Standardforside til projekter og specialer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standardforside til projekter og specialer"

Transkript

1 ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus, Global Studies A European Perspective Politik og Administration EU-studies Forvaltning (scient.adm) Projekt- eller specialetitel: Prekære arbejdsforhold på det danske arbejdsmarked Projektseminar/værkstedsseminar: Udarbejdet (Navn(e) og studienr.): Projektets art: Modul: Anders Ezra Tøfting Hove Fagmodulsprojekt SV-B1 Mia Pough Hansen Fagmodulsprojekt SV-B1 Vejleders navn: Anders Ejrnæs Afleveringsdato: Antal anslag inkl. mellemrum: (Se næste side) Tilladte antal anslag inkl. mellemrum jf. de udfyldende bestemmelser: (Se næste side)

2 Resume Denne rapport præsenterer en undersøgelse forholdet mellem fleksibilitet og sikkerhed i arbejdsforholdene på det danske arbejdsmarked. Med udgangspunkt i en kritisk realistisk tilgang er formålet med projektet, at identificere de bagvedliggende mekaniser, der kan forklare, hvorfor arbejdsforholdene går i prekær retning. Gennem en tre-trins analyse sættes fokus på arbejdstagers arbejdsforhold, betydningen virksomhedernes behov for, og brug, forskellige former for fleksibilitet og flexicurity-modellen som arbejdsmarkedspolitisk redskab. I undersøgelsen anvendes både kvalitativ- og kvantitativ empiri til at belyse, hvorledes virksomhedernes krav om fleksibilitet, er stærkt medvirkende til, at arbejdsforholdene i også stigende grad præges fleksibilitet. Det gør arbejdsforholdene usikre. Hovedkonklusionen er, at denne fleksibilisering, gennem mekanismer som formalisering og standardisering arbejdet, skaber tiltagende prekære arbejdsforhold for de personer vi har identificeret som perifere medarbejdere. Flexicurity-modellen formår således ikke, at skabe balance mellem sikkerhed og fleksibilitet, for de personer, der som løst ansatte i virksomhederne, befinder sig i udkanten arbejdsmarkedet.

3 Abstract This report presents a study of the relationship between flexibility and security in the working conditions in the Danish labor market. With point of departure in a critical realist approach, the purpose of the project, is to identify the underlying mechanisms, which may explain why working conditions proceed in a precarious direction. Through a three-step analysis focus is placed on the employee's employment conditions, the importance of corporate needs, and use of various forms of flexibility- and the flexicurity- model as a social- political tool. The study uses both qualitative and quantitative empirical data to illustrate how corporate demands for flexibility, has a strong impact on working conditions that are also increasingly characterized by flexibility resulting in unstable and insecure working conditions. The main conclusion is that this flexibility, through mechanisms such as de-formalization and destandardization of the work, creating increasingly precarious conditions for the people that we have identified ad peripheral employees. Flexicurity does not manage to create a balance between flexibility and security for those, who are employed as casual workers in companies, and find themselves at the margins of the labour market.

4 Indholdsfortegnelse Resume... 2 Abstract Problemfelt Problemformulering Teori Ulrich Beck Arbejde i det første og det andet moderne paradigme Globalisering Afformalisering Fleksibilisering Kritik Beck Atkinsons fleksibilitetsteori Numerisk fleksibilitet Funktionel fleksibilitet Eksternalisering /distancing Kernemedarbejdere Perifere medarbejdere Eksterne medarbejdere Kritik Atkinsons inddeling medarbejdere Standings teori om prækariatet Definition prekariatet Prekariat vs. proletariat Syv sikkerheder Kritik Standing Flexicurity Definition flexicurity... 24

5 3.4.2 Flexicurity matrix Flexicurity i Danmark Metode Projektdesign Afgrænsning genstandsfeltet Videnskabsteoretiske overvejelser Præsentation empiri Interview Formål med interviews Valg informanter Interview type Interviewguide Udførelse interview Transskribering Kodningsstrategi Analysestrategi Analyse Hvad forstås ved prekære arbejdsforhold? Sikkerhed i ansættelsen (employment security) Arbejdsmiljøsikkerhed (work security) Sikkerhed for udvikling kompetencer (skill reproduction security) Indkomstsikkerhed (income security) Kollektiv repræsentation (representation security) Arbejdsmarkedssikkerhed (labour market security) Delkonklusion Hvilken betydning har fleksibilitet for arbejdsforholdene? Numerisk fleksibilitet... 50

6 5.2.2 Funktionel fleksibilitet Eksternalisering Afstandardisering arbejdet Delkonklusion Hvordan skal prekære arbejdsforhold forstås i et flexicurity-perspektiv? Delkonklusion Konklusion Perspektivering Litteraturliste Empiri Bøger og dokumenter Artikler Bilag... 1 Bilag Bilag Bilag

7 1 Problemfelt Det høres ofte, at vi i dag lever i en globaliseret verden, hvor de nationalstatslige grænser spiller en stadig mindre rolle, mens globale grænseoverskridende aktiviteter hele tiden etableres og udvikles (Beck 2002). Denne udvikling ses tydeligt i erhvervslivet, hvor virksomheder, store som små, nu konkurrerer på ét stort åbent marked, hvor eksempelvis outsourcing produktion, eller dele her, til andre verdensdele med lavere lønninger, er en almindelig anderkendt og anvendt strategi (Ejrnæs 2008: 32). Men det er ikke kun virksomhederne, der etablerer sig på tværs de nationalstatslige grænser. Det gør arbejdskrten også. I Danmark er det især det indre markeds frie bevægelighed indenfor EU, der har medført en mærkbar forandring arbejdskrtens mobilitet (Weekendavisen ). Den øgede globale konkurrence for virksomhederne og den vandrende arbejdskrt betyder tilsammen, at arbejdsmarkedet som vi kender det, er under forandring. Kravene til de danske virksomheders konkurrenceevne bevirker, at der skabes et øget pres på deres tilpasningsevne til markedet. Et pres, der fremhæver virksomhedernes behov for fleksibilitet, både i forhold til produktion og i forhold til at justere medarbejderstaben. De enkelte virksomheders behov for, og brug, fleksible løsninger er med til, at skabe et arbejdsmarked præget fleksibilisering. Den mobile arbejdskrt skaber også konkurrence og tilføjer endnu et krav om fleksibilitet til arbejdstagerne. Arbejdstagerne konkurrerer således mod hinanden både indenfor, men også på tværs nationale grænser. I Danmark konkurrerer lønmodtagerne således både mod lavtlønsregioner i Asien og mod naboen på det danske arbejdsmarked. At den vandrende arbejdskrt også kommer til Danmark får stadig større betydning for arbejdsmarkedet. Især indenfor brancher som rengøring, hotelbranchen, landbrug og byggeri vokser andelen migrantarbejdere, der tilbyder deres arbejdskrt for en lavere løn end den lokale lønmodtager (Cevea- weblink I, 2014). Disse to overordnede problematikker; virksomhedernes behov for fleksibilitet og den øgede konkurrence på arbejdsmarkedet, har konsekvenser for spillereglerne på arbejdsmarkedet her i Danmark. Virksomhedernes behov for at justere i antal medarbejdere har, blandt andet, skabt et marked for vikarbureauer, der lever, at levere korttidsansatte medarbejdere (Politikken- Side 7 90

8 weblink II: ). Indenfor byggeriet, ses disse bureauer ofte som underleverandører på store byggeprojekter. Flere vikarbureauer opererer fra andre europæiske lande og disse bureauer benytter sig netop korttidsansatte, nogen kaldet kolonne-arbejdere, da de køres ind i landet i busser og arbejder under meget usikre og ringe vilkår. Således udtaler Jens Kirkegaard fra 3F til Politikken at byggefirmaer med vikarer tvinger de ansatte til arbejde længere tid og ignorerer arbejdsmiljø (Politikken- weblink I: ). Af frygt for, at miste arbejdet tør de ikke stå frem og kræve deres rettigheder på arbejdspladsen. Frygten gør, at medarbejderne accepterer ringere arbejdsvilkår og arbejdsforhold og brugen vikarer bekymrer LO. De frygter, at brugen flere og flere vikarer, underminerer overenskomsterne: Vi ser i dag, at vikarerne ikke tør håndhæve deres rettigheder frygt for ikke at få anvist arbejde fremover (Politikken- weblink I: ). Det er ikke kun migrantarbejdere, der oplever korttidsansættelser og usikre arbejdsforhold. Billedet er, at forskellige typer tidsbegrænsede ansættelsesformer fylder godt på det danske arbejdsmarked. LO har således undersøgt vilkårene for disse, såkaldt atypisk ansatte, og fundet frem til, at ansættelsesformen i sig selv er et risikovilkår. Det er ikke fordi, at antallet atypisk ansatte er steget væsentligt, men deres vilkår er markant forringet de sidste år. Forhold som ordentlige kontrakter, arbejdsmarkedspension, efter- og videre uddannelse og ret til ferie- og fridage er noget det, der er undersøgt, og fundet væsentligt ringere end de forhold, der gælder for almindeligt fast ansatte på fuld tid. (Weblink- LO). Det der er nyt ved denne gruppe atypisk ansatte er, at det ikke kun er ufaglærte, der ender i disse usikre job. Det kan lige såvel være højtuddannede specialister, freelance journalister eller konsulenter, der ikke formår at få fast tilknytning til arbejdsmarkedet, men hele tiden går fra det ene midlertidige job til det andet. Den britiske økonom Guy Standing kalder denne gruppe løsarbejdere for prekariatet. Kendetegnet ved denne gruppe er netop deres brogede sammensætning, og deres mangel på sikkerhed i deres arbejdsliv (Standing 2011). Selvom man ikke tale om en decideret prekær klasse på arbejdsmarkedet i Danmark og selvom arbejdsmarkedsforsker Søren Kaj Andersen maner til ro, da omfanget vikaransatte endnu ikke er faretruende (Politikken- weblink II: ), tegner disse eksempler et billede et Side 8 90

9 arbejdsmarked i forandring, et arbejdsmarked hvor arbejdstagere er under pres, hvilket betyder at ringere vilkår og usikre arbejdsforhold accepteres stadig oftere. Vi finder det derfor interessant, at undersøge, hvorfor udviklingen går mod mere prekære forhold. Det har ført til følgende problemformulering: 2 Problemformulering Hvorfor går udviklingen arbejdsforholdene på det danske arbejdsmarked i prekær retning? For at besvare problemformuleringen arbejdes med følgende underspørgsmål: Hvad forstås ved prekære arbejdsforhold? Hvilken betydning har virksomhedernes behov for fleksibilitet for arbejdsforholdene? Hvordan skal prekære arbejdsforhold forstås i et flexicurity-perspektiv? Projektrapporten er struktureret således, at vi starter med en præsentation vores teoriapparat, hvor også samspillet teorierne imellem diskuteres. Herefter kommer metodekapitlet, hvor vi går i dybden med beskrivelsen projektdesignet, videnskabsteori, vores empiri og analysestrategi, der leder direkte over til selve analysen. Resultatet denne samles i konklusionen, der efterfølges en sluttende perspektivering. 3 Teori Som det første vil vi i denne rapport præsentere vores teoretiske referenceramme for undersøgelsen, hvorfor arbejdsforholdene på arbejdsmarkedet går i prekær retning. I snittene nedenfor vil vi således redegøre for de anvendte teorier, som vi undervejs vil diskutere, kritisere og forholde til hinanden. Først redegøres for Ulrich Beck, fordi han repræsenterer makro-niveau med hans begreber om samfundets udvikling fra det første og det andet moderne paradigme samt Side 9 90

10 globaliseringen. Derefter beskrives virksomhedsniveauet, hvor vi redegør for Atkinsons teori om virksomhedernes mulighed for brug forskellige fleksibilitetsformer. Herefter præsenteres arbejdstagerperspektivet med Guy Standings teori om prekariatet og betydningen virksomhedernes fleksibilitet. Til sidst vil vi redegøre for flexicurity-teorien der omhandler arbejdsmarkedsniveauet i dansk kontekst. Sammenhængen mellem de valgte teorier er således, at Beck omfavner hele samfundet på makroniveau med globaliseringen og beskrivelsen samfundets udvikling fra det første til det andet moderne. Atkinsons teori om virksomhedernes fleksibilitet og Standings teori om prekariatet ligger begge indenfor Becks samfundsramme. Flexicurity-teorien omhandler arbejdsmarkedsniveauet og indrammer Atkinson og Standing, men stadig indenfor Becks samfundsramme. Beck Flexicurity Atkinson Standing Figur 1: Samspil mellem teorierne Side 10 90

11 3.1 Ulrich Beck I dette snit præsenteres Ulrich Becks teori om arbejdsmarkedets udvikling fra det første moderne paradigme og ind i det andet moderne paradigme med risikoregimet som konsekvens her. Derefter redegøres for de udvalgte begreber; globalisering, formalisering- og fleksibilisering arbejdet. Redegørelsen tager udgangspunkt i Becks bog Fagre nye arbejdsverden. Der sluttes med en kritik Becks teori ved Klaus Rasborg Arbejde i det første og det andet moderne paradigme Det andet moderne paradigme er, ifølge Beck, en transformation fra det første moderne paradigme, der var -defineret ved kollektive livsmønstre, fuld beskæftigelse, national- og socialstat, (Beck 2002: 24f). Nationalstaten er den territoriale grænsning indenfor hvilken økonomien blev organiseret og industrisamfundet med lønarbejdet blev organisereret og institutionaliseret. Statens rolle er, at beskytte hjemmemarkedet og kompensere lønmodtagerne ved markedsfejl og i Danmark blev velfærdsstaten født. Klassesamfundet er, ifølge Beck, ligeledes knyttet til det første modernes paradigme, hvor adskillelse mellem proletariatet og den borgerlige livsverden skaber forudsætninger for klassedannelsen (Beck 2002: 27). Det andet moderne paradigme er således kendetegnet ved, at ophæve disse præmisser som grundforestilling om samfundet, hvilket følgelig indebærer modsætningerne; økologiske kriser, tagende erhvervsarbejde, individualisering, globalisering og kønsrevolution- (Beck 2002:25). Nationalstaten udfordres transnationale forbindelser, hvilket påvirker produktion og organisering arbejdet; markedet ændres og arbejdet er ikke længere stedbundet. Ideen om fuld beskæftigelse forlades og det formelle arbejde kommer sammen med velfærdssamfundet i krise (Beck 2002: 28). Det første modernes sikkerhed og klare grænser løses således en generaliseret usikkerhed, uvished og uklare grænser, både territorielt og institutionelt (Beck 2002: 82) som bliver udgangspunktet for, men også kendetegnende ved forandringen i det andet moderne paradigme. Det nye i forandringen er ikke det, at der sker en forandring, men at forandringen i det andet moderne paradigme sker på alle niveauer samtidig. Udviklingen på arbejdsmarkedet kan således ikke anskues som isoleret fænomen, men skal ses i sammenhæng med globaliseringen og Side 11 90

12 velfærdsstatens udvikling (Beck 2002: 25). Erhvervsarbejdet, mener Beck, står således, i det andet moderne paradigme, overfor en gennemgribende systemforandring, hvor forandringen arbejdet sker indenfor flere dimensioner og i flere retninger samtidig. Det er denne sammenvævning og multiniveaupåvirkning, der kendetegner risikoregimet og gør arbejdssamfundet til risikosamfundet (Beck 2002: 81ff). Risikoregimet gør i Becks optik, arbejdssamfundet til et realeksperiment med opløsningen arbejdstid- sted- og kontraktforhold, hvor selv reglerne for, hvordan man vinder og taber, bliver uskarpe og ubegribelige for de arbejdende individer. (ibid.: 99). Risikoregimet udfolder sig indenfor flere dimensioner, hvor vi vil fokusere på globalisering, formalisering og fleksibilisering arbejdet, idet disse begreber har størst relevans for vores projekt Globalisering I det andet modernes paradigme bliver nationalstatens territoriale grænser udvisket og globaliseringens udbredelse resulterer i en social rumliggørelse, hvorved standen til det der før var fjernt og fremmed kollapser så det kommer tæt på (Beck 2002: 32ff). Lokale virksomheder konkurrere på verdensmarkedet med øget konkurrence på arbejdsmarkedet til følge, da også arbejdskrten handles og vandrer på tværs de territoriale grænser. Den nye virkelighed i det andet moderne paradigme, er et udtryk for magtforskellen mellem regeringer og fagforeninger der er bundet territorielt til nationalstaten og kapital- og finansmagter der regere globalt. I magtspillet er det således de politiske aktører, hvis autoritet svækkes netop på grund bindingen til det nationalstatslige, der står overfor de økonomiske aktører, der med deres transnationale forbindelser dominerer i det andet moderne paradigme (ibid.: 8, 35-36). Mobilitet på arbejdsmarkedet forstås i det første moderne som noget positivt, idet vandring arbejdstagere indenfor nationalstaten er ønskværdigt og et udtryk for den fleksible arbejder (Beck 2002: 38). Globaliseringen i det andet moderne paradigme betyder, at mobiliteten udvides og bliver transnational og vandrende arbejdstagere er i dag en central del det danske arbejdsmarked Afformalisering I risikoregimet ses en rationaliseringsstrategi hos virksomheder som Beck betegner formalisering arbejdet, hvilket henviser til en øget brug uformelt ansatte i virksomhederne. Denne brug Side 12 90

13 løsarbejdere, skin-selvstændige, som eksempelvis enmands-virksomheder og andre permanentprekære ansatte ser Beck som en generel udviklingstendens, som virksomhederne anvender bevidst for at fremme deres fleksibilitet og sænke lønomkostningerne. I samme bevægelse flyttes alle risici fra virksomhed til medarbejder, der efterlades med risikosamfundets usikkerhed og uvished (Beck 2002: 103). Der er således tale om en bevægelse fra fuldbeskæftigelsessamfundets formelle arbejde der er kollektivt organiseret mod risikosamfundets uformelle arbejdsmarked med individuel selvbeskæftigelse, hvor vejningen mellem frihed og risiko bliver dilemmaet Fleksibilisering Fleksibelt arbejde og prekær beskæftigelse har den højeste vækstrate overalt på jorden (Beck 2002: 97). Arbejdstidsfleksibilisering handler om virksomhedernes mulighed for at skabe sammenhæng mellem ordresituation og de ansattes brug tid. Dette kan- og bliver- løst på mange forskellige måder med mange forskellige arbejdstidsmodeller (Ibid.: 90). Konsekvenserne fleksibiliseringen beskriver Beck som standardisering arbejdet (Ibid.: 92), individualisering arbejdet (Ibid.: 87) og som en omfordeling indkomsten. Omfordelingen, mener han, sker ved, at de mest udsatte på arbejdsmarkedet og de socialt dårligt stillede betaler med kollektiv lønnedgang og dårligere chancer for bedre jobs. Risiko, ulighed og usikkerhed samles og forstærkes dermed i de lave sociale klasser (Ibid.: 93). Afstandardiseringen hænger sammen med individualiseringen, for når medarbejderne skal varetage specifikke opgaver, der svarer netop til den enkeltes kvalifikationer, sker det udenfor en social kontekst. Kolleger og samarbejdspartnere skiftes regelmæssigt, ligesom arbejdstid og sted, alt efter hvor opgaven skal løses (ibid.: 92). Så selvom fleksibilitet giver arbejdstageren, hvad Beck kalder tidsautonomi, forstået som mulighed for selv at finde en balance mellem familie og arbejde som passer for den enkelte, er det igen lønmodtagerne der efterlades med risiciene, mens virksomhederne kan beholde deres indtjening (ibid.: 93) Kritik Beck Ulrich Becks teori om risikosamfundet har været udsat for en del kritik, blandt andet fra Klaus Rasborg. Helt overordnet kritiserer Rasborg, at det videnskabsteoretiske udgangspunkt er uklaret hos Beck, da han vakler mellem realisme og konstruktivisme. Rasborg mener, at det giver uklarhed i forhold til hvordan risikobegrebet defineres og forstås, hvilket kan give anledning til Side 13 90

14 tvivl om, hvorvidt risiko skal forstås som en social konstruktion eller en objektiv risici (Rasborg 2002: 55f; Rasborg 2012:11ff). Derudover kritiseres Beck for manglende empirisk belæg for sin beskrivelse det første og det andet moderne paradigme, hvilket Rasborg mener, gør det noget spekulativt (Rasborg 2002: 56). For eksempel mener Rasborg, at der altid har været risici tilstede, i dag måske i mindre grad end tidligere (Rasborg 2012: 5f). Beck beskriver risiko som indlejret i det andet moderne paradigme og senere i sit forfatterskab er han da også senere begyndt at skelne mellem risiko og fare (ibid.: 6). Da vi ikke anvender selve teorien om risikosamfundet, men ideen om risikoregimet ser vi ikke nogen metodiske problemer i, at vi plukker udvalgte begreber ud og anvender disse i vores undersøgelse. 3.2 Atkinsons fleksibilitetsteori I dette snit indledes med nogle overordnede vinkler på fleksibilitet og hvorfor det er centralt for arbejdsmarkedet i dag. Med udgangspunkt i John Atkinsons flexilibity or fragmentation? og Anders Ejrnæs Integration eller isolation redegøres for begreber om virksomhedernes mulighed for fleksibilitet; numerisk og funktionel fleksibilitet samt eksternalisering. Til sidst defineres arbejdskrtens tre typer, som derefter kritiseres. Da Atkinson i 1987 lavede sit studie det britiske arbejdsmarked, hvori han udviklede de siden meget anvendte begreber om fleksibilitetsformer, var baggrunden for den stigende fleksibilisering oliekrisen i 1970 erne, som betød usikkerhed og ustabilitet på markederne. Han ser dog også fleksibiliseringen som tegn på en overgang mod en ny økonomi, præget øget konkurrence og teknologisk udvikling (Atkinson 1987: 87f). I dag er den øgede konkurrence en realitet, den teknologiske udvikling har sat nye standarder for arbejdet mange steder og i mange brancher og med er fulgt en omfattende fleksibilisering. Ejrnæs udvider forklaringen bag den øgede fleksibilisering med globalisering og betydningen det globale marked for intensiveringen konkurrencen. Globaliseringen har betydet mulighed for outsourcing produktionen til lande med lave lønninger, men også arbejdskrten vandrer og billig arbejdskrt hentes i dag også til Danmark. Globaliseringen fremmer også et ændret forbrugsmønster, hvilket Ejrnæs også beskriver Side 14 90

15 som årsag til fleksibilseringen arbejdsmarkedet. Når markedet åbnes bliver udbuddet større, mens efterspørgslen individualiseres (Ejrnæs 2008: 32f). Virksomhedernes udfordring i dag er altså at tilpasse sig denne intensiverede konkurrence på markedet, hvor der stilles store krav til service, kvalitet og produktdifferentiering. (Ejrnæs 2008: 29). Fleksibilitet er således i dag et centralt begreb på arbejdsmarkedet. Fleksibilitet er også et ord med mange betydninger, der henviser til mange forskellige former for fleksibilitet; den fleksible medarbejder, fleksibel produktion, fleksibel arbejdstid. Fleksibilitet anvendes følgelig i mange sammenhænge og på flere niveauer. Helt overordnet kan man tale om fleksibilitet på arbejdsmarkedsniveau, som handler om reguleringen arbejdsmarkedet; erhvervslivets mulighed for at sikre sig mod markedets usikkerhed ved, at tilpasse udbud med efterspørgsel overfor reguleringen de ansattes løn og arbejdsvilkår (Atikinson 1987: 88; Ejrnæs 2008: 29). I Danmark kaldes denne fleksible regulering flexicurity og denne model vil vi redegøre for i det sidste teorisnit. På organisationsniveau kan man skelne mellem produktionsfleksibilitet og fleksibilitet i arbejdsorganisationen, hvor førstnævnte henviser til virksomhedernes tilpasning produktionen til efterspørgslen på markedet. Fleksibilitet i arbejdsorganisationen henviser til den enkelte virksomheds kapacitet til og mulighed for, på medarbejdersiden, at tilpasse den samlede arbejdstid, opgavesammensætning og fordeling (Ejrnæs 2008:29f). Det er denne fleksibilitet internt i virksomheden Atkinsons begreber omhandler og som er relevante for vores analyse arbejdsforholdene. Han beskriver således tre former for fleksibilitet virksomhederne kan anvende for at opnå større tilpasningsevne: Numerisk fleksibilitet Begrebet dækker over virksomhedernes mulighed for, at tilpasse antallet ansatte til produktionen gennem ansættelser og skedigelser (Atkinson 1987: 89; Ejrnæs 2008: 30). Numerisk fleksibilitet henviser også til virksomhedens mulighed for, at tilpasse arbejdstiden, så der eksempelvis arbejdes mere i nogle perioder end andre, eller helt ændre arbejdstidsmodellen som der eksperimenteres med flere steder i Europa. Ugebrevet A4 fortæller således om Toyota i Gøteborg, der har nedsat og ændret arbejdstiden så der både arbejdes dag og ten, hvilket hos Toyota øger effektiviteten. Konkurrenceevnen er fastholdt ligesom lønnen er det, selvom hver Side 15 90

16 enkelt ansat arbejder færre timer om ugen (Ugebrevet A4 2014, weblink). Netop konkurrenceevne er blevet central, ikke bare for den enkelte virksomhed, men for hele den politisk økonomiske forståelse marked, så selvom virksomhederne altid har ht behov for, at justere med numerisk fleksibilitet, er presset på virksomhedernes produktivitet og effektivitet blevet større (Atkinson 1987:90). Virksomhedernes mulighed for at justere antal medarbejdere er knyttet til det enkelte lands arbejdsmarkedsmodel og måde at regulere arbejdsmarkedet på. I Danmark knytter numerisk fleksibilitet an til flexicurity-modellen Funktionel fleksibilitet Denne form for fleksibilitet fokuserer på virksomhedens mulighed for at omplacere de ansatte mellem forskellige arbejdsopgaver- og funktioner (Atkinson 1987: 90; Ejrnæs 2008: 30). Dette omfatter, at virksomheden kan benytte sig andre kompetencer hos medarbejderen end dem som vedkommende ved ansættelsen blev valgt på. Det betyder, at den ansatte kan blive omplaceret til opgaver, der både kan være nemmere og sværere. En anden mulighed er en vekslen mellem forskellige opgaver og funktioner. Omplaceringen de ansatte kan være midlertidig eller permanent. Den funktionelle fleksibilitet omfatter også omskoling, efter- og videreuddannelse medarbejderne, så de kan varetage nye eller andre opgaver. Også denne form for fleksibilitet beskrives Atkinson i 1987, som stigende anvendt og hænger sammen med en udviskning faggrænser som følge blandt andet den teknologiske udvikling (Atkinson 1987: 90) Eksternalisering /distancing Atkinson beskriver egentlig denne form som et alternativ til fleksibilitet snarere end en form for fleksibilitet. Begrebet beskriver virksomhedernes mulighed for at få udført arbejde eller opgaver eksterne aktører ved at udbyde eller udlicitere opgaver til andre firmaer eller personer (Atkinson 1987: 90; Ejrnæs 2008: 30). Eksempler på en sådan ekstern aktør er enmands-virksomheder, freelancere og konsulenter, men kan også være større virksomheder. Brugen denne strategi er allerede stigende i 1987 og er i dag udbredt i vidt omfang. At få løst opgaver eksternt kan spare virksomhederne for investeringer i specialister eller omvendt kun at satse på specialisering, hvorved strategien giver plads til nichebrancher både i den højtspecialiserede og den mere standardiserede manuelle servicedel (Atkinson 1987: 91). Side 16 90

17 Atkinson beskriver også hvordan arbejdskrt kan kategoriseres i tre grupper; Kernemedarbejdere, perifere medarbejdere og eksterne medarbejdere Kernemedarbejdere Er defineret ved at være dem der varetager virksomhedens vigtige kerneopgaver. De har lang anciennitet og deres viden og erfaring knytter sig til virksomheden. Dette er centralt for kernemedarbejderne idet de derved bliver svære for virksomheden at erstatte. Typisk er de fuldtidsansatte, har god løn, ansættelsestryghed og mulighed for efter- og videreuddannelse samt karriereudvikling i virksomheden (Atkinson 1987: 93; Ejrnæs 2008: 37). Kernemedarbejderne knytter an til den funktionelle fleksibilitet Perifere medarbejdere Er defineret ved at varetage de mere rutineprægede opgaver i virksomheden. De er oftere deltidsansatte og kan desuden være ansat midlertidigt i kortere eller længere perioder, hvorfor de ofte ikke opnår kernemedarbejdernes lange anciennitet. Deres erfaring er derfor ikke nødvendigvis knyttet så meget til den enkelte virksomhed og de kan derfor bedre erstattes. Omvendt kan det være en fordel i overgangen til et nyt job i en anden virksomhed. Netop dette aspekt gør, at de perifere medarbejdere knytter an til den numeriske fleksibilitet (Atkinson 1987: 93; Ejrnæs 2008: 37). I Danmark betragtes deltidsansatte ikke som perifere medarbejdere, da de har samme goder og rettigheder som fuldtidsansatte (Weblink-LO; weblink-da) Eksterne medarbejdere Er defineret ved ikke at være ansatte, men knytter an til virksomhedernes eksternalisering opgaver. De kan være selvbeskæftigede, ansat i vikarbureauer eller hos underleverandører. Gruppen er meget forskelligartet, da medarbejderne udfører alt fra højt specialiserede opgaver til simple rutineopgaver (Atkinson 1987: 93-94; Ejrnæs 2008: 37). Atkinsons begreber omhandler den arbejdsgiverkontrollerede fleksibilitet, hvor markedets usikkerhed i høj grad væltes over på medarbejderne, med konsekvenser i form jobusikkerhed, ringere arbejdsvilkår og marginalisering udsatte grupper (Ejrnæs 2008: 31). Side 17 90

18 Et andet perspektiv kunne være den medarbejderkontrollerede fleksibilitet, som omhandler medarbejdernes mulighed for gennem indflydelse på arbejdstid- og opgaver at opnå balance mellem arbejds- og familieliv (Ibid.: 31) Dette perspektiv inddrages dog ikke i dette projekt Kritik Atkinsons inddeling medarbejdere Atkinsons teori om inddeling medarbejderne i en kernegruppe, periferigruppe og en ekstern gruppe, kan kritiseres for at være en forsimplet opdeling virksomhedens arbejdskrt (Ejrnæs 2008: 50). Atkinsons teori undervurderer, at virksomhederne agerer på et globalt marked, og derfor kan der opstå vanskeligheder ved, at præcisere en skelnen mellem kernemedarbejderne og de perifere medarbejdere (Ejrnæs 2008: 38). Globaliseringen betyder at virksomhederne har mulighed for, at outsource såvel kerneopgaver som opgaver der normalt forbindes med perifer arbejdskrt, hvorfor denne skelnen mellem medarbejdere ikke kan generaliseres (Ejrnæs 2008: 50). Desuden kan man argumentere for, at flexicuritymodellen i Danmark betyder, at forskellen mellem kerne- og perifere medarbejdere reduceres idet den aktive arbejdsmarkedspolitik bidrager til at opkvalificering dem, der har en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet. 3.3 Standings teori om prækariatet Med udgangspunkt i Guy Standings The precariat- The new dangerous class og Why the precariat is not a "bogus concept" defineres begrebet prekariat, hvorunder forskellen mellem prekariat og proletariat beskrives. Derefter redegøres der for Standings syv sikkerheder og slutningsvis kritiseres Standings teori Heery og Salmon samt med flexicurity-begrebet. Den globale udvikling i verden er, ifølge Guy Standing, mundet ud i et mere fleksibelt arbejdsmarked, hvor der er opstået en voksende ulighed og en mere fragmenteret klassestruktur (Standing 2011: 6). Et resultaterne det fleksible arbejdsmarked er fremkomsten en ny underklasse, som Standing benævner prekariatet, en sammentrækning ordene prekær og proletariat (Larsen & Pedersen 2014: 214). Han mener, at den vigtigste enkeltfaktor til udviklingen denne nye klasse er den fundamentale svækkelse alle arbejdstageres forhandlingsposition, Side 18 90

19 der følger den globale transformation mod én stor åben markedsøkonomi og uhindret adgang til arbejdskrt worldwide (Standing 2014: 2) Definition prekariatet Prekariatet som begreb er bredt og dækker bredt. Prekariatet er svært at omtale som en homogen klasse eller enhed, idet prekært arbejde kan tage forskellige former i forskellige brancher (Standing 2011: 8f). Prekariatet er ikke kun "de arbejdende fattige" eller dem med usikre job, men kan omfatte mange sociale klasser. Det prekære henviser til en mere grundlæggende mangel på en tryg arbejdsmæssig identitet (Standing 2011: 9; Larsen & Pedersen, 2014: 214). Prekariatet beskrives som havende karriere-løse job og uden identitet knyttet til arbejdet; ingen faglig identitet med forbudne normer og etik og de føler sig ikke som en del et solidarisk fællesskab. Uden bindinger og forpligtelser for fremtiden har det ikke nogen betydning, hvad du siger og gør i dag. Ikke alle i prekariatet finder det problematisk og for nogen er det en frihed ikke at blive pålagt en særlig moral, ligesom nogen nyder friheden fra forpligtelser og forpligtende fællesskaber. Alligevel mener han, at mange ikke trives med de grundlæggende usikkerheder i arbejdslivet uden udsigt til fremskridt (Standing 2011: 11-12) for som han skriver: Precariation is about loss of control over time and the development and use of one s capabilities. (Standing 2014:1). Standing definerer prekariatet ud fra tre karakteristika: Tilknytning til produktionen (relations of production): Usikre jobs, mange jobskift og ofte uden ordentlige kontrakter, tvungne arbejdsforhold, hvilket vi, overført til danske forhold, forstår som eksempelvis aktivering. Desuden er det en gruppe, hvor flere kan have en formel uddannelse på et højere niveau end de nogensinde forventes at komme til at arbejde. Deres arbejde kommer altså aldrig til at modsvare deres faglige kompetencer. Ingen eller ringe indflydelse på arbejde og (livs)muligheder. Konstant tilpasning til nye (arbejds)situationer og dermed krav om social, følelsesmæssig og kommunikationsmæssig omstilling (Standing 2014: 1f; Standing 2011: 10). Udover at mangle økonomisk- og oftest kulturel kapital, lider prekariatet også under savnet socialkapital eftersom deres arbejdsliv kan være meget omskifteligt og geogrisk mobilt. Der er således risiko for at de ikke opnår varige familie eller venskabsrelationer (Larsen & Pedersen, 2014: 214). Side 19 90

20 Tilknytning til fordelingen (relations of distribution): Prekariatets primære indkomst er løn, de har ikke adgang til goder og modtager ikke rettighedsbaserede statslige ydelser. Pointen er her, at dette ikke betyder at de prekære ansatte den grund tilhører den uformelle sektor eller det "usynlige arbejdsmarked (Standing 2014: 2). De manglende tilhørsforhold til arbejdsmarkedet resulterer i, at denne gruppe ofte rykker ind og ud fordelingssystemerne og de kan ligeledes være ansat på kontrakter, der ikke sikrer en pensionsordning. I værste fald sikres denne gruppe ikke ordentligt økonomisk, hvilket betyder ringe mulighed for langsigtet økonomisk planlægning i livet. Konsekvensen disse arbejdsbetingelser er, at de mangler arbejderklassens økonomiske og arbejdsmæssige sikkerhed (Larsen & Pedersen 2014: 214). Tilknytning til staten (relations to the state): Prækariatet er efter Standings mening den første gruppe i historien, der systematisk mister de rettigheder der ellers er tilkæmpet medborgere (Standing 2014:2) Prekariat vs. proletariat En anden måde at definere prekariatet på er, at se forskellene til andre sociale klasser. Prekariatet ses som anderledes end proletariatet- her kort skitseret: Proletariat Varige, stabile job og indtægter Udnyttet indenfor arbejdets rammer og tid, altså med løn goder ud over løn og ret til statslige ydelser/goder Prekariat Ustabile og/eller skiftende job og indtægter Arbejder også uden for arbejdstid og altså uden løn, de bruger meget tid på at finde og søge (nye) job og tilfredsstille statens bureaukrati med udfyldning formularer, stå i kø/ventetid, ligesom de mødes med krav om omskoling/efter/videreuddannelse Når alle ydelser/goder er bundet til arbejdet mindskes civile, økonomiske og politiske rettigheder Figur 2: udarbejdet ud fra Standing Side 20 90

21 3.3.3 Syv sikkerheder Ifølge Standing er prekariatet kendetegnet ved mangel på syv former for arbejdsrelateret sikkerhed: Figur 3: Standings syv sikkerheder (Kilde: Citeret fra Standing 2011: 10) Arbejdsmarkedssikkerheden (labour market security) skal forstås på makro-niveau, hvor målet er fuld beskæftigelse, hvilket staten gennem keynesiansk efterspørgselspolitik skal sikre. Sikkerhed i Side 21 90

22 ansættelsen (employment security) henviser blandt andet til regler som sikrer arbejdstageren omkring skedigelser og mod vilkårlige fyringer (Standing 2010: 9). Den tredje sikkerhed er jobsikkerhed (jobsecurity), hvilket har med arbejdstagers mulighed for at bevæge sige op i jobhierarkiet at gøre, mulighed for øget status og øget indkomst. Sikkerhed på arbejdspladsen (work security) handler om sikring mod arbejdsskader og ulykker. Sikkerhed for udvikling færdigheder (skill reproduction security), betyder mulighed for efter- og videreuddannelse, således at arbejdstager har de kvalifikationer der efterspørges og dermed får adgang til jobs. Indkomstsikkerhed (income security) henviser til sociale ydelser der kan sikre indkomst ved arbejdsløshed, eksempelvis dagpenge og kontanthjælp, men også at der er sikkerhed for en mindsteløn. Den syvende og sidste sikkerhed omhandler repræsentation arbejdstageren (representation security), altså adgang til fagforeninger, ret til protest og strejke (Standing 2011: 10ff). Disse syv former for sikkerheder skal ikke ses som en tjekliste til at definere prekært arbejde, men arbejdstageren som er prekær vil ofte være kendetegnet ved, at mangle alle en eller flere disse syv sikkerheder i en eller anden udstrækning (Standing 2011: 8f). I Danmark varetager fagforeningerne og den kollektive repræsentation flere disse sikkerheder; udover selve repræsentationen, der er let adgang til uanset hvilken type arbejde man varetager og uanset ansættelsesforhold, er sikkerhed i ansættelsen og medarbejderrettigheder fagforeningernes kernekompetence. Indenfor nogle fag, tilbyder fagforeningerne også efter- og videreuddannelse til deres medlemmer. Det hører dog med til billedet, at fagforeningerne, især LO forbund, gennem flere år har oplevet faldende medlemstal, hvilket betyder at fagforeningerne mister indflydelse på de enkelte arbejdspladser. I sidste ende betyder det øget usikkerhed for den enkelte medarbejder. Det prekære aspekt opstår idet prekariatet ikke identificerer sig med fagforeninger (Stading 2014: 3), hvorved de prekære selv kan være med til at forstærke denne spiral øget usikkerhed. Standings pointe er også, at der skal nye typer kollektive sammenslutninger til at repræsentere prekariatet (Standing 2014:5). Side 22 90

23 Sikkerhed på arbejdspladsen er i Danmark sikret gennem lovgivning, hvor arbejdsmiljøloven skulle sikre at arbejdspladsen skal vælge sikkerhedsrepræsentanter blandt medarbejderne og organisere sikkerhedsarbejdet på arbejdspladsen. Indkomstsikkerhed og adgang til sociale ydelser hænger de enkelte landes velfærdssystem. I Danmark er der universel adgang til sociale ydelser i tilfælde arbejdsløshed, sygdom eller handicap, dog er dagpenge bundet til medlemskab a-kasse. Det kan dog indvendes, at nye reformer som beskæftigelsesreformen og det øgede fokus på work-first betyder flere krav og færre penge til dem, der ikke kan forsørge sig selv. Standing beskriver forskellige grader indkomst - og jobsikkerhed, men summere op, at prekariatet typisk er dem, der ikke har nogen form for (økonomisk) sikkerhedsnet, hvis arbejdsløshed, ulykke el.lign indtræffer (Standing 2011: 12). Det der kendetegner Standings syv sikkerheder er, at forståelsen disse knytter sig til Becks første moderne paradigme; ideen om fuld beskæftigelse og definitionen proletariatet som havende de syv sikkerheder. Det er i det første moderne paradigme, at den nationalstatslige organisering arbejdsmarkedet finder sted, hvor disse sikkerheder i Danmark institutionaliseres i den danske model. Udviklingen mod det andet moderne paradigme betyder netop, at sikkerhed bliver til usikkerhed i Becks risikoregime. Det hænger godt sammen med, at Standings sikkerheder for arbejdet bliver til mangel på sikkerheder, som netop er det, der præger prekariatet Kritik Standing For det første er vi opmærksomme på, at Standings bog om prekariatet typisk beskriver forhold, der kendetegner det engelske og det amerikanske arbejdsmarked, hvorfor visse forbehold må tages når hans sikkerheder skal ses i dansk kontekst. Det danske arbejdsmarked er kendetegnet ved høj regulering, hvor staten spiller en langt større rolle end i eksempelvis England. Når man anvender teorien i dansk flexicurity-kontekst, kan man således se, at danske lønmodtagere delvist mangler det Standing definerer som employment security og labour market security. Til gengæld er der en høj grad indkomstsikkerhed og beskæftigelsessikkerhed i form den aktive arbejdsmarkedspolitik. Standings syv sikkerheder, eller mangel herpå, skal derfor ses i forhold til Side 23 90

