Kreds Storstrøm den 6. oktober. Uddannelse og beskæftigelse. v. Linda Schwartz Larsen og Mehdi Owliaie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kreds Storstrøm den 6. oktober. Uddannelse og beskæftigelse. v. Linda Schwartz Larsen og Mehdi Owliaie"

Transkript

1 Kreds Storstrøm den 6. oktober Uddannelse og beskæftigelse v. Linda Schwartz Larsen og Mehdi Owliaie

2 Program Kort præsentation Hvad er udfordringerne i forhold til uddannelse og beskæftigelse? Undersøgelse om beskæftigelse og forsørgelsesgrundlag Indsatser under LAB loven og kompensationslovgivningen Projekter målrettet øget beskæftigelse Projekter målrettet jobcentre og borgere med autisme mhp øget beskæftigelse hvad skal der til.

3 Historie og organisation Det Nationale Autismeinstitut Beskæftigelsescenter for Unge (BCU) Animations- og Medieskolen (STU) Udviklingsafdelingen Kompetencecenter Rådgivning

4 Målgruppen Unge under almindelige vilkår Unge under almindelige vilkår med behov for støtte Unge der har brug for specialtilbud

5 Hvad er udfordringerne

6 Hvad er udfordringerne Resultaterne fra vores forskning tyder på, at de typiske udfordringer de unge støder på, vedrørende opstart i uddannelse eller arbejde er: Det sociale og fysiske miljø: svært ved uskrevne sociale regler, når de interagerer med undervisere og medstuderende svært at tolerere baggrundsstøj, belysning, andre sensoriske aspekter i universitetsmiljøet håndtering af social isolation, der ofte kommer som følge af miljøskiftet

7 Hvad er udfordringerne Mangel på passende støtte: manglende adgang til passende støtte lige fra starten overfokusering på de mangler ved autisme (defektologi), snarere end de ressourcer de unge kan bringe med sig manglende kontinuitet i indsatser samt manglende løbende vurderinger af indsatser undervejs

8 Hvad er udfordringerne Den studerendes forventninger og studie/job valg: Hvad indebærer det valgte studie/job Indholdet af uddannelsen fag eller kursus eller job

9 Hvad er udfordringerne Udfordringer vedrørende vurderinger (selvom faget eller arbejdsopgaven mestres) svært ved at fortolke tvetydige og åbne overdragelser af opgaver manglende forståelse for hvorfor noget skal gøres færdig på en bestemt måde udfordringer i organisering og planlægning usikkerhed omkring hvor meget tid der skal bruges på en given opgave

10 Hvad er udfordringerne Overgang til voksenlivet kræver større indsats end det ville for den gennemsnitlige unge Den unge (og familien) skal håndtere mange forandringer At flytte væk fra hjemmet for første gang Organisering og planlægning og oprettelse af rutiner

11 VIGTIGT Det er vigtigt, at overgangen sker så let så muligt, og at den unge i god tid får information om de indsatser og tilbud, de kan få brug for. Den unge skal involveres så meget som muligt i at sætte mål for indsatsen. Familie og netværk skal inddrages når, og i den udstrækning, den unge ønsker det.

12 Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme En rundspørge blandt 247 medlemmer af Landsforeningen Autisme i juni 2016 Hvilket forsørgelsesgrundlag har mennesker med autisme i DK? Der foretages i dag ingen registreringer af diagnose og forsørgelsesgrundlag, hverken i kommunalt regi eller på landsplan. Ingen viden om, hvor mange mennesker med autisme, der befinder sig på hhv. offentlig forsørgelse, er selvforsørgende eller lever af andre midler såsom arv mm. Dette betyder blandt andet, at de autismespecifikke beskæftigelsesindsatser i dag primært bygger på personlige erfaringer og vurderinger af, hvor målgruppen befinder sig i det kommunale system. Formålet med rundspørgen var derfor, at kunne give et mere retvisende estimat over målgruppens livsbetingelser.

13 Er du diagnosticeret med en Autisme Spektrum Forstyrrelse? 2,4% 2,9% 22,0% Ja, jeg er diagnosticeret med Aspergers Syndrom Ja, jeg har en anden diagnose inden for autismespektret Nej, jeg er ikke diagnosticeret, men er ved at blive udredt 72,7% Nej, jeg har ikke en diagnose

14 Hvad er din alder? 9,1% 2,3% Under 18 år år 21,5% 32,0% år år år år 11,4% 11,9% Over 50 år 11,9%

15 Hvad er din højeste gennemførte uddannelse? 9./10. klasse 4,1% 10,0% 8,7% 25,6% Ungdomsuddannelse (fx student, HTX/HHX, erhvervsuddannelse) Kort videregående uddannelse (fx datamatiker, laborant) Mellemlang videregående uddannelse (fx lærer, pædagog, diplomuddannelse) Lang videregående uddannelse (fx kandidat, masteruddannelse) Ingen uddannelse 19,6% Andet (angiv venligst) 22,8% 9,1%

16 Hvilket indtægtsgrundlag lever du af? Beskæftigelse på ordinære vilkår, fuldtid Beskæftigelse på ordinære vilkår, deltid Beskæftigelse på særlige vilkår, fx SU (er under uddannelse) Førtidspension Førtidspension og job med løntilskud Kontanthjælp Uddannelseshjælp Ressourceforløbsydelse Revalideringsydelse Jobafklaringsydelse Sygedagpenge Dagpenge Jeg lever af egne midler, fx arv, Andet (angiv venligst) 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 0,0% 2,3% 1,8% 1,8% 2,3% 2,7% 3,7% 4,6% 6,8% 8,7% 10,0% 11,4% 12,3% 12,3% 19,2%

17 Hvor længe har du haft ovenstående forsørgelsesgrundlag? 12,3% 10,0% 28,8% Under 1 år 1-2 år 3-6 år 7-10 år Over 10 år 25,6% 23,3%

18 Samlet set: 38,8 % med autisme forsørger sig selv via en kontanthjælpslignende ydelse. 21 % er tilkendt førtidspension 17,8 % forsørger sig selv via beskæftigelse 3,7 % forsørger sig selv via egne midler. Lige over halvdelen har været på den pågældende ydelse i op til 2 år 77,2 % har haft det angivne forsørgelsesgrundlag i op til 6 år

19 Mentorordning og personlig assistance

20 Isbryder (job med Løntilskud) Hjælpemidler, Arbejdsredskaber, Arbejdspladsindretning Mentor Barrierer Personlig assistance i erhverv Personlig assistance til efter- og videreuddannelse Fortrinsadgang Problemfrit trods funktionsnedsættelsen LAB Kompensationsmuligheder Kompensationslov

21 Mentor eller Personlig assistance? Mentor Midlertidig støtte Rettet mod betingelserne for at kunne komme i job og uddannelse Mulighed for mentoruddannelse og supervision Støtten ydes, hvor der er behov Ikke krav om funktionsnedsættelse Frikøb Personlig Assistance Varig støtteordning Rettet mod opgavevaretagelsen Uddannelse og supervision ikke mulig Støtten ydes på arbejdet og i arbejdstiden (inkl. forberedelse ved uddannelse) Krav om funktionsnedsættelse Løntilskud Dilemma mellem behov for mentor og mulighed for personlig assistance!

22 Mentorordninger Bevilliges gennem Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 78 Sagsbehandler i Jobcenter bevilliger Mentorordning skal vurderes at være afgørende for ansættelsen/studiet. Dvs ligge udover hvad en arbejdsplads/studie forventes at varetage ift ansatte/studerende. Unge under uddannelse / i arbejde Individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i den unges konkrete behov Op til 6 mdr (ad gangen)

23 Mentorordninger Mål / formål: Fastholdelse i uddannelse eller arbejde Indhold: Individuelt tilrettelagt mentorplan ud fra konkrete behov Fokus på den unges trivsel i arbejde eller uddannelse, det som skal til for at fremme trivsel og udvikling Støtte ift udførelse af arbejdsopgaver eller studieopgaver: - strukturering, planlægning, koordinering af opgaver, tilmelde eksamen mm - sociale/kommunikative udfordringer - motivation og fastholdelse Samarbejde og mentoring/vejledning til arbejdsplads eller uddannelsessted

24 Formål med kompensationsloven Loven har til formål at styrke og stimulere handicappede personers muligheder for beskæftigelse med det formål at give disse de samme muligheder for erhvervsudøvelse som personer uden handicap. (LBK nr. 727 af 7/7/2009 om kompensation til handicappede i erhverv)

25 Personkreds, kompensationsloven 2. Loven omfatter personer, der på grund af handicap kan have vanskeligt ved at få og bevare beskæftigelse uden kompensation efter denne lov. (LBK nr. 727 af 07/07/2009 om kompensation til handicappede i erhverv)

26 Personlig assistance BEK. 10. Der kan ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand.

27 Varig og betydelig i Kompensationslovens forstand? En funktionsnedsættelse betragtes som: Varig, når den ikke forventes helbredt eller bedret inden for en overskuelig tidshorisont Betydelig, når den medfører barrierer for opgavevaretagelsen i jobbet (hvor personen i øvrigt kan udføre det fagligt indholdsmæssige)

28 Opgaver: Personlig assistance i erhverv Støtte til praktiske arbejdsfunktioner og funktioner, der følger af beskæftigelsen, herunder til arbejdsbetingede rejser og kurser Særlig støtte, fx til strukturering, fastholdelse i arbejdsfunktioner eller til at indgå i sociale sammenhænge Ansættelse: Ansættes, eller er ansat, i virksomheden på almindelige vilkår Rekvireres hos vikarbureau

29 Personlig assistance i erhverv, bevilling og omfang (Bek ) Udgangspunkt: Tilskud i op til 20 timer pr. uge kan ikke overstige den faktiske lønudgift til den personlige assistent Personen med funktionsnedsættelsen skal selv kunne udføre det indholdsmæssige i arbejdsopgaverne (assistancen må ikke have karakter af medhjælp) Bevilling for en bestemt periode eller indtil videre Senest et år efter at bevillingen er givet, skal jobcenteret tage stilling til, om bevillingen kan fortsætte.

30 Lad os skille tingene ad! Eksempler Skånehensyn Personlig assistance Ved fysisk funktionsnedsættelse Nedsat tid Pauser Hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdsopgaver /-dag Ikke med på lejrskole Undgå natarbejde Praktisk bistand til beskrevne arbejdsopgaver Chaufførbistand Sekretæropgaver Tolkebistand Ved psykiske barrierer Tilrettelæggelse mhp. overskuelige arbejdsopgaver Kortere arbejdsdage Indgå i mindre team med få kolleger Rolige omgivelser, fx eget kontor Støtte til strukturering Støtte til at gennemføre opgaverne arbejdsdagen Støtte til at blive fastholdt i arbejdsopgaverne Støtte til at fungere socialt hensigtsmæssigt Skånehensyn versus Personlig assistance Skånehensyn er nødvendige hensyn og betingelser, der bygges ind i jobbet, sådan at personen overhovedet kan fungere. Personlig assistance er altid støtte, der anvendes arbejdstid og ressourcer på

31 Isbryderordning

32 Løntilskud til ansættelse af nyuddannede personer med handicap (Isbryderordningen) Betingelser: Gennemført faglig, teoretisk uddannelse af min. 18 måneders varighed, som giver ret til optagelse i a-kasse Mangle erhvervserfaring Uddannelsen højst 2 år gammel Andet: Intet krav om forudgående ledighed Overenskomstsmæssig løn - også i offentlig ansættelse

33 Fortrinsadgang for personer med funktionsnedsættelse Borgeren har ret til ansættelsessamtale Arbejdsgiver har pligt til forhandling med jobcentret ved afslag Arbejdsgiver skal give begrundet afslag (Forvaltningsloven) Jobcentret skriver referat af forhandlingen Omfatter opslåede ledige stillinger/bevillinger i den offentlige sektor. Gøres gældende via jobcentret eller på eget initiativ.

34 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Formålet med loven er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked Hjælpe ledige i arbejde Servicere arbejdsgivere der søger arbejdskraft, eller vil fastholde medarbejdere i beskæftigelse Støtte mennesker, med begrænsninger i arbejdsevnen eller problemer udover ledighed, i forhold til at få arbejde Indsatser er primært målrettet ledige, hvis forsørgelsesgrundlag er kontanthjælp eller dagpenge Opgaver under Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats varetages i jobcentrene

35 Afklaringsforløb

36 Afklaring og opkvalificering Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB-lov) Tilknyttet jobcenter mhp beskæftigelse eller videre uddannelse Unge som har afsluttet grundskoleforløb eller uddannelse Kontanthjælp Jobcenter bevilliger et afklarings-opkvalificeringsforløb 3-6 mdr eller længere Jobplan skal følges og evalueres hver 3. mdr Målgruppe i LAB loven 2: Unge med autisme med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension. Unge som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet Unge med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv. Unge der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til

37 Afklaring og opkvalificering Mål/formål: Vurdering af arbejdsevner ift fremtidig beskæftigelse Vurdering af støtte eller mentorbehov i arbejdsmæssig sammenhæng Opkvalificering af arbejdsevner Indsatsplan for den unge ud fra egne ønsker og muligheder for beskæftigelse Indsats målretttet det omkring beskæftigelse - transport, kommunikative og kollegiale kompetencer, planlægning, organisering mm Indhold: Arbejdsprøvning/arbejdstræning internt/eksternt Individuel støtte og vejledning i konkrete arbejdssituationer Virksomhedspraktik Opkvalificering / kurser målrettet et beskæftigelsesliv

38 Ressourceforløb

39 Ressourceforløb Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 68a Unge under 40 år. Komplekse problemstillinger ud over ledighed, der ikke har kunnet løses gennem en indsats efter denne lov eller efter lov om aktiv socialpolitik. Behov for et helhedsorienteret forløb med kombinerede indsatser. Den unge skal tidligere have deltaget i tilbud via LAB lov uden at have øget tilknytningen til arbejdsmarkedet Når der er behov for en længerevarende indsats, før der kan fastsættes et konkret beskæftigelsesmål. Varighed 1-5 år. Mulighed for forlængelse

40 Indhold: Ressourceforløb Individuelt tilrettelagt ud fra det mål at bringe den unge nærmere arbejdsmarkedet - blive jobklar Indsatser der kan stabilisere og forbedre den unges fysiske, psykiske og sociale tilstand, med henblik på at den unges mulighed for at deltage på arbejdsmarkedet og i andre sammenhænge fremmes Der kan indgå aktiviteter som i afklarings- og opkvalificeringsforløb En helhedsorienteret indsats fremfor den udelukkende beskæftigelsesorienterede indsats. Der kan også indgå indsatser målrettet det private liv, fritid, sundhed, hjemmet mm.

41 Virksomhedspraktikker, løntilskudsjob og andre indsatser under jobcenter

42 Målgruppe Unge med særlige behov, der ikke, selv med støtte, kan gennemføre anden ungdomsuddannelse Uddannelsen skal påbegyndes: efter undervisningspligtens ophør inden den unge fylder 25

43 Hvem gør hvad? UU- vejledningen Orientere den unge og forældre om STUen Vurderer, om den unge er omfattet af målgruppen Indstiller til kommunen at bevillige STU Skriver et udkast til en individuel uddannelsesplan Justerer uddannelsesplanen mindst 1 gang årligt Kommunen Kommunen vurderer indstillingen og afgør om den ungen kan bevilliges et STU tilbud Kommunen har ansvar for STUens kvalitet Kommunen har pligt til at orientere den unge om retten til en STU Betaler udgifter i forbindelse med forløbet Koordinerer tilbuddet og de andre tilbud som den unge er omfattet af Unge/forældre Henvendelse til kommunen Samarbejde med UU Klageadgang: Klagenævnet for specialundervisning

44 Formål med STU At unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse

45 Uddannelsen skal fremme følgende: - Personlig udvikling og mulighed for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet - At indgå i sociale sammenhænge og få et selvstændigt og aktivt fritidsliv - Udvikling af kompetencer til brug i uddannelse og/eller beskæftigelseslivet

46 Vurderinger UU skal vurdere om den unge kan gennemføre en ordinær uddannelse - Med mentorordning - Med specialpædagogisk støtte - I et EGU forløb - Kombineret ungdomsuddannelse UU skal give eksempler på, hvad den unge har prøvet under det ordinære uddannelsessystem eller Skal gøre rede for, hvorfor ordinær uddannelse ikke skal forsøges

47 Den unges inddragelse De unge og forældrene bidrager med oplysninger om hvad den unge kan, ikke kan og vil kunne med støtte Skal pege på hvem der eller kan bidrage med oplysninger om den unges funktionsniveau

48 Den unge i centrum Indholdet i STU skal så vidt som muligt matche de ønsker, den unge og forældrene har Den unge og forældrene bidrager med oplysninger om hvad den unge ønsker i sit STU forløb Den unge og forældrene kan pege på hvilken STU, der matcher den unges ønsker

49 Afgørelse om målgruppe På baggrund af UU s indstilling vurderer kommunen om den unge kan bevilliges et STU tilbud - Er den unges vanskeligheder og ressourcer beskrevet - Er den unges samlede livssituation beskrevet - Har UU afprøvet den unge i ordinær uddannelse, eller er UU s begrundelse for ikke at afprøve dette dækkende

50 Beslutning Hvis sagen er tilstrækkelig oplyst træffer kommunen en afgørelse om den unge er indenfor målgruppen til STU Hvis sagen er mangelfyldt oplyst, sendes den tilbage til UU Det er kommunen, der træffer afgørelse om, hvilken tilbud der er det rette til den unge Den unge kan klage over indholdet i tilbuddet, men er indholdet i tilbuddet dækkende for den unges behov, vil den unge ikke få medhold i sin klage

51 3 årligt STU forløb UU udarbejder en uddannelsesplan Her indgår de elementer den unge skal have under uddannelsen Der indgår aftaler for opfølgning STU forløbet indledes med et 12 ugers afklaringsforløb Efter første år tages stilling til om den unge skal fortsætte eller har udviklet sig og vil profitere mere af et andet STU tilbud

52 Uddannelsen består af: En almen del, der indeholder fag om samfundsforhold, husholdning, økonomi og det at klare sig selv En specifikt målrettet del, der med udgangspunkt i interesser og evner indeholder undervisning i arbejdsmarkedsforhold og træning i beskæftigelsesmæssige færdigheder Praktikophold i virksomheder og institutioner, der skal give den unge erfaring med arbejdsforhold og samarbejde på en arbejdsplads

53 Project Opportunity Samarbejde mellem Landsforeningen Autisme, DNA og virksomheder i DK Ansættelser på Novo Nordisk og i PFA Formål: Fremme beskæftigelsesmuligheder for mennesker med autisme Udvikle metode til jobmatch, uddannelse af arbejdspladsen, mentorordning og fastholdelse i arbejde best practice Etablere jobmuligheder målrettet mennesker med autisme Fastholdelse i arbejde Fremme rummelighed på arbejdsmarkedet et arbejdsmarked for alle

54 Spørgsmål og dialog TAK FOR I AFTEN

55

56 Project Opportunity

57 Projekt Mening og Mestring Projekt med evaluering af om psykoedukation, som metode, kan bringe borgere med autisme nærmere arbejdsmarkedet. Midler fra STAR Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, under Beskæftigelsesministeriet Borgere med autisme tilknyttet jobcentre i Odsherred, Esbjerg, Aalborg og Frederiksberg kommuner Psykoedukation defineret som strukturerede undervisningsforløb og udviklingsforløb omkring egen funktionsnedsættelse Mål og formål: At bringe borgere med autisme tættere på arbejdsmarkedet Borgere med autisme der henvises, og ønsker at indgå, i projektet, tilbydes et psykoedukationsforløb Forløbet skal bibringe borgeren mestringsstrategier, med henblik på et mere selvstændigt og meningsfuldt liv, tættere tilknytning til arbejdsmarkedet

58 Mening og Mestring Metodeudviklingsprojekt Undersøge psykoedukation som metode 9 Handicaporganisationer 71 forløb i Landsforeningen Autisme 40 mænd, 31 kvinder 43 Aalborg, 18 Frederiksberg, 9 Esbjerg, 1 Odsherred Evaluering af projektet Implementering i andre kommuner

59 Projekt Mening og Mestring Borgeren med autisme: Individuelle samtaler Viden om autisme Hvordan påvirker det den enkelte? Styrke evnen til at mestre hverdagen Udvikle copingstrategier ift arbejde, at komme i arbejde, samt fastholdelse i arbejde Et arbejdsmarkedsperspektiv Støtte og vejledning til jobansøgning og ansættelsessamtaler Brobygning til en kommende arbejdsplads Vejledning til arbejdsplads Undervisning, sparring og vejledning til JC/SB vedr. de enkelte borgere Målet er øget viden hos myndigheder om autisme og den enkelte borger mhp at kunne målrette og tilpasse den fremadrettede indsats

60 Psykoedukation Samtaleforløb målrettet borgere med ASF med udfordringer og vanskeligheder relateret til beskæftigelse, arbejdsliv, ledighed, personlige udfordringer Målrettet borgere med ASF der har brug for afklaring, afdækning af ressourcer, kompetencer, barrierer og støttebehov i forhold til beskæftigelse og private liv Formål: At opnå større viden om sit handicap, dets betydning for borgers livsvilkår samt hvordan specifikke udfordringer har indflydelse på borgers dagligdag. At myndigheder får viden om borgers ressourcer, udfordringer barrierer med henblik på at iværksætte de rette foranstaltninger, herunder kompenserende løsninger i beskæftigelsesmæssig sammenhæng. At opnå øget erkendelse og forståelse af egen funktionsnedsættelse. At tilegne sig nye strategier til at håndtere udfordringer i hverdagslivet, med henblik på en bedre hverdag med øget trivsel Håndtering af stress og angst At få afdækket og opnå indsigt i egne ressourcer, kompetencer, barrierer og udfordringer, med fokus på beskæftigelse og uddannelse

Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme

Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme En rundspørge blandt 247 medlemmer af Landsforeningen Autisme Juni 2016 Indledning Landsforeningen Autisme har i samarbejde med Det Nationale Autismeinstitut

Læs mere

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Job & Handicap Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Specialfunktionen Job & Handicap Vestre Engvej 56, 7100 Vejle e-mail:sjh@sfr.dk www. bmhandicap.dk Temaer: Om SJH Lovgrundlag,

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde d. 14. januar 2016 V/ Socialfaglig konsulent Ditte Lindegaard Dagens Program! Præsentation af DUKH! Retssikkerhed! Pligter

Læs mere

Landsforeningen Autisme

Landsforeningen Autisme Landsforeningen Autisme Støttemuligheder for voksne Kreds Østjylland 17.5.2017 Aftenens indhold Generelle regler Støttemuligheder efter Lov om social service: 85 bostøtte/hjemmevejleder, 100 merudgiftsydelse

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Projekt "Flere i arbejde med kognitive funktionsnedsættelser - et metodeudviklingsprojekt"

Projekt Flere i arbejde med kognitive funktionsnedsættelser - et metodeudviklingsprojekt Sag 2-2014-00049 Dok. 154902/kwk Projekt "Flere i arbejde med kognitive funktionsnedsættelser - et metodeudviklingsprojekt" Indhold Baggrund og formål med projektet... 1 Baggrund... 1 Formål... 2 Mål i

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Formål med kommunalt serviceniveau

Formål med kommunalt serviceniveau Formål med kommunalt serviceniveau Formålet med dette kommunale serviceniveau er, i forbindelse med Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, også benævnt som Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Læs mere

Opfølgning på byrådsmødet om status på kommunes handicappolitik. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen

Opfølgning på byrådsmødet om status på kommunes handicappolitik. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen Opfølgning på byrådsmødet om status på kommunes handicappolitik Side 1 af 7 Baggrund På Byrådsmødet den 17. juni 2015 drøftede Byrådet den første årlige statusredegørelse om Aarhus Kommunens Handicappolitik

Læs mere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere D. 10. juni 2013 for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Susanne Wiederquist www.wiederquist.dk LOVBOG www.wiederquist.dk - Fagligt materiale

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Velkommen. Informere om overgangen fra barn til voksen, herunder om: Drøfte konkrete sager.

Velkommen. Informere om overgangen fra barn til voksen, herunder om: Drøfte konkrete sager. Informationsmøde Velkommen Det skal vi i aften Informere om overgangen fra barn til voksen, herunder om: - Processen og hvad I kan forvente jer - Mulighederne inden for de enkelte områder Det skal vi ikke

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Landsforeningen Autisme Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Kontanthjælpsreformen 1.1.2014 Baggrund Over 50.000 kontanthjælpsmodtagere var under 30 år Over 90 % havde ingen erhvervskompetencegivende

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013 Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Udviklingen vendes; flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

Beskæftigelsesrettet rehabilitering 2014. Den nye tværfaglighed. april 2014/ Eva Holum

Beskæftigelsesrettet rehabilitering 2014. Den nye tværfaglighed. april 2014/ Eva Holum Beskæftigelsesrettet rehabilitering 2014 Den nye tværfaglighed april 2014/ Eva Holum Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Ressourceforløb 40 år +

Ressourceforløb 40 år + Nr. Lovens betingelser for tildeling af ressourceforløb Spørgsmål til afdækning af forhold omstændigheder til bedømmelse af, om lovens tildelingsbetingelser er opfyldt Svar på spørgsmål Forslag til vejledende

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget Dokument oprettet 19-08-2009 Sag 09/693 Dok. 9195/09 MER/ck Baggrundsnotat til forslag fra HK, Dansk Socialrådgiverforening (DS) og Danske Handicaporganisationer (DH) om udviklings- og rehabiliteringsindsats

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Baggrund for reformen fleksjob og førtidspension Den grundlæggende intention bag dette lovforslag er at

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder giver information om STU til dig, som er forældre til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 En koordineret indsats - hvilke muligheder er der i social- og beskæftigelseslovgivningen?

Læs mere

I Job med Handicap Seminar november 2011

I Job med Handicap Seminar november 2011 I Job med Handicap Seminar november 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Guldborgsund har også fokus på at inddrage personer med handicap i arbejdsudbuddet. Jobcentret vil derfor motivere personer med

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

- løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen

- løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen - løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen Erhvervserfaring til nyuddannede Nye muligheder - nyuddannede medarbejdere Isbryderordningen har til formål at give nyuddannede med et handicap

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune JUNI 2015 Formål med kvalitetsstandarden Formålet med denne kvalitetsstandard er, at sikre tydelighed i forhold til visitation

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag At den unge opnår personlige, sociale og faglige

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse I denne guide kan du læse om, hvad et ressourceforløb er. Og du kan læse, hvad du selv kan gøre for at få det bedst mulige ud af et ressourceforløb. Formålet

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Oplæg ved Afdelingschef Dorte Jarratt fra Jobcenter Lyngby-Taarbæk Handicaprådsmøde den 8. februar 2017 Baggrund

Læs mere

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen NOTAT Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Carsten Kjærgaard Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske

Læs mere

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Sagsnr. 10/3027 Resumé Retssikkerhed og Administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) fastsætter, at en kommune skal behandle spørgsmål om hjælp

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Specialundervisning for unge og voksen efter Lov om specialundervisning for voksne LSV Undervisningsforløb

Læs mere

Revalidering og Handicaptillæg

Revalidering og Handicaptillæg og - studerendes muligheder, rettigheder og pligter Studenterrådgivningen Indledning I denne brochure kan du læse om støttemulighederne og. og handicaptillæg tilbydes studerende, der pga. en funktionsnedsættelse

Læs mere

LEV s KLAP-konference

LEV s KLAP-konference LEV s KLAP-konference 23. februar 2009 Mette Ravn Jensen & Lisbet Bo Færdig med ungdomsuddannelsen Ansættelsesformer Støttemuligheder Eksempler Hvad siger lovgivningen - og hvor er hjælpen? 2 Ansættelsesformer

Læs mere

Funktionsnedsættelse ingen hindring for job

Funktionsnedsættelse ingen hindring for job - der er mange muligheder SJH www.bmhandicap.dk Funktionsnedsættelse ingen hindring for job Indholdsfortegnelse Job og funktionsnedsættelse... 3 Personlig assistance - arbejdsmæssigt... 5 Personlig assistance

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Inspirationskatalog handicapkonference 2009 Unge med handicap i uddannelse og job

Inspirationskatalog handicapkonference 2009 Unge med handicap i uddannelse og job Inspirationskatalog handicapkonference 2009 Unge med handicap i uddannelse og job I forbindelse med handicapkonference afholdt af Beskæftigelsesrådet i Syddanmark d. 14. september 2009, blev der ved 2

Læs mere

Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016

Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016 Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016 Piger med autisme: Der er i de senere år kommet øget fokus på piger og kvinder med autismer. Piger og kvinder med autisme fremtræder ofte anderledes

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

RESSOURCE FORLØB. hvad er det, og hvad kan det betyde for mig.

RESSOURCE FORLØB. hvad er det, og hvad kan det betyde for mig. RESSOURCE FORLØB hvad er det, og hvad kan det betyde for mig www.jobcenter.randers.dk Når Rehabiliteringsteamet indstiller til, at du får et ressourceforløb, starter det med, at du får tilknyttet en koordinerende

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015 9 Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Fleksjob Reglerne for fleksjob Antallet af fleksjob og ventelisten til fleksjob i

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen Arbejdsmarkedsudvalget L 149 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen 3. kontor Notat Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse

Læs mere