Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effekt af nedsættelse af promillegrænsen"

Transkript

1 Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen i Danmark sat ned til 0,5. Baggrunden herfor var, at forskningen har vist, at uheldsrisikoen kan være forhøjet selv ved alkoholpromiller under den tidligere grænse på 0,8. Således er det tidligere beregnet, at f.eks. unge mandlige førere i alderen år har en 4 gange forhøjet uheldsrisiko allerede ved kørsel med små promiller under 0,5 i forhold til den sikreste gruppe af bilister, nemlig de årige mænd. I intervallet 0,5-0,8 er uheldsrisikoen for de årige ca. 10 gange forhøjet. Forud for at promillegrænsen blev sænket havde regeringen i juni 1997 besluttet at indføre brug af præcisionsalkometre samtidig med nedsættelsen af promillegrænsen fra 0,8 til 0,5 med virkning fra 1. marts Yderligere politisk debat resulterede dog i, at promillegrænsen pr. 1 marts 1998 blev sat ned til 0,5 uden at der samtidig blev indført præcisionsalkometre. Eneste bevismateriale er således fortsat en blodprøve. Nedenstående tabel 1 viser, hvordan udviklingen i antal afgørelser i forbindelse med promilleog spirituskørsel hos motorførere har været fra 1993 til Tabel 1 Afgørelser i sager om motorføreres spiritus- og promillekørsel både i forbindelse med færdselsuheld og uden uheld Promille ,8 ( 53,2) ,5 ( 53,2) ,51 0, ,81 1, , I alt marts 1998 blev den nye promillegrænse på 0,5 indført. Derfor må det antages at mange af afgørelserne i 1998 omhandler sigtelser før promillegrænsen blev ændret. Afgørelserne i 1999 må derimod formodes i høj grad at være resultat af sigtelser efter 1 marts 1998, hvor den nye grænse blev indført, hvorfor årene 1997 og 1999 sammenlignes i det følgende. Det totale antal afgørelser for kørsel med promille over 0,8 var lidt højere i 1999 end i 1997, idet dette antal steg fra til Fordelingen på promilleniveauer er derimod ændret, idet der i 1999 var færre afgørelser for kørsel med promille over 1,2 og tilsvarende flere med Trafikdage på Aalborg Universitet

2 promille i intervallet 0,81-1,2 end i Denne ændring i promillefordelingen er signifikant. I 1999 er der i alt afgjort 1349 sager for promillekørsel med lav promille (0,51-0,8 ). Disse afgørelser er en direkte følge af den nye grænse. Inden lovændringen blev der kun rejst få sigtelser i forbindelse med kørsel med promiller under 0,81, nemlig kun hvis der var tale om skærpede omstændigheder - såsom uheld eller overtrædelse af færdselsloven i øvrigt ( 53.2). Tilsvarende var der i 1999 et lille antal afgørelser i forbindelse med promiller under 0,51 ( 53.2). Antallet af afgørelser for kørsel med promille under 0,81 kan ikke sammenlignes før og efter lovændringen. Virkningen af lovændringen er efterfølgende vurderet dels på bilisternes vaner i forbindelse med at drikke og køre, dels på udviklingen i uheld med promille- og spirituskørsel. Metode For at få kendskab til, om den ændrede promillegrænse har haft effekt på bilisters holdning til spritkørsel og drikkevaner, samt deres viden om promillegrænsen, indgik der i Danmarks Statistiks persontransportundersøgelse i visse måneder før og efter lovændringen nogle tillægsspørgsmål herom. De samme spørgsmål blev stillet før og efter lovændringen. For at vurdere, om lovændringen har haft indflydelse på antallet af uheld med promille- og spirituskørsel, er uheldsudviklingen på baggrund af Danmarks Statistiks uheldsregistrering af færdselsuheld med personskade undersøgt for en 6 års periode, hvoraf ét år omhandler tiden efter lovændringen. Det empiriske grundlag Tillægsspørgsmålene i forbindelse med Danmarks Statistiks persontransportundersøgelse blev stillet i oktober, november og december 1997 samt gentaget i oktober og december I alt besvarede 4282 personer mellem 18 og 74 år (2263 mænd og 2019 kvinder), som på interviewtidspunktet havde kørekort til bil, fire spørgsmål vedr. alkohol og bilkørsel. Uheldsanalysen er baseret på indberetning af færdseluheld i perioden Promillegrænsen blev ændret , dvs. at data som nævnt indeholder 5 år i førperioden og 1 år i efterperioden. Resultat af interviews Viden om promillegrænsen Personerne, der deltog i persontransportundersøgelsen blev bedt om at angive, hvad promillegrænsen var. I den følgende figur 1 ses, hvordan fire aldersgrupper af bilister svarede. Svarene er relateret til den aktuelle promillegrænse og grupperet i tre kategorier, eftersom der blev angivet en værdi, der var for høj, for lav eller korrekt i forhold til den rigtige grænse. Svarene i før- og efterperioden er vist ved siden af hinanden for hver aldersgruppe. Korrekt viden var før lovændringen, hvis der blev svaret 0,8, og efter lovændringen, hvis der blev svaret 0, Trafikdage på Aalborg Universitet 2000

3 For alle fire aldersgrupper er andelen af personer, hvis viden om promillegrænsen er korrekt, steget fra ca. 40% før lovændringen til ca. 80% efter lovændringen. Stigningen er signifikant for alle aldersgrupper. Bedst viden både før og efter fandtes hos de årige. Den meget store andel af respondenterne (omkring 40%), der i førperioden angav promillegrænsen til at være lavere end det var tilfældet på dette tidspunkt, tyder på, at den megen omtale af en eventuel kommende sænkning allerede har haft indflydelse på svarene i førperioden. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% år før og efter år før og efter år før og efter år før og efter korrekt for lav for høj Viden Figur 1 Viden om promillegrænsen fordelt efter alder før og efter lovændringen Det ses af figuren, at jo ældre personerne var, jo flere angav en værdi for promillegrænsen, der var højere, end den var i virkeligheden. Dette gjaldt både før og efter lovændringen. Alkoholindtagelse før bilkørsel Interviewpersonerne blev også bedt om svare på, hvor mange genstande de højest ville drikke i løbet af 2 timer, under forudsætning af, at de ikke havde drukket noget den pågældende dag og at de skulle køre efter de 2 timer. I figur 2 er vist procentfordelingen af svarene før og efter nedsættelse af promillegrænsen vedrørende det antal genstande, som interviewpersonerne ville tillade sig at drikke i de sidste 2 timer før bilkørsel. Procentfordelingen er vist for forskellige antal genstande. Der er medtaget svar fra alle interviewpersoner, uanset deres viden om promillegrænsen. De to fordelinger før og efter lovændringen er signifikant forskellige, dvs. at der er sket en markant ændring af, hvor meget folk tillader sig at drikke før de skal køre. Før lovændringen ville 37% af de adspurgte ikke drikke overhovedet i de sidste 2 timer før bilkørsel, efter lovændringen fulgte yderligere 4% dette eksempel. Andelen, som ikke drak eller højest ville drikke en enkelt genstand, er steget fra 71% til 80%. Trafikdage på Aalborg Universitet

4 50% 40% 30% 20% Før lovændringen Efter lovændringen 10% 0% Antal genstande i de sidste 2 timer før bilkørsel Figur 2 Alkoholindtagelse i de sidste 2 timer før bilkørsel - før og efter nedsættelse af promillegrænsen Drikkevaner for dem, der kendte promillegrænsen Svarene i før- og efterperioden fra de interviewpersoner, der kendte promillegrænsen, blev analyseret for sig. I figur 3 ses det gennemsnitlige antal genstande før og efter lovændringen for denne del af de interviewede, opdelt på mænd og kvinder. Antal genstande 1,5 1 Før Efter Antal genstande 1 Før Efter 0,5 0, år år år år Mænds alder år år år år Kvinders alder Figur 3 Gennemsnitligt antal genstande i de sidste 2 timer før bilkørsel før og efter ændring af promillegrænsen Mænd og kvinder med korrekt viden om promillegrænsen Det ses af figur 3, at både før og efter lovændringen vil kvinder, der kender promillegrænsen, før bilkørsel i gennemsnit tillade sig at drikke omtrent ½ genstand mindre end mænd, der kender promillegrænsen. Dette gælder for samtlige aldersgrupper. 804 Trafikdage på Aalborg Universitet 2000

5 Alle aldersgrupper af både mænd og kvinder har rapporteret at drikke mindre efter lovændringen, i gennemsnit omkring ¼ genstand. Størst fald er der for mænd i alderen år (0,4 genstand). Forskellen i antal genstande er dog kun signifikant for mænd i alderen år og for kvinder i alderen år. Ændring i drikkevaner De interviewpersoner, der havde ændret drikkevaner i løbet af det sidste år, blev bedt om at give en begrundelse herfor. I alt gav 177 personer i førundersøgelsen og 249 personer i efterundersøgelsen en begrundelse for, hvorfor de tillod sig at drikke mere eller mindre i forbindelse med kørsel end det havde været tilfældet et år forinden. Svarene blev angivet i fri tekst, for derefter i denne analyse at fremstå grupperet. I alt 21 personer 18 i førundersøgelsen og 3 i efterundersøgelsen tillod sig at drikke mere. I halvdelen af svarene (11) var begrundelsen, at personerne følte, at de kunne tåle mere end før. Øvrige begrundelser var, at de i løbet af det pågældende år var blevet mere rutinerede bilister, at de havde overstået en sygdom, der havde sat begrænsninger i deres alkoholforbrug eller at de i mellemtiden var flyttet til Danmark fra et land med lavere promillegrænse (dette svar forekom kun i før perioden). Begrundelserne for at drikke mindre var langt mere nuancerede. Disse svar er i grupperet form gengivet i figur 4, idet enkelte interviewpersoner optræder med flere udsagn. Figur Antal svar Begrundelser for at drikke mindre Promillegrænsen er blevet sænket Promillegrænsen er ved at blive sænket Straffen er blevet øget Opdagelsesrisikoen er blevet større Jeg er bange for at miste mit kørekort Kampagnerne har virket Jeg har ændret holdning Jeg er blevet syg/gravid Jeg drikker mindre/er holdt op Jeg har fået kørekort Jeg har kendskab til færdselsuheld Jeg har mistet kørekortet Grupperede udsagn Førundersøgelsen Efterundersøgelsen Det ses af figuren, at der i førundersøgelsen er to udsagn, der hver dækker ca. 1/3 af svarene på, hvorfor man tillader sig at drikke mindre, nemlig pga. at promillegrænsen er blevet Trafikdage på Aalborg Universitet

6 sænket, selv om den på det pågældende tidspunkt ikke var blevet det endnu, og at personene har ændret holdning. I efterperioden er sænkningen af promillegrænsen langt den hyppigste grund til at drikke mindre, næsthyppigst er ændrede holdninger. Men det skal bemærkes, at viden opnået via information og kampagner også spiller en rolle i begrundelserne for at drikke mindre. Resultat af uheldsundersøgelse I det følgende undersøges det, om der på baggrund af uheldsstatistikken kan vurderes noget om en eventuel effekt af nedsættelse af promillegrænsen på færdselsuheld med personskade. Da promillegrænsen blev sænket pr , omhandler de følgende statistikker skæve år, der hver dækker perioden fra 1. marts i ét år til 28 februar i det følgende år. Udvikling i personskadeuheld med motorførere Spirituspåvirkede førere er defineret som førere med promille >=0,5, ud fra den betragtning, at det også før lovændringen kunne give anledning til sigtelse, hvis der var tale om skærpede omstændigheder, f.eks. uheld eller øvrige overtrædelser af færdselsloven, selv om promillen var under 0,8 ( 53.2). Der var således også før lovændringen fokus på små promiller. Promilleværdier på præcis 0,50 kan desværre ikke adskilles fra værdier på 0,51 i Danmarks Statistiks uheldsregistrering, der ligger til grund for tabellerne. Derfor er værdien 0,50 medtaget i den del af data, der beskriver ulovlige promiller. Vædien 0,50 forekommer dog yderst sjældent. I figur 5 er den indekserede udvikling over de 6 seneste år vist for alle personskadeuheld med motorførere, hvortil der kræves kørekort, og for de tilsvarende personskadeuheld, hvor der optrådte en fører med promille >=0,5. År 1993 (dvs ) er sat til værdien 1. Indeks 1,1 1 0,9 0,8 0, År Alle psk.uheld Psk.uheld med o/oo >= 0,5 Figur 5 Indekseret udvikling i personskadeuheld Hvert år omhandler marts-dec. samt jan.-feb. i det følgende år Det ses, at der er sket et markant fald fra 1997 til 1998 i begge kurver, idet faldet i indekset for uheld med spirituspåvirkede motorførere er lidt større. I figur 6 er vist den tilsvarende udvikling i dødsuheld for de samme 12 måneders perioder. 806 Trafikdage på Aalborg Universitet 2000

7 Indeks 1,1 1 0,9 0,8 0, Alle dødsuheld Dødsuheld med prom>=0,5 År Figur 6 Indekseret udvikling i dødsuheld Hvert år omhandler marts-dec. samt jan.-feb. i det følgende år Mens indekset for antal dødsuheld trods svingninger har ligget nogenlunde stabilt under niveauet i årene , så har indekset for dødsuheld med spirituspåvirkede motorførere svinget op og ned gennem alle årene, for i 1998 igen at ligge på linie med niveauet i Denne udvikling illustreres også i figur 7, hvor andelen af dødsuheld, hvor der var impliceret en motorfører med promille >=0,5 er vist for de samme 6 år. Desuden er andelen af personskadeuheld med spirituspåvirket fører vist i figuren. Andel uheld med førere med o/oo >=0,5 25% Alle psk.uheld Dødsuheld 20% 15% 10% 5% 0% År Figur 7 Udvikling i andel uheld med motorførere med promille >=0,5 af alle uheld. Både for personskadeuheld og dødsuheld med motorførere. Hvert år omhandler marts-dec. samt jan.-feb. i det følgende år. Andelen af personskadeuheld med spirituspåvirkede motorførere i forhold til samtlige personskadeuheld har kun været ganske lidt faldende siden Der er dog ikke tale om, at andelen i 1998 er lavere end forventet, dvs. at lovændringen ikke ses at have haft indflydelse på andelen af uheld med spirituspåvirkede førere i Trafikdage på Aalborg Universitet

8 Andelen af dødsuheld med spirituspåvirkede motorførere har svinget meget i de seneste år. Variationen ser ud til at være tilfældig, men andelen i 1998 er den højeste i de 6 viste år. Promillefordelingen hos spirituspåvirkede motorførere i personskadeuheld I de følgende figurer ses promillefordelingen, idet der skelnes mellem førere med og uden lovligt kørekort. Figur 8 ser således kun på uheldsimplicerede motorførere, der har haft lovligt kørekort, idet motorførere med 0,5 eller mere samt førere, der var antaget at være påvirkede, men ikke har afgivet blodprøve, er medtaget. Andel motorførere med o/oo >= 0,5 8% 6% 4% 2% 0% År påv., ej pr. 1,2-++ 0,8-1,2 0,5-0,8 Figur 8 Udvikling i andel motorførere i personskadeuheld med promille >=0,5. Førere med lovligt kørekort. Hvert år omhandler marts-dec. samt jan.-feb. i det følgende år Der ses et fald fra 1993 til 1994 og igen fra 1997 til 1998, men i årene har andelen været stigende. Figur 9 omhandler tilsvarende motorførere uden lovligt kørekort. Det er bemærkelsesværdigt, at ca. halvdelen af de uheldsimplicerede motorførere uden lovligt kørekort, har haft en ulovlig spirituspromille. Andelen ser dog ud til at være faldende, fra ca. 60% i 1993 til under 50% i Både for motorførere med lovligt kørekort og motorførere uden lovligt kørekort har der været tendens til en gunstig udvikling fra 1997 til 1998 når det gælder promiller over 1,2, mens det modsatte er tilfældet i intervallet 0,8-1,2. Ændringen er dog hverken signifikant for motorførere med lovligt kørekort eller motorførere uden lovligt kørekort. 808 Trafikdage på Aalborg Universitet 2000

9 Andel motorførere med o/oo >= 0,5 60% 40% 20% 0% År påv., ej pr. 1,2-++ 0,8-1,2 0,5-0,8 Figur 9 Udvikling i andel motorførere i personskadeuheld med promille >=0,5. Førere uden lovligt kørekort. Hvert år omhandler marts-dec. samt jan.-feb. i det følgende år Det var forventet, at der efter lovændringen ville optræde flere motorførere med promille i intervallet 0,5-0,8 end i de foregående år. Det er dog ikke tilfældet, tværtimod, hvorfor det måske kan antages, at politiet også inden lovændringen tog hånd om dette promilleinterval. Begrundelsen herfor kan på den anden side også være, at en eventuel nedgang i antal uheldsimplicerede førere med de nye ulovlige promiller til dels er blevet ophævet af en øget kontrol af førere i personskadeuheld. Konklusion Holdningsspørgsmålene viser et signifikant fald efter lovændringen i antal genstande, som bilister tillader sig at drikke, hvis de ved, at de skal køre efter 2 timer. Således steg andelen af bilister, der højst tillader sig at drikke én genstand, fra 71% før lovændringen til 80% efter lovændringen. De fleste af dem, der havde ændret drikkevaner, havde gjort det på grund af lovændringen. Bilisters viden om promillegrænsen er desuden væsentlig forbedret i efterperioden, hvor ca. 80% kender promillegrænsen. Denne andel var kun ca. 40% i førperioden. I gennemsnit tillod de interviewede mænd sig at drikke 1,2 genstande i førperioden, mens mængden af alkohol efter lovændringen faldt til 0,8 genstande. Hos kvinderne var det gennemsnitlige antal genstande 0,8 i førperioden og 0,6 efter lovændringen. Holdningsændringen har dog ikke resulteret i et tilsvarende markant fald i andelen af uheld med påvirkede motorførere (promille >=0,5) inden for det første år efter lovændringen. Både det absolutte antal af dødsuheld med spirituspåvirkede førere samt andelen af disse i forhold til samtlige dødsuheld er højere i efterperioden end i de foregående år. Ét år er dog for kort tid til at kunne afgøre effekten af lovændringen. Derfor må uheldsudviklingen i forbindelse med promille- og spirituskørsel også følges nøje i fremtiden. Trafikdage på Aalborg Universitet

10 Referencer Behrensdorff, I., Bernhoft, I.M. og Christensen, J. (1989). Spritkørsel i Danmark hvem hvor meget og hvornår. Rapport 28. Rådet for Trafiksikkerhedsforskning. Gentofte. Rigspolitichefen (2000). Politiets årsberetning København. Bernhoft, I.M. (2000). Effect of lowering the alcohol limit in Denmark. Konferencerapport fra 15 th International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety (ICADTS2000), Stockholm. Databaser fra Danmarks Statistik. Persontransportundersøgelsen Databaser fra Danmarks Statistik. Uheldsstatistik Trafikdage på Aalborg Universitet 2000

1 Om kurset. Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport

1 Om kurset. Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport 1 Om kurset Alle bilister, der på grund af spirituskørsel har fået kørselsforbud eller ubetinget

Læs mere

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol Kapitel 3. Alkohol Der er flere gode grunde til at beskæftige sig med alkoholvaner. Alkohol er f.eks. ubetinget danskernes foretrukne rusmiddel. Hver dansker over 14 år drikker således gennemsnitlig godt

Læs mere

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere

Aldersgrænser for knallertkørsel

Aldersgrænser for knallertkørsel Aldersgrænser for knallertkørsel - og anden lovgivning i relation til knallertkørsel Søren Underlien Jensen August 2010 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold Sammenfatning...5 1.

Læs mere

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Fuld af liv -kampagnens

Læs mere

Effekt af alkolås i biler samt mulighed for at indføre brug heraf i Europa

Effekt af alkolås i biler samt mulighed for at indføre brug heraf i Europa Effekt af alkolås i biler samt mulighed for at indføre brug heraf i Europa Inger Marie Bernhoft Seniorforsker, M.Sc. Danmarks TransportForskning 1. Baggrund Baggrunden for projektet var et ønske om at

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

UNGES ERFARINGER MED RUSMIDLER

UNGES ERFARINGER MED RUSMIDLER Svend Sabroe Kirsten Fonager UNGES ERFARINGER MED RUSMIDLER I OG UDVIKLINGEN SIDEN 995 Institut for Epidemiologi og Socialmedicin Aarhus Universitet Rapport nr. 5 FADL s Forlag Unges erfaringer med rusmidler

Læs mere

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010 undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006 Unges livsstil og dagligdag 26 STOFFER KROP LIVSSTIL ALKOHOL VENNERRYGNING HELBRED MULD-RAPPORT NR 6 LIVSSTIL KROP HELBRED ALKOHOL RYGNING VENNER FRITID STOFFER Unges livsstil og dagligdag 26 Forfattere:

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Beskrevet ud fra den landsdækkende kostundersøgelse 1995 og 2000/01. Margit Velsing Groth og Sisse Fagt Afdeling for Ernæring Institut

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen 1. udgave, august 2009 Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen Rapporten

Læs mere

Vold og overgreb mod kvinder

Vold og overgreb mod kvinder Vold og overgreb mod kvinder Dansk rapport vedrørende deltagelse i International Violence Against Women Survey (IVAWS) Af Flemming Balvig og Britta Kyvsgaard Københavns Universitet/Justitsministeriets

Læs mere

Tværanalyse af HVU-data. - Fokus på vejforhold

Tværanalyse af HVU-data. - Fokus på vejforhold H A V A R I K O M M I S S I O N E N F O R V E J T R A F I K U LY K K E R Tværanalyse af HVU-data - Fokus på vejforhold Titel: Tværanalyse af HVU-data - Fokus på vejforhold Udgivet: 010 Foto: Christoffer

Læs mere

Starthjælpen virker. Nyt fra April 2007

Starthjælpen virker. Nyt fra April 2007 Nyt fra April 2007 Starthjælpen virker Indførelsen i juli 2002 af den nedsatte kontanthjælp den såkaldte starthjælp får flygtninge hurtigere i arbejde. Det viser en ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Læs mere

%DJJUXQGRJIRUPnO 0HWRGH

%DJJUXQGRJIRUPnO 0HWRGH '\EGHDQDO\VH DI I UGVHOVXKHOG metode og resultater fra en undersøgelse over 17 frontalkollisioner. Af psykolog Liselotte Larsen, Rådet for Trafiksikkerhedsforskning. %DJJUXQGRJIRUPnO Den danske Trafikminister

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik 2008 Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Syddansk Universitet Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

fyrværkerirapport 2012/13

fyrværkerirapport 2012/13 fyrværkerirapport 2012/13 11. december 2013 J. nr. 430-70-00002 DHA/ Sikkerhedsstyrelsens fyrværkerirapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Ulykker med personskade... 4 Datagrundlag... 4

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 61 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Mildere syn på løgn og socialt bedrageri

Mildere syn på løgn og socialt bedrageri Nyt fra Februar 2011 Mildere syn på løgn og socialt bedrageri Visse former for lov- og normbrud er mere acceptable blandt danskerne i dag, end de var for ti år siden. Det gælder fx i forhold til at lyve

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere