Årsrapport Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Årsrapport Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Årsrapport 2012. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Hedgeforeningen Mermaid Nordic Årsrapport 2012 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr

2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsens beretning for Bestyrelsens tillidshverv 8 Ledelsespåtegning 9 Ordinær generalforsamling afholdes: Onsdag den 16. april 2013 SEB Huset, København Den uafhængige revisors erklæringer 10 Årsregnskab Resultatopgørelse 12 Balance pr. 31. december 13 For yderligere information kontakt venligst: Jens Lohfert Jørgensen Administrerende direktør Noter Anvendt regnskabspraksis 19 Væsentlige aftaler 21 Jørgen Jepsen Regnskabschef Omkostningssatser Hoved- og nøgletal 22 Hedgeforeningen Mermaid Nordics årsrapport er tillige tilgængelig på mermaidnordic.dk Yderligere eksemplarer af årsrapporten kan downloades fra mermaidnordic.dk og kan endvidere rekvireres ved henvendelse til Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S på tlf eller på

3 Foreningsoplysninger Foreningen Hedgeforeningen Mermaid Nordic (herefter kaldet Foreningen ) Bernstorffsgade København V CVR nr Reg. nr. FT Hjemstedskommune: København Bestyrelse Thomas Skjellerup (formand) Henning Skovlund Pedersen Henrik Franck Forvaltningsselskab Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (herefter kaldet IFS SEBinvest ) Bernstorffsgade København V Telefon: CVR nr Reg. nr. FT Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade København S Depotselskab Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Sverige (herefter forkortet SEB DK ) Bernstorffsgade København V CVR nr Direktion: Jens Lohfert Jørgensen (adm. direktør) og Niels Jørgen Larsen (direktør) Foreningen ejer 0,014 pct. af aktierne i IFS SEBinvest, der pr havde en egenkapital på tkr. Hedgeforeningen Mermaid Nordic Skattestatus Akkumulerende Fondskode (ISIN) DK ÅOP 2,17% Stiftelsesdato 2. juli 2007 ÅOP justeret for performance fee 2,17% Startdato 1) 27. september 2007 Administrationsomk. 1,79% Primær rådgiver Nominel kurs EUR 100,00 Mermaid Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Årets afkast -10,47% Central investorinformation risikoindikator 1) Startdatoen er den dato Foreningen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen. 4 Hedgeforeningen Mermaid Nordic - Årsrapport

4 Ledelsens beretning for 2012 Foreningen Kort fortalt Hedgeforeningen Mermaid Nordic (herefter kaldet Foreningen ) er en dansk hedgeforening, jf. kapitel 3 i Lov om investeringsforeninger m.v. Foreningen, som ejes af medlemmerne, blev stiftet 2. juli 2007 og påbegyndte investeringerne den 27. september Foreningen forvaltes og administreres af IFS SEBinvest A/S. Foreningens investeringer foretages efter anbefaling fra Foreningens rådgiver Mermaid Asset Management Fondsmæglerselskab A/S. Foreningens investeringsstrategi er fortrinsvis at investere i nordiske (Danmark, Sverige, Norge og Finland) aktier gennem både lange og korte positioner, med det formål at skabe et positivt afkast uanset den generelle udvikling på aktiemarkedet. Foreningens fuldstændige prospekt og oplysninger om indre værdi m.m. findes på Det nordiske aktiemarked blev et år, hvor pengepolitik igen var i fokus og hvor den såkaldte risk on/off mentalitet igen herskede på aktiemarkederne. Årets første måneder blev indledt med et likviditetsindskud fra Den Europæiske Centralbank (ECB) til de europæiske banker, hvilket sammen med en spirrende optimisme for den globale økonomi medførte markante kursstigninger for især cykliske aktier. Markederne nåede dog en midlertidig top i midten af marts, da en generel risk-off stemning bredte sig i takt med, at ledende økonomiske indikatorer og global makro data fortsatte med at vise svaghedstegn. Fra midten af marts og frem til slutningen af 2. kvartal forsvandt næsten hele stigningen fra 1. kvartal igen. 2. halvår af 2012 var kendetegnet ved en risk-on mentalitet primært drevet af en lind strøm af pengepolitiske interventioner i markedet. Centralbankernes tiltag har presset den risikofri rente så langt ned, at det har tvunget investorerne langt ud af risikokurven i jagten på afkast. Dette påvirkede markedet især i 2. halvår af 2012, hvor markedet oplevede markante kursstigninger trods faldende indtjeningsestimater hos selskaberne generelt. Det nordiske aktiemarked leverede således et afkast på 21,55 pct i heraf blev størstedelen genereret i 2. halvår. Resultat og afkast for 2012 Trods de ellers gunstige markedsforhold gik Foreningen ud af 2012 med et underskud på EUR 4,0 mio. Dette resultat anses som utilfredsstillende, især når man sammenligner med 2011, hvor der blev genereret et overskud på EUR 3,3 mio. i et ellers faldende nordisk aktiemarked. Det negative resultat betyder, at afkastet i 2012 bliver -10,47 pct. Dette anses som utilfredsstillende og betragteligt under forventningerne om et afkast på op til 10 pct. som udtrykt i årsrapporten 2011 og halvårsrapporten Bestyrelsen og rådgiver drøfter løbende tiltag, der skal sikre Foreningen et tilfredsstillende resultat fremover. Standardafvigelsen, som er et mål for de historiske udsving i afkastet, var i 2012 på 6,25 pct. Til sammenligning havde det nordiske aktiemarked målt ved MSCI Nordic TR indekset en standardafvigelse på 17,75 pct. Foreningen har således haft markant mindre udsving i afkast end markedet. Dette er naturligvis positivt. Positioner i 2012 Foreningen gik ind i 2012 med en ganske beskeden negativ nettoeksponering ud fra en forventning om, at aktiemarkederne generelt ville vise svaghedstegn i løbet af året. I løbet af 2. og 3. kvartal blev den negative netteeksponering forøget. Ultimo juli lå Foreningens negative nettoeksponering på -15,8 pct. Igennem slutningen af 3. kvartal og hele 4. kvartal blev den negative nettoeksponering reduceret, så den ultimo 2012 lå på -4,2 pct. Trods en svag makroøkonomisk udvikling gennem året samt generelt faldende indtjening i selskaberne ifht. året før, oplevede aktiemarkederne som tidligere beskrevet uventet stigende kurser og dermed en multipelekspansion dvs. en stigning i aktiernes kursrelaterede nøgltetal. Dette var hovedsageligt drevet af centralbankernes ekspansive pengepolitik. Den fundamentale sammenhæng mellem udvikling i indtjening og selskabernes prissætning blev sat ud af spil, hvilket udfordrede Foreningens bottom-up tilgang til investeringsprocessen. Gennem fondens levetid har denne fundamentale bottom-up tilgang sikret investorerne positive afkast og det forventes, at strategien også fremover vil generere positive afkast, da indtjening og prissætning historisk set er tæt korreleret. Afkastet for 2012 blev blandt andet trukket ned af korte positioner i danske Rockwool samt svenske Sandvik og Swedbank, som mod forventningen har haft fremgang i Lange positioner i Danske Bank og FLS Industries fra Danmark samt norske North Atlantic Drilling har tillige bidraget negativt. Blandt de positive bidragsydere fremtræder lange positioner i danske Novo Nordisk og Carlsberg, danske-britiske G4S samt Svenska Celluosa fra Sverige. Derudover har korte positioner i finske Metso samt svenske Ratos tillige haft positive bidrag. De positive bidrag har dog ikke været tilstrækkelige til at sikre et positivt afkast. Formueudviklingen i 2012 Foreningens formue er faldet med 19,2 pct. i 2012 fra EUR 39,8 mio. primo året til EUR 32,1 mio. ultimo året. Formuen er primært påvirket af Foreningens underskud på EUR 4,0 mio. Derudover har nettoindløsning af midler for i alt EUR 3,6 mio. reduceret formuen. Omkostningsudviklingen i 2012 Administrationsomkostningerne er i 2012 halveret, idet administrationsomkostningerne i 2012 beløb sig til EUR 0,7 mio. mod EUR 1,4 mio. i Faldet skyldes overvejende, at der ikke i 2012 er betalt performance fee, hvilket der blev i For nærmere indblik i administrationsomkostningerne henvises til Note 5 i regnskabet. Faldet i administrationsomkostningerne afspejles naturligvis i omkostningsprocenten, som er faldet til 1,79 pct. i 2012 fra 3,72 pct. i Øvrige begivenheder i 2012 Der er ikke sket andre begivenheder eller truffet beslutninger, som har haft selvstændig betydning for udviklingen i værdien på 2 - Hedgeforeningen Mermaid Nordic - Årsrapport 2012

5 Ledelsens beretning for 2012 Foreningens beviser i Udbytte Foreningen er akkumulerende og udbetaler derfor ikke udbytte. Forventninger til investeringsmarkedet i 2013 På trods af den positive politiske udvikling i især sidste halvår af 2012 står Europa over for meget store udfordringer i Rammevilkårene synes at være kommet på plads, og i 2013 skal embedsværket udfylde disse rammer for bl.a. et fælleseuropæisk tilsyn med banksektoren, en mere koordineret finanspolitik og en kontrolleret vækstpolitik, der sikrer europæiske arbejdspladser. Et helt centralt område er muligheden for, at den permanente støttemekanisme European Stability Mechanism (ESM) får mulighed for at foretage direkte kapitalindskud i nødlidende europæiske banker. Dette kræver dog, at det forinden kan dokumenteres, at det fælles banktilsyn, der etableres fra starten af 2013 under ECB, fungerer efter hensigten. I Storbritannien har der historisk hersket en skepsis over for det europæiske projekt. Denne skepsis bliver i 2013 meget konkret, da Premierminister Cameron har annonceret, at der skal afholdes folkeafstemning om Storbritanniens fortsatte deltagelse i EUsamarbejdet, hvis Cameron fortsat er premierminister. Dette valg vil naturligvis skabe risiko for politisk uro og dermed potentielt svække tilliden til den fælleseuropæiske beslutningskraft, der har været med til at drive markederne op i Økonomisk set venter vi ingen mirakler i Europa i 2013, idet der fortsat vil være meget lav til negativ økonomisk vækst, fortsat meget lave, men dog svagt stigende renter og tilmed et presset arbejdsmarked med stigende arbejdsløshed. I et aktiemarked, der formentlig vil være præget mere af stemning end af hårde økonomiske data, kan vi forvente store udsving hen over året. Den økonomiske vækst i Norden i 2013 forventes at fortsætte på et lavt, men positivt niveau, primært drevet af væksten i Norge og Sverige. Årsagen er primært effekterne af den fortsatte sydeuropæiske gældskrise samt den globale afmatning. Ser vi over på den anden side af Atlanten, venter der de amerikanske politikere et travlt 1. kvartal i 2013, idet de skal færdiggøre deres reformplaner for den amerikanske statsgæld. Det må forventes, at finansmarkederne hen imod deadline for disse forhandlinger i marts måned vil vise stigende nervøsitet og risikoaversion stemningen vil igen blive risk off. Set for hele året 2013 forventer vi dog, at gældsdebatten træder i baggrunden, og at det bliver de sædvanlige økonomiske data, der bestemmer retningen altså boligmarkedet, industriproduktionen og forbrugertilliden. Udviklingen i disse data vil i høj grad være med til at bestemme retningen på de globale aktiemarkeder herunder de nordiske. Ved indgangen til 2013 kan vi slutteligt notere os, at aktiemarkederne i vid udstrækning allerede har indregnet konsensus forventninger om forbedringer i virksomhedernes indtjening i Hvorvidt markederne kan fastholde og fortsætte disse stigninger, vil som tidligere beskrevet i høj grad afhænge af en kontinuerlig forbedring i de økonomiske data, hvilket på nuværende tidspunkt er behæftet med en betydelig usikkerhed. Det forventede afkast for 2013 ligger på 10 pct. Afkastforventningen er uafhængig af markedsudviklingen jf. foreningens investeringspolitik nedenfor. Fund governance - om god ledelsesskik i investeringsforeningen Foreningens ledelse prioriterer god ledelsesskik ( fund governance ) meget højt. Derfor arbejder ledelsen til stadighed med at sikre sig, at Foreningen lever op til branchestandarder inden for området. Branchestandarderne er senest formuleret af InvesteringsForeningsRådet i april Standarderne beskriver en forventet adfærd inden for følgende fem specifikke områder: 1) Generalforsamling og investorforhold, 2) Bestyrelse, 3) Udøvelse af stemmerettigheder (aktivt ejerskab), 4) Kommunikation og pleje af interessenter og 5) Revision. Inden for hvert område har Foreningens bestyrelse vedtaget politikker, der beskriver hvordan Foreningens ledelse skal agere. For eksempel er det i branchestandarderne omtalt, at bestyrelsen hvert år bør vurdere, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over, for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver. Foreningens bestyrelse evaluerer årligt medlemmernes kompetencer og indsats i bestyrelsen. Investeringspolitik m.v. Foreningens investeringspolitik er gennem aktiv formuepleje at opnå et tilfredsstillende afkast i forhold til de respektive markeder og instrumenter, som defineret i placeringsreglerne. Der investeres under hensyn til både spredningskrav (reduktion af risici) og under iagttagelse af diverse etiske aspekter. Mermaid Nordics investeringsstrategi bygger på to grundpiller: Investeringsfilosofien bygger på hedgeprincipper, som afskærmer investorerne mod voldsomme udsving i aktiemarkederne Der fokuseres på aktieinvesteringer i nordiske børsnoterede selskaber Der investeres gennem både lange og korte positioner i nordiske børsnoterede selskaber med det formål at levere et langsigtet positivt afkast på op til 10 pct. p.a.- også når udviklingen på aktiemarkederne er negativ. Dette opnås ved at anvende aktielån, hvilket giver mulighed for at tjene penge på en aktie, der falder i værdi. Før der investeres i en aktie gennemføres en grundig analyse af selskabets regnskaber, ligesom der foretages en nøje evaluering af selskabets ledelse, kunder, leverandører og konkurrenter. Et væsentligt element i investeringsrådgiverens analyse er også en direkte dialog med selskabets ledelse og med øvrige brancheeksperter. Hedgeforeningen arbejder med en relativt koncentreret portefølje på selskaber. På den måde udnyttes investeringsrådgiverens ekspertise og analytiske arbejde bedst muligt, ligesom risikoen og volatiliteten i porteføljen reduceres. Se noterne uden henvisning for en oversigt over Foreningens Hedgeforeningen Mermaid Nordic - Årsrapport

6 Ledelsens beretning for 2012 største positioner. Investors risikoprofil Inden investor beslutter sig for at investere, er det vigtigt at få fastlagt en investeringsprofil, så investeringerne kan sammensættes ud fra den enkelte investors behov og forventninger. Desuden er det afgørende, at investor er bevidst om de risici, der er forbundet med den konkrete investering. Det kan være en god ide at fastlægge sin investeringsprofil i samråd med en rådgiver. Investeringsprofilen skal blandt andet tage højde for, hvilken risiko investor ønsker at løbe med sin investering, og hvor lang tidshorisonten for investeringen er. Ønsker investor f.eks. en meget stabil udvikling i sine investeringer, bør man som udgangspunkt ikke investere i Foreninger eller afdelinger med høj risiko (altså afdelinger, der er markeret med 6 eller 7 på risikoindikatoren). Hvis man investerer over en kortere tidshorisont er almindelige investeringsforeningsafdelinger med aktier for de fleste investorer sjældent velegnede. Foreningens risikoprofil m.v. Hedgeforeningen Mermaid Nordic har en meget konservativ investeringsstrategi og risikoprofil. Den overordnede risikopolitik er at begrænse den markedsrisiko, der er relateret til aktiemarkedernes generelle udvikling og dermed opnå en lavere risikoprofil end det nordiske aktiemarked. Mermaid Nordic skal ses som et investeringsprodukt, der markedsrisikomæssigt ligger mellem traditionelle rene aktieinvesteringer og rene obligationsinvesteringer. For at øge muligheden for at sammenligne risiko ved investering i afdelinger fra forskellige investeringsforeninger har EU indført en fælles metode for opgørelse af risiko ved investeringer. Metoden baserer sig på udsvingene i de historiske afkast. Jo større udsving i en afdelings afkast jo større risiko er der ved at investere i afdelingen. Udsvingene i de ugentlige afkast bliver målt over en periode på fem år og er udtrykt ved nøgletallet standardafvigelse. Derefter grupperes afdelingerne på en skala fra 1 til 7 efter størrelsen af deres standardafvigelse jævnfør følgende tabel. Risikoklasse Årlige afkastudsving i pct. (standardafvigelse) Lig med eller større end Mindre end 1 0,0% 0,5% 2 0,5% 2,0% 3 2,0% 5,0% 4 5,0% 10,0% 5 10,0% 15,0% 6 15,0% 25,0% 7 25,0% Foreningen anvender en række matematiske modeller - som bl.a. Value-at-Risk og stresstests - for at styre og optimere risikoen i porteføljen. Endvidere afdækkes al valutarisiko mod Foreningens basisvaluta euro, ligesom andre mere specifikke markedsrisici om nødvendigt afdækkes gennem brug af andre finansielle instrumenter. For at sikre investorerne, at Foreningen er tro mod sin investeringsstrategi (nordiske aktier) og risikoprofil (lavere risiko end aktiemarkedet generelt), er der fastlagt risikorammer, som investeringsrådgiveren følger. Den primære risiko er således ikke markedsudviklingen i absolutte termer, men derimod rådgivers evne til at træffe de rigtige beslutninger. Foreningens aktivitet medfører, at den har et betydeligt likviditetsoverskud. For at minimere kreditrisiko ved placering af denne likviditet anvendes forskellige placeringsformer. Foreningens investeringsaktivitet fordrer stor likviditet i de anvendte instrumenter, fordi der er behov for at afvikle positioner hurtigt. Samlet set er risikoen ved investering i denne afdeling middelstor, og det afspejler sig i afdelingens aktuelle placering på trin 4 i ovenstående risikoskala. Særlige risici Investering i en hedgeforening som Mermaid Nordic indebærer - som enhver anden investering - risiko for tab. Hedgeforeningens investeringsstrategi medfører imidlertid en række yderligere risikofaktorer, som ikke kendes fra traditionelle investeringer i investeringsforeningsbeviser, aktier og obligationer. Potentielle investorer opfordres derfor til nøje at sætte sig ind i disse yderligere risikofaktorer, som er beskrevet i prospektets afsnit om risikofaktorer. Under alle omstændigheder opfordres investorer til at indhente professionel bistand, eksempelvis hos revisor, advokat eller anden sagkyndig rådgiver. Foreningens investeringer sker i aktier, der primært er udstedt i de nordiske valutaer. Da Foreningens basisvaluta er euro er der en valutarisiko mellem euro og de pågældende valutaer. Der foretages valutaafdækning, som minimerer denne risiko. Der er i denne Forening ingen særlige risici ud over de ovenfor nævnte. Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved indregning og måling af aktivernes værdi eller usædvanlige forhold, der kan have påvirket dette, ligesom der ikke efter regnskabsårets afslutning er indtruffet hændelser, der har betydning for målingen. Efter ledelsens vurdering er der ingen af de øvrige risikotyper, der har særlig indflydelse på afdelingens fremtidige resultatudvikling, Værdiansættelse Foreningens finansielle instrumenter måles til noterede børsog valutakurser. Foreningen investerer kun i meget begrænset omfang i unoterede finansielle instrumenter og andre finansielle instrumenter, der ikke er genstand for kursnotering. Den indre værdi af Foreningens beviser kan på den baggrund fastsættes med relativ stor nøjagtighed. I perioder, hvor omsætningen på fondsbørserne er lav, og hvor mange finansielle instrumenter derfor ikke handles dagligt, kan der opstå usikkerhed ved indregning og måling af indre værdi. For aktier opgøres kursen altid som senest handlede, selv om handelsdagen ligger flere dage bagud. 4 - Hedgeforeningen Mermaid Nordic - Årsrapport 2012

7 Ledelsens beretning for 2012 Som følge af de meget høje andele af likvide, noterede finansielle instrumenter i Foreningen har Foreningen i 2012 ikke haft større problemer med fastsættelse af indre værdi. Bestyrelses- og ledelsesforhold Foreningens bestyrelse vælges af generalforsamlingen. Administrationen varetages af IFS SEBinvest A/S. Foreningen har ikke selv en direktion eller andre ansatte. Bestyrelsen er i 2012 med generalforsamlingens godkendelse honoreret for arbejdet i Foreningen med 25 t. euro. Formanden honoreres med 12,5 t. euro og de menige medlemmer honoreres hver med 6,25 t. euro. Honorarerne fremgår af Note A. Bestyrelsen modtager ikke andre former for vederlag i forbindelse med bestyrelsesarbejdet, og bestyrelsen er ikke omfattet af optionsordninger eller lignende. Bestyrelsens opgaver er beskrevet i Foreningens vedtægter og forretningsorden for bestyrelsen. Ledelsen af Hedgeforeninger er detaljeret reguleret i lov om finansiel virksomhed og i lov om investeringsforeninger m.v. samt i diverse bekendtgørelser. Bestyrelsens sammensætning og deres tillidshverv er vist i et selvstændigt afsnit. IFS SEBinvest A/S udnævnte pr. 1. april 2012 underdirektør Jens Lohfert Jørgensen til adm. direktør, mens den hidtidige direktør Niels Jørgen Larsen fortsætter som direktør og medlem af direktionen. Social ansvarlig investeringspolitik (SRI) Foreningen har siden 2008 gennem IFS SEBinvest A/S samarbejdet med SEB-koncernen med henblik på at sikre, at de virksomheder, som Foreningen investerer i, har en ansvarlig politik omkring de etiske aspekter i samfundet. Hensigten med samarbejdet er at kunne følge FN s generelle principper for ansvarlige investeringer (PRI = Principles of Responsible Investments). Foreningens bestyrelse drøfter løbende, hvorledes Foreningen kan udøve samfundsansvar med hensyn til bl.a. menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption i forbindelse med investering af Foreningens midler. Bestyrelsen har endvidere formuleret en politik på området. Foreningens bestyrelse har jf. denne politik besluttet at følge SEB mht. at indarbejde PRI i investeringsprocessen. SEB samarbejder med firmaet Ethix SRI Advisors som konsulent på området. Foreningen modtager fra SEB/Ethix lister over selskaber, som ikke opfylder de internationale konventioner for så vidt angår miljøforhold, menneskerettigheder og korruption m.v. med udgangspunkt i følgende konventioner: UN Global Compact OECD Guidelines for Multinational Entreprises Human rights conventions Environmental conventions Weapon-related conventions landminer. Denne udelukkelsesliste opdateres som minimum to gange årligt og offentliggøres på Foreningens hjemmeside og i Foreningens prospekt. De øvrige selskaber, som ifølge SEB/Ethix ikke opfylder en eller flere af konventionerne ovenfor, optages på en intern observationsliste. SEB/Ethix søger dialog med nogle af disse virksomheder med henblik på at bringe de konkrete problematiske forhold til ophør. For så vidt angår investeringer i gældsinstrumenter udstedt af nationalstater eller offentlige enheder har Foreningen valgt af følge retningslinjerne fra det danske udenrigsministerium. Retningslinjerne, der bl.a. omfatter sanktioner mod investeringer, udarbejdes i samarbejde med de øvrige EU-lande. De aktuelle sanktioner kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside (www.um.dk). I 2012 har der været særlig offentligt fokus på investering i obligationer udstedt af stater, hvor det demokratiske system ikke lever op til gængse etiske standarder. Det er dog svært for den enkelte investor at bedømme, hvilke stater der overtræder sådanne standarder. Foreningen har derfor valgt at følge de instruktioner, som udstikkes af det danske udenrigsministerium og EU. Der pågår aktuelt et udredningsarbejde med deltagelse fra interesseorganisationer, ministerier og InvesteringsForeningsRådet med det formål at skabe klare og operative retningslinjer for investering i sådanne statsobligationer. Foreningen deltager aktivt i dette arbejde. Kommunikationspolitik Der er stor interesse omkring opsparing og investering. Foreningen ønsker at være åben over for medlemmer, presse og myndigheder. Medlemmernes adgang til information sikres først og fremmes via hjemmesiden hvor alle relevante oplysninger om Foreningen findes. De skriftlige rapporter findes også på hjemmesiden. Det er desuden muligt at bestille rapporter til fremsendelse pr. post hos IFS SEBinvest A/S. For øjeblikket udgives hel- og halvårsrapporter for Foreningen. Derudover ligger der på hjemmesiden en performance update for den forgangne måned. Foreningens beviser distribueres gennem Mermaid Asset Management A/S. Alle væsentlige nyheder vedrørende Foreningen vil blive offentliggjort via hjemmesiden. Medlemmer og andre interesserede kan finde relevante kontakt-oplysninger på hjemmesiden. Efterfølgende begivenheder Der er efter balancedagen ikke indtruffet hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten for På baggrund af disse lister fra SEB/Ethix er det besluttet ikke at investere i en række selskaber, som producerer klyngebomber og Hedgeforeningen Mermaid Nordic - Årsrapport

8 Ledelsens beretning for 2012 ÅOP - Årlig omkostningsprocent Den danske brancheforening for investeringsforeninger, InvesteringsForeningsRådet (IFR), har ved udgangen af 2012 udarbejdet nye retningslinjer for beregning og oplysning om omkostningsnøgletallet ÅOP. For investor er der to vigtige forbedringer i den nye måde at beregne ÅOP: For det første vil ÅOP for såkaldt fund-of-funds, dvs. en afdeling, der investerer i andre afdelinger for mere end 20% af formuen, fra Årsrapporten 2012 medtage administrations- og handelsomkostninger fra de fonde, hvori der investeres. Denne ændring betyder, at ÅOP for en fund-of-funds afdeling vil være højere end ved den oprindelige beregningsmetode. Der er således ikke tale om, at de faktiske omkostninger er stigende - det er blot et mere retvisende tal for ÅOP, der vises fremover. Denne Forening har ingen fund-of-funds afdelinger, så ændringen har ingen betydning for foreningens ÅOP. For det andet vil de administrationsomkostninger, der offentliggøres i Årsrapporten, være grundlag for såvel beregningen af Årsrapportens ÅOP som for beregningen af administrationsomkostningsprocenten i Central Investorinformation. Investor opnår dermed konsistens mellem de forskellige dokumenter, som investor benytter i sin investeringsbeslutning. Central Investorinformation blev indført i 2011 som en fælleseuropæisk standard varedeklaration for afdelinger i investeringsforeninger, fonde mv. Investorer kan med fordel læse mere om de enkelte afdelinger i Central Investorinformation, som kan hentes på Foreningens hjemmeside. Tabel 1 viser en oversigt over ÅOP for Foreningen. Definitionen af ÅOP er (uændret fra tidligere år): ÅOP beregnes som summen af administrationsomkostningerne og handelsomkostningerne ved løbende drift i procent af den gennemsnitlige formue tillagt en syvendedel af summen af det maksimale emissionstillæg og maksimale indlæsningsfradrag ultimo året opgjort i procent. Baggrunden for at dele summen af emisisonstillæg og indløsningfradrag er, at det antages at investor beholder beviserne i 7 år. Tabel 1 - ÅOP (Årlig Omkostning i Procent) Afdelinger Hedgeforeningen Mermaid Nordic 2,17 4,50 Hedgeforeningen Mermaid Nordic - justeret for evt. performance fee 1) 2,17 2,53 1) ÅOP justeret for perf. fee er ikke et officielt nøgletal for omkostninger 6 - Hedgeforeningen Mermaid Nordic - Årsrapport 2012

9 Denne side er blank. Hedgeforeningen Mermaid Nordic - Årsrapport

10 Bestyrelsens tillidshverv Thomas Skjellerup (formand) Advokat, Accura Advokatpartnerselskab Adresse: Peder Godskes Vej Virum Født: 1971 I bestyrelsen for Hedgeforeningen Mermaid Nordic siden Thomas Skjellerup besidder ikke yderligere tillidshverv. Henrik Franck Cand. polit, Partner i Formuepleje Adresse: Kildeåsen 17 Gl. Holte 2840 Holte Født: 1960 I bestyrelsen for Hedgeforeningen Mermaid Nordic siden Henrik Franck besidder ikke yderligere tillidshverv. Henning Skovlund Pedersen Cand. Oecon., Finansdirektør i Bikubenfonden Adresse: Toftager 1A 4000 Roskilde Født: 1950 I bestyrelsen for Hedgeforeningen Mermaid Nordic siden Tillidshverv: Bestyrelsesmedlem i: Nordic Corporate Investment A/S Anders Pedersens Maskinfabrik A/S Nuna Minerals A/S Investor Board i Amber Trust II 8 - Hedgeforeningen Mermaid Nordic - Årsrapport 2012

11 Ledelsespåtegning Til medlemmerne i Hedgeforeningen Mermaid Nordic Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten 2012 for Hedgeforeningen Mermaid Nordic og erklærer hermed: At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. samt bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. At årsregnskabet for Foreningen giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. At ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Foreningens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Foreningen kan påvirkes af. København, den 27. februar 2013 Bestyrelsen Thomas Skjellerup Bestyrelsesformand Henrik Franck Bestyrelsesmedlem Henning Skovlund Pedersen Bestyrelsesmedlem Direktionen Jens Lohfert Jørgensen Adm. direktør Niels Jørgen Larsen Direktør Hedgeforeningen Mermaid Nordic - Årsrapport

12 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Hedgeforeningen Mermaid Nordic Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Hedgeforeningen Mermaid Nordic for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om investeringsforeninger mv. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger mv. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om investeringsforeninger m.v. gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 27. februar 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurde-ring af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, som er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. John Ladekarl statsautoriseret revisor Mie Stryg-Madsen statsautoriseret revisor Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold Hedgeforeningen Mermaid Nordic - Årsrapport 2012

13 Denne side er blank. Hedgeforeningen Mermaid Nordic - Årsrapport

14 Mermaid Nordic Resultatopgørelse Resultatopgørelse for året (EUR 1.000) Note Renter og udbytter Renteindtægter Renteudgifter Udbytter I alt renter og udbytter Kursgevinster og tab Obligationer Kapitalandele Afledte finansielle instrumenter Valutakonti Øvrige aktiver/passiver -2 5 Handelsomkostninger I alt kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Årets nettoresultat Resultatdisponering Årets nettoresultat foreslås overført til medlemmernes formue 12 - Hedgeforeningen Mermaid Nordic - Årsrapport 2012

15 Mermaid Nordic Balance pr. 31. december AKTIVER (EUR 1.000) Note Likvide midler Indestående i depotselskab I alt likvide midler Obligationer Noterede obligationer fra udenlandske udstedere I alt obligationer Kapitalandele Noterede aktier fra danske selskaber Noterede aktier fra udenlandske selskaber I alt kapitalandele Afledte finansielle instrumenter: Unoterede afledte finansielle instrumenter I alt afledte finansielle instrumenter Andre aktiver Tilgodehavende renter, udbytter m.m Mellemværende vedrørende handelsafvikling Øvrige aktiver 0 8 I alt andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER (EUR 1.000) Note Medlemmernes formue Afledte finansielle instrumenter Noterede afledte finansielle instrumenter Unoterede afledte finansielle instrumenter I alt afledte finansielle instrumenter Anden gæld Skyldige omkostninger Mellemværende vedrørende handelsafvikling Lån i depotbank I alt anden gæld Passiver i alt Hedgeforeningen Mermaid Nordic - Årsrapport

16 Mermaid Nordic Noter 1 Renteindtægter (EUR 1.000) Indestående i depotselskab Noterede obligationer fra udenlandske udstedere Øvrige indtægter 0 24 I alt renter Renteudgifter (EUR 1.000) Renteudgifter optagne lån Øvrige udgifter I alt renteudgifter Udbytte (EUR 1.000) Noterede aktier fra danske selskaber Noterede aktier fra udenlandske selskaber I alt udbytter fra lange beholdninger Omkostninger foranlediget af udbytte på lånte finansielle instrumenter I alt udbytter Kursregulering (EUR 1.000) Noterede obligationer fra udenlandske udstedere I alt obligationer Noterede aktier fra danske selskaber Noterede aktier fra udenlandske selskaber I alt kapitalandele Hedgeforeningen Mermaid Nordic - Årsrapport 2012

17 Mermaid Nordic 5 Administrationsomkostninger (EUR 1.000) Honorar til bestyrelse m.v Revisionshonorar til revisorer -3-3 Gebyrer til depotselskab Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen Øvrige omkostninger Fast administrationshonorar I alt administrationsomkostninger Det samlede honorar til bestyrelsen og revision fremgår af note A bagerst i regnskabet. 6 Skat Afdelingen er ikke skattepligtig. Periodens skatteudgift består af betalte ikke refunderbare udbytteskatter. 7 Finansielle instrumenters Noteret på Nyemitfordeling på lande pr. andet regule- terede fin. 31. december 2012 (pct.) Børsnoterede ret marked instrumenter Øvrige* I alt Bermuda 4,7 0,0 0,0 0,0 4,7 Danmark 11,8 0,0 0,0 0,0 11,8 England 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3 Finland -6,6 0,0 0,0 0,0-6,6 Norge 1,3 0,0 0,0 0,0 1,3 Sverige 4,7 0,0 0,0 26,8 31,5 Tyskland 52,0 0,0 0,0 0,0 52,0 I alt alle lande 73,2 0,0 0,0 26,8 100,0 *Positioner i afledte finansielle instrumenter er unoterede og fremgår derfor af Øvrige 8 Medlemmernes formue (EUR 1.000) Nominelt Værdi Nominelt Værdi Medlemmernes formue primo Emissioner i året Indløsninger i året Emissionstillæg/indløsningsfradrag Overført fra resultatopgørelsen Medlemmernes formue ultimo Hedgeforeningen Mermaid Nordic - Årsrapport

18 Mermaid Nordic Noter uden henvisning Største positioner pr Andel pct. 1,75 Bundesschatzan ,2 Xact Bear 4,9 Loomis AB B 4,8 Group 4 Securicor Plc 4,1 Novo Nordisk A/S B 3,9 North Atlantic Drilling Ltd 3,7 Svenska Celluosa AB-B 3,5 Carlsberg B 2,5 FLS Industries B 2,4 Danske Bank 2,3 Finansielle instrumenter (pct.) Børsnoterede 136,2 157,9 Noteret på et andet reguleret marked 0,0 0,0 Nyemitterede finansielle instrumenter, der planlægges noteret på et reguleret marked 0,0 0,0 Øvrige -36,2-57,9 I alt 100,0 100, Hedgeforeningen Mermaid Nordic - Årsrapport 2012

19 Mermaid Nordic Denne side er blank. Hedgeforeningen Mermaid Nordic - Årsrapport

20 Noter A Administrationsomkostninger (EUR 1.000) Foreningens samlede omkostninger til bestyrelse, forvaltningsselskab, revision og tilsyn Vederlag til bestyrelsen: Thomas Skjellerup, formand ,50-7,50 Henning Skovlund Pedersen -6,25-3,75 Henrik Franck -6,25-3,75 Vederlag til bestyrelsen, ialt -25,00-15,00 Administrationsomkostninger til Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Revisionshonorar til Deloitte: Honorar for lovpligtig revision af årsregnskabet -3-3 Honorar for andre ydelser 0 0 Revisionshonorar, ialt -3-3 Lovbestemt gebyr til Finanstilsynet, i alt Hedgeforeningen Mermaid Nordic - Årsrapport 2012

21 Noter Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er udarbejdet efter de regler, der gælder ifølge lov om investeringsforeninger m.v. samt Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. (regnskabsbekendtgørelsen). Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til euro (den funktionelle valuta) efter transaktionsdagens GMT valutakurser. Renter og udbytter Renteindtægter består af indtjente renter af obligationer, indestående i depotbank m.v. Renteudgifter består af påløbne renter på fremmedfinansiering. Renter og udbytter af finansielle instrumenter i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens valutakurs. Aktieudbytter (brutto) indtægtsføres på tidspunktet for udbyttets vedtagelse på det udbyttebetalende selskabs generalforsamling. Aktieudbytter på de korte beholdninger udgiftsføres som omkostninger på lånte finansielle instrumenter på tidspunktet for udbyttets vedtagelse på det udbyttebetalende selskabs generalforsamling. Omkostningen afregnes således til aktieudlåner, således at denne stilles som intet er hændt. Kursgevinster og -tab I resultatopgørelsen medtages såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og kurstab på valutakonti, obligationer, kapitalandele og afledte finansielle instrumenter m.v. De realiserede kursreguleringer opgøres som forskellen mellem salgsværdien og kursværdien primo eller anskaffelsesværdien, såfremt det er anskaffet i regnskabsåret. De urealiserede kursreguleringer opgøres som forskellen mellem kursværdien ultimo året og kursværdien primo eller anskaffelsesværdien, såfremt det er anskaffet i regnskabsåret. Handelsomkostninger Handelsomkostninger opgøres som de samlede direkte omkostninger til kurtage, afviklingsomkostninger m.v., ved handel med finansielle instrumenter i forbindelse med emissioner og løbende porteføljepleje. Handelsomkostninger afledt af salg af finansielle instrumenter i forbindelse med indløsning af beviser afholdes særskilt af de for udtrædende medlemmer, som fradrag i bevisernes indre værdi, hvorfor disse indregnes som indløsningsfradrag under formuen. Ved emission er der ikke tillæg til bevisernes indre værdi til dækning af handelsomkostninger. Skat Foreningen er ikke selvstændigt skattepligtig. I regnskabsposten Skat indgår ikke refunderbare rente- og udbytteskatter. Balance Balancen består af indregnede aktiver, indregnede forpligtelser, herunder hensatte forpligtelser, og medlemmernes formue, der udgør forskellen mellem disse aktiver og andre forpligtelser. Ved passiver forstås summen af medlemmernes formue og andre indregnede forpligtelser. Et aktiv indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. En forpligtelse indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser tages der hensyn til oplysninger, der fremkommer efter balancedagen, men inden regnskabet udarbejdes, hvis og kun hvis oplysningerne bekræfter eller afkræfter forhold, som er opstået senest på balancedagen. Likvide midler Indestående i fremmed valuta optages til GMT valutakurser pr. balancedagen. Finansielle instrumenter og afledte finansielle instrumenter Finansielle instrumenter (aktier og obligationer) og afledte finansielle instrumenter, der er genstand for offentlig kursnotering, måles til noterede børskurser og GMT valutakurser. Dagsværdien af investeringsforeningsandele, der handles på regulerede markeder, og hvis noterede kurs må antages ikke at afspejle andelenes dagsværdi på grund af manglende eller utilstrækkelig handel i tiden op til balancedagen, måles til seneste tilgængelige regnskabsmæssige indre værdi. Unoterede finansielle instrumenter måles efter en værdiansættelsesteknik, der har til formål at fastlægge den transaktionspris, som ville fremkomme i en handel på målingstidspunktet mellem uafhængige parter. Kapitalandele i IFS SEBinvest A/S måles efter den indre værdi opgjort på baggrund af seneste årsregnskab. Afledte finansielle instrumenter, der ikke er genstand for offentlig kursnotering, måles til en beregnet handelsværdi på baggrund af de underliggende instrumenters officielt noterede kurser/handelsværdier. Afledte finansielle instrumenter opgøres som brutto-positioner. Hedgeforeningen Mermaid Nordic - Årsrapport

22 Noter Det betyder, at afledte finansielle instrumenter vil fremgå af såvel aktiv- som passivsiden. Ved køb eller salg af finansielle instrumenter indgår henholdsvis udgår disse af beholdningen på handelstidspunktet. Andre aktiver Mellemværende vedrørende handelsafvikling består af værdien ved salg af finansielle instrumenter samt emissioner, som er foretaget før balancedagen, og hvor afregning foretages efter balancedagen. Anden gæld Mellemværende vedrørende handelsafvikling består af værdien ved salg af finansielle instrumenter samt indløsninger, som er foretaget før balancedagen, og hvor afregning foretages efter balancedagen. Lån optages til kostpris. Fem års nøgletal I rapporten indgår følgende nøgletal for de seneste fem år: Årets nettoresultat Medlemmernes formue Cirkulerende kapital/andele Indre værdi pr. andel Årets afkast i procent Administrationsomkostninger (pct.) Værdipapirernes omsætningshastighed Derudover indgår følgende nøgletal opgjort pr. 31. december: Standardafvigelse Sharpe ratio ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) Nøgletallene er opgjort i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. og er beregnet således: Indre værdi pr. andel Medlemmernes formue Cirkulerende andele ultimo året. Omsætningshastighed Værdipapirernes omsætningshastighed kan udtrykkes ved følgende formel: (Kursværdi af køb + Kursværdi ved salg)/2 Medlemmernes gennemsnitlig formue Dette nøgletal viser, hvor mang gange en afdelings beholdning af aktier eller obligationer er blevet omsat ved porteføljepleje i løbet af et år. Medlemmernes gennemsnitlige formue opgøres som et simpelt gennemsnit af formuens værdi ved udgangen af hver måned i regnskabsåret. High Water-mark (HWM) HWM skal sikre, at der kun udbetales afkastafhængigt honorar af det samme afkast én gang. HWM vil derfor være lig med indre værdi (NAV) ved seneste afregning af honoraret. HWM = 100,00 pr. 27. september HWM indekset reguleres op, når der sker udbetaling af afkastafhængigt honorar (performancefee). HWM = 135,29 ultimo 2012 hvilket fremgår af Tabel 5. Standardafvigelse Standardafvigelsen er et mål for de historiske udsving i afkastene. Jo højere tallet er, jo større udsving i afkastene fra periode til periode. Ifølge Finanstilsynets definition skal standardafvigelsen opgøres som afvigelsen på mer-afkastet. Dette nøgletal benævnes ofte tracking error. Standardafvigelse opgøres kun ved en historik på 36 måneder eller mere. Dog maksimalt over de seneste 60 måneder. Sharpe Ratio Sharpe ratio er et matematisk udtryk for afkastet af en investering i forhold til risikoen. Sharpe ratio beregnes som det historiske afkast minus den risikofrie rente divideret med standardafvigelsen. Jo højere tallet er, jo bedre har investeringen været i forhold til risikoen. Sharpe ratio opgøres kun ved en historik på 36 måneder eller mere. Dog maksimalt over de seneste 60 måneder. Afkast i procent Indre værdi ultimo året + geninvesteret udlodning -1 x 100 ( ) Indre værdi primo året Omkostningsprocent Administrationsomkostninger Medlemmernes gennemsnitlige formue opgjort som et simpelt gennemsnit af formuens værdi ved udgangen af hver måned i regnskabsåret ( ) x Hedgeforeningen Mermaid Nordic - Årsrapport 2012

23 Noter Væsentlige aftaler Aftale om depotbankfunktion Foreningen har en depotaftale med SEB DK. Depotbanken forvalter og opbevarer finansielle instrumenter og likvide midler for Foreningen i henhold til lov om finansiel virksomhed 106 samt Finanstilsynets bestemmelser. Investeringsrådgiver Mermaid Asset Management Fondsmælgerselskab A/S (herefter forkortet Mermaid AM) Havnegade København K Telefon: CVR nr Aftale om investeringsrådgivning Foreningen har indgået aftale med Mermaid AM om rådgivning i forbindelse med investeringer i værdipapirer. Aftalen indebærer, at IFS SEBinvest A/S som investeringsansvarlig modtager forslag til handler og andre transaktioner, som Mermaid AM anser for fordelagtige. Rådgivningen sker i overensstemmelse med de retningslinier, som Foreningens bestyrelse har fastlagt. Aftale om markedsføring og distribution Foreningen har en samarbejdsaftale med Mermaid AM om formidling og markedsføring af Foreningen. Mermaid AM fastlægger selv sine markedsføringstiltag med henblik på at fremme salget af Foreningens investeringsbeviser med udgangspunkt i kundernes behov. Markedsføringen inkluderer, at Mermaid AM stiller en internetside på adressen mermaidnordic.dk til rådighed for offentliggørelse af indre værdier og andre informationer om Foreningen. Aftale om forvaltning og administration Foreningen har indgået aftale med IFS SEBinvest A/S, som er et af Finanstilsynet godkendt investeringsforvaltningsselskab, om at udføre Foreningens administrative og investeringsmæssige opgaver i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger mv., Foreningens vedtægter samt de fra Foreningens bestyrelse givne anvisninger. Investeringsbeslutninger træffes på baggrund af rådgivning fra Mermaid AM. Omkostningssatser Tabel 1: Gebyr satser i Foreningens væsentligste aftaler pr. 31. december 2012 (pct.) Mermaid Nordic Sats Depotfunktion Depotgebyr: 0,03% p.a. af beholdningen for alle nordiske papirer. Desuden betales et fast årligt vederlag på 4. t. EUR til Depotselskabet. Investeringsrådgivning Markedsføring og distribution IFS administration og forvaltning Tillæg ved emission Fradrag ved indløsning Management fee (fast): 1,5% p.a. af Foreningens gennemsnitlige formue. Performance fee: 20% af nettokapitalstigningen for regnskabsåret efter High Water Mark metoden. Refusion af dokumenterede omkostninger. Dog maximalt 0,25% af Foreningens gennemsnitlige formue. 0,1% p.a. af Foreningens gennemsnitlige formue op til DKK 500 mio. Herefter tillægges 0,02% p.a. af formuen, der overstiger DKK 500 mio. Min. administrationsgebyr er DKK 360 t. i Intet tillæg ved emission. 0,25% af NAV ved indløsning. Hedgeforeningen Mermaid Nordic - Årsrapport

24 Noter Hoved- og nøgletal Tabel 2: Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal Nettoresultat (EUR 1.000) Medlemmernes formue (EUR 1.000) Cirkulerende kapital (nom. EUR 1.000) Indre værdi pr. nom. 100 EUR 121,13 135,29 123,48 122,41 103,12 Årets afkast i procent -10,47 9,56 0,88 18,70 3,62 Administrationsomkostninger (pct.) 1,79 3,72 1,87 5,89 2,85 High-Water Mark 1) 135,29 123,48 122,41 103,12 100,00 Værdipapiromsætningshastighed 1,80 3,57 3,31 2,73 5,94 Standardafvigelse 6,25 6,49 7, Sharpe ratio 2) 0,31 0,68 0, ) High-Water Mark for 2013 er 135,29. 2) Sharpe ratio opgøres kun ved en historik på 36 måneder eller mere. Dog maksimalt over de seneste 60 måneder Hedgeforeningen Mermaid Nordic - Årsrapport 2012

25 Hedgeforeningens årsrapport er tillige tilgængelig på Yderligere eksemplarer af årsrapporten kan downloades fra mermaidnordic.dk og kan endvidere rekvireres ved henvendelse til Foreningen på tlf eller på Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - København

26

Årsrapport 2011. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Årsrapport 2011. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Årsrapport 2011 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsens beretning for 2011 2 Bestyrelsens tillidshverv 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2012. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Årsrapport 2014. Kapitalforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Årsrapport 2012. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Årsrapport 2014. Kapitalforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Årsrapport 2012 Hedgeforeningen Mermaid Nordic Årsrapport 2014 Kapitalforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsens beretning 2 Bestyrelsens tillidshverv

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr. 34 05 30 22

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr. 34 05 30 22 Årsrapport 2011 Investeringsforeningen UCAP Invest CVR nr. 34 05 30 22 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2011 2 Bestyrelsens tillidshverv 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2013. Professionel Forening Wealth Invest. CVR nr. 35 48 30 55

Årsrapport 2013. Professionel Forening Wealth Invest. CVR nr. 35 48 30 55 Årsrapport 2013 Professionel Forening Wealth Invest CVR nr. 35 48 30 55 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 8 Ledelsespåtegning 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2009. Investeringsforeningen BPT Invest. CVR nr. 28 30 61 56

Årsrapport 2009. Investeringsforeningen BPT Invest. CVR nr. 28 30 61 56 Årsrapport 2009 CVR nr. 28 30 61 56 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse......................... 2 Foreningsoplysninger........................ 3 Væsentlige aftaler........................... 3 Bestyrelsens

Læs mere

Årsrapport 2013. Professionel Forening SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70

Årsrapport 2013. Professionel Forening SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70 Årsrapport 2013 Professionel Forening SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 8 Ledelsespåtegning 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 2011. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45. CVR nr. 30 80 75 45

Halvårsrapport 2011. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport 2011 CVR nr. 30 80 75 45 CVR nr. 30 80 75 45 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger............................... 2 Ledelsesberetning................................. 3 Ledelsespåtegning.................................

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr. 21 00 49 79

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr. 21 00 49 79 Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger.... 2 Ledelsesberetning.... 3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2009

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2009 til årsrapporten for 2009 CVR nr. 28 30 61 56 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.......................... 2 Baggrund for den supplerende/korrigerende information.................................

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2013. BI Private Equity f.m.b.a. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap

Årsrapport 2013. BI Private Equity f.m.b.a. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap Årsrap Årsrapport 2013 CVR-nr. 30 49 56 83 CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30 90 00 Fax 77 30 91 00 E-mail info@bankinvest.dk www.bankinvest.dk Bestyrelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Professionel Forening SEB Institutionel. CVR nr. 32 14 85 49

Årsrapport 2013. Professionel Forening SEB Institutionel. CVR nr. 32 14 85 49 Årsrapport 2013 Professionel Forening SEB Institutionel CVR nr. 32 14 85 49 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 10 Ledelsespåtegning 11 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45 Prospekt af 20. august 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Mermaid Nordic 1 Indledning Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender

Læs mere

Investeringsforeningen Fundamental Invest. CVR-nr. 25 70 96 75

Investeringsforeningen Fundamental Invest. CVR-nr. 25 70 96 75 Investeringsforeningen Fundamental Invest CVR-nr. 25 70 96 75 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Side Ledelsesberetning... 3 Økonomiske omgivelser i 2012... 3 Forventninger til

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77 Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...1 Ledelsesberetning...2 Bestyrelsens tillidshverv...12 Ledelsespåtegning........................................

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST ÅRSRAPPORT 2012. www.pfainvest.dk TLIGGJORT X. MARTS 2013

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST ÅRSRAPPORT 2012. www.pfainvest.dk TLIGGJORT X. MARTS 2013 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST ÅRSRAPPORT 2012 www.pfainvest.dk TLIGGJORT X. MARTS 2013 Investeringsforeningen PFA invest Årsrapport 2012 Offentliggjort 7. marts 2013 1 INDHOLD Påtegninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP

Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning... 5... Udviklingen i foreningen i 2013

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Bestyrelsens tillidshverv...11 Ledelsespåtegning........................................

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen MS Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen MS Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen MS Invest Læsevejledning Investeringsforeningen MS Invest består af én afdeling. En afdeling aflægger separat regnskab og afdelingsberetning. Regnskabet viser afdelingens

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr. 24 20 41 54

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr. 24 20 41 54 Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest CVR nr. 24 20 41 54 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

ÅRSRAPPORT Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R I N V E S T E R I N G S F O R E N I N G E N V A L U E I N V E S T D A N M A R K

ÅRSRAPPORT Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R I N V E S T E R I N G S F O R E N I N G E N V A L U E I N V E S T D A N M A R K ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2013 F OR INVESTERINGSFORENINGEN VALUEINVEST DAN MARK Om ValueInvest Danmark Investeringsforeningen ValueInvest Danmark c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København

Læs mere

Årsrapport 2014. BI Private Equity. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap

Årsrapport 2014. BI Private Equity. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap Årsrap 014 Årsrapport 2014 CVR-nr. 30 49 56 83 CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30 90 00 Fax 77 30 91 00 E-mail info@bankinvest.dk www.bankinvest.dk Bestyrelse

Læs mere

Årsrapport for 2014 1/32

Årsrapport for 2014 1/32 1/32 Årsrapport for 2014 2/32 Halvårsrapport for 2012 Årsrapport 2014 3/32 3 Halvårsrapport for 2012 4/32 4 Indhold: Halvårsrapport for 2012 Foreningsoplysninger...4 Forord...5 Ledelsesberetning for 2014...10

Læs mere

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Årsrapport 2013

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Årsrapport 2013 Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST Årsrapport 2013 INHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST side 3 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning side 4 Den uafhængige revisorers erklæringer side

Læs mere

Investorinformation. for. Kapitalforeningen Wealth Invest. TDC Danske Aktier

Investorinformation. for. Kapitalforeningen Wealth Invest. TDC Danske Aktier Investorinformation for Kapitalforeningen Wealth Invest TDC Danske Aktier Kapitalforeningen Wealth Invest TDC Danske Aktier 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Basisoplysninger om Kapitalforeningen

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-nvest Årsrapport 2010 VR nr. 26 08 65 31 ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5... Risikoforhold

Læs mere

Likvider... 24 Kapitalandele og obligationer... 24 Afledte finansielle instrumenter... 24 REPO-forretninger... 24 Andre aktiver...

Likvider... 24 Kapitalandele og obligationer... 24 Afledte finansielle instrumenter... 24 REPO-forretninger... 24 Andre aktiver... Indhold Foreningsoplysninger... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning for Kapitalforeningen... 6 Resultat og formue... 6 Ændringer og nyheder... 6 Væsentlige markedsbegivenheder i

Læs mere