Det Danske Spejderkorps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Danske Spejderkorps"

Transkript

1 Det Danske Spejderkorps Korpsregnskab 2009

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Regnskabsberetning Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 5-års oversigt 8 Resultatopgørelse 1. januar december Balance pr. 31. december Pengestrømsopgørelse for Noter til regnskabet 13

3 1 Sammenfatning Året 2009 var et godt spejderår, hvor vi investerede i fremtidens spejderarbejde ved at gennemføre mange aktiviteter og en fantastisk Blå Sommer. Det store aktivitetsniveau afspejler sig i årets resultat med et minus på 2 mio. kr. mod et estimeret resultat på minus 1,6 mio. kr. Oprindeligt budget indeholdt et underskud på 1,7 mio. kr. Det Danske Spejderkorps har en solid økonomi, hvor vi ikke har haft underskud de seneste ti år. Det gjorde det muligt at budgettere med et underskud for at kunne finansiere spændende aktiviteter på Blå Sommer og løn til forberedelse af Blå Sommer. Resultatet er præget af store udgifter og indtægter, som ikke er årligt tilbagevendende. De største udgifter var til Blå Sommer, puljen på 1 mio. kr. til klimainvesteringer i grupper og divisioners hytter, klimadagen og den internationale klimakonference. På indtægtssiden leverede Spejder Sport et stort overskud på 2,1 mio. kr., vi fik 0,9 mio. kr. i momsrefusion og vores grund på Læsø blev solgt til 0,6 mio. kr. Driften af DDS DDS er et levende korps, hvor der er store udsving i regnskabstallene, når man ser det i forhold til budget og estimat. Gennemførsel af aktiviteterne er afhængige af de frivillige resurser, som er til rådighed, hvorfor situationen nemt kan ændre sig i løbet af året. Korpsledelsen har de store møder med korps og divisioner som en strategisk indsats. Udgifterne til Korpsrådsmødet er derfor markant større end tidligere. Til forskel fra tidligere år, hvor mødet er holdt på skoler, blev mødet i 2009 holdt i professionelle rammer på Vingstedcentret med gode opholds- og mødefaciliteter. Deltagerne betalte det samme som tidligere og fik et højere serviceniveau. Det Danske Spejderkorps indtægter fra tipstilskud på 7,3 mio. kr. følger budgettet. Tipsmidlerne er fortsat et væsentligt bidrag til at fastholde aktivitetsniveauet i korpsets udviklingsarbejde. Tipsmidlerne finansierer løn og drift af korpsets centrale arbejde med det sigte at udvikle spejderaktiviteter og styrke organisationen. Ejendommene har bidraget med et nettoresultat på 1,9 mio. kr. Det største bidrag til resultatet kommer fra Stevninghus og Holmgård, men også Colleruphus, Gillastugan, Hylkedam og Ran har bidraget til overskuddet. Der er tilbageført 0,3 mio. kr., som var afsat til færdiggørelse af vejene omkring Arsenalvej. Projektet er endeligt opgjort i begyndelsen af Programaktiviteterne har kostet 1,3 mio. kr. 206 t. kr. mindre end estimeret. Der har været fokus på nye spændende aktiviteter som f.eks. Virtuel spejd. Arbejdet med arbejdsstoffet fortsætter. Kursusaktiviteten ligger på niveau med Det var ikke muligt at hæve kursusaktiviteten, som forudsat i budgettet. Der er sat ekstra fokus på uddannelse med den nye organisering, som blev iværksat i slutningen af 2009, hvor uddannelse er udskilt i sit eget hovedudvalg - DDS Uddannelse. Inden for området udvikling har vi gennemført større møder for divisionsledelser, udviklet en vækststrategi, talentudviklet seniorerne på Refleks-arrangementet og fortsat udviklingen af attraktive grupper for 466 t. kr. under det estimerede.

4 2 Der har gennem året været et øget aktivitetsniveau på kommunikationsområdet, hvor der er sket investeringer i ekstern profilering og en ny grafisk linje, der er tidssvarende. Endvidere har produktion og distribution af vores blade været noget dyrere end estimeret. Området har i alt haft et merforbrug i forhold til estimatet på 379 t. kr. Klima har været det store tema gennem hele 2009, hvorfor der har været 0,4 mio. kr. i ekstra indtægt og 1 mio. kr. i ekstra udgift. Det lykkedes ikke i fuld udstrækning at skaffe ekstern finansiering til projekterne. Vi har brugt 1 mio. kr. på en klimapulje til klimainvesteringer hos grupper og divisioner, heraf var der budgetteret med de 260 t. kr. i Der blev gennemført en række klimaarrangementer for spejderne i efteråret, afholdt internationalt klimaseminar og bygget lejr midt i København i forbindelse med topmødet i december. På det internationale område er aktiviteter med partnerskabslande en betydelig aktivitet. Aktiviteterne er i vidt omfang eksternt finansieret. Internationale oplevelser for spejdere er et politisk prioriteret område, hvor man ønsker et højere aktivitetsniveau. Aktivitetsniveauet var 150 t. kr. under det estimerede. Korpskontoret har brugt 1,7 mio. kr. mere på løn end i Merforbruget består af en opnormering af decentrale konsulenter (direkte støtte til grupper og divisioner), ledelse, en klimakonsulent, barselsvikariater, merarbejde til Blå Sommer og omkostninger i forbindelse med fratræden. Total set er der sket en stigning i ansatte fra gennemsnitligt 18 i 2008 til 23 fuldtidsansatte i Blå Sommer blev også budgetmæssigt en succes. Lejrens nettoresultat er meget tæt på budgettet. Omsætningen i lejren udgør over halvdelen af årets omsætning, hvorfor lejren har fyldt meget i korpsets økonomi. De finansielle indtægter er præget af Spejder Sports resultat på 2,1 mio. kr., 1,8 mio. kr. mere end estimeret. Balancen Balancen er faldet med 4 mio. kr. På aktivsiden er de store udsving sket på posterne: indkøb af Skibby-både til 429 t. kr., en stigning på Spejder Sport-aktierne svarende til overskuddet på 2,1 mio. kr., Spejder Sport har tilbagebetalt et lån på 3 mio. kr., de likvide beholdninger er faldet med 2,7 mio. kr. og øvrige omsætningsaktiver er faldet med 0,7 mio. kr. På passivsiden er den kortfristede gæld faldet med 1,3 mio. kr., den disponible egenkapital er faldet med 2,4 mio. kr., vi har brugt reservationen til Blå Sommer på 1,7 mio. kr. og i opskrivningshenlæggelserne på aktiverne har vi reguleret Spejder Sport A/S med overskuddet på 2,1 mio. kr. og tilbageført opskrivninger på grunde på 0,8 mio. kr. Det betyder, at egenkapitalen ved årets udgang udgør 77,7 mio. kr.

5

6 Den uafhængige revisors påtegning 4 Til medlemmerne i Det Danske Spejderkorps Påtegning på årsregnskab Vi har revideret årsregnskabet for det Danske Spejderkorps for regnskabsåret 1. januar december 2009 omfattende ledelsens regnskabsberetning, ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet aflægges efter almindeligt anerkendte regnskabsprincipper. Korpsledelsens ansvar for årsregnskabet Korpsledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jf.bekendtgørelse nr af 21. december Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav, samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for korpsets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af korpsets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af korpsledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af korpsets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009, samt resultatet af korpsets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar december 2009 i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

7

8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 6 GENERELT Årsregnskabet 2009 er aflagt efter samme regnskabspraksis for EKSTRAORDINÆRE POSTER Indtægter eller udgifter, der klart adskiller sig fra Det Danske Spejderkorps' ordinære drift, opføres som ekstraordinære poster. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Ejendomme optages til anskaffelsessum med tillæg for forbedringer. Der foretages 30 årige lineære afskrivninger på anskaffelses- og etableringsudgifter. Der afskrives ikke på ejendommenes grundværdi, der dog værdiansættes til seneste ejendomsvurdering. For kursusejendomme anvendes den sondring, at tilbygninger betragtes som nybygninger og afskrives over 30 år, mens kombinerede vedligeholdelses- og forbedringsarbejder afskrives over 8 år. Inventar, maskiner og edb-installationer er optaget til anskaffelsessummer med fradrag af akkumulerede afog nedskrivninger. Der foretages på alle materielle anlægsaktiver lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers driftsøkonomiske levetid. Materiel anskaffet til materieldepot udgiftsføres i anskaffelsesåret uanset anskaffelsessum. Afskrivningsperioderne er: Ejendomme anskaffelses- og etableringsudgifter 30 år Ejendomme kombinerede vedligeholdelses- og forbedringsarbejder 8 år Edb-installationer og udstyr 3 år Maskiner, biler og både 5 år Inventar 10 år Anskaffelser under kr udgiftsføres i anskaffelsesåret. FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER OG OMSÆTNINGSAKTIVER Aktier i Spejder Sport A/S optages til andel af selskabets regnskabsmæssige indre værdi i henhold til seneste årsregnskab, årets resultat indgår i resultatopgørelsen. Børsnoterede værdipapirer optages til laveste værdi af anskaffelsessummen eller børskurs på balancedagen. Der foretages endvidere fuld renteperiodisering. VAREBEHOLDNINGER Varebeholdninger er optaget til seneste anskaffelsespris. Ukurante varer er nedskrevet til vurderet salgspris.

9 7 DEBITORER Debitorer optages med fradrag af hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af debitorerne. HENSÆTTELSER Formålsbestemte gaver og arv, der endnu ikke er anvendt efter formålet, opføres under hensættelser. Afgangen føres i takt med afholdelse af de formålsbestemte udgifter. ETABLERINGSTILSKUD Ved salg af ejendomme påhviler der korpset en forpligtelse til at tilbagebetale modtagne etableringstilskud fra tipsmidlerne. Tilbagebetalingsforpligtelsen reduceres gradvist, således at det beløb, der skal tilbagebetales, nedsættes med 10 % hvert år fra tilskudsåret, indtil tilbagebetalingsforpligtelsen helt er bortfaldet. Modtagne etableringstilskud optages derfor som gæld, og indtægtsføres i takt med reduktionen i tilbagebetalingsforpligtelsen. PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen er opstillet efter den indirekte metode og viser pengestrømme fra drift, investeringer og finansiering, samt korpsets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driften opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter og ændring i driftskapitalen. Pengestrømme fra investeringer omfatter køb og salg af anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansiering omfatter optagelse af og afdrag på langfristet gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger og obligationsbeholdning med fradrag af kortfristet bankgæld.

10 8 5-ÅRS OVERSIGT (DKK 1.000) (DKK 1.000) (DKK 1.000) (DKK 1.000) (DKK 1.000) Kontingent Tipstilskud Ejendomme Blå Sommer Øvrige indtægter INDTÆGTER I ALT Aktiviteter Administration Ejendomme Blå Sommer UDGIFTER I ALT Finansielle poster RESULTAT Ejendomme Aktier i Spejder Sport A/S Værdipapirer Likvider Øvrige aktiver AKTIVER I ALT Egenkapital Hensættelser Langfristet gæld Kortfristet gæld PASSIVER I ALT ANTAL MEDLEMMER ANTAL MEDLEMMER U/30 ÅR

11 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER REVIDERET NOTE REGNSKAB BUDGET BUDGET REGNSKAB (DKK 1.000) (DKK 1.000) (DKK 1.000) Indtægter 1 Korpsledelsen DDS Økonomi DDS Ejendomme DDS Program DDS Udvikling DDS Kommunikation DDS Samfund DDS International Korpskontoret Blå sommer Eliminering af korpsets egen leje INDTÆGTER I ALT Udgifter 1 Korpsledelsen DDS Økonomi DDS Ejendomme DDS Program DDS Udvikling DDS Kommunikation DDS Samfund DDS International Korpskontoret Blå Sommer Afskrivninger driftsmidler og Holmen Eliminering af korpsets egen leje UDGIFTER I ALT RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Spejder Sport A/S resultat Finansielle indtægter Finansielle udgifter FINANSIELLE POSTER I ALT ÅRETS RESULTAT Resultatet disponeres således: 22 Overført til disponibel egenkapital

12 10 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2009 AKTIVER NOTE REGNSKAB REGNSKAB (DKK 1.000) MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 15 Ejendomme Igangværende byggeri Edb Maskiner Inventar SKIBBY både MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Aktier i Spejder Sport A/S nom. DKK Bloklån efterskoler Deposita Spejder Sport A/S lån Etableringslån til grupper Lån til søgrupper FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER ANLÆGSAKTIVER I ALT Varelager Debitorer, grupper og divisioner Spejder Sport Værdipapirer Andre debitorer Etableringslån til grupper afdrag Lån til søgrupper afdrag Andre tilgodehavender Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

13 11 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2009 PASSIVER NOTE REGNSKAB REGNSKAB (DKK 1.000) EGENKAPITAL 22 Disponibel egenkapital Reservation vedrørende kommende aktiviteter Opskrivningshenlæggelser på aktiver EGENKAPITAL Hensættelse Karen Louise Meulengracht Aktivitetssikring søfartøjer Hensættelse handicaparbejde 0 33 FORMÅLSBESTEMTE HENSÆTTELSER Etableringstilskud LANGFRISTET GÆLD Diverse kreditorer Feriepenge hensættelse Vejarbejde Arsenalvej hensættelse Anden gæld KORTFRISTET GÆLD PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser 29 FDD Projektregnskab med Udenrigsministeriet 30 Projektregnskab med Udenrigsministeriet

14 12 PENGESTRØMSOPGØRELSE REGNSKAB REGNSKAB (DKK 1.000) Årets resultat Henlæggelser udbetalt Formålsbestemte henlæggelser Etableringstilskud indtægt i året Resultat Spejder Sport A/S Afskrivninger Likviditetsvirkning fra drift Ændringer i perioden Varelager Debitorer Andre tilgodehavender Kreditorer og skyldige omkostninger Anden gæld Ændringer af kapital bundet i driften Likviditetsvirkning fra driftsaktivitetet Investeringer Bygninger Igangværende byggeri Salg af anlægsaktiver - netto Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver Likviditet fra investeringer Finansiering Indfriet/ydet Lån Likviditet fra finansiering Årets likviditetsvirkning Likviditet primo Årets likviditetsvirkning Likviditet ultimo inkl. Værdipapirer Likviditet ultimo består af : Likvide beholdninger Værdipapirer I alt

15 REVIDERET REGNSKAB BUDGET BUDGET REGNSKAB NOTE (DKK 1.000) (DKK 1.000) (DKK 1.000) 1 Korpsledelsen Indtægter Korpsrådsmøde Indtægter korpsledelsen i alt Udgifter Korpsledelse drift og møder Forretningsudvalg (KOLFU) KOL - Teenspot, konsulentass. mv Korpsrådsmøde Disponibel pulje/ fælleslejr Fremtidens legelandskaber Nævnet One Laptop per Child Gaver Lovudvalget Presseberedskab DDS håndbog udsendelse Blå Sommer udsendelser Udgifter korpsledelsen i alt Nettoresultat Korpsledelsen DDS Økonomi Indtægter Kontingent Medlemstilskud - DUF Diverse indtægter Kraemers Legat Salg af anlægseffekter Udlejning Holmen Salg af arbejdsstof Indtægter DDS Økonomi i alt Udgifter Kostpris for solgt arbejdsstof Kostpris for solgt PR-materialer Lagernedskrivning Diverse materialer, campingpas Vareforbrug i alt Møder Skadesdeling - søaktiviteter Bornholmstilskud (vandpenge) Kollektive forsikringer Udviklingsfællesskab Driftsudgifter Holmen Revision og advokat Intern husleje mødelokaler Start af nye grupper Mad, øl og vand køkken Småanskaffelser køkken Gaver til grupper Hensat til tab på debitorer Budgetudligningskonto Bankgebyrer Udgifter DDS Økonomi i alt Nettoresultat DDS Økonomi i alt

16 NOTE 14 REVIDERET REGNSKAB BUDGET BUDGET REGNSKAB (DKK 1.000) (DKK 1.000) (DKK 1.000) 3 DDS Ejendomme Indtægter Materieldepotet Landslotteri Nedskrivning etableringstilskud Indtægter ejendomme Indtægter DDS Ejendomme i alt Udgifter Udgifter ejendomme incl. afskrivninger Landslotteri Møder ejendomsudvalget Administration Bygningstilsyn Vejarbejde Arsenalvej, Arsenalstien Materieldepot Beplantningspleje Repræsentation Annoncering Bookingsystem Markedsføring Kontaktudvalgsmøde Udgifter DDS Ejendomme i alt Nettoresultat DDS Ejendomme i alt

17 NOTE Ejendommenes drift REGNSKAB Lejeindtægter * Øvrige Drifts Bygninger Grunde Indtægter I alt omkostninger Lønninger Forsikringer Afskrivninger I alt Resultat (DKK 1.000) 11 Baunehøj Colleruphus Gillastugan Holmen Hylkedam Egemosen Råbroholm Avnstrup Kulsø Nors Sø &19 Rosenholt Ryekol Skovbrynet Stevninghus og Holmgård Temnæs Thurøbund Ran I alt * Indtægter telefon, el og renteindtægter. Samlet antal heltidsansatte i hytterne i året udgør 3 personer 15

18 16 NOTE REVIDERET REGNSKAB BUDGET BUDGET REGNSKAB (DKK 1.000) (DKK 1.000) (DKK 1.000) 4 DDS Program Indtægter Spejderhjælpen I-lejr og handicap kursus - deltagere Handicaplejr - donationer Fjeldkurser Tænkedag Søleder-møde Søarbejdsgruppen - kursus Sværdkamp Orkesterstævne Kursusaktivitet - TUG -Trænergruppen Kursusaktivitet - UUG -Ungdomsuddannelsesgruppen Kursusaktivitet - VUG -Voksenuddannelsesgruppen Indtægter DDS Program i alt Udgifter Ledelse for DDS program Møder DDS program Støtte til decentral træning Ledelse for DDS Program i alt Nyt arbejdsstof Udvikling af arbejdsstof Indstik i Broen Aktivitetsdatabase Arbejdsstofgruppen Nyt arbejdsstof i alt Øvrige udgifter Arbejdsgruppen for handicaparbejde Blå nuancer Virtuel Spejd Krav til lederen + KRM opgaver Naturudvalget Ildfluenetværket Fjeldaktiviteter Orkestre og Tambourkorps Tænkedag Søleder-møder (incl. Kursus i 2007) Sværdkamp og LPT Sø - arbejdsgruppen Duty to others I-lejr Fra Hensættelse til I-lejr Spejderhjælpen Øvrige udgifter i alt Metodeudvikling Træningen Kursusaktiviteter - TUG -Trænergruppen Kursusaktiviteter - UUG -Ungdomsuddannelsesgruppen Kursusaktiviteter - VUG -Voksenuddannelsesgruppen Drift - TUG -Trænergruppen Drift - UUG -Ungdomsuddannelsesgruppen Drift - VUG -Voksenuddannelsesgruppen Træningen i alt Udgifter DDS Program i alt Nettoresultat DDS Program

19 17 REVIDERET REGNSKAB BUDGET BUDGET REGNSKAB (DKK 1.000) (DKK 1.000) (DKK 1.000) 5 DDS Udvikling Indtægter SMUK - træf DC møder, FORA, DL fora X-ungdomsseminar REFLEKS DDS udvikling indtægter i alt Udgifter DDS udvikling møder mv Udviklingspuljen Administrative lettelser Udgifter DDS udvikling i alt Organisationsudvikling DC-møder FORA møder /Landsforsamlinger Ungdomsseminar (Refleks) Forventningsafklaring divisioner, fora mv SMUK /AFSID Fælleskorpsligt centerudvalg (FKCU) Udgifter Organisationsudvikling i alt Gruppeudvikling Den attraktive gruppe Møder mv.- Gruppeudvikling Medlemsudvikling Gruppeledelse 0 19 Inspirationsholdet Vækststrategi Seniorudviklingsgruppe Andre decentrale opgaver - Spejderide Udgifter Gruppeudvikling i alt Effektive rutiner og IT Internetgruppen Internet projekter Blåt Medlem - arbejdsgruppe Blåt Medlem - Hosting og service Medlemsregistrerings udvalget Drift af forbindelser og servere 0 40 Udgifter Effektive rutiner og IT i alt Udgifter DDS udvikling i alt Nettoresultat DDS udvikling

20 18 REVIDERET REGNSKAB BUDGET BUDGET REGNSKAB NOTE (DKK 1.000) (DKK 1.000) (DKK 1.000) 6 DDS Kommunikation Indtægter Broen Spejder Snus Bibliotekstilskud Track Korpsbreve Indtægter DDS Kommunikation i alt Udgifter Møder mv. DDS kommunikation Medieudvalget Medieudvalg og møder Fotogruppen Videogruppen Intern WEBkommunikation Ny grafisk linie - Medieudvalget Grafik spejder.dk dds.dk Voksen redaktionen Medieudvalget i alt Blade Broen Bladpakken Track og Snus Korpsbreve Blade i alt Profileringsudvalget PR udvalget, drift og møder Presseklip PR-kursus / seminar PR materialer/markedsføringsplan Profileringsudvalget i alt Uniformsprojekt Udgifter DDS Kommunikation i alt Nettoresultat DDS Kommunikation

21 19 REVIDERET REGNSKAB BUDGET BUDGET REGNSKAB (DKK 1.000) (DKK 1.000) (DKK 1.000) 7 DDS Samfund Indtægter Spejdermuseet Klimadagen deltagerbetaling WOSM Klimaprojekt tilskud WOSM Klimaprojekt DDS Samfund indtægter i alt Udgifter Møder mv Kontingent til Samrådet Kontingent til DUF Kontingent til Friluftsrådet mv Kontingent ISOBRO års jubilæum Support til lokale hyttebyggerier Andre nationale organer Sct. Georgsgilderne i Danmark Danmarkssamfundet WOSM Klimakonference Klimaseminar Klimapulje Redskaber til at give B&U stærkere stemme Revision af Natur og Miljøpolitik fra Spejdermuseet Spejderskoler og Pindstrup Udgifter DDS Samfund i alt Nettoresultat - DDS Samfund DDS International Indtægter Tilskud til internationale aktiviteter (DUF) Korpsarrangerede Ture DUF støttede projekter Partnerskabslande Indtægter DDS International i alt Udgifter International politik International politik møder WAGGGS og WOSM PFD og FDD Rejseudgifter - IC-er JOTA/JOTI IP-netværk Årsmøde Internationale seminarer Danske Seminarer Nordisk samarbejdskomite Verdens seminarer Verdenskonference Nordisk konference Europakonference International politik i alt Partnerskabslande International møde, drift Ledertræning Lithauen Bhutan Kenya DUF støttede projekter Letland Partnerskabslande i alt Internationale oplevelser U-puljen Korpsarrangerede ture Internationale oplevelser i alt Udgifter DDS International i alt Nettoresultat DDS International

22 20 REVIDERET NOTE REGNSKAB BUDGET BUDGET REGNSKAB (DKK 1.000) (DKK 1.000) (DKK 1.000) 9 Korpskontoret Indtægter Konsulenter og ledertræning Friluftsrådet Administrationsafgift og adm af projekter Trykkeri/kopiering for grupper og udvalg Naturvejleder Indtægter Korpskontoret i alt Udgifter Konsulentsekretariatet Administrationsafdelingen Løn i alt Naturvejleder (Løn og øvrige udgifter) Naturvejleder i alt Husleje, el og varme - Holmen Transport Telefon og porto Rengøring Personaleudgifter Uddannelse og seminarer Småanskaffelser og vedligeholdelse Forsikringer Edb driftsudgifter Kontorhold Diverse Korpskontorets fællesudgifter i alt Korpskontoret i alt Nettoresultat Korpskontoret Samlet gennemsnitlige antal heltidsansatte på Korpskontoret i året udgør 23 (incl. Konsulenter) 10 BLÅ SOMMER REVIDERET REGNSKAB BUDGET BUDGET (DKK 1.000) (DKK 1.000) Lejrkontingent Forplejning Diverse indtægter Annoncer og sponcering Kantinesalg Materialer INDTÆGTER I ALT Korpslejrudvalget Teknisk udvalg Proviant Administrationsudvalget Informationsudvalget Sikkerhedsudvalget Gæsteudvalg Store arrangementer Aktivitetsudvalget Nordbyen Midtbyen Sydbyen Østbyen Storbyen Paradiset Reserve mv UDGIFTER I ALT RESULTAT

23 21 REGNSKAB BUDGET BUDGET REGNSKAB (DKK 1.000) (DKK 1.000) (DKK 1.000) 11 Afskrivninger Edb Maskiner Inventar Holmen afskrivning Afskrivninger i alt Finansielle indtægter Spejder Sport A/S renter Bank renter Debitorer renter Urealiseret gevinst - obligationer Obligationer renter Finansielle indtægter i alt Finansielle udgifter Urealiseret tab obligationer Bank renter Diverse Finansielle udgifter i alt Materielle anlægsaktiver EDB Maskiner Inventar Både Bil/maskine ejendomme Anskaffelsessum primo Tilgang Afgang Anskaffelsessum, ultimo Afskrivninger primo Afgang (akkumulerede afskrivninger på afhændede aktiver) Årets af- og nedskrivninger Afskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo Udover de i balancen anførte materielle anlægsaktiver ejer korpset: a. Kursusskib RAN (41 fods ketch) til en forsikringssum af kr b. Korpsmateriel og telte m.v. til en forsikringssum af kr

24 NOTE 15 Ejendomme Anskaffelses- Anskaffelses- Grunde Årets Grunde Af- og ned Årets Af- og ned- Bogført Ejendomssum afgang Tilgang sum Opskrivning Afgang opskrivning Opskrivning skrivning afgang af- og ned- skrivning værdi værdi i året i året i året i året skrivning Holmen Baunehøj Colleruphus Gillastugan Hylkedam Avnstrup Råbroholm Egemosen Kulsø Læsø Nors Sø Rosenholt Ryekol Skovbrynet Stevninghus Holmgård Temnæs Thurøbund Hvidding Krat I alt

25 16 Eliminering af korpsets ejendomme REGNSKAB ELIMINERING Indtægter ejendomme Note Indtægter i alt Korpsledelsen drift og møder Note Forretningudv. (KOLFU) Note Virtuel Spejd Note Møder Note Møder Ejendomsudvalg Note Repræsentation Note kontaktudvalgsmøder Note Ildfluenetværk Note Møder DDS Program Note Spejderhjælpen Note Sø-arbejdsgruppen Note Duty to others Note VUG Note UUG Note Drift VUG Note VUG Note Sværdkamp og LPT Note Blåt emdlem arbedjsgruppe Note Møder Udvikling - gruppeudvikling Note Medlemsudvikling Note Den Attraktive Gruppe Note FORA møder/landsforsamlinger Note Seniorudviklingsarbejdsgruppe Note SMUK/AFSID Note TUG Note Internet projekter Note Internet-gruppen Note DDS Udvikling - møder mv. Note Forventningsafklaring divisioner, fora, Note Medieudvalg og møder Note Medieudvalg og møder Note DDS Samfund møder mv. Note Spejdermuseet Note WOSM Klimakonference 2009 Note Nationalt politik, (UNP) Note Klimapulje Note Klimakonference 2009 Note Bhutan Note International politik møder Note PFD og FDD Note International - møder mv. Note International politik møder Note Danske seminarer Note Kenya netværket Note Husleje, el & varme - Holmen Note Blå sommer 2009 Note Elimineringer i alt

26 REGNSKAB REGNSKAB (DKK 1.000) Bloklån Efterskoler Brejning Efterskole Spejderskolen Korinth Bloklån Efterskoler i alt Lån til Søgrupper Kortfristet del af lån med forfald i Langfristet del af lån med forfald efter Lån til Søgrupper i alt Andre debitorer Landslotteri Blå Sommer Diverse debitorer Andre debitorer i alt Likvide beholdninger Bankkonti Kassebeholdning Likvide beholdninger i alt Værdipapirer REGNSKAB Obligationer Kursværdi Anskaffelses- Bogført værdi værdi (DKK 1.000) 4% RD 10 DS (INK) % RD 10 DS (INK) % Nykredit Obligationer i alt DK BGI Erh Kommune Værdipapirer i alt REGNSKAB REGNSKAB (DKK 1.000) 22 Disponibel Egenkapital Saldo primo Årets resultat korpset Overført til hensættelse til Blå Sommer Overført til regulering af indre værdi af Aktier i Spejder Sport Dsiponibel egenkapital i alt Reservation vedrørende kommende aktiviteter Henlæggelser primo Overført fra disponibel egnekapital Reservation vedrørende kommende aktiviteter Specifikation Korpslejr Blå Sommer Reservation vedrørende kommende aktiviteter Opskrivningshenlæggelser på Aktiver Spejder Sport A/S Opskrivningshenlæggelse primo Regulering af aktiernes indre værdi Opskrivningshenlæggelse ultimo Grunde Opskrivningshenlæggelse primo Tilbageførsel af opskrivning Opskrivningshenlæggelse ultimo Opskrivningshenlæggelser på Aktiver i alt

27 25 NOTE 25 ETABLERINGSTILSKUD 2009 Ved salg af ejendommene påhviler en forpligtelse til at tilbagebetale modtagne etableringstilskud fra tipsmidlerne. Tilbagebetalingsforpligtelsen reduceres gradvis, således at det beløb, der skal tilbagebetales, nedsættes med 10% af bevillingsbeløbet hvert år. Tilbagebetalingsforpligtelsen kan specificeres på ejendomme som følger: Tilskud modtaget gennem DUF Modtagne Modtagne Modtagne Samlet Samlet Samlet tilskud tilskud tilskud reduktion Reduktion reduktion forpligtelse i året i året Thurøbund. Grastenvej 204 C, Thurø, 5700 Svendborg(rest) Total pr Egenudnyttelsen har været - opgjort ud fra landsorganisationsudnyttelse Udnyttelsesgraden er 67,60 83,65 79,87 83,30

28 26 Hensættelse Karen L. Meulengracht 26 Saldo primo Uddeling Renteindtægter, kursavance/tab, gebyr Hensættelse Karen L. Meulengracht i alt Diverse Kreditorer A-skat, ATP mv Skyldig Spejderhjælp og tænkedag Moms Diverse mellemregning Kreditorer, afregninger m.m Diverse Kreditorer i alt Eventualforpligtelser Korpset har overfor Grundejerforeningen på Holmen afgivet kaution for kr for igangværende bygge- og anlægsarbejder på Holmen, Arsenalvej og Arsenalstien. Korpset har tilkøbt jordrenteforpligtigelsen på Råbroholm matr. Nr. 5k Ledøje. 29 FDD Projektregnskab med Udenrigsministeriet Projekttitel Samfundsrelevant Spejderarbejde: Kenya, Zambia, Malawi, Swaziland, Namibia,Zimbabwe UM j.nr.: 104.N.477.b.1 UMF-nr.: REGNSKAB REGNSKAB (DKK 1.000) Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse udbetalt tilskud i regnskabsåret Tilskudsmidler i alt Overført til partnere i regnskabsåret Forbrugt i Danmark i regnskabsåret Forbrug i året Administration Ubrugte midler før renter og kursgevinster optjente renteindtægter og netto kursgevinster afregnede renteindtægter og netto kursgevinster 0 0 = ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning Konto : Indestående 31. december trukket på DDS bankkonto = ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning

29 30 Projektregnskab med Udenrigsministeriet 27 Projekttitel UM j.nr.: UMF-nr.: Support for the voluntary work for girls and young women in Belarus Etape II 403.Belarus REGNSKAB REGNSKAB (DKK 1.000) Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse udbetalt tilskud i regnskabsåret Tilskudsmidler i alt Overført til partnere i regnskabsåret Forbrugt i Danmark i regnskabsåret Forbrug i året Administration Ubrugte midler før renter og kursgevinster optjente renteindtægter og netto kursgevinster 6 - afregnede renteindtægter og netto kursgevinster 0 0 = ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning Konto : Indestående 31. december trukket på DDS bankkonto = ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning

Det Danske Spejderkorps

Det Danske Spejderkorps Det Danske Spejderkorps Korpsregnskab 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Regnskabsberetning 2012 1 Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 5-års oversigt 8 Resultatopgørelse 1. januar

Læs mere

Det Danske Spejderkorps

Det Danske Spejderkorps Det Danske Spejderkorps Korpsregnskab 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 2013 1 Ledelsespåtegning 3 Revisionserklæringer 4 Anvendt regnskabspraksis 6 5-års oversigt 9 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF CVR-nr. 22 16 78 12 Årsrapport 2008

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF CVR-nr. 22 16 78 12 Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforbundet Frivilligt Drenge-

Læs mere

Kongelig Dansk Yachtklub. CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2008/09

Kongelig Dansk Yachtklub. CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2008/09 CVR-nr. 62 59 71 19 Årsrapport 2008/09 2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Oversigt over resultatopgørelser for de seneste fem år 7 Ledelsesberetning

Læs mere

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsregnskab 2006

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsregnskab 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Den selvejende institution Rudolf

Læs mere

SOFIEHØJ FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

SOFIEHØJ FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SOFIEHØJ FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2012 1. REGNSKABSÅR SKOLEKODE

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

Frederikshavn Boligforening Frederikshavn kommune Harald Lunds Gade 15 Rådhusalle 100

Frederikshavn Boligforening Frederikshavn kommune Harald Lunds Gade 15 Rådhusalle 100 Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode 01.01.2011-31.12.2011 Boligorganisation Tilsynsførende kommune BLF-boligorganisationsnr. 0157 Kommunenr. 813 CVR-nr. 44839016 Frederikshavn Boligforening Frederikshavn

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Brøderup Ungdomsskole Skolekode 353.300 Årsrapport 2014 (148. regnskabsår) Algade 76, 1., 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk,

Læs mere

hêáëíéäáö=^jâ~ëëé= hêáëíéäáö=c~öñçêéåáåö=

hêáëíéäáö=^jâ~ëëé= hêáëíéäáö=c~öñçêéåáåö= = = = = = = üêëê~ééçêí=ñçê=omms= = hêáëíéäáö=^jâ~ëëé= hêáëíéäáö=c~öñçêéåáåö= Side 1 af 20 fåçüçäçëñçêíéöåéäëé= Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger

Læs mere

Kongelig Dansk Yachtklub CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2009/10

Kongelig Dansk Yachtklub CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2009/10 CVR-nr. 62 59 71 19 Årsrapport 2009/10 2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 De kritiske revisorers udtalelse 6 Oversigt over resultatopgørelse

Læs mere

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsrapport 2014

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Den selvejende institution Rudolf

Læs mere

Odder Gymnasium CVR-nr. 29 54 27 67 Årsrapport 2007

Odder Gymnasium CVR-nr. 29 54 27 67 Årsrapport 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Odder Gymnasium CVR-nr. 29 54 27 67 Årsrapport

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE ÅRSRAPPORT

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE ÅRSRAPPORT 2009 SKOLEKODE 265.017

Læs mere

Årsregnskab 2010. CVR-nr. 62 61 46 17

Årsregnskab 2010. CVR-nr. 62 61 46 17 Årsregnskab 2010 CVR-nr. 62 61 46 17 Side Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2009 5. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2012 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig...

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... esoft systems esoft systems a/s ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: esoft systems a/s Skibshusvej 52 C 5000 Odense

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2014 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere