Orientering om gennemførte socialtilsyn på Specialsektorens tilbud og status på arbejdet med det nye tilsyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om gennemførte socialtilsyn på Specialsektorens tilbud og status på arbejdet med det nye tilsyn"

Transkript

1 Notat Orientering om gennemførte socialtilsyn på Specialsektorens tilbud og status på arbejdet med det nye tilsyn 1. Det nye socialtilsyn I juni 2013 vedtog et enigt Folketing lov om socialtilsyn med henblik på at styrke godkendelsen af og tilsynet med sociale tilbud og plejefamilier i Danmark. Loven trådte i kraft pr. 1. januar Planlægger- og Kommunikationsteam Lovens formål Formålet med loven er i henhold til 1:..at bidrage til at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service. Formålet skal opnås gennem en systematisk, ensartet, uvildig og fagligt kompetent varetagelse af opgaven med at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene. Lovens overordnede formål er først og fremmest at understøtte et kvalitetsløft i såvel offentlige som private tilbud, der, efter lov om social service, leverer indsatser til udsatte og handicappede borgere. Der er i den politiske aftale fremhævet fem hovedtemaer i tilsynsreformen: Et mere professionelt og uafhængigt tilsyn Fra tilfældige indsatser til systematisk inddragelse af viden Borgerne i centrum Alle sociale døgntilbud, plejefamilier og ambulante stofmisbrugsbehandlingstilbud skal godkendes Bedre styr på økonomien. Hvilke tilbud i Specialsektoren er omfattet? Under henvisning til lov om socialtilsyn 4 1 er 13 af Specialsektorens i alt 15 tilbud omfattet af lov om socialtilsyn. Rehabiliteringscenter for Flygtninge samt Institut for Syn og Hørelse er ikke omfattet af den nye lov. Specialkonsulent Lene Hooge Direkte: Ref.: Lene B. Hooge/Dorthe Kildedal Nielsen Sagsnummer: marts 2015 De fem tilsynsenheder Der er etableret fem tilsynsenheder på landsplan, som tilsammen har ansvaret for socialtilsynet og varetager den samlede tilsynsopgave. De fem socialtilsyn er: Socialtilsyn Nord Hjørring Kommune 1 Socialtilsynet godkender og fører driftsorienteret tilsyn med følgende sociale tilbud: 1. Plejefamilier og kommunale plejefamilier efter 66, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om social service. 2. Døgntilbud efter 66, stk. 1, nr. 5 og 6, og i lov om social service samt stofmisbrugsbehandlingstilbud efter 101 i lov om social service. 3. Tilbud i form af hjælp og støtte efter 83-87, 97, 98 og 102 i lov om social service, når: a) tilbuddet leveres til beboere i plejeboliger eller lignende boligformer efter andre bestemmelser end nævnt i nr. 2, hvor borgeren er visiteret af kommunalbestyrelsen til ophold i boligen, dog ikke friplejeboliger, b) hjælpen udgår fra servicearealer knyttet til boligerne og ydes af et fast ansat personale, c) tilbuddet til beboerne omfatter i væsentligt omfang støtte efter 85 i lov om social service og d) tilbuddets målgruppe er personer, der har ophold i boligen på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

2 Socialtilsyn Midt Silkeborg Kommune Socialtilsyn Syd Faaborg-Midtfyn Kommune Socialtilsyn Øst Holbæk Kommune Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune Socialtilsynene har myndigheden i forhold til at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier og tilbud på socialområdet. De har til opgave at sikre et højt fagligt niveau, ensartethed og uvildighed i udførelsen af socialtilsynet. Kommunalbestyrelsen i tilsynskommunerne bærer det politiske ansvar for socialtilsynets udførelse. Tilsynet med de af Specialsektorens tilbud, som er omfattet af lov om socialtilsyn, varetages fortrinsvis af Socialtilsyn Nord. Eneste undtagelse er Socialpsykiatrisk Boform Solsiden, idet tilbuddet er beliggende i Hjørring Kommune. Socialpsykiatrisk Boform Solsiden er i stedet underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Øst. Socialtilsynets opgave Socialtilsynet har til opgave at godkende nye tilbud, re-godkende eksisterende tilbud samt føre driftsorienteret tilsyn med relevante tilbud. Det er således socialtilsynet, der på baggrund af en vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, beslutter, om et nyt tilbud kan godkendes. Tilsvarende er det socialtilsynet der skal træffe afgørelse om re-godkendelse af et eksisterende tilbud. Alle eksisterende sociale tilbud, som er omfattet af lov om socialtilsyn, skal re-godkendes i perioden 1. januar december Endelig har socialtilsynet ansvaret for at føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud for at sikre, at tilbuddene fortsat har den fornødne kvalitet. Socialtilsynet skal, som led i det driftsorienterede tilsyn, både føre kontrol med forholdene i tilbuddet og indgå i dialog med tilbuddet, som skal bidrage til at fastholde og udvikle kvaliteten i tilbuddet. Driftstilsyn er fortløbende. Socialtilsynet har ansvaret for godkendelse af og det driftsorienterede tilsyn med ca kommunale, regionale og private tilbud samt plejefamilier på landsplan. Der skal aflægges mindst ét årligt besøg (anmeldt eller uanmeldt) på hver afdeling på tilbuddene/i hver plejefamilie. Socialstyrelsens auditfunktion Som led i lov om socialtilsyn har Socialstyrelsen desuden en særlig funktion, kaldet auditfunktionen. Socialstyrelsens auditfunktion understøtter, at Socialtilsynets opgaveløsning udføres i overensstemmelse med lovens formål og intention. Socialstyrelsen har til opgave at følge praksis i socialtilsynet, understøtte udførelsen af godkendelser og tilsyn, levere analyser og viden om socialtilsynets virksomhed. Socialstyrelsen understøtter samtidig udførelsen af godkendelses- og tilsynsopgaven ved hjælp af en række konkrete redskaber, der løbende udvikles og justeres. Socialstyrelsen fører ikke tilsyn med lovligheden af socialtilsynets opgavevaretagelse, men kan tage initiativ til dialog med socialtilsynet, hvis Socialstyrelsen bliver opmærksom på uhensigtsmæssige forhold. Socialstyrelsen skal i disse tilfælde orientere Ministeriet for Børn, Ligestilling, Intergration og Sociale Forhold eller det kommunale tilsyn i Statsforvaltningen. 2. Tilsynets kvalitetsvurdering Lov om socialtilsyn fastlægger 7 temaer, som tilbuddenes kvalitet skal vurderes ud fra: Side 2 af 9

3 1. Uddannelse og beskæftigelse 2. Selvstændighed og relationer 3. Målgrupper, metoder og resultater 4. Organisation og ledelse 5. Kompetencer 6. Økonomi 7. Fysiske rammer De 7 temaer er samlet i en kvalitetsmodel for socialtilsynet. For hvert tema er der fastlagt en række kriterier og indikatorer. Kriterierne udtrykker mål for indsatsten, mens indikatorerne er konkrete tegn på, at den kvalitet, som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis. Vurderingen af et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne og under hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. Kvalitetsmodellen omfatter særskilte kriterier og indikatorer for henholdsvis sociale tilbud og plejefamilier. Ud over denne opdeling er kvalitetsmodellen generisk. Det vil sige, at den gælder samtlige sociale tilbud, som er omfattet af loven, dog med enkelte variationer mellem forskellige typer af tilbud - hvilket fremgår af kvalitetsmodellen. Med andre ord er der et enslydende grundlag for kvalitetsbedømmelsen på tværs af alle tilbud. I forbindelse med en re-godkendelse eller et driftsorienteret tilsyn skal socialtilsynet bedømme tilbuddets forudsætninger for og forventede evne til at opfylde indikatorer og kriterier. Indikatorerne bedømmes ud fra en skala fra 1 til 5, hvor 1 betyder, at indikatoren kun i lav grad er opfyldt, mens 5 betyder, at den i høj grad er opfyldt. Indikatorbedømmelsen indgår i den samlede vurdering af kvaliteten sammen med andre forhold, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden for rammerne af temaet. Der er således ingen automatik mellem scoren og den samlede vurdering. I forlængelse af tilsynsbesøgene modtager det enkelte tilbud en tilsynsrapport, der skriftligt beskriver og vurderer tilbuddets kvalitet i henhold til kvalitetsmodellens temaer, kriterier og indikatorer. På baggrund af kvalitetsvurderingen præciserer og opstiller tilsynet eventuelle udviklingspunkter. I forbindelse med efterfølgende anmeldte/uanmeldte besøg følger tilsynet op på, om der arbejdes med de opstillede udviklingspunkter. Sammenhæng til Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er regionernes redskab til at arbejde systematisk med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af praksis på det sociale område. Som følge af lov om socialtilsyn er Dansk kvalitetsmodel på det sociale område blevet tilpasset for at sikre den bedst mulige understøttelse af tilbuddenes kvalitet i henhold til tilsynets krav. Det har betydet tre ting: For det første er formålet med Dansk kvalitetsmodel på det sociale område blevet skærpet i forhold til at have primært fokus på udvikling og læring, og mindre fokus på kontrol. For det andet er ambitionerne med Dansk kvalitetsmodel på det sociale område blevet større, idet modellen nu også skal understøtte, at tilbuddene lever op til socialtilsynets vurderinger af god kvalitet. For det tredje er Dansk kvalitetsmodels eksisterende standarder blevet revideret, og modellen er udvidet med tre nye standarder: 1) Forebyggelse af overgreb, 2) Fysisk og mental sundhed og trivsel, samt 3) Faglige tilgange, metoder og resultater. Tilsynets temaer og kriterier er dermed blevet tænkt ind i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Det betyder konkret, at når et tilbud arbejder med standarderne under Dansk kvali- Side 3 af 9

4 tetsmodel på det sociale område, så arbejder tilbuddet samtidig med de temaer, kriterier og indikatorer, som det bliver vurderet på af socialtilsynet. 3. Skærpet tilsyn og påbud Socialtilsynet kan træffe afgørelse om iværksættelse af skærpet tilsyn, hvis konkrete forhold i et tilbud skaber bekymring for driften eller for borgernes sikkerhed og sundhed, eller hvis socialtilsynet ud fra en samlet vurdering af tilbuddet vurderer, at tilbuddet ikke længere har den fornødne kvalitet. Socialtilsynet kan udstede påbud, hvis overholdelse kan gøres til en betingelse for fortsat godkendelse. Når socialtilsynet træffer afgørelse om udstedelse af påbud, skal der i afgørelsen anføres de forhold, der begrunder påbuddet, og som tilbuddet pålægges at rette op på som en forudsætning for fortsat godkendelse. Socialtilsynet skal angive en frist for efterlevelse af påbuddet. Afgørelser om skærpet tilsyn og påbud kan kun træffes efter forudgående dialog med tilbuddet om de forhold, der begrunder overvejelserne om skærpet tilsyn eller påbud, med mindre der er grundlag for at træffe afgørelse om skærpet tilsyn på baggrund af en akut situation, herunder pludselig opstået begrundet mistanke om strafbare forhold eller akut risiko for borgernes sikkerhed og sundhed. Afgørelse om skærpet tilsyn og påbud anvendes, når der er en berettiget forventning til, at tilbuddet kan og vil rette op på de forhold, der ligger til grund for afgørelsen. Hvis det ikke forventes, at tilbuddet kan eller vil rette op på de bekymrende forhold, skal socialtilsynet træffe afgørelse om ophør af godkendelsen. Når socialtilsynet har truffet afgørelse om skærpet tilsyn samt om udstedelse af påbud, orienterer tilsynet de kommuner, som har ansvar for de enkelte borgeres ophold i tilbuddet. Idet socialtilsynet handler både om kontrol og udvikling, så er der skærpet tilsyn og påbud altid fokus på udvikling af kvaliteten. Af tilsynets rapporter fremgår derfor også, om tilsynet har fundet anledning til at opstille udviklingspunkter. Udviklingspunkterne har karakter af anbefalinger til udvikling af tilbuddet på baggrund af den samlede kvalitetsvurdering og kan knytte sig til et eller flere af temaerne i tilsynets kvalitetsmodel. 4. Tilbudsportalen Tilbudsportalen blev lanceret den 1. januar 2007 i forbindelse med strukturreformen og har til formål at bidrage med et overblik over tilbud og udvikling på det specialiserede socialområde. Tilbudsportalen skal: Sikre sammenlignelige og gennemskuelige oplysninger om de registrerede tilbud Styrke kommunernes grundlag for valg af effektive tilbud til den enkelte borger Bidrage til overblik over udviklingen på det sociale område herunder udviklingen i antal tilbud samt tilbuddenes målgrupper og metoder Understøtte tilsynsmyndighedernes arbejde Understøtte lige konkurrence mellem private og offentlige leverandører Tilbudsportalen indeholder oplysninger om ca tilbud og ydelser. Hvert tilbud har sin egen side med faktuelle oplysninger om tilbuddet, herunder f.eks. adresse, fysiske forhold, afdelinger, målgruppe(r), antal pladser, budget og økonomi, faggrupper på tilbuddet, faglige tilgange og metoder samt faglige indsatser, ydelser og takster på tilbuddet. Side 4 af 9

5 I forbindelse med lov om socialtilsyn er der sket en række større ændringer i Tilbudsportalen, idet portalen fremover også benyttes til at understøtte tilsynsmyndighedernes arbejde. Det betyder konkret, at mange af de oplysninger, som lægges til grund for en re-godkendelse eller et driftsorienteret tilsyn, indberettes via Tilbudsportalen. Konklusionerne fra tilsynets rapporter indberettes ligeledes Tilbudsportalen. Tilbudsportalen administreres af Socialstyrelsen, som sørger for, at de indsamlede oplysninger på portalen bliver gjort offentligt tilgængelige for sagsbehandlere og andre målgrupper. Kommunerne må kun benytte tilbud, der er registreret i Tilbudsportalen. 5. Status på gennemførte tilsynsbesøg i Specialsektoren Socialtilsynet har i 2014 været på besøg på samtlige af de af Specialsektorens tilbud, som er omfattet af lov om socialtilsyn. I alt 9 af sektorens tilbud er blevet re-godkendt i Der er planlagt re-godkendelsesbesøg på de resterende 5 tilbud i løbet af foråret og sommeren Der er herudover gennemført driftsorienteret tilsyn (anmeldt eller uanmeldt) på 9 af sektorens tilbud. Oversigt over gennemførte og planlagte besøg på sektorens tilbud: Tilbud Godkendelse Anmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn Center for Døvblindhed og Høretab Specialbørnehjemmene Rehabiliteringscenter Strandgården Behandlingscenteret Østerskoven Sødisbakke Socialpsykiatrisk Boform Brovst Socialpsykiatrisk Boform Kærvang Boformen Skovvænget Boformen Aas Socialpsykiatrisk Boform Solsiden (Forventet besøg efter sommerferien 2015) (Planlagt besøg i juni 2015) (Planlagt besøg i marts 2015) (Forventet besøg før sommerferien 2015) sommeren 2014) foråret 2015) slutningen af 2014) slutningen af 2014) 2014 besøgene er fordelt på hele året) sommeren 2014) Side 5 af 9

6 Tilbud Godkendelse Anmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn efteråret 2014) Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Socialpsykiatrisk Boform Visborggaard Den Sikrede Institution Kompasset efteråret 2014) (Planlagt besøg i april 2015) sommeren 2014) slutningen af 2014) 6. Resultater af gennemførte tilsynsbesøg I alt 8 af Specialsektorens tilbud er blevet re-godkendt i 2014, og de resterende tilbud forventes at få anmeldt et re-godkendelsesbesøg inden for det første halvår af Herudover er der gennemført driftsorienteret tilsyn (anmeldt eller uanmeldt) på 9 tilbud i Alle specialsektorens tilbud har dermed haft besøg af tilsynet i Ingen af besøgene har givet anledning til skærpet tilsyn eller påbud. Af rapporterne fremgår det, at kvaliteten på Specialsektorens tilbud generelt vurderes at være høj. Der har i forbindelse med de gennemførte re-godkendelser og tilsyn været særligt fokus på følgende: Borgernes muligheder for uddannelse og beskæftigelse: Temaet har særligt været i fokus i dialogen mellem Socialtilsynet og tilbuddene i relation til målgruppens forudsætninger for uddannelse og beskæftigelse. Idet målgrupperne på mange af Specialsektorens tilbud har betydelige psykiske og fysiske funktionsnedsættelser og/eller sociale problemer, har tilsynets kvalitetsbedømmelser båret præg af, at dette er et vanskeligt tema på det specialiserede socialområde. Tilsynet konkluderer generelt, at Specialsektorens tilbud arbejder professionelt med temaet og har fokus på borgernes muligheder for aktiviteter og meningsfuld beskæftigelse i hverdagen, og at der ligeledes er fokus på uddannelse og beskæftigelse i det omfang, det er muligt under hensyn til den enkelte borgers forudsætninger. Tilsynsbesøgene på Specialsektorens tilbud har ikke givet anledning til, at der er blevet opstillet udviklingspunkter i forhold til dette tema. Forebyggelse og håndtering af magtanvendelse: Forebyggelse og håndtering af magtanvendelse har været et generelt fokuspunkt fra tilsynets side på tværs af kommunale, regionale og private tilbud. Specialsektoren har udarbejdet retningslinjer og procedurer for magtanvendelse samt en strategi og handleplan for voldsforebyggelse. Tilbuddene skal i henhold til lovgivningen registrere og indberette magtanvendelser til socialtilsynet og handlekommunen. Tilsynets vurderinger af tilbuddenes håndtering og forebyggelse af magtanvendelse har været overvejende positive. Temaet har givet anledning til, at der er opstillet et enkelt udviklingspunkt Rehabiliteringscenter for Strandgården med fokus på opdatering af medarbejderne i forhold procedurer og opfølgning. Baggrunden for, at personalet ikke følte sig opdateret var, at tilbuddet ikke har haft magtanvendelser de seneste to år. Side 6 af 9

7 Resultatdokumentation og opstilling af konkrete, klare mål for indsatserne: Socialtilsynet har generelt haft fokus på, hvorvidt tilbuddene kan dokumentere positive resultater af indsatsen på baggrund af konkrete, klare mål. Der har herudover været fokus på, at resultatdokumentationen bruges til tilbuddets egen læring og forbedring af indsatsen. Socialtilsynet har i forbindelse med re-godkendelser og anmeldte tilsyn fået fremlagt Specialsektorens dokumentationsgrundlag og dokumentationshåndbog. Tilsynets vurderinger af tilbuddenes praksis i forhold til resultatdokumentation har været overvejende positive, dog med opmærksomhed på, at der er plads til forbedring. Socialtilsynet har givet positive tilbagemeldinger på det dokumentationskoncept, som Specialsektoren har udviklet. Der er opstillet udviklingspunkter på Socialpsykiatrisk Boform Brovst og Socialpsykiatrisk Boform Visborggaard med henblik på konceptets implementering i praksis. Sammenhæng mellem den kommunale handleplan og den individuelle plan: Tilsynet har generelt haft fokus på, at der er tydelig sammenhæng mellem den kommunale handleplan og den individuelle plan (indsatsplan) som det enkelte tilbud udarbejder i samarbejde med borgeren. I Specialsektorens dokumentationskoncept er der taget højde for, at den individuelle plan altid udarbejdes med udgangspunkt i den kommunale handleplan. Tilsynsbesøgene har ikke givet anledning til, at der er blevet opstillet udviklingspunkter i forhold til dette tema. Borgernes selvbestemmelse og indflydelse på indsatsen: Temaet er i fokus i tilsynets kvalitetsmodel, og belyses i forbindelse med et tilsynsbesøg gennem beskrivelse af de formelle kanaler til indflydelse på det enkelte tilbud såvel som gennem borgerinterview og observationer. Tilsynet har bl.a. fået fremlagt regionale og lokale retningslinjer vedrørende kvalitetsstandarden Indflydelse på eget liv. Tilsynets vurderinger af tilbuddenes praksis i forhold til borgernes medbestemmelse og indflydelse på indsatsen har været overvejende positiv. Tilsynsbesøgene på Specialsektorens tilbud har ikke givet anledning til, at der er blevet opstillet udviklingspunkter på dette tema. Personalesammensætning og personalegennemstrømning: I forbindelse med et tilsynsbesøg fremlægges en oversigt over personalesammensætningen samt opgørelse over fratrædelser og nyansættelser. Tilsynet har haft fokus på fordelingen mellem faglært/ufaglært, social- og sundhedsfagligt personale, brug af vikarer, m.v. Herudover har tilsynet fokus på borgernes muligheder for tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer. Tilsynet har generelt vurderet, at personalesammensætning og personalegennemstrømning på Specialsektorens tilbud er fornuftig og har ikke givet anledning til problematisering. Tilsynsbesøgene har affødt et enkelt udviklingspunkt på Forsorgshjemmet Aas med henblik på, at der i forbindelse med fremtidige ansættelser bør være øget fokus på ansættelse af pædagogisk uddannet personale. Der er i dag primært ansat sundhedsfagligt personale. Personale og lederes uddannelse og kompetenceudvikling set i forhold til målgruppen: I forbindelse med et tilsynsbesøg fremlægges en oversigt over personalets uddannelse samt en kompetenceudviklingsplan, som beskriver seneste års kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere samt planer for kompetenceudvikling det kommende år. Tilsynet har især haft fokus på, om kompetenceudviklingen matcher målgruppens behov. I forhold til lederne er der fokus på, at de har relevante kompetencer og uddannelse. Socialtilsynet har fået fremlagt cv for forstanderen for det enkelte tilbud. Side 7 af 9

8 Tilsynet har generelt vurderet, at Specialsektorens tilbud arbejder systematisk med kompetenceudvikling og at der er god sammenhæng mellem kompetencer og målgrupper på tilbuddene. Tilsynsbesøgene på Specialsektorens tilbud har ikke givet anledning til, at der er blevet opstillet udviklingspunkter i forhold til dette tema. 7. Dialog og samarbejde med Socialtilsyn Nord Der er et godt og konstruktivt samarbejde med socialtilsynet samt en åben og tæt dialog i de konkrete sager. Der afholdes jævnlige dialogmøder med socialtilsynets ledelse, hvor der gøres status på samarbejdet og det løbende arbejde med det nye tilsyn. Tilsvarende er der i regi af Den Administrative Styregruppe på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet en løbende dialog med tilsynets ledelse om samarbejdet og de aktuelle emner på tværs af kommuner og regionen. 8. Tilpasninger og nye arbejdsgange i Specialsektoren som følge af Socialtilsynet Administrationen har igangsat en række initiativer for at leve op til tilsynets krav samt for at sikre, at der sker en systematisk opfølgning og læring på baggrund af de gennemførte tilsynsbesøg. Der arbejdes bl.a. med: Opfølgning på tilsynets rapporter: Administration arbejder på et oplæg, der beskriver ansvar og arbejdsgange i forlængelse af et tilsynsbesøg, der skal sikre at der sker systematisk opfølgning og læring på baggrund af tilsynets rapporter. Hensigten er at sektoren således geares til tilsynets krav og integrerer opfølgningen på tilsynets konklusioner i det øvrige kvalitets- og udviklingsarbejde. Opfølgningen på rapporterne skal indgå som en del af sektorens ledelsestilsyn. Håndtering af krav om resultatdokumentation: Administrationen har i 2. halvår 2014 igangsat et udviklingsinitiativ med henblik på at udvikle sektorens dokumentationsarbejde således at det i fremtiden bliver muligt at fremlægge kvantitativ dokumentation for de resultater og effekter, som tilbuddene opnår. Socialtilsynet stiller krav om, at de enkelte tilbud skal kunne dokumentere (positive) resultater med udgangspunkt i de konkrete mål, der er opstillet for borgerne, herunder hvordan arbejdet med mål og resultater har bidraget til at udvikle tilbuddene. Det er på nuværende tidspunkt ikke været muligt at fremlægge kvantitativ dokumentation for tilbuddenes resultater og effekter af indsatsen. For at kunne foretage resultat- og effektmåling skal der i 2015 udvikles kvantitative indikatorer, så der kan foretages målinger af indsatsen og borgerens udvikling. Det primære i dette arbejde er, at det skal blive muligt at måle om borgerne opnår de mål og delmål, der er fastlagt i samarbejde mellem borger, kommune og tilbud. Sammenhæng mellem tilsynets krav og regionale/lokale retningslinjer i regi af Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område: Side 8 af 9

9 Standarderne, i den danske kvalitetsmodel på det sociale område indebærer, at der udarbejdes en række retningsgivende dokumenterne med retningslinjer for, hvordan arbejdet med standarderne finder sted i praksis på tilbuddene. Specialsektoren udarbejder dokumenter på to niveauer: Et fælles niveau med regionale retningslinjer, der er gældende for alle tilbud i Specialsektoren Et lokalt niveau med lokale retningslinjer, der er specifikt tilpasset til målgruppen og indsatsen på det enkelte tilbud Da socialtilsynets krav er indarbejdet i standarderne, forholder tilbuddene sig direkte til kravene i de regionale retningslinjer og de lokale retningslinjer. Side 9 af 9

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt. Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014

De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt. Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014 De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014 Hvem er jeg og hvem er vi Om mig Faglig baggrund Baggrund i stat, kommune, KL og NGO Socialtilsynet Jeg

Læs mere

Tilsynspolitik 2014-2015

Tilsynspolitik 2014-2015 Tilsynspolitik 2014-2015 For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning Folketinget har givet Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner ansvaret

Læs mere

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup 04-09-2014 Re-godkendelse af botilbuddene under Organisation for voksne udviklingshæmmede i Ballerup kommune. De 3 botilbud under Organisation

Læs mere

Socialtilsyn. KABS konference Tirsdag den 19.marts 2013 Janne Schacke, Socialstyrelsen

Socialtilsyn. KABS konference Tirsdag den 19.marts 2013 Janne Schacke, Socialstyrelsen Socialtilsyn KABS konference Tirsdag den 19.marts 2013 Janne Schacke, Socialstyrelsen Den politiske aftale af 25. oktober 2012 Hovedtemaer: 1. Højne kvaliteten af de sociale tilsyn 2. Et mere professionel

Læs mere

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv 11-09-2014 Re-godkendelse af bofællesskabet Sønderhaven i Ballerup kommune. Botilbuddet Sønderhaven er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens

Læs mere

Tilsynspolitik

Tilsynspolitik Tilsynspolitik 2016-2017 For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning De fem socialtilsyn i Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner har

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede Aflastningstilbuddet Torvevej 31 2640 Skovlunde Re-godkendelse af aflastningstilbuddet på Torvevej 31. Aflastningstilbuddet Torvevej er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens 107 og dermed omfattet

Læs mere

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Det gode samarbejde Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Oktober 2013 1 1. Baggrund Hjørring Kommune (herefter Socialtilsyn Nord) har i henhold til lov om socialtilsyn

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Jeg vil sige noget om: De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Regerings ønsker,

Læs mere

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Jeg vil sige noget om: De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Regerings ønsker,

Læs mere

Tilsyn med alkoholbehandlingen

Tilsyn med alkoholbehandlingen Tilsyn med alkoholbehandlingen 11. maj 2016 oplæg ved Annette Blynel og Charlotte Sigurdsson Dagens oplæg Hvad er Socialtilsynet og vores opgaver? Hvordan kan tilsynet være med til at udvikle tilbuddene?

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad Frederiksberg Kommune KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad 30. november 2015 Sagsbeh.: Sikr04 J.nr.: 27.51.04-K09-4-15 Partshøring om påtænkt

Læs mere

Orientering om etablering af Socialtilsyn Syd

Orientering om etablering af Socialtilsyn Syd Orientering om etablering af Socialtilsyn Syd KKR region Syddanmark 11. juni 2013 Vicekommunaldirektør Finn G. Johansen 1 Status på nyt socialtilsyn pr. 11. juni Økonomi Personale Bygninger Sager/Antal

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2015 For Leverandører af; personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

Undervisernoter: Tilsyn

Undervisernoter: Tilsyn Undervisernoter: Tilsyn Plejefamilier, herunder kommunale plejefamilier Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2.

Læs mere

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017 Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag Orienteringsdag, januar 2017 1. Baggrund og rammer for justeringer af kvalitetsmodellen Baggrund og proces for justeringerne Aftale om politisk opfølgning

Læs mere

Nyt Socialtilsyn Syd. Information om etablering af Socialtilsyn Syd 13. juni 2013

Nyt Socialtilsyn Syd. Information om etablering af Socialtilsyn Syd 13. juni 2013 Nyt Socialtilsyn Syd Information om etablering af Socialtilsyn Syd 13. juni 2013 1 Kristine Djursaa Kommunikationsmedarbejder i Socialtilsyn Syd Susan Løfwall Afdelingsleder for Familieplejeområdet i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark.

Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark. Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark. Folketinget vedtog i juni 2013 Lov om Socialtilsyn. Loven medfører at der fra 1. januar 2014 vil blive

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej

Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej Socialudvalget

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater 1.juli 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 306 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk Et nyt socialtilsyn - tilsynsreformen Et professionelt og uafhængigt tilsyn Systematisk inddragelse af viden Borgerne i centrum Alle sociale

Læs mere

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer Boenheden Line Marie Regodkendelse af tilbuddet Line Marie Line Marie er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og almenboliglovens 105 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Fælles for de tilsyn der gennemføres på institutioner i Børne og Velfærdsforvaltningen er, at der gennemføres:

Fælles for de tilsyn der gennemføres på institutioner i Børne og Velfærdsforvaltningen er, at der gennemføres: Indledning Social- og Sundhedsudvalget har i lyset af tilsynsreformen på det sociale område, der træder i kraft den 1. januar 2014, bedt om en oversigt over, hvilken betydning den får for kommunens tilsyn

Læs mere

Forståelsesnotat vedr. tilsyn fra Socialtilsyn Midt 1 Handicap og Socialpsykiatriområdet

Forståelsesnotat vedr. tilsyn fra Socialtilsyn Midt 1 Handicap og Socialpsykiatriområdet Sag: 15/22013 Forståelsesnotat vedr. tilsyn fra Socialtilsyn Midt 1 Handicap og Socialpsykiatriområdet Formål med dette notat. Nærværende notat har til formål at beskrive hvilke af Skanderborg Kommunes

Læs mere

Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven. Afgørelse

Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven. Afgørelse 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven Hestehaven er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år)

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) 1 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) Socialtilsyn Midt tilbyder pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud, selvejende dagtilbud samt private pasningsordninger, hvori der indgår kommunal finansiering

Læs mere

SOCIALTILSYN NORD. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

SOCIALTILSYN NORD. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk SOCIALTILSYN NORD www.socialtilsynnord.hjoerring.dk Socialtilsyn Nord Lov om Socialtilsyn blev vedtaget juni 2013 Socialtilsyn Nord er ét af 5 nye Socialtilsyn Hjørring, Silkeborg, Fåborg-Midtfyn, Holbæk,

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

ERFARINGER MED SOCIALT TILSYN

ERFARINGER MED SOCIALT TILSYN ERFARINGER MED SOCIALT TILSYN Program: Kort introduktion Resume af reglerne op tilsyn samt præsentation af tilbagemeldinger til Socialt Lederforum om oplevelser og udfordringer. Socialstyrelsen ved, om

Læs mere

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden blev som følge af Lov om Socialtilsyn etableret og sat i drift i 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender og fører det driftsorienterede tilsyn med generelt godkendte plejefamilier

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 118 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål F og G Dato /

Læs mere

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Etablere og formulere bedredskab / politik for sorg og krise i forbindelse med dødsfald, alvorlig sygdom samt ulykker. Målgruppe:... Børn og unge anbragt i Børnehusene.

Læs mere

Socialtilsyn. Frederiksberg 7. juni 2013 Kontorchef Else Frydensberg Socialstyrelsen

Socialtilsyn. Frederiksberg 7. juni 2013 Kontorchef Else Frydensberg Socialstyrelsen Socialtilsyn Frederiksberg 7. juni 2013 Kontorchef Else Frydensberg Socialstyrelsen Den politiske aftale af 25. oktober 2012 Hovedtemaer: 1. Højne kvaliteten af de sociale tilsyn 2. Et mere professionelt

Læs mere

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk 1 Et nyt socialtilsyn Et professionelt og uafhængigt tilsyn Systematisk inddragelse af viden Borgerne i centrum Alle sociale døgntilbud og

Læs mere

Redegørelse for tilsyn med Socialforvaltningens tilbud

Redegørelse for tilsyn med Socialforvaltningens tilbud Til Til Socialudvalget Orientering Side 1 af 8 Redegørelse for tilsyn med Socialforvaltningens tilbud Resume I juni 2013 vedtog folketinget Lov om Socialtilsyn, hvilket blandt andet indebærer, at Socialtilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert 09-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

Bornholms Regionskommune, Stof- og Alkoholbehandling Helsevej 4, 1. th Rønne Att.: Hanne Ulrich og Trine Dorow

Bornholms Regionskommune, Stof- og Alkoholbehandling Helsevej 4, 1. th Rønne Att.: Hanne Ulrich og Trine Dorow Bornholms Regionskommune, Stof- og Alkoholbehandling Helsevej 4, 1. th. 3700 Rønne Att.: Hanne Ulrich og Trine Dorow 07-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg

Læs mere

Program. Kl. 9:55 10:05 Påbudssager v/tilsynschef Sigrid Fleckner Hvad varsler socialtilsynet påbud om og hvad er processen, når der varsles påbud.

Program. Kl. 9:55 10:05 Påbudssager v/tilsynschef Sigrid Fleckner Hvad varsler socialtilsynet påbud om og hvad er processen, når der varsles påbud. Program Kl. 9:30 9:35 Velkommen v/tilsynschef Sigrid Fleckner Kl. 9:35 9:55 Årsrapport 2015 og hvad kan vi forvente i 2017 v/tilsynschef Sigrid Fleckner Hvad fremgår af Årsrapport 2015 om plejefamiliernes

Læs mere

Redegørelse vedrørende skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (Solbjerg) 1. Indledning

Redegørelse vedrørende skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (Solbjerg) 1. Indledning Psykiatri og Social Administrationen Redegørelse vedrørende skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (Solbjerg) Socialplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1673 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6361 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

Socialtilsyn Midt. Dokumentationskonferencen 27. Maj v. Ulla B. Andersen

Socialtilsyn Midt. Dokumentationskonferencen 27. Maj v. Ulla B. Andersen Socialtilsyn Midt Dokumentationskonferencen 27. Maj 2015 v. Ulla B. Andersen Hvorfor resultatdokumentation på det specialiserede område? For at sikre, at tilbuddene og plejefamilierne skaber udvikling

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1558 af 19/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. maj 2013 Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål, ansvar og område 1. Formålet med denne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn

Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn LBK nr 1054 af 08/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-4958 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Midt. KKR Midtjylland 8. april 2013

Socialtilsyn Midt. KKR Midtjylland 8. april 2013 Socialtilsyn Midt KKR Midtjylland 8. april 2013 Den politiske aftale Et mere professionelt og uafhængigt tilsyn Fra tilfældige indsatser til systematisk inddragelse af viden Borgerne i centrum Alle sociale

Læs mere

Job - og Personprofil Kommunikations- og udviklingskonsulent i Socialtilsyn Hovedstaden

Job - og Personprofil Kommunikations- og udviklingskonsulent i Socialtilsyn Hovedstaden Job - og Personprofil Kommunikations- og udviklingskonsulent i Socialtilsyn Hovedstaden Juli 2017 Kort om formålet med Lov om Socialtilsyn Formålet med lov om social tilsyn er, at bidrage til at sikre,

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

Ny reform skal styrke kvaliteten i døgntilbud til udsatte børn og voksne Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er blevet enige om en markant

Læs mere

Fonden Li. Valbygaard

Fonden Li. Valbygaard Fonden Li. Valbygaard Anmeldt tilsyn Dato: 06.06.2013 Udført af: Konsulent Hans-Erik Olsen Indhold 1. Generelt om tilsyn... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Tilsynets formål... 3 1.3 Tilsynets kompetence...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Socialrådgiverdage 2015

Socialrådgiverdage 2015 Socialrådgiverdage 2015 Formål med socialt tilsyn? Lov om socialt tilsyn 1 Formålet med denne lov er at bidrage til at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen 16-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Til kommuner og regionen i Region Hovedstaden samt Holbæk Kommune 24. juni 2014 Dok.nr.: 2014/0016812-6 Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Som lovet giver

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 20. december Bekendtgørelse om socialtilsyn. 19. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 20. december Bekendtgørelse om socialtilsyn. 19. december Nr Lovtidende A 2013 Udgivet den 20. december 2013 19. december 2013. Nr. 1557. Bekendtgørelse om socialtilsyn I medfør af 5, stk. 8, 6, stk. 3, 7, stk. 4, 8, stk. 3, 9, stk. 2, 12, stk. 4, 16, stk. 3, og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune 3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune SAG NR.: 000231859 abk/afp Baggrund Social- og integrationsministeren offentliggjorde den 26. september 2012 regeringens oplæg til en tilsynsreform:

Læs mere

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet 30. marts 2012 10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet Når børn og unge anbringes uden for hjemmet, er det altafgørende for

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1648 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6171 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Socialdddrrrrrrrr ÅRSRAPPORT 2015

Socialdddrrrrrrrr ÅRSRAPPORT 2015 Socialdddrrrrrrrr ÅRSRAPPORT 2015 Resumé I 2015 har Socialtilsyn Øst haft tilsynsforpligtelsen for 1.233 plejefamilier og 410 sociale tilbud og misbrugsbehandlingssteder. Socialtilsyn Øst har været på

Læs mere

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet Side 1 Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet Indhold Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet... 1 Indhold... 1 1. Indledning og formål... 2 2. Baggrund

Læs mere

Oversigt over score på de syv temaer. Sagsnr K Cpr. Nr. Dato Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen

Oversigt over score på de syv temaer. Sagsnr K Cpr. Nr. Dato Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Sagsnr. 27.03.00-K09-1-16 Cpr. Nr. Dato 8-1-2016 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Oversigt over tilsynsrapporter 2015 for CBUs døgntilbud Tilsynet opdeles i syv forskellige temaer: Uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Afgørelse om skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA)

Afgørelse om skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Region Midtjylland Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Møgelkjærvej 6, 8800 Viborg 13. oktober 2014 Afgørelse om skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Socialtilsyn Midt sendte

Læs mere

Socialtilsyn Midt. Tilsyn med misbrugsbehandling Lov om social service 101

Socialtilsyn Midt. Tilsyn med misbrugsbehandling Lov om social service 101 Socialtilsyn Midt Tilsyn med misbrugsbehandling Lov om social service 101 Socialtilsyn hvad vil vi? Vi vil sikre trygge rammer for borgere, som har brug for sociale tilbud og vi vil løfte fagligheden og

Læs mere

Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning... 5 1. Socialtilsyn Nords årsrapport... 7 2. Beskrivelse af Socialtilsyn Nord... 9

Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning... 5 1. Socialtilsyn Nords årsrapport... 7 2. Beskrivelse af Socialtilsyn Nord... 9 Årsrapport 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning... 5 1. Socialtilsyn Nords årsrapport... 7 1.1 LOVHJEMMEL... 7 1.2 OPBYGNING AF ÅRSRAPPORTEN... 7 2. Beskrivelse af Socialtilsyn Nord... 9 2.1 SOCIALTILSYNETS

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud og bofællesskaber Frederikssund Kommune

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud og bofællesskaber Frederikssund Kommune Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde 2016 Botilbud og bofællesskaber Frederikssund Kommune 1 Indholdsfortegnelse Resumé...3 Indledning...4 Kvalitetsmodel...4 Tilsyn 2016...5

Læs mere

Årsrapport Socialtilsyn Syd 2014

Årsrapport Socialtilsyn Syd 2014 Årsrapport Socialtilsyn Syd 2014 Indholdsfortegnelse Resume og samlet vurdering... 3 OMSÆTNING AF VISITERENDE KOMMUNERS INDSATSMÅL I TILBUDDENES PRAKSIS... 3 MAGTANVENDELSER PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET SAMT

Læs mere

Det er med stor fornøjelse, at Socialtilsyn Midt præsenterer dets tilkøbsmuligheder for 2016.

Det er med stor fornøjelse, at Socialtilsyn Midt præsenterer dets tilkøbsmuligheder for 2016. 1 Indledning Det er med stor fornøjelse, at Socialtilsyn Midt præsenterer dets tilkøbsmuligheder for 2016. Socialtilsyn Midt har godkendt og ført driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud,

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for individuelle planer og status til den kommunale myndighed Dansk kvalitetsmodel på det sociale

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Indhold. Side 1 af 66

Indhold. Side 1 af 66 Indhold Resume...3 1. Socialtilsyn Nords årsrapport 2016...5 1.1. Indledning...5 2. Kvaliteten i tilbud og plejefamilier...6 2.1 Belysning af kvaliteten...6 2.2. Det generelle indtryk af udviklingspunkter...8

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere