Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid"

Transkript

1 Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 19. februar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans Jørgen Gammelgaard, Marianne Bruun Kristiansen, Erhardt Jull Fraværende: Ingen Referent: Pia Koch Hauge

2 Indholdsfortegnelse Side 507. Godkendelse af dagsorden Gensidig orientering Tur Danmark besøg - Danmarks Biblioteksforening Orientering fra Varde Bibliotek - Budget Varde Fest- og Kulturuge - forslag til nyt koncept Kulturel workshop FolkSkovlund ansøgning om tilskud til instruktører i Projekt Scoremad - planlægning af den videre proces Ansøgning om medfinansiering af kunstgræsbanen Lukket - Orientering - Budgetopfølgning pr. 31. januar IFV Sager til kommende udvalgsmøder Fusion mellem Hodde-Tistrup Hallen og Hodde Forsamlingshus Bilagsliste Underskriftsblad Side 1168

3 Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 679 Sagsid.: 12/12818 Initialer: Åben sag Beslutning den Fraværende: Ingen Godkendt Side 1169

4 Gensidig orientering Dok.nr.: 691 Sagsid.: 12/12818 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Orientering ved Udvalgsformanden Ståltråden Outrup Boldklub Orientering ved Forvaltningen Viva Varde Visions- og dialogmøde den 6. marts 2013 Varde Midtby designmanual Gensidig orientering Beslutning den Fraværende: Ingen Lisbet orienterede om forestillingen Fame og Den grimme ælling fra 7-kantens ungdomsafdeling. Bøje orienterede fra møde i konserveringscentrene - den fremtidige organisering. Udvalget ønsker at få punkt på udvalgets møde i april omkring afslutning af udvalgets periode og projekterne. For at kunne gøre klar til et nyt udvalg. Side 1170

5 Tur Danmark besøg - Danmarks Biblioteksforening Dok.nr.: 504 Sagsid.: 12/14046 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling har modtaget en henvendelse fra Danmarks Biblioteksforening, der netop nu er på en såkaldt Tur Danmark, hvor de aflægger besøg i alle danske kommuner. Man ønsker i forbindelse med besøgene at præsentere Danmarks Biblioteksforening og samtidig få en drøftelse med medlemmerne af kommunernes kulturudvalg og relevante embedsfolk. besøges i forbindelse med mødet i den 19. februar Mødet er fastsat til og forventes at vare cirka en time. Efter mødet vil der være frokost i kantinen. Fra Biblioteksforeningen deltager 2 forretningsudvalgsmedlemmer, ligesom bibliotekschefen for Varde Bibliotek vil være til stede under oplægget. Biblioteksforeningen lægger op til, at man drøfter hvad der er aktuelt på området i Varde Kommune i øjeblikket samt hvilken rolle DB kan spille i den forbindelse. Samtidig vil Biblioteksforeningen gerne drøfte, hvordan foreningen kan udvikles så den kan understøtte de lokale behov. Foreningen ønsker at tage udgangspunkt i hvilke opgaver og udfordringer man i biblioteket i Varde kommune ser som væsentlige for de kommunale biblioteker, og hvordan man samstemmer dem med den nationale udvikling. Øvrige emner som kunne drøftes: Danskernes Digitale Bibliotek Hvordan findes en løsning mellem det lokale behov og den nationale indsats. Bibliotekernes indsats i forbindelse med læring Retsgrundlag Ingen Økonomi Ingen Høring Ingen Side 1171

6 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at drøftelsen tages til efterretning. Beslutning den Fraværende: Ingen Taget til efterretning Side 1172

7 Orientering fra Varde Bibliotek - Budget 2013 Dok.nr.: 1062 Sagsid.: 13/1911 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Varde Bibliotek har fået pris- og lønfremskrevet budgettet, og budgetrammen er forøget med kr. Indvendig vedligeholdelse er korrigeret fra kr. til kr. svarende til kommunens standard. Der er opstået et budgetunderskud uden for bibliotekets ramme (el, varme, bøder) på ca kr. Årsagen hertil er underbudgettering, åbne biblioteker og lånernes øgede brug af lånefristadvarsler og fornyelse via nettet, hvilket har medført et fald i bødeindtægten. Underskuddet søges udlignet ved budgetopfølgningen i maj. Under forudsætning af udligning foreslås: 1. Der biblioteksbetjenes to nyoprettede friskoler. En eksisterende er ophørt. Midlertidig ordning etableres indtil revision af bogbuskøreplan per 14. august Genindførelse af betjening af private børnehaver. Ophørt i forbindelse med sparekataloget 3. Betjening af private dagplejere/private pasningsordninger 80. (Pt. tilfældigt tilbudt) 4. Information på storskærme (3 styk). Er påbegyndt i forbindelse med ny hjemmeside 5. Borgernes anvendelse af IT: Videreføres på nuværende niveau med forøget PR indsats 6. Selvbetjening på Ølgod Bibliotek lørdage kl i stedet for betjening. 7. Der er ikke afsat ekstra midler til Danmarks Digitale Bibliotek, da behovet tidligst forventes at opstå i Retsgrundlag Biblioteksloven Økonomi Ingen Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Side 1173

8 Beslutning den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Der ønskes beslutningsoplæg til næste møde i udvalget. Side 1174

