XXIX Beretning om Konkurrencepolitikken 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "XXIX Beretning om Konkurrencepolitikken 1999"

Transkript

1 Europa-Kommissionen XXIX Beretning om Konkurrencepolitikken 1999 (udgivet i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 1999)

2 Europa-Kommissionen XXIX Beretning om Konkurrencepolitikken 1999 (udgivet i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 1999) Bruxelles Luxembourg, 2000

3 Yderligere oplysninger om EU fås på Internet via Europa-serveren (http://europa.eu.int) Bibliografiske data findes bagest i denne publikation Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2001 ISBN De Europæiske Fællesskaber, 2001 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Printed in Italy TRYKT PÅ IKKE-KLORBLEGET PAPIR

4 Indholdsfortegnelse MEDDELELSE TIL LÆSEREN 6 FORORD VED PROFESSOR MARIO MONTI 7 Første del XXIX Beretning om konkurrencepolitikken 13 INDLEDNING 19 I Konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling Artikel 81 og 82 Statsmonopoler og monopolrettigheder Artikel 31 og A Modernisering af lovgivning og fortolkningspraksis 23 B Konsolidering af det indre marked 31 C Sektorspecifikke politikker 37 D Statistikker 59 II Fusionskontrol 61 A Indledning 61 B Hovedlinjer i udviklingen 62 C Statistikker 80 III Statsstøtte 83 A Generel politik 83 B Statsstøttebegrebet 87 C Undersøgelse af støttens forenelighed med fællesmarkedet 92 D Procedurer 108 E Statistikker 111 IV Internationalt samarbejde 113 A Udvidelsen 113 B Bilateralt samarbejde 116 C Multilateralt samarbejde 120 V Udsigterne for BILAG SAGER OMHANDLET I BERETNINGEN 127

5 4 INDHOLDSFORTEGNELSE Anden del Beretning om anvendelsen af konkurrencereglerne i Den Europæiske Union 131 I Karteller og monopoler: EF-traktatens artikel 81, 82 og 86 EKSFtraktatens artikel A Resumé af konkrete sager 137 B Nye retsakter og meddelelser, som Kommissionen har vedtaget eller foreslået 175 C Formelle beslutninger efter EF-traktatens artikel 81, 82 og D Sager afsluttet ved en administrativ skrivelse («comfort letter») i E Meddelelser efter EF-traktatens artikel 81 og F Pressemeddelelser 183 G Domstolens og Førsteinstansrettens domme 185 II Fusionskontrol: Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 og EKSF-traktatens artikel A Resumé af beslutninger vedtaget efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/ B Resumé af beslutninger vedtaget efter artikel 8 i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/ C Beslutninger i henhold til fusionsforordningens artikel 2, stk. 4 (joint ventures) 199 D Kommissionsbeslutninger 205 E Pressemeddelelser 213 F Domme afsagt af fællesskabsdomstolene 223 III Statsstøtte 225 A Oversigt over sager 225 B Nye retsakter og meddelelser vedtaget af Kommissionen 284 C Statsstøtte i andre sektorer end landbrugs-, fiskeri-, transport- og kulsektoren 284 D Liste over statsstøtte i andre sektorer 300 E EF-Domstolenes domme 316 F Håndhævelse af Kommissionens beslutning om tilbagebetaling af støtte 317 IV Internationalt 325 Beretning fra kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om gennemførelsen af aftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og regeringen for Amerikas Forenede Stater om anvendelsen af deres konkurrencelovgivning, 1. januar 1999 til 31. december Beretning fra kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om gennemførelsen af aftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og Canadas regering om anvendelsen af deres konkurrencelovgivning, 17. juni 1999 til 31. december

6 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 V Anvendelsen af konkurrencereglerne i medlemsstaterne 343 A Udviklingen i konkurrencelovgivningen 343 B De nationale myndigheders anvendelse af EU s konkurrenceregler 349 C De nationale domstoles anvendelse af EU s konkurrenceregler 361 D Anvendelse af meddelelsen fra 1993 om samarbejdet mellem Kommissionen og de nationale domstole 369 E Status over de nationale konkurrencemyndigheders anvendelse af artikel 81og VI Statistikker 373 A EF-traktatens artikel 81, 82 og 86 samt EKSF-traktatens artikel B Rådets forordning (EF) nr. 4064/89 af 21. december 1989 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser 374 C Statsstøtte 376 VII Undersøgelser 379 VIII Reaktioner på den XXVIII Beretning 387 A Europa-Parlamentet 387 B Det Økonomiske og Sociale Udvalg 392

7 Meddelelse til læseren I Amsterdam-traktaten, der trådte i kraft den 1. maj 1999, er både EU- og EF-traktatens artikler blevet omnummereret. I denne beretning anvendes den nye nummerering, men der henvises til den tidligere, når der citeres fra titler på retsakter, som blev vedtaget før ændringen i nummereringen, eller når der citeres fra indholdet i dokumenter, som blev udarbejdet før den 1. maj For at henlede læsernes opmærksomhed på disse ændringer, er alle citater, der indeholder den tidligere nummerering, anført med kursiv. For at gøre det lettere at læse den XXIX beretning er de deri omtalte artikler anført nedenfor med det tidligere og det nye nummer: Tidligere nummer Nyt nummer Artikel 37 Artikel 31 Artikel 85 Artikel 81 Artikel 86 Artikel 82 Artikel 89 Artikel 85 Artikel 90 Artikel 86 Artikel 92 Artikel 87 Artikel 93 Artikel 88 Artikel 100A Artikel 95 Artikel 169 Artikel 226 Artikel 173 Artikel 230 Artikel 175 Artikel 232 Artikel 177 Artikel 234 Artikel 190 Artikel 253

8 FORORD VED PROFESSOR MARIO MONTI Konkurrencekommissær Konkurrencepolitikken har ikke blot betydning for virksomhederne og deres rådgivere, men også for de europæiske borgere, der har brug for et generelt indtryk af, hvordan konkurrencepolitikken gennemføres, og hvordan den kan forbedre deres daglige tilværelse. En af konkurrencepolitikkens hovedopgaver er at fremme innovation og sikre, at varer og tjenester produceres så effektivt som muligt, og at disse effektivitetsgevinster kommer forbrugerne til gode i form af lavere priser, højere kvalitet, større valgmuligheder eller bedre service. For eksempel blev privatkunde-taksterne for internationale telefonsamtaler i peri-oden sænket med gennemsnitlig 40 % i de fleste medlemsstater. Indførelsen af konkurrence i denne sektor medførte ikke blot et prisfald, men også et væsentligt større udbud af nye og effektive tjenester og produkter. Konkurrencepolitikken skal desuden sikre, at markederne er tilstrækkeligt konkurrencedygtige til at kunne holde trit med globaliseringen og til at støtte beskæftigelsen. For eksempel bidrager kontrollen med statsstøtte til at fremme strukturændringer og dermed til udvikling af konkurrencedygtige og innovative industristrukturer, der sikrer oprettelse af nye arbejdspladser. Uden konkurrence ville drivkraften bag vækst og beskæftigelse forsvinde, og det er derfor af største betydning, at konkurrencereglerne er klare og gennemsigtige og håndhæves effektivt. Men konkurrencereglerne skal også følge med det 21. århundredes økonomiske og teknologiske udvikling. I år vil jeg derfor specielt fokusere på behovet for at modernisere Fællesskabets konkurrenceret, både når det gælder karteller og monopoler, hvor virksomhedernes adfærd kan fordreje konkurrencevilkårene, og på statsstøtteområdet, hvor medlemsstaternes adfærd kan få tilsvarende virkninger. Reform inden for vertikale begrænsninger I 1999 blev der indført nye konkurrenceregler for vertikale begrænsninger efter en indgående revision af politikken på dette område og en omfattende konsultation, der blev indledt i 1997 med offentliggørelsen af Kommissionens grønbog om vertikale begrænsninger. Reformen af Kommissionens politik for vertikale begrænsninger er et vigtigt element i den samlede reformproces. Ved denne revision var der enighed om, at man måtte lægge vægt på en økonomisk analyse, hvor de vertikale begrænsninger vurderes på grundlag af deres virkninger på markedet og ikke på grundlag af deres form. Denne fremgangsmåde har betydelige følger for revisionen af Kommissionens politik på andre områder. Det var en udbredt opfattelse, at der var behov for reformer på dette område. Gruppefritagelsesforordningerne for visse typer distributionsaftaler er nemlig i de senere år blevet kritiseret for at have alt for snævert et anvendelsesområde, at være alt for formalistiske og virke som en spændetrøje for erhvervslivet, hvilket var uforeneligt med udviklingen i produktions- og distributionsmetoderne. Kommissionens reform tager sigte på at forenkle reglerne og lette virksomhedernes administrative byrder, især når det gælder virksomheder uden markedsstyrke som SMV, og samtidig sikre en mere effektiv kontrol med vertikale begrænsninger, når det drejer sig om virksomheder med en betydelig markedsstyrke.

9 8 FORORD VED PROFESSOR MARIO MONTI Rådet tilsluttede sig i juni 1999 Kommissionens reformplaner med sin vedtagelse af forordning (EF) nr. 1215/1999 om udvidelse af Kommissionens lovgivningsmæssige beføjelser inden for vertikale begrænsninger. I henhold til disse nye beføjelser udstedte Kommissionen i december 1999 en ny forordning (EF) nr. 2790/1999 om fritagelse af visse kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis for forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i traktatens artikel 81. Denne nye gruppefritagelsesforordning har et bredt anvendelsesområde, da den omfatter alle vertikale begrænsninger vedrørende endelige produkter og mellemprodukter samt tjenesteydelser med undtagelse af nogle få tungtvejende begrænsninger og betingelser. Hovedformålet er at give virksomheder uden nogen væsentlig markedsstyrke en vis sikkerhed, således at de ikke længere behøver at vurdere, om deres aftaler er gyldige i henhold til Fællesskabets konkurrenceregler. For at gøre fritagelsen betinget af de pågældende virksomheders markedsstyrke indeholder gruppefritagelsesforordningen en bestemmelse om, at markedsandelen ikke må overstige 30 %. Hvis denne tærskel overskrides, finder gruppefritagelsen ikke anvendelse. Aftaler, der ikke er omfattet af gruppefritagelsen, formodes ikke at være ulovlige, men skal undersøges individuelt efter artikel 81. For at vejlede virksomhederne ved denne undersøgelse og dermed gøre konkurrencereglerne mere effektive, offentliggjorde Kommissionen i september 1999 et udkast til retningslinjer, som for øjeblikket er til offentlig høring, og som forhåbentlig kan vedtages i første halvår Et andet vigtigt reformelement blev indført ved Rådets forordning (EF) nr. 1216/1999, hvorved alle vertikale aftaler blev fritaget for det krav om forhåndsanmeldelse, der er fastsat i artikel 4, stk. 2, i forordning nr. 17. Denne ændring gør det muligt at lade fritagelsen for individuelle vertikale aftaler gælde fra det tidspunkt, hvor de blev indgået, og ikke, som tidligere, fra anmeldelsestidspunktet. Denne mulighed for fritagelse med tilbagevirkende kraft er nødvendig af hensyn til aftaler, der ganske vist falder uden for den nye gruppefritagelsesforordning, men måske opfylder betingelserne for individuel fritagelse efter artikel 81, stk. 3. Ved at sikre en bredere dækning af sådanne aftaler i en enkelt gruppefritagelse vil de nye regler give de fleste virksomheder aftalefrihed, samtidig med at de giver Kommissionen mulighed for at koncentrere sig om vigtige sager, der skaber alvorlige konkurrencemæssige problemer og påvirker forbrugernes interesser. Modernisering af kartel- og monopolreglerne (traktatens artikel 81 og 82) Diskussionen om reformer af procedurereglerne for karteller og monopoler blev kraftigt intensiveret i 1999 med Kommissionens offentliggørelse af en hvidbog om modernisering af procedurereglerne for EF-traktatens artikel 81 og 82. I hvidbogen foreslås en fundamental ændring af procedureforordning nr. 17, der har været anvendt siden Hvidbogen tog sigte på at fremme drøftelserne mellem Kommissionen og interesserede parter. Kommissionen har modtaget mange bidrag, hvoraf de fleste er af særdeles høj kvalitet. Europa-Parlamentet vedtog en beslutning på dette område den 18. januar 2000 efter Karl von Wogaus betænkning. I denne beslutning understreges det presserende behov for reformer, da de eksisterende regler er mangelfulde, og der er sket betydelige ændringer i de reelle økonomiske forhold. Den udtrykker tilfredshed med Kommissionens forslag og støtter i princippet hvidbogens hovedpunkter, nemlig afskaffelse af anmeldelses- og godkendelsesordningen efter traktatens artikel 81 og decentraliseret anvendelse af konkurrencereglerne, ved at medlemsstaternes myndigheder og domstole kommer til at spille en større rolle, da dette i høj grad kunne bidrage til at fremme den europæiske»konkurrencekultur«.

10 FORORD VED PROFESSOR MARIO MONTI 9 Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog den 8. december 1999 en udtalelse, som også støtter Kommissionens forslag, fordi det vil gavne erhvervslivet og især SMV. Den indeholder dog en række foranstaltninger, som udvalget mener bør træffes, før reformen gennemføres. Disse foranstaltninger omfatter bl.a. direkte høring af domstolene, undervisning og andre former for bistand til de nationale domstole og foranstaltninger til løsning af problemet med»forum shopping«. Udvalget understreger også, at det ville være ønskeligt at harmonisere de nationale procedureregler for at gøre anvendelsen af de materielle regler mere ensartet. I hvidbogen foreslås det, at det nuværende anmeldelses- og godkendelsessystem afskaffes, hvorved de nationale konkurrencemyndigheder og domstole i højere grad bliver involveret i anvendelsen af Fællesskabets konkurrenceregler. De reformer, der foreslås i hvidbogen, bygger på følgende to overordnede målsætninger: For det første skal Kommissionen fritages for de opgaver, der ikke bidrager tilstrækkeligt til en effektiv håndhævelse af konkurrencereglerne, og for det andet skal beslutningerne træffes nærmere på borgerne. Kommissionen skal fritages for de opgaver, der ikke bidrager tilstrækkeligt til en effektiv håndhævelse af konkurrencereglerne Det nuværende system, der blev iværksat i begyndelsen af 1960 erne for at løse de problemer, der gjorde sig gældende på daværende tidspunkt, bygger på godkendelse udstedt af et centralt organ: Konkurrencebegrænsende aftaler er således automatisk ugyldige, medmindre de er anmeldt til Kommissionen, der har enebeføjelse til at fritage dem for konkurrencereglerne. Gennem dette system lettede man udviklingen af et sæt klare og strukturerede regler og en ensartet anvendelse deraf overalt i Fællesskabet samt etableringen af nationale konkurrencemyndigheder og indførelsen af nationale konkurrenceregler, der afspejlede Fællesskabets. Men nu ca. 40 år efter udstedelsen af forordning nr. 17 skal konkurrencepolitikken anvendes under helt andre forhold: Fællesskabet er blevet et større og stærkt integreret marked, og med de kommende udvidelser vil det snart bestå af over 20 medlemsstater. Under disse ændrede forhold har man erkendt, at det system, der blev iværksat med forordning nr. 17, nu har nået sin begrænsning. Den godkendelsesordning, der kræver, at virksomhederne anmelder deres aftaler til Kommissionen, er blevet en bureaukratisk hindring, der ikke længere letter den effektive beskyttelse af konkurrencen. Når Kommissionen skal behandle anmeldelser, forhindrer det den i at sætte ind over for de alvorligste konkurrencebegrænsninger. Det er meget sjældent, at sådanne anmeldelser medfører en forbudsbeslutning; i de sidste fem år har dette kun været tilfældet med 0,5 % af anmeldelserne, og dette viser, at anmeldelsessystemet ikke er relevant for den effektive håndhævelse af konkurrencereglerne. Når Kommissionen skal forvalte det centrale fritagelsessystem, går det ud over dens hovedopgave, der består i at afsløre og forbyde de alvorligste overtrædelser, der aldrig anmeldes. Desuden forhindrer anmeldelsessystemet, at de nationale konkurrencemyndigheder og domstole kan anvende Fællesskabets konkurrenceregler fuldt ud. Hvidbogen foreslår derfor en gennemgribende reform, således at det nuværende system, som bygger på forhåndsgodkendelse, erstattes af et system, hvor eventuelle overtrædelser standses efterfølgende. Herved vil Kommissionen kunne koncentrere sig om de overtrædelser, der aldrig anmeldes, og som er de mest skadelige for de europæiske forbrugere og den europæiske økonomi. En sådan reform ville gøre kontrollen mere effektiv på i hvert fald to områder. For det første vil reformen styrke konkurrencereglernes præventive virkninger, idet den gør det mere sandsynligt, at de ansvarlige for overtrædelserne vil blive pågrebet og idømt bøder. For det andet vil det blive meget lettere at afsløre de skadeligste overtrædelser og generelt gøre konkurrencepolitikken mere effektiv, når de nationale konkurrencemyndigheder og domstole involveres i anvendelsen og håndhævelsen af Fællesskabets konkurrenceregler. Da de nationale konkurrencemyndigheder er tættere på de lokale markeder, vil de

11 10 FORORD VED PROFESSOR MARIO MONTI nemlig generelt bedre kunne både afsløre og forbyde de alvorligste overtrædelser af Fællesskabets konkurrenceregler. Desuden kan de nationale domstole eventuelt tildele skadeserstatning, træffe foreløbige forholdsregler eller endog udstede kendelser om opfyldelse af kontrakter. Beslutningerne skal træffes nærmere på borgerne I et fællesskab bestående af 15 medlemsstater med stærkt integrerede økonomier bør det ikke længere være overladt til ét organ at anvende samtlige konkurrenceregler, ikke blot ud fra de effektivitetsårsager, der er nævnt ovenfor, men også for at sikre, at Europas borgere betragter konkurrencepolitikken positivt og anser den for at spille en vigtig rolle i deres daglige tilværelse. Beskyttelsen af forbrugernes og dermed de europæiske borgeres interesser er et centralt element i Fællesskabets konkurrencepolitik, selv om offentligheden ikke altid har denne opfattelse. Ved at give forbrugerne mulighed for at henvende sig til de nationale konkurrencemyndigheder og domstole, der har beføjelse til at anvende alle Fællesskabets konkurrenceregler, vil vi nå et langt stykke fremad, når det gælder om at forbedre de europæiske borgeres opfattelse af konkurrencepolitikken og de fordele, den giver dem. Opfølgning af hvidbogen Selv om hvidbogen slår til lyd for en bestemt løsningsmodel, er det dens hovedformål at være et diskussionsoplæg. Siden den blev offentliggjort har der været tilrettelagt en række rundbordskonferencer med virksomhedssammenslutninger og jurister, og der er nedsat en arbejdsgruppe med bl.a. medlemsstaternes repræsentanter. Kommissionen har modtaget over 100 skriftlige bemærkninger fra medlemsstater, virksomhedssammenslutninger, jurister og forskere. Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg har afgivet udtalelser om hvidbogen. Kommissionen vil foreslå en opfølgning af hvidbogen på grundlag af en omfattende og åben dialog med alle interesserede parter og på grundlag af de bemærkninger, den har modtaget. Fusioner Fusionsforordningen, der har været i kraft i under ti år, er allerede blevet revideret væsentligt, og ændringerne blev vedtaget af Rådet i juni 1997 og gennemført i marts var derfor det første hele år, hvor disse ændringer med hensyn til jurisdiktion og andre forhold har været anvendt. Kommissionen vil i 2000 forelægge Rådet en rapport om tærsklerne. Det har i år været Kommissionens vigtigste opgave at sikre, at forordningen anvendes korrekt på det stadigt stigende antal anmeldte fusioner, der bliver stadigt større og mere komplicerede. Det indre marked og statsstøtte Statsstøtte kan skabe fordrejninger i handelen og konkurrenceforholdene, der er uacceptable inden for et fælles marked, og politikken for kontrol med statsstøtte bidrager derfor til, at det indre marked kan fungere effektivt. For at det indre marked kan skabe en bæredygtig vækst og større beskæftigelse, må politikken for kontrol med statsstøtte revideres løbende. Jeg er personligt overbevist om, at det fortsat er muligt at nedbringe det nuværende statsstøtteniveau inden for alle økonomiske sektorer. Kommissionen har gjort det klart i flere beslutninger, at den i stadigt stigende grad undersøger medlemsstaternes økonomiske forbindelser med erhvervslivet under enhver form og på alle områder, der hidtil ikke har været behandlet tilstrækkeligt. I denne forbindelse skal nævnes offentlig bankvirksomhed samt radio- og tv-transmission. Desuden vil vi lægge vægt på skatteforanstaltninger, og jeg har instrueret mine

12 FORORD VED PROFESSOR MARIO MONTI 11 medarbejdere om at forstærke indsatsen på dette område, især i lyset af Fællesskabets adfærdskodeks. På nuværende tidspunkt er vi ved at undersøge, om bestemte skatteforanstaltninger skal betragtes som statsstøtte. Den skærpelse af statsstøttekontrollen, som Europa-Parlamentet med rette har krævet, danner grundlag for Kommissionens moderniseringsinitiativ og dens ønske om at gøre statsstøtteprocedurerne mere effektive. Som det er tilfældet inden for karteller og monopoler, er det vigtigt at gøre statsstøtteprocedurerne mere effektive, og der er i årets løb taget flere initiativer med henblik herpå. Procedureforordningen, som Rådet vedtog i marts 1999, baner vej på dette område, og den kodificerer ikke blot de procedurer, der er baseret på Kommissionens beslutningspraksis og Domstolens retspraksis, men vil også give Kommissionen mulighed for at intensivere sin kontrol med støtte. Kommissionen kan nu kræve, at uanmeldt støtte omgående kræves midlertidigt tilbagebetalt, indtil den har truffet beslutning om, hvorvidt støtten er forenelig med traktaten. Den kan desuden aflægge kontrolbesøg for at påse, om dens beslutninger overholdes. Endelig frem-skynder forordningen sagsbehandlingen, idet den indeholder tidsfrister for Kommissionens afslutning af de formelle undersøgelsesprocedurer. I det nyoprettede rådgivende udvalg for statsstøtte drøfter vi for øjeblikket de kommende gruppefritagelsesforordninger med medlemsstaterne. Et andet vigtigt element i politikken for kontrol med statsstøtte er gennemsigtighed, der sammen med flere tilgængelige oplysninger om gennemførelsen af statsstøttepolitikken er af væsentlig betydning for, at Kommissionen kan lægge reelle økonomiske betragtninger til grund for sin beslutningsproces og fremtidige politik. Øget gennemsigtighed er også en forudsætning for, at der kan skabes større forståelse hos medlemsstaterne for, at en streng statsstøttekontrol er nødvendig. Når offentligheden informeres bedre, vil det desuden lægge større pres på medlemsstaterne for at få dem til at nedbringe statsstøtten. Vi er derfor ved at undersøge, hvordan gennemsigtigheden kan øges og gøres mere effektiv. Det overvejes for eksempel at indføre et statsstøtteregister og en»resultattavle«. Registret skal indeholde faktiske oplysninger om alle statsstøttebeslutninger, mens resultattavlen skal vejlede medlemsstaterne, således at de kan vurdere cost/benefit-konsekvenserne af deres statsstøttepolitik mere nøjagtigt. Den årlige oversigt over statsstøtten i EU vil også fortsat blive forbedret og komme til at indeholde en mere detaljeret vurdering af statsstøtteudgifterne. Konklusion Som det klart fremgår af ovenstående, vil Kommissionen tilpasse og forbedre reglerne for den europæiske konkurrencepolitik. Selv om der er taget et vigtigt skridt med indførelsen af en ny politik for vertikale begrænsninger, må vi fortsat modernisere konkurrence- og statsstøttereglerne for at sikre, at de fungerer effektivt under både de nuværende og de fremtidige økonomiske og retlige forhold, især på grundlag af den forestående udvidelse. Hermed vil vi bedre kunne opfylde målsætningerne i traktaten, der blandt andet kræver gennemførelse af en ordning, der sikrer, at konkurrencen inden for det indre marked ikke fordrejes.

13

14 Første del XXIX Beretning om Konkurrencepolitikken 1999 SEK(2000) 720 endelig

15

16 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 19 Tal for Kommissionens anvendelse af konkurrencereglerne i Boks 1: EU s borgere og konkurrencepolitikken 21 I Konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling Artikel 81 og 82 Statsmonopoler og monopolrettigheder Artikel 31 og A Modernisering af lovgivning og fortolkningspraksis Nye regler for vertikale begrænsninger Hvidbog om modernisering af gennemførelsesbestemmelserne til EF-traktatens artikel 81 og Revision af EU s politik med hensyn til horisontale samarbejdsaftaler Revision af procedurereglerne 29 Boks 2: Samarbejde med de nationale myndigheder og eventuelt med de nationale domstole 30 B Konsolidering af det indre marked Karteller Åbning af markeder Virksomheder med dominerende stilling 34 Boks 3: Relationer med forbrugerorganisationer 36 C Sektorspecifikke politikker Telekommunikation Posttjenester Medier 42 Boks 4: Konvergens mellem telekommunikation, medier og Internettet Transport Forsikring Energi Banker og finansielle tjenesteydelser Liberale erhverv 54 Boks 5: Liberale erhverv Sport Motorkøretøjer 57 D Statistikker 59

17 16 INDHOLDSFORTEGNELSE II Fusionskontrol 61 A Indledning 61 B Hovedlinjer i udviklingen Markedsdefinitionen Dominerende stilling 64 Boks 6: Kollektiv dominans: Airtours/First Choice 65 Boks 7: Vurdering af potentiel dominans Tilsagn fra parterne til løsning af konkurrenceproblemer 68 Boks 8: Fristen for afgivelse af tilsagn i fase 2-sager Artikel 2, stk Boks 9: Bødepålæg for urigtige eller vildledende oplysninger i anmeldelser Henvisning af sager til medlemsstater Beslutninger truffet efter artikel Tilbagekaldelse af en kommissionsbeslutning Vejledende meddelelser 79 C Statistikker 80 III Statsstøtte 83 A Generel politik Modernisering af statsstøttekontrollen Statsstøtte og finanspolitik Direktivet om gennemskuelighed Meddelelse om statsgarantier 86 B Statsstøttebegrebet Midlernes oprindelse Fordele for en eller flere virksomheder Specificitetkrav Påvirkning af samhandelen i EU 92 C Undersøgelse af støttens forenelighed med fællesmarkedet Horisontal støtte Regionalstøtte Sektorstøtte 98 Boks 10: Offentlig støtte til Skoda Et eksempel på statsstøttereglernes anvendelse i ansøgerlandene 101 Boks 11: Statsstøtte til offentlige radio- og tv-selskaber 107 D Procedurer Efterfølgende godkendelse af allerede udbetalt støtte Tredjemands rettigheder Tilbagesøgning af støtte Samarbejde med de nationale domstole 110 E Statistikker 111

18 INDHOLDSFORTEGNELSE 17 IV Internationalt samarbejde 113 A Udvidelsen Førtiltrædelse Tiltrædelsesforhandlinger 116 B Bilateralt samarbejde Nordamerika Andre lande 118 C Multilateralt samarbejde WTO: Handel og konkurrence OECD UNCTAD 122 V Udsigterne for Lovgivningsmæssige aktiviteter Internationale forhold Kontrolvirksomhed 125 Bilag Sager omhandlet i beretningen Artikel 81, 82 og Fusionkontrol Statsstøtte 129

19

20 XXIX BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN SEK(2000) 720 ENDELIG 19 INDLEDNING 1. Den 1. januar 1999 indførte 11 medlemsstater euroen som deres fælles valuta. Ændringen skete gnidningsløst, og den nye valuta vandt hurtigt fodfæste på finansmarkederne. Konkurrencepolitikken bidrog til denne udvikling gennem sine to hovedmålsætninger og gennem de fortsatte bestræbelser på at modernisere Fællesskabets konkurrenceret. 2. Konkurrencepolitikkens første hovedmålsætning er at opretholde konkurrencedygtige markeder. Konkurrencepolitikken tjener som middel til at fremme virksomhedernes effektivitet, en optimal ressourceallokering, den tekniske udvikling og evnen til at tilpasse sig de skiftende forhold. For at Fællesskabet kan være konkurrencedygtigt på verdensmarkederne, har det behov for et konkurrencebetonet hjemmemarked. Fællesskabets konkurrencepolitik har således altid fulgt en hård kurs, når det gælder prissætnings- og markedsdelingskarteller, misbrug af dominans og konkurrencebegrænsende fusioner. Den har også forbudt uberettigede monopolrettigheder, som staterne har tildelt virksomhederne, og statsstøtte, der ikke sikrer virksomhedernes levedygtighed på lang sigt, men fordrejer konkurrencen ved at holde dem kunstigt i live. 3. Konkurrencepolitikkens anden målsætning er etablering af det indre marked. Et indre marked er en væsentlig forudsætning for udvikling af en effektiv og konkurrencedygtig industri. Da Fællesskabet gradvist har nedbrudt regeringsskabte handelshindringer mellem medlemsstaterne, udsættes virksomheder, der opererer på markeder, som de betragter som deres hjemmemarkeder, for konkurrence fra virksomheder, der kan konkurrere på lige vilkår. I denne situation er der to måder at reagere på, nemlig enten at forsøge at konkurrere under de foreliggende forhold og at ekspandere til andre områder og udnytte fordelene ved et indre marked eller at skabe private handelshindringer at forskanse og forsvare sig i håbet om at forhindre andre virksomheder i at trænge ind på markedet. Kommissionen har aktivt søgt at forhindre dette gennem sin konkurrencepolitik ved at forbyde to hovedtyper af aftaler, nemlig distributions- og licensaftaler, der hindrer parallelhandel mellem medlemsstaterne, og aftaler mellem konkurrenter om ikke at trænge ind på hinandens områder, og ved at føre en skrap bødepolitik. Desuden er de konkurrencepolitiske målsætninger blevet integreret i den nye strategi for det indre marked, som Kommissionen vedtog den 24. november Det drejer sig således om at undgå, at konkurrencebegrænsende praksis kommer til at skade det indre markeds hidtidige resultater. 4. Gennemførelsen af disse to hovedmålsætninger og bestræbelserne på at modernisere Fællesskabets konkurrenceregler beskrives indgående i denne beretning. 5. I forbindelse med EU s udvidelse skal det bemærkes, at Det Europæiske Råd i Helsingfors i december 1999 konkluderede, at der var gjort betydelige fremskridt i tiltrædelsesforhandlingerne med Cypern, Ungarn, Polen, Estland, Tjekkiet og Slovenien. I 1999 har ansøgerlandene også gjort fremskridt med hensyn til udarbejdelse eller vedtagelse af nye konkurrenceregler eller ændring af de eksisterende regler for i højere grad at bringe dem i overensstemmelse med fællesskabsretten. Disse fremskridt er sammen med udviklingen i det bilaterale og multilaterale samarbejde beskrevet i afsnittet om internationale forhold i denne beretning. 6. I Amsterdam-traktaten fra 1997, der trådte i kraft den 1. maj 1999, stadfæstes Kommissionens rolle som den myndighed, der er ansvarlig for håndhævelsen af konkurrencereglerne, og det fastslås, at den frie konkurrence og tjenester af almen økonomisk interesse er indbyrdes forenelige principper ( 1 ). ( 1 ) Konkurrenceberetningen for 1997, nr. 2-7.

21 20 XXIX BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN SEK(2000) 720 ENDELIG Den indfører desuden en ny nummerering af traktatens konkurrenceregler. Af hensyn til læserne er de relevante traktatbestemmelser anført med de tidligere og de nye numre forrest i denne beretning. 7. Erhvervslivet, medlemsstaterne og de offentlige myndigheder er bekendt med konkurrencepolitikken, og opretholdelse af åbne og konkurrencebetonede markeder betragtes generelt som en af EU s vigtigste politiske målsætninger. Til gengæld er konkurrencepolitikken, på trods af sine vellykkede resultater, ikke særligt velkendt hos EU-borgerne, som i de fleste tilfælde ikke er klar over, hvor gavnlig konkurrencepolitikken er for dem som forbrugere af varer og offentlige og private tjenester. Kommissionen ønsker derfor at give EU s borgere en mere indgående redegørelse for de konkurrencepolitiske foranstaltninger og håber dermed at opnå deres støtte. Kommissionen har allerede truffet en række foranstaltninger for at nå dette mål, f.eks. udvikling af en informationspolitik rettet mod den brede offentlighed (jf. boks 1 og 2). Tal for Kommissionens anvendelse af konkurrencereglerne i 1999 I lighed med de tidligere år har der været en intens aktivitet på alle Kommissionens kompetenceområder. I 1999 blev der registreret i alt nye sager, herunder 388 vedrørende karteller og monopoler (efter artikel 81, 82 og 86), 301 fusionssager ( 2 ), og 512 statsstøttesager. De tilsvarende tal for 1998 var nye sager, herunder 509 vedrørende karteller og monopoler, 245 fusionssager ( 3 ) og 444 statsstøttesager. Selv om antallet af nye sager har holdt sig forholdsvis konstant i forhold til 1998 (1 201 mod 1 198), blev stigningen i antallet af fusionssager (301 mod 245) og statsstøttesager (512 mod 444) opvejet af et fald i antallet af sager vedrørende karteller og monopoler (388 mod 509). Det samlede antal afsluttede sager var 1 273, herunder 582 vedrørende karteller og monopoler, 279 fusionssager og 412 statsstøttesager. De tilsvarende tal for 1998 var afsluttede sager, herunder 581 vedrørende karteller og monopoler, 248 fusionssager og 460 statsstøttesager. En mere markant indikator er antallet af formelle beslutninger, der er særligt ressourcekrævende (20 fase II-procedurer i fusionssager mod 12 i 1998 og 11 i 1997, 68 beslutninger i kartel- og monopolsager mod 42 i 1998 og 27 i 1997 og 66 statsstøttebeslutninger efter indledning af en formel undersøgelsesprocedure mod 61 i 1998 og 32 i 1997). Dette viser, at arbejdsresultaterne i 1999 endda var større end året før. Kartel- og monopolområdet var især præget af følgende to forhold: For det første steg antallet af sager, der blev afsluttet ved en formel beslutning (68 mod 42 i 1998), og for det andet faldt antallet af nye sager (388 mod 509 i 1998). Nye sager omfatter anmeldelser (162 i 1999 mod 216 i 1998), klager (149 i 1999 mod 192 i 1998) og procedurer, som Kommissionen har indledt på eget initiativ (77 i 1999 mod 101 i 1998). Faldet i antallet af anmeldelser skyldes formodentlig til en vis grad bagatelmeddelelsen af Denne tendens blev første gang bemærket i årsberetningen for Det kan formodentlig også skyldes, at virksomhederne har foregrebet Kommissionens reformer inden for vertikale begrænsninger på grund af offentliggørelsen af en meddelelse i 1998 om Kommissionens forslag til reformer på dette område. Faldet i antallet af klager kan sandsynligvis forklares med sektorbestemte faktorer. For eksempel fritog Kommissionen i 1999 de standardiserede pubforpagtningsaftaler, der blev indgået af de tre største bryggerier i Det Forenede Kongerige, Whitbread, Bass og S&N. Inden for denne sektor havde Kommissionen tidligere modtaget talrige klager fra forpagtere, der var bundet til bryggerierne ( 4 ). Dette ( 2 ) Herunder 9 EKSF-fusioner. ( 3 ) Herunder 10 EKSF-fusioner. ( 4 ) Der blev ikke indgivet nogen»ølklager«i 1999, men der var 19 sager af denne art i 1998 og 22 i 1997.

22 XXIX BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN SEK(2000) 720 ENDELIG 21 fremgår også af, at der i årenes løb har været store udsving i antallet af klager (177 i 1997, 159 i 1996, 114 i 1995, 170 i 1994 og 110 i 1993). Det er derfor for tidligt at drage nogen konklusioner med hensyn til faldet i antallet af klager for Desuden bliver en række sager, der hidtil var blevet behandlet af Kommissionen, nu behandlet af de nationale myndigheder. Dette spørgsmål belyses nærmere i boks 2 om samarbejdet med de nationale myndigheder. Faldet i antallet af procedurer, som Kommissionen indledte på eget initiativ, kan forklares med, at 1997 og 1998 var rekordår, fordi Kommissionen indledte en række procedurer på eget initiativ som forberedelse til liberaliseringen af telesektoren den 1. januar I 1999 blev der anmeldt 292 ( 5 ) sager i henhold til fusionsforordningen mod 235 i Kommissionen traf en beslutning i 270 sager mod 238 i I 1999 fandt Kommissionen det desuden nødvendigt at indlede en fase II-procedure med hensyn til 20 planlagte fusioner mod 12 i I alt 8 sager, hvor der blev indledt en fase II-procedure, blev godkendt på visse betingelser, 1 blev formelt forbudt, 5 blev trukket tilbage, og 9 blev overført til De vigtigste årsager til den nuværende fusionsbølge er globaliseringen af markederne, indførelsen af euroen, etableringen af det indre marked og EU s kommende udvidelse. Disse faktorer vil fortsat skabe stor fusionsaktivitet i Europa i nærmeste fremtid. Mens der skete et mindre fald i antallet af kommissionsbeslutninger om statsstøtte, steg antallet af beslutninger, der blev truffet efter indledning af en formel undersøgelsesprocedure (der var 66 beslutninger af denne art i 1999 mod 61 i 1998 og 32 i 1997). Disse beslutninger er yderst ressourcekrævende. Boks 1: EU s borgere og konkurrencepolitikken EU s konkurrencepolitik er velkendt og påskønnet i erhvervskredse og blandt de offentlige myndigheder på såvel nationalt som internationalt plan. Disse kredse opfatter ofte konkurrencepolitikken som en af Europa-Kommissionens vigtigste politikker. Men den betragtes ikke på samme måde af den brede offentlighed: De fleste mennesker er ikke klar over, hvad konkurrencepolitikken kan gøre for dem, og hvilke fordele den medfører. Meget ofte nævnes Kommissionens konkurrencepolitik i forbindelse med beslutningen om at standse en fusion eller forbyde statsstøtte til en virksomhed. Denne type oplysninger kan skabe misforståelse i offentligheden eller i bedste fald føre til manglende interesse. Hidtil er EU s borgere ikke blevet underrettet klart om, hvad Kommissionen skal gøre, og hvad den allerede har gjort i forbindelse med konkurrencepolitikken, eller hvor stor betydning konkurrencepolitikken har for økonomien som helhed. Mange borgere ved ikke, at konkurrencepolitikken er et betydningsfuldt og effektivt redskab til beskyttelse af deres interesser som forbrugere, brugere af tjenesteydelser, arbejdstagere eller skatteydere. Hvis de var sig disse forhold bevidst, ville de sandsynligvis give Kommissionen stærk politisk opbakning på dette område. Kommissionens tjenestegrene kunne drage fordel af forbrugernes daglige kontakt med markederne. Forbrugernes og forbrugerorganisationernes erfaringer kunne være til stor hjælp ved påvisning og vurdering af eventuel konkurrencebegrænsende praksis. ( 5 ) Ændringerne i fusionsforordningen, der trådte i kraft i 1998, medførte, at en række joint venture-sager, der tidligere ville være blevet undersøgt efter forordning nr. 17, faldt ind under fusionsforordningen. Joint venturesager, der falder ind under fusionsforordningens nye artikel 2, stk. 4, skal også vurderes på grundlag af kriterierne i artikel 81 og behandles derfor oftest af de direktorater, der varetager kartel- og monopolspørgsmål, og ikke af taskforcen for kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser. I 1999 blev der truffet 15 beslutninger i henhold til fusionsforordningens artikel 2, stk. 4 (joint venture-sager).

23 22 XXIX BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN SEK(2000) 720 ENDELIG Kommissionen må derfor begynde at forklare sin konkurrencepolitik tydeligere for manden på gaden. Der er forskellige måder at opnå dette på, forskellige kanaler, der kan benyttes, og forskellige målgrupper. En måde er at inddrage erhvervs-, samfunds- og handelsorganisationer og -sammenslutninger. Kommissionen har allerede truffet en række foranstaltninger for at nå dette mål. Den har udviklet en informationspolitik, der tager sigte på den brede offentlighed, og har udleveret et bredt dokumentationsmateriale og endog stillet det til rådighed på Internettet; dette gælder bl.a. Competition Policy Newsletter, de årlige konkurrenceberetninger og prislisterne inden for bilindustrien. På grundlag af klager, som Kommissionen har modtaget fra forbrugere, har den taget skridt til at indlede procedurer i kartel- og monopolsager, således som det var tilfældet i f.eks. Volkswagen-sagen, der fik bred offentlig omtale. Kommunikationen med EU s borgere kan dog forbedres yderligere, og Kommissionen agter at tage følgende skridt: For det første skal der i forbindelse med hver enkelt beslutning, der træffes som led i konkurrencepolitikken, tages stilling til, hvilken bestemt fordel, den kan indebære for borgerne, og specielt forbrugerne. Kommissionen vil søge at redegøre klart for dette spørgsmål i sine pressemeddelelser, beslutninger og årlige konkurrenceberetninger. For det andet agter Kommissionen ikke blot at behandle forbrugerne som folk, der nyder godt af konkurrencepolitikken, men også som initiativtagere til konkurrencepolitikken. Som nævnt ovenfor kan forbrugerne og forbrugerorganisationerne være til stor hjælp ved påvisning af konkurrencebe-grænsende praksis. Hvis Kommissionen kan vise klart, at den kan løse konkurrencespørgsmål, som berører forbrugerne mere direkte, vil det skabe en bedre forståelse. Volkswagen-sagen er stadig kun et enkeltstående tilfælde. Kommissionen vil udvide forbindelserne med forbrugerorganisationerne og, mere generelt, med EU s borgere. Endelig overvejer Kommissionen, om det vil være hensigtsmæssigt at tilrettelægge møder af forskellig slags med EU s borgere. En mulighed ville være et årligt møde med forbrugerorganisationerne, hvor Kommissionen ville få lejlighed til at fremlægge og forklare sin politik. En anden mulighed ville være at afholde»konkurrencekonferencer«i medlemsstaterne. Disse møder kunne afholdes en til to gange om året i det land, der har formandskabet i Rådet på det pågældende tidspunkt. Gennem aktiviteter af denne art skulle det blive lettere at nå ud til nationale forbrugersammenslutninger, brancheorganisationer, virksomheder, nationale konkurrencemyndigheder osv.

24 XXIX BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN SEK(2000) 720 ENDELIG 23 I KONKURRENCEBEGRÆNSENDE AFTALER OG MISBRUG AF DO- MINERENDE STILLING ARTIKEL 81 OG 82 STATSMONOPO- LER OG MONOPOLRETTIGHEDER ARTIKEL31 OG 86 A Modernisering af lovgivning og fortolkningspraksis 1. Nye regler for vertikale begrænsninger 8. Kommissionen vedtog den 22. december 1999 forordning (EF) nr. 2790/1999 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis ( 6 ). Denne forordning træder i stedet for tre hidtil gældende forordninger om eneforhandlingsaftaler, eksklusive købsaftaler og franchiseaftaler ( 7 ), der udløb den 31. december Den nye forordning er resultatet af den gennemgribende revision af konkurrencepolitikken på dette område, som Kommissionen satte i gang i 1997, da den offentliggjorde en grønbog ( 8 ) om anvendelse af traktatens artikel 81 på vertikale aftaler. Grønbogen gav stødet til en bred offentlig debat. De bemærkninger, der indkom fra medlemsstater, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og de berørte kredse gik generelt ind for en reform af EU s konkurrencepolitik med hensyn til vertikale begrænsninger. Kommissionen skitserede derefter rammerne for den foreslåede reform i sin Meddelelse om anvendelse af EU s konkurrenceregler på vertikale begrænsninger ( 9 ) af 30. september 1998 og fremlagde samtidig to forslag til rådsforordninger om ændring af: Rådets forordning nr. 19/65/EØF af 2. marts 1965 om anvendelse af bestemmelserne i traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af aftaler og samordnet praksis ( 10 ) med det formål at udvide de lovgivningsbeføjelser, der er tillagt Kommissionen Rådets forordning nr. 17 af 6. februar 1962, første forordning om anvendelse af bestemmelserne i traktatens artikel 85 og 86 ( 11 ), med det formål at udvide fritagelsen for anmeldelsespligten efter ovennævnte forordnings artikel 4, stk. 2, til at gælde for alle vertikale aftaler. 10. Den 10. juni 1999 vedtog Rådet Kommissionens forslag i form af forordning (EF) nr. 1215/1999 ( 12 ) om ændring af Rådets forordning 19/65/EØF og forordning (EF) nr. 1216/1999 ( 12 ) om ændring af Rådets forordning nr Den nye gruppefritagelsesforordning nr. 2790/1999 betyder et kursskifte, idet man har opgivet den traditionelle politik, der i vid udstrækning var baseret på formalistiske vurderingskriterier, og nu går over til at lægge hovedvægten på de økonomiske virkninger af vertikale aftaler. Hovedformålet er at forenkle de regler, der gælder for vertikale begrænsninger, og mindske de reguleringsmæssige byrder for ( 6 ) EFT L 336 af ( 7 ) Hhv. forordning (EØF) nr. 1983/83 (EFT L 173 af , s. 1), forordning (EØF) nr. 1984/83 (EFT L 173 af , s. 5), forlænget ved forordning (EF) nr. 1582/97 (EFT L 214 af , s. 27), og forordning (EØF) nr. 4087/88 (EFT L 359 af , s. 46). ( 8 ) KOM(96) 721 endelig udg. ( 9 ) KOM(1998) 544 endelig udg. ( 10 ) EFT 36 af ( 11 ) EFT 13 af ( 12 ) EFT L 148 af

25 24 XXIX BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN SEK(2000) 720 ENDELIG virksomhederne, samtidig med at man sikrer en mere effektiv kontrol med aftaler mellem virksomheder, der står stærkt på deres markeder. 12. Den nye politik er kort sagt baseret på én enkelt kommissionsforordning med et bredt anvendelsesområde, der op til en markedsandelsgrænse på 30 % og med forbehold af et begrænset antal betingelser og»hardcore«-begrænsninger giver fritagelse for alle aftaler og former for samordnet praksis mellem to eller flere virksomheder, der hver især opererer i forskellige led af produktions- eller distributionskæden, om vilkårene for parternes køb, salg eller videresalg af bestemte varer eller tjenester. Forordningen gælder også for aftaler indgået af detailhandlerorganisationer på betingelse af, at ingen af disse organisationers medlemmer har en omsætning på over 50 mio. EUR, og for visse ikke-gensidige vertikale aftaler mellem konkurrerende virksomheder. 13. Der er fastsat en markedsandelsgrænse på 30 % for gruppefritagelsen. Forordningen indeholder en række særlige bestemmelser, der skal sikre, at denne markedsandelsgrænse anvendes fleksibelt i tilfælde, hvor den kun overskrides midlertidigt. Formålet hermed er at styrke virksomhedernes retssikkerhed. At 30%-grænsen overskrides betyder ikke, at aftalerne anses for at være ulovlige, men at de derimod skal undersøges individuelt. For at hjælpe virksomhederne med at foretage denne vurdering har Kommissionen planer om at udsende et sæt retningslinjer i løbet af første halvår Et udkast hertil blev offentliggjort den 24. september 1999 og er for øjeblikket til høring i offentligheden ( 13 ). 14. Forordningen opererer med en»sortlistning«af aftalebestemmelser, som ikke kan drage fordel af gruppefritagelsen. Listen over sådanne»hardcore«-begrænsninger omfatter bindende videresalgspriser, hvad enten det sker i form af faste priser eller mindstepriser, og visse former for territoriale begrænsninger eller begrænsninger med hensyn til kundekreds. Der er i vid udstrækning tale om en kodificering af den hidtidige praksis. 15. Desuden fastsættes et begrænset antal betingelser for gruppefritagelsen, hvoraf den vigtigste drejer sig om konkurrenceforbud, dvs. klausuler om at køberen ikke må fremstille, købe, sælge eller videresælge konkurrerende produkter. I betragtning af den potentielle risiko for markedsafskærmning, der er forbundet med sådanne klausuler, falder konkurrenceforbud kun ind under den nye forordning, når deres varighed ikke overstiger fem år. Der gælder dog visse undtagelser fra denne regel. I forordningen fastsættes det f.eks., at denne grænse ikke gælder, når produkterne sælges fra lokaler, der ejes eller leases af leverandøren. Desuden vil det i retningslinjerne blive anført, i hvilke andre situationer længerevarende konkurrenceforbud kan være berettigede (f.eks. ved overførsel af knowhow og langsigtede investeringer, navnlig når der er tale om engangsinvesteringer, der er»sunk«eller mærkespecifikke. 16. Forordningen åbner desuden mulighed for inddragelse af gruppefritagelsen. Denne mulighed skal kunne udnyttes i situationer, når en vertikal aftale, som ikke når op over grænsen på de 30 %, ikke indebærer objektive fordele, der kan opveje dens konkurrenceskadelige virkninger, og derfor ikke opfylder betingelserne i artikel 81, stk. 3. Inddragelsesmuligheden er bl.a. indført som en sikkerhedsforanstaltning mod de konkurrenceskadelige virkninger, der kan opstå som følge af den kumulative effekt, det kan få, når konkurrerende leverandører indfører parallelle net af ensartede aftaler, eller når der foreligger køberstyrke. 17. For at sikre et mere effektivt tilsyn og fremme en decentral anvendelse af EU s konkurrenceregler åbner Rådets nye bemyndigelsesforordning desuden mulighed for, at de nationale ( 13 ) EFT C 270 af

26 XXIX BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN SEK(2000) 720 ENDELIG 25 konkurrencemyndigheder kan inddrage gruppefritagelsen, når en konkret aftale har negative virkninger på deres nationale område, og dette udgør et særskilt geografisk marked. 18. Desuden kan Kommissionen ved forordning og uden tilbagevirkende kraft udelukke bestemte vertikale begrænsninger fra gruppefritagelsens anvendelsesområde, når der er tale om parallelle net af ensartede vertikale aftaler omfattende mere end 50 % af det relevante marked. 19. Endelig er der i forordningen fastsat en overgangsperiode, således at aftaler, der falder ind under de hidtil gældende gruppefritagelsesforordninger, fortsat er omfattet af gruppefritagelsen indtil den 31. december Hvidbog om modernisering af gennemførelsesbestemmelserne til EF-traktatens artikel 81 og Den 28. april 1999 vedtog Kommissionen en hvidbog om modernisering af gennemførelsesbestemmelserne til traktatens artikel 81 og 82 ( 14 ). Den har til formål at igangsætte en bred debat om en reform af forordning nr. 17, som er hovedhjørnestenen i anvendelsen af artikel 81 og 82, og som stammer helt tilbage fra begyndelsen af 60 erne. 21. Rom-traktaten knæsatte et generelt forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler, der blev lempet med en undtagelsesregel artikel 81, stk. 3 men lod spørgsmålet om de nærmere betingelser for denne undtagelse stå åbent. I begyndelsen af 60 erne havde EF endnu ingen konkurrenceret kun to af de dengang seks medlemsstater havde en konkurrencelovgivning, der fandtes kun en enkelt egentlig konkurrencemyndighed, og fællesskabsretten var under tilblivelse. Den meget generelle formulering af artikel 81, stk. 3, og det nye ved forbudsprincippet gjorde det vanskeligt for virksomhederne at vurdere, om deres aftaler var lovlige. Kommissionen, som dengang var en ganske ung institution, havde behov for at blive underrettet om de aftaleformer, der fandtes, og opbygge et ordentligt kendskab til de forskellige erhvervssektorer. 22. I denne situation blev man hurtigt klar over, at det var nødvendigt med et centraliseret godkendelsessystem. Forordning nr. 17 skabte et system, hvor alle konkurrencebegrænsende aftaler, der påvirkede samhandelen mellem medlemsstater, for at kunne fritages fra forbuddet skulle anmeldes til Kommissionen, som havde enekompetence til at anvende artikel 81, stk. 3. Undtagen i få nøje definerede undtagelsestilfælde (artikel 4, stk. 2, i forordning nr. 17) kunne der ikke indrømmes fritagelse med længere tilbagevirkende kraft end fra anmeldelsesdatoen. Konkurrencebegrænsende aftaler, for hvilke der ikke var meddelt fritagelse, var automatisk ugyldige. Dette system gjorde det muligt at få udviklet en sammenhængende konkurrenceret og få udbredt en»konkurrencekultur«i hele Fællesskabet. I dag opfattes konkurrencepolitikken med rette som en af grundstenene i EU-samarbejdet og som en vigtig markedsintegrerende drivkraft. En nødvendig reform 23. Til trods for de successive udvidelser af Fællesskabet, og selv om der i mellemtiden er etableret troværdige konkurrencemyndigheder i alle medlemsstaterne, er der hidtil ikke foretaget nogen større ændringer i det system, der har været gældende siden begyndelsen af 60 erne. Det system, der er indført ( 14 ) KOM(1999) 101 endelig udg., EFT C 132 af

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

Læs mere

KONKURRENCEPOLITIK RETSGRUNDLAG MÅL

KONKURRENCEPOLITIK RETSGRUNDLAG MÅL KONKURRENCEPOLITIK Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) indeholder i artikel 101-109 regler om konkurrencen i det indre marked. Ifølge disse regler er konkurrencebegrænsende aftaler

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 (udgivet i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2002) Bruxelles Luxembourg, 2003 Europe Direct

Læs mere

NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU

NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU 1. juli 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU EU's ministerråd har vedtaget en omfattende reform af de europæiske konkurrenceregler. De nye regler

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

XXVIII Beretning om Konkurrencepolitikken Ð 1998

XXVIII Beretning om Konkurrencepolitikken Ð 1998 Europa-Kommissionen XXVIII Beretning om Konkurrencepolitikken Ð 1998 (udgivet i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europñiske Unions virksomhed Ð 1998) Bruxelles ð Luxembourg, 1999 Yderligere

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 129/52 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 461/2010 af 27. maj 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på kategorier

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU 21. februar 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU EU-Kommissionen har foreslået en generel revision af EU's fusionskontrolregler, der

Læs mere

Modernisering af håndhævelsesbestemmelserne til EF s konkurrenceregler Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 og moderniseringspakken

Modernisering af håndhævelsesbestemmelserne til EF s konkurrenceregler Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 og moderniseringspakken Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Konkurrence Modernisering af håndhævelsesbestemmelserne til EF s konkurrenceregler Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 og moderniseringspakken Brussels Luxembourg,

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 Udvalget for Andragender 2009 19.10.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1362/2002 af Ralf Biester, tysk statsborger, om opkrævning af licensgebyr

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0400 (CNS) 14950/14 FISC 182 ECOFIN 1002 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14532/14

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2006 KOM(2006) 198 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af beslutning 2005/231/EF

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug).

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug). EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 02.VI.2006 K(2006)2288 Vedrørende: Statsstøtte nr. N 214/2006 - Danmark Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis BEK nr 739 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 93/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 316/2014 af 21. marts 2014 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.1.2014 COM(2014) 24 final 2014/0010 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. januar

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Den fremtidige konkurrenceretlige ramme for motorkøretøjsbranchen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Den fremtidige konkurrenceretlige ramme for motorkøretøjsbranchen DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.7.2009 KOM(2009) 388 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Den fremtidige konkurrenceretlige ramme for motorkøretøjsbranchen {SEK(2009)

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 27.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 222/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer

Læs mere

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje ,3 Bruxelles, den 12. juli 2000.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGHU UHJOHU RP V UVNLOWH UHJQVNDEHUIRUSXEOLFVHUYLFHYLUNVRPKHGHU (XURSD.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGWH L GDJ HQ QGULQJ DI GHW VnNDOGWH JHQQHPVNXHOLJKHGVGLUHNWLY 0HG

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 KFST uafhængig konkurrencemyndighed VELFUNGERENDE MARKEDER 08 2017 Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) har et ønske om at være mere åben om prioritering

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig Vedr.: Statsstøttesager nr. N 318/b/2004 og N 604/a/2004 - Danmark Beskatning af individuelle overførbare sildekvoter og Skattemæssig

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

Konsortieaftaler og joint ventures

Konsortieaftaler og joint ventures 1 Konsortieaftaler og joint ventures Ved Jesper Kaltoft 2 Overblik Joint ventures Typisk et fastere samarbejde end et konsortium, ofte etableret som et separat selskab med egen ledelse Konsortium En sammenslutning

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.6.2005 KOM(2005) 253 endelig 2005/0111 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV Af om ændring af direktiv 2004/39/EF om markeder

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.XII.2006 K(2006)5844 endelig Vedr.: Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder Hr. udenrigsminister

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Fusionskontrol i Den Europæiske Union

Fusionskontrol i Den Europæiske Union Fusionskontrol i Den Europæiske Union Situationen i marts 1998 EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT IV KONKURRENCE Fusionskontrol i Den Europæiske Union Situationen i marts 1998 BRUXELLES

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

Udkast til KOMMISSIONENS MEDDELELSE

Udkast til KOMMISSIONENS MEDDELELSE DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, SEK(2010) 528 Udkast til KOMMISSIONENS MEDDELELSE Retningslinjer for anvendelsen af artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på horisontale samarbejdsaftaler

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere