Budget Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)"

Transkript

1 Budget Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog proceduren for budgetlægningen af budget Det blev her besluttet, at Økonomiudvalget behandler administrationens budgetoplæg og 5. budgetstatus. Af 5. budgetstatus fremgår det, at Høje-Taastrup Kommune i står over for et budgetunderskud på 50,2 mio. kr. - i overslagsårene er der et faldende underskud. 5. budgetstatus er udarbejdet for budgetbalancen (balance I). Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre serviceudgifterne (balance II) for 2013, da servicerammen for 2013 først udmeldes i forbindelse med kommuneaftalen. Det skal dog bemærkes, at såfremt niveauet i 2013 vil afspejle 2012, vil Høje-Taastrup Kommune være udfordret i fht. overholdelse af servicerammen, idet udgifterne på primært det specialiseret socialområde er steget. Tabel 1. Balancen for Høje-Taastrup Kommune Mio. kr. 5. budgetstatus BF2013 BF2014 BF2015 BF2016 Drift Økonomiudvalget 563,7 566,3 582,8 591,7 Teknisk Udvalg 110,3 112,6 114,6 116,5 Plan- og Miljøudvalg 6,0 5,4 5,5 5,1 Social- og Sundhedsudvalg 624,9 632,0 638,5 644,2 Institutions- og Skoleudvalget 1.005, , , ,2 Fritids- og Kulturudvalg 75,3 76,7 78,1 79,4 Borger- og Erhvervsudvalget 0,3 0,3 0,3 0,3 Ældreudvalget 302,2 313,6 320,3 327,8 Arbejdsmarkedsudvalget 442,3 452,3 461,3 470,4 A. Driftsvirksomhed i alt 3.130, , , ,7 22 Bygninger og arealer 0,0 0,0 0,0 0,0 26 Anlæg (netto) -6,6-17,4-16,7-16,7 27 Kvalitetsfond 61,5 56,5 52,6 52,6 28 Plejecentre 29,5 0,0 0,0 0,0 29 ESCO 1,4 0,0 0,0 0,0 30 Trafik og grønne områder -2,5 2,0 2,0 2,0 B. Anlægsvirksomhed i alt 83,2 41,1 38,0 38,0 C. Renter (netto) 13,1 11,5 11,6 11,6 D. Balanceforskydninger -5,5 12,4 12,4 12,4 E. Afdrag på kommunens lån 43,8 43,9 43,9 43,9 UDGIFTER i alt 3.264, , , ,5 Optagne lån -13,0-13,0-13,0-13,0 1

2 Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud) -992, , , ,7 Skatter , , , ,5 FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver) , , , ,2 LIKVIDITETSFORBRUG (+) LIKVIDITETSHENLÆGGELSER (-) 50,2 24,9 0,8-18,6 Budgetbalancen vedrører kommunens samlede balance. Den opgør således, hvorvidt der er overensstemmelse mellem kommunens indtægter og udgifter. Forudsætninger, der ligger til grund for balanceopgørelsen KL s skøn for tilskuddet i perioden er markant nedjusteret i forhold til de skøn, KL udsendte i forbindelse med budgetlægning for Nedjusteringen af skønnet skyldes bl.a., at fremskrivningen af serviceudgifterne tager udgangspunkt i budgettet for 2012 fremskrevet med pris- og lønudviklingen. Årsagen til, at KL har ændret udgangspunktet for fremskrivningen er bl.a., at den nye regering tager udgangspunkt i kommunernes budgetter for 2012 i sin økonomiske politik. Endvidere tyder alt på, at kommunerne i 2011 lander i nærheden af 5 mia. kr. under budgettet for Det kan derfor forventes, at regeringen i forbindelse med økonomiaftalen vil tage udgangspunkt i det budgetterede niveau i 2012, hvilket således allerede er indregnet i forhold til de forventet tilskud for Indtægter Siden 4. budgetstatus har Økonomi- og Indenrigsministeriet fremsendt den endelige opgørelse af resultatet af afregningen af selskabs- og fondsskat for indkomståret 2010 og tidligere år til udbetaling i Afregningen af selskabs- og fondsskat for Høje-Taastrup Kommune er steget til ca. 100 mio. kr. I 4. budgetstatus var forventningen 55 mio. kr. i Der kan forekomme ændringer i tallet på de 100 mio. kr. da Indenrigs og Økonomiministeriet afvikler en høring, som kan betyde ændringer. Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet hvilket gør sig gældende for Høje-Taastrup Kommune skal betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Forventningen er Høje-Taastrup Kommune skal betale 26 mio. kr. i særskilt udligning vedr. selskabsskat i 2013, der er indregnet i overstående balance. Budgetlov I 5. budgetstatus er der indregnet, at der også i 2013 vil være en risiko for en sanktion i forhold til overskridelse af servicerammen i Derved er der en økonomisk risiko i forhold til udbetaling af det fulde betingede bloktilskud. I lighed med budget 2012 er der således i 5. budgetstatus indarbejdet, at Høje-Taastrup Kommune kun får udbetalt halvdelen af det betingede bloktilskud svarende til 12,9 mio. kr. i Såfremt servicerammen for 2012 overholdes vil Høje-Taastrup Kommunes indtægtsskøn for 2013 kunne øges med 12,9 mio. kr. Det specialiserede socialområde 2

3 På de specialiserede socialområder, er vurderingen der ikke opnås balance i En vurdering foretaget på baggrund af 2. budgetopfølgning og netop opgjorte vurderinger for resten af 2012 samt effekten af genretningstiltag, viser, at der vil være behov for en budgettilpasning på yderligere 35 mio. kr. i 2013 og frem. Forudsætningen er, at der kan realiseres en forbrugsreduktion på mio. kr. fordelt på de to områder. Dvs. at omkostningsniveauet kan komme ned i indeværende år samt i løbet af 2013 med en samlet økonomisk effekt på mio. kr. for de to områder under ét. I 5. budgetstatus er indarbejdet følgende elementer frem mod fremlæggelsen af det endelige budgetforslag : Status Aktivitet Vedtagne budgetændringer siden sidste budgetvedtagelse Demografi Øvrige tekniske korrektioner Pris og lønfremskrivning Endelig opgørelse af viderefordelingen af selskabsskat for indkomståret 2010 og tidligere år. Låneoptagelse Skøn for renter og afdrag Takst-ændringer Satsreguleringer Anlægsoversigt Aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi, samt DUT-regulering Tilskud/udligning jf. udmelding fra Indenrigs- og Økonomisministeriet Selvbudgettering/statsgaranti af udskrivningsgrundlag Midler fra puljen til særligt udsatte kommuner Vurdering af regnskabssanktion i forhold til bloktilskud budgetopfølgning for budget budgetopfølgning for budget 2012 Behov for midler til forsat byudvikling i Høje-Taastrup Kommune. Ovenstående indeholder for nuværende ikke midler afsat til byudvikling i Høje-Taastrup Kommune. Byrådet har de seneste år arbejdet med fastlæggelsen af de overordnet rammer for udvikling af Høje-Taastrup Kommune som by omfattende aktiviteter i Hedehusene, Høje-Taastrup samt Taastrup konkret Gammelsø og Down Town. Disse aktiviteter vil være med til at skabe vækst for kommunen, men kræver større investeringer. Derfor vil der i budget skulle træffes beslutning om at etablere det nødvendige investeringsgrundlag, således at der påbegyndes en oparbejdelse af kapital allerede i løbet af de kommende fire år. Grundlaget for en mere konkret investeringsplan forelægges Byrådet i særskilt sag, og indarbejdes følgelig i budgetoplægget, der forelægges Økonomiudvalget i august. Prioriteringsforslag For at opnå budgetbalance i forelægger administrationen en række prioriteringsforslag samlet i et Prioriteringskatalog. Oversigten er vedlagt som bilag. 3

4 De enkelte prioriteringsforslag er udsendt til budgetmappe 2, og kan ligeledes findes på Byrådets BudgetWeb Prioriteringskataloget indeholder forslag til besparelser for i alt 35 mio. kr. i stigende til 92 mio. kr. i Fordelt på politikområder er prioriteringsforslagene: Politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse Borgerservice og administration Bygninger og arealer Trafik og grønne områder Institutioner for børn og unge Børn og unge med særlige behov Undervisning Fritid Kultur Ældrepleje- og omsorg Tværgående Hovedtotal Udfordringerne til Høje-Taastrup Kommunes økonomi er steget i forhold til tidligere budgetstatus. Det medfører behov for at igangsætte de politiske drøftelser på et tidligere tidspunkt end planlagt i budgettidsplanen med henblik på at sikre en højere grad af helårseffekt af prioriteringsbeslutningerne i Dernæst er der behov for yderligere forslag til prioritering, og således fortsætter administrationen med at udarbejde forslag frem til primo august, særligt for at imødekomme den langsigtede udvikling. Høje-Taastrup Kommune har i mange år kunne opretholde et højt udgiftsniveau som følge af, at kommunen har haft et højt ressourcegrundlag. Ressourcegrundlaget er et mål for finansieringsmulighederne i form af beskatningsgrundlag samt udligning og tilskud mv. Høje-Taastrup kommunes ressourcegrundlag har i de seneste år ikke fuldt med udviklingen i udgifterne og er reelt set faldet på nogle områder. Bl.a. er der kommet lavere selskabsindtægter og ejendomsskatter. De skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. indbygger i Høje-Taastrup Kommune er i budget kr. højere end det beregnede udgiftsbehov. Udgiftsbehovet er et udtryk for en kommunes rammebetingelser i form af alderssammensætning og social struktur mm. Nedenfor fremgår forholdet mellem de skattefinansierede nettodriftsudgifter og det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune og de øvrige kommuner i benchmarksamarbejdet. Driftsudgifter og udgiftsbehov, budget 2012 Gentoft e Gladsax e Greve Helsingø r Hillerø d HTK Gennemsnit for benchmark kommuner HTK forskel til benchmar k 4

5 Skattefinansiered e nettodriftsudgifter i alt kr. pr. indb Udgiftsbehov budget 2012 pr. indb Forskel Kilde: ECO nøgletal I forhold til de kommuner, som Høje-Taastrup Kommune direkte kan sammenlignes med dvs. Helsingør og Hillerød er der en forskel på ca kr. pr. indbygger, hvis man ser på forholdet mellem nettoudgifter og udgiftsbehov. Dvs. at kommunen bruger kr. mere pr. indbygger sammenholdt med de to øvrige kommuner, men kr. mere end det kalkulerede behov i Høje-Taastrup Kommune. Såfremt de skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. indbygger nedbringes til det beregnede udgiftsbehov sammenlignet med Helsingør og Hillerød kommuner, vil der kunne reduceres med ca. 100 mio. kr. Hvis Høje-Taastrup Kommune skal reducere svarende til det beregnede udgiftsbehov, er der et besparelsespotentiale på 195 mio. kr. Tabel 4. Besparelsesforslag i prioriteringskatalog og beregnet besparelsespotentiale fordelt på politikområder: Politikområde Prioriteringskatalogets samlede effekt ved fuld implementering Besparelses-potentiale 10 Arbejdsmarked og beskæftigelse Borgerservice og administration Bygninger og arealer Ikke beregnet 30 Trafik og grønne områder Miljøforanstaltninger Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri 0 Ikke beregnet 50 Pension og boligstøtte Sociale serviceydelser Sundhedsudgifter Institutioner for børn og unge Børn og unge med særlige behov Undervisning Fritid Kultur Ikke beregnet 90 Ældrepleje- og omsorg Ikke beregnet Tværgående Ikke beregnet Hovedtotal Besparelsespotentialet på 195 mio. kr. vil indgå som sigtepunkt i det videre arbejde med udarbejdelsen af prioriteringskataloget, idet der lægges fokus på tilvejebringelsen af forslag, der har et flerårigt sigte, og som afhjælper de udfordringer kommunen strukturelt står overfor. Således vil Byrådet blive forelagt grundlaget for en strategisk flerårsplanlægning, der dels følger udviklingen i ressourcegrundlaget. Dels skaber rum til de visioner, som Byrådet har fastlagt i kommunens Udviklingsstrategi omhandlende udvikling af kommunens servicetilbud samt kommunens bymæssige rammer. 5

6 Økonomi Jf. sagens fremstilling. Retsgrundlag Ingen bemærkninger Politik/Plan Høje-Taastrup Kommunes Langsigtede Økonomisk Politik (LØP) Information Ingen bemærkninger Høring Ingen bemærkninger Vurdering Administrationen vil forsat arbejde med tilvejebringelsen af prioriteringsforlag frem til primo august. Det vurderes, at det foreliggende grundlag ikke er tilstrækkeligt til også at løse de udfordringer, der ligger i budgetoverslagsårene. Hertil kommer, der forelægges forslag, der tager afsæt i benchmarksammenligninger af udgiftsniveauer som kræver en konkretisering mhp. beskrivelse af de omstillinger og ændringer, der er nødvendige for at realisere potentialet. 6

7 Et samlet og revideret prioriteringskatalog vil således foreligge umiddelbart forud for fremlæggelse af forslag til budget for Økonomiudvalget i august. Indstilling Administrationen indstiller, at 5. budgetstatus for budget tages til efterretning. 7

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 18:35 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C),

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2016-2019. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2016-2019. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2016-2019 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 24. august 2015 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2016-19 5 Aftale om kommunernes økonomi i 2016 5 Budgetlovens

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 19-08-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 19. august 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede,

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2014-2017

Bilag til teknisk budget 2014-2017 Bilag til teknisk budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse BUDGETLOVEN M.V.... 2 BUDGETTET I TAL... 3 INDTÆGTER...3 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET... 12 KORREKTIONER PÅ

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

BUDGET 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18

BUDGET 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18 BUDGET 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 5 Budgetforudsætninger... 7 1. Skatter.... 8 2. Tilskud og udligning... 11 3. Driftsvirksomhed... 13

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2015-2018 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 25. august 2014 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015-18 5 Økonomiske nøgletal fra budget 2014-2017 5 Aftale om

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. september 2012. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. september 2012. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. september 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - 1. behandling af budget

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 4. Baggrund... 4. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 9. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 4. Baggrund... 4. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 9. Grundlaget for budgetlægningen... Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Baggrund... 4 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 9 Grundlaget for budgetlægningen... 12 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2013

Læs mere