24 arbejdsmarkedssystem og velfærdsregime. Vi vil i vores brug Standing forholde de syv sikkerheder til det danske arbejdsmarked. En anden kritik kommer fra Heery og Salmon, der mener at tilhængere, hvad de kalder usikkerheds-tesen, generelt mislykkes med at definere hvad der skal forstås ved usikkerhed. De mener at Standings definition er alt for bred og omfattende så den bliver upræcis. Det, mener de, begrænser den analytiske krt (Heery & Salmon 2000:12). Vi kan genkende kritikken, at Standings definition prekære arbejdsforhold ved de syv sikkerheder er meget generel. Ligeledes henviser de syv sikkerheder til, og kan anvendes på, flere niveauer; generelt samfundsniveau, arbejdsmarkedsniveau og individniveau. Vi er opmærksomme på denne problematik, og i krt vores empiri anvender vi sikkerhederne på virksomheds- og individniveau. 3.4 Flexicurity Med henblik på at kæde Atkinsons fleksibilitet sammen med Standings usikkerheder vil vi anvende flexicurity begrebet, der med Wilthagens matrix giver os et redskab til, at beskrive denne sammenhæng på arbejdsmarkedsniveau. Med udgangspunkt i blandt andet Wilthagen og Tros artikel The concept of flexicurity vil vi i dette snit redegøre for, hvordan flexicurity som begreb skal forstås. Derefter beskrives og forklares Wilthagen og Tros matrix for trade-offs mellem fleksibilitet og sikkerhed efterfulgt en kort kritik denne med udgangspunkt i Bredgaard, Larsen og Madsens Flexicurity- klaring et begreb i bevægelse. Afslutningsvis sætter vi flexicurity-begrebet i dansk kontekst Definition flexicurity Reguleringen arbejdsmarkedet handler om, hvad Wilthagen kalder en flexibility-security nexus (Wilthagen og Tros 2004: 167), hvor arbejdsgiverne på den ene side kræver øget fleksibilitet, mens lønmodtagerorganisationerne på den anden side kræver øget sikkerhed for de ansatte. Der er således et politisk ønske om, at finde den rette balance mellem fleksibilitet og sikkerhed, i indretningen og reguleringen arbejdsmarkedet i hele Europa og The quest for a new (dynamic) Side 24 90

25 equilibrium, facilitating and enhancing the adaptability and capacity to deal with change of both individuals and companies has come to be labelled flexicurity (Wiltagen og Tros 2013: 125). Flexicurity er et bredt og populært begreb og mange har forsøgt at konkretisere og definere det som teoretisk begreb, men også hvordan det forstås i forskellige nationale konktekster (Bredgaard, Larsen og Madsen 2007: 15). Vi vil her tage udgangspunkt i Wilthagen og Tros definitioner. Flexicurity is first and foremost a policy concept or policy strategy and it should be studied as such. (Wilthagen og Tros 2004: 172), hvorfor de også mener at udgangspunktet altid må være empirisk undersøgelse når beskæftigelsesstrategier- og policies skal vurderes som flexicurity strategier (ibid.: 171). Analyser flexicurity kan således laves på flere niveauer, lige fra individniveau, grupper lønmodtagere over den samlede arbejdsstyrke eller forskellige sektorer til nationale styringssystemer (ibid.: 171). Wilthagen og Tros definerer derfor også flexicurity begrebet på flere måder, alt efter hvilket niveau der er udgangspunktet; som policy-strategi, som en særlig tilstand eller betingelse på arbejdsmarkedet og som analytisk tilgang (ibid.: 169f; Bredgaard, Larsen og Madsen 2007: 16f). Som policystrategi er flexicurity begrebet ikke så aktuelt for den danske model, idet at flexicurity i Danmark mere er resultatet en historisk institutionel udvikling, end en egentlig bevidst strategi fra politisk side (Bredgaard, Larsen og Madsen 2007: 16). Som en særlig tilstand på arbejdsmarkedet defineres flexicurity således: Flexicurity is (1) a degree of job, employment, income and combination security that facilitates the labour market careers and biographies of workers with a relatively weak position an allows for enduring and high quality labour market participation and social inclusion, while at the same time providing (2) a degree of numerical (both external and internal), functional and wage flexibility that allows for labor markets (and individual companies ) timely and adequate adjustment to changing conditions in order to maintain and enhance competitiveness and productivity. (Wilthagen og Tros 2004: 170). Side 25 90

26 Denne definition er sådan set en beskrivelse den sidste definition, hvor flexicurity som analytisk tilgang sættes i en matrix. Denne kan så anvendes som redskab til empiriske analyser kombinationen mellem fleksibilitet og sikkerhed på forskellige nationale arbejdsmarkeder. I dette projekt vil vi først og fremmest anvende flexicurity som en analytisk tilgang, hvor vi med matrix en som omdrejningspunkt vil analysere, hvordan prekære arbejdsforhold skal forstås i et flexicurity-perspektiv. Vores fokus er derfor på beskrivelsen og forståelsen denne, men vi vil muligvis også kunne anvende definitionen som en særlig tilstand på arbejdsmarkedet, hvorfor denne er medtaget Flexicurity matrix Afvejningen mellem fleksibilitet og sikkerhed sætter Wilthagen og Tros op i denne matrix: Figur 4: Wilthagens matrix. (Citeret fra Wilthagen og Tros 2004:171) De fire former for fleksibilitet er defineret på baggrund inspiration fra Atkinson, som vi har beskrevet i tidligere teorisnit. Ekstern numerisk fleksibilitet er justering antal ansatte, mens der med intern numerisk fleksibilitet menes arbejdstidsfleksibilitet. Funktionel fleksibilitet henviser til fleksibel opgavefordeling og lønfleksibilitet handler om mulighed for at justere lønnen, eksempelvis med henblik på, at undgå at fyre medarbejdere. Jobsikkerhed defineres som sikkerhed for, at kunne blive i det samme job hos samme arbejdsgiver, mens beskæftigelsessikkerhed defineres som sikkerhed for beskæftigelse, dog uden at det nødvendigvis er det samme sted. Beskæftigelsessikkerhed er også mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet igen efter arbejdsløshed. Indkomstsikkerhed henviser til indkomsterstatning ved arbejdsløshed mens kombinationssikkerhed henfører til, at kunne kombinere arbejde og privatliv (Wilthagen & Tros 2013: 128; Bredgaard, Larsen & Madsen 2004: 17). Side 26 90

27 For Wilthagen og Tros er omdrejningspunktet i modellen vejningen mellem fleksibilitet og sikkerhed, de kalder det trade-offs. Det er altså kompromiset der er i fokus, hvilket Bredgaard, Larsen og Madsen mener, ofte ender i en dikotomi mellem arbejdsgivernes krav om fleksibilitet og medarbejdernes krav om sikkerhed. En dikotomi de finder unuanceret idet sammenhængen mellem fleksibilitet og sikkerhed også [kan] være gensidig understøttende eller komplementær relation. (Bredgaard, Larsen og Madsen 2007: 18). En anden anke mod matrix en er, at den ikke skelner mellem forskellige niveauer. En analyse på virksomhedsniveau kan altså komme i konflikt med, eller betyde kontraproduktivitet på, det nationale niveau. Særligt mener de, at det er vigtigt at skelne mellem hvorvidt fleksibilitet og sikkerhed sikres eksternt, gennem offentlige/statslige tiltag, eller om det sikres internt og altså indenfor den enkelte virksomhed (ibid.: 19). Da vores analyse vil veksle mellem flere niveauer er denne kritik relevant. Formålet med vores analyse er, at undersøge hvorfor udviklingen på arbejdsmarkedet skaber mere prekære arbejdsforhold. Hvorvidt denne udvikling er i konflikt med, eller et produkt nationale tiltag eller ej, er ikke en del vores genstandsfelt. Med det for øje, mener vi at kunne anvende matrix en. Udfordringen i vores anvendelse matrix en er Wilthagens og Standings forskellige betegnelser sikkerhederne. Vi har puttet Standings begreber ind i matrix en således, at indholdet stemmer overens, selvom betegnelsen er forskellig. Eksempelvis svarer Wilthagens definition jobsikkerhed til Standings employment security. Vores kodning ser således ud: Wilthagen Jobsikkerhed Beskæftigelsessikkerhed Indkomstsikkerhed Standing Figur 5 Employment security Jobsecurity (Hvilket kræver blandet andet skill reproduction security) Income security Flexicurity i Danmark Som nævnt er flexicurity i Danmark indlejret i den danske model og altså i måden arbejdsmarkedet reguleres på. Den danske model er resultatet en lang historisk institutionel udvikling, hvor Side 27 90

28 arbejdsmarkedets parter gennem mange kampe og kompromisser, har udviklet den særlige balance mellem fleksibilitet og sikkerhed der i dag kendetegner flexicurity i Danmark. Flexicurity i Danmark er bygget op omkring 3 søjler, kaldet den gyldne trekant : 1. Fleksibelt arbejdsmarked med få reguleringer, eller lav jobsikkerhed, der gør det nemt for virksomhederne at hyre og fyre, hvilket skaber høj jobmobilitet. 2. Et godt socialt sikkerhedsnet i form dagpenge og kontanthjælp i tilfælde arbejdsløshed og 3. en aktiv arbejdsmarkedspolitik på grundlag konsensus mellem arbejdsmarkedets parter (Wilthagen og Tros 2013: 127; Bredgaard, Larsen og Madsen 2007: 11; Madsen 2011:8) I Danmark er jobsikkerheden lav, hvilket historisk har ht modvægt i en høj indkomstsikkerhed bygget på a-kassernes dagpengesystem, suppleret offentlige sociale ydelser som kontanthjælp. Op gennem 90 erne blev den aktive arbejdsmarkedspolitik for alvor udviklet og blev den tredje søjle således, at den lave jobsikkerhed i dag er erstattet en høj beskæftigelsessikkerhed (Bredgaard, Larsen og Madsen 2007: 11). Med baggrund i finanskrisen, og en voldsom stigning i arbejdsløsheden til følge, er der dog de sidste år lagt et øget pres på den danske flexicuritymodel gennem flere store politiske reformer, som dagpenge- og beskæftigelsesreformen. Disse reformer betyder lavere indkomstsikkerhed idet dagpengeperioden er halveret fra fire til to år, mens beskæftigelsesreformen betyder øget fokus på work-first fremfor opkvalificering. Udviklingen kan derfor siges, at gå mod mere fleksibilitet og mindre sikkerhed (Madsen 2011: 16; Greve 2015: 108f). 4 Metode I det følgende kapitel vil vi gøre rede for, hvilke metodiske overvejelser og valg vi har gjort os undervejs i projektet. Først præsenteres vores projektdesign, herunder grænsning genstandsfeltet, hvorefter vi redegør for vores videnskabsteoretiske udgangspunkt og hvilke implikationer dette har vores projekt. Derefter følger en gennemgang vores empiri, som leder over i en gennemgang den metode vi har anvendt ved vores interview. Afslutningsvis beskrives vores analysestrategi, herunder hvordan vi vil operationalisere de teoretiske begreber i analysen. Side 28 90

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

DANSK FLEXICURITY I KRISE?

DANSK FLEXICURITY I KRISE? DANSK FLEXICURITY I KRISE? T H O M A S B R E D G A A R D C E N T E R F O R A R B E J D S M A R K E D S F O R S K N I N G V E D A A L B O R G U N I V E R S I T E T F O R S K A R S E M I N A R I U M I U

Læs mere

De ansatte flygter efter krisen

De ansatte flygter efter krisen Center for Arbejdsmarkedsforskning, CARMA De ansatte flygter efter krisen Lederne Østjylland og Kronjylland Den 5. April 2011 Flemming Ibsen, Professor Center for arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked

Fremtidens arbejdsmarked Fremtidens arbejdsmarked Lars Djernæs, seniorrådgiver ved Nordisk Ministerråds sekretariat 1 Fremtidens arbejdsmarked Ministerrådet for Arbejdslivs samarbejdsprogram 2013-16 www.norden.org (ANP 2013:754)

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

UDEN SIKKERHEDSNET - FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FOR DE LØST ANSATTE NYE ARBEJDSLIVSUDFORDRINGER FOR DE UNGE?

UDEN SIKKERHEDSNET - FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FOR DE LØST ANSATTE NYE ARBEJDSLIVSUDFORDRINGER FOR DE UNGE? UDEN SIKKERHEDSNET - FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FOR DE LØST ANSATTE NYE ARBEJDSLIVSUDFORDRINGER FOR DE UNGE? Oplæg ved Janne Gleerup, arbejdslivsforsker, Roskilde Universitet OPLÆGGET Prekari-hvad-for-noget?

Læs mere

Tryghed på arbejdsmarkedet

Tryghed på arbejdsmarkedet August 2010 Tryghed på arbejdsmarkedet Resume Det danske arbejdsmarked er generelt karakteriseret ved en meget betydelig jobomsætning. Aktuelt påbegynder godt 560.000 personer årligt ny beskæftigelse.

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked og det danske dagpengesystem

Fremtidens arbejdsmarked og det danske dagpengesystem Fremtidens arbejdsmarked og det danske dagpengesystem Niels Kærgård Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Københavns Universitet Rolighedsvej 25 1958 Frederiksberg Tlf.: 45 3533 2264 E-mail: nik@ifro.ku.dk

Læs mere

Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark

Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark Side 1 af 8 Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLIV Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til tidsbegrænsede ansættelser.... 3 2. Stabilt niveau for tidsbegrænsede ansættelser

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5.

EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5. EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5. april 2016, 05:00 Del: Vi kan takke vores fleksible arbejdsmarked for, at vi er så hurtige

Læs mere

Folketinget Arbejdsmarkedsudvalget og Europaudvalget. Udtalelse om Kommissionens grønbog om modernisering af arbejdsretten

Folketinget Arbejdsmarkedsudvalget og Europaudvalget. Udtalelse om Kommissionens grønbog om modernisering af arbejdsretten Folketinget Arbejdsmarkedsudvalget og Europaudvalget Kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og ligestilling Hr. Vladimír Špidla, Europa-Kommissionen, B-1049 Bruxelles,

Læs mere

OECD: Under job er i høj risiko for at blive automatiseret

OECD: Under job er i høj risiko for at blive automatiseret OECD: Under. job er i høj risiko for at blive automatiseret Gennem de senere år er det næsten blevet en sandhed, at der i løbet af de næste 1- år vil forsvinde 8. job fra det danske arbejdsmarked som følge

Læs mere

Velkomst og introduktion: - Løst ansattes vilkår på arbejdsmarkedet og partssamarbejdets betydning

Velkomst og introduktion: - Løst ansattes vilkår på arbejdsmarkedet og partssamarbejdets betydning Seminar den 6. december 2016 Velkomst og introduktion: - Løst ansattes vilkår på arbejdsmarkedet og partssamarbejdets betydning Trine P. Larsen* & Bjarke Refslund ** *FAOS, Københavns Universitet, ** CIP,

Læs mere

Hvad kan parterne gøre for at skabe en bedre balance mellem arbejdsliv og andet liv?

Hvad kan parterne gøre for at skabe en bedre balance mellem arbejdsliv og andet liv? Sagsnr. 17.01-05-21 Ref. MLK/hbj Den 27. maj 2005 Hvad kan parterne gøre for at skabe en bedre balance mellem arbejdsliv og andet liv? Af LO-sekretær Marie-Louise Knuppert Teknologirådets konference den

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Forskere: Behov for nedre grænse for arbejdstid?

Forskere: Behov for nedre grænse for arbejdstid? Forskere: Behov for nedre grænse for arbejdstid? I løbet af de seneste femten år er antallet af danskere, der arbejder under 15 timer ugentligt, næsten fordoblet. Det rejser spørgsmålet, om der er behov

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

Usikre ansættelser - er vi på vej mod prekarisering af det danske arbejdsmarked? Birger Steen Nielsen & Janne Gleerup, Roskilde Universitet

Usikre ansættelser - er vi på vej mod prekarisering af det danske arbejdsmarked? Birger Steen Nielsen & Janne Gleerup, Roskilde Universitet Usikre ansættelser - er vi på vej mod prekarisering af det danske arbejdsmarked? Birger Steen Nielsen & Janne Gleerup, Roskilde Universitet OVERSIGT 2 Prekarisering: Kendetegn, tendenser, problemstillinger

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Udfordringer for den danske aftalemodel og flexicurity

Udfordringer for den danske aftalemodel og flexicurity Udfordringer for den danske aftalemodel og flexicurity Anna Ilsøe, Ph.d. og lektor FAOS, Københavns Universitet Den danske aftalemodel de fire kerneelementer (Due m.fl. 1993) 1. Et gennemorganiseret arbejdsmarked

Læs mere

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Livsfasepolitik I Region Midtjyllands livsfasepolitik defineres det, at vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere, uanset hvilken

Læs mere

Analyse: Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark

Analyse: Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark Analyse: Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark Hovedkonklusioner I Danmark er der relativt få tidsbegrænsede ansættelser, og udviklingen ligger stabilt på omkring 8-9 pct. af alle ansatte i perioden fra

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE 07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE Høringssvar til Europa-Kommissionens GRØNBOG - Sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer i Europa FTF har modtaget

Læs mere

Folkekirken under forandring

Folkekirken under forandring Folkekirken under forandring Af Louise Theilgaard Denne artikel omhandler bachelorprojektet med titlen Folkekirken under forandring- En analyse af udvalgte aktørers selvforståelse i en forandringsproces

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen.

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen. FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium 15. 16. marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen udfoldes? 1 Jan Thykær Baggrund - Jan Thykær Statskundskab AU 1991

Læs mere

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 17.9.2010 2010/2018(INI) KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7 Udkast til betænkning Britta Thomsen (PE442.875v01-00) om kvindelige

Læs mere

Sæt rammer for det grænseløse arbejde

Sæt rammer for det grænseløse arbejde Sæt rammer for det grænseløse arbejde DSR Kreds Midtjylland 8. juni 2017 Hans C. Hansen, FTF Dagens program Hvem er jeg Baggrund Kæpheste Budskab i dag Der kommer mere af det Det kommer hurtigt Fagbevægelsens

Læs mere

De danske lønmodtagere har gode forhold sammenlignet med ansatte i andre EU-lande.

De danske lønmodtagere har gode forhold sammenlignet med ansatte i andre EU-lande. FØRSTEPLADS Vi har de bedste job i Europa Af Cecilie Agertoft Vi har de bedste job i Europa - UgebrevetA4.dk Fredag den 19. januar 2018 Danskerne kan glæde sig over at være de europæere, der i gennemsnit

Læs mere

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010.

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010. Sektorprogram for Arbejdsliv - Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 Ministerens velkomst Vi har en lang tradition for nordisk samarbejde på arbejdsmarkedsområdet, hvilket blandt andet skyldes

Læs mere

ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET. Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet

ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET. Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet DAGENS PROGRAM 10.15-11.00 Hvilken fagforening vil vi være? (Oplæg ved Janne) 11.00-11.30 Gruppediskussioner ved bordene

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

CURSIV Nr Frivilligt Arbejde og Ungdomsarbejdsløshed

CURSIV Nr Frivilligt Arbejde og Ungdomsarbejdsløshed Frivilligt Arbejde og Ungdomsarbejdsløshed Bidrag fra konferencen om VERSO oktober 2013 Niels Rosendal Jensen (red.) Danske abstracts Introduktion: Frivilligt arbejde, arbejdsløshed og en velfærdsstat

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Nordisk perfektion i en ustabil omverden

Nordisk perfektion i en ustabil omverden Nordisk perfektion i en ustabil omverden Oplæg om Krise, kunnskap og konkurrencekraft Den 28. August 2013, Oslo Bengt-Åke Lundvall Aalborg Universitet Min baggrund Professor i Økonomi ved Aalborg Universitet

Læs mere

PÅ TRÆK Mere end hvert tiende jobopslag er for et midlertidigt job Af Gitte Fredag den 29. september 2017

PÅ TRÆK Mere end hvert tiende jobopslag er for et midlertidigt job Af Gitte Fredag den 29. september 2017 S M PÅ TRÆK Mere end hvert tiende jobopslag er for et midlertidigt job Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 29. september 2017 Arbejdsgiverne søger efter pædagoger, lærere, sygeplejersker, håndværkere

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram 2017-2019 Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det arbejdsprogram,

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/epsco-rådet Få overgange til at betale sig - Udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/epsco-rådet Få overgange til at betale sig - Udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 35 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. oktober 2010 (12.10) (OR. en) 14479/10 SOC 612 EDUC 158 ECOFIN 580 NOTE fra: til: Vedr.:

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Uddannelse af indsatte i Kriminalforsorgen

Uddannelse af indsatte i Kriminalforsorgen Uddannelse af indsatte i Kriminalforsorgen Konference, Nyborg Strand, 21. juni, 2010 Marginaliserede unge og voksne Leif Emil Hansen, RUC Hvad er marginalisering? marginalisering er begreb for en bevægelsesretning

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Formål for faget samfundsfag Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Transkribering af interview med Bent Greve d. 12/5 2015

Transkribering af interview med Bent Greve d. 12/5 2015 Transkribering af interview med Bent Greve d. 12/5 2015 Vi skriver om den danske model med udgangspunkt i flybranchen. Vi vil gerne stille dig et par spørgsmål. Til at starte med vil vi gerne fokusere

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

Nordisk Motivationskonference 3.-4. juni 2010

Nordisk Motivationskonference 3.-4. juni 2010 Nordisk Motivationskonference 3.-4. juni 2010 Session Motivation, alder og læring Chair: Leif Emil Hansen, Roskilde Universitet, DK Hvad har motivation og læring med alder at gøre? Unge deltager ganske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus Dominique Bouchet Syddansk Universitet Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus sammen med. 1 Måden, hvorpå et samfund forholder sig til det nye, er et udtryk for dette samfunds kultur.

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag?

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag? DAGLEJER 2.0 Danskerne frygter løsarbejdersamfundet:»deleøkonomi giver ringere arbejdsvilkår«af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 16. juni 2017 Frygten for usikre arbejdsforhold fylder mere

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED SEPTEMBER 2016 JOBMOTOR NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED Løsarbejdere, projektansatte med flere arbejdsgivere og freelancere er ikke længere et særsyn

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

arbejdsmarked 4.0? Fra udbudsreformer til Den danske model klar til kompetenceudvikling Torben M. Andersen Aarhus Universitet

arbejdsmarked 4.0? Fra udbudsreformer til Den danske model klar til kompetenceudvikling Torben M. Andersen Aarhus Universitet Den danske model klar til arbejdsmarked 4.0? Fra udbudsreformer til kompetenceudvikling LO s arbejdsmarkeds-, uddannelsesog erhvervspolitiske konference Nyborg Oktober 2017 Torben M. Andersen Aarhus Universitet

Læs mere

Svarstatistik for Flexicurity

Svarstatistik for Flexicurity Svarstatistik for Flexicurity 03/04/2007-10/05/2007 349 responses 0. Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i PL - Polen 47 13,5% NL - Nederlandene 41 11,7% DA - Danmark 38 10,9% CZ -

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012

LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Sagsnr. 10-145 Vores ref. MLK/lph Deres ref. Den 21. marts 2012 LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012 LO har modtaget

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Arbejdsliv og Politik set i et Lønmodtagerperspektiv (APL III)

Arbejdsliv og Politik set i et Lønmodtagerperspektiv (APL III) Arbejdsliv og Politik set i et Lønmodtagerperspektiv (APL III) Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet, CARMA henningj@dps.aau.dk, LO Fag, job & vækst, Aalborg 16.09.2015 Arbejdets betydning som

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark

Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark - Resultater og erfaringer December 2007 - 2 - Beskæftigelsesregion Syddanmark har iværksat en analyse af beskæftigelsessituationen på SO- SU 1 -området

Læs mere

og autonomt foreningsliv som en betydningsfuld del af det lokale demokrati (Dahl 1999). Samspillet mellem foreningerne og kommunen kan imidlertid

og autonomt foreningsliv som en betydningsfuld del af det lokale demokrati (Dahl 1999). Samspillet mellem foreningerne og kommunen kan imidlertid Resumé INDLEDNING & DEL 1 Denne afhandling beskæftiger sig med samspillet mellem kommunerne og de frivillige foreninger på idrætsområdet og social- og sundhedsområdet. Det overordnede formål er at belyse,

Læs mere

Jobkvalitet og HR-praksis i danske callcentre. Ole H. Sørensen, Forsker

Jobkvalitet og HR-praksis i danske callcentre. Ole H. Sørensen, Forsker Jobkvalitet og HR-praksis i danske callcentre, Forsker Resultater fra GCC projektet: DK Verden Ens: Kønsfordeling, in/outbound, in-house/underleverandør, samtaletid Bedre: - løn, også relativt - indflydelse

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering?

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan Næs Gjerding, Department of Business and Management, Aalborg University Slide 1 LO-Aalborg 4. maj 2015 Velfærdsstat vs Velstandsstat Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 8. januar 2009 Grønbog om sundhedspersonalet i

Læs mere

atypisk ansat

atypisk ansat 1 Midlertidige stillinger og deltidsstillinger kan give frihed og mulighed for en anden balance mellem familie og arbejdsliv end regulære fuldtidsstillinger. Men de kan også være forbundet med en stor

Læs mere

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 1 Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 Måske er der et lys for enden af tunnelen. Måske er vi ganske langsomt på vej ud af den økonomiske krise. Den krise, som har gjort så megen skade på

Læs mere

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 24. februar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): Resumé: DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER I en ny strømlining af de forskellige økonomiske processer

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere