MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE"

Transkript

1 Referat MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE Tirsdag, den 21. marts 2006 Mødet afholdes i Byrådssalen, Aabybro Rådhus, kl

2 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBEN MØDE: Punkt nr. 42: Forslag til Styrelsesvedtægt for Jammerbugt Kommune...3 Punkt nr. 43 : Principper for overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2006 til Punkt nr. 44: Web-løsning til Jammerbugt Kommune...7 Punkt nr. 45: Underskriftsbemyndigelse / tegningsret...11 Punkt nr. 46: Forslag vedrørende mødernes afholdelse i Sammenlægningsudvalget m.m Punkt nr. 47: Budgetoverførsel af anlægmidler Pandrup Kommune...15 Punkt nr. 48: Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2005 til 2006 i Fjerritslev Kommune...17 Punkt nr. 49: Fremtidig organisering og drift af Nordjyllands Amts misbrugsbehandlingstilbud Foldbjergcentret...19 Punkt nr. 50: Henvendelse fra Nordjyllands Amt vedrørende drift af psykosociale forløb, revalideringspladser m.fl. til flygtninge efter 1. januar Punkt nr. 51: Indstilling af medlemmer til skatte- og vurderingsankenævn...24 Punkt nr. 52: Orientering om delingsaftale...26 Punkt nr. 53: Flytning af kommunegrænsen...29 Punkt nr. 54: Status på IT...31 LUKKET MØDE: Punkt nr. 55: Ansættelsesforhold for vicekommunaldirektør...36 Side 2 af 38

3 SAMMENLÆGNINGSUDVALGET JAMMERBUGT KOMMUNE MØDEDATO: J.NR.: A01 SAGSNR.: 26 SAGSBEH.: MF Fraværende: Carla Madsen og Jens Chr. Golding Punkt nr. 42: Forslag til Styrelsesvedtægt for Jammerbugt Kommune Sagsfremstilling De nærmere regler for kommunens styrelse fastsættes i en styrelsesvedtægt, der vedtages af Sammenlægningsudvalget forud for funktionsperiodens start den 1. januar Styrelsesvedtægten skal behandles 2 gange med mindst 6 dages mellemrum. For at sikre en overordnet tilkendegivelse fra Sammenlægningsudvalget om opgavefordelingen mellem de nedsatte underudvalg i 2006 foreslås, at Styrelsesvedtægten førstebehandles allerede på nuværende tidspunkt. Det foreslås samtidig, at andenbehandling udsættes til det sene efterår 2006, så der i den mellemliggende periode kan høstes erfaringer med opgavefordelingen og eventuelt foretages justeringer i vedtægten. Forslaget til Styrelsesvedtægt for Jammerbugt Kommune tager stilling til følgende principielle spørgsmål: Sammenlægningsudvalget overgår til at hedde Jammerbugt Byråd den 1. januar Der vælges 2 viceborgmestre en 1. og en 2. viceborgmester Der nedsættes jf. tidligere beslutning om den politiske organisation et økonomiudvalg med 9 medlemmer Der nedsættes jf. tidligere beslutning om den politiske organisation - følgende stående udvalg: Børne- og Kulturudvalg, Social- og Sundhedsudvalg, Beskæftigelsesudvalg, Teknik- og Miljøudvalg og Tema- og Udviklingsudvalg hver med 7 medlemmer Overordnet opgavefordeling mellem udvalgene Der foretages en fordeling af det politiske ansvar for vedligeholdelse af kommunens bygninger, således at ansvaret for den udvendige vedligeholdelse placeres i økonomiudvalget, mens ansvaret for den indvendige vedligeholdelse placeres i fagudvalget Vederlag til 1. viceborgmester på 10 % af borgmestervederlaget. Efter bekendtgørelsen kan der udbetales op til 10 % af borgmestervederlaget. Der kan ikke udbetales vederlag til 2. viceborgmester Vederlag til formænd for de stående udvalg på 25 % af borgmestervederlaget i alt 125 % af borgmestervederlaget. Efter bekendtgørelsen kan der i Jammerbugt Kom- Side 3 af 38

4 mune maksimalt udbetales tilsammen 160 % af borgmestervederlaget til formændene for de stående udvalg, formanden for børn og unge-udvalget og formanden for folkeoplysningsudvalget. Der ydes ikke vederlag til formanden for børn og ungeudvalget Der ydes ikke vederlag til formanden for folkeoplysningsudvalget Udvalgsvederlaget udgør 3 % af borgmestervederlaget pr. udvalgspost. Efter bekendtgørelsen kan der i Jammerbugt Kommune maksimalt udbetales udvalgsvederlag svarende til 115 % af borgmestervederlaget. Efter nærværende forslag til styrelsesvedtægt findes der 38 menige udvalgsposter, hvilket indebærer, at der udbetales 114 % af borgmestervederlaget i udvalgsvederlag. Der udbetales ikke udvalgsvederlag til menige medlemmer af børn og ungeudvalget. Der gøres opmærksom på, at der løbende vil fremkomme sager, der kræver udpegning af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser m.v. eller i det mindste stillingtagen til, om man ønsker at lade sig repræsentere i de pågældende organer. Retsgrundlag Den Kommunale Styrelseslov Bilag Forslag til Styrelsesvedtægt for Jammerbugt Kommune Involvering af byrådene jf. spilleregler Findes ikke relevant Indstilling Kommunaldirektøren indstiller: at forslagets principielle spørgsmål drøftes at der udarbejdes indstilling til Sammenlægningsudvalgets 1. behandling af forslaget til Styrelsesvedtægt at 2. behandling af forslaget gennemføres i efteråret 2006 efter en fornyet behandling i Økonomiudvalget, hvor erfaringer med opgavefordelingen evalueres, og hvor der tages endelig stilling til fordeling af ansvaret for vedligeholdelse af kommunale bygninger jf. oplægget på temamødet den 14. februar. Økonomiudvalgets beslutning den 1. marts 2006, pkt. 6 Økonomiudvalget indstiller til Sammenlægningsudvalget, at Sammenlægningsudvalget overgår til, at hedde Jammerbugt Kommunalbestyrelse den 1. januar 2007, forslaget til styrelsesvedtægt med redaktionelle ændringer oversendes til 1. behandling i Sammenlægningsudvalget, stillingtagen til vederlag til øvrige udvalg afventer endelig afklaring af opgaverne i de respektive øvrige udvalg m.v., 2. behandlingen af forslaget gennemføres i efteråret Sammenlægningsudvalgets beslutning Godkendt Side 4 af 38

5 SAMMENLÆGNINGSUDVALGET JAMMERBUGT KOMMUNE MØDEDATO: J.NR.: S06 SAGSNR.: 21 SAGSBEH.: Sammenlæningssekretariatet Fraværende: Carla Madsen og Jens Chr. Golding Punkt nr. 43: Principper for overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2006 til 2007 Sagsfremstilling I de nuværende fire kommuner findes der i dag et regelsæt for at overføre uforbrugte budgetbeløb fra et år til det næste. Reglerne om overførsel mellem årene har dels til hensigt at sikre, at institutioner/afdelinger kan spare op, således der kan gennemføres større investeringer i et enkelt år. Dels er det hensigten med overførselsadgangen, at den enkelte institutions drift fortsætter uændret hen over årsskiftet, idet mer- eller mindreforbrug overføres mellem årene. Reglerne i de fire kommuner er: Brovst: Der kan overføres overskud på 5 % af driftsrammen til det efterfølgende år. Underskud overføres til det efterfølgende år, og det vurderes konkret hvor stor procentdel, der kan overføres.. Fjerritslev: Der kan overføres overskud/underskud på 10 % af driftsrammen til det efterfølgende år. Pandrup: Der kan overføres overskud på 10 % af driftsrammen til det efterfølgende år. Der kan overføres underskud på 5 % til det efterfølgende år. Aabybro: Der kan overføres overskud/underskud på 10 % af driftsrammen til det efterfølgende år. Herudover er der på en række områder særregler i de enkelte kommuner. I nedenstående tabel er angivet, hvor store beløb, der blev overført fra 2004 til 2005 (overførslerne fra 2005 til 2006 er endnu ikke endelig opgjort). Dette kan tjene som indikation for, hvor store overførsler, der kan blive tale om, der skal overføres fra 2006 til Det skal bemærkes, at i Pandrup og Aabybro kommuner er lønsummerne udlagt til institutionerne, og de indgår derfor i overførselsbeløbene. Overført beløb Brovst 3,1 mio. kr. Fjerritslev 2,7 mio. kr. Pandrup 8,6 mio. kr. Aabybro 6,1 mio. kr. Side 5 af 38

6 Institutionslederne er allerede nu begyndt at overveje, hvordan reglerne for overførsel fra 2006 (de nuværende kommuner) til 2007 (Jammerbugt Kommune) bliver. For at undgå usikkerhed om overførslerne er det derfor vigtigt med en politisk udmelding, som allerede nu fastlægger overførselsadgangen fra 2006 til De fire kommunaldirektører har drøftet sagen og anbefaler, at de nuværende kommuners regler kommer til at gælde for overførslen fra 2006 til På grund af de forskellige overførselsregler kan det medføre, at institutionerne i den nye kommune ikke bliver stillet lige mht. opsparing pr. 1. januar Det er dog i alle tilfælde institutionerne selv, der har opsparet de overførte beløb, hvorfor fortsættelse af de nuværende regler skønnes at være mest hensigtsmæssigt. Retsgrundlag Økonomiske konsekvenser Bilag Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at det meddeles de nuværende kommuner, at de overførselsregler, der gælder i kommunen i dag også vil gælde overførslen af uforbrugte/merforbrugte midler fra 2006 til Økonomiudvalgets beslutning den 1. marts 2006, pkt. 8 Indstillingen anbefales godkendt Sammenlægningsudvalgets beslutning Godkendt Side 6 af 38

7 SAMMENLÆGNINGSUDVALGET JAMMERBUGT KOMMUNE MØDEDATO: J.NR.: SAGSNR.: 20 SAGSBEH.: MAJ Fraværende: Carla Madsen og Jens Chr. Golding Punkt nr. 44: Web-løsning til Jammerbugt Kommune Sagsfremstilling Med sammenlægningen af Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Aabybro kommuner til Jammerbugt Kommune får vi behov for en ny hjemmeside. I øjeblikket har vi en fælles midlertidig hjemmeside, men tanken har fra starten været, at den netop kun skulle være midlertidig. Systemet bag siden vil ikke kunne leve op til de krav til tilgængelighed og brugervenlighed, der stilles til en moderne kommunal hjemmeside. Det er nærliggende, at den nye hjemmeside skal bidrage til at understøtte visionen for Jammerbugt Kommune som bosætnings- og turistkommune det stiller krav til siden, da der ligger en stor signalværdi i en kommunes hjemmeside hvis siden f.eks. ikke er opdateret, og man kun finder gamle nyheder og uaktuelle oplysninger, får man nemt fornemmelsen af en kommune i tilbagegang. Omvendt signalerer en opdateret, aktuel og dynamisk hjemmeside, at kommunen lever. Sagen har været drøftet på Sammenlægningsudvalgets temamøde den 30. januar, hvor det overordnede signal fra drøftelserne lød: Jammerbugt Kommunes hjemmeside skal være i superligaen. På temamødet blev det besluttet at sende sagen videre til Økonomiudvalget, som får til opgave at tage stilling til: Vision og målsætninger for den nye hjemmeside Valg af leverandør Projektets økonomi Finansiering af projektet Tids- og handleplan for projektet Forslag til vision for hjemmesiden: Jammerbugt Kommunes hjemmeside er kommunen på internettet. Dvs. at den er et af vores vigtige ansigter udadtil. I modsætning til borgerbutikkerne har hjemmesiden altid åbent, og her kan borgere, sommerhusejere, turister, erhvervsliv m.fl. nemt og belejligt finde relevante og aktuelle informationer og nyheder og benytte de elektroniske selvbetjeningsløsninger. Denne hjælp til selvhjælp udgør et rationale for Jammerbugt Kommune. Hjemmesiden er den naturlige kommunikationskanal mellem borgere, sommerhusejere, erhvervsliv, foreninger m.fl. på den ene side og den kommunale administration på den an- Side 7 af 38

8 den, og den spiller en rolle i processen mod at skabe en ny fælles identitet for borgerne i kommunen. Forslag til målsætninger for hjemmesiden: Hjemmesiden er præsentabel og matcher kommunens værdier og øvrige ansigter Hjemmesiden har en brugervenlig indholdsmæssig struktur På siden kan borgere på områder som skoler og børnepasning finde sammenlignelig brugerinformation Siden opdateres decentralt af relevante medarbejdere Hjemmesiden er en portalløsning, som muliggør at skoler, børnehaver og andre kommunale institutioner kan få deres egen side under hjemmesiden Hjemmesiden har integration til vores ESDH-system, edoc, så postlister, dagsordner og referater nemt kan publiceres på nettet. Hjemmesiden muliggør integration til WebGis, så borgere, sommerhusejere, professionelle samarbejdspartnere m.fl. nemt kan få adgang til kortmateriale Hjemmesiden muliggør online borgerbetjening (f.eks. se din sag på nettet) Der er nem adgang til elektronisk selvbetjening og elektroniske borgerserviceløsninger via vores hjemmeside Vi oplever et fald af banale henvendelser, fordi flere borgere betjener sig selv / finder oplysninger på hjemmesiden i de tilfælde, hvor det er muligt Hjemmesiden bidrager til at imødekomme borgernes krav og forventninger om service Hjemmesiden lever op til krav og retningslinier for tilgængelighed Hjemmesiden er baseret på en teknologisk platform, der så vidt muligt imødekommer den øvrige teknologiske udvikling Hjemmesiden er en del af en løsning, som har integration med Intranet på den måde kan vi genbruge information Hjemmesiden er en del af en løsning, som muliggør ekstranet for politikere, eksterne arbejdsgrupper som f.eks. landdistrikts-grupper m.fl. Siden har mindst unikke, månedlige besøgende efter det første år Siden får 5 netkroner i måling af Bedst på Nettet Leverandører En arbejdsgruppe har i løbet af efteråret indhentet overslag og tilbud på egnede systemer. Overslag og tilbud ligger i samme prisleje. Arbejdsgruppen har nedskrevet en række konkrete krav og ønsker til hjemmesidesystemet (se bilaget Krav og ønsker til hjemmesiden ), og har på baggrund disse samt på baggrund af referencer fra andre kommuner kontaktet de pågældende leverandører. Efter mange overvejelser, har arbejdsgruppen valgt at pege på firmaet IntraNote som leverandør af den samlede løsning med hjemmeside og intranet. En af styrkerne ved IntraNote er, at firmaet udover at kunne levere et stærkt system til hjemmeside, er førende indenfor systemer til intranet. Dvs. at vi parallelt med en professionel hjemmeside får et professionelt intranet, som kan være med til at understøtte vores nye organisation (se vision for intranettet i bilaget Ny webløsning til Jammerbugt Kommune ). Derudover er IntraNotes prissætning gennemskuelig i forhold til konkurrentens: Ved IntraNote har et ubegrænset antal brugere ret til at oprette et ubegrænset antal sider prisen ligger fast. Side 8 af 38

9 Det skal pointeres, at uanset hvilket system, der ligger bag hjemmesiden, afhænger sidens succes i høj grad af, at organisationen efterfølgende afsætter de fornødne personalemæssige ressourcer til at opdatere siden. Hvis ambitionsniveauet for siden skal opfyldes, kræver det en løbende indsats, og det kræver at ledere centrale som decentrale - prioriterer denne opgave. Tids- og handleplan I hovedtræk forestiller arbejdsgruppen, at projektet vil forløbe som følger: 1. marts 2006 Økonomiudvalget behandler sagen marts Den valgte leverandør kontaktes Detaljer forhandles på plads Kontrakt underskrives 24. marts 28. april Informationskontoret indgår i projektforløbet og kontakter grafiske firmaer med henblik på tilbud på grafisk design af hjemmesiden Maj En leverandør af grafisk design indstilles til Økonomiudvalget Juni Et oplæg til hjemmesidens grafiske design indstilles til Økonomiudvalget August Hjemmesiden er klar men indhold vil løbende blive indtastet. Siden præsenteres for Økonomiudvalget/ Sammenlægningsudvalget August - September De kommende decentrale redaktører og skribenter findes og undervises i opdatering af hjemmesiden og godt sprogbrug på nettet. Oktober Offentliggørelse af den nye hjemmeside Økonomiske konsekvenser Den samlede éngangsinvestering for hjemmeside og intranet lander i det valgte tilbud på kr Den løbende drift pr. kvartal beløber sig til kr = kr årligt. Dertil kommer udgifter til hosting, IntraNote tilbyder at hoste hjemmesiden på en dedikeret server for kr pr. måned = kr årligt. De løbende årlige udgifter lander dermed på kr Se bilaget vedr. økonomi for uddybning af tallene. Bilag: - Oplægget Ny webløsning til Jammerbugt Kommune - Arbejdspapiret Krav og ønsker til den nye hjemmeside - Tilbud fra IntraNote - Notat vedr. Økonomi for webløsning til Jammerbugt Kommune Indstilling Kommunaldirektøren indstiller at økonomiudvalget indstiller til Sammenlægningsudvalget, at vision og målsætninger for hjemmesiden godkendes at IntraNote vælges som leverandør af hjemmeside og intranet at ovenstående tids- og handlingsplan for projektet godkendes at de økonomiske konsekvenser godkendes at omkostningerne til hjemmesiden fordeles ligeligt mellem de fire kommuner Side 9 af 38

10 Økonomiudvalgets beslutning den 1. marts 2006, pkt. 10 Indstillingen anbefales godkendt. Indstillingen fremsendes til behandling i de nuværende Byråd/Kommunalbestyrelser Sammenlægningsudvalgets beslutning Godkendt Side 10 af 38

11 SAMMENLÆGNINGSUDVALGET JAMMERBUGT KOMMUNE MØDEDATO: J.NR.: A21 SAGSNR.: 27 SAGSBEH.: Sammenlægningssekretariatet Fraværende: Carla Madsen og Jens Chr. Golding Punkt nr. 45: Underskriftsbemyndigelse / tegningsret Sagsfremstilling Sammenlægningsudvalget udstedte på sit første møde 3. januar 2006 en midlertidig bemyndigelse til kommunaldirektøren i Brovst Kommune til sammen med formanden/næstformanden at tegne Jammerbugt Kommune i forhold til dokumenter vedrørende køb/salg af ejendom, optagelse af lån, påtegnelse af garantiforpligtelser og samt andre beslutninger truffet af Sammenlægningudvalget. Sammenlægningsudvalget har nu ansat både kommunaldirektør og vicekommunaldirektør, og det vil være naturligt at overdrage underskriftsmyndigelsen / tegningsretten til de nyansatte personer. Retsgrundlag Styrelseslovens 32 og Lov om revision af den kommunale inddeling 18 Økonomiske konsekvenser Ingen Bilag Ingen Indstilling Formanden for Sammenlægningsudvalget indstiller: at kommunaldirektør Henrik Hartmann Jensen og vicekommunaldirektør Mogens Fransen bemyndiges til at underskrive sammen med formanden eller næstformanden for Sammenlægningsudvalget. Sammenlægningsudvalgets beslutning Godkendt Side 11 af 38

12 SAMMENLÆGNINGSUDVALGET JAMMERBUGT KOMMUNE MØDEDATO: J.NR.: A15 SAGSNR.: 22 SAGSBEH.: Sammenlægningssekretariatet Fraværende: Carla Madsen og Jens Chr. Golding Punkt nr. 46: Forslag vedrørende mødernes afholdelse i Sammenlægningsudvalget m.m. Sagsfremstilling Sammenlægningsudvalget godkendte den 24. januar 2006 mødeplan for Sammenlægningsudvalgets møder, og godkendte herunder indstillingen om at "Økonomiudvalget inden udgangen af februar 2006 kommer med en indstilling til Sammenlægningsudvalget vedr. praktiske forhold omkring mødernes afholdelse, f.eks. spørgetid og fremlæggelse af sagsdokumenter". På mødet den 1. februar 2006 blev bl.a. følgende forhold drøftet spørgetid, og i givet fald under hvilken form fremlæggelse af sagsdokumenter til udvalgets medlemmer information om mødernes afholdelse åbenhed i forhold til presse og borgere offentliggørelse af bilag anvendelse af andre medier, herunder info-kanaler i regi af fællesantenneforeninger Kommunaldirektøren fik på mødet den i Økonomiudvalget den 1. februar 2006 til opgave at udarbejde oplæg til kommende møde om de nævnte forhold samt oplæg til kommunikationspolitik med signal om størst mulig åbenhed. I tråd med den foreløbige vision og overordnede målsætninger for Jammerbugt Kommune har kommunen og det vil sige politikere, ledelse og medarbejdere interesse i at signalere mest mulig åbenhed overfor borgere og omverden for at sikre dialog og involvering i de lokale beslutninger. Som elementer heri er der udarbejdet forslag til spørgetid og en kommunikationspolitik for forberedelsesåret 2006 (sidstnævnte i et selvstændigt dagsordenspunkt). Endvidere indstilles der nedenfor en række forslag om praktiske forhold omkring mødernes afholdelse. Forslag til spørgetid ved ordinære møder i Jammerbugt Kommunes Sammenlægningsudvalg (fra 1. januar 2007 Byråd): Side 12 af 38

13 1. Ved begyndelsen af Sammenlægningsudvalgets ordinære møder afholdes spørgetid af indtil 30 minutters varighed. Spørgeren skal være til stede ved mødets begyndelse. 2. Spørgeren skal være bosat i den nye Jammerbugt Kommune og oplyse navn og adresse. 3. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner ej heller om spørgeren selv. 4. Spørgsmål skal være korte og præcise, så de kan stilles inden for 2 minutter. Spørgsmål kan eventuelt stilles skriftligt, således at spørgsmål oplæses af formanden og derefter besvares. 5. Spørgsmål besvares normalt af formanden/borgmesteren, men spørgeren kan dog - efter anmodning - rette spørgsmålet direkte til et medlem eller en gruppe. Besvarelsen af spørgsmål skal være korte og klare, og det er tilladt spørgeren et kort tillægsspørgsmål med efterfølgende svar. 6. Sammenlægningsudvalgets medlemmer afgør selv, om de ønsker at besvare de stillede spørgsmål. 7. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næstkommende ordinære møde. 8. Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålet ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen. 9. Spørgsmål der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen afvises, og spørgeren henvises til at tage kontakt til forvaltningen. 10. Ved mødets afslutning vil der være mulighed for opfølgende spørgsmål fra tilhørere og pressen til beslutningerne på mødet. 11. Det tilkommer alene formanden/borgmesteren som mødeleder at fortolke og administrere ovennævnte bestemmelser. Retsgrundlag Lov om revision af den kommunale inddeling, 12. Økonomiske konsekvenser Ingen Bilag Ingen Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at økonomiudvalget indstiller til Sammenlægningsudvalget, at forslaget til spørgetid i forbindelse med møder i Sammenlægningsudvalget godkendes, at dokumenter og bilag vil blive elektronisk tilgængelig ved indførelse af ESDH (elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem) med dagsordenssystem og åbne postlister, Side 13 af 38

14 at fremlæggelse af dokumenter og bilag til sager på dagsordenerne indtil videre sker ved offentliggørelse af åbne bilag på hjemmesiden, og at medlemmerne i øvrigt kan rette henvendelse til sammenlægningssekretariatet herom, at dagsordener og referater samt mødeplan for underudvalgene synliggøres på hjemmesiden at der ikke etableres abonnementsordning for dagsordener og referater, idet der henvises til at disse offentliggøres elektronisk på hjemmesiden Økonomiudvalgets beslutning den 1. marts 2006, pkt. 7 Indstillingen anbefales godkendt Sammenlægningsudvalgets beslutning Godkendt med den rettelse i pkt. 2, at man skal være bosat eller være grundejer. Side 14 af 38

15 SAMMENLÆGNINGSUDVALGET JAMMERBUGT KOMMUNE MØDEDATO: J.NR.: SAGSNR.: 31 SAGSBEH.: Sammenlægningssekretariatet Fraværende: Carla Madsen og Jens Chr. Golding Punkt nr. 47: Budgetoverførsel af anlægmidler Pandrup Kommune Sagsfremstilling Byrådet i Pandrup Kommune anmoder Sammenlægningsudvalget om at godkende overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2005 til Det drejer sig om følgende projekter: 1. Byggemodning på Cannerslundvej: Bevilling kr. Forbrug i kr. Uforbrugt kr. 2. Idrætsanlæg Jetsmark (herunder kunstgræsbane): Bevilling Forbrug i 2005 Uforbrugt kr kr kr. 3. Renovering af Saltum Centralskole: Bevilling kr. Forbrug i kr. Uforbrugt kr. Retsgrundlag Tillægsbevillinger på over skal jf. Sammenlægningsudvalgets beslutning og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr af 19. december 2005 godkendes af Sammenlægningsudvalget. Økonomiske konsekvenser Side 15 af 38

16 Budgetbeløbene er indeholdt i Pandrup Kommunes budget for Indstilling Byrådet i Pandrup indstiller, at Sammenlægningsudvalget godkender budgetoverførslen fra 2005 til Sammenlægningsudvalgets beslutning Godkendt Side 16 af 38

17 SAMMENLÆGNINGSUDVALGET JAMMERBUGT KOMMUNE MØDEDATO: J.NR.: SAGSNR.: 37 SAGSBEH.: Sammenlægningssekretariatet Fraværende: Carla Madsen og Jens Chr. Golding Punkt nr. 48: Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2005 til 2006 i Fjerritslev Kommune. Sagsfremstilling Jf. de politisk godkendte spilleregler skal tillægsbevillinger over kr. godkendes i Sammenlægningsudvalget. På baggrund heraf fremsender Fjerritslev Kommunalbestyrelse følgende overførsler/tillægsbevillinger til godkendelse i Sammenlægningsudvalget: Fjerritslev Skole, om- og tilbygning Da den planlagte etape af renoveringen af Fjerritslev Skole først er igangsat i efteråret 2005, ansøges om, at de midler der var afsat til anlægsprojektet overføres til budgetåret Der ansøges om at overføre i alt 8 mio. kr. Byggemodning, Dalhøjen Der var på budget 2005 afsat midler til planlægning af byggemodning af Dalhøjen og etablering af vejanlæg på industriarealerne ved Industrivej. Da begge projekter først er igangsat ultimo 2005 ansøges om, at det afsatte anlægsbeløb på kr. og uforbrugte byggemodningsmidler med i alt kr. overføres til budgetåret Der søges i alt om en overførsel på kr. Retsgrundlag Indenrigs- og sundhedsministeriets bekendtgørelse 1462 af 19. december 2005 og Sammenlægninsudvalgets beslutning punkt 26 den 30. januar 2006 vedr. spilleregler. Økonomiske konsekvenser De 2 overførsler medfører en samlet tillægsbevilling til anlægsrammen i Fjerritslev Kommune med i alt kr. som modsvares af tilsvarende negative tillægsbevillinger i budget Bilag Ingen Indstilling Fjerritslev Kommunalbestyrelse indstiller, Side 17 af 38

18 at Sammenlægningsudvalget godkender de 2 overførsler fra 2005 til 2006 i Fjerritslev Kommune i form af tillægsbevillinger til budget Sammenlægningsudvalgets beslutning Godkendt Side 18 af 38

19 SAMMENLÆGNINGSUDVALGET JAMMERBUGT KOMMUNE MØDEDATO: J.NR.: SAGSNR.: 28/cbe SAGSBEH.: Sammenlægningssekretariatet Punkt nr. 49: Fremtidig organisering og drift af Nordjyllands Amts misbrugsbehandlingstilbud Foldbjergcentret Fraværende: Carla Madsen og Jens Chr. Goldng Sagsfremstilling Med Opgave- og Strukturreformen overtager kommunerne eneansvaret for misbrugsområdet. Det drejer sig om: Vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere efter Sundhedslovens 141 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Vederlagsfri lægelig behandling til stofmisbrugere efter Sundhedslovens 142 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri lægelig behandling med euforiserende stoffer til stofmisbrugere. Behandlingstilbud til stofmisbrugere efter Lov om Social Service 101 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Tilbuddet skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til. Hidtil har Nordjyllands Amt varetaget opgaven i regi af Foldbjergcentret. Foldbjergcentret er Nordjyllands Amts misbrugsorganisation og varetager forebyggelses-, rådgivnings- og behandlingsmæssige opgaver i forhold til alle former for brug og misbrug af rusmidler. Centret er dermed en blandet institution. Foldbjergcentret er en enhedsorganisation, der indeholde både stof-, alkohol og metadonbehandling med mange forskellige ydelsestyper. Foldbjergcentret har karakter af en satellitinstitution med tilbud beliggende i flere forskellige kommuner. Side 19 af 38

20 Aalborg Kommune har anmodet om, at tilbud beliggende i Aalborg Kommune, der retter sig mod Aalborg Kommunes borgere udskilles af Foldbjergcentret, og at der udarbejdes et tillæg til aftaleudkastet om delingsaftale mellem Nordjyllands Amt og de nordjyske kommuner. Den resterende del af Foldbjergcentret servicerer i dag de øvrige kommuner. Nordjyllands Amt tilkendegiver, at det er en generel forudsætning for videreførsel af Foldbjergcentret som en enhedsorganisation på en økonomisk og faglig bæredygtig måde, at de kommende kommuner tilslutter sig anvendelse af Foldbjergcentret. Socialcheferne har i sit møde den 20. februar 2006 drøftet sagen ligesom der er formuleret anbefalinger i Den samlede rapport for Social- og Sundhedsområdet for fase 2 vedr. misbrugsopgaven i Jammerbugt Kommune. En væsentlig del af borgere, der har brug for et tilbud på misbrugsområdet har behov for forholdsvis specialiserede tilbud, hvorfor der må tilknyttes eller uddannes nøglepersoner, der kan bistå i sagsbehandlingen vedrørende disse borgere hvis Jammerbugt Kommune selv vil varetage opgaven. Imidlertid er denne gruppe af borgere ikke så stor, at det er formålstjenligt at have medarbejdere, der udelukkende beskæftiger sig med dette område. Eventuelle nøglepersonen/-erne bør således indgå i sagsbehandlingsarbejdet på lige fod med de øvrige medarbejdere på Socialområdet. Der findes ikke behandlingsinstitutioner i Jammerbugt Kommune, hvorfor der reelt skal foretages et valg mellem at købe behandlingspladser af regionen/andre kommuner, alt afhængig af den fremtidige placering, eller at etablere egen behandlingsinstitution. Det står dog ligeledes klart, at en stor del af misbrugerne kræver en så specialiseret behandling, at det ikke vil være muligt for Jammerbugt Kommune at etablere egne tilbud til alle typer af misbrugere. Alternativt ses det som en mulighed, på sigt, at etablere egne tilbud, indenfor visse typer af misbrugsbehandling. Vurderingen er at misbrugsbehandling og det nødvendige efterværn er et tilbud, der kræver en specialiseret viden. Og dette forudsætter en vis volumen, der ikke er til stede i dag i Jammerbugt kommune. Socialcheferne anbefaler, at det tilkendegives overfor Nordjyllands Amt, at Jammerbugt Kommune ikke på nuværende tidspunkt selv ønsker at drive kommunens tilbud om misbrugsbehandling. Det anbefales derimod, at Foldbjergcentrets samlede tilbud videreføres i regionalt regi og at Jammerbugt Kommune visiterer borgere, der skal have et behandlingstilbud i forhold til misbrug, til regionen i forhold til både udredning og behandling. Dette indebærer, at Jammerbugt Kommune skal indgå en aftale på entreprenørbasis med Nordjyllands Amt. Retsgrundlag Lov om Social Service pr. 1. januar 2007, Sundhedsloven pr. 1. januar 2007 samt Lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen. Økonomiske konsekvenser Side 20 af 38

21 Bilag Brev fra Nordjyllands Amt vedrørende drøftelse af den fremtidige organisering og drift af Foldbjergcentret; den 5. januar 2006 Opsummering møde mellem Nordjyllands Amt og Jammerbugt Kommune vedrørende drøftelse af den fremtidige organisering og drift af Foldbjergcentret mandag den 20. februar 2006 Notat om misbrugsområdet, Nordjyllands Amt Sektoren for børn og voksne, Voksenafdelingen, Januar Indstilling Socialcheferne indstiller, at Sammenlægningsudvalget godkender at Jammerbugt Kommune indgår entreprenøraftale med Region Nordjylland efter 1. januar 2007 i forhold til drift af misbrugstilbud. Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 27. februar 2006 Indstillingen blev godkendt. Sammenlægningsudvalgets beslutning Godkendt Side 21 af 38

22 SAMMENLÆGNINGSUDVALGET JAMMERBUGT KOMMUNE MØDEDATO: J.NR.: SAGSNR.: 30/cbe SAGSBEH.: Sammenlægningssekretariatet Fraværende: Carla Madsen og Jens Chr. Golding Punkt nr. 50: Henvendelse fra Nordjyllands Amt vedrørende drift af psykosociale forløb, revalideringspladser m.fl. til flygtninge efter 1. januar 2007 Sagsfremstilling Nordjyllands Amt har henvendt sig til Jammerbugt Kommune for at få en skriftlig tilkendegivelse i forhold til drift af psykosociale forløb, revalideringspladser m.fl. til flygtninge efter 1. januar 2007 i regi af Rehabiliterings- og Revalideringscenter for Flygtninge (RRCF), beliggende i Aalborg Kommune. Amtet har foreslået i aftaleudkastet til delingsaftale, at centret samlet bør overgå til regionen. Aalborg Kommune har efterfølgende bekræftet et ønske om at regionen efter 1. januar 2007 skal drive disse ydelser på entreprenørbasis for Aalborg Kommune. Nordjyllands Amt har anmodet om en skriftlig tilkendegivelse senest 22. februar Formanden for Sammenlægningsudvalget har besvaret henvendelsen således at det tilkendegives, at Jammerbugt Kommune er positivt indstillet på, at anvende Region Nordjylland på entreprenørbasis i forhold til psykosociale forløb, revalideringspladser m.fl. til flygtningen efter 1. januar 2007 i regi af RRCF. Jammerbugt Kommune er således indstillet på, at indgå konkret entreprenøraftale med Region Nordjylland for leveringen af ovennævnte ydelser. I svaret bemærkes det, at sagen behandles i Sammenlægningsudvalget for Jammerbugt Kommune i marts 2006 og at indgåelse af entreprenøraftale er betinget af Sammenlægningsudvalgets godkendelse. Retsgrundlag Lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med Opgave- og Strukturreformen. Økonomiske konsekvenser Bilag Side 22 af 38

23 Henvendelse fra Nordjyllands Amt vedr. drift af psykosociale forløb, revalideringspladser m.fl. til flygtninge efter 1. januar 2007, Nordjyllands Amt den 14. februar Svarskrivelse fra Sammenlægningsudvalgets formand til Nordjyllands Amt, Sammenlægningssekretariatet 21. februar Indstilling Socialcheferne indstiller, at Sammenlægningsudvalget godkender at Jammerbugt Kommune indgår entreprenøraftale med Region Nordjylland efter 1. januar 2007 i forhold til drift af psykosociale forløb, revalideringspladser m.fl. til flygtninge. Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 27. februar 2006 Indstillingen blev godkendt. Sammenlægningsudvalgets beslutning Godkendt Side 23 af 38

24 SAMMENLÆGNINGSUDVALGET JAMMERBUGT KOMMUNE MØDEDATO: J.NR.: SAGSNR.: 34 SAGSBEH.: Sammenlægningssekretariatet Fraværende: Carla Madsen og Jens Chr. Golding Punkt nr. 51: Indstilling af medlemmer til skatte- og vurderingsankenævn Sagsfremstilling Den nye struktur for skatte- og vurderingsankenævnene træder i kraft den 1. juli På landsplan etableres 30 skatteankenævn og 15 vurderingsankenævn. Nævnsmedlemmerne udpeges af skatteministeren efter indstilling fra Sammenlægningsudvalgene i de kommuner, som ankenævnskredsen omfatter. Jammerbugt Kommune vil fremover få 3 pladser i skatteankenævnet og 1 plads i vurderingsankenævnet. Sammenlægningsudvalget skal indstille mindst 2 personer til hver af kommunens pladser i nævnene og mindst 2 personer til funktionen som suppleant til hver plads. Alene personer, der er valgbare til Sammenlægningsudvalget, kan indstilles. Indstillingen skal være ledsaget af en angivelse af de pågældendes kvalifikationer for at bestride hvervet. De nye medlemmers funktionsperiode løbet fra den 1. juli 2006 frem til 30. juni Retsgrundlag Skatteforvaltningslovens 6, stk. 2, 3, 4 og 9, stk. 2 og 4 Økonomiske konsekvenser Ingen Bilag Ingen Indstilling Kommunaldirektøren indstiller at, der indstilles 6 personer samt 6 suppleanter til skatteankenævnet der indstilles 2 personer samt 2 suppleanter til vurderingsankenævnet Side 24 af 38

25 Sammenlægningsudvalgets beslutning Udsat Side 25 af 38

26 SAMMENLÆGNINGSUDVALGET JAMMERBUGT KOMMUNE MØDEDATO: J.NR.: SAGSNR.: 35 SAGSBEH.: Sammenlægningssekretariatet Fraværende: Carla Madsen og Jens Chr. Golding Punkt nr. 52: Orientering om delingsaftale Sagsfremstilling Nordjyllands Amt har jfr. Procedurelovens 8 nu fremsendt det endelig aftaleudkast til delingsaftale af amtets medarbejdere, aktiver og passiver, rettigheder og pligter mellem staten, regionen og kommunerne i amtet. Aftaleudkastet er tidligere præsenteret på et temamøde i Sammenlægningsudvalget den 3. januar samt på det ordinære møde den 14. februar. Her blev det tillige besluttet at de tidligere udpegede politiske repræsentanter (Eva Rytter Andersen og Mogens Gade) blev bemyndiget til at godkende den endelige aftale. Aftaleudkastet er efterfølgende blevet justeret på en række områder. Det er: de aktiver der skal overtages justering af nettoformuen i forhold til første udkast til delingsaftale efter indgåelse af aftale om Kan-institutioner er de tilhørende aktiver og passiver indregnet De økonomiske ændringer fremlægges herefter til orientering for Sammenlægningsudvalget. Der er i det endelig aftaleudkast sket følgende ændringer: Nettoformuen Nettoformue udmeldt i første udkast kr Udmelding i det endelige udkast kr Mindre nettoformue i forhold til første udkast kr Aktiver der skal overtages (fysiske aktiver) Aktiver medtaget i første udkast kr Langfristede tilgodehavender kr Passiver der overtages kr Overtagelse af aktiver netto kr De langfristede tilgodehavender der overtages består af frigørelsesfondsmidler, blandt andet vedr. Vester Hjermitslev Energiselskab, Side 26 af 38

27 Kan-institutioner Aktiver kan-institutioner kr Passiver kan-institutioner kr Kan-institutioner netto kr Endelig overtager Jammerbugt Kommune kortfristede passiver for kr Ændringerne betyder følgende for Jammerbugt Kommune: Nettoformue jf. ovenstående kr Fysiske aktiver netto kr Kan-institutioner netto kr Kortfristede passiver kr Kontant kompensation kr Den kontante kompensation til Jammerbugt Kommune er således nu opgjort til cirka 3,1 mio. kr. Den tidligere kontante kompensation var opgjort til 20,6 mio. kr. Dette hænger hovedsageligt sammen med at aktiver og passiver i forbindelse med Kan-institutioner nu er indregnet. Delingsaftalens endelige godkendelse er betinget af, at alle kommuner underskriver aftalen uden forbehold. I den forbindelse skal det nævnes at forholdene omkring Vesthimmerlands overtagelse af herregården Hessel er uafklarede. Værdien af Hessel er sat til godt 10 mio. kr. Forløbigt er Vesthimmerlands Kommunes betingelser for en overtagelse, at værdifastsættelsen reduceres til det halve, og at den øvrige halvdel indgår i nettoformuen og dermed fordeles mellem aftaleparterne med med fordelingsprocenterne (11, 74 og15%). Regionen har indtil videre sagt klart nej til at indgå en sådan aftale. Kan der ikke opnås enighed om Hessel, overgår hele delingsaftalen til Delingsrådet. For Jammerbugt Kommune vil en halvering af værdifastsættelsen af Hessel betyde at den kontante kompensation vil blive cirka kr. mindre. Endelig er der grund til at bemærke, at den kontante kompensation vil blive mindre når amtet regnskab for 2006 er aflagt. Det kan heller ikke udelukkes at der kommer andre mindre justeringer. Retsgrundlag Lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen Økonomiske konsekvenser Delingsaftalen forventes at medføre en kontakt kompensation til Jammerbugt Kommune på maksimalt cirka 3,1 mio. kr. Bilag Ingen Side 27 af 38

28 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at: Orienteringen om delingsaftalen tages til efterretning Sammenlægningsudvalgets beslutning Godkendt Side 28 af 38

29 SAMMENLÆGNINGSUDVALGET JAMMERBUGT KOMMUNE MØDEDATO: J.NR.: SAGSNR.: 33 SAGSBEH.: Sammenlægningssekretariatet Fraværende: Carla Madsen og Jens Chr. Golding Punkt nr. 53: Flytning af kommunegrænsen Sagsfremstilling Indenrigs- og Sundhedsministeriet har anmodet Sammenlægningsudvalget for Jammerbugt Kommune om en udtalelse vedr. flytning af kommunegrænsen mellem nuværende Løgstør og Fjerritslev kommuner (fremtidig Vesthimmerlands og Jammerbugt kommuner). Sagen drejer sig om en ejendom, belliggende på Aggersundvej i Bejstrup, 9670 Løgstør. Matriklen er i alt anført til 2791 m 2. Af 49 i lov om revision af den kommunale inddeling fremgår, at indenrigs- og sundhedsministeren kan foretage mindre grænseændringer, når sådanne tilsiges af administrative hensyn og ændringerne samtidig regulerer grænsen mellem to eller flere kommuner og alene vedrøer arealer på tisammen højst 100 ha, der ikke er beboet af mere end 50 personer. Ejerne af ejendommen har i april 2005 fremsendt anmodning om ændring af kommunegrænsen til Løgstør Kommune, der har videresendt anmodningen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I maj og juni 2005 har henholdsvis Løgstør og Fjerritslev Kommuner fremsendt kopi af kommunalbestyrelsernes beslutninger, hvoraf fremgår, at kommunalbestyrelserne anbefaler, at kommunegrænsen ændres i overensstemmelse med ejernes ønske. Kort- og Matrikelstyrelsen er ligeledes blevet anmodet om en eventuel udtalelse vedrørende hensigtsmæssigheden af en eventuel ændring af kommunegrænsen. Kort- og Matrikelstyrelsen har ingen bemærkninger hertil. Retsgrundlag 49 i Lov om revision af den kommunale inddeling (af. 24. juni 2005) Økonomiske konsekvenser Ingen Bilag Matrikelkort, der illustrerer det nævnte område. Side 29 af 38

30 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Sammenlægningsudvalget godkender overflytningen af matrikelområdet fra den kommende Jammerbugt Kommune til Vesthimmerlands Kommune Sammenlægningsudvalgets beslutning Godkendt Side 30 af 38

31 SAMMENLÆGNINGSUDVALGET JAMMERBUGT KOMMUNE MØDEDATO: J.NR.: SAGSNR.: 40 SAGSBEH.: Sammenlægningssekretariatet Fraværende: Carla Madsen og Jens Chr. Golding Punkt nr. 54: Status på IT Sagsfremstilling Opgaven med at få IT på plads til den kommende Jammerbugt Kommune er en enormt stor opgave, som administrationen allerede har brugt adskillige årsværk på. Intentionen med de fremsendte indstillinger er, at få truffet beslutning i de sager, der er klar til politisk beslutning samt at få truffet beslutning om, hvordan de forskellige tiltag skal finansieres. Endelig er det en intention at skabe et overblik over, hvordan den samlede økonomi ser ud for den mange tiltag på IT-området. Herudover er det også en intention at få diskuteret kompetencen på området. Hvem kan træffe beslutning om hvad. En nærmere beskrivelse af de fremsendte indstillinger fremgår af bilag til dagsordenspunktet. Retsgrundlag Økonomiske konsekvenser Samlet økonomioversigt Påvirkning af den fremtidige årlige drift Lyslederforbindelse kr. KMD kr. ESDH kr. Byggesagsstyringssystem kr. DDE Liebra kr. Shultz lovservice kr. Samlet besparelse kr. Lånefinasiering af engangsudgifter Lyslederforbindelse kr. KMD kr. ESDH kr. Zealand Care Omsorg kr. 1 Alle driftsudgifter for de første 4 år er inkluderet i anlægsinvesteringen. Side 31 af 38

32 I alt kr. Udgifter til Sammelægningsudvalget, der senere fordeles mellem de 4 kommuner efter udskrivningsgrundlag. KMD (tilvalgsmoduler) kr. Byggesagsstyringssytem kr. Skolebibliotekssytem kr. DDE Liebra kr. Ny hjemmeside kr. I alt kr. Kommune Udskrivningsgrundlag Udgiftsfordeling Brovst Fjerritslev Pandrup Aabybro I alt Bilag Notat om IT i Jammerbugt Kommune Indstilling IT-koordinatorerne indstiller følgende: ad 1) Kompetencespørgsmålet at denne praksis fortsættes, at der løbende samles op på de økonomiske konsekvenser og jævnligt rapporteres om status til Sammenlægningsudvalget og de fire byråd at der tages stilling til økonomien i forbindelse med budgetopfølgningerne i kommunerne ad 2) Etablering af lyslederforbindelser mellem Jammerbugt Kommunes institutioner: at spørgsmålet om finansiering afventer svar om lånefinansiering fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Såfremt finansieringen lånefinansieres indregnes besparelsen i 2007 og overslagsårene. ad 3) Harmonisering af KMD-programmer og konvertering af KMD-data der afsættes 9,3 mio. kr. i budget besparelsen på den fremtidige årlige drift på 0,61 mio. kr. indregnes i budget engangsydelserne på 0,72 mio. kr. betales af sammenlægningsudvalget, hvorefter beløbet indgår i fordeling mellem kommunerne efter udskrivningsgrundlag. ad 4) ESDH-system at der arbejdes videre med implementeringen, og at udgifterne på 1,707 mio kr. lånefinansieres via pulje fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet via pulje fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Side 32 af 38

33 at der lave en betalingsaftale over 4 år med Fujitsu, hvis ikke der gives adgang til lånefinansiering fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. ad 5) Byggesagsstyringssystem at engangsydelserne på kr. betales af sammenlægningsudvalget, hvorefter beløbet indgår i fordeling mellem kommunerne efter udskrivningsgrundlag at de årlige driftsudgifter på kr. indarbejdes i budget 2007 idet besparelsen besparelsen til det nuværende KMD-byggesagsstyringssystem er indregnet i KMDprojektet ad 6) GIS at GIS-projektet iværksættes, og at projektet finansieres via driftsmidlerne. ad 7) Care-system at der laves en aftale med Zealand Care, at stillingtagen til finansieringen afventer svar på ansøgning til Socialministeriet ad 8) Økonomisystem ØS2000 at skiftet af økonomisystem til ØS2000 tages til efterretning ad 9) Skolebibliotekssystem at Pandrup Kommune skifter til Dantek BiblioMatik, at engangsydelserne på kr. betales af sammenlægningsudvalget, hvorefter beløbet indgår i fordeling mellem kommunerne efter udskrivningsgrundlag ad 10) DDE Libra, bibliotekssystem besparelsen på kr. indregnes i budget engangsydelserne på kr. betales af sammenlægningsudvalget, hvorefter beløbet indgår i fordeling mellem kommunerne efter udskrivningsgrundlag. ad 11) Schultz Kommunekoncept Lovguide at der indgås en 5-års aftale at besparelsen på driftsaftalen på kr. indregnes i budget 2007 ad 12) SignFlow at der laves en aftale med Logiva, og at de kr. afholdes af driftsmidlerne for ITafdelingen ad 13) Ny hjemmeside at engangsydelserne på kr. betales af sammenlægningsudvalget, hvorefter beløbet indgår i fordeling mellem kommunerne efter udskrivningsgrundlag. ad 14) IT-undervisningslokale at sagen tages til efterretning, og at udgifterne afholdes af IT-budgettet. ad 15) Internetforbindelse at der laves en ny 3 års aftale med Sonofon Side 33 af 38

34 at besparelsen indregnes i IT-budgettet Sammenlægningsudvalgets beslutning Godkendt Side 34 af 38

35 REFERAT LUKKET MØDE MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE Tirsdag, den 21. marts 2006 Mødet afholdes i Byrådssalen, Aabybro Rådhus, kl Side 35 af 38

36 SAMMENLÆGNINGSUDVALGET JAMMERBUGT KOMMUNE MØDEDATO: J.NR.: SAGSNR.: 37 SAGSBEH.: Sammenlægningssekretariatet Fraværende: Carla Madsen og Jens Chr. Golding Punkt nr. 55: Ansættelsesforhold for vicekommunaldirektør Side 36 af 38

37 SAMMENLÆGNINGSUDVALGET JAMMERBUGT KOMMUNE MØDEDATO: J.NR.: SAGSBEH.: Sammenlægningssekretariatet UNDERSKRIFTER: _ Mogens Christen Gade Helle Bak Andreasen _ Kurt Mølgaard Henry Kronborg _ Mogens Chr. Weise Mogens Richter Pedersen Lars Holt Aage Toftegaard Finn Kornum Christian Hem Bøje H. Lundtoft Otto Kjær Larsen Sonia Luther Nielsen Kim Bennike Gunhild Bach Nielsen Erik Ingerslev Larsen Ejler Winkel Eva Rytter Andersen Side 37 af 38

38 Morten Klessen Karl Schrøder Inge Pedersen Grethe Dragsbæk Per Halsboe-Larsen Carla Madsen Søren P. Mortensen Jens Chr. Golding Susanne Hjorth Hansen Side 38 af 38

DFUNKs'Generalforsamling' 22.'marts'2015' Referat' 1.'Valg'af'dirigent'og'referent,'samt'valg'af'stemmetællere:' ' 2.'Godkendelse'af'dagsorden:' 1.

DFUNKs'Generalforsamling' 22.'marts'2015' Referat' 1.'Valg'af'dirigent'og'referent,'samt'valg'af'stemmetællere:' ' 2.'Godkendelse'af'dagsorden:' 1. DFUNKsGeneralforsamling22.marts2015 Referat Ordliste: LB Landsbestyrelsen 1.Valgafdirigentogreferent,samtvalgafstemmetællere: Dirigent:NicholasFarr Referent:LærkeBlomMadsen Stemmetællere:EllaSofieSamberg,LouiseKolbeck,MaleneQuerlingOlesen

Læs mere

Generalforsamling i Aarhus 1900 Volleyball referat Torsdag d. 19. februar 2015 kl. 1900 I kantinen på Svømmestadion

Generalforsamling i Aarhus 1900 Volleyball referat Torsdag d. 19. februar 2015 kl. 1900 I kantinen på Svømmestadion GeneralforsamlingiAarhus1900Volleyball referat Torsdagd.19.februar2015 kl.1900 IkantinenpåSvømmestadion Dagsorden: 1.Valgafdirigent. KasperPedersen 2.Valgafreferent. DorteToft NB:Dagsordenenerblevetrettidigtsendtud,regnskabeterikke.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde!lørdag!den!30.!maj!2015!i!Viborg! Referat!

Repræsentantskabsmøde!lørdag!den!30.!maj!2015!i!Viborg! Referat! 1!! Repræsentantskabsmøde!lørdag!den!30.!maj!2015!i!Viborg! Referat! Mødetindledtesmedatværtsforeningensfaneblevførtind,hvorefterPræsidenten, FlemmingRytter,bødvelkommen.IdenneforbindelsefikvicepræsidentforregionI,

Læs mere

Bustider fra Hillerød station til Hillerød. Rådhus 1. Skift : Tid : Transportfor m: Kl.: 0:1 5. 0 Til fods Bus 600S Til fods

Bustider fra Hillerød station til Hillerød. Rådhus 1. Skift : Tid : Transportfor m: Kl.: 0:1 5. 0 Til fods Bus 600S Til fods Bustider fra station til Start/Stop: Dato: Tid : Skift : Transportfor m: Kl.: Afg.07:8 st 0.0. Ank.08:03 0.0. 0: Afg.07:0 st 0.0. Ank.08:0 0.0. 0: Afg.07:3 st 0.0. Ank.08:07 0.0. 0: Afg.07: st 0.0. Ank.08:09

Læs mere

05-11-2014. Godkendelse/underskrift af. januar. Dialog med ADM om drift- og. Beboerfremmøde den 1. onsdag i

05-11-2014. Godkendelse/underskrift af. januar. Dialog med ADM om drift- og. Beboerfremmøde den 1. onsdag i januar Afdlingsbestyrelsens årshjul Godkendelse/underskrift af afdelingsregnskaber. Dialog med ADM om drift- og vedligeholdelsesplaner. Beboerfremmøde den 1. onsdag i 05-11-2014 Ejendomsfunktionærernes

Læs mere

Jeg har lært om forskellen på information og opinion. Jeg kan forklare, hvad en nyhedstrekant er Jeg kan forklare, hvad de fem nyhedskriterier er

Jeg har lært om forskellen på information og opinion. Jeg kan forklare, hvad en nyhedstrekant er Jeg kan forklare, hvad de fem nyhedskriterier er Kapitlet om avisens genrer Jeg har lært om forskellen på information og opinion Jeg kan forklare, hvad en nyhedstrekant er Jeg kan forklare, hvad de fem nyhedskriterier er Kapitlet om nyhedsartikler Jeg

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 30. april fra kl. 10 17 Store HB Gl. Strand 46

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 30. april fra kl. 10 17 Store HB Gl. Strand 46 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandagd.30.aprilfrakl.10 17 StoreHB Gl.Strand46 Dagsorden Referat Mødelederogreferent Mødtvar:OtaTiefenböck,Iben Danielsen,SusFalch,ElonCohn,Jens Rossen,KennethWöhlisfeldt,Mikael

Læs mere

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt. Velkommen Divisionschefen byder velkommen Dirigent Referent Lovligt varslet Divisionschefen foreslår en dirigent. Dirigent foreslår en referent. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING DEN 25. APRIL 2014 HERNING VAND A/S CVR 35385967

REFERAT GENERALFORSAMLING DEN 25. APRIL 2014 HERNING VAND A/S CVR 35385967 Advokat:firrna Dato J.nr. 3D. april 2D14 1188D9-#DokID# REFERAT GENERALFORSAMLING DEN 25. APRIL 2014 HERNING VAND A/S CVR 35385967 Den 25. april 2014 kl. 9,00 afholdtes der på selskabets adresse Ålykkevej

Læs mere

AAU's APV-arbejde fra 2015 og frem. arbejdsmiljøsektionen orienterer på vegne af HAMiU

AAU's APV-arbejde fra 2015 og frem. arbejdsmiljøsektionen orienterer på vegne af HAMiU AAU's fra 2015 og frem arbejdsmiljøsektionen orienterer på vegne af HAMiU AAU's fra 2015-og-frem skal være præget af: - AAU's arbejdsmiljøpolitik som fælles værdigrundlag - afdramatisering og ikke et stort

Læs mere

torsdag den 13. juni kl. 9.30 12.30 inkl. frokost lokale 306

torsdag den 13. juni kl. 9.30 12.30 inkl. frokost lokale 306 Til bestyrelsen Aarhus, 4. juni 2013 Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde med følgende dagsorden: torsdag den 13. juni kl. 9.30 12.30 inkl. frokost lokale 306 1. Underskrivelse af referat fra den 18.

Læs mere

Referat for: Helsingør Domprovstiudvalg PU møde 28. august 2012. Kl. 9.00 Mødested: Sct. Olaigade 53, Helsingør

Referat for: Helsingør Domprovstiudvalg PU møde 28. august 2012. Kl. 9.00 Mødested: Sct. Olaigade 53, Helsingør Referat for: Helsingør Domprovstiudvalg PU møde 28. august 2012. Kl. 9.00 Mødested: Sct. Olaigade 53, Helsingør Mødedeltagere: Formand Mogens Fritzbøger, næstformand Inger Hansen, Asger Holm, Kirsten Berth

Læs mere

E-dagsorden. Vejledning

E-dagsorden. Vejledning E-dagsorden Vejledning Roller i E-dagsorden Almindelig mødedeltager Medlem af ét eller flere udvalg Kan læse dagsordenen, når den bliver frigivet Dagsordenssamler Medlem af et eller flere udvalg Kan læse

Læs mere

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD:

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD: _ AF, Jens Kofoed Pedersen, maj 1990 NAVN; Husligt Arbejder Forbund, Afd. 1 ARK1vNR_; 900 COMPACTNR.: II. 27 A PERIODE: 18991983 OMFANG: 26 kasser AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING:

Læs mere

Klargøring af mål og net

Klargøring af mål og net Klargøring af mål og net Anlægsudvalg 2 Formål: Klargøring, vedligeholdelse og rengøring af Hammel Stadion Udarbejdet af : 4 4 Tjek af mål og net - evt. udskiftning af net Sættes ud på baner forår Sættes

Læs mere

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg PU møde 17. marts 2014. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 4, Kerteminde

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg PU møde 17. marts 2014. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 4, Kerteminde Referat for: Kerteminde Provstiudvalg PU møde 17. marts 2014. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 4, Kerteminde Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Årsregnskab 2013, PUK Årsregnskab forelægges

Læs mere

Børne Intra Kvik-start-guide til forældre www.dagtilbud-aarhus.dk

Børne Intra Kvik-start-guide til forældre www.dagtilbud-aarhus.dk Dit brugernavn som skal bruges til log in Hvordan kommer jeg på? 1. Åbn din browser til internettet (f.eks. Internet Explorer), i adressefeltet øverst skriver du: 2. Du er nu på Dagtilbud Aarhus hjemmeside.

Læs mere

Vejledning i offentliggørelse af referater på Ekstranettet

Vejledning i offentliggørelse af referater på Ekstranettet Vejledning i offentliggørelse af referater på Ekstranettet Indhold Log ind på hjemmesiden... 1 Offentliggørelse af referat personfølsomme punkter... 1 Dagsorden:... 2 Dagsorden:... 2 PDF dokument... 3

Læs mere

HÆFTELSE. EJENDOM: Adresse: Hasserishave 52, ST. 3. 9000 Aalborg. Nummer: 3. Matrikelnummer: Adresse: Hasserishave 52, ST. 4. 9000 Aalborg.

HÆFTELSE. EJENDOM: Adresse: Hasserishave 52, ST. 3. 9000 Aalborg. Nummer: 3. Matrikelnummer: Adresse: Hasserishave 52, ST. 4. 9000 Aalborg. HÆFTELSE EJENDOM: Adresse: Hasserishave 52, ST. 3. Nummer: 3 Adresse: Hasserishave 52, ST. 4. Nummer: 4 KREDITOR: Ejerforeningen Hasserishave Hasserisvej 137 CVR: 34763224 02.05.2013 14:13:07 Side 1 af

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 04-07-2014 Lene Hansen Dokumenttitel The International Art Workshop 2014 Sagsnr. 2014/13388

Læs mere

Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104)

Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104) Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104) Charlotte Lund-Poulsen Arkitekt maa. Holm & Grut Arkitekter clp@holm-grut.dk 1 A104 kort fortalt Mappestruktur i ringbind Mappestruktur digitalt

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 25-02-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud

Læs mere

Referat for: Helsingør Domprovstiudvalg. PU møde 28. maj 2015. Kl. 11.30 Mødested: Sct. Olaigade 53

Referat for: Helsingør Domprovstiudvalg. PU møde 28. maj 2015. Kl. 11.30 Mødested: Sct. Olaigade 53 Referat for: Helsingør Domprovstiudvalg PU møde 28. maj 2015. Kl. 11.30 Mødested: Sct. Olaigade 53 Mødedeltagere: Formand Mogens Fritzbøger, næstformand Inger Hansen, Kirsten Berth, Asger Holm, Jørgen

Læs mere

UDSKRIFT af protokollen fra møde i Midlertidigt Tværgående SamarbejdsUdvalg (MT-SU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune

UDSKRIFT af protokollen fra møde i Midlertidigt Tværgående SamarbejdsUdvalg (MT-SU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Bestyrelsesmøde. a) Status for bestyrelsens økonomi. 5. Update fra barbestyrelses repræsentanten (Henrik)

Bestyrelsesmøde. a) Status for bestyrelsens økonomi. 5. Update fra barbestyrelses repræsentanten (Henrik) Bestyrelsesmøde REFERAT 27.03.2014 19:00 FÆLLESRUM MØDE INDKALDT AF Tais Sandal Nissen MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Henrik Bendtsen TIDTAGER DELTAGERE Tais Sandal Nissen, Mikkel Kristensen, Simon Smetana,

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Ungdomsskolebestyrelsen

BESLUTNINGSREFERAT. Ungdomsskolebestyrelsen Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 5/2012 Sted : Kystvejens Hotel og Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenaa Dato : 5. december 2012 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.00 Medlemmer Niels

Læs mere

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD DAGSORDEN for møde i menighedsrådet tirsdag den 7. januar 2014 kl. 19.30 i foredragssalen. Fraværende: Peter Borring Sørensen (forhåndsafbud) 07.01.2014 13/14, 09. Init.: REFERAT: 1. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Ældrerådet. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 4. februar 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 09,00-11,00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/90 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 12. september 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 12. september 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 12. september 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 5% ansøgning Ergonomisk tjek af præstens arbejdsplads kr. 5.366,25 Sag: 5% ansøgning Ergonomisk

Læs mere

Referat fra Åben info gruppemøde d.28 april.

Referat fra Åben info gruppemøde d.28 april. Referat fra Åben info gruppemøde d.28 april. Tilstede:Lise-Lotte,Ove,Kurt,Hans-Henrik og Mona 1 Oplæsning af formålet med AA. 2 Valg af ordstyrer:ove 3 Valg af Referent:Mona 4 Tovholder:Sekretær Bill var

Læs mere