Beslutninger fra mødet. Torsdag kl Ordinært møde. Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Torsdag 15.11.2007 kl. 7.30. Ordinært møde. Økonomiudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Torsdag kl Ordinært møde Økonomiudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Torsdag , D2/Rådhus Fraværende: Uffe Thorndahl (C), Anne Ehrenreich (V). Bemærkninger til dagsordenen: Meddelelser: KLK deltager fra ØU-mødets start kl for at orientere om ansættelsesproceduren i forbindelse med genbesættelse af direktør for direktørområde Social- og sundhed. KLK vil endvidere gennemføre interview af økonomiudvalget med henblik på efterfølgende udarbejdelse af job- og personprofil samt annonce. Interviewguiden vedlægges. I forlængelse af dagsordenspunktet om Rungsted Havn meddelte Kjeld Holm (V), at første møde i 17, stk. 4-udvalget vedr. oprettelse af fond for Rungsted Havn planlægges afholdt kl den 26. november inden KB-mødet. Kjeld Holm (V) meddelte endvidere, at Hørsholm Kommunes grønlandske venskabsby Christianshåb kommer til Hørsholm den november Programmet blev uddelt på mødet, og deltagelse bedes meddelt til PAS. Herudover gjorde Kjeld Holm (V) opmærksom på, at arrangementet på Politigården i Helsingør den 12. november 2007 som følge af folketingsvalget var blevet aflyst. Økonomiudvalget Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet ØU-120/07-B Borgerpanel 2007 Udkast til første borgerpanelundersøgelse, bilag 1, fremlægges hermed til godkendelse. Første undersøgelse forventes at finde sted ultimo november/primo december. Beslutning: Godkendt. ØU-121/07-B Uffe Thorndahl (C), Anne Ehrenreich (V) Side 11 Sjælsmark Kaserne - Landsplandirektiv Efter rømningen af Sjælsmark Kaserne, har en arbejdsgruppe med repræsentanter for Forsvarsministeriet, Miljøministeriet og Hørsholm Kommune arbejdet på at finde en genanvendelsesmodel der tilfredsstiller både Forsvarets forventning om indtjening ved salg af kasernearealerne og planmyndighedernes forventning om 0-vækst uden for byfingrene. Beslutning: Udsat til Økonomiudvalgets møde den 6. december ØU-122/07-B Uffe Thorndahl (C), Anne Ehrenreich (V) Side 12 Det fremtidige Venskabsbysamarbejde Der skal tages stilling til indholdet og organiseringen af det fremtidige venskabsbysamarbejde. Beslutning: Godkendt, idet udvekslingsbesøg tilføjes vedr. rubrikkerne Forvaltning og institutioner. Spørgsmålet vedr. evt. venskabsbyudvalg forelægges senere, når forslag til venskabsbysamarbejde har været forelagt venskabsbyerne. Uffe Thorndahl (C), Anne Ehrenreich (V) Side 19 Økonomiudvalget Side 3

4 ØU-123/07-B Aftale om salg af reklameplads på Hørsholm Skjøtehal Med baggrund i lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre og Hørsholm Kommunes retningslinier for reklamering og sponsorering ved kommunale ejendomme og løsøre, har Cobras Nordsjælland A/S udbudt på auktion salg af reklameplads og navnerettighed af Hørsholm Skøjtehal. Der er udarbejdet en tidsbegrænset aftale om navnerettighed og reklameplads på Hørsholm Skøjtehal, der tillige fastsætter hvad indtægten skal anvendes til. Fremadrettet skal der for en mere permanent aftale om navnerettighed og reklameplads udarbejdes et koncept for reklamepladsens størrelse, design og æstetiske udsendende. Beslutning: Godkendt, idet aftale om salg af reklameplads på skøjtehallen som udgangspunkt skal gå til forbedring af skøjtehallens inventar. Sagen sendes i øvrigt tilbage til KFU med henblik på revision af fremtidige aftaler vedr. skøjtehallen, herunder anvendelse af salgsindtægter herfra til gavn for skøjtehallens brugere. Forslag til reviderede retningslinier skal forelægges ØU. ØU-124/07-D Uffe Thorndahl (C), Anne Ehrenreich (V) Side 21 Mulighed for udlån af kommunalbestyrelsessal på det gl. rådhus Thorkild Gruelund har med mail af 28. oktober 2007 forespurgt om muligheden for at disponere over den gl. rådssal i forbindelse med reception i anledning af rund fødselsdag. Beslutning: Med stemmerne 6-1 blev det godkendt, at kommunens ansatte samt kommunalbestyrelsesmedlemmer i en prøveperiode på ét år kan låne lokalet til receptioner mod betaling udgifter til rengøring, lys og varme mv. Henrik Klitgaard (B) stemte imod og ønskede det protokolleret, at Det Radikale Venstre stemte imod, da der ved forslagets behandling ikke forelå generelle retningslinier om udlån eller udlejning af kommunens lokaler til privat personer eller ansatte. Uffe Thorndahl (C), Anne Ehrenreich (V) Side 24 Økonomiudvalget Side 4

5 ØU-125/07-B Budget Godkendelse af budgetmateriale Med udgangspunkt i den gennemførte budgetproces og den endelige vedtagelse af budget , har administrationen udarbejdet et udkast til Mål og Økonomi, som er kommunens budgetberetning. Ligeledes er der udarbejdet et udkast til budgetannonce til Ugebladet, hvor budgettet bliver præsenteret i kort form. Beslutning: Godkendt, idet de 3 partier, der har vedtaget budgettet for 2008, nævnes ved navn i budgetannoncen. Uffe Thorndahl (C), Anne Ehrenreich (V) Side 26 ØU-126/07-O Handlingsplan for processer, afledt af Budgetaftalen Administrationen fremlægger Handlingsplan for processer, afledt af budgetaftalen for til orientering. Beslutning: Taget til efterretning. Uffe Thorndahl (C), Anne Ehrenreich (V) Side 29 ØU-127/07-O Økonomisk orientering november 2007 Økonomisk Orientering illustrerer det samlede forbrug af udvalgenes drifts- og anlægsmidler i 2007 opgjort ultimo oktober Status for forbruget til og med oktober 2007 viser på de overordnede tal, at forbruget er lavere end det periodiserede budget. Opgørelsen viser et periodiseret mindreforbrug på 31,6 mio. kr. Beslutning: Taget til efterretning. Uffe Thorndahl (C), Anne Ehrenreich (V) Side 30 Økonomiudvalget Side 5

6 ØU-128/07-B Omkostningsbaseret regnskab - Åbningsbalance pr. 1. januar 2007, samt "Regler for opstilling af åbningsbalance" På baggrund af ændringer fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner vedr. omkostningsbaseret regnskab har administrationen udarbejdet ny åbningsbalance pr. 1. januar 2007, samt opdateret Regler for åbningsbalance. Beslutning: Godkendt, idet der udsendes en revideret åbningsbalance forud for Kommunalbestyrelsesmødet den 26. november 2007 grundet nye retningslinier fra Indenrigsministeriet. Uffe Thorndahl (C), Anne Ehrenreich (V) Side 35 ØU-129/07-B Salg af små arealer En grundejer har rettet henvendelse vedrørende interesse for køb af areal, der grænser op mod hans ejendom. Beslutning: Godkendt. Uffe Thorndahl (C), Anne Ehrenreich (V) Side 37 ØU-130/07-B Rungsted Havn Rudersdal Kommune anlægger anerkendelsessøgsmål mod Indenrigsog Sundhedsministeriet i Vedbæk Havn sagen. Det forelægges for Kommunalbestyrelsen, hvilke konsekvenser sagsanlægget mod Indenrigs- og Sundhedsministeriet eventuelt skal have for Hørsholm Kommunes håndtering af sagen om Rungsted Havn A/S. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse vedrørende inhabilitet foreligger nu. Beslutning: Forslag hvorefter: 17, stk. 4 udvalget inddrager sagsanlægget i det videre arbejde, men afventer en endelig stillingstagen til havnens fremtidige struktur, indtil der foreligger dom i sagen. Tilsynet skal orienteres herom. blev bragt til afstemning. For stemte: Isabella Meyer (C), Morten Slotved (C), Jens Frederiksen (C), Henrik Klitgaard (B) og Hanne Økonomiudvalget Side 6

7 Lommer (A). Imod stemte Kjeld Holm (V) og Peter Antonsen (T). Kjeld Holm (V) og Peter Antonsen (T) ønskede protokolleret, at 17, stk. 4 udvalget inddrager sagsanlægget i udvalgets videre arbejde, der igangsættes i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning af 27. august Uffe Thorndahl (C), Anne Ehrenreich (V) Side 38 ØU-131/07-B Tillægsbevilling i forbindelse med folketingsvalg Der er ikke i budgettet for 2007 afsat bevilling til afholdelse af Folketingsvalg. Beslutning: Godkendt. Uffe Thorndahl (C), Anne Ehrenreich (V) Side 40 KFU-79/07-B Hørsholm Rungsted Tennisklub søger tilskud til renovering af klubbens haller og klubhus samt til renter og afdrag i perioden 1. september august Hørsholm Rungsted Tennisklub søger om tilskud på kr. til dækning af renter og afdrag vedrørende klubbens to haller samt tilskud på kr. til renovering af klubhus og haller. Beslutning: KFU s indstilling om tillægsbevilling på kr til dækning af renter og afdrag for indeværende år vedrørende klubbens to haller tiltrådt. ØU indstiller, at administrationen optager forhandlinger med tennisklubben om evt. overtagelse af haller og klubhus. Resultatet af forhandlingerne forelægges ØU og KB via KFU. Uffe Thorndahl (C), Anne Ehrenreich (V), Jens Frederiksen (C) Side 42 KFU-80/07-B Cobras A/S søger om tilskud til oprettelse af handicaptoilet i forbindelse med deres ombygning i Hørsholm Skøjtehal Nordsjælland Cobras A/S har søgt og fået byggetilladelse til at opføre en lounge i den nordlige ende af Hørsholm Skøjtehal. Med loungen får skøjtehallens tilskuerfaciliteter et tiltrængt løft. I forbindelse med Økonomiudvalget Side 7

8 byggeriet i skøjtehallen har Nordsjælland Cobras A/S modtaget flere henvendelser fra kørestolsbrugende tilskuere om, at der ved samme lejlighed burde opføres tidssvarende handicapfaciliteter. Til dette formål søger Nordsjælland Cobras A/S et tilskud på kr. Beslutning: Godkendt, idet det pointeres at tilskuddet bevilges til Hørsholm Idrætspark. Uffe Thorndahl (C), Anne Ehrenreich (V), Jens Frederiksen (C) Side 46 TMU-96/07-B Usserød Kongevej - arkitektonisk grundlag Der er konstateret en stigende interesse fra grundejere og investorer i at udvikle ejendomme langs Usserød Kongevej. For at sikre at denne byudvikling sker på et fælles grundlag har Teknik og Miljøudvalget fået udarbejdet en vejledning for arkitektoniske og trafikale principper. Beslutning: Udsættes Uffe Thorndahl (C), Anne Ehrenreich (V), Jens Frederiksen (C) Side 49 TMU-99/07-B Byggesagsgebyrer 2008 Taksterne for byggesagsgebyrerne for 2008 vurderes på baggrund af erfaringer siden 2001, hvor gebyrerne blev forhøjet til fuld brugerbetaling. Prognose for boligudbygningen, samt kendskab til projekterede og forventede erhvervsbyggerier danner baggrund for en budgetteret gebyrindtægt. Beslutning: Godkendt. Uffe Thorndahl (C), Anne Ehrenreich (V), Jens Frederiksen (C) Side 53 SSU-66/07-B Sti fra Højmosen til Sophielund Hørsholm Kommune har modtaget klager over, at stien fra Højmosen til Sophielund ikke er anlagt, så den opfylder kravene til handicapvenlig udformning. Økonomiudvalget Side 8

9 Beslutning: Godkendt. Uffe Thorndahl (C), Anne Ehrenreich (V) Side 56 SSU-69/07-B Organisering af projekt plejeboligbyggeri og frigivelse af anlægsmidler til ekstern rådgiver I forbindelse med planlægningen af opstartsfasen på projekt plejeboligbyggeri foreslås en tilpasning af projektets arbejdsgruppe og følgegruppe, som bl.a. indeholder en ansættelse af en ekstern rådgiver, der skal bistå med teknisk bistand. Beslutning: Godkendt. Uffe Thorndahl (C), Anne Ehrenreich (V), Jens Frederiksen (C) Side 59 BEU-37/07-B Erhvervsudviklingsstrategi for Hørsholm Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget har udarbejdet et udkast til erhvervsudviklingsstrategi for Hørsholm. Strategien skal fungere som et strategisk redskab for det erhvervspolitiske arbejde i kommunen. Udkastet til strategi forelægges til godkendelse af Hørsholm Kommunalbestyrelse. Beslutning: Godkendt. Uffe Thorndahl (C), Anne Ehrenreich (V), Jens Frederiksen (C) Side 62 BSU-52/07-B Aftale om etablering af 60 selskab UU-sjælsø Hørsholm har fra indførelsen af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) været tilknyttet det fælleskommunale samarbejde i UU-Sjælsø bestående af Hørsholm, Allerød, Birkerød og Farum kommuner. Efter kommunalreformen har de nye sammenlægningskommuner Rudersdal og Furesø kommuner samt Allerød kommune ønsket at fortsætte i UU- Sjælsø. Der foreligger et forslag om at ændre samarbejdet til et 60- selskab. Hørsholm skal derfor tage stilling til om man ønsker at fortsætte samarbejdet i UU-Sjælsø som et 60-selskab. Økonomiudvalget Side 9

10 Beslutning: Godkendt, idet Økonomiudvalget tilslutter sig Borgerlistens protokollat. Uffe Thorndahl (C), Anne Ehrenreich (V), Jens Frederiksen (C) Side 64 Økonomiudvalget Side 10

11 Økonomiudvalget Fra: Udvikling og Dokumentation Punkt: ØU-120/07-B Sagsbehandler: Pernille Svärd Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Borgerpanel 2007 Resume Udkast til første borgerpanelundersøgelse, bilag 1, fremlægges hermed til godkendelse. Første undersøgelse forventes at finde sted ultimo november/primo december. Forslag Administrationen indstiller, at ØU godkender de fremlagte temaer. Bilag Udkast til borgerpanelundersøgelse vedrørende borgernes ønsker og holdninger indenfor kultur og fritid set i lyset af udviklingsplanerne for bymidten og Idrætsparken. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling En arbejdsgruppe bestående af: Bina Hjort (Trommen), Svend Erik Søegaard og Gitte Søby (Idrætsparken) og Pernille Svärd (UDO) har udarbejdet udkastet i samarbejde med konsulentbureauet Promonitor (som skal stå for afviklingen af undersøgelsen). Arbejdsgruppen for udviklingen af bymidten har været inddraget undervejs, ligesom styregruppen for udviklingen af Idrætsparken er blevet orienteret. TMU og KFU har godkendt temaerne den 31. oktober Beslutning Godkendt. Uffe Thorndahl (C), Anne Ehrenreich (V) Økonomiudvalget Side 11

12 Økonomiudvalget Fra: Plan og Byg Punkt: ØU-121/07-B Sagsbehandler: Susanne Koch Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Sjælsmark Kaserne - Landsplandirektiv Resume Efter rømningen af Sjælsmark Kaserne, har en arbejdsgruppe med repræsentanter for Forsvarsministeriet, Miljøministeriet og Hørsholm Kommune arbejdet på at finde en genanvendelsesmodel der tilfredsstiller både Forsvarets forventning om indtjening ved salg af kasernearealerne og planmyndighedernes forventning om 0-vækst uden for byfingrene. Forslag Administrationen anbefaler at Hørsholm Kommune tilslutter sig den løsningsmodel, der blev peget på i udkast til planlægningsgrundlag 14. juni 2007 med følgende indhold: Bebyggelsesprocenten nedbringes fra 15,2 til 9 ved udtynding på nord, øst og sydsiden 60 % af arealet genanvendes til rekreative formål 10 % af arealet genanvendes til boligformål 30 % af arealet genanvendes til erhvervsformål Samtidig anbefaler administrationen, at det drøftes om fordelingen mellem 30 % erhverv og 10 % bolig af den samlede genanvendelse kan forskydes til fordel for en større boligandel f.eks 30 % bolig og 10 % erhverv således at Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes ønske om en større boligandel kan imødekommes i et vist omfang. Bilag 1. Notat om planforhold af 2. november Planlægningsgrundlag, udkast af 14. juni Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste svar af 6. juli 2007 til planlægningsgrundlaget Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling ØU KB 25. oktober Økonomiudvalget Side 12

13 Sagens fakta Forhistorie I forbindelse med forsvarsforliget i 2004 blev det besluttet at forsvaret skulle fraflytte Sjælsmark Kaserne i Kasernearealets mulige fremtidige anvendelse har derfor været drøftet på møder mellem Forsvarets Bygningstjeneste, Miljøministeriet og Hørsholm Kommune. Kasernearealet andrager m² og er bebygget med m² svarende til en bebyggelsesprocent på 15,6 Kasernens placering i beskyttet landskab, en genanvendelse til byformål vil være i strid arealplanlægningen. Kun hensynet til den samfundsmæssige interesse der ligger i, at samfundsmæssige værdier ikke går tabt, gør det relevant at drøfte en mulig genanvendelse med en ekstensiv udnyttelse af arealer og bygninger. Formålet med møderne har været, at finde en model for udnyttelse af kasernearealet, som sikrede en bedre landskabelig tilpasning bl.a. gennem udtynding af bebyggelsen, sikre en anvendelse af arealerne, som skabte mindst muligt konflikt med arealplanlægningen, og sikre forsvaret en vis indtægt ved salget. I arbejdsgruppen har været drøftet 3 teoretiske modeller for kasernens fremtid om henholdsvis rummelighed og arealanvendelse. 3 teoretiske modeller for fremtidig anvendelse Model 1, kasernemodellen: Det bebyggede areal reduceres fra m² til m² svarende til en bebyggelsesprocent på 12,6. Arealerne kan fordeles således: % erhverv svarende til 2740 m² bebygget areal -60 % boliger svarende til m² el 137 boliger med gennemsnitlig størrelse på 120 m² -30 % offentlige formål, rekreation svarende til 8220 m² bebygget areal eller: % erhverv svarende til 8220 m² bebygget areal -10 % boliger svarende til 2740 m² el 23 boliger med en gennemsnitlig størrelse på 120 m² -60 % til offentlig formål, rekreation svarende til m² bebygget areal Reduktion i bebyggelsen sker ved nord, øst og sydkanten af bebyggelsen således at bebyggelsen fases bedre ud i landskabet Model 2, landsbymodellen: Det bebyggede areal reduceres fra m² til m² svarende til en bebyggelsesprocent på 9. Arealerne kan fordeles således: % erhverv svarende til 1954 m² bebygget areal -60 % boliger svarende til m² el 98 boliger med gennemsnitlig størrelse på 120 m² Økonomiudvalget Side 13

14 -30 % offentlige formål, rekreation svarende til 5862 m² bebygget areal eller: % erhverv svarende til 5862 m² bebygget areal -10 % boliger svarende til 1954 m² el 16 boliger med en gennemsnitlig størrelse på 120 m² -60 % til offentlige formål, rekreation svarende til m² bebygget areal Reduktion i bebyggelsen sker ved nord, øst og sydkanten af bebyggelsen således at bebyggelsen fases bedre ud i landskabet, der skabes landskabskile øst vest og den nord sydgående midterakse udtyndes Model 3, åbent land modellen: Det bebyggede areal reduceres fra m² til m² svarende til en bebyggelsesprocent på 4,9 Arealerne kan fordeles således: % erhverv svarende til 1083 m² etageareal -60 % boliger svarende til 6498 m² el 54 boliger af en gennemsnitlig størrelse på 120 m² -30 % offentlige formål, rekreation svarende til 3249 m² bebygget areal eller: % erhverv svarende til 3249 m² etageareal -10 % boliger svarende 1083 m² el 9 boliger af en gennemsnitlig størrelse på 120 m² -60 % til offentlige formål, rekreation svarende til 6498 m² etageareal Reduktion sker ved at der udtyndes i bebyggelsen således at der bibeholdes 3 bebyggede enklaver. Alle tal baserer sig på at det bebyggede areal på kaserne i dag udgør m² bebygget areal, tallet kan være behæftet med en vis usikkerhed. Resultaterne af drøftelserne, som bl.a. inkluderede en temadag for kommunalbestyrelsen den 26. marts 2007 mundede ud i, at der blev lagt op til at model 2.2 kunne danne grundlag for et landsplandirektiv med en revision af kommuneplan og udarbejdelse af lokalplan. Imidlertid måtte Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste pege på, at model 2.2 ikke tilfredsstillede Forsvarsministeriets behov for økonomisk gevinst af salget af kasernen og at især boligandelen ønskedes øget, idet det forventedes at først og fremmest salg til boligformål ville give størst provenu. Senere er denne udmelding suppleret med at Forsvarsministeriet forventer at den eksisterende bebyggelsesprocent kan opretholdes og at mindst halvdelen af det bebyggede areal kan anvendes til boliger. På denne baggrund har Hørsholm Kommune og Miljøministerium genovervejet forholdet mellem bebyggelsens tæthed og fordeling af arealanvendelsen. Økonomiudvalget Side 14

15 Vurdering af de enkelte anvendelsesønsker Erhverv Hvis kaserneområdet skal omdannes til et blandet bolig, erhvervs- og fritidsområde, må det forudsætte at kun lette erhverv, klasse 1-3 med rimelighed kan lokaliseres på kaserneområdet. Det drejer sig typisk om kontor og administration samt f. eks elektronikvirksomheder. I Fingerplan 2007 er det fastsat at kontorbyggerier på mere end 1500 m² etageareal kun kan opføres inden for det stationsnære kerneområde dvs. 600 m fra en station. Hensigten hermed er, at sikre at det bliver nemmere og mere attraktivt at anvende kollektiv trafik til og fra arbejde, herved kan trængslen på vejnettet nedbringes. Kontorarbejdspladser rummer mange ansatte pr m² etageareal, typisk 1 medarbejder pr. 25 m². At placere kontorarbejdspladser på Sjælsmark Kaserne vil således generere ganske meget trafik og måske begrænse muligheden for at virksomheden kan rekruttere nok arbejdskraft på grund den dårlige tilgængelighed med kollektiv trafik. Normalt regnes der med 6 bilture (1 tur =tur-retur) om dagen pr 100 m² etageareal, med den dårlige beliggenhed i forhold til kollektiv trafik må der sandsynligvis regnes med en højere turrate. Egentlige produktions- og lagererhverv må forventes at belaste miljøet unødvendigt, bl.a. med tung trafik. Kreative vækst- og videnserhverv kunne måske passes ind på kaserneområdet, men fraværet af et egentlig mangesidet bymiljø gør måske, at området ikke er attraktivt for denne særlige gruppe af mindre, innovative virksomheder. En billig husleje kunne måske tiltrække disse erhverv i iværksætterfasen. Som ovenfor beskrevet vil det sandsynligvis være en begrænset kreds af erhvervsvirksomheder som kunne have interesse i at lokalisere sig på kasernen eller som kan lokaliseres uden miljømæssige problemer. Hørsholm Kommune, udkast til erhvervsstrategi august 2007 I erhvervsstrategien er udpeget 5 indsatsområder, 1. regionalt handelscenter, 2. branding og profil, 3. kultur, idræt og erhverv, 4. infrastruktur 5. erhvervsservice. Under indsatsområderne er udpeget 16 projekter til understøtning af de enkelte indsatsområder. Under indsatsområdet kultur, idræt og erhverv er udpeget projektet Sjælsmark Kaserne. I Erhvervsstrategien er der anført følgende om projektet Sjælsmark Kaserne: Der skal tages stilling til omfanget af boliger, erhvervs rekreative faciliteter mv. Det anses for væsentligt at indtænke Sjælsmarkområdets muligheder sammen med eferspørgslen efter oplevelser. Ligesom der for så vidt angår erhverv tænkes i relation til til kreative klasser, oplevelsesøkonomi og innovation og netværksdannelser. Der kunne også være tale om at anvende de faciliteter som allerede findes inden for kaserne og øvelsesområdet til f. eks. outdoor life and facilities (skydning, terrænløb, motion, bueskydning, hundetræning, agility, lerdueskydning mv.) Økonomiudvalget Side 15

16 Det er vigtigt at sikre: - at der i den igangværende proces omkring områdets fremtidige anvendelse og plangrundlag søges indarbejdet bestemmelser og retningslinier, somkan medvirke til at fremme erhvervslivets udviklingsmuligheder, attraktivitet og tiltrækning af medarbejdere. Boliger Placering af boliger på Sjælsmark Kaserne vil uanset antal generere en række problemer først og fremmest for de nye beboere på kasernearealet. Ganske vist vil nye boliger komme til at ligge i et meget attraktivt landskab, men der vil være langt til alle daglige servicetilbud af såvel offentlig som privat karakter. Det vil formodentlig betyde, at mange vil vælge individuel biltrafik. For mange vil det måske være mere attraktivt at benytte servicefaciliteter i Allerød/Blovstrød som ligger tættere på kaserneområdet, og hvor myldretidstrafikken er mindre udtalt end omkring Bymidten. Generelt regnes der med at én husstand genererer 4, 5 bilture til og fra boligen om dagen, Det kan forventes at turraten vil være højere da servicetilbud ligger længere væk end hvad der ellers regnes med i bymæssig sammenhæng. Det vil være nødvendigt at anlægge både cykel og gangstier langs Sjælsmarkvej og øge frekvensen af busafgange på ruten for at sikre beboerne en vis mobilitet uafhængig af bil. Dette vil også medvirke til at øge tilgængeligheden til det attraktive landskab. Den attraktive beliggenhed vil formodentlig gøre det nemt at sælge arealer til boligformål, men selv en mindre boligudbygning vil medføre, at der skal investeres i cykel- og gangstier og øget busfrekvens for at afhjælpe den trafikalt dårlige beliggenhed. Boliger forventes dog at medføre mindre trafik end erhverv hvor der regnes med en turrate på 6 pr. 100 m² etageareal i modsætning til boliger, hvor der regnes med en turrate på 4,5 pr. husstand på f. eks 120 m² Forsvarsministeriets seneste udmelding er, at boligandelen skal øges op i mod boliger. Hørsholm Kommune har foretaget beregninger på, hvad etablering af 167 boliger vil betyde for efterspørgsel efter pladser på skoler og institutioner indtil Med det foreløbige beregningsgrundlag vil befolkningssammensætningen med 167 boliger på Sjælsmark Kaserne se således ud i 2019: 0 årige årige 22 svarende til 2 vuggestuegrupper 3-5 årige 27 svarende til 2 børnehavegrupper 6-16 årige 61 svarende til 3 skoleklasser årige årige årige årige 34 SKIN oplyser, at med den justerede befolkningsprognose og tilbygningen af Sjælsmarks Kaserne, vil der være kapacitet til alle med dagens forudsætninger, men at der skal løbende holdes øje med udvíklingen. Offentlige formål, rekreation Generelt skal bymæssige rekreative fritidsfunktioner placeres i bymæssig sammenhæng. Det er vigtigt at idrætsanlæg, sportsbaner etc. er placeret så de er nemt tilgængelige for børn og unge, men presset på byzonejorden, ikke mindst i Hovedstadsområdet, hvor der er Økonomiudvalget Side 16

17 begrænset mulighed for at inddrage nye arealer til byzone, betyder, at visse typer af arealkrævende anlæg placeres ude i landområderne, det gælder f. eks rideskoler, golfbaner, kolonihaver etc. I Helhedsplan er kasernearealet udlagt til rekreative formål. Hørsholm Kommune behandler i forbindelse med Planstrategidebatten muligheden for at placere en 18 hullers golfbane på arealerne nord og øst for kaserneområdet. Der vil nemt kunne indrettes rideskole og ridebaner på kasernearealet og det vil være en særlig attraktion hvis/når øvelsesterrænet også kunne åbnes for ridning. Der har været en forespørgsel om at placere hestecenter/rideskole på kasernearealerne. I den aktuelle forespørgsel lå dog indbygget, at der skulle stilles arealer og bygninger vederlagsfrit til rådighed for hestecentret. Arealerne kunne anvendes til kolonihaver/nyttehaver. For at opfylde behovet for haver til hovedstadsområdets indbyggere både i den tætte indre by og i byfingrene, er der i regionplan 2005 peget på at både by og landzonearealer inden for fingerbyen kan udlægges areal til kolonihaver såfremt landzonearealerne ikke er omfattet af særlig beskyttelse. Arealerne er beliggende i en afstand af op til 4 km fra stationer i den ydre del af byfingrene, er potentielt egnede til nye haver. Kasernen ligger mindre end 4 km fra Allerød St. derfor kan indpasning af haver på arealet overvejes, dog er arealet omfattet af regionplanens bestemmelser om områder med landskabelige værdier. Da der vil være en del rejsetid forbundet med at skulle bruge haverne, må det påregnes at haverne skal have status af overnatningshaver kolonihaver. Da en af forudsætningerne for genanvendelse af kasernearealet er genbrug af eksisterende bygninger, kan det overvejes man i stedet for den traditionelle kolonihaveindretning - et hus på hver havelod - i stedet kunne eksperimenterer med andre former, f. eks kolonihave-rækkehuse. Belægningsbygninger kunne måske genbruges og opdeles i et antal kolonihavehuse med hver sit havelod i umiddelbar tilknytning til bygningen. Der findes en del bygninger med fællesfaciliteter som kunne anvendes i forbindelse med en udnyttelse til kolonihaver. Kasernearealet er placeret i grænsefeltet mellem fingerbyens grønne 4. ring og de store nordsjællandske skovområder. Der findes et stort oplevelsesmæssigt og rekreativt potentiale i dette sammenhængende og varierede landskabsområde. Det er gennem planlægningen forudsat, at der skabes bedre tilgængelighed i landskabet, det vil derfor være af interesse at reservere areal og bygninger på kasernearealet til et grønt støttepunkt som kunne indeholde f. eks naturcenter, naturskole, vandrehjem og teltpladser. Konklusion En egentlig byudvikling på området vil være i strid med den overordnede arealplanlægning, hvorfor der må opretholdes en stor andel af rekreativ, ekstensiv genanvendelse. I tilknytning til en rekreativ hovedanvendelse kan en vis andel af bygningerne og arealer anvendes til erhverv og/eller boligformål. Desuden er det ønskeligt at udtynde bebyggelsen så der sker en blødere udfasning i landskabet på øst og vestsiden af kasernen. I det forslag til udnyttelse som blev forkastet af forsvaret var der regnet med, at nedbringe bebyggelsesprocenten fra 15,6 til 9, at anvende 60 % af arealerne til rekreative offentlige formål, at anvende 10 % af arealer til boliger, at anvende 30 % til erhverv. Økonomiudvalget Side 17

18 Det er Forsvarsministeriets holdning, at salgsprisen for Sjælsmark Kaserne ville blive for lav med den skitserede udnyttelse. I stedet ønskes at bebyggelsesprocenten på 15 skal fastholdes og mindst 50 % skal anvendes til boligformål svarende til boliger. Det er administrationens opfattelse, at en udtynding i bebyggelsen fra en bebyggelsesprocent på 15,2 til 9,0 bør fastholdes, ligeledes bør andelen på 60 % til rekreativ anvendelse fastholdes. Det er samtidig administrationens opfattelse, at fordelingen mellem erhverv og boliger, 40%, kan drøftes. I vægtningen mellem erhverv og boliger er det især følgende problemstillinger der presser sig på Erhverv genererer mere trafik pr. m² etageareal end boliger Både erhverv og boliger vil afstedkomme udgifter til anlæg af cykel- og gangsti langs Sjælsmarkvej og opgradering af busforbindelse. Boliger vil afstedkomme efterspørgsel efter offentlig og privat service både i Hørsholm og Allerød, men indbyggerne betaler skat i Hørsholm. Det vil formodentlig være nemmere at sælge arealerne til boligformål end erhverv. Såfremt 30 % anvendes til boliger i stedet for 10 % boliger, vil det andrage 49 boliger med en gennemsnitlig størrelse på 120 m². Den fremtidige proces Plangrundlaget skal ændres for at tage Sjælsmark Kaserne i brug til andre formål. Ændringen skal ske igennem et landsplandirektiv som Miljøministeriet skal udarbejde, og et tillæg til Helheds(kommune)plan samt en landzonelokalplan som Hørsholm Kommune skal udarbejde. Processerne forventes at kunne forløbe sideløbende og vil som minimum tage 1 år. Lovgrundlag Planloven. Beslutning Udsat til Økonomiudvalgets møde den 6. december Uffe Thorndahl (C), Anne Ehrenreich (V) Økonomiudvalget Side 18

19 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-122/07-B Sagsbehandler: Rie Rasmussen Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Det fremtidige Venskabsbysamarbejde Resume Der skal tages stilling til indholdet og organiseringen af det fremtidige venskabsbysamarbejde. Forslag Det indstilles, at Økonomiudvalget godkender, at udkast til oplæg til det fremtidige venskabsbysamarbejde fremsendes til venskabsbyerne og danner grundlag for det videre arbejde med udvikling af venskabsbysamarbejdet. Endvidere indstilles, at Økonomiudvalget drøfter, hvorvidt det til Kommunalbestyrelsen skal indstilles, at der nedsættes et venskabsbyudvalg. Bilag Udkast til vision og strategi for det fremtidige venskabsbysamarbejde. Sagsfremstilling Hørsholm Kommune var i august 2007 vært for det nordiske venskabsbytræf. Det blev her aftalt, at Hørsholm Kommune skulle udarbejde et oplæg til det fremtidige venskabsbysamarbejde. Administrationen har derfor udarbejdet et udkast til vision og strategi for det fremtidige venskabsbysamarbejde (se bilag), som skal fremsendes til de øvrige nordiske venskabsbyer (Leksad/Sverige, Lillehammer/Norge og Oulainen/Finland). Oplægget giver Hørsholm Kommune anledning til at overveje organiseringen og finansieringen af arbejdet. Således bør det overvejes, hvorvidt der skal nedsættes et venskabsbyudvalg med henblik på at sikre politisk forankring, kontinuitet og opfølgning på strategien samt et forum for samarbejde med bl.a. Foreningen NORDEN. Der er i budgettet for 2008 afsat ca kr. til venskabsbysamarbejdet. Med udgangspunkt i vision og strategi for det fremtidige venskabsbysamarbejde kunne Økonomiudvalget/Venskabsbyudvalget fordele bevillingen til følgende hovedformål: Økonomiudvalget Side 19

20 Deltagelse i venskabsbytræf: Temaseminarer og udgifter forbundet med udvikling af venskabsbysamarbejdet: Pulje til tilskud til aktiviteter: kr kr kr. Derudover kunne øvrige udvalg primært Kultur- og Fritidsudvalget have venskabsbysamarbejdet for øje, når der søges om tilskud til aktiviteter i en nordisk venskabsbysammenhæng. Beslutning Godkendt, idet udvekslingsbesøg tilføjes vedr. rubrikkerne Forvaltning og institutioner. Spørgsmålet vedr. evt. venskabsbyudvalg forelægges senere, når forslag til venskabsbysamarbejde har været forelagt venskabsbyerne. Uffe Thorndahl (C), Anne Ehrenreich (V) Økonomiudvalget Side 20

21 Økonomiudvalget Punkt: ØU-123/07-B Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag Aftale om salg af reklameplads på Hørsholm Skjøtehal Resume Med baggrund i lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre og Hørsholm Kommunes retningslinier for reklamering og sponsorering ved kommunale ejendomme og løsøre, har Cobras Nordsjælland A/S udbudt på auktion salg af reklameplads og navnerettighed af Hørsholm Skøjtehal. Der er udarbejdet en tidsbegrænset aftale om navnerettighed og reklameplads på Hørsholm Skøjtehal, der tillige fastsætter hvad indtægten skal anvendes til. Fremadrettet skal der for en mere permanent aftale om navnerettighed og reklameplads udarbejdes et koncept for reklamepladsens størrelse, design og æstetiske udsendende. Forslag Det foreslås af administrationen, at Økonomiudvalget beslutter, - at vedlagte tidsbegrænsede aftale om salg af reklame på Hørsholm Skøjtehal godkendes. - at der inden udgang af april 2008 af administrationen fremlægges forslag til aftale om fremtidig udformning og design af skilte på skøjtehallen - at der bevilges kr til forbedring af Hørsholm Skøjtehals lydanlæg og opsætning af lysanlæg, som afholdes af indtægten for salg af reklameplads. Bilag 1. Aftale om salg af reklameplads på Hørsholm Skøjtehal. 2. Reklamering og sponsorering ved kommunale ejendomme og løsøre. 3. Prospekt udarbejdet af Nordsjælland Cobras i samarbejde med QXL.dk. Sagsfremstilling Med baggrund i lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre er Hørsholm Kommunes retningslinier for reklamering og sponsorering ved kommunale ejendomme og løsøre, godkendt på kommunalbestyrelsens møde den jf. ØU-50/07-B og ØU-53/07-B. Økonomiudvalget Side 21

22 På den baggrund er der udbudt på auktion salg af reklameplads og navnerettighed af Hørsholm Skøjtehal til den højst bydende af Cobras Nordsjælland A/S, salget bygger på et prospekt udarbejdet af Cobras. Efterfølgende er kommunen blevet inddraget i sagen, hvor vedlagte tidsbegrænsede aftale er blevet udarbejdet, som administrationen anbefaler at økonomiudvalget godkender. Fremadrettet er det aftalt, at kommunen og Cobras mødes primo 2008 for at evaluere nærværende aftale og rammerne for en evt. forlængelse herunder størrelse, design og æstetik af mere permanente skilte på skøjtehallen, samt udformning af en evt. ny aftale. Da Cobras er årsagen til reklameindtægten, gennem deres navn og virke samt ikke mindst deres initiativ, foreslås det at kommunens andel af indtægten anvendes på forbedringer i skøjtehallen til gavn for alle brugerne af skøjtehallen i form af forbedring af lyd- og lysanlæg i skøjtehallen. Økonomi I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev der vedtaget følgende: At kommunen skal opnå en årlig samlet indtægt i 2007 på minimum kr At kommunen skal opnå en årlig samlet indtægt årligt fra 2008 og frem på minimum kr Cobras Nordsjælland A/S har solgt reklamepladsen og navnerettighed ved en offentlig auktion. Kjær & Lassen A/S vandt den auktionen over reklamepladsen med et bud om en betaling på kr., heraf kr., der vedrører nærværende aftale om salg af reklameplads på hallen. Betalingen giver ret til opsætning af 2 firmalogo og 1 billede af Kokkedal Slot, samtidig med at hallen skifter navn til Kjær & Lassen Arena. Auktionens bud er ifølge Cobras Nordsjælland A/S opdelt i følgende poster jf. det udbudte prospekt: Salgspris for hallen inkl. moms jf. QXL.dk kr. QXL gebyr, 20% af salgspris inkl. moms kr. Platinmedlemsskab + faste pladser inkl. moms kr. Status som hovedsponsor (reklame, tryk etc) kr. I alt inkl. moms kr. Moms fratrukket 25 % kr. I alt til fordeling ex. moms kr. Hørsholm Kommunes andel jf. 80% kr. Cobras andel jf. aftale 20 % kr. Kr ex. moms indtægtsføres på kommunens konto for reklameindtægter Det er aftalt med Cobras, at det fulde beløb kr for salg af reklameplads på hallen anvendes til forbedringer til gavn for brugerne incl. Cobras. Økonomiudvalget Side 22

23 Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: 13 Drift Politikområde: 13 Drift I alt Driftsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: Politikområde: I alt Beslutning Godkendt, idet aftale om salg af reklameplads på skøjtehallen som udgangspunkt skal gå til forbedring af skøjtehallens inventar. Sagen sendes i øvrigt tilbage til KFU med henblik på revision af fremtidige aftaler vedr. skøjtehallen, herunder anvendelse af salgsindtægter herfra til gavn for skøjtehallens brugere. Forslag til reviderede retningslinier skal forelægges ØU. Uffe Thorndahl (C), Anne Ehrenreich (V) Økonomiudvalget Side 23

24 Økonomiudvalget Punkt: ØU-124/07-D Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag Mulighed for udlån af kommunalbestyrelsessal på det gl. rådhus Resume Thorkild Gruelund har med mail af 28. oktober 2007 forespurgt om muligheden for at disponere over den gl. rådssal i forbindelse med reception i anledning af rund fødselsdag. Forslag Administrationen foreslår at ØU drøfter eventuelle muligheder for KB-medlemmers disposition over den gl. rådssal i forbindelse med særlige mærkedage, og i givet fald om der skal fastlægges en betaling for brugen. Bilag Mail af 28. oktober 2007 fra Thorkild Gruelund. Sagsfremstilling Thorkild Gruelund har med mail af 28. oktober 2007 forespurgt om muligheden for at disponere over den gl. rådssal i forbindelse med reception i anledning af rund fødselsdag. Administrationen har drøftet henvendelsen og finder, hvis anmodningen ønskes imødekommet, at der er brug for en fastlæggelse af en afgrænsning af hvem der kan disponere over salen og til hvilke formål, og i hvilket omfang der skal fastlægges en betaling for anvendelsen til rengøring m.v. Der kan fastlægges regler for en meget snæver kreds. Det kunne eksempelvis være kommunalbestyrelsens medlemmers arrangementer, som knytter sig til deres politiske virke og som medlem af kommunalbestyrelsen. Det vil kunne begrundes med lokalets historik, og hidtidige anvendelse som kommunalbestyrelsessal. Hvis kredsen bredes mere ud, vil det være rimeligt at den bredes helt ud til at borgere i Hørsholm kommune har lov til at låne salen til forskellige mærkedage. En takst for at låne salen kunne i begge løsningsmuligheder f.eks. fastlægges til kr pr. gang. Økonomiudvalget Side 24

25 Beslutning Med stemmerne 6-1 blev det godkendt, at kommunens ansatte samt kommunalbestyrelsesmedlemmer i en prøveperiode på ét år kan låne lokalet til receptioner mod betaling udgifter til rengøring, lys og varme mv. Henrik Klitgaard (B) stemte imod og ønskede det protokolleret, at Det Radikale Venstre stemte imod, da der ved forslagets behandling ikke forelå generelle retningslinier om udlån eller udlejning af kommunens lokaler til privat personer eller ansatte. Uffe Thorndahl (C), Anne Ehrenreich (V) Økonomiudvalget Side 25

26 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-125/07-B Sagsbehandler: Henrik Nielsen Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Budget Godkendelse af budgetmateriale Resume Med udgangspunkt i den gennemførte budgetproces og den endelige vedtagelse af budget , har administrationen udarbejdet et udkast til Mål og Økonomi, som er kommunens budgetberetning. Ligeledes er der udarbejdet et udkast til budgetannonce til Ugebladet, hvor budgettet bliver præsenteret i kort form. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget godkender: udkast til Mål og Økonomi Udkast til budgetannonce Bilag 1. Udkast til Mål og Økonomi Udkast til budgetannonce. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Fremlæggelsen af budgetmaterialet er en del af budgetproces Sagens fakta Den 8. oktober 2007 vedtog Kommunalbestyrelsen budget Resultatet er nu samlet i et udkast til Mål og Økonomi, som er kommunens budgetberetning. Resultatet er desuden præsenteret i kort form i et udkast til budgetannonce, som indrykkes i Ugebladet den 19. december Mål og Økonomi Formålet med publikationen Mål og Økonomi er på en imødekommende og let tilgængelig måde at give kommunens interessenter et fyldestgørende indblik i kommunens økonomi og den politiske prioritering. Økonomiudvalget Side 26

27 Det foreliggende udkast til Mål og Økonomi er udarbejdet ud fra samme lay-out som sidste års publikation. Den foreliggende publikation er endnu ikke endeligt kvalitetssikret, hvorfor der i enkelte tilfælde eksempelvis kan fremtræde samme billede flere gange. Mål og Økonomi indeholder en sammenskrivning af det materiale, som Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har fået præsenteret i løbet af budgetlæsningen. Mål og Økonomi indeholder følgende afsnit: Generelle budgetbemærkninger o Budget Forord o Budget I tal og tekst o Budgetprocessen (kort redegørelse for budgetprocessens faser) o Generelle budgetforudsætninger o Økonomisk styring Politikområdebeskrivelser (pr. politikområde) Oversigter o Bevillingsoversigt o o Anlægsoversigt Takster (ikke med i udkast, da endelig takstoversigt afventer godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 26. november) Politikområdebeskrivelserne er blevet ajourført i forhold til den version, som blev forelagt ved 1. behandlingen af budgetforslaget. Således er de nye mål for 2008 og overslagsårene samt de økonomiske nøgletal blevet indarbejdet i beskrivelserne. Den endelige version af Mål og Økonomi og Taloversigter udleveres til Kommunalbestyrelsen på mødet den 17. december Budgetannoncen I overensstemmelse med den politiske udmelding om mere fokus på Kommunal information, har administrationen udarbejdet udkastet til budgetannoncen som en 1-sidet annonce imod tidligere 2 sider. Budgetannoncen indeholder et forord, som i hovedtræk kommunikerer samme budskaber som forordet i Mål og Økonomi. Herudover er der en kort præsentation af udgifts- og indtægtsfordelingen, de væsentligste takster samt nogle enkelte hovedhistorier der beskriver en række af de nye mål i budget Lovgrundlag Styrelseslovens 39 foreskriver, at det endeligt vedtagne årsbudget og de flerårige budgetoverslag skal være tilgængeligt for kommunens beboere. Ifølge stk. 2 skal en kort redegørelse for indholdet af årsbudgettet og budgetoverslagene udsendes til kommunens beboere eller indrykkes i den lokale presse inden det kommende regnskabsårs begyndelse. Økonomiudvalget Side 27

28 Beslutning Godkendt, idet de 3 partier, der har vedtaget budgettet for 2008, nævnes ved navn i budgetannoncen. Uffe Thorndahl (C), Anne Ehrenreich (V) Økonomiudvalget Side 28

29 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-126/07-O Sagsbehandler: Henrik Nielsen Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Handlingsplan for processer, afledt af Budgetaftalen Resume Administrationen fremlægger Handlingsplan for processer, afledt af budgetaftalen for til orientering. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager handlingsplanen til efterretning. Bilag 1. Handlingsplan for processer, afledt af budgetaftalen for budget Sagsfremstilling I lighed med sidste år, har administrationen udarbejdet en handlingsplan for de processer, som afledes af den budgetaftale som Det Konservative Folkeparti, Borgerlisten og Det Radikale Venstre indgik den 20. september Handlingsplanen udarbejdes for at skabe et overblik over de administrative processer, som de enkelte punkter i budgetaftalen kræver, for at sikre den videre politiske behandling og opnåelse af de formulerede mål. Udover processer, afledt af dette års budgetaftale, indeholder handlingsplanen ligeledes processer, afledt af beslutninger, truffet på Augustkonferencen og indarbejdet i 1. behandlingens budgetforslag , samt processer, som er videreført fra sidste års budgetaftale/handlingsplan. Beslutning Taget til efterretning. Uffe Thorndahl (C), Anne Ehrenreich (V) Økonomiudvalget Side 29

30 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-127/07-O Sagsbehandler: Lars Heinrichsen Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Økonomisk orientering november 2007 Resume Økonomisk Orientering illustrerer det samlede forbrug af udvalgenes drifts- og anlægsmidler i 2007 opgjort ultimo oktober Status for forbruget til og med oktober 2007 viser på de overordnede tal, at forbruget er lavere end det periodiserede budget. Opgørelsen viser et periodiseret mindreforbrug på 31,6 mio. kr. Forslag Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at tage sagen til efterretning. Bilag Økonomisk Orientering oktober 2007 (figurer). Sagsfremstilling Sagens fakta Forbruget af skattefinansierede driftsudgifter er i alt 815,5 mio. kr. opgjort ultimo oktober Ud af et helårsbudget på 1.067,6 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 76,4 jf. tabel 1. Forbruget af serviceudgifter er i alt 740,4 mio. kr. opgjort ultimo oktober Ud af et helårsbudget på 974,4 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 76,0. Forbruget af anlægsmidler (ekskl. indtægter fra salg af jord og ejendomme) er i alt 24,6 mio. kr. opgjort ultimo oktober Ud af et helårsbudget på 104,0 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 23,7. Der er et restbudget på i alt 79,4 mio. kr. Tabel 1 illustrerer forbrug og budget opgjort ultimo oktober Desuden opgøres forbruget i forhold til det normerede budget. Det normerede budget udtrykker 10/12 af helårsbudgettet. Det normerede budget ultimo oktober 2007 er 889,7 mio. kr. svarende til 10/12 (83,3 pct.) af helårsbudgettet på 1.067,6 mio. kr. Økonomiudvalget Side 30

31 Tabel 1 viser, at den samlede forbrugsprocent ultimo oktober 2007 er 76,4 pct. Forbrugsprocenten for de enkelte udvalg svinger fra et minimum på 68,7 pct. (Teknik- og miljøudvalget - skat) til et maksimum på 83,6 pct. (Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget). Tabel 1. Nettodriftsudgifter: Forbrug ift. normeret budget - ultimo oktober 2007 (mio. kr.) Forbrug Budget * Forbrugspct. Normeret Mindreforbrug (-) i Mindreforbrug (-) i pct. budget** kr. af norm. af norm. budget TMU - skat 48,4 70,4 68,7% 58,7-10,3-17,5% TMU - bruger -21,8-11, BSU 312,9 383,0 81,7% 319,1-6,2-1,9% SSU 264,2 356,4 74,1% 297,0-32,8-11,0% KFU 44,1 58,0 75,9% 48,4-4,3-8,9% BEU 35,4 42,4 83,6% 35,3 0,1 0,3% ØU*** 110,6 157,4 70,3% 131,2-20,6-15,7% I alt 793, ,5 75,1% I alt, ekskl. det brugerfinansierede område 815, ,6 76,4% 889,7-74,1-8,3% Anm.: * Helårsbudget ** Normeret budget svarer til 83,3% af helårsbudgettet (10 ud af 12 måneder) *** Herunder Redningsberedskab I tabel 2 nedenfor opgøres forbruget i forhold til et periodiseret budget, dvs. i forhold til budgettet for 2007 fordelt månedligt efter et historisk forbrugsmønster. Det historiske forbrugsmønster er opgjort ud fra det faktiske forbrug i årene I det periodiserede budget er indbygget en forudsætning om, at udvalgene sparer op henholdsvis sparer ned ud fra det mønster, som har været tilfældet i årene Det periodiserede budget er 847,1 mio. kr. opgjort ultimo oktober Det svarer til 79,3 pct. af helårsbudgettet. Forbruget er 815,5 mio. kr. Samlet set er der ultimo oktober 2007 et periodiseret mindreforbrug på 31,6 mio. kr., jf. tabel 2. Tabel 2. Nettodriftsudgifter: Forbrug ift. periodiseret budget - ultimo oktober 2007 (mio. kr.) Forbrug Per. budget Mindreforbrug (-) i kr. af Mindreforbrug (-) i pct. af per. budget per. budget TMU - skat 48,4 49,9-1,5-3,0% TMU - bruger -21,8-24,4 2,5 10,5% BSU 312,9 313,3-0,4-0,1% SSU 264,2 283,7-19,6-6,9% KFU 44,1 45,7-1,6-3,5% BEU 35,4 31,9 3,5 11,0% ØU* 110,6 122,6-12,0-9,8% I alt 793,7 822,8-29,0-3,5% I alt, ekskl. det brugerfinansierede område 815,5 847,1-31,6-3,7% Anm.: * Herunder Redningsberedskab På Teknik- og Miljøudvalgets skattefinansierede område er der et periodiseret mindreforbrug på 1,5 mio. kr. På Børne- og Skoleudvalgets område er der et periodiseret mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Økonomiudvalget Side 31

32 På Social- og Sundhedsudvalgets område er der et periodiseret mindreforbrug på 19,6 mio. kr. Der er ubetalte regninger til Skovbrynet, manglende afregning til sygehusene for den kommunale medfinansiering, samt uforbrugte midler til styrkelse af ældreplejen. På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget er der et periodiseret merforbrug på 3,5 mio. kr. På Økonomiudvalgets område er der et periodiseret mindreforbrug på 12,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt centralt afsatte budgetpuljer. I løbet af november vil en stor del af disse puljer udmøntes. Det drejer sig om bl.a. lokal løndannelse, samt kompensation for barsel- og langtidssyge. Anlæg Ud af et budget i 2007 på 104,0 mio. kr. er der ultimo oktober 2007 bogført anlægsudgifter for 24,6 mio. kr. På Økonomiudvalgets område bliver tilbagekøbet af leasede ejendomme på 32,5 mio. kr. først registreret sidst på året. For TMU (skat og bruger) samt BSU forventes det på nuværende tidspunkt at der skal overføres i omegnen af 15 mio. kr. til 2008, da alle anlæg ikke bliver tilendebragt i Ud af et budget i 2007 på 50,6 mio. kr. er der ultimo oktober 2007 bogført indtægter fra salg af jord og ejendomme på 21,6 mio. kr. Likviditet De gennemsnitlige likvide aktiver (gennemsnit af de sidste 12 måneder) er 128,3 mio. kr. opgjort ultimo oktober Økonomiudvalget Side 32

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 6.12.2007 kl. 7.30. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 6.12.2007 kl. 7.30. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 6.12.2007 kl. 7.30 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 25.09.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring Kommunalbestyrelsen Punkt: 68 Acadre sagsnr.: 09/2797 Journalnr.: 04.00.00G01 Sagsforløb: KFU - TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 27.04.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Flemming

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 24.04.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.04.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00 Ekstraordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 27.02.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest på baggrund af høringssvar

Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest på baggrund af høringssvar Punkt: 11 Acadre sagsnr.: 09/2797 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Gitte Søby Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15 Ekstraordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur Borgerlisten i Hørsholm Mindretalsudtalelse til forslaget til Helhedsplan 2009 2020 Hovedstruktur juni 2009 Derfor denne mindretalsudtalelse Hørsholm & verden omkring os Kommuneplanen, som vi her i Hørsholm

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Jørgen Korshøj Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Teknik- og miljøudvalgets budgetforslag

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag kl Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag kl Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 16.11.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Byrådscentret 27-02-2012

Byrådscentret 27-02-2012 NOTAT Byrådscentret 27-02-2012 Baggrundsnotat Kolonihaver Lovgivning og overordnede planer Planloven og statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.11.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.11.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 1.11.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Teknik- og Miljøudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 21.05.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 13.09.2007 kl. 7.30. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 13.09.2007 kl. 7.30. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 13.09.2007 kl. 7.30 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.02.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsynssag - årsregnskab 2009 3 Sanktionslovgivningen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 12.10.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 12.10.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 12.10.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 8 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 7 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 14. august 2008 kl. 14:00 Fraværende : INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBEN DAGSORDEN Nr.

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere