IMPULS. rt[t NR.3 SEPTEI\4BEB , ÅRGANG SCT. GEOBGS GILDE RNE I DANMARK INDHOLD: lnternationalt gildearbeide. I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IMPULS. rt[t NR.3 SEPTEI\4BEB 1986 15, ÅRGANG SCT. GEOBGS GILDE RNE I DANMARK INDHOLD: lnternationalt gildearbeide. I"

Transkript

1 IMPULS NR.3 SEPTEI\4BEB , ÅRGANG SCT. GEOBGS GILDE RNE I DANMARK INDHOLD: Optæg til gildemestertåle... 2 Heroldst.ven Hvem tdr være anderledes.. 6 Ståmtav1e lnternationalt gildearbeide. I Gruppe aktivitet silde holder Gilde i køkkenet Gratir film og video Landsqildeting' Tob ognottobe Venskabs-gild Osså en opskrift '14 RedaktOrens skriblerier rt[t

2 lgennen årene hat der her i IMPULS væ.et brcgt en del gildenesteruler. Herun' der finder du ot oplæg til en GM-tale. et oplæg ned kommentarcr. Det er vort håb, at du kan fincte inspintion til arbejdet, os nkke kan du lå imputser til din næste GM-Ele i ditgilde. Dette numners oplæg er fomulerct af vicelandsgildemester Paulli Madin. rcd- Emn. Kamm råt*åb indån for gildot Indlsdning: Det sidlte ipørgsmål, gildsme teren indsn selve optagehen stiller den "nye", lyder som bekendt: "Hvad v6ner du af at blive gildebror?" Såvel ved donn l ilishod som iøvrigt ikk6 sjældent ved væbnoroptagelser indgår i svaret begrebd kammerat.kab inden for det fællesskab, som man forvent r, at gildet byder på. Vi kan såled s konstatere, atde fle. ste nv vd opt, stiller med tore forventninger til dette kammeratlkab. lndhold: Fællesskåber mellem mennesker var okristensgrundlag for middelaldsrens silder, om befordrede solidaritet og fællesskabsf ølehe. Gild8brødro skal t'lsvar nds føle nogot for hinanden, for at fællesskabet kan virkliggores. lkkå baro forening. Forudsætter at mån kender hinanden ædt. Sp id rbasqrund n mod kamm ra. skab senn m møder og tur, arbejde og leg. l. del af vor formålsparagraf, håndtryk med vonstr hånd, udtrykket gildebror und rstr ger all, at vi 6r venner du og jeg. 2 Hvad er det så den "ny " venteral dette kammeråtskåb? Atmosfæren, den indbyrdes omgang, tankor, meningi r, handling. Hvordan søger vi I gildebsvægel n at skabe grobund tor dette k.mmeråtskåb7 (Gruppe, låus, sildea. hvor alle løfter iflok,5 min. Sct. Georg. ect.) Hvad rkål der til for at værs en god kamm råt, og er man d6t i høj re grad indenfor vort fællesskåb, eller 6r det blot noget vl taler om i gild hall n, er det blot store ord og floskler? Afslutnins : Forhåbninserne til fremtiden. Og den positivejantelov og/ellår idste ve.s af nr. 117 Gildebroder er du blevet. ldssr og strrtanker omkring emnet: Kammerdtskab betvder ;qentlis "vi kender hinånden så godt og værdsetter hinanden så hø,1, at vi s rn vil dels kammer med hinand n" Følgende klip med overskriften "Et rigtist broderskåb" er gjort i Bornholmsrgildernes blad, Bursundia: "lnden for vor kr dt kao enhver frh oo uden risiko lor misforståeke laggo sin prcblsmer frem og find moraltk stotte og forstående venner, hvk indstalling kån bringe trøst i en håblos situation

3 og hiælpe til, at trykket fordelel sig licjtog ikke lammer frldstændigt Kred' s n er helt anderleces end andre: Du kan trygt åbne dig cg Iinde forståelse: l.igen t ler om oin fo(rolighed baq dln ryg, ngen misundelse ove: dit økoto_ miske held, din menneskålige succes ell r.1in faglige eller anden påskonnelse, og ingen laler under snobberiets falsk. aække. Det er hårdi idealer al leve l) ril. Nogle menei. at vi kan, andre, at Cet r ligepå kartea aj del romentiske, for vi er jo da trods ait aimindeliqe menne ker. Hvad m ner dlr; Jeg har atdrig troet på, at folk, der kommer ind i Sct. Georgs Gilderne, skulle have flere veludviklede anlæg for f.eks. tolerance end alle åndre mennesker, men jeg har lov tll at tro på, at det er stedet, hvor man fra gildet øv rige brødre kan for\iente at møde en vls tolerance. positivite'., loyaiitet o! oprlgtighe.l, hvis rnan selv hår vili n. Den græske filosof Plutark skre! blandt månse klose ord også disse "Jes behøver ikke en ven, som rett r sig efrer mine indfald, og blot be varer mit nik. Det gør min skygge nemlig meqet bedre." Og her er vi ved kernen i det oprigtige kammeråtskab. Hvis ieg ikke har sikkerhed for, at min ven vil lufte sine meninger og argumenter, når han er uenins med miq, ja så svister han mig på et væsentliqt punkt som ven. Det betvder dos ikke, at han skal føle sig forpligtet til at være negativ kritiker med fåst ansættehe hos mig. Nei, den positive kritik, som er ærlig og velment, og som har en hensigt, er d t, som jeg hår ret til at kræve af min ven, og som jeg har ret og pligt til at Som et modstykke til Sandemoses Jåntelov har Herdis N]øllehave lagt navn til "Den po itive jantelov", hvori l. Du skalvide, ar viandre reqner r.ed dig. 2. Du må indse, ar mindst 4-5 nen. nesker dine nærmeste - er helt afhængig af dlg. 3. Du skal viae, at vi ve.i, at der er noget god: oo vær.liiu dt ;dig, sori 4. Du skal vide, al du ha. nogle menneskelige egenskaber, som vi hold r el 5. Du skalvide,at vi andre oqså kender til at fple slg betydningdøs, værdiløs, ensom og midykket. Du skal vide, at du hører sammen L Ou skal vide, at vi vi gore meget for dis. Du skal tro, at dii eget liv og vori samfundsbeståen er meget afhæng g Vi - du os jes - kan lpse probrem-,/,, 1_z j(ll5/ -x\' /A - r-i ). '!yk[e v - dtc q. n ninhar dct or ll[c suote beåtc, QttC moø loifnq.

4 HEROLDSTAVEN I 1974 bngte bladet Sct. Georg en attikel on heroldstaven - det er altså 12 å. siden. I de to.tøbne år, et der kamnet nange nye gildebødrc ' og nanse n ye si lde lede tse.. Fot nanse gildebrødre er vores synboler og tegn "noget de.høret til" nen egentlg uden sæ ig nening- Det er vigtigt, at vi rcgclhæssiqt beskæf' tiger os ned grundlag,!;ymboler og insigniea da disse ting ellerc idenæs' sigt udviskes, os vi tisikercr, de ende. med at blive betrcøtet som teater.e' Erik B. Ptug h* "siort" denne ar' tikel, og det er tott håb, at vi lrenayer kan tringe forskellige 4ttikler fra Erik. Hris gildebevællelæn ha. en eks' pert m.h-t. ørc trcditioner, rå et det netop ham - li siset tak til Etik, og llæder os til ne.e stof frc sanne red Der er last mesen oplindsomhed og megen tid i udforelsen af silderne he.- oldstave, og det er vist sådån i dag, at de fleste gilder har deres egen smukt udformede heroldstav, der for de gildebrodre er en væsendis del af qildehaliens udstyr. I\,.4en hvorfor er herolden egentlig udstyret med en stav i hånden, når han varetager sine opgever i gildehallen, foruden at han samtidig bærer det gildemæssige insignie, der er knytt t til hans embede, 09 hvodor er herolden i deth tetagetså vigtig en percon igilde_ hallen oq i vort ceromonielt 4 Herolden er at betragte som gildets ceremonimester, og han har ansvaret for, at gildehåll n afvikler på den foreskrevne måde. Han er popslært saqt gildemesterons "forlængede arm", og han skal bl.a. med sin stav symbolsk spære indgangen til gild hallen, 5å i.gen udenforståend, - det være sig personer eller tanker, forstyrrer gild. brodrene i det vistise årbeide,der her toregår,-arbejdet med os selv. Derfor er håns plads osså ved gilde. hållens dør i modsætning til fane_ horolden, der er placer t ved siden af Af praktiskb srunde bærer herolden åmtidiq heroldkæden med det ;nier_ naiionale gildetegn og her på en blå bufld omkranset af e!ighedssymbolet. (Det første heroldlnsignie der blev fremstillet i gildebevægehens barndom, var ligeledes blåt. men med Sct. Georqs motivet og af form som det op rindelige gildeernblem)- Den blå larve fra væbnernes tørklæder og skærf horer ganske naturliqt hjemme her som tegn på, at væbnerne er det væsentligste led i gildebevæ' qelsen. - Rlddertrinnet hviler på et fri_ villigt tilsagn fra gildebrodrene medens væbnertrinnet er obligatorisk, efter som deter på dette rrin alle qildebrodre samles i bevægelsen. Fra den første gildehal blev afholdt for mere end 40 år siden i en privat lej lighed, har herolden været for ynet med eo 9tav, når han varetager sit em' bede, oq i det lille skrift, der blev udsendt ianledninq al 1. Københavns 10 års iubilæum i 1943, fortæller tidligore landsgildemester Frode Heiberg-JUr gensen om, hvorledes han som herold

5 ved den første Sildehal mec rilualmæs. sig optagehe i 193.i var udstyret med en speiderstav (et korte kaft) som tesn på sin værdighed. Den historiske cg idemæssige bag. grrrnd for sådanne "stave" er ældgam. mel oq tænker v! tilbag på f.eks. bil led r i dei ga.rie t.stamente, se. v altid hyrder,!andrer og andre forsynet med en stav. ' Hyrden skulie være å. vågen os opmærksorn og beskytte sin hiord imod ondskab oq overfald.hyr den var fører, leder og beskytter, og staven var nvttiq for ham, ril derte brug. lmoses var fører for et udvalgt folk og han er derfor også ligesom Aron altid afbildet med en stav i gelsen, eller der er udsklfret me.l tan ser eller hellebarde, og idemæssigt må den gerne drage taokerne tilbaqe samri, dig med, et den e. heroldens "hyrde,, Erlk 8. Pfiuq Der kan nævnes hyde-, pilsrims-, marskal, bispestave o.s.v. med hver deres særpræg, men fælles for dem alle er det, at de er symbol på en form for "hyrdeembede", og at overækkeken heråf symboliserer magtoverdragelsen. Ser vi nu på disse ting, og prøver vi samtidig at få dem til at falde i"hak" med spejderstaven. får vi måske lidt af forklaringen på den ide, der er en lille men væ entliq detalie ioildebevæselsens opbysnins. Vi må ikke slemme åt hver enkelt ting uanset om det er svende-, væbnef og ridderbreve. lysene på højsædet, heroldstaven eller de øv' rise tinq i forbindelse med 9i dehallens ceremoniel, å er de en del af den op Alt har sin meniog og baggrund. intet er tilfældigheder. Vi skål vel stadig opfarte vor her oldsstav som spejderlejrens teltstanq selvom den i dag er udsmykket med Sct. Georgs figurer, gildetegn eller andet med tilknytninq til qildebevæ.

6 HVEM TøR VÆBE ANDERLEDES? TøR DU? Hvorfor skal vi ahid så rundl os være åh! så almindelige? Lad os starte med at kdbe en fræk knaldrød frakke i stedet for den praktiske srå, os som professoren i klassisk muslk forsvare en rock-korcerr I Alle vi, som er samlel her iaften, hår på den ene elier anden måde mennesker, som vi beundre. Kendte monnesker f.eks. frå teatrets, videnskabens, politike s, sponens og det øvriqe sam Jeg har o3så en gruppe mennesker. jes nærer dyb beundrin! ror- Vi her! Nord n er rilbojelige til at leve i konformitet,.vi lever ien tid, son synes at timulere indadvendthed en, hyggenykke. og distancering til De mennesker jes beundre o9 bliver stimuleret af, er de, der tpr siqe faryel til tryqheden oc forudsiqeliqheden, oq goddag til det uventede. Forandringer og miliøskift qiver inspiration, og det smitter af på andre- - Hvem siger, at et liv i fane afstrukne interessant, end at vove siq udover disse?' At skabe miliøskift oq c'ver skride sine rammer behgver ikke at betyde, at rejse ud i verd n. Nlange rejser såmen ud os vender hjem uden andre indtryk end, at de blev beskæftiget ideres holdninser eller fordomme og at d fik tøjet krøller i varmen. 'lndtrykkene passede ikke til deres medbragte Ojemål og blev kasseret. Den prisværdige riordiske snusfornuft har mange kvaliteter - men kan godt komme til at strammen over brystet. 6 Jeg beundre tidldse mennesker, mænd oq kvinder uden alder. cq jes tror, det er Ceres vi je til forandring og deres rysgeaigheci overfor de1 iremrnede, der gør dem, tildei de er. Hvorfor bruge så meget af je.es tid, iil at fortælle om mennesker ieg sæt1er pria påi- Det sør ies, iordi jes er ior" visset om, at vi skai Lære af dem, oq at dlsse mennesker er uundværlise, når vi taler orn fred i verd.n. Fred på lorden iår vl ikke, så længe den 3. verden lever unde. så usle oq underirykte vilkår. som den 9ør. _ Når vi taler orfl den 3. verden. er det ikke små pitoreske etniske grupp r, det er heie kontinent r. der hver lsær i stør relse og befolkninqstal olergår vor del af jorden. ' Vi har i vor velbjersethed er kæmpe.nsvar for disse lande og deres udvikling. Går vi ud os lil søre alle folkeslag iiq vor livsstil, lror jes lkke på nogen lykr(e - endsige fred. Tidlisere!-lands blstand vil jeg ikke sige noget om, kun at vi nu er op' måk omme på a! yde binand således, at det bllver hjælp til selvhjælp, og at udvikliosen i dlsse lande bliver på be' folkningens vllkår og med stor respekt Låd os skærpe vor n)4gerrighed og vilie overfor det anderledes, for på den måde at give et rnlkroskopisk bidrag til ['lå jeg til slut citere Poul Hennins' Hver gang v: svigter vor egen tid af usikkerhed bliver vi talentl6se. Vi forråder fortiden ved at imitere den, og fremtiden hvor gang vi ikke tpr vise vort sande ansigt. 5 nin- ScL Georg lhotdt på Nordisk Stævne86os LlS86),fr*l,h

7 I et tidligerc nummer af IMPULS bragte vi en "stantavle" fn Ålbarg gildcrne' Der er andle ',iøiirriar" a", n,, ær*fiset sig ned stantavte' ' het btinget viet sodt e^''t'p' t fid Her' ;ik Banss hånd. Hentik et sildebrcdet i Roskilde med en lottid i Nær!vP't l9-lo-35 1o-lo o4-53 2l-o ll-45 2l-o8-71 '._-.l1il--la--.i 20-ll-50 I l o o-55 2A-b4-16 åå-rr-i o o3-o5-78

8 INTERNATIONALT GILDEABBEJDE På Landsgilders internarionalestævn! ILIS-stævnet) i august, var der sam' let ca. 50 gildebrødre med speciel inta' resso for d t internationale arbejde- De fleste doliagere var internationale repr. for deres respektivo gilder - og stævneledehen havde lorberedt et godt og Naturiigvk var et af weekend ns emner spørgsmålet om, hvor vi i from. tiden skal plåcere d internationals interesser, og herunder specielt en afklaring af, at låndsgilderåd t (LGR) har besluttea, at det fiemover skalvær en frivillig såg, og de enkelte qilder 0nsker dette arbeide våretåget ai en en. Formanden for lnternationalt Udvalg llu) Påulli [4artin, holdt på stævnot en talo, om på udmærket vk gi ver udtrvk for d tank r oo holdninger, der Iigger bag beslutningen. Talen sonsivos her nedenfor i dens fulde Som vel alle tlktedeværende ved, har LGR' bestående af LGledals n oq de 7 provincialmestre - i henhold til vore love den udøvende magt. I sidste halvdel af 1970'erne r f LGR den bedutning, at alie ånkeit. gilder, distrikts/stedssildrr os provincialer skulle have en international medarbejder. Den L marts 1986 traf LGR den beslutning, at snkeltgilder samt disrrikt/stadsgilder ikk længere rkal hav en international medarbej.jerhealkelerne er attså, at LGR for ca. I år siden påbod valg af GlNl/Sllr/ DlM, og nu efter 8 år har ophævet detre påbud. Og hvorfor nu dott Gik det ikke lige så godt? Ja, se det er spørssmålet o9 tilm d et særdeies folelsesladet t. Jeg kan ikke lade være rned 3t referere Steren, der isit indlæg iqår sagde, jeq citorer:" 1953 troede vi, at det internationale samarbeide med de muiisheder, det indebar, ville brede sis over alt som ringe ivandet, ilpbet af få år og skab oget tilgang, men hvad skete: Det i.ternatlonale udvikled sig til n rpecialiiel for de få." Mon il ke langt do fleste af os i det stille gav Sterren ret. Vi kan da ihvertfald ikke påstå, at møiedeltågeken, når der var noget internåtionalt har været tor. 8 gånge har vi f.eks haft Lls-stævner med hv r gång fra 30 til 60 deltågere, hvorafen stor del var gengangere, og når vi kigg r på den danske dohagelse i f.eks. No.disk Stævne, ia, så er vi jo forlængsr udkonkunsrst af de øvrise nordhke lande, i hvertfald i forhold til antal m dlemmer i de resp. 8

9 Det er nok ikke forkert, når LGB under den lange debat orn det interiatianale var af den dpfattelse, at vi i hvertfaid 50% af landets silder var uden en fungerende Gl /1, enten fordi man ingen havde valgt, eller ford; man havde vaigt en, der hverken havde interese eller farudsætninq for at gøre ioget vei agen. lde øvrige gilder havde man vel nak en GlM, og nogle at Cisse var sæ..iel s aktive og kompeton irei ofte uden nlfredssriilende arbejds- 'Ji kår. Det kostede Per llikkelsen, lidl. international sekrerær {ls), masser aj 1id og besvær at få opbygget hele denn-o organi ation til fremme af intern3tionale relationer, oq det er klart. at t'er, der opfandt GlN,l begrebet, troed på, at det var vejen irem. Eft r I år må vi konstatore, at d6i lkke syn s at være tilfældet. Det har nckhaiten positiv effekt i nogle gilder, men det har værer irden betydning i andre, oqdirekte negativt i nogie gild r, f.eks. der, hvor en ivris GIM har overfodret gildet mec ferleoplevelser fra Grossarl og andre steder. På h le denne baggrund finder LGF C t urimeligt at kræve, at hvert gild skal vælse en GiM 09 folgeliq har mai besluttet at det internationale mere demokratisk ved at gore det fri villigt, om man vll leve op til gildets internationale forpligtelser ved hiælp Vi tror fast på, at man i de gilder, hvor Gll\,,1' ordningen har haft en posi tiv vi.kninq, der hvor GlM'en har haft arbeidsopsaver os har løst dem tilglæ' de for sildets medlemmer, iå, d r vil man bovare ordninsen os måske nu yderligere udbygge den. $miidig er vi godt klare over, at der fra og m d næsre Gildsring vit være en det gitder, der dnsker ar være foruden ctm nåm. lig de silder, hvor ordninsen afd;n en eller anden årsag ikke hår kunnd,ungere. Det er nok rigtigt, at det enkelte gilde har internarionaie forpligteher, men vi skal huske på, at det kan mån godt raqe alvorligt i gitdet uden. at d t derfor behøver at udvikle sjg tii en For hånden på hjå(et. Hvorfor er vi samlet her denn week-end? Fordi vi er bidt at den bacille, der hedd r "del internationale", og det er vi ikke de ene te. der er, der er då heller ikk nog6t at sige til, at vi gerne!il lade qil dets brødre derhjemme få del ide slæ. der, arbejdet med det internåtionale [4er selvfølgelis må vi ikk slemme, at :nternationalt arbeide, sorn vidyrker det, blot er en af mang strenge på gildebevægohens buo, en interesse eller arbejdss.en, om man vil d t, som vi hår vaigt at dyrke, mens andre gildebrodre har vålgt at beskæftige sig med andet indenior vo.e rammer, der - som I vel er klar over- er meset vide os omfatter mange lntere o-muligheder. Der er ingen, der heller fremover vil forhindre os i at dyrk vor interesse uanset om det så sker med ellor uden den titel, der består at bogstaverne G-l-[4 eller Dllt4/SllI. En titel som ikks er noget som hekt værd, hvh den ikke anvendes rigtigt og resp ktere. Og i- ovrigt en thel. hvis indhold syn s at være blevet mkforstået al nogle, for selvfølqelig har n Gl[4 aldris haft an' d6n direkte indflydelse end den, der sr enhver anden "sulvbroder" til del og om går gennem ens eget gilde. Andet har der aldrig frå officielt hold været

10 tale om, og L S-stævnerne er ikke og har ikke været besluttende fosamlinqer. Og lad mig så dutte detto lille ind_ læg med ai sige: At LGB ikke har afskaff t GlN4. men gjort ordninsen frivillis os at LGR intet ønske hår om denne beslut_ ning at getere nogen som helstl men åt LGR tror oå, at forskelliqe løsninqer på et mere frivilliqt og dermed mere interessebetonet plan vil gavne vor be_ vægelse. Deter sagtog skrevet gentagne qange og skal selvfølgeliq også undersreges her, at LGR bedutning ikke indebærer en ned prioritering af dbt internatlonåle. Skulle noqen af Jer have haft en ådan opfåttels, så håber i q da ind rligt, at dette stævne overbeviter Jer om det modsatt, for selvfølgelig har man bevaret lu, PIM og LIS-stævn r, sid t nævnte dog ikke mere om trænings_ sted for GlM, men som et in Piratrvt tævne for enhver, der måtte bssidde gløden for så vidt angår d t inter Der vil være nok at tage fåt På i fremtiden, så mon ikke vi i fælle skab skal nå et par skridt iden rigtige retning til gavn og glæde for flere gilde' GRUPPE AKTIVITET Eeretning om 2.GBUPPES eventyrlige forste gruppemøde den 6. august hos Eke og Asger i deres "Summer- Vi havde egentlig mangt og meget på tapetet, men hovedtrækkene var fls. 1. fastlæggehe af næste gruppemøde (12l9 hos KARIN E.) 2. Værten må KUN ssrvere 2 slags brød (ad sansen?) 3. Drikke-genrtande koster kr.s som lægges i en festlig kasse til sonere festlig bru9. 4. Den hos hvebr arr. var forriqe qanq indleder med emne ieget vals. 5. Såfremt den hos hvem arr. finder sted har mulished herfor (f.eks. strom), så må denne indlede m d at spille et stykke musik ex beliebig. 6. Værten må endvidere fortælle om e n af sine (ofte manse) hobbies e.l. Hermed er der lynhurtigt skabt en ramme omkring gruppens aktivitet. Hertil kommer så gruppens invol verins idet silde.arr. arbejde. 7. Gruppen fører en "qruppe skrå". fn RLANDT ANDET 2. Sct- Georys silde Sønderborg 10

11 1. GILDE HOLOER "GI LDE I KøKKENET" 1. silde holder "qilde ikokkenet" på Fiadhojskolen i Hødekro, tirsdag den 16. sep&mber kl {beinærk Vi laver 3 retter mad, og kaffe med småkager. Kl. 20spiser vi deforhåbent iig vehmagerde retter. Alle sorn lkke kan være med.kl , er velkommen kl. 20., men de sjoveste oplevelser får vi lok tpr den tid.- Pris 50,' Drikke' Jarer medbrinses. Hvidvir, rocivin, 0l og sodavand efter eget ønske. Tilmeiding sen st 11/S til Ula Ovenstående siod skrevet I "Gil' denyt" lra Sct. Georgs Gilderne i Åbenrå. idåen lod sodt, så jes rinsede til "Uila" og fik hende tll ai sende op' skrifterne tii åftenens kulinåriske ind_ holc. Det biev ved ingredienserne, men der skal jo også være lidt til fan ta ien' god lornøjelse. Bed Kylling m/ tundressing. Koteletter i rødvinssauce m/ persille_ Appelsindessert m/.reme fraiche eller Kaffe m/ mårclpan kokosmarkroner. Kyllins m/ tundretsing (6 pers.) l kyllins 2-3 gulerødder 1 ds. (ca.200qr.) tunfisk iolie 100 gr. mayonaise i di. creme fraiche 1 dl. suppe, salt, peber 2 ss. hakkede kapers Korsietter irodvinssuce. (6 peb.) 8- :0 koteletter ltykke) 4 sriver kosebacon (1/2.m. tykke). 50 gr- margarine mel, salt, peber 2-3 ss.,'0d fransk sennep 2 d. boullion 2 tødløg 250 gr. champignoner (1/2 kg. plllekaltofler, persille) App lsinde$ert (6 pers.) 11/2dl-vanl 3/4 dl. sukker (eller tilsæt sødestof) 6 haselndddekærner 2 1/2 dl. flode eller creme fraiche Marcipan. Kokormarkroner 170 qr. kokosmel 5 æsqehvider 250 gr. flormelis 400 sr. rnarcipån råmåsse reven kalåf 1/2 citon 100 gr. overtrækschokolåde cruppe 1. Kyiling m/tundressing og lave sang. NB. Kyllinqen er koot. Gruppe 2. Pillekartofler og lave sang. cruppe 3. Kotel tter i rødvinssauce oo lave sans. 1l

12 cruppe 4. Appelsindessert (dække bord) os låve sang Grupp 5. (2 pers., Bage og lave sang Hver gruppe lavsr mindst 1 vers om deres rbejde. Melr poul ine høns... Skrives 6å flip.ov r. (husk penne) HUSK! Bodduge, ærvietter, lys, ekstra bestik, sangboger, aftale mod r.iiz -c,' l,d. u1'.rr'7 OBATI FITM & UIDEtl E GRATIS FlLtvl & VIDEO-er en bos dsr hvert år dumper ind af brevkas ien til landets gildemettre. De sidste par år har der været stadiq flere film, som kan r kvireres sm video - og dermed har vifået mulighed for at beny(e en stor del af måteria_ let iforbindelse med gruppemoder - lad kataloget cirkulere igrupperne, det er jo ikke kun til brug for sildeledel LANDSGILDETING'87 Gildemestrene fik på gildeme ter_ siævnet udleveret et tryk af bomærket til landsqildetins'87 I LGT'87) Bomærket er låvet af en qildebror i lvlaribo Gretie Hansen som hår fremstillet logo'et i papirklip. Påpirklip er ført til Lolland_Fal ter fra Polen, idet der tidligere lar en gan rke stor indvandring til oerne netop herfra. Gretie har ikke nogen Pohk fortid - og hendes mange kreative ev ner er g nnem årene udviklet af hen' de selv.man kålder det autodidakt Hver eneste lille streg og bugtning, er fremstillet med aks og tyndt papir. Logoet kommer ikke rigtigt til in ret i sort/hvid, men man kan alligevelgodt bruge bomærket i en fårve _ som det fremsår af denne side. Bi.rne 12 red

13 Ja, uafbrudt spørger vi om, hvad.oget betvder - hvem betyder jeg nog" et for - hvem betyder noget for mig _ hvad betyder min dait, m;n us, min måned, mit år. Vi lader begivenheder, øjeblikket, mød s med andre ting, vi ser og hør r qlide isennem os, om en tråd glider sennem et nåleoie, os våden har to eniler, en besyndelse os en slutnins. Dase, måneder og år glider bare igennem o. -Vi porger om betydningen, men hvis vi bare åbner øie og øre er det ikke så svært i hveri fald at se en del af betydning i livet, nemlig ved at være noget for hinanden. Det er en god resel at vise hensyn lkke alene over loi dem, der kører bil, men osså ior ålle de andre, oq vær ikke nærig, bruq noget af al den kærlighed og godhed. som vi jo alle har i os, - forståeise er hell r io BE OB NOT TO BE I skrivende nund spøger Hamlei lqen på Kroflborg. Han er der med mel lemrum, 'ro be or not to be" o.s.v. Ar være.!ler ikke være.. kan man være mere eller mindre? det er ikke det, ai rnan er til, det er måden, man er til på. Det er ikke nok at være, man skal helst være noget. Per Olov Enquist skriver i sin nyeste bog "et menneske kan eve uden sit svn, en bilnd er oqså et menneske. iv n hvis man ikke bli! r set, så er man lngentlng". Bliver man overset altld, går nian til grunde på en Et menneske kan kke eve uden at blive set. lkke ialmindeliqhed, men sst ikærlighed, forholdet tll dine med_ mennesker både nære os iiern re, be- Tænk på H.C.Andersens troldspejl, som sjorde alt, hvad der var noset værd, hvad der var.mukt oq godt, til ingenting. Den splint må vi ikke have ipjnene. Brudie løfter, sårende bemærkninger og manglende he.syn er 09 bliver gifi dråber. Vi har et m dansvar for hin. Alt i verden vil migvel, intet går forbi mig, gråd og lattcr, gry og kvæld synger inde i mig. Halfdan Rasmussen. Er det ikke dejligi? Ja vist er dei banalt, men det er så sandi. Grethe P. frc 9. Sct Georgs Gilde K øbenhavn. September

14 OGSÅ EN OPSKR!FT Vi harfået lov til at låne kogeboqen, som anvendtes ved festmiddågen efter den 25. n40lleårejlads søndag den 17. i kan seiv ved lejlished rilberede.t målrid mad elter den (hvis i.pr). 1_ Snit diq en qrilipind. Længdel skal afpa$es efter i mperatlren, så du kan holde varmen. mens dli 2 Sæt plaster på den finqer, du ska' dig i - hvis d'i nar noget. VENSKABS.GI LDE? Hvordan ville det mon være, at have et venskabsqilde i en anden dål af lan' det? Selvom vi arbeider indenfor de samme rammer, å er måden, vi g0r det p6 nok forskellis, bl.a. På srund af, at sammensætningen af Gildebrødre'er anderledes. wian kan også have forskel lige kontakter til det omgivende sam' fund, forekellig tilknytning til spejder_ ne, andre måder at drive gruppe_ og hiælpearbeide på. Kort sagt, man ville kunne inspirere hinaoden, udveksle er faringer, og f.eks. på en sommertur be- I vores tilfælde ville det nok være bedst os billisst, om vi kunne rinde et Gilde på denne side af Storebælt, men dsr er io osså manse Gilder på Lolland og Fahter, som det kunne være hygge ligt at have kontakt med. Jeg synes, det kunne være siovt og spændende at prøve, os hvis I og å har mod på at Prove, så kån vi måske snakke om det ved en eftergildehal. Hikke 14 fra Gilderød'Posten L Bred de udleverede råvarer ud på Befaml så koreletten med de s.åv sede fingre, og du vilobservere e!l lomme, cirka i midten. VOGT DIG FOR LOI\4I\lETYVE! Skær derefter de udleverede svampe i skiver. (De er vistnok ikke giftige check evt. med din medbraste svampebog eller lad din Gor liseså med løget. (Lad ikke naboen se, at du kniber en tåre). Fyld og svampe i en speiderhåt og bland det qodt. {Fjern derefter alle hårene, dog ikke hatten). Hele blandingen fyldes i lommen _ den på koteletten Evt. firben, orme oq biller fiernes dos først. Lommen, altså den i kødet lukkes nu. Brug tolvspunden uldgarn, fir tommenøm, quldhahkæde, kon taktlim, eller hvad du nu har for

15 10. Ovsnstående kan kun udføres, hvis du tager hænderne op af 11, Kotelette., der efterhånden ær herrens ud, pakkes ind ifolie $mmen m d græs, smør, løgrester, jord og hvad der ell r, er 12. Smid nu råsk pakken ind i sloder ne. Du lan nu stikke hænderne i lommen og dappe af ?. 14. Hold nu godt øie med pakken, åt sidemanden ikke tager den i håb om, ai din er bedr snd hans. Når pakken hørmer r;stiq ækelt, burde måden være færdis. Hvis svampene VAR giftige, er de nu fordelt i kodet og koncentrationen derfor måske til at ovef Spisdet med et stift smil i ånsigtet. Att r i år glemte vi at bruge grillpinden, den kan nu smider væk. KAflTOFLEN??? Ryk tilbage til punkt 10. Erstat kotelet med kar toffel og følg punkterne l0 16. Får du først stoppet ved punkt 16, må du snitte dig en ny grillpind! BON APPETITE t.a Gjønseposten 17. *a Georgs Gilde Køben havn - Augus t I REDAKTøRENS SKR IBLE RI ER lkke uden spænding, tager mån af' sted til gildemesterstævne. Stedet er Arkov højskole. Tiden er 30, august. Emnet er gildebavæselsens fremtid. i gang om året modes landets gildemesre, i "lige" år ar det gildeme- terctævne i "u:lige" år er det landsoildetinq. Alt efter temp rament foretrækker de fleste det en af disse ar. På landsgild ting vedtages evt. lovændrinoer. de økonomisks rammer for don næste 2-års p riode fastlæsges, der kisser tilbas os vurdercs, der kigges frem og planlægges. På gildemelterstævnet er mulighedsrn mere åbne. Vkionerne,år spillerum, mån kan arb ide i dybdon i 3todet for i bredder - m.n kan konc ntrere sig om enkelte af gildebevægelsens mange mulighedar, mange til- 15

16 PROVINCIAL.JOURNALISTER Nordjylland: Elre Lorup, Norgesvei 18, 7500 Holdebro.tlf t 38 Midtiyllånd: Birthe Winther, Br dgade 2, 8850 Bjer,rinsbro, tlf Sydiyllsnd: Kent Gade Olesen, østerbrogade Kolding, tlf t4 48. Bitta Rosæn, Nyvangen 3, Turup Assens. Camping Willemoes, 5610 Assens. Nord. og ilordi,ensiælland: Greth Serner Thomsen, Birke Al Jæq rspris, tlf.02-33' Storkøbenhavn og Bornholm: Tove Jensen, Pilevang n 37, 2660 Brøndby Strand,tlf SydsjEllånd os Lolland-Fål3ter: ' Poul Erik Johans n, Skovmollevej 3, Myrup, 4700 Næstved,tlf l2 10 Hvordan så i år? - sik vi i dybden, koncentrerede vi os om nogle delem. ner - både ia og nel. IMen vi,ik taget hul på en meget spændende diskus_ rion, vi focuseredo på vores fælles gildefremtid. Et spændende oplæg, dor de det n mt.t komme igang m d snakken i de mange grupper - det vår måsk nok noget sværere åt følge op_ lægg ts budskab om, at gruppernes "lorninger" lkull kunne rummet ieen eller høj t to sætninger. Plonum vkt den mangl nde evne til at være kort_ fattet- nuvel, det må viså arbeide lidt Det bliver spændende at folge vin. lerens diskus ioner - og det or givot. at mange gildeme tre står på lur ved postkas en, for at vidorobringe lsndsgildeledelsens oplæg til en forhåbentlig livlig og saslis debat. Det "skjulte" udbytte af et gildemesterstævne er måske endda det bedste. lvan har hor mulighed for åt udvek le syn punkter og ideer med andre gildemestre. aften ns samvær, under mor6 tvangfri former er bestomt også med til, at gøre dhse ttævner til noget helt særligt. Tak for en deilio weekend. red HUSK AT VIDER"ECIVE IMPULS TIL DIN EFTERFøLGER IMPULS IMP LS udsies at Sct- Geo.gs Gildene i Danna'k, Mikket BryBercgacle l København K- tlf' og sendes til santlige gildeledelser' TesniBet i TMPULS nå f.h bruses i foftindelse ned sildeatuejdet heruder btade, løbesedler n r- lmpllls udko ner 4 gange å.ligt Rdaktø.: Rjarne Brryer, Egelewde 26' 4840 Nø"e Atsle! - tlf r il; tryrc'vie

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad Eriks Mad og Musik.. 0 Gulerodssuppe Agurkesuppe Tema: agurk ½ grøn peber ½ eller / lille chili lille løg ½ dl yoghurt fed hvidløg salt & peber evt. dl (eller ) hønsebouillon Skyl agurken, flæk den, skrab

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11. Uge 21 Emne: Dyr Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.39 Uge 21 l Dyr Det er tidligt om morgenen og stadig mørkt. Hipp

Læs mere

Jeg besøger mormor og morfar

Jeg besøger mormor og morfar Jeg besøger mormor og morfar I dag er det søndag. Normalt kan jeg sove længe, for jeg skal selvfølgelig ikke i skole om søndagen. Men i dag står jeg alligevel tidligt op. Jeg skal nemlig besøge mormor

Læs mere

at barnet forstår at: - man selv lærer mest, når man har det godt med andre - man selv kan gøre noget for at være en ven og for at få venner

at barnet forstår at: - man selv lærer mest, når man har det godt med andre - man selv kan gøre noget for at være en ven og for at få venner 30 Tema Rut råber og raser og kaster med sand Hun sprutter og taler så grimt som man kan Alle de griner og råber at Rut Er skolens trold og den sureste prut Når alle de leger, går Rut for sig selv For

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE MANDAG DEN 1. FEBRUAR 2010 KL 19.00 OBS! NY DATO! I KIRKECENTERET, BANEGÅRDSVEJ

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

KØD / GRØNSAGS SUPPER

KØD / GRØNSAGS SUPPER KØD / GRØNSAGS SUPPER (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER) FRANSK LAMMESUPPE KINESISK KYLLINGSUPPE SPINAT SUPPE CHAMPIGNON SUPPE LØGSUPPE ASPARGSSUPPE BLOMKÅLS SUPPE JULIENNESUPPE KARTOFFELSUPPE TOMATSUPPE

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Strimler af nakkekotelet. med. kartoffelskiver

Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Strimler af nakkekotelet. med. kartoffelskiver Aftensmad Madpakkeforslag Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Nakkekoteletter Klassisk med asparges æggekage med og kartofler bacon Laks fra i fredags med agurkedressing Strimler af

Læs mere

Jeg vil se Jesus -4. Den lamme mand ser Jesus

Jeg vil se Jesus -4. Den lamme mand ser Jesus Jeg vil se Jesus -4 Den lamme mand ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan den

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 16 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge16_Eventyr.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 16 l Eventyr Det har sneet, og alt er hvidt. Hipp

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

Nr. 3 juli august - september årg.

Nr. 3 juli august - september årg. Nr. 3 juli august - september 2009 57. årg. GOD SOMMER G God sommer til alle, vi har jo alle en opfattelse af hvad der er en god sommer. Nogle vil helst til sydens sol og ligge ved stranden andre vil helst

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Bilag nr. 6: Interview med Anders A.

Bilag nr. 6: Interview med Anders A. Bilag nr. 6: Interview med Anders A. (Anders stammer og har en talevanskelighed, der gør, at han udtaler g-lyden som d, og forlyd sk) 5 I: Vi stiller nogle spørgsmål, så snakker vi lidt, og så sidder Randi

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

Passion-for-life.dk Af Christina Christiansen

Passion-for-life.dk Af Christina Christiansen Passion-for-life.dk Af Christina Christiansen Passion-for-life.dk - handler om at få eller beholde den fulde appetit på livet. At udleve sit fulde potentiale. Her er værktøjer til at tage det første skridt

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 Mandag den 10. januar kl. 19.00 i Skanderborg Kirkecenter Kirkebakken 4 (v.

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår.

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. Her ligger TUMLETOFTEN, en almindelig dansk by. Den er ikke særlig stor, men den er heller ikke helt lille. Egentlig

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Jeg bygger kirken -3

Jeg bygger kirken -3 kirken - Bøn og fællesskab Mål: Kirken forbindes ofte med en bygning, men kirken er meget mere end det. Kirken består af mennesker. Kirken er til for, at vi kan have fællesskab med Gud og med hinanden.

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

KOSTPOLITIK I UGLEBO.

KOSTPOLITIK I UGLEBO. KOSTPOLITIK I UGLEBO. Baggrund for udarbejdelse af kostpolitik Det har længe været et fælles ønske fra bestyrelsen og personalegruppen at få revideret kostpolitikken. Derfor arrangerede vi(forældrebestyrelsen)

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard Lykkekagen By Station Next Roden Author: Rikke Jessen Gammelgaard 1) EXT. - INT. VILLA - TIDLIG AFTEN En kasse med chinabokse kommer kørende hen ad en gade, på ladet af en knallert, og holder ud foran

Læs mere

3F synger sammen NADARAJAH AMMAYAPILLAI, 3F VIBORG FARIYA ANDERSEN, 3F KØBENHAVN LISE-LOTTE PEDERSEN, 3F RANDERS KURT JENSEN, 3F VIBORG

3F synger sammen NADARAJAH AMMAYAPILLAI, 3F VIBORG FARIYA ANDERSEN, 3F KØBENHAVN LISE-LOTTE PEDERSEN, 3F RANDERS KURT JENSEN, 3F VIBORG 3 SYNGER sammen 3 synger sammen Når vi synger sammen, kan vi se, høre og mærke hvad det betyder at være en del af et fællesskab. ællessang er fælles historie, sprog, natur og kultur. Når vi synger sammen,

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU November DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langgaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

ER MIT BARN KLAR TIL SKOLE?

ER MIT BARN KLAR TIL SKOLE? ER MIT BARN KLAR TIL SKOLE? At skulle starte skole kan være en stor omvæltning for både jer og jeres børn. I forældre har måske tanker som er mit barn nu skoleparat og hvad skal han/ hun egentlig kunne,

Læs mere

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Børnemadsvalget i Lejre Kommune Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Hvorfor skal jeg læse denne folder? Synes du at dit barn og de andre børn i børnehaven skal spise hjemmelavede madpakker

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Tre måder at lyve på

Tre måder at lyve på Tre måder at lyve på Skrevet af Ghita Makowska Rasmussen Sted: Café Blomsten i Nyhavn Personer: Et forhold fra fortiden Tid: ns fødselsdag 1 Scene En mand ankommer på en café. Tjekker. Går igen. Kommer

Læs mere

Eriks Mad og Musik 23. august 2008

Eriks Mad og Musik 23. august 2008 Eriks Mad og Musik. august 008 Skaldyr Pil selv rejer - ½ kg hele rejer tskf groft salt dild citron mayonnaise surbrød (eller ristet brød) Bring rigeligt vand i kog og tilsæt salt og dild. Kogte krebs

Læs mere

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus -

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus - Storyline: Dette er historien om Gajus Werner Alexander, en dagdrømmende dreng på 6 år, der bliver kontaktet af jorden, fordi den har brug for hjælp. Gajus beder alle Jordens børn om hjælp, og det lykkes

Læs mere

Tekster: Es 25,6-9, 1 Joh 3,13-18, Luk 14,16-24

Tekster: Es 25,6-9, 1 Joh 3,13-18, Luk 14,16-24 Tekster: Es 25,6-9, 1 Joh 3,13-18, Luk 14,16-24 Salmer: Lihme 9.00 749 I østen Dåb: 448 Fyldt af glæde 49 Ingen er så tryg i fare 493 Gud Herren så 726 Gak ud min sjæl Rødding 10.30 3 Lovsynger Herren

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2016 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388 Side 1 Anna Rasmussen 25. Marts Redaktionen ønsker tillykke Hjertelig tak for alle kærlige tanker, smukke

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost

10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost 10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost # 1: Hvis andre giver dig kritik, bliver du virkelig ked af det, og tænker at du ikke kan finde ud af noget som helst! # 2: Hvis du er i et parforhold, er

Læs mere

Kun den fattige ved hvad kærlighed er.

Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Prædiken til den 29. juni (som i kirkens kalenderår hedder 2. trinitatis) 2012 i Havdrup Kirke Salmer: 752,604,685,681,367 Prædikenteksten er taget fra Lukasevangeliet

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

PRÆDIKEN 2.PINSEDAG 9.JUNI 2014 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL Tekster: Ez.11,19-20; Ap.G.2,42-47; Joh.6,44-51 Salmer: 723,294,458,313,11

PRÆDIKEN 2.PINSEDAG 9.JUNI 2014 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL Tekster: Ez.11,19-20; Ap.G.2,42-47; Joh.6,44-51 Salmer: 723,294,458,313,11 PRÆDIKEN 2.PINSEDAG 9.JUNI 2014 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Ez.11,19-20; Ap.G.2,42-47; Joh.6,44-51 Salmer: 723,294,458,313,11 Vor Gud og Fader uden lige! da blomstrer rosen i dit rige,

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Dagen efter mødte en flok forventningsfulde solstråler op i Solen. I dag skulle der laves dej med lyng til fladbrød. Fladbrødene skulle bages over

Dagen efter mødte en flok forventningsfulde solstråler op i Solen. I dag skulle der laves dej med lyng til fladbrød. Fladbrødene skulle bages over Solens børn er i fuld gang med at lave hybenmarmelade. Først var en gruppe børn var ude og plukke en masse hyben, og derefter skulle de klargøres til marmelade. Det krævede koncentration og finmotorik

Læs mere

Hvad er det, du siger - 6

Hvad er det, du siger - 6 Hvad er det, du siger - 6 Hvad er det, DU siger? Mål: Børn indser, at det ikke er lige meget, hvad vi siger. Vil vi ære Gud med vores ord, eller vil vi bare sige det samme, som alle andre siger? Gør børnene

Læs mere

OPSKRIFT TIL TO. Skrevet af. Adrian Kirk Ejsing

OPSKRIFT TIL TO. Skrevet af. Adrian Kirk Ejsing OPSKRIFT TIL TO Skrevet af Adrian Kirk Ejsing INT. SCENE 1 S LEJLIGHED - MONTAGE - DAG -Der hænger et ur på en væg, idet klokken bliver præcis 18:00, går en alarm af. En ung mand, Zachariah (21) glider

Læs mere

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 1 11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 Åbningshilsen Skoleferien er slut, de fleste er ved at være tilbage fra

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

I Guds hånd -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter

I Guds hånd -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter I Guds hånd -3 I Guds hånd kan jeg sejre Mål: At lære børnene, at de kan sejre, når de holder sig tæt til Gud. Selvom de føler, de oplever nederlag, vil de stadig få sejr til sidst. For Gud er med dem.

Læs mere

Det er jordens mest syge og dårlige undskyldninger for ikke at komme til festen. De kunne lige så godt sige: Jeg gider dig

Det er jordens mest syge og dårlige undskyldninger for ikke at komme til festen. De kunne lige så godt sige: Jeg gider dig Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 9. juni 2013 Kirkedag: 2.s.e.Trin/A Tekst: Luk 14,16-24 Salmer: SK: 422 * 331 * 289 * 68 * 492,4 * 31 LL: 422 * 331 * 68 * 492,4 * 31 Jeg har købt fem

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

Lars: Hva så Bøsseboy drømmer du om nogen søde mænd? Nikolai: Fuck nu af Lars. Lars: Er det det du gerne vil ha? Hva Nikolai?

Lars: Hva så Bøsseboy drømmer du om nogen søde mænd? Nikolai: Fuck nu af Lars. Lars: Er det det du gerne vil ha? Hva Nikolai? Nikolai 8. klasse, Byens Skole 9. Gennemskrivning, marts 2009 Scene 1: (Vi befinder os i Nikolais klasseværelse. Vi ser Nikolai sidder og falder i staver. Man hører klokken ringer til frikvarter, og de

Læs mere