Det Danske Spejderkorps

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Danske Spejderkorps"

Transkript

1 Det Danske Spejderkorps Korpsregnskab 2009

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Regnskabsberetning Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 5-års oversigt 8 Resultatopgørelse 1. januar december Balance pr. 31. december Pengestrømsopgørelse for Noter til regnskabet 13

3 1 Sammenfatning Året 2009 var et godt spejderår, hvor vi investerede i fremtidens spejderarbejde ved at gennemføre mange aktiviteter og en fantastisk Blå Sommer. Det store aktivitetsniveau afspejler sig i årets resultat med et minus på 2 mio. kr. mod et estimeret resultat på minus 1,6 mio. kr. Oprindeligt budget indeholdt et underskud på 1,7 mio. kr. Det Danske Spejderkorps har en solid økonomi, hvor vi ikke har haft underskud de seneste ti år. Det gjorde det muligt at budgettere med et underskud for at kunne finansiere spændende aktiviteter på Blå Sommer og løn til forberedelse af Blå Sommer. Resultatet er præget af store udgifter og indtægter, som ikke er årligt tilbagevendende. De største udgifter var til Blå Sommer, puljen på 1 mio. kr. til klimainvesteringer i grupper og divisioners hytter, klimadagen og den internationale klimakonference. På indtægtssiden leverede Spejder Sport et stort overskud på 2,1 mio. kr., vi fik 0,9 mio. kr. i momsrefusion og vores grund på Læsø blev solgt til 0,6 mio. kr. Driften af DDS DDS er et levende korps, hvor der er store udsving i regnskabstallene, når man ser det i forhold til budget og estimat. Gennemførsel af aktiviteterne er afhængige af de frivillige resurser, som er til rådighed, hvorfor situationen nemt kan ændre sig i løbet af året. Korpsledelsen har de store møder med korps og divisioner som en strategisk indsats. Udgifterne til Korpsrådsmødet er derfor markant større end tidligere. Til forskel fra tidligere år, hvor mødet er holdt på skoler, blev mødet i 2009 holdt i professionelle rammer på Vingstedcentret med gode opholds- og mødefaciliteter. Deltagerne betalte det samme som tidligere og fik et højere serviceniveau. Det Danske Spejderkorps indtægter fra tipstilskud på 7,3 mio. kr. følger budgettet. Tipsmidlerne er fortsat et væsentligt bidrag til at fastholde aktivitetsniveauet i korpsets udviklingsarbejde. Tipsmidlerne finansierer løn og drift af korpsets centrale arbejde med det sigte at udvikle spejderaktiviteter og styrke organisationen. Ejendommene har bidraget med et nettoresultat på 1,9 mio. kr. Det største bidrag til resultatet kommer fra Stevninghus og Holmgård, men også Colleruphus, Gillastugan, Hylkedam og Ran har bidraget til overskuddet. Der er tilbageført 0,3 mio. kr., som var afsat til færdiggørelse af vejene omkring Arsenalvej. Projektet er endeligt opgjort i begyndelsen af Programaktiviteterne har kostet 1,3 mio. kr. 206 t. kr. mindre end estimeret. Der har været fokus på nye spændende aktiviteter som f.eks. Virtuel spejd. Arbejdet med arbejdsstoffet fortsætter. Kursusaktiviteten ligger på niveau med Det var ikke muligt at hæve kursusaktiviteten, som forudsat i budgettet. Der er sat ekstra fokus på uddannelse med den nye organisering, som blev iværksat i slutningen af 2009, hvor uddannelse er udskilt i sit eget hovedudvalg - DDS Uddannelse. Inden for området udvikling har vi gennemført større møder for divisionsledelser, udviklet en vækststrategi, talentudviklet seniorerne på Refleks-arrangementet og fortsat udviklingen af attraktive grupper for 466 t. kr. under det estimerede.

4 2 Der har gennem året været et øget aktivitetsniveau på kommunikationsområdet, hvor der er sket investeringer i ekstern profilering og en ny grafisk linje, der er tidssvarende. Endvidere har produktion og distribution af vores blade været noget dyrere end estimeret. Området har i alt haft et merforbrug i forhold til estimatet på 379 t. kr. Klima har været det store tema gennem hele 2009, hvorfor der har været 0,4 mio. kr. i ekstra indtægt og 1 mio. kr. i ekstra udgift. Det lykkedes ikke i fuld udstrækning at skaffe ekstern finansiering til projekterne. Vi har brugt 1 mio. kr. på en klimapulje til klimainvesteringer hos grupper og divisioner, heraf var der budgetteret med de 260 t. kr. i Der blev gennemført en række klimaarrangementer for spejderne i efteråret, afholdt internationalt klimaseminar og bygget lejr midt i København i forbindelse med topmødet i december. På det internationale område er aktiviteter med partnerskabslande en betydelig aktivitet. Aktiviteterne er i vidt omfang eksternt finansieret. Internationale oplevelser for spejdere er et politisk prioriteret område, hvor man ønsker et højere aktivitetsniveau. Aktivitetsniveauet var 150 t. kr. under det estimerede. Korpskontoret har brugt 1,7 mio. kr. mere på løn end i Merforbruget består af en opnormering af decentrale konsulenter (direkte støtte til grupper og divisioner), ledelse, en klimakonsulent, barselsvikariater, merarbejde til Blå Sommer og omkostninger i forbindelse med fratræden. Total set er der sket en stigning i ansatte fra gennemsnitligt 18 i 2008 til 23 fuldtidsansatte i Blå Sommer blev også budgetmæssigt en succes. Lejrens nettoresultat er meget tæt på budgettet. Omsætningen i lejren udgør over halvdelen af årets omsætning, hvorfor lejren har fyldt meget i korpsets økonomi. De finansielle indtægter er præget af Spejder Sports resultat på 2,1 mio. kr., 1,8 mio. kr. mere end estimeret. Balancen Balancen er faldet med 4 mio. kr. På aktivsiden er de store udsving sket på posterne: indkøb af Skibby-både til 429 t. kr., en stigning på Spejder Sport-aktierne svarende til overskuddet på 2,1 mio. kr., Spejder Sport har tilbagebetalt et lån på 3 mio. kr., de likvide beholdninger er faldet med 2,7 mio. kr. og øvrige omsætningsaktiver er faldet med 0,7 mio. kr. På passivsiden er den kortfristede gæld faldet med 1,3 mio. kr., den disponible egenkapital er faldet med 2,4 mio. kr., vi har brugt reservationen til Blå Sommer på 1,7 mio. kr. og i opskrivningshenlæggelserne på aktiverne har vi reguleret Spejder Sport A/S med overskuddet på 2,1 mio. kr. og tilbageført opskrivninger på grunde på 0,8 mio. kr. Det betyder, at egenkapitalen ved årets udgang udgør 77,7 mio. kr.

5

6 Den uafhængige revisors påtegning 4 Til medlemmerne i Det Danske Spejderkorps Påtegning på årsregnskab Vi har revideret årsregnskabet for det Danske Spejderkorps for regnskabsåret 1. januar december 2009 omfattende ledelsens regnskabsberetning, ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet aflægges efter almindeligt anerkendte regnskabsprincipper. Korpsledelsens ansvar for årsregnskabet Korpsledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jf.bekendtgørelse nr af 21. december Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav, samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for korpsets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af korpsets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af korpsledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af korpsets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009, samt resultatet af korpsets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar december 2009 i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

7

8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 6 GENERELT Årsregnskabet 2009 er aflagt efter samme regnskabspraksis for EKSTRAORDINÆRE POSTER Indtægter eller udgifter, der klart adskiller sig fra Det Danske Spejderkorps' ordinære drift, opføres som ekstraordinære poster. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Ejendomme optages til anskaffelsessum med tillæg for forbedringer. Der foretages 30 årige lineære afskrivninger på anskaffelses- og etableringsudgifter. Der afskrives ikke på ejendommenes grundværdi, der dog værdiansættes til seneste ejendomsvurdering. For kursusejendomme anvendes den sondring, at tilbygninger betragtes som nybygninger og afskrives over 30 år, mens kombinerede vedligeholdelses- og forbedringsarbejder afskrives over 8 år. Inventar, maskiner og edb-installationer er optaget til anskaffelsessummer med fradrag af akkumulerede afog nedskrivninger. Der foretages på alle materielle anlægsaktiver lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers driftsøkonomiske levetid. Materiel anskaffet til materieldepot udgiftsføres i anskaffelsesåret uanset anskaffelsessum. Afskrivningsperioderne er: Ejendomme anskaffelses- og etableringsudgifter 30 år Ejendomme kombinerede vedligeholdelses- og forbedringsarbejder 8 år Edb-installationer og udstyr 3 år Maskiner, biler og både 5 år Inventar 10 år Anskaffelser under kr udgiftsføres i anskaffelsesåret. FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER OG OMSÆTNINGSAKTIVER Aktier i Spejder Sport A/S optages til andel af selskabets regnskabsmæssige indre værdi i henhold til seneste årsregnskab, årets resultat indgår i resultatopgørelsen. Børsnoterede værdipapirer optages til laveste værdi af anskaffelsessummen eller børskurs på balancedagen. Der foretages endvidere fuld renteperiodisering. VAREBEHOLDNINGER Varebeholdninger er optaget til seneste anskaffelsespris. Ukurante varer er nedskrevet til vurderet salgspris.

9 7 DEBITORER Debitorer optages med fradrag af hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af debitorerne. HENSÆTTELSER Formålsbestemte gaver og arv, der endnu ikke er anvendt efter formålet, opføres under hensættelser. Afgangen føres i takt med afholdelse af de formålsbestemte udgifter. ETABLERINGSTILSKUD Ved salg af ejendomme påhviler der korpset en forpligtelse til at tilbagebetale modtagne etableringstilskud fra tipsmidlerne. Tilbagebetalingsforpligtelsen reduceres gradvist, således at det beløb, der skal tilbagebetales, nedsættes med 10 % hvert år fra tilskudsåret, indtil tilbagebetalingsforpligtelsen helt er bortfaldet. Modtagne etableringstilskud optages derfor som gæld, og indtægtsføres i takt med reduktionen i tilbagebetalingsforpligtelsen. PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen er opstillet efter den indirekte metode og viser pengestrømme fra drift, investeringer og finansiering, samt korpsets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driften opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter og ændring i driftskapitalen. Pengestrømme fra investeringer omfatter køb og salg af anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansiering omfatter optagelse af og afdrag på langfristet gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger og obligationsbeholdning med fradrag af kortfristet bankgæld.

10 8 5-ÅRS OVERSIGT (DKK 1.000) (DKK 1.000) (DKK 1.000) (DKK 1.000) (DKK 1.000) Kontingent Tipstilskud Ejendomme Blå Sommer Øvrige indtægter INDTÆGTER I ALT Aktiviteter Administration Ejendomme Blå Sommer UDGIFTER I ALT Finansielle poster RESULTAT Ejendomme Aktier i Spejder Sport A/S Værdipapirer Likvider Øvrige aktiver AKTIVER I ALT Egenkapital Hensættelser Langfristet gæld Kortfristet gæld PASSIVER I ALT ANTAL MEDLEMMER ANTAL MEDLEMMER U/30 ÅR

11 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER REVIDERET NOTE REGNSKAB BUDGET BUDGET REGNSKAB (DKK 1.000) (DKK 1.000) (DKK 1.000) Indtægter 1 Korpsledelsen DDS Økonomi DDS Ejendomme DDS Program DDS Udvikling DDS Kommunikation DDS Samfund DDS International Korpskontoret Blå sommer Eliminering af korpsets egen leje INDTÆGTER I ALT Udgifter 1 Korpsledelsen DDS Økonomi DDS Ejendomme DDS Program DDS Udvikling DDS Kommunikation DDS Samfund DDS International Korpskontoret Blå Sommer Afskrivninger driftsmidler og Holmen Eliminering af korpsets egen leje UDGIFTER I ALT RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Spejder Sport A/S resultat Finansielle indtægter Finansielle udgifter FINANSIELLE POSTER I ALT ÅRETS RESULTAT Resultatet disponeres således: 22 Overført til disponibel egenkapital

12 10 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2009 AKTIVER NOTE REGNSKAB REGNSKAB (DKK 1.000) MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 15 Ejendomme Igangværende byggeri Edb Maskiner Inventar SKIBBY både MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Aktier i Spejder Sport A/S nom. DKK Bloklån efterskoler Deposita Spejder Sport A/S lån Etableringslån til grupper Lån til søgrupper FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER ANLÆGSAKTIVER I ALT Varelager Debitorer, grupper og divisioner Spejder Sport Værdipapirer Andre debitorer Etableringslån til grupper afdrag Lån til søgrupper afdrag Andre tilgodehavender Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

13 11 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2009 PASSIVER NOTE REGNSKAB REGNSKAB (DKK 1.000) EGENKAPITAL 22 Disponibel egenkapital Reservation vedrørende kommende aktiviteter Opskrivningshenlæggelser på aktiver EGENKAPITAL Hensættelse Karen Louise Meulengracht Aktivitetssikring søfartøjer Hensættelse handicaparbejde 0 33 FORMÅLSBESTEMTE HENSÆTTELSER Etableringstilskud LANGFRISTET GÆLD Diverse kreditorer Feriepenge hensættelse Vejarbejde Arsenalvej hensættelse Anden gæld KORTFRISTET GÆLD PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser 29 FDD Projektregnskab med Udenrigsministeriet 30 Projektregnskab med Udenrigsministeriet

14 12 PENGESTRØMSOPGØRELSE REGNSKAB REGNSKAB (DKK 1.000) Årets resultat Henlæggelser udbetalt Formålsbestemte henlæggelser Etableringstilskud indtægt i året Resultat Spejder Sport A/S Afskrivninger Likviditetsvirkning fra drift Ændringer i perioden Varelager Debitorer Andre tilgodehavender Kreditorer og skyldige omkostninger Anden gæld Ændringer af kapital bundet i driften Likviditetsvirkning fra driftsaktivitetet Investeringer Bygninger Igangværende byggeri Salg af anlægsaktiver - netto Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver Likviditet fra investeringer Finansiering Indfriet/ydet Lån Likviditet fra finansiering Årets likviditetsvirkning Likviditet primo Årets likviditetsvirkning Likviditet ultimo inkl. Værdipapirer Likviditet ultimo består af : Likvide beholdninger Værdipapirer I alt

15 REVIDERET REGNSKAB BUDGET BUDGET REGNSKAB NOTE (DKK 1.000) (DKK 1.000) (DKK 1.000) 1 Korpsledelsen Indtægter Korpsrådsmøde Indtægter korpsledelsen i alt Udgifter Korpsledelse drift og møder Forretningsudvalg (KOLFU) KOL - Teenspot, konsulentass. mv Korpsrådsmøde Disponibel pulje/ fælleslejr Fremtidens legelandskaber Nævnet One Laptop per Child Gaver Lovudvalget Presseberedskab DDS håndbog udsendelse Blå Sommer udsendelser Udgifter korpsledelsen i alt Nettoresultat Korpsledelsen DDS Økonomi Indtægter Kontingent Medlemstilskud - DUF Diverse indtægter Kraemers Legat Salg af anlægseffekter Udlejning Holmen Salg af arbejdsstof Indtægter DDS Økonomi i alt Udgifter Kostpris for solgt arbejdsstof Kostpris for solgt PR-materialer Lagernedskrivning Diverse materialer, campingpas Vareforbrug i alt Møder Skadesdeling - søaktiviteter Bornholmstilskud (vandpenge) Kollektive forsikringer Udviklingsfællesskab Driftsudgifter Holmen Revision og advokat Intern husleje mødelokaler Start af nye grupper Mad, øl og vand køkken Småanskaffelser køkken Gaver til grupper Hensat til tab på debitorer Budgetudligningskonto Bankgebyrer Udgifter DDS Økonomi i alt Nettoresultat DDS Økonomi i alt

16 NOTE 14 REVIDERET REGNSKAB BUDGET BUDGET REGNSKAB (DKK 1.000) (DKK 1.000) (DKK 1.000) 3 DDS Ejendomme Indtægter Materieldepotet Landslotteri Nedskrivning etableringstilskud Indtægter ejendomme Indtægter DDS Ejendomme i alt Udgifter Udgifter ejendomme incl. afskrivninger Landslotteri Møder ejendomsudvalget Administration Bygningstilsyn Vejarbejde Arsenalvej, Arsenalstien Materieldepot Beplantningspleje Repræsentation Annoncering Bookingsystem Markedsføring Kontaktudvalgsmøde Udgifter DDS Ejendomme i alt Nettoresultat DDS Ejendomme i alt

17 NOTE Ejendommenes drift REGNSKAB Lejeindtægter * Øvrige Drifts Bygninger Grunde Indtægter I alt omkostninger Lønninger Forsikringer Afskrivninger I alt Resultat (DKK 1.000) 11 Baunehøj Colleruphus Gillastugan Holmen Hylkedam Egemosen Råbroholm Avnstrup Kulsø Nors Sø &19 Rosenholt Ryekol Skovbrynet Stevninghus og Holmgård Temnæs Thurøbund Ran I alt * Indtægter telefon, el og renteindtægter. Samlet antal heltidsansatte i hytterne i året udgør 3 personer 15

18 16 NOTE REVIDERET REGNSKAB BUDGET BUDGET REGNSKAB (DKK 1.000) (DKK 1.000) (DKK 1.000) 4 DDS Program Indtægter Spejderhjælpen I-lejr og handicap kursus - deltagere Handicaplejr - donationer Fjeldkurser Tænkedag Søleder-møde Søarbejdsgruppen - kursus Sværdkamp Orkesterstævne Kursusaktivitet - TUG -Trænergruppen Kursusaktivitet - UUG -Ungdomsuddannelsesgruppen Kursusaktivitet - VUG -Voksenuddannelsesgruppen Indtægter DDS Program i alt Udgifter Ledelse for DDS program Møder DDS program Støtte til decentral træning Ledelse for DDS Program i alt Nyt arbejdsstof Udvikling af arbejdsstof Indstik i Broen Aktivitetsdatabase Arbejdsstofgruppen Nyt arbejdsstof i alt Øvrige udgifter Arbejdsgruppen for handicaparbejde Blå nuancer Virtuel Spejd Krav til lederen + KRM opgaver Naturudvalget Ildfluenetværket Fjeldaktiviteter Orkestre og Tambourkorps Tænkedag Søleder-møder (incl. Kursus i 2007) Sværdkamp og LPT Sø - arbejdsgruppen Duty to others I-lejr Fra Hensættelse til I-lejr Spejderhjælpen Øvrige udgifter i alt Metodeudvikling Træningen Kursusaktiviteter - TUG -Trænergruppen Kursusaktiviteter - UUG -Ungdomsuddannelsesgruppen Kursusaktiviteter - VUG -Voksenuddannelsesgruppen Drift - TUG -Trænergruppen Drift - UUG -Ungdomsuddannelsesgruppen Drift - VUG -Voksenuddannelsesgruppen Træningen i alt Udgifter DDS Program i alt Nettoresultat DDS Program

19 17 REVIDERET REGNSKAB BUDGET BUDGET REGNSKAB (DKK 1.000) (DKK 1.000) (DKK 1.000) 5 DDS Udvikling Indtægter SMUK - træf DC møder, FORA, DL fora X-ungdomsseminar REFLEKS DDS udvikling indtægter i alt Udgifter DDS udvikling møder mv Udviklingspuljen Administrative lettelser Udgifter DDS udvikling i alt Organisationsudvikling DC-møder FORA møder /Landsforsamlinger Ungdomsseminar (Refleks) Forventningsafklaring divisioner, fora mv SMUK /AFSID Fælleskorpsligt centerudvalg (FKCU) Udgifter Organisationsudvikling i alt Gruppeudvikling Den attraktive gruppe Møder mv.- Gruppeudvikling Medlemsudvikling Gruppeledelse 0 19 Inspirationsholdet Vækststrategi Seniorudviklingsgruppe Andre decentrale opgaver - Spejderide Udgifter Gruppeudvikling i alt Effektive rutiner og IT Internetgruppen Internet projekter Blåt Medlem - arbejdsgruppe Blåt Medlem - Hosting og service Medlemsregistrerings udvalget Drift af forbindelser og servere 0 40 Udgifter Effektive rutiner og IT i alt Udgifter DDS udvikling i alt Nettoresultat DDS udvikling

20 18 REVIDERET REGNSKAB BUDGET BUDGET REGNSKAB NOTE (DKK 1.000) (DKK 1.000) (DKK 1.000) 6 DDS Kommunikation Indtægter Broen Spejder Snus Bibliotekstilskud Track Korpsbreve Indtægter DDS Kommunikation i alt Udgifter Møder mv. DDS kommunikation Medieudvalget Medieudvalg og møder Fotogruppen Videogruppen Intern WEBkommunikation Ny grafisk linie - Medieudvalget Grafik spejder.dk dds.dk Voksen redaktionen Medieudvalget i alt Blade Broen Bladpakken Track og Snus Korpsbreve Blade i alt Profileringsudvalget PR udvalget, drift og møder Presseklip PR-kursus / seminar PR materialer/markedsføringsplan Profileringsudvalget i alt Uniformsprojekt Udgifter DDS Kommunikation i alt Nettoresultat DDS Kommunikation

21 19 REVIDERET REGNSKAB BUDGET BUDGET REGNSKAB (DKK 1.000) (DKK 1.000) (DKK 1.000) 7 DDS Samfund Indtægter Spejdermuseet Klimadagen deltagerbetaling WOSM Klimaprojekt tilskud WOSM Klimaprojekt DDS Samfund indtægter i alt Udgifter Møder mv Kontingent til Samrådet Kontingent til DUF Kontingent til Friluftsrådet mv Kontingent ISOBRO års jubilæum Support til lokale hyttebyggerier Andre nationale organer Sct. Georgsgilderne i Danmark Danmarkssamfundet WOSM Klimakonference Klimaseminar Klimapulje Redskaber til at give B&U stærkere stemme Revision af Natur og Miljøpolitik fra Spejdermuseet Spejderskoler og Pindstrup Udgifter DDS Samfund i alt Nettoresultat - DDS Samfund DDS International Indtægter Tilskud til internationale aktiviteter (DUF) Korpsarrangerede Ture DUF støttede projekter Partnerskabslande Indtægter DDS International i alt Udgifter International politik International politik møder WAGGGS og WOSM PFD og FDD Rejseudgifter - IC-er JOTA/JOTI IP-netværk Årsmøde Internationale seminarer Danske Seminarer Nordisk samarbejdskomite Verdens seminarer Verdenskonference Nordisk konference Europakonference International politik i alt Partnerskabslande International møde, drift Ledertræning Lithauen Bhutan Kenya DUF støttede projekter Letland Partnerskabslande i alt Internationale oplevelser U-puljen Korpsarrangerede ture Internationale oplevelser i alt Udgifter DDS International i alt Nettoresultat DDS International

22 20 REVIDERET NOTE REGNSKAB BUDGET BUDGET REGNSKAB (DKK 1.000) (DKK 1.000) (DKK 1.000) 9 Korpskontoret Indtægter Konsulenter og ledertræning Friluftsrådet Administrationsafgift og adm af projekter Trykkeri/kopiering for grupper og udvalg Naturvejleder Indtægter Korpskontoret i alt Udgifter Konsulentsekretariatet Administrationsafdelingen Løn i alt Naturvejleder (Løn og øvrige udgifter) Naturvejleder i alt Husleje, el og varme - Holmen Transport Telefon og porto Rengøring Personaleudgifter Uddannelse og seminarer Småanskaffelser og vedligeholdelse Forsikringer Edb driftsudgifter Kontorhold Diverse Korpskontorets fællesudgifter i alt Korpskontoret i alt Nettoresultat Korpskontoret Samlet gennemsnitlige antal heltidsansatte på Korpskontoret i året udgør 23 (incl. Konsulenter) 10 BLÅ SOMMER REVIDERET REGNSKAB BUDGET BUDGET (DKK 1.000) (DKK 1.000) Lejrkontingent Forplejning Diverse indtægter Annoncer og sponcering Kantinesalg Materialer INDTÆGTER I ALT Korpslejrudvalget Teknisk udvalg Proviant Administrationsudvalget Informationsudvalget Sikkerhedsudvalget Gæsteudvalg Store arrangementer Aktivitetsudvalget Nordbyen Midtbyen Sydbyen Østbyen Storbyen Paradiset Reserve mv UDGIFTER I ALT RESULTAT

23 21 REGNSKAB BUDGET BUDGET REGNSKAB (DKK 1.000) (DKK 1.000) (DKK 1.000) 11 Afskrivninger Edb Maskiner Inventar Holmen afskrivning Afskrivninger i alt Finansielle indtægter Spejder Sport A/S renter Bank renter Debitorer renter Urealiseret gevinst - obligationer Obligationer renter Finansielle indtægter i alt Finansielle udgifter Urealiseret tab obligationer Bank renter Diverse Finansielle udgifter i alt Materielle anlægsaktiver EDB Maskiner Inventar Både Bil/maskine ejendomme Anskaffelsessum primo Tilgang Afgang Anskaffelsessum, ultimo Afskrivninger primo Afgang (akkumulerede afskrivninger på afhændede aktiver) Årets af- og nedskrivninger Afskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo Udover de i balancen anførte materielle anlægsaktiver ejer korpset: a. Kursusskib RAN (41 fods ketch) til en forsikringssum af kr b. Korpsmateriel og telte m.v. til en forsikringssum af kr

24 NOTE 15 Ejendomme Anskaffelses- Anskaffelses- Grunde Årets Grunde Af- og ned Årets Af- og ned- Bogført Ejendomssum afgang Tilgang sum Opskrivning Afgang opskrivning Opskrivning skrivning afgang af- og ned- skrivning værdi værdi i året i året i året i året skrivning Holmen Baunehøj Colleruphus Gillastugan Hylkedam Avnstrup Råbroholm Egemosen Kulsø Læsø Nors Sø Rosenholt Ryekol Skovbrynet Stevninghus Holmgård Temnæs Thurøbund Hvidding Krat I alt

25 16 Eliminering af korpsets ejendomme REGNSKAB ELIMINERING Indtægter ejendomme Note Indtægter i alt Korpsledelsen drift og møder Note Forretningudv. (KOLFU) Note Virtuel Spejd Note Møder Note Møder Ejendomsudvalg Note Repræsentation Note kontaktudvalgsmøder Note Ildfluenetværk Note Møder DDS Program Note Spejderhjælpen Note Sø-arbejdsgruppen Note Duty to others Note VUG Note UUG Note Drift VUG Note VUG Note Sværdkamp og LPT Note Blåt emdlem arbedjsgruppe Note Møder Udvikling - gruppeudvikling Note Medlemsudvikling Note Den Attraktive Gruppe Note FORA møder/landsforsamlinger Note Seniorudviklingsarbejdsgruppe Note SMUK/AFSID Note TUG Note Internet projekter Note Internet-gruppen Note DDS Udvikling - møder mv. Note Forventningsafklaring divisioner, fora, Note Medieudvalg og møder Note Medieudvalg og møder Note DDS Samfund møder mv. Note Spejdermuseet Note WOSM Klimakonference 2009 Note Nationalt politik, (UNP) Note Klimapulje Note Klimakonference 2009 Note Bhutan Note International politik møder Note PFD og FDD Note International - møder mv. Note International politik møder Note Danske seminarer Note Kenya netværket Note Husleje, el & varme - Holmen Note Blå sommer 2009 Note Elimineringer i alt

26 REGNSKAB REGNSKAB (DKK 1.000) Bloklån Efterskoler Brejning Efterskole Spejderskolen Korinth Bloklån Efterskoler i alt Lån til Søgrupper Kortfristet del af lån med forfald i Langfristet del af lån med forfald efter Lån til Søgrupper i alt Andre debitorer Landslotteri Blå Sommer Diverse debitorer Andre debitorer i alt Likvide beholdninger Bankkonti Kassebeholdning Likvide beholdninger i alt Værdipapirer REGNSKAB Obligationer Kursværdi Anskaffelses- Bogført værdi værdi (DKK 1.000) 4% RD 10 DS (INK) % RD 10 DS (INK) % Nykredit Obligationer i alt DK BGI Erh Kommune Værdipapirer i alt REGNSKAB REGNSKAB (DKK 1.000) 22 Disponibel Egenkapital Saldo primo Årets resultat korpset Overført til hensættelse til Blå Sommer Overført til regulering af indre værdi af Aktier i Spejder Sport Dsiponibel egenkapital i alt Reservation vedrørende kommende aktiviteter Henlæggelser primo Overført fra disponibel egnekapital Reservation vedrørende kommende aktiviteter Specifikation Korpslejr Blå Sommer Reservation vedrørende kommende aktiviteter Opskrivningshenlæggelser på Aktiver Spejder Sport A/S Opskrivningshenlæggelse primo Regulering af aktiernes indre værdi Opskrivningshenlæggelse ultimo Grunde Opskrivningshenlæggelse primo Tilbageførsel af opskrivning Opskrivningshenlæggelse ultimo Opskrivningshenlæggelser på Aktiver i alt

27 25 NOTE 25 ETABLERINGSTILSKUD 2009 Ved salg af ejendommene påhviler en forpligtelse til at tilbagebetale modtagne etableringstilskud fra tipsmidlerne. Tilbagebetalingsforpligtelsen reduceres gradvis, således at det beløb, der skal tilbagebetales, nedsættes med 10% af bevillingsbeløbet hvert år. Tilbagebetalingsforpligtelsen kan specificeres på ejendomme som følger: Tilskud modtaget gennem DUF Modtagne Modtagne Modtagne Samlet Samlet Samlet tilskud tilskud tilskud reduktion Reduktion reduktion forpligtelse i året i året Thurøbund. Grastenvej 204 C, Thurø, 5700 Svendborg(rest) Total pr Egenudnyttelsen har været - opgjort ud fra landsorganisationsudnyttelse Udnyttelsesgraden er 67,60 83,65 79,87 83,30

28 26 Hensættelse Karen L. Meulengracht 26 Saldo primo Uddeling Renteindtægter, kursavance/tab, gebyr Hensættelse Karen L. Meulengracht i alt Diverse Kreditorer A-skat, ATP mv Skyldig Spejderhjælp og tænkedag Moms Diverse mellemregning Kreditorer, afregninger m.m Diverse Kreditorer i alt Eventualforpligtelser Korpset har overfor Grundejerforeningen på Holmen afgivet kaution for kr for igangværende bygge- og anlægsarbejder på Holmen, Arsenalvej og Arsenalstien. Korpset har tilkøbt jordrenteforpligtigelsen på Råbroholm matr. Nr. 5k Ledøje. 29 FDD Projektregnskab med Udenrigsministeriet Projekttitel Samfundsrelevant Spejderarbejde: Kenya, Zambia, Malawi, Swaziland, Namibia,Zimbabwe UM j.nr.: 104.N.477.b.1 UMF-nr.: REGNSKAB REGNSKAB (DKK 1.000) Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse udbetalt tilskud i regnskabsåret Tilskudsmidler i alt Overført til partnere i regnskabsåret Forbrugt i Danmark i regnskabsåret Forbrug i året Administration Ubrugte midler før renter og kursgevinster optjente renteindtægter og netto kursgevinster afregnede renteindtægter og netto kursgevinster 0 0 = ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning Konto : Indestående 31. december trukket på DDS bankkonto = ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning

29 30 Projektregnskab med Udenrigsministeriet 27 Projekttitel UM j.nr.: UMF-nr.: Support for the voluntary work for girls and young women in Belarus Etape II 403.Belarus REGNSKAB REGNSKAB (DKK 1.000) Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse udbetalt tilskud i regnskabsåret Tilskudsmidler i alt Overført til partnere i regnskabsåret Forbrugt i Danmark i regnskabsåret Forbrug i året Administration Ubrugte midler før renter og kursgevinster optjente renteindtægter og netto kursgevinster 6 - afregnede renteindtægter og netto kursgevinster 0 0 = ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning Konto : Indestående 31. december trukket på DDS bankkonto = ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning

Det Danske Spejderkorps

Det Danske Spejderkorps Det Danske Spejderkorps Korpsregnskab 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Regnskabsberetning 2011 1 Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 5-års oversigt 8 Resultatopgørelse 1. januar

Læs mere

Det Danske Spejderkorps

Det Danske Spejderkorps Det Danske Spejderkorps Korpsregnskab 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Regnskabsberetning 2012 1 Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 5-års oversigt 8 Resultatopgørelse 1. januar

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Det Danske Spejderkorps

Det Danske Spejderkorps Det Danske Spejderkorps Korpsregnskab 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 2013 1 Ledelsespåtegning 3 Revisionserklæringer 4 Anvendt regnskabspraksis 6 5-års oversigt 9 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION ÅRSREGNSKAB 01.11.2009-31.10.2010 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for Sjællands

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07 Årsrapport 2006/07 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 1. juli 2006-30. juni 2007 5 Balance pr. 30. juni 2007 6

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Bolignet Frugtvangen CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Bolignet Frugtvangen CVR-nr Årsrapport regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Bolignet Frugtvangen CVR-nr. 18 02

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

Det Danske Spejderkorps

Det Danske Spejderkorps Det Danske Spejderkorps Korpsregnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Regnskabsberetning 2010 1 Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 5-års oversigt 8 Resultatopgørelse 1. januar

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

KJELDBJERG VANDVÆRK. Årsrapport for 1. januar december 2008

KJELDBJERG VANDVÆRK. Årsrapport for 1. januar december 2008 KJELDBJERG VANDVÆRK Årsrapport for 1. januar - 31. december 2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisorpåtegning 3 Regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter til årsrapporten 9-12 2 REVISORPÅTEGNING

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

KJELDBJERG VANDVÆRK. Årsrapport for perioden. 1. januar 2013 til 31. december CVR. nr

KJELDBJERG VANDVÆRK. Årsrapport for perioden. 1. januar 2013 til 31. december CVR. nr KJELDBJERG VANDVÆRK Årsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 CVR. nr. 40 55 82 68 INDHOLDSFORTEGNELSE Bestyrelsespåtegning Revisorpåtegning Regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER Frydendalsvej 20 1809 Frederiksberg ÅRSREGNSKAB FOR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning Side 3 Revisionspåtegning - 4 Anvendt regnskabspraksis - 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for CVR-nr

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for CVR-nr Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2013 CVR-nr. 32 20 52 24 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Årsregnskab: Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

KJELDBJERG VANDVÆRK Årsrapport for 1. januar december 2010

KJELDBJERG VANDVÆRK Årsrapport for 1. januar december 2010 KJELDBJERG VANDVÆRK Årsrapport for 1. januar - 31. december 2010 Side 1 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisorpåtegning 3 Regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter til årsrapporten 9-12

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den selvejende institution Langelands Golfbane. 12. Årsrapport

Den selvejende institution Langelands Golfbane. 12. Årsrapport Den selvejende institution Langelands Golfbane 12. Årsrapport for perioden 1.1. 2010 til 31.12. 2010 Indholdsfortegnelse: Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Indhold Regnskabsprincipper Revisionspåtegning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng

Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng Årsrapport for 2012 Nærværende årsrapport er godkendt på foreningens generalforsamling Den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse side Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr.

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr. DANSK BJERG- & KLATREKLUB c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st. 2100 København Ø. CVR-nr. 30 12 93 85 NORDKYST REVISION I/S Årsregnskab for 2012 Indhold Resultatopgørelse... Side 4 Balance,

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Ledelsespåtegning. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ledelsespåtegning. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 21 for Vandværket Vænget a.m.b.a.. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 20 52 24 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Årsregnskab: Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a.

Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Årsrapport for 2008 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 31. december 2008 i kr. 2007 i t.kr. Note Afregning af varme: Salg af varme... 13.110.855 12.741 1 Direkte omkostninger:

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2011

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2011 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn Registrerede revisorer Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 32 20 52

Læs mere

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR DBU SJÆLLAND ÅRSREGNSKAB 01.11.2012-31.10.2013 BUDGET FOR PERIODEN 01.11.2013-31.10.2014 I N D T Æ G T E R Budget 2013/2014 t.kr. Kontingent 482 Turneringsvirksomhed

Læs mere

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013 Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring Årsrapport 2013 CVR-nr.: 17 93 86 49 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2 2. Ledelsespåtegning...

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Dansk Træforenings Legat

Dansk Træforenings Legat Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 5/5 2009. Dirigent Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2014 HvidebækRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Årsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandværkets vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk

Læs mere

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 II. ~ VH Revision Registrerede Revisorer ApS FRR ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 Børstenbindervej 12B Tlf. 66 15 4960 Medlem af 5230 Odense M Fax 66 15 49 32 DanRevi

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Greve Strands Revision

Greve Strands Revision \ vi Registreret Revisor FRR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Tlf 43 9703 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk www.greverevision.dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2010

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Sejlklubben København Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø Årsrapport for 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2010 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 Budget Realiseret Realiseret 2010 2010 2009 Udstillingsvirksomhed:

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Skovsbo Vandværk (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014

Skovsbo Vandværk (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 www.primarevision.dk Skovsbo Vandværk (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Ringstedvej 73 4000 Roskilde Tlf.: 72 440 355 info@primarevision.dk www.primarevision.dk

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Årsregnskab med tilhørende specifikationer for året 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup. Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup. Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007 Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007 (2. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens årsberetning og påtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2009 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 BORUP STILLADSER ApS Aldersrogade 8, 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/06/2016 Carsten

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere