Å r s r a p p o r t F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e"

Transkript

1 Å r s r a p p o r t F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

2 Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning Præsentation af virksomheden Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Finansielle nøgletal Forventninger til kommende år 7 2. Målrapportering Målrapporteringens første del skematisk oversigt Målrapporteringens anden del uddybende analyser og vurderinger Redegørelse for reservation 8 3. Regnskab Anvendt Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen hen over året Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Påtegning af det samlede regnskab Bilag til årsrapporten 15-2-

3 -3- Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning og Målrapportering Figur 1: Indtægter og omkostninger Figur 2: Balancens sammensætning Figur 3: Egenkapitalens sammensætning Figur 4: Låneramme og SKB-gæld Tabel 1: Reservation Regnskabstabeller Tabel 2: Resultatopgørelse Tabel 3: Resultatdisponering Tabel 4: Balancen Tabel 5: Egenkapitalforklaring Tabel 6: Inddækning af merforbrug Tabel 7: Bevillingsregnskab Obligatoriske noter Note 1: Personaleomkostninger Note 2: Immaterielle anlægsaktiver Note 3: Materielle anlægsaktiver Obligatoriske bilag Bilag 1: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (u.k. 95) Bilag 2: Nøgletal

4 -4-1. Beretning 1.1. Præsentation af virksomheden Mission Medierådet for Børn og Unge er en statsinstitution under Kulturministeriet, jf. Lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film og Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 30 af 16. januar Medierådet for Børn og Unge skal vejlede forældre m.fl. om egnetheden af film mv. for børn og unge. Medierådet skal derudover rådgive og bistå ministeren og kan på eget initiativ behandle ethvert spørgsmål om films egnethed for børn og unge. Vision Medierådet for Børn og Unges vision er fremadrettet for perioden , hvor Medierådet for Børn og Unge fortsat deltager i et projekt om børns brug af internettet. Projektet er finansieret af EU s program Safer Internet Plus Programme og Medierådet agerer som Awareness Node. Medierådet for Børn og Unge stræber mod at udvikle sig til et internationalt og nationalt anerkendt videns- og vejledningscenter for børn og unge indenfor filmog medieområdet. Hovedopgaver Medierådet for Børn og Unges hovedopgaver er: At vurdere hvilke film der, jf. filmlovens 20, må vises offentligt eller sælges, udlejes eller udlånes offentligt til børn i forhold til de aldersgrænser, som loven fastsætter At fastsætte de overordnede kriterier for at vurdere film At vejlede og oplyse forældre m.fl. om egnetheden af film og medier for børn og unge At rådgive og bistå ministeren At indgå i en aktiv dialog med andre institutioner og organisationer nationalt, herunder tv-stationerne At deltage i nordisk og internationalt samarbejde Se flere oplysninger på Medierådet for Børn og Unges hjemmeside Opgaverne er desuden beskrevet i Medierådets opgavehierarki. Kulturministeren har den 11. december 2007 besluttet at foretage en administrativ sammenlægning af Medierådet for Børn og Unges sekretariat og Det Danske Filminstitut med virkning fra 1. januar Sammenlægningen vil medføre muligheden for at udnytte de fordele, der er ved at være del af et større administrativt fællesskab.

5 -5- Sammenlægningen vil ikke påvirke Medierådet for Børn og Unges aktiviteter, som videreføres i deres helhed på nuværende niveau og som beskrevet i Lov om Film af 12. marts Det Danske Filminstitut vil ved sammenlægningen overtage sekretariatsbetjeningen af Medierådet for Børn og Unge. Medierådet for Børn og Unges bevilling på finanslovens konto overføres til konto Det Danske Filminstitut. Konto Medierådet for Børn og Unge nedlægges som følge heraf. Nærværende årsrapport indeholder som følge af fusionen hovedsageligt et finansielt regnskab Årets faglige resultater Som følge af fusionen har Medierådet for Børn og Unge fået dispensation for at kommentere dette afsnit Årets økonomiske resultat Medierådet for Børn og Unges finansielle resultat vurderes som tilfredsstillende. Medierådet får dækket en række udgifter ved filmklassificering, da der opkræves afgifter fra filmdistributørerne ved klassificering af film mv. Samlede indtægter ved filmklassificering udgør 1,2 mio. kr. i Det er samme resultat som i 2006, som præsenterede en stigning i forhold til tidligere år. Stigning i censurindtægterne afspejler fortsat de positive resultater, som Medierådet for Børn og Unges vejledningsindsats over for branchen har givet siden rådets oprettelse i Figur 1: Indtægter og omkostninger 1000 kr. 5000,0 4500,0 4000,0 3500,0 3000,0 2500,0 2000,0 1500,0 1000,0 500,0 0, Bevilling Indtægter Afskrivninger Øvrige omkostninger Løn Figur 1 viser, at Medierådet kommer ud af 2007 med et overskud på 0,5 mio. kr. Resultatet vurderes som tilfredsstillende. Det store overskud skyldes et lån overført som tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. som konsekvens af overskridelser af lånerammen. Bevillingen nedskrives med et tilsvarende beløb i 2008.

6 -6- Figur 2: Balancens sammensætning 2000,0 1500,0 1000, kr. 500,0 0,0-500,0 Aktiver Passiver Aktiver Passiver -1000, Kortfristet gæld Omsætningsaktiver Langfristet gæld Finansielle anlægsaktiver Hensatte forpligtelser Materielle anlægsaktiver Egenkapital Immaterielle anlægsaktiver For uddybning af figur 2 henvises der til tabel 4: Balancen Figur 3: Egenkapitalens sammensætning 1000 kr. 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0, Overført overskud Startkapital Øvrige Samlet egenkapital Det overførte overskud skyldes et lån overført som tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. som konsekvens af overskridelser af lånerammen. Bevillingen nedskrives med et tilsvarende beløb i 2008.

7 -7- Figur 4: Låneramme og SKB-gæld 600,0 400, kr. 200,0 0,0-200,0-400, Kassekredit Bygge- og IT-kredit Langfristet gæld Låneramme Medierådet for Børn og Unge har i 2007 i marts, april, maj, juni, august, september, oktober og november udnyttet lånerammen med op til 268 %. For en nærmere forklaring af overskridelserne se afsnit Finansielle nøgletal Der henvises til bilag 2 for nøgletal 1.5. Forventninger til kommende år Som følge af fusionen har Medierådet for Børn og Unge fået dispensation for at kommentere dette afsnit.

8 -8-2. Målrapportering 2.1. Målrapporteringens første del skematisk oversigt Som følge af fusionen har Medierådet for Børn og Unge fået dispensation for at kommentere dette afsnit Målrapporteringens anden del uddybende analyser og vurderinger Som følge af fusionen har Medierådet for Børn og Unge fået dispensation for at kommentere dette afsnit Redegørelse for reservation Tabel 1: Reservation, hovedkonto kr., løbende priser Reserveret år Reservation primo Forbrug i året Reservation ultimo Forventet afslutning Information 68,0 68,0 0,0 Vejledningsvirksomhed ,0 68,0 0,0 2007

9 -9-3. Regnskab Da Medierådet for Børn og Unge per 1. januar er lagt sammen med Det Danske Filminstitut, aflægges der efter aftale med Økonomistyrelsen kun regnskab for For budget 2008 se årsrapport for Det Danske Filminstitut Anvendt Regnskabspraksis 3.1. Anvendt regnskabspraksis Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og -principper, som Økonomistyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og -bevillinger. Årsrapporten for 2007 er opstillet efter Økonomistyrelsens regnskabsprincipper. Medierådet har anvendt samme regnskabspraksis som i årsrapporten for Der er i årsrapporten anvendt uddata fra SKS Resultatopgørelse Tabel 2: Resultatopgørelse 1000 kr., løbende priser Regnskab Note: 2007 Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling ,0 Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger -68,0 Reserveret af indeværende års bevillinger 0,0 Indtægtsført bevilling i alt ,0 Salg af varer og tjenesteydelser ,6 Tilskud til egen drift -910,2 Gebyrer 0,0 Ordinære driftsindtægter i alt ,7 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre 0,0 Forbrugsomkostninger Husleje 399,6 Forbrugsomkostninger i alt 399,6 1 Personaleomkostninger Lønninger 2.141,4 Andre personaleomkostninger 0,0 Pension 179,0

10 -10- Lønrefusion 0,0 Personaleomkostninger i alt 2.320,4 Af- og nedskrivninger 99,9 Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 Ordinære driftsomkostninger i alt 2.819,9 Resultat af ordinær drift ,8 Andre driftsposter Andre driftsindtægter 0,0 Andre driftsomkostninger 1.154,9 Resultat før finansielle poster -522,9 Finansielle poster Finansielle indtægter 1,5 Finansielle omkostninger 20,8 Resultat før ekstraordinære poster -500,6 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter 0,0 Ekstraordinære omkostninger 0,0 Årets resultat -500,6 Årets resultat, der viser et overskud på 0,5 mio. kr. skyldes primært et tillægsbevillingslån på 0,5 mio. kr., som Medierådet blev ydet som konsekvens af overskridelser af lånerammen. Bevillingen nedskrives med et tilsvarende beløb i Tabel 3: Resultatdisponering 1000 kr., løbende priser Regnskab note: 2007 Disponeret til bortfald 0,0 Disponeret til reserveret egenkapital 0,0 Disponeret udbytte til statskassen 0,0 Disponeret til overført overskud 500, Balancen Tabel 4: Balancen, 1000 kr. Aktiver Primo Ultimo Passiver Primo Ultimo note: note: Anlægsaktiver: Egenkapital 2 Immaterielle anlægsaktiver Startkapital 52,0 52,0

11 -11- Færdiggjorte udviklingsprojekter Opskrivninger 3 203,3 147,9 Erhvervede koncenssioner, Reserveret egenkapital patenter m.v. Udviklingsprojekter under Bortfald af årets resultat opførelse Immaterielle anlægsaktiver i Udbytte til staten alt 203,3 147,9 Materielle anlægsaktiver Overført overskud -0,6 500,8 Grunde, arealer og bygninger Infrastruktur Transportmateriel Produktionsanlæg og maskiner Inventar og IT-udstyr Igangværende arbejder for egen regning Materielle anlægsaktiver i alt Statsforskrivning Øvrige finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: 140,6 126,2 60,2 30,1 200,8 156,3 52,0 52,0 52,0 52,0 456,1 356,2 Egenkapital i alt 51,4 552,8 Hensatte forpligtelser Langfristede gældsposter FF4 Langfristet gæld 404,0 304,1 FF6 Bygge og IT-kredit Donationer Prioritetsgæld Anden langfristet gæld Langfristet gæld i alt 404,0 304,1 Varebeholdning Kortfristede gældsposter Tilgodehavender Leverandører af varer og 130,9 165,6-44,1 116,3 tjenesteydelser Værdipapirer Anden kortfristet gæld 586,9 516,4 Likvide beholdninger Skyldige feriepenge 159,8 203,8 FF5 Uforrentet konto 989,0 921,0 Reserveret bevilling 68,0 0,0 FF7 Finansieringskonto Igangværende arbejder for 0,0 349,3 fremmed regning Andre likvider Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger i alt 989, ,3 Kortfristet gæld i alt 945,6 885,9 Omsætningsaktiver i alt 944, ,6 Gæld i alt 1.349, ,0 Aktiver i alt 1.401, ,8 Passiver i alt 1.401, ,8 I forbindelse med omlægning til den ny kontoplan er poster ændret fra at være et aktiv til nu at være et passiv, hvorfor der er en afvigelse mellem primo 2007 i SKS og den godkendte tilpassede åbningsbalance. Der er tale om poster under Systemtek. mellemregn.- og afstemningskonti, som tidligere lå under Tilgodehavender og nu er flyttet til Anden kortfristet gæld.

12 Egenkapitalforklaring Tabel 5: Egenkapitalforklaring 1000 kr., løbende priser note: Egenkapital primo R-året 51,4 Startkapital primo 52,0 +Ændring i startkapital 0 Startkapital ultimo 52,0 Overført overskud primo -0,6 +Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0,8 +Regulering af det overførte overskud 0 +Overført fra årets resultat 500,6 - Bortfald af årets resultat 0 - Udbytte til staten 0 Overført overskud ultimo 500,8 Egenkapital ultimo R-året 552,8 Medierådets egenkapital udgør 0,55 mio. kr. primo 2008, hvoraf 0,5 mio. kr. er konsekvens af det før omtalte tillægsbevillingslån Opfølgning på likviditetsordningen hen over året Medierådet for Børn og Unge har i marts, april, maj, juni, august, september, oktober og november i 2007 haft en udnyttelse af lånerammen på op til 268 %. Finansministeriet har i brev af 18. september 2007 givet statsinstitutioner under Kulturministeriet tilladelse til at overskride lånerammen, mod, at forholdet er bragt i orden inden årets udgang. Overskridelsen skyldtes, at der primo januar i Jyske bank blev udbetalt kr. til Danmarks Pædagogiske Universitet. Udbetalingen vedrørte en regning, som var udgiftsført i 2006-regnskabet. Herudover var der ultimo 2006 en saldo på kreditorsamlekontoen på ca kr., poster der blev udbetalt primo Medierådets likviditet udviste som følge af disse periodeforskydninger et underskud på ca kr. pr. 22/ et underskud som det ikke var muligt at indhente, fordi der var tale om periodeforskydninger. Medierådet modtog juni kr. fra Tips- og Lottomidlerne og modtog tidligere kr. fra EU (SAFT-programmet). Forbrug af disse midler øgede ligeledes underskuddet på FF7. Samlet set betyder ovennævnte, at finansieringskontoen blev overskreden - et forhold som skyldtes at likviditetsordningen ikke havde taget højde for periodeforskydning vedr. udeståender og forpligtelser ifm. overgangen. Da rådet per 1. januar 2008 er slået sammen med Det Danske Filminstitut, vil problemet ikke opstå igen.

13 Opfølgning på lønsumsloft Tabel 6: Inddækning af merforbrug 1000 kr., løbende priser Akk. opsparing 2007 ultimo 2006 Lønsumsloft 1200,0 Lønforbrug 1807,0 Difference 0,0-607,0 Indtægter ved filmvurdering kan anvendes til løn jf. særlig bevillingsbestemmelse på finansloven for , hvorfor Medierådet i 2007 ikke overskrider lønsumsloftet, som det ellers fremgår af tabel Bevillingsregnskabet Tabel 7: Bevillingsregnskab kr., løbende priser Budget 2007* Regnskab 2007 Difference Nettoudgiftsbevilling -2300,0-230 Nettoforbrug af reservation 0,0-68,0 68,0 Indtægter -1000,0-2128,2 1128,2 Indtægter i alt -3300,0-4496,2 1196,2 Udgifter 3300,0 3995,6-695,6 Årets resultat 0,0-500,6 500,6 * Budget 2007 omfatter B+TB Bevillingsregnskabet viser væsentlig flere indtægter end budgetteret. Indtægterne stammer fra censurindtægter samt EU tilskud. Overskuddet skyldes et lån fra Kulturministeriet på 0,5 mio. kr. Bevillingen nedskrives med et tilsvarende beløb i 2008.

14 Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter: Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Medierådet for børn og unge, CVR-nr er ansvarlig for: Hovedkonto nr Medierådet for børn og unge, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning: Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

15 Bilag til årsrapporten Note 1: Personaleomkostninger årsværk/antal Regnskab 2004 Regnskab 2005 Regnskab 2006 Regnskab 2007 Antal årsværk 4,0 4,0 4,0 4,0 Tilgang af medarbejdere 2,0 0,0 1,0 0,0 Afgang af medarbejdere 1,0 0,0 1,0 0,0 Note 2: Immaterielle anlægsaktiver 1000 kr. Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. I alt Primobeholdning 311,1 0,0 311,1 Opskrivning 0,0 Kostpris pr (før afskr.) 311,1 0,0 311,1 Tilgang 0,0 Afgang 0,0 Kostpris pr (før afskr.) 311,1 0,0 311,1 Akk. afskrivninger 163,2 0,0 163,2 Akk. nedskrivninger 0,0 Akk. af- og nedskrivninger ,2 0,0 163,2 Regnskabsmæssig værdi pr ,9 0,0 147,9 Årets afskrivninger 55,4 0,0 55,4 Årets nedskrivninger 0,0 Årets af- og nedskrivninger 55,4 0,0 55,4 Afskrivningsperiode/år 8 antal år

16 -16- Note 3: Materielle anlægsaktiver kr. bygninger Grunde, arealer og Infrastruktur maskiner Produktionsanlæg og Transportmateriel Inventar og ITudstyr I alt Primobeholdning 169,3 0,0 103,8 273,1 Opskrivning Kostpris pr (før afskr.) 169,3 0,0 103,8 273,1 Tilgang Afgang Kostpris pr (før afskr.) 169,3 0,0 103,8 273,1 Akk. afskrivninger 43,1 0,0 73,7 116,8 Akk. nedskrivninger Akk. af- og nedskrivninger ,1 0,0 73,7 116,8 Regnskabsmæssig værdi pr ,2 0,0 30,1 156,3 Årets afskrivninger 14,4 0,0 30,1 44,5 Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger 14,4 0,0 30,1 44,5 Afskrivningsperiode/år antal år antal år 10 antal år 3 Bilag 1: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (u.k. 95) Løbende priser, 1000 kr. Modtagne tilskud Udgift ANDK 2 0,9 0,9 I alt 0,9 0,9

17 -17- Bilag 2: Oversigt over nøgletal 1000 kr Negativ udsvingsrate 963,1% 2 Akkummuleret overskudsgrad 15,2% 3 Udnyttelsesgrad af låneramme 60,8% 4 Overskudsgrad 11,1% 5 Bevillingsandel 52,6% 6a Ekstraordinære poster, udgifter 0,0% 6b Ekstraordinære poster, indtægter 0,0% 7 Tab på debitorer 0,0% 8 Kapitalandel 2,7% 9 Nedskrivningsratio 0,0% 10 Opretholdelsesgrad 0,0% 11 Gennemsnitlig årsværkspris (tkr.) Soliditetsgrad 31,7% 13 Reservationsflow - 14 Reservationsandel 0,0% 15 Akk. reservationsandel 0,0%

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 ÅRSRAPPORT 2007 Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1 Præsentation af virksomheden 4 1.2 Årets faglige resultater 4 1.3 Årets økonomiske resultater 5 1.4 Forventninger

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3. Årets økonomiske resultat 9 1.4. Finansielle

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Årsrapport 2007. Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø

Årsrapport 2007. Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø Årsrapport 2007 Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 1 Beretning....5 1.1 Præsentation af

Læs mere

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen Årsrapport 2014 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3 2.3

Læs mere

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst Årsrapport 2013 for Statens Værksteder for Kunst Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300.

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 April 2009 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-35-5

Læs mere

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 Virksomhedens omfang... 4 Årets faglige resultater... 4 Årets økonomiske resultat... 5 Resultatmål 1: 1.

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Årsrapport 2014 Marts 2015

Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning 2 2.1. Præsentation afvirksomheden 2 22. Virksomhedens omfang 3 2.3. Arets faglige

Læs mere

Årsrapport for Statens Administration

Årsrapport for Statens Administration Årsrapport for Statens Administration Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1 Statens Administrations mission og vision...2 1.2 Årets faglige resultater...3 1.3 Årets økonomiske resultat...3 1.4 Opgaver

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Virksomhedens omfang 6 2.3 Årets faglige resultater 7 2.4 Årets økonomiske resultat

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere