Kontrakt for. Børne- og Ungecentret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt for. Børne- og Ungecentret"

Transkript

1 Kontrakt for Børne- og Ungecentret TOFTEN Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge

2 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Børne- og Ungecentret TOFTEN, Gl. skolevej 76-78, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens mål- og evalueringsdel grundlaget for dialogen mellem Børne- og Ungecentret TOFTEN, TOFTENs brugere, Herning Kommunes Børne- og Familieudvalg og forvaltningen - om TOFTENs fremtidige udvikling. Kontrakten gøres tilgængelig for TOFTENs medarbejdere og brugere og lægges på TOFTENs hjemmeside. Kontrakten er indgået mellem Børne- og Familieudvalget og Børne- og Ungecentret TOFTEN. For Børne- og Familieudvalget: Dato: Dato: Fmd. for Børne- og Familieudvalget Direktør for Børn og Unge For Børne- og Ungecentret TOFTEN: Dato: Dato: Fmd. for Børne- og Ungecentret TOFTENs bestyrelse Leder af Børne- og Ungecentret TOFTEN 2

3 Kontraktens opbygning Kontrakten består af to dele. Den første del beskriver de overordnede rammer og retningslinjer for institutionens virksomhed. Den anden del beskriver institutionens aktuelle mål og forventede evaluering af målene. Den første del består af følgende elementer: Institutionens lovgrundlag Institutionens formål og ydelser Værdigrundlag Dialogmodel Herning Kommunes retningslinjer og rammer for kontrakten Særlige forhold for den selvejende institution Børne- og Ungecentret TOFTEN Denne del justeres ved ændringer i de nævnte dele. Den anden del består af følgende elementer: Politiske mål for 2013 for Center for Børn og Forebyggelse Mål og evaluering for Børne- og Ungecentret TOFTEN Denne del ændres årligt på baggrund af dialogen mellem Børne- og Familieudvalget, administrationen og Børne- og Ungecentret TOFTENs bestyrelse, ledelse og medarbejdere. Indholdsfortegnelse Kontraktens opbygning... 3 Indholdsfortegnelse... 3 Del I: Retningslinjer og rammer... 4 Institutionens lovgrundlag... 5 Institutionens formål og ydelser... 5 Værdigrundlag... 7 Dialogmodel... 9 Herning Kommunes retningslinjer og rammer for kontrakten Særlige forhold for den selvejende institution Børne- og Ungecentret TOFTEN Del II: Mål- og evalueringsdel Politiske mål for 2013 for Center for Børn og Forebyggelse Mål og evaluering Børne- og ungecentret TOFTEN

4 Del I: Retningslinjer og rammer 4

5 Institutionens lovgrundlag Børne- og Ungecentret TOFTEN er en selvejende døgninstitution og har driftsoverenskomst med Herning Kommune efter lov om social service 67 stk. 1, jf. stk. 4. Institutionens formål og ydelser Børne- og Ungecentret TOFTENs målgruppe er 4-15-årige børn med relations- og tilknytningsforstyrrelser. Der er tale om børn, der udviser betydelige kontakt-, udviklings- og adfærdsvanskeligheder og ofte er i fejludvikling på de følelsesmæssige, sociale og kognitive områder med behov for omsorg og støtte til trivsel og udvikling. Tilbuddet yder døgn- og dagtilbud med henblik på observation, socialpædagogisk støtte og behandling samt pædagogisk udredning. Indsatsen er et individuelt tilrettelagt forløb, der igangsættes på baggrund af handleplanen. Børne- og Ungecentret TOFTEN har intern psykolog, som udarbejder psykologisk undersøgelse og behandling i såvel ambulant regi, som for børn indskrevet på TOFTEN. Psykologisk undersøgelse er en tilkøbsydelse, psykologisk behandling er omfattet af døgntaksten. Børne- og Ungecentret TOFTEN kan modtage børn døgnet rundt. Afdeling Knasten tilbyder tidsbegrænsede anbringelser for 6 børn i skolealderen. Børnene modtages både akut og til planlagt pædagogisk og eventuelt psykologisk udredning. Det primære formål med barnets ophold er at udrede barnets ressourcer, vanskeligheder og fremtidige behov for støtte og/eller behandling. Udredningsindsatsen er målrettet barnets udvikling i samspil med dets netværk; familie, slægt, venner, skole, fritidsaktiviteter og anskues i sammenhæng med de sociale og økonomiske rammebetingelser, der omgiver barnet. Den pædagogiske udredning tilrettelægges i et tværfagligt team. Afdeling Kvisten er en bo- og behandlingsafdeling med plads til 9 børn. Målgruppen er normalbegavede børn med særlige behov på det følelsesmæssige, sociale og kognitive område. Ved indskrivningen tilknyttes barnet afdelingens behandlingsteam, som består af det pædagogiske personale samt TOFTENs interne psykolog. Behandlingsteamet udarbejder, på baggrund af anbringende myndigheds fremsendte handleplan, en kognitiv sagsformulering, som danner grundlag for blandt andet via SMTTE-modellen at målrette, planlægge, udføre og evaluere de individuelle pædagogiske behandlingstiltag i forhold til det enkelte barn. I den pædagogiske hverdag anvendes metoder fra den miljøterapeutiske referenceramme, hvilket blandt andet er med til at skabe tryghed og forudsigelighed for børnene. Kvisten har, som TOF- TENs øvrige afdelinger, et ressourcegenererende udgangspunkt samt fokus på forældresamarbejde. Børnene på Kvisten støttes i at have et aktivt fritidsliv med deltagelse i fritidsaktiviteter. Indskrivning på Kvisten forudsætter, at barnets ressourcer og behandlingsbehov er udredt pædagogisk og psykologisk. Barnet er på indskrivningstidspunktet i alderen 4 15 år. 5

6 Afdeling Broen er et ambulant tilbud for børn og unge i alderen 4-14 år og deres familie. Målgruppen er børn, unge og deres familie, hvor døgnanbringelse af børnene/de unge overvejes, men hvor det skønnes, at der er potentiale i familien. Udgangspunktet er, at forældrene inddrages mest muligt, og ressourcerne i familien udnyttes/udvikles med henblik på, at børnene/de unge forbliver i hjemmet og dermed bevarer tilknytningen til deres nærmiljø, skole, fritidsinteresser og netværk i øvrigt. Broen er beliggende Sjællandsgade 9, 7400 Herning. 6

7 Værdigrundlag Fundamentet for kontrakten er Herning Kommunes 4 centrale værdier, der er retningsgivende for arbejdet internt i organisationen og i forholdet til borgerne. Der er med udgangspunkt i Herning Kommunes værdier udarbejdet følgende værdigrundlag for specialtilbuddenes arbejde med brugerne: Udfoldelsesfrihed Vi giver plads til innovation og kreativitet Vi opsøger nye muligheder og går op imod begrænsninger Vi udviser tillid og tager ansvar Vi giver plads til forskellighed Det ku være sjovt at Økonomisk sans Vi udviser ressourcebevidsthed i alle processer Vi er innovative og kreative Vi afvejer økonomiske ressourcer og kvalitet Vi udviser ansvarlighed Vi langtidsplanlægger Professionalisme Vi har og bruger vores viden, faglige indsigt og erfaringer Vi evaluerer og dokumenterer Vi handler på baggrund af etiske og moralske overvejelser Vi reflekterer, inden vi handler Vi fremmer tværfaglighed og helhedstænkning God dømmekraft Vi træffer beslutninger, der er: - Afbalancerede - Gennemtænkte - Gennemsigtige Vi har situationsfornemmelse og empati Vi analyserer, før vi handler Vi er dialogorienterede og lydhøre Vi træffer beslutninger på rette tid og sted TOFTENs værdigrundlag Børne- og Ungecentret TOFTENs grundlæggende tilgang til det pædagogiske arbejde tager afsæt i en anerkendende og værdsættende pædagogik, med en teoretisk systemisk forankring og anvendelse af pædagogiske metoder som Marte Meo, Appreciative Inquiry og KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Pædagogik). Børne- og Ungecentret TOFTEN tilstræber at skabe et anerkendende miljø, hvor forudsigelighed, kontinuitet, fleksibilitet, ansvarlighed og respekt for det enkelte menneske er nøgleord. Dette gøres bl.a. gennem den daglige miljøterapi, hvis overordnede mål er at skabe de bedst mulige rammer og muligheder, for at det enkelte barn kan arbejde med sin egen udvikling både intellektuelt, emotionelt og socialt. Børne- og Ungecentret TOFTEN tillægger det stor betydning, at det daglige arbejde og i samarbejdsrelationer tager udgangspunkt i følgende: At det enkelte barn er i centrum og bliver behandlet som et unikt individ det får omsorg, opmærksomhed og opdragelse herunder støtte til udvikling af egne kompetencer. At barnets selvfølelse for positiv identitetsudvikling styrkes gennem positiv opmærksomhed og anerkendelse. At dagligdagen planlægges således, at individuelle behov med respekt for forskellighed tilgodeses. At medarbejderne er åbne overfor nye tiltag og udviser fleksibilitet og omstillingsparathed i såvel opgaveløsningen som i samarbejdsrelationer. At medarbejderne udtrykker holdninger/synspunkter på en åben, ærlig og direkte måde. 7

8 At medarbejderne tilegner sig og udvikler faglig viden og færdigheder i forhold til opgaveløsningen. At medarbejderne handler og agerer loyalt og ansvarsfuldt med udgangspunkt i ovenstående. I praksis planlægges hvert forløb med så få kontaktpersoner omkring det enkelte barn/familie som muligt. Døgnafdelingerne arbejder efter individuelt tilrettelagte pædagogiske forløb, der er udarbejdet på baggrund af handleplanen. Børne- og Ungecentret TOFTEN udarbejder skriftlige statusrapporter, der beskriver barnets udvikling på institutionen. Forældremyndighedsindehaverne og anbringende kommune inviteres til gennemgang af statusrapporterne. Børne- og Ungecentret TOFTEN forpligter sig til med særlig vægt på hensynet til barnet og formålet med anbringelsen at involvere forældremyndighedsindehaverne i arbejdet med børnene. 8

9 Dialogmodel Den løbende dialog om Børne- og Ungecentret TOFTENs udvikling og kontraktens indhold foregår i følgende fora: Lokale MEDudvalg på Børne- og Ungecentret TOFTEN. Bestyrelsen. Administrative dialogmøder med specialtilbuddene dialog mellem Center for Børn og Forebyggelse (administrationen) og den enkelte institution (medarbejderrepræsentanter og ledelse). Samrådsmøder for specialtilbuddene dialog mellem institutionen (ledere og medarbejderrepræsentanter), Børne- og Familieudvalget, brugerrepræsentanter og Center for Børn og Forebyggelse. Nedenstående årshjul beskriver tidsplanen for dialogen gennem et år og sammenhængen til budgetlægningsprocessen, når kontraktstyringsmodellen er i drift. Der er tale om et vejledende eksempel på tidsplan for dialogprocessen, hvor året er Dialogprocessen skal hvert år koordineres med budgetprocessen. Tidspunkt Mødefora Indhold af mødet Januarfebruar Lokale MEDudvalg Bestyrelsen/brugere Opfølgning på mål i kontrakten for 2011 afrapportering af målenes evaluering indsendes til administrationen/center for Børn og Forebyggelse. Første drøftelse af mål for institutionens kontrakt for 2013 og de politiske indsatsområder og målsætninger for Februar Marts Marts/April Juni August September Administrativ dialog mellem Center for Børn og Forebyggelse og den enkelte institution Børne- og Familieudvalget Budgetkonference Børne- og Familieudvalget Budgetkonference Administrativt dialogmøde mellem Cen- Mødet erstattes af skriftlig dialog på baggrund af afrapporteringen vedr. mål for Endelig afrapportering forelægges Børne- og Familieudvalget. Forslag til politiske indsatsområder og målsætninger til budgetdokumentet for Forslag til de politiske indsatsområder og målsætninger i Fremsendes til budgetbehandlingen. Midtvejsmøde for institutionens kontrakt for 2012: 9

10 Midt oktober December ter for Børn og Forebyggelse og den enkelte institution Byrådet Børne- og Familieudvalget Opfølgning på mål i kontrakten for Drøftelse af kontraktmål for Budgettet vedtages. Kontrakterne vedtages. Herning Kommunes retningslinjer og rammer for kontrakten De kompetencemæssige rammer for Børne- og Ungecentret TOFTEN beskrives i følgende dokumenter: Herning Kommunes værdigrundlag Principper for kontraktstyringsmodellen for specialtilbuddene i Center for Børn og Forebyggelse, Børn og Unge Gældende retningslinjer for tilsyn i Herning Kommune 1 Økonomiske styringsprincipper Generelle retningslinjer for decentralisering Ressourcereguleringsmodel for specialtilbuddene Herning Kommunes kasse- og regnskabsregulativ Lønsumsstyring Kompetenceplan for Herning Kommune MEDaftale for Herning Kommune Politikker for Herning Kommune Øvrige gældende retningslinjer Alle specialtilbud kan få administrativ, juridisk og pædagogisk råd og vejledning af Herning Kommunes administration i alle spørgsmål vedrørende driften af institutionen. 1 En tilsynsreform forventes vedtaget af Folketinget ultimo 2012, hvorefter det vil være 5 regionsdækkende socialtilsyn, der varetager tilsynet med bl.a. kommunale døgninstitutioner og selvejende institutioner med driftsoverenskomst. 10

11 Særlige forhold for den selvejende institution Børne- og Ungecentret TOFTEN Optagelse af et barn Ledelse og personale Optagelse sker efter den til enhver tid aftalte målgruppe, som beskrives i kontrakten. Den pædagogiske og administrative ledelse varetages af institutionens leder i overensstemmelse med Herning Kommunes generelle retningslinjer for ledelse og drift af institutionen - særligt Herning Kommunes kompetenceplan, jf. afsnittet om Herning Kommunes retningslinjer og rammer for kontrakten Institutionens bestyrelse ansætter og afskediger personale inden for rammerne af Herning Kommunes godkendte budget. Ansættelse og afskedigelse af institutionens leder sker med inddragelse af Center for Børn og Forebyggelse. Herning Kommune repræsenteres i ansættelsesudvalget. Ansættelse af institutionens leder godkendes af Herning Kommune. Økonomi Herning Kommune afholder institutionens udgifter til driften som døgninstitution for børn og unge på grundlag af det godkendte budget og i henhold til retningslinjerne fastsat af kommunen. Forslag til budget for institutionen udarbejdes af institutionen efter retningslinjer fastsat af Herning Kommune. Institutionen forpligter sig til at overholde det godkendte budget og foretage løbende budgetkontrol efter retningslinjer fastsat af Herning Kommune. Takst for Herning Kommunes anvendelse af institutionsplads er fastsat i henhold til lov om social service 174. Bogføringen skal tilrettelægges, så det overholder reglerne i Velfærdsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner samt Herning Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Lønadministration sker ved Herning Kommunes foranstaltning. Regnskabet skal indsendes til Herning Kommune, således at det overholder den udmeldte tidsfrist for regnskabsafslutning. Regnskabet skal opstilles i overensstemmelse med budgettets kontoplan og indeholde både driftsregnskab og status samt være revideret af Herning Kommunes revisor. Til imødegåelse af institutionens daglige udgifter udbetaler kommunen efter særlig aftale forskud (Forskudskasse). Børne- og Ungecentret TOFTEN er ejer af Børne- og Ungecentrets bygninger. Udgifter, som Herning Kommune udreder til institutionens om- og tilbygning, til ekstraordinær vedligeholdelse eller til ekstraordinær anskaffelse af inventar, betragtes som lån og kan sikres ved pant i ejendommen, hvis Herning Kommune kræver det. Det pantsikrede lån afskrives over en årrække. Ved institutionens ophør tilfalder alt løsøre/inventar, der er finansieret over 11

12 Herning Kommunes budget, Herning Kommune. Institutionen kan ikke uden Herning Kommunes forudgående samtykke afhænde, pantsætte eller udleje institutionens faste ejendom(me) eller benytte ejendommen(e) til andet formål end til døgninstitution for børn og unge. Institutionen kan ikke uden Herning Kommunes forudgående samtykke træffe beslutning om optagelse af lån eller overtagelse af lån ej heller ved mellemregning med andre institutioner eller ændringer i lånevilkår eller forpligte sig ved kaution eller anden økonomiske garanti eller foretage ændringer af vilkår for eventuelle eksisterende garantiforpligtelser eller lignende. Tilsyn Herning Kommune varetager tilsynet med institutionen efter lov om social service. 2 Den tilsynsførende kan når som helst og uden varsel bese institutionen og tale med de børn og unge, der bor på institutionen, samt med personalet. Som led i sit tilsyn har tilsynsførende adgang at se alle dokumenter vedrørende de børn og unge, der opholder sig på institutionen, samt dokumentation for ansattes cv, uddannelse og strafbare forhold. Herning Kommune kan som tilsynsmyndighed pålægge institutionen at ændre på forhold i det omfang, kommunens fortsatte godkendelse af institutionen som opholdssted efter lov om social service vil betinge det. Kommunen fastsætter i forbindelse med et pålæg en frist for at gennemføre ændringen. Vedtægt Opsigelse Vedtægtsændringer godkendes af Herning Kommune og institutionens bestyrelse. Vedtægten vedlægges kontrakten. Kontrakten kan af begge parter opsiges med 9 måneders varsel til den 1. i måneden. 2 En tilsynsreform forventes vedtaget af Folketinget ultimo 2012, hvorefter det vil være 5 regionsdækkende socialtilsyn, der varetager tilsynet med bl.a. kommunale døgninstitutioner og selvejende institutioner med driftsoverenskomst. 12

13 Del II: Mål- og evalueringsdel 13

14 Politiske mål for 2013 for Center for Børn og Forebyggelse Serviceområde Fokusområde Tema Mål Veje til målet Serviceområde Fokusområde Tema Mål Veje til målet Serviceområde Fokusområde Center for Børn og Forebyggelse Vi musta jobbe langsigtet Helhedsorienteret og langsigtet indsats inspireret af bl.a. Sverige og Norge At sikre børn og unge en tilknytning til eget hjem og nærmiljø At udvikle og udnytte ressourcer i børn og unges familie og netværk At arbejde ud fra en helhedsorienteret tilgang med fokus på det tværsektorielle arbejde både indenfor centret og i samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere I Center for Børn og Forebyggelse ønsker vi at udvikle tilbud, der er tidsbegrænsede og har fokus på at fastholde børn og unge i nærmiljøet Samtidig ønsker vi at udvikle samarbejdsformer og indsatser, der er præget af Fokus på tidlig indsats Inddragelse af familie og netværk og Tværsektorielt samarbejde Center for Børn og Forebyggelse Effekt og evidens Vi ønsker at vide, at de forebyggende tiltag og behandlingstiltag, der benyttes i Herning Kommune, har en effekt, og at de bygger på den nyeste forskning At fokusere på effekten af vores indsatser i Center for Børn og Forebyggelse via målrettet arbejde med dokumentation og effekt At anvende den nyeste forskning på det sociale, det sundhedsfaglige og det pædagogiske/psykologiske område Indsatser, der udbydes i Center for Børn og Forebyggelse i Herning Kommune, har i videst muligt omfang en evidensbaseret baggrund, og effekten af indsatsen skal kunne dokumenteres Center for Børn og Forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Tema Med udgangspunkt i et sundhedsfremmende og forbyggende perspektiv styrke forældrenes muligheder for at støtte deres børn til at blive livsduelige Mål - Samordning af den sundhedsfremmende indsats - Samordning af tilbud til familierne - Familier med særlige behov får tilbud ud fra et forebyggende perspektiv Veje til målet Tættere samarbejde, kontinuerlige møder med udveksling af erfaringer i de forskellige områder. Samkøring af vores indsats hvor det er muligt.. 14

15 Mål og evaluering Børne- og ungecentret TOFTEN De opstillede mål for Børne- og Ungecentret TOFTEN skal ses i sammenhæng med TOFTENs til enhver tid gældende budgetramme. Børne- og ungecentret TOFTENs mål for 2013: 1. Udfordring En forventning fra Børne- og Familierådgivningens side om at udvikle tidsbegrænsede behandlingsforløb, inspireret af de evidensbaserede programmer og i samspil med Center for Børn og Forebyggelses projekt om helhedsorienterede og langsigtede indsatser. Mål Aktiviteter Resultater Evaluering Med afsæt i forskningsbaseret viden, og i tæt samarbejde med Center for Børn og Forebyggelse, afprøves institutionsanbringelser af kortere varighed (6 måneder). Organisatoriske resultater: Et stabilt, kontinuerligt støttesystem forestår behandling i døgn- og ambulant regi. Afprøvningen forløber fra den 15. november 2012 til den 14. november Organisatoriske aktiviteter: Involvere skole og fritidstilbud. Etablere et tæt samarbejde med den kommunale sagsbehandler. Involvere kommende behandlere i indsatsen. Overføre barnets behandlingsplan til mindre indgribende foranstaltning. Aktiviteter rettet mod barnet: Involvere barnet i indsatsens planlægning og gennemførelse. Inddrage metoderne KRAP og ART. Socialisere barnet ind i prosociale miljøer. Integrere barnet i det miljø, det skal udskrives til. Aktiviteter rettet mod barnets familie og netværk: Med afsæt i inddragende metoder Behandlingsresultater for barnet: Barnet får en mere stabil skolegang, større tro på egne muligheder, ser muligheder i sine omgivelser og ændrer uhensigtsmæssige adfærdsmønstre. Behandlingsresultater for forældre/netværk: Forældre/netværk forstår bar- Ultimo 2013 udarbejdes en samlet opgørelse over de korttidsanbragte børn, herunder andelen af børn, som efter et 6 måneders anbringelsesforløb: er i et mindre indgribende tilbud har en stabil skolegang har udvidet sit sociale netværk har større tro på egne muligheder Det samlede projekt evalueres af Metodecentret, Center for Innovation og Metodeudvikling. 15

16 involvere forældre/netværk/ barnets kommende bosted i indsatsens planlægning og gennemførelse. net bedre, bedre familiefunktion samt bedre omsorgskompetencer hos forældre/netværk. 2. Udfordring I samarbejde med Center for Børn og Forebyggelse tilbyde ambulante ydelser til udsatte børn. Mål Aktiviteter Resultater Evaluering Udvikling af TOFTENs ambulante ydelser: Beskrivelse af TOFTENs ambulante ydelser: Hjemmeboende børn kan deltage i ART på TOFTEN. Ultimo 2013 evalueres i samarbejde med Center for Børn og Forebyggelse. Der ses bl.a. på om - ART - ART Hjemmeboende tilbydes udredning og ambulant behandling af beskrivelserne af de ambulante - Ambulant udredning - Ambulant udredning - Aflastning til hjemme- - Aflastning til hjemmeboende børn Hjemmeboende børn kan ne nævnt under Resultater er op- TOFTEN. ydelser foreligger, og om ydelser- boende børn - Behandling af hjemme- - Behandling af hjemmeboende komme i aflastning på TOFTEN. rettet og benyttes. boende børn børn 16

17 3. Udfordring I samarbejde med Center for Børn og Forebyggelse tilbyde anbragte børn en mere sammenhængende indsats. Mål Aktiviteter Resultater Evaluering I samarbejde med Hedebocentret udvikles et støttesystem for kommunale plejefamilier, der kan kvalificere indsatsen for de anbragte børn/unge og udvikle plejeforældrenes personlige kompetence og modstandsdygtighed. Tage initiativ til udarbejdelse af et formaliseret samarbejde/nedsættelse af en arbejdsgruppe mellem Herning kommunes døgntilbud og familieplejeteamet. Afklaring af de konkrete behov og problemstillinger med familieplejeteamet i Børne- og Familierådgivningen. Udvikling af koncept for indsats, der både retter sig mod forståelse og viden om børn/unges behov, normal- /fejludvikling, forældresamarbejde samt supervision i opgavevaretagelse som plejefamilie. Medio 2013 foreligger et kommissorium for arbejdsgruppen med repræsentanter fra de relevante tilbud. Ultimo 2013 foreligger et konkret koncept, som tilgodeser anbragte børns behov for en sammenhængende indsats. Børn i plejefamilie har mulighed for at komme i aflastning på TOFTEN. TOFTEN udreder børn i plejefamilier. Børn i plejefamilie modtager ambulant behandling på TOF- TEN eller i plejefamilien. TOFTEN udarbejder i samarbejde med plejefamilien behandlingsplan for det anbragte barn. TOFTEN varetager undervisning af plejefamilien. Hjemmeboende børn og børn i plejefamilier kan deltage i ART på TOFTEN. Ultimo 2013 evalueres i samarbejde med Center for Børn og Forebyggelse. Der ses bl.a. på, om konceptet foreligger, og om ydelserne nævnt under Resultater er oprettet og benyttes. 17

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2012 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Kontrakt for. Hedebocentret

Kontrakt for. Hedebocentret Kontrakt for Hedebocentret Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2014 1 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Hedebocentret, Lykkesvej 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens mål-

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST OG KONTRAKT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION XXX. 01. august 2012-1 -

DRIFTSOVERENSKOMST OG KONTRAKT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION XXX. 01. august 2012-1 - DRIFTSOVERENSKOMST OG KONTRAKT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION XXX 01. august 2012-1 - Indholdsfortegnelse Overordnet formål med kontrakten... 3 Del I... 4 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Hedebocentret Servicedeklaration 2008

Hedebocentret Servicedeklaration 2008 Hedebocentret Servicedeklaration 2008 Præsentation 1. Målgruppe Antal pladser Fysiske rammer Hedebocentret er Herning kommunes socialpædagogiske dag- og døgnbehandlingstilbud til unge. Institutionen drives

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder:

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Familieplejen For plejefamilier Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Aflastningsfamilie: Her er tale om en frivillig anbringelse, hvor den kan være i aflastning hos jer få hverdagsdøgn,

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4 Tilsynsenheden Manual for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder, botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere 2012 Revideret februar 2012 af Dorthe Noesgaard E-mail:

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven)

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 296 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Vejledningen omhandler servicelovens regler

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: 13. juni 2013 Version 1 Indledning

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Familiecenter Kalvehave

Familiecenter Kalvehave INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Familiecenter Kalvehave Godkendelsesrapport til Socialtilsyn Øst August 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Overordnede retningslinier for godkendelse af og tilsyn med botilbud og opholdssteder. Til Kopi til. Den 12. marts 2007.

Notat. Århus Kommune. Overordnede retningslinier for godkendelse af og tilsyn med botilbud og opholdssteder. Til Kopi til. Den 12. marts 2007. Notat Emne Til Kopi til Overordnede retningslinier for godkendelse af og tilsyn med botilbud og opholdssteder Den 12. marts 2007. 1. Indledning Århus Kommune har den 1. januar 2007 fra Århus Amt fået overdraget

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Dokument nr. Version 3 Dato: 10.01.12 Oplysninger om ansøgersted Ansøgerstedets navn: Haugårdhus Postadresse: Haugårdvej 9, 9632 Møldrup Evt. hjemmesideadresse: www.haugaardhus.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder:

Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder: Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2013 Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder: Socialpædagogisk friplads Familiebehandling Aflastning Kontaktperson Efterskole Godkendt

Læs mere