Beskæftigelse af indsat under enrumsanbringelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelse af indsat under enrumsanbringelse"

Transkript

1 Beskæftigelse af indsat under enrumsanbringelse Udtalt, at en indsat i et statsfængsel under en enrumsanbringelse burde have været tilbudt cellearbejde, idet der ikke var noget i hans personlige forhold, der talte derimod. FOB nr Da Direktoratet for Kriminalforsorgen i en udtalelse efterfølgende erklærede sig enig i denne opfattelse og havde meddelt statsfængslet sin opfattelse, foretog jeg ikke videre. (J. nr ). A klagede over en afgørelse fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om manglende beskæftigelse under enrumsanbringelse og et afslag på anmodning om at telefonere. A var i 1986 og 1987 indsat til strafudståelse i Statsfængslet i Nyborg, hvortil han var overført fra Statsfængslet i Horsens den 6. maj Fra den 15. marts til den 5. maj 1986 var A anbragt i enrum på grund af et undvigelsesforsøg fra Statsfængslet i Horsens. Under den 7 uger lange enrumsanbringelse var A efter anstaltens bestemmelse uden beskæftigelse, men A fik udbetalt sædvanlig dagdusør. Samtidig med enrumsanbringelsen meddelte Direktoratet for Kriminalforsorgen besøgsforbud. Af anstaltens inspektionsjournal fremgik det, at direktoratet den 25. marts 1986:» har ophævet det totale forbud mod besøg. Indsatte kan herefter modtage besøg af den hidtidige personkreds, idet det overlades til anstalten at afgøre, hvorvidt besøg skal være overværet eller ej. Nægtelse af tilladelse til kirkegang opretholdes, ligesom indsatte ikke kan få tilladelse til at afgive eller modtage telefonsamtaler «I en skrivelse til Direktoratet for Kriminalforsorgen klagede A over, at han ikke blev tilbudt nogen form for beskæftigelse under enrumsanbringelsen,

2 og over, at han havde modtaget afslag på en anmodning om at telefonere til sin forlovede, B, i den samme periode. Direktoratet for Kriminalforsorgen anførte bl.a. følgende i en skrivelse til A:» Endvidere blev det bestemt, at De indtil videre ikke kunne modtage besøg, og at De på grund af undvigelsesrisikoen ikke skulle arbejde i småfag, men skulle have udbetalt sædvanlig dagdusør. Afgørelsen var begrundet i, at man fortsat måtte frygte, at De skulle forsøge at undvige, og det forhold, at adgang til småfagsafdelingen vil indebære en forøget risiko for undvigelse og undvigelsesforberedelse. På baggrund af de foreliggende oplysninger, herunder de oplysninger De fremkom med ved forhøret den 18. marts 1986, finder direktoratet at kunne lægge til grund, at De gjorde Dem skyldig i forsøg på undvigelse gennem celle 419 den 15. marts 1986 om aftenen mellem kl og På dennne baggrund kan direktoratet tiltræde de foranstaltninger, som blev truffet af statsfængslet. For så vidt angår spørgsmålet om tilladelse til telefonisk kontakt med B erindrer anstalten ikke, at De over for anstalten skulle have klaget over at have fået afslag på telefonisk kontakt. Anstalten har oplyst, at De, efter at besøgsforbudet var ophævet, i fuldt omfang har været omfattet af anstaltens interne regler af 2. maj 1983 om de indsattes adgang til at føre telefonsamtaler. Anstalten erindrer ikke, at De har klaget over ikke at have fået imødekommet ansøgninger om tilladelse til at telefonere til Deres nærmeste på de betingelser, der er angivet i den nævnte bekendtgørelse. For så vidt angår det af Dem anførte, at De ikke skulle være undergivet særlige restriktioner, kan direktoratet oplyse, at det fremgår af inspektionsjournalen s , at der har været foretaget brevkontrol, og at De har fået meddelelse herom. Anstalten har oplyst, at det i inspektionsjournalen anførte om, at De ikke kan få tilladelse til at afgive eller modtage telefonsamtaler skal forstås således, at personalet var instrueret om ikke selv at tillade, at De modtog telefonsamtaler, eller selv foretog opkald, men at tilladelsen i givet fald skulle afgives af ledelsen i overensstemmelse med anstaltens bekendtgørelse af 2. maj 1983 om de indsattes adgang til at føre telefonsamtaler. 2/10

3 Direktoratet finder ikke anledning til at kritisere anstaltens afgørelser. «I sin klage til mig anførte A følgende om den manglende beskæftigelse under enrumsanbringelsen og om spørgsmålet om muligheden for at telefonere til sin forlovede:»»småfag«(er) et frit arbejdsområde for enhver indsat i anstalten. Derfor og i betragtning af, at der rent faktisk er lovregler, der påbyder at»sysselsætte«- anvise indsatte beskæftigelse, som kan udføres i enrum, finder jeg det chikanøst af sagsbehandleren, at denne helt forbigår spørgsmålet om cellearbejde og kun behandler spørgsmålet om job i småfagafdelingen. Vedr. spørgsmålet om tilladelse til telefonisk kontakt med min daværende forlovede, her oplyser sagsbehandleren i sin redegørelse, at anstalten ikke erindrer noget derom. Hertil kan jeg oplyse, at såvel pastor (X), ansat ved Vestre Fængsel såvel som fængselspræsten i Horsens, begge kan erindre at de modtog afslag fra ledelsen i anstalten i Horsens på min og min forlovedes anmodning (formidlet af præsterne) om telefonisk samtale i forbindelse med vort forestående bryllup. Jeg ønsker at påklage afgørelsen vedr. ovenstående. «Statsfængslet i Horsens anførte i en udtalelse i anledning af klagen følgende om de manglende beskæftigelsesmuligheder:» Indledningsvis bemærkes, at arbejde i forbindelse med anbringelse i strafcelle, enrumsanbringelse og frivillig enrumsanbringelse i Statsfængslet i Horsens finder sted i en såkaldt småfagsafdeling - et antal celler placeret i midterfløjen, alene beregnet til beskæftigelse. Som anført i anstaltens svar blev det den 18. marts 1986 bestemt, at indsatte under sin enrumsanbringelse på grund af undvigelsesrisiko ikke skulle arbejde i småfag. Afgørelsen var begrundet i, at man fortsat måtte frygte, at indsatte ville forsøge at undvige, og at det forhold, at indsatte fik 3/10

4 adgang til småfagsafdelingen, ville indebære en forøget risiko for undvigelse og undvigelsesforberedelse. Da indsatte således på grund af anstaltens bestemmelse ikke gennem arbejde kunne erhverve arbejdspenge, blev det bestemt, at indsatte under sit ophold i enrum i medfør af 2, stk. 2, nr. 1, i Justitsministeriets cirkulære af 14. september 1978 om adgangen til at anbringe indsatte i enrum, skulle have udbetalt sædvanlig timeløn. Denne afgørelse var netop begrundet i, at man i Statsfængslet i Horsens ikke anvender cellearbejde på den celle, som indsatte bebor under strafcelleanbringelsen/enrumsanbringelsen.«direktoratet for Kriminalforsorgen henholdt sig i en udtalelse i anledning af klagen til sin afgørelse både for så vidt angik beskæftigelsesmulighederne under enrumsanbringelsen og spørgsmålet om telefonkontakt til A's forlovede. Jeg bad i en skrivelse Direktoratet for Kriminalforsorgen om efter forudgående indhentet erklæring fra Statsfængslet i Horsens at udtale sig nærmere om baggrunden for, at anstalten ikke var i stand til at tilbyde A beskæftigelse under enrumsanbringelsen. Jeg henviste til 5, stk. 5, i direktoratets cirkulære om adgangen til at anbringe indsatte i enrum på anstaltens isolationsafdeling. Af instruksens pkt. d vedrørende arbejde fremgår det, at enrumsanbragte skal tilbydes arbejde i enrum i gammel celleafdeling eller i småfagsområdet. I skrivelsen anførte jeg endvidere følgende:» Det fremgår af direktoratets udtalelse ad 1. til mig, at»det forhold, at indsatte fik adgang til småfagsafdelingen ville indebære en forøget risiko for undvigelse og undvigelsesforberedelse«. Udtalelsen indeholder imidlertid ingen redegørelse for årsagen til, at (A) ej heller kunne tilbydes anden form for beskæftigelse. Jeg tænker her enten på arbejde i gamle cellefløj, jf. anstaltens instruks af 24. maj 1983, eller - undtagelsesvis og specielt under hensyntagen til den lange enrumsanbringelse - på den celle, (A) beboede. Jeg anmoder endvidere om en udtalelse om (A's) oplysning hvorefter fængselspræsterne i henholdsvis Statsfængslet i Horsens og Vestre Fængsel begge skulle kunne erindre at have modtaget afslag fra ledelsen i Statsfængslet i Horsens på (A's) og hans forlovedes anmodninger om telefonkontakt. 4/10

5 «Statsfængslet i Horsens anførte i en udtalelse følgende om baggrunden for, at A ikke blev tilbudt anden form for beskæftigelse, efter at anstalten havde afstået fra at tilbyde beskæftigelse i småfagsafdelingen enten:»1) i form af arbejde i gammel celle, jf. anstaltens instruks af 24. maj 1983, eller 2) på den celle, (A) beboede, skal man oplyse følgende: ad 1) Allerede forud for Folketingets Ombudsmands besøg i Statsfængslet i Horsens den 1. og 2. november 1976 (Folketingets Ombudsmands beretning for året 1976, s. 257) var anstalten ophørt med under udståelse af strafcelle og under enrumsanbringelse at tilbyde cellearbejde, det vil sige udførelse af (småfags) arbejde på den celle, indsatte bebor under strafcelle- eller enrumsanbringelse. Baggrunden herfor var, at cellernes størrelse (6,3 m 2 ) og brandmæssige hensyn efter anstaltens opfattelse gjorde det uforsvarligt også at lade den enrumsanbragte arbejde i samme celle, hvor han boede. Man havde derfor, som det fremgår af Folketingets Ombudsmands beretning for året 1976, s. 259, i 2. etage, gammel celle, indrettet 3 arbejdsceller, der arbejdsmæssigt var underlagt en fritidslærer i terapien. Terapien er placeret i 3. og 4. etage i gammel celle. I 1983 blev der etableret 9 arbejdsceller i 1. etage, gammel celle, og dette område blev normeret med en værkmester som leder. De oprindelige 3 arbejdsceller i 2. etage, gammel celle, blev kort tid efter inddraget til andre formål, og småfagsarbejde blev herefter kun udført i 1. etage, gammel celle, under ledelse af en værkmester. Formuleringen i punkt d) i instruks af 24. maj 1983 tager sigte på den situation, hvor de oprindelige 3 celler i 2. etage, gammel celle, (under terapien) endnu ikke var nedlagt, men hvor småfag var etableret i 1. etage, gammel celle. På det tidspunkt, hvor (A) blev anbragt i enrum, var den eneste mulighed for beskæftigelse af enrumsanbragte således i småfagsafdelingen i 1. etage, gammel celle. 5/10

6 ad 2) Af de under 1) nævnte grunde (cellens størrelse og brandmæssige hensyn) fandt anstalten ikke grundlag for at fravige sin faste praksis, hvorefter arbejde på egen celle ikke tillades. Spørgsmålet blev ikke aktualiseret, hverken gennem iagttagelse af indsattes tilstand under enrumsanbringelsen eller ved henvendelse fra indsatte til personalet om beskæftigelse. Det bemærkes i den forbindelse, at indsatte oppebar almindelige arbejdspenge, da anstalten ikke kunne tilbyde det for enrumsarbejde sædvanlige arbejde i småfag. Hertil kommer, at man alene på grund af pladsforholdene i isolationsafdelingen ikke havde mulighed for at afse en celle, der alene kunne anvendes som arbejdscelle, således at indsatte kunne beskæftiges i selve isolationsafdelingen. Da man fortsat måtte frygte, at indsatte ville forsøge at undvige, og da det forhold, at han fik adgang til småfagsafdelingen, ville indebære en forøget risiko for undvigelse og undvigelsesforberedelse, fandt man, at indsatte måtte forblive i isolationsafdelingen. «Om spørgsmålet om A's muligheder for at telefonere til sin forlovede oplyste Statsfængslet i Horsens følgende:» ad 3) Fængselspræst (X), Københavns Fængsler, har på telefonisk forespørgsel oplyst, at det af hans notater fremgår, at han har haft nogle samtaler omkring den 24. april 1986 med (B) under dennes varetægtsfængsling i Københavns Fængsler. Disse samtaler drejede sig om (B's) indgåelse af ægteskab med (A). Den 28. april 1986 har fængselspræst (X) hos ledende overvagtmester Københavns Fængsler, fået besked om, at der fra Københavns Fængslers side intet var til hinder for, at (B) førte telefonsamtaler med (A) i anledning af det påtænkte ægteskab. Fængselspræst (X) tog den 1. maj 1986 telefonisk kontakt med fængselspræst (Y), Statsfængslet i Horsens. Denne oplyste først, at (A) var overført til Statsfængslet i Nyborg. Dernæst - den samme dag - at (A) fortsat var i Statsfængslet i Horsens, men at han snarest skulle overføres til Statsfængslet i Nyborg. Telefonsamtalen mellem (B) og (A) blev herefter gennemført den 7. maj 1986, dagen efter at (A) var overført til Statsfængslet i Nyborg. 6/10

7 På forespørgsel har fængselspræst (X) oplyst, at han ikke har noteret noget om, at Statsfængslet i Horsens havde bestemt, at samtalen ikke måtte føres, men at han har opfattet sin samtale med fængselspræst (Y) alene som handlende om et tidspunkt, hvor både han og (Y) kunne være tilstede, for at telefonsamtalen mellem (B) og (A) kunne gennemføres. Fængselspræst (Y) har oplyst, at han omkring den 1. maj 1986 havde nogle samtaler med fængselspræst (X) i anledning af evt. ægteskab mellem (B) og (A). (Y) erindrer, at han til (A) har oplyst, at (A) ikke uden videre kunne ringe fra præstens kontor, men at der skulle indhentes tilladelse hos inspektionen. Fængselspræst (Y) aftalte med fængselspræst (X) at samtalen blev gennemført, når (A) var ankommet til Nyborg. Der ses i inspektionsjournalen ikke at være gjort notat om, at man har behandlet spørgsmålet om, hvorvidt (A) mellem den 1. og 6. maj 1986 måtte få tilladelse til at telefonere til (B) der var varetægtsfængslet i Københavns Fængsler. Det bemærkes, at det er korrekt, at tilladelsen til telefonering i det foreliggende tilfælde skulle indhentes hos inspektionen. «Direktoratet for Kriminalforsorgen henholdt sig i en udtalelse til mig til anstaltens udtalelse. I en skrivelse bad jeg direktoratet om yderligere en udtalelse om baggrunden for den manglende beskæftigelsesmulighed under den lange enrumsanbringelse. Jeg anførte bl.a. følgende:» Det forekommer mig umiddelbart vanskeligt forståeligt, at det ikke skulle være muligt - i overensstemmelse med direktoratets cirkulære af 3. september 1978 om enrumsanbringelse 5, stk. 5, - at tilbyde enrumsanbragte, som er undvigelsestruede, en eller anden form for beskæftigelse, som kan udføres brandmæssigt forsvarligt i egen celle. Jeg bemærker herved, at undtagelsesbestemmelsen i cirkulærets 5, stk. 5,»eller ganske særlige omstændigheder taler derimod«, såvel efter sin sproglige formulering og sammenhæng, idet der i øvrigt henvises til 2, stk. 2, nr. 7, alene vedrører undladelse af at anvise beskæftigelse som 7/10

8 følge af den indsattes personlige forhold, men derimod ikke angår spørgsmålet om omfanget af anstaltens forpligtelse til at tilbyde beskæftigelse. «Efter at have indhentet udtalelser fra Statsfængslet i Horsens anførte Direktoratet for Kriminalforsorgen bl.a. følgende i en udtalelse:» Direktoratet er enig i, at undtagelsesbestemmelsen i 5, stk. 5, i cirkulære af 13. september 1978 om enrumsanbringelse vedrører undladelse af at anvise beskæftigelse som følge af den indsattes personlige forhold. I overensstemmelse hermed er det ifølge statsfængslets udtalelse af forhold vedrørende den indsatte, der har bevirket, at man ikke fandt det forsvarligt at anvise arbejde ved»småfagene«i gammel celle. Efter direktoratets opfattelse kan denne begrundelse imidlertid næppe medføre, at der ikke kunne anvises arbejde på indsattes egen celle. Herfor taler primært f.eks. praktiske hensyn, manglende plads i enrumsanbringelsen, og brandmyndighedernes henstilling om at nedsætte den såkaldte brandbelastning. Sagens afgørelse bør derfor bero på en vurdering af, om det arbejde, der kunne anvises af anstalten, ikke kunne udføres på cellen på grund af ovennævnte forhold. Ifølge statsfængslets udtalelse af var det småfagsområde, der på tidspunktet for (A's) enrumsanbringelse kunne have været tilbudt, samling af klemmer og samling af ledningsholdere. Denne type arbejde var også forud for (A's) enrumsanbringelse den almindelige form for småfagsarbejde. Efter direktoratets opfattelse bør Statsfængslet i Horsens tilbyde et velegnet cellearbejde til undvigelsestruede enrumsanbragte i de ganske sjældne tilfælde, hvor disse indsatte af pladsmæssige grunde ikke kan anvises en tom celle i straf- og isolationsafdelingen, hvor indsatte kan udføre småfagsarbejde. I (A's) tilfælde burde man derfor, eventuelt i samarbejde med brandværnsinspektionsmesteren, have tilbudt cellearbejde med samling af klemmer 8/10

9 og ledningsholdere under sådanne forhold, at brandbelastningen i cellen ikke blev forøget. Man kunne eksempelvis have undgået en forøget brandbelastning ved jævnligt at fjerne de færdigt samlede klemmer og ledningsholdere fra indsattes celle, således at beholdningen af disse på cellen til stadighed var mindst mulig. Dette er meddelt Statsfængslet i Horsens. «Jeg udtalte følgende i en skrivelse til A:» Direktoratet for Kriminalforsorgen har i cirkulære af 13. september 1978 med senere ændringer fastsat regler om enrumsanbringelse. Efter cirkulærets 5, stk. 5, skal indsatte anvises beskæftigelse, der kan udføres i enrum, medmindre ganske særlige forhold taler derimod. Under Deres enrumsanbringelse i perioden fra den 15. marts til den 5. maj 1986 burde De have været tilbudt cellearbejde, idet der ikke i Deres personlige forhold var noget, som talte derimod. Direktoratet har nu i sin seneste udtalelse vedrørende den generelle regel og dens anvendelse i det konkrete tilfælde erklæret sig enig i denne opfattelse. Det fremgår endvidere, at direktoratet har meddelt Statsfængslet i Horsens, at anstalten burde have tilbudt Dem beskæftigelse under enrumsanbringelsen. Jeg har på denne baggrund meddelt Direktoratet for Kriminalforsorgen, at jeg har taget direktoratets oplysninger i skrivelsen til efterretning og finder herefter ikke anledning til at foretage videre vedrørende dette spørgsmål. Om Deres muligheder for telefonkontakt til Deres forlovede (B) må jeg også efter udtalelsen konstatere at påstand står imod påstand med hensyn til, hvad der passerede under enrumsanbringelsen. Jeg bemærker, at notatet af 25. marts 1986 i anstaltens inspektionsjournal efter sin ordlyd umiddelbart efterlader det indtryk, at forbuddet imod telefonkontakt var absolut, men finder på grundlag af de oplysninger, der i øvrigt foreligger, ikke at have mulighed for at lægge Deres oplysninger til grund. Det er min opfattelse, at yderligere brevveksling ikke vil kunne bringe større klarhed 9/10

10 over det passerede, og jeg finder herefter ikke at kunne foretage yderligere i anledning af denne del af Deres klage.«10/10

Undervisning m. v. i arresthuse

Undervisning m. v. i arresthuse Undervisning m. v. i arresthuse Anmodet direktoratet for kriminalforsorgen om en nærmere redegørelse vedrørende udviklingen af undervisningsvirksomheden i arresthusene og om de planer for denne virksomheds

Læs mere

Inspektion af statsfængslet i Ringe

Inspektion af statsfængslet i Ringe Inspektion af statsfængslet i Ringe Efter en inspektion af statsfængslet i Ringe henstillede jeg til justitsministeriet (direktoratet for kriminalforsorgen) og statsfængslet i Ringe, at der gennemførtes

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Udtalt, at principperne for gennemførelsen af en beslutning om nedlæggelse/lukning af en afdeling i et fængsel er et spørgsmål, som de

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 354 af 12/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Udtalt, at kendskab til indholdet af en skrivelse fra en offentlig myndighed

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at kritisere, at direktoratet for udlændinge og justitsministeriet på grundlag af de da foreliggende omstændigheder

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Anmodet justitsministeriet om at ville undergive en sag om opholds- og arbejdstilladelse til en person, der

Læs mere

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Direktoratet for Kriminalforsorgen afslog at løslade en indsat på prøve efter udståelse af 2/3 af straffetiden. Den indsatte krævede

Læs mere

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed 2005-20-2. Forvaltningsret 1124.3 115.3. Optagelser af møder mellem borger og myndighed En borger klagede over myndighedernes afslag på at lade ham optage møder mellem myndighederne og ham på diktafon/båndoptager.

Læs mere

Udlevering af håndvægt og fingerfjedre til indsat

Udlevering af håndvægt og fingerfjedre til indsat Udlevering af håndvægt og fingerfjedre til indsat I en sag om udlevering af fingerfjedre m.m. til en varetægtsarrestant udtalt, at det havde været rigtigst, om arrestforvareren/arrestinspektøren - for

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Under visse betingelser kan ret til arbejdsløshedsdagpenge bevares under jobsøgning i et andet EF-land. FOB nr. 84.27 Fundet det meget beklageligt,

Læs mere

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel 2016-17 Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel En journalist klagede til ombudsmanden over, at Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) BEK nr 591 af 30/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0008 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse I anledning af nægtelse af visum til herboende konventionsflygtnings forlovede udtalt, at konventionsflygtninge her

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven)

Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven) Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven) Kritiseret, at industriministeriet, der fandt, at en politimesters afgørelse efter restaurationslovens 28, stk. 3, byggede på en

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel?

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? FOB 05.208 Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? En 57-årig indsat klagede over at Direktoratet for Kriminalforsorgen som betingelse

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 773 af 26/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 14-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 756 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0006 Senere ændringer

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold.

Læs mere

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet 9-3. Forvaltningsret 111.1 112.2 1123.2 113.1. Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet Familiestyrelsen meddelte en

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en invalidepensionsansøgning gav på flere punkter anledning til kritik. FOB nr. 80.727 Henstillet, at behandlingen

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Vejledning om domstolsprøvelse efter rpl. 998

Vejledning om domstolsprøvelse efter rpl. 998 Vejledning om domstolsprøvelse efter rpl. 998 Beklaget, at Direktoratet for Kriminalforsorgen ikke i en konkret prøveløsladelsessag, som indeholdt en stillingtagen til et spørgsmål om straftidens beregning,

Læs mere

Tilbagebetaling af overskydende skat

Tilbagebetaling af overskydende skat Tilbagebetaling af overskydende skat Fundet det beklageligt, dels at statsskattedirektoratet i en sag vedrørende spørgsmålet om forlods tilbagebetaling af overskydende skat efter kildeskattelovens 55 ikke

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne.

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med ophold i Nuuk i anden anledning foretog jeg den 24. august 2001 en opfølgende inspektion af detentionen i Nuuk. Inspektionen der var uvarslet, bortset fra at

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Erstatning for skade på tv-apparat under transport

Erstatning for skade på tv-apparat under transport Erstatning for skade på tv-apparat under transport Direktoratet for Kriminalforsorgen havde afslået at imødekomme en indsats anmodning om erstatning for et tv-apparat, ødelagt under transport med DSB mellem

Læs mere

Jeg modtog endvidere en udtalelse af 12. januar 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om gårdtursarealet. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg modtog endvidere en udtalelse af 12. januar 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om gårdtursarealet. Jeg skal herefter meddele følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 28. april 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Køge den 7. december 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om udtalelser og om underretning mv.

Læs mere

Efter pkt i de (nye) europæiske fængselsregler skal der som nævnt fastsættes minimumskrav til bl.a. cellestørrelse.

Efter pkt i de (nye) europæiske fængselsregler skal der som nævnt fastsættes minimumskrav til bl.a. cellestørrelse. Opfølgning FOB 2006, IV-C Nedlæggelse af dobbeltceller i landets arresthuse I anledning af inspektionschefens brev af 24. juni 2009 modtog ombudsmanden et brev af 30. oktober 2009 fra Direktoratet for

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne:

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne: 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning mv. om nærmere angivne

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Stillingsansøgning i forbindelse med indførelse af ny administrativ struktur

Stillingsansøgning i forbindelse med indførelse af ny administrativ struktur FOB 05.189 Stillingsansøgning i forbindelse med indførelse af ny administrativ struktur Et statsfængsel indførte en ny struktur og opslog i den forbindelse internt et antal ledende stillinger. Stillingerne

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav

Læs mere

Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse

Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse Udtalt, at landbrugsministeriet i en sag om dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse som betingelse for erhvervelse af en landbrugsejendom burde have

Læs mere

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015 BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr.13-122-0008 Senere ændringer til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

FOB Anvendelse af venterum til overnatning

FOB Anvendelse af venterum til overnatning FOB 04.186 Anvendelse af venterum til overnatning Ombudsmanden modtog oplysninger om at en varetægtsarrestant før fremstillingen i retten havde været henvist til at overnatte i et venterum på en politistation.

Læs mere

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens 21 Fundet det beklageligt, at Sikringsstyrelsen i en sag - hvor styrelsen havde afslået en anmodning om (yderligere) udsættelse af sagen,

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

at tilvejebringe overensstemmelse mellem dispensationsbestemmelsen

at tilvejebringe overensstemmelse mellem dispensationsbestemmelsen Overensstemmelse mellem dispensationsbestemmelse i bekendtgørelse og den praksis, der følges Henstillet til Direktoratet for de Videregående Uddannelser og Undervisningsministeriet at tilvejebringe overensstemmelse

Læs mere

Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade København K årige indsatte i Kriminalforsorgens institutioner

Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade København K årige indsatte i Kriminalforsorgens institutioner Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Fortrinsret for invaliderede til visse beskæftigelser

Fortrinsret for invaliderede til visse beskæftigelser Fortrinsret for invaliderede til visse beskæftigelser Henstillet til arbejdsministeriets overvejelse at fastsætte nærmere retningslinier om rækkevidden af den pligt til at forhandle med arbejdsformidlingen,

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Socialudvalgs omgørelse af et tilsagn om hjælp efter bistandsloven meddelt af socialforvaltningen

Socialudvalgs omgørelse af et tilsagn om hjælp efter bistandsloven meddelt af socialforvaltningen Socialudvalgs omgørelse af et tilsagn om hjælp efter bistandsloven meddelt af socialforvaltningen Udtalt, at det offentlige som udgangspunkt må bære risikoen for, at en socialforvaltning træffer en afgørelse,

Læs mere

Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes

Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn Henstillet til skattedepartementet at undergive en sag om arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn en fornyet vurdering.

Læs mere

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Ikke fundet grundlag for at kritisere, at en socialindkomst (0 kr.) ikke blev lagt til grund ved beregningen af egenbetalingen for et

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere