Skæring Hedevej. Arealudvikling Aarhus Grundsalg. Pakhus 27 Nordhavnsgade Aarhus C. Tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skæring Hedevej. Arealudvikling Aarhus Grundsalg. Pakhus 27 Nordhavnsgade 12-14 8000 Aarhus C. Tlf. 8940 4500"

Transkript

1 Skæring edevej Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Deklaration Servituterklæring rkæologi Geoteknisk undersøgelse (Vedlagt som bilag) Byggemodning Skæring realudvikling arhus Grundsalg Pakhus 27 Nordhavnsgade arhus C. Tlf

2 Indledning Den erhvervsgrund, som kommunen her kan tilbyde, ligger ved Skæring edevej.her kan tilbyde, ligger ved Den grund, som kommunen Det er ca. 11 km fra arhus Centrum. Ketting Parkvej i arlev. Der er ca. 14 km til Århus Centrum Gren åvej Oversigtsplan Indledning

3 s I 3xx2,5; s Parcelkort N Signaturforklaring: Grenaavej, kommunevej Grenaavej, kommunevej Midte af ra É 17dg tinglyst byggelinie excl. tillaeg for hoejde og passage pvc ,63 Æ È Regnvandsledning Spildevandsledning 2x1.95 Vandledning R=2.5 Fjernvarmeledning Mast med lysarmatur 18 El-ledning, kabelskab C C s 2. 53c ,18 2x2.67 R=22 53c C C Lokalplanomraade III 5213m 2 12,22 12, R=320m R=320m R=300m R=300m 17ak L72036R DK: 10,95 BK: 6,95 17av e 300 e c 10 Lokalplanomraade Ia heraf byggefelt 2564 m 2 17au 2 10m 4 9 s 219,1 Dg Grenåvej 10 s 16 L201040R - Ø1250 DK: BK: m sandfang 28 Lpx Lpx+ a=2 L201050R - Ø600 DK: 9.95 BK: 8.09 Ø315 PVC, 17.2 m, 10.0 Ø315 PVC, 63.3m, Ø315 PVC, 25.8 m, r 540 a=2 L201030R Indløb, kote 7.20 a=2 L201060R- Ø600 DK: 9.85 BK: 8.26 L201020R Udløb, kote Lpx+ I 28 Lpx+ 33,7 Lkf Lpx+ 28 Lpx Lpx+ 273 Dg Regnvandsbassin 28 Lpx+ 28 Lpx+ 273 Dg Ø315,12.4m,10 L201070R - Ø600 DK: BK: 8.38 Maksimalt vandspejl(8.80) Permanent vandspejl(8.00) Bassinbund (7.20) Ø200 PVC, 20.6m, ,8m-ø500bt-7 Ø110,18.2m,10 DB1 262m 2 heraf vej 262m 2 Lokalplanomraade Ib 7921 m² heraf byggefelt m 2 L201010R - Ø1250 DK: 9.80 BK: 6.89 lk L72033R DK: 9,62 BK: 5,88 10m Ø200 PVC, 5.9 m, ~130 Skæring edevej 3dø pvc 10 17aq 28 L72131S DK: 10,21 BK: 6,73 ] L72110S DK: 10,70 BK: 5,73 17ar L72120S DK: 11,08 BK: 5,99 17ap 90 pvc L72035R DK: 10,19 BK: 6,61 Ø110 PVC, 10.6 m, 10.0 Ø200 PVC, 8.9 m, as 42 NB1 46,-ø500bt-5 L201010S - Ø600 DK: BK: 7.00 NB Lpx L72080R DK: 10,71 BK: 6,15 46,9m-ø200bt-6 58,1m-ø200bt Lpx 63 pvc 17g s 58,1m-ø400bt Lpx 17at 60,3m-ø200bt-4 L72130S DK: 10,92 BK: 6,27 L72090R DK: 11,05 BK: 6,43 60,2m-ø400bt ,4m-ø200bt-22 W pvc 17aø 48 17be 4 realo L72100 DK: 10, BK: 6,70 Lokalp Lokalp Lokalp Lokalp Lokal 17ba 74,4m-ø250bt-23 NB: Ledningsdeklarationer fra Skaering edevej og ind i omraadet er ikke vist paa kortet, men fremgaar af tidligere fremsendt situationsplan 5877si01_rev Parcelkort Lokal Samle

4 17dg Matrikulære forhold 53c 17ak Måleblad Grenåvej, kommunevej 20,01 12, ,25 16, Pkt.nr. Y X , , , ,34 39, , m² heraf vej 262m² 5,00 5, , m² x R= R=22 21,48 21,45 5, ,54 2x2.67 R=22 17, , ,88 9, ,85 9, ,88 9,88 9,88 12,22 12, R=320m R=320m R=300m R=300m Skæring edevej, kommunevej 5 X= Y= ,14 19,76 19,36 78, m² 17r , ,40 Pkt.nr. Y X Marikulære forhold

5 Salgsvilkår Betaling for grunden Grunden købes kontant eller De kan vælge at betale 20 % af købesummen, når grunden overtages. Restkøbesummen betales via pantebrev med otte lige store afdrag til juni og december terminer og forrentes med 2 % over Nationalbankens diskonto. Sælgerpantebrevet for restkøbesummen respekterer sædvanlige lån i danske realkreditinstitutter. Pantebrevet skal dog være placeret lige efter 60 % af den fastsatte værdi (kontantværdi) og inden for 70 % af denne. Tinglysningsretten har rejst tvivl om, hvorvidt fremgangsmåden med restfinansiering med sælgerpantebreve kan accepteres. Det er derfor for tiden usikkert, om et grundkøb delvist kan finansieres ved et sælgerbrev. vis De ønsker at købe med 20% i udbetaling, vil der derfor blive tinglyst et betinget skøde. Skødet vil være betinget af, at restgælden betales over 4 år i 8 halvårlige rater. Når restgælden er betalt, opnås endeligt skøde. Som udgangspunkt vil køber ikke kunne belåne grunden, før restgælden er betalt. Kommunen skriver skødet og betaler udstykningsomkostningerne. De betaler skødeomkostninger, tinglysningsafgifter samt egne advokatomkostninger. Køber betaler beregnede skatter og afgifter i forhold til det, arealet ville være pålignet som et privat areal. Sådan må De bygge Det fremgår af 3 i lokalplan 902, hvad del område I må bruges til og af 7 hvorledes det må bebygges. I kort udgave gælder følgende: Lokalplanområdet er udlagt til centerformål og delområdet må kun anvendes til dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker, kiosker, liberale erhverv, restauranter og lignende som naturligt kan indpasses i et butikscenter. Det samlede butiksareal i delområdet må ikke overstige m². Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 45 og bebyggelsen skal placeres inden for byggefeltene. Bygninger må ikke opføres med mere end 2 etager. Intet punkt af en bygning må være højere end 8,5 m over eksisterende terræn, (målt i forhold til eksisterende terræn, eller i henhold til et i bygningslovgivningen fastlagt niveauplan). f 6 fremgår det bl.a., at nybyggeri skal opføres som lavenergibebyggelse. Gældende for det sydlige byggefelt Der skal bygges en dagligvarebutik på grunden. Størrelsen på butiksarealet må ikke overstige etm². Salgsvilkår

6 Byggetilladelse De kan få nærmere oplysning om byggesagsbehandlingen hos: arhus Kommune Bygningsinspektoratet Kalkværksvej arhus C Tlf Servitutter Grunden overdrages med de rettigheder og forpligtelser, hvormed den tilhører kommunen. Der er hverken byggepligt eller forbud mod videresalg. Servituterklæring er vedlagt materialet og følgende servitut er under tinglysning: Deklaration om regn- og spildevandsledning samt regnvandsbassin Vej- og stianlæg Vej- og stianlæg uden for grunden bliver anlagt af kommunen i overensstemmelse med det godkendte projekt. Stamvejen Skæring edevej er en offentlig vej. dgangsvejen er privat fællesvej. Plantebælte og regnvandsbassin Plantebæltet og regnvandsbassinet bliver anlagt af kommunen. Vedligeholdelse af plantebælte og regnvandsbassin påhviler den fremtidige ejer. Terrænregulering Terrænændringer må kun ske som det fremgår af lokalplanen. Det betyder bl. a., at terrænet ikke må ændres i en ½ m bred zone langs grundens skel, uden at der forinden er opnået tilladelse fra bygningsmyndigheden. Miljøgodkendelse Kommunens salgstilbud på en grund betyder ikke, at den planlagte anvendelse er godkendt i henhold til miljøloven. Er De i tvivl om, hvorvidt Deres planer kan miljøgodkendes, så kontakt: arhus Kommune Natur og Miljø Valdemarsgade arhus C Tlf Salgsvilkår

7 Kan De mod forventning ikke opnå en miljøgodkendelse, er kommunen parat til at købe grunden tilbage i indtil 2 år efter overtagelsesdagen. Prisen bliver i så fald den betalte del af købesummen, betalte renter og ejendomsskatter. Kommunen betaler omkostninger ved tilbageskødningen, mens eventuelle udgifter til projektering eller andet ikke godtgøres. Tilbagekøbsmuligheden bortfalder ved videresalg. Dette er ikke med i prisen Udgift til overkørsel til grunden. Udgifter til telefon og eventuel TV-forsyning. Generelt For grunden er udarbejdet et parcelkort. Den viste placering af stikledninger, kabelskabe, belysningsmaster m.v. er vejledende og bør kontrolleres inden byggeriet planlægges. Salgsvilkår

8 Forsyningsselskaber Elforsyning NRGI Dusager arhus N Tlf Tilslutningsbidrag er ikke betalt. Elkabel føres frem til grunden. Køber betaler tilslutningsbidrag og stikledning. Kloakforsyning arhus Vand /S Bautavej arhus V Tlf Tilslutningsbidrag er ikke betalt. Regn- og spildevandsstik føres frem til grunden. Køber betaler tilslutningsbidrag og stikledninger. Vandforsyning arhus Vand /S Bautavej arhus V Tlf Tilslutningsbidrag er ikke betalt. Vandstik føres frem til grunden. Køber betaler tilslutningsbidrag og stikledning. Fjernvarmeforsyning arhus Kommune ffaldvarme Bautavej arhus V Tlf Tilslutningsbidrag er ikke betalt. Fjernvarmestik føres frem til grunden Køber betaler tilslutningsbidrag og stikledning på grunden. Forsyningsselskaber

9 Jordbundsforhold Fundering På grunden er udført geoteknisk prøveboring. Boreprofilen med forklaring giver de vigtigste retningslinier for funderingen. En prøveboring giver kun et præcist billede af funderingsforholdene på borestedet. Vi vil derfor anbefale, at køber - for egen regning - får foretaget en supplerende undersøgelse, når planlægningen af købers byggeri er tilstrækkeligt fremskredet. Der gives ikke refusion for normalt funderingsarbejde. Til normalt funderingsarbejde regner vi: a) udskiftning af fyld, muld, moseaflejringer (tørv, gytje o. lign.) til 1 meter under den solgte grunds terræn på salgstidspunktet, b) ekstra funderingsdybde for at imødegå gener fra udtørring af udtørringsfølsomme aflejringer, c) fundamentsforstærkning (armering, betonforstærkning, jordudskiftning, forøgelse af fundamentsbredde o.lign.) på grund af svag eller uensartet bæreevne i aflejringer som i øvrigt betegnes som bæredygtige (sædvanligvis senglaciale eller andre aflejringer) eller på grund af tungt byggeri eller punktbelastninger. Der ydes således ikke refusion som følge af, at iøvrigt bæredygtige aflejringer har styrke- eller deformationsegenskaber, som ikke lever op til konkrete projektkrav, d) simpel vandlænsning fra udgravninger, e) omlægning af fungerende drænledninger, som måtte findes på grunden. I det omfang jordudskiftning medfører udgravning til større dybde end 1 m under terræn uden for byggefeltet, vil der sædvanligvis kunne ydes refusion for omkostninger til at afgrave, midlertidig deponere og genudlægge råjord på den øverste meter. Opfyld af hensyn til skrånende terræn anses ikke som ekstrafundering, og udgifter hertil refunderes ikke. nsvar Kommunen påtager sig intet ansvar for jordbunden. Viser det sig, at køber vil få betydelige udgifter, fordi funderingsforholdene er dårlige, er vi imidlertid villige til at forhandle om en kulancemæssig refusion af ekstraudgifter. Ekstrafunderingsarbejder og pris skal godkendes af kommunen. Der ydes ikke refusion for de første kr. af ekstrafunderingsudgifterne. Der gives ikke refusion for mindre blødbundsområder, der ikke begrænser anvendelsen af grunden afgørende, hvis byggeriet tilrettelægges derefter. Der kan kun opnås refusion for ekstrafunderingsudgifter til byggeri, der kræver byggetilladelse. Jordbundsforhold

10 Der gives således ikke refusion for ekstrafunderingsudgifter i forbindelse med opførelse af garager/carporte, udhuse, parkeringsanlæg, veje, overkørsler eller tekniske installationer herunder dybtliggende kloakledninger m.v. Umiddelbart efter, at forholdene er konstateret, skal anmodning om refusion sendes til Grundsalg, så omfanget af ekstrafunderingen kan kontrolleres ved besigtigelse af udgravningerne, inden sandpude eller andre foranstaltninger udføres. Inden Grundsalg tager stilling til en eventuel refusions størrelse, skal køber fremsende: Plan visende bygningens placering på grunden og gulvkote i DVR90. Rapporter for geotekniske undersøgelser og udgravningskontrol. Opgørelse over de mængder, der er medgået til ekstrafundering samt enhedspriser for ydelserne. Forurening arhus Kommune er ikke bekendt med, at jorden er forurenet. Der er foretaget forureningsundersøgelse af lokalplanområdet. Jorden er vurderet og analyseret. nalysen viser, at jorden, efter Miljøstyrelsens kriterier, er ren og kan disponeres frit. Vælger køber at bortkøre ren jord fra byggemodningsområdet til jordtip eller deponering, ydes der ikke refusion herfor. I forbindelse med bortskaffelse af overskudsjord kan køber kontakte arhus Kommune, Natur og Miljø og få anvist, hvor jorden kan modtages. vis køber mod forventning finder miljøforurenede stoffer i jorden, skal arbejdet standses og forureningen anmeldes til: arhus Kommune Natur og Miljø Valdemarsgade arhus C Tlf nsvar Kommunen påtager sig som udgangspunkt ikke ansvaret for eventuel forurening på grunden, som vi ikke er bekendt med. Viser det sig, at køber vil få udgifter, fordi jorden er forurenet, er vi imidlertid villige til at forhandle om en kulancemæssig refusion af ekstraudgifter eller eventuelt tage grunden tilbage, hvis udgifterne til at fjerne forureningen er betydelige. Kun nødvendige foranstaltninger kan danne grundlag for en refusion. nmodning om refusion skal sendes til Grundsalg, når forureningen er konstateret og inden der foretages foranstaltninger. Jordbundsforhold

11 Betaling Refusion betales først, når arbejdet er udført og godkendt. Er grunden videresolgt, giver vi kun refusion til efterfølgende ejere, såfremt grunden er i samme fysiske stand, som da den blev solgt af kommunen. rkæologi Moesgård Museum Moesgård llé øjbjerg Tlf Moesgård Museum har foretaget en arkæologisk vurdering af grunden. Rapporten fra museet giver en beskrivelse af disse forhold. vis der under byggeriet træffes på jordfaste fortidsminder eller spor heraf, skal arbejdet standses og fundet anmeldes til ovennævnte museum. Jordbundsforhold

12 landinspektørfirmaet bøgh & krabbe aps rosensgade aarhus c tlf fax J.nr.: 5877 / fls SERVITUTREDEGØRELSE vedr. Matr.nr. 17ak Skæring By, Egå Servitutredegørelsen er udarbejdet fra tingbogens udvisende pr

13 -det fremgår af redegørelsen, om de tinglyste servitutter kan karakteriseres som tilstandseller rådighedsservitut. For servitutter tinglyst af offentlig myndighed med hjemmel i lovgivning f.eks. byggelov eller vejlov, er disse anført som offentligretlige servitutter. -alene tilstandsservitutter kan aflyses i lokalplanen, jf. planlovens 15, stk. 2 nr. 16, såfremt servitutten er i strid med lokalplanens formål og skal i givet fald angives i lokalplanen. På matr.nr. 17ak Skæring By, Egå er tinglyst følgende servitutter: Tinglyste servitutter: 1) Dok om adgangsbegrænsning Omhandler adgangsbegrænsning til Grenåvej i henhold til lov nr. 95 af 29. marts mv. Offentligretlig servitut Påtaleret: Ministeriet for offentlige arbejder og Vejmyndigheden 2) Dok om byggelinier mv. vedr. 17ak Omhandler byggelinie langs Grenåvej pålagt i henhold til 34 i lovbekendtgørelse nr. 423 af 11. september 1972, bekendtgørelse af lov om offentlige veje mv. Se opmålingsplan 5877si01. Offentligretlig servitut Påtaleret: Vejbestyrelsen 3) Dok. om vej mv. Prioritet forud for pantegæld Omhandler at ejeren af matr.nr. 17r har ret til færdsel over matr.nr. 53c som vist på deklarationsrids mv. Overkørslen over matr.nr. 17ak må kun anvendes af ejeren af matr.nr. 17r når færdselsretten midlertidig afbrydes. Ejeren af matr.nr. 17r har også færdselsret på et mindre areal af den sydvestlige del af matr.nr. 17ak. Se deklarationsrids. Overkørslen er angivet på opmålingsplan 5877si01. Rådighedsservitut Påtaleret: arhus Kommune og ejer af matr.nr. 17r 4) Dok om fjernvarme mv. Omhandler arhus kommunes ret til at have en fjernvarmeledning liggende på ejendommen, som vist på deklarationsrids mv. På det 2 m brede servitutbælte er det forbudt at bebygge, beplante, terrænregulere eller andet der kan skade anlægget eller hindre eftersyn, reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Se også opmålingsplan 5877si01. Rådighedsservitut Påtaleret: arhus Kommune

14 5) Dok om forsynings-/afløbsledninger mv. vedr. 17ak Omhandler arhus kommunes ret til at efterse, vedligeholde og forny vandledning mv. som vist på deklarationsrids. Indenfor deklarationsbæltet må der ikke uden tilladelse fra arhus kommune bebygges eller iværksættes noget der kan være til skade for anlægget, ligesom arhus kommune til enhver tid skal have mulighed for at foretage eftersyns- og vedligeholdelsesarbejder på ledningen. Se også opmålingsplan 5877si01. Rådighedsservitut Påtaleret: arhus Kommune 6) Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, civilforsvarsmæssige formål, vedr. 17ak mv. Omhandler supplerende bestemmelser til lokalplan nr. 414 og omhandler bl.a. bestemmelser om stiftelse af grundejerforening og dennes pligt til at vedligeholde friarealer, veje og stier mv. Deklarationen indeholder også bestemmelser om etablering af parcelforeninger såfremt en storparcel udstykkes yderligere med henblik på salg i enkelte boligenheder og dennes pligt til at vedligeholde friarealer, veje og stier mv. Omhandler endvidere ret til etablering af ledninger til lokalplanområdets forsyning samt ret for ledningsejeren til eftersyn, reparation og vedligeholdelsesarbejder. Deklarationen indeholder endvidere bestemmelser om parkering, ubebyggede arealer, vedligeholdelse af fællesvægge, tagudhæng mv. Til supplering af lokalplan nr. 414 indeholder deklarationen en reservation af et areal til civilforsvarsmæssige formål mv. Se deklarationstekst for uddybning af ovenstående. Rådighedsservitut Påtaleret: Delvist lokalplanområdets grundejerforening og delvist arhus Kommune 7) Lokalplan nr. 414, vedr. 17ak Ingen kommentarer 8) Dok om forsynings-/afløbsledninger mv. vedr. 17ak Omhandler arhus kommunes ret til at efterse, vedligeholde og forny kloakledning mv. som vist på deklarationsrids. Indenfor deklarationsbæltet må der ikke uden tilladelse fra arhus kommune bebygges eller iværksættes noget der kan være til skade for anlægget, ligesom arhus kommune til enhver tid skal have mulighed for at foretage eftersyns- og vedligeholdelsesarbejder på ledningen. Se også opmålingsplan 5877si01. Rådighedsservitut Påtaleret: arhus Kommune

15 9) Dok om vej Omhandler etablering af vejret ved ekspropriation med hjemmel i vejloven, lovbekendtgørelse nr. 261 af 25. april 1990 mv. Vedrører den nordlige del af matr.nr. 17ak. Se også opmålingsplan 5877si01. Offentligretlig servitut Påtaleret: arhus Kommune 10) Dok om forsynings-/afløbsledninger mv. vedr. 17ak, 12/ lyst påtegning, akt B 636 Omhandler I/S Midtkrafts ret til etablering samt vedligeholdelse af spildevandsledning mv. Placeringen af spildevandsledningen er ikke indtegnet på opmålingsplanen, men ca. placering fremgår af deklarationsridset. Ledningen er således beliggende på den nordlige og nordvestlige del af matr.nr. 17dg. Rådighedsservitut Påtaleret: I/S Midtkraft eller hvem I/S Midtkraft senere måtte overdrage ejendomsretten til. 11) Dok om transformerstation og kabeltracé, ikke til hinder for prioritering Omhandler energiselskabet RKE amba s ret til at anbringe samt vedligeholde jordkabler med fornødent tilbehør mv. Placeringen af anlægget er ikke indtegnet på opmålingsplanen, men ca. placering fremgår af deklarationsridset. nlægget er således beliggende på den nordøstlige del af matr.nr. 17ak. Rådighedsservitut Påtaleret: Energiselskabet RKE amba eller hvem energiselskabet RKE amba senere måtte overdrage sine rettigheder til. xx.xx.2012 Dok om af regnvandsledning og -bassin på delnr. 2 af matr.nr. 17ak Er under udarbejdelse. Rådighedsservitut Påtaleret: arhus Vand /S arhus C, den / Landinspektørfirmaet Bøgh & Krabbe Flemming Svenstrup

16

17

18 FM 5128 FM 5128 Skæring edevej - journalmeddelelse Moesgård Museum har d. 10/ foretaget forundersøgelse af arealet matr. 17ak, Skæring By, Egå. Marken henlå ved undersøgelsen i brak græsmark. Forundersøgelsen er foretaget med gravemaskine. Ved afgravning af muldlaget stod det hurtigt klart, at der i området var foretaget omfattende terrænregulering ved påfyld af fyldjord overvejende moræneler. Der blev indledningsvis trukket ca. 80 m søgegrøft N-S i arealets sydvestlige hjørne, mellem martikelskel/jorddepot mod syd og fjernvarmestation på markens vestlige del. I hele grøftens længde kunne konstateres fyldjord, der over en strækning midtsvej i grøften var stærkt sammenkørt. Jorden var her lettere forurenet med spredte teglsten og andet byggeaffald. Grøften blev fulgt op af en 20 m lang grøft samt en serie på 4 mindre prøvefelter langs markens østlige side begyndende ud for fjernvarmestationen og videre nordpå. Der kunne her tilsvarende konstateres fyldlag mod syd med en tykkelse indtil ca. 1,5 m. Fylden virkede her mindre forurenet med kun enkelte spredte rester af teglsten. Under fylden havde jorden ud for fjernvarmestationen karakter/lugt af gammel fugtig bund. Efter en vurdering af arealet sammenholdt med omgivende terræn blev videre undersøgelse indstillet, da det formodes at store dele af området er dækket af påkørte fyldlag. Et opfølgende studie af gamle viser, at en lavning med fugtig vådbund tidligere har skudt sig ind i området. Denne såvel som omgivende arealer er i dag opfyldt og dækket af de registrerede fyldlag. Eventuelle forhistoriske anlæg må forventes ødelagt af jordpres samt kørsel med entreprenørmaskiner på arealet. Der blev ikke konstateret arkæologiske levn på arealet. realet er frigivet til jordarbejder. Sagen er afsluttet Moesgård d. 11/ enrik Skousen Museumsinspektør/arkæolog

Gammel Kirkevej, Hjortshøj

Gammel Kirkevej, Hjortshøj Gammel Kirkevej, Hjortshøj Hjortshøj Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Deklaration Lejekontrakt Lp. 715 Gammel Kirkevej, Arealudvikling Aarhus.

Læs mere

Grunde ved Tronkærgårdsvej i Skødstrup

Grunde ved Tronkærgårdsvej i Skødstrup Grunde ved Tronkærgårdsvej i Skødstrup Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Tlf. 8940 4500 - Telefax 8940 2525 grundsalg@.aarhus.dk Åbningstid 9 30-15 00 mandag - fredag www.aarhus.dk/grundsalg

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDATO 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

Indledning. Oversigtsplan. Indledning. De storparceller, som kommunen her kan tilbyde, ligger ved

Indledning. Oversigtsplan. Indledning. De storparceller, som kommunen her kan tilbyde, ligger ved EL EL Indledning De storparceller, som kommunen her kan tilbyde, ligger ved Vestergårdsparken Den grund, som kommunen i Stavtrup her kan tilbyde, ligger ved Vestergårdsparken i Stavtrup. Der er ca. 9 km

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDATO 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

Storparcel Trankær Mosevej 29 (IIC)

Storparcel Trankær Mosevej 29 (IIC) Storparcel Trankær Mosevej 29 (IIC) Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Attest fra Region Midtjylland Arkæologi Geoteknisk rapport (vedlagt som bilag)

Læs mere

KØBSAFTALE AARHUS KOMMUNE. Rødlervænget XX, 8380 Trige

KØBSAFTALE AARHUS KOMMUNE. Rødlervænget XX, 8380 Trige KØBSAFTALE AARHUS KOMMUNE Rødlervænget XX, 8380 Trige INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. EJENDOMMENS BENYTTELSE 3. SERVITUTTER 4. GEOTEKNISKE FORHOLD OG FORURENING 5. OVERTAGELSESDAG 6. KØBESUMMEN 7.

Læs mere

KØBSAFTALE AARHUS KOMMUNE. Møddebro Parkvej XX, 8355 Solbjerg

KØBSAFTALE AARHUS KOMMUNE. Møddebro Parkvej XX, 8355 Solbjerg KØBSAFTALE AARHUS KOMMUNE Møddebro Parkvej XX, 8355 Solbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. EJENDOMMENS BENYTTELSE 3. SERVITUTTER 4. GEOTEKNISKE FORHOLD OG FORURENING 5. OVERTAGELSESDAG 6. KØBESUMMEN

Læs mere

1. Almindelige bestemmelser

1. Almindelige bestemmelser Salgsbetingelser m.v. 1. Almindelige bestemmelser Området omfatter 34 grunde. Området er omfattet af lokalplan 1092 for et boligområde ved Vestermarken/Løkkegårdsvej i Odder by. Udstykningen er navngivet

Læs mere

Salgsbetingelser m.v.

Salgsbetingelser m.v. 1. Almindelige bestemmelser Salgsbetingelser m.v. Udstykningen omfatter 14 grunde. Området er omfattet af lokalplan nr. 6002 for et boligområde ved Gunnar Madsensgade i Gylling by. Priser pr. 13. april

Læs mere

Salgsbetingelser m.v.

Salgsbetingelser m.v. 1. Almindelige bestemmelser Salgsbetingelser m.v. Kommunen har nu byggemodnet og klargjort yderligere 2 grunde til salg i udstykningen Lystgårdsparken i Boulstrup. Grundene er omfattet af lokalplan 4004.

Læs mere

Grunde ved Krekærtoften og Krekærvangen i Malling

Grunde ved Krekærtoften og Krekærvangen i Malling Grunde ved Krekærtoften og Krekærvangen i Malling Arealudvikling Aarhus Grundsalg Pakhus 27 Nordhavnsgade 12-14 8000 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 Åbningstid 9.30-15.00 mandag - fredag grundsalg@mtm.aarhus.dk

Læs mere

Salgsbetingelser m.v.

Salgsbetingelser m.v. Salgsbetingelser m.v. 1. Almindelige bestemmelser Udstykningen, der omfatter 10 grunde, er omfattet af lokalplan nr. 7004 for et boligområde ved Smedegade i Ørting by. nr. Areal Mindstepris - kr. m2 91

Læs mere

Grunde ved Parosvej i Hårup

Grunde ved Parosvej i Hårup Grunde ved Parosvej i Hårup Center for Byudvikling og Mobilitet Grundsalg Kalkværksvej 1 8 Aarhus C. Tlf. 894 45 grundsalg@mtm.aarhus.dk www.aarhus.dk/grundsalg 72..5 69 72.5 Indledning 5 73. 5 74. 74.

Læs mere

Undertegnede tilbyder herved at købe den Odder Kommune tilhørende ubebyggede matr. nr. Odder by, Odder, beliggende nord for Vestermarken i Odder.

Undertegnede tilbyder herved at købe den Odder Kommune tilhørende ubebyggede matr. nr. Odder by, Odder, beliggende nord for Vestermarken i Odder. Undertegnede tilbyder herved at købe den Odder Kommune tilhørende ubebyggede matr. nr. Odder by, Odder, beliggende nord for Vestermarken i Odder. m2 store parcel, Tilbuddet er i øvrigt afgivet på følgende

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDAG 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

42 smukt beliggende parcelhusgrunde i et kuperet terræn i Odder bys nordvestlige del

42 smukt beliggende parcelhusgrunde i et kuperet terræn i Odder bys nordvestlige del 42 smukt beliggende parcelhusgrunde i et kuperet terræn i Odder bys nordvestlige del Høghus 18 grunde i delområde 1 og Overskov 24 grunde i delområderne 1, 2A, 2B og 3A *Billedet er ikke målfast. Eksklusive

Læs mere

Villagrund i Viby. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 grundsalg@mtm.aarhus.dk Åbningstid 9 30-15 00 mandag - fredag

Villagrund i Viby. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 grundsalg@mtm.aarhus.dk Åbningstid 9 30-15 00 mandag - fredag Villagrund i Viby Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 grundsalg@mtm.aarhus.dk Åbningstid 9 30-15 00 mandag - fredag www.aarhus.dk/grundsalg Oversigtsplan Regnvands bassin

Læs mere

SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten

SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten maj 2012 sag 07/17066 SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten Salgsvilkår 1. Oplysninger om grundene Parcellerne er beliggende i Erhvervsparken Klank ved Århusvej/

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

BØGH & KRABBE LANDINSPEKTØRFIRMA aps

BØGH & KRABBE LANDINSPEKTØRFIRMA aps BØGH & KRABBE LANDINSPEKTØRFIRMA aps Rosensgade 36 8000 Aarhus C Tlf. 86 12 63 88 bk@bk-land.dk www.bk-land.dk cvr-nr. 17013491 J.nr.:7816 Dato:21-01-16 SERVITUTREDEGØRELSE Ny lokalplan, del af matr.nr.

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

SALGSVILKÅR for Glentevænget 4 og 5 i Herskind

SALGSVILKÅR for Glentevænget 4 og 5 i Herskind Juni 2012 12/40451 Nr. 5 Nr. 4 SALGSVILKÅR for Glentevænget 4 og 5 i Herskind Salgsvilkår 1. Oplysninger om grunden Glentevænget 4 er en ca. 3.385 m 2 stor parcel (blandet bolig og erhverv) af matr. nr.

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind April 2014 12/40451 Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind 1. Oplysninger om grunden Glentevænget 4 er en parcel på ca. 1.603 m 2 og Glentevænget 4B er på ca. 1.782 m 2 parcellerne er

Læs mere

Skælskør. Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E

Skælskør. Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E Skælskør Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33

Læs mere

Asmusgårdsvej 2. Arealudvikling Aarhus Grundsalg

Asmusgårdsvej 2. Arealudvikling Aarhus Grundsalg Byggemodning, Asmusgårdsvej. 06.11.2012 Asmusgårdsvej 2 Indledning Luftfoto Måleblad Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Servituterklæring Deklaration om anvendelse Deklaration om jordkabler

Læs mere

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 2007. 70 Villaparceller. Balskærvej 10 Indledning Parcelkort Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret Kalkværksvej

Læs mere

Venusvej i Havndal. Salgsvilkår

Venusvej i Havndal. Salgsvilkår Venusvej i Havndal Salgsvilkår Venusvej er beliggende i den sydlige del af Havndal By, øst for Vellinggårdsvej. Området er forbundet internt med stinet, der sikrer let adgang til de større fælles opholdsarealer

Læs mere

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg December 2013 Vilkår for salg af byggegrund til brug for beboelse, beliggende Majgårdsparken, Januarvej/Februarvej i Andrup Købesum: Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425

Læs mere

SALGSSVILKÅR FOR HVIDKLØVER I GØDVAD

SALGSSVILKÅR FOR HVIDKLØVER I GØDVAD Ejendomme Februar 2016/HA Overdragelsen sker i øvrigt på følgende vilkår: SALGSSVILKÅR FOR HVIDKLØVER I GØDVAD 1 GRUNDEN Den solgte grund overdrages, som den er og forefindes og med de samme rettigheder,

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

Grunde ved Vangsbovej i Hasselager

Grunde ved Vangsbovej i Hasselager Grunde ved Vangsbovej i Hasselager Center for Byudvikling og Mobilitet Grundsalg Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 Åbningstid 9.30-15.00 mandag - fredag byggemodning@mtm.aarhus.dk www.aarhus.dk/grundsalg

Læs mere

Storparcel til Åben/lav bebyggelse. Ved Tjørring gl. skole.

Storparcel til Åben/lav bebyggelse. Ved Tjørring gl. skole. Storparcel til Åben/lav bebyggelse. Ved Tjørring gl. skole. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. maj 2014.

Læs mere

Grunde ved Kildeagervænget i Kolt

Grunde ved Kildeagervænget i Kolt Grunde ved Kildeagervænget i Kolt Arealudvikling Aarhus Grundsalg Pakhus 27 Nordhavnsgade 12-14 8000 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 Åbningstid 9.30-15.00 mandag - fredag grundsalg@mtm.aarhus.dk www.aarhus.dk/grundsalg

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C Oktober 2013 NSP KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.:

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen betales kontant og forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen betales kontant og forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Januar 2015 VILKÅR For salg af Sædding Strandvej 255 B, 6710 Esbjerg V Købesum: Grunden sælges for kr. 1.054.687,00. Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen betales kontant

Læs mere

Grunde ved Bærmosehøjen i Trige

Grunde ved Bærmosehøjen i Trige Grunde ved Bærmosehøjen i Trige Arealudvikling Aarhus Grundsalg Pakhus 27 Nordhavnsgade 12-14 8000 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 Åbningstid 9.30-15.00 mandag - fredag grundsalg@mtm.aarhus.dk www.aarhus.dk/grundsalg

Læs mere

SERVITUT EJENDOM: 8541 Skødstrup. Matrikelnummer: 8541 Skødstrup Skødstrup

SERVITUT EJENDOM: 8541 Skødstrup. Matrikelnummer: 8541 Skødstrup Skødstrup SERVITUT Ny Studstrupvej 2A 0004fx Ny Studstrupvej 2B 0004fy Ny Studstrupvej 2C 0004fz EJER: NY STUDSTRUPVEJ 5, SKØDSTRUP A/S Lassonsvej 2 7430 Ikast CVR: 32338275 EJER: PÅTALEBERETTIGET: PÅTALEBERETTIGET:

Læs mere

Slagelse Erhvervsarealer på Asienvej K Ø B S A F T A L E

Slagelse Erhvervsarealer på Asienvej K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsarealer på Asienvej K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 ejendomme@slagelse.dk www.slagelse.dk

Læs mere

Salg af erhvervsarealer

Salg af erhvervsarealer Salg af erhvervsarealer matr.nr. 69 d Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 52 matr.nr. 74 b Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 53 matr.nr. 74 d Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 55 4780 Stege 73

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Kirkegade 12 i Ebeltoft 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune benævnes

Læs mere

Generelle salgsvilkår for byggegrunde til opførelse af enfamiliehuse og sommerhuse

Generelle salgsvilkår for byggegrunde til opførelse af enfamiliehuse og sommerhuse Generelle salgsvilkår for byggegrunde til opførelse af enfamiliehuse og sommerhuse Tønder Kommunes salg af grunde sker i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 med tilhørende

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Juni 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde i Kløvholmparken, Hjerting. Købesum: Kr. 750,00 pr. m² grundareal inkl. moms. Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder

Læs mere

SALGSVILKÅR For erhvervsparcellen Ole Rømers Vej 30, Låsby

SALGSVILKÅR For erhvervsparcellen Ole Rømers Vej 30, Låsby Juni, 2012 12/37785 SALGSVILKÅR For erhvervsparcellen Ole Rømers Vej 30, Låsby Salgsvilkår 1. Oplysninger om grunden Parcellen er en ca. 7.796 m 2 stor erhvervsparcel af matr. nr. 10ac, beliggende Ole

Læs mere

På grund nr. 38 er prisen beregnet ud fra et grundareal på 994 m², da der ikke betales for vejareal.

På grund nr. 38 er prisen beregnet ud fra et grundareal på 994 m², da der ikke betales for vejareal. Køb & Salg Januar 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde på Ejlif Krogagers Vej, Tjæreborg etape I. Købesum: kr. 550,00 pr. m² grundareal inkl. moms. På grund nr. 38 er prisen beregnet ud fra et grundareal

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By

Læs mere

Salgsbetingelser for 6 parcelhusgrunde beliggende Præstevænget 10 20 i Vita Park

Salgsbetingelser for 6 parcelhusgrunde beliggende Præstevænget 10 20 i Vita Park Salgsbetingelser for 6 parcelhusgrunde beliggende Præstevænget 10 20 i Vita Park Boligområdet er omfattet af lokalplan 1120 - vedtaget den 15. april 2013. Dokumentnr.: 727-2013-43584 side 1 Om udstykningen

Læs mere

I købesummen er inkluderet alle byggemodningsudgifter, ekskl. fællesantenne, el, vand, varme mm.

I købesummen er inkluderet alle byggemodningsudgifter, ekskl. fællesantenne, el, vand, varme mm. Køb & Salg Januar 2015 Vilkår for salg af parcel til blandet bolig og erhverv på Vesterled 6, Endrup. Købesum: kr. 100.845,00. Beløbet er inkl. tilslutningsbidrag til kloak. I købesummen er inkluderet

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2013-7963 KJK/tik Duathlonvej Duathlonvej ligger i den nordøstlige del af Svenstrup. Der er planlagt i alt 19 grunde på Duathlonvej indenfor delområde A af lokalplan 6-1-102. Denne 1. etape omfatter

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede ca. m2 af matr. nr. Trollesminde, Hillerød Jorder, indtegnet på bilag til denne købsaftale.

Læs mere

2. Grundarealet Arealet sælges ubebygget, således som det er og forefindes, inkl. faste anlæg, befæstelse, beplantning m.v.

2. Grundarealet Arealet sælges ubebygget, således som det er og forefindes, inkl. faste anlæg, befæstelse, beplantning m.v. #BREVFLET# Click here to enter text. Udbudsvilkår Aalborg Kommune, Juridisk Afdeling, BLF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Udbudsvilkår 13-08-2014 Bautastenen, Svenstrup, matr.nr. 7ct Sdr. Svenstrup

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af byggegrunde til opførelse af række- og dobbelthuse i Stenløkkeparken i Otterup

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af byggegrunde til opførelse af række- og dobbelthuse i Stenløkkeparken i Otterup Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af byggegrunde til opførelse af række- og dobbelthuse i Stenløkkeparken i Otterup Nordfyns Kommune udbyder nu den tidligere storparcel i Stenløkkeparken til salg i 20

Læs mere

VILKÅR FOR SALG AF 21 PARCELHUSGRUNDE. ved Johannes V. Jensensvej (Digterparken) i Hobro

VILKÅR FOR SALG AF 21 PARCELHUSGRUNDE. ved Johannes V. Jensensvej (Digterparken) i Hobro VILKÅR FOR SALG AF 21 PARCELHUSGRUNDE ved Johannes V. Jensensvej (Digterparken) i Hobro 1. Grundenes beliggenhed fremgår af salgskortet, hvor grundene er nummereret som nedenstående: Beliggenhed Matrikel

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Tilbud KØBER: Sags nr. 2011/ GELSER: AFLEDTEE. til fjernvarme, el, vandd og kloak. stikledninger TINGLYSTE. Deklaration Servitutterne

Tilbud KØBER: Sags nr. 2011/ GELSER: AFLEDTEE. til fjernvarme, el, vandd og kloak. stikledninger TINGLYSTE. Deklaration Servitutterne Tilbud På Sandhusvænget 5000 Odense C SÆLGER: ODENSE KOMMUNE KØBER: V/ ODENSE BYRÅD Sags nr. 2011/ Tilbuddet er udarbejdet den AREAL OG PRIS: Parcelhusgrunden er udstykket som matr.nr. Grundens areal er

Læs mere

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 200. 0 Villaparceller. Balskærvej Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

BYG GEGRU ND E I S AB RO

BYG GEGRU ND E I S AB RO BYG GEGRU ND E I S AB RO CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET GRUNDSALG Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 grundsalg@mtm.aarhus.dk Åbningstid 9.30-15.00 mandag - fredag www.aarhus.dk/grundsalg

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Januar 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde i Kravnsøparken, Hjerting. Købesum: Kr. 812,50 pr. m² grundareal inkl. moms. På grundene med husnr. 30, 32 og 34 er der et servitutbelagt areal,

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde ved Fælledvej i Hundelev

SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde ved Fælledvej i Hundelev SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde ved Fælledvej i Hundelev Indhold 1. Udbud 2. Overtagelse 3. Betalingsbetingelser 4. Afmærkning af skel 5. Byggetilladelse 6. Kulturarv 7. Skader i

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft. 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune

Læs mere

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. marts 2014. Herning Kommune.

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Grund til erhvervsformål Fabriksvej/Nordtoften, Ørnhøj. Salgsmappe. Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning.

Grund til erhvervsformål Fabriksvej/Nordtoften, Ørnhøj. Salgsmappe. Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning. Grund til erhvervsformål Fabriksvej/Nordtoften, Ørnhøj Salgsmappe Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning.dk Indholdsfortegnelse: 1. ERHVERVSOMRÅDET... 2 2. BYGGEMODNING

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 1 uv Trollesminde, Hillerød Jorder/1 ux Trollesminde, Hillerød Jorder indtegnet

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til Matr.nr. 14 a og 14 pn Ballerup by, Pederstrup Beliggenhed: Hold-an Vej 152 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til xxxxxxxxxxxxx

Læs mere

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse:

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Odense, den 20. oktober 2011 KØBSTILBUD Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Tilbyder herved, for det anført bud, at købe èn af nedenstående parcelhusgrunde, i den prioriteringsorden du anfører. 1 er 1.

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I VELDBÆK Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR nr.

Læs mere

Attraktive erhvervsgrunde

Attraktive erhvervsgrunde Udbudsmateriale Maj 2015 Attraktive erhvervsgrunde - for enden af Det nordlige hængsel Sag 13.06.02-G10-3-14 Assentoft/Virkevangen, 8960 Randers SØ 4 min. til E45 (afkørsel 43, Sdr. Borup) God eksponering

Læs mere

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Salgsvilkår Lamavej og Gl. Romaltvej omfatter 17 grunde, som ligger øst for Randers Centrum i dyrekvarteret i Gl. Romalt. Ind imellem de nye bebyggelser er der også

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Oktober 2010 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

SALGSVILKÅR FOR TUSINDFRYD 11 og 45, 8600 SILKEBORG

SALGSVILKÅR FOR TUSINDFRYD 11 og 45, 8600 SILKEBORG SALGSVILKÅR FOR TUSINDFRYD 11 og 45, 8600 SILKEBORG STORPARCELLERNE: Tusindfryd 11, 8600 Silkeborg, matr.nr. 4d Resendal By, Gødvad, er 9.492 m 2 Tusindfryd 45, 8600 Silkeborg, matr.nr. 4f Resendal By,

Læs mere

Koglevej i Uggelhuse. Salgsvilkår

Koglevej i Uggelhuse. Salgsvilkår Koglevej i Uggelhuse Salgsvilkår Udstykningen omfatter 21 parceller i Uggelhuse. De udbudte parceller er alle beliggende i den sydøstlige del af Uggelhuse, på et nordligt skrånende terræn, der giver særdeles

Læs mere

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse:

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Odense, den 25. august 2015 KØBSTILBUD Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Tilbyder herved, for det anført bud, at købe èn af nedenstående parcelhusgrunde, i den prioriteringsorden De anfører. 1 er 1.

Læs mere

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom 1. januar 2014 Salgsbetingelserne gælder for salg af såvel bygninger som bebyggede og ubebyggede grunde/arealer. I det efterfølgende er anvendt

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse:

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: KØBSTILBUD Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Tilbyder herved, for det anført bud, at købe èn af nedenstående parcelhusgrunde, i den prioriteringsorden De anfører. 1 er 1. prioritet, 2 er 2. prioritet

Læs mere

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Egå Møllevej Egå. Matrikelnummer: Adresse: Egå Møllevej Egå. Adresse: Egå Møllevej Egå.

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Egå Møllevej Egå. Matrikelnummer: Adresse: Egå Møllevej Egå. Adresse: Egå Møllevej Egå. SERVITUT EJENDOM: Adresse: Egå Møllevej 8 0011p Adresse: Egå Møllevej 6 0011u Adresse: Egå Møllevej 46 0013p Adresse: Egå Møllevej 46A 0014e 0013g Adresse: Egå Møllevej 48 0013c EJER: Mariann Vang Christensen

Læs mere

EJENDOM: Adresse: Tronkærvej Skødstrup. Matrikelnummer:

EJENDOM: Adresse: Tronkærvej Skødstrup. Matrikelnummer: ========================================================== ====================== SERVITUT ========================================================== ====================== EJENDOM: Adresse: Tronkærvej

Læs mere

Korsør. Erhvervsområde ved Storebælts Erhvervspark (Lokalplan 72) K Ø B S A F T A L E

Korsør. Erhvervsområde ved Storebælts Erhvervspark (Lokalplan 72) K Ø B S A F T A L E Korsør Erhvervsområde ved Storebælts Erhvervspark (Lokalplan 72) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere