelse! Svend Volden PS! Er man særligt interesseret i Forsvarets Efterretningstjeneste, kan man også læse Eske Vinther-Jensens interview med Frank Grevil i tidsskriftet Ræson. Titlen er Den tilsandede tjeneste, og kan ses på Militærhistoriske samlinger og museers adresse og åbningstider Navn - Kontaktperson Adresse Fakta Fyns Militærhistoriske Samling Kontaktperson: Kaptajn O.V. Pedersen / Kragsbjerggården Kragsbjergvej Odense M Åben mandag-torsdag kl Grupper (minimum 15 pers) efter aftale Skrivevejledning Redaktøren er ikke udpræget doven men vil naturligvis gerne springe over gærdet, hvor det er lavest. Når de, der indleverer bidrag til Meddelelser, gør sig den ulejlighed at sammensætte teksterne, kunne det være med én ulejlighed at følge en simpel vejledning, der vil lette redaktøren i sit arbejde og som næppe vil være nogen byrde for de skrivende medlemmer. Redaktøren følger følgende tommelfingerregler, når teksterne til Meddelelser skrives: 15

16 Emne Forkert Rigtigt Grader MAJ Major Datoer 05. August august 2005 Stednavne ODENSE Odense Personnavne HENNING HANSEN Henning Hansen Citater Du har valgt det rigtige... Du har valgt det rigtige... Generelt: Undlad forkortelser og udråbstegn og begræns brugen af bindestreger. Benyt stavekontrol, hvis den er til rådighed. Tak for hjælpen. Redaktionen u standsede skrid Overblik - FOUAT s Kalender Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte Hvad Hvem Hvor Foredrag København Kastellet Foredrag Storstrøm HJD lokaler, Sakskøbing Foredrag København Kastellet Ekskursion København FLS Korsør Julefrokost m.m. Nordjylland Løvvangens Bowlingcenter Stiftelsesfest Fællesstyrelsen Kastellet Bowlingturnering Nordjylland Løvvangens Bowlingcenter Bowling ny start Nordjylland Løvvangens Bowlingcenter Nytårsgudstjeneste HJV Budolfi kirke Oplysning tilgår HCA Fakkeltog Odense Se dagspressen Julefrokost Fyn Soldaterhjem Dannevirke Foredrag København Kastellet Foredrag København Kastellet Foredrag København Kastellet Foredrag København Kastellet Årsmøde/Fmd-møde Fællesstyrelsen Vordingborg ena. Tryk Lokalforsvarsregion Sjælland og Lolland-Falster. Teglovnsvej 25, Postbox 163, 4100 Ringsted 16

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 148 Juli - August 2006 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer og

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 145 Januar - februar 2006 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat af FOUAT repræsentantskabsmøde onsdag den 22. april 2015 ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup.

Referat af FOUAT repræsentantskabsmøde onsdag den 22. april 2015 ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup. Referat af FOUAT repræsentantskabsmøde onsdag den 22. april 2015 ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup. Mødet blev indledt med en hurtig præsentationsrunde. På formandens forslag blev oberstløjtnant

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Billeder fra smørrebrødsaftenen.

Billeder fra smørrebrødsaftenen. Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. Redigeret og samlet af Jørgen Larsen, kasserer i Åbyskov Forsamlingshus Smørrebrødsaften fredag den 16. august: Af Ellen Larsen, støttegruppen foto Jørgen Larsen Den 16.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015 Metal Sønderjylland Seniorklubben Aktivitetskalender 2015 Husk at enkers ledsager betaler fuld pris ved alle arrangementer! Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon 74 62 28 85 Ved

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 162 November December 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Folk & Forsvar

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik JAN-FEB MEDDELELSER. Nr. 126 November December 2002

FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik JAN-FEB MEDDELELSER. Nr. 126 November December 2002 FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik JAN-FEB. MEDDELELSER Nr. 126 November December 2002 Dødsfald Niels-Aage Rye Andersen, 5. juli 1922 24. august

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår på Samsø Farsø og Jenle Julearrangement PROGRAM 2016 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk Stenhusvej 35 Telefon 46 97 14 00 Nyt fra FOA`s seniorklub i Holbæk Ja, så er det igen tid for et lille tilbageblik over seniorenes aktiviteter

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang August Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer turen går til Budapest i Ungarn, nærmer i Szentendre hvor vi skal bo på campingpladsen Pap-Sziget. Den ligger på en lille ø i Donau floden. Informationer

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere Julefrokost 2015 for pensionerede lærere Mandag d. 7.dec. kl. 12.00 på Hotel Park Prisen er 150 kr. for medlemmer og ikke medlemsberettigede ledsagere. Andre deltagere 300 kr. Der er tilmelding efter først

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015.

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015. Program for 2015. Formand. Erik Jensen. Tlf. 26 25 16 76. E-mail erik@sapper.dk Kasserer. Hans Erikstrup. Tlf. 41 51 26 09. Næstformand. Bent Tolstrup. Tlf. 98 62 17 19. Sekretær. Finn Kristensen. Tlf.

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår Dansk El-Forbund Fyn Orienteringsmøder 2008 Afdelingen inviterer hermed alle medlemmer til orienteringsmøder.

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 142 Juli - August 2005 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer og

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 141 Maj - juni 2005 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer og meddelelser

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 Meld dig ind i den lukkede Facebook-gruppe Scleroseforeningen Nordvestsjælland - og del DINE idéer til kommende arrangementer! Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

December 2017/Januar 2018

December 2017/Januar 2018 December 2017/Januar 2018 Sydtoften 8 7200 Grindsted Tlf.: 72 13 10 40 Himmelblaa@billund.dk www.billund.dk/cafehimmelblaa 1 Café Himmelblå Udgives af Café Himmelblå. Redaktion: Alice Henriksen (ansv.)

Læs mere

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1 Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN Kære alle Endnu en gang Medl. Navn Bet. 2015 var Vorherre med os, og 1780 Ib Olsen 1 leverede vejr af første

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 4/2009 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår

ELPOSTEN l Nr. 4/2009 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår ELPOSTEN l Nr. 4/2009 l November Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår Dansk El-Forbund Fyn Orienteringsmøder 2009 Afdelingen inviterer hermed alle medlemmer til orienteringsmøder.

Læs mere

FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik JAN-FEB MEDDELELSER. Nr. 132 November-December 2003

FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik JAN-FEB MEDDELELSER. Nr. 132 November-December 2003 FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik JAN-FEB MEDDELELSER Nr. 132 November-December 2003 Læs om: - Stiftelsesfesten 2003 (side 2) - Landspræmieskydningen

Læs mere

SENIORKLUBBENS PROGRAM 2014

SENIORKLUBBENS PROGRAM 2014 SENIORKLUBBENS PROGRAM 2014 Så er FOA Senior Klub igen klar med et nyt program for 2014. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vore arrangementer i seniorklubben og Velkommen til

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015 Seniorer i HK MidtVest Herning og Ikast-Brande kommuner Program for 2. halvår 2015 Bestyrellsen i HK MiidtVest Seniiorer Herniing og IIkast--Brande kommuner Formand Birgit H. Nielsen Ravelsvej 5 7400 Herning

Læs mere

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2016

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2016 Metal Sønderjylland Seniorklubben Aktivitetskalender 2016 Husk at enkers ledsager betaler fuld pris ved alle arrangementer! Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon 74 62 28 85 HUSK

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 147 Maj juni 2006 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer og meddelelser

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Husk nu! Tag med på snaphanetur. Foreningen Svend Gønge. Seneste Nyt nr. 24 Stiftet onsdag den 12. juni 2008 Foreningen Svend Gønge

Husk nu! Tag med på snaphanetur. Foreningen Svend Gønge. Seneste Nyt nr. 24 Stiftet onsdag den 12. juni 2008 Foreningen Svend Gønge Foreningen Svend Gønge Seneste Nyt nr. 24 Stiftet onsdag den 12. juni 2008 Foreningen Svend Gønge Juni 2010 Pro honore patriae Husk nu! Det er jo på lørdag og søndag, at vi skal på det gigantiske og exorbitante

Læs mere

5 dagstur med bus til Berlin

5 dagstur med bus til Berlin 5 dagstur med bus til Berlin Udrejse: Søndag d. 10. juni 2012 Hjemrejse: Torsdag d. 14. juni 2012 Hotel: Berlin Mark Hotel 4 stjernet Hotel Meinekestrasse 18-19 D10719 Berlin www.berlinmarkhotels.de Vi

Læs mere

55. Årgang April 2016 Nr. 2

55. Årgang April 2016 Nr. 2 55. Årgang April 2016 Nr. 2 Nu kan det ikke skjules længere, at sommeren er på vej. Solen er begyndt at vise sig oftere, og lidt varmere vejr er begyndt at indfinde. Med sommerens komme er det også ved

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE MANDAG DEN 1. FEBRUAR 2010 KL 19.00 OBS! NY DATO! I KIRKECENTERET, BANEGÅRDSVEJ

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2015

HK Senior Djursland Program 2015 HK Senior Djursland Program 2015 Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2014: Formand: Hanna Rasmussen, tlf. 86321620 Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 Sekretær: John Ole Rasmussen,

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

RIBE KUNST MUSEUM April 2006

RIBE KUNST MUSEUM April 2006 RIBE KUNST MUSEUM April 2006 Brødremenighedens Bageri Det Gamle Honningkagebageri Christiansfeld RIBE KUNSTFORENING 1 KALENDER April 13. april kl. 14.00-15.00: Tag moster med på museet. Familieomvisning

Læs mere

FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik JAN-FEB MEDDELELSER. Nr. 138 November - December 2004

FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik JAN-FEB MEDDELELSER. Nr. 138 November - December 2004 FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik JAN-FEB MEDDELELSER Nr. 138 November - December 2004 Læs om : - Landsformandsskiftet i december (s. 2) - Stiftelsesfesten

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM Forår 2016 Et foredrag om livet som kvindelig politibetjent. En verden hvor kvinderne først kom i uniform og blev betragtet og behandlet som ligeværdige

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

Program for 2. halvår 2016

Program for 2. halvår 2016 Program for 2. halvår 2016 Kære pensionistmedlem Da vi er i den heldige situation, at vi efterhånden har fået samlet langt de fleste mailadresser for vore medlemmer, ønsker vi så hurtigt som muligt at

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst.

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Kredsrådsmøde Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra kredskassereren samt DcH Vesthimmerland, Øland, Hadsund, Støvring og Morsø Referat Inden

Læs mere

FYNS MILITÆRHISTORISKE MUSEUM

FYNS MILITÆRHISTORISKE MUSEUM FYNS MILITÆRHISTORISKE MUSEUM Dannebrogsgade 1 5000 Odense C 6611 8325 www.milmus.dk / E-mail: milmus@milmus.dk Referat fra bestyrelsesmøde 05 JAN 2017. Deltagere: Tine / Johannes / O.V. / Svend Karnvad

Læs mere

August: Cykeltur. Tirsdag den 1. august 2017 kl Ud i det blå. Tirsdag den 15. august tager vi på den årlige tur ud i det blå.

August: Cykeltur. Tirsdag den 1. august 2017 kl Ud i det blå. Tirsdag den 15. august tager vi på den årlige tur ud i det blå. Andet halvår 2017. August: Cykeltur. Tirsdag den 1. august 2017 kl. 9.00 Vi starter fra Agtoftsvej kl. 9.00 og kører en tur i omegnen af Sønderborg. Returnerer til Agtoftsvej, hvor vi spiser vor medbragte

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Kløverbladet December 2006

Kløverbladet December 2006 Kløverbladet December 2006 1 Indholdsfortegnelse: Side 3: Fra Ledergruppen og Administrationen Side 4: Huset i december Side 5: Huset i december Side 6: Tillykke Side 7: Tillykke Side 8: Dødsfald -Velkommen

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 GANG NYT Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 Siden sidst: Siden sidste nummer af Gangnyt har Landstrygerne afholdt følgende arrangementer: Julefrokost Den 22.11.2014 blev der af festudvalget

Læs mere