Indholdsfortegnelse 1. LEDELSENS PÅTEGNING / SOCIALMINISTERIETS PÅTEGNING PÅTEGNING REVISOR... 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse 1. LEDELSENS PÅTEGNING / SOCIALMINISTERIETS PÅTEGNING... 1 2. PÅTEGNING REVISOR... 2"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. LEDELSENS PÅTEGNING / SOCIALMINISTERIETS PÅTEGNING PÅTEGNING REVISOR BERETNING MISSION, VISION OG HOVEDFORMÅL ÅRETS DRIFTSRESULTAT (RESSOURCEFORBRUG)... 3 Tabel 1. Oversigt over Kofoeds Skoles ressourceforbrug og driftsresultat ÅRETS FAGLIGE RESULTATER FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR MÅLRAPPORTERING OVERSIGTER OVER MÅLOPFYLDELSE... 6 Tabel 2. Produktion og effekt... 6 Tabel 3. Kvalitet og service... 7 Tabel 4. Viden og humankapital... 7 Tabel 5. Økonomistyring UDDYBNING AF UDVALGTE STRATEGISK VIGTIGE MÅL BENCHMARKING AF RESULTATER SUCCESKRITERIER FOR DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE UDDYBNING AF IKKE OPFYLDTE MÅL, MÅL 7, 12 OG ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE Tabel 6. Resultatopgørelse pr. finansieringsform BALANCE NOTER Note 1. Materielle anlægsaktiver Note 2. Igangværende projekter, tilgodehavende bevillinger...14 Note 3. Egenkapital Note 4. Langfristet gæld Note 5. Igangværende projekter, periodiseret forbrug Note 6. Eventualforpligtelser OMREGNINGSTABEL Tabel 7. Omregningstabel fra omkostningsbaseret til udgiftsbaseret opgørelse BEVILLINGSAFREGNING FOR KOFOEDS SKOLE Tabel 8. Akkumuleret resultat, Kofoeds Skole BILAG... 1 Tabel 9. Personaleoplysninger for Kofoeds Skole... 1 Tabel 10. Formålsbestemte gaver... 1

2 1. Ledelsens påtegning / Socialministeriets påtegning Årsrapporten for Kofoeds Skole for 2005 er aflagt i henhold til Akt. 163 af 17. maj Udarbejdelsen er sket i henhold til Regnskabsbekendtgørelsen, jf. Økonomistyrelsens vejledning af 14.december Årsrapporten dækker de regnskabsmæssige forklaringer for Kofoeds Skole ( tekstanmærkn. 102) og Prioritetsydelser, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med kontrollen for finansåret Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten for finansåret 2005 giver et retvisende billede af Kofoeds Skoles aktiver og passiver og årets økonomiske og faglige resultater. Repræsentantskabsmøde afholdes den 14. juni Kofoeds Skole, den 30. marts 2006 Bestyrelse: Aase Olesen Formand Palle Simonsen næstformand Jesper Fisker Gunvor Auken Arne Piel Christensen Inge Mærkedahl Lennart Ricard Birgitte Hamborg Dora Morell Falk Bærentzen. Ledelse: Jens Aage Bjørkøe Forstander Ole Ibsen økonomi- og personalechef Påtegning Socialministeriet Denne påtegning af årsrapporten for 2005 sker i overensstemmelse med ovennævnte fremlæggelse. Socialministeriets departement, den Kristian Heunicke Kontorchef 1

3 2. Påtegning revisor "Til repræsentantskabet hos Kofoeds Skole Vi har revideret årsregnskabet for Kofoeds Skole for regnskabsåret 1. januar december Skolens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik samt efter revisionsinstruks af 30. juni 2000 for revisor for Kofoeds Skole. Dette indebærer, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Kofoeds Skoles aktiver, passiver og finansielle stilling i overensstemmelse med den oplyste regnskabspraksis, herunder regnskabsreglerne i Akt 163 af 17. maj København, den 30. marts 2006 KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Lynge Skovgaard statsaut. revisor Jan Dyhr statsaut. revisor 2

4 3. Beretning Kofoeds Skole er en selvejende institution. Socialministeriet fører tilsyn med Skolen. Der aflægges årsrapport for Kofoeds Skoles samlede virksomhed, som udgøres af Skolens indsamlede og modtagne donationer, formålsbestemte såvel som ubundne midler, projektmidler og midler Skolen har modtaget i henhold til finanslovsbevilling på hovedkonti Kofoeds Skole (tekstanmærkning 102) Mission, vision og hovedformål Mission Kofoeds Skole har til formål at yde hjælp til selvhjælp til mennesker, der har sociale vanskeligheder. Skolen arbejder med undervisning og uddannelse, optræning og resocialisering, akuthjælp og støtte til personlig udvikling, behandling og botræning. Skolen ønsker gennem sin indsats at hjælpe den enkelte elev til at udvikle øgede ressourcer og kompetencer til at kunne leve et socialt og personligt bedre liv som integreret medborger i samfundet. Kofoeds Skole yder med dette udgangspunkt et bidrag til forbedrede vilkår for samfundets vanskeligst stillede grupper af socialt udsatte, herunder personer som er marginaliserede i bred forstand. Dette sker ligeledes ved formidling af Skolens erfaringer og arbejdsmetoder, således at disse kan udnyttes i socialt arbejde andre steder til gavn for den enkelte og for samfundet som helhed. Vision Kofoeds Skole ønsker at fastholde og udvikle Skolen som en institution, hvor mennesker kan komme med en berettiget forventning om at få den hjælp, de har brug for til selv at overvinde sociale vanskeligheder. Skolen vil tilbyde en mangesidet og helhedsorienteret indsats efter princippet om hjælp til selvhjælp. Tilbuddene til eleverne skal være fleksible og udviklingsorienterede med udgangspunkt i og fokus på den enkelte elevs individuelle behov, muligheder og ressourcer. Elevernes ressourcer udnyttes gennem involvering i Skolens daglige arbejde og udvikling. Eleverne skal opleve, at Skolen også er deres, at de bliver inddraget i beslutninger på Skolen, og at de ved at bruge Skolen opnår indflydelse på deres eget liv. Skolens formål og mission søges virkeliggjort og omsat til konkrete aktiviteter under hensyntagen til skiftende tiders sociale behov og aktuelle målgrupper. I de senere år er formålet forstået som en bredt anlagt aktivering og resocialisering med aktiv inddragelse af eleverne. Skolen ønsker hermed at yde social hjælp på et pædagogisk grundlag, hvor der i en værksteds- og undervisningskultur appelleres direkte til elevernes lyst, evner og anlæg for at fremme deres personlige udvikling og dygtiggørelse. Skolens centrale pædagogiske redskaber understøttes af rådgivning og vejledning, terapi, materiel hjælp og botræning. Hovedformål Kofoeds Skoles mission realiseres gennem følgende 10 hovedformål: Undervisning, optræningsværksteder, beskæftigelsesværksteder, rådgivning, akuthjælp og omsorg, bofunktioner, erhvervstræning af særlig udsatte grupper, landsdækkende grønlænderarbejde, fællesudgifter og ledelse og administration. Udover hovedformålene er Skolen involveret i aktiviteter i ind- og udland, som finansieres med projektmidler eller af Skolens indsamlede midler Årets driftsresultat (ressourceforbrug) Årets driftsresultat (ressourceforbrug) kan for hele Skolen opstilles i nedenstående tabel. Opstillingen er foretaget efter finansieringskilde. 3

5 Tabel 1. Oversigt over Kofoeds Skoles ressourceforbrug og driftsresultat Kofoeds Skoles private midler Socialministeriet t.kr. Indsamlede midler mv. ekskl. formålsbestemte Indsamlede midler formålsbestemt Projekter finansieret ved særlige tilskud Aktiviteter vedr. Socialministeriet 2005 I alt gaver fl. kto Tilsagn tilskud/bevilling Periodiseret tilsk/bevilling Driftsindtægter Driftsomkostninger Resultat af ord. drift Finansielle indtægter Finansielle udgifter Årets resultat Driftsresultatet viser et underskud på kr t.kr. Resultatet for de indsamlede midler har været stærkt påvirket af en mindre tilgang af arvebeløb. Arvebeløbene svinger meget år for år, hvorfor nedgangen må forventes at være en almindelig fluktuation. Øvrige modtagne gaver viser et stabilt niveau. Der er i årets løb investeret i køb af en ejendom, som skal tjene som bomiljø. Investeringen er led i planen for en udflytning af bofunktioner fra hovedskolen i Nyrnberggade. Projekter finansieret ved særlige tilskud har i årets løb overfor de respektive tilskudsgivere dokumenteret den stipulerede aktivitet indenfor de økonomiske rammer. Aktiviteterne indenfor finanslovsbevillingen har ligeledes kunnet udføres indenfor de økonomiske rammer. Se side 17, 9. Bevillingsafregning for Kofoeds Skole 2005 Årets ressourceforbrug og resultat anses for tilfredsstillende Årets faglige resultater 12 ud af 17 aktiviteter i Skolens resultatkontrakt er løst, medens 2 mål er delvist opfyldt. Overordnet set finder Skolen det tilfredsstillende, at den overvejende har opfyldt de mål, der var sat for de strategisk vigtige indsatsområder i 2005 Skolen har i 2005 haft indskrevne elever. Det er en fremgang på 605 elever eller 18 pct. i forhold til var førstegangselever - en fremgang på 109 svarende til 8,6 pct. Blandt eleverne har der i 2005 været relativt flere ældre over 60 år (12,3 pct.), flere med meget lang ledighedslængde (58.8 pct. over syv år), flere med mindre end 9 års skolegang eller folkeskolens afgangsprøve (47,8 pct.) og flere med midlertidige boligforhold (9,4 pct.). Andelen af danske elever er gået tilbage til 52,9 pct. Der er ikke påfaldende tendenser i elevernes forsørgelse. Ved årets udgang var personer tilmeldt skolen. 48 pct. havde en opholdstid på to år eller mindre. Det gennemsnitlige daglige elevtal for alle skolens afdelinger på Sjælland og i Jylland var 722 mod 740 i På Hovedskolen i København var det gennemsnitlige daglige elevtal 543 mod 585 i Det er et fald på 7,2 pct elever er udskrevet fra skolen. 14,1 pct. fik arbejde eller påbegyndte et uddannelses-/undervisningsforløb. 29 pct. er udskrevet til anden aktivitet med handleplan eller til behandling, pension m.m. 7,6 pct. er udskrevet til fortsat ledighed uden handleplan. For 49,3 pct. har der ikke kunnet indhentes oplysninger om resultatet af opholdet. Fra optræningsværkstederne er udskrevet 225 elever på dagpenge eller kontanthjælp. Ved ophør på værkstederne er 26 pct. udskrevet til arbejde og uddannelse, 12 pct. til behandling eller pension. 34 pct. er udskrevet til aktivitet med handleplan, og 28 pct. er udskrevet til ledighed uden handleplan. Fra undervisningsafdelingen er 13 pct. udskrevet til arbejde og fortsat undervisning. Knap halvdelen af afdelingens elever er over 50 år og førtidspensionister med en yderst svag tilknytning til arbejdsmarkedet. Særligt tilrettelagte arbejdsmarkedsrettede projekter inden for afdelingen har udskrivningsprocenter til arbejde og undervisning på mellem 34 pct. og 73 pct. Boafdelingerne har udskrevet 26 elever, heraf 18 til egen bolig. 4

6 Skolens opsøgende arbejde i det indre af København er gået frem fra gennemsnitlig 20 daglige kontakter til gennemsnitlig 38 daglige kontakter. Skolens opsøgende medarbejdere har hjulpet 12 hjemløse til en permanent bolig og seks hjemløse til midlertidige boliger. Der er gennemført 140 konsultationer i den psykologiske rådgivning, 78 konsultationer i familierådgivningen og omkring 500 konsultationer i skolens advokatvagt elever har fået tøj og 484 elever har fået møbler fra skolens depoter. Der er gennemført 423 elevrettede pædagogiske aktiviteter i form af undervisning, værkstedstræning, beskæftigelse, botræning og opsøgende arbejde mod 441 i Skolen har leveret ydelser til Københavns Kommune efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Skolen har ved alle henvendelser været i stand til at imødekomme kravet om straksoptagelse, Af 357 kontrakter er 63 pct. gennemført som forudsat mens 11,8 pct. annulleret før tiden, fordi eleven afbrød opholdet, og 25,2 pct. af kontrakterne er i gang. Det samlede antal elevtimer i de pædagogiske afdelinger var mod i 2004 en tilbagegang på 8,3 pct. Skolen i Århus har haft 403 elever. 176 elever er udskrevet. Af udskrevne elever henvist fra Århus Kommune med bevilling og med mere end 3 måneders ophold er 55 pct. udskrevet til arbejde, uddannelse eller pension/- ansøgning. Ved årets udgang var 114 kontanthjælpsmodtagere henvist fra kommunen. Der er gennemført 75 rundvisninger for besøgende fra pædagogiske og sociale institutioner og andre interesserede i skolens arbejde. Dertil er holdt en række foredrag uden for skolen om sociale spørgsmål. Skolen har superviseret 12 skoler i udlandet og deltaget i internationale sociale netværk. I alt 33 medarbejdere har deltaget i 50 kursusforløb med henholdsvis fagligt/pædagogisk indhold og ledelse og/eller personlig udvikling samt længerevarende kurser (diplomuddannelse, akademiøkonom) Forventninger til det kommende år Udfordringerne for 2006 koncentrerer sig om elevtal, kvalitet og økonomi. Elevudviklingen på Hovedskolen er ikke tilfredsstillende. Skolen er i kontakt med betydeligt flere personer end antallet af elever tilmeldt aktiviteterne. Af personer med gyldigt elevkort er omkring 70 pct. tilmeldt aktiviteter på skolen. Skolen forventer at en særlig tilrettelagt indsats over for de resterende 30 pct. kan vende udviklingen. Der planlægges også med en stærkere opsøgende indsats uden for skolen. Målinger på kvalitative indikatorer peger på behovet for at analysere skolens indsats med henblik på kunne skabe større elevtilfredshed og oplevelse af læring samt forbedre elevfremmødet og udskrivningsresultaterne. Dette vil ske under den givne forudsætning at eleverne gennemgående bliver ældre, er dårligere uddannet og har længere arbejdsløshedsperioder bag sig samt at antallet af elever med indvandrerbaggrund er stigende. Den økonomiske ramme for de private midler forventes at have samme omfang som i 2005 i overensstemmelse med det vedtagne budget for For finanslovsbevillingen gælder, at Skolen forventer at kunne realisere målene for Skolen udgiver hvert år et årsskrift med en grundig beskrivelse af hele Skolens virksomhed. Der henvises hertil på Skolens hjemmeside 5

7 3.5 Målrapportering Resultatkontrakten er opdelt efter om der er tale om aktiviteter, der relaterer sig til Kofoeds Skoles i produktion og effekt i kvalitet og service i viden og humankapital i økonomistyring Oversigter over målopfyldelse Tabel 2. Produktion og effekt Aktivitetens navn Mål Målopfyldelse Bemærkninger 1. Produktivitet Registrering af omkostninger pr. elevtime Opfyldt 2. Aktivitetsregistrering og Delvis opfyldt elev-statistik 3. Udflytning af boafdelingen på Hovedskolen Pr. 1. januar 2005 implementeres registreringen, således at data kan anvendes i årsrapporten for pladser er flyttet til en ejendom i Badensgade. Resten - 16 pladser - forventes flyttet inden for 1-2 år. I forbindelse hermed udarbejdes et nyt koncept for handlingsarbejdet og den pædagogiske indsats med beboerne. 4. Familieirådgivning Rådgivnings- og vejledningsindsatsen udvides i første halvår med ansættelse af en deltidspsykolog til oprettelse af en familerådgivning. Succeskriterierne er at eleverne oplever hjælpen som hjælp til selvhjælp og oplever redskaberne som brugbare for løsning af deres situation. Der gennemføre en tilfredshedsundersøgelse. Succeskriteriet er 80 % votering på de 2 øverste af 5 niveauer. Indsatsen evalueres ved udgangen af Revalideringsprojekt for Igangsat revalideringsprojekt i 2004 for stoffri narkomaner stoffrie narkomaner videreføres. I 2005 forventes et permanent optag af mindst 12 stoffrie narkomaner. Resultaterne vil blive benchmarket med Dansk Rusmiddelforsknings statistikker for tilbagefald. 6. Modelprojekt for uddannelse af langtidsledige med kort uddannelse 7 Styrkelse af analyse og metodedokumentation 8. Benchmarking af resultater Der iværksættes et modelprojekt over 3 år. Projektet består af undervisning, coaching, analyse, metodeudvikling og virksohedsopsøgning.ved løbende analyse og evaluering følges op på projektets mål ved afslutning: 70 % er kommet i beskæftigelse eller er under uddannelse; der er etableret et netværksbaseret jobforum; der er opnået viden om hvad der skal til for at bryde sociale mønstre; der er udviklet viden om hvad der skal til for at integrere langvarigt ledige på arbejdsmarkedet; der er udviklet forslag til strategi for andre aktørers indsats over for langvarigt ledige. Der ansættes i 2005 en praksisforsker /dokumentarist til at forestå evalueringer og dokumentation af skolens metoder og resultater Ved Københavns kommunes udbudsforretning er Kofoeds Skole fra 1/1 05 leverandør af ydelser efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. I forbindelse hermed vil der løbende blive målt på skolens evne til at optage eleverne inden for 12 dage, gennemfør forløbene uden ophør, måle progression i elevforløbene og registrere udskrivningsresultater. Det forventes at skolen ved benchmarking ligger over gennemsnittet på sammenlignelige områder. Opfyldt Opfyldt Opfyldt Opfyldt Ikke opfyldt Opfyldt Et system til tidsregistrering er indført pr. 1/ Systemvanskeligheder har kompliceret implementeringen, således at data ikke umiddelbart kan anvendes i årsrapporten Den forventede effekt af udflytningen er opnået:: sammenlignet med de tilbageblevne elever på selve skolen er beboerne i det selvstændige hus i Badensgade langt mere tilfredse med indsatsen ( 100% mod 57%), oplever deres tilværelse forbedres ( 100% mod 43%) og oplever deres kvalifikationer forbedres (75% mod 43%).Næste fase af udflytning af elever fra skolen er under forberedelse. En spørgeskemaundersøgelse viser at eleverne vurderer kvaliteten af indsatsen som høj. 86% angiver de fik bedre indsigt i de forhold, som de har problemer med, at de er blevet bedre til at arbejde med problemerne og at rådgivningen har hjulpet til at problemerne er helt eller delvist løst. 28 elever var i 2005 indskrevet i projekt Forward. Projektets formål er at forebygge tilbagefald, støtte eleverne til en fortsat stoffri tilværelse og forberede dem til arbejdsmarkedet. 57% er udskrevet til arbejde eller uddannelse. 43% er i tilbagefaldsbehandling, genoptaget i Forward eller uden kontakt. Projektet har kontinuerlig elever, der er indskrevet, eller skolen har kontakt med. Projektet er evalueret efter første år. 57% er udskrevet til et job, 25% til uddannelse og resten er jobsøgende. Se uddybningen under 3.7. Uddybning af ikke opfyldte mål, mål 7, 12 og 14. Københavns kommune har udskudt benchmarking mellem leverandørerne af ydelser efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats til Skolen foretager selv løbende analyser af indsatsen. Skolen har ved alle henvendelser været i stand til at imødekomme kravet om straksoptagelse. Målet betragtes derfor for skolens vedkommende for opfyldt. 6

8 9. Succeskriterier for det pædagogiske arbejde 10. Elevernes status ved udskrivning fra værkstederne Der er udarbejdet en vurderingsnøgle til måling af virkningerne af det pædagogiske arbejde på værkstederne. Der fokuseres på sociale kvalifikationer. I forlængelse af vurderingsnøglen udarbejdes operationelle succeskriterier for elevernes udvikling gennem forløbet. Succeskriterierne udarbejdes for fire faser i forløbet: en afklaringsfase, en udviklingsfase, en rutinefase og en kompetencefase. Arbejdet forventes færdigt med udgangen af Mindste 69% af de elever på optræningsværkstederne, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, skal udskrives til en forbedret livssituation Opfyldt Opfyldt 71,6% af eleverne på optræningsværkstederne er udskrevet til en forbedret livssituation med en plan herfor. Tabel 3. Kvalitet og service 12. Måling af elevernes fremmøde 13. Måling af belægningsprocent Tabel 4. Viden og humankapital Aktivitetens navn Mål Målopfyldelse Bemærkninger 11. Måling af elevernes tilfredshed, livskvalitet og udbytte Tilfredsheden måles to gange årligt. Målet er tilfredsheden som gennemsnit opgøres til 80%, livskvalitet til 70% og forbedrede Opfyldt Der er foretaget to spørgeskemaundersøgelser. Resultatet viste at 83% udtrykte tilfredshed, mål 80%, 82% har opnået øget livskvalitet, mål 70%, og 82% har fået øgede kvalifika- sociale og faglige kvalifikationer til 60% tioner, mål 60%. Gennemsnitlig fremmøde på 74% Ikke opfyldt Den akkumulerede fremmødeprocent for hele året er 72,6 dvs. 1,4 procentpoint lavere end succeskriteriet på 74. Se uddybningen under 3.7. Uddybning af ikke opfyldte mål, mål 7, 12 og 14. Skal hæves til et gennemsnit på 95% Aktivitetens navn Mål Målopfyldelse Bemærkninger 14..Sygefravær Sygefraværet bør ikke overstige 7,9 dage pr. medarbejder, der var det gennemsnitlige Ikke opfyldt Se uddybningen under 3.7. Uddybning af ikke opfyldte mål, mål 7, 12 og 14. fravær inden for staten i Ansatte på særlige Mål om ansættelse af 3,5 % af skolens Opfyldt 9,7% har været ansat på særlige vilkår. vilkår 16..Ansatte med anden etnisk baggrund Tabel 5. Økonomistyring ansatte på særlige vilkår. Mål om ansættelse af 3,5 % af skolens ansatte med indvandrere fra lande uden for Vesteuropa og Nordamerika. Opfyldt Opfyldt 7,9% med anden etnisk baggrund end dansk har været ansat. Aktivitetens navn Mål Målopfyldelse Bemærkninger 17. Omkostningsbaserede Fastsættelse af tidsfrister for aflevering. Delvis opfyldt Revideret regnskabsinstruks er under udarbejdelse og vil regnskaber, herunder blive fremsendt Rigsrevisionen og departementet i 1. halvår revideret regnskabsinstruks Uddybning af udvalgte strategisk vigtige mål Benchmarking af resultater Skolen har gennemført en tilfredshedsmåling blandt 26 medarbejdere på 16 socialcentre i København for at få deres vurdering af skolens indsats på 32 områder. Resultaterne viser at skolen dækker sagsbehandlernes behov. Der er stor tilfredshed med skolens tilbud, med kvaliteten i de leverede ydelser og med samarbejdet med skolen. 92 pct. af de adspurgte vurderer at skolen har et særdeles godt ry. Undersøgelsen afdækker også områder, hvor en forbedret indsats er ønskelig, bl.a. et bedre overblik over skolens mange tilbud og en afstemning af målgruppeoplevelsen. Analysen peger på otte mulige indsatsområder for forbedringer Succeskriterier for det pædagogiske arbejde Skolen arbejder på at udvikle det pædagogiske arbejde på værkstederne. Der er udarbejdet en vurderingsnøgle til måling af virkningerne af indsatsen. Værkstedsmedarbejdere har analyseret og beskrevet progressionen i typiske elevforløb fra afklaring til udslusning. Materialet er blevet redigeret og samlet i en overskuelig oversigt. Forløbet er inddelt i fire faser med typiske indsatser og metoder. Oversigten bliver i 2006 benyttet til fortsat udvikling af operationelle succeskriterier for det pædagogiske arbejde gennem en løbende proces med iagttagelser og 7

9 sammenfatninger. Arbejdet vil blive suppleret af en akademisk medarbejder, der som dokumentarist skal gennemføre analyser af elevernes oplevelser af kvalitet og behov og rapportere tilbage til medarbejderne med henblik på metodeudvikling. Undervisningsafdelingen igangsætter et udviklings- og evalueringsprojekt, som inddrager alle lærere og ca. 850 elever. Formålet er at udvikle metoder i indsatsen over for udsatte grupper og bygge bro til arbejdsmarkedsindsatsen for mennesker længst væk fra arbejdsmarkedet Uddybning af ikke opfyldte mål, mål 7, 12 og 14 Ad mål 7. Styrkelse af analyse og metodedokumentation. På grund af økonomiske vilkår blev det ikke muligt at ansætte en akademisk medarbejder som dokumentarist i Skolen har derfor i januar 2006 besluttet at omdisponere personaleressourcerne, så en akademisk medarbejder fra at arbejde udelukkende for en enkelt afdeling skal opbygge en indsats for hele skolen. Se i øvrigt bemærkningerne til Succeskriterier for det pædagogiske arbejde. Ad mål 12. Fremmøde. For tredje år i træk er det gennemsnitlige elevfremmøde gået tilbage, fra 76,4 pct. i 2003 til 72,6 pct. i Der tilbagegang i alle afdelinger på skolen på nær en enkelt. Der har været fokus på fremmødet siden 1999, da fremmødemålingerne begyndte (med et gennemsnitligt fremmøde på 68,5 pct.), bl.a. med deling af gode eksempler fra hold med højt fremmøde. Måned for måned udarbejdes analyser for alle aktiviteter. Skolen vil gennemføre elevanalyser for at kunne tilrettelægge en forbedret indsats. Se i øvrigt bemærkningerne til Succeskriterier for det pædagogiske arbejde. Ad mål 14. Sygefravær. Blandt Skolens medarbejdere er der forholdsvis mange ældre (over 50 år) og en del medarbejdere ansat på særlige vilkår. Dette afspejles til dels i antallet af ansatte med langtidssygemeldinger. Der er løbende en tæt opfølgning på de enkelte ansattes sygeperioder. Har en ansat f.eks. mange korte sygeperioder, indkaldes vedkommende til en uformel samtale med sin daglige leder med henblik på en drøftelse af sygefraværet, trivsel og eventuelle problemer, som Skolen kan hjælpe med. I forbindelse med en sygemelding, der viser at være af længere varighed, forsøger enten den daglige leder eller Skolens personalekontor at holde telefonisk kontakt med vedkommende. Der anmodes om varighedserklæring, såfremt der ikke er tale om en helt specifik afgrænset periode. Medarbejderen bliver tilbudt at genoptage arbejdet med en deltidssygemelding, så hurtigt dette er forsvarligt. Ind imellem vil en deltidssygemelding ende med en ansøgning om fleksjob, såfremt dette virker muligt. Endelig har Skolen i 2005 uddannet 10 stresscoaches blandt medarbejderne. Dette i håb om at mindske antallet af sygedage grundet stress. 4. Anvendt regnskabspraksis Indledning Årsrapporten 2005 er aflagt i henhold til Finansministeriets Akt 163 af 17. maj 2004, hvilket indebærer regnskabsaflæggelse efter omkostningsbaserede principper, i modsætning til for 2004 og tidligere, hvor der blev aflagt udgiftsbaseret regnskab. Principskiftet har medført en nettoopskrivning af egenkapitalen pr. 1. januar Som følge af, at det omkostningsbaserede regnskab aflægges første gang for 2005, medtages der ikke sammenligningstal for tidligere år i resultatopgørelsen. Balancen indeholder sammenligningstal med udgangspunkt i åbningsbalancen pr. 1. januar Generelt om indregning og måling I årsrapporten er resultatopgørelsen udarbejdet med udgangspunkt i de for staten gældende regnskabsbestemmelser, idet sammendrag af regnskabsposter er foretaget ud fra et væsentlighedskriterium. I resultatopgørelsen indgår hovedtal for de aktiviteter, hvortil der modtages tilskud. 8

10 Aktiver indregnes (medtages i balancen), når aktivet forventes anvendt i mere end et regnskabsår, aktivets værdi kan måles (værdiansættes) pålideligt, og når aktivet har en værdi, der er svarende til eller højere end den beløbsmæssige bagatelgrænse på kr. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er overvejende sandsynlige og kan måles pålideligt. Indregningen omfatter dog ikke forpligtelser, der har karakter af hensættelser til imødegåelse af tab på tilgodehavender eller andre forventede udgifter, som ikke kan opgøres nøjagtigt med hensyn til beløb, forfaldstidspunkt og beløbsmodtager. Hovedregelen er, at alle indtægter og udgifter henføres til det regnskabsår, de vedrører, uanset betalingstidspunktet. Resultatopgørelse Tilsagn om tilskud til hel eller delvis dækning af konkrete projekter (herunder finanslovsbevillingen) indtægtsføres i takt med udgiftsføringen af omkostningerne vedrørende projekterne (finanslovsbevillingen). Tilsagn om tilskud, der ydes til anskaffelser af aktiver fratrækkes i anskaffelsessum/kostpris. Gaver indtægtsføres ved modtagelsen. Angiver gavegiver, at gaven skal bruges til et bestemt formål, indtægtsføres gaven under formålsbestemte aktiviteter. Ikke anvendte gaver til bestemte formål henlægges til en bunden reserve under egenkapitalen. Gaver i form af fast ejendom tillægges kapitalkontoen. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver, standardsoftware, styresystem, Navision Stat o.l., indregnes. Egenudviklet software, elevmodul o.l., indregnes. Løbende tilretninger, vedligeholdelse og uddannelse udgiftsføres i resultatopgørelsen i det år, hvori udgifterne afholdes. Egenudviklet software med en anskaffelsessum på under kr. pr. enkeltanskaffelse udgiftsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Der foretages lineære afskrivninger over aktivets forventede brugstid, der er fastsat således: Aktiv År Egenudviklet software 8 Standardsoftware 3 Materielle anlægsaktiver Grunde, arealer og bygninger Matrikler værdiansættes til en kostpris baseret på den seneste offentlige ejendomsvurdering (grund- og bygningsværdi) pr. 1. oktober Værdien af grunde svarer til den i ejendomsvurderingen anførte værdi. Der foretages ikke afskrivninger på grundværdien. Værdien af grunde reguleres ikke i takt med eventuelle ændringer i den offentlige ejendomsvurdering. I forbindelse med den løbende regnskabsaflæggelse kan den seneste offentlige ejendomsvurdering anføres i noteform. Afskrivning på bygninger påbegyndes fra den 1. januar Eventuelle miljøforpligtelser på grunde fragår i grundværdien. En eventuel herved opstået negativ værdi oplyses under eventualforpligtelser. Bygninger inkluderer, kontorbygninger, beboelsesbygninger og produktionsbygninger. 9

11 Bygninger værdiansættes til seneste offentlige ejendomsvurdering (1. oktober 2004). Værdien af bygninger reguleres ikke i takt med eventuelle ændringer i den offentlige ejendomsvurdering. I forbindelse med den løbende regnskabsaflæggelse kan den seneste offentlige ejendomsvurdering anføres i noteform. Anskaffelser og om- og tilbygninger indregnes til kostpris. Efterfølgende udgifter, der relaterer sig til bygningen (forbedringsudgifter), tillægges aktivets værdi, såfremt omkostningen overstiger 10 % af aktivets regnskabsmæssige værdi (kostpris minus akkumulerede afskrivninger). Øvrige udgifter anses som vedligeholdelsesudgifter og udgiftsføres i resultatopgørelsen i det år, de afholdes. Indretning af lejede lokaler aktiveres og afskrives over lejeperioden. Produktionsanlæg, maskiner og inventar Produktionsanlæg og maskiner måles til oprindelig kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Såfremt det ikke er muligt at fremskaffe kostprisen, benyttes genanskaffelsesprisen (kostpris for et tilsvarende aktiv i dag). Prisen tilbagediskonteres til anskaffelsesåret som et estimat for den oprindelige kostpris. Produktionsanlæg, maskiner og inventar omfatter bl.a. følgende: Produktionsanlæg Maskiner Transportmateriel (biler, minibusser og lastbiler) Inventar, IT-udstyr, kopimaskiner m.v. Modtagne garantier Modtagne garantier f.eks. fra kunder indregnes ikke med beløb men anføres som note. Op og nedskrivninger Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien (højeste værdi af kapitalværdien eller salgsværdien fratrukket forventede omkostninger ved salg), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Der foretages en løbende vurdering af aktiver, henholdsvis grupper af aktiver, når der er indikationer på værdiforringelse i forhold til den regnskabsmæssige værdi. Opskrivninger af aktiver foretages ikke. Tab og gevinst Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem slagsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen i det år, hvori bindende aftale om salg indgås. Der foretages lineære afskrivninger over aktivets forventede brugstid, der er fastsat således: 10

12 Aktiv Grunde År Afskrives ikke Bygninger: Beboelsesbygninger Administrationsbygninger Produktionsbygninger Installationer (værdiansættes til 10 % af den seneste offentlige ejendomsvurdering ekskl. grundværdi) Indretning af lejede lokaler Produktionsanlæg og maskiner: Produktionsanlæg Særlige tekniske anlæg i bygninger (eller lejeperioden) Maskiner Transportmateriel 5-8 Inventar og it-udstyr 3-5 Finansielle aktiver Pantebreve, aktier og andelsbeviser o.l. optages til dagsværdi (kursværdi). Såfremt dagsværdien ikke forefindes, anvendes kostprisen. Realiserede og urealiserede kursreguleringer medtages i resultatopgørelsen under finansielle poster. Omsætningsaktiver Tilgodehavender Kortfristede og langfristede omsættelige tilgodehavender optages i balancen under de respektive regnskabsposter til nominel værdi. Såfremt debitor ikke vil være i stand til at indfri sin forpligtelse, skal der foretages en vurdering af, hvor meget der skal hensættes til tab, Værdiansættelsen af et eventuelt tab foretages skønsmæssigt. Tabet modregnes i tilgodehavendet. Tilskud til projekter (herunder finanslovsbevillingen) optages i balancen, når der er opnået bindende tilsagn. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter optages i balancen under andre tilgodehavender. Hensættelser Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser omfatter poster, som med stor sandsynlighed skal indfries, men hvor det kan være vanskeligt at fastsætte størrelse og forfaldstidspunkt. Gæld Finansielle gældsforpligtelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter optages under regnskabsposten langfristet gæld til amortiseret kostpris. Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristet gæld værdiansættes til nettorealisationsværdien (kostpris samt de omkostninger, der er forbundet med selve gennemførelsen af betalingen). 11

13 Eventualforpligtelser Eventualforpligtelser, herunder hensættelser til imødegåelse af tab på tilgodehavender og andre mulige forpligtelser, indregnes ikke i balancen. Sådanne forpligtelser anføres i årsregnskabets fortegnelse over eventualforpligtelser og beskrives i noterne. For eventualforpligtelser, herunder garantier og lignende, hvorpå der hviler aktuelle eller truende tabsrisici, tilføjes bemærkning herom i tilknytning til forpligtelsen. 5. Resultatopgørelse Tabel 6. Resultatopgørelse pr. finansieringsform Kofoeds Skoles private midler Socialministeriet Aktiviteter Finansieret ved Finansieret ved Projekter finansieret v/ indsaml. midler indsaml. midler finansieret v/ Resultat i tilskud fra m.v. ex. formålsbestemtstemt tilskud 2005 m.v. formålsbe- særlige alt Socialministeriet gaver t.kr. Ordinære driftsindtægter Tilsagn om tilskud/bevillinger Periodiseret tilskud/bevillinger Salg af varer og tj. Ydelser Øvrige indtægter, gaver mv Ordinære driftsindtægter i alt Forbrugsomkostninger Husleje Andre forbrugsomkostninger Forbrugsomkostninger i alt Personaleomkostninger Lønninger Pension Lønrefusion Personaleomkostninger i alt Andre ordinære driftsomkostninger Af- og nedskrivninger Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle poster i alt Årets resultat

14 6. Balance Balance Åbningsbalance Note AKTIVER DKK DKK ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver Grunde, arealer og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Transportmateriel Inventar og IT udstyr Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Udlån og andre tilgodehavender Andre værdipapirer Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser Igangværende projekter, tilgodehavende bevillinger Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Note PASSIVER EGENKAPITAL Egenkapital Egenkapital i alt Langfristede gældsforpligtelser Prioritetsgæld Anden langfristet gæld Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Igangværende projekter, periodiseret forbrug Anden kortfristet gæld Skyldige feriepenge Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser 13

15 7. Noter Note 1. Materielle anlægsaktiver Grunde, Produktions- Transport- Inventar Materielle arealer og anlæg og materiel og anlægsaktiver DKK bygninger maskiner IT udstyr I alt Kostpris 1. januar Tilgang Kostpris 31. december Afskrivninger 1. januar Afskrivninger Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Lineære afskrivninger, afskrivningsperiode år år 5-8 år 3-5 år Regnskabsmæssig værdi af grunde, arealer og bygninger indeholder bogført værdi af indretning af lejede lokaler med DKK Offentlig ejendomsvurdering Ejendomsfortegnelse: matrikel nr a1 Sundbyøster Nyrnberggade AF Sundbyøster Holmbladsgade E Sundbyvester Peder Lykkesvej Steenbergsvej Valby Feldskovsvej 30 43B Lynge Sandbergvej 23 5A Sandberg Badensgade Sundbyøster Ikke vurderet I alt Note 2. Igangværende projekter, tilgodehavende bevillinger Modtagne bevillinger før 1. januar Årets bevillinger Modtagne tilskud før 1. januar Modtagne tilskud i året Tilgodehavende bevilllinger 31. december Seniorprojekt Forward Hashafvænning Læringspartnerskab engelsk Grønlænderarbejdet - gråzoneprojektet Grønlandske kvinder Opsøgende medarbejder Ålborg Supervision og metodeudvikling Jobstraks I gang igen Equal Job på dansk Tempo I gang igen Kofoeds Skole i Århus

16 Note 3. Egenkapital Egenkapital DKK Kapitalkonto 1. januar Overført af årets resultat Kapitalkonto 31. december Formålsbestemte henlæggelser 972 Overført af årets resultat 31 Formålsbestemte henlæggelser 31. december Egenkapital 31. december Note 4. Langfristet gæld DKK Omfatter såvel prioritetsgæld som gæld til Finansstyrelsen. Årets afdrag på prioritetsgæld finansieres ved træk på Finansstyrelsen, hvorved den samlede gældsforpligtelse er uændret. Pr. 31. december 2005 omfatter prioritetsgæld 3 obligationslån med en samlet resthovedstol på t. kr. Restgæld 31. december 2005 Afdrag og amortisering næste år Afdrag og amortisering år 2-5 Restgæld efter 5 år Prioritetsgæld Finansstyrelsen Amortisering Total Amortisering omfatter kurstab og låneomkostninger i forbindelse med optagelse og omlægning af lån, der Fordeles over lånenes løbetid. Note 5. Igangværende projekter, periodiseret forbrug Modtagne bevillinger før 1. januar Årets bevillinger Forbrug før 1. januar Årets forbrug Periodiseret forbrug Seniorprojekt Forward Hashafvænning Læringspartnerskab engelsk Grønlænderarbejdet - gråzoneprojektet Grønlandske kvinder Opsøgende medarbejder Ålborg Supervision og metodeudvikling Jobstraks I gang igen Equal Job på dansk Tempo I gang igen Kofoeds Skole i Århus

17 Note 6. Eventualforpligtelser Kontraktlige forpligtelser DKK Lejeaftaler på ejendomme, max. forpligtelse 75 Leasing kontrakter på kopimaskiner 0 I alt 75 Lejeaftalen omfatter en lejekontrakt, der kan opsiges fra lejers side pr 1/ Omregningstabel Tabel 7. Omregningstabel fra omkostningsbaseret til udgiftsbaseret opgørelse Aktiviteter vedr. Socialministeriet fl. kto. Indsamlede midler Projekter finansieret incl. formålsbestemte ved særlige tilskud t. kr I alt 2005 Årets ressourceforbrug fra regnskabet, tabel Årets afskrivninger Årets anskaffelser Regulering i personaleomkostninger Urealisrede kursreguleringer af værdipapirer Årets resultat efter udgiftsbaseret opgørelse Ressourceforbrug = (ordinære indtægter, t. kr t.. kr.) minus (omkostninger, t. kr.) minus (finansielle poster, t. kr. ) 2 Ressourceforbrug = (ordinære indtægter, t. kr t. kr.) minus (omkostninger, t. kr.) plus (finansielle poster, t. kr.) 3 Ressourceforbrug = (ordinære indtægter, t. kr t. kr.) minus (omkostninger, t. kr.) minus (finansielle poster, 1 t. kr.) 4 Kofoeds Skole modtager kvartalsvise tilskud fra Finanslovsbevillingen. Ifølge bevillingsafregningen, se nedenfor, har Skolen i 2005 modtaget t. kr. Differencen indgår i beløbet til videreførelse. 5 Skolen har i 2005 foretaget en forbedrende reparation af gårddækket, t. kr. 16

18 9. Bevillingsafregning for Kofoeds Skole 2005 Bevillingsregnskab til statsregnskabet er fra aflagt af Socialministeriet på baggrund af ministeriets tilskudsbetalinger til Kofoeds Skole, dvs. ministeriets udgifter på finanslovskonto Kofoeds Skole Driftsbevilling Bevilling t. kr. året 10. Kofoeds Skole, løn Kofoeds Skole, øvrig drift Tilskud til grønlænderarbejde, løn Tilskud til grønlænderarbejde, øvrig drift Fra ledig til efterspurgt ressource, Projekt UNO, løn, Fra ledig til efterspurgt ressource, Projekt UNO, øvrig drift, Erhvervstræning af mest udsatte, løn Erhvervstræning af mest udsatte, øvrig drift Kofoeds Skole i alt, løn Kofoeds Skole i alt, øvrig drift Kofoeds Skole i alt Kofoeds Skole prioritetsydelser Udgiftsbevilling Tusinde kroner Bevilling TB Bevilling + TB Regnskab Regnskab Årets resultat Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo Bevilling + TB - regnskab 10. Kofoeds Skoles prioritetsydelser Bevillingen, som er en satspuljebevilling, er treårig. Finansministeriet har bevilget videreførelse af beløbet. 2 Bevillingen, som er en satspuljebevilling, er treårig. Finansministeriet har bevilget videreførelse af beløbet. 3 Kontoen er fra og med 1996 udskilt fra konto Bevillingen dækker Skolens udgifter til prioritetsafdrag for ejendommen, Nyrnberggade 1. Den ydede bevilling gives som lån, hvorom der er tinglyst deklaration. Tabel 8. Akkumuleret resultat, Kofoeds Skole Kofoeds Skole Ultimo 2002 Ultimo 2003 Ultimo 2004 Årets Ultimo 2005 Driftsbevilling t. kr. Resultat 10. Kofoeds Skole, løn Kofoeds Skole, øvrig drift Tilskud til grønlænderarbejde Tilskud til grønlænderarbejde, løn Tilskud til grønlænderarbejde, øvrig drift Fra ledig til efterspurgt ressource, UNO, løn Fra ledig til efterspurgt ressource, UNO, ø. drift Erhvervstræning af mest udsatte, løn Erhvervstræning af mest udsatte, øvrig drift Kofoeds Skole i alt, løn Kofoeds Skole i alt, øvrig drift Kofoeds Skole i alt Resultatet i 2002 blev korrigeret med en bevillingsmæssig omflytning på kr. 2 Af det akkumulerede overskud ultimo 2002 på 30. Tilskud til grønlænderarbejde blev kr. i forbindelse med kontoændringer flyttet til 32. Tilskud til grønlænderarbejde, øvrig drift. 17

19 10. Bilag Tabel 9. Personaleoplysninger for Kofoeds Skole R 2005 B 2006 Gn.årsværksforbrug 81,3 83,0 91,1 99,6 97,0 Tilgang/afgang 31/37 29/20 35/20 20/20 - Heraf vikarer 24 17/8 14/8 7/7 - I 2004 er inkluderet ca. 5,5 årsværk i undervisningsområdet i forbindelse med Københavns Kursuscenter og Aftenskoles konkurs og Kofoeds Skoles fortsættelse af virksomheden. I 2005 er inkluderet ca. 10 årsværk til imødegåelse af et stigende aktivitetsniveau som følge af udlicitering af visse aktivieringsopgaver. Til- og afgang er som tidligere år indbefattet vikarer (afløsere). Renset herfor udgør i 2005 tilgange på 13 årsværk og afgange på 13 årsværk med en personaleomsætning i forhold til antal årsværk på ca. 13%. Af private- og projektmidler har der været beskæftiget svarende til ca. 24,5 årsværk. Tabel 10. Formålsbestemte gaver Formålsbestemte aktiviteter (1.000 kr.) gaver og Saldo andre Anvendt i Saldo 1/ indtægter året Resultat 31/ Sproglaboratorium Bikubenfonden Undervisningsmateriale "Udsat" Atalier & Keramik Augustinus Fond Ungdomsboliger inventar Steinmann Fond Drama og Musik Ole Kirks Fond Støtte til grønlandsrejse Kogeplader Hallen EBC Fonden Trængene børnefamilier Støtte til grønlænderarbejdet Medarbejderujddannelse Cafeteria, køledisk Renovering Louisestiftelsen Produktionsværkstedet ventilation og inventar Gave Lilli Bentien Fond til elektronikværkstedet Kaffevogn Bostøtte, Starck Sørensens Fond Vaskevogn DHL Fond Fiskerkutteren Personalepleje Opsøgende arbejde, BG Fonden Ole Kirks Fond Zimmermann, Autoværksted kørevej Grøndlænderarbejde Ålborg., FLS Industries Enlige med børn ferie Hallen, L&G Jørgensens Fond Opsøgende arbejde, L&G Jørgensens Fond Haugegaarden Håndværkerhuset Aktiviteter Håndværkerhuset Ejendomsservice, JL Fonden

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 12. maj 2014 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a

Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a CVR-nr. 32 56 32 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den dirigent 20 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00 Årsregnskab 2014 Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg CVR nr. 17 31 85 00 Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014-31.12.2014 Beløb i t.kr. Regnskab Budget Afv. Regnskab Note Indtægter: 2014

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling København NV den / 2013 Dirigent Side PÅTEGNINGER

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07 Årsrapport 2006/07 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 1. juli 2006-30. juni 2007 5 Balance pr. 30. juni 2007 6

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2013 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden.

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden. RSMplus FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION A.m.b.A. i likvidation CVR nr. 59340417 Arsrapport 2011 Afsluttende likvidationsregnskab for perioden 01.01.2011 til 18.12.2011 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen Bårdesø og Omegns Elforsyning AMBA Thygesensvej 9, 5450 Otterup CVR nr. 1299 5717 Årsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamlingen den 13.

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Østerbrogade 16 8500 Grenaa Telefon 86 32 20 11 Telefax 86 32 36 16 CVRnr. 27 47 81 31 www.kvistjensen.dk grenaa@kvistjensen.dk Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk r001 090630 8107 Årsrapport.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax P/S Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 22 00 Årsrapporten

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport 2013. Den Boligsociale Fond Jernbanegade 1, st. 4900 Nakskov

Årsrapport 2013. Den Boligsociale Fond Jernbanegade 1, st. 4900 Nakskov Årsrapport 2013 Den Boligsociale Fond Jernbanegade 1, st. 4900 Nakskov Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2014 Dirigent Foreningsoplysninger Forening

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2010. Liberal Alliances Landsforening. CVR-nr. 30 42 94 94 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw

KOPI. Årsrapport 2010. Liberal Alliances Landsforening. CVR-nr. 30 42 94 94 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 79295600 Telefax 72293030 www.kpmg.dk 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår)

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår) Strandborg Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 25 58 04 27 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (6. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2006 1 Beretning 2006 Hoved aktivitet Selskabets

Læs mere