Skæring Hedevej. Arealudvikling Aarhus Grundsalg. Pakhus 27 Nordhavnsgade Aarhus C. Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skæring Hedevej. Arealudvikling Aarhus Grundsalg. Pakhus 27 Nordhavnsgade 12-14 8000 Aarhus C. Tlf. 8940 4500"

Transkript

1 Skæring edevej Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Deklaration Servituterklæring rkæologi Geoteknisk undersøgelse (Vedlagt som bilag) Byggemodning Skæring realudvikling arhus Grundsalg Pakhus 27 Nordhavnsgade arhus C. Tlf

2 Indledning Den erhvervsgrund, som kommunen her kan tilbyde, ligger ved Skæring edevej.her kan tilbyde, ligger ved Den grund, som kommunen Det er ca. 11 km fra arhus Centrum. Ketting Parkvej i arlev. Der er ca. 14 km til Århus Centrum Gren åvej Oversigtsplan Indledning

3 s I 3xx2,5; s Parcelkort N Signaturforklaring: Grenaavej, kommunevej Grenaavej, kommunevej Midte af ra É 17dg tinglyst byggelinie excl. tillaeg for hoejde og passage pvc ,63 Æ È Regnvandsledning Spildevandsledning 2x1.95 Vandledning R=2.5 Fjernvarmeledning Mast med lysarmatur 18 El-ledning, kabelskab C C s 2. 53c ,18 2x2.67 R=22 53c C C Lokalplanomraade III 5213m 2 12,22 12, R=320m R=320m R=300m R=300m 17ak L72036R DK: 10,95 BK: 6,95 17av e 300 e c 10 Lokalplanomraade Ia heraf byggefelt 2564 m 2 17au 2 10m 4 9 s 219,1 Dg Grenåvej 10 s 16 L201040R - Ø1250 DK: BK: m sandfang 28 Lpx Lpx+ a=2 L201050R - Ø600 DK: 9.95 BK: 8.09 Ø315 PVC, 17.2 m, 10.0 Ø315 PVC, 63.3m, Ø315 PVC, 25.8 m, r 540 a=2 L201030R Indløb, kote 7.20 a=2 L201060R- Ø600 DK: 9.85 BK: 8.26 L201020R Udløb, kote Lpx+ I 28 Lpx+ 33,7 Lkf Lpx+ 28 Lpx Lpx+ 273 Dg Regnvandsbassin 28 Lpx+ 28 Lpx+ 273 Dg Ø315,12.4m,10 L201070R - Ø600 DK: BK: 8.38 Maksimalt vandspejl(8.80) Permanent vandspejl(8.00) Bassinbund (7.20) Ø200 PVC, 20.6m, ,8m-ø500bt-7 Ø110,18.2m,10 DB1 262m 2 heraf vej 262m 2 Lokalplanomraade Ib 7921 m² heraf byggefelt m 2 L201010R - Ø1250 DK: 9.80 BK: 6.89 lk L72033R DK: 9,62 BK: 5,88 10m Ø200 PVC, 5.9 m, ~130 Skæring edevej 3dø pvc 10 17aq 28 L72131S DK: 10,21 BK: 6,73 ] L72110S DK: 10,70 BK: 5,73 17ar L72120S DK: 11,08 BK: 5,99 17ap 90 pvc L72035R DK: 10,19 BK: 6,61 Ø110 PVC, 10.6 m, 10.0 Ø200 PVC, 8.9 m, as 42 NB1 46,-ø500bt-5 L201010S - Ø600 DK: BK: 7.00 NB Lpx L72080R DK: 10,71 BK: 6,15 46,9m-ø200bt-6 58,1m-ø200bt Lpx 63 pvc 17g s 58,1m-ø400bt Lpx 17at 60,3m-ø200bt-4 L72130S DK: 10,92 BK: 6,27 L72090R DK: 11,05 BK: 6,43 60,2m-ø400bt ,4m-ø200bt-22 W pvc 17aø 48 17be 4 realo L72100 DK: 10, BK: 6,70 Lokalp Lokalp Lokalp Lokalp Lokal 17ba 74,4m-ø250bt-23 NB: Ledningsdeklarationer fra Skaering edevej og ind i omraadet er ikke vist paa kortet, men fremgaar af tidligere fremsendt situationsplan 5877si01_rev Parcelkort Lokal Samle

4 17dg Matrikulære forhold 53c 17ak Måleblad Grenåvej, kommunevej 20,01 12, ,25 16, Pkt.nr. Y X , , , ,34 39, , m² heraf vej 262m² 5,00 5, , m² x R= R=22 21,48 21,45 5, ,54 2x2.67 R=22 17, , ,88 9, ,85 9, ,88 9,88 9,88 12,22 12, R=320m R=320m R=300m R=300m Skæring edevej, kommunevej 5 X= Y= ,14 19,76 19,36 78, m² 17r , ,40 Pkt.nr. Y X Marikulære forhold

5 Salgsvilkår Betaling for grunden Grunden købes kontant eller De kan vælge at betale 20 % af købesummen, når grunden overtages. Restkøbesummen betales via pantebrev med otte lige store afdrag til juni og december terminer og forrentes med 2 % over Nationalbankens diskonto. Sælgerpantebrevet for restkøbesummen respekterer sædvanlige lån i danske realkreditinstitutter. Pantebrevet skal dog være placeret lige efter 60 % af den fastsatte værdi (kontantværdi) og inden for 70 % af denne. Tinglysningsretten har rejst tvivl om, hvorvidt fremgangsmåden med restfinansiering med sælgerpantebreve kan accepteres. Det er derfor for tiden usikkert, om et grundkøb delvist kan finansieres ved et sælgerbrev. vis De ønsker at købe med 20% i udbetaling, vil der derfor blive tinglyst et betinget skøde. Skødet vil være betinget af, at restgælden betales over 4 år i 8 halvårlige rater. Når restgælden er betalt, opnås endeligt skøde. Som udgangspunkt vil køber ikke kunne belåne grunden, før restgælden er betalt. Kommunen skriver skødet og betaler udstykningsomkostningerne. De betaler skødeomkostninger, tinglysningsafgifter samt egne advokatomkostninger. Køber betaler beregnede skatter og afgifter i forhold til det, arealet ville være pålignet som et privat areal. Sådan må De bygge Det fremgår af 3 i lokalplan 902, hvad del område I må bruges til og af 7 hvorledes det må bebygges. I kort udgave gælder følgende: Lokalplanområdet er udlagt til centerformål og delområdet må kun anvendes til dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker, kiosker, liberale erhverv, restauranter og lignende som naturligt kan indpasses i et butikscenter. Det samlede butiksareal i delområdet må ikke overstige m². Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 45 og bebyggelsen skal placeres inden for byggefeltene. Bygninger må ikke opføres med mere end 2 etager. Intet punkt af en bygning må være højere end 8,5 m over eksisterende terræn, (målt i forhold til eksisterende terræn, eller i henhold til et i bygningslovgivningen fastlagt niveauplan). f 6 fremgår det bl.a., at nybyggeri skal opføres som lavenergibebyggelse. Gældende for det sydlige byggefelt Der skal bygges en dagligvarebutik på grunden. Størrelsen på butiksarealet må ikke overstige etm². Salgsvilkår

6 Byggetilladelse De kan få nærmere oplysning om byggesagsbehandlingen hos: arhus Kommune Bygningsinspektoratet Kalkværksvej arhus C Tlf Servitutter Grunden overdrages med de rettigheder og forpligtelser, hvormed den tilhører kommunen. Der er hverken byggepligt eller forbud mod videresalg. Servituterklæring er vedlagt materialet og følgende servitut er under tinglysning: Deklaration om regn- og spildevandsledning samt regnvandsbassin Vej- og stianlæg Vej- og stianlæg uden for grunden bliver anlagt af kommunen i overensstemmelse med det godkendte projekt. Stamvejen Skæring edevej er en offentlig vej. dgangsvejen er privat fællesvej. Plantebælte og regnvandsbassin Plantebæltet og regnvandsbassinet bliver anlagt af kommunen. Vedligeholdelse af plantebælte og regnvandsbassin påhviler den fremtidige ejer. Terrænregulering Terrænændringer må kun ske som det fremgår af lokalplanen. Det betyder bl. a., at terrænet ikke må ændres i en ½ m bred zone langs grundens skel, uden at der forinden er opnået tilladelse fra bygningsmyndigheden. Miljøgodkendelse Kommunens salgstilbud på en grund betyder ikke, at den planlagte anvendelse er godkendt i henhold til miljøloven. Er De i tvivl om, hvorvidt Deres planer kan miljøgodkendes, så kontakt: arhus Kommune Natur og Miljø Valdemarsgade arhus C Tlf Salgsvilkår

7 Kan De mod forventning ikke opnå en miljøgodkendelse, er kommunen parat til at købe grunden tilbage i indtil 2 år efter overtagelsesdagen. Prisen bliver i så fald den betalte del af købesummen, betalte renter og ejendomsskatter. Kommunen betaler omkostninger ved tilbageskødningen, mens eventuelle udgifter til projektering eller andet ikke godtgøres. Tilbagekøbsmuligheden bortfalder ved videresalg. Dette er ikke med i prisen Udgift til overkørsel til grunden. Udgifter til telefon og eventuel TV-forsyning. Generelt For grunden er udarbejdet et parcelkort. Den viste placering af stikledninger, kabelskabe, belysningsmaster m.v. er vejledende og bør kontrolleres inden byggeriet planlægges. Salgsvilkår

8 Forsyningsselskaber Elforsyning NRGI Dusager arhus N Tlf Tilslutningsbidrag er ikke betalt. Elkabel føres frem til grunden. Køber betaler tilslutningsbidrag og stikledning. Kloakforsyning arhus Vand /S Bautavej arhus V Tlf Tilslutningsbidrag er ikke betalt. Regn- og spildevandsstik føres frem til grunden. Køber betaler tilslutningsbidrag og stikledninger. Vandforsyning arhus Vand /S Bautavej arhus V Tlf Tilslutningsbidrag er ikke betalt. Vandstik føres frem til grunden. Køber betaler tilslutningsbidrag og stikledning. Fjernvarmeforsyning arhus Kommune ffaldvarme Bautavej arhus V Tlf Tilslutningsbidrag er ikke betalt. Fjernvarmestik føres frem til grunden Køber betaler tilslutningsbidrag og stikledning på grunden. Forsyningsselskaber

9 Jordbundsforhold Fundering På grunden er udført geoteknisk prøveboring. Boreprofilen med forklaring giver de vigtigste retningslinier for funderingen. En prøveboring giver kun et præcist billede af funderingsforholdene på borestedet. Vi vil derfor anbefale, at køber - for egen regning - får foretaget en supplerende undersøgelse, når planlægningen af købers byggeri er tilstrækkeligt fremskredet. Der gives ikke refusion for normalt funderingsarbejde. Til normalt funderingsarbejde regner vi: a) udskiftning af fyld, muld, moseaflejringer (tørv, gytje o. lign.) til 1 meter under den solgte grunds terræn på salgstidspunktet, b) ekstra funderingsdybde for at imødegå gener fra udtørring af udtørringsfølsomme aflejringer, c) fundamentsforstærkning (armering, betonforstærkning, jordudskiftning, forøgelse af fundamentsbredde o.lign.) på grund af svag eller uensartet bæreevne i aflejringer som i øvrigt betegnes som bæredygtige (sædvanligvis senglaciale eller andre aflejringer) eller på grund af tungt byggeri eller punktbelastninger. Der ydes således ikke refusion som følge af, at iøvrigt bæredygtige aflejringer har styrke- eller deformationsegenskaber, som ikke lever op til konkrete projektkrav, d) simpel vandlænsning fra udgravninger, e) omlægning af fungerende drænledninger, som måtte findes på grunden. I det omfang jordudskiftning medfører udgravning til større dybde end 1 m under terræn uden for byggefeltet, vil der sædvanligvis kunne ydes refusion for omkostninger til at afgrave, midlertidig deponere og genudlægge råjord på den øverste meter. Opfyld af hensyn til skrånende terræn anses ikke som ekstrafundering, og udgifter hertil refunderes ikke. nsvar Kommunen påtager sig intet ansvar for jordbunden. Viser det sig, at køber vil få betydelige udgifter, fordi funderingsforholdene er dårlige, er vi imidlertid villige til at forhandle om en kulancemæssig refusion af ekstraudgifter. Ekstrafunderingsarbejder og pris skal godkendes af kommunen. Der ydes ikke refusion for de første kr. af ekstrafunderingsudgifterne. Der gives ikke refusion for mindre blødbundsområder, der ikke begrænser anvendelsen af grunden afgørende, hvis byggeriet tilrettelægges derefter. Der kan kun opnås refusion for ekstrafunderingsudgifter til byggeri, der kræver byggetilladelse. Jordbundsforhold

10 Der gives således ikke refusion for ekstrafunderingsudgifter i forbindelse med opførelse af garager/carporte, udhuse, parkeringsanlæg, veje, overkørsler eller tekniske installationer herunder dybtliggende kloakledninger m.v. Umiddelbart efter, at forholdene er konstateret, skal anmodning om refusion sendes til Grundsalg, så omfanget af ekstrafunderingen kan kontrolleres ved besigtigelse af udgravningerne, inden sandpude eller andre foranstaltninger udføres. Inden Grundsalg tager stilling til en eventuel refusions størrelse, skal køber fremsende: Plan visende bygningens placering på grunden og gulvkote i DVR90. Rapporter for geotekniske undersøgelser og udgravningskontrol. Opgørelse over de mængder, der er medgået til ekstrafundering samt enhedspriser for ydelserne. Forurening arhus Kommune er ikke bekendt med, at jorden er forurenet. Der er foretaget forureningsundersøgelse af lokalplanområdet. Jorden er vurderet og analyseret. nalysen viser, at jorden, efter Miljøstyrelsens kriterier, er ren og kan disponeres frit. Vælger køber at bortkøre ren jord fra byggemodningsområdet til jordtip eller deponering, ydes der ikke refusion herfor. I forbindelse med bortskaffelse af overskudsjord kan køber kontakte arhus Kommune, Natur og Miljø og få anvist, hvor jorden kan modtages. vis køber mod forventning finder miljøforurenede stoffer i jorden, skal arbejdet standses og forureningen anmeldes til: arhus Kommune Natur og Miljø Valdemarsgade arhus C Tlf nsvar Kommunen påtager sig som udgangspunkt ikke ansvaret for eventuel forurening på grunden, som vi ikke er bekendt med. Viser det sig, at køber vil få udgifter, fordi jorden er forurenet, er vi imidlertid villige til at forhandle om en kulancemæssig refusion af ekstraudgifter eller eventuelt tage grunden tilbage, hvis udgifterne til at fjerne forureningen er betydelige. Kun nødvendige foranstaltninger kan danne grundlag for en refusion. nmodning om refusion skal sendes til Grundsalg, når forureningen er konstateret og inden der foretages foranstaltninger. Jordbundsforhold

11 Betaling Refusion betales først, når arbejdet er udført og godkendt. Er grunden videresolgt, giver vi kun refusion til efterfølgende ejere, såfremt grunden er i samme fysiske stand, som da den blev solgt af kommunen. rkæologi Moesgård Museum Moesgård llé øjbjerg Tlf Moesgård Museum har foretaget en arkæologisk vurdering af grunden. Rapporten fra museet giver en beskrivelse af disse forhold. vis der under byggeriet træffes på jordfaste fortidsminder eller spor heraf, skal arbejdet standses og fundet anmeldes til ovennævnte museum. Jordbundsforhold

12 landinspektørfirmaet bøgh & krabbe aps rosensgade aarhus c tlf fax J.nr.: 5877 / fls SERVITUTREDEGØRELSE vedr. Matr.nr. 17ak Skæring By, Egå Servitutredegørelsen er udarbejdet fra tingbogens udvisende pr

13 -det fremgår af redegørelsen, om de tinglyste servitutter kan karakteriseres som tilstandseller rådighedsservitut. For servitutter tinglyst af offentlig myndighed med hjemmel i lovgivning f.eks. byggelov eller vejlov, er disse anført som offentligretlige servitutter. -alene tilstandsservitutter kan aflyses i lokalplanen, jf. planlovens 15, stk. 2 nr. 16, såfremt servitutten er i strid med lokalplanens formål og skal i givet fald angives i lokalplanen. På matr.nr. 17ak Skæring By, Egå er tinglyst følgende servitutter: Tinglyste servitutter: 1) Dok om adgangsbegrænsning Omhandler adgangsbegrænsning til Grenåvej i henhold til lov nr. 95 af 29. marts mv. Offentligretlig servitut Påtaleret: Ministeriet for offentlige arbejder og Vejmyndigheden 2) Dok om byggelinier mv. vedr. 17ak Omhandler byggelinie langs Grenåvej pålagt i henhold til 34 i lovbekendtgørelse nr. 423 af 11. september 1972, bekendtgørelse af lov om offentlige veje mv. Se opmålingsplan 5877si01. Offentligretlig servitut Påtaleret: Vejbestyrelsen 3) Dok. om vej mv. Prioritet forud for pantegæld Omhandler at ejeren af matr.nr. 17r har ret til færdsel over matr.nr. 53c som vist på deklarationsrids mv. Overkørslen over matr.nr. 17ak må kun anvendes af ejeren af matr.nr. 17r når færdselsretten midlertidig afbrydes. Ejeren af matr.nr. 17r har også færdselsret på et mindre areal af den sydvestlige del af matr.nr. 17ak. Se deklarationsrids. Overkørslen er angivet på opmålingsplan 5877si01. Rådighedsservitut Påtaleret: arhus Kommune og ejer af matr.nr. 17r 4) Dok om fjernvarme mv. Omhandler arhus kommunes ret til at have en fjernvarmeledning liggende på ejendommen, som vist på deklarationsrids mv. På det 2 m brede servitutbælte er det forbudt at bebygge, beplante, terrænregulere eller andet der kan skade anlægget eller hindre eftersyn, reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Se også opmålingsplan 5877si01. Rådighedsservitut Påtaleret: arhus Kommune

14 5) Dok om forsynings-/afløbsledninger mv. vedr. 17ak Omhandler arhus kommunes ret til at efterse, vedligeholde og forny vandledning mv. som vist på deklarationsrids. Indenfor deklarationsbæltet må der ikke uden tilladelse fra arhus kommune bebygges eller iværksættes noget der kan være til skade for anlægget, ligesom arhus kommune til enhver tid skal have mulighed for at foretage eftersyns- og vedligeholdelsesarbejder på ledningen. Se også opmålingsplan 5877si01. Rådighedsservitut Påtaleret: arhus Kommune 6) Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, civilforsvarsmæssige formål, vedr. 17ak mv. Omhandler supplerende bestemmelser til lokalplan nr. 414 og omhandler bl.a. bestemmelser om stiftelse af grundejerforening og dennes pligt til at vedligeholde friarealer, veje og stier mv. Deklarationen indeholder også bestemmelser om etablering af parcelforeninger såfremt en storparcel udstykkes yderligere med henblik på salg i enkelte boligenheder og dennes pligt til at vedligeholde friarealer, veje og stier mv. Omhandler endvidere ret til etablering af ledninger til lokalplanområdets forsyning samt ret for ledningsejeren til eftersyn, reparation og vedligeholdelsesarbejder. Deklarationen indeholder endvidere bestemmelser om parkering, ubebyggede arealer, vedligeholdelse af fællesvægge, tagudhæng mv. Til supplering af lokalplan nr. 414 indeholder deklarationen en reservation af et areal til civilforsvarsmæssige formål mv. Se deklarationstekst for uddybning af ovenstående. Rådighedsservitut Påtaleret: Delvist lokalplanområdets grundejerforening og delvist arhus Kommune 7) Lokalplan nr. 414, vedr. 17ak Ingen kommentarer 8) Dok om forsynings-/afløbsledninger mv. vedr. 17ak Omhandler arhus kommunes ret til at efterse, vedligeholde og forny kloakledning mv. som vist på deklarationsrids. Indenfor deklarationsbæltet må der ikke uden tilladelse fra arhus kommune bebygges eller iværksættes noget der kan være til skade for anlægget, ligesom arhus kommune til enhver tid skal have mulighed for at foretage eftersyns- og vedligeholdelsesarbejder på ledningen. Se også opmålingsplan 5877si01. Rådighedsservitut Påtaleret: arhus Kommune

15 9) Dok om vej Omhandler etablering af vejret ved ekspropriation med hjemmel i vejloven, lovbekendtgørelse nr. 261 af 25. april 1990 mv. Vedrører den nordlige del af matr.nr. 17ak. Se også opmålingsplan 5877si01. Offentligretlig servitut Påtaleret: arhus Kommune 10) Dok om forsynings-/afløbsledninger mv. vedr. 17ak, 12/ lyst påtegning, akt B 636 Omhandler I/S Midtkrafts ret til etablering samt vedligeholdelse af spildevandsledning mv. Placeringen af spildevandsledningen er ikke indtegnet på opmålingsplanen, men ca. placering fremgår af deklarationsridset. Ledningen er således beliggende på den nordlige og nordvestlige del af matr.nr. 17dg. Rådighedsservitut Påtaleret: I/S Midtkraft eller hvem I/S Midtkraft senere måtte overdrage ejendomsretten til. 11) Dok om transformerstation og kabeltracé, ikke til hinder for prioritering Omhandler energiselskabet RKE amba s ret til at anbringe samt vedligeholde jordkabler med fornødent tilbehør mv. Placeringen af anlægget er ikke indtegnet på opmålingsplanen, men ca. placering fremgår af deklarationsridset. nlægget er således beliggende på den nordøstlige del af matr.nr. 17ak. Rådighedsservitut Påtaleret: Energiselskabet RKE amba eller hvem energiselskabet RKE amba senere måtte overdrage sine rettigheder til. xx.xx.2012 Dok om af regnvandsledning og -bassin på delnr. 2 af matr.nr. 17ak Er under udarbejdelse. Rådighedsservitut Påtaleret: arhus Vand /S arhus C, den / Landinspektørfirmaet Bøgh & Krabbe Flemming Svenstrup

16

17

18 FM 5128 FM 5128 Skæring edevej - journalmeddelelse Moesgård Museum har d. 10/ foretaget forundersøgelse af arealet matr. 17ak, Skæring By, Egå. Marken henlå ved undersøgelsen i brak græsmark. Forundersøgelsen er foretaget med gravemaskine. Ved afgravning af muldlaget stod det hurtigt klart, at der i området var foretaget omfattende terrænregulering ved påfyld af fyldjord overvejende moræneler. Der blev indledningsvis trukket ca. 80 m søgegrøft N-S i arealets sydvestlige hjørne, mellem martikelskel/jorddepot mod syd og fjernvarmestation på markens vestlige del. I hele grøftens længde kunne konstateres fyldjord, der over en strækning midtsvej i grøften var stærkt sammenkørt. Jorden var her lettere forurenet med spredte teglsten og andet byggeaffald. Grøften blev fulgt op af en 20 m lang grøft samt en serie på 4 mindre prøvefelter langs markens østlige side begyndende ud for fjernvarmestationen og videre nordpå. Der kunne her tilsvarende konstateres fyldlag mod syd med en tykkelse indtil ca. 1,5 m. Fylden virkede her mindre forurenet med kun enkelte spredte rester af teglsten. Under fylden havde jorden ud for fjernvarmestationen karakter/lugt af gammel fugtig bund. Efter en vurdering af arealet sammenholdt med omgivende terræn blev videre undersøgelse indstillet, da det formodes at store dele af området er dækket af påkørte fyldlag. Et opfølgende studie af gamle viser, at en lavning med fugtig vådbund tidligere har skudt sig ind i området. Denne såvel som omgivende arealer er i dag opfyldt og dækket af de registrerede fyldlag. Eventuelle forhistoriske anlæg må forventes ødelagt af jordpres samt kørsel med entreprenørmaskiner på arealet. Der blev ikke konstateret arkæologiske levn på arealet. realet er frigivet til jordarbejder. Sagen er afsluttet Moesgård d. 11/ enrik Skousen Museumsinspektør/arkæolog

1. Almindelige bestemmelser

1. Almindelige bestemmelser Salgsbetingelser m.v. 1. Almindelige bestemmelser Området omfatter 34 grunde. Området er omfattet af lokalplan 1092 for et boligområde ved Vestermarken/Løkkegårdsvej i Odder by. Udstykningen er navngivet

Læs mere

42 smukt beliggende parcelhusgrunde i et kuperet terræn i Odder bys nordvestlige del

42 smukt beliggende parcelhusgrunde i et kuperet terræn i Odder bys nordvestlige del 42 smukt beliggende parcelhusgrunde i et kuperet terræn i Odder bys nordvestlige del Høghus 18 grunde i delområde 1 og Overskov 24 grunde i delområderne 1, 2A, 2B og 3A *Billedet er ikke målfast. Eksklusive

Læs mere

Salgsbetingelser m.v.

Salgsbetingelser m.v. Salgsbetingelser m.v. 1. Almindelige bestemmelser Udstykningen, der omfatter 10 grunde, er omfattet af lokalplan nr. 7004 for et boligområde ved Smedegade i Ørting by. nr. Areal Mindstepris - kr. m2 91

Læs mere

Salgsbetingelser m.v.

Salgsbetingelser m.v. 1. Almindelige bestemmelser Salgsbetingelser m.v. Kommunen har nu byggemodnet og klargjort yderligere 2 grunde til salg i udstykningen Lystgårdsparken i Boulstrup. Grundene er omfattet af lokalplan 4004.

Læs mere

Salgsvilkår for 6 parcelhusgrunde på Kalmargårdparken i Marstrup Etape 3

Salgsvilkår for 6 parcelhusgrunde på Kalmargårdparken i Marstrup Etape 3 Haderslev Kommune Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 6 parcelhusgrunde på Kalmargårdparken i Marstrup Etape 3 1. Grundene ( Kalmargårdparken 9, 11, 13 og 15) er beliggende nordøstlig ned mod Søgårdsvej

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG x, cpr. X og x cpr. i lige sameje Boende

Læs mere

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale MELLEM Carl Strunge Jensen Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg OG [ ]

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 8 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 8 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG * cpr * og * cpr. i lige sameje begge boende

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Ejerlav: Vejen by, Vejen Matr. nr.: Del af matr. nr. 35 bb og 34gø Beliggende: Gormsvej 6 6600 Vejen KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Undertegnede Vejen kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen sælger herved til medundertegnede

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Matr.nr. 15 q Måløv by, Måløv Beliggenhed: Søndergårds Alle 59 2760 Måløv K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til xxxxxxxx xxxxxx

Læs mere

Udbud af areal til dagligvarebutik

Udbud af areal til dagligvarebutik Udbud af areal til dagligvarebutik Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen den 21. august 2013. H e r n i n g K o m m u n e. To r ve t.

Læs mere

Salgsmateriale. Alléparken, Marslev

Salgsmateriale. Alléparken, Marslev Salgsmateriale Alléparken, Marslev Salgsmateriale - beskrivelse af området - Lokalplan 49 - kontaktpersoner - forsyningsselskaber - jordbundsundersøgelser - arkæologiske undersøgelser - måleblad / kort

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I KJERSING ØST Etape III Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Kystnært boligområde i Hov, beliggende mellem Øster Allé og stranden.

Kystnært boligområde i Hov, beliggende mellem Øster Allé og stranden. Kystnært boligområde i Hov, beliggende mellem Øster Allé og stranden. Salgsbetingelser for 12 eksklusive sokkelgrunde til opførelse af strandvillaer beliggende i maritimt miljø, umiddelbart nord for færge-

Læs mere

Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen i Dronningborg. Salgsvilkår. Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen omfatter 87 parcelhusgrunde.

Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen i Dronningborg. Salgsvilkår. Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen omfatter 87 parcelhusgrunde. Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen i Dronningborg Salgsvilkår Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen omfatter 87 parcelhusgrunde. Udstykningen ligger øst for Randers Centrum i Dronningborg. I

Læs mere

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom 1. april 2015 Salgsbetingelserne gælder for salg af såvel bygninger som bebyggede og ubebyggede grunde/arealer. I det efterfølgende er anvendt betegnelsen

Læs mere

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud Kultur, Plan og Erhverv 2012 Byggegrund i Svendborg Øst tæt lav boligbebyggelse Tilbud Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst 2 Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst Svendborg Kommune

Læs mere

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom 1. januar 2014 Salgsbetingelserne gælder for salg af såvel bygninger som bebyggede og ubebyggede grunde/arealer. I det efterfølgende er anvendt

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I VELDBÆK Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR nr.

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår. for. beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup. Arealet betegnes BK 16.

Vilkår. for. beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup. Arealet betegnes BK 16. Høje-Taastrup kommune Dato: 25. januar 2005 Byrådscentret Sag nr.: 687679 Vilkår for Høje-Taastrup Kommunes udbud af matr. nr. 67 g Høje Taastrup by, Høje Taastrup beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup.

Læs mere

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe Parcelhusgrund Toftbjerg i Snejbjerg Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 23. januar 2013 H e r n i n g K o m m

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Juridisk Afdeling Sagsnr.: 2013-52054 KJK/tik Kidholm etape 3 Boligområdet Kidholm ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej. Der er planlagt i alt 30 grunde i boligområdet ved Kidholm.

Læs mere

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning)

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning) HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning) Grunden er beliggende i et boligområde i den nordlige del

Læs mere

Parcelhusgrunde Morbærhaven/Ferskenvej, Hasseris Salgsvilkår rev. juli 2015.

Parcelhusgrunde Morbærhaven/Ferskenvej, Hasseris Salgsvilkår rev. juli 2015. Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-5292 KJK/tik Morbærhaven Aalborg Kommune udbyder nu 17 parcelhusgrunde i det nye boligområde Morbærhaven i Hasseris til salg. De 17 parcelhusgrunde udgør en del af første

Læs mere

UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca. 8.545 m² i Lyngby - Tracéet langs Helsingørmotorvejen.

UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca. 8.545 m² i Lyngby - Tracéet langs Helsingørmotorvejen. UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca. 8.545 m² i Lyngby - Tracéet langs Helsingørmotorvejen. Lyngby-Taarbæk Kommune har vedtaget, at ovennævnte areal skal udbydes offentligt til salg med henblik

Læs mere

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen, Købstilbud til Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde Cvr nr. 29189978 Mail: direktionssekretariat@syddjurs.dk Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Læs mere