9 Varde Fest- og Kulturuge - forslag til nyt koncept Dok.nr.: 1123 Sagsid.: 13/2231 Initialer: anpe Åben sag Sagsfremstilling Der har fra politisk side og fra forvaltningen været ytret ønske om at ændre indholdet i programmet for Varde Fest-og Kulturuge. Konceptet har for den hidtidige mangeårige tradition været at synliggøre de arrangementer/kulturelle tilbud, som allerede er og forefindes i Varde By og Omegn. Koordinering af arrangementer i festugen er foregået udelukkende på frivillig basis. har givet et tilskud til markedsføring af programmet, som er sammensat og koordineret af en frivillig arbejdsgruppe. Hvordan et nyt koncept skal skrues sammen er der flere forslag til Kultur og Fritid vil foreslå, at der skitseres et nyt koncept med virkning fra 2014 med følgende hovedlinjer: Kulturinstitutionsgruppen bliver faglig idé-/sparringsgruppe (ledere fra Musik & Billedskolen, Museet, Biblioteket og NaturKulturVarde) i forsøgsvis 2 år, med start i 2014, samtidig med at der kobles en eventmager på til konkret at koordinere og afvikle arrangementerne Arrangementerne, der skal give store/særlige kulturoplevelser, afvikles inden for en 14 dages periode og med 3-5 events, der kan trække folk af huse Der sættes fokus på udvalgte genrer som: Dans, teater, musik litteratur/fortællinger, kunst. Alle genrer behøver ikke at være repræsenteret hvert år. De udvalgte genrer skal supplere/bygge oven på de eksisterende tilbud i form af events, der tilbyder noget nyt eller anderledes Der tænkes meget på udeevents - eksempler herpå: Opera i Arnbjerg Klassisk koncert i det fri Jazz ved Nysø Der tænkes i både éntregivende og gratis arrangementer. Udfordringen ved udeevents er, at de typisk er gratis og ofte med relative store omkostninger til afspærring. Eventmager Tænkes ind som en del af en projektorganisation, hvor kulturinstitutionsgruppen er en faglig idé-/sparringsgruppe. Det er eventmageren, der har ansvaret for, at afviklingen foregår og trækker i trådene, etablerer samarbejde med og søger sponsorater fra erhvervslivet/fonde og måske får opbygget en egenkapital. Hvornår skal det foregå? Hvis arrangementerne skal foregå udendørs er august/september at foretrække ikke mindst af hensyn til turisterne samt øvrige lokale arrangementer indenfor blandt andet kultur- og fritidsområdet I 2013 Da planlægning og realisering af et nyt koncept tager tid, foreslår Kultur og Fritid, at 2013 bliver et overgangsår, hvor institutionerne i kulturinstitutionsgruppen har ansvaret for hver at byde ind med mindst 2 selvbærende arrangementer, eventuelt suppleret af Side 1175

10 enkelte andre. Handelstandsforeningen, der også har været en aktiv samarbejdspartner i den hidtidige fest- og Kulturuge i Varde, involveres fortsat i arrangementerne. Forvaltningens vurdering Konceptet på Varde Fest- og Kulturuge er efterhånden blevet lidt udvandet, og det er bestemt ønskeligt at få udviklet indholdet. Det er svært at gøre ved frivillig indsats alene, da der ikke i Varde by/omegn er en organisation som har afholdelse af kulturuge som sit formål. Det foreslås derfor, at der med virkning fra 2014 afsættes et budget til en eventmager/koordinator, som har det fulde ansvar for tilrettelæggelse og afvikling i samråd med såvel frivillige som institutioner. Det nye koncept foreslås først igangsat i 2014, da der ikke er tilstrækkelig tid til at planlægge, indgå aftaler og afvikle det i Forvaltningen anbefaler, at kulturinstitutionsgruppen kan få tilskud til de ekstraordinære udgifter, de vil have i forbindelse med afvikling af de konkrete arrangementer, som de hver skal byde ind med i Det anbefales videre, at Kultur og Fritid bemyndiges til at tage stilling til finansieringen af hensyn til den allerede nu korte tidshorisont i planlægningen. Sundhedskonsekvensvurdering Kulturoplevelser, samvær og aktiviteter kan have en positiv virkning på trivsel og dermed indgå som en vigtig del i borgernes livskvalitet. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi Tilskud til arrangementer i 2013 kan finansieres af kontoen for Andre Kulturelle Arrangementer. Høring Kulturinstitutionsgruppen er informeret om ideen for Anbefaling Forvaltningen anbefaler, Side 1176

11 at konceptet for den mangeårige Varde Fest- og Kulturuge ændres med virkning fra 2014, at forvaltningen arbejder videre ud fra den skitserede idé, at udvalget senere forelægges en mere deltaljeret plan for en ny fest- og kulturuge, at Musik- & Billedskolen, Biblioteket, NaturKulturVarde og Varde Museum hver byder ind med mindst 2 arrangementer til fest- og kulturugen i 2013, at tilskud til afvikling af arrangementerne i 2013 finansieres af kontoen for Andre Kulturelle Arrangementer, og at Kultur og Fritid bemyndiges til at tage stilling til finansieringen. Beslutning den Fraværende: Ingen Udvalget besluttede: at konceptet for den mangeårige Varde Fest- og Kulturuge ændres med virkning fra 2014, at forvaltningen arbejder videre ud fra den skitserede idé, at udvalget senere forelægges en mere deltaljeret plan for en ny fest- og kulturuge, at Musik- & Billedskolen, Biblioteket, NaturKulturVarde og Varde Museum hver byder ind med mindst 2 arrangementer til fest- og kulturugen i 2013, at tilskud til afvikling af arrangementerne i 2013 finansieres af kontoen for Andre Kulturelle Arrangementer. Side 1177

12 Kulturel workshop Dok.nr.: 1187 Sagsid.: 13/2609 Initialer: kigo Åben sag Sagsfremstilling Det har været udvalgets ønske at møde de kulturelle aktører, samt at forvaltningen tager initiativ til at der opbygges et tættere samarbejde eller netværk blandt kulturaktørerne i kommunen. Kultur og Fritid har derfor opstartet et netværk blandt kulturelle aktører i Varde Kommune. Intentionen er at opbygge et tættere samarbejde, ved at aktørerne mødes, får kendskab til hinandens aktiviteter og f.eks. kan indgå i nye tværgående samarbejder. Blandt de 18 deltagere var der generelt stor tilfredshed med det 1. møde, som blev afholdt i foråret Det blev aftalt, at der afholdes halvårlige møder. Det planlagte møde i november 2012 blev dog aflyst, da en større del var forhindret i at deltage. Der er således aftalt møde den 12. marts 2013, hvor et af emnerne handler om, hvordan der kan skabes synlighed om de kulturelle arrangementer, som foreningerne står for. I aftalen for Kultur og Fritid med udvalget er der i 2013 fastsat et mål om, at der skal afholdes en kulturel workshop med kulturelle aktører i kommunen. Workshoppen kan f.eks. afholdes som et eftermiddags-/fyraftensmøde med kulturelle interessenter, hvor sigtet er at styrke det tværgående samarbejde samt sætte fokus på, hvordan vi i fællesskab udvikler kulturområdet. Kultur og Fritid foreslår, at forvaltningens planlagte møde erstattes af den kulturelle workshop, hvor der også skal være politisk deltagelse. Tidsmæssigt foreslås det, at workshoppen planlægges til afholdelse i slutningen af marts eller begyndelsen af april. Det vil såledels ligge efter udvalgets deltagelse i møde med de 4 vadehavskommuner i regi af den regionale kulturaftale og efter det kulturpolitiske topmøde med Kulturministeriet. Forvaltningens vurdering Kultur og Fritid finder, at den kulturelle workshop vil give yderligere indhold til det samarbejde mellem de kulturelle aktører, som er under opbygning. Samtidig vil politisk deltagelse sætte opmærksomhed på de kulturelle mål og ambitioner i kommunen. For ikke at invitere de samme aktører til mange møder inden for kort tid vil forvaltningen udsætte sit halvårlige møde til efteråret. For at imødekomme foreningernes ønske om at sætte fokus på medier og synlighed, kan det overvejes om dette emne på hensigtsmæssig vis kan indgå i workshoppen eller om emnet udsættes til senere. Kultur og Fritid foreslår, at udvalget drøfter og tilkendegiver hvilke emner man ønsker dialog med kulturaktørerne om. Side 1178

13 Retsgrundlag Intet. Økonomi Økonomi til afholdelse af workshop foreslås finansieret af kontoen for Andre Kulturelle Arrangementer. Høring Ingen. Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Kultur og Fritid arbejder videre med planlægningen af workshoppen, og at udvalget drøfter og tilkendegiver, hvilke emner man ønsker dialog med kulturaktørerne om. Beslutning den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Mulige emner til dialog: Varde Fest- og kulturuge Stålværks- og trådspinderigrunden Hvordan styrker vi kultursamarbejdet på tværs i kommunen Hvordan ser vi kulturen landskabsmæssigt og i byrum Hvordan ser vi kulturen i forhold til erhvervslivet Kulturelle fyrtårne. Side 1179

14 FolkSkovlund ansøgning om tilskud til instruktører i 2013 Dok.nr.: 1185 Sagsid.: 12/14443 Initialer: anpe Åben sag Sagsfremstilling Foreningen FolkSkovlund søger om tilskud på kr. til afholdelse af spillemandsfestival fra den maj 2013 i Assenbæk. Det er 12. gang festivalen afholdes. Der har tidligere været international deltagelse fra bl.a. Skotland, Irland, Norge og Tyskland. Festivalen modtog i 2012 et tilskud på kr. til aflønning af professionelle instruktører. FolkSkovlund søger om tilskud til 4 instruktører à kr. inkl. transport, i alt kr. Der er stor frivillig opbakning til gennemførelse af festivalen, men uden professionelle musikere vil det være svært at gennemføre festivalen og bevare kvaliteten og læringen. Der opkræves deltagerbetaling. Der henvises til foreningens hjemmeside Forvaltningens vurdering Kultur og Fritid anbefaler, at der støttes op om det årlige arrangement og det faktum, at det er professionelle musikere, der er med til at kvalitetssikre undervisningen og dermed opretholde interessen for spillemandsmusikken. Kultur og Fritid anbefaler, at der bevilges et tilskud på kr. med den begrundelse, at det rækker i forhold til det planlagte budget for FolkSkovlund opfordres til mere synlighed om arrangementet via kultunaut og evt. Facebook for at tiltrække publikum til koncerterne, der afholdes både fredag og lørdag i den pågældende weekend. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi Tilskuddet kan finansieres af puljen til Andre Kulturelle Arrangementer. Høring Ingen. Side 1180

15 Bilag: 1 Åben Ansøgning fra Skovlund Folk om tilskud til afholdelse af folk-festival i 19256/ Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der bevilges et tilskud på kr., som finansieres af puljen Andre Kulturelle Arrangementer. Beslutning den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 1181

16 Projekt Scoremad - planlægning af den videre proces Dok.nr.: 1199 Sagsid.: 13/1576 Initialer: 42670_slettet_1 Åben sag Sagsfremstilling I begyndelsen af 2012 igangsatte Kultur og Fritid projekt Scoremad. Siden projektets opstart har der været afholdt en række aktiviteter og tiltag med henblik på at motivere og støtte kommunens idræts- og svømmehaller i at udskifte hele eller dele af vare sortimentet i cafeterierne, til et sundere alternativ. Aktiviteterne har primært omfattet: Inspirationsdag, konsulentbistand, workshops, kampagne og forsøg med drikkevandskøler. Overordnet set er der sket mange positive ændringer i projektperioden. Flere haller har slukket frituren, de fleste haller har skiftet hvidt brød ud med grovere varianter og skiftet almindelige pølser ud med en fedtreduceret pølse. Enkelte haller er også begyndt med sundere retter inspireret af konceptet. Dialogen med projektgruppen har haft en stor betydning for, at alle haller har flyttet sig i processen selv de haller som har været passive i forhold til projektets aktiviteter. Modstanden mod forandringer er mindre og der er interesse i mere individuel rådgivning og at projektleder bliver mere synlig i projektet. Hallerne vil gerne have vejledning og vise de gode resultater frem. Projektet fremadrettet Baseret på erfaringerne fra første projektperiode foreslås det, at den kommende projektperiode er koncentreret om følgende fokusområder: Individuel rådgivning i form af konsulentbistand fra projektleder, diætist, køkkenleder ved Hodde-Tistrup Hallen og/eller konsulent ved fødevarestyrelsens rejsehold At alle haller i foråret modtager et besøg af projektleder og en øvrig konsulent efter eget valg. Mødet tager afsæt i hallens nuværende status og behov, og består dels af en afklaring af projektets forventninger, hallens egne mål og rådgivning efter behov, med henblik på at nå disse mål Inspiration til fortsatte ændringer i udbud, opskrifter og arbejdsgange på en ny inspirationsdag. Det foreslås at Skole- og daginstitutionsområdet inviteres med på denne dag Øget dialog med projektleder, som bliver mere synlig i idrætshallerne. Brugerinddragelse gennem eksempelvis digitale medier, spørgeskemaer og lokale brugergrupper Fortsat fokus på emnet ved at skabe medieopmærksomhed på projektet. Sideløbende med Projekt Scoremad er Hodde-Tistrup Hallen frontløber i det nationale SMIL-projekt. Projektleder sidder med i Følgegruppen i SMIL projektet med henblik på, at de erfaringer og den viden der genereres i projektet, kan give inspiration eller implementeres i Projekt Scoremad fremadrettet. Projekt Scoremad er finansieret ved bevillinger fra. I første omgang blev der afsat i alt kr. til projektet i 2012 og til afrunding af projektet i Efterfølgende afsatte udvalget yderligere midler på kr. til aktiviteter og projektledelse, så projektet kan fortsætte i Side 1182

17 Forvaltningens vurdering Det er Kultur og Fritids vurdering, at projektet i høj grad har medvirket til at, der allerede nu er kommet sundere mad i hallerne, og at brugerne er blevet opmærksomme på projektet. Det er vurderingen, at projektet har medvirket til at der også er kommet øget opmærksomhed på sundere kost og betydningen af denne i idrætssammenhæng. Det er tillige Kultur og Fritids opfattelse, at der også i hallerne er en øget bevidsthed om, at et konceptskifte er nødvendigt, for at tiltrække nye kundegrupper. En barriere for forandringer i hallerne er personalets uddannelse og erfaring med sund mad, samt deres eget forhold til sund kost. Det kan samtidig konstateres, at forandringer som vedrører kostudbud og vaner tager tid, og at det derfor er relevant at projektet fortsættes. Anbefalingen er, at der i 2013 er yderligere fokus på den direkte dialog, rådgivning, vejledning, inspiration og brugerinvolvering. Sundhedskonsekvensvurdering I idrætslivet påvirkes børn og unges kostvaner og holdninger til kost. Sund kost i idrætshallerne understøtter det sunde valg, og forebygger fejlernæring og livsstilssygdomme senere i livet. Projektet skaber viden om sund kost og idræt hos både børn og voksne og får flere til at spise sundere i idrætssammenhæng. Retsgrundlag Intet. Økonomi Ingen. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Midtvejsevaluering af Projekt Scoremad 10966/13 Side 1183

18 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at projekt Scoremad fortsætter i 2013 med de nævnte aktiviteter. Beslutning den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Beslutningen tilsendes SIV til orientering. Side 1184

19 Ansøgning om medfinansiering af kunstgræsbanen Dok.nr.: 1221 Sagsid.: 11/4434 Initialer: bera Åben sag Sagsfremstilling I forbindelse med stillingtagen til foreningernes medfinansiering af kunstgræsbanen som optagelse af rentefrit lån sendte IFV også en ansøgning om, at de på lige fod med foreningerne kunne være medfinansierende og optage et rentefrit lån på kr. Ønsket var at IFV, ligesom foreningerne, får mulighed for at disponere over timerne på banen og dermed indgå i den prioritering og timefordeling, som i første omgang sker blandt de medfinansierende parter. Udvalget og Byrådet godkendte den 14. august og 4. september 2012, at der principielt er en positiv indstilling over for, at den nye driftsherre på lige vilkår med foreningerne kan optage lån som medfinansiering af kunstgræsbanen. Der blev på daværende tidspunkt ikke taget endelig stilling til IFV s ansøgning, da det ikke var afklaret, hvem der blev den nye driftsherre på Fritidscentret. IFV har nu genfremsendt ansøgningen om at låne kr. og være medfinansierende på kunstgræsbanen på lige vilkår med foreningerne. Forvaltningens vurdering Kultur og Fritid vurderer, at IFV s ansøgning om låneoptagelse kan godkendes på lige vilkår med foreningerne. Dette stemmer også overens med udvalgets og Byrådets tidligere beslutning. Staben Økonomi har pt. ikke modtaget det endelige regnskab for 2012 samt budgetopfølgningen for januar måned IFV oplyser, at der ikke er tegn på, at det udarbejdede budget for 2013 ikke holder, men udgiften på kr. årligt er ikke indregnet i deres budget. IFV s medfinansiering vil have en samlet positiv virkning på finansieringsmankoen på banen, som nu med den skitserede økonomi kun udgør kr. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi Økonomistaben har tidligere oplyst, at foreningerne kan oprette rentefrit lån til formålet, og at de afdrages over 10 år. Lån og afdrag udmøntes som en bindende aftale om en fast årlig brugsret til et antal timers brug af banen og en fast årlig betaling, som svarer til afdragets størrelse. Det betyder, at der ikke skal modregnes 17,5 % moms af bidraget. Side 1185

20 Høring Ingen. Bilag: 1 Åben Ansøgning om lån til kunstgræsbanen. - S-IFV pdf 21928/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at IFV kan optage et lån på kr. til medfinansiering af kunstgræsbanen, og at lånet er rentefrit med en løbetid på 10 år. Beslutning den Fraværende: Peter Nielsen Anbefalingen blev godkendt. Side 1186

21 Lukket - Orientering - Budgetopfølgning pr. 31. januar 2013 IFV Dok.nr.: 1278 Sagsid.: 12/13025 Initialer: FLKA Lukket sag Side 1187

22 Sager til kommende udvalgsmøder Dok.nr.: 707 Sagsid.: 12/12818 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Forvaltningen planlægger følgende sager til behandling på kommende udvalgsmøder: Visions- og måldialogmøder med aftaleenheder i Kultur og Fritid - 6. marts 2013 Status på arbejdet i de lokalhistoriske arkiver 12. marts 2013 Hallernes gæld til kommunen 18. marts Åbne haller Åbningstider i svømmehallerne Fest- og Kulturuge i Varde Besøg i Frivillighuset Forårsmødet med udviklingsrådene 10. april 2013 Besigtigelse - Broen til Varde Sommerland april 2013 Forprojekt til Stålværks- og Trådspinderiområdet Dialogmøder med aftaleholdere inkl. Varde Museum samt foreninger 26. november 2013 Retsgrundlag Ingen Økonomi Ingen Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Fraværende: Peter Nielsen Taget til efterretning. Der ønskes sag om - Forberedelse til nyt udvalg efter KV13. Side 1188

23 Fusion mellem Hodde-Tistrup Hallen og Hodde Forsamlingshus Dok.nr.: 1015 Sagsid.: 12/14623 Initialer: leve Åben sag Sagsfremstilling Hodde-Tistrup Hallen og Hodde Forsamlingshus beder om en vurdering og afgørelse fra omkring en fusion af de 2 parter med henblik på at redde forsamlingshusets eksistens. Hodde Forsamlingshus er truet på driften og mener, at det vil blive yderst svært at drive huset videre på egen hånd. En konkurs kunne være alternativet, hvilket vil betyde endnu et tomt hus i Hodde. Hodde-Tistrup Hallen er villige til at lave en fusion med forsamlingshuset, og dermed tilføje den økonomiske sikkerhed huset ikke har i dag. Det er en sammenlægning, hvor hallen bliver den fortsættende part, men hvor forsamlingshuset stadig fungerer som kulturhus og mødested i Hodde på samme vilkår for borgerne som i dag. Hodde-Tistrup Hallen overtager driften, rengøringen og alt det praktiske vedrørende forsamlingshuset, mens Hodde Sogneforening i samarbejde med hallen nedsætter et udvalg, der skal bistå hallen med vedligehold og alt andet, som det er muligt for frivillige at bidrage med. Dermed bevares det lokale engagement, som er der i dag. Hallen er villig til at overtage alle forsamlingshusets forpligtigelser inklusiv et pantebrev på kr. som er tinglyst på ejendommen. Pantebrevet er udstedt i 1969 med Ølgod Kommune som kreditor. Uddrag fra pantebrevet: kr. henstår rente- og afdragsfrit og uopsigeligt fra kreditors side, så længe den pantsatte ejendom tilhører Hodde Forsamlingshus og benyttes efter sit formål. Afhændes ejendommen, eller benytter Hodde Forsamlingshus ejendommen til andet formål, forfalder kapitalen straks til udbetaling. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at en fusion mellem Hodde Forsamlingshuset og Hodde-Tistrup Hallen er en god mulighed for, at forsamlingshuset kan bevares. Hvis pantebrevet skal overdrages til Hodde-Tistrup Hallens bestyrelse, skal det være på den betingelse, at ejendommen fortsat anvendes til forsamlingshus som hidtil. Overdragelsen kan ske ved udarbejdelse af et nyt pantebrev eller evt. en tilføjelse til det eksisterende pantebrev, men i begge tilfælde med en tinglysning. Alternativet kunne være en aflysning af det nuværende pantebrev, og oprettelse af et rente- og afdragsfrit gældsbrev med de samme klausuler som det nuværende gældsbrev. Uanset hvilken løsning der vælges, må eventuelle omkostninger i den forbindelse være uvedkommende. Side 1189

24 Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Tinglyst pantebrev Økonomi Ingen. Høring s jurist vurderer, at den bedste løsning er at overdrage pantebrevet til Hodde-Tistrup Hallen og lade det tinglyse. Økonomi vurderer, at pantebrevet er så lille, at det godt kan erstattes af et gældsbrev og sagen kan afgøres i. Bilag: 1 Åben Brev om fusion mellem Hodde-Tistrup HAllen og Hodde Forsamlingshus - Brev til Kultur og Fritid 21 Januar 2013.pdf 2 Åben Pantebrev på kr. i Hodde Forsamlingshus 11891/ /12 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at den foreslåede fusion mellem Hodde Forsamlingshus og Hodde-Tistrup Hallen godkendes, at det nuværende pantebrev aflyses, at der udarbejdes et rente- og afdragsfrit gældsbrev på kr. med Hodde-Tistrup Hallen som debitor og med de samme klausuler, som det nuværende pantebrev, og at eventuelle udgifter i den forbindelse er uvedkommende. Beslutning den Fraværende: Peter Nielsen Anbefalingen blev godkendt. Udvalget ønsker at der er særskilt regnskab for driften af forsamlingshuset. Side 1190

25 Bilagsliste 513. FolkSkovlund ansøgning om tilskud til instruktører i Ansøgning fra Skovlund Folk om tilskud til afholdelse af folk-festival i 2013 (19256/13) 514. Projekt Scoremad - planlægning af den videre proces 1. Midtvejsevaluering af Projekt Scoremad (10966/13) 515. Ansøgning om medfinansiering af kunstgræsbanen 1. Ansøgning om lån til kunstgræsbanen. - S-IFV pdf (21928/13) 518. Fusion mellem Hodde-Tistrup Hallen og Hodde Forsamlingshus 1. Brev om fusion mellem Hodde-Tistrup HAllen og Hodde Forsamlingshus - Brev til Kultur og Fritid 21 Januar 2013.pdf (11891/13) 2. Pantebrev på kr. i Hodde Forsamlingshus ( /12) Side 1191

26 Underskriftsblad Lisbet Rosendahl Ingvard Ladefoged Peter Nielsen Bøje Meiner Jensen Hans Jørgen Gammelgaard Marianne Bruun Kristiansen Erhardt Jull Side 1192

27 Bilag: Ansøgning fra Skovlund Folk om tilskud til afholdelse af folk-festival i 2013 Udvalg: Mødedato: 19. februar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 19256/13

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Bilag: Midtvejsevaluering af Projekt Scoremad Udvalg: Mødedato: 19. februar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 10966/13

37 Dato Dok.nr Sagsnr Ref. MLPE Midtvejsevaluering af Projekt Scoremad Baggrund for evalueringen Projekt Scoremad har nu været i gang i et år. Udvalget Kultur og Fritid har besluttet at lade projektet fortsætte endnu et år. Der udarbejdes en midtvejsevaluering der dels skal give et overblik over forløbne aktiviteter i 2012, en status i forhold til målopfyldelsen og en vurdering af projektets videre forløb, på baggrund af de erfaringer der er genereret i projektets første år. Indsatserne Der gives her et overordnet overblik over de primære indsatser i projektperioden Inspirationsdag I januar 2012 blev der afholdt inspirationsdag for alle haller. Arrangementet var startskuddet på projektet, og formålet var at give hallerne inspiration, viden om ernæring i en idrætssammenhæng og opmærksomhed på projektet. Alle haller var overordnet tilfredse med dagens program og fik inspiration til at foretage ændringer i eget udbud. Inspirationskatalog Da Fødevarestyrelsen i projektperioden udgav inspirationshæftet Sundere Mad i Idrætslivet blev det besluttet, at udarbejde et lokalt supplement til hæftet. Hæftet indeholdt opskrifter fra 1. workshop, kampagneinformation og tips til sundere vareudbud. Konsulentbistand Alle haller blev tilbudt et rådgivningsbesøg af konsulent fra fødevarestyrelsen og køkkenleder i Hodde-Tistrup Hallen. 5 haller tog imod tilbuddet og udviste tilfredshed med mødet. Puljemidler Der var afsat kr. til en scoremadspulje, hvori alle haller kunne ansøge om midler til køkkenforbedringer og til markedsføring og events. 9 haller ansøgte og 6 haller modtog tilsagn om økonomisk støtte. De haller der fik afslag, blev henvist til Hallernes udviklingspulje. 1/7

38 Workshops I foråret blev der afholdt to workshops med fokus på tilberedelse af sundere retter, hvor alle deltagere havde hænderne i bolledejen. Formålet var at give inspiration til lækre retter, som nemt kunne produceres og sælges. Derudover var der oplæg ved diætisten om næringsstoffer. Deltagerne fra 7 forskellige idrætsfaciliteter udviste stor tilfredshed med dagen, men ingen af retterne er efterfølgende solgt i cafeterierne. I januar 2013 blev der afholdt kursus i kundeservice, markedsføring og salg efter opfordring fra to haller. 3 haller var repræsenteret på workshoppen med både halledere, køkkenpersonale og enkelte ungarbejdere. De deltagende parter udtrykte efterfølgende, at de er inspireret til nye initiativer og motiveret til mersalg. Kampagne I september blev der afholdt Scoremadskampagne. Formålet var at flytte fokus til brugerne, øge opmærksomheden på kost og motion og skabe opmærksomhed om projektet. Alle haller fik tilbud om at deltage. 6 haller tilmeldte sig og 5 haller deltog i perioden. Disse haller modtog en markedsføringspakke med blandt andet roll-up bannere, beach-flag, dækkeservietter, badges, balloner, for stykker, T-shirts mm. Der blev indgået en aftale med de deltagende haller, der blandt andet betød, at frituren skulle slukkes i kampagneugen, at usunde fødevarer ikke stod fremme i salgsområdet og at der skulle være sunde retter i perioden. Hallerne havde små events såsom prøvesmagning og en fællesspiseaften og udtrykte, at de modtog tilfredshed fra kunderne. Der blev i perioden skrevet en del om projektet og hallernes udbud i de lokale medier. Denne eksponering har gjort brandet mere genkendeligt og skabt forøget fokus på sund kost i hallerne. Forsøg med drikkevandsautomat Primo februar 2013 afsluttes forsøg med koldtvandsautomat i Ølgod Hallerne. Herefter evalueres der på forbruget i forsøgsperioden, brugernes vurdering og den eventuelle påvirkning på drikkevandssalget i cafeen. 2/7

39 Målopfyldelsesevaluering Der gives her en status på projektet set i forhold til de opstillede mål i projektbeskrivelsen. Det overordnede formål med projektet er, at sikre et sundere udbud af mad og drikkevarer i varde Kommunes idrætshaller og svømmehaller. Overordnet set er udbuddet i en række af kommunens idrætsfaciliteter blevet sundere. Mange haller har skiftet det hvide brød ud med grovere alternativer især sandwichbrød og fransk hotdogbrød. Mange haller har ligeledes skiftet frituren ud med en ovn, der kan lave fedtreducerede pommes fritter og flere har også skiftet de almindelige pølser ud med fedtreducerede pølser. I Ølgod afsluttes et forsøg med gratis koldt drikkevand primo februar og mange haller har erstattet den almindelige sluch ice-maskine med Frutina Sluch Ice, som er et sundere alternativ uden tilsat sukker og tilsætningsstoffer. Derudover var følgende mål opstillet i projektbeskrivelsen: 1. At sikre et sundere udbud i hallernes cafeterier, herunder: 1. At der tilbydes mættende og sunde retter der lever op til fødevarestyrelsens kostråd. 2. At udbydere opnår faglig viden og inspiration. Alle haller har i større eller mindre grad skiftet dele af sortimentet ud til sundere alternativer. Dette gælder især grovere brødvarianter, fedtreducerede pølser og fedtreducerede ovnbagte pommes frites og nye sundere snacks. Kun få haller har tænkt i hele sunde måltider, der opfylder fødevarestyrelsens kostråd. Der er blandt andet afholdt en række fællesspiseaftener med nøglehulsmærkede opskrifter. Det har fra projektets opstart været styregruppens holdning, at alle små skridt i den rigtige retning tæller. Ligeledes er det forventeligt, at enkelte haller vil udvikle sig hurtigere end andre. Styregruppens og projektgruppens forventninger til hallerne er afstemt efter hallernes egne forudsætninger og udgangspunkt ved projektstart. Alle haller deltog i Inspirationsdagen. Evalueringen viste, at alle deltagere vurderede, at de havde fået inspiration og ny viden. Desuden deltog mange haller i forårets workshop, hvor der også blev givet viden om kost og inspiration til nye sunde retter. Projektet har som udgangspunkt omfattet alle idrætsfaciliteterne i. Enkelte haller har været passive i forhold til de fleste af projektets aktiviteter men har via dialog og rådgivning fået ny viden, taget stilling til emnet og forsøgt sig med små forandringer i udbuddet. Projektleder erfarer, at det i forhold til viden er vigtigt, løbende at fastholde hallerne i hvad sund mad er. Den indlærte viden om kost og ernæring går nemt tabt og der opstår løbende misforståelser omkring, hvad sund mad er og hvad man må kalde sundt. 2. At synliggøre sund mad i hallernes cafeterier, herunder: 1. Ved at markedsføre de nye sunde retter og forholdet mellem sund kost og motion. 2. Ved at tilknytte et let genkendeligt logo, der også kan fungere som kvalitetsstempel. 3. At give sund mad en mere fremtrædende rolle i cafeterierne. 3/7

40 Ved projektets opstart blev projektnavn, logo og markedsføringsmateriale udviklet. Markedsføringsmaterialet er blevet uddelt til de haller der deltog i kampagnen i september Det betyder, at der ikke er udleveret markedsføringsmateriale til de haller, der efterfølgende udvikler sundere koncepter og vil have gavn af materialerne i forbindelse med markedsføring af nye sundere tiltag. Det er stadigt mere udfordrende at sikre, at logoet og materialet kun benyttes til markedsføring af sundere mad og drikkevarer. Der er flere eksempler på, at idrætshallerne har benyttet materialet til markedsføring af cafeen og at logoet fremgår på menukort med usunde retter eller at roll-up bannerne har været placeret sammen med sodavand, slik og is og uden noget synlig sund mad. Den sunde mad er i meget lille grad blevet mere synlig for brugerne i de fleste haller. I enkelte tilfælde er det sundere alternativ nævnt på menukort eller markedsført i forbindelse med events såsom fællesspiseaftener eller fodboldskole. I Hodde Tistrup Hallen har man dog gjort de sundere valg mere synlige, begrænset det usunde udbud og trukket disse tilbage fra salgsdisken. 3. At skabe sammenhæng mellem sport og sund mad, herunder: 1. At arbejde med holdninger hos udbydere såvel som brugere gennem information, inspiration og kampagneaktiviteter. 2. At give faglig viden om sund mad og motion. En barriere for udviklingen af et sundere udbud og nye arbejdsgange er halpersonalets uddannelse og erfaring med sund mad. Mange personaler har desuden behov for mere viden om ernæring i en idrætssammenhæng. Der opleves dog generelt øget bevidsthed om vigtigheden af sundere mad i cafeerne, Hallerne oplever tilfredshed blandt brugerne over de nye tiltag og flere haller fortæller, at når der er sundere mad at få, så er efterspørgslen efter almindelig fast food såsom pommes frites, meget lille. I kampagneperioden har mange brugere benyttet sig af tilbud om fællesspiseaftener, smagsprøver med videre og en stor pressedækning har også medvirket til øget opmærksomhed omkring emnet. Flere og flere brugere har hørt om projektet og samlet set har det fået flere brugere til at tage stilling til, hvad der skal serveres i hallerne i forbindelse med sport. Projektgruppen har dog haft meget lidt kontakt med brugerne og det er vanskeligt at vurdere brugernes kendskab og holdning til sammenhængen mellem sund mad og motion. I forbindelse med kampagnen blev der oprettet en Facebookgruppe, med det formål at give brugerne viden og skabe debat om sundere mad i idrætshallerne. 80 personer følger med på siden, men det er endnu ikke lykkedes at skabe debat på siden. 4. At give udbydere økonomiske incitamenter for at sælge sund mad, herunder: 1. Ved at give inspiration til nye sunde retter, menuer, produkter med en god fortjeneste og med et minimum af madspild som samtidigt er lette at producere. I forbindelse med projektets workshop og inspirationsdag, har der været stor fokus på madspild. Det synes for halpersonalet at være en stor barriere for at udskifte større dele af sortimentet til sundere alternativer, at man er bekymret for at smide eksempelvis frugt og grønt ud. Derfor skelnes der meget mellem stævnedage og hverdage. I hverdagen er der i de fleste haller en meget lille 4/7

41 omsætning og her vurderer hallerne selv, at det ikke vil muligt, at servere andet end fødevarer fra frost. Derimod vil man gerne i forbindelse med stævner, forsøge at tilberede og sælge flere sundere retter. Personalet vil gerne på forhånd vide så meget som muligt om salgsmængden, hvorfor der eksperimenteres med forudbestillinger, klippekortsordninger og lign. 5. At gøre det attraktivt for brugere af hallernes cafeterier at købe sund mad, herunder: 1. Ved at tilbyde sundere versioner af det gamle kendte, fx en fedtreduceret pommes frites eller pølse, samt nye spændende retter, der eksempelvis kan tages med hjem i farten eller som hele familien kan indtage sammen i hallen efter sport. 2. Ved at sænke prisen på de sunde fødevarer og hæve prisen på den usunde. 3. Ved at understøtte skabelsen af attraktive spisemiljøer for hele målgruppen. Flere og flere haller forsøger at lave fællesspiseaftener med eller uden tilmelding. Fælles for alle arrangementerne er, at de alle afholdes i hverdagene, er baseret på alm. mad og sælges billigt. Alle haller melder om stor succes med relativ lille markedsføring. Hodde-Tistrup Hallen ønsker herudover, at forsøge med salg af take away baseret på almindelig danske retter. 6. At tiltrække nye kundegrupper, herunder sundhedsbevidste brugere der ellers ikke benytter sig udbuddet. Erfaringer fra lignende projekter viser, at de mere sundhedsbevidste brugere ikke tiltrækkes af sundere fast food de ønsker at cafeerne får en anden profil, et andet sortiment og hyggeligere omgivelser i cafeerne der indbyder til hygge og afslapning både som enlig besøgende og som familie eller gruppe. I forbindelse med kampagnen meldte flere haller efterfølgende, at de havde fået ros for det sundere udbud. De kan derfor ikke forstå, at de samme brugere ikke efterfølgende kommer og efterspørger den sunde mad og de tolker dette som manglende interesse for sundere mad. Det skal dog i den forbindelse nævnes, at de sundere retter, efter kampagnen, blev fjernet fra menuen i de fleste haller og erstattet med det gamle menukort. I de tilfælde ønsker halpersonalet altså en øget efterspørgsel fra brugerne. 7. At sikre adgang til frisk, koldt drikkevand for hallernes brugere, herunder: 1. At undersøge den økonomiske effekt af frit tilgængeligt koldt drikkevand, på cafeteriets salg af drikkevarer. 2. At undersøge efterspørgslen på frit tilgængeligt koldt drikkevand. 3. At vurdere muligheden for opstilling af koldtvandsautomater i kommunens øvrige haller. Primo februar afsluttes forsøg med koldt drikkevand i Ølgod Hallen. Her undersøges den tappede mængde vand, eventuelle ændringer i drikkevaresalget samt udfordringer og gevinster ved modellen. 5/7

42 Vurdering af projektets videre forløb Baseret på erfaringerne fra første projektperiode vurderer projektleder, at kommende projektperiode er koncentreret om følgende fokusområder: 1. Individuel rådgivning i form af konsulentbistand fra projektleder, diætist, køkkenleder ved Hodde-Tistrup Hallen og/eller konsulent ved fødevarestyrelsens rejsehold. 2. Besøg i foråret et besøg af projektleder og en øvrig konsulent efter eget valg. Mødet tager afsæt i hallens nuværende status og behov, og består dels af en afklaring af projektets forventninger, hallens egne mål og rådgivning efter behov, med henblik på at nå disse mål. 3. Inspiration til fortsatte ændringer i udbud, opskrifter og arbejdsgange på en ny inspirationsdag. Det foreslås at Skole- og daginstitutionsområdet inviteres med på denne dag. 4. Øget dialog med projektleder, som bliver mere synlig i idrætsfaciliteterne. 5. Brugerinddragelse gennem eksempelvis digitale medier, spørgeskemaer og lokale brugergrupper. 6. Fortsat fokus på emnet ved at skabe medieopmærksomhed på projektet. Det kan eksempelvis ske gennem afholdelse af en event i én eller flere haller, hvor politikere, projektgruppe og styregruppe producerer, sælger og serverer Scoremad. Formålet er at lave interessante historier til de lokale medier og skabe debat blandt brugerne af hallerne. Konklusion Overordnet set er der sket mange positive ændringer i projektperioden. Flere haller har slukket frituren, skiftet hvidt brød ud med grovere varianter og skiftet almindelige pølser ud med en fedtreduceret pølse. 6/7

43 Der er øget opmærksomhed på sundere kost og betydningen af denne i idrætssammenhæng. Mange myter er slået ned og der er en øget bevidsthed om, at et konceptskifte er nødvendigt, for at få nye kunder. Der er også øget opmærksomhed på nationale tendenser og de forventninger der er til fremtidens idrætscenter som sundhedsarena. En væsentlig barriere er køkkenpersonalets uddannelsesniveau og halledernes eget forhold til sund kost. Der er et behov for løbende at opdatere halpersonalets vidensniveau, og for løbende at inspirere til det næste skridt. Der er stor forskel på hallernes aktivitetsniveau i projektet og på hvor langt de enkelte haller er nået i forhold til de nye forandringer. Enkelte haller har været meget aktive, mens andre har været mere passive i forhold til aktiviteterne. Alle haller har fået mere viden om sund kost gennem rådgivning i dialog, har eller er i gang med at forbedre eller forberede køkkenerne til at producere mere mad fra bunden og er bevidste om nødvendigheden af, at have sundere valg på hylderne. Projektleder vurderer, at der på baggrund af erfaringerne med projektet, i den kommende projektperiode, bør fokuseres på individuel rådgivning og inspiration, øget dialog, viden om sund kost og brugerinvolvering. 7/7

44 Bilag: Ansøgning om lån til kunstgræsbanen. - S-IFV pdf Udvalg: Mødedato: 19. februar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 21928/13

45

46 Bilag: Brev om fusion mellem Hodde-Tistrup HAllen og Hodde Forsamlingshus - Brev til Kultur og Fritid 21 Januar 2013.pdf Udvalg: Mødedato: 19. februar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 11891/13

47 21. januar 2013 Bytoften Varde Att: Lene Margrethe Muf Vesterbye Fusion mellem Hodde-Tistrup Hallen og Hodde Forsamlingshus: Tak for mailen dateret den Vi vil meget gerne have en vurdering og afgørelse fra kommunen omkring dette tiltag for at redde forsamlingshusets i Hodde s eksistens. Hodde Forsamlingshus er truet på driften og det vil blive yderst svært at drive huset videre på egen hånd. En konkurs kunne være alternativet og så er vi efterladt med endnu et tomt hus i Hodde, hvilket ingen ønsker. Vi har gennem længere tid forsøgt at finde en løsning til en bevarelse af forsamlingshuset, som helt tilbage fra Ølgod Kommunes oprettelse har været designeret kulturhus og værested i Hodde - i øvrigt det eneste. Det er ikke lykkedes at finde nogle private investorer, som har ønsket at overtage huset, men Hodde-Tistrup Hallen er villige til at lave en fusion med forsamlingshuset og dermed tilføje den økonomiske sikkerhed huset ikke har i dag. Vi taler om en sammenlægning, hvor hallen bliver den fortsættende part, men hvor forsamlingshuset stadig fungerer som kulturhus og mødested i Hodde på samme vilkår for borgerne som i dag. Det vigtige i denne sag er det faktum at hallen overtager driften, rengøringen og alt det praktiske vedrørende huset, mens Hodde Sogneforening i samarbejde med hallen skal nedsætte et udvalg der skal bistå hallen med vedligehold og alt andet, som det er muligt at lave med frivillige. Dermed bevarer vi det lokale engagement (som er så vitalt) i Hodde, for uden dette ville det være en uinteressant fusion set fra de 3 bestyrelser, som er involveret. Det er betinget af et lokalt engagement i Hodde, som vi føler er til stede. Hallen er villig til at overtage alle forpligtigelser fra huset, inklusiv det omtalte pantebrev, som stammer helt fra før kommunesammenlægningen til Ølgod Kommune går vi ud fra? Derfor vil vi gerne bede om en afgørelse fra kommunen, så vi kan få afsluttet forhandlingen og gennemført fusionen tidligt i 2013, evt. medtaget på vores respektive generalforsamlinger, hvis påkrævet. Huset vil så fremtidig være en del af Vestjysk kultur & idrætscenter (Hodde-Tistrup hallen), men stadig med navnet Hodde Forsamlingshus. Det er dog vigtigt for hallens bestyrelse at det omtalte pantebrev ikke skal betales ved sammenlægningen, hvilket vi håber kommunen har forståelse for, Der er mange spændende tiltag forude for forsamlingshuset såfremt fusionen med hallen lykkedes. Der bliver arbejdet på sti-systemer som løber forbi huset (LAG midler er givet) og her kunne man tænke sig shelters, toiletter til vandrerne, fiskerense plads, mere udlejning via hallens gode forbindelser, renovering

48 med økonomisk/praktisk hjælp fra hallen etc. Forsamlingshuset mangler "en god historie" for at tilføre noget tillid igen og øge udlejningerne. Der vil også være en betydelig samdriftsfordel ved at hallen overtager driften inden for rengøring, forsikringer etc. Vi ser frem til at høre fra jer snarest Hodde-Tistrup Hallen Bjørn Jønsson, formand Hodde Forsamlingshus Ole Haahr Hansen, formand

49 Bilag: Pantebrev på kr. i Hodde Forsamlingshus Udvalg: Mødedato: 19. februar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

50

51

52

53

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 16. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Kantinen stuen Lisbet Rosendahl, Ingvard

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Rådhuset, mødelokale 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 9. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset, det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Hodde-Tistrup Hallen - mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:00-20:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Kjeld

Læs mere

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent referat Fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 18. november 2014 Mødetidspunkt: 14:30-17:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan Mødelokale v/kantinen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 25-02-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

Evaluering af pilotprojektet Sundere mad i haller Februar, 2014. Evaluering af Pilotprojektet Sundere mad i haller

Evaluering af pilotprojektet Sundere mad i haller Februar, 2014. Evaluering af Pilotprojektet Sundere mad i haller Evaluering af Pilotprojektet Sundere mad i haller 1 Indhold 1.0 Indledning... 2 2.0 Baggrund for tiltaget... 3 3.0 Formål... 3 4.0 Tiltaget... 4 4.1 `Sundere mad i haller... 4 4.2 Beskrivelse af aktiviteter

Læs mere

Projektevaluering Sundere Mad i Idrætshaller 2009-2010

Projektevaluering Sundere Mad i Idrætshaller 2009-2010 Projektevaluering Sundere Mad i Idrætshaller 2009-2010 Projektet er finansieret af midler fra Silkeborg Kommunes Sundhedspulje. Projektkonsulenter: Susanne Højer Jensen Professionsbachelor i Human ernæring

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Idrætsudvalget, 27-08-2014 Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. august 2014 Mødested: Madsby Legepark, Bakkehuset Mødetidspunkt:

Læs mere

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Forord 00 01 Forord Baggrunden for idemappen Børn og unge bruger meget tid uden for hjemmet. Mange bruger meget fritid

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...3 2. KF - Orientering...4

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 8. januar 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Marianne Nordtop Olesen, Thyge Nielsen, Jan

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. september 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. september 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. september 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - September...2 3. ET

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere