Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet."

Transkript

1 VEDTÆGTER

2 1. Foreningens navn er Skrydstrup Ungdoms- & Idrætsforening (SUIF). Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune. 2. Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet. Foreningen skal være medlem af DGI Sønderjylland eller anden turneringssammenslutning Som medlem kan optages enhver, der vil vedkende sig foreningens vedtægter. Optagelse i sker ved henvendelse i den afdeling, hvor vedkommende ønsker at blive optaget. Medlemmer betaler et kontingent, hvis størrelse fastsættes af udvalget i nævnte afdeling. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser over for foreningen, ud over kontingentet. STK. 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens aktiver eller udbytte af nogen art. 5. Hovedbestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Medlemmet har ret til at fremsætte sine synspunkter over for hovedbestyrelsen på et hovedbestyrelsesmøde inden udelukkelsen. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på den følgende generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling.

3 6. Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, der vælges efter nedenstående retningslinier: a) Foreningens ordinære generalforsamling vælger ved simpelt flertal (mere end 50 % af afgivne stemmer) 1 formand og 1 kasserer. Ved relativt flertal (flest stemmer) vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Formanden og første revisor vælges i ulige år. Kassereren og anden revisor vælges i lige år. Revisorsuppleant vælges hvert år. b) Formændene i de i 12 nævnte afdelingsudvalg indtræder desuden i hovedbestyrelsen, jævnfør 13. For at aflaste afdelingsudvalgsformanden, kan afdelingsudvalget vælge en repræsentant fra afdelingsudvalget som fast deltager i hovedbestyrelsesmøder. 7. Snarest efter generalforsamlingen konstituerer hovedbestyrelsen sig og nedsætter et forretningsudvalg. Dette består af hovedbestyrelsesformanden, kassereren, sekretæren, samt en udvalgsformand fra en ikke sportsaktiv afdeling og en udvalgsformand fra en sportsaktiv afdeling. De varetager den daglige drift i foreningen samt varetager funktioner, der ikke er nævnt i 6. Der oprettes en forretningsorden 8. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

4 9. Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af april måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i dagspressen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være hovedbestyrelsesformanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, hvor dagsorden er følgende: 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 2. Formandensberetning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af hovedbestyrelsesformand / kasserer. 6. Valg af revisor. 7. Valg af revisorsuppleant. 8. Eventuelt. Vedtagne beslutninger føres til protokols og underskrives af dirigenten. STK. 3. Foreningens regnskabsår er 1 JAN - 31 DEC. 10. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når et flertal i hovedbestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt anmoder herom. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel, ved den sædvanlige form for bekendtgørelse for medlemmerne og skal være ledsaget af en dagsorden samt navn på ordføreren. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter at et skriftligt krav herom er fremsat overfor hovedbestyrelsesformanden. 11. Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig, og beslutninger tages ved simpelt flertal - vedtægtsændringer dog kun såfremt 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er for, og dette har været optaget på dagsordenen.

5 12. Foreningen består af følgende afdelinger: - Håndboldafdelingen. - Fodboldafdelingen. - Gymnastikafdelingen. - Badmintonafdelingen. - Kulturafdelingen. - Aktivitetsafdelingen. - Square -& Folkedansafdelingen. - Svømmeafdelingen Eventuelt oprettelse / nedlæggelse af afdelinger skal først forelægges og godkendes ved simpelt flertal på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Hvad angår afdelingens regnskabsår gælder perioden som beskrevet i 9 stk. 3. For idrætsugeafdelingen gælder supplerende vedtægter som fastsættes af hovedbestyrelsen. 13. Inden for hver afdeling afholdes årsmøde, hvor der vælges et afdelingsudvalg til varetagelse af den daglige drift i afdelingen. Afdelingsudvalget består af I afdelingsudvalgsformand der samtidig er hovedbestyrelsesmedlem, 1 afdelingsudvalgskasserer, et antal afdelingsudvalgsmedlemmer (i alt mindst 3), 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Afdelingsudvalgsformanden, det halve antal afdelingsudvalgsmedlemmer og revisor er på valg samtidig. Afdelingsudvalgskasserer og det resterende antal afdelingsudvalgsmedlemmer er på valg samtidig. Samtlige valg gælder for 2 år. Valg af revisorsuppleant gælder for et år. Afdelingsudvalgsformanden og afdelingsudvalgskasserer vælges ved simpelt flertal. De resterende vælges ved relativt flertal. Spørgsmål angående stemmeret fastsættes i de enkelte afdelingsudvalgs forretningsorden. Med mindst 14 dages varsel indkalder hver afdeling ved opslag dens, medlemmer til ordinært årsmøde, som afholdes i 1. kvartal forud for SUIF s ordinære generalforsamling, med følgende dagsorden:

6 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 4. Behandling af indkomne forslag, som skriftligt skal være afdelingsudvalget i hænde senest 7 dage før årsmødet. 5. Valg af afdelingsudvalgsformand, afdelingsudvalgsmedlemmer og revisor / valg af afdelingsudvalgskasserer og afdelingsudvalgsmedlemmer. 6. Valg af revisorsuppleant. 7. Eventuelt. Udvalgene konstituerer sig selv udover ovennævnte funktioner, hvorefter hovedbestyrelsesformanden snarest orienteres om, hvem der er indtrådt i afdelingsudvalget, samt navn på den faste repræsentant, der skal deltage i hovedbestyrelsesmøder i stedet for udvalgsformanden, jævnfør 6 afsnit b. Desuden overdrages en kopi af beretning, regnskab og årsmødeprotokol til hovedbestyrelsesformanden. Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes efter retningslinierne i 10 når generalforsamling ændres til årsmøde og hovedbestyrelsen ændres til afdelingsudvalget. Afdelingsudvalgsformand og afdelingsudvalgskasserer skal være fyldt 18 år. 14. Afdelingsudvalgsformændene har pligt til løbende at orientere hovedbestyrelsesformanden om væsentlige tiltag i afdelingsudvalgene. Hovedbestyrelsesformanden kan til enhver tid deltage i afdelingsudvalgsmøder. 15. Fællesanliggender behandles af hovedbestyrelsen. For beslutninger i hovedbestyrelsen kræves simpelt flertal. Der føres protokol over vedtagne beslutninger, som underskrives af hovedbestyrelsen - senest ved næste møde.

7 16. Foreningen tegnes ved underskrift af hovedbestyrelsesformanden og / eller kassereren - dog ved evt. køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved optagelse af lån af den samlede hovedbestyrelse. Foreningens medlemmer og hovedbestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene SUIF hæfter med dens respektive formue. Tegningsretten for afdelingerne fastsættes i de enkelte afdelingsudvalgs forretningsorden. 17. Til foreningens opløsning kræves et flertal på 3/4 at de fremmødte medlemmer og opløsning skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlingen indkaldt med mindst 3 og højst 6 ugers mellemrum. Ved opløsning skal foreningens aktiver stilles i bero i 5 år. Bliver dér i løbet at de 5 år taget initiativ til dannelse af en forening med samme formål, vil denne forening kunne overtage aktiverne, såfremt den kan opnå godkendelse af de i 3 nævnte hovedorganisationer. Sker dette ikke, tilfalder aktiverne de i 3 nævnte hovedorganisationer efter 5 år. Aktiverne skal under alle omstændigheder anvendes til almene formål. Hovedbestyrelsen kan ikke træde tilbage før afvikling af aktiverne er effektueret. Vedtægterne vedtaget med seneste ændringer på ordinær generalforsamling afholdt den 8 april DIRIGENT HOVEDBESTYRELSESFORMAND

